- ו"נר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה זומתב 'ד * תקוח תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה גהנמו הכלה ירוריב תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה חישמו הלואג תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


החמשו לוטיב ךותמ 'ה ןוצר םויק
דחאכ


לש ןפואב 'ה ןוצר איה תמייוסמ הווצמש עדוי ידוהי רשאכ
אוה ןיא ועבט דצמ ירה "יתרזג הריזגו יתקקח הקוח"
ותבשחמב םילוע תאז-לכבש האור םאו * "הירחא רהרהמ"
ושפנ דצמ אל וליפא ,תיקולאה ושפנ דצמ הז ןיא ,םירוהרה
תחישמ * "ופקתש אוה ורצי" ,ערה ורצי דצמ אלא ,תימהבה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ


- הזל ףסונו ,ןיינעה תוללכ - שארל לכל :םיניינע המכו המכ םנשי םלועבש רבד לכב
.ןיינעה יטרפ

לש וטושפ] 1הרותה לע ושוריפב י"שר שרפמש יפכ ,הרותב אוה ךכש ןוויכמ - רבדה םעטו
,ןכש י"שר ישרפמב ןייעלו שפחל ךרטציש ילבמ ,217"ארקמל שמח ןב"ל םג ןבומה ,ארקמ
-לע ,דומילה יכרד ראש םע (טשפה ךרדב) י"שר שוריפ תא םיאתהלו ראבל םניינע י"שר ישרפמ
אל ינא" :3י"שר בתוכ - ארקמ לש וטושפל עגונב ןכ-ןיאש -המ ,'וכ שורד זמר ,הכלהה ךרד
5"תוצוצינ המכל קלחתמ 4עלס ץצופי שיטפכ" םה הרות ירבדש -["ארקמ לש וטושפל אלא יתאב
הזמו ,(6"תוצוצינ המכל ןיקלחתמ הרות ירבד ךכ ,תוצוצינ המכל ץצופתמ הזה עלסה המ")
המכ םנשי םלועבש רבד לכבש - "אמלע ארבו אתיירואב לכתסא" 7רמאמכ - םלועב םג לשלתשנ
.תוצוצינ המכל תקלחתמש עלסה תמגודב ,םיניינע המכו

.ןמקלדכ ,יולג ןפואב איה הרותה םע ותוכיישש ןיינעל עגונב רבודמ רשאכ - טרפבו

םא יכ ,דבלב תוכייש קר אלו ,םלועה יניינע לכב - איה הרותה םע תוכיישה םצע :רמולכ
,"אתיירואב לכתסא"ש הז ידי-לע איה םתווהתה ירהש ,הרותה ידי-לע אלא הניא םתואיצמ לכש
יהי םיקולא רמאיו" הב בותכש הארו אתיירואב ה"בקה לכתסא רשאכ - רואה תאירב :אמגודלו
,םיארבנה ראש לכל עגונב הזב אצויכו ,8"רוא יהיו" - הז ידי-לעו ,ןכ השע יזא ,"רוא
."אתיירואב לכתסא"ש הז ידי-לע איה םתווהתהש

הרות ירבד תמגודב - םיניינע המכו המכ ויהי םלועבש רבד לכבש חרכהב ירה ,ןכש ןוויכמו
ול וארקי רשא ומש" םע רושק הז ןיינעו ."תוצוצינ המכל קלחתמ ,עלס ץצופי שיטפכ" םהש
םש ותויה םע רשא ,9('וכ תויחה תכשמהו תווהתהה תלעפנ ודי-לעו וב רשא) "שדוקה-ןושלב
םיפוליחד םיפוליח ,תורומתו םיפוליח - אפוג םהבו ,תויתוא המכ - םיטרפ המכ וב שי ,דחא
:'וכ תורומתד תורומתו

הניא םלוכ תווהתהש ןוויכמ ,םלועבש םיניינעה לכב תואיצמה איה ךכש הזל ףסונ ,םנמא
,תודהיו הרותל תוכיישהו רשקה יולגב רכינ םהבש םיניינע םנשי ירה - הרותה ידי-לע אלא
...הריתי השגדהב אוה "תוצוצינ המכל קלחתמ עלס ץצופי שיטפכ"ד ןיינעה םג ,אלימבו

האירקה םע רושקה ףסונ ןיינע ונשי ,הלואגה ימי ינפלש תבשה ןיינע תוללכל עגונב
.תקוח תשרפ - עובשה תשרפב הרותב

דחוימבו ,תבשד תוליפתב םג שגדומכו ,תותבשה לכב אוה הווש - ומצע תבשה ןיינע :רמולכ
,םנמא ;הוושב תותבשה לכב םה תבשד םיפסומהש - תבשד םיפסומה םע הרושקה ףסומה תליפת
השרפ - תבשל תבשמ קוליח ונשי הזבו ,הרותה-תאירקד ןיינעה םג ונשי ףסומה תליפת ינפל
.תקוח תשרפ - וז תבשבו ,תבש לכל תדחוימ

אלא ,וז תבשל תוכיישו רשק הל שיש דבלב וז אל ,וז תבשב תמייוסמ השרפ תאירקש ,ןבומו
- וז תבשב ןירוקש עובשה תשרפ םע םירושק םלוכש ,תבשה יניינע לכב רדוח רבדהש ,תאז דוע
תוארוהה םע תויחל םיכירצש ,רמולכ ,ןמזה םע תויחל םיכירצש 10ןקזה ר"ומדא םגתפ עודיכ
תויחל םיכירצ המיעש השרפה ןכותב םירודח תבשה יניינע לכ ,אלימבו ,עובשה תשרפמ םידמלש
.וז תבשב

הלואגה ימי "ןיכרבתמ הינימ"ש תבש ,וז תבשד םיניינעה לכש - ןדיד ןודינב אוה ןכו
.ןמקלדכ ,תקוח תשרפמ םידמלש תוארוהב םירודח תויהל םיכירצ ,זומת ג"י-ב"י

:המדקהבו

ןכותמ םידמלש הארוהה תא ראבל שי שארל לכל ,םנמא ,םיניינע יוביר םנשי - תקוח תשרפב
."תקוח" - השרפה םשב יוטיב ידיל אבש יפכ ,השרפה תוללכ

רשא" ידוהי םג ,לארשימ דחאו דחא לכ רובע איה זומת ב"יד הלואגהש רומאה יפ-לע טרפבו
ןיידעש ןוויכמו ,וילא םג תכיישו תנבומה הארוה אוצמל שי ,אלימבו ,"הנוכי לארשי םשב
לש המשמ הארוהה םע ליחתהל שי ,תקוח תשרפד םיניינעה יטרפמ הארוה דומילל ךייש וניא
."הנוכי לארשי םשב רשא" ידוהיל םג ריבסהל ןתינש רבד - השרפה

םיניינע דומילל ךיישו יואר היהיש בצמל ורישכהלו וניכהל םיכירצש טושפ םגו ןבומ
,ןמזה רבוע םייתניב ירהש ,הז בצמל אוביש דע ןיתמהל ןיא ,ךדיאל לבא ,רתוי םילענ
ךיישש םיניינעה םע דימו ףכית ליחתהל שי ,ןכלו ,תרזוח הניאש הדיבא :11עודיה ןושלבו
"תקוח" ,השרפה םשמ הארוה דומיל - ןדיד-ןודינבו ,הווהב ובצמו ודמעמב םג םהילא
.ןמקלדכ

,12"יתרזג הריזג יתקקח הקוח" ,תעדו םעטמ הלעמלש ןיינע - אוה "תקוח"ד שוריפה
.13"הירחא רהרהל תושר ךל ןיא ינפלמ איה הריזג"

ירבדכ - הגשהו הנבה לש ןפואב "הקוח" לש םיניינע ואב םלצאש הלוגס ידיחי םנמא וניצמ
יתרמא ,יתשפשפו יתלאשו יתרקח המודא הרפ לש השרפו יתדמע הלא לכ לע המלש רמא" :14ל"זח
ואב (המודא הרפ דבלמ) "םיקוח" יניינע ראשש ,ןבומ הזמו ,"ינממ הקוחר איהו המכחא 15
ה"בקה ול רמא" - המודא הרפל עגונב וליפא אלא ,דוע אלו .הגשהו הנבה לש ןפואב ולצא
לארשי ינב בור לצא ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ;16"הקוח רחאל לבא ,הרפ םעט הלגמ ינא ךל השמל
."הירחא רהרהל תושר ךל ןיא ,ינפלמ איה הריזג" ,לכשהמ הלעמלש ןיינע הז ירה

הריזג" לש ןפואב היה רסאמה תוללכ ירהש - הלואגהו רסאמה ןיינע םע רשקה שגדומ הזבו
:"ינפלמ איה

םירוסיו דעצ םורגל ןכתיי דציכ ,ןכש ,רסאמה ןיינעל ללכ םוקמ ןיא - תעדו םעט דצמ
...!?17הלעמל םירוסיו הטמל םירוסי ,לארשי אישנו קידצל םילודג

- "הנוכי לארשי םשב רשא" םיטושפבש טושפל ,לבא ,היילע ךרוצ הדיריד רואיבה םנמא ונשי
!תאז ריבסהל רשפא-יא

רחאל ירה - הרבסהו הנבה לש םיקומע םיניינע ןיבהל םיכיישה ולא לצא םג אלא ,דוע אלו
תוללכ תא לכשב ןיבהלו ראבל ןתינ אל ,היילע ךרוצ הדיריד ןיינעב םירבסההו םירואיבה לכ
םירוסי םורגל ןכתייה :הלאשה תלאשנ ןיידע םירואיבה לכ ירחאל ,ןכש ,רסאמה ןיינע
ןכתיי אלש ומצעב ןיבמו עדוי דחאו דחא לכ ירה ...!?לארשי אישנו קידצל ולאכ םילודג
...!?רתויב ולצא בוהאה םדאל םירוסיו רעצ םורגיש

,"יתרזג הריזג יתקקח הקוח" ,"הקוח" תניחבב אוה הז ןיינעש רמול חרכהב יאדו אלא
."הירחא רהרהל תושרל ךל ןיא ינפלמ איה הריזג"

:םדאה תדובעב הארוההו ןיינעה רואיב

,שפנ-תוריסמו לוע-תלבק ,תעדו םעטמ הלעמלש הדובע - אוה םדאה הדובעב "תקוח"ד ןיינעה
."ינפלמ איה הריזג" ,"יתרזג הריזג יתקקח הקוח" - ה"בקה יוויצ ינפמ תאז השועש ,רמולכ

עגונבש אלא ,'וכ תולאש ול שי לכשה דצמש ,רמולכ ,וחרכ-לעב תאז השועש הנווכה ןיאו
רהרהל תושר ךל ןיא" ,רבדב תולאש םוש ןיאש ןפואב םא יכ - ה"בקה יוויצ תא םייקמ לעופל
לש הריזגו הקוח ,"ינפלמ איה הריזג" ,"יתרזג הריזג יתקקח הקוח"ש ועדויב ,ןכש ,"הירחא
לכ ךכב ןיא ,אלימבו ,ה"בקה לש ולכש תא ןיביש ךייש אל ירהש ,ללכ רהרהמ וניא ,ה"בקה
.בבל בוטו החמש ,תויח ךותמ ותדובע דובעיש הריתס

:ויתודוא בל םימש אלש ןיינע הזב ףיסוהל שיו

ןוויכמש ,רמולכ ,רוסיא לש ןיינע - אוה "הירחא רהרהל תושר ךל ןיא"ד טושפה שוריפה
.הירחא רהרהל ידוהיל רוסא ,ןכל ,"ינפלמ איה הריזג"ש

תויהלו הבוט ךרדל ומצע תוטהל הצר םא הנותנ םדא לכל תושר" 18ם"במרה ןושלמ ,םנמא
"תושר" ןושלב שמתשמש ,ונייה ,"ודיב תושרה (ךפיהל) 'וכ הצר םאו ,ודיב תושרה ,קידצ
רוסאש קר אל) אוה "הירחא רהרהל תושר ךל ןיא"ד שוריפהש ,אצמנ - הריחבה ןיינעל סחיב
,ללכ ותלוכיב הז ןיאש ןוויכמ ,ותריחבבו ונוצרב יולת רבדה ןיאש (םא יכ ,רהרהל ול
.ךכב הצרי םא וליפא

"יתרזג הריזג יתקקח הקוח" ,ךכו ךכ הוויצ ה"בקהש עמוש רשאכש ידוהי לש ועבטמ :רמולכ
הנתינ אל ,ןכש ,ותריחבב יולתה ןיינע הז ןיא ,רומאכו ,הז לע רהרהיש ללכ ןכתיי אל -
.ךכ לע תלוכיו תורשפא ול

דצמ הז ןיאש רמול חרכהב ירה - 'וכ ותבשחמב םירוהרה םילועש תאז לכב האור םאו
שבלתנש 19ערה-רציה דצמ םא יכ ,תימהבה ושפנ דצמ וליפא הז ןיאש אלא ,דוע אלו ,ותואיצמ
!סנוא לש ןיינע ,רמולכ ,"ופקתש אוה ורצי" :20ם"במרה ןושלבו ,תימהבה ושפנב

הדובעה תוללכש - הלואגה ימי ינפלש תבשב ןירוקש עובשה תשרפמ םידמלש הארוהה יהוזו
,"תקוח" לש ןפואב תויהל הכירצ תודהיה קוזיחו הרותה תצברהב הלואגה ימי םע הרושקה
םיבוכיעו תועינמ יניינע לכ םילטבתמ זאש ,שפנ-תוריסמו לוע-תלבק ךותמ הדובע ,רמולכ
לש הריזגו הקוח אוה הז ןיינעש ועדויב ,ןכש ,לכשד תולבגהו תודידמה דצמ תויהל םילוכיש
תושר ךל ןיא"ש יאדווב ירה ,"ינפלמ איה הריזג" ,"יתרזג הריזג יתקקח הקוח" ,ה"בקה
.בבל בוטו החמש ,תויח ךותמ הדובעה תישענ ,הז םע דחיבו ,"הירחא רהרהל (תלוכיו הריחב)

לארשי םשב רשא" םיטושפבש טושפל םג - לארשימ דחאו דחא לכל תכייש וז הארוה ,הנהו
:"הנוכי

וילע ,ןכל ,ךכו ךכ תושעל הוויצ ה"בקהש ןוויכמש םיטושפבש טושפ ידוהיל םירמוא רשאכ
- "הירחא רהרהל תושר ךל ןיא ינפלמ איה הריזג" ,ולכשב ןבומ רבדה ןיא םא םג ןכ תושעל
ןיבהל ותלוכיב ןיאש תוטשפב ןיבמו עדוי ירהש ,הז ןיינע ולצא לעופל דחוימ ישוק לכ ןיא
ולכש תא גישהלו ןיבהל לוכי וניאש הזמ רמוחו -לקו ןכש-לכמב ,ה"בקה לש ולכש תא גישהלו
.םדו רשב ,לודג םכח לש

-ןושל"ל ןיידע ךייש וניאו ,"הנוכי לארשי םשב רשא" םיטושפבש טושפ ידוהי אוה םנמא
ראבמש יפכ] םלועה תומוא םיעבשד תונושל םע רושקה ןושל ,שידיא ןושלל םא יכ ,"שדוקה
תשרפ רוא הרותב - םלועה תומואד ןושל םיעבשל שדוקה -ןושל ןיבש קוליחה תא ןקזה ר"ומדא
- ךדיאל לבא ,[לכשב ןבומה ןיינע ,רמולכ ,"תקוח" אלו ,"םיטפשמ" - השגדהבו ,21םיטפשמ
ארקנש יפכ אל) "רעטשרעביוא רעד" ורמואב ירה - שידיאב רבדמש ןוויכמ :תנתונה איה
תא ךכב שיגדמ ,("רעטשרעביוא" :שידיאב ארקנש יפכ םא יכ 22"םוקמה" :שדוקה-ןושלב
ירהש - "הירחא רהרהל תושר ךל ןיא"ש ךכב אלפ לכ ןיא ,ןכש ןוויכמו ,ה"בקה לש ותונוילע
ןיבהל ותלוכיב היה וליא :הברדא !ה"בקה לש ולכש תא ןיבי םדו רשב לש ולכשש ןכתיי אל
...!אלפ רבד הז היה - ה"בקה לש ולכש תא

ךשוחב םיאצמנש ועדויב :אמגודלו ,'וכ הלאש ררועתהל הלוכי לכשה דצמ רשאכ םג ,ןכלו
ודמעממ תאז עדוי ירהש ,רבדב החכוהו היארל קוקז וניאש טרפבו ,תולגה ןמזד לפוכמו לופכ
דובעל לכוי דציכ :הלאש ררועתהל הלולע ,"הנוכי לארשי םש"ד אגרדב אצמנש ישיאה ובצמו
הריזג יתקקח הקוח" ,"תקוח"ד ןפואב איה ותדובעש ןוויכמ ירה - !?הזכ בצמב ותדובע תא
םיבוכיעהו תועינמה לכ םילטבתמ יזא ,שפנ תריסמו לוע -תלבק לש ןפואב הדובע ,"יתרזג
."הירחא רהרהל תושר ךל ןיא" ,לכשה ןיינע דצמ תויהל םילוכיש
םיטושפבש טושפ ידוהיל םג תכייש "תקוח"ד הארוההש דבלב וז אלש - הזב ףיסוהל שיו .ז
רשאמ "תקוח"ד הארוהה תא לעופל רתוי לקנ ולצאש ,תאז דוע אלא ,"הנוכי לארשי םשב רשא"
:תודיסחה תרותב הגשהו הנבהב קסועש "ליכשמ" לצא

ךותמ קוסעיש ולצא לועפל רתוי השק - 'וכ הגשהו הנבה לש ןפואב איה ותדובעש ידוהי
ןיינעל קוקז וניא לכש-לעב !וז הדובעב "קאמשעג" ול שיש ןוויכמ ,שפנ-תוריסמו לוע-תלבק
!ונוצרו וצפח לכ והז :הברדא ,ילכש ןיינעב קוסעל ידכ לוע-תלבק לש

"המודא הרפ"ד יוויצה :ומכ ,"הקוח" לש ןיינע תודוא רבודמ רשאכ םג אלא ,דוע אלו
ארקנ עודמ ןיבמ וניאש אוה ןעוט - ב"רעת ךשמה דמלש "ליכשמ" ותויהב ירה ,ונתשרפבש
הרפ תחיקל :ומכ] וז הווצמד םיניינעה יטרפ לכל עגונבש העשב הב ,"הקוח" םשב הז ןיינע
תא תאמטמו םיאמטה תא תרהטמש המ ןכו ,םייח םימ ,'וכ בוזאו זרא ץע ,אקווד המודא
תורשפא לכ ןיאש בייחמ לכשה םג ,אוה ןעוט ,אלימבו ,ילכש רבסהו רואיב ונשי [םירוהטה
םילוכי אלא ,תיקולאה שפנד לכשל עגונב קר אל - תאזו ,רחא ןפואב היהי הז ןיינעש
!תימהבה שפנד לכשל דע ,ישונאה לכשב םג תאז ריבסהל

- ולצא !וזכ היעב ול ןיא - "הנוכי לארשי םשב רשא" ,םיטושפבש טושפ ןכ-ןיאש-המ
איה הריזג" ,ילכש רבסהו םעט םהילע ןיאש "םיקוח"ד תווצמה גוסמ איה המודא הרפד הווצמה
.םיבותכ לש םטושפכ ,"הירחא רהרהל תושר ךל ןיא ינפלמ

לועפל רתוי לקנ - לכשב הגשהו הנבהל ךכ לכ ךייש וניאש םיטושפבש טושפ ותויהב ,ללכבו
.שפנ-תוריסמו לוע-תלבק ךותמ הדובע ,"תקוח"ד ןפואב היהת ותדובעש ולצא

וניא יכ ןנואתה תודיחיב ותויהבש קדצ-חמצה ר"ומדא ידיסחמ דחא תודוא 23רופיסה עודיכו
םיצפח ןיא רשאכ ,קדצ-חמצה ר"ומדא ול בישהו ,"ןענרעל טינ ךיז טליוו סע" ,דומלל ץפח
השעא המ ;דומלל ומצע תא הפוכש ,איפכתאד הדובעה תכייש זאש ןוויכמ ,בוט הז ירה דומלל
,גונעת ךרדב םא יכ ,הדובע ךרדב הז ןיא ,ןכש ,דומלל ינוצרש - קדצ-חמצה ךישמה - ינא
לש ןפואב היהת ותדובעש לועפל רתוי לקנ םיטושפבש טושפ לצאש - ונניינעב הז ךרד-לעו
.("הקוח") שפנ-תוריסמו לוע-תלבק

ךרדב הדובעהש לועפל רתוי לקנ םיטושפבש טושפ לצאש - החמשב הדובעל עגונב ןכ ומכו
לצא רשאמ ,בבל בוטו החמשב הדובעל הריתסב היהת אל ("תקוח") שפנ-תוריסמו לוע-תלבק
:"לודג ליכשמ"

לכ ירהש ,"הקוח" תניחבב אוה "הירחא רהרהל תושר ךל ןיא"ד ןיינעה - "לודג ליכשמ" לצא
לועפל ידכ תדחוימ תולדתשהב ךרוצ שי ,ןכש ןוויכמו ,הגשהו הנבה ,לכש אוה וניינע
:החמשב הדובעל הריתסב היהי אל הז ןיינעש

ןכתיי אלש ולכשב ןיבמ ירהש ,"הקוח" ךרדב הז ןיא - םיטושפבש טושפ לצא ןכ-ןיאש-המ
לכ הז ןיא ,אלימבו ,"הירחא רהרהל (תלוכי) תושר ךל ןיא"ש ךכ ,ה"בקה לש ולכש תא ןיביש
.בבל בוטו החמשב הדובעל הריתס
,ד ךרכ ,ה"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ה"משת'ה זומת 'י ,תקוח תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 2405-2400 'מע
.נ"שו .ךליאו 29 'מע א"כח ש"וקל הכוראב הארו .ט,ו אראו (1

.וז תבשד קרפ - .ה"פס תובא (2

.דכ,םש הארו .ח,ג תישארב (3

.טכ,גכ והימרי (4

.ב,חפ תבש האר (5

.ןושאר סופדב אוה ןכ (6

.ב"ער ,אסק ב"חז (7

.ג,א תישארב (8

.א"פ א"הויהעש (9

.ךליאו 29 'מע ב"שת כ"הס .ןושח 'ב -"םוי םויה" (10

.א,י (ל"רהמה יחאל) םייחה רפס האר (11

.א ,ט"יפ ונתשרפ ר"בדמב .ח םש .ג ונתשרפ אמוחנת (12

.ןפוסב הליעמ 'לה ם"במר .ב,זס אמוי הארו .ונתשרפ שיר י"שרפ (13

.(ופוסב) ג םש ר"בדמב .ו םש אמוחנת (14

.גכ,ז תלהוק (15

.ו םש ר"בדמב .ח םש אמוחנת (16

.א ,טכ א"ח ד"וקל האר (17

.ה"פר הבושת 'לה (18

.ךליאו ג"עס ,ונ ונתשרפ ת"וקל האר (19

.ב"פס ןישוריג 'לה (20

.ד,זע (21

.נ"שו .ט ,ח"ספ ר"ב האר (22

.א ,העשת ד"ח ד"וקל (23


רתוי לקנ ,"הנוכי לארשי םשב רשא" םיטושפבש טושפ ידוהי לצא
הגשהו הנבהב קסועש "ליכשמ" לצא רשאמ "תקוח"ד הארוהה תא לועפל
תודיסחה תרותב

ךיז טליוו סע" ,דומלל ץפח וניאש ןנואתה קדצ-חמצה ידיסחמ דחא
,דומלל ינוצרש ינא השעא המו :קדצ-חמצה ול בישהו ,"ןענרעל טינ
...?הדובע ךרדב הז ןיאו

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


ישילשה שדקמה-תיב תויחצנ


?יחצינ היהי ישילשה שדקמה-תיב אקווד המל

םה ינשהו ןושארה תיבהש ,("וב וינוב ולמע אווש - תיב הנבי אל 'ה םא" קוספה לע) רהוזב
,"ה"בוקד אניינב" אוהש רחאמ ,ישילשה תיבה לבא ,"ללכ אמויק היב תילד שנ-רבד אניינב"
...םלועל םייק היהי

דגנכ אוה ןושארה תיב :תובאה 'ג דגנכ םה שדקמה-יתב 'גש ,אוה הזב רואיבה תוללכ
- תמא איה בקעי לש ותדימש רחאמו בקעי דגנכ - ישילש תיבו קחצי דגנכ - ינש תיב ,םהרבא
םייק ,בקעי דגנכש - ישילשה תיבה ןכל ,יונישו קספה ךייש וניאש ,אוה תמאד שוריפהש
.יחצנ םויקב

...:תובאה דגנכ םה שדקמה-יתב 'גש ןיינעה תא רתוי רואיבב ןיבהל

ה"בקה ןיבש רושיקה ,"םכותב יתנכשו" - אוה (ןכשמ ירקיאד) שדקמה-תיב לש וניינע
:(ישילשו ינש ,ןושאר - םימיאתמה םירפסמב םיזמורמה) םינפוא 'ג םנשי הזבו .םלועל

ןיינעו - הטמל הלעמלמ ךשמנ אוהש ה"בקה דצמ ונייה "ןושאר" דצמ אוהש ומכ שדקמה-תיבה
;הטמל הלעמלמ הכשמה ,דסח ,םהרבא לש ותדימ אוה הז

הלעמל הטמלמ האלעהו ךוכיזב םידמוע םיארבנהשכ ,םלועה דצמ ונייה ,"ינש" דצמ אוהש ומכ
;הלעמל הטמלמ האלעה ,הרובג ותדמש קחצי דגנכ אוה הז ןיינעו -

תואיצמ תישענ [הטמו הלעמ] דחיב םיניינעה 'במשכ ונייה ,"ישילש" דצמ אוהש ומכו
תמאה תדימ ,תראפתה תדימ ,בקעי דגנכ אוה הז ןיינעו - דחיב םהינש תא תללוכה "תישילש"
דע ,ןותחת יכה הצקה םע ןוילע יכה הצקה תא ללוכ אוה - "הצקה לא הצקה ןמ חירבמ" אוהש
.תחא תואיצמ םישענ םהש

:שדקמה-יתב 'ג ןיב קוליחה והזו

םהש ,םיקידצ תניחבב תויהל םיכירצ ,רקיעבו ללכב ,לארשי ויה ןושארה תיבה ןמזב
ךכ-לכ הרושק התיה אל ,הלעמל דצמ התיה הכשמההש רחאמו - הטמל הלעמלמ תוקולא םיכישממ
;קספה הזב היהיש רשפא היה ןכלו ,הטמה םע

ויה ,ןברוחה לע ןוקיתה רחאלו ןושאר תיב ןברוח ירחאל היה אוהש רחאמ ,ינשה תיבה ןמזב
יוליגה היה ןכלו .הטמה תיילעו ךוכיז אוה הבושתה ןיינעש ,הבושת-ילעבד הגירדמב לארשי
ןורחאה הזה תיבה דובכ היהי לודג" רמאנ ןכלש ,רתוי קזח ןפואב םלועהל ךייש ינשה תיבד
-לכמ לבא .ןושארה תיבהמ רתוי ךורא ןמז םלועהב ומויק היה ינשה תיבהש ,"ןושארה ןמ
תורמל) ינשה תיבה םג ירה ,הלבגהו הדידמ אוה "םלוע" לש ןיינעה תוללכש רחאמ ,םוקמ
;הלבגהו הדידמ ול התיה (הטמה דצמ אוה וניינעש

- דחיב הטמהו הלעמה תודחאתה אוה וניינעש רחאמש ,ישילשה תיבה לש שודיחה אוה הזבו
.לובג-ילב היהי אפוג םלועה לש "לובג"ה יכ ,יחצנ םויקב םייק היהי ןכל

- הלעמלש לובג ילבה םע "דח" היהי יונישו הלבגה אוה וניינעש ,הטמהש רבדה רשפא ךיא
אלו והיא 'ה "םילשורי הנוב" ,"ה"בוקד אניינב" אוה דיתעלד שדקמהש רהוזב ורמא הז לע
."ארחא
(26 'מע ,ט ךרכ תוחיש-יטוקל)

רקיעה אוה השעמה


ונרוד אישנ לש תוחילשה יולימ
"םישדח"ד ןפואב


וררועל ךירצ "רשוקמ"ו "דיסח" ומצע קיזחמש תורמל

תארוהל םאתהב) םימעפ א"ק הז לע רזוחש דעו ,רבעב רבכ דמלש ןיינע לע רזוח רשאכ םג
לש ןיינע תויהל ךירצ ירהש ,ןשי רבד לע רזוחש ןפואב הז ןיא - (אינתב ןקזה ר"ומדא
תויהל ךירצ ,ןכש ןוויכמו ,(םיטפשמ 'פ א"ותב ראובמכ) "תורוע דוביע" תמגודב הדובע
."םישדח ךיניעב ויהי םוי לכב"ד ןפואב הז דומיל

רשאכ טרפבו ,"'וכ םייקו יח ךלמ ךינפל ינא הדומ" רמואו ותנשמ ררועתמ ידוהי רשאכ
ןיינע תא (שפנ לכל הוושה) רודיסה תלחתהב איבמש ןקזה ר"ומדא לש ורודיס יפ-לע גהנתמ
היתווצמו הרותה יניינע לכ ולצא םישענ יזא - "דימת ידגנל 'יוה יתיוויש"ד תוננובתהה
שיגרמש ןוויכמ ,שדח םוי והזש תעדל ידכ "חול"ב לכתסהל ךירצ אלש םשכו ,"םישדח"ד ןפואב
ועדויב ,תווצמו הרותה יניינעד שודיחב תוננובתהל ךירצ וניא ןכ ומכ ,ומצעב תאז
."ונימי ךרואו ונייח" םה ולא םיניינעש

סחייתהל ןיאש - ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כד תוחילשה יולימ םע רושקה לכל עגונב ןכ ומכו
םויב וב וליאכ" ,"םישדח"ד ןפואב םא יכ ,ןמז ךשמ ינפל הנתינש תוחילש לאכ רבדל
."םהילע תיווטצנ

ןיינעה ולצא שי יאדווב םינפ-לכ-לעו ,"דיסח"ו "רשוקמ"ל ומצע תא קיזחמש תורמל :אלפלו
.(וז תבשד קרפב בותכש ומכ) "םימש ארומכ ךבר ארומ

ינולפ ןיינעמ םיזמרו םישוריפ דמול אוה ירה ,םייוסמ רבד הרוק רשאכש ,רבדל היארו -
,"תוישעמ עקסבאב" :םלועה ןושלבו ,תוכיישו רשק לכ םהל ןיאש םיניינעמ םג ,'וכ ינולפו
תודוא רבודמ רשאכ וליפא - תאזו ,"ךיקולא 'יוה םע היהת םימת" הרותה יוויצ ךפיה
ןכ-ןיאש-המ) "המהמ םייוגה ותחי"ש ,"םימשה תותוא" :ומכ ,םהמ לעפתהל םוקמ שיש םיניינע
- 'וכ ךכב המ לש םיניינע המכו-המכ-תחא-לעו ,("ותחת לא םימשה תותואמ" - לארשי ינב

לובגל ץוחמש םיניינע אל - ץוחבמש םיניינע ומצעל ץמאי אלש וררועל םיכירצ ,םוקמ לכמ
הז ןיא ,ןכ-יפ -לע-ףא לבא ,'ה תדובעב תמייוסמ ךרד ,השודק יניינע ,םנמא ,ו"ח השודקה
!?םירחא תודשב שפחל ךל שי המ - ["'וג יתרטנ אל ילש ימרכ" :בותכה ןושלכ] "ילש ימרכ"

ןכלו ,תיטרפ החגשהב יאדווב הז ירה ,ךכו ךכ השוע ינולפש עמשש ןוויכמש - איה ותנעט
הנווכה לבא ,תיטרפ החגשהב יאדווב אוה הז רבד ,אוה ןכ םנמא - .'וכ וילא עגונ הז ירה
הז ןיא ,םוקמ לכמ ,'ה תדובעב הטישו ךרד יהוזש תורמל ,ןכש ,הז רבד לולשיש - איה הזב
...!"ילש ימרכ"ל ךייש

."םישדח"ד ןפואב תויהל הכירצ ונרוד אישנד תוחילשה יולימש - ונניינעל רוזחנו

תצפה תוללכו הצוח תונייעמה תצפהד תוחילשה יולימ תודוא "םערוטש" םישוע הז םעטמו
.םעפה דועו םעפה דוע הז לע םיקעוצו םירזוחו ,תודהיו הרותה
-2076 'מע ,ג ךרכ ,מ"דשת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,מ"דשת זומת ח"רדא ,תקוח תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 2077

יבר יצוצינ


(ב) תבשה תשודק לע הכרעמב


,ונושלכ ,ינוטיסה תבשה לוליח דגנכ וקבאממ הפרמ אל יברה
יולת רלוקהש ולא" * תבשב תוילארשיה תוינואב םיעסונה לש
הבכמ ריעבמ רשא עידוהל םשפנב זוע םיאצומ ןיא םראווצב
יברה לבוק ,"הרותה ןמ אוה רוסא תילארשי הניפסב םג 'וכו
רתיהה רשא ,םיטושפ םירבד לע רוזחל יתיאלנ" * רעצב
"שלישו הנשו רבעד עודיה רתיה אוה הזב ונשיש ידיחיה
(דנר ןויליגל ךשמה ,הנורחאו היינש המישר)


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

תבשה ילוליח תא קיספהל ,ןבומכ ,איה תירקיעה ותרטמ .תבשה ןעמל ותמחלמ תא ךישממ יברה
םדקומ בלשכ לבא .ןהב םיעסונה םרז תא רוצעל ,ןיפולחל וא ,תוילארשיה תוינואה לש
שדוקה-ץראב םינברה לש רורב ןיד-קספ םוסריפב הנוילע תובישח יברה האור ,ךכל יחרכהו
בא-םחנמב 'י) תפסונ תרגא ןלהל .תבש לוליחב הכורכ תבשב תוינואה תלעפה יכ עבקי רשא
:יבכרה ר"ד ברה לא יברה בתוכש (ז"טשת

!הכרבו םולש

ךשמהמ תובוט תורושבל הפצאו ,ילש קרבמה לע הנעמ ולש קרבמה דעב ןח תאושת
.הזב ותוקסעתה

,תונורחא תועידי תע-בתכמה עטק םויה יתלביקש יתאב התע לש לע - התעו
ןוידב םהוש יגיצנ - תרתוכב ןירפלה 'ימרי תאמ בותכ ,א"נמ 'ב םוימ הארנכ
.ליהבמ - ןוידהמ הז ח"וד ןכותו .םיישארה םינברה לצא

המודמכו .עטקה הארי ר"תכ םגש ןוויכ ,םהבש תויטרפ תודוקנ לע רוזחא אלו
ןכ םאו .דחושמ יתלב החמומ רותב ל"נה תא עיצה אוהש ,ןמזמ 'כ יל בתכש יל
םנמואהו ,םייחפטמ הברה הסכו חפטמ תוחפ הליג הארנכש ,רבדה אלפ הנה ,אוה
םיישארה םינברהל יתבתכ ןתודוא תודוקנה ןתוא לכבו !?ארקי דחושמ יתלב הזל
ח"ודה לכב רכזנ אל הז לכ לע - םיפיעס רשע ובש םהילא ןורחאה קרבמהבו
ותעדל היה ךירצ ל"נהש יאדווב ,םתוא עדוי ינא םאו !זמר ףא תע-בתכמבש
.רתוי תויטרפבו

הינוא לכב תוחרכומ ןניאש ןוויכ] יבתכמב יתרכזה אלש תודוקנ המכ לע דועו
דחיב ןריכזא םאבש יתששחש ,ןהב תוגהונ תוינואה לכ תואיצמבו לעופבש ףא -
אל אבהלש ורמאי םיחרכומ םניאש םיניינעהב וזחאתיו וקפתסי תונעטה ראש םע
אלש ורמאי אל רובידב וליפא - אמלע ילוכש ,םירקיעה לע ורבעיו םושעי
אל ל"נה םעטמש .[ולא תוינוא לכב אוה גהונ ,וננובאדל לבא ,םהב וגהני
- תורמשמה םיפלחתמשכ ימואל-ןיב גהונ ונשיש המ םירומאה יבתכמב יתרכזה
םימעפ השש תרמוא תאז ,תועש עבראל תחא אוהו ,תונוכמה תא תותרשמה תווצה
שארל לכלו ,תולעופה תונוכמה לכ תא רקבל אבה יאנוכמה ךירצ ,תעל תעמ ךשמב
הז ידי-לע השענ רוקיבהו .תונוכמה לש לארטנאקהו הגהנהה יקלח םילעופ םא -
םילעופ םה םא (ךעלדער ןוא ךעלטנעה יד) תודיהו לארטנאקה ילגלג תא הסנמש
לארטנאקה ,קלד ןמשה וא םימה דוד לש לארטנאקהל עגונהב ןידה אוהו .םתלועפ
וא הברמ הז יוסינבש תרמוא תאז ,דועו רונתל ריוואה תקפסה ,שאה רונת לש
.ריעבמו הבכמ ונייה ,'וכו קלד ןמשהבו וא שא טעממ

ץילממה היה אוהש רבדה ןכ םא לבא ,וחיש תאו ןירפלה רמ תא עדוי יניא
לכ תא ררביו ותא שגפייש ןוכנהמ ,דחושמ יתלבו יולת יתלב החמומכ וילע
שי רבד לכמש ט"שעבה םגתפל רשקב) ר"ומדא ח"ומ ק"כ תחיש העודי רבכו .ל"נה
ןיינעמש ,(ןיינעב שיש םיניינעה ראש לע ףסונ - ארובה תדובעב הארוה דומלל
לוכי ירה ןדיד ןודנבו .טעפש טינ לאמנייק זיא סע זא ,ונא םידמל ינש חספ
,ייבתכמ ינשבש תודוקנה לכל םאתהב ח"ודבש וירבד לע התע ףיסוהל ל"נה
דבל אלש אצמי - דחושמ יתלב אוה םאו) תואיצמהל םיאתמש אוה אצומש הדימב
רשויה תדמ יפ-לע .(הנהכו הנהכ ןהילע ףיסוהל שיש אלא ,תואיצמהל תומיאתמ
,תע-בתכמבש ח"ודב וקתענש יפכ - ל"נה ירבדב אצמנ בוט רבדש ינא ףיסומ
דימ אב לבוח ברש המ .ותרוצכ - תורוד ירודמש יאמיה םגתפ טטצש המ אוהו
.םדוק - אבש רמוא היה םא השעת המ ול רמאי ימ ירהו ,םיקולאה רחא

.היהת-אל-ויה ,ןהב גיהנהל םיצור הז בצמ םגש תוינוא םיאצמנ ,ונתשובלו

תבשה שודיקו 'ה שודיק

:ובתכמב ךישממ יברה

םיריעצ ונייה ,אביקע ינב לש הלודג התיכש ,הזב ףיסוא בוט רבדב םייסל ידכ
הלש םומיסקמה - םהלש תוידרחהשו תירבה-תוצראב ודלונ םלוככ םבורש תוריעצו
םאבו .תבשב תכלוהה הינואב עוסנלמ תימשר וענמנ ,אביקע ינבד תינכתכ
ץחלה תורמל םנויסנב ודמעי - תושילח םהב הנלעפת אל ו"ח ק"האמ תועידיה
,הדוקנ דועו .(תיתד הגלפמ המצעל תארוקש הגלפממ אקווד) םהילע םיצחולש
ךורע-ןחלושה תעד תישארה תונברה עידות יוושכעה בצמב םאש יאדוול בורק רשא
ורדסי ,תבשב םג עסת הינואהש ןפואב העיסנה רדסל הינואה ילעבל רוסאש
-לכ-לעו ,תבשה םוי ךשמל למנב הנוגעת תוינואהמ קלח םינפ-לכ-לעש לעופב
הכירצש ומכ הקזח תישארה תונברה תדמע היהת םא - ןבומכ .םהמ תחא םינפ
.תויהל

אלפל ,'וכו םדא עסי המל ,ח"ודהב ןירפלה רמ םשב רמאנש המב בגא ךרד
םיעסונ תוינואב איה התע ןינד הילעש הלאשה ללכבש תואיצמהמ "עדוי וניאש"
םלוככ םבור - רחסמ תוינוא וליפאו םיעסונ תוינואבש ,רחסמ תוינואב אלו
וא ןוממ דספה היהי םא םג הז ושעיו ךתימע דימ - הנקד ינפמ תאז םישוע
םסרופמו עודיש "םימלעתמ" הזמ םגש אלפלו ףיסוהל דועו .הז ידי-לע תויחונ
תותיכמ המכו םייתד םינוגראל תוכיישה תורוחס תוליבומ תוינואהמ המכש
- ןוצרו ץפח רתיבו ועסיש אטישפו ולא םינוגרא ידי-לע תונגרואמ םיעסונה
.ךורע-ןחלושהל םיאתמ העיסנה רדוסת םאב

יאנתב הגלפהה ריתהל םוקמ שיש ךתעד-אקלס-אק התיהש ח"ודהב בתכש המ ןכ
שי ,הבכתש הרקמב םירונתב שאה תא תיצי תבש לש יוגש בתכב בייחתה םהושש
ןקתתי אלש ןבומו ,וזכ תובייחתה תתל אוהש ימל תפכיא היהי אלש ששחל םוקמ
יתבתכש ומכו (םתובייחתה ומייקיש רמול יצמת םא וליפא) אוהש לכ רבדה
תוכאלמ ןנשי רונתב שאה הבכת אל םא וליפאש ,םימדוקה ייבתכמב הכוראב
.הזל םיחמומ םישורדשו תוינואב תורושקש תוירישעב אתיירואד

:תחא הקספב רומאה זכרלו

תוינואה ילעבל רוסאש ךורע-ןחלושה ןיד-קספ עידות תישארה תונברה םאב
,תוינואהמ תודחאש רורב ,שדוק-תבשה םויב םג ועסיש ןפואב תועיסנה רדסל
רורבו .תבשה שודיקו םשה שודיקד ןפואב התעיסנ רדסת ,ןהמ תחא םינפ-לכ-לע
יוגש ןפואב םהושל ריתת ל"נה ח"ודהב רומאה יפכ תישארה תונברה םאבש ןכ-םג
הינוא וליפא רדוסת אל - הזב אצויכו הבכתש הרקמב רונתב שאה תיצי תבש לש
עוסנל וכישמי תואמי יניינעב םיאיקב םניאש ולאמ המכ ,רומאה ןפואב תחא
ןהילע תודוקנה ןתוא לכב ליהבמ ןפואבו תונוטיסב תבשה ללוחיו ולא תוינואב
'יחת ותגוז לצא םג ררבל לוכיש ומכו .ןהמ רתוי דועו ,ייבתכמ ינשב יתבתכ
.ל"דו ,'וכו התאר היניעבש

םע ותוארתה ןכ-םג רהמי הזש יתווקתש ןוויכ ,ףוחד הז יבתכמ יננה חלוש
לע ודיצמ רואיב תפסותב [הווקת-חתפ לש הבר ,ץכ ןבואר ברה=] א"טילש ונתוח
.'וכו תונוכמ יניינעב אוה ויתועידיל םיאתמ ,ליעל רומאה לכ

הכרבבו ט"ושבל הכחמה - ותחרט לע ח"תב

.ח"ת ח"תו .ג"ח "רפסה" לבקתנ ע"ז .ב.נ

לכ יאדוובו .ךורא קרבמ ןכו םיבתכמ ינש יתחלש םיישאר םינברהל ,ג"אד
.'יש ןיוז י"שרהמ ברה לצא האר ל"נה

הרותה לכ לע רותיוול םורגי תבשה אשונב רותיוו

-ץראב 'תיתד הייפכ'ה תייגוסל עגונה ידוסיו ךורא בתכמ יברה רגשמ ז"ישת זומתב 'בב
תונעט ידרוסבא ןפואב גיצמו ,תבשב תוינואה תייגוסל יברה סחייתמ ויתורושב .שדוקה
:"שפנ חוקיפ" דצמ רתיהל תונוש

הנה .וילע תלטומה החכוהה ןיינע והמו ,תוינואה ןיינע תודוא בתוכש המבו
וא ןירשימב א"טילש ברה ונתוח לע עיפשהל לוכיש יאדווב - שארל לכל
הרות תעד עידוהל ושפנב זוע יד אצמ הטאר 'יש םלושמ ברה םאו .ןיפיקעב
אטישפו ,הברדאו ,ויניינעמ םושב הז ידי-לע ערגוה אלו וסיפדה םגו רוסיאב
וניא ,ונקדצ חישמ ידי-לע ו"ת שדוקה ץרא יניינעב הז ידי-לע ערגוה אלש
יתבתכש ומכו .הרורב הרות תעד עידוהל םירחא תלוכי יא תביס ללכ ןבומ
,אלולטו אכוח הז ירה - שפנ-חוקיפד הנעטהו .רוסיאב קפס לכ ןיא ,רבכמ
.תוניצרב הרמאיש שיא ןיאו

-םויו תבשב בתכו רפסה-תיבב רקיב ונבש ןאכ םידיליהמ דחאש ךרד-לע אוהו
,שפנ-חוקיפ והזש - תוטישפב יל ראיב ,ןיינעה ריתה ימ ויתלאששכו ,בוט
ןיבש טלמי לבו ,אפור עוצקמ דומליש רוריבב וטילחה וירוה ןכו דליהש ןוויכ
םדקתיש לככ ןכלו ,הנכס וב שיש הלוח םג אצמי אל ,אפור לצא םירקבמה לכ
הובגה רפסה-תיבב ודומיל ןכ-םג םדקוי יממעה רפסה-תיבב ותלחתהמ - ודומילב
הוושה] הלוחה תא תואפרל לכוי הז ידי-לעו ,האופרה תמכחבו הללכמהבו
.[279 'מע ,א ךרכ 'ב"משת תויודעוותה'ל

תומוקמ המכבש ,הטישה תנבומ ירה ,וטקני הז ןובשחב םאבש יתרמא רבכו
,תיללכה הפוקה תסנכה תלדגתמ הז ידי-לע ירהש ,לוחה ימיב ומכ תבשב םידבוע
ירה - המחלמבו ,המחלמ תעב וב ושמתשי ,ת"ליה ,רשא קשנ םג םינוק הנממש
ןבומו .תבשב וליפא התדר דע רמאנ הילעש ,הווצמ תמחלמ םג היהתש רשפא
קזחתת אלימבש ,רתוי לוזב אצמנש אריזחד ילדק םג ריתהל שי הז םעטמש
,הרקמב םיברעה םע םהיצלח יאצוי וא םה ומחליו ,םתוא םילכואה לש תואירבה
ינהימתו ,הרותה לכ החוד אד ןוגכ שפנ-חוקיפ ירהו ,םהילע ולפנתיש ,ת"ליה
.ופקתב ראשייש הרותב רוסיא הזיא ראשי םא

םולשה תוברהל ךירצש - םעט דועב שמתשהל הנורחאה תעב וליחתהש טרפבו
שפנב םיאנוש תבבוסמ לארשי-ץראש ןוויכ םישפוחה םע טטוקתהל ןיאו ,םלועב
םע דחאתהל םימיכסמ םישפוחה ןיאש ןוויכו ,םדגנ תדחואמ תיזח תויהל הכירצו
-לע - הדיחא תיזחל הדיחי ךרד קר הראשנ ,תווצמו הרות םויק ידי-לע םיאריה
.ת"ליה ,יכפהה ןפואב בוריק ידי

!ק"האב םימחלנה םיברעל אוה רבח תבש ללחמה

לש הקיתשה אטחל םג ומכ ,תבש לוליח ןוועל רתויב תופירח םילימב סחייתמו ךישממ יברה
לע יברה דצמ באכ לש המינ רוריבב תרכינ בתכמב .עירתהלו תוחמל םיבייוחמהו םילגוסמה
:לכ ןיעל םירורבו םישרופמ הרות ירוסיא לש םתמחלמ תא םחליהל ץלאנ אוהש

,הטושפכ םייח תרות םג איה רשא השודקה ונתרות תארוה אלא ונל ןיא ונאו
תא הב ולליחש ליבשב אלא םילשורי הברח אל :רורב הזירכהו ,הזה-םלועב םייח
רשא ןבומ הזמו .ןילאגנ ויה דימ ותכלהכ תבש לארשי ורמש וליאו ,תבשה
אל - 'וכ תא רהטל םימעט ן"ק איצמיו הנביב קיתו דימלת אצמיי םא וליפא
רבח ו"ת ק"האב תבש - הרות יפ-לע לוליח - ללחמה לכ רשא ,תואיצמה תא הנשי
הביסה יהמ הנימ-אקפנ לכ ןיא הזל םאתהבו ,ו"ת ק"האב םימחלנה םיברעהל אוה
רכש ןיינעל קר עגונ - ולוליחל הביסהו .רקיעה אוה השעמה יכ ,ולוליחל
.ו"ת ק"האב רשא בושיהו רובצה תא הנכסב דימעמ אוה ל"נכש ,ללחמה לש שנועו
והזש ,הזב אצויכו רחא רבד לודיג דגנ המחלמהש - םימעפ המכ יתבתכ רבכו
לוליח דגנ הככ םימעפ המכו המכ הרמ המחלמב תאצל החירכמ ירה ,ואל רוסיא
.ל"ר הליקס רוסיא ,איסהרפב תבש

:הינואה ילעב לע רסואו עוסנל ריתמ ונשיש בתכש המ - בגא-ךרד

םה וישכע תוניפסהש רמואו הינואב השענהב ללכ ל"נהל עודי ןיא םא וליפא
רוסא - םוקמ-לכמש ,םיעסונה לכל םסרפל ךירצ היה םינפ-לכ-לע ,ס"שה ימיבכ
םיללחמ ותעדל םג רשא הינואה ילעבל ךייש ןייה ירהש) הינואהבש ןייה תותשל
שדוק-תבשב שמתשהל רוסאו ,(ךסנ ןיי אוה ןייה אלימבו איסהרפב תבשה םה
דועו םילשבמ םב םילכה רבד-לע םכח תלאש תושעל שיו ,'וכו רואמהב ,םימהב
ונשיש ידיחיה רתיהה - רשאו ,םיטושפ םירבד לע רוזחל יתיאלנ רבכו .דועו
אלא ,ןוימדה ף"כב ,רתיהכ קר אלשו שלישו הנשו רבעד עודיה רתיה אוה הזב
ןברוחה ינפמ אוה ,ךכ-לכ הרוקה יבועב יננה סנכנש המו .השענ שממ רתיה ל"ר
תארקנה ,שדוקה-ץרא ישנא םאבש :ןאכ לארשי -ינב יגוחב םג הז םרוגש תודהיב
םאו ,הזב םירתומ םהש המכו-המכ-תחא -לע ,ןכ םיגהונ ,שדוקה-ץרא לכ יפב
.דועו דועו ,רתוי םילק םירוסיאב המכו-המכ-תחא-לע ,ךכ תבש יניינעב

םרג - בל םישמ ילבמ - רשא ,וילע רשי תלטומה הזב הדוקנ הנשי - בגא-ךרד
תא ראית - תע-בתכמב הארנכו ,'יש ןירפלה לבוחה בר תא איבה רשא הלקתל
רשא רחא לבוח בר וא ןירפלה םא הנה ןכלש .תואיצמהמ ךפיה תוינואהב השענה
הז ידי-לע ליצי רשפאו ,אוהש ומכ בצמה םסרפל היה ךירצ ,ולגרל רנ תמאה
.רבדה יאדכ זא םגש ,הזב םילשכנהמ תחא שפנ םינפ-לכ-לע

!היסהרפב תבש םיללחמ - םידרח יפלא תורשע

(ז"ישת'ה ןסינב א"י) יברה חלשש תמדוק תרגאל ךשמהכ אב ,ז"ישת זומתב 'במ ,ל"נה בתכמה
תבשב תוינואה ןיינעב יברה ררועמ תרגאה ילושב .חספה גח תארקל ,יבכרה ר"ד ברהל
:ןייצמו

השק ןאכמש ןבומ ,הזב תושעל דוע ודיב ןיאש - תוינואה ןיינעב בתכש המב
,האכה ידכ דע איה החכוה תווצמש ל"זר רמאמ יפ-לע לבא .הזב תורורב רמול
ונממ עובתל רתוי השק דועש ןכ-םג ןבומ לבא .ל"נהב קדצ םא לודג ןויע ךירצ
םשפנב זוע םיאצומ ןיא םראווצב יולת רלוקהש ולא רשא העשב הב ,הזב היישע
ףא - הרותה ןמ אוה רוסא תילארשי הניפסב םג 'וכו הבכמ ריעבמ רשא עידוהל
- 'ה רבדל םידרחה לארשימ םיפלא תוירישע ,וז םתקיתש ידי -לע רשא עודיש
םעפ יהוזש המודמכו .והומכ ןיאש םוסריפבו .ל"ר איסהרפב תבש םיללחמ
- ןישנועבש הרומחה - הליקס רוסיאב רשא ,לארשי-ינב ימי ירבדב הנושארה
.םה הווצמ רשא ידרחה להקה תא ותפי ,לארשי ללכ םשבו תוינוטיסב השענהו

םישדוח ג"י הנעמל הכחמ

ויתורגא םוסרפל יברה םיכסה ,ידמל רידנ ןפואב ירה ,(א המישר) ליעל ונרכזה רבכש יפכ
לולאב ח"כ) בתכמב ןלהל .ץכ ברה וימח דובכל לבויה רפסב ,יבכרה ר"ד ברה לא הז אשונב
:(ז"ישת

םילעפ בר נ"ונ א"יא ח"ווה

'יש יבצ 'הומ

!הכרבו םולש

לע תוכחל ילבמ וילע תונעל יננה רהממו ,לולאב ב"כמ ובתכמ לבקתנ התע הז
יתבתכש המ ךרוצה ידכ יתראב םא - ולש בתכממ רורב וניאש ןוויכ ,רותה
גהונב רשא ,םעפה-דוע ינא שיגדמ ןכלו ,לבויה רפס תודוא םימדוקה ייבתכמב
ןכש המו .לבוי ירפסב ףתתשהל אלש ,הז גהונ לח יילע םגש טושפו ,ברה תיב
ותושרב ,א"טילש 'וכו ג"הרה ח"ומ לש ותושרב םה ייבתכמש ןוויכ רשא ,יתבתכ
.הז לבוי רפסל םסינכהל ןכ-םג

ג"י ךרכ שדוק-תורגא םג האר] - 'יש ...ברה לש ורפס תודוא ריכזמש המ
רפסמ עייתסמה לכ לע אלפל הנה - [דל 'מע 'ב ךרכ 'םחנמ לכיה' .וסר 'מע
העיסנה רשא ,תיכפהה אנקסמה תחרכומ םש ראובמה יפל - הברדא יכ ,הז
תוינואה ילעב לע קר אלו .קפס לכ אלל רומג רוסיא איה תילארשי תוינואב
םיאצויה ינפמו םיסנכנה ינפמ ל"זר רמאמ ךרד-לעש אלא ,םיעסונה לע םג אלא
,תסנכה-תיבל רצק ןמזל וסנכנ םיינשש ,ישניא ירמאד אתוחידבה ךרד לעו]
םדוק אציו ,םיעשרה לכ תאו ויבהוא לכ תא 'ה רמוש בותכה תליחת עמש דחאהו
['וגו םיעשרה לכ תאו ויבהוא לכ תא עמשו הלחתהה רחאל סנכנ ינשהו ,םויסה
ןיד-יקספב קרפ םיעדוי םניאש ולאכ םנשיש ,ןדיד-ןודינב אוה הז ךרד-לע
םה םגו תוינואה ךלהמ םיעדוי ןניאש ולאכ םנשיו ,ןידה תא םיתוועמו
ןוויכש ,ןויערה דוסי לע םתדמע םיעבוקה - ישילש גוסו ,ןידה תא םיתוועמ
רלוקה םילותו ,תאזה הרצלו ונל המ ,ללכ תירלופופו תיחונ הניא היעבהש
ינפל תרמוא -תאז ,הרבעה הנשב רשא ןיינעמ .םירחא לע ותוירחאו ןיד-קספהד
תישארה תונברב םירבחה דחאמ בתכמ יתלביק - םישדוח ד"י םג רשפאו ג"י
םנוצרש םושמ אל אוה תוינואב ןיד-קספל ואב אל ןיידעש המ רשא ,ו"ת ק"האד
!'וכ ו"ח ,היעבה ךישמהל

םאו וקלח רבכ םא ,הזב השענ המ עדוי יניא ,םיסרפה קוליח תודוא בתכש המב
.ימל - ןה

אוה ןמיס יאדווב - תואירבה רבד-לע ריכזמ וניא תאזה םעפב םגש ןוויכו
.רדסב לכהש

הזב יננה ,הכרבלו הבוטל לארשי לכ לעו ונילע האבה השדחה הנשה תארקלו
הקותמו הבוט הנשל הבוט המיתחו הביתכ תכרב ,ול רשא לכלו ול יתכרב עיבהל
.תוינחורבו תוימשגב

- םיצחלב - הנפ 'יש יאגרש רמ .ח"תו .ולבקתנ וירחאלשו תוחילס 'אד 'כמ
.םישדוח 'גי הז - הנעמל הכחמו .ל"נה הלאשב תישארה תונברל

ל"נהכב ט"ושבל הכרבב

םיחלשמה לכ םיעסונ חילשה םע דחיב

ינש תטמשהב ומש 'מע זט ךרכ שדוק-תורגאב) וקלחב רבכ ספדנ ,ח"ישת רדאב 'כמ ,אבה בתכמה
:תומילשב ןלהל .(םיעטק

ח"ישת רדא 'כ ,ה"ב

ןילקורב

צ"צב קסוע נ"ונ א"יא ח"ווה

'יש יבצ 'הומ

!הכרבו םולש

יתרעטצנ רבכש ירחאל ,תוזרפד םירופמ ובתכמ לבקתנ ךורא יכה קספה ירחאל
ויסיגמ יתעמש תוללכבש ףא ,וניינע רדתסנ ךיא ונממ תוטרופמ תועידי רדעהמ
.ויחיש

הפשב רשא תולאשה קתעה לביק חטבו) תוינואה ןיינע תודוא בתכש המב
.רתויו רתוי ליהבמו ךלוה בצמה הנה .הז רבד-לע ריכזמ וניאש ףא (תילגנאה
תוכאלמ רבד-לע ,םיפסונ םירוסיא - רתויבו רתויב ררבתמ אסיג דחמ יכ
הקינכטה דצמש ףא .יטמוטוא ןפואב תוגהנתמ ןניא ןה םגש תוינואב תופסונ
,התעד הלומעתה םע רשקב טרפבו ,אסיג ךדיאלו .הז תושעל היה רשפא הווהב
רשפא-יא שקב םגש ןפואב וליפאו ףא ,הז רוסיא לע רובעל םיתיסמה ובר
.זחאהל

-תאז ,"תויתדה תוגלפמה" תחא ירבח ליבשב תדחוימ העיסנ םיניכמ - אמגודלו
קרו גונעת םשל קר םתעיסנ היהת וז הינואב םיעסונה לש עירכמה בורש תרמוא
- םילטב ירה הזבש ."םימש-םשל קר" םיעסונו תיתד הגלפמל םיסחייתמה ולאמ
-לע תלהנתמו םירכונ לש הינוא התיה םאב וליפא רתיהה תונעט לכ - ארקיעמו
.עובשב ןושארה םויב תאצויו םירכונ תווצ ידי

איסהרפב תבש לוליח תגהנה םצע לע ףסונ ,הז ןיינע לכב ליהבמש המ
ראותב הנוכמה דחא ןאכ ריבסהש ומכו .ףצפצמו הפ הצופ ןיאש אוה תונוטיסבו
,("תיתד הגלפמ"ל ךייתשמ ןבומכ) .תילארשי הינואב העיסנל עגונהב בר
'ה רבדל םה םידרחו םיארי ירהש ,הז ןיינע לע םשפנ רוסמל םה םינכומש
אקווד והזש ,רבדב קדוצש - תוחצה ךרד-לע יתרמאו .'קה וצראלו ותרותל
ףוגה םירסומש אוה ליגרה ןפואב שפנ-תוריסמ ירה יכ ,תיתימא שפנ-תוריסממ
-המ ,(ויתווצמו ותרות םויקב םשה שודיק ידי -לע - שפנה הלעתתש ליבשב)
איסהרפב תבש לוליח ידי-לע התיממו שפנה רסומ אוה הרומאה הגהנה ןכ-ןיאש
.(ינולפ ןפואבו ינולפ םוקמל "הלעי" ףוגהש ליבשב) הליקס השנועש

אב הז ןיאש ןבומ ,ינולפ ץבוקב רומאה ןיינע תספדה תודוא בתכש המ
ןיידעו ,ץבוקה ותוא תביבסב אצמנ םינשב תובר הזש - אלפל בגא-ךרד .ןובשחב
אוהש) רומאה ברה ירבדלש ,העשב - ולאכ םיצבוקב םירבדה וסיפדיש הווקמ
אלש שפנ-תוריסמב םיבייוחמ ירה ,(בתוכ ותודוא ץבוקה סיפדמה גוחה ותואמ
ונשי דחא תוכז דומילש ,רוביד ידכ ךות ףיסוהל ינחרכומ .'וכו העיד םסרפל
םיאצמנ םה ירהש ,תישארה תונברה ירבחב יולת רלוקהש - םתנעט ,ל"נה לכ לע
בלח רשאו ,תבשב דובעל תשורח תיבל רוסאש רמאל ץמואה םהל שי ירהו ,רתא לע
קר אל - תוינואה עגונבו ,הייתשב רוסא רחא-רבדד בלח לש תובורעתב דשחנש
לש וחולשש תרמוא-תאז ,הינואב םהלש חיגשמה םיחלוש ,הברדא אלא ,םיקתושש
אוהש ןוויכ .ויחלוש לכ םיעסונ ומע דחיבו וז הינואב עסונו ,ותומכ םדא
.םהלש חוכ-אבה

תוינואהמ תחאב ןאכל אב ןבומכש ,םילשורימ בר ולא םימי ינרקיב בגא-ךרד
היהשכ (ב .םיריתמ םילשורי ינבר (א :יל רמא ,ןכתייה יתלאשלו ,ל"נה
רדחל ברה תא ךילוהו ,ךוראו לדוגמ ונקזו םיחלמה דחא ול ואיבה הינואב
תקלדה ינפל שדוק-תבש ברעב רדחה תא רגוס םב תוחתפמה ול הארהו ,תונוכמה
'ה ארי שיא הז חלמש דימו ףכית ףיסוהו !הלדבה ירחאל תלדה תא חתופו תורנה
!העובש יצחו ולש קדצ ןה יצחב - ל"נהכ ול רמאו ,'וכו ןיליפת חינמש טושפו
םינברה ןכ-םאש יל רמא .'וכו םימואל-ןיבה םיקוחה ךפיה והזש יתלאשל
.'וכו 'וכו תאז-לכבו הז רבד-לע תעדל םיכירצ - תישארה תונברהו םילשוריד

.תוינואה ןיינעב הנעמ ובש םייתדה םיטנדוטסה ןואטב ובתכמב ריכזמ
אוה בותכ םאב ןבומכ ,הנעמה קתעה לבקל רשפא םאו ,ונכות תעדל ןיינעתאו
.תיאנוכמ הקינכט לש ת"יב ף"לאה םינפ-לכ-לע עדויש דחא ידי-לע

הנה ,הזה ןמזב םהה םימיב וניתובאל ושענ םיסינ המכש ןוויכש ,ןוצר-יהיו
- הרות וז - הרוא היהתו 'וג אוה ךופהנו היהי - סנ ךרדב םינפ-לכ -לע
- א"מרה שוריפכו ,םהילע םידוהיה דחפ לפנ יכ ,הניפו ןיינע לכב הריאמ
תארי תרמוא-תאז ,םידחופ םידוהיהש דחפהש ,ןיי ריחמ ורפסב - לארשיב קסופ
.םהילע לפנ - 'ה

ט"ושבל הכרבב

העדה יונישל םוקמ ןיא

-זטק 'מע י"ח ךרכ שדוק-תורגאב רבכ ספדנ ("ט"ישת'ה ,הכונחד ישימח רנ") ונינפלש בתכמה
םילימ שש וב וללכנ אל ןכלו תוריכזמב ראשנש קתעההמ בתכמה ספדנ םש יכ ןייוצי .זיק
:ואולמב ןלהל .(הביתכ תנוכמב בתכמה תספדה רחאל) ושדק די בתכב יברה ףיסוהש

!הכרבו םולש

יתפקשהב יונש שי וליאכ בתוכ וב ,ולסכ ב"כמ ובתכמ יתארק לודג ןוהמתב
.תוילארשיה תוינואב שדוק-תבשב העיסנ ןיינעב

יתראיבש ומכו ,ללכו ללכ יתעד תונשל םוקמ ןיאש טושפ םגו ןבומ ירהש
ראובמכו ,טלחהב רוסיאל הרורב יתעד רשא ,'כל םימדוקה ייבתכמב הכוראב
.הזל םיקומינהו םימעטה םירומאה םיבתכמב

בצמבש - רורב יתבתכ הזב םג ירה 'וכו םיינכט םירודיס רבד-לע בתוכש המבו
לש יתימאה ןבומב תיטאמוטוא להנתת הינואש ןפוא םושב רשפא-יא התע הקינכטה
םויד תעל-תעמ לכ ךשמב ,םדא ידי תסיפתל וקקזוי אלש ,תרמוא-תאז ,וז הלימ
המכו המכ םא יכ ,םיינש וא דחא םדא קיפסמ ןיאש אלא ,דוע אלו .שדוק-תבשה
יד הגרד ילעב םיחמומ םיאנוכמ תויהל םיחרכומ םהמ בושח קלחו ,םישנא
.ההובג

היעבב לחש בוטה דצל אלש יוניש לע ,הברדא ,ריעהל ינחרכומ ברה ירעצל
המכש ,רבעה ץיקב םימעפ המכ הרק ,ינתעיגהש העומשה יפכ רשא אוהו ,הרומאה
,(קרוי-וינ ףוחמ אל) ומצע שדוק-תבשה םויב ףא וגילפה תורומאה תוניפסמ
(ז"עלב "זורק") גונעת לש העיסנ ךורעל תינכותב שי בורקה דיתעב רשא ןכו
לע םיחיגשמה םג תורומאה תועיסנב ופתתשי עמשנה יפכו ,םייעובשכ ךשמל
,רתויב יתרקח אל ,דיגהל תמאהו .'וכו ,הביתה ינפל םירבועה ולאו תורשכה
םיגילפמשכ וליפאש ,הרורב יתעד ,ל"נכש ,ןוויכ ,ולא תועומש תויתימא ירחא
אלא ל"נה יונישה יתאבה אלו ,טלחהב רבדה רוסא זא םג עובשב ןושארה םויב
ביטיהל יוצרה ןוויכב אל בר יכה ירעצל אוהש תוחורה ךלהמ לע תוארהל קר
לכ ,לארשי לש םבילו םהיניע ריאי ךרבתי םשהו ,יכפהה ןוויכב םא יכ ,בצמה
.םימחרבו דסחבו םהמ דחאו דחא

הכרבבו דובכבתודיסחה ינייעממ


תקוח תשרפ


(די,טי) להואב תומי יכ םדא הרותה תאז

יכ םדא הרותה תאז :רמאנש ,הילע ומצע תיממש ימב אלא ןימייקתמ הרות ירבד ןיאש ןינמ
(גס תוכרב) (י"שר ,הרות ילהואב תומיש םדאב ,היוצמ ןכיה) להואב תומי

ךרעה -ילק םירבד םג ןכש ,םהמ רזניהלו םלועה יגונעת לכ תא "תימה"ל ךירצ הרות ןב
.הרות לש הלהואב הניתנו הריסמה תא םיענומ םלועה יגונעתב
(זס 'מע םוי-םויה)


ותא הארו ךושנה לכ היהו סנ לע ותא םישו ףרש ךל השע
(ח,אכ) יחו

םיאפרתמ ויה םימשבש םהיבאל םביל תא ןידבעשמו הלעמ יפלכ ןילכתסמ לארשי ויהש ןמזב
(י"שר)

.בוטל ,ערה -רציה ללוכ ,ולוכ בלה לכ תא ודבעיש לארשי-ינב - "םביל תא ןידבעשמו"
םתאופרל םרג ,לארשימ בר םע תימהש ,ומצע שחנה :תפסונ "אכפהתא"ל האיבה וז "אכפהתא"ו
.םיכושנה לש
(75 'מע ,גי ךרכ תוחיש-יטוקל)


(כ-טי,אכ) הגספה שאר באומ הדשב רשא איגה תומבמו

אקווד ."באומ" תארקנש ,הגונ תפילק תלשממל ןותנה ,ימשגה הזה-םלועל זמור "באומ הדש"
והותה םלועמ םילענה תוצוצינה תא ררבל תורשפאה ,רמולכ ,"תומב" שי הז ירמוח םלועב
,היתווצמו הרותה תא םייקל תורשפאה ,"איג" ןכו ,"םילכה תריבש" דוסב םלועל ולפנש
.אקווד הזה-םלועב ונתינש

הרושק תווצמו הרות תועצמאב "באומ הדש" ךוכיזו רוריב לש וז הדובע - "הגסיפה שאר"
רשאו ימשג םלוע אורבל ,ותומצע םצעב סומכה םעטמ ,ונוצרב הלע ךכ ןכש .ךרבתי ותומצעל
.י-ד-ש תוכלמב ותוא ונקתי לארשי-ינב
(47 'מע ש"ת תוחישה-רפס)


(זכ,אכ) ןובשח ואב

(חע ארתב-אבב) םלוע לש ונובשח בושחנו ואוב

לטבי םדאהש - איה םלעהה לש הרטמהו הנווכהש רוכזלו תעדל שי .םלעה ןושלמ אוה "םלוע"
.יקולא רואב םלועה תא ריאיו ותוא

ארבנ רתסההו םלעהה :רמולכ ,"םלועה ארבנ יליבשב" (ד"פ ןירדהנס) ל"זר ורמאש והז
.תמאה תא הלגאו ותוא לטבאש ידכ ,ינעמל
(738 'מע ,ב ךרכ םיסרטנוק םירמאמה רפס)


(זכ,אכ) ןוחיס ריע ןנוכתו הנבת ,ןובשח ואב

,רשא החיטבמ הטמה לעש עמש-תאירקב םיכרועש שפנה ןובשח - "ןובשח ואוב"

,החיש תארקנ הליפתה) יעבדכ היהת תרחמלש הליפתה תדובע - "ןוחיס ריע ןנוכיתו הנבית"
.("הליפת אלא החיש ןיא" (וכ תוכרב) רמאמכ
(וס 'מע רבדמב הרות-יטוקל)


(זכ,אכ) ןוחיס ריע ןנוכתו הנבת

.תוקולא יניינעב הגשהו הנבהל זמור ,הניב ןושלמ - "הנבית"

.לעופב הדובעב האב הגשהה ,דוסיו סיסב תלעב הנבה ונייה - "ןנוכיתו הנבית"

,הליפתה תדובעב ךרוצ שי לעופב הדובע ידיל חומבש הגשהה תא איבהל ידכ - "ןוחיס ריע"
."הליפת אלא החיש ןיא" (וכ תוכרב) רמאמכ ,"החיש" תארקנש
(151 'מע ש"ת תוחישה-רפס)


(חכ,אכ) ןחיס תירקמ הבהל ,ןובשחמ האצי שא יכ

ןובשח וניא שא אלב ןובשחו ,תיקולא שא הניא ןובשח אלב שא - "ןובשחמ האצי שא יכ"
.הליפתה םדוקש תוננובתהה וא 'תוצח ןוקית' לש תורירמה יהוז - ןובשחה לש שאה .יתימא

,הליפתב בלה תוריקמ 'הל הבהאה תבהלש יפשר התיצמ וז "שא" - "ןוחיס תירקמ הבהל"
.(וכ תוכרב) "החיש" תארקנש
(151 'מע ש"ת תוחישה-רפס)


באומ רע הלכא ,ןחיס תירקמ הבהל ,ןובשחמ האצי שא יכ
(חכ,אכ) תומב ילעב

ןכיה חכונ אוהו ,ומצע תבהא אלל ,יתימא שפנ-ןובשח ךרוע םדאשכ - "ןובשחמ האצי שא יכ"
.ןובשחהמ שא תזתינ - דמוע אוה

איהש ,("החיש" תארקנה) הליפתה תעב הזע תוררועתהל םרוג רבדה - "ןוחיס תירקמ הבהל"
.וב זחואש ןושארה ץוצינהמ חקלתמ אוהש ,טפנב יורשה רבד ומכו .ןוצר תע

= בא - באומ ,ער - רע) "םיערה ןיחומ"ה תא תלטבמ וז תוררועתה - "באומ רע הלכא"
,ידיסח רבסה עומשל בהואו ,ליכשמו ןיחומ לעב אוהש םדאל ול המדנש המ ,ונייהד ,(המכח
.לעופב הדובעל ךייש וניא רבדה ךא

.דבלב ומצע תא קר שיגרמ םדאש המ ,תואשנתההו ההבגהה תא ףא תלטבמ איה - "תומב ילעב"
(1480 'מע ד םירוביד-יטוקל)


(דל,אכ) ותא ארית לא

(י"שר) םהרבא לש ותוכז ול דומעת אמש םחליהל ארי השמ היהש

לכ לע רבדה לעופ דימ וילע האבש הנכסב שיגרמ אוה רשאכש ,םייוגב ךלמו גיהנמ לש וכרד
הדימ וניבר השמ וליאו ."באומ רגיו 'וגו קלב אריו" :האבה השרפה תליחתב רמאנכ ,םעה
ל"זר וקיידש ומכו ,םיברה ןמ ומילעהו ובילב ותגאדו ודחפ תא ריתסה אוה :ול התיה תרחא
תוכז ול דומעת אמש ,רמא ,ובילב היה המ עדוי התא קידצ ותוא לש ותבושתמ" - (אס הדנ)
."םהרבא לש
(148 'מע ח ךרכ תוחיש-יטוקל)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


םינוש םיניינע

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

'תוצח ןוקית' תרימא ןיינעל ונסחי

,'וכו שודקה רהוזב ראובמכ 'ה תדובעב לודג ןיינע איה 'תוצח ןוקית' תכירע :הלאש
?ש"נא ןיב *םויכ ללכ הזב ןיגהונ ןיא המ ינפמו ,ללכב תודיסחבו ןקזה ר"ומדא רודיסב

אלא ,םיברל הארוה םניא הלבקה יפ-לע םיבייוחמו םישרדנה םיבר םיניינע ,עודיכ :הבושת
:ונניינעב םג אוה ךכו .המודכו 'ה דוסב םיאבל ,הגירדמ ילעבל

'יס ת"הק בוט-םש-רתכ רפסב ט"שעבה תוארוה םג האר ,תוצחב םוקל הבוחה תודוא] םנמא
ןקזה ר"ומדא בתכ (י"פ הבושתה-תרגא) אינתה רפסב [חכ-וכ 'יס ש"בירה תאווצבו ,דכר
אל םינפ-לכ-לע ,הליל לכב ול רשפא-יאש ימו" ,תוצח ןוקיתב תויהל הכירצ 'האתת הבושת'ש
.". . תבשה םוי ינפל עובשב 'א םעפמ תוחפי

. . יקולא 'ה השעו" בתכ הטימה לעש עמש-תאירק ףוסבש םימלועה ןוביר חסונב ורודיסבו
:םיברב תוצח ןוקית ךורעל ררוע "תוצח ןוקית רדס" ףוסבו ,"שממ תוצחב הליל לכב םוקאש
הרשע ,תודוגא תודוגא ופסאתיו ,השובה הווסמ וריסי ,םבילב 'ה תארי עגנ רשא ליחה לכ"
תסנכה-תיבב רוביצב תאז ךורעל םידיסחה זא וגהנ ןכאו .". . תודיחיב וליפא וא ,תוחפ וא
.(ולסכ ט"יד הלואגה תפוקתמ - אמש 'מע ח"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא האר)

הליחתב ןקזה ר"ומדא ןמזב" :757 'מע (ג"ח) צ"יירוהמ ר"ומדאל םירוביד-יטוקלב רפוסמכו
תוצח ןוקית ןיינע השענ תודיסחה תוטשפתהב ךכ-רחא ,םיברב תוצח ןוקית ןיינע היה
'םלוע'ל תאצלו ,תודיחיב הייכבה תא םייסל שי" :קדצ-חמצה םעפ רמאש יפכ ,תודיחיב
."...שואייב לופיל אל ...דוקירב

לבא ,םוי לכב ךירצ ןיאש קר בתכ (24 ע"ס ,א"יפ) הליפתה סרטנוקב ב"שרוהמ ר"ומדא
אוה תוצח ןוקיתש [איה 'קה ותעד=] םיבשוח תעכ" אתיא 6 'מע 'םולש-תרות - תוחישה-רפס'ב
."םילודג םידיסחל

ע"וש לש] 'ב ףיעסבו. . " :אתיא 89 הרעה 363 'מע ז"ט ךרכ תוחיש-יטוקלב ,וזמ הריתיו
הדובע - "'וכ הלילה תוצחב םוקל 'וכ םימש-ארי לכל יואר" - [א 'יס ת"ודהמ ז"הדא
ךרד-לע ,ע"ושב איבמ הז םגו .(א"יפ הליפתה-סרטנוק האר) םינוניבב תחרכומה וזמ הלעמלש
יהת' :םיעיבשמש העובשה תא םייקל 'וכ ןכ-יפ-לע-ףא ךא" :ד"יפ ףוס אינתב בותכש המ
."'קידצ

'מע א"ישת ,160 'מע י"שת ,163 'מע ט"שת מ"הס :ןוגכ) תודיסחב תומוקמ המכב רומאהו
.הטימה לעש עמש-תאירק תדובעב לעופב םייקתמ ,תוצח-ןוקיתד הייכבו הדובע תודוא (278

בותכש ומכ - תוצחל בורק םידמולשכ ןושיל תכלל אלש ודיפקה(ש עודי) אל הז םעטמ ילואו
םגש ,ותליחתב ('רזעלא תחנמ' ת"וש לעב ,שטאקנוממ אריפש א"חרה ר"ומדאהל) ח"וא יקומינב
יאדווב ,םדומילב הלילב םירוענה םימכח ידימלת" םינפ-לכ-לע ,תוצחל םיכשהל השק םא
םיחורס ויהי אלש ידכ ,ךכ-רחא העש יצחו הליל תוצח דע םירוענ ויהיש קדקדל םיכירצ
.ש"ייע ". . תוצחב ןוצר תע תעשב םתוטמ לע הנישב


----------

רבכ הלילה לש ינשה יצחש ט"שעבה רמאש ,םירופיסב וא הזינגה יבתכמב אצמנש ינמודמכ (*
.ןושארה יצח ןקתל ונאב ונאו ןקתנהזוזמה ירוחאמש י-ד-ש םש םוקמ

(א"ע וסר ,ג"ח) רהוזה רפסב רומאכ קספ (םש שובלב ןכו .ד"יס חפר ד"וי) ךורע-ןחלושב
ם"במרה :ובתכש גהנמכ) בתכ םש א"מרה וליאו ,"םינפבש היהו תבית דגנכ י-ד-ש ןיבתוכ"ש
'יס תונטק תוכלהב יכדרמה ,הזוזמ תוכלה ףוס תונטק תוכלהב ש"ארה םשב רוטה ,ד"ה ה"פ
שיו" ("םוקמ םושב זמר ול יתאצמ אלו" הז לע 'כ ףסוי-תיבה לבא .דועו ,ג"מסהמ סקתת
."ןיגהונ ןכו ,תוישרפה ןיבש חוורה דגנכ םירמוא

םש תא בוש בותכל שי ,א"מרהכ ובתכ םא ףא ,םידרפסה תעדלש ,בתכ וט ק"ס םש בקעי לוקבו
.א"טילש והילא מ"רגה צ"לשארה השעמל הכלה יל הרוה ןכו ,'היהו' דגנכ ומוקמב "י-ד-ש"

-לע תוקוושמה תוזוזמב םג יוצמה רבד ,א"מרהכ ידרפס בתכב םג םיבתוכ םיבר םירפוסש המו
יכ .העיבקהו הכירכה תא לקהל ידכ ,"םיתב-ילעב תעד" אלא ,רוקמ הזל ןיא - ד"בח-יתב ידי
.הזוזמה תא םיללוג רשאכ תיארנ י-ד-שה ןיא בורל ,היהו דגנכ םיבתוכ רשאכ

יטרפ לכל םיגאוד המ ינפמ ןויע ךירצו .הזב א"מרה תעדכ גהנמה חוור ש"נא ןיב הנהו
םיקסופה תעדכ ןיגהונ הז טרפב אקוודו ,(ז"הדא וא י"ראה בתכב) דוסה יפ-לע ןיגתהו בתכה
שרופמה דגנ (ותליחתב 'ללוכה רעש' הארו ;ל"זח ירבדב םהירבדל רוקמ אצמנ אלש ,טרפבו)
!רהוזב

.הזב הארוה שי םאו ,וניאישנ וניתובר גהנמ המ ררבל שי ןכ-לע


העיקשה רחאל תישילש הדועס

.העיקשה תליחת ירחא תישילש הדועסל (ללכב הליכאו) םיידי תליטנל רשקב

(תוטישפב ,טצר ס"ר) הרורב-הנשמבו .הזב ןיליקמ השעמלש קיסמ (ב,טצר) ז"הדא ע"ושב הנה
- ("םלועה ןיגהונ ןכו" םייסמו ,ו ש"הדב ,דצ) ןחלושה-תוצקב ונממו

.וז הדועס תווצמ דצמ - לוכאל ,םדוק לכא אלש ימ בייחל

הלחה רבכ םא לוטיל אלש דימת וגהנ ש"נא ,ינממ םיבוטו םיבר לש ןכו ,ינורכז בטימלו
.ל"ז ירומ יבא תוטישפב דיפקה ןכו .העיקשה

-תבשב לחשכ םג בוט-םוי ףוסב תויודעוותהב םימעפ המכ הוויצ יברהש המודמכ ,אסיג ךדיאל
ימל ךכ-רחא לוטיל [זירכהל] ףאו ,העיקשה םדוק 'םייחל' רמולו לוטיל - [זירכהל] שדוק
.('דכו העש-תארוה קר וז התיה םא אלא) ןכ ינפל לטנ אלש

.ןודנב רוריב תעדל חמשא


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il