- ס"ר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה בא-םחנמב 'ג * םירבד תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה חישמו הלואג תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


שדקמה דחאו דחא לכל ןיארמ"
"דיתעלד


אוהש ה"בקה לש ומלועב םוקמ הל ןיא ,הדירי םשל הדירי
רמול ךירצ ךחרכ-לע * "ביטיהל בוטה עבט"ו "בוטה םצע"
הלודג היילע היהת הדי-לעש איה הדיריה תילכתו תנווכש
תילכתהו הנווכה אוה רבד לכב רקיעהש ןוויכמ * רתויב
* היילעהמ קלח איה המצע הדיריה ,התוהמבש אצמנ ,ולש
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ


.1"דיתעלד שדקמה דחאו דחא לכל ןיארמש ,הזחמ ןושל" - "ןוזח תבש"ד שוריפה עודי

:2ןיבהל ךירצו

,"היעשי ןוזח" הרטפהה תלחתה םש לע - "ןוזח תבש"ד טושפה שוריפה ךפיה אוה הז שוריפ
"םירצמה ןיב"ד תותבשה 'גד תורטפההש ךכב שגדומכ) המחנה ךפיה לש םיניינעב האובנה הזחמ
- (3"אתמחנד עבש" ,הז ירחאלש תבשב ליחתמ המחנה ןיינעו ,3"אתונערופד אתלת" תוארקנ
שדקמה -תיב תייאר ירהש ,"דיתעלד שדקמה דחאו דחא לכל ןיארמ"ש "הזחמ"המ תילכתב ךפיה
!?המחנה תומילשב הייאר איה ישילשה

תויהל ךירצ היה "דיתעלד שדקמה דחאו דחא לכל ןיארמ"ש "הזחמ"ה :תצק רחא ןונגסב
הז ךיאו ,שדקמה-תיב ןברוח לע לארשי ינב תא םימחנמשכ ,"אתמחנד עבש"ד ןמזב (הרואכל)
באב העשת וב לחש עובשל םיסנכנ הנממש ,תישילשה תבשבו ,"אתונערופד אתלת"ד ןמזב אקוודש
!?"דיתעלד שדקמה דחאו דחא לכל ןיארמ" - 5(ןברוחה ןמז) 4

:6היילע ךרוצ איה הדיריש ללכה יפ לע - הזב רואיבהו

,בוטה םצע אוה ה"בקהש ןוויכד ,ה"בקה לש ומלועב םוקמ הל ןיא - (המצעלשכ) הדירי
ךחרכ-לעו .בוטה ךפיה ,הדירי לש ןיינע ומלועב היהיש ןכתיי אל ,7ביטיהל בוטה עבטמו
,רתויב הלודג היילע היהת הז ידי-לעש ידכ ,איה ,הדיריה תילכתו תנווכש ,רמול ךירצ
היילעה - איה הדיריה לש התוהמש ,אצמנ ,תילכתהו הנווכה איה רבד לכב רקיעהש ןוויכו
.היילעה לש בלשו הלחתה איה המצע הדיריהש ,ונייה ,הדי-לע האבש

תישילשה תבשב "דיתעלד שדקמה דחאו דחא לכל ןיארמ"ש "הזחמה"ב םג שגדומ הז ןיינעו
העשתל הכומסה תבשב ותלחתהד) ןברוחה תדיריד יתימאה ןכותהש ןוויכ - "אתונערופד אתלת"ד
.דיתעלד שדקמהד היילעה לש בלשו הלחתה אוה (באב


:קיפסמ וניא הז רואיב ,לבא

םלועב רדסה ה"בקה עבקש ינפמ קרו ,הזמ הז םייכפוה םה םמצעלשכ היילעו הדיריש ןוויכ
ליבשב) הדיריה תמדקהב (הרואכל ידדצ רבד דצמ) חרכה השענ ,8הדירי ירחאל האב היילעש
.היילע לש בלשו הלחתה איה המצע הדיריהש הז ןיא - (היילעה

השע המל ,הרואכלד ,היילע ךרוצ הדיריד אפוג ללכהב רואיב ךירצש - רקיע הז םגו דועו
שדקמהד היילעהש ,ןדיד ןודינבו ,הז ירחאלש היילעה ליבשב הדיריב ךרוצ היהיש הככ 'ה
,ךכ ידכ דעו ,שדקמה-תיב ןברוחד הדיריה תמדקה ידי-לע אלא תויהל הלוכי הניא דיתעלד
!?"יב תפנא יכ 'ה 9ךדוא" אובל דיתעל ורמאי הז ןכלש


תשרפב םלועל איה ןוזח תבשש - עובשה תשרפל ןוזח תבשד תוכיישהו רשקה םדקהב ןבויו
:10"םירבדה הלא

,לארשי לכ לא השמ רבדיו אלו)" לארשי לכ לא השמ רביד רשא םירבדה הלא"ד קוידה רואיבב
הנשמ" ,"לארשי לכ לא השמ רביד רשא םירבדה"ש זמורמ הזבש ,רמול שי - (הזב אצויכו
הארמ ,"הלא"ד ןפואב תויהל םיכירצ ,הלוכ הרותה לכ ,וינפלש םירפסה 'ד ללוכש ,"הרות
תויהל ךירצש םינמזה לכב לארשימ דחאו דחא לכד הרותה דומילש ,ונייה ,הלא רמואו ועבצאב
,וניבר השממ םויה עמוש וליאכ ,"השמ רביד רשא םירבדה הלא" רמואו ועבצאב הארמש ןפואב
.12"םישדח ךיניעב ויהי םוי לכב" 11ל"זר רמאמ ךרד-לע

:הזב ןיינעהו

ןושל "הרותה ןתונ" - םוי לכ תלחתהבש הרותה תכרבב שגדומ 13םוי לכב הרות ןתמד שודיחה
הירב םדאה השענ םוי לכב"ש ,רמול שי םעטהו .שדחמ הרות ןתמ השענ םוי לכבש ,14הווה
,(16"(העוגרו השדח) ול ריזחמ ה"בקהו (הפייע) ותמשנ דיקפמ" הלילבש ירחאל) 15"השדח
.17שדחמ הרותה תלבקו הרות ןתמ ולצא תויהל ךירצ

השע המל - (היילע ךרוצ הדירי ןיינעב ליעלד הלאשה ךרד-לע) הלאשה תלאשנ הז ןיינעבו
דומילמ תעדה חסיהו קספה השענש ןוויכ שדחמ הרותה תניתנב ךרוצ היהי םוי לכבש הככ 'ה
:הנישה ידי-לע הרותה

הניא ומויק ןמז ךשמ לכ םדאה תאירבש ,18"ינוק תא שמשל אלא יתארבנ אל ינא"ש ןוויכ
םדאה תא ה"בקה ארב המל - (תווצמה םויקו הרותה דומיל ידי-לע) "ינוק תא שמשל" אלא
דעו ,21ןושיל חרכומ ןמזל ןמזמש ןפואב (20ןוילעל המדא םש לע ,19"םדא ןייורק םתא")
"תועש הנומש" דעו ,תועש המכ םוי לכב םינשיש םדא ינב לש םלוככ םבור לצא ליגרה רדסהש
חרכומ הז ידי -לעש ,(24"יל חוני (הנומש אירטמיגב) זא יתנשי" 23קוספב זמורמכ) 22
26הרותה דומיל ידי-לע ונוק תא שמשל ותאירב תילכת יולימב 25תועש המכ לש קספה תויהל
!?תווצמה םויקו

"הלעמלמ םייח ול תבאושו הלוע איה ןשי םדאש העשב . . וזה המשנה"ש 27ל"זח ורמאש הזו
תא ה"בקה ארב המל םעטה ראבמ הז ןיא לבא ,םדאה תאירבב ה"בקה עבקש רדסה הז ירה - 28
ה"בקה לש ותלוכיבש יאדווב ירה ,הלעמלמ םייח בואשלו תולעל ךרטצת ותמשנש ןפואב םדאה
,ףקותה לכב ופוגב תאצמנ ותמשנש העשב היהת םייחה תביאשש ןפואב 29םדאה תא אורבל
ירהו) 31"אתויחד אטסיק" קר ראשנו 30תויחה רקיע קלתסמש הניש לש קספה אלל ,רע ותויהב
םויה ךשמב עגרו עגר לכב ,32קספה אלל איהש המישנ ידי-לע תויחה תכשמהב ןכ השענ
(תועש המכ לש קספה טרפבו) קספהב ךרוצ היהי אל אלימבו ,(33ןשי ןיבו רע ןיב ,הלילהו
.34תווצמה םויקו הרותה דומיל ידי-לע ונוק תא שמשל ותאירב תילכת יולימב


:הזב רואיבה רמול שיו

האירבה לכב תומילשו יוליע לועפל איה (35הלוכ האירבה תומילשו רמג) םדאה תאירב תילכת
ארב" ,םוקמ לכמ ,36"בוט יכ םיקולא אריו"ש ןפואב איה ה"בקה ידי-לע האירבהש ףאד ,הלוכ
ףתוש" השענש ,םדאה תדובע ידי-לע שודיח ףסותיש ידכ ,38"ןקתל" ,37"תושעל םיקולא
.39"תישארב השעמב ה"בקהל

המרהו יוליע לעופו ,םלועב השודק ךישממש ,תווצמהו הרותה םויק ידי-לע השענ הז שודיחו
,40"םינוילעל ולעי םינותחת" :הרות ןתמד שודיחהל עגונב ל"זח ןושלכ - םלועה עבטב
הרות םייקמ םדאהש הז ידי-לעו ,"ןותחת" אוה ירה ה"בקה ידי-לע ותאירב דצמש ,ונייה
סנ ,"םירהה לע סנה ומכ" ,41"יסנ םירא"ד ןפואל דעו ,"םינוילעל הלוע" אוה ירה תווצמו
"עבט" יבגל "סנ"בש שודיחה תמגודבו ךרד-לע ,(רושימ םוקממ הלעמלש) 43רה יבגל םג המרהו
.44

תישענש דע תמייוסמ הדובעב ומצע תא ליגרמש ירחאלש - אפוג םדאה תדובעב הז ךרד-לעו
ראובמכ ,("סנ") ותוליגרמ הלעמלש ןפואב ותדובעב שודיח ףיסוהל ךירצ ,45עבט ומכ ולצא
ימ ונייה םיקולא דבוע"ש ,47"ודבע אל רשא"ל "םיקולא דבוע" ןיבש קוליחהב 46אינתב
,יכ ,48"דבל םימעפ האמ וקרפ הנושש ימ ונייה ודבע אלו ,דחאו םימעפ האמ וקרפ הנושש
תונשל" םדאה ךירצ הז ליבשבש) וירוענמ לגרוהש תוליגרה לע הרתיה תחאו האמה םעפה תאז"
."םיקולא דבוע ארקנ תויהל . . ןהיבג לע הלועו ןלוכ דגנכ הלוקש ("תוליגרה עבט

קספהה ירחאל "השדח הירב" םדאה השענ םוי לכב"ש שודיחה תוללכב םג שגדומ הז ןיינעו
:הנישה ידי-לעש

קספה אלל איה תווצמה םויקו הרותה דומיל ידי-לע ונוקל שומישהב םדאה תדובע רשאכ
,ותדובעבש שודיחה ךכ-לכ השגדהב רכינ אל - (הנישד קספהה ומכ) האירבה עבט דצמ חרכומה
,ותוליגר לע הפסוהב איה הז עגרב הדובעה רשאכ םגש אלא דוע אלו .ידימת ןפואב התויהל
.תידימתה ותדובע תוללכל (קספה אלל) דחא ךשמהב איה ירה

הירב" השענ תרחמלו ןושיל ךירצ םוי לכבש ןפואב םדאה תאירבל םעט ראבל שי הז יפ-לעו
(ה"בקה ידי-לע ארבנש יפכ) האירבה עבט דצמש ףאש ,ותדובעבש שודיחה שיגדהל ידכ "השדח
הירב" השענשכ ,םוקמ לכמ ,תווצמה םויקו הרותה דומילב ותדובעב קספה תויהל חרכומ
."םישדח . . םוי לכב" ,תווצמה םויקו הרותה דומילב ותדובע תשדחתמ ,"השדח

-ףאו ,אקווד לארשיל הז ןיינע ךייש הנישה ידי-לע השענש שודיחה תלעמ דצמש רמול שיו]
שיש רמול םוקמ תניתנ היהת אלש ידכ ,הנישד חרכהה םלועה תומוא עבטב םג השענ ,ןכ-יפ-לע
.[49הנישל םיקוקז םניאש לארשי ינב יבגל םלועה תומואל הלעמ

אל קספה אלל יכ ,קספהה תמדקה (50לכש יפ-לע) בייחמ ומצעלשכ "שודיח"ה רדגש ןוויכו
בייחמ וניא ומצעלשכ "היילע"ה רדגש ,היילע ךרוצ הדיריל המוד הז ןיאו] שודיח ךייש
דצמ) ותדובעב קספהה ירה ,[הזמ הז םייכפוה םה היילעו הדירי ,הברדאו ,הדיריה תמדקה
.שודיח לש ןפואב ונוק תא שמשל ותדובעמ קלח אוה (האירבה עבט


תבשה) "אתונערופד אתלת"מ תישילשה תבשבש - ןוזח תבשל עגונב םג ןבומ הז יפ-לע
:"דיתעלד שדקמה דחאו דחא לכל ןיארמ" (ןברוחה ןמז ,באב העשת ינפלש

שודיחה תלעמ ליבשב ,איה ,דיתעלד שדקמהב היהתש היילעה ליבשב ןברוחהד הדיריה תנווכ
-תיב (52"שדקמ יל ושעו" 51רמאנ םהילאש לארשי לש םתדובעב שודיחה ידי-לע) שדקמה-תיבב
.שדח שדקמ

אל ,ירה ,םדוקה שדקמה-תיב ןברוחד קספהה חירכמ שדח שדקמה-תיב תיינבב ךרוצהש ןוויכו
.53שדחה ןינבה תלחתה אוה ןברוחה ,הזמ הריתי אלא ,ןינבהל הריתס וניא ןברוחהש דבלב וז

שגדומ תבשה םויבש ,54רמול שי - (באב העשתב אלו) ןוזח תבשב הלגתמ הז ןיינעש םעטהו
םלועבש םיארבנה לכ יובירד תומכהש - (תוימינפ) תוכיאה יבגל (תוינוציח) תומכה לוטיב
תרטמו תילכת יבגל (ארהיטב אגרשכ) הלטב השעמה ימי תששב וארבנש (55"'ה ךישעמ ובר המ")
האירבהב תומילשו יוליע לועפל (תישארב השעמ ףוסב ארבנש) םדאה תדובע - (תוכיא) האירבה
אוה ןברוחהש רתוי שגדומ תבשה םויב ,ןכלו ,56"םאבצ לכו ץראהו םימשה ולוכיו" ,הלוכ
הז ךרד-לעו) 57שדח ןיינב תלחתה - תילכתהו הנווכה ,תוימינפה יבגל לטבש ינוציח ןיינע
הלענ יכה יוליגה תלחתה איה תונערופהש - "אתונערופד אתלת"ד ןיינעה תוללכל עגונב
.(59"ןירוהנ לכ . . 58ועירפתא"ד
(נ"שת'ה ,ןוזח תבש ,םירבד תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)

.ג"הושב - גצ'א 'ע ב"ח ך"נ ת"הוא (1

.ךליאו 608 'ע ב"ח ט"משת ש"הס םג האר - ןמקל אבהב (2

.חכת ס"וס ח"וא ע"ושוט (3

ע"ושוט) בא ח"רמש םימיהו תועובשה 'ג ימי ראשמ רתוי םירומח *באב העשת וב לחש עובשב תוליבאה ינידו (4
.(ךליאו ג"ס א"נקתס ח"וא
----------
.עובש - ןאכ וטושפש ףא ,באב העשת וב לחש תבש ארקנש ריעהלו(*


,טכ תינעת) לכיהל םירכנ וסנכנ ובש ,**באב העבשב לח תבש יאצומש - וז הנש תועיבקב הריתי השגדהבו (5
.(א
----------
לח חספד 'א םויב) ת"א ןמיסהכ ,תבשה םויב לח וניא באב העבש יכ ,באב העבשל תירשפא יכה תוכימסב (**
.חספ ו"דב אלו ,(באב העשת


.(ךליאו ב"ס מ"וטמ פ"ש תוחישמ סרטנוק) ז"נפלש תודעוותהב הכוראב ת"נשמכ (6

.נ"שו .הרעהב 334 'מע ד"כח ש"וקל הארו .ד 'מע (ה"כשת ת"הק) צ"מאהדאל דחא התא ה"ד (7

השודק יניינע לכב רדסהכ ,הדירי תמדקה אלל םג תירשפא ךרעבש היילע ,יכ ,אקווד ךרעב אלש היילעב (8
.(ד"ס ל"נה סרטנוק האר) "שדוקב ןילעמ"ש

.א,ב היעשי (9

.םתס "םירבד" אלו ,"םירבדה הלא" - םירפס המכב תארקנש יפכ (10

.דועו .זט,וכ אובת .גי,אי בקע .א,טי ורתי י"שרפ האר (11

ויהו ביתכ הנה" - (הקדצב היבשו הדפת טפשמב ןויצ ה"דה ירחאל) עובשה תשרפד ת"וקלב הלחתההמ ריעהל (12
ל"י ילואו ."םישדחכ ךיניעב ויהי םוי לכב יכ ,םוי לכ לע יאק שוריפ םויה ךווצמ יכונא רשא הלאה םירבדה
ןיינעה םע רושק "(םירבדה) הלא"ש ןוויכ - "םירבדה הלא" ,השרפה תלחתהל תוכיישהו רשקה םג זמורמ הזבש
.(םינפבכ) םישדח ךיניעב ויהי םוי לכבד
----------
םוי לכב" ל"זח תשרדש ףא ,"םויה ךוצמ יכנא רשא הלאה םירבדה ויהו" קוספה איבהל קיידמש קתמוי ז"פעו (*
"יניס רבדמ ואב הזה םויב" :ומכ ,"הלא" ןושלה םהב רמאנ אלש םיקוספב (םג) איה "םישדחכ ךיניעב ויהי
.(םש בקע) "םויה םכתא הוצמ יכנא רשא יתווצמ לא ועמשת עומש םא 'יהו" ,(םש ורתי)


הז םויבש םיעגרהו תועשה לכ ךשמב דומילהש ךכל ףסונ ,וינפלש םויה יבגל הז םויד שודיחה ,רמולכ (13
שממ הז עגרבש ,אצמנ ,"ודגנכ הנושו ארוק ה"בקה הנושו ארוקה לכ"ש ןוויכד ,שודיח לש ןפואב אוה ומצע
.(ג,חס .ב,זס ורתי א"ות האר) יניס רה דמעמב ומכ הרותה ירבד ה"בקה רמוא

.מ"כבו .ג,אפ תוכוס ישורד .א,גכ עירזת ת"וקל (14

.ו"סר ח"וא ז"הדא ע"וש (15

.ו"ס ו"מס .ד"סר םש (16

אלש ןמז לכ םויה רואישכ (הרותה תכרב) ךרבל צ"א . . הלילה לכ רועינ היה םא" תועד המכל ,ןכלו (17
בייחתנ אלש פ"עא ךרבל ןיגהונש רחשה תוכרב ראש ומכ" ז"ה ,ךרבל ךירצש תועדהל םגו ."דומללמ ותעד חיסה
.(ז"ס ז"מס ח"וא ז"הדא ע"וש) "ןהב

.נ"שו .ופק 'מע ג"ח טקולמ מ"הס הארו .ןישודיק 'סמ ףוס אתיירבו הנשמ (18

.א"ער,אס תומבי (19

.דועו .א"ער,ג ה"לש האר (20

ןבא לש דומעה לע עבשנכ . . אושל עבשנ" יכ ,"רתלאל ןשיו ותוא ןיכמ םימי 'ג ןשיא אלש העובש"ש דעו (21
.(י"שרפבו א,גנ הכוס) "רשפא יאש רבד לע עבשנ הז ףאש ,בהז לש אוהש

.ד"ה ד"פ תועיד 'לה ם"במר (22

.בי,ג בויא (23

.דועו .ח"לרס ח"וא א"גמ (24

ורמאש דעו ,ונוק תא שמשל ידכ לצנל ךירצ ,("רעק ןייא") הנפה ןושלמ "העש" םג ,תחא העש וליפאש ףא (25
."ב"הועה ייח לכמ ז"הועב םיבוט םישעמו הבושתב תחא העש הפי" (ז"ימ ד"פ תובא) ל"זח

דעו ,הנישה תעב הרות יניינע םהל ולגיש םיכוז הניתנו הריסמב הרותה דומילב םיקסועהש וניצמש ףאו (26
'מע ד"ח ש"וקל האר) םויב םדומיל י"ע גישהל םילוכי ויה אלש רתוי םילענ םיניינע םהל םילגמ םימעפלש
העשב) וטושפכ הרותה דומילב העיגיה אוה הרותה דומילד (ליגרה רדסהו) ןיינעה רקיע ,ירה - (נ"שו .1026
.טושפכ ,(רע אוהש

.ט,ד"יפ ר"ב (27

חוני יתנשי זא רמאנש .ול החונמו ול םייחו ותאופרו ונוזמ אוהו ןשיו בכוש םדא" :ב"יפ א"רדרפ הארו (28
."'וכ הנישה רחא ףוגה תואירב ייח חוכ שדחתמ ןכל" :ל"דרה 'יפבו ,"יל

תרותכ) עגר לכב טלחומה ספאו ןיאמ (הלוכ האירבהו) םדאה תווהתהו תאירב שודיח ל"צ כ"האלבש טרפבו (29
ה"ב ליצאמה לש ותומצעו ותוהמ"מ איה שיל ןיאמ האירבהש אלא דוע אלו ,(א"הויהעש תלחתהב הראבתנש ט"שעבה
שי אורבל ותלוכיו וחוכב ודבל אוה ןכלו ,ו"ח ול המדקש הליע הזיאמ לולע וניאו ומצעמ אוה ותואיצמש
.ללכ תולבגה הזב ןיאש יאדווב ירה - (כ"ס ק"הגא) "'וכ שממ טלחומה ספאו ןיאמ

.(ב,זנ תוכרב) התימב םישישמ דחא איה הנישש דעו (30

.א,גפ א"חז האר (31

צ"צ ת"וש .ב"לס ז"יס ע"הא ע"וש כ"נ האר - וז הלק העש רועיש) אוה תמ הלק העשל - המישנ אלבו (32
.(ח"קס 'כ תוא םיללכ ח"דש .ע-חס 'יס ע"האל

לע (ךכל)" םייסמו ,"תומיו ןנטצי אלש ףוגה תא תממחמ ותמשנ ןשי םדאש העשב" :(י"שרפבו) םש ר"ב האר (33
."ארובל סלקל ךירצ םשונ םדאש המישנו המישנ לכ

. . ופוג חוניו וילע ותעד חונתש ידכ תעדל ןשי םא" ,הנישל קוקזש ןפואב םדאה ארבנש ירחאלש ףאו (34
תועד 'לה ם"במר) "והעד ךיכרד לכב . . םימש םשל ויהי ךישעמ לכ . . אוה ךורב םוקמל הדובע ולש הניש
,ולא תועשב ולצא תויהל הלוכי התיהש תווצמה םויקו הרותה דומילד הדובעה תלעמל המוד הז ןיא - (ג"פס
.םהב רע היהו הנישל קוקז היהי אלש ןפואב ארבנ היה וליא

א,חל ןירדהנס) ,"ןכומ לכה אצמיש" ,"דימ הדועסל סנכייש ידכ" תישארב השעמל ישישה םויב ארבנ ןכלש (35
.(י"שרפבו

.דועו .ד"וי,א תישארב (36

.ג,ב םש (37

.י"שרפבו ו ,א"יפ ר"ב האר (38

.נ"שו .27 הרעה 74 'מע י"ח ש"וקל הארו .נ"שו .ב"ער ,טיק תבש - ל"זח 'ל (39

.דועו .ג,ב"יפ ר"ומש .וט אראו אמוחנת (40

.בכ,טמ היעשי (41

.("העבגה לע סנכ" - (זי,ל םש) בותכה ןושלה פ"ע) א,גע צ"צהל צ"מהס (42

ם"במר האר) הלוכ ץראה יבגל (השודק) הריתי הלעמ וב התיהש ףאש ,הירומה רה ומכ ,השודקד רה םג ללוכ (43
.הירומה רה יבג לע ק"מהיב תיינבב לארשי לש םתדובע י"ע רתוי לודג יוליע וב השענ ,(ב"פר ח"בהיב 'לה

."'וכ עבטה לע ןושארה םעפב רבדה שדחתנש אוה סנה ןיינע" :ו"נרס ט"שכ האר (44

.(דועו .ב"עס ,חיק תבש 'סותב אבוה - ד"הס ב"פ תוכרב ימלשורי) "ערכ 'ישפנמ" ל"זראמ ד"עו (45

.וט קרפ (46

.חי,ג יכאלמ (47

.ב,ט הגיגח (48

ןיינע ליבשב ע"הוא לצא םג הז השענ - שודיחה השענ ז"יעש הנישה ןיינעב הלעמ שיש רומאה פ"עו (49
.(דועו .טיש ע"ס ו"נרת מ"הס האר) הריחבה

.'וכ לכשה יללכ פ"ע אלשו ,םיבר םינפואב האירבה תירשפא ,לוכי לכ אוהש ,'תי ותלוכי דצמש ,ריעהלו (50
לכ"ש (לוכיבכ תישפחה ותריחבב) 'תי ונוצרב הלע ,לבא .קספה תמדקה אלל "שודיח" - "תוענמנ" לש ןפואל דעו
'מע א"ח ח"משת ש"הס הכוראב הארו .כק 'ע ח"נרת מ"הס) "'וכ לכשה פ"ע היהי . . לכשה פ"ע תויהל רשפאש המ
."תוענמנ" לש ןפואב אל - יאדוובו ,(ךליאו 134

.ח,הכ המורת (51

בותכה ךשמהכ ,(םתביבסבו םתיבב ,המינפ םבלב) לארשימ א"ואכד יטרפה שדקמה תיישעב םתדובעמ ליחתמ (52
.(דועו .א,טס ה"לש .פ"הע ךישלא האר) א"ואכ ךותב ,םכותב אלא רמאנ אל וכותב ,"םכותב יתנכשו"

- בנק ס"וס ח"וא א"מר) "תונבל תנמ לע השוע ןכ םא אלא תסנכה-תיבמ רבד רותסל רוסא"ש וניצמש ד"עו (53
.(נ"שו .ה"ס מ"דשת ןוזח תבש - םירבד ש"וקל הכוראב האר) ןיינב איה וז הריתס ,יכ ,(הליגמד ד"פ יכדרממ

םויל ,(םויה ריש רותב ורמוא וב) תבשה םויל ריש רומזמ" - הלואגל תבשה םויד תוכיישה לע ףסונ (54
.(הפוסב דימת) "םימלועה ייחל החונמו תבש ולוכש

.דכ,דק םיליהת (55

.פ"הע ת"הוא הארו .א,ב תישארב (56

הלעמלש הניחבל היילעה תישענ תבשה םויבש עודיכ - תבשה םויב שגדומ שודיחה ןיינע םגש ,ריעהלו (57
ש"הש ת"וקל) ןושאר םוי פ"הוע ליחתמ תבשה םוי ירחאל ,ןכלש ,ןמזה ןיינע תוללכ שדחתנ ז"יעו ,ןמזהמ
.(מ"כבו .א,הכ

רפס תלחתה ,"םירבדה הלא" ןירוק הבש - "אתונערופד אתלת"ד תישילשה תבשל תדחוימה תוכיישהמ ריעהלו (58
תבשה םג ה"ה (בוט יכ וב לפכוהש ישילשה םויב לח ב"תש) וז הנש תועיבקבו ,"הערפל תישימחה" ,ישימח
לכאי תבש ברעב חרטש ימ") תבש ברעו ,(ןושארה םויב וא תבשה םויב לח ב"תשכ כ"אשמ) ישימחה שדוחב הנושארה
.(ישימח םויב לח ב"תשכ כ"אשמ) *ישימחה שדוחד ישימחה םויב לח ("תבשב
----------
דע ,("המכחה תאז תולגל הוצמ") הרותה תוימינפד יוליגה ליחתה ודי לעש ,ל"זיראה לש אלוליהה םוי (*
.הרותבש (תישימח) הדיחיה 'יחב ,ד"בח תודיסח תרות י"ע "ןוסנרפתי"ד ןפואב יוליגהל


.א,יר א"חז (59


ןפואב תויהל ךירצ םינמזה לכב לארשימ דחאו דחא לכד הרותה דומיל
םעמוש וליאכ ,"השמ רביד רשא םירבדה הלא" רמואו ועבצאב הארמש
וניבר השממ םויה

,רמול שי ,(באב העשתב אלו) ןוזח תבשב הלגתמ הז ןיינעש םעטה
תוכיאה יבגל תוינוציחהו תומכה לוטיב שגדומ תבשה םויבש
תוימינפהו

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


"התיעב" היהי םא ,רבדה ונידיב
"הנשיחא" וא


בטל אנמחר דבעד לכ"ו "הבוטל וז םג" ןברוחה לע רמול רשפא ךיא
?"דיבע

לכ"ד םינפואה 'ב םנשי הזב םגש - תולגהו ןברוחה ןיינע תוללכל עגונב םג ןבומ הז לכ
:"הבוטל וז םג"ו ,"דיבע בטל אנמחר דבעד

םע" ,"הרובגה ילכב דסחה רוא" היה שדקמה-תיב ןברוחבש הכיאל קדצ-חמצה תומישרב ראובמ
הלטבתנ הז תמחמ ,ותוימינפב ,םוקמ-לכמ ,זגורהו ןידהו הרובגה יוליג היה תוינוציחבש
.דסח לש ןיינע הז ירה תוימינפבש ,ונייה ,"םימחרהו הבהאה ררועתנו ,ל"נה השובכ האנשה

:םינפוא 'בב - הזב הרבסההו

,"ךתלחנ םייוג ואב םיקולא ףסאל רומזמ" קוספה שוריפב שרדמב ראובמה יפ-לע - 'אה ןפוא
. ףסאל רומזמ רמוא המו ,ףסאל הניק ,ףסאל יהנ ,ףסאל יכב אלא רמימל ךירצ ארק הווה אל"
ךפשש ינא רמזמ ,םהל רמא !?רמזמו בשוי התאו ,שדקמו לכיה בירחה ה"בקה ,ףסאל ורמא ךכ .
,"לארשי לע ותמח ךפש אלו םינבאה לעו םיצעה לע ("ותמח תא 'ה הליכ") ותמח ה"בקה
,הבוט האב הז קזיה ידי-לע ,לבא ,קזיה לש ןיינע םנמא אוה שדקמה-תיב ןברוח ,רמולכ
,"דיבע בטל"ד ןיינע והזש - ("לארשי לע ותמח ךפש אל"ש) ל"חר רתוי לודג קזיה ענמנש
.הבוט האב הז ידי-לעש אלא ,יוצר יתלב אוה ומצע רבדהש

שדקמה-תיב ,רתוי הלענ שדקמה-תיב ןיינב ךרוצל אוה שדקמה-תיב ןברוחש - 'בה ןפואו
,םדא ידיב םניינבש ינשהו ןושארה שדקמה-תיב יבגל ךורע-ןיאב הלודג ותלעמש ,ישילשה
-תיב ונוכמ לעו ולית לע דמועש ןמז לכ ,אלא ,םימש ידיב היהי ישילשה שדקמה-תיב וליאו
רותסל חרכהבו ,םימש ידיבש ןיינבה תולגתהלו דריל לוכי אל ,םדא ידיב וניינבש שדקמה
...םימש ידיבש ןיינבה תונביהל לכויש ידכ םדא ידיבש ןיינבה הליחת

ידיב שדקמה -תיב ןיינב ליבשב םדא ידיב הנבנש שדקמה-תיב לש ונברוח ,ירה ,ןכש ןוויכו
לע רתוס" - בוט רבד (אוה ומצע ןברוחה) אלא ,(בוט רבד אובי ודי-לעש) קזיה וניא ,םימש
רבדהש ,"הבוטל וז םג"ד ןיינע והזש - ןינבה תלחתה איה המצע הריתסהש ,"תונבל תנמ
.בוט רבד תמאב אוה יוצר-יתלב הארנש

טלאה'מ") "הבוטל וז םג"ד שגרהה תויהל לוכי אל ,תולגב ןיידע םיאצמנש ןמז לכ ,םנמא
קזיה ענמ הז קזיהש רבסהה ונשי ,אלא) ןברוחהד קזיהה יולגב שגרנש ןוויכ ,("ייברעד טינ
;(רתוי לודג

םירתסההו תומלעהה לע ורבע רבכש ירחאלו ,באב העשת ירחאל] וישכעש עדיל םיכירצ ,לבא
הקתרנמ המח איצומ ה"בקה" זאש ,הלואגה ןמזל םיברקתמו םיכלוה ['וכ םילובלבה לכו
הריתי אלא ,"דיבע בטל אנמחר דבעד לכ"ש קר אל) יולגב וארי זאו ,"הב ןיאפרתמ םיקידצ
,רומאכ ,הסוכמ בוט אלא ,הרובג לש ןיינע היה אל ומצע ןברוחהש ,"הבוטל וז םג"ש (הזמ
...הרובגה ילכב דסחה רוא

."הנשיחא"ד ןפואב וא "התיעב"ד ןפואב היהי םא - רבדה ןתינ ונידיבו
- 274-272 'מע ,ינש קלח א"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"ישת'ה בא-םחנמב ף"כ תחישמ)
(הגומ יתלב

רקיעה אוה השעמה


תונבו ינב תלצהב קוסעלו תאצל
לארשי


שגרה לא תונפל קר ,חכוותהל אל

ריעבה ה"בקהש ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכ - הפירשו הפיגמ לש ןמזב ונא םיאצמנ וישכע
ןה שחומב םיאור ירהש ,תוחכוהו תויארב ךרוצ ןיאו ,תולגה ילתוכ תא ("ןדנוצעגנא")
ךרדב םיכלוהו ,תודהימ םידבאנו םיקתנתמש לארשימ המכו המכ לארשי-ץראב ןהו ץראל-ץוחב
.ןלציל-אנמחר ותרותו 'ה לע םידגנמ תויהל םתוא הכילומש ןותלקע

דומלת לטבל רתומ םאה ,םירפסב ןייעל וא ,ןיד-תיב לצא לואשל ךליל יאנפ ןיא הזכ ןמזב
אצויכ תולאש ליבשב םיזבזבמש עגר לכ לע לבח ;לארשי תב וא לארשי ןב תלצה ליבשב הרות
!לארשי ינב תלצהב קוסעלו תאצל שארל לכל םיכירצ אלא ,ולאב

תושעהל לוכי הז ןיינעש - ושפנבש תואנקה שגר תא ררועל דחאו דחא לכ ךירצ הזכ ןמזב
תונבו ינב לע לועפל ךלילו ויתומא 'דמ תאצל - אקווד הרותה תוימינפ דומיל ידי-לע
,םיילכש םיחוכיוול סנכיהל ילבמ] שגר ירבדבו ,םעונ יכרדב םהמיע רובידה ידי-לע ,לארשי
ידי-לע לועפל רשפא-יא שפנ -חוקיפ לש בצמבו ,םיחוכיו להנל יאנפ ןיא הפירש תעב ,ןכש
תבהלש שא יפשר היפשר" ,יקולאה ץוצינה תא םלצא ררועל - [אקווד שגר ידי-לע םא יכ ,לכש
."ה-י

תודיסח דומילל םוי לכב םיתיע עובקל

םויקו הרותה דומילב ,שממ לעופ - אוה לכה תילכתש רוכזל שי . . םייוליעה לכ ירחאל
.תווצמה

- רבד ךל ןיאש ,ונייה ,ןיפילח הל ןיא הרות דומלת ירה הרותד הלגנל עגונבש םשכו
- ןכ ומכ ,הרותה דומיל םוקמב הבוח-ידי תאצל םילוכי ובש - הלענ רתויה רבד וליפא
תוימינפ דומילל ףילחת תויהל לוכיש םלועב רבד םוש ךל ןיא - רמוחו-לקו ןכש-לכמבו
,וכרע יפל דחא לכ ,םוי לכב שממ לעופב תודיסח דומלל דחאו דחא לכ ךירצ ,אלימבו ,הרותה
דמלי זאו ,רתוי הלענ בצמו דמעמל הלעתיש ךרבתי 'המ השקבו הווקת ךותמ ,ובצמו ודמעמ
.רתוי הלענ ןפואב תודיסחה תרות

הכיז ה"בקהש ,ונא לבא ,םידיסח ויהיו תודיסחה תרות לארשי ינב לכ ודמלי ףוס-ףוס
םוי לכב םיתיע עובקל םיכירצ ,"םהינפל ךלוה ץולחה" תניחבב ,שארב םיכלוה ונאש ונתוא
אבילא היהי דומילהש ןפואבו ,בתכ וא רפס ךותמ ,שממ לעופב דומללו ,תודיסחה תרותל
הלגנ דומילב ןה ,םויה לכ ךשמבש הדובעה יניינע לכב עויס ףסותי הז ידי-לעש ,הישפנד
.תושרה יניינעב הדובעב םגו ,תווצמה םויקב ןה ,הלפתב ןה ,הרותד

טימ") םוחו תויח ךותמ תודיסח ודמליש ךרבתי 'ה רוזעי (:א"טילש ר"ומדא ק"כ םייסו)
ןרעוו לאז'ס") םוחו רוא תפסות היהיש לעפי דומילהו ,("טייקמעראוו ןוא טייקידעבעל
.("רעמעראוו ןוא רעקיטכיל
(הגומ יתלב - ג"ישת'ה זומתב ב"י הלואגה גח תודעוותהמ)

יבר יצוצינ


הרהט הברמ


ותרזעבו ותמזויב וללכוש וא ומקוה םלועב תובר תואווקמ
בתוכ ,"לארשי םע תוחפשמ םויק ידוסימ דחא" * יברה לש
דגנכ הדימ ,ול לחאמו הווקמ תיינבב עייסש ריעצל יברה
:תואטבתה דועו * לארשיב ןמאנ תיב תמקהב החלצה ,הדימ
תורודה לכ ףוס דע םינב ינבו םינבל עגונ ןיינעה"
תואווקמ לע * "'םדא םייורק םתא'ל םיאתמה ןפואב ודלוויש
דועו ןתמקהב ברועמ היה יברהש


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

רישכהלו םיקהל םינברו םיחילש חלש אוה .הרהטה אשונב יברה להינ הפינעו הבר תוליעפ
לא רגישש םיבתכמ רופס-ןיאב .ץראה רודכ ינפ-לע ,םיחדינ םקלח ,םינוש תומוקמב תואווקמ
-ומכ .תואווקמ םיקהל םצירמהו םנברד ,םדדוע לארשי תוליהק יגיהנמו רוביצ ישיא ,םינבר
.םירפסו םימוסרפ תועצמאב אשונל תועדומה תרבגהל לעפ ןכ

תרגאב םיאצומ ונא ,תואווקמה אשונל ד"בח יר"ומדא לכ לש רשקה רבדב תניינעמ תואטבתה
:(במ 'מע ,טי ךרכ שדוק-תורגא) כ"שת ןוושחרמב ד"ימ


וניינעתה המכ דע ריאהלו ריעהלו . . רתויבו רתויב אוה הלענ הווקמ ןיינע
ולא וליפאש - ןיינעה אלפנו ,ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז וניאישנ וניתובר הזב
,הרהט הווקמ יניינע הז ללכמ ואצי ,םיניד קוספל וצר אל םימעט המכמש םהמ


.'וכו 'וכו תוטרופמ תוארוה ,ת"וש וחלש ,הדחוימ בל תמושתב הזב וניינעתהש

םיקקזנה תמישר

ותיינפב .עויסו הרזע תשקבב ג"ישת ףרוחב רבכ יברה לא הנפ 'החפשמה תרהטל יצראה זכרמה'
:שממ ףוחד ןיינע איה הווקמ תמקה םהבש תומוקמה תמישר תא זכרמה ןייצ

םידמוע - הביתנ .3 .המלשהל דוע רסח הפ םג םישדע-לת .2 .המלשהל דוע רסח - רוכרכ .1"
םיכירצ יכ רעשל שי .לולכשו רופיש תמלשה דוע רסח - והילא-תיירק .4 .הדובעה עצמאב
ךרוצ שיש תומוקמ רפסמ דוע שי הז דבלמ .תוריל םיפלא תעבראל בורק ךרעב דוע הז ליבשב
."דועו יסנמ הרבעמ .3 ,הלעמה -דוסי .2 ,םחורי-לת .1 ןוגכ תואווקמ םהב ןיקתהל ףוחד

וילא יברה ירבדמ האר] ןיינעב יברה לא אב ףא ,לזרב ארזע ברה ,זכרמה םעטמ חילש
.[א"טילש ןירפלה רזעלא-לאומש ברה ח"הגהל 'םיאצאצה רפס'ב 'תודיחי'ב

"ונלש קסופה" יפל

תוארל ןתינש יפכ ,ל"נה תומוקמב תואווקמה תמקהב עייסל תינורקעה ותמכסה תא ןתנ יברה
:(ביק 'מע ,ז ךרכ שדוק-תורגא) ג"ישת תבטב ז"ימ ובתכמב


(ןירפלה ברה תלהנהבש וז) ו"ת םילשוריב רשא החפשמה תרהטל זכרממ ילא ונפ
םילשורימ רשי בתכב םג ךכ-רחאו 'יש לזרב ברה ןאכ םחולשו םחוכ-אב ידי-לע
ידי-לע לבא ,יתרזע םהל יתחטבהו ,ו"ת ק"האב תואווקמ רמגבו ןיינבב עייסל
תוציחנה ןיינע הנה ,םבתכמ יפכ .ד"בח תדוגא ונייה ,ו"ת ק"האב יחוכ יאב
םימוכסה ףוריצב ,בתכמה ילושב וקתענש - ל"נה ירבד יפ-לע - ולאב םה רתויב
.םהמ םוקמ לכב םישרדנה


םוליצמ ןאכ תאבומו שדוק-תורגאב העיפומ הנניא ליעל האבוהש המצע המישרה יכ ןייוצי
:תומוקמה םתואב רקבל ד"בח-תדוגאב םיליעפל יברה הרומ ךשמהב .בתכמה


םינפ-לכ-לעש םוקמ ותואב ,ולאה תומוקמה דחאב עייסלו ןנובתהל םבוטמו
םאתהב תושעהל הווקמה הכירצש - תחא דועו .ד"בח תולועפמ שי םש ותביבסב
...ונלש קסופה אוהש ןוויכ ע"נ (ב"שרהומ) ר"ומדא ק"כ תארוהל


:בתוכו ותרגאב יברה ךישממ


אקווד תושעל םלצא ולדתשי חטבש ןוויכ ,הזב ונייעיש ידכ הז יננה בתוכו
והזש ,ריבסהל אלא המחלמב סנכיהל םהילע ןיאש ןבומ .תורחא תוארוה יפ -לע
םיניינעב טרפבו ,ובר קספו ירבדכ םייקל אלש אוהש-ימ תא חירכהל ןידה ךפיה
...ולאכ

תוריל םישימחו האמ

:(בכר 'מע םש) ו"ת ק"האב ד"בח-תדוגא תלהנהל יברה בתוכ ג"ישת ןסינב ג"יב


םולשת םתאצוה לע וחקי (א הנה ,החפשמה תרהט חטשב תולעפמב םתלאשל עגונב
ןבומו ,ןירפלה ברה י"ע תלהנתמה החפשמה תרהט זכרמ לש תחא הווקמ ןוקית
ורבדתיו ,ע"נ (ב"שרהומ) ר"ומדא ק"כ תונקתל םיאתתש ןפואב תויהל הכירצש
תואצוה לע והזש םסרפל םדיב לבא ומש לע ןוקיתה 'יהיש י"נה זכרמה םע הזב
.הז ןיינע לכ תא ינפל עיצהש 'יש לזרב ברה םע רבודמה היה ןכ יכ ,ח"וגא

הפיחמ 'יש ןיקסורבאד ח"הרה ילא בתכ התודואש הווקמ הנשי הז לע ףסונ
תוריל 150=] י"אל ן"ק לש םוכס שרוד ןוקיתהו ,םתעצהב ילא הנופש בתוכו
היהיש ל"נה יפ-לעו .ןוכנ הז םג יתעדל ןכ םאו ,ךרע יפל [תוילארשי -ץרא
.ע"נ (ב"שרהומ) ר"ומדא ק"כ תנקת תשירדכ


'מע 'ה ךרכ ('ב ךרכ ב"ישת) 'םחנמ-תרות') ב"ישת חספ-לש-ןורחא תחישמ ןיינעמ עטק הנה
:יברה רפיס הב (145


תנקת יפכ היהתש וריעב הווקמ תיינבב ותולדתשה רבד-לע ידיסח בר ילא בתכ
א" ,ףסונ בר ריעב ונשיש ,אלא ,ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא לש הווקמה
ןפואב הווקמה תונבל ןפוא םושב םיכסמ וניאש ,ויבג לע דמועה ,"רעש'םלוע
הרשכ הזכ הווקמש (ידיסחה ברה לש) ויתורבסהו ויתונעט לכ ירחאלו ,הזכ
אליממו .ותודגנתה םעט ריבסהל ילבמ ,ןפוא םושב םיכסמ וניא ,רתוי תרדוהמו
.תושעל וילע המ בתכמהב לאוש


:רמואו ךישממ יברה


ןמז רבכ אצמנש ללגב הארנכ - בר ותוא לע 'תוכז דומיל' םג בתוכ בגא-ךרד
בר לש ודימלתש . . הכוס תכסמב ארמגה ירבד יפ-לע ...ותעפשה תחת ךשוממ
בתוכ) הז יפ-לעו ."אנהכ ברד הימופמ קפנו ליאוה ,דחו ירתא רדהמ" ,אנהכ
ונוצר הארנכש - ובתכמב םייסמ - בר ותוא לע תוכז דמלל שי (ידיסחה ברה
...ויתובר לצא הארש וזכ הווקמב

"הרזעה רוקמ"ל הדות

תיפותיש תובשייתהל לארשי-תדוגא-ילעופ תצובק") 'הביתנ' לש ימשיר ןויליג לע בתכמב
:בונמלז לאומש ברה ,םימי םתואב ד"בח-תדוגא ריכזמל בושייה שיא בתוכ ("מ"עב

ונלביקש הווקמה תמלשהל הבושח דואמה הרזעה לע ונלוכ תדות עיבהל וננה .הכרבו םולש"
הלבקה לע ותדות ומשב בותכל ינשקיב ףסכה תלבקל חילשה םג .י"אב ד"בח-תדוגאמ ודי לע
לארשי לש םתוביל ברקל רתויו רתוי ד"בח תונייעמ וטשפתיו ןתי ימ .ותוא ולביקש הפיה
- וזה הבושחה הרזעה לש ןושארה רוקמל וניתדות עיבהל םג םיצור הז ךרד .םימשבש םהיבאל
רשק לבא .םיברוקמהו םירשוקמה ןמ הפ ונחנאש דיגהל יתלוכיו יאוולה .א"טילש ר"ומדא ק"כ
."...ונלביק רבכ תינחור הבוט הברהו ,שי

ד"בח -תדוגא ישנאו ,תמייוסמ הנבה-יא התרקש הלוע (ג"ישת לולאב ז"ט) יברה לש בתכממ
."'וכו תואווקמ םמצעב ןקתל תומוקמ המכל םמצע םשב ועסנ"

תוריל=] י"ל 1700 לש םוכס ףסאנ ד"בח-תדוגא לש תואווקמה ןרקבש ןוויכ ,יברה שקיב
'יש ןירפלה ברה תואישנב החפשמה תרהט זכרמל הזמ ונתי ,הנושי ילב יתעדל הנה" [תילארשי
."ע"נ ב"שרהומ ק"כ ןוקיתכ תחא הווקמ ןוקיתל י"אל תואמ ג"י וא ב"י

הילטיאב הווקמ ינובל דודיע

-וצר 'מע ,ו ךרכ שדוק-תורגא) הילטיאב ידוהי רוחבל יברה בתוכ ב"ישת בא-םחנמב ח"כב
:(זצר


'וכו צ"צב קסוע נ"ונ א"יא ח"הרהו ג"הרהמ יתעדונש הממ ,דאמב יתינהנ
הווקמה ןיינב ןיינעב ודיב עייסמ רשא ,וואלרעפ 'יש ןהכה יכדרמ ר"הומ
רשא ךרבתי םשהמ ןוצר-יהיו ,הרושקה ונתרות תעדל רודיהב תמאתמ היהתש
. . לארשי םע תוחפשמ םויק ידוסימ דחא והזש ,םלועב הרהט ךישמהל ותולדתשה
וינפל םיאתמה גוויז תאיצמב טרפבו ויניינעב הכרבו החלצה ול ךישמי הז
.בורקב דחי םג .תוינחורבו תוימשגב

הדנקב הווקמ תיינבב תופתתשה

- הלולכשו םהלש הווקמה ןיינבל רלוד [491=] א"צת ךכ לע האחמה הזב ףרצל ינא חמש"
שדוק-תורגא) ב"ישת בא-םחנמב ג"יב יברה בתוכ - "ןירדהמה תועיד םג תאצל יתנווכ הלולכש
:לחאמו ףיסומו (ברע 'מע ,'ו ךרכ


,הנש ,םלועב הרהט ךישמהל חילצי םדיב 'ה ץפח רשא ךרבתי םשהמ ןוצר-יהיו
המלשה הלואג לארשי ללכ תלואגל הבורק הנכהו המדקה הז היהתו שפנ
ם"במרה ירבד םה ירהו .אמוי תכסמ ףוס בוט םוי תופסותב זמורמכו ,תיתימאהו
.(םיכלמ תוכלה ףוסב חישמה תאיבד תילכתהבו הליבטה זמר תואווקמ 'לה ףוסב)

'וכו רוביצ יכרצב םיקסועה םינואגה-םינברה וירבח םולש תשירפבו דובכב
.שדוקב םתדובעב החלצה תכרבבו

וינפל האנתה

ןלהל .תינוציח הניחבמ םג תורדוהמו תופי תויהל תואווקמה לע יכ יברה ןייצ םעפ אל
לע (68 'מע ונייח תיבב (א"משת) 'להקה' תנש ןמוי') א"משת ולסכ שדוחמ יברה תבושת
:השדח הווקמ תיינבל תינכותה


היהת הזב םגש) 'וכו םילתכ ,םיטיהרל עגונב הפי הז לכ היהי יאדוובו
'ינבהב) תוזירזה - רקיעו דועו .(ריעב רשא תואווקמה לכ ךרעב האנו תרדוהמ
.תעייסמ םיברה תוכזו .תירשפא יכה ('וכו

תורודל העפשה

לש (904 'מע ,'א ךרכ ט"לשת שדוק-תוחיש) הנעטל יברה סחייתה ט"לשת ולסכב ט"י תחישב
.('וכו תואווקמ תיינב) החפשמה-תרהט ןיינעל (הזב אצויכו הקדצמ) רוביצ יפסכ תליטנ
:בישה יברהו


ןפואב ודלוויש תורודה לכ ףוס דע םינב ינבו םינבל עגונ ןיינעהש תעדל שי
יעבדכ ךוניח ךכ-רחא ולבקיו תובוט תודימ עבטב "םדא ןייורק םתא"ל םיאתמה
רתומש (םינושארה ירבד לע דסוימו םינורחאב אבומ) ןיד-קספה עודיכש דע . .
-םא אלא תרחא תורשפא ןיא םאב) הווקמ תונבל ידכ תסנכ-תיב רוכמל (הווצמו)
לארשיב םירוהט תורוד ומיקי הז ידי-לעש ןוויכמ - (תסנכה-תיב תא ורכמי ןכ
הרות ודמליו וללפתי ,תושרדמ-יתבו תויסנכ-יתב ונביש םישנו םישנא -
...תווצמ ומייקיו

!ליהבמ ערואמ

:ג"משת תנשמ יברה לש רתויב הפירח הבושת הנה ,(ל"נה ךורע-ןחלושה ןיד-קספ) הז ןיינעב


!!!ללכ הזל בל םש דחא ףא ןיאש - רתוי דוע ליהבמו ,ליהבמה ערואמה

. . ד הנוכשה לכב התייה . . הדיחיה הווקמ (תוזירזבו רובצ ןוממב) ורתס
!?םייתנשכ ינפל - תונידמ המכמ . . הב םירקבמשו

הווקמ ןיא (1 :עידוהל ינירה - הז רבד-לע םהל "עדונ" אל הארנכש ןוויכו
,וליפא תסנכה-תיבל עגונב ךורע-ןחלוש יפ-לע (2 ,ןאכ ,התע דע המוקמב
בצמב (3 הלחתכלמ ורתס ךיא לודג ןויע ךירצ - תסנכה-תיב דוע שישכ וליפאו
םמוי הרהמב תונבל" תויהל ךירצ - (הז ןודינב ללכ היה אלש) רותסל רתומש
."הלילבו

'הו .םויב אלו הלילב אל ללכ םינוב ןיא םירופס םימי דבלמש יתיאר יניעבו
.בוטב םימייסמו .לארשי ללכ ךותב ונלוכ לע םחרי

...!שרדמה-תיב תא ורכמי

דוע הבר תופירחב ,יברה בתכו ףיסוה (ג"משת) יחיו תשרפ שדוק-תבש ברעב ,הזל ךשמהבו
:רתוי


ינוחיטבהו .הווקמ ךרוצל תסנכה-תיב רוכמל יאדכו רתומש ןיד-קספה עודי
- ךכ רחאו שדוח -שאר ינפל - ךכ רחאו ,ץיקה עצמאב הרומג הווקמה היהתש
.תועובש 'ג וא 'ב ךשמב ךכ רחאו ,תוכוסה גחל

.רומג היהי אל ןכ-םג תועובש 'ג דועבו הווקמה ןיינבב יתייה תבט ד"י

ףסכה ורסמיו והורכמיש ותבוט - שרדמה-תיב תבוטב םיניינועמ תמאב םאבו
רומגיש דבלבו ,ותחרט רכש םיפלא תרשע ול ונתיו - . . מ וניאש שיאל
...ללכ תוצע ול ןתיי אל . . מ שיאו תועובש 'ג ךשמב הווקמה

תוקולחממ רוהט

ריכזמה תועצמאב) יברה תא לאשו וידלי תא (ל"חר) לכשש באל יברה לש ותבושת הנה ,םויסלו
:(ןלהלדכ םשרש

רבד -לע אירטו אלקש התיהו ריעב הווקמ תיינב רבד-לע ריעב ברועמ אוה :לואשל שקיב"
ןכו ןוכנ ונוצר םא (א :ותלאשו ה"ע וידלי םש-לע תונבל ונוצרב תעכ .רוב יבג לע הווקמ
."ריעב המכו המכמ תודגנתה שיש יפ-לע-ףא רוב יבג-לע רוב היהיש יאדכ םא

תונבל םאה ,היינשה הלאשה לע ."םא" הלימה תא יברה קחמ ,"ןוכנ ונוצר םא" הלאשה יבגל
:בתכו "םא" הלימה תא יברה קחמ ,תודגנתהה תורמל ,רוב יבג-לע רוב הווקמה תא


.טושפכ

:הרוה ,הלאשב תרכזומה תודגנתהה יבגל

.דצה ןמ הקשה רוב םג ףיסוהל ולכוי תקולחמ וענמי הז ידי-לע םאבתודיסחה ינייעממ


םירבד תשרפ


(א,א) לארשי לכ לא השמ רבד רשא םירבדה הלא

לארשיל .לגעה אטח לע ,לוכיבכ ,ה"בקה תא ןהו לארשי תא ןה חיכוה השמש ראובמ שרדמב
"ךמעב ךפא הרחי 'ה המל" :רמא ה"בקל וליאו ,(בל אשת) "הלודג האטח םתאטח םתא" :רמא
.(םש)

:קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ ךכ לע רמוא

לארשי"ל ןהו הטמלד לארשי םעל ןה ,רמולכ ,"לארשי לכ לא השמ רביד רשא" רמאנש והז
םישנאו םיקולא םע תירש יכ" ,הררש ןושל אוה "לארשי" ןכש .'יוה םש ,ונייהד ,"ןוילעה
םש לע טלושו ררתשמ אוהש םש לע "לארשי" ארקנ אוה ףא 'יוה םשו ,(בל חלשיו) "לכותו
.םיקולא
(הרותה-רוא)


(א,א) לפות ןיבו ןראפ ןיב

.(הייברו היירפ ןושלמ ןראפ) הפילקד הבהאו דסח ,לאעמשיל זמור - ןראפ

אוה וישע םגו ,"לפתו אווש ךל וזח" ןושלמ לפות) הפילקד הרובג ,וישעל זמור - לפות
.("ימלועב יתארבש אווש אה ,וישע ומש ארקיו" (ג"ספ ר"ב) רמאמכ ,אווש ןושלמ

.הפילקד הרובגה תאו דסחה תא ררבל - לפותל ןראפ ןיב לארשי-ינב תבישי דוס והזו
(הרותה-רוא)


(ו,א) םכל ועסו ונפ הזה רהב תבש םכל בר

םוקמל עוסנל וילע אלא ,ומצע םע ותדובעב קפתסהלו הרות לש הלהואב רגתסהל יאשר םדא ןיא
.הרותה רוא תא םשל םג איבהלו תודהימ קוחרה
(695 'מע ב ךרכ תוחיש-יטוקל)


(גי,א) םמישאו

(י"שר) ד"וי רסח

תורשפ דגנכ אצי ומואנבו ,אגירב םינבר תפיסאב םעפ ףתתשה ע"נ צ"יירה ר"ומדא ק"כ
ךא ,ד"וי רסח אוהש י"שר רמוא "םמישאו" לע :רמא וירבדב .ךוניחבו תודהיב םירתיהו
!הרסח איה תאז לכבו תאצמנ ד"ויה - אלפו אלפה .אלמ "םמישאו" בותכ ונלש הרותה-ירפסב
ךל המדנש דע ,םירתיהב התוא םיחלומו הרשפה תותובע ילבחב ד"ויה תא םירשוק ,יאמ אלא
...הרסח איהש
(712 'מע ב םירוביד-יטוקל)


אוה םיקולאל טפשמה יכ . . טפשמב םינפ וריכת אל
(זי,א)

טפשמ"ש ףא ,דסחה תדימ לש םינפה תא הלעמלש טפשמב וארית לא - "טפשמב םינפ וריכת אל"
,(המדקהב רהוז ינוקית) "ימחר והיא

.םימחרה תדימב תשבלתמ איהש קר ,ןידה תדימ ונייה - "אוה םיקולאל טפשמה יכ"

ונבהאי ךלמהש ותעד לע הלוע ןכלו ,תובוהצ וינפו ךלמה תא האורש םדאל ,המוד רבדה המל
.וב דורמי םא וליפא
(אנ 'מע 'בקעיל וירבד דיגמ')


(זי,א) ויתעמשו ילא ןובירקת םכמ השקי רשא רבדהו

:ונבל םעפ רמא ן"במרה

ךתאנה תא קלסל ךילע הנושארו שארב יזא ,רוסא וא רתומ אוה םא רבד הזיאב םעפ קפתסת םא
דימת ,רבד הזיאמ האנה דצ םדאל שי רשאכ ,ןכש .קפסה ידדצ תא לוקשל ךכ-רחא קרו ,רבדהמ
.וריתהל תורבס אצמי

:ונקוספב זמרנ רבדהש בוט-םש-לעבה ךכ לע ףיסוה

;ואל םא הווצמ אוה םא ,רבד הזיאב טילחהל השקתמ התא םא - "השקי רשא רבדהו"

.תישיא האנה רבדב ךל שיש ךכמ עבונ קפסה - "םכמ"

;םימש םשל קרו ךא ןווכתתו רבדהמ ךתאנה תא קלסתשכ - "ילא ןובירקת"

.("ףסוי עמוש יכ ועדי אל םהו" ןושלמ ויתעמשו) גהנתהל ךיא הנבה ךל ןתא - "ויתעמשו"
(ג 'מע בוט-םש-רתכ)


(אל,א) ךיקולא 'ה ךאשנ . . רשא רבדמבו

,ערהו האמוטה תוחוכ תענכה אוה ,תופילקה למס ,רבדמב לארשי-ינב תועסמ לש ימינפה ןכותה
.תולעמה םור דע המשנה תא תממורמו תאשנמ וז הדובעו ;"ארחא ארטס איפכתא"
(הרותה-רוא)


(חכ,ב) ינריבשת ףסכב לכוא

תא לטבלו רובשל ךילע - "ינריבשת" ,לוכאל הוואתמו ףסכנ התא רשאכ - "ףסכב לכוא"
.הוואתה
(אנ 'מע הרות-רוא)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ


ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
שדוק-תבש ברע
בא-םחנמב 'ג

.2תבש לכבכ ,תבש ידגב םישבול 1'ןוזח תבש'ב


םירבד תשרפ שדוק-תבש
'ןוזח תבש' ,בא-םחנמב 'ד

ספדנכ ,"ידבל אשא הכיא" יולל םיליחתמו "םכל רביד רשאכ" ןהוכל םימייסמ הרותה תאירקב
.3םישמוחב


ןושאר םוי
בא-םחנמב 'ה

:תבש יאצומ

וניא ןיידע ךא תוכרב יניינעב ךוניחל עיגהש קוניתל תותשל םינתונו ,ןייה לע םילידבמ
.4ומצעב לידבמה התוש - קונית ןיא םאו ,םילשורי לע לבאתהל עדוי

תדחוימ השגדהב םהש ,ללכב 'הקדצ'ו 'טפשמ'ב הפסוהל ףסונ - ל"זיראה לש אלוליהה םוי
רבסומכ טרפבו ,"המכחה תאז" הצוח תונייעמה תצפהד תולועפה לכב הפסוה - ל"זיראה לצא
.5ד"בח תודיסח תרותב


באב העשת ברע ,בא-םחנמב 'ח
יעיבר םוי

םירבדבו ,בויא ומכ ,באב-העשתב םירתומה םירבד םידמול (הלפשה רוזאב 1:22) תוצח רחא
.6הכיא שרדמו ,הימריבש םיערה

.ןונחת םירמוא ןיא החנמב

:6תקספמה הדועס

ינש לוכאל רוסאו .םילענמה םיצלוח ןיאו (7רבד הזיא קספהב) ץראה לע תבשל גוהנ
תותשל רוסאו .רתומ ,םינימ המכ וליפא ,םייח הניבגו האמח וא םייח תוריפ לבא ,םילישבת
.ונמזי אל - ולכא םאו ,דחיב השולש לוכאל ובשיי אל .רתומ הת וא הפקו םיפירח תואקשמ
הלובט ,הרקו השק הציב לוכאל םיגהונ .(7:45 :הלפשה רוזאב) העיקשה דע לוכאל רתומו
הדועסב לישבת םילכוא םאו ."רפאב ינשיפכה יניש ץצחב סרגיו" בותכה םש-לע ,רפאב
לקהל ש"נא ןיב ץופנ אל הארנכו] ןוזמה תכרב ירחא הציבה תא לוכאל םיגהונ שי ,תקספמה
.[הזב


ישימח םוי
באב-העשת םוצ

.[ץ"שה-דומעו המיבה ייוסיכו] 6תכורפה םיריסמו םילענמה םיצלוח

.8הזב םירימחמהכ אלדו .רוע לש וניאש לדנס וא דבו ימוג ילענ םילעונ באב העשתב

.9רתוי אלו ,תוניקה תאירקלו הליפתל ץוחנה יפכ קר רוא םיקילדמ

קרפ לכב .'הכיא' םיארוקו (ל"נכ) ץראה לע 10םיבשוי .לבקתת שידק - הרשע-הנומש רחא
.6רתוי לוקה תא םיהיבגמ 'הכיא' ליחתמה

'ךאלערעב' תקירזל רשקב ,וידיסחו ןי'זורמ צ"הרה תודוא רופיס אבומ םיגהנמה רפסב
.11ידמ רתוי תוליבאב וברי אלש ידכ םירבדה ואבוה הארנכ .באב-העשתב תובבוש ישעמו

.6םותי שידק ,ונילע .לבקתת אלל םלש שידק ,'שודק התאו' - תוניקה רחא

.12תוניקה רמג דע םויבו הלילב תסנכה-תיבל תכלל רתומ 'העבש' ךות לבא

:הרות דומלת

"'בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקיפ' רמאנש םושמ . . הרותב תורקל רוסא"ש ,באב-העשתב וליפא
םויל םימיאתמה הרותה יקלחב אוה דומילהש אלא ,עגרו עגר לכב הרות דומלל םיבייח - 13
.14הז

תייגוסו ,'הבר הכיא' שרדמ באב-העשתב הנשו הנש לכב דמול היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.15(א"עס חנ - ב"עס הנ ןיטיג) ןיקזינה קרפד 'ןנחוי יבר'

םיניינעהמ אוהש ,ןטק-דעומ תכסמ לע) 'םויס' ךורעל שי באב-העשתד תעל-תעמה ךשמב םג
15*.(הז םויב דומלל םירתומה

אוה הליפתה ירחאד תוינשמ דומיל ,םויה תוצח דע :באב-העשתב טייצראי ידומילל עגונב
ראשב ומכ הזב םיגהונ ,םויה תוצח רחאלו ,םיעודיה (ג קרפ) ןטק-דעומו 16תינעתד יקרפב
.17באב-העשתב םג םהילע רמוש הנשה תומי לכב הזב קסועהש ונייה ,םירועישה

.18רתומש עמשמ ,תודיסח דומיל ןיינעל

.15ויתושארמ תחת ןבא םישל וא ץראה לע ןושיל םיגהונ ןיא

:תירחש

יבג-לע ךולכל שי םא .19תועבצאה ירשק דע קר - באב-העשתב תירחש םידי תליטנ רועיש
.20רתומ - םימב הז ךולכל ףוטשל איה תוליגרהו םייניעה

.22ותרחמל דע 21"יכרוצ לכ יל השעש" םיכרבמ ןיא

.23ןיליפתו תילט םיחינמ ןיא תירחשב

ללפתמו ןיליפתה שבול ךכ-רחאו ,וטשופו רקובב תילטה שבול היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.24ב"ויכו םיליהת רמא - וללפתהש תעבו .רבדב ושיגרי אלש ,ורדחב הז לכ - םהב

"'ה" רמאש םדוק רכזנו הרמואל חכש .'ונאפר'ל 'לארשי לאוג' ןיב 'וננע' רמוא ץ"שה
תכרבב 'וננע' רמוא - "'ה" רמא רבכ םאו ,'ונאפר'ו 'וננע' רמואו רזוח - ונאפר תמיתחמ
הרמוא - םש םג חכש ."הליפת עמושו הרצ תעב הנועה ,'ה התא ךורב" :םתוחו 'ונלוק עמש'
.25'םולש םיש' רחא המצע ינפב הכרבכ

ןיא .". . ונכרב ,וניתובא יקולאו וניקולא" :רמוא ץ"שה ןיאו ,םיפכ תאישנ ןיא תירחשב
,"םינב דילות יכ" ןנחתאו תשרפב םישנא השולשל םיארוק .שידק יצח .ןונחת םירמוא
.6"םפיסא ףוסא" (גכ,ט - גי,ח) והימריב הרטפה .שידק יצח .ריטפמה אוה ישילשהו

.15החנמב םגו תירחשב םימעפלו .ריטפמל הלוע היה ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ

םלש שידק ."יתירב תאז ינאו" קוספ םיגלדמו ,לאוג ןויצל אבו .ירשא .תוניקה לכ תרימא
ןיא'ו 'םוי לש ריש' םירמוא ןיא תירחש תליפת םויסב .םותי שידק .ונילע .לבקתת אלב
.26'הכיא' ומצעל דחא לכ ארוק ןכמ רחאל .'וניקולאכ

ידגב שובלל םירתומ קדנסהו להומה ,םאהו באה .27תוניקה רחא םילמ ,הלימ-תירב שי םא
.6תוקוניתל םינתונו סוכה לע םיכרבמ .הלימה רחא דע (םיילענ אל ךא) תבש

.ורבחל יש חולשל וא ,המודכו 'בוט רקוב' רמול ןיא ןכו .באב-העשתב 'םולש תלאש' ןיא
ונעידויש בוטו ,שאר דבוכבו הפר הפשב ול םיבישמ ,םולש ןתונו ךכמ עדוי וניאש ימ
.28םויה באב-העשתש

ןיאו .תצק יוהיש הב שיש הכאלמ תושעל רוסא ,(הלפשה רוזאב 1:22) 29םויה תוצח דע
.30לספסה לע םיבשוי ןיאו .הדועס יכרוצ םיניכמ

31"באב -העשתב םייחה-תיבל ךלוה ר"ומדא ח"ומ ק"כ תא יתיאר אל" :ונרוד אישנ יברה בתכ
.

:החנמ

.32תיסחי תרחואמ העשב - החנמ תליפת

החנמ תליפת ינפל הקדצל םינתונ - (תינעתה ללגב וכסחנש תודועסה ימד=) 'אתינעתד ארגא'
.33

,ןיליפתב עמש-תאירק רמול ידכ) עמש-תאירק .הכרבב ןיליפת םיחינמו תילטב םיפטעתמ
.35ת"תח :ללוכ) םירועישה לכו ,וניקולאכ ןיא .םוי-לש-ריש .(34תוישרפה שולש לכ םירמוא
.תרוטק .רבדיו :החנמ תליפת רדס 15ךכ-רחאו .37תירחשל םיכיישה (36הריחבה תיב יניינעו
."ואצמיהב 'ה ושריד"ב ריטפמ ישילשהו ,םישנא השולשל 'לחיו' םיארוק .שידק יצח .ירשא
(שחל תליפתב) 'וננע'ו ,םילשורי הנובב 'םחנ' םירמוא .הרשע-הנומש .שידק יצח .וללהי
םדוק 'הצר'ב וא ,'וננע' רחא 'ונלוק עמש' תכרבב ורמוא - 'םחנ' חכש .'הליפת עמוש'ב
- 'וננע' חכש .6רזוח וניא - חכש םאו ,'םלוכ לעו' םדוק 'םידומ'ב וא ,'הניזחתו'
.25'ןוצרל ויהי' םדוק 'רוצנ יקולא' רחא (המיתח אלל) ונרמאי

יקולאו וניקולא" ,םילשורי הנובב 'םחנ' ,אפורל לאוג ןיב 'וננע' רמוא ץ"שה תרזחב
דע םהידי הליחת םילטונו .םוי לכב התוא ןיגהונל - םיפכ תאישנ וא)) "ונכרב וניתובא
.6םותי שידק .ונילע .לבקתת שידק .(37*קרפה

,עמש-תאירק םירמואו 39םת -ונברד ןיליפת םיחינמ (38העיקשה םדוק) ,37**החנמ רחאל
.40תוריכז ששו ,ךאיבי יכ היהו ,שדק

:באב העשת יאצומ

.ברעב 8:12 העשב הלפשה רוזאב םוצה םויס

תליטנ ומכ ןיגוריסל םימעפ 'ג םיידיה תא םילטונ באב-העשת יאצומ לילבש ,המודמכ"
םילענמה םילעונ ןכו .42הנבל שודיק ינפל - הליטנה .41"הכרב אלב לבא ,תירחש םיידי
.6הליחת םינפה םיצחורו

.43תרופסתו הסיבכמ םיענמנ ןכו ,ןיי םיתוש ןיאו רשב םילכוא ןיא הלילב

םידגב שובללו סבכלו רפתסהל ריתהל שי ךרוצ םוקמב ,תבש-ברע אוה באב ירישעש ןוויכ
םיסבוכמ םידגב שובללו סבכל ,ץחרתהל ,רפתסהל רתומ רחשה תולעמו ,44הלילב דימ םיסבוכמ
הוצמ-תרופסת .46תוצח םדוק םג תבש דובכל לושיבב רשב םועטל רתומ ןכ .45תבש דובכל
ענמיהל שי ןכ .47תוצח ינפל התושעל םיריתמ ,'רדח'ל וסינכהל ידכ הל םיניתממשכ ,דליל
.44םויה 'ונייחהש' תכרבמ

.48ךליאו באב העשתמ רבכ םיליחתמ (באב ו"טד) דומילב הפסוהבש רמול שי ילוא

.49באב-העשת יאצומב םג 'םויס' ךורעל שי

. . באב העשת יאצומב אקווד הנבלה שדקל ,איה הרות רשא ,לארשי גהנמ יפ-לע" :יברה בתכ
ןהש ,היתווצמו הרותהו הבושת יניינע לכב תובוט תוטלחהל תוררועתהה שדחל אמרג ןמזה ירה
םיבר ףסאתהב ןלבקל - רוביצב תושענה תוטלחה חוכ לודגש ןוויכו . . תולגה תביס תולטבמה
החמשו ,הריאמ םייניעו בל תחמשמה איהש ,הרות ירבד תרימאב החמש ,החמש תודעוותהב דחי
ןיאכז ןימויב טרפב תויודעוותה ,היתווצמ םויקב רודיהו הרותה דומילב הלבגהו רדג תצרופ
תבשבו ,וירחאלש "ולש" תבשבו ,באב רשע-השמחב :םינפ-לכ -לעו ,באב 'טל ןיכומסה
שולשבו .וז הנש תומיד (ןימולשתהו) ןובשחה שדוח ,לולא שדוחד םיכרבמ תבש ,הירחאלש
.50"םימיה לכ דימת בבל בוטו החמש ךותמו היתווצמו הרות תקזח - הקזח יווה םימעפ

,הז-ירחאלש םימיב םג 'םימויס' תכירעב וכישמי ,םיאבה םימיב חישמ םולשו-סח בכעתי םא"
.הקדצל הניתנ םע םג (הכלה - 'טפשמ'ב) 'םויס'ה רשקלו .ללכב דעו ,באב-רשע-השימח דע
.תודעוותהו הדועס םע םג - "ןנברל אבט אמוי" - 'םויס'ה תא רשקל - םיאתמה םוקמבו

- ןכ-ינפלש םימיב תאז ומייק רבכש תומוקמב ןה ,ירשפאה םוקמ לכב תאז םסרפל שיו"
אל םוסריפה םהילאש תומוקמב המכו-המכ-תחא-לעו ,קוזיחו תויח תפסותבו ,הזב וכישמיש
51"ללכב 'הקדצ'בו 'טפשמ'ב ףיסוהלו ,םש םג 'םימויס' תיישעל ולעפיו םשל ועיגיש - עיגה
.

תודואו ללכב תודהי תודוא םידוהי םע רבדל ידכב באב-העשת רחאל םינוש תומוקמל םיעסונה
(הקדצה תניתנ לע ררועל םירובידב ךיראהל םוקמב) הקדצ תפוק םהמע וחקי - טרפב באב העשת
אמויד אניינעמ הרות ירבד םהמע 'וחקי' ןכו .לעופב הקדצה תניתנ תודוא תררועמו הריכזמש
רבד םהל רפסל םיאבש םשור תריצי אלל) םיעמושל תומיאתמה תויתואב הפ-לעב רמול ןתינש
יכרדבו םעונ יכרדב ,(םתגהנה ןקתל םררועל םיאב ןיאש המכו-המכ-תחא -לעו ,םיעדוי םניאש
.52םולש
,הייאר ןושלמ 'ןוזח'ש 'ןוזח תבש' ןיינעב בו'צידרבמ צ"הרה תרות תודוא ("ורמוא םשב"ו) םסרפל הוצמ" (1
ררועל ךירצ הזו" .132 'מע ד"ח ח"משת תויודעוותה - "קוחרמ דיתעלד שדקמה תא תחאו דחא לכל םיארמ ובש
.108 'מע ד"ח ט"משת תויודעוותה - "(תבשב רתומה ןפואב - תבשבו) 'הקדצ'בו 'טפשמ'ב הפסוה א"ואכ לצא

ז"הדא ע"ושל תופסוהב םג הארו ,הז ןיינעב םינדה םיקסופל נ"שו ,ז"הדא גהנ ןכש ,46 'מע םיגהנמה רפס (2
.ןויליגה-ילושב 1846 'מע ו-ה קלח

ה"כפ לאירבג-יעטנ - םידיסחה ללכו) ש"נא ןיב גוהנהמ ריעהלו .תבשב איסהרפד תוליבא עונמל ידכ - םעטה
ןוגינב ןיארוק ןיא [תירחש ב"ת תרטפה תא םג - לבא] 'ןוזח' תרטפהמ החכותה יקוספ תא ףאש ,(וט הרעה
הארו .(ז"כס ט רעש םירפא-ירעש ,די ק"ס בפר 'יס א"גמ ,ביק 'יס ש"בירה ת"וש) םלועה גהנמכ אלש ,הכיא
.ג ק"ס א"נקת 'יס 'הרות לארשי גהנמ'

ליחתהל אלש ידכ ,'ינש' ינפל דחא קוספ םייסל ונייח-תיבב וגיהנהו וניש רשאכ .שטיוואבוילב וגהנ ךכ (3
ןיאש תומוקמב ףא ןכ ןיגהונש בתכ א,בנ ג"ח ח"ירהמ יטוקלבו .חלק 'יס םהרבא לשאב ש"מכ) 'הכיא' קוספב
,(החכות וניא הז קוספ ,א"פר ר"כיא - שרדמה פ"ע ןכו ,טשפה פ"ע ,הרואכל ךא .הכיא ןוגינב קוספה ןינגנמ
ארוק-לעבה תונורכז הארו .הזמ ןוצר-עבש ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ היה אל ,31 ע"ס םיגהנמה רפסב רומאכ
גוהנל קיספה דציכו תאז גיהנהש אוהש רפסמה ,("ודלווי םינב . . ועדי ןעמל") ה"ע ןאמרטסוש מ"ר ח"הרה
.ךכ

הארו ,ו"כס א"נקת 'יס ןחלושה -ךורע) 'הריב' ןוגכ ,'הנידמ רמח' לע םילידבמ שי .ד"בח-ללוכ חול (4
ד"כשת זומתב ז"י ק"שב] .ומצעב התושו ןיי לע קר לידבמ יברה היה דימת םלוא .(200 'מע 'תישארב ימי'
תא תותשלו איצוהל הרוה ןכלו ,ןיינבבש ש"ייה לכו תונייה לכ רומגל הוויצ (הז ךיראתמ שדוק-תוחיש האר)
'יש ל"יר ח"הרה - ז"ע לידבה דבעידבו ,םיבנע-ץימ אלא ןיי היה אל ק"שצומבו ,ולכיהב היהש ןייה קובקב
.[רנורג

.109 'מע ד"ח ט"משת תויודעוותה (5

.ד"בח-ללוכ חול (6

-רעש ש"רהמ םשב ח ק"ס םש י"כרבמ ג ק"ס ב"נקת 'יס ת"עשב אבומ ,שממ עקרקה לע תבשלמ ענמיהל רוקמה (7
ןוכמ תאצוהב) ל"ירהמ גהנמ הזב ראבמו ,תפצורמ עקרק ג"ע תבשל לקהל ןד טל ק"ס םש םייחה-ףכה םנמא .הירא
.שממ עקרקה לע ב"תב בשיש (ג"ס ט"נקת 'יס ריאי-תווח ח"מהעבל םייח רוקמב כ"כו .ונר .דנר 'מע םילשורי
הארו ,(ו"טס 582 'מע ה"ח ש"ייעו) שממ עקרקה לע םילבא םיבשוי םגהנמלש ,בתכ טכק 'מע ז"ח ףסוי-טוקליבו
.ו ק"ס םש 'הרות לארשי גהנמ' 'סב הכוראב

.46 'מע םיגהנמה רפס - ג"ערת ק"ס 'םולשו םייח יכרד' .ד"ירת ןמיסב םינורחאו הבושת-ירעש ןייע (8

.ז ק"ס םש 'הרות לארשי גהנמ' הארו ,ג"ס ט"נקת 'יס ע"וש (9

לע הבישיב אקווד אלא הדימעב אל תוניקו הכיא אורקל שיש אלא ,לספסה לע בשי אלש קר אל ונייה (10
וב לכ ,ל"ירהמ ,חקורה תועמשמו ,ףסוי ןאצכ גהונ 'סמ ה ק"ס םש 'הרות לארשי גהנמ' 'סב איבה ןכ .עקרקה
.ש"ייע ,םויה רדסו

םע באב העשתב םיקחשמ ויה שטיוואבוילב" :262 'מע ב"ח א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' הארו (11
.". . 'םימכח ןוצרב אלש' הז היה אלו . . 'ךאלערעב'

.ו"ס ט"נקת 'יס כ"ונו ע"וש פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (12

.ד"נקת ס"ר ח"וא ע"וש (13

תמידק תמגודבו ךרד-לע ,ב"יס ב"ס םירצמה-ןיב תכרעמ ,םיניד-תפיסא ,דמח-ידש הארו .ב"ס םש ע"וש האר (14
,טכת ס"ר ח"וא ז"הדאדו ע"ושוט האר .הנשה לכב ,ב"ויכו גחב גחה תוכלה ,אמרג ןמזהש םיניינעב דומילה
-יעטנ 'ס תנקסמכ אלדו ,580 'מע ה"ח ףסוי-טוקליב כ"כו) 574 'מע ב"ח נ"שת תוחישה-רפס - םש ז"טבו
-העשתב ידימת הרות-דומלת בויח ןיאש רמול הטונש ,גי 'יס רפסה ףוסבש ת"ושב ,םירצמה-ןיב 'לה ,לאירבג
הנש התואב הרוהשכ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ץילמה ל"שת תנשבש ,250 'מע 'ט קלח תוחיש-יטוקל הארו .(באב
ק"כ תומישר אוה אמויד אניינע דומילב רתויב םיאתמהש ,באב-העשתד הממיה לכ ךשמב דומילל תורמשמ תכירע לע
.הכיא תליגמ לע 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא

םה םיטעמש ףא) םידמול שי באב העשתו זומתב ז"י םויבש" אבומ 63 הרעה 547 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפסב
ךרד-לע) 'ישימחה םוצ'ו 'יעיברה םוצ' ד"ע םויה תשרפ (םיאיבנב) הרותב (ללכו ללכ םסרפתנ אלו - רתויב
."(הזב-אצויכו םוי לש וריש םירמוא םוי לכבש

.םיגהנמה רפס (15

.55 'מע א"ח נ"שת תויודעוותה (*15

.ג"פס דע ד"מ א"פמ ,תוינעתה יניינעב תוקסועה וז תכסממ תוינשמל הנווכה ילוא (16

ומכ םניד טייצראי ידומילש רמול הנווכהו ,הז םויב םוי-םויה חולל םש ןייצמו .וש 'מע אי קלח ק"גא (17
.ת"תח ירועיש

.ק"ומד תוינשמה תא ב"תד החנמב יברה םייס ח"משת תנשבש ק"עצו

דמול העבשה ימיב ל"ר לבאש ,ל"ז שטיראפמ ללה 'ר ח"הרה צ"הרה םשב אבומ 77 'מע םיגהנמה רפסב (18
תרבוח 'תומישר' הארו .דפש ס"וס ד"וי רוטב ראובמכ ,באב העשתמ הז ןיינעב רומח לבא ירהו .הרותה תוימינפ
הרעה ןלהלדמ ק"עצו] "אמלעב סרגימל הארנכו" ,באב-העשתב ח"אד םעפ דמל ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כש ,6 'מע ד
אניינעמ דומלל יוצר מ"מו .וטר ע"ס 'ןזא עמשל' ע"עו .11 הרעהו 46 'מע םיגהנמה רפס םג הארו .[35
.14 הרעה ליעל אבומה האר ,אמויד

-העשתב רשא רמול שיו .ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןכ-םג הרוה ןכ" :םש ןייוצמה בתכמבו .47 'מע םיגהנמה רפס (19
ארתב ארודהמ וניבר ע"ושב בותכש המ ךרד-לעו ,תורשל ךכ-לכ הוואתמ האמוטה ןיא השודקבש תושילחה ינפמ באב
.ש"ייע ,זמק 'מע ג"ח ק"גא - "ויתועבצא ירשק דע קר תטשפתמו ,ד ס"וס

.ג"ס ג"ירת 'יס ז"הדא ע"וש יפ-לע ,ד"בח-ללוכ חול (20

,הדשה-תאפ ,דמח-ידשב ואבוהש םירפסב הזב אירטו-אלקשה הארו .ל"זיראה יבתכב אוה ןכו ,ז"הדא רודיס (21
.םש םיגהנמה רפס - [ה"סשת'א 'מע 'ח ךרכ :ת"הק תאצוהב] ט ק"ס ב"ס םירצמה-ןיב ,םיניד-תפיסא

.םש םיגהנמה רפס - לדנסה לעונשכ הלילב ךרבל םיגהונ שיכ אלדו .ןקזה ונבר םשב קדצ-חמצה תארוה (22

57 הרעה ב"יפ (ה"נשת) 'השעמל הכלה תיציצ' 'סבו .א"ס ה"נקת ןמיס ךורע-ןחלושמ ,ד"בח-ללוכ חול (23
קרש ףא הנה ,םוי לכב ליגרכ באב העשתב ןהיתוכרבו ןיליפתו תילט תשיבל ל"צ הלבק פ"עש ןוויכש ,ריעה
שי ילוא ,ותוא ןישבול לכהו אעניצב אוהש ןטק-תילט ירה ,םיגהנמה רפסב ראובמכ הזב וגהנ םמצע םיר"ומדאה
.ע"עו .תירחשב ןדידל וילע ךרבל םוקמ

.6 'מע ד תרבוח 'תומישר' הארו .הרעהב ש"ייעו ,םיגהנמה רפס - ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תחישמ (24

.הילדג םוצ ,ד"בח-ללוכ חול (25

תמדקומ העשב וליחתה םאו] ךרעל 12:30 העשב הליפתה תא םימייסמ ויה תירחשב ב"שרוהמ ר"ומדא לצא (26
אלש בוט ,תוניקב ןיכיראמ ןיאש םוקמבש ,ט"נקת ס"ר הבושת ירעשב הארו .תוניקב הברה וכיראהש ירה ,תיסחי
הכיא [רוביצב אל ,ומצעל] רמוא היה ךכ רחאו ,[םויה תוצחל ךומס דע תוניקה תרימאב והשיש ןיינעב ,םיכשהל
.48 'מע םיגהנמה רפס - ליגרכ אסכ לע בשי ןכ ירחא קרו ,ךרעל יצחו העש ךשמב

תאז ינאו' םירמוא ,'ןויצל אבו'ב ,זאש ,אתיא (הנר ע"ס םילשורי ןוכמ תאצוה) םיגהנמ - ל"ירהמ רפסב (27
.הזב ונגהנמ ב"צו .'יתירב

.םש הרורב-הנשמו כ"ס ד"נקת 'יס ע"וש (28

תוצח רחאל באב העשתב הנה - יברה לע יתיארש יפכ" :10 הרעהבש א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות'ב (29
."תובצעו תוחיתמ וילע תרכינ התיה אל םויה

.כ"ונו ב"כס םש ע"וש יפ-לע ,ד"בח-ללוכ חול (30

.זש 'מע אי קלח ק"גאב ז"ע רבסה הארו .47 'מע םיגהנמה רפס (31

שיש ,ב ק"ס ה"נקת 'יס 'הרות לארשי גהנמ' 'סב הארו .טכק ןמיס ז"הדא ע"וש פ"ע ,םש םיגהנמה רפס (32
היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כו .תאז החדו ,ןיליפת תחנהל ןימידקמ ןיזירזכ ב"תב הלודג החנמ םיללפתמה
.(15:15) םוי לכב החנמ תליפתל הליגרה העשב ,באב-העשת ללוכ ,תוינעתה לכב תועיבקב ללפתמ

תכורפה תא ןילות החנמבש ,(ד"בח ידיסחמ היה ורבחמש) םלוע-יחתפ 'סמ איבה טי ק"ס ט"נקת 'יס םייחה-ףכב
.םויכ ןכ ןיגהונ ןיאש ינמודמכו .תילטה םישבולש ומכ המוקמב

םוכס ןתיל שי תינעתה םויבש (ב ק"ס ו"סקת 'יס הבר-הילא ,ו"נשת 'יס השמ-הטמ) םירפסב אתיאדכ (33
תויודעוותה - שממ השודקל ולעי ןכא םוי ותואב התושו לכוא וניאש םילכאמה ימדש ידכ ,הקדצל תודועסה
.460 'מע ב"ח ט"משת

-יעטנ רפסבו ,ג ק"ס ה"נקת 'יס 'הרות לארשי גהנמ' 'סב הארו .ה ק"ס ה"נקת 'יס הרורב-הנשמכ אלדו (34
.הז ןיינעב וט ןמיס רפסה ףוסבש ת"ושב ,םירצמה-ןיב 'לה לאירבג

רמול קר אלא (הטמה לעש ש"קו ,ח"י תאצל הנטק ש"קבכ) םירבא ח"מר תמלשהד ןיינע ןאכ ןיאש ןוויכ ךא
ז"טח ק"גא האר) "תמא םכיקולא 'ה" תובית רוזחל ןיא ,(םוי לכב ת"רד ןיליפת תחנהב ומכ) ןיליפתב השרפה
ףא ,תירחשב םיבוט-םימיו תותבשב ,היתוכרב םע ש"קב תמא א"ה ץ"שה ונלצא רזוח ט"מ רואיב ךירצו .(דצר 'מע
.םויה לכ הנמז אתיירואדמד ,ש"ק 'להמ א"פס הנשמ ףסכה פ"ע אוה ילואו .הנמז רחאל אוהש

.'םירועישה לכ' ןושלה ק"עצו ,18 הרעהבו ליעל האר ,רקובב רמול ןתינ אינתה רועיש תא ,הרואכל (35

,ימויה ם"במרה רועישב ךא .(םויה יאצומב המלשה הזל שיש ,םשו) 691 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס האר (36
,16 'מע חכ ןויליג 'תורשקתה' האר) .באב-העשת יאצומב (קר) ודמלל איה ,הגומה ,רועיש-הרומב הארוהה
.(16 'מע בנ ןויליגו 15 'מע ול ןויליג

,א"ס הנק 'יס ז"הדא ע"ושבו .תירחשל ךומסב ת"תח ירועיש דומלל בוטש ,ומק 'מע זי קלח ק"גא םג האר (37
.םויב םידמלנה הרות ירועיש לכ יבגל ףידע ןכש

םהידי לוטיל םיכירצ םה םגש ,םשו .זיר 'מע ירשת-לולא 'ד"בח יגהנמ רצוא' האר ,כ"ויב יברה תארוה (*37
.קרפה דע ןיגוריסל פ"ג םויה יאצומב

ןיליפת בוש חינה החנמל .י"שרד ןיליפת קר (24 ןויצ י"ע ליעל האר) רקובב חינהל דימת גהנ יברה (**37
.ד"בארו אבר-אשומישד ןיליפת םהירחאחו ,ת"רד ןילפת חינהו םתוא ץלח הירחאלו ,י"שרד

- ןיידע חינה אלש ימש ,רבתסמ ךא .חלר 'מע ,ז ןויליג 'םש ילהא' ץבוק .גנ תוא רודיסה יקספ האר (38
.העיקשה ירחא םג חיני

אלד אוהו .ב"שרהמ ר"ומדא ק"כ ויבא תוגהנה רבד-לע ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירופיסמ" - ב"תב החנהה םצעל (39
ל"ר לבא תודוא 77 'מע ןלהל םש הארו] םש םיגהנמה רפס - "ונאפמ ע"מרה ת"ושמ מ"ס םולש-תרמשמב בתכש ומכ
.[יבערש םולש ר"רהמ םשב אבומ ןכשו ,שטיראפמ ללה 'ר ח"הרה צ"הרה םשב ,ת"רד ןיליפת חיניש העבש ךותב

.םויה רדס ללכמ ה"ה - תורימאהו ,םיגהנמה רפס (40

.םיגהנמה רפס - "םירופיכה-םוי יאצומ תגהנהמ היתדמל לבא ,שוריפב הז יתעמש אל" (41

.דפר 'מע כ קלח ק"גא - םירופיכה-םוי יאצומב ומכ (42

.ח"נקת 'יס א"מרה יפ-לע (43

ףזנ יברהו ,"ןויצ עישוי םיקולא יכ" יברה תוחכונב רמזל 'תה ולחה ,ל"שת ב"ת יאצומב הנבל שודיק רחאל
.םירהצב רחמ דע ןיתמהל ךירצ ע"וש פ"ע לבא בוט רבד הזש ורמואב ,"?עיפשמה ןכיה" לאשו תידיימ םהב

.('ותעב רבד' חול) ב"ת יאצומב םג ,הנבל שודיק ףוסב "תורואמ םיבוט" דקרלו רמזל םיגהונ םלועהש ריעהלו

.טפמ קרפ ב"ח םירצמה ןיב לאירבג יעטנ (44

.םש לאירבג יעטנ ,ג ק"ס ח"נקת 'יס הרורב הנשמ (45

.ע"נ בושטדירבמ ק"הרה םשב ח"ס םש לאירבג יעטנ (46

.ע"נ גרובנזיולקמ ר"ומדאה םשב ט"ס םש (47

,206 'מע די קלח תוחיש -יטוקל - חלר ח"וא א"גמה תועמשמ ,הזב תינעת ףוס ס"שב רומאה לע הפסוהכ (48
.ש"ייע ,'ןמיס םנתנב' ה"ד הרעה

- "הלואגה םע רושק 'לופכ'ש . . (ב"ת יאצומבו ומצע ב"תב) םימויס ינש - תפסונ הלעמ היהת ז"יעו" (49
.94 'מע ד"ח ט"משת תויודעוותה

.מ"דשת'ה ב"ת יאצומ (יטרפ-יללכ) בתכממ (50

.733 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס (51

.123 'מע ד"ח ח"משת תויודעוותה .575 'מע ב"ח ח"משת ש"הס (52

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il