- ח"נר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה זומתב ח"י * סחניפ 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה חישמו הלואג תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול הכלה ירוריב תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


תא הלגמ םירצמה-ןיב ימיב הדובעה
תודחאה תילכת


הנווכה ,הלודג יכה הדירי םע םירושק ולא םימיש תורמל
,הזמ הריתי * ןכמ רחאל אובתש היילעל איה וז הדיריב
יוטיב אוה אפוג םירצמה-ןיב לש יתימאהו ימינפה ןכותה
בוטה התע-תעלש אלא * לארשיל ה"בקה לש הלודגה ותבהאל
תחישמ * אובל דיתעל קר הלגתיו רתסההו םלעהה תילכתב אוה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ- (ם"רת תנשב) ה"ע וניבא םהרבא לש ותירבל ר"ומדא ח"ומ ק"כ תסינכ םוי - זומת ט"י
העשת דע זומתב רשע-העבש) 1"םירצמה ןיב"ד "תועובשה תשולש"בש םינושארה םימיהמ אוה
.2(באב

ןבומ ,לארשיב אישנ םע םירושקה םיניינע המכו-המכ-תחא-לע ,תיטרפ החגשהב לכהש ןוויכמ
הזב הריתי השגדהו] "םירצמה ןיב" (תליחת)ב אקווד לח תירבה םויש ךכב קוידו םעט ונשיש
ינפל ,זומת ב"יב היה ולש (הלואגה םוי - הז ירחאלש םינשבו) תדלוהה םויש ןוויכ -
רשא ,ונרוד אישנ ,לארשיב אישנ לש תירבה םוי והזש ןוויכמו ;["םירצמה ןיב"ד םימיה
.הז רודב לארשי ינב לכל עגונש ,יללכ ןיינע םג הזש ןבומ ירה - 3לכה אוה אישנה

ךפיהל הרואכל אוה - 4הלודג החמש םע הרושק רשא - תירב לש ןכותה :רבסה שורד הז יפ-לע
תוערואמה ללגב ,תוחמש םישוע אל וב רשא ,לארשי ינב לצא תוליבא ןמז ,"םירצמה ןיב"מ
הלחה ונממש ,5שדקמה-תיב ןברוח - רקיעב ,ולא םימיב ידוהיה םעל ועראש םייוצר-יתלבה
.(וזה) הרמה תולגה

:הזב רואיבה

יולגב םירושק ולא םימיש תורמלש ,6תובר םימעפ רבוד רבכ "םירצמה ןיב"ד ןיינעל עגונב
ךרוצ - וז הדיריב הנווכה םלוא ,זא ורקש םייוצר יתלב םירבד ,הלודג יכה הדירי םע
ןורתיכ ,(הדיריה ינפל) הליחתכלמ היהשמ רתוי םיהובג אגרדו םוקמל עיגהל ידכב ,היילע
הלואג לש היילעל דעו ,8ארוהנל אכושח אכפהתא ידי-לע הלגתמ רשא 7ךשוחה ןמ רואה
םדוק - ינשו ןושאר תיבב היהש בצמהמ הלעמל) 9תולג הירחא ןיאש הלואג ,המילשהו תיתימאה
הדובעהב תורבגתה ררועמ (תולגהד) רתסהו םלעההש ךכמ האצותכ האב רשא - 10(הדיריה
.11הלואגה תא האיבמ רשא ,(הדיריה םדוק היהש יפכמ רתוי) ידוהי לש (ונתדובעו ונישעמ)

(אלא ,היילעה ליבשב איה ללכב תולגהו "םירצמה ןיב"ד הנווכהש קר אל) - וזמ הריתיו
.הזבש היילעה - רתויב הלענ בוט אוה אפוג ולא םימי לש תויתימאו תוימינפה

'דו ,באב העשתו זומתב רשע-העבש) "םירצמה ןיב" םויסו תליחתבש תומוצל עגונב הזש יפכ]
לש הלודגה ותבהאל יוטיבו ,13"'הל ןוצר םוי" םה ירה 12םתוימינפבש ,(ללכב תומוצה
החמשלו ןוששל" הלא םימי 15וכפהיי ,הרהמב אובל דיתעל ,ןכלו .14לארשי ינבל ה"בקה
אוה (וישכע םג) הליחתכלמ ימינפה םנכותש ןוויכ ,(ולטביש קר אלו) 16"םיבוט םידעומלו
.[הלודגה הבהאה

הצור ה"בקה יכ ,(אובל דיתעל הלגתיו) רתסההו םלעהה תילכתב בוטה התע תעלש אלא
םלועה תא ךכזל ,(וניתדובעו ונישעמ) לארשי ינב לש הדובעה ידי-לע אובי הז לש יוליגהש
"םירצמה ןיב" לש בוטה הלגתמ הז ידי-לעש - 17הלענ יכה בוטה תא לבקל "ילכ"ל ותושעלו
לש ךרעב אלש היילעה - (18םלוע לש ופולא לש "ףלא"ה תא הב םיסינכמש ידי-לע) תולגהו
הרשכהו הנכה קר היה הז ינפלש םלעההשו) תולג הירחא ןיאש ,המילשהו תיתימאה הלואגה
.(הלואגל

דצמ) חבשל "םירצמה ןיב הוגישה" 20הכיא תליגמב קוספה תא 19קדצ-חמצה ראבמש יפכו
תולגה "רצימ"ל דע ,הטמלש "רצימ"ב לארשי ינב תדובע ידי-לעש ,(הזב ונשיש בוטה תוימינפ
היב אסיפת הבשחמ תילד ןוילעה רצימה ןמ הלעמלמ ךשמנ" - (וטושפכ "םירצמה ןיב") 21
."ללכ

ןמ"ש הז ידי-לע אקווד ."ה-י בחרמב יננע ה-י יתארק רצימה ןמ" - 22בותכה ןושלבו
.23הלעמל ימצעה בחרמהמ ,"ה-י בחרמב יננע" השענ "ה-י יתארק רצימה

,[26"הנעא ינאו וארקי 25םרט"ש - רתוי דועו] 24"יננע"ה השענ "יתארק"ה תא שישכ ףכיתו
השר איהש הנש"ש 29םירמוא ל"זחש המש ,28הנשה-שארב רפוש תעיקתל עגונב 27ראובמה ךרד-לע
ליחתמ הז ירה ,("בחרמב יננע 'וג יתארק רצימה ןמ" ךרד לע) "הפוסב תרשעתמ הליחתב
.(הנשה תליחתב) רפוש תעיקת ירחא ףכית ,ףוסב ,רפוש תעיקתד הפוסב

31הנשל המוד 30תויטרפב םוי לכש ,("םירצמה ןיב" ימיב טרפבו) םוי לכב - הזל אמגודבו]
ףכית "ה-י בחרמב יננע"ה ףכית השענ ,32םוי לכ תליחתב ("ה-י יתארק") הליפתה תעשבש ,
.[דימו

(הזה ןמזב םג) יוליגב אצמנ ("םירצמה ןיב"ב בוטה תוימינפ יוליג) ל"נה ןיינעה
,(35הב בצע ןיא יכ) 34רעצו תולבא יניד םימייק אל זאש ןוויכ ,33"םירצמה ןיב"ש תותבשב
םכתחמש 38םויב"ו ,(37ןשי ןייו ןמש רשב ,הייתשו הליכא גנועב) 36וגנעל הווצמ - הברדאו
."םירצמה ןיב"בש היילעהו בוטה דצ קר יולגב אצמנ זאש ןבומ ."תותבשה ולא 39

ונשי - ('וכ החמשב תולבגה םנשי לוחה ימיבשכ) "םירצמה ןיב"ב תבש התויה לשב :הברדאו
.ךשוחה ןמ רואה ןורתיכ ,(הנשה תותבש ראשב רשאמ) החמשו גנוע רתוי (תויהל ךירצו) זא

םידקמ" תניחבב םה "םירצמה ןיב"ש תותבשהש ,40םיניינעה תוימינפב רואיבה יפ-לע טרפבו
תותבשה יכ ,הכמ התיה אל הליחתכלמ ןיינעה תיתימאבש הארמ הזש ,4217"הכמל האופר 41
תרמוא תאז ,הלואגה - (תארקל רשכהו הנכה אוהש) תולגה לש ןיינעה תוימינפ תא תולגמ
םימייק אל תולבא יניד ןכלו) תולגו ןברוחמ הלעמל קר אל םה "םירצמה ןיב"ש תותבשהש
תוימינפ תא םהב תולגלו םכפהל ידכ "םירצמה ןיב"ב םיאב תותבשה - הזמ רתוי אלא ,(זא
.'וכ החמשלו ןוששל ולא םימי וכפהיי - םהלש הנווכה

ןיינע הז ןיאש (הלודג החמש םוי) זומת ט"יד תירבה םויל עגונב רמול שי הז ךרד-לעו
יכ ,"םירצמה ןיב" לש יתימאה םנכות אוה אפוג הז - הברדא אלא ,"םירצמה ןיב"מ יכפוה
.םיבוט םידעומו החמשו ןושש ימי - אוה "םירצמה ןיב" ימי לש תוימינפה

איה לארשיב אישנ לש "השודקה וז שפנ תסינכ תליחת"ו תירבה םויש הזש ,ןבומ הז יפ-לעו
אטבמ הז ירה - (זומת ב"יב) 43ולש תדלוהה םוי תומילש - "םירצמה ןיב" (תלחתה)ב אקווד
דע ,הזבש הלודגה היילעהו החמשה - "םירצמה ןיב" לש יתימאהו ימינפה ןכותה תא יולגב
םוי לש הלודגה החמשה תא םיכרוע ולא םימיב אקוודש ,ךשוחה ןמ רואה ןורתי לש ןפואל
ןיב" לש םימיה לכבש הלעמה תא תולגלו ךפהל ףסונ חוכ ןתונ הז םויש דע ,44תירבה
.(ל"נכ "םירצמה ןיב" תותבשב "הכמל האופר םידקמ" לש יוליעה ךרד לע) 45"םירצמה

שי זא יכ - םינורחאה תורודב רקיעב הלגתנ (זומת ט"י לש יוליעה) ןיינעהש ,רמול שיו
דע ,"םירצמה ןיב"בש בוטה תוימינפ תשגרה לש ןיינעה ללוכ ,הדיתעה הלואגהמ המיעטו ןיעמ
.46לעופב תאז תולגל חוכל

לש הלעמה תא םג הזל שי ,תבשה םויב לח זומת ט"ישכ ,וז הנש תועיבקב המכו-המכ-תחא-לעו
.ל"נכ "םירצמה ןיב"בש תבש

ךשוחה ךותמ רואה ןורתיו היילעה השגדהב תאצמנ ובש ,סחניפ תשרפ תבש םג יהוזש טרפבו
'וג סחניפ" ,זאד אטחה ללגבש הריזגה תא לטיב סחניפש הז ידי-לע - 47אכפהתא ידי-לע אבש
-לעש היילעהו ,48"'וג יתילכ אלו םכותב יתאנק תא ואנקב לארשי ינב לעמ יתמח תא בישה
אלש יוליע) 49"םלוע תנוהכ תירב 'וג םולש יתירב תא ול ןתונ יננה רומא ןכל" - הז ידי
ימל תונחו הבוט קיזחמה םדאכ" - הלעמל הלודג החמש םרג הז ידי-לעו ,(הדיריה ינפל היה
.50"ויתומולש ה"בקה ול שריפ ןאכ ףא ,הבוט ומע השועש

םולש תושעל אבש ,52הלואגה רשבמ ,51"והילא אוה סחניפ" עודמ םימעטה דחא םג והזש
.54םתובא לע םינב בלו םינב לע תובא בל בישהו 53רמאנש םהיניב

לש ןפואבו ,56םתוביבח ינפמ ,לארשי ינב ןיינמל עגונב - 55השרפה ךשמהב הז ךרד-לעו
םוי לכ תונברק תשרפ - 58ךכ-רחאו .57הפיגמה ירחאל - ךשוחה ךותמ תוביבחהו רואה ןורתי
,60ןייב אלא החמש ןיאש ,םהיכסנב תונברק ,59החמש לש ןיינע םהש םידעומהו תבשה תונברקו
.61םישנאו םיקולא חמשמה

רתוי דוע תשגדומ - זומת ט"יב תירבה םויב תאטבתמה "םירצמה ןיב" לש הלעמה יוליג
לש יוליעב ל"נה רואיב רחאל :הלאשה םידקהבו [...] דחוימב ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש תירבב
המל :תיללכ הלאש ןיידע תראשנ ,"םירצמה ןיב" ידי-לע אקווד אבה ךשוחה ךותמ רואה ןורתי
ה"בקהש ללגב והזש ,איה תמא ,62ךשוחה ךותמ אקווד אובי הלענה יוליגהש ,הככ 'ה השע
היה לוכי ירה ,((ב"ס ל"נכ) ךשוחה לע רבגתהל ,רתסההו םלעהה ידי-לע אובי הזש הצור
תדובע הזב היהת הז םע דחיו ,('וכו רעצו רתסהו םלעה ילב) רחא ןפואב תאז תושעל ה"בקה
[...] ?םדאה

איה - לארשי ינב לש הדובעה תומילשו ,הרותה תומילשש ,הזב רואיבה תדוקנ רמול שיו
ןושלמ םלועב םג (63הרות אלא דובכ ןיא ,ודובכל אלא וארב אלש) הארנו שגרנשכ אקווד
הטמל ןותחת ןיאש ןותחתה הזה םלועל דע ,םלועה לש םילובגו םירצימב ,64רתסהו םלעה
לש תיתימאה תודחאה תישענ זא יכ ,תולגה ךשוחבו "םירצמה ןיב"ב - אפוג םשו ,ונממ
- תודחאה תשגרנ ובש הז אלא ןפואו בצמ ראשנ אלש ךכ ,דח אלוכ - ה"בוקו אתיירוא ,לארשי
[...] .ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתב דע ,ךשוחבו םלועב וליפא הכשמנ יכ

- "םירצמה ןיב" לח םהב םישדוחה רפסמב ןכ םג תזמורמ "םירצמה ןיב"בש ל"נה הלעמה
:(בא םחנמ) ישימחה שדוח (ב - ומויס)ו ,(זומת) יעיברה שדוחב

לומג" ,הכשמה אטבמ ישילשש - (הרות-ןתמ לש שדוחה) ישילשה שדוחבש ,65םימעפ המכ רבוד
"יעיברה שדוחב"ו ;הטמל הלעמלמ לארשי ינבל ה"בקהמ (הרותה לש) העפשהה התיה - 66"םילד
רצימב לארשי ינב לש הדובעה רקיע ליחתמ - "םילד" ,לבקמה תגרד לע הארמו זמרמ יעיברש -
.הלעמל הטמלמ ,םמצע חוכב הרותה תא םייקלו לבקל םלועה

"םירצמה ןיב" תליחתב ,"יעיברה םוצ"מ לחה ,רתוי איה הטמל הדיריה ומצע יעיברה שדוחבו
.ללכב םלועה לש םלעההו רצימה ךותב רצימ -

-שארמ םימיה תעשת - (בא) ישימחה שדוחב "םירצמה ןיב" לש ךשמהב הלודג יכה הדיריל דע
.(67"םירצמה ןיב" לש םימדוקה םימיהמ רתוי םירומחה) באב העשתל דע שדוח

האב השודקה תעפשהש ,"םילד לומג" לש ןיינעה תא שישכ אקווד - איה הדובעה תומילש םנמא
'גמ לדבומה) היישעה םלוע ,יעיברה םלוע - רתויב ןותחתה םלועב לדו רצימ תניחבב םג
."םירצמה ןיב" לש רצימל - דע אפוג הזבו ,("ויתישע ףא" - וינפלש תומלועה

חותפו וידדצ תשולשמ רוגס (אוהש ,69'ב תואה תרוצכ) ארבנ םלועהש 68םירמוא ל"זחש יפכ
ןופצמ" ידיל איבהל לוכי (המותס הניאש תינופצ חורה) הזש ,(תינופצ חור) יעיברה ודיצמ
-המ :("אתינערופד השולש" לש הנושארה תבשב ,וז תבשד הרטפהב בותכש ומכ) "הערה חתפת
,תיעיברה חורה תא םג תמתוס איהש (ןקתלו תושעל) לארשי ינב לש הדובעה ידי-לע ןכ-ןיאש
םיכפהמ ,"'וג חתפת" לש ןיינע היה םא וליפאו] יולגב תוקולאה ריאת םלועה תואיצמב םגש
ראשנ אלש ןוויכ ,תומילשב היהת השודקה תעפשהש חטבומ - [הבושתה תדובע ידי-לע תאז
דע .ךשוחה ןמ רואה ןורתיו תלעמ ,השודקל תכפהנ תיעיברה חורה - הברדאו ,הקיניל "חתפ"
תא ועריאש םירבדה תשמחו ,ישימחה שדוחה תא םג םיכפהמש ,תומילשה תילכתל םיעיגמש
תישימחו תניחב לש הלענ יכה יוליגה השענש - 72(זומתב רשע-העבשבו) באב העשתב וניתובא
םלועה לכבש - (תוליפת שמחב בייחתנש םוי) 74םירופיכה -םוי לש אגרדה ,הדיחי ,73הערפל
.דח אלוכ אוה-ךירב-אשדוקו אתיירוא ,לארשיש שגרנ ולוכ

"םילד לומג" לש הדובעה רשאמ רתוי הלעמל םיעיגמ (ישימחה שדוחה תכיפה) הז ידי-לעש
האב תומלועה תשולש לש העפשההש ,"םילד לומג" לש הדובעה ידי-לע :(יעיברה שדוחה תכיפה)
הברמ "ויתישע ףא"ש עודיכ) תוליצאה םלועל דע םיעיגמ ,(לבקמ תניחב) היישעה םלועב םג
תומלוע העבראמ בכרומה) תולשלתשהה רדסב קר ןיידע אוה הז לכ לבא .75(תוליצאה םלוע תא
"לומג" תגרד - תויואיצמ יתש םנשיש שגרנ ןיידע אלימבו ,(היישע ,הריצי ,האירב ,תוליצא
ןכ-ןיאש-המ ;(יעיברה םלוע ,לבקמה) "םילד" תגרדו (םינוילעה תומלוע תשולש - עיפשמה)
תישימחה אגרדל םיעיגמ (אפוג היישעה םלועב) רתויב ןותחתה ,ישימחה שדוח תכיפה ידי -לע
,ךדחיל הדיחי - תודחאה תילכת תישענ ,76(תומלועה תעברא לש תולשלתשהה רדסמ הלעמלש)
.ה"בקה לש "ודובכל" אקווד איהש יפכ (אלא ,המצע ינפב תואיצמ אל) שגרנ םלועה לכבש
-47 'מע ,ט"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ט"משת'ה זומתב ט"י ,סחניפ תשרפ תבש תוחישמ םיעטק)
(שידיאמ םוגרת - 53
.ג,א הכיא - בותכה 'ל (1

.(ג,א"פ) פ"הע ר"כיא (2

.אכ,אכ תקוח י"שרפ (3

םילהת) ביתכד הלימ ומכ החמשב ןהילע ולביקש הווצמ לכ (ב,גמ תוחנמ הארו .א,לק תבש) ארמגב אתיאדכ (4
- התשמ ןישועש) החמשב התוא ןישוע ןיידע בר ללש אצומכ ךתרמא לע יכונא שש (םש י"שרפ הארו .בסק,טיק
.ךתרמא לע יכונא שש רמוא אוה ןכו ,הלימ וז ןושש :ב,זט הליגמ םג הארו .(י"שר

א"מרבו ב"יס ה"סרס ד"וי ע"ושוט) הווצמ תדועס ,התשמ ןישועש - החמשה ןיינע תא םישיגדמ הלימ תירב לכבו
(הכ,גכ ילשמ) "ךתדלוי לגתו ךמאו ךיבא חמשי" קוספהו ,הלימה ינפל "'וג יכונא שש" םיקוספה םירמואו .(םש
.הלימה ירחאל

.(ד"פר תינעת) תיבה ףרשנשכ ,באב העשתב - הרמגו ,זומתב רשע-העבשב "ריעה העקבוה"שכ התלחתה (5

.דועו .ח"משת .ז"משת סחניפ פ"ש .ו"משת מ"וטמ פ"ש :תוחישמ סרטנוק האר (6

.נ"שו .ח"ס ךשוחל סחיב - רוא ךרע ד"בח - םיכרעה-רפס הארו .גי,ב תלהק - בותכה 'ל (7

.א,ד א"חז האר (8

.ב,זטק םיחספ - רמאנו ג"ה ה"דות .א,וט חלשב אתליכמ האר (9

(ט,ב יגח) ש"מכ ,"ללכ אמויק היב תילד" ינשו ןושאר תיבמ הלעמל ,יחצינ תיב אוה ישילשה ק"מהיב םגו (10
.(א,אכר ג"ח א,חכ א"חז) "ןושארה ןמ ןורחאה הזה תיבה דובכ היהי לודג"

.ז"לפר אינת האר (11

.ח"משת קלב פ"ש תחישמ סרטנוק .ח"משת זומתב רשע-העבש .313 'מע ח"יח ש"וקל האר (12

.ב"פס ת"הגא .ה,חנ והיעשי (13

.ר"תע ומחנ ה"דס .ךליאו דפש'א ע"ס יעסמ ת"הוא הכוראב הארו .ב"כס ק"הגא האר (14

.בי,אל והימרי פ"ע (15

.תוינעת 'לה ףוס ם"במר .טי,ח הירכז (16

.ג"ס ח"משת סחניפ פ"ש תחישמ סרטנוק האר (17

.מ"כבו .ג,הל ךתולעהב ת"וקל האר (18

.(ול'א 'מע שיר ך"נ ת"הוא) הכיא תליגמ לע ולש תומישרב (19


.ג,א (20


קעוצש קחודהו רצימה ןמ הקעצה י"ע (א :"יתארק רצימה ןמ"ב םישוריפ 'ב א"ערת רצימה ןמ ה"דר הארו (21
רצ םוקמ ןה תומלועה לכש ךיא תוננובתהה י"ע (ב ,הבושתה תדובע - 'המ וקוחירמ המוצע תולפשו תורירמב
'יחבל אוצרה תוררועתה ררועתנ ז"יע ,ס"אוא יוליג 'יחב ליכהל םילוכי םניאש ינפמ ,ס"אוא 'יחב יבגל
.ה"ב ס"אוא תומצע

'אה שוריפ) "'וכ קוחירה ןמש רצימה ןמ הקעצה 'יחבב (יתארק רצימה ןמה) אוה רתויב םנמא" :םש םייסמו
.(ל"נה

.ה,חיק םיליהת (22

'יחבמ הלעמלש ,ןוילעה רצימב אוה ןותחתה רצימ שרושש ,17 הרעה ח"משת סחניפ פ"ש תחישמ סרטנוק הארו (23
."ה-י בחרמב יננע" היהיש ,"בחרמ"ה תכשמה לוכיבכ חירכהל וחוכב ןכלו ,"ה-י בחרמ"

,א"פ ר"כיא) חישמ דלונ ןברוחה עגרב דימ ןכל - היילעה איה הדיריה תוימינפש ןוויכ :הזמ הריתיו (24
.(הנעא ינאו וארקי םרט ד"ע) לארשי לש האירקהו הדובעה ינפל דוע - *(אנ

---------

יכ (ב,דנ אמוי) הזב הז ןירועמ ןיבורכ ויה לכיהל םירכנ וסנכנש תעבש הז לע םעט דוע ל"י ז"פעו (*
.(ה"ס ח"משת םירופ סרטנוק האר) רתויב הלודג הביח (תוימינפב) היה זא אקווד

.ל"נה סחניפ פ"ש תחישמ סרטנוק הארו .ז"ה ז"פ הבושת 'לה ם"במר (25

דימו ףכית" תמייקתמ הליפתב הכרבהש (א"יפ) ת"הגא הארו .זומתב רשע-העבשב וננע תליפתב וללפתהש ומכ (26
ןיכרבמ ונאש ומכ דימ ןילאגנ ונייה םיאטוחו םירזוח ונייה אל וליאו" ,"םלועב ס"סו קפס םוש ילב 'וכ
."לארשי לאוג י"אב

.דועו .ב"ע שיר ,אכק .א ,חיק א"ח םיסרטנוק מ"הס .ךליאו חעק .געק 'מע ח"כרת מ"הס האר (27

בחר ינשה דצו רצק רפושה לש 'א דצד ,"'וג בחרמב יננע 'וג יתארק רצימה ןמ" קוספה יאק הז לעש (28
.תועיקתה ינפל םירמואש םיקוספ 'זהמ ןושארה אוה הז קוספו ,(כ"ס צ"קתס ח"וא ז"הדא ע"וש הארו)

.ב"ע שיר ,זט ה"ר האר (29

.תומילשב אוה הנשה תומימ םוי לכש ,המימת הנש ,וז הנשב טרפבו (30

.הנש בישח הנשב דחא םוי :ב,ב ה"רמ ריעהל (31

ימלשורי האר) תבשב הרות ירבד רבדל וריתה ישוקבש דעו ,הליפתה תדובע - וניינעש תבשה םויב טרפבו (32
ח"אד םע רודיס .ד,אי,וצ ת"וקל .א,גיק א"ותב ראבתנו אבוה .טיש תוא י"רל האריה רפס .ג"ה ו"טפ תבש
.(דועו .ד,זצר

.א"יס ח"משת .ב"ס ו"משת מ"וטמ פ"ש תחישמ סרטנוק .ךליאו 1090 'מע ד"ח ש"וקל האר (33

.םש ןמסנהבו כק 'מע םירצמה ןיב ךרע תידומלת הידפולקיצנא הארו .םש א"גמבו י"ס ב"נקתס ח"וא ע"וש (34

.ב,גכ ק"ומ - רמאד ןאמ ה"דותב אבוה .ז"ה ףוס ב"פ תוכרב ימלשורי .בכ,ד"וי ילשמ (35

.נ"שו .כ"נבו ב"מרס ח"וא ז"הדאדו ע"ושוט האר (36

ןיב"בש תבשב רתוי יולגב אוה הז ןיינעש ,רמול שיו .(גי,ט םיטפוש) םישנאו םיקולא חמשמה ןיי (37
.רדג תצרופה (ןייה י"ע) החמש השענ (םיקלא םשמ) רצימ 'יחבב (אקווד - הברדאו) םגש ,"םירצמה

.פ"הע ירפסבו ד"וי,ד"וי ךתולעהב (38

וא ,חספ לש יעיבשב 'הל ולוכש החמש ומכ אלו] ומש לע תארקנו םדאה תדובע י"ע האבה ,אקווד "םכתחמש" (39
השגדהב אוה הז ןיינעו .[םכתחמש - אלא ,לארשי תחמשו 'ה תחמש ,(תוכוסה גחב דחוימבו ,ט"ויב) "ונתחמש"
היהי אלש ידכ) 'וכ החמשב ףיסוהל םדאה תדובעב תפסונ העיגיו הדובע זא ל"צש ,"םירצמה ןיב"בש תבשב הריתי
.ךשוחה ןמ רואה ןורתיד ןפואב - ('וכ הזב ששח

.זצ'א 'מע ך"נ ת"הוא (40

.ב,גי הליגמ האר (41

.ןאפרו והיעשי םידקה :גכ,א ר"כיא האר (42

,(ב,אצ ןירדהנס) הדיקפה תעשב םדאב הנתינש "השודקה וז שפנ תסינכ תלחת" אוה תירבה תעב ירהש (43
םג האר) תירבה תעשב איה תוימינפב הסינכה תלחת לבא ,םלועה ריואל אצישכש ,הדילה תעשב - רתוי יולגבו
.םינפב ל"נכ ,(801 'מע ג"ח ש"וקל

תובותכ) "ארוניד ארעצ"ד ןיינעה שיש ףאש ,'וכ ןמ רואה ןורתיד ןפואב אוה (תירבה תעב) וז החמשו (44
."החמשב התוא ןישוע" מ"מ - (א,ח

תעב הבר החמשב 'יה ש"רהמ ר"ומדא ק"כש ,(157 'מע ת"ש'ה תוחישה 'ס) ת"ש'ה זומת ב"י תחישמ ריעהלו (45
םירופ תחיש) "טגיילעגפוא קראטש" היה הלימ תירבה תדועסב ןכו ,(ם"רת קלב ק"שב) רכז ןבו רכז םולשה
'תנ ."תמאב ןרעוו החדנ לאז רע יאולה" (החדנ זומתב רשע-העבשב היהש קלב פ"שב) זא רמאו ,(14 'מע ת"ש'ה
.ח"משת קלב פ"ש תחישמ סרטנוק .ח"משת זומתב רשע-העבש ש"וקלב

ןיב ימי ינפל אבה) זומת ג"י-ב"י הלואגה גחל עגונב אוה םשש אלא .314 'מע ח"יח ש"וקל ז"דע האר (46
.םינפב ל"נכ ,(םירצמה ןיבבש תותבשה ד"ע) םמצע ולא םימיב אוה זומת ט"י וליאו ,(םירצמה

.ךליאו ה"ס ז"משת סחניפ פ"ש תחישמ סרטנוק האר - ןמקל אבהב (47

.(אי,הכ) ונתשרפ שיר (48

.גי-בי ,םש (49

.בי,םש י"שרפ (50

ח"הוא .א,זי א"מ ג"בלר .א,וטר ונתשרפ מ"ער .א"עס,צק ב"חז .ז"מפ א"רדפ .חי,ו אראו פ"הע ע"בית (51
.דועו .ונתשרפ שיר 'קה

.דועו .ב"ה ב"יפ םיכלמ 'לה ם"במר .םש ע"בית .במ,וכ יתוקוחב י"שרפ האר (52

.יכאלמ ףוס (53

.הפוסב תוידע (54

.ךליאו א,וכ (55

.רבדמב פ"ר .תומש פ"ר י"שרפ האר (56

.א,וכ ונתשרפ י"שרפ האר (57

.ךליאו א,חכ (58

לע הרומ לפכה ןיינע ירהו - םוי לכב םיימעפ דימת-ןברוק ןכו ,(םישבכ ינש) לפכ ונברוקש תבשב טרפבו (59
.(תולופכ תויתוא) לפכה ןיינע םע הרושקה הלואגה האב ז"יעו ,הישותל םיילפכ איהש ,הבושתה תדובע

ריעה העקבוהו דימתה לוטיבד ןיינעה םינקתמ - ונתשרפב תונברקהו דימתה תשרפ דומיל י"עש הז לע ףסונ
.(זומתב רשע-העבש תחיש האר) 'וכ החמשלו ןוששל ולא םימי וכפהייש דע ,זומתב רשע-העבשבש

.א,טק םיחספ (60

.ךליאו ג"ס ז"משת סחניפ פ"ש תחישמ סרטנוק הכוראב האר (61

.(אצש'א 'מע שיר יעסמ ת"הוא) "לוכי לכ אוה יכ םירוסי י"ע אלש ןקתל לוכי" :צ"צה ןושלבו (62

.ג,ו"פ תובא (63

.דועו .ד,זל חלש ת"וקל האר (64

.נ"שו .ב"ס חרק פ"ש תחישמ סרטנוק האר (65

.א,דק תבש (66

.ךליאו זיק 'מע םירצמה ןיב ךרע תידומלת הידפולקיצנא .דועו .א"נקתסר ע"ושוט .ד"פר תינעת האר (67
.נ"שו

.ב"ע שיר ,הכ ב"ב (68

.תישארב פ"ר ינוקזחו (םינקז רדהו םינקז תעד) ת"העב וניתובר .(שדח רהזב) ש"השל םלענה שרדמ (69

.די,א והימרי (70

.י"שרפבו ו,א"יפ ר"ב האר (71

.ד"פר תינעת (72

.דכ,זמ שגיו - בותכה 'ל (73

םלעהה שרושו ,עבטה אירטמיגב) םיקולא 'יחבב םגש ,"םיקולאה אוה 'יוה" פ"כהוי םויסב םירמוא ןכלו (74
הלעמל וז הזב תוגרד 'ז דגנכ - םימעפ 'ז הז םירמואו ,'וכ םצעה םש ,'יוה םע דח אוהש הארנ (םלועה לש
ךורבו 'א םעפ דחא 'ה וניקולא 'ה לארשי עמש תרימא תמדקה ירחאלו .ס"א דע הזב תוגרדה לכ םיללוכה ,וזמ
ךולמי 'ה ומכ ,דעו םלועל) םלועה לכב 'תי ותודחא תכשמה לע הרומה - םימעפ 'ג דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש
.(דעו םלועל

ותודחא יוליג תומילש (םלש) היהת זא יכ ,"םילשוריב האבה הנשל" - הז ירחאל םיזירכמש המ קתמוי ז"פעו
.םלועב 'תי ותוכלמו

.ךליאו ג"עס ,טס .ךליאו א ,זס קלב ת"וקל האר (75

לכ התאובת תישאר 'הל לארשי שדוק" - וז תבשד *הרטפהה םויס רואיבב .(ד,פ) ונתשרפ ףוס ת"וקל האר (76
,"ומשאי וילכוא לכ" השענ ז"יעש ,ףוגב המשנה תדירי לע יאק הז קוספש ,(ג,ב והימרי) "ומשאי וילכוא
,ורהטת 'יוה ינפל ,תישימחה 'יחבל עיגמ ז"יעש - היילע ךרוצ וז הדיריו ,'וכ ולש לארשי 'יחב לכואש
.ש"ייע ,'וכו 'יוה תויתוא 'דו ע"יבא 'יחב 'דמ הלעמלש

----------

ירחאל) תינימש היילעו תאירק ףסותינ ז"יע אקוודו ,תוכלמה תריזג םושמ התיה הרטפהה תנקתש ריעהלו (*
.וריחד אמלע ,(ע"מלטמלמ תינימש הריפס) הניבה תריפס - הלואגה לע הרומ ינימשש ,(םיאורק העבשה

תוארל םיניעו תעדל בל םכל 'ה ןתנ רשאכ ,הניבל םיעברא ןב - םיעבראה תנש ,וז הנשל רשקהמ ריעהלו
.עומשל םינזואואטבמ ,"םירצמה ןיב" תלחתהב אקווד לארשיב אישנ לש תירבה םוי
ןורתי - אוהש "םירצמה ןיב" לש יתימאהו ימינפה ןכותה תא יולגב
ךשוחה ןמ רואה

לש ודובכ הארנו שגרנשכ אקווד איה - לארשי-ינבד הדובעה תומילש
ןיאש ןותחתה הזה םלועל דע ,םלועה לש םילובגו םירצימב ה"בקה
ונממ הטמל ןותחת

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


ריבסהלו חכוותהל יאנפ ןיא וישכע
דחא לכל


?תוימינפב חישמה תאיבב הנומאה תא םירידחמ דציכ

חישמה תאיבב הנומאה םג םהיניבש ,םירקיעה ג"י לכב םינימאמ ינב םינימאמ םה לארשי לכ
ייחב לעפתו תוימינפב ריאת אלא ,ףיקמ תניחבב היהת אל הנומאהש ידכ ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
ידי-לע הז ירה - חישמה תאיבל הנכהב םירודח ויהיש - השעמו רוביד ,הבשחמב םוי-םויה
.אקווד תודיסחה תרות דומיל ,הרותה תוימינפ דומיל

תאיבב הנומאהש לועפל רבדה ליעוי אלש םימעפל תויהל לוכי תודיסח םידמול רשאכ םג
חישמה תאיבב הנומאהש ןכתיי אל יאדוב תודיסחה דומיל אלל לבא ,תוימינפב רודחת חישמה
םיכלוהש ,ונייהו ,רבדה לעופ ףוס-ףוס ירה ,תודיסח םידמול רשאכו .תוימינפב רודחת
,בלבו חומב תוימינפב ריאהל הליחתמ חישמה תאיבב הנומאהש דע דעצ רחא דעצ םיברקתמו
.לכה רקיע םהש השעמו רוביד ,הבשחמב תלעופו

שארל לכל אלא ,("ךיז ן'הנעט'סיוא") םיחוכיוול יאנפ ןיא וישכעש ליעל ראבתנש םשכו
חכוותהל יאנפ ןיא וישכעש ,תודיסחה דומילל עגונב םג אוה ןכ - לעופב תושעל םיכירצ
שארל לכלש לועפל םיכירצ אלא ,תודיסחה דומילבש חרכהה תא תויטרפב דחא לכל ריבסהלו
ידכ אלא ,םולשו סח רתנקל תנמ -לע אל - דומלל וליחתי רשאכו ,תודיסח דומלל וליחתי
."'יוה בוט יכ וארו ומעט" םייוקי יזא - תודיסחה תרות יהמ תוארל

לש םהיתופידרמ תובר םידיסחה ולבס הבש הפוקתב ,באלקשל ןקזה ר"ומדא עיגה תחא םעפ
,ורובע וניכהש תולאשהו תונעטה לע בישהל ידכ תסנכה-תיב תמיב לע הלע רשאכו ,םידגנתמה
ומעט" :ןוגינב - וכרדכו ,תורצק תורות רמול איהה הפוקתב גהנש יפכ - הרצק הרות רמא
,המיבהמ דרישכו ..."טוג זיא רעטשרעביוא רעד זא טהעז ןוא טכוזראפ ,'יוה בוט יכ וארו
!תודיסחה ידומעמ ושענ ןמזה ךשמב רשא ,םיכרבא לש םיניינמ המכ וירחא וצר

וליפא ,דומלל וליחתי קר רשאכו ,תודיסחה תרות דומלל וליחתיש לדתשהל אופא םיכירצ
רשאו ,תודיסחה תרותבש "'יוה בוט"ה תא - "וארו" - וארי יזא ,"ומעט" - המיעט לש ןפואב
לש החוכ לודג ,אסיג ךדיאלו ,םיאצמנ ובש ךשוחהו ץובהמ תאצל רשפא-יא תודיסחה תרות אלל
םגש ,םשב לש ותונחל סנכנה לשמכ ,הב קוסעל ליחתמ קרש ימ לע םג לועפל תודיסחה תרות
.בוט חיר רבכ טלק ,םולכ חקל אל ןיידע רשאכ

יאדווב ירה ,"םיתמה תא וב תויחהל דיתעש לט" ,"הרות לט" איה הרותה תוימינפש ןוויכו
.ו"ח התימ לש ןיינע היהי אל הליחתכלמש ,הזמ הריתיו ,הפיגמה תריצע איה תלעופ

דומיל ידי-לעו ,"ונלתוכ רחא דמוע הז הנה" ירהש - חישמה תאיב תא םיברקמ הז ידי-לעו
.ונימיב הרהמב ,תולגהמ ונאיצויו ,לתוכה לש הז רבעמ הלגתיו אוביש םילעופ תודיסחה
(הגומ יתלב - ג"ישת זומתב ב"י הלואגה גח תודעוותהמ)

רקיעה אוה השעמה


תרמושו הניגמה "המוח" - הרותה
דחאו דחא לכ לע


"הרות וז המוח"ב םינבא תפסוה תבייחמ המוחב העיקב

-הרותד םיקוספה לע דסוימ - "ריעה העקבוה" - אוה זומתב ז"יב ועריאש תוערואמה דחא
.םילשורי תמוחב העיקב התשענש ,ונייה ,"תוחילס"ה חסונב םירמואש יפכו ,בתכבש

:תינחורה הדובעב הזב ןיינעהו

בותכש ומכ ,תוימינפבש תוימינפ איה הרותהש הזל ףסונ הנהד ."הרות וז המוח ינא"
םדאה לכש ןיב "והומכ אלפנ דוחי ןיאש אלפנ דוחי" לעפנ הדי-לעש דע ,"יעמ ךותב ךתרותו"
,ונייה ,(ןיגמו ףיקמה רבד) "המוח"ד יוליעה םג הרותב שי - ה"בקה לש ותמכוחו ונוצרל
תעפשה ינפמ וילע הניגמו ,"הניפו דצ לכמ" לארשימ דחאו דחא לכ תא הפיקמ הרותהש
ותואיצמ ךפיה - אליממ ךרדבו ,תודהיה ןיינע ךפיה םהש םיניינע ,םייוצר יתלב םיניינע
יתארבנ ינא" - איה לארשימ דחאו דחא לכ לש ותואיצמ יכ) לארשימ דחאו דחא לכ לש ותויחו
דחא לכ לש ומויקו ותויח יהוזו ,היתווצמו הרותה יניינע לכ ידי -לע ,"ינוק תא שמשל
דחאו דחא לכ לע תרמושו הניגמ הרותהש ,ןבומ הזמו .("ונייח םה יכ" - לארשימ דחאו
...תומילשבו ףקותב היהת ותואיצמש ,לארשימ

- (הנושמו הנוש הביסמ) "ריעה העקבוה" ,השודקד "המוח"ב העיקב הזיא הנשי רשאכ ,הנהו
הפסוה ,"הרות וז המוח"ד םינבא םיפיסומש הז ידי-לע ,"הקדב קזחל" לדתשהל םיכירצ
...הרותה דומילב

,הרותה דומילב הפסוהה ידי-לע לעפנ "ריעה העקבוה"ד ןיינעה לוטיבש ,ןבומ הז יפ-לעו
."הרות וז המוח ינא"

זומתב ז"יד תינעתהש םשכ יכ ,לארשימ דחאו דחא לכל ךיישה ןיינע והזש תוטשפב ןבומו
המוח"ב קוזיחהו הפסוהה] הזבש בוטה ןיינעהש ןבומ ןכ ומכ ,לארשימ דחאו דחא לכל תכייש
םניא םירומג םיקידצש ,הישותל םיילפכ ,הבושת-ילעבד הדובעה ןפואל דעו ,"הרות וז
.לארשימ דחאו דחא לכל ךייש - [(לעופב םש םידמוע םניאש קר אל) םמוקמב דומעל םילוכי

שדקמה תרותב תדחוימ הפסוה

,"הרות וז המוח" םע םירושקה םיניינעה לכל עגונב תובוט תוטלחה טילחהל דחאו דחא לכ לע
הלענ ןפואב ,('וכו תויחב) תוכיאב ןהו תומכב ןה ,הרותה דומילב הפסוה - שארל לכלו
.התע דע היהש הממ רתוי

רבודמכ ,ולא םימיל דחוימב םירושקה םיניינעב ףיסוהל םיכירצ - אפוג הרותה דומילבו
..."הריחבה תיב תוכלה" דומילב דחוימב ףיסוהל םיכירצ תועובשה 'גבש םימעפ המכ
- 1888-1887 'מע ,ב ךרכ ,ב"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ב"משת'ה זומתב רשע-העבש תחישמ)
(הגומ יתלב

יבר יצוצינ


ונייח םה יכ


שידקהל בייח הבוחה ידומיל תא םייסמה ידוהי דלי לכ"
:דועו * יברה עבוק ,"הרות דומילל קרו ךא םינש רפסמ
םהידלי תא םיחלושה םירוהש ,טלחומ ןוחטיבב רמוא ינא"
םתוא םיפשוח ,תוישיאה בוציעו הלידגה תונשב 'גלוקל
יברה סייגמ ,אשונב וינועיט ללשל * "םיימינפ םיקבאמל
הנושאר המישר * וילופה תלחמ תא וליפא


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

תודסומב תווצמ ירמוש םיריעצ לש דומילל תצרחנה ותודגנתה תא תובר םימעפ עיבה יברה
ידומיל םע ,תורגבתהה ליגב ,הרות דומיל לש בוליש לכ ןיטולחל ללש ףא אוה .םיימדקא
,הרותה חורל תדגונמה ,ולא תודסומב תיללכה הריוואה תעפשה - ךכל יזכרמה קומינה .ןילוח
.הלישבה םרטש הריעצה שפנה לע

םידגונמ תומלוע ינש ןיב

אצומ ,הרותה יפ-לע ידוהי םייח חרוא לע רומשל ךישמהל המגמב 'גלוקל סנכנה לארשימ רענ"
תרגיאה) ונינפלש תקתרמה תרגיאב יברה בתוכ ,"םידגונמ תומלוע ינש ןיב לטלוטמ ומצע
:(תילגנאמ ישפוח םוגרתב ןאכ תאבומ ,ב"כשת 'א רדאב 'ה םויב ,ל"וחמ ידוהיל החלשנש

ליבקמב הבישי רוחבל םייללכ םידומיל יבגל יתעדל לאוש וב ובתכמל הנעמב
ינבל קר אל תסחייתמ ןודינהב יתעדש שיגדא המדקהכ הנה - שדוקה ידומילל
םה בקעיו קחצי ,םהרבא ינב םלוכ ירהש םיידוהיה רעונה ינב לכל אלא תובישי
.היתווצמו הרות הלבקו יניס רה דמעמב תחכונ התיה דחאו דחא לכ תמשנו
.החיתפ תורעה המכ רחאל ןמקל ראובתש יתפקשהל סיסבה איה וז הדוקנ

םע דחיבו ,םיבוטה םינמזב םג "םימעה לכמ טעמה" םידוהי ויה דימתמו זאמ
םינמזבו םיעוריאב קר אל "םע לכמ תונוש םהיתדו" לש ןפואב וגהנ הז
ייחב םוחת לכבו טביה לכב אלא ,רופיכ-םוי ,הנשה-שאר ,תבש ןוגכ םידחוימ
םג םהו םוי-םויה ייחב ידוהיה לש החנמה וקה םה תווצמהו הרותה .םוי-םויה
התויה - "םייח תרות" לש טושפה ןבומה והז .םייתימא רשואו םייחל רוקמה
."םהב יחו" תניחבב ,םיידוהי םייח לש תימינפה תוהמה תדוקנ

םידחוימ םיקוזיח בייחמ ,םימעה ןיב טועימ ידוהיה םעה תויה לש ,הז ןיינע
.יתומכה ןויושה יא םע דדומתהל ידכ ,תודלימ רבכ


םייח ,םיפדרנ םידוהיה ויה םהבש תומוקמב דואמ השק היה ידוהיכ תויחל
תוקבדה ולא םיאנתבש ,אתרופ המחנ םג ךכב התיה ,ךדיאל .'וכו תואטיגב
.ןחבמל דומעל תוכירצ ויה אל תווצמלו הרותל תונמאנהו

היה רבדה ךא ,ותחפשמ םע ולש רשקה תא קתנל היה לוכי םנמא דיחיכ ידוהי
.םירידנ ויה ולאכ םירקמ ןכלו ,טלחומ קתנבו דח דעצב ךורכ

,ונימיב .םיילכלכהו םייתרבחה םיאנתה תולעב ,תוישפוחה תונידמב ןכ אל
החותפ תוללובתהל ךרדהו ,יוגה ןיבו ידוהיה ןיב דירפמו םוסחמ לכ םצעב ןיא
אל .יתגרדה אוה ךילהתהש ןוויכ ,הלודג רתוי הברה ןאכ הנכסהו ,החוורל
ןטק ,דעצ רחא דעצ ,תיתגרדה הייטסב יד אלא תרוסמהמ ימואתפ קותינל םיקוקז
.יוצר יתלבה ןוויכב ,יבקיע ךא

דמעמ קיזחי רגובמ םא קפס

:ותרגיא תא ךישממ יברה

רחואמו דעצ רחא דעצ תישארה ךרדהמ הטסש דלי ותואמ הזל עודי לשמ ונשי
יוגש דעצב הלחה רעיל העגהה - ןנובתנשכלו .רעיה עצמאב ומצע תא אצמ רתוי
.ךלמה ךרדל ץוחמ ןטק

קוזיח םיכירצמ הביבסהו םיאנתה ,ולא תונידמבו ונימיבש ,ןבומ אליממ
רבעבמ רתוי ,םיידוהי הדליו דלי לכל רתוי דוע יניצרו קימעמ ינחור
לכש ,הזכ ןפואב העפשהו המצוע לעב תויהל ךירצ הז קוזיח .םירחא תומוקמבמו
אוהש הדבועל עדומ תויהל וילע ,אב הביבסו בצמ הזיאמ שרפה אלל ,ידוהי דלי
םעל ךייש ךכבו ה"בקה ידימ ונתינש יפכ היתווצמו הרותה גציימו לגדה אשונ
לבקי ותוישיא בוציע תונשב ותורגב דעו ותודלימש חרכהב ןכל .שודקו הנוש
.ואולימב ,ירשפאה ידוהיה ךוניחה אולמ תא ידוהיה דליה

רומג חרכה ,הבוחה ידומיל תא םייסמ ידוהי דלי רשאכש ,רומאהמ םרומה
תחסה לכ אלל ,הרותל תברקמה הריוואב תיתבישי תרגסמב שדוק ידומילב ךישמיש
יפוס אוה יפואה שוביג רשאכ ,הרשעה ליגב רקיעבו ,םייללכ םידומילל תעד
.תומדה בוציעל עירכמו

.דבלב םידומילב רושקה תעדה חסיהב קר היה רבודמ םא םג יתעד התיה וז
םניא םיצרמ תווצו 'גלוק ,תיטרואית .ךכל רבעמ הברה ןאכ ןומט ,השעמל
לבא .םיטנדוטסה לע םייח ךרדו הפקשה אל יאדוובו תועד תופכל םירומא
תווצ לש םהיתופקשהמו םהיתועידמ עדומ-תתבו עדומב עפשומ טנדוטסה ,השעמל
,'גלוקה יבחרב תררושה תיללכה הריוואהמ ןכו ;עגמב אב אוה םמע ,םיצרמה
,דימת אל םא ,תובורק םיתיעלו ,הרותה ךרדל ,רעצה הברמל ,המיאתמ הניאש
.תד ידומילל תוטלוקפב םג הרוק הז .התוא תדגונ

לש םייחה ךרד תא תדגונ התוללכב 'גלוק לש הריוואה לכש ,ןייצל רתוימ
ויתוגהנה לכב גוהנל - ךורע-ןחלוש יפ לע - בייוחמ ידוהיה הלש ,ידוהיה
םייח-חרוא קלח ךורע-ןחלושב םלש ןמיס ."והעד ךיכרד לכב" רמאנש ומכו
.םש ןייועי .הז ןיינעל שדקומ (א"לר)

לע רומשל ךישמהל המגמב 'גלוקל סנכנה לארשימ הרענ וא רענ :תורחא םילימב
תומלוע ינש ןיב לטלוטמ ומצע אצומ ,הרותה יפ-לע ידוהי םייח חרוא
.םידגונמ

,טועימב ומצע אצומ אוהש ךכב רתוי התוחנ הדמעב אצמנ אוה :ןכ לע רתי
ןוויכל םיכשומה תוחוכהש דועב ,םידדוב םה והומכ םיבשוחש ולאש ןוויכ
,ותתיכב םיטנדוטס - הטילשל םינתינ-יתלב טעמכו םיקזח םה ילילשהו ךופהה
ףשחנ היהש רגובמ םג .תע-יבתכו םינותיע ,תיעוצקמ תורפס ,םיצרמה רבח
-לק - עפשומ אלו דמעמ קיזחמ היה םא קפס ,םוי רחא םוי ,ולאכ תועד "קוש"ל
.ריעצ רוחב רמוחו

םיטנדוטס לש םדוס שיא

וא ,'גלוקב ליבקמב םידמולה הבישי ידימלת הברה שיש ,הנעטל עדומ ינא יכ רמול ךרוצ ןיא
- ולא לש םרפסמ :הטושפ הבושתה .היתווצמו הרותל םינמאנ וראשנש ,'גלוק ירגוב וליפא
.םירעשמש הממ ךומנ רתוי ,דואמ ךומנ אוה - רומח ןפואב ועפשוה אלש םירגובו םיטנדוטס
הייטסש דועב בל-תמושת תכשומ המצע איה ךכ לע הייהתהו האילפהש ,ללכהמ םיאצוי ךכ-לכ םה
.םייח תרגשכ תבשחנ תווצמהו הרותה ךרדמ

ךפהש םיילענ חצחצמ דליל תאז תוושהל ןתינ .תואתשהו האילפ ררועמ ןיליפת חינמה טנדוטס
ףאו - םיילענ חוצחצ - םדוקה ועוצקממ העבנ אל ותחלצה .ויתודוא םירבדמ םלוכו רנוילימל
,האילפהו גירחה לש ולדוגכ .םיילענ חוצחצמ ליחתהל רשעתהל הצורה לכל ץילמי אל םג דחא
.ללכה לש ותחכוה תתמאתמ רתוי ךכ

רמוש ןמאנ ידוהי ראשיהל ןיבו 'גלוקב דימלת ןיב הזכ דוגינ שי תמאב םא םילאוש םישנא
תא יתיארו םינוש םי'גלוקב יתחכנש ןוויכ ,ישיא עדימו ןויסינמ רבדמ ינא .תווצמו הרות
םתוא לש םדוס-שיא םינש ךשמב יתייה .םידוהיה םיטנדוטסה לש םכות-ךותב ללוחתמה
ןוחטיבב רמוא ינאו ,םביל-רוגס תא חותפל םישייבתמ וא םיזיעמ ויה אל תרחאש ,םיטנדוטס
בוציעו הלידגה תונשב 'גלוקל םהידלי תא םיחלושה םירוהש ,האלמ תוירחאבו טלחומ
.תויופצ יתלב תואצות םינימזמו ,םיימינפ םיקבאמלו םלהל םתוא םיפשוח ,תוישיאה

שידקהל בייח הבוחה ידומיל תא םייסמה ידוהי דלי לכש תטלחומה יתעד ,רומאה לכ רואל
.עוצקמ דומילל אל וליפא - הרות דומילל קרו ךא םינש רפסמ

דליה רשאכ ,ובוחב ןמוט דיתעהש תונכסהו םינוכיסה לכ דגנכ יברימ ןוחטיב גשוי ךכ קר
יעצמא תאו - ונרמשי 'ה - וילופה תא תירויצ אמגודל חקינ .ותחפשמו ותיב תא םיקי
קלח קר ,תעגופ איה רשאכ םגו ,הצופנ הניא הלחמה תוחיכש לזמה הברמל .םיטקננה תוריהזה
רפסמ ,לזמה עורל .יארחא-אל השעמ היהי תוריהז יעצמא תטיקנ יא ,תאז-לכב .עגפנ ףוגהמ
.קוחר עיגמ קזנהו לודג אוה 'גלוקה יכרדב ךוניחה תונברק

תוקיטסיטטס .'גלוקב םידומילה לש ילכלכה טביהה רבדב תיעטומ העדל הרושק תפסונ הדוקנ
ודמלש םיאשונל תורישי םירושק םניאש תועוצקמב םיקסוע םי'גלוקה ירגוב בורש וארה
.רורב לכשהה רסומ .'גלוקב םתויהב

ןויסינה לעבכ םכח ןיא

(ךרעב) ו"טשת תנשב רניו טרברה ר"דה םג יברה יפמ םשרו עמש ל"נה םירבדה לש תיצמת ןיעכ
ותהימתל הנעמב .(22 'מע 511 ןויליג 'ד"בח רפכ') םתעשב ומסרופו ומגרות רבכ םירבדהו
רמולכ ,ומצעב אוהש העשב לוח ידומיל ודמלי תובישי ידימלתש ךכל יברה לש ותודגנתה לע
:יברה ול בישה ,ןכ השע ,יברה

שי םא .ותוישומישב ריכמ ינא ,הז דומיל לש וכרע המ עדוי ינאו ,יתדמלש םושמ קוידב"
,הנוכנה ךרדב םלועל גואדלו 'ה ןוצרל קרו ךא ךכב שמתשהל םילגוסמ םה יכ םירבוסה םישנא
םניא םיאמיכו םיסדנהמ לבא ,םיאמיכלו םיסדנהמל םיקקזנ ונא .תודגנתה םוש ןיא יל
תופשחיה ושוריפ .תודבוע ןנשל קר ושוריפ ןיא דומלל ,הזמ ץוח .רתויב םיבושחה םירבדה
ומכ היהי הז .ןימאמה לש ותנומאלו ויכרעל דוגינב םידמועה םימייוסמ תולועפלו םיגוחל
ןמז המכ .םויב םימעפ המכ םלהב לופיט ,םירק םימל ותוא ךילשהלו המח הביבסמ םדא תחקל
אל ןיידע םדאה לש ויפוא וב ליגב םיכרענ 'גלוקב םידומילה ,ךכל ףסונב ?הזב דומעל לכוי
."תנכוסמ זא הפישחהו ,םישולש ליג ינפל ללכ ךרדב ,שבוג

'עציפוז' שובל ערה-רצי

ןיינעל יברה סחייתה (ךליאו 76 'מע כ"שת שדוק-תוחיש) כ"שת הרות-תחמש םוי תודעוותהב
ןיינע תחקל המוצע תוירחא וז" :אטבתהו ,ןבר-תיב לש תוקונית םע תוינוציח תומכוח דומיל
תניתנ לכ וב ןיאש םוקמ - ןבר-תיב לש תוקוניתל םרידחהלו ,תוינוציח תומכח - האמוט לש
."האמוטל םוקמ

:ךשמהבו

עיגמש העשבש ונל ורוה םה .שארמ תאז וחיטבה וניאישנ וניתוברש תעדל שי
,'תילכת'ל גואדל ידכ תוינוציח תומכוח דומלל והשימ ענכשל הסנמו והשימ
אוה םא ףאו רבדמ אוה 'ןונגס' הזיאב הנשמ אלו ,וירבדב ללכ בשחתהל ןיא
...ל"זח ירמאמו םיקוספ לש ןונגסב וירבד תא לבתמ

.ערה-רציה אצמנ ולש [יתבשה ישמה ליעמ=] 'עציפוז'בש תעדל שי

םלועה תואיצמל םאתהב

תוכלהב ןכו אינתב ןקזה ונבר עבק ךכ - תיקולאה שפנבש ד"בח אמטמ תוינוציח תומכח דומיל
'מע א"כשת שדוק-תוחיש) א"כשת בא-םחנמב 'כ תודעוותהב יברה ראיבו ףיסוהו - הרות-דומלת
:(272

.ותוא תאמטמ איה ,שודקו רוהט רבד םע עגמב ךכ-רחא האב איה רשאכ ?הניינע המ וז האמוט

לע השודקה רבגת אל אופא עודמ ,"ךשוחה ךותמ רואה ןורתי" ירה :ןבומ וניא הרואכלו
רבודמ ןאכו ,אמטמ אמטה רבדהש ,איה ימשגה הזה םלועב תואיצמהש אלא ?שדקיו האמוטה
רשא תורבשנ תורוב" תניחבב הז ירה אליממו - תידוהי המשנ לש "םישדוקה ישדוק" תאמוטב
."םימה וליכי אל

בכרומ גורתא ומכ

ותויהב ,םימיל .ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לצא האבו תאצוי התיהש תינרות תוישיאב השעמ
.םכח-דימלת ןעדמ םע הכדתשנ ותב יכ יברל רשיב 'תודיחי'ב

..."בכרומ גורתא"ל המוד םכח דימלת ןעדמ :התיה יברה תבוגת

תומרוג תוינוציחה תומכוחה דבב דב ךא ,גורתא אוה ירה םכח-דימלת ותויהל :יברה ריבסהו
...הבכרהל ול

(ןושאר רוקממ תודע יפל םשרנ)תודיסחה ינייעממ


סחניפ תשרפ


(גי,טכ) 'הל חחינ חיר השא הלע

תדיריל תמרוג ,(ה"בקהל לוטיב) "'הל לילכ" איהש ,"הלוע"ה תדובע - "חוחינ . . הלוע"
,("אגרד תוחנ" ןושלמ חוחינ) םלועל יקולא עפשו רוא

,תוטשפתה - 'ה ,םוצמצ - 'י :'יוה םש תויתוא עבראב זמרנ הדיריה ןפואו רדס - "'יוהל"
.תוטשפתה - 'ה ,הכשמה - 'ו
(הרות-יטוקל)


(הל,טכ) םכל היהת תרצע ינימשה םויב

."ךיקולא 'הל תרצע" (זט םירבד) ביתכ חספ-לש-יעיבשב וליאו

:ןקזה ר"ומדא ק"כ ךכ לע רמוא

םיסינה תא טולקל םילגוסמ ויה אל ןיידע ,הרותה תלבק ינפל ,םירצממ לארשי-ינב ואצישכ
םהב ריאה יוליגה ךכיפלו ,(ולא םיסינבש יקולאה יוליגה ונייה) םהל ושענש םילודגה
יוליגהש ונייהד ,"ךיקולא 'הל תרצע" רמאנ חספ-לש-יעיבשב ,ןכל .דבלב "תונטק" תניחבב
,תולדג תניחבב לארשי תומשנב יוליגה ריאה זאש ,תוכוסה גחב ,תאז תמועל .הלעמל אוה
.יוליגל ויה םייואר םמצעב םהש ,רמולכ ."םכל היהת תרצע" רמאנ
(גי 'מע ארקיו הרות-יטוקל)

* * *

."םוי - רואל םיקולא ארקיו" (א תישארב) בותככ ,יוליגל זמור - "םוי"

.ןמשו ןשד ןושלמ - "ינימש"

.בוכיעו הריצע ןושלמ - "תרצע"

"ןמש"ו עבשומ אוהש ,ירשת שדוח לש םייוליגה לכ - "םכל היהת תרצע ינימשה םויב"
.תרצע-ינימשב תוימינפב םיטלקנו םירצענ ,םילענ םייוליגב
(35 'מע ב"שת םירמאמה רפס)

* * *

תימינפ הטילקב םיטלקנ - ףיקמ תניחבב תוכוסה גחב וכשמנש םייוליגהו תוכשמהה לכ
.(הטילקו הריצע ןושל "תרצע") תרצע-ינימשב
(וע 'מע םירבד הרות-יטוקל)

* * *
(ןתנוי םוגרת) ןוכיתבל ןוכליטמ ןמ אוודחב ןווהת

?תיבה לא הכוסה ןמ םיאצויש ךכב בוט-םויהו החמשה והמ :הזב קדקדל שי

גחד "ףיקמ רוא"ה תכשמה - איה תיבה לא הכוסה ןמ רבעמה לש תימינפה תועמשמה אלא
.החמשה תביס אופא יהוז .(ליעל רומאכ) תוימינפב - תוכוסה
(229 'מע ,ט ךרכ תוחיש-יטוקל)

* * *

-רוסב ףסונ רודיה ומצע לע לבקל - רמולכ ,בכעתהלו רצעהל ידוהי לכ ךירצ תרצע ינימשב
.םיארונה םימיה לש תובוטה תוטלחהה תא לעופב םייקל ול תרזוע וז הלבק .בוט-השעבו ערמ
(העומשה יפמ)


(ול,טכ) דחא ליא דחא רפ

(י"שר) דחא םוי דוע ובכע ,םכתדירפ ילע השק :םהל רמוא אוהו ,םהיבאמ םירטפנה םינבכ

?"םכתדירפ" ןושלה והמו ,"ונתדירפ ילע השק" רמול ול היה הרואכל

:אלא

ןיבל לארשי ןיבש דוריפב אוה - "ונתדירפ" - ה"בקה ןיבל לארשי ןיב דוריפה לש ורוקמ
םהיבאל לארשי ןיב דוריפל הלילח םרוג וריבחל םדא ןיב תובבלה דוריפ ."םכתדירפ" - םמצע
."דחאכ ונלוכ - רשאכ ?יתמיא - וניבא ונכרב" רמאמכ ,םימשבש
(433 'מע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקל)

* * *

.תימהבה -שפנה ךות לא םג 'ה תודחאב הרכהה תא רידחהל חוכה ונל ןתינ תרצע ינימשב
(53 'מע ג"שת םירמאמה רפס)

* * *

:ש"רהמה יברה ירבדמ

.תימהבה-שפנה לש םירויצ ינש םה 'זע'ו 'רוש'

.'חגנ רוש' וא 'םת רוש' ונייה - רוש

.הפצוחו ףקות ונייה - זע

םהינש ךא ,(תימהבה-שפנבש 'זע'ו 'רוש' לש הז-תמועלה) השודקב םג 'זע'ו 'רוש' םנמא שי
.ינרקוד ,'םיינרופיצ לעב' םדא והז .'תלחוימ הרוחס' םניא

םידמוע תאז לכב - זעו רושכ תומהב לש גוסה ותואמ הרואכל םהש ףא - 'ליא'ו 'רפ' וליאו
.'דחא'ה םהב שגרומ ןכש ,רתוי תילענ הגרדב

."דחא ליא דחא רפ" והז
(53 'מע ש"ת תוחישה-רפס)
גהנמו הכלה יניינע רוריב


הדוהי ירע לע העירק

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

'יס ח"וא ע"וש קספ יפ-לע) יברה בתכ ,ז"ישת תנשמ ,בנת 'מע וט ךרכ שדוק-תורגיאב
איצוהל" ונימיב םילשורי לעו הדוהי ירע לע םג אלא שדקמה לע קר אל ךרבל ךירצש ,(א"סקת
."ולא תוכרב הלטיב 1948 תנשב ם"ואה תטלחהש םירמואה תעדמ

אבוה ,םש ח"בבו .םש ךורע-ןחלושב טרופמכ םיקוספה תרימאל ותנווכ "ךרבל" יוטיבב
םש אלב ךא "תמא ןייד ךורב" םג םירמואש איבה ,ה ק"ס םייחה-ףכבו ו ק"ס הרורב-הנשמב
.תוכלמו

:יתנבה אלו

ןוטלשל לארשי-ץראמ קלח תנתונש ,העודיה 'הקולחה' תטלחהל הנווכה םא ןויע ךירצ (א
הדוהי ירע בורו םילשורי ואצוה וז הטלחהבש טרפבו ,29.11.47 םויב התיה וז ירהש ,ידוהי
.1948-ב ליחתה ןכא הזש ,לעופב ידוהיה ןוטלשה הז ןיינעב עבוק הרואכלו .תידוהי הטילשמ
.הזה םויה םצע דע - השעמלו ,םילשורי לע ידוהיה ןוטלשה תא ם"ואב ורשיא אל םלועמ ךא

'יס ד"ח ח"וא) השמ-תורגיא ת"וש תעד ,לארשי ידיב הלוכ השבכנש ירחא םילשורי יבגל (ב
ןוויכש קספ גע ס"וס המלש-תחנמ ת"ושב לבא ,םילשורי לע עורקל ןיא םויכש (אי תוא ע
.םויכ םג םילשורי לע עורקל שי ,התע-תעל םריסהל רשפא-יא 'וכו הלפיתה יתבש

יפ-לע) עורקל שי עודמ רואיב ךירצ ,לארשי ןוטלשב ןה םא ,הרואכל ,הדוהי ירע יבגל (ג
תומואהש ןוויכ ,לארשי ןהב ןיבשויש פ"עאו" א"סקת ס"ר 'וכו ר"א ,ז"ט ,ח"ב ,י"בה ירבד
.("ןברוח ירקימ ןהילע םילשומ

ויהש תומוקמה לע םינפ-לכ-לעו ,הדוהי ירע לע 'ךרבל'[ו עורקל] יברה שרוד ,ךשמהב (ד
."םילשוריו דול ןיב םיאצמנ ןהמ המכ יאדוובש" הדוהי ירע ןהב

ק"כ לש ישיאה ונמויב םגו) 27 'מע ד"ח ,'צ"יירוהמ ר"ומדא - תודלותה רפס'ב הנהו
ר"ומדא ק"כש רפוסמ ,(הז לע םיפסונ וא םינוש םינותנ ןיא ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא
אבומ םש בתכמב] .תבכרהמ ותדרב ,םילשורי תא הנושארל ותוארב קר "ךריבו ערק" צ"יירוהמ
תבכרה די-לעש םירמוא שי לבא ,(די ק"ס םש םייחה-ףכ האר) השדחה ריעה רבדב אתגולפ שיש
םייק אלו ,[הקיתעה ריעה תומוח תא ואובב האר ןכא ןכ-םאו ,ותעשב ללכ יונב היה אל
.םילשוריל דולמ הלעש תורמל ,הדוהי ירע [ויהש םוקמ]ב העירק

'יש לימעל-רשא 'ר ג"הרה רמוא ,יברעמה לתוכב העירק תודלותה 'סב הרכזנ אלש המ (ה
ןיאש (ל"נה השמ-תורגיא ת"ושב תוטישפב ש"מכ אלד) תיליע-רתיבב ד"בח תליהק בר ,ןהכה
.[הזב םיקסועה םיקסופב ע"ליו] שדקמה םוקמ עקרק האורשכ אלא ,ללכ לתוכה לע עורקל ךירצ
ידכ ,ידוהיה עבורב 'ךדל בגשמ' האופרה תיב גגל הלע צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כש ,ריעמו
."ךריבו ערק"ש בותכ אל םש םג ךא .(37 'מע ל"נה תודלותה 'ס) שממ עקרקה תא תוארל

שי" :הקיתעה םילשוריב ידוהיה עבורה בר ,ו"יה לצנבנ יולה רודגיבא 'ר ג"הרה ינריעהו
ינמודמכד ,יתעד תוינע יפל הארנ ןכו ,עקרקה אלב םג עורקל םיבייח הפיכה לעש םירמוא
הרהמב יונב שדקמה תוארל ונכזי םוקמה .הרזעה תפציר תמאב איה הפצירהש ללכ רורב הז ןיא
."ןמא ונימיב


האופרב שחנה למס

היה ,"הכרבה תא 'ה הוויצ ןאכ" ,סטייה-ןוארק תנוכשב 'הלצה' תרבח לש ירוקמה למסב
שחנה תא טימשהל" :ונכותש הנעמב ר"ומדא ק"כמ ונענ מ"דשת ןושאר-רדא שדוחב .שחנ רייוצמ
.(164 'מע ,מ"דשת'ה 'הנש לש המושיר') "ל"קו ,למסהמ

ןיאש םימעפ המכ ראבתנ תואמט תויח ירויצ ןיינעב ירהש .הארוהה םעט תא ןיבהל ךירצו
- 487 'מע א"ח מ"דשת תויודעוותה האר) יתרות וא יכוניח ךרוצ הזב שי םא הז לע אדיפק
,ולוכ םלועב לבוקמה ,טומ ביבס לתפתמה שחנ - יאופרה למסה ,עודיכ ,הנהו .(דועו ,הגומ
םתנשמב םימכח ירבדכ ,םימש-תאריל ררועל הרטמב ,וניבר השמ השעש תשוחנה-שחנמ *חוקל
.(א,טכ ה"ר .י"שריפבו ט-ח,אכ רבדמב) "ןיאפרתמ ויה ,םימשבש םהיבאל םביל תא םינווכמ"

,תשוחנה שחנ תא ךלמה והיקזח תתיכ ,ודבועל וירחא לארשי ועטש תורוד הברה רחאל םנמא
ועטש ,ילילאה דצהמ הרואכל לבא ,(א,ונ םיחספ .ק"דרו ד,חי ב-םיכלמ) םימכח ול ודוהו
תא םויכ םיריכזמשכ ךדיאלו ,ך"נתב םא-יכ רכז הזמ ראשנ אל ,תשוחנה שחנ ירחא ותעשב
.ובש יבויחה ןיינעה תא ריכזמ הז ירה - שחנה

ידי-לע התשענ אפוג איה אמש ,ל"נכ למס תושעיהל שחנה עיגה הב ךרדה תא קודבל שי ילואו
.ל"קו ,ינחלופ שומיש

-------


םיילילא תורוקמ המכ םיאיבמ "האד הנוב" ךרע תירבעה הידפולקיצנאבש ינוריעה (*
.שחנה למסל (םלועה-תומואמ)
םימשה אבצ רויצ

ישמש תומדב ןושעת אל" (א,גמ ז"ע) ל"זח ורמא ,"יתא ןושעת אל" (כ,כ תומש) קוספה לע
יונל תושענ ולא תורוצשכ וליפא ,"תולזמו םיבכוכ ,הנבלו המח . . םורמב ינפל ןישמשמה
.(ד"ס א"מק ד"וי ע"ושוטבו ,הרז הדובע תוכלהמ ג"פס ם"במרב הכלהל אבוהו) דבלב

םג] םיבכוכו חרי שמש ירויצ הברה וניצמש םוי לכב םישעמש ךכל םעטה ןיבהל ךירצו
היוזב הרוצ וזו ,ונתפוקתב תאז וגיהנה ילואש) רפס-יתבו םידלי ינגב קר אל [םיטלוב
םגו ורבעש תורודב םג אלא (ול 'יס ב"ח ט"ירהמ ת"ושב תובוב יבגל בתכש ומכ ,תרתומה
תונברה םעטמ רואל-אציש תואווקמל האנ טקלפ ןוגכ ,םיינרות תודסומ ילמסבו תסנכ-יתבב
'תבשה דה' ןכו ,םיה לע העיקש םוליצ ובו ,"םירוהט םימ םכילע יתקרזו" תרתוכב תישארה
-תדוגא-יריעצ לש (רבעב) שדוק-תבש-תורנ יפד ,קרב-ינב תייריע למס ,לארשי-תדוגא לש
שמש יצח רויצב אוה "חישמה תאיבל ונוכיה" א"שנת תנשמ םוסרפה עסמ לש למסה ףאו ,ד"בח
.המואמ ריעה אלו ר"ומדא ק"כ ידיב ותעשב תאז ורסמ ףאו ,תחרוז


לספנו "'ה תואבצ" ןוגראל למס ועיצהש ,(828 'מע א"ח) א"משת שדק-תוחישב דוע ןייעו
םש ,בגא] ."האבצו ןאפי לגד קוידב - וינרקו שמש והז" יכ ינפמ קר ר"ומדא ק"כ ידי-לע
.[שמשה תלילא תומד תא וז הרוצ תלמסמ

תרוצ - רכששי טבשב םהמו ,םיטבשה ילגדב םירויצה םיטרופמ (ב,ז) הבר-רבדמבב דוע ,בגאו
םיניינעתמהש םעל עידוהל - 'דמלתהל' הז רויצ םגש רמאנו קוחדנ םא אלא] חריו שמש
ןהש ,שדוחה שודיק 'להבש תורוצהמ היאר איבהל ןיאש רורב .רכששי ינבל ונפי חולה יאשונב
.[דמלתהל תויושע יאדו

:ןלהלדכ םה רתיהל םידדצה ,הרואכלו

.רוסא ול ודבעש "למס"ה קרו תרתומ ןמצע הנבלו המח תרוצש (ח ק"ס םש) ך"שה יפ-לע (א
קרו ,רוסא לוגיעב וליפא תוהשהל וא תושעלד קיסמ םש םלוא :א"טילש זוזאמ מ"רגה תרעה]
רוסא אמלע ילוכל תושעל לבא .תוהשהל םג ליקמ גי ק"ס ז"טהו .האנהב ןירתומ ,אצומה יבגל
.[ש"ועי ,לוגיעב ףא

ךא ,ג"רמ ותייארו ,ןטושפכ הנבלו המח תרוצ רוצל םג רסואה (גי ק"ס) םש ז"טה יפ-לע (ב
."תושממ םוש רויצב ןיאד" רתומו ,עוקשמ םג ףידע רויצ ותעדל

ןושל לע יאק וירבד תוטשפד ,"אדשח אכילד םיבר לשב ןיריתמ שיו" :םש א"מרה תעדכ (ג
.םיבר לשב םג ןיריתמה איבמו ,תושעל םג רתומ םשש ,רתומ דמלתהלש רבחמה

הבושת -יחתפב ש"עו ,רבדה רעוכמד ואיבה ך"שה ןכו םחורי וניבר םשב תיבה-קדבב יכ םא
ןהו תטלוב הניאש ןה ,םיניינעה ינש שישכ ףא ,תסנכה-תיבב רימחהל קיסמד ט ק"ס ףוס
.הווצמ ךרוצלו ,םיבר

ושע םייוגשכ המייקל קר תעקושב ריתמ תטלובב ףאו ש"מו ה"ד ח"בה םנמאו :טלוב וניא
וניבהש יפכ לבא ,ח ק"ס ךוראה השמ-יכרדב אבוהש ן"רה ןושלמ הרואכל עמשמ ןכו ,ול
ם"רהמ םשב םש ךוראה מ"דב ןכ שרופמו ,רתומ רוצל םגש עמשמ ד ק"ס רצקה השמ-יכרדב
.רוצל דיחיל וליפא ריתמו ,אדשח םושמ אלא אנידמ רוסיא ןיא טלוב וניאש המש ,גרובנטורמ
ןייעו .המואמ א"מרה ז"ע היגה אל תעקושב ףא הנבלו המח רוסאל רבחמה איבהשכ - לבא
.רתא לע א"רגה רואיבב

איבהש ט"ירהמ ת"וש תעד יפ-לע ,רתוי לקהל ילוא שי "שמש יצח" תרוצב :שמש יצח
הנטקה-די 'סמ ומ ק"ס םשו ,הנבל יצח ריתמש (אנ ק"סבו םש ,םיחודו) חל ק"ס הבושת-יכרדב
ש"מכ יפורטציאל יזח לבא ,המצעלשכ וז העד לע ךומסל רבתסמ אל ןכל ,רוסא ילמס רויצ םגש
רכויש ןינעב הרוצה תוחפי אל םא" םייסמו רימחהל קיסמד ,רוצל רתומ ה"ד ו"ס םירפא-דיב
."תוחיפה

ב"בב בקעי ןויע ברה תעד דוע ףרצל שי ד"נעל :שמשה עבצ :א"טילש זוזאמ מ"רגה תרעה] (ו
ןבל אלו םודא לוגיעה השוע םא אקווד ונייה רוסאד המח תרוצ אצומ וא השועד א"ע ד"פ ףד
.[אמעט רתב ליזד ,ורשד םודאמ ץוח םיעבצ ראשב ה"ה אמתסמו ,ש"ייע

.הכרב םהילע אובתו ,הזב ריעהל ןידו תד יעדוימ שקבאו
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
סחניפ תשרפ שדוק-תבש
זומתב ט"י

תותבש ראשב רשאמ רתוי ,תולבא ששח לש םיניינעמ רמשיהל שי םירצמה-ןיב לש תותבשב
.1תבשב תולבא ששחל םוקמ תתל אלש ידכ ,הנשה

.תוטמ תשרפ ףוסב םישמוחב תספדנה ,(ג,ב-א,א והימרי) "והימרי ירבד" :הרטפה

.א קרפ - תובא-יקרפויהו .הז ןיעכ םעטמ וריתה רוסיא םגש - (א"עס ,חי) הגיגחל ןייצמו ,1091 'מע 'ד ךרכ תוחיש-יטוקל (1
.םירצמה-ןיב תותבשמ תחא לכב תועיבקב יברה דעוותה ןהב םינש

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il