- ט"נר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה זומתב ה"כ * יעסמ-תוטמ תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה חישמו הלואג תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


"קזחתנו קזח קזח"


,הלבגהמ הלעמלש השודקה רוא תלעמ וב שי "תוטמ"ד קזוחה
קזוחה * ןותחתה לש ותואיצמל ךייש ונניא אוה לבא
לבא ,דגנמה לוטיבו ןותחתה תאלעה תלעמ תא וב שי "יעסמ"ד
תיתימאה תומילשה * ןוילעה לש לבגומ-יתלבה ףקותה ול רסח
ק"כ תחישמ * "יעסמ"ו "תוטמ" ןיבש רוביחב איה "קזח"ד
ונרוד אישנ ר"ומדא


יעיבר רפס ,רבדמב רפס םימייסמ ובש - הז שדוק-תבשה םויד םידחוימה םיניינעהמ
הנשמ" אוה ישימחה רפס ירהש ,םירפסה 'ד) 1הרותה לכ םויס םג הווהמ ומויסש ,הרותבש
קזח" (החמשבו םר לוקב) םיזירכמ הז ירחאלו ,(וינפלש םירפסה 'ד ללוכו רזוחש ,2"הרות
אפוג קזוחהש דעו ,הרותה יניינע לכב לארשי ינבד (ףקות) קזוחה לע הרומש ,3"קזחתנו קזח
(יוה ינמיז תלתב)"ד תומילשהו יוליעה וב שיש ,4("קזחתנו קזח קזח") םימעפ 'ג אוה
.5"הקזח

םלועלש - 6ןמזה לש ונכותל הרותבש יעיבר רפס םויסד תוכיישהו רשקה ןיבהל ךירצו
תבשב (וז הנשבכ) םינש המכבו ,םירצמה-ןיבד תועובשה תשולשבש תותבשב יעיבר רפס םימייסמ
ןברוח) םימיה תעשת טרפבו תועובשה תשולשד ןמזה ,הרואכלד - םימיה תעשתבש (ןושארה)
?"קזחתנו קזח קזח"ד תילכתב ךפיה ,השודקב "תושילח" לש בצמו דמעמ םע רושק (תולגו

שגדומ ,"תושילח" לש בצמו דמעמ םע רושק הז ןמזש ןוויכ :תנתונה איהש רמול שי הרואכל
ומצע קוזיחהש רמול הארנ רתוי ,לבא ."קזחתנו קזח קזח"ד קוזיחהב חרכההו ךרוצה רתוי
ךרוצה שיגדמ ןמזהו ,ןמזה לש ונכות ךפיה אוה קוזיחהש אלו) ןמזה לש ונכות םע רושק
,"קזח תבש" ארקנש (רבדה תוהמו ןכות לע הרומ םשהש) תבשה םוי לש ומשב שגדומכו ,(וכפהד
קוזיחה אוה (םימיה תעשתב םג וז הנשבו ,תועובשה תשולשב) הז תבש(ד ןכותה)ש ,ונייה
.(םירפסה תעברא ןכות) תווצמו הרותה םויקב "וניתדובעו ונישעמ"ד ("קזחתנ קזחו קזח")

םימייסמ הבש השרפה ןכותל "קזחתנו קזח קזח"ד תוכיישהו רשקהב רואיבה םדקהב ןבויו
,"יעסמ"ד "קזח"ה ,"תוטמ"ד "קזח"ה (תויטרפב) ללכנ הזבש ,7יעסמ-תוטמ תשרפ - רפסה
:דחי "יעסמ-תוטמ"ד רוביחבש "קזח"הו

ךייש - ("קזחתנו קזח קזח") קזח םימעפ 'ג טרפבו ,"קזח" (ףקותהו) קזוחה ןיינע
וטושפכ "הטמ"ה תמגודב ,הנושי לב ףקותו קזוח לע הרומ "הטמ" ,יכ ,"תוטמ"ל (הרואכל)
יטבש לא זוע תוטמ" 9בותכה ןושלכ ,8"הררשו הלשממ ןושל" אוה "הטמ"ש דעו השקו קזח אוהש
."םילשומ

,םוקמל םוקממ (10"עוסנו ךולה 'וג עסיו") העיסנו הכילה וניינעש ,"יעסמ" ןכ-ןיאש-המ
איהש תיתימא העיסנו הכילהל דעו) רחא םוקמל עסונו ךלוה אלא ,ומוקמ לע דמוע וניאש
(הרואכל) ךפיהל הז ירה - (11ךורע-ןיאבש םוקמל םדוקה ומוקממ ירמגל רקענש ןפואב
.הנושי לב ןפואב ("קזח") ףקותהו קזוחה ןיינעמ

לש המויסב (ןירבוחמ יעסמ-תוטמשכ םג) םלועל איה "קזחתנו קזח קזח"ד הזרכההש הזמו
המכב אלא) יעסמ תשרפל רקיעב ךייש "קזחתנו קזח קזח"ד ןכותהש ,עמשמ ,אקווד יעסמ תשרפ
.(תוטמ תשרפ םג םיפרצמ םינש

:הזב רואיבה רמול שיו

קזח קזח") תשלושמ הקזח טרפבו ,("הקזח יוה ינמיז תלתב") שולש רפסמב איהש "הקזח"
דמעמ לע הרומ דחא רפסמש 12עודיכ ,דגנמ שיש םוקמב םג ףקותהו קזוחה השיגדמ - ("קזחתנו
ללגב 14תקולחמ(ו תוקלחתה) לע הרומ םיינש רפסמ ,13השודקו בוט קר הליחתכלמ שיש בצמו
.דוגינ לש בצמו דמעמב םג השודקד ףקותהו קזוחה לע הרומ שולש רפסמו ,דגנמה לש ותואיצמ

,ןוילעה דצמ (א) :םינפוא 'ב םנשי (דוגינ לש בצמו דמעמב) שולש רפסמבש ףקותו קזוחבו
שיש םוקמב םג ,םוקמ לכב (הטמל הלעמלמ הכשמה) השודקה רוא תכשמה ףקותו קזוח ,ונייה
ןותחתה תאלעהד הדובעהש ,ןותחתה דצמ (ב) ,לובג-ילב אוהש רואה תלעמ לדוג דצמ ,דוגינ
וכפהל ,הזמ הריתיו ,דגנמה לטבל ,ףקותו קזוח לש ןפואב איה (הלעמל הטמלמ האלעה)
.השודקל

:יעסמ-תוטמ תשרפד "קזחה"ב םיזמורמ ולא םינפוא 'בו

'וג תוטמה ישאר לא השמ רבדיו" - ןוילעה דצמש ףקותהו קזוחה אוה תוטמ תשרפד "קזח"ה
;דוגינ שיש םוקמב םג 'ה יוויצ תכשמהד ףקותהו קזוחה - "'ה הוויצ רשא רבדה הז

ואצי רשא לארשי ינב יעסמ הלא" - ןותחתה דצמש ףקותהו קזוחה אוה יעסמ תשרפד "קזח"הו
תורמלש ,ןותחתה תאלעהו רוריבב לארשי ינב תדובעבש ףקותהו קזוחה - "'וג םירצמ ץראמ
לש ובצמו ודמעמ ךרע יפל (ןותחת) "רבדמ"ב תועסמה יטרפבש תוגרדה יקוליחו םייונישה
םילובגו םירצימה) םירצממ העיסנו הכילה לש העונתב דימת םיאצמנ ,(דגנמה דצמ) ןותחתה
.15(השודקד בחרמה) לארשי ץראל (ןותחתהד

שיש םוקמב ףקותהו קזוחהש ןוויכ - אקווד "יעסמ"ל "קזח"ד תוכיישה ראבל שי הז יפ-לעו
וז אלש ,("םירצמ ץראמ ואצי רשא לארשי ינב יעסמ") ןותחתה רוריבב רתוי שגדומ דוגינ
בשחתהל ילבמ םוקמ לכב ריאמו ךשמנ השודקה רואד (ילובג-ילבה) ףקותהו קזוחהש דבלב
וכפוהל - דעו ,לכו לכמ ולטבל דגנמה םע תוקסעתהה הנשיש ,תאז דוע אלא ,דגנמה תואיצמב
.השודקל

:דחי םג יעסמ-תוטמד רוביחהב איה "קזח"ד תיתימאה תומילשהו

אוה הז קזוחש ןוויכ ,לבא ,הלבגהמ הלעמלש השודקה רוא תלעמ וב שי - "תוטמ"ד קזוחה
.(וב םיבשחתמ אל - הברדאו) דגנמה ,ןותחתה לש ותואיצמל ךייש וניאו ,ןוילעה דצמ

ןותחתה דצמ ותויהל ,לבא ,דגנמה (תכיפהל דעו) לוטיבד הלעמה וב שי - "יעסמ"ד קזוחה
.קספהו יוניש וב ךיישו ,הלבגהו הדידמב אוה ירה ,ןוילעהד לבגומ-יתלבה ףקותה וב ןיאש

:תולעמה 'ב םנשיש - 16דחי םג יעסמ-תוטמ רוביחב איה "קזח"ד תיתימאה תומילשה ,ןכלו
ידי-לע דגנמה (תכיפהו) לוטיבבש ףקותהו קזוחהו ,הלבגהמ הלעמלש רואה תכשמה ףקותו קזוח
עובק ןפואב אוה (ןותחתה תאלעה ידי-לע) דגנמה לוטיבש - דחי םהינשו .ןותחתה תאלעה
.יחצנו

תשרפ םויס יעיברל ןירוקש) אקווד יעיברב אוה יעסמ-תוטמד רוביחהש ,ףיסוהל שיו
ןהשכ) יעסמ-תוטמ תשרפבש "קזח"ד תומילשה תישענ הז ידי-לעו ,(יעסמ תשרפ תלחתהו תוטמ
:הרותבש יעיבר רפס לש ומויסב (ןירבוחמ

,(ג"ס ל"נכ) דוגינ לש בצמב םג ףקותהו ("הקזח") קזוחה לע הרומ שולש רפסמש יפ-לע-ףא
רבחמש ףא ,רמולכ .םהילא תוכיישה םג וב תשגרנ ,םיינשו דחאל ךשמהב ותויהל ,םוקמ-לכמ
הטמלמ האלעה וניינעש ,ןותחתה) םיינשה םע (הטמל הלעמלמ הכשמה וניינעש ,ןוילעה) דחאה
.(האלעהו הכשמה ,ןותחתו ןוילע) ןיווק 'ב לש רוביח וב שגרנ ,םוקמ-לכמ ,(הלעמל

"יעיבר"ב איה (דחי םג ןותחתה דצמו ןוילעה דצמ) ףקותו קזוחד תיתימאה תומילשה ,ןכלו
,תובשייתהה תומילש תשגדומ הבש ,םיינשו דחאל ךשמהב הניאש המצע ינפב תדחוימ אגרד -
הרומש ,םיילגר שולש לש אסיכמ רתוי תובשייתה לש ןפואב אוהש םיילגר עברא לש אסיכ ומכ
.(לובג-ילב) יחצינו עובק ןפואב (דגנמה לוטיב) ףקותהו קזוחה לע

-תוטמ תשרפ תבשבש - 17ישימחל יעיברד תוכיישהב רתוי דוע שגדומ הז ןיינעש ,רמול שיו
עודיכ ...הרותבש ישימח רפס (החנמב) אורקל ןיליחתמ (הרותבש יעיבר רפס םויס) יעסמ
תישימחה" ,תולשלתשה רדסמ הלעמלו הלבגהו הדידממ הלעמלש תילענ יכה אגרד איה "ישימח"ש
'ב רוביח השענ אקווד הז חוכבו ,19"ןירוהנ לכ הינימ ןיילגתאו ועירפתא"ד ,18"הערפל
-לע שולש רפסמ םע הרושקה "הקזחה"ו ,יעסמ-תוטמד רוביחה ןכות) האלעהו הכשמהד ןיווקה
.20תומילשה תילכתב (םיינשו דחאד רוביחה ידי

תבשב םימייסמש יעיבר רפס לע "קזחתנו קזח קזח"ד תוכיישהו רשקה ראבל שי הז יפ-לע
:(םימיה תעשתב - וז הנשבו) תועובשה 'גד ןמזה ןכותל - יעסמ-תוטמ תשרפ

אובל תנמ-לע ,איה ,(םירצמה-ןיבד ןכותה) תולגהו ןברוחהד תילכתהו הנווכהש - המדקהבו
תשגדומש תומילשו הלעמ ,21הדיתעה הלואגו דיתעה שדקמה-תיב ןיינבד תומילשהו הלעמהל
.תישילשה הלואגו ישילשה שדקמה-תיב - "הקזח"ה ןיינעב

:הזב הרבסההו

ךולמי 'השכ . . םיידי יתשב") 22"ךידי וננוכ י-נדא שדקמ" ,דיתעה שדקמה-תיב לש ותלעמ
ןיינבל עגונב ,םיה תרישב רבכ הרמאנ ,(23"ולש הכולמה לכש ,אובל-דיתעל ,דעו םלועל
לארשי וכז וליא" 24ל"זר רמאמכ ,דימו ףכית ץראל הסינכהב תונבל םיכירצ ויהש שדקמה-תיב
ידי-לע) ץראל הסינכה התיה זאו ,"ץראל םיסנכנ ויה םיה ןמ םהילגר תוסרפ ולעש ןוויכ
וירחא ןיאש) יחצינ שדקמה-תיב ןינבו ,25תולג הירחא ןיאש תיחצינ הלואג לש ןפואב (השמ
.(ןברוח

ואבוהש םיניינעה םג ללוכ ,םייחצנו םייתימא םה הרותה יניינע לכש ןוויכש ,רמול שיו
ןברוחה ירחאל) התע םג ונשי ,"'וכ וכז וליא" ,ןדיד-ןודינבכ ,26ךתעד-אקלס-אק רותב
קזוחהש ,אלא ,ףקותו קזוח לש ןפואב יחצינ שדקמה-תיבו תיחצינ הלואגד ןיינעה (תולגהו
לש בצמ ונשי(ו תויהל לוכי) ןותחתה לש ומלועב ןכלו ,דבלב ןוילעה דצמ אוה םהלש ףקותהו
.תולגו ןברוח

ןוויכד ,דבלב ןותחתה דצמ שדקמה-תיב ןיינבו הלואגב ףקותהו קזוחה קיפסמ אל ,ךדיאלו
ןפואב אלו ,הלבגהו הדידמב אוה ובש ףקותהו קזוחה ,ירה ,לבגומו דודמ אוה ןותחתהש
.יחצינ

ןוילעה דצמ שדקמה-תיב ןיינבו הלואגהד ףקותו קזוח - תולעמה 'ב רוביחב ךרוצ שי ,ןכלו
.יחצינ שדקמה-תיבו תיחצינ הלואג תישענ זאש ,דחי םג ןותחתה דצמו

- (היינשו הנושאר הלואג) ינש תיבו ןושאר תיב - שדקמה-יתב 'ב ןיבש קוליחה והזו
:27(תישילש הלואג) ישילשה שדקמה-תיבל

'יה ,"'ה אסכ לע המלש בשיו" 28וב רמאנש ,המלש ידי-לע הנבנש (דחא רפסמ) ןושאר תיב
אלש ןוויכו ,(םיקידצה תדובע) הטמל הלעמלמ הכשמה לש ןפואב ,ןוילעה דצמ וניינע רקיע
.קספהו ןברוח וב היה ,ןותחתה תואיצמ (דצמו) םע ךכ-לכ רושק היה

דצמ וניינע רקיע היה - ארזע ימיב לבב ילוע ידי-לע הנבנש (םינש רפסמ) ינש תיב
הלודג תוכייש ול התיה ןכלו ,(הבושתה תדובע) הלעמל הטמלמ האלעה לש ןפואב ,ןותחתה
הזה תיבה דובכ היהי לודג" 29בותכש ומכ) ןושאר תיבמ לודג היהש ,(ןותחת) םלועל רתוי
הדידמב אוהש ןותחתה דצמ ותויהל ,ךדיאל לבא ,30םינשבו ןיינבב ("ןושארה ןמ ןורחאה
תיבד קספהו ןברוחהמ רתוי ךורא ןמז ךשמב ,הברדאו ,קספהו ןברוח וב םג היה ,הלבגהו
דצמ) ןושאר תיבד תומילשהו הלעמה וב התיה אל ומויק ןמזב םג ,הזל ףסונו ,ןושאר
.31םירבד השמח וב ורסחש ,(ןוילעה

ןוילעהד תודחאהו רוביחהב אוה (שולש רפסמ) תישילשה הלואגב ישילשה תיבד שודיחהו
ריש") תיחצינ הלואג ,תומילשה תילכתב ףקותו קזוח לש ןפואב היהי ןכלש ,דחי םג ןותחתהו
.יחצינ שדקמה-תיבו ,(32תולג הירחא ןיאש הלואג ,רכז ןושל ,"שדח

רוביחה דצמ) תישילשה הלואגו ישילשה שדקמה-תיבד ףקותהו קזוחה תלעמש ,רמול שיו
הלואג םשב םימעפל תארקנ הדיתעה הלואגהש ךכב רתוי תשגדומ (ןותחתהו ןוילעהד תודחאהו
הניאש ןוויכש ,המצע ינפב תדחוימ אגרד - 33(תישימח הלואג םשב םג םימעפלו) תיעיבר
ןכלו ,ןותחתו ןוילעד םירדגהמ הלעמל איהש שגדומ ,(ןותחתו ןוילע) םיינשו דחאל ךשמהב
.(ד"ס ל"נכ) ןותחתו ןוילעד רוביחה הדי-לע השענ

:םירצמה-ןיב ימיבש יעיבר רפסד "קזח תבשב" שגדומ הז ןיינעו

-תיבד הקזחה תזמורמ ,יעסמ-תוטמ תשרפ תבשבש (תשלושמ הקזח) "קזחתנו קזח קזח" הזרכהב
ינש תיבו ןושאר תיב(ד רוביחה ידי-לעו) ירחאל האבש ,תישילשה הלואגו ישילשה שדקמה
ןושאר תיב) םהינשד תולעמה 'ב רוביח ידי -לע ,(םירצמה-ןיב ימיב םנברוחד קספהה ירחאל)
.יעסמ-תוטמד רוביחה ןכותב זמורמכ - האלעהו הכשמה ,ןותחתו ןוילע ,(ינש תיבו

ףכיתו) יעיבר רפס םימייסמ הז ידי-לעש ,רקיע הז םגו דועו ,יעיברב אוה הז רוביחו
ירמגל הלעמלש המצע ינפב אגרד לע הרומש - (ישימח רפס םיליחתמ ,החנמה ןמזב ,הז ירחאל
הלואגו דיתעה שדקמה-תיבב ןותחתו ןוילעד רוביחה השענ הדי-לעש ,ןותחתו ןוילעד םירדגהמ
.הדיתעה

ןמזהב םג םיזמורמ הדיתעה הלואגו דיתעה שדקמה-תיבל םיכיישה םירפסמה יטרפש ,רמול שיו
- תועובשה 'גב :יעיבר רפס לע "קזחתנו קזח קזח" םיזירכמו יעסמ-תוטמ תשרפ ןירוק ובש
תשרפ ןירוקש םינשב) יעיברה שדוחב ,תישילשה הלואגו ישילשה שדקמה-תיבד הלעמה תזמורמ
,וז הנשבכ) ישימחה שדוחבו ,תיעיברה הלואג - (34זומת שדוח לש ומויסב יעסמ-תוטמ
.תישימחה הלואג - (35ישימחה שדוחב יעסמ-תוטמ תשרפ ןירוקש

ונישעמ"ל עגונב דחוימבו ,(א"ס ל"נכ) תווצמו הרותה יניינע לכ לע קוזיחה םג והזו
ידי-לעש ןוויכ - (םירצמה -ןיבד תולגהו ןברוחה ירחאל) 36"תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו
.יחצינ שדקמה-תיבו ,תיחצינ הלואג ,המילשהו תיתימאה הלואגד ףקותהו קזוחהל םיאב הז
'מע ,'ב ךרכ א"שנת'ה תוחישה-רפס ;א"שנת'ה בא-םחנמב 'ב ,יעסמ-תוטמ תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(714-709

באומ תוברעב לארשי ינב לא השמ דיב 'ה הוויצ רשא םיטפשמהו תווצמה הלא" :רפסה םויסד בותכה תוטשפכו (1
.הנש םיעברא ךשמבו תליחתב ורמאנש הלא םג ,הרותה תווצמ יניינע לכ ומלשנ זאש ,"וחרי ןדרי לע

.דועו .א,אסר ג"חז .ב,אל הליגמ (2

.474 'מע ה"כח ש"וקלב ןמסנה .כ"נבו טלק ס"וס ח"וא ע"וש האר (3

הרותה תא םייסמל ןאכמ ,ץמאו קזח ה"בקה ול רמא עשוהי םייסשכ"ש הזמ אוה גהנמה רוקמש ,ריעהלו (4
,"ץמאו קזח" ,פ"ב קזוחה ןיינע רמאנ בותכבש ףאש - אוה שודיחהו ,(םש ש"וקלב ןמסנ) "קזח ול םירמואש
כ"בשות יבגל הריתי הלעמ וב שי ,"איה הרות"ש ךכל ףסונש "לארשי גהנמ" י"ע תישילש םעפ םג הזב ףסונ ,מ"מ
.(מ"כבו .ג,פ תוכוס ישורד ת"וקל האר) פ"עבשותו

.נ"שו .ב"ע שיר ,וק מ"ב (5

קלח ה"לש) "םירצמה-ןיבש תותבשב דימת םה יעסמ-תוטמ . . תוישרפ"ש ,השרפה ןכותל עגונב ראובמה ד"ע (6
.(דועו .ךליאו 378 'מע ח"יח ש"וקל הכוראב הארו .(ךליאו א,וסש) ונתשרפ שיר כ"בשות

התוא םירבחמ (וז הנשבכ) םינש המכבש ,תוטמ תשרפ םג ,שממ רפסה םויסבש יעסמ תשרפ לע ףסונ :רמולכ (7
אלא דוע אלו ,(ד"י אלו) םיאורק 'ז - םיאורקה ןיינמב שגדומכ ,תחא השרפ תויהל יעסמ תשרפ םע דחיב
יעסמ 'פב האירקה תלחתה ירחאל הכרבבו תוטמ 'פב האירקה םויס ינפל הכרבב תוישרפה 'ב רבחמ יעיברה אורקהש
.(נ"שו .380 'מע םש ש"וקל האר)

.ב,גפ ונתשרפ ת"וקל (8

.אי,טי לאקזחי (9

.ט,בי ךל-ךל (10

.נ"שו .ךליאו 225 ע"ס ג"כח ש"וקל האר (11

.נ"שו .111 'מע א"כח ש"וקל האר (12

.(י"שרפבו ה,א תישארב) "ומלועב דיחי ה"בקה . . דחא םוי" - ל"זח ןושלבו (13

.(ו,ד"פ ר"ב) תקולחמ וב תארבנש יפל - ב"עמד ינש םויב "בוט יכ" רמאנ אל ןכלו (14

ואצי רשא לארשי ינב יעסמ"ב םיללכנ םהב ועריאש םייוצר-יתלבה םיניינעה ש"ע וארקנש תועסמה םגש דעו (15
.ארוהנל אכושח אכפהתאדו האיציד ןיינעה רתוי שגדומ םהב ,הברדאו ,"םירצמ ץראמ

קזוח לש ןפואב הדובעה היהת םהב םגש ,ע"פב םה יעסמו-תוטמש םינשהל םג חוכ ךשמנ הזמש ,רמול שיו (16
.דחי םג יעסמ-תוטמד ףקותו

,ונייה ,"םילד לומג ,ת"לד ,ל"מיג" (א,דק תבש) ל"זראממ ןבומכ - ישילשל ךיישש ע"צמ יעיבר כ"אשמ (17
.(הלעמל הטמלמ האלעה) לבקמה תגרד אוה ת"לדו ,(הטמל הלעמלמ הכשמה) עיפשמה תגרד אוה ל"מיגש

.דכ,זמ שגיו - בותכה 'ל (18

.א,יר א"חז (19

ירבד ,"השמ רבד רשא םירבדה" לע יאקש - "םירבדה הלא" - רפסה תלחתהב זמורמ הז ןיינעש ,רמול שיו (20
ןבומכ ,הלעמל הטמלמ האלעה לש ןפואב םלועה רוריב לע םג זמורו ,הטמל הלעמלמ הכשמה הניינעש ,*הרותה
.(א,ע תבש) **"תוכאלמ ט"ל ולא ,םירבדה הלא םירבדה םירבד" (להקיו תשרפבש "םירבדה הלא" פ"הע) ל"זרדמ

רובשל ובל ואשנש" ,"לארשי לכ יניעל" - (הרות ישמוח השמח לכו ,ישימח רפס םויס) ןפוסב ןתלחת ץוענו
תדובע ,תונושאר תוחול תלעמ לע ףסונ ז"יעש - (פ"הע י"שרפ) "תרבישש חוכ רשיי . . םהיניעל תוחולה
הטמלמ האלעה לש ןפואב הבושת-ילעבה תדובע ,תוינש תוחול תלעמ םג ,הטמל הלעמלמ הכשמה לש ןפואב םיקידצה
.הלעמל

----------

רוביח ,('סותבו ב,אל הליגמ) "שדוקה חורב"ו ,"ןרמא ומצע יפמ השמ"ש ,"הרות הנשמ" - אפוג הרותבו (*
.ט"מלעמלמ םע ע"מלטמלמד

רוריב םגש ,ונייה ,םימש תכאלמ ,תבשל תכיישה ("תחא רסח תוכאלמ םיעברא") םיעבראה תכאלמ םג ללוכו (**
.(ט"מלעמלמ) השודק יניינעב הדובעה םע רושק (ע"מלטמלמ) םלועה


"לאירא הנביו 'וכ הירא אוביש תנמ-לע 'וכ לאירא תא בירחהו 'וכ הירא הלע" ל"זח ןושלב זמורמכו (21
.((טנר זמר) ותלחתב הימרי ש"לי)

.זי,וט חלשב (22

.פ"הע י"שרפ (23

.ב,א םירבד ירפס (24

.346 'מע ט"יח ש"וקלב ןמסנה .הפק ןפוא תוקומע-הלגמ האר (25

.(וסר 'מע ק"גא צ"יול יטוקל האר) "איה אתודב"ש תרמוא המצע הרותהש םיניינע וליפא - הזמ הריתיו (26

'מע ט"ח ש"וקל הכוראב הארו .חכש'א 'מע שיר םש ת"הוא .ג,גפ (תוטמ) ונתשרפ ת"וקל האר - ןמקל אבהב (27
.ךליאו 26

.גכ,טכ א"הד (28

.ט,ב יגח (29

.ךליאו א"עס,ג ב"ב (30

.ב,אכ אמוי (31

.דועו .א,וט חלשב אתליכמ (32

תויולג 'ד ונמינ ל"זח ישרדמ המכבו ,תויולגה 'ד ןיב םירצמ תולג תינמנ ל"זח ישרדמ המכבש ,ריעהל (33
תיעיבר הלואג - הדיתעה הלואגה לש הניינמ יולת הזבו ,(נ"שו .91 'מע ז"טח ש"וקל האר) םירצמ תולגמ ץוח
לש ישימח ןושלו (תוסוכ 'ד) תיעיבר הלואג - הלואג לש תונושל עבראד זמרהמ ריעהלו .תישימח הלואג וא
.(והילא לש וסוכ) תישימח הלואג - הלואג

.תישימחה הלואג םג וב תזמורמ - ישימחה שדוח םיכרבמ ובש ןוויכו (34

באב העשת לח זאש - (ומצע ח"רב אלו) ישימחה שדוחד ינשה םויב לח מ"וטמ תשרפ תבששכ הריתי הלעמו (35
,תירישע הריש) המילשהו תיתימאה הלואגהב היהתש רשעד תומילשה תזמורמ םג הזבו ,באב ירישעל החדנו ,תבשב
.(ב"ויכו ,ירישע ןיינמ

.ז"לפר אינת (36


הלואגד ןיינעה התע םג ונשי ,םייחצנ הרותה יניינע לכש ןוויכ
וליאו ,דבלב ןוילעה דצמ םהש אלא ,יחצינ שדקמה -תיבו תיחצינ
תולגו ןברוח שי ןותחתה םלועב

,דחי םג ןותחתו ןוילעד רוביחהב אוה ישילשה שדקמה-תיבד שודיחה
תומלשה תילכתב ףקותו קזוח לש ןפואב היהי ןכלש

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


תא עירכהל רשפא תחא הווצמב
ולוכ םלועה


?הלואגה זוריזל דחוימב םילגוסמ םיבוט םישעמ ולא


הקדצ

תברקמש הקדצ הלודג" - הקדצה תווצמ איה ,הלואגה תא ברקל תדחוימ הלוגס הב שיש הווצמה
ןוויכש טרפבו . . דימו ףכית בוט המו . . רתוי דוע ףיסוהל שיש ןבומ הזמו ."הלואגה תא
תניתנ אלא וניא הלואגה תאבהל רסחש רבדהש ןכתיי ירה "המ דע עדוי ונתיא 'וג ןיא"ש
ןכו . . ומצע האריש םדא לכ ךירצ" ,הכלהל ןיד-קספ ם"במרה ןושלבו !הקדצל תודחא תועבטמ
העושת םהלו ול םרגו . . םלועה לכ עירכה תחא הווצמ השע . . יאכז ויצח םלועה לכ
."הלצהו
(ב"נשת'ה ,אסינ ימוסריפ דמעמב הכונחד 'א רנ תחישמ)


חישמה תאיב זרזל הנווכ ךותמ הנבל שודיק

לבקמ וליאכ ונמזב שדוחה לע ךרבמה לכ" ל"זר רמאמכ ,הנבל-שודיקד יוליעה לדוג רואיב
םהיבא ינפ ליבקהל לארשי וכז אל אלמלא" הנבל שודיק תכרבב םירמואש ומכו "הניכשה ינפ
ןניא ןתולגב לארשיש יפל - "דמועמ והנירמינ ךכלה . . םיד שדוחב תחא םעפ םימשבש
םהש לארשיל ןמיס אוה הנבלה שודיח ,לבא ,התלבקמ םיקוחרו הניכשה ינפ תוארל םיכירצ
שדוחה לע םיכרבמ ונאשכ הזלו . . הניכשה ינפ לוביקב םרצויל ראפל התומכ שדחתהל םידיתע
ךלמ דוד" םירמואש םימעטהמ םג והזו .הניכשה ינפ ןילבקמ ונא ירה . . ןמיס אוהש ונמזב
קבדתהל רוזחת לארשי תסנכו התומכ שדחתהל דיתעו הנבלל לשמנ ותוכלמש "םיקו יח לארשי
...ה"בקה אוהש הלעבב

ונקדצ חישמב אלא יולת רבדה ןיאש הנקסמל םיאבו . . קדצ-ןובשח השועשכ ןבומ הז יפ-לע
הנבל שודיק רקיעו דועו . . הנבל שודיקב רודיהו תוריהז תפסותב אטבתהל רבדה ךירצ . .
.אחישמ אכלמ דוד תאיב דימו ףכית לועפלו זרזלו רהמל תדחוימ הנווכ ךותמ
(ב"נשת'ה ןוושחרמב 'ד ,חנ תשרפ תבש תחישמ)


תוקקותשהו ףסוכ ךותמ הריחבה תיב תוכלה דומיל

הריחבה תיב תוכלה דומילש ,ןבומ ,שממ דימו ףכית האבש הלואגה ףס לע םידמועש ןוויכ
:ירמגל רחא ןפואב תויהל ךירצ וז הנשב

ןברוחד ןורסיחה ןקתל תולדתשההו תוליבאה שגר תורבגתה דצמ אל אוה דומילהש - שארל לכל
שדקמה-תיבד תומילשהו הלעמהל תוקקותשההו ףסוכה דצמ (ןברוחה ילול םג) אלא ,שדקמה-תיב
...ישילשה

,"אחישמל אתכלה" הז ןיאש הרומג תואדווב הרכהו העידי ךותמ אוה דומילהש - רקיעו דועו
ללכושמו יונב ןיפצמ ונאש דיתעה שדקמש ןוויכ ,הז-רחאלש עגרב לעופב השעמל הכלה ,םא יכ
!ארמימכ עגרב םימשמ אוביו הלגיי (ףכיתו ,הלעמל התע רבכ)
(א"שנתה ,זומתב (ב"וט) ז"י ,קלב תשרפ תבש תחישמ)

רקיעה אוה השעמה


לש החמשבו לארשי-תבהאב הפסוה
הרות


ובהא םולשהו תמאה

דחוימב ךייש הז ןיינע רשא ,"ובהא םולשהו תמאהו"ד ןיינעה היהי אבהלו ןאכמש ןוצר-יהיו
םוצ" - בותכה תלחתהבש דועייה תא םילעופ הז ידי-לעש ןוויכמ ,"םירצמה ןיב"ד הפוקתל
תמאהו (ידי-לע) םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל 'וג היהי 'וג ישימחה םוצו יעיברה
..."ובהא םולשהו

החמשלו ןוששל ולא םימי וכפהייש רבכ לעפת ולא םיניינעב הטלחהה םצעש - רקיעהו
.בבל בוטו החמש ךותמו ,שממ ונימיב הרהמב ,םיבוט םידעומלו
,ד ךרכ ,'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ו"משת בא-םחנמ שדוחה םיכרבמ ,יעסמ-תוטמ תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 152 'מע


םימיה תעשתב םימויס תכירע

המכ רבודמכ ,בא-םחנמ שדוח-שארמ לחה "םימויס" תכירע תודוא םג ררועלו ריכזהל םיכירצ
.הז ןיינע תודוא םימעפ

אלא - אקווד ןייו רשבב הדועס ךכ-רחא ושעיש ידכ "םימויס" תכירעל הנווכה ןיאש ,ןבומו
ךורעל גהונ היהש ,ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ויבא תודוא ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיסש יפכ
.'וכו הדועס תכירע אלל ,םימיה תעשתב "םימויס"

תעשתמ םוי לכב ,ןייו רשבב הדועס הז ירחאלו םויס השוע היה ע"נ ר"ומדא םא ,הנהד
ויה םידיסחה םגו ,"ריעה לכ םוהתו" ,הלוכ ריעה לכב שער השוע רבדה היה יאדווב - םימיה
התיה אפוג םויסה תכירעש דעו ,'וכו הדועס לש ןיינע היה אל יאדו אלא ,'וכו ןכ םיגהנתמ
.וז הגהנה הליג ר"ומדא ח"ומ ק"כש דע ,םוסריפ לכ אלל

הז אוה ימש ףאו .ןכ גהנתהל לדתשהל םיכירצ - וז הגהנה תודוא םיעדוי רבכש ןוויכמו
-לע-ףא - ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא לש ותגהנה ןפואב גהנתהלו תומדיהל ובל ברע רשא והזיאו
- התיה ותנווכש יאדווב ירה ,וז הגהנה תודוא םסריפו הליג ונרוד אישנש ןוויכמ ,ןכ-יפ
ירבד תא ונל שיש טרפבו !?ןל-עמשמ -אק יאמד] ויבא לש ותלעמ לדוגב גילפהל ידכ (קר) אל
םא יכ ,[...!"תיבהי תיבתכ ישפנ אנא"ד ןפואב ,ותומצע לכ תא ןתנו רסמ םהבש - ותרות
.לעופב השעמל עגונב וז הגהנהמ ודמליש ידכ

םירבדהש ,ןבומ - ןייו רשבב הדועס תושעל ידכ "םימויס" תודוא רבודמ אלש רומאה יפ-לעו
העשתב םדמולל םירתומה םיניינעב םויס תכירע ,ונייה ,ומצע באב העשתל עגונב םג םירומא
.באב

זאו ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגל רבכ הכזנ - באב העשת דעש ןוצר-יהיו
םע דחיב ,הלודג החמש לש ןפואבו ,ונקדצ חישמ לש ותוחכונב באב העשתב "םויס"ה ךרעיי
!הזמ רתוי דועו ,"ותעשב המלש תדועסכ" - ןייו רשבב הדועס

.שממ - ונימיב הרהמב ,םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל ולא םימי וכפהיי - רומאכו
'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ג"משת'ה בא-םחנמ שדוחה םיכרבמ ,יעסמ-תוטמ תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 1837-1836 'מע ,ד ךרכ ג"משת'ה

יבר יצוצינ


"וארית ישדקמו"


עגרב וב הב ובייחתיש הנושארה הווצמה איה שדקמה תרימש"
* תודעוותהב יברה רמוא ,"הטמל שדקמה -תיב הלגתיו דרייש
םיניינעה לכב בוט רשבי" :בתוכ אוה לתוכה בר לא תרגאבו
-תיבל תחתמ רופחל תינכותה הלטבש - רקיעו ללוכ ,בתוכש
לגד תפנהל תוצרחנ דגנתמ יברה * "'וכו תוליחמ ,שדקמה
גהנמה רבדב רוגמ יברה לצא ןיינעתמו תיבה רה לע ןדרי
המסרפתנש המישרל ךשמה) * לתוכה ינבא ןיב קתפ ןומטל
(טר ןויליגב דקתשא


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ךרוצ ןיא םגו רשפא-יא ,שדקמה-תיבל רושקו עגונש המ לכ יפלכ יברה לש קומעה שגרה תא
ינד-א שדקמ"ל הייפיצו הנומא ירבדב המייתסה יברה לש שדוק תחיש לכ טעמכ .ריבסהלו ראתל
..."םישדוקה-שדוקב אפוג םשו ,שדקמה-תיבב אפוג םשו ,תיבה רה"ל ןכו "ךידי וננוכ

:(93 'מע 'ג ךרכ נ"שת 'תויודעוותה') נ"שת ינימש תשרפ תבש תודעוותהב יברה רמוא ךכו

ובש ןושארה עגרב דימו ףכית הב ובייחתיש הנושארה הווצמה איה שדקמה תרימש
.הטמל שדקמה-תיב הלגתיו דריי

ןמזב םג םינמזה לכב איה שדקמה תרימש תווצמש ןוויכמ :הלאשב ןד יברה תודעוותה התואב
לארשי-ינבו לארשי ילודג תולדתשה תורודה לכ ךשמב וניצמ אל עודמ ,ןברוחה ירחאל הזה
םינמזב םינפ-לכ-לע ,(םיתמ יאמט ונלוכשכ הזה ןמזב רתומה םוקמב) וז הווצמ םייקל ללכב
?םילגוסמ

יולגב התושעל וז הווצמ ןיינע ךפיה והזש ןוויכמ ,יאשחב תאז ומייקש ץורית החד יברה
הנכס - הז ןיינעל רוטפהש ,יברה קיסה אירטו אלקש ירחאל .שדקמה דובכל האיכ ,םוסרפבו
ושעי המ תואדווב תעדל רשפא-יא ,תטלוש דסח לש תוכלמשכ םג ןכש .שפנ-חוקיפ - םייוגמ
.םידיחי

שדקמה תורצוא ןוכיס

הז ןיינעב .שדקמה םוקמב העיגפו העיגנ לכ דגנכ המלש הכרעמ יברה להינ םיעלקה ירוחאמ
לא יברה רגישש תרגאב ,ראשה ןיב ,םיאצומ ונא ךכל תוא ךא ,יולגה לע רתסנה בר ןיידע
יח ךרכ תוחיש-יטוקלב טטוצ הנממ עטק) ו"לשת לולא שדוח-שארב ,ל"ז ץג ריאמ-הדוהי ברה
:(466 'מע

ק"כ ןויצ לע וריכזאו ,וילא ףרוצמה םע בא-םחנמ ו"טמ ובתכמ תלבק ינא רשאמ
לכב בוט רשבישו ,הבוטל ובבל תולאשמ יולימל ע"יז מ"גבנ ר"ומדא ח"ומ
הלטבש - רקיעו ללוכ [ושדוק די בתכב ןה תואבה םילימה] ,בתוכש םיניינעה
.ןקפסל וליפאו 'וכו תוליחמ ,שדקמה-תיבל תחתמ רופחל תינכותה

:יברה ול בתוכ תרגאה םויסבו

וקפסב אלו וב ועגי אלש 'קה לע רומשל [שדוק די בתכב ,בושו] הכרבבו דובכב
.החלצהבו ,ארייתמ התא "שדקמה לע ריהזהש יממ" יכ ,וקיפס קפסו

ותוליעפ לעו ,שדקמה םוקמב תונוש תודובע עצבל ויהש תונווכה לע והשמ םידמל ונא ןאכמ
.רבדה תעינמל יברה לש

:ץג ברה רפיס (130 'מע 'הרותה תכלממ'ב טטוצו) 'ד"בח רפכ'ל קינעהש ןויארב ,םימיל

. יברה לא יתינפ . . שדקמה ילכ תא תולגל ידכ תיבה רה תחתמ רופחל וצר םירקמה דחאב"
ישדקמו' םילימב ובתכמ תא םייסו ,םהב תושעל המ השק קבאמ ליחתי ולגי םאש בישה יברהו .
...'וארית

יתלעפ .המוחה דילש םישדוקה-שדוק לומ ןכושה ,ילש תסנכה-תיבב רוח ץרפנש הרקמ היה"
תורצוא תא ,םולשו סח ,ולגי אלש ידכ תוריהמב םתסיי רוחהש יתגאדו יברה תארוה חורב דימ
."שדקמה

:יברה ול בתוכ ,יברהמ ץג ברה לביקש ,(ז"לשת תבט ב"כ םוימ) ףסונ בתכמב

טרפבו ,שדוקה לע הרימש ,שדוקב ויתולועפב ףיסוי בבל בוטו החמש ךותמו
לש יברעמה לתוכמ הניכש הזז אל םלועמש ל"ז ונימכח ונועידוהש יברעמה לתוכ
תורהזאהמ תונומתה יל חולשל ובבל תמיש לע דחוימב ןח תאושתו .שדקמה -תיב
ןהב שיש תוריפחהו תודובעה לכ וקספנש תחמשמו הבוטה הרושבה לע ףסונ 'וכו
...שדקמבו שדקב העיגנ ,ששח קפס וליפאו ,ששח

לבויה רפס' ךותמ) צק ןויליגב ונתמישרב טטוצ לתוכה ינבא יופיצ ןויער דגנ ףסונ בתכמ]
.[(וער 'מע ,ב"נשת ,ת"הק ,'ק"ידצ תונרק -

ב"נשת ירשתב ח"כב .םהל הפי הקיתשהש םיאשונב יברה תוחילשב דוע לעפ ץג ברה יכ ןייוצי
יברהו ץג ברה רובעב רלוד יברהמ ינולפ שקיב (24 'מע 'תועושי חימצמ תוקדצ ערוז')
:ביגה

,טריפעגסיוא טאה רע") חילצהש הארנכ לבא ,תומיענ-יא וזיא רבכמ אל םש ול התיה"
.("ץג ברה רובע" ףסונ רלוד קינעמ יברהו) "הבוט העשב היהיש ,("סיוא טזייוו

בצמה תודוא רבוד (328 'מע 'המכחה לצב') מ"דשת תנשב ק"האל םיישארה םינברה רוקיבב םג
ינפמ םהילא סנכיהל רוסאש תומוקמל הסינכ תעינמל תישארה תונברה לש התלועפ ,תיבה רהב
.תיבה רהד קייודמה ומוקימ יבגל תועדה יקוליחו ,תיבה רה תשודק

"דמוע ותשודקב"

ינפל (165 'מע ,ד ךרכ נ"שת 'תויודעוותה') נ"שת בא-םחנמב ב"כב יברה עימשהש החישב
:רמא ,םיימוי ץיק-תונחממ תודליו םידלי

אצמנ ובש ה"בקה ולש ותיב ,שדקמה-תיבלו ,שדוקה ריע םילשורי ,הריבה ריע
אוה ותשודקב" - ןברוחה ירחאל ,תולגה ןמז - הזה ןמזב םג ירהש .דימת
ןמזב סנכיהל רוסא היה םהילאש תומוקמ םתואל סנכיהל רוסא ןכלו ,"דמוע
םוקמב המכו-המכ-תחא-לעו ,ותוללכב תיבה רהב ןה ,םייק היה שדקמה-תיבש
-שדוק םוקמב המכו-המכ-תחא-לעו ,דבלב םינהכ םיסנכנ ויה ובש םוקמב ,שדקמה
ןהכה קר סנכנ היה הז םוקמב ןכלש ,םלועב שדוקמ יכה םוקמה ,םישדוקה
,הנשב תחא - לארשי ינב לכ לש םתוחילשב לבא - לארשיבש שדוקמה ,לודגה
.הנשב שדוקמ יכה םויה ,םירופיכה םויב

"הליהבמה העידיה"

ךכ לע חחוש יברה .םילשוריב ןדרי לגד תפנה דגנכ יברה לש וקבאמ אוה רחא ןיינע
'מע א ךרכ 'םחנמ לכיה' רפסב) ו"לשת תנשב בתכ ךכו .רוביצ ישיא רפסמ םע 'תודיחי'ב
:ןהכ 'יש הנוי רמ יאנותיעהו רפוסה לא (תולק תוטמשהב ,אבה בתכמה ספדנ געק-בעק

ו"לשת'ה ,תועובשה גח ורסא .ה"ב

.י.נ ,ןילקורב

דובכל

ןהכ 'יש הנוי רמ

!הכרבו םולש

לבקתנ ,םיפתושמה ונדידי י"ע וילע יתלאש םייתניבש ףא - ךורא קספה ירחאל
אלש ףאו .יל וחלושל ובבל תמיש לע ח"תו .רוצמב םילשורי ורפס הלא םימיב
.רושיאה תוחדל יתיצר אל ,יוארכ וב ןייעל אמרג ןמזה היה

,וישכע אוהש ומכ םילשורי בצמ 'בכל עודי ירהש ,ותעב רבד אוהש רקיעהו
אוהשמ רתוי ףירח - תוינוציחב - היה וילע בתוכ אוהש רוצמהש יפ -לע-ףאש
:םינפ 'ב תולגל יכ ,הכוראב םימעפ המכ רבודמכו .םינפבמ ןכ אל לבא ,וישכע
,הפוקז המוקב תויהל לוכי ןכ-יפ-לע-ףאו ,תולגה ךותב אצמנ ידוהי רשאכ 'אה
לבא ,תולבגה ןיא הרואכל ץוחבמש ,ידוהיה ךותב אצמנ תולגה רשאכ 'בהו
.דובעישה לודג םינפב

,ורפס תמוסרפב ףיסוי יאדווב ,יכה ואלב השועש ינחוטבש יפ לע ףא ,ןכלש
ךיא הרורב החכוה הזמש אלא ,זא עגונ היהש ןיינע קר וניאש השגדהב רקיעהו
ךתעד-אקלס-אק לכ לולשל להקה תעד שיערהלו ,וישכע השיגה תויהל הכירצ
םישדוקה-שדוק םוקמ לע ףפונתמ ןדרי לגד היהיש םימייוסמ םיגוחב םישחורש
.היהת אל היה ,םהידי ומב ותוא ורסמי םידוהישו

.'וכו יתגלפמ ןיינע הזמ ושעי אלש לעפי רומאה שערהש ןוצר יהיו

העידהש ףיסוא ןיינעה תובישח לדוגל לבא ,הזמ עדוי יאדוובש יפ לע ףאו
ףקות לכב לדתשהל ךרוצה ןמו ,"םיהובגה תונולחל" הרדח רבכ ל"נה הליהבמה
.ארקיעמ רבדה לטבל

הכרבבו דובכב

וננמזב "להקה"ו לגרל היילע

(46 'מע 'המכחה לצב' - ז"לשת תנשב) א"טילש רוגמ יחכונה ר"ומדאה ק"כ לש ורוקיבב
."להקה" ןיינעל עגונב והשמ םישוע םאה יברה ולצא ןיינעתה

.אל :רתלא י"רה

?לגרל היילעל עגונב המו :יברה

.בוט-םוי לכב לתוכל אובל םילדתשמ :רתלא י"רה

?םילשוריל ץוחמ םירגש ולא םע המו :יברה

,בוט-םוי דחא םוי קר הז ירה תועובשב לבא ,דעומה-לוחב םיאב תוכוסבו חספב :רתלא י"רה
.אובל השק (ןימולשתה ימי תעבש) לוחה ימיבו

לתוכל בוט םוי לכב תכלל םירדהמ ויה אלש םילשוריב םירג ויהש המכמ יתעמש :יברה
.יברעמה

.'וכו םינבא םיקרוז ויהו ,םיברעהמ ודחפ יכ ,לתוכל תכלל השק היה זא :רתלא י"רה

היילע ומכ הז ירה הרואכלד ,"להקה" לש ןיינעל עגונב הלאש תררועתמ ןכ םא :יברה
...לגרל

םינהוכ הברה םיאבו ,יברעמה לתוכב םינהוכ תכרב דעומה-לוחב תושעל םיגהונ :רתלא י"רה
...'וכו

לתוכב םיקתפ

לתוכב חתפ חינהל גהנמב יברה ןיינעתה השעמ-ישנאו םידיסח ,הרות ילודג לש םירוקיבב
.יברעמה

דיגמה לש ויפמ םשרנ ךכו ,(קרב-ינבמ) ל"ז בולרח ריאמ 'ר ח"הרה ותעשב רפיס ךכ לע
- ה"לשת ןוויסב ב"כ 'א םויב יברה לצא רקיבש) ל"ז ןורדבש םולש יבר םסרופמה ימלשוריה
.(437 'מע 'ב ךרכ 'ךלמ שדקמ'

יחכונה ר"ומדאה יברה לצא רקיבש תעב ז"לשת רייאב ד"כ 'ה םויב וראבתנ קפסה ידדצ
:הכלה ולצא ררבל שקיב יברהו ,א"טילש רתלא בקעי יבר צ"הרה ,רוגמ

הרואכלד ,יברעמה לתוכה לש םיקדסב םיקתפ סינכהל עגונב גהנמה ךיא :א"טילש ר"ומדא ק"כ
?האיב המשו תצקמב האיב יווה לתוכה יקדסב קתפ םיסינכמשכ

.הזב םירהזנש ולאכ םנשיו םיסינכמש ולאכ םנשי :רתלא י"רה

?[רוג יר"ומדאמ=] הארוה הזב התיה םאה :א"טילש ר"ומדא ק"כ

תמוח אוה לתוכה םא איה הלאשה יכ .הז ינפל הווקמל תכלל םירהזנ לבא .אל :רתלא י"רה
ירה הווקמב היהש ןוויכ ,ןכ םא ,תיבה רה תמוח הזש רמאנ םאו ,הרזעה תמוח וא תיבה רה
.(תמ אמטב וליפאו) תיבה רהל סנכיהל ול רתומו םוי-לובט אוה

ןוויכ ,לתוכה יקדסב םיקתפ םיסינכמש ולא לש רתיהה והז אמתסמ :א"טילש ר"ומדא ק"כ
.תיבה רה תמוח אוה לתוכהש םירבוסש

םילשורי לע תולעבה

(326 'מע 'המכחה לצב') מ"דשת תנשב שדוקה-ץראל א"טילש םיישארה םינברה לש םרוקיבב
אשאו" קוספה לע שרדמה ירבד תא א"טילש והילא יכדרמ ברה ג"הרה ןויצל-ןושארה ריכזה
הירומה רהל םאיבהו םירשנ יפנכ לע לארשי-ינב תא חקל ה"בקהש ,"םירשנ יפנכ לע םכתא
התיה איהה תעבש עמשמ - והילא ברה קיסה - הזמו .דימ םירצמל םוריזחהו חספה םש ולכאו
.םילשוריב הריחבה רבכ

:יברה ביגה ךכ לע

תאז בשייל ותרות דובכ דיב שי םאו ,'וכו דוסהו שורדה ךרד לע קר הרואכל אוה הז ןיינע
תיינק ינפל ירה - הכלההו הלגנה ךרד-לע ,ןפוא לכבו !עומשל חמשא - הלגנה ךרד-לע םג
לארשי ינב תא םיאיבמ רשאכ ,אליממו ,ךלמה הנוראל םוקמה ךייש ,ךלמה דוד ידי לע םוקמה
...!ךלמה הנורא לש ותלחנל םא יכ םואיבה אל - (איהה תעב) הז םוקמל

,ךלמה דוד ידי-לע הלעפנ שדקמה םוקמ לע - תיתכלה הניחבמ - לארשי לש םתולעב ,רמולכ
רודמ ושירוהש ,םהה םימיב התיהש הכולמה לש התולעבב חטשה היה - םירצמ חספ ןמזב וליאו
.ךלמה הנורא לש ורודל דע ,רודל

. . םילשורי הרחבנ אלש דע" התליחתב אתליכמה ןושל לע (םג) וססבתה יברה ירבד]
.["'וכ םילשורי הרחבנשמ

לעופב השעמל הלאש

ףרוחב שדוקה -ץראל א"טילש םיישארה םינברה םע ותחיש ךלהמב יברה רקח תניינעמ הריקח
:(320 'מע 'המכחה לצב') ו"משת

אובי תאזב" ,םידחוימ תונברוקד בויח הב שי םאה - םישדקה-שדוקל וניבר השמ תסינכ
אלל תע לכב שדוקה לא סנכיהל לוכי היהש ,הנוש וניד וניבר השמש וא ,(ןרהאב ומכ) "'וגו
.םידחוימ תונברוק

."ואל םא ,תונברוק בירקהל ךירצ םאה - לעופב השעמל" תעגונ ותלאשש שיגדה יברה

היה דציכ השמ לצא לאשנ זאו "םהמע ןרהאו השמ" ויהי טעמ דוע :ריטפה א"טילש והילא ברה
...הז ןיינעב גהונ

תוקדצ ערוז') א"שנת'ה לולאב ב"כ םויב ,הקדצל םירלודה תקולח ךלהמב החיש המייתסנ ךכו
:ןהכ בושי ראש ברה ג"הרה ,הפיח ריעה לש הבר ןיבל יברה ןיב (16-15 'מע 'תועושי חימצמ

ונתוא םג תחקל חכשת לאו .תובוט תורושב ,"םילשוריל ןילעמ לכה" :א"טילש ר"ומדא ק"כ
.םילשוריל

.ונימיב הרהמב :ןהכ בושי ראש ברה

."םכרבא ינאו" .שממ בורקב :א"טילש ר"ומדא ק"כתודיסחה ינייעממ


יעסמ-תוטמ תשרפ


(ג,ל) 'הל רדנ רדי יכ שיא

ןברוק םדא רודייש רשפאש ינפמ ,וילע ןירוסא ולא ירה . . ןברוק ילע ולא תוריפ רמואה
ןיא . . ריזח רשבכ . . ילע ולא תוריפ רמואה לבא .רסאתו ןברוק לוח התיהש המהב השעיו
(א"פ םירדנ תוכלה ם"במר) ריזח רשבכ ריזח רשב וניאש רבד השעיש רשפא-יאש ,רדנ ןאכ

יפל) םדאה שרושמ רתוי הלענ אוהש ,םשרושל תוריפה תא הלעמ ןברוק ילע ולא תוריפ רמואה
רמואה לבא .ויבגל םישדוקכ םיבשחנ םה ןכלו ,("רתוי הטמל דרוי רתוי הובגה לכ"ש ללכה
.רוסיאל רתיהמ םדירוהל חוכה ודיב ןיא ןכש ,רדנ ןאכ ןיא ריזח רשבכ ילע ולא תוריפ
(וכש'א 'מע רבדמב הרותה-רוא)


(ג,אל) ןידמב 'ה תמקנ תתל

(י"שר) ה"בקה דגנכ דמוע וליאכ לארשי דגנכ דמועהש

םא) ותמש ולא לש םתמקנב רבודמ .םוקמה ינפל לארשי לש ןתביח הלודג המכ דמלו אצ
ולא םידוהי לעו ;הרז-הדובע ןוועבו ןיידמ תונב ןוועב (לארשי ינייד תועצמאב םא ,הפגמב
!ה"בקה דגנ דמועכ םדגנכ דמועהש בותכה רמוא
(ד"לשת תוטמ תשרפ תבש תחיש)


(ד,אל) אבצל וחלשת לארשי תוטמ לכל

(י"שר) יול טבש תוברל

םג וז המחלמב ףתתשה ןכל .תובבל דוריפו תקולחמ לע הרומ ,הבירמו ןודמ ןושלמ ,"ןידמ"
.("ילא ישיא הווליי םעפה" ןושלמ יול) תודחאו תורבחתה םניינעש ,יול טבש
(210 'מע ,גכ ךרכ תוחיש-יטוקל)

(טי,אל) ואטחתת ללחב עגנ לכו שפנ גרה לכ

(י"שר) ומצע תמב עגונ וליאכ תמה ירוביחב םדא אמטמ ילכה

קבדנ וליאכ בותכה וילע הלעמ" םימכח-ידימלתב קבדש ימ :ךכ השודקו הרהטל עגונב ףא
תמהמ אמטימ םדא ןיא ןכש ,תונערופ תדיממ הבוט הדימ הבורמו .(איק תובותכ) "שממ הניכשב
;(ץח תועצמאב "העיגנ" אלו ("תמה ירוביח") ברחב העיגנ ונייהד) הרישי העיגנב אלא
לכ" (םש תובותכ) ל"זר רמאמכ ,םימכח -ידימלתב "הקוחר" תוקבדב םג יד השודקה דצב וליאו
וליאכ ויסכנמ םכח-דימלת הנהמהו םכח-דימלתל איטמקרפ השועהו םכח-דימלתל ותב אישמה
."הניכשב קבדימ
(מ"דשת תוטמ ,תוחיש יטוקל)


יעסמ תשרפ

:'ה תדובעב ,"יעסמ" ,השרפה םשמ הארוהה

ןטקה ;ליח לא ליחמ ותדובעב דימת תולעתהלו "עוסנל" בייח ,לודג דעו ןטקמ ,ידוהי לכ
לע ןכש ,ףוגהו שפנה תיילעל זמר - םיבר ןושלב "יעסמ"ו .ךכב בייח לודגהו ךכל לגוסמ
.ימשגה ופוג תא םג ךכזלו ךנחל םדאה

רוקמה המ ולש תמייוסמ הגהנה לע ותוא ולאש םעפש ,ב"שרה ר"ומדא ק"כ לע רפוסמש יפכו
תא דמילו ךניח ןכש ,רוקמ הזל שיש אוה חוטב ךא ,רוקמה תא תעכ רכוז וניאש הנעו ,ךכל
.ךורע-ןחלושה יפ-לע קרו ךא תושעל םיכירצש המ תא תושעל ופוג
(מ"דשת יעסמ תשרפ תבש ;ב"לשת יעסמ-תוטמ תשרפ תבש תחישמ)


(א,גל) לארשי ינב יעסמ הלא

(י"שר) ךשאר תא תששח ןאכ ,ונרקוה ןאכ ,וננשי ןאכ

קבאמב המשנה תדמוע ובש ,הזה-םלועל המשנה תדיריל םיזמור רבדמב לארשי ינב תועסמ
הריחבל תורשפאה תא םירצויה םירבד השולש לע ןאכ עיבצמ י"שר .ערהו בוטה ןיב ידימת
:ערל בוט ןיב תישפוח

םירשפאמה ,םינפ רתסהו םוצמצ לע תזמור (ףוגהמ המשנה תקלתסמ הבש) הניש - "וננשי"
.ערב הריחב

תא רשפאמה רבד ,"םימחרה תדימ ומע ףתיש" תניחבב תורובגה "ןוניצ" ונייהד - "ונרקוה"
.בוטב הריחבה

.תיקולאה-שפנד לכשה לש "הז תמועל"ה ,תימהבה-שפנה לש לכשה ונייה - "ךשאר תא תששח"
לומ הווש"כ התוא הדימעמ ,לכש תלעב םג אלא תודימ תלעב קר אל איה תימהבה-שפנהש הדבועה
.ןהיניב תישפוח הריחב תרשפאתמ ךכו ,תיקולאה-שפנה םע "הווש
(390 'מע חי ךרכ תוחיש-יטוקל)


לא הדעה ותא ובישהו . . הדעה וליצהו . . הדעה וטפשו
(הכ -דכ,הל) וטלקמ ריע

דסח ידי-לע ,ונייהד .(ב"יפ ר"ב) םימחרה תדימ םע ןידה תדימ ףותיש ידי-לע ארבנ םלועה
שישכ ,ןאכ ףאו .(םימחרו ןיד לש גוזימו ףותיש איהש) תראפתו (ןיד) הרובג ,(םימחר)
תשולש תא םיכירצ ,הגגשב שפנ הכמה ידי-לע דבאנש "ןטק םלוע"ה ןיינבבו ןוקיתב ךרוצ
:תראפת ,הרובג ,דסח ,הלא

השענ םנמאש תעבוק תראפתה תדימ .תראפת -"ובישהו" ,דסח - "וליצהו" ,הרובג - "וטפשו"
.(דסח) תולג תועצמאב וילע רפכל ןתינ לבא ,(הרובג) אטח ןאכ
(1332 'מע ד ךרכ תוחיש-יטוקל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
יעסמ-תוטמ תשרפ שדוק-תבש
זומתב ו"כ

.בא-םחנמ שדוחה םיכרבמ

ןבומ היהיש תודיסח רמאמ העשכ םידמול ךכ-רחא .רוביצב םיליהת תרימא - רקובב םכשה
.הליפתה - ךכ רחאו ,םלוכל

.1"קזחתנו קזח ,קזח" רמוא הרותל הלועה םג

.2(ב-א,ד ;חכ-ד,ב והימרי) "וללהתי ובו . . בושת םא .הדוהי ךיקולא . . ועמש" :הרטפה

.םיקלח 7-ו ,2:16 העש ,ישילש םוי :דלומה

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא .יעיברה םויב בא-םחנמ שדוח-שאר :שדוחה םיכרבמ

.3'קזח תבש' איהש טרפבו ;גוהנכ ,תסנכה-תיבב תודעוותה - הליפתה רחא

.ב קרפ - תובא יקרפ

ןושאר םוי
זומתב ז"כ

.4(אי,א) "םכל רביד רשאכ" םימייסמ ,ת"תח ירועישד ימויה שמוח רועישב

ישילש םוי
שדוח-שאר ברע ,זומתב ט"כ

המו ,תודועס יתש תאצוה - הקדצהו .5הקדצו הליפת ,הרותב דחוימב ףיסוהל שי הז םויב
תיב') הירחאלשו וז הארוה םויק רבד-לע טילחהל קיפסה אלש ימ .תודועס שולש - בוט
רשא ןבומו .6םדוק תחא העש הפיו ,םדקהב תאז טילחהל וילע ,םירצמה-ןיב ינפל ('הריחבה
.7ןכמ רחאל םג ןמילשהל יאדכ - ןנמזב ליעלד תולועפה לככ לעופב ושע אלש הלא

יעיבר םוי
שדוח-שאר ,בא-םחנמב 'א

.שדוח-שאר יגהנמ

:"הריחבה תיב"

-המכ-תחא -לעו ,םוי לכב] הרותה דומיל) 'טפשמ'ב ףיסוהל שי ,אפוג 'םירצמה ןיב' ימיב
ןיינבבו 9הלואגב םיקסועה הרותה יניינעב דחוימב 8'האופר תמדקה' ןניינעש ,תותבשב המכו
,ישילשה שדקמה-תיב ןיינעב םירבדמה גמ-מ לאקזחי רפסב םיקרפה - שארל לכלו ,שדקמה-תיב
תדחוימ תפסותו] 'הקדצ'ו ([ם"במרהל הריחבה-תיב תוכלהו 10דימתו תודימ תותכסמ - הנשמ
,בא-םחנמ שדוח-שארמ ,בא-םחנמ שדוח-שאר דע :אפוג ולא םימיב הפוקתל הפוקתמ רבעמ לכב
.7[באב העשתו ,באב העשת ברע ,באב העשת וב לחש עובשה

תונחמב םיאצמנה םידליה לצא םג תויהל הכירצ ,אמרג-ןמזהש ןיינעב הרותב הפסוההש ,ןבומ
.11ץייקה

:12"םימיה-תעשת"

וא םישדח םילענמו םידגב תונקל רוסאו .החמש לש ןתמו אשמבו החמשב ןיטעממ בא סנכנשמ
םידגב סבכל רוסאו .באב העשת רחאל דע םהב םישמתשמ ןיא וליפאו ,ול תושעל ןמואל תתל
ידי-לע קר סבכל רתומ תבשל תנותכו .באב העשת רחאל םחינהל וליפא (םינטק ידגבמ ץוח)
םיגהונ ןכלו] .(שדוק-תבש דובכל אלא) ןיידע םשבל אלש םיסבוכמ םידגב שובלל רוסאו ,יוג
םימיה תעשת ךשמב שובלל םידמועש םיסבוכמה םידגבה לכ תא המ-ןמזל שדוח-שאר ינפל שובלל
.תבש ידגבו םינבל שובלל םירתומ ,ןבה ירוהו ,קדנסה ,להומה :תירבה ילעב .[13

ינפמ רעטצמה ןכו] הווצמ ךרוצלו האופרלו ,ןנוצב וליפא גונעתל ופוג לכ ץוחרל רוסאו
לבוטה .(הווצמ תדועסו תבשמ ץוח) ןיי תותשלו רשב לוכאל רוסא .רתומ - [14העיזהו םוחה
.תבשל 16וילגרו וידי ,וינפ ,ושאר ץוחרלו לובטל רתומ 15תבש ברע לכב

,17"באב ו"ט רחאל תוחדל בוט :יברה הנע םעפ .םימיה תעשתב השדח הרידל םיסנכנ ןיא
.18"םימחרה שדוח אוה לולא שדוחב . . רשפא םאב" :הרוה תרחא םעפו

הבכע לכו .באב יעישתה םוי ירחאל ותוחדל שי - רשפא םאב :יאופר לופיט רבדב יברה תצע
.19ןוזח תבש םדוק תאז תושעל שי ,העשה תא אקוודב קוחדי אפורה םאבו .הבוטל

:םימויס

המו] שדוח-שארמ ,21'םימיה -תעשת'מ םוי לכב ס"שה תותכסמל 20'םימויס' ךורעל גהנמה"
ןפואב - באב (ירישע) העשתבו באב העשת ברעב םגו ,באב העשת דע [22הז ינפל םג בוט
.ךורע-ןחלוש יפ-לע רתומה

ףיסוהל דציכ םירתומה םינפואה לכ תא םישפחמ ולא םימיבש ןוויכ - רבדב םימעטהמו"
םימי םע הרושקה הדיריבש ימינפה-בוטה תא תולגל הז-ידי-לעו ,םיחמשו םיבוט םיניינעב
.הרות לש הרמגל החמש ןישוע - "בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקיפ"מ לחה ,23ולא

.'םימיה-תעשת'בש תבשה םויב םג םויס ךורעל יאדכ הז םעט ינפמו"

-תודחאו לארשי-תבהא דצמ) לארשימ המכו המכ דוע ףתשל ,'ךלמ תרדה םע בורב' - בוט המו"
ךורעל ןוכנו יאדכש ,ףיסוהלו .תכסמה םמצעב ומייס אל םבור םא םג ,החמשב (לארשי
דחאו דחא לכל תוריהמב םריבסהלו םרמואל לקש םיניינעב ןמויסש הלאכ תותכסמ לע 'םימויס'
םישגופש ידוהי םג ףתשל םילוכי ולא 'םימויס'בש ,24םיטושפבש טושפ וליפא ,לארשימ
םויסד רמאמה ול םירמואש ףא וא ,םויסה לע וינפל םירזוחשכ - ויקסע עצמאבו ,בוחרב
.'וינפב אלש םדאל ןיכז' ירהש ,'םויס' והזש ול רפסל ילבמ תכסמה

בוט המו ;םירחא לש 'םויס' דמעמב תוחפל ףתתשי - ואל םא ;ומצעב םייסי - לוכיש ימ]
,והשלכ םויס דמעמב ףתתשה אל המ-םושמש ימ תא םג תוכזל ידכו ;לארשימ הרשע דמעמב היהיש
וידרב םויסה תא ורובע עימשהל שי - הווצמ תדועסב קר םירתומה םילכאמ לכוא יכה-ואלבו
ידוהי הזב ףתשל שי ןכ .25הווצמ -לש-החמשל תאזכ הרוצב תוחפל ותוא רשקלו ,'וכו
.[26'םויס' והזש ול רפסל ילבמ ףא ,םויסד רמאמה ול ורמאיש ידי-לע ,בוחרב םישגופש

תרדה םע בורב" [תותבשב םג - רומאכ] םתכירעב דחוימב לדתשהל שי ,'םימויס'ל רשקב"
םינטק קר אל) םינטקה םג ללוכ ,הרות לש הרמגל החמשהב לארשימ םיבר דחאל ,"ךלמ
תמגודבו ךרד -לע ,הגשהו הנבהל םיכייש םניא ןיידעש (םינשב םינטק םג אלא ,תועידיב
.27םינטקה םירוכב םג איבהל לארשי גהנמש ,חספ-ברעד םויסה

:רמאנש המ יפ-לע ,הקדצה תניתנבו ללכב הרותה דומילב הפסוהה רבד-לע ררועל שי ןכו"
.28"'הקדצב היבשו ,הדפית (הרות=) טפשמב ןויצ'

.29"לבת יווצק לכב ,םוקמו םוקמ לכב הלא תוארוה םויק רבד-לע וזרזיו ומסרפי יאדוובו"

שי" :יברה בישה ,בא-םחנמב 'ח םויב תווצמה לועל סנכנש רענ לש הווצמ-רב תדועס ןיינעב
'ח ליל תרמוא תאז ,הנמזב התושעל שי - ואל םאבו ,אד-ןוגכב םוקמב גהנמ שי םא ררבל
.30"וירחאלש תבשב - היהיש םעט הזיאמ רשפא-יא םאבו ,בא-םחנמ
םויה' חול .די 'מע ד"ח ק"גא - להקה תא ךרבמ הלועה םג אלא ,הלועה תא ךרבמ להקה קר אלש ונייה (1
-ןסינ 'ד"בח יגהנמ רצוא'ו ,ופוסב ,וע ןויליג 'תורשקתה' הארו .31 'מע םיגהנמה רפס .תבט י"ח ,'םוי
.נ"שו ,ופר 'מע ןוויס

.ד"בח-ללוכ חול .33 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (2

.233 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפס (3

.אבה ןויליגב ה"זעב האר - ט"לעבה ק"שד ת"הרקב ומכ (4

.(593 ע"ס ג"ח ו"משת תויודעוותהב ,גהנמה) שדוח-שאר ברע לכב גוהנה לע רתי (5

."ג"ס א"עקת 'יס ח"וא ע"וש ןיד-קספ יפ-לע" (6

תאצוה) ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כמ 'םירואיבו םישודיח םע ם"במרהל הריחבה תיב תוכלה'ל רבד-חתפ :ךותמ (7
.(.י.נ ןילקורב ,ו"משת ,א"נמ םיכרבמ ק"שצומ ,ת"הק

.578 'מע ב"ח נ"שת תוחישה-רפס (8

.606 'מע ב"ח ט"משת תוחישה-רפס (9

.186 הרעהו 579 'מע ב"ח נ"שת תוחישה-רפס (10

.כ"חא םיאבומה 'םימויס'ל ה"ה הארנכו .50 'מע ד"ח ח"משת תויודעוותה (11

.ד"בח-ללוכ חול (12

םינבלב אל ךא ,תויאצחו תולמש ,םייסנכמו תוצלוחב הזב םירהזנ השעמלו .אצ ק"ס אנקת 'יס םייחה-ףכ (13
ןתינ ןכ .םשבלל יאשר כ"חאו ,ונויקנמ דגבה דירוהל הפצרה לע המ-ןמזל םחיני :קיפסה אלש ימ] .םייברגו
.[המודכו םירהצב דחאו רקובב דחאו הלילב דחא ,המצע ק"שב הזמ הנהייש יאנתב ק"שב שובלל

םש א"יו) ד"ס ב"מפ א"ח םירצמה-ןיב 'לה לאירבג-יעטנ ,ד תוא דפ 'יס ד"ח ע"הא השמ-תורגא ת"וש (14
,כר ע"ס א"ח םייחה-רשג הארו .(העיזהמ םילבוס לכהש םוקמב םג ךייש םא ע"צו .ותיבב אעניצב תאז תושעל
.(ג"יס הק קרפ א"ח תוליבא 'לה לאירבג-יעטנ 'עו) םימח םימבו ןובסב וליפא דיחיד תוליבאב הזב ריתמה
.ןימחב ץחרי אל ןנוצב תאז ריבעהל לוכי םאש ,ונניינעב בתכ ומ ק"ס ףוס ד"נקת 'יס םייחה-ףכב ךדיאמ

.'ותעב-רבד' חול האר .דבלב הליבטה ןיינעל ,םוי לכב לבוטה ןכו (15

הארו .ה"ע קורב לואש-םייח 'ר עיפשמהו ג"הרה הרוה ןכו .ןובסבו םימח םימב ,ףוגה לכ םיצחור השעמלו (16
.אי ק"ס א"נקת 'יס 'הרות לארשי גהנמ' 'סב ז"כב

.חכר 'מע ט ךרכ שדוק-תורגא (17

.צש 'מע טי ךרכ םש (18

.ועש 'מע ט"יח שדוק-תורגא (19

תכסמ לע םויס ךורעל בטומ ,תוינשמב המלש תכסמ לע וא ,קרפ לע םויס תושעל ןתינש תועד שיש ףא (20
םג הארו .86 'מע ד"ח ט"משת תויודעוותה) דימת תכסמ ומכ ,תועדה לכל ,םיטרפה לכ םע 'םויס' ,ארמגב
.(97 'מע א"ח נ"שת תויודעוותה

.ןבומכ ,ז"הדא חסונ פ"ע ונקתל שי ,םויסב רמאנה "אנ ברעהו" חסונ

ו"מר ד"וי ך"שב ראובמכ ,םויסה ירחא ןנברד שידק רמוא היה ה"ע קורב לואש-םייח 'ר ח"הרה 'וכו עיפשמה
ינקז ןיב רורב גהנמ וא הארוה שי םא ב"צו .('לודגה שידק'כ אוה ןנברד שידק לכ חסונ ם"במרב) זכ ק"ס
.ןודנב םידיסחה

-תעשתב םימויס תושעל ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא תגהנהמ ריעהל .ךכ-רחא רשב תדועס םילכוא ןיאשכ וליפא" (21
."46 'מע םיגהנמה רפס - ןייו רשבב ךכ-רחא דעוס היה אלש ףא םימיה

.74 'מע ד"ח ט"משת תויודעוותה (22

- "החמשב ןיטעממ בא סנכנשמ" :ל"זח ירבד שוריפב [שטאקנוממ צ"הרה םשב] עודיה םגתפהמ םג ריעהל" (23
יפ-לע רתומה ןפואב ,החמשב הפסוהה ידי-לע ,'החמשב' םימיה-תעשתד םייוצר-יתלבה םיניינעה 'ןיטעממ'ש
."ןבומכ ,ךורע-ןחלוש

(רצק ןמז ךשמב המייסלו הדמלל םילוכיש ,דבלב םיפד הנומש ,הנטק יכה תכסמ) דימת תכסמ :אמגודלו" (24
,תוכרב :תותכסמה תעבראב - "'ה ידומיל ךינב לכ"ד םויסה ןכו ,"שדקמב םירמוא םייוולה ויהש רישה" המויסש
."ךינב" תובית-ישאר - תותירכ ,תומבי ,ריזנ

.672 'מע ג"ח מ"שת שדוק-תוחיש (25

.96 'מע ד"ח ח"משת תויודעוותה (26

,העש תארוה וזש הארנ ןיא "וז הנשב דחוימב" םש רומאה תורמלו .719 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס (27
.ש"ייע

.564 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפס .708 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס (28

.580 'מע ב"ח נ"שת תוחישה-רפס (29

'מע ז"יח ק"גאב ,םויה יאצומב הדועס תושעל ןתינ אלש ףסונ הרקמב ןכו .זנר 'מע וט קלח שדוק-תורגא (30
מש 'מע א"יחב ךדיאמ .תווצמל סנכנש ןושארה עגרב דיימ ל"צ הדועסהש ראבמ ,ה"רע ליל ק"שצומב לחשכ ,זפ
םשש ןכתיי ךא ,פ"כהוי יאצומב ךישמהלו (םויב הארנכ הנווכהו) ןושארה םוי יצחב ליחתהל עיצמ כ"ויעב לחשכ
םירוביד-יטוקלמ 75 'מע םיגהנמה רפסב אבומ ונגהנמ ,ללכ ךרדב לבא .כ"ויע לילב הדועסה םייקל רשפאתה אל
תא םישוע (םויה יאצומ) ברעבו ,הקשמו 'חקל'ב םידבכמו רמאמ הווצמ -רבה רזוח תירחש ירחאש ,חסר 'מע ב"ח
.(ןקזה ר"ומדא גהנש יפכ) הדועסה


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il