- ז"נר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה זומתב א"י * קלב תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול זומת ג"י-ב"י הלואגה גח תודיסחה ינייעממ רקיעה אוה השעמה חישמו הלואג תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


םייברה וריאשה דובכה יננע תא
םירמאמבו םירפסב


הב ,ד"בח תודיסח תרות דומלל לארשי-ינב לכמ םיעבות המל
יבר ידי-לע ורסמנש יפכ ,'ה תדובעב םיכרד המכ שיש העשב
ימ םג הנה - ןרהא קלתסנש ירחאל :רואיבה * ?רחא וא הז
תחישמ * השממ לבקל ךירצ ,ןהכה ןרהא לש וכרדב לגרוהש
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ- ק"הלב תוחנה דעו תכירעב ,ק"הלב ןושאר םוסרפ -


תשרפ) ןנילזא הנימד עובשה תשרפ לע ל"זח ישרדמב רפוסמהמ הארוהה תודוא רבוד
,השמ תוכזב ןמהו ,םירמ תוכזב ראבה ,ןרהא תוכזב ויהש דובכה יננע תודוא ,(תקוח
ק"כ ידי-לע הגוה) השמ תוכזב ורזחו ,ראבהו דובכה יננע וקלתסנ םירמו ןרהא וקלתסנשכש
.(ךליאו 331 'מע ,ב ךרכ תוחיש יטוקלב ספדנו ,ר"ומדא

.["ונתלאג םירצממ" ןגנל הוויצ ר"ומדא ק"כ]

* * *

ןמז לכש ,דובכה יננעו ראבה תודוא הרותה רופיסמ םידמלש הארוהה תודוא ליעל רבוד
ותויח םייחב היה ןרהאש ןמז לכו ,התוכזב ראבה התיה ןיד אמלעב התויח םייחב התיה םירמש
יננעו ראבה וקלתסנ ,םלועה ןמ וקלתסנו ורטפנשכו ,ותוכזב דובכה יננע ויה ןיד אמלעב
,השמ תוכזב ורזח ךכ-רחאו ,דובכה

השמ לש ותדובעב ףסונ ןיינע הזיא היהש ,חכומ ,השמ לש ותוכזב ורזחש אפוג הזמש -
:יכ ,דובכה יננעו ראבה תא איבהש

העיגיו הדובע ידי-לע אלא ,2"םניח" ,םהילאמ םיאב םניא השודק לש םיניינעה לכש 1עודי
אתורעתא לש ןפואב העיגיה ידי-לעש אלא ,אליעלד אתורעתא - אתתלד אתורעתאבו ,אקוד
יהוזש ,אתתלד אתורעתאה יבגל ךרעב אלש הפסוה לש ןפואב אליעלד אתורעתא תכשמנ ,אתתלד
.3םילש רתאב הרושש אליעלד אתורעתא תניחב

ןורסח םג ללוכ ,ןורסח לש ןיינע והזש ,דובכה יננעו ראבה וקלתסנ רשאכ ,םנמא
םחלהל תושר (ול) הנתינש רובס" היהש "דרע ךלמ ינענכה"ל הקיני התיה ןכלש ,תוינחורב
."םילש רתא" הז ןיא ירה - 4"לארשיב

לש ותדובעב ןיינע דוע ףסותינש רמול חרכהב ,דובכה יננעו ראבה ורזח תאז לכבש ןוויכו
- השמ

המב הנה ,(ותוכזב דרי הליחתכלמש) אקוד "ןמ"ה ןיינע אוה השמ לש וניינעש ףא ,יכ
ויהש ןוויכ) דובכה יננעו ראבה םג ויהי ודי לעש חרכה היה אלש ןמז לכ - םירומא םירבד
ודי לע ויהי דובכה יננעו ראבה םגש חרכה השענשכ לבא ,(ןרהאו םירמ לש םתוכזב
אל התע דעש יפ-לע-ףא ,הז ןיינעב םג קוסעל השמ ליחתמ יזא - (ןרהאו םירמ וקלתסנשכ)
.ולש תומילשהל ךייש היה אל הז ןיינעש חכומ הזמש ,וב קסע

ףא ,וב קסוע ,םייוסמ ןיינעב ךרוצ שי רשאכש ,השממ םידמלש ל"נה דומילה לע ףסונו
,לארשי-ינבל תוכיישב דומיל דוע הז ןיינעב שי - (הכוראב ל"נכ) ולש ןיינעה הז ןיאש
הליחת ולביקש םיניינעה םג) םיניינעה לכ תא לבקל וכרצוה ןרהאו םירמ תוקלתסה ירחאלש
:וניבר השממ (ןרהאו םירממ

ק"כ עבתש יפכ - ד"בח תודיסח תרות דומלל לארשי-ינב לכמ םיעבות המל םילאושה םנשי
.רחא וא הז יבר ידי-לע ורסמנש יפכ 'ה תדובעב םיכרד המכ םנשיש העשב הב - ר"ומדא ח"ומ

:דיגמה ידימלתל עגונב - אמגודלו

ךכ לבא ,ר"ומדא ח"ומ ק"כמ תאז יתעמש אל - .םידימלת םירשעו האמ ויה דיגמה ברה לצא
יפ" היה דיגמה ברה ודימלת לצא וליאו ,םידימלת םישיש ויה ט"שעבה לצאש ,םידיסחמ יתעמש
.םידימלת םירשעו האמ - 5"ךחורב םיינש

םוקמב קוליח קר הז ןיאש ןבומו ,ומצע ינפב תואישנ גהנ ומוקמב דחא לכ - םלוככ םבורו
,םיינחור םיניינעב אוה םהיניב קוליחה ,אלימבו ,ינחור ןיינע אוה תואישנ ירהש ,ימשג
םיקוליחהש ,םוקמב םיספתנ םניאש םיכאלמל עגונב 6וניצמש ךרד לע - 'ה תדובע ינפואב
עגונב הז ךרד לעו ,ארובה תגשה תגירדמו תלעמב םה (וריבחמ קלוחמ דחא ךאלמש) םהיניב
האצותכו ,'ה תדובע ינפואב הזמ הז םיקולח ויהש ,םמוקמב תואישנ וגהנש דיגמה ידימלתל
.ימשג םוקמב םתובשייתהב קוליחה םג השענ הזמ

- ןיסייר תנידמב ןקזה ר"ומדא לש ותובשייתה םעט םידיסח םיראבמש םירואיבה דחא והזו
תא שובכל ,ןיחומה תדובע ,תעדו םעט יפ-לע הדובעה ןיינע תא ןקתל וכרצוה הבש ןוויכד
תונידמב כ"אשמ ;ד"בח תודיסח תרות דסיימ ןקזה ר"ומדא הב בשייתה ,ןכל ,ןיחומה ילעב
ובשייתה - ת"גח לש םיניינעב קר הגהנהה םש התיה תוביס המכו המכ דצמש ,ןילופו ןילאוו
.הזכ ןפואב התיה 'ה תדובעב םכרדש הלא םהב

דעש הלאכ םנשי - עבטה דצמ וא הדלותה דצמ - תוביס המכ דצמש ןוויכ :םילאוש אלימבו
?ד"בח תודיסח תרות ודמליש םהמ םג םיעבות המל ,תרחא וא וז ךרדל םיכייש ויה ןמז ךשמ

תוכזב ורזח (דובכה יננעו ראבה) ןרהאו םירמ לש םהיניינע םגש הזמ םידמל - ץוריתהו
:השמ

דוע האיבנ התיה - םירמ .תונושו תודחוימ תולעמ ילעב םיעור השלש ויה השמו ןרהא םירמ
,ןהכ היה השמש 8העד שיו ,8יול היה - השמו ,ןהכ היה - ןרהא .7השמ לש ותדיל ינפל
רדסל עגונב לבא ,9"רודל דחא רבד" ,ודבל השמ םנמא היה רודה אישנ .לודג ןהכ ןרהאו
םולש ףדורו םולש בהוא" לש ןפואב ןרהא לש ותגהנה התיה - לארשי -ינב תכרדהו ךוניח
וליאו ,["לארשי תיב לכ 'וג וכביו" ותריטפב רמאנ ןכלש] "הרותל ןברקמו תוירבה תא בהוא
.(א"ס) ליעל םירומאה םיקוליחה ראשב הזב אצויכו .הנוש רדס היה וניבר השמ לצא

לש התוכזב איה ראבהש - תיטרפ החגשהב - םיאור רשאכ אלא םניא ל"נה םיקוליחה לכ ,םנמא
ןודינב - רמול ךייש אלימבו ,השמ לש ותוכזב ןמו ,ןרהא לש ותוכזב דובכה יננע ,םירמ
לבא ;הז יברל וא הז יברל ,ןאכל רתוי ךייש ינולפו ןאכל רתוי ךייש ינולפש - ןדיד
.השממ לבקל ךירצ ,ןהכה ןרהא לש וכרדב לגרוהש ימ םג הנה - ןרהא קלתסנש ירחאל

ןרהא תוקלתסה ירחאל םג הנה ,ןהכה ןרהא לש וכרדב לגרוהש ןוויכש ןועטל לוכי וניאו
,ןרהא לש וירבדל תייצלו עומשל ךירצ היה םדוק ,יאמ אלא ,םדוקמכ "דובכה יננע" ול ויהי
...!(רלדנס היהי ומצעב אוה) "קינשזאפאס םאס" היהי אלימבו ,עומשל ימל ול ןיא וישכעו

רואיב והשימ רמא םעפש ,(11ףלאוו ערעב 'ר דיסחה םשב) 10םעפ רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ -
שי - ?הלאשה המ :בישה ?ךל ןיינמ אה והולאששכו ,תודיסחב ("רואיב םענעגייא א") ולשמ
תפוקתב :רפיסו ל"נה דיסחה הנענ - .הז רואיבל עיגהש דע עגייתהו דמל אוהו ,שאר ול
םייוגה ןיב םירזחמ םידוהיה ויה םורגופה ירחאלש רדסה היה ןלציל אנמחר םימורגופה
.ונממ הנקו ,רודיס ולצא הארו ,רפכב יוג לש ותיבל ידוהי אב תחא םעפ .ולזגש המ תונקל
םערתה ,לודג םוכס םתרומת שרד יוגה רשאכו ,ןיליפת גוז יוגה לש ותושרב שיש האר ךכ-רחא
בייח ךנהו הליזגב ךדיב אצמנש ץפח לע ףסכ הברה שרוד ךנהש ןכתיה ,ול רמאו ידוהיה וילע
ץפחה והמ עדי אל ,ידוהי םע קסע םוש ול היה אל "םורגופ"ה ינפלש ,יוגה - !וריזחהל
- ומכ ,םיכורא םיטוח ונממ םיכשמנו ,רועמ יושעש ץפח והזש ועדיבו ;ודיבש (ןיליפתה)
ןוימד ארמגב וניצמ ןכא ,לבא ,עדי אל יוגה (:קוחש-תבב רמא ר"ומדא ק"כ)] לענ - לידבהל
,12לענ ךורש דעו טוחמ םא וניבא םהרבא רמאש רכשב" :ןיליפת לש תועוצרל לענ ךורש ןיב
,רועמ יושע הז ירה :רמא ,[13"ןיליפת לש העוצרו תלכת לש טוח ,תוצמ יתשל וינב וכז
!"קינשזאפאס םאס" - ימצעב ויתישע ינאו

לעב" ול היהיש ילבמ ,םייחב רדס ומצעל עבוק ידוהי רשאכ - ןדיד ןודינב הז ךרד לעו
יתלאששכו ,"המהב ענטאוואנ א" :אד-ןוגכב ר"ומדא ח"ומ ק"כ אטבתמ היהש יפכו ."תיבה
איה העור ,אלימבו ,תיבה-לעב הל ןיאש המהב יהוזש ,בישה ,"המהב ענטאוואנ" יהמ ותוא
אלש תטעובו ,ךירצש םוקמב אלו הצורש םוקמב בלח תנתונ ,הצורש יתמ תנשוי ,הצורש ןכיה
הניא בור יפ-לע לבא ,14"הבוראב אמוסכ" ןיוכת םימעפלש ךרפומ אל יכ םא ,ןוכנה םוקמב
.'וכ המהב השעמכ איה הגהנהה יזא ,תיבה-לעב ןיא רשאכש - רבד לש וללכו .תנווכמ

סאוו ןא טאה רע") וב זחאנ אוהו ,וב זחאהל והשימ שי דחא לכלש ןמז לכ :ןכבו
תגרדמב וניאש ועדיב ,"תיבה-לעב" וילע שיש ,ונייה ,("ןא ךיז טלאה רע ןוא ,ןטלאהוצנא
ולצא לאושו וילא עסונ ,"יבר"ל רשוקמ אוה אלא ..."ויקלא 'ה אלא וילע 15ןיאש" "אישנ"
לוכי יזא - ואל םא ןהו ולצא לבקתמ רבדה םא ןה ,ולש יוויצה תא םייקמש ,רקיעהו ,תוצע
;ןרהא וא השמ ,הז יברל וא הז יברל תוכיישה דצמ הגהנהה ינפואב קוליח תויהל

הגהנהה ןפוא ותואב ךישמהל לוכי התע םגש ןועטל לוכי וניא - "ןרהא" קלתסנ רשאכ לבא
האמ דע ךישמהל לוכי ,ד"בח תודיסח דמל אל םייחב היה ובר רשאכש םשכ :אמגודלו ,םדוקמכ
עמשו ,וברל עסנ רבעבש המ - אוה ןעוט - ול קיפסמ ;ד"בח תודיסח דומיל אלל הנש םירשעו
תישענש העירזה דצמש ןוויכ ,ומצעב תודיסח דומללמ אוה רוטפ בושו ,"טראוו" הזיא ונממ
אלל ,הילאמ החימצה היהת ,("טייזעגנייא םיא ןיא טאה יבר רעד סאוו") ובר ידי-לע וב
א" השענ וזכ הגהנה ידי-לע ירהש - תיבה-לעבב ךרוצ אללו ,העירזו השירחב עגייתהל ךרוצ
!"המהב ענטאוואנ

:השמ לש ותוכזב דובכה יננעו ראבה םג ורזח - ןרהאו םירמ תוקלתסה ירחאלש והזו

,ירמגל םלועה ןמ וקלתסנש ןפואב וניא ןרהאו םירמ תוקלתסהב דובכה יננעו ראבה קוליס
הנגהה ךרוצל - דובכה יננע :דובכה יננעו ראבב ךרוצ שי ןרהאו םירמ תתימ ירחאל םג ירהש
עלבנ (ןמ) םחלה היהיש ליבשב ןכו ,"'וג ןואמצ"ה ינפמ - ראבהו ,"ברקעו ףרש שחנ"ה ינפמ
יננעו ראבה וקלתסנש ירחאל םג ,ןכלו ;ףוגה םע המשנה רושיק היהי הז ידי-לעש םירביאב
.השמ לש ותוכזב ורזח - ןרהאו םירמ לש םתוכזב ויהש דובכה

אלו ,"ןרהא"ל וא "םירמ"ל תוכייש ול התיה התע דעש אישוקל םוקמ ןיאש ןבומ הזמו
וקלתסנש ירחאל םגש ןוויכ - ד"בח תודיסח תרות דומלל ונממ םיעבות המלו ,"וניבר השמ"ל
:השמ תוכזב םלוכ ורזח ,ןרהאו םירמ תוקלתסהב דובכה יננעו ראבה

םעפש ןוויכ ,ד"בח תודיסח תרות דומלל קוקז וניאש רובס היה םייוסמ ןמז דעש יפ-לע-ףא
...ךפיהל םג השע םימעפלו וירבדל עמש םימעפל םנמא] ותצעב לואשל ינולפ יברל עסונ היה
'דב בשוי אלא דחא ףאל עסונ וניא וישכעש ףאו ,['וכ הצע לאושו עסונ היה תאז לכב לבא
השענ ןכל ,הירגנוה וא היצילג ,השרווב ,וברמ הארוה עמשו עסנ םעפש ןוויכ ירה ,ויתומא
"דובכה יננע"ש עדיל ךירצ - ד"בח תודיסח תרות דומלל ךירצ וניאו ,"וימעב לודג" רבכ
- ובר תוקלתסהב וקלתסנש םיניינעה םג ,אלימבו ,םירמאמהבו םירפסהב םייברה וריאשה 'וכו
תרותב ןקזה ר"ומדא ידי-לע ורסמנ םיניינעה לכו ,הז יברל ורסמנש רורב רבד הז ירה
,ר"ומדא ח"ומ ק"כ דע וניאישנ וניתובר ידי-לע רודל רודמ הלגתמו תכלוהש ד"בח תודיסח

לש ונמזב עריאש 16רופיסה עודי ירה - (ר"ומדא ח"ומ ק"כ תוקלתסה ירחאל) התע םגו
("טייקראטש עקידלאוועג א טימ") בר קזוחבו תופיקתב רביד גרוברטפב ותויהבש ,קדצ-חמצה
ינמודמכ) לארשי ילודגמ 'א רשאכו ,תוכלמב הדירמ לש הנכסב ומצע דימעהש דע ,הלשממה דגנ
...!?םידיסח םישוע ויה המו ,הנכסב םכמצע תא םתדמעהש ןכתיה :ולצא לאש (17עלעשטיא 'ר
דע םתוא ךילות םידיסחה ןיב הנשיש םיחא תבהאש ,(םיצוריתהמ 'א) קדצ-חמצה ול בישה -
ודומיל יזא ,םיחא תבהא לש ןפואב םיגהנתמ םידיסח רשאכש ,םירבדה שוריפו .חישמה תאיב
לש דומילה ירה ,18דחא ףוג לש םירביא ומכ םלוכש ןוויכד ,הז לצא םג הפסוה לעופ הז לש
.שארהל םג ליעומ לגרבש ךוליההש םשכ ,לגר תניחבבש הזל םג ליעומ שאר תניחבבש הז

ןתנ ר"ומדא ח"ומ ק"כש אפוג אה ירה - ןמהו דובכה יננעו ראבה וקלתסנ רשאכ םג :ןכלו
ךיא םוי-םויה ייחב הרורב הארוה הנשי םהב רשא םיבתכמהו תוחישהו םירמאמה תא ונל
תומא 'דבו ,תסנכ תיבו הבישי לש תומא 'דב קר אל ,לפוכמו לופכ ךשוחב םיאצמנשכ גהנתהל
לע ןה "םירוסאה תיב" לש בצמו דמעמב ,"עקרעילאפש" לש תומא 'דב םג אלא ,ידוהי תיב לש
רסח אל ירה - חישמה תאיב דע גהנתהל ךיא םיעדוי םדי לעש תוארוה - ףוגה לע ןהו המשנה
,וניבר השמ תוכזב ורזח םלוכ ,ןכש ,רבד םוש

הוצו ,םיבתכמהו תוחישהו םירמאמהב ותומצע תא סינכהש - 19"תיבהי תיבתכ ישפנ אנא"ו
לש הראב"ו "דובכה יננע" "ןמ"הש ידכ ,אוהש ןפוא לכבו אוהש ןושל לכב םמסרפלו םסיפדהל
,לבת יוצק לכב ועיגי "םירמ

תא ךילוהל - 21"הלילה תא ראיו" השענ םדי לעש - 20"ןנעה דומע"ו "שאה דומע" היהי הזו
הרהמב ,חישמה תאיבב ,"ריאי םויכ הליל" 22דועיה םויק ידע ,תולגהמ םתאצב לארשי-ינב
.ןמא ונימיב
בוקדח 'יחיש לארשי -םולש ת"הרהל ונתדות .הגומ יתלב - ג"ישת זומת ב"י הלואגה-גח תודעוותהמ)
(וב הייולת םיברה תוכזו

.נ"שו .דכ 'ע ו"ח טקולמ מ"הס .ךליאו ד ,גכ ש"הש ת"וקל האר (1

.א ,חכק ב"חז .פ"הע י"שרפו ירפסבו ה ,אי ךתולעהב האר (2

.ב ,צ ג"חז האר (3

.י"שרפבו מ ,גל יעסמ (4

.נ"שו .ךליאו 374 ע"ס ה"ח ש"וקל הארו .ט ,ב ב"מ (5

.ח-ו"ה ב"פ ת"הוסי 'לה ם"במר האר (6

.כ ,וט חלשב ת"הע י"שרפב אבוה .נ"שו ךליאו ב"עס ,בי הטוס האר (7

.א ,בק םיחבז האר (8

.ז ,אל ךליו ת"הע י"שרפב אבוה .א ,ח ןירדהנס (9

.דועו .175 'ע ג"ח תויודעוותה - םחנמ תרות .264 'ע ץ"חרת ש"הס האר (10

.8 הרעה 231 'ע ז"צרת ש"הס - ויתודוא האר) וואלסאנירטאקעיב בר .וואקינוועזאק באז בוד 'ר ח"הרה (11
.(נ"שו

.גכ ,די ךל ךל (12

.נ"שו .א ,זי הטוס (13

.נ"שו .ב"ער ,בי ב"ב - ל"זח 'ל (14

.ו"ה ו"טפ תוגגש 'לה ם"במר .נ"שו .(הנשמב) א ,ד"וי תוירוה (15

.245 'ע א"ישת מ"הס (16

.ןיזאלאוומ י"ר ןואגה :םש מ"הסב (17

.א"פ לארשי תבהא תוצמ צ"צהל צ"מהס .ד"ה ט"פ םירדנ ימלשורי האר (18

.נ"שו .24 'ע ז"כח ש"וקל הארו .(י"עה תסריגל) א ,הק תבש (19

.בכ ,גי חלשב (20

.כ ,די םש (21

.בי ,טלק םילהת (22


הז לש ודומיל יזא ,םיחא תבהא לש ןפואב םיגהנתמ םידיסח רשאכ
דחא ףוג לש םירביא ומכ םלוכש ןוויכ ,הז לצא םג הפסוה לעופ

ורסמנש רורב רבד הז ירה - ובר תוקלתסהב וקלתסנש םיניינעה םג
תודיסח תרותב ןקזה ר"ומדא ידי-לע ורסמנ םיניינעה לכו ,הז יברל
ד"בח

הלואגו חישמ ינינעב םישרודו םילאוש


הבושתב אלא יולת רבדה ןיא


?"ןיציקה לכ ולכ" רבכש רחאל הלואגה תא בכעמ המ

תוטישפב תרמוא ארמגה ."הבושתב אלא יולת רבדה ןיאו ןיציקה לכ ולכ" :תרמוא תמא תרות
- הייעש ןושלמ "העש" - "אדח אעגר"ו "אדח אתעש"ל קר םיקוקזו ,רבכמ הז םייק ץקהש
.הבושת לש תחא תינפת

,"חימצת הרהמ" לש ןפואב "ךתעושיל"ה תא האיבמ ויתווצמלו ותרותלו 'הל וז תחא תינפתו
.וטושפכ "דימ" ,שממ הרהמ

:תוטשפב

.הבושת תושעל דחא לכ ךירצ - הבושתב אלא יולת רבדה ןיאו "ןיציקה לכ ולכ"ש ןוויכמ

הזל ןכומ דחא לכ אלו השק רבד איה הבושתש ול המדנ היהיש הזכ תויהל לוכיש תורמלו
ןוויכמ תאז ?שממ םהב ןיא עודמ .שממ ןהב ןיאש תוירקש ןה ולא תונעט לכ ירה - 'וכו
קלח" שי ידוהי לכל :ארקיעמ לטב - "רפות" ערה-רציהש הצע לכ אלימבו ,"ל-א ונמיע"ש
."הבושתב אלא יולת רבדה ןיא"ש וררועל קר ךירצ ,"שממ לעממ הקולא

,רבע לש ןיינע אוה הכ דע היהש המ לכש ,ומצע טילחמש - תוטשפב איה הבושתה תנווכו
ךתעושיל"ה תא םייקל - ללוכ ,"ינוק תא שמשל יתארבנ ינא" תא םייקי אבהלו ןאכמשו
,"אוביש םוי לכב ול הכחא" ,תופצלו ,המילשהו תיתימאה הלואגל תווקל - "'ה יתיוויק
הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" - "םויה לכ וניוויק ךתעושיל" השקבה םע דחי םירמואש יפכו
."חימצת
(535 'מע ,כ ךרכ תוחיש-יטוקל)


תורתסנב שפחל ךירצ אל

הב ,קחודב םיצוריתו תורתסנב שופיח אלפל ירה ,ונתלואג ןמז רוחיא תודוא רקוחש המב
הבושתב אלא יולת רבדה ןיאו םיציקה לכ ולכ (ב,זצ ןירדהנס) יולג ל"זר ורמאש העשב
החיטבה ('ה הכלה 'ז קרפ הבושת תוכלה) ם"במרה ונבר לודגה הרומה ןושלכו םיבוט םישעמו
...תוצע שפחל תחתו ,ןילאגנ ןה דימו םתולג ףוסב הבושת תושעל לארשי ףוסש הרות

שרדמה אלו ,הבושתב לארשי ינב תא ריזחהל ותלוכיו ויתוחכ לצנל דחאו דחא לכ לע ירה
ץראב םיאצמנה ולא לכ טרפבו םימוי-םויה ייחב לעופב השעמב ופיסויש ,השעמה אלא רקיע
.הנש תירחא דע הנש תישארמ הב ךיקולא 'ה יניע רשא
(חלש 'מע ,בי ךרכ שדוק-תורגא)


ונקדצ חישמ יפלכ "םינפ תבשה"

יפלכ םינפה תרזחהו הבשה ,ונייה - "הבושתב אלא יולת רבדה ןיאו" ,"ןיציקה לכ ולכ" רבכ
ח"ומ ק"כ רמאמכו ,("ונקדצ חישמ וצ םינפ ןטימ ןאט רעק א ראנ ךיז ףראד'מ") ונקדצ חישמ
בושחל קר םיכירצו ,"אב הז הנה" ונקדצ חישמש תעדל םיכירצש ונרוד אישנ ר"ומדא
.'וכ תוימינפבו תויתימאב הזב ןנובתהלו
(485 'מע ,א ךרכ ב"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות')

רקיעה אוה השעמה


- תויטרפה תומא 'דהמ תאצל
תוינחורבו תוימשגב


הרות ץיברהלו הדשה ירעל עוסנל הבישיה ידימלת לע

תדובעבו הרותה דומילב םיקסועו הבישיה ילתכ ןיב הנשה לכ ךשמב םיאצמנש תובישיה ינב
העיסנ) הבישיהמ ועסי םהבש םידחא תועובש "בדנל" ר"ומדא ח"ומ ק"כ םהמ עבת - הליפתה
הרותה תצברהב םש וקסעתיו ,(וז ריעב וליפא וא) הדשה ירעל ,םירחא תומוקמל (הטושפכ
.תודהיה תקזחהו

םתעש היהת אל תודהיה תקזחהו הרותה תצברהב וקסעתיו ועסיש הלא תועובש ךשמבש תמא ןה
םהילע ליטה ,ןכ -יפ-לע-ףא לבא ,הבישיב ולגרוהש יפכ ךכ-לכ יובירב הרותה דומילל היונפ
קוסעל הנשה ךשמב םידחא תועובש ושידקיש - תוכז תרותבו הבוח תרותב - ר"ומדא ח"ומ ק"כ
.תווצמה םויקו הרותה דומילל טרפב רעונ ינבו ללכב םידוהי בוריקב

אל רבדה ךייש ןכלש - אפוג תובישיה ינב לש הרותה דומילל עגונב םג איה הזבש תלעותהו
- טרפב תובישיה ינבו ללכב הרות ינבל םג אלא ,יברה לש תובישיב םידמולה םידימלתל קר
דבוע"ל יוארה הרותה דומיל אלא ,דבלב עבטו לגרה דצמ היהי אל םהלש הרותה דומילש ידכש
לכ" ל"זר רמאמכ ,הרותה דומילב קרו ךא קוסעל םהל ןיא ,(המחלמו העיגי ידי-לע) "'ה
,םידסח-תולימגו הרות תויהל ךירצ אלא ,"ול ןיא הרות וליפא . . הרות אלא ול ןיא רמואה
דחא לכ ךירצ ולש הרותה דומיל תלעותל םגש ,אצמנו ,לארשי תבהאב םג קוסעל ךירצש ,ונייה
ברקל ,תוינחורב םידסח-תולימגב קוסעל הנשב םידחא תועובש שידקהל תובישיה ינבמ דחאו
הרותה דומילל טרפב רעונה ינבו ללכב םידוהי ברקל ,םימשבש םהיבאל לארשי לש םביל
.רודיהב תווצמה םויקו םימש-תאריב

ומצעמ "עוסנל"ו "תאצל" ךירצ ןמזל ןמזמ

הרוא ןרקב ,ומוקממ תאצל ךירצ ןמזל ןמזמש ,הטושפכ העיסנל עגונב םירומא םירבדהש םשכו
הרותה רואב םש ריאהלו ,("סאג ערעטצניפ א") ךושח םוקמ ,רחא םוקמל עוסנלו ,הרות וז
תאצל דחאו דחא לכ ךירצ ןמזל ןמזמש ,תוינחורב העיסנל עגונב םג אוה ןכ - תווצמו
.("ךיז ןופ ןראפסיורא ןצנאגניא") ירמגל ומצעמ עוסנלו

לש וכלמ ,ךלמה ךרדב (אלא ,ומצעל רחביש איהש לכ ךרדב אל) תויהל הכירצ העיסנהש ,אלא
דע היהש ,יברה (ידי-לע טרפבו ,"ןנבר יכלמ ןאמ") ידי-לע ורבד הליגש ,ה"בקה הז ,םלוע
השעמה תאו הב וכליי רשא ךרדה תא הארהש ,רודה גיהנמ וישכע םג אוהו ,רודה גיהנמ התע
.ןושעי רשא

עוסנלו ךישמהל שי אלא ,ךרדה עצמאב דומעל ראשיהל ןיא ,ךלמה ךרדל םיעיגמ רשאכ םגו
לש הריבה ריעל ףוס-לכ-ףוס עיגהל ,איה ,ךלמה ךרד ,ךרדה לש התרטמו התילכת ,ןכש ,האלה
לש ורדחל אובל - ומצע ךלמה לכיהבו ,ךלמה לכיה לא אובל - המצע ךלמה תריבבו ,ךלמה
םע דחאתהל ,ידוהי לש הפיאשה יהוזש ,ודבל - ה"בקה - ךלמה םע דחי םש תויהלו ,ךלמה
."דח אלוכ ה"בוקו אתיירוא לארשי"ש ןפואב ה"בקה
(הגומ יתלב - 199-198 'מע ,ג קלח א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"ישת'ה זומת ב"י תחישמ)

תודיסחה ינייעממ


קלב תשרפ


(אכ,גכ) ומע ויקולא 'ה . . בקעיב ןוא טיבה אל

"אכפהתא" רשפאמ המו .בוטל תכפהתמ ידוהיה לש תימהבה שפנה םג - "בקעיב ןווא טיבה אל"
ןכלו ,שממ לעממ הקולא קלח איה ידוהי לכ לש ותמשנ - "ומע ויקולא 'ה"ש הדבועה ?וז
.השודקל תימהבה שפנה תא ךופהל המשנה לש החוכב
(ג"משת קלב תשרפ תבש תחישמ)


(ט,דכ) ונמיקי ימ איבלכו יראכ בכש ערכ

ה"בקהל רע וביל - "יראכ" אוה ירה ,תולגה תמדרתב "ןשי" ידוהיש העשב םג - "בכש ערכ"
.ותרותלו
(חמ'א 'מע רבדמב הרותה-רוא)

* * *

:ל"נה ןיעמ דועו

,תולגה "תניש"ב םייוצמ לארשישכ םג - "בכש ערכ"

ךא .תמא לש הטילש הניא תומואה תטילש ןכש ,םירוביגו םיקזח םה ירה - "איבלכו יראכ"
,אלא ,םמצע תא לואגל םחוכב ןיא ,ןכ-יפ-לע-ףא

."לארשי תעושי ןויצמ ןתי ימ" ,(די םיליהת) ביתכדכ ,םלאגי ה"בקה - "ונמיקי ימ"
(337 'מע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקל)


(זי,דכ) באומ יתאפ ץחמו לארשימ טבש םקו

:ןמרתסא םנורג 'ר ת"הרה עיפשמה לש הימופב אלגרמ

תא ררבל האב ד"בח תודיסח וליאו ,הפילקד תודימה תא ררבל האב תיללכה תודיסחה תרות
-לעב לארשי 'רמ םייוסמ טבש םוקי - "לארשימ טבש םקו" :בותכה זמרש והז .הפילקד ןיחומה
זמור בא) הפילקד המכח ,"באומ" לש הפילקה תא ררבי - "באומ יתאפ ץחמו" ,בוט-םש
.(המכחל
(העומשה יפמ)


(כ,דכ) דבוא ידע ותירחאו קלמע םייוג תישאר

דגנתהש םושמ ,לארשיב םחלנו אב ןכלש ,תוקולא יוליגל תודגנתה היה קלמע לש וניינע לכ
אטוחש םדא אוה הדובעב וניינעו .ףוס-םי תעירקו םירצמ תאיצי תעב היהש יקולאה יוליגל
.(ותוואת יולימ םשל אלו) תוקולאמ דרפיהל ידכ ,'המשל'

ןתוא ןקתלו ררבל ןתינ תוערה תודימה ראשב ןכש ,"דבוא ידע ותירחאו" קלמעב רמאנ ןכל
ןיא ,תוקולא יוליגל תודגנתהה וניינע לכש ,קלמע ,תאז תמועל .יקולא רוא יוליג ידי-לע
.לוטיבו דוביא ותירחא - ךכיפלו ,הנקת ול
(ביר 'מע ה"סרת םירמאמה רפס)


(א,הכ) באומ תונב לא תונזל םעה לחיו

(י"שר) םעלב תצע ידי לע

תא שיגרה ןכלו ,ותוהמ םצעב בוט היה השמ .ונבר השמ לש 'הז תמועל'ה היה םעלב ,עודיכ
םצעב ער היה םעלב ,ותמועל .ותוא הליגו ,רתסנה בוטה תא םג ,ידוהי לכב יוצמה בוטה
.ןויסינב םתלשכה ידי -לע ותוא ררועו לארשיב שיש םלענה ערב ןיחבה ןכלו ,ותוהמ
(158 'מע ש"ת םירמאמה רפס)


(ג,הכ) רועפ לעבל לארשי דמציו

(י"שר) ותדובע איה וזו ,יער ןיאיצומו תעבטה יפ וינפל ןירעופש םש לע

.םיינחור םיגונעת לש 'האוצ איק'ו 'תלוספ' אלא םניא הזה-םלועה לש םיימשגה םיגונעתה
לש בר עפש דירוהלו ךישמהל הדעונ וז הדובע - רועפ לעב תדובע לש תימינפה תועמשמה וז
.'תלוספ' אלא םניאש ,הזה םלוע יגונעת
(זיר'א 'מע תומש הרותה-רוא)


(ז,הכ) ןהכה ןרהא ןב רזעלא ןב סחניפ אריו

םולש ףדור" היהש ,ןהכה ןרהא טרפבו ,לארשיל ביטהל דימת לדתשמש ,דסחה שיא אוה ןהכה
יננע םג ןכ-ומכ .(טכ,כ תקוח י"שר) "ותשאל שיא ןיבו הבירמ ילעב ןיב הבהא ליטמו
לש ודכנ ןכל .(א,אכ תקוח י"שר) ותוכזב ויה ,םהילע ונגהו לארשי תא ופיקהש ,דובכה
.ה"בקה ןיבו םהיניב םולש ןיכשהלו הפגמה ןמ לארשי תא ליצהל ןושארו שאר היה ןרהא
(ח"משת סחניפ תשרפ תבש תחישמ)


(ז,הכ) ןהכה ןרהא ןב רזעלא ןב סחניפ אריו

ןוהתי ךילהד ןמז דע ןייח דכ ורטנתאד ,יארסדח סנ . . סחניפל ודיבעתא ןיסינ ירסירת
(ןתנוי םוגרת) אתימד ילהאב אנהכ באתסי אלד ללגב ןמ ,אתיירישמ לכב

"ירמזל וגרהש דע סחניפ ןהכתנ אל" ןכש ,ןהכ היה אל ןיידע סחניפ ירה :הזב קדקדל שי
ורתונש סנה המ םשלו ,אמטיהל ול היה רתומ הרואכל ןכ םאו ,(סחניפ תשרפ שיר י"שר)
?להואה ןמ ותאיצי דע םייחב

תימרא לעובה"ד ןידה .ןידה-תרושמ םינפל היה סחניפ לש והשעמש ךכל רושק רבדה אלא
"ול ןירומ ןיא ךלמיל אבה" ירהש ,בויח רדגב וניא (ןאכ י"שר) "וב ןיעגופ ןיאנק
הדימ - ןידה-תרושמ םינפל ,וב רתומ היהש רבד לע םג סנ ול השענ ןכל .(בפ ןירדהנס)
.הדימ דגנכ
(ו"כשת סחניפ תשרפ תבש תחישמ)

זומת ג"י-ב"י הלואגה גח


"ישפנ םולשב הדפ"


ךאלמל תויהל ידידי דובכ םורב רחב ,ודסח בורב םיקולאה"
ריאמ ר"ד ברה לא ץ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ בתוכ ,"הלואגה
אלכהמ ורורחשל תוצרמנ לעפש ,ןילרבמ ל"ז רמייהסדליה
תרחא תרגיאב והנכמ אוה "לארשי דידיו ידידי" * יטייבוסה
תרכזמל" ש"רהמה ונקז-ויבא לש שדוק-די-בתכ ול חלוש ףאו
אל ןתצקמש (תחא דועו) תורגיא שמח * "שפנ תודידיו הבהא
-די-בתכ ךותמ רוא הנושארל ןאכ תואור התע דע ללכ ומסרופ
ץ"יירה ר"ומדא ק"כ לש ושדוק


ןמרדור ןמלז-רואינש תאמ

לש ודכנ תאמ ונידיל ועיגה הלש דיה בתכ ימוליצש ,וז תורגיא תרדסמ הנושארה תרגיאב
לע םדוקה יברה ול הדומ ,(קרב-ינבמ רמייהסדליה ריאמ 'ר) רמייהסדליה ריאמ ר"ד ברה
."ינרעילאפש בוחרב השק יכה םירוסאה תיב"מ ורורחשל םיצרמנה ועויסו ויצמאמ

.(במש תרגיא) א 'מע ב ךרכ ,ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגיאב העיפומ וז תרגיא
רשפא ךרדב םלשנו ,םוליצה םגפנ תומוקמ המכב .שדוק די בתכ םוליצמ הקתענ" :הרעהב םש ךא
:האולמב תרגיאה ןלהל ."תודוקנב ןמסנ וא עוביר יאצח ןיב

"לזרב יתלד תרימש תחת"


אגיר ,ח"פרת ירשת ז"כ 'א ,ה"ב

תודמ רדהו ראפ בורב לבת יוצק לכב םסרופמה ,דבכנה ברה ,זוע ידידי דובכ
.רעמיהסעדליה תיבל ,י"נ ריאמ ר"רהומ א"יא ,םישישרת עזג ,תובגשנ

.הכרבו םולש

תדותו ,יתיב ינב תדות ,יתדות לדוג תא ראתל לכוא רשא ,ינושלב הלמ ןיא
בוטה לע ,ידידי ידובכ םורל ,ויחי [לארשי ינב וניחא=] י"נבחא יפלא תובבר
'טה ובל תונידעב ודובכ םור ליאוה רשא ,הריהבהו הרוהטה תודידיהו ,דסחהו
.ויחי [לארשי ינב=] י"נב וניחא ללכ םעו ,יתיב ינב םע ,ימע יתא תושעל
,לזרב יתלד תרימש תחת ,קוחדו ץוחל ,קוצמבו רוצמב - התע אל - יבשי תעב
ודוהו ,ינרעילאפש בוחרב השק יכה םירוסאה תיבב ,םיניוזמ ליח ישנא חירבו
,ישפנ םולשב הדפ רשא הלואגה לע ,בוט יכ 'דל

יתוקתו ,הלואגה ךאלמל תויהל ידידי דובכ םורב רחב ,ודסח בורב םיקולאה
לכל ,היחת לטו רוא יוליג איצמהלו איבהל םיקלאה ינחלש 'יחמל יכ ,ינצמאת
הרותה תא תסמורה ,איצקעסוועיה לש השקה די תרגתמ םיחנאנהו םיאכדנה וניחא
יבשוי ,ויחי וניחא ןרק םירהלו .זובו הואג לגרב ,לארשי תדע לכו ,הוצמהו
- ראטסוק - ,די תכאלמ תדובעב הנוכנה תורדתסהה תיעצמא ידי לע ונתנידמ
יכהו םירקיה ונידידי ראש ומע ותאו ,ידידי דובכ םור יכ הנופא אל רשא
ינב וניחא=] י"נבחא ללכ תבוטל ,וז הדובעב יוארה קלח וחקי ויחי םילענ
ןרק תמרהב הניזחת וניניעו ,א"עי הרידאה ונתנידמ יבשוי ויחי [לארשי
.רשב דעו שפנמ ויחי לארשי ינב וניחא ןרקו ,הרותה

,תוחמש עבושב בורקב ,ידידי דובכ םע תוארתהל הווקמה זוע ודידי יננהו
ידידי דובכ םולש שרודה

וכרבמה אשנה וכרעכ ודבכמו וריקומ

ןהאסרואינש קחצי ףסוי

"לארשי ינב תקאנ"

ןילרבל ג"שרה ונתח תא םדוקה יברה רגשמ ,ח"פרת אראו תשרפ שדוק-תבש יאצוממ ,וז תרגיאב
:ללכה יניינעב הלועפ יכרד ומע םאתלו רמייהסדליה ברה םע שגפיהל ידכ

ח"פרת 'וכ [לארשי ינב=] י"נב תקאנ תא יתעמש ינא םגו ק"שומ ,ה"ב

'יש ריאמ ר"הומ םסרופמה ברה ,לארשי דידיו ,זוע ידידי

,הכרבו םולש

בשייתהל ןילרבל עוסנל 'יש 'ירארוג רמ הלענהו דבכנה ינתח ידי תא יתאלמ
רבדה רשפאו ,ידידי דובכל ראבי רשא יפכ ,קרפה לע םידמועה םינינעה רבד לע
הבוטל םמע ןוכת ידי ,הז ןינעב תועיסנ הזיא תושעל ןוכנל ואצמי רשא
,וחילציו הכרבלו

ש"ודה ודידי יננהו

,רקי ישגרב

ןהאסרואינש קחצי ףסוי

"אוה יח לארשי תמשנ"

:םירבסהב ךרוצ ןיאו היתורושמ ןיטולחל ריהנ האבה תרגיאה לש הנכות

.אגיר ט"פרת ,ןסינ ג"י ,ה"ב

ה"הללקוצז ,קדצ חמצ ק"הרה ר"ומדא ,ר"ומזאא ק"כ דוה לש אבר אלוליה
.ע"יז מ"גבנ

תודמ רדהו ראפ בורב לבת יוצק לכב םסרופמה ,דבכנה ברה ,זוע ידידי דובכ
,'יש ריאמ ר"רהומ א"יא ,םישישרת עזג ,תובגשנ

,רעמייהסעדליה ר"ד הנוכמה

,הכרבו םולש

תגשה רבדב ,הלודג יכה ותופתתשה לע ידידי דובכל יתדות תא תתל יננה הזב
חמק ,הצמ םהל חולשל ,איסור תנידמב רשא ויחי וניחא תרזעב תויהל ,תורשפאה
תא ויחה ,לעופב הרזעה דבלמ הנה הלא לכב רשא ,ןמוזמ ףסכב הרזעו ,חספ לש
.םחור תא ודדועו םשפנ

הלעמל אוה יח ,לארשי תמשנ יכ תעדל ונל הארה ,וזלה הלודגה הדובעה
'יהת וז הדובע רשא יניצמאת יתווקתו ,תוגלפמ תפיאשו תונידמ תולובגמ
.תדה יכרצו הרות ינינעב 'יש וניחא תרזעל הבוט הלחתה

בתכמ ,שדק די בתכ ידידי דובכל חלוש יננה ,שפנ תודידיו הבהא תרכזמלו
לש ויבא) לאומש יבר ,ומש ןברמ לודג םיקלאה שיא ק"הרה ,ר"ומזאא ק"כ דוה
ירשת דע ו"כרת ןסינ התיה ותואישנ ,ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז (אשידק אבא
דיסחהו ןדמלה םשב םסרופמה ונמזב רשא םילודגה םידיסחה דחאל בתכש .ג"מרת
ןתחמשב הארי יכ והכרביו ,דיחי ןב קר ול היה רשא ,ע"נ ,רעבוד לאומש 'ר
שפנמ בוט לכב ידידי דובכ תא ךרבל יננה יבל ברקמו ,היה ןכו ,וידכנ לש
הלענה םנבב ליגו תחנ בור וארי 'ית הדובכה ותייערו ידידי דובכו ,רשב דעו
,לארשי לע םולש ךינבל םינב הארו רומאה םהב םייוקיו 'יחי דבכנ יכהו

חמשו רשכ גחב םכרבמו אשנהו םרה וכרעכ ודבכמו וריקומ זוע ודידי יננהו

ןהאסרואינש קחצי ףסוי

"ומולש םעונמ ינעידוהל"

שחש הבריקהו תודידיה קמוע לעו םדוקה יברה לש בוטה-תרכה תדימ לע םידמל ונא וז תרגיאב
:וביטמ יפלכ

אגיר ט"פרת ןסינ ה"כ ,א ,ה"ב

,תוימורת תודמ לעב ,תראפתו הלהת םשל עדונה דבכנה ברה ,זוע ידידי דובכ
,א"טילש ריאמ ר"רהומ א"יא ,םישישרת עזג

,ידידי דובכ [םולש תשירד ירחא=] ש"דחא

תחת רשא ,אנפלוא תיבה ינינע ילגרל החלצ ועסמ השוע ידידי דובכ רשאכ
יכב ועסמ תא ת"ישה חילצי רשא וכרבל יננה הזב ,ידידי דובכ תלהנהו תעפשה
תא אצמיו ,ותואירבב קזח היהיו ,בל בוטו חמש הרזח ידידי דובכ אוביו ,בוט
.רשב דעו שפנמ בוט לכב םיחמשו םימלשו םיאירב ויחי [ותיב ינב=] ב"ב

םיבותכב ימע יתא אובי ועסמ תעב םג רשא ידידי דובכ תא שקבמ יננה
תוארתהל ת"ישה ונרזעיו יתכרב תא לופכאו ,בוטה ומולש םעונמ ינעידוהל
,בבל בוטבו החמשב

ודבכמו וריקומ [ומולש שרודה=] ש"ודה זוע ודידי יננהו

וכרבמהו אשנהו םרה וכרעכ

ןהאסרואינש קחצי ףסוי
(רמוחה תאצמה לע ,ד"בח-רפכ ,ןיקסר 'יש קחצי-יול 'ר ח"הרהל תכרעמה תדות)
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

קלב תשרפ שדוק-תבש
הלואגה גח ,1זומתב ב"י

רשבתנ וב םוי .3ם"רת תנשב ,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תא תדלוה םוי .2"םידעומה דעומ"
ותדובע לע - רסאמב סופת היהש ירחא - הלגה רשא ותולגמ ישפוח אוהש - ז"פרת תנשב -
.4תודהיהו הרותה קוזיחב

:הז םויל ויבתכממ

ירמוש ,השודקה ונתרות יבבחמ לכ תא םג םא יכ ,זומת ב"יב ה"בקה לאג דבלב יתוא אל"
.5"הנוכי לארשי םשב רשא תא םגו ,הווצמ

.6"ש"נא ודעוותי הבוטל ונילע םיאבה זומת ג"יו ב"י הלואגה ימי ינשב"

תועיבקב תודיסחה יכרד קוזיח רבדב" :ןכו] הרותה קוזיחל תוררועתהו תודעוותה םוי"
יפל רתאו רתא לכב [7"דומילה יניינע םויקב ררועתהלו ,ח"אד ידומיל ינמז תרימשו
.5"וניינע

.(ה הכימ) "בקעי תיראש היהו" :הרטפה

.'ךתקדצ'ו םימחרה-בא םירמוא ןיא

.ו קרפ - תובא יקרפ

ןושאר םוי
הלואגה גח ,זומתב ג"י

.תוריחל ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ אצי וב םוי

.8ןונחת םירמוא ןיא

םשב םיעודיה תודסומה רובע - תודעוותהה תעב תיבגמ תושעל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ גהנמ
.9"קחצי ףסוי ילהוא"

ישימח םוי
זומתב רשע העבש םוצ

:10םירצמה ןיב

באב העשתב וליפא ךורעל רתומ םיכודיש לבא ,םישנ םיאשונ ןיא באב העשת רחא דע הז םוימ
תושעל רוסא ןכמ רחאלו) בא-םחנמ שדוח-שאר דע תרתומ םידוקיר אלב םיכודיש תדועסו ,ומצע
.12רוסיא ןיא םיינרופיצ לוטיל .םירפתסמ ןיאו ,(11לק דוביכ אלא ,תבשב וליפא הדועס
(כ"חא ואצומ וניא םא אלא) .13תבשב אל םגו ,שדח דגב וא ירפ לע 'ונייחהש' ןיכרבמ ןיא
ז"שרגה ריתה ,שממ החמש םשל אלש הזב אצויכו פייט תעימש .רוסיא ןיא הפב הרישב .14
.בא-םחנמ שדוח-שאר דע ה"ע קילרג

.15רתוי םיאתמ ןמזב אלא ,'םירצמה ןיב'ב תושעל אלש יוצר - הרות-רפס תסנכהו םויס

וא תוחדל םילדתשמ ,תונטייקב םג 15*.םילויטו תועיסנל יואר ןמז וניא 'םירצמה-ןיב'
העיסנל תויתועמשמ תונכהש ןוכנו יאדכ ,ולא םימיב עוסנל ךירצש ימ .רשפאה לככ םהב טעמל
15**.זומתב רשע-העבש ינפל הלחה העיסנהש שגדויש ידכ ,ןכ-ינפל וליחתי

םיניינעה ראש לבא .'םירצמה ןיב' רחאל התוחדל שי - [םינש שולש ןבל] תורעשה תזיזג
ןוזמה תכרבו רחשה תוכרב ,ןטק-תילט תאישנ - קוניתה תא םהב ליגרהלו רדהל גוהנש
םינש שולש ןבל תואלמ םוימ ,ליגרכ םיגהונ אלא ,םיחוד ןיא תאז - הטימה לעש עמש-תאירקו
.16

:17ולא םימיב תודחוימ תוגהנה

ןיינעה לע הפסוהב ,םירצמה ןיבש תותבשב יאדוובו] הקדצ תניתנבו הרותה דומילב ףיסוהל
הדפת טפשמב ןויצ" רמאנש המ יפ-לע ,[18תבשו תבש לכב תוליהק ליהקהל "השמ להקיו"ד
.19"הקדצב היבשו

לכלו ,םיניד -יקספו הכלהב דומיל ירועיש (ףיסוהל - םנשי רבכש םוקמבו) עובקל :הרות
לעש ל"זר ורמאש המ יפ-לע ,ונשדקמ -תיב ,הריחבה תיב תרותב(ו 20הלואג יניינעב) - שארל
- 22ך"נתב :ונייה .21"תיבה ןיינבב ןיקסוע םה וליאכ םהילע הלעמ ינא" הז דומיל ידי
תוכלה - ם"במרבו ,דימתו תודימ תותכסמ - ארמגבו הנשמב ,האלהו 'מ קרפמ לאקזחי רפסב
טרפבו ,תודיסחה תרותב שדקמה-תיב יניינעב םירואיבה דומללו ףיסוהלו .הריחבה-תיב
-רואב) לאקזחיב קוספה לע םישורד המכ וב ולגתנו ונרוד הכזש ,קדצ-חמצה לש ותרותב
.23ב"ויכו (ומוקמב ,ס"שה לע םישודיח) תודמ תכסמד תוינשמה לע םג טעמו ,(הרותה

,שרדמ-יתבו תסנכ-יתב) טעמ שדקמ-תיב תקדצל שירפהל - רשפא םאב - הקדצב הפסוה :הקדצ
.(הזב אצויכו תובישי

:רוביצ תינעת

לוכאל םיכשהל ותעדבו ןושיל בכושה .רחשה דומע הלעיש דע לוכאל ול רתומ ,ןשי אלש ימ
רתומ זאו ,תינעתה תא וילע לבקמ וניא ןיידעש הנישה ינפל שרופמב הנתי ,תותשל וא
.24רחשה תולע דע הליכאב

.3:00 :המידקמה העדל רחשה תולע

.25רוביצ-תינעתב הפה תא ףוטשל ןיא :תירחש

.26םינדעמ ולכאי אלו ,םיטושפ םילכאמ םתוא םיליכאמ לבאתהל תעד םהב שיש םינטק

ןיב המצע ינפב הכרבב 'וננע' (ץ"שה תרזחב) רמוא ץ"שה .החנמב קר 'וננע' רמוא רוביצה
ןיא םאו .27םינעתמ השולש קר ףא תסנכה-תיבב שי םא ,'ונאפר' תכרבל 'לארשי לאוג' תכרב
.28'הליפת עמוש'ב ורמוא -

:29תוחילס

.ונכלמ וניבא ןכו ונלוק עמש ,תודימ ג"י ,ונמשא :דחוימבו ,הדימעב ןתוא םירמוא

:ןלהלד רדסב ,30'לארשי רמוש'ו 'םוחר אוהו' ,ןונחת תרימא ירחא ןרמואל ונגהנמ

/ רובעיו ,31ךלמ ל-א / ךל ונאתא ,וניתובא יקולאו וניקולא / םחרכ / ימד ונתת לא
/ רובעיו ,ךלמ ל-א / יכבב ררמא ,וניתובא יקולאו וניקולא / בא םחרכ / ימד לא םיקולא
תירב ונל רוכז / תובא תירב ונל רוכז / 33ךימחר רוכז / רובעיו ,ךלמ ל-א/ 32רסאנ העש
וננע 'ה וננע / ךמש םוחר ל-א / ךקדצ חישמ / ונעשפו ונעשרה / 34ונלוק עמש / םינושאר
;הבוט הנש ונילע ךרב :ובו 36ךוראה 'ונכלמ וניבא' / 35ינעד אנמחר / םהרבאל הנעש ימ /
.שידק יצח / עדנ אל ונחנאו / ['רפסב ונרכז' אלו] ...ל ונרכז

:הרותה תאירק

אל ,הנעתמ וניאש ימ .םינעתמ השולש קר שי םא םג החנמבו תירחשב 'לחיו' םיארוק
םשה לוליח ינפמ תאז עידוהל ול רצו הנעתמ וניאש ימל הרותל וארק .הרותל תולעל והוארקי
.הלעי -

רמוא - ". . תחלסו" ;"הקנו . . םוחר ל-א 'ה 'ה" ;". . ךפא ןורחמ בוש" םיקוספה תא
,הרותל הלעשכ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .הרותב ארוקה םרמוא םהירחאו ,םר לוקב רוביצה
.ארוק לעבה םע םמייסו רוביצה םע םרמואל לחה

םידמול שי באב העשתו זומתב ז"י םויבש" 37איבמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ :אמויד אניינע
רבד-לע םויה תשרפ (םיאיבנב) הרותב (ללכו ללכ םסרפתנ אלו - רתויב םה םיטעמש ףא)
.39"(הזב-אצויכו םוי לש וריש םירמוא םוי לכבש ךרד-לע) 38'ישימחה םוצ'ו 'יעיברה םוצ'

:הקדצ

יפל םינתונ שיו ,'אתינעתד ארגא' החנמ תליפת ינפל הקדצל תתל םיגהונ תוינעתה ימיב
*.39םויה םילכוא ויהש תודועסה תולע

:החנמ

.40תיסחי תרחואמ העשב - הליפתה

אוה ישילשהו ,םילוע השולשל ,תירחשבכ 'לחיו' תאירק ,שידק יצח ,ירשא ,תרוטקו רבדיו
-ו,הנ היעשי) "ואצמהב 'ה ושרד" םיריטפמ .האירקה רחאל שידק יצח םירמוא ןיאו ,ריטפמה
.שידק יצח ,וללהי .'דוד ןגמ' דע תוכרב שולש ךכ-רחא ךרבמו ,(ח,ונ

חכש םאו ,". . עמוש התא יכ" םייסמו ,המיתח אלל ,הליפת עמושב 'וננע' רמוא דיחיה םג
'ןוצרל ויהי' םדוק 'רוצנ יקולא' ירחא המיתח אלב ורמוא ,(הכרבה םויס לש 'ה רמא רבכו)
'לארשי לאוג' ןיב המצע ינפב הכרבב ,(ליעל האר) תירחשבכ 'וננע' רמוא ץ"שה .ןורחאה
םיאשונ ןיאשכו ,41וז הליפתב םייפכ םיאשונ ,םוי לכב םייפכ תאישנ םיגהונה .'ונאפר'ל
.םינהוכ תכרב ץ"שה רמוא םייפכ

.תירחשבכ ,ךוראה 'ונכלמ וניבא'ו ,ליגרכ ןונחת

,הנשמה יפ-לע לארשי תוליהקב רבעב וגהנש גהנמה תא שדחמ גיהנה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.החנמ תליפת רחאל רוביצ תינעת ימיב 'ןישוביכ ירבד' רמול

.8:19 :ץראה זכרמב םיבכוכה תאצלש ןיינע אוה יעיברה םוצ תוימינפש ןוויכ ,אובל-דיתעלד יוליגה תלחתה איה יעיברה שדוחב ותעיבק (1
.מ"כבו 531 ,507 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפס - החמשו ןושש

וב השענש - וניינע דעומ" :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ראיבו .כת 'מע ב"ח ולש ק"גאב הלואגה לעב ןושל (2
- "םייטרפ םיסינו םידעומה לכ םיכשמנ ונממש ,לארשי שאר לש וסינ ,יללכה סנו דעומ אוה זומת ב"יו ,סנ
.1322 'מע ד"ח תוחיש-יטוקל

החמשב" (ןכ-ינפל תודיחיב יברה תארוה פ"ע) תבש תלבקב ץ"שה רמא ,ב"ישת זומת ב"י ,קלב-תקוח פ"שב
.7 הרעה 38 'מע 'ו ךרכ 'תויודעוותה - םחנמ תרות' - תבשב לחש ט"ויבכ "הלהצבו

- ל"שת ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוה ,םיכרכ העברא) 'צ"יירוהמ ר"ומדא - תודלותה רפס'ב וייח ימי תודלות (3
.(ו"לשת

-פ"רת תוחישה-רפסבו ,ךליאו אכ קרפמ טרפבו ג"ח ל"נה תודלותה 'סב ולא םימי תשרפ .םש םיגהנמה רפס (4
ריעב היהש ינומה גח לשב זומתב ב"יב רוגס דרשמה היהש ןוויכש ,אבוה םשו .ךליאו 171 'מעו אי 'מע ז"פ
.זומתב ג"יב קר לעופב רורחשה היה ,הז םויב

.פ 'מע ב"ח ולש ק"גאמ ,םש םיגהנמה רפס (5

.בפק 'מע םש ק"גאמ ,זומתב ב"י 'םוי םויה' (6

.כת 'מע םש ק"גאמ ,100 'מע םש םיגהנמה רפסו זומתב ג"י 'םוי םויה' (7

.ד"בח-ללוכ חול .םיגהנמה רפס .'םוי םויה' חול (8

שרופמב וריכזהל ךירצ ןיאש טושפה רבד והזש ,270 'מע ג"כ קלח תוחיש-יטוקל הארו .םש םיגהנמה רפס (9
םהרבא-לשאב - םירצמה-ןיב תוגהנה יבגל (10 .ש"ייע ,הז ירחאלש םימיב הנמילשי - ןתנ אלש ימו ,הנש לכב
-ץיצ ת"ושב פ"כו ,(!תושמשה ןיב וליפא) םוצה לילב רבכ תוליחתמ ןהש א"נקת 'יס ח"וא שטאשטובמ צ"הרהל
.הזב ןיליקמ חסק 'יס א"ח ח"וא השמ-תורגיא ת"ושבו טר ק"ס זנקת םייחה-ףכב ,ךדיאמ .וכ 'יס י"ח רזעילא

תבטב הרשעו זומתב ז"יב רימחהל (ג"מרפו ר"אמ) א"נקת ס"ר הכלה-רואיבב עצומה יפכ ןיגהונ ןיא ,הארנכ
ךירצ םא לבא ,הזל םינווכמ אל ןבומכ) דועו וע,הע,גע 'מע א"ח םירצמה-ןיב לאירבג-יעטנ 'עו .בא ח"רמ ומכ
.('וכו םיסבכמ

.י ק"ס א"נקת 'יס א"מ (11

ה"אלב וליאכ העטמ לבא ,רבדה ןוכנו "ןוזח תבש ברעב וליפא רתומ תבש דובכל" ובתכ ד"בח-ללוכ חולב (12
,בכ פ"ר א"ח םירצמה ןיב לאירבג-יעטנ האר) ב"ת וב לחש עובשב אלא ורסא אל םירסואה םג רשאכ ,רוסא
.הזב ונגהנמ המ ב"צ זא םגו ,(נ"שו

.ד"בח-ללוכ חול .'םוי םויה' חול (13

.ה"הגב ז"יס א"נקת 'יס (14

.גנר 'מע 'כ ךרכ ק"גא (15

.ג"ס ג"כפ םירצמה-ןיב לאירבג-יעטנ האר (*15

רפסמ וליפא וא הדווזמ זוראל" 230 'מע ב ךרכ ה"כשת שדוק-תוחישבו .ד"יר 'מע 'ב ךרכ םחנמ-לכיה (**15
,םיצפחה תא םיזרואשכ" ה"ע ןלפק בייל-הירא ח"הרה חילשהל 'תודיחי'ב יברה רמא ג"לשת תנשב ,בגא ."תוטחממ
- "הזיראה תכאלמ תא חותפל שי םהב ךא ,םאיצוהל רשפא ןכמ רחאל .ןיליפתהו תילטה תא הליחת זוראל שי
.8 'מע בנ ןויליג 'תורשקתה' - 'יבר יצוצינ' ךותמ הז אשונב םינויצה

יברה הרוה רמועב ג"לב הייוחד תרופסתבש ע"צו .'רדח'ל ותסנכה ןיינעב ב"צו .הנש 'מע דכ ךרכ ק"גא (16
ןתינ 'וכו ןטק-תילט תשיבל ,ךדיאמו .(טפר 'מע ח ךרכ ק"גא) ךליאו תרופסתה םוימ ל"נה לכ תא גוהנל
.(טכ 'מע ,ב םחנמ לכיה האר) םינש 'ג ינפל םידקהל

ם"במרה דומילו ,טרפב הרותבש ('טפשמ') תוכלה .336 'מע ד"כ קלחו 486 'מע י"ח קלח תוחיש-יטוקל (17
.(54 'מע ד"ח נ"שת תויודעוותה) הלוכ הרותה לכד תוכלה ללוכש ,דחוימב

.םש נ"שת תויודעוותה - םיבוט םימיל וכפהייש ידי-לע 'האופר תמדקה' ןניינעש (18

םגריתו ,"ןושארה טפשמכ" (גי,מ ץקמ) בותככ ,הרות ונייה 'טפשמ'ש ,םירבד פ"ר הרות-יטוקלב ראובמכ (19
.(םש) "אתיימדק אתכלהכ" סולקנוא

.606 'מע ב"ח ט"משת תוחישה-רפס (20

ב"ח ח"משת תוחישה-רפס) "לטב" וניא "יתיב ןיינב" הז-ידי-לעש ,וזמ הריתיו .די 'יס וצ 'פ אמוחנת (21
.('םינויצו מ"מ םע םוי-םויה' 'ס שארב 'סחיה תלשלש') ו"לשת תנשב ז"ע ררועל לחה יברה .(535 'מע

ישמוח תשמחב םיראובמה ןכשמה יניינע יטרפ - הז ינפלו" םג אבומ 2248 'מע ד"ח מ"דשת תויודעוותהב (22
םינשב גוהנכו) ק"הראב ח"וגאצ םעטמ הנש ידמ םסרפתמ ןכו "שדקמה-תיבל עגונב םיטרפ המכ םידמל םהמש ,הרות
:ובתכ ,147 'מע רבדמב ,'יח ןייעמ'בו ."ידוקפ-להקיו ,המורת :תוישרפ" ,(יברה י"ע רשואש רבתסמ ,ןהה
."הווצתו המורת"

חבזמ ,תכורפ ,הרונמ ,ןחלוש ,ןורא) המורת 'פב ושרפתנ ןכשמה ילכ ,ויתועיריו ןכשמה דבלמ ,הנהו
ונשנו ,(תרוטקו החשמה ןמש ,רויכ) אשתו ,(דימתה ןברק ,בהזה חבזמ ,הנוהכ ידגב ,ךז ןמש) הוצת ,(תשוחנה
.(וילכבו וב שומישהו ןכשמה תמקה ,הנוהכ ידגב) ידוקפו (בהזה חבזמ ,הרונמ ,ןחלוש ,ןורא) להקיו 'פב

תוינשמב וליאו [וילכו שדקמה תיינב יניד םיללוכה] הריחבה-תיב 'לה קר יברה ריכזה ם"במרה תוכלהל רשקבו
דימת תלעמ ריכזה םימעפה תחאב הברדאו ,תודימו [ןיפסומו ןידימת 'להב הבור ם"במרבש] דימת תותכסמ ריכזה
ק"מהיבב הדובעה תודוא דומילה ירה 'םימשה ןמ אוביו הלגי ללכושמו יונב דיתעה שדקמ'ש ןוויכ" תודימ לע
כ"או ,(186 הרעה 55 'מע ד"ח נ"שת תויודעוותה) "ק"מהיב ןיינב תודוא דומילה רשאמ רתוי השעמל זא עגונ
ידגב יניד ןהבש ,שדקמה -ילכ 'להל רשקב ןכו .ם"במרב 'וכו ןיפסומו ןידימת 'לה ללכ ריכזה אל ט"מ ע"צ
.(הווצת 'פ) הנוהכ

,בכר 'מע ב תוא) ק"מהיב ךרע ,קדצ-חמצ - םיטוקילה-רפס הארו .38 'מע ד"ח ט"משת תויודעוותה (23
.(ופוסב ןמסנהבו

אל תאז דומלל שי ,הלואגה ףס לע רבכ םידמועש ןוויכ ,וז הנשבש ,ףסונ 691 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפסב
ףסוכה דצמ (ןברוחה ילול םג) אלא ,ק"מהיב ןברוחד ןורסיחה ןקתל תולדתשההו תוליבאה תגרד תורבגתהה דצמ
.ש"ייע ,םלועמ התיה אלש תולדג ,ישילשה שדקמה-תיבד תומילשהו הלעמהל תוקקותשההו

תומי לכ) רתומ תועדה לכלש ,הע 'מע ג"ח ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כל ק"גא הארו .כ"ונו ד"סקת 'יס ע"וש (24
הזב אצויכו הליפתב ותעד ןווכל וא האופרל תאז השוע םא ,רהוזה יפ-לע ללכב תאז םירסואה תעדל םג ,(הנשה
יוארכ בוש וידי לוטיל חכשי לאו .הלילה תוצח ירחא אוה םא הרותה-תכרבו רחשה תוכרב תרימא רחאל ,ןבומכ)
.(רחשה-תולע רחאל

לקהל ןודל שי ,הפה תציחר -יאמ רעטצמה .1 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' .ב"ס ז"סקת 'יס ע"וש (25
.הייתשל ללכ יואר וניאש לזונב ופטושל

רמאי אלא ,ללכ םעטי אלש העדכ םיקסופש ינמודמכ - םויה תינעתש רכזנו הקשמ וא לכאמ לע ךריבו חכש
.(ח"ס ג"פ א"ח םירצמה-ןיב לאירבג-יעטנ האר) ו"למכשב

.(ג"כס ב"רת םירפא-הטמ) ותינעתב ךישממ - לכא םא םגו ,טולפי - סעלו חכש

.נ"שו ,חס 'מע ו"פ םירצמה-ןיב לאירבג-יעטנו ט ק"ס נ"קת 'יס םייחה-ףכ הז ןיינעב האר (26

,'תורשקתה' האר) "םינעתמ 'ג" קר יברה קיתעמ גיש 'מע ז"טח ק"גאבו ,ש"ייע ,45 'מע םיגהנמה רפס (27
.ז"טשת חולל יברה תורעהמ ,אתשה רתסא תינעתל ד"בח ללוכ חולב ואיבה ןכו ,(18 'מע גל ןויליג

''ה' רמאשכו ,'ונאפר'ו 'וננע' רמואו רזוח 'ונאפר' תמיתחמ ''ה' רמאש םדוק רכזנו וז הכרב חכשש ץ"ש
המצע ינפב הכרב הרמוא ,םש םג חכש .'הליפת עמושו הרצ תעב הנועה ,י"אב' םתוחו 'ונלוק עמש'ב וננע רמוא
.(הילדג םוצ ,ד"בח -ללוכ חול) 'םולש םיש' רחא

.גי ק"ס ו"סקת 'יס הרורב-הנשמ (28

ללוכ) ןלהלד םיגהנמל תורוקמה ראש .45 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' .362 'מע 'ה תליהת רודיס (29
.18 'מע 'מ ןויליג הארו 20 'מע גל ןויליג 'תורשקתה'ב ונייוצ (הרותה תאירק

א"יו .םיפא תליפנ אלל ,ליגרכ יודיוו תוחילס םירמוא ,הז ןיינמב תירחשב הלימהשכ ,םויה לחש הלימ םוי
.(357 'מע א"ח ףוסב הספדנ ,ז"ס ףוס אלק 'יס ז"הדא ע"ושל המלשה האר) תוחילס רמאי אל ומצע תירבה לעבש
ירשת 'ו תחישמ ,ל 'מע ירשת-לולא 'ד"בח יגהנמ רצוא') ןונחתב יולתש יברה שדיח ,ונכלמ וניבא ןיינעל
.(ט"ס סק 'מע םש 'רצוא' םג האר .כ"חא השעמל תונוש תוארוה ויה אל םא קודבל שיו .ה"לשת

תודימ ג"י הנעי קרו ,(ןבומכ ,תודימ ג"י אלל) ןדיד רדסכ לכה ל"צ הרואכל ,רחא חסונב ןיינמב ללפתמה
.םהמע

תלהת רודיס תואצוהמ המכב ןכו ,תועטב תרחא ספדנ ורבעש תונויליגב) .יברה לש ןיינמב דימת וגהנ ןכ (30
'ר ח"הרהל ח"ת .ומצע תוחילסה חסונב 'לארשי רמוש' םירמוא םש לבא ,הילדג םוצד תוחילסל תוארוהה פ"ע ,'ה
.(ךכ לע ונריעהש לואירטנוממ ןמלגופ 'יש הדוהי-יבצ

."תעדוהכ" וב ל"צו (31

לכ תא םירזוח טויפה ףוסבו ,ספדנכ ". . רבג םוי" םירמוא זורחל זורח ןיב .'ןומזפ' גוסמ טויפ (32
גהנמ - תוחילס' ס"וסב ספדנש יברה לש 'תורוקמו םימעט טוקיל - תוחילס'ב 4 הרעה פ"ע) ןושארה זורחה
.('ד"בח

- תוחילס'ב ספדנ ןכו ,קוספבכ ,("ונדקפו" אלו) "ךתעושיב ונדקפ" ל"צו .347 'מע 'ה תליהת רודיס (33
.'ד"בח גהנמ

עטקה םויסב .ללכב דע אלו 'ונבזעת לא' קוספה דע ,להקו ןזח ,קוספ רחא קוספ םירמואו ןוראה םיחתופ (34
.ןוראה םירגוס

.(זמר ןוגינ ,ג"ח םינוגינה רפס) תוחילסה םויסב תאז הליפת ןגנל וגהנ יברה לש ןיינמב (35

"התא אלא ךלמ ונל ןיא ,ונכלמ וניבא" ןגנל דימת וגהנ יברה לש ןיינמב .ףוס דעו הליחתמ וידחי ולוכ (36
.(ו ןוגינ ,א"ח םינוגינה רפס)

.63 הרעה 547 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפס (37

.טי-חי ,ח הירכז ;ז-ב,טל הימרי ;ח-ג,הכ ב-םיכלמ (38

;תומוצה רבד-לע םירבדמה םיאיבנב ולא םיקלח ללוכ ,אבל-דיתעל םג תיחצינ איה הרותה - הזמ הריתיו (39
םירומאה וישעו בקעי" ןינעב רחא םוקמב ראובמכ) רבד לכבש בוטה יולגב ריאמ רוא-הרותו תמא-תרותבש אלא
- הברדאו ,אובל-דיתעל םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל וכפהייש יפכ ,ולא תומוצבש בוטה ונייה ,("השרפב
547 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפס) בוט -םויהו החמשה לידגמ הז ירה .העש יפל הדיריהל עגונב דומילה ידי-לע
.(63 הרעה

'מע ב"ח ט"משת תויודעוותה - שממ השודקל ולעי ןכא םוי ותואב התושו לכוא וניאש םילכאמה ימדש ידכ (*39
.460

לכב הליגרה העשב ללפתמ היה יברה יכ-םא .20 הרעה 48 'מע םיגהנמה רפס .א"ס ט"כק 'יס ז"הדא ע"וש (40
.15:15 - םוי

-ףכ) העיקשה ינפלש העש יצח ךות אלא םהיפכ תאשל אלש םידרפסהכ פ"כע דיפקהל ךכ םיגהונל שי הרואכלו (41
-ןיב 'לה לאירבג-יעטנו ,נ"שו 550 'מע 'םידעומ - ףסוי טוקלי' הארו .ח"בה פ"ע ,ז ק"ס טכק 'יס םייחה
.(נ"שו ו"ס ג"יפ םירצמה


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il