- ב"סר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה בא-םחנמב ז"י * בקע 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה חישמו הלואג תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תורעהו תובוגת תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


"ךעדנ אלש העידיה תילכת"


אוהש בבוסה רוא תולגתה אוה םיתמה-תייחתד ןיינעה תוללכ
תרות * לכש יפ-לע ןבומ ונניא םג ןכלו הגשה רדגמ הלעמל
הניינע ,םיתמה-תייחתלו חישמה תאיבל הנכה איהש ,תודיסחה
םג טייצראיה ןיינע * ונממ הלעמל שיש ןיבמו גישמ לכשהש
הלעמלש הגרדל תולעתהל המשנה תוקקותשה םע רושק אוה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * תאצמנ איה הב הגרדהמרוביצ חילש רמוא לאילמג ןבר" - הנשה-שאר תכסמ לע םויס ךרע א"טילש ר"ומדא ק"כ .א
יסינאד םושמ . . תודשבש םע אלא לאילמג ןבר רטפ אל . . ןתבוח ידי םיברה תא איצומ
."הכרב ללכב םניא םינהוכ ירוחאש םע"ש םינהוכ תכרבבכ ,"אל ריעב לבא ,הכאלמב

וללכנ אלש םיניינע המכ ואב ןמקלו ,1ךליאו 37 'מע 'י ךרכ תוחיש-יטוקלב ספדנ םויסה]
[:תוחיש-יטוקלב

- םינהוכ תכרבד הלעמה תודוא (םש תוחיש יטוקלב ספדנה ןרדההב) ליעל רבודמהל ךשמהב .ב
:ראבלו ףיסוהל שי

,3"האדוה רחא םינהוכ תכרב רמול ואר המו" 2ארמגה ירבדכ ,האדוהל התוכייש (א

ערכ אלד ןאמ ,ןכלש ,האדוהה תמדקה ידי-לע האבש םיתמה-תייחתל התוכייש םג ,אלימבו (ב
.4םיתמה תייחתב םוקי אל םידומב

- (םיתמה -תייחתו האדוה ,םינהוכ תכרב) ל"נה םיניינע 'גד תוכיישהב רואיבה תדוקנו
.ןמקלדכ ,תולשלתשה רדסמ הלעמלש םיניינע םהש

:םיתמה-תייחת

ןיינעה לע תוילכש תויאר ןנשיש ףא ,ןכש ,לכשהמ הלעמלש ןיינע אוה םיתמה-תייחת
- םלועמ ויה אלש ןתוא) "ןכש-לכ אל ייח יווהד ,ייח ווה אלד" :ומכ ,םיתמה-תייחתד
הז ירה - 6דועו ,5(ןייחו ןירזוחש ןכש-לכ אל - רבכ ויהש ןתוא ,ןייחו ןידלונו ןירצונ
ןפוא היהי ךיא הנבהו גשומ ןתונש רבסהו רואיב ןאכ ןיא לבא ,םיתמה ויחיש ךתוח תפומ קר
.הזב אצויכו הייחתה

ךיא לכשב ןבומ וניא ןכ ומכ ,אוה המו ךיא לכשב ןבומ וניא היחתה ןיינע תוללכש םשכו
:היחתה ירחאל םייחה ןפוא היהי

ןהיתורטעו םיבשוי םיקידצ אלא . . הייתש אלו הליכא אל וב ןיא אבה םלוע" 7ל"זח ורמא
."הניכשה ויזמ ןינהנו םהישארב

ילב תומשנל רכשה אוהש ,ןדע-ןג אוה ןאכ "אבה םלוע"ב הנווכהש 8ם"במרה תעד ,הנהו
ונעימשה שודיח יאמ ןכ-םא ,אוה ןכ וירבדכ םא"ש 9ן"במרה וילע השקה רבכ לבא .םיפוג
איה ןכו - ן"במרהל היל אריבס ןכלו !?10"'וכ הליכא ףוג ילב שפנל ךייש יכו ,ארמגה
רכשה אוהש ,הייחתה םלוע אוה ןאכ "אבה םלוע"ב הנווכהש - 11תודיסחו הלבק ירפסב אנקסמה
הליכא אל וב ןיא ןכ-יפ-לע-ףאו ,ףוגב םדאה היהיש" ,אתוברה יהוזו ,םיפוגב תומשנל
."'וכ

,ונייה ,"הניכשה ויזמ" ותויח לבקיו ףוגה םג הנהי הייחתה םלועבש יפל - רבדה םעטו
הייתשו הליכא ידי-לע אוה (ףוגה םע שפנה רוביח ונייה) ףוגה תויח ,הזה ןמזבש םשכד
.הניכשה ויזמ ףוגה תויח היהי הייחתה ןמזב ךכ ,םיימשג

רשבו םד" השענ ןוזמהש ,הליחת ףוגהב ימשגה ןוזמה לעופ הזה ןמזבש םשכ :הזמ הריתיו
רדס םג היהי ךכ ,ףוגה םע רבחתתש שפנב םג לעופ הז ידי-לעו ,ףוגה תא קזחמו "ורשבכ
ויזמ ןוזייו ףוגה הנהי הליחתבש - "הניכשה ויזמ" הנהי ףוגהשכ אובל-דיתעל תויחה תכשמה
.הניכשה ויז המשנה םג לבקת ודי-לעו ,הניכשה

ויזמ המשנה תאנה םגש אלא דוע אלו ,הניכשה ויזמ ןוזינ היהי ימשג ףוגש הז ןיינעו
.ללכ לכשב גשומ וניא - ףוגה תועצמאב איה הניכשה

ןוויכ - הניכשה ויזמ ןוזינ ףוגה היהי םיתמה תייחתבש רשפא ךיא םירבדה רואיבו .ד
קר ונשיש הזה ןמזבכ אלד ,ןימלע-לכ-בבוסה רוא יוליג היהי (הייחתה ןמזב) אובל-דיתעלש
.תומצעתהבו תוימינפב וניא בבוסה רוא יוליג וליאו ,ןימלע-לכ-אלממה רוא יוליג

:הזב ןיינעהו

-לכ-אלממה רואש ,אוה ,ןימלע-לכ-בבוסה רואו ןימלע-לכ-אלממה רוא ןיב קוליחה תוללכ
רוא ןכ-ןיאש-המ ,אקווד רואה ךרעב תויהל ילכה ךירצ ןכלו ,ילכב ספתנש רוא אוה ןימלע
.ללכ אסיפת רדגב וניאו ,םילכב תושבלתהמ הלעמל אוהש ןימלע-לכ-בבוסה

תויהל ךירצ ימשג ןיינעש תוטישפב ןבומ - םילכה ךרע יפל אוהש אלממה רוא דצמ :ןכלו
ךשמנ תויהל ךירצ ינחור ןיינעו ;המשנה לא םג ךכ-רחאו ,ימשג אוהש ,ףוגה לא הליחת ךשמנ
.ףוגה לא םג ךכ-רחאו ,תינחור איהש ,המשנה לא הליחת

רמול ךייש אל - ללכ אסיפת רדגב וניאו םילכב תושבלתהמ הלעמל אוהש בבוסה רוא דצמ לבא
הדימ התואב בבוסה רוא תגשמ הניא המשנה םג ירהש ,המשנה לא הליחת ךשמנ תויהל ךירצש
בבוסה רואש רמול ךייש אל אלימבו ,אלממה רוא תא גישמ וניא ףוגהש (הזמ רתוי דועו)
.ףוגה לא ךיישש הממ רתוי המשנה לא ךייש

,ףוגהל רתוי בבוסה רוא ךייש ,בבוסה רוא תא תגשמ הניא המשנה םגש הז םעטמ - הברדאו
רוא לבקל הל רשפא-יא ,הכותב שבלתמה רואה תא גישהל "ילכ" אוה הניינעש המשנה ,יכ
-ןיאש-המ ,םילכמ הלעמלש רוא יוליגל דגנמה ןיינע ונשי המשנהבש ,ונייה ,םילכמ הלעמלש
רוא םג וב ןוכשל לוכי אלימבו ,רוא יוליגל "ילכ" רדגב וניא הליחתכלמש ,ףוגה ןכ
.בבוסה

יפל - 12שארבמ רתוי בקעב אצמנש ןוצרה חוכו שפנ-תוריסמה חוכ ןיינעב ראובמה ךרד-לעו]
(לכשה רואל "םילכ" םהש) שארבש ןיחומו ,תושבלתהמ הלעמלש םיפיקמ תוחוכ םה ולא תוחוכש
.[הגשהמ הלעמלש םיפיקמה תוחוכ יוליגל "םידגנמ" םה

רוא יוליג היהיש אובל-דיתעל ,ןכל ,המשנל רשאמ רתוי ףוגהל ךייש בבוסה רואש ןוויכו
.המשנהל םג ךשמוי ונממו ,הליחת הניכשה ויזמ ןוזינ ףוגה היהי ,בבוסה

הייחתה ןיינעל עגונב ןה) לכשב םינבומ םניא םיתמה-תייחתד םיניינעהש םעטה םג והזו
-תייחתד ןיינעה תוללכש ןוויכ - (ל"נכ ,הייחתה רחאל םייחה ןפואל עגונב ןהו ,המצע
.הגשה רדגמ הלעמל אוהש בבוסה רוא תולגתה אוה םיתמה

:*12האדוהה ןיינע אוה - םיתמה-תייחתל המדקההו הנכההו .ה

הניינע - אוה ןכ תמאהש הדומ םוקמ-לכמ ,ולכשב ןיינעה תא גישמ וניאש ףאש - האדוה
בבוסה רוא יוליג הניינעש - םיתמה-תייחתל הנכה איה האדוה ןכלו .לכשהמ הלעמלש לוטיב
.הגשהמ הלעמלש

האדוהה ןפוא דצמ םג (האדוהה ןיינע םצע לע ףסונ) םיתמה-תייחתל תוכיישה רתוי קתמויו
םג לוטיב לעופ הז ידי-לעו ,הליחת ופוג תא החושש אוה האדוהד לוטיבה ןפואש - םידומבש
היהי הליחתש ,םיתמה-תייחתד יוליגה ןפוא תמגודבו ךרד-לע ,13"ערכ הישפנמ" - ושפנב
.המשנה םג לבקת ודי-לעו ,ףוגה ןוזינ

תכרב םגש ןוויכ - (םיתמה-תייחתל םג אלימבו) האדוהל םינהוכ תכרבד תוכיישה םג יהוזו
.הכוראב ל"נכ ,תולשלתשה רדסמ הלעמלש הכשמה איה םינהוכ

תרות יוליגב םג אטבתמ םיתמה-תייחתל המדקהו הנכהכ האדוהה ןיינעש ףיסוהל שיו .ו
:םיתמה-תייחתו חישמד יוליגה םדוקש ןורחאה ןמזב תודיסחה

אלש העידיה תילכתד ןיינעה הב שגרנ הז םע דחיבו ,אקווד הגשה הניינע - תודיסחה תרות
.ךעדנ

םיניינעה ירה ףוס -ףוסו ,14"ךעדנ אלש העידיה תילכת"ש ןוויכ :ןבומ וניא הרואכלו
,םיכירצ עודמ - הרותד אילגבש םיניינעה ומכ הרומג הגשהב םיאב םניא הרותה תוימינפד
ליבשב ("תוחוכ ליפיוזא ןגייל-קעווא") ךכ-לכ םיבורמ תוחוכ שידקהלו לדתשהל ,אופיא
!?הרותה תוימינפ תגשה

אלש העידיה תילכת"ש "הדות"ו "םיכסת" המצע םדאה תגשהש איה הנווכהש - הזב ןיינעה אלא
."ךעדנ

,תומצעתהבו תוימינפב בבוסה רוא יוליג - אובל-דיתעלד יוליגהל המדקההו הנכהה יהוזו
בבוסה רוא הלגתישכ ,אובל-דיתעלש אלא .הגשהמ הלעמלש יוליגה היהי אפוג הגשהבש ,ונייה
ןפואב םא יכ ,שממ הגשהב הז ןיא וישכע ןכ -ןיאש-המ ,הרומג הגשהב הז היהי ,שממ יוליגב
.םיתמה-תייחתל המדקהו הנכה איה ירה ,רומאכש ,דבלב "האדוה" לש

:המשנה תיילע וניינעש ,"טייצראי"ה ןיינע םע הז רשקל שיו .ז

אל החונמ םהל ןיא םיקידצ" 16ל"זראמכ ,םויו םוי לכב תוילע םג םנשיש - 15המדקהבו
םוי לכבש תוילעהש ,אלא ,"'וכ ליח לא ליחמ וכליי 17רמאנש ,אבה-םלועב אלו הזה-םלועב
ןכלש) ללכ ךרעב-אלש היילע איה "טייצראי"ה םויבש היילעה וליאו ,ךרעבש תוילע ןה
.(אקווד הז םויב "שידק" םירמוא

תולעל התקושת ידי-לע איה ("טייצראי"ה םויב טרפבו ,םוי לכב) המשנה תיילע ,הנהו
,הב תאצמנש הגירדמהמ הלש ןוצרה-תועיבש רדעה ללגב האבש הקושת ,רתוי תילענ הגירדמל
רומאה ךרד-לע) יוליעה תילכת הז ןיאש איה תעדוי אפוג (הב תאצמנש) וז הגירדמ דצמ ,ןכש
העידיה תילכתש גישמ אוה ירה אפוג הגשהה ידי -לעש ,תודיסחה תרות דומילל עגונב ליעל
.(ךעדנ אלש

אקוודו ,"םידמוע" םיארקנ םיכאלמש 18עודיכ - תומשנו םיכאלמ ןיב שרפהה תוללכ והזו]
הגישמ איה ירה ,הב תדמוע המשנהש הגירדמו הגירדמ לכבש יפל ,"םיכלהמ" תוארקנ תומשנ
והזש ,רתוי תילענ הגירדמל תולעל תקקותשמ ןכלו ,יוליעה תילכת ןיידע הנניא וז הגירדמש
.[ךוליהה ןיינע

םויב התיילעל הנכהה איה הלוכ הנשה לכ ךשמב רתוי הלעמל תולעל המשנה תקושתו
אוה הזה ןמזב תודיסחה תרות דומילש רומאה ךרד-לע) ללכ ךרעב אלש יוליעב "טייצראי"ה
.(אובל דיתעל בבוסה רוא יוליגל הנכה

אלש היילע םלצא תלעפנש - 19הילא םיכיישה לכב םג היילע תלעופ הז םויב המשנה תיילעו
.םהיניינע לכב ללכ ךרעב

* * *

רמאמ ונשי ,20הנורחאל עיגהש (קדצ-חמצה ירמאמ ובורב ללוכה) תודיסח "ךאלכיב"ה 'אב .ח
סחיב 22"התיעב וכז אל ,הנשיחא וכז"ד ןיינעה ראבתנ ובש ,21"לבהו ןיק ןיינע" ה"ד
רשקב - (לארשימ יטרפ שיא לכל סחיב אלא ,לארשי ללכל סחיב אל ,רמולכ) םייטרפ םישנאל
.ףוגהמ המשנה תוקלתסהל

"התיעב" יבגל "הנשיחא"ב הלעמ שי לארשי ללכ לש המילשה הלואגבש םשכש ,םש ראובמו
שיא לכ לצא ףוגהמ המשנה תוקלתסה ןיינעב םג ךכ ,23("התיעב וכז אל ,הנשיחא וכז" ןכלש)
-םחנמ ף"כד "טייצראי"ה לעב ומכ) ןמזה םדוק איה תוקלתסההש ,"הנשיחא"ב הלעמ שי יטרפ
.ןמקלדכ ,(בא

:תוקלתסהה ןיינעל עגונב "הנשיחא"ד הלעמה רואיבב 24רמאמה ןכות והזו .ט

26ורמא" הז דוסי לעו ,"'וג הטמה לא וילגר ףסאייו" 25ביתכ בקעי לש ותוקלתסה תודוא
ראשיי אלש ותומ תעב םדא לכ רהזיהל ךירצ יכ - 27םינורחאב אבוהו - הלבקה ימכח תצק
. . תוינערופו תיחשמ ינימ שי רכזנה הטימה תוביבסש יפל . . הטימל ץוח וירביאמ םולכ
הזיחא היהת אלש ,ונייה ,"'וכ האמוטה תוחוכל ץוח אלו וימע לא ףסאייש ךירצ ךכיפל
.םולשו-סח הז-תמועלל

ראשיי אלש רהזיהל ךירצ ןכלש) תוקלתסהה תעב הז-תמועלל הזיחא היהתש תורשפאה ,םנמא
ותטימ לע תומי םדאש התימה" ,"התיעב" איהש התימב אלא הניא (הטימל ץוח וירביאמ םולכ
ןתינ" הזלש) וייח תונש לכ ךשמב ותדובע לכ תא םילשה רשאכ ,"אקווד ונמזו ותיע ואובב
חרכהב אובי" זאש ,"ומלצב ןקתל ךירצש ןוקיתל ךרוצה יפל הבציקו רפסמב םינשו םימי ול
רוא עפש םויסב אקווד תלחתמ תופילקה תקיני"ש אוה האירבה רדס ,יכ ,("וייח ימיל ץק תע
ןוקיתה רמגנ רבכש רחאל אוהש הנמזבו התיעב . . התימ ידי-לע . . ןכ-םאו . . השודקה
איה תוקלתסהה רשאכ ןכ-ןיאש-המ ;"'וכ םיינוציחה תקיניל הלחתה חרכהב שי . . שפנה םלצד
םוקמ שי אל ןיידע זא . . ותיעו ונמז ינפל . . םואתפ עתפב תומיש" ,"הנשיחא"ד ןפואב
אקווד השודקד תורוא םויסמ אלא םתלחתה ןיא ירהש ,םינוציחה תקיניל ללכ הלחתה שרושו
."'וכ

ןושלמ "וכז") תוככדזהב איה המשנה רשאכ - "וכז" :"התיעב וכז אל ,הנשיחא וכז" והזו
םדוק המשנה היהת תוקלתסהה תעבש ידכ ,"הנשיחא" - הנמז םדוק איה תקלתסמ יזא ,(ךוכיז
רשאכ - "וכז אל" .הז-תמועלל הזיחא הנממ היהת אל אלימבו ,השודקה םלועב התדובע םויס
,השודקב התדובע םויס רחאל ,הנמזבו "התיעב" המשנה תקלתסמ יזא ,תוככדזהב הניא המשנה
.הז-תמועלל הזיחא לש תורשפא שי אלימבו

ליבשב והזש ,29אובל -דיתעל טלקמ ירע תפסוהד םעטה רואיבב 28וניצמש המ םג והזו]
וכזי םא . . התימ ובייחתנ םלוכ לבה לש וערז לכ"ש יפל ,זא ויהיש הגגשב שפנ יגרוה
םילשהל ידכ 30םירע 'ג דוע ךל תפסיו זא . . לבה ןוקית םלשנ אל ןיידע זא ,ץקה םדקתו
הלכיש המ"ד - "תולג םיגרוהה ובייחתיו גגושב סנוא ידי -לע וגרהיי . . לבה לש ויתוערז
םיינוציחל לופי אלש ידכ ,ל"נה םעטמ אוה ןבומ אקווד הגגשב שפנ יגרוה ידי-לע וערז
.["םנמזבו םתיעב םיקלתסמ ויהשכ לבה תניחבמ םשרושש תומשנה יצוצינ תורואמ

ילודג המכ לצא וניצמ - "הנשיחא וכז"ד ןפואב ןמזה םדוק תוקלתסה - הז ןיינעו .י
:לארשי

ךלהמב התשענש תועטהמ האצותכש - ןקזה ר"ומדא לש ותוקלתסה תודוא 31רופיסה עודי
.ונמז םדוק ןקזה וניבר קלתסנ ,םיכרד-תשרפל םעיגה תעב העיסנה

קדצ -חמצה ר"ומדאו ,רתויב אלפומ היהש - רעדנעס םהרבא 'ר ,ש"רהמ ר"ומדא לש ונב -
ןקזה וניברש ,רמא ותוקלתסה םדוקו ,םינש הנומש ןב ותויהב קלתסנ - דואמ ומע עשעתשה
רפסמ יחו ,ןקזה וניבר לש ותמשנ התיה רעדנעס םהרבא 'ר לש ותמשנ .ותא דחיב תויהל אובי
.32ונמז םדוק קלתסנ ןקזה וניברש םינשה

הז היה םלצאש - םנמז םדוק וקלתסנש לארשי ילודגו יאישנמ המכ לצא וניצמ הז ךרד-לעו
ןפואב םתוקלתסה התיה ("וכז") םתמשנ תוככדזה לדוג דצמש ,רמולכ ,"הנשיחא וכז" תניחבב
."הנשיחא"ד
-110 'מע ,(ב"ישת'ה) ו ךרכ 'תויודעוותה - םחנמ תרות' ;ב"ישת'ה בא-םחנמב 'כ תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 119

.ךליאו דמ 'מע א"יח א"טילש ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגא םג האר (1

.א,חי הליגמ (2

אדח"ש האדוהל הדובע ןיב קיספהל ןיאש םושמ "הדובעה רחא" דימ העבוקל רשפא-יאש אתיא םש ארמגבש ףאו (3
איה האדוה רחא התרימאש ,ל"צכעו ,(ב-א ,חל הטוס האר) הדובעל תכייש םינהוכ תכרב םג ,ירה ,"איה אתלימ
.האדוהל התוכייש םושמ םג

ק"ב - אוהו ה"דות .(א,אע קלב ת"וקלב ואבוה) ד"קס ג"יקס ח"וא ח"רפ .א,דסק ג"ח .א,ק ב"ח רהז האר (4
.ב,זט

.(י"שרפבו) א,אצ ןירדהנס (5

.(ל"ומה) רסח - תפסונ היאר ריכזה א"טילש ר"ומדא ק"כ (6

.התליחתב ד"וי תרבוח "תומישר" םג הארו .א,זי תוכרב (7

.ב"ה ח"פ הבושת 'לה (8

.ג,וט וצ ת"וקלב אבוה - ופוסב לומגה רעשב (9

("'וכ הייתש אלו הליכא אל וב ןיא" ןכלש) םיפוג ילב תומשנל אוה ןדע-ןגש אפוג אה ונעימשהל אב םאו (10
."םיפוג וב ןיא ב"הועה" (רקיעהו דוסיה) ל"לוה -

.זלרת'א 'ע (ה ךרכ) םש .טתת ע"ס תקוח ת"הוא .ב,די צ"מרד .ד"עס ,הס ש"ש ישורד .םש וצ ת"וקל האר (11
.דועו

.מ"כבו .טיר 'ע ץ"חרת מ"הס .אלקתת 'ע ב"ח ב"רעת ךשמה .ב-א"צפ ז"לרת הככו ךשמה (12

.דועו .ךליאו א,זלקתת (ה ךרכ) הכונח ת"הוא .ג,ז ידוקפ ת"וקל םג האר (*12

.ב"עס,חיק תבש ןויע ה"דותב אבוה - ד"הס ב"פ תוכרב ימלשורי (13

.ב,אצק ה"לש .ל"פס ב"מ םירקיע .ב"פ ח"ח םלוע תוניחב האר (14

.םש ןמסנהבו ,310 'מע ד"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות םג האר (15

.ןפוסב ק"ומו תוכרב (16

.ח,דפ םיליהת (17

ע"ס ת"ש'ה מ"הס) ת"ש'ה יתוקוחב םא ה"ד .יתוקוחב פ"ר ת"וקל .(ךליאו א"עס,ל) בשיו פ"ס א"ות האר (18
.מ"כבו .(ךליאו 90

.תומשנה לכב םג אוה הז ןיעמ לבא ,םיאישנהב אוה הז ןיינע רקיעש ,ריעהל (19

.(ךליאו זסר ע"ס ו"ח שדוק-תורגא) ב"ישת א"נמ ג"י בתכממ ריעהל (20

.(ךליאו ב,בת תומש) םייח תרותב ספדנה הז ה"ד יעצמאה ר"ומדא לש ורמאמ לע ףסונ (21

.א,חצ ןירדהנס (22

םירופ ישורדב יעצמאה ר"ומדא ראבמש יפכ - "הנשיחא" יבגל "התיעב"ב הלעמ םג שי רתוי תויטרפבש ףא (23
."התיעב"ד הלעמה ןהו "הנשיחא"ד הלעמה ןה (ךליאו ד"צפ תוכלמ שובל ואיבי ה"ד םירופה רעש הרוא-ירעש)

מ"הסב הז ה"ד םג הארו .םש ח"ותב םג אצמנ ןמקלד םירבדה ןכות .ע"על ונאצמ אל - צ"צה לש ורמאמ (24
.(ל"ומה) ךליאו גמתת 'מע ב"ח ה"סקת

.גל,טמ יחיו (25

.(א,חל) פ"הע יטנאקרה שוריפ (26

.(יטנאקרה םשב) טלש ס"וס ד"וי ט"האבו ז"ט (27

'מע ד"כח ש"וקל םג הארו .'וג ביחרי םאו (ח,טי) פ"הע םיטפוש 'פ ל"זיראהל תווצמה רעשו ל"הסו ת"ל (28
.נ"שו .ךליאו 107

.ב"ה א"יפ םיכלמ 'לה ם"במר האר (29

.ט,טי םיטפוש 'פ (30

.ךליאו 24 'מע (א ןמוי) ד תרבוח "תומישר" םג הארו .ב,די א"ח ד"וקל (31

22 'מע (ז"נשת ;ז"שת ת"הק) ש"רהמ ר"ומדא תודלותה רפסב קתענ) ךליאו 99 'מע ת"ש'ה ץיק ש"הס האר (32
.חל 'מע ה"ח "םימתה" .(ךליאו


התקושת ידי-לע איה "טייצראי"ה םויב טרפבו ,םוי לכב המשנה תיילע
הלש ןוצרה-תועיבש רדעהמ תעבונש ,רתוי תילענ הגירדמל תולעל
תאצמנ הבש הגירדמהמ

םג ךכ ,"התיעב" יבגל "הנשיחא"ב הלעמ שי המלשה הלואגבש םשכ
איה תוקלתסההש ,"הנשיחא"ב הלעמ שי ףוגהמ המשנה תוקלתסה ןיינעב
"התיעב" תוקלתסה לע ןמזה םדוק

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


ךותב - הלבגהו הדידממ הלעמל
םלועה תואיצמ


?םירצמ תאיצי תא וריכזי חישמה תומיב םג עודמ

זא םג ,הלואגה תריכז ןיינע הרואכל ךייש אל (הלואג לש בצמב) חישמה תומיבש יפ-לע-ףא
ךרעב אלש איה המלשהו תיתימאה הלואגהש יפ-לע-ףא :וזמ הריתיו ,םירצמ תאיצי תא וריכזי
ןמ ריבעא האמוטה חור תא" היהי זאו ,תולג הירחא ןיאש הלואג התויהב ,םירצמ תלואגל
םירצמ תאיציו תלואג ןכ-ןיאש-המ ,םילובגו םירצימה לכמ המילש הלואגו האיצי ,"ץראה
היה ןיידע לארשי תושפנבש ערה" יכ ,המילש הלואג אלו ,תולג הירחא שיש הלואג התיה
םג םירצמ תאיצי ןיריכזמ ןכ-יפ-לע-ףא - ("םעה חרב יכ" תויהל ךרצוה ןכלו) ופקותב
...חישמה תומיל

:הזב רואיבה רמול שיו

תויולגה םג) תולואגה לכ לע רוניצה תחיתפ ,הלואגה ןיינע תוללכ שדחתנ םירצמ תלואגב
.הדיתעה הלואגה ללוכ ,(הז ירחאלש

'ה"ד ןפואב ,תולג הירחא ןיאש המילש הלואג םירצמ תאיצי התיה ,וכז וליא :וזמ הריתי
לארשי ץראל דימ זא םיסנכנ ויה יכ ,םיה תרישב ורמא לארשי ינבש יפכ ,"דעו םלועל ךולמי
.לעופב םייקתנ אל הז ירה ,םיידדצ םיניינע "וברעתנ"ש ןוויכמ אלא ,המילשה הלואגב

הלואגה ,"חישמה תומי" - איה םירצמ תאיציד ןיינעה תיתימאש ,רמול שי הז יפ-לע
עגונבש אלא ,םירצמ תלואג איה חישמה תומיד ןיינעה תוימינפו תיתימאו ,המילשהו תיתימאה
המילשה הלואגהש דע ,(תוינוציחב) ןמז קספה םהיניב שי - תוידדצ תוביס ללגב - לעופל
תריכז ןכל ,"חישמה תומי"ד ןיינעה תוימינפב איה םירצמ תאיציש תויהו ...לעופב האב
."חישמה תומי(ל איבהל)" םג אלימב ללוכ "ךייח ימי לכ" םירצמ תאיצי

ויהי זאש יפ-לע-ףא) "חישמה תומיל םירצמ תאיצי ןיריכזמ" עודמ ןכ םג ןבומ הז יפ-לע
הלחתהה איה םירצמ תאיצי (א) :יכ - (םירצמ תאיציל ךרעב אלש הלואגו ,הלואג לש בצמב
חישמה תומיב שודיח תלעופ םירצמ תאיצי (ב)ו ,חישמה תומיד תוימינפה ( - וזמ הריתי)ו
הלואג דימ וז היהתש וכז אלש ללגב ,לעופב היהש ומכ) םירצמ תאיציד הלעמה םג הנשיש
.(ל"נכ) ופקותב ןיידע היה ערהש ןוויכמ ,"ארחא ארטס איפכתא"ד הלעמה - (המילש

רקיע תויוכלמ דובעיש אהתש") "לפט" ךרדב קר איה אובל-דיתעל םירצמ תאיציד הריכזה לבא
הדידמ לכמ הלעמלש ,המילשה הלואגהמ אוה זא יוליגה רקיע יכ ("ול לפט םירצמ תאיציו
המילשה הלואגהד הלעמה יכ ,(לפט ךרדב) םירצמ תאיצי ןיריכזמ הז םע דחיש אלא ,הלבגהו
,("אכפהתא" ,"ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תא"ד ןפואב) ירמגל הלבגהו הדידמ לכמ הלעמל
.הזה םלועה תואיצמב "ךייח ימי לכ"ד הלבגהו הדידמב תכשמנ
(ב"נשת תבטב א"כ ,תומש תשרפ תבש תחישמ)

רקיעה אוה השעמה


הצקה לא הצקהמ יוניש לועפל


תורשקתהה תא תקזחמ תוואתה תשלחה

("קאמשעג") גונעתהו הוואתה תושילח םע רושק הז ןיינעש - רודה אישנו ךלמה לא תורשקתהה
.םיירמוחה ןכש-לכמו ,םיימשגה םיניינעבש

לעופש ינפל דוע ,שארל לכל ,לבא ,תוקולאב גונעתהו הגשהה ןיינע םג תויהל ךירצ יאדווב
תויהל ךירצ ,("סאוו רעדייא ,הגשה טינ יצ הגשה עי יצ") תוקלאב גונעתו הגשה ומצעב
...הזה -םלוע יניינעבש גונעתהב םינפ-לכ-לע תושילח וא לוטיב

אלא םניאש םיימשגה םיניינעה לש תובישחה רדעהש - ליעל רבודמהל ךשמהב ףיסוהל שיו
תלעופש (םיימשגה םיניינעבש גונעתה תושילח וא לוטיבד ןכותה והזש) יארע תריד תניחבב
.רודה אישנ םע םהלש תודחאה תא םג איה תלעופ ,םמצע לארשי ינב ןיב תודחא

תודחאה םג הזל ךשמהבו ,ש"נא עזגמ םהש הלא לכ לש תודחאה תישענ שארל לכלש - תוטשפבו
,"דחא שיאכ" םלוכ םישענש - םהמע תוכייש ול ןיא הרואכלש הלא םג ,לארשי ינב ראש לכ םע
.רודה אישנ טרפבו ,"ןנבר יכלמ ןאמ" - ךלמה םע םידחואמו םירושק דחי םלוכו

בוטל בוט-אלה תכיפהל הטרחמ

לחה) ףיסוהל וגהנ ,"בא" אוה שדוחה לש ומש רקיעש ףא הנה - הז שדוח לש ומשל עגונב
."בא-םחנמ" םשב שדוחה תא םיארוקו ,"םחנמ" םשה תא םג (םיכרבמ תבשב שדוחה תכרבמ

לבא ,דבלב "םחנמ" םשב שדוחה ארקנ (םידרפסה תוליהקב טרפבו) תוליהק המכבש ,ריעהלו
."בא-םחנמ" םשב שדוחה תא אורקל ונגהנמ

:הזב ןיינעהו

,"םחנהל אוה םדא אל יכ" בותכש ומכ ,יונישו הטרח ןושלמ אוה "םחנמ" תבית לש השוריפ
ןיינעה רמוח לע טבה ילבמש ,רמולכ ,"ומעל תושעל רביד רשא הערה לע 'ה םחנייו" ביתכו
.הצקה לא הצקה ןמ יוניש השענ ,לגעה אטחד

בצמו דמעממ תאצל ,הצקה לא הצקה ןמ יוניש לועפל - "םחנמ" םשב שדוחה תאירק ןכות והזו
.בוט בצמו דמעמל בוט אל

אלהש איה הנווכה תילכתש ןויכ ,ןיידע קיפסמ וניא בוט בצמל בוט אל בצממ יונישה ,םנמא
.בוטל ךפהתי ומצע בוט

השענ ,םירוסיה שדוח ,אפוג "בא" לש וניינעש - "בא-םחנמ" ,"בא" תבית תפסוה ןכות והזו
.בוטל ("םחנמ") ךפהתמו הנתשמ ומצע ("בא") בוט אלהש ,ונייה ,"םחנמ" תניחבב
(הגומ יתלב - ב"ישת'ה בא-םחנמב 'כ תודעוותהמ)

יבר יצוצינ


(ב) תועסמו תועיסנ


-ל אובל ידכ שדוקה-ץרא תא בוזעל םיאנתה תא טרפמ יברה
םוקמב יברעמה-לתוכב םירוקיב ינשל תונב תצובק חלושו 770
'תודיחי'מ םימשר רסומ ישארה יאבצה ברה * וילא העיסנ
יברה לש ירשפאה ואוב אשונ לע םג רבוד הכלהמב ,יברה לצא
ינפמ תאז לצנמ יניאו עוסנל הרירב שי יל םג" * ץראל
אלש וענכשל שקבמו ,בושח ברל יברה רמוא ,"'בר השעמ'
תועסמו תועיסנ לע דוע * ל"וחב ותליהק תא בוזעל


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

יברה לש תונוש תויואטבתה טוטיצבו תועיסנב םירושקה תוערואמ רואיתב םיכישממ ונחנא
:הז אשונב תועגונה

עוסנל אל ץילממ יברה

,ןוטסובב "םימימת יחא" תבישי להנמ ,טנמיצ 'יש םייח 'ר ח"הרה איבה ג"כשת ץיקב
ךשמבו ,הנוכשב ש"נא יתבב וחראתה םידימלתה .770-ב תבשל דסומה ידימלתב אלמ סובוטוא
,התיה תרתוכה תלוג .תבש תוביסמו םירועיש לש תדחוימ תינכות םרובעב הנגרוא תבשה
ריעב םידימלתה ולייט תבשה רחאלש ןושאר םויב .יברה לש תודעוותהב םתופתתשה ,ןבומכ
.הזה גוסהמ םירוקיב ןוגראמ ןוצר-תועיבש הליג יברה .ןוטסובל ורזח ברעבו

החיש םהינזואב עימשה יברהו 'תודיחי'ל סנכיהל םידימלתה וכז חרוק תשרפ ןושאר םויב
ותב םג התיה תודיחי התואב תוחכונה ןיב .(תילגנאב םילימ רפסמב תלבותמ שידיאב) הרצק
איהש יברל רמא טנמיצ ברה .תורענה תקלחמב הדימלת התיהש ,יקציווס יכדרמ יבר ןואגה לש
:רמא ןכמ רחאלו ,היבא םולשב ןיינעתה יברה .יקציווס יברה לש ותב

יכ ,עסייש יאדכ אל יתעדל ...?לארשי-ץראב רוגל עוסנל ןנוכתמ ךיבאש יתעמש
.ןאכ לועפל המ הברה שי

לעופב יכ ןייוצי .היבא לצא הלבקתנ םרט ואל םא עוסנל םא הטלחהה יכ תבה הרמא הבוגתב)
.(ב"הראב יקציווס ברה רתונ

...ירחא הנש שמחו םירשע

ןיעמל סנכנו ןוטסובמ ןואגה עיגה ח"משת ולסכ שדוח-שארב ,םימיל .ןיינע ותואב ןיידע
ונממ עבת יברה .(ךליאו 367 'מע ,ב ךרכ 'ךלמ שדקמ'ב םסרופ הנכות) יברה םע 'תודיחי'
:(372 'מע םש) רמאו ףיסוה םירבדה ךלהמבו - 'וכו וירועיש תרימא תא ריבגהל

!ל"וחב הכרעמה תא שוטנל אלו ,רומאכ לועפל אופא םכילע

עוסנל םהל הרומ אלו ל"וחב םידוהי ינא בכעמ עודמ ידגנכ םינעוטה שי
יל שי ינא םג - אדבוע הווה ידידב :הנוע ינא ךכ לעו ...ו"ת שדוקה -ץראל
עסנ אלש ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש 'בר השעמ' ינפמ תאז לצנמ יניאו עוסנל הרירב
...תויונמדזה המכ ול ויהש תורמל

אישנש ינפמ - (םיפסונ םימעט ויה יאדוובש תורמל) אוה ךכל טושפה םעטו
!ותיערמ ןאצ בוזעי אל לארשי

:ורמואב םייס יברה

אצויכו םיירוביצ םינקסע) רוביצ יכרצב םיקסועה לכל הרורב הארוה ןאכמ
הכרעמה תא שוטני אלש ,הרות ץיברהו תונברב שמישש ידוהי טרפבו - (הזב
...תודהיהו הרותה קוזיחל 'וכו ויתולועפב ךישמיו

ל"וחל העיסנ םוקמב לתוכב רוקיב

יברה .ירשת שדוחל ,יברל לארשי-ץראמ תודימלת תצובק לש העיסנ לע יברה לאשנ תחא הנש
:(15 'מע 'ד"בח רפכ' לש 729 ןויליגב 'תוכלמה תיבמ'ב םסרופ) הרוהו ,תאז ללש

:יברעמה לתוכ די-לע ןתיא ורקבי ל"נה םוקמב

תוחילסה ימיב תחא םעפ

.תוכוס דעומה-לוחב תחא םעפו

"אתתיא ילוטלט"ו "ארבג ילוטלט"

:(ןויצל-ןושארמ) ןומולס 'יש םהרבא 'ר ח"הרה חס הנוש הרקמ

יתבתכ .השודקבש םיניינעל הרושקה הרשמב הסנרפ זא יל העצוה .770-ל יתעגה ל"שת תנשב
יתנייצ 'תודיחי'ל - הצרא יבוש םרט - יתסנכנשכ .הנעמל יתיכז אלו הבחרהב יברל ךכ לע
.קתפב ךכ לע

:רמאו ההימתב ןמיס יברה

עוסנל ןיינע וניא - ןאכל אובל רשקב .ץרמנ רוציקב . . יתינע רבכ המודמכ
ילוטלט"ו םיצפח ילוטלט "ארבג ילוטלט" שישכ דחוימבו ,םעפה דוע אובלו
רשא לכב ךיקולא 'ה ךכרבו' רמאנש המ ךב םייוקיו ךמוקמל רוזחת ."אתתיאד
...'השעת

העצה יל העצוה בוש קרוי-וינב יירוקיבמ דחאבו החפשמ לעב רבכ יתייה ,םינש ופלח
.םדוקה הנעמה זאמ םינמזה ונתשנ ילואש יתפסוהו יברל יתבתכ בוש .הסנרפ ןיינעב תניינעמ
:הנע יברה

.תדמוע הפקותב התשודק שדוקה ץרא

העיסנל םדוק יאנת

הלילשב בישה םימעפ ,רומאכ .ורצחל העיסנ לע תובר םימעפ יברה לאשנ םינורחאה םירושעב
יכ-םא ,בויחב בישה םעפ אל ךא .(ליעל הטטוצש שדוקה-ץראמ תודימלתל הבושתה תמגודכ)
:הז ןיינעב תובושת שולש ןלהל .תוקזחתה תפסותו תלעותל איבת העיסנהש - תשרופמ הינתהב

:הנע ,יברה לצא רוקיבל עיגהל התיהש הרומאש תונב תצובק לע

ידי לע תוערפה הנייהת אל (2 םהילע יעבדכ החגשה ןאכ היהתש חוטב (1 :םאב
.תובוחל וסנכיי אל (3 .ןהידומיל ירדסב הז

.אל ,ולאמ דחאב קפס םאב

:הנע רוקיבל אבל תורומא ויהש תונבו תודימלת תצובק בושו

(2 .ןאכ םתוהש ךשמב םהמע ימ קסעתי ןאכש (בתוכה) רדסל לוכי (1 םאב
צ"מות יניינעב םלצא ףסותי [הז ידי לעש=] ז"יעש (עוסנל םיצורה) םיחיטבמ
לודג בוחל [הז ידי לע=] ז"יע וסנכיי אל (3 ,(םתרעשה יפל) [תוצמו הרות=]
.[תחלצומו הבוט העשב=] צ"מוטשב העיסנה אהת - 'וכ

,ירשת שדוחב רוקיבל עיגהל םאה לואשל שקיבש םיברוקמה דחא לש ובתכמ לע
:הנע

אל (2 .[תווצמו הרותב=] צ"מותב ולצא ףסותי [הז ידי לע=] ז"יע (1 םאב
.[הבוטל ונילע אבה=] ט"לעבה ירשתב ןאכ רקבי - תובוחל סנכיי

גוזה תבמו ברהמ תושר

:13 'מע 682 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב המסרופ הנושארה .הז ןיינעב תובושת יתש דוע ןלהל

זאמ יתעד תמסרופמ וידעומלו ירשת שדוחל ןאכל (רוקיב) תועיסנל עגונב

המיתחו הביתכלו ל"נה לכל ןויצה לע ריכזא=] ט"חוכלו ל"נהכל צ"הע ריכזא
[הבוט

:19 'מע 764 ןויליגב םש המסרופ היינשה

אל ,'ית 'גוז תושר ,ק"האב בר תושר) םימסרופמה םיאנתה 'ג [יפ-לע=] פ"ע
.(תובוחל סנכיהל

יאנתה תא םג יברה ףיסוה (2713 'מע ב"משת 'תויודעוותה') ב"משת לולאב ג"י תודעוותהב
:אבה

םקסיע והז רשאכ ןה - רוביצ יכרוצב םיקסוע תודוא רבודמ רשאכ :הזל ףסונו
(םבור לצא ךייש הז ןיינעש) יונפה ןמזב הזב םיקסוע רשאכ ןהו ,עובק ןפואב
ךשמב תושענה תולועפה לכב המואמ ערגת אל ןאכל העיסנהש לדתשהל םיכירצ -
םאתהב ,זוע רתיבו תאש רתיב ושעיי תולועפה לכש :וזמ הריתיו ,הנשה לכ
.ירשת שדוח ימיב תשרדנה תירוביצה תונקסעל

?לויטל םידומיל קיספי

:םידימלתה דחאל (11 'מע 738 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב ספדנ) יברה בתכ םעפו

ןוא וידומיל קיספי םואתפ עתפל ,'םימת' טרפבו דימלתש יתעמש אל םלועמ
.[םלועה תא רותל עסייו=] טלעוו יד ןעקוק םורא ןראפקעווא

יאצומ תחישב םירורב םירבד יברה עימשה םילויטל םירוחב תעיסנ אשונב)
.(מ"שת םילקש תשרפ שדוק-תבש

ויה הז אשונב .יברה םע 'תודיחי' םהל הנוכנ םא תעדל םתעיסנ םרטב ושקיבש םיעסונה םיבר
:(זל 'מע ,א"שנת ו"תורי ,'םחונ ילגא'ב הספדנ ןלהלד הבושתה) םיבתוכ םיריכזמה

ח"כשת'ה רדא 'א .ה"ב"

'וכו ידידי דובכ"

םלהליוו 'יש םחנמ [ברה]"

!הכרבו םולש"

ה"כ םויבש רמאו רענארג 'יש בייל ברה ונדידי תא יתלאש ,ךבתכמ יתלבק ןוכנל ,ט"השדחא"
.חספ ינפלש הנורחאה תודיחיה 'יהי רדא

ס"טכ תכרבב"

"ןיילק ןימינב"

:ל"ז בוקדוח ברה ,ישיאה ריכזמה חלשש תרגא דועו

ו"לשת בא-םחנמ ב"י ,ה"ב"

.י.נ ,ןילקורב"

'וכו צ"צב קסוע נ"ונ א"יא ח"ווה"

'יש ...'הומ"

הכרבו םולש"

רדסל תורשפאה תיארנ הניא גוהנה רדסה ינפל הנה ,זומת ד"כמ ובתכמב ותלאשל הנעמב"
.ז"לשת ןוושחרמ עצמא ינפל תודיחי

ס"טכ תכרבב"

"בוקדח .א.מ.ח ברה"

תוסיטמ םידחפל הלוגס

ול בישה יברה .ותייעב לע יברל בתכ ,'וכו הסיט דחפמ לבסו תופיכתב סוטל גהנש ידוהי
:(13 'מע 'ד"בח רפכ' לש 723 ןויליגב 'תוכלמה תיבמ'ב םסרופ)

.רשכ ןטק תילט טושפכו (ןתיא תויתוא) אינתו םילהת ומע היהי

יברהמ ש"ד רסומ ישארה יאבצה ברה

.(491 'מע םשו) 442-441 'מע 'ב ךרכ 'ךלמ שדקמ'ב םסרפתהש המל ךשמהב

ך"שת ירשתב ח"כ ,תישארב תשרפ שדוק תבש ברע ןוילג ,לייחל יתד ןועובש 'םיינחמ'ב
תוכוס דעומה-לוחב (ל"ז) ןרוג המלש ברה הארנ וב רעש תנומת המסרפתה ('ז ךרכ 'א ןוילג)
:רמאנ "רעשה תנומת" רודמב ד"בח-רפכב

םורדב ותוחילשמ ,ןרוג המלש מ"לא ל"הצל ישארה ברה ץראל רזח םירופיכה םוי ברעב"
ברהש ,ד"בח ידיסח לש תחלשמ . . ידי-לע ישארה ברה לבקתנ דולב הפועתה הדשב .הקירמא
.'ץיבבוילמ ר"ומדאה תאמ תדחוימ תוחילש םליבשב איבה

םולשה תשירדו הרותה ירבד תא רסמו ד"בח-רפכב ברה עיפוה תוכוס דעומה-לוחד 'גב"
."א"טילש 'ץיבבוילמ ר"ומדאה תאמ ד"בח ידיסחל

:ןלהלדכ םירבדה רואית עיפומ ,9-8 'מעב ,ןויליגה ךשמהב

ןתנו אשנו תומימת תועש עברא ךשמב ר"ומדאה םע בשי ץראל ברה לש ובוש ינפלש הלילב"
.רתסנבו הלגנב ,הדגאו הכלה יניינעב ומע

וא לארשי -ץראמ היה םאה ,השמ וילע ךריבש גורתאה . . אמויד יניינעמ הכלה ירבד"
-ץרא תוריפמ גישהל ולכי לארשי ינב םא רתוי תיללכ הלאשב רושק הז רבדו ,ץראל-ץוחמ
.ןאכלו ןאכל ןיכומיס יתאבה .אל וא .רבדמב לארשי

הפכ") הייפכ לש דמעמ היהש יניס רה דמעמב תישפוחה הריחבה ןורקיע רמשנ דציכ (2"
ךירחא ינכשמ" ןיינע "םלענה שרדמה"מ האבומ ךמס לע רבסומה רבד ("תיגיגכ רה םהילע
."הצורנ

הדוסי שודקה י"ראה יפלש ,תבשב הריתי המשנה ןיינע - רתוי קומע ןיינעל ןאכמו (3"
ירבדב הנווכה םא היעבה הצצ הז יבגל .יניס רה דמעמב ולבקש לארשי לש םיידע תרזחהב
.ינוציח אוהש "ףיקמה רוא"ל וא ףוגה לכ תא הלעמה "ימינפה רוא"ל איה י"ראה

.יברה תכרב תריסמל ברה רבוע רתסנב שורדמו הכלהב לופלפמ"

ינב לכ תאו ש"נא לכ תא (רושעל הסכ ןיב התיה השיגפה) יברה ךריב "הבוט המיתח רמג"ב"
ןיאו ללכב שיש המ אלא טרפב ןיא יכ ,יללכ ןפואבו יטרפ ןפואב וירבדב ןוויכו - לארשי
.דוריפ לכ םהיניב ןיאו .ינשה לע עיפשמ דחא לכו טרפב שיש המ אלא ללכב

לא ליחמ תכלל" תויהל הכירצ לארשי ינבמ דחא לכ לש הרטמה יכ רמא ותכרב ירבד ךשמהב"
.ןושאר לכשומב הארנש יפכמ רתוי קומע הזב ןויערהו "ליח

.ןמזה לכ תומדקתה אלא תינרוחא איהש לכ הגיסנ היהת אלש תבייחמ ליח לא ליחמ הכילהה"
םישודק הירחאלש לוחה ימי וליאו הל ומדקש לוחה ימי לכמ השודק היהת תבשה ,רמולכ
הנש לכ לש םיארונ םימי ...האלה ןכו הינפלש ולא לכמ השודק ךכ רחאש תבשהו ,הנמיה
תנש התיה ט"ישת=] הטימש יבגל ןכש לכו ,הל תומדוקה םינשהו הנשה לכ לע תולעל םיכירצ
לארשי-ץרא ישנא ,ןכ-םאו .הל תומדוקה םינשה תשודק לע תפסותו םוכיס איהש [ל"מ - הטימש
...רתויב ההובגה תולעתהה תא גישהל םילוכי הטימשה תנש רחאלש םיארונ םימיב

םימיב תולעתהל וכזי תיעיבש תווצמ הכלהכ ורמשש תמחמש איה ד"בח-רפכ ישנאל ותכרב"
.שממ לעופב ליח לא ליחמ תכלל וכזיו ,הנוילעה השודקה תגרדמל ולא םיארונ

תיד"בחה העונתה תובא יכ שיגדהו ברה רמא י"אל שטיוואבוילמ ר"ומדאה לש ותיילע לע"
ןיינעבש הנווכ הב ןיא ץראל הלוע וניאש הדבועה יכו לארשי-ץרא בושיב דימתמו זאמ וכמת
,(םוחתה והמ שריפ אלו) בשוי אוה וב 'םוחת'ה תא בוזעל טילחה אל ןיידעש ךותמ קר אלא
.לארשי-ץראב רוקיב - ןושארה רבדה היהי ,יערא ןפואב וליפאו הז 'םוחת' בוזעל טילחישכו

הארמ אוהו ץראב עמשנהו השענהמ םיטרפ יטרפב תוניינעתהמ וענומ רבדה ןיא ,םוקמ לכמ"
."'םיינחמ'ב ...וליפאו אבצב ,הנידמב שחרתמהמ םיטרפ יטרפב תואיקב

השאל הנתמ

:האבה העידיה המסרפתה 7 'מע (ז"כשת ןוושחרמב א"כ ,391 ןויליג) 'םינפ לא םינפ'ב

גחו םירופיכה-םוי ,הנשה-שאר ימיל שטיוואבוילמ ר"ומדאה לא ועסנש ד"בח ידיסח"
תיבב והש םהב םימיה לע םיטרפ-יטרפו יטרפ םירפסמ םהשכ ,לארשיל התע םירזוח ,תוכוסה
המכ רשאכ יכ ,םידיסחה םירפסמ םירופיסה רתי ןיב .החמשו תולעתהמ תורהוז םהינפו יברה
,םהיתושנל הנתמ תונקל וחכשי אלש ,אוה םהל ריכזה יברה ןמ הדירפ תכרב לבקל וסנכנ םהמ
."...תיבב דבל םיגחה ימי לכב וראשנ רשא

ברה 'תודיחי'מ המישר המסרפתה 401-400 'מע 'ב ךרכ 'ךלמ שדקמ' רפסב - ןיינע ותואב
:ז"כשת ירשת ח"כ 'ד םויל רוא ןינוד ןבואר

איה ירה ?אל עודמ - הביסה המ ?םידלילו השאל הנתמ תינק םאה :א"טילש ר"ומדא ק"כ"
?הרובע הנקיש ימ ךל שי םאה - .הרעטצנו םיגחב הדבל הראשנ

.שקבל לוכי ינא :.ד.ר"

תונקל רשפאש המ ןיבמש ימ ןתיש [יברה תוריכזמ=] 'זכרמ'ב שקבת :א"טילש ר"ומדא ק"כ"
..."םידלילו השאל הנקתו ,השאל הנתמ

ןימינב 'ר ח"הרה ריכזמה םסריפ (11 'מע 686 ןוילג 'ד"בח רפכ') 'תוכלמה תיבמ' ורודמב
:שדוקה ץראל הרזחב םיעסונה דחאל יברה תבושת תא ןיילק 'יש

'ילע [ןכ םג=] כ"ג ללוכ [תחלצומו הבוט העשב=] צ"מוטעשב הרזחה אהתו
ב"וצמה ,(שדוקה ץראל [ץראל ץוחמ=] ל"וחמ - תוינחורב םג) [היילע=]
.[שדוקה ץראב=] ק"האב הקדצל [הזב ףרוצמה=]

םוקמל עלקנ ידוהישכ

שי םאה (א :יברה תא לאוש אוה ובתכמב .תילגנאב יברל בתכמ םידיסחה דחא בתכ ג"כשת ץיקב
לואירטנומל וא ,ןיימ תנידמבש דנלטרופ תנידמב 'לא תיב' רובעב ,ורובע - תוחילש יברל
.ה"יא - הבורקה תבשב ההשי םש ,הדנקבש

:הנעו לוגיעב הלאשה תא ףיקה יברה

.ןקזה ר"ומדאמ - זומת ד"וי 'םויה םויה'ב שרופמכ

.ותוקלתסהל הנש 150 הנשהש - דוחיבו

.חילציו תובחרתהב תושעלו

:רמאנ זומתב 'יל 'םוי םויה'ב

,םוקמל עלקנ ידוהישכ - "וננוכ רבג ידעצמ 'המ" :הרות רמא ותואישנ תליחתב ןקזה וניבר
םדא ןיבש הווצמ ןהו םוקמל םדא ןיבש הווצמ ןה ,הווצמ השעתש הנווכ ךותמ הז ירה
הלעמה ןורתי ,חלשמה לש וחוכ אוה ,אצמנש ןכיה ,חילש .הלעמ לש חילש אוה ידוהי .וריבחל
.הרותה יפ-לע והז תומשנבש - םיכאלמ תמועל תומשנבש

תא ףיקה יברה .תויטלחהו חוכ תפסותב הרותה דומילל הכרב לאושה שקיב ,בתכמה ךשמהב
:[תויטלחהו חוכ תפסותב הרותה דומיל] תונורחאה םילימה רחאל ,ףיסוהו ולוכ עטקה

תויחו החמשו

צ"הע ריכזא

ןהכל תוחילש

'ד"בח רפכ') לארשי-ץראב הקדצל הווצמ תוחילשל ףסכ ול רסמשכ ,ןהכל יברה בתכ תונמדזהב
:(13 'מע 727 ןוילג

הרות [יפ-לע=] פ"ע

- לחומ ןהכה םאב

:וב שמתשהל רתומ

[הזב ףרוצמ=] ב"וצמ לחומ םאב

ק"האב הקדצל תוחילש

('ית 'גוזל םגו)

צ"הע ריכזא

?דנלוהל עסיה

ןויליגה ילושב .ינולפ ךרבאל החלשנש ,"א"טילש ר"ומדא ק"כ םשב" תוריכזמה תרגאב םותחנו
.םירועיש םש ןגראל ,דנלוהל העיסנ רבדב ךרבאה תלאשל תוסחייתה העיפומתודיסחה ינייעממ


בקע תשרפ


ךיקולא 'ה תא האריל םא יכ ךמעמ לאש ךיקולא 'ה המ
(בי,י)

(גל תוכרב) איה אתרטוז אתלימ השמ יבגל ,ןיא ?איה אתרטוז אתלימ םימש-תארי וטא

?"השממ לאוש" אלו ,ביתכ "ךמעמ לאוש" אולה :ינשרד רמוא רבדה

:בוט-םש-לעבה ךכ לע רמוא

- ארית ךיקולא 'ה תא" (בכ םיחספ) ל"זר רמאמכ ,'ה תאריל האיבמ םכח-דימלת ינפמ ארומה
אשית) ביתכדכ ,דובכה תרדהב השמ לא וסחייתה לארשי-ינבש תוכזב ."םימכח-ידימלת תוברל
.'ה תאריל םג עיגהל םליבשב איה אתרטוז אתלימש ירה ,"וילא תשגמ וארייו" ,(דל
(גכ 'מע בוט-םש-רתכ)

* * *

:ץרתמ ןקזה ר"ומדא ק"כ

תניחב ךישממ ונבר השמש עודיכ) תוננובתההו תעדה חוכ ונייהד ,המשנ לכבש 'השמ'ה יבגל
תלודגב ןנובתמ םדא רשאכ ןכש .'ה תאריל עיגהל איה אתרטוז אתלימ ,(לארשי תומשנב תעד
םויה לכל 'ה תארי ובילב עבקית ,רופסי וידעצ לכו בלו תוילכ ןחוב אוה דציכ ,ארובה
.הלק תוננובתהב וליפא הזב ןנובתיו רוזחישכ ,ולוכ
(במ קרפ אינת)

* * *

:שרפמ קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ

לש הגרדל תולקב עיגהל רשפא ,השמ ידי-לע ונל ונתינש ,הדגאו שרדמב דומילה ידי-לע
,שרדמ ודיב ןיאו תוכלה ודיב שיש ימ לכ" (ט"כפס ןתנ יברד תובא) ל"זר רמאמכ .'ה תארי
ךותמש הדגא ירבד דומל" (א"יפס ונתשרפ ירפס) ורמא ןכ-ומכו ."אטח תארי לש םעט םעט אל
."םלועה היהו רמאש ימ תא ריכמ התא ךכ
(טסקת 'מע םירבד הרותה-רוא)

* * *

:קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ רמוא דועו

ןכל ."'ה תארי הוונע בקע" (ד,בכ ילשמ) ביתכדכ ,םימש-תאריל םיאיבמ תולפשו הענכה
"המ ונחנו" ומצע לע רמאש ,םדא לכמ וינעה ,השמ יבגל אתרטוז אתלימ 'ה תארי תבשחנ
תניחב הנשי המשנ לכב ןכש ,האריל עיגהל םדא לכל םג לק ומצע הז םעטמו .(זט חלשב)
.ה"בקל לוטיבה ,"המ"
(טסקת 'מע םירבד הרותה-רוא)


(זי,אי) הלובי תא ןתת אל המדאהו . . םימשה תא רצעו

,תוירע-ילגמו ,הרז-הדובע ידבוע ןוועב :ןידרוי ןניא םימשגה םירבד השימח ןוועב
םהיתורשעמ ןינתונ ןניאש ןוועבו ,ןינתונ ןניאו םיברב הקדצ יקסופו ,םימד-יכפושו
(ח"פ ר"בדמב) ןנוקיתכ

אל 'וג ריצקו ערז ץראה ימי לכ דוע" חנל ה"בקה תחטבה תרפהל םימרוג ולא םיאטח
.הדימ דגנכ הדימ אוה הז שנוע םלוכבו ,(ח חנ) "ותובשי

םשכ .רובעי לאו גרהיי לש רדגב םה ולא םיאטח - םימד-תכיפשו תוירע-יוליג ,הרז-הדובע
,וטושפכ םלועה תא םיסרוה םה ןכ ,"ןטק םלוע" אוהש ,םדאה לש ותואיצמ תא םילטבמ םהש
.םלועה תגהנה לש עובקה רדסה לטבתמש

רבכש רבדב ףא עפשה תעינמ הלעמל םג םרוג ,וב רזוחו הקדצ תתל חיטבמש ימ - הקדצ יקסופ
.חנל חטבוה

.ץראה לוביב עגופ רשעמ שירפמ וניאש ימו ,ץראה ערזל הרושק רשעמ תניתנ - תורשעמ ןווע
(זטרת 'מע םירבד הרותה-רוא)


(זי,אי) רטמ היהי אלו םימשה תא רצעו

להקה ךותב .םשגל ללפתה להקה לכו ,םימשג תריצע לש הרקמ םעפ עריא בוט-םש-לעבה ימיב
בוט-םש-לעבה האר ."רטמ היהי אלו םימשה תא רצעו" בושו בוש קעצש טושפ ידוהי היה
רשפל ולאשו ידוהיה לא שגינ הליפתה המייתסנ רשאכו ,הלעמל תלבוקמ שיאה לש ותליפתש
.הרזומה ותליפת

:הליפתה תעב ותנווכ תא ,ידוהיה ול ריבסה

סולקנוא םגרתמ (אי בשיו) "טחסאו" לע) םימשה תא טוחסי ה"בקה - םימשה תא רצעו
.הטמל ודריי םימה לכ ןכש ,םימשב - רטמ היהי אלו ,("תירצעו"
(הנ 'מע בוט-םש-רתכ)


(זי,אי) םכל ןתנ 'ה רשא הבטה ץראה לעמ הרהמ םתדבאו

,הליגר יתלב הדמתהב דמולו בשויה דחא םדא םעפ עמש ,הנש ג"י ןב ןקזה ר"ומדא ק"כ היהשכ
.הלודג תוריהמבו ,םר לוקב

:ןקזה ונבר ול רמא

קשחו ןוצר ונייה - הבוטה ץראה ."םכל ןתונ 'ה רשא הבוטה ץראה לעמ הרהמ םתדבאו" רמאנ
קינעמ ה"בקהש - םכל ןתונ 'ה רשא .ארובה תדובעבו הרותה דומילב (אוצר ןושלמ ץרא)
הרות דומלל שי ,רמולכ ,וז "ץרא"מ וקלסלו "הרהמ"ה תא דבאל שי - הרהמ םתדבאו .םדאל
.הרותה םעונב המשנה תא גנעל ,המיענב
(59 'מע ש"ת תוחישה-רפס)


(בכ,אי) וב הקבדלו

(ארזע ןבא) לודג דוס אוהו

...דוסה תא םיעדוי ונחנא :ךכ לע םעפ רמא םנורג-לאומש 'ר ת"הרה עדונה עיפשמה
(העומשה יפמ)

תורעהו תובוגתשדקמהו םילשורי ,הדוהי ירע לע העירק ןיינעב

:טעמ ריהבהל הסנאו ,(17 'מע חנר ןויליג 'תורשקתה') אשונב תולאשה תא יתארק

'מע ו"טח) ונרוד אישנ ר"ומדא ק"גאב רכזוהש העירקה תעשב 'ךרבל' יוטיבל עגונב
תעשב הכרב בויח וניצמ אל (א"סקת 'יס ח"וא) ךורע-ןחלושב שרופמה יפ-לעש ףא ,(בנת
ןייד' תכרב םג זא םירמואש 1םיקסופב העדה יפ-לע םש תורשקתהב תאז ראבל הצרו ,העירקה
:ריעהל שי - תוכלמו םש ילב 'תמאה

גהנ ןכש 2ונמויב שרופמכו ,וז העדכ היל אריבס צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כש תמא ןכא (1
.השעמל

טקנ ןכש ,ל"נה ק"גאב יברה ןושלב ןכ שרפל שי םא תצק ןויע ךירצ ,ןכ-יפ-לע-ףא םלוא (2
,הדוהי ירע לע=] "אסקת 'יס ח"א ע"ושב ונמנ תוכרב [ילש השגדהה] המכש" :םיבר ןושלב םש
'ןוצר יהי' םגש 3ויתומישרב ראובמה יפ -לע ותנווכב ראבל שי ילואו .[שדקמהו םילשורי
ןיינעב ןווכמה לכ ירהו ,ש"ייע ,'הכרב' םשב םימעפל ארקנ [הליפת - ליגרכ ושוריפש=]
.4"המוצע הנווכב הניינב לע ללפתהל" ידכ אוה 'וכו העירקה

,תולג לש בצממ לארשי ץרא תאו לארשי םע תא ללכ האיצוה אל הנידמה תמקה ,יברה תעדל
ןיידע ונא - אב אל חישמ דוע לכש ,רופס-ןיא םימעפ שיגדה יברה .ונלאגי אוה חישמ קרו
הכלה יניינעב םג אלא ,תוינחורב קר אל תאזו .ןאכ ןיא 'הלואגד אתלחתא' וליפאו ,תולגב
"הנוכי לארשי םשב" רשא םישנא רשאכ ,הלופכ תולג וז תומייוסמ תוניחבמ - הברדא .השעמל
.שדוקה ץרא לע םתוברת תאו םייוגה תא םיטילשמה םה

עורקל שיש ,םילשורי לע העירקה ןיינעב (ןכש-לכמבו) םג אוה ןכש ןבומ ,ל"נה רואל
אוה ,ד"בח יאישנ םישודקה וניתובר תעדל ,הכלהל רקיעהש אתרווחמו .הזה ןמזב םג הילע
-יא 'וכ הלפיתה יתבש ןוויכש ,םש 'תורשקתה'ב אבוהש גע ס"וס א"ח המלש תחנמ ת"ושב ש"מכ
לע עורקל שי ('ידוהיה' ןוטלשהמ הכימת דוע םילבקמ םה ,הברדאו) התע-תעל םריסהל רשפא
הב ונבש ,תיחכונה םילשורי לעו" :5צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ בתכמב הארו .םויכ םג םילשורי
."םיימעפ עורקל רתומ ,המודכו תוארטאיתה תא

-לע) לארשי ןוטלשב ןהשכ התע ןהילע עורקל שי עודמ ,הדוהי ירע ןיינעב הלאשה יבגל
- ("ןהילע םילשומ תומואה"ש הזב יולת הכרבהו העירקה בויחש ,םש ע"ושוטה כ"ונ ירבד יפ
:טושפ אוה רואיבה

,ינכט-יתרגסמהו ,ינוציחה 'ימואל'ה ןבומב אלא הנניא הנידמה לש 'תוידוהי'ה לכש ןוויכ
ןוכנ - הנידמב תטלושה איה םתוברתו םייוגה חור ,ינחורה ןבומב לבא ,דבלב ןיע-תיארמלו
ןהיתוברחמ ונבנ הדוהי ירעש ארקנ הז ןיאו ,(ג-ב תוא) ליעל רבסוהש המ לכ הז ןיינעל םג
.רקיעה אוהש ינכות-ינחורה ןבומב םג אלא ינידמה ןבומב קר אל לארשי ןוטלשב ויהיש דע
ןאכ ,135 'מע ףוס שידיא םירמאמה רפס) וירמאממ דחאב צ"יירוהמ ר"ומדא בתכש המ םג הארו
םה םיימשגה םינבמה לכ ירה לארשי-ץרא יגיהנמ םה לארשי יעשופש ןמז לכ" (שידיאמ םוגרתב
."תוברוח

הארנ ק"היע םילשורי לעו הדוהי ירע לע לארשי ןוטלש תלילש לש ,הז ןיינעש ףיסוהל שיו
ןוגכו ,תוימשגב םג ,ןמזה ףלוחש לככ רתויו רתוי ישחומ ונרעצל השענ ףאו ,שוחב התע
םש תטלוש השעמל ירה "תורודל לארשי תריב" איה ימשר ןפואבש ףא "תדחואמ"ה םילשוריב
באכב) "ונידיב - תיבה רה"ו ,הלומ םינוא תרסח תדמוע ונלש הרטשמהו תיניתשלפה הרטשמה
םיאצמנ ונא ןכא יכ הארנ ,אדוהי ירע ןיינעל ןכו .'וכו 'וכו !? - (יתבר ההימתבו
ירהש ,(תוימשגב וליפא אלא תוינחורב קר אל) "ןהילע םילשומ תומואה"ש הפוקתב ןיידע
תועצמאב טרפ לכ רחא םיבקועה ןוטגנישוומ 'ץירפ'ה ןוצרב הבר תולת תמייק םיבר םיניינעב
.'וכו (ןורמושו הדוהיב תובשייתהה תבחרה ןיינעב ןוגכ) םהלש םינייוולה

:םילשורי תומוח לע צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ לש העירקל רשקב

ריעל תבכרה תנחת ןיבש חטשה (ט"פרת תנשב) ותעשב ,'תורשקתה'ב אבומכ ,ןכאש ררבתנ (1
ערק ןכלו הקיתעה ריעה תומוח תא תבכרה תנחתמ יברה האר תוטשפבו ,יונב היה אל הקיתעה
.6ןידכ ךרבו

- העש התואב - םיאורש ןכש-לכ ,קוחרמ הקיתעה ריעה תומוח תא םיאורשכש ,חינהל ריבס (2
ש"מכ ,לכה לע תחא םעפ ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ערק ןכלו ,7שדקמה םוקמ לעש הפיכה תא
.תחא-תבב שדקמהו םילשורי תא הארו םיתיזה רה ןוויכמ אבש ימ יבגל 8םייחה ףכב

,הדוהי ירע לע ללכ ערקש וניצמ אלו םילשורי לע קר ערק צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כש המו
הנעמב) ל"נה ק"גאב בתכ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ וליאו ,םילשוריל דולמ תבכרב וכרדב
ךירצ היה אלא דבע ריפש ואלש הז לע יברה ול בתכו ,הז ןפואב ןכ םג גהנש ימ לש הלאשל
:ו"תורי הארש םדוק אדוי ירע ראש האר ירה"(ש םעטהמ ,םילשוריל וכרדב םג ,עורקל
."םילשוריו דול ןיב םיאצמנ םהמ המכ יאדוובש ,9אדוי ירע םדוקמ ויה םב תומוקמה

:הזב רמול שי

ול אצי אל לעופבש םושמ אוה ולא תומוקמ לע צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ערק אלש המ ילוא (1
ופפוטצה םישנאש וא םיפגומ ויה ןורקב (םיסירתה) תונולחהש ןוגכ ,ל"נה ועסמב םתוארל
.(ק"עצ וז ארבס לבא) תוארל והוחינה אלו תונולחה דיל

העיסנה לכ ירהש) הילא עיגי בורקבו םילשוריל השענ ועסמש ןוויכש ,רתוי אתרווחמו (2
םג וב תזחואה תושגרתההו ,וז ריעל םינותנ וינייעמ לכ ירה ,(הרצק איה םילשוריל דולמ
ןיא הזכ ןפואבו ,וייחב הנושאר םעפ םתוארל דמועש שדקמה םוקמו שדוקה ריע ללגב איה
.התע םתוא האור וניא וליאכו ,ךרדבש הדוהי ירעל העש התואב םינותנ ובלו ותעד

ול שי זאש טעמ םלצא בכעתמשכ אקווד אוה רשפא ,הדוהי ירע לע ךרבלו עורקל ובייחש המו
ולא תועירקב ןווכמהש ('א תואב) ליעל אבוהש ךרד לעו .םהבש ןברוחה לע ןנובתהל תוהש
ולא תועירקב לבא ,באכלו רעצל יוטיב קר איה העירקהש םאו בא לע תולבאבכ אל) אוה
איה ןויצ" (א,אמ הכוס) ורמאש ךרד לעו ."המוצע הנווכב םניינב לע ללפתהל" (אוה ןווכמה
ועסמש ןוויכו .הזל תוננובתהו הבשחמ ךירצש ונייה ,"השירד איעבד ללכמ - הל ןיא שרוד
עורקל בייח היה אלש רשפא ,םילשוריל םינותנ ויה ובילו ויניעו צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ לש
.ךרדבש אדוהי ירע לע

דול ןיבש תומוקמה לע םג הכרבו העירק ךירצהל (ל"נה שדוק-תורגאב) יברה בתכש המו
'קה ותעדש ,הנידמה םוק רחאל ונימיב אקווד תעגונה הריתי ארמוח יהוז ילוא ,םילשוריל
- רתוי דוע עגונ התעו" :ובתככ ,רבעבמ רתוי התע ולא םיניינעב רימחהלו קיידל שיש
.11"ולא תוכרב הלטיב 1948 תנשב UN תטלחהש 10םירמואה תעדמ איצוהל

* * *

:םירחא םיאשונב

תעש הנייוצ (29 ןויצ י"ע 18 'מעבו 15 ע"ס ,אסר ןויליג) 'ד"בח יגהנמו תוכלה'ב *
אוה םש ןייוצש המ יכ ,תועט הזב הלפנו ,הלפשה רוזאב 1:22-ל ב"תבו ב"ת ברעב םויה תוצח
.12:47 אוה תוצח ןמזו ,הלודג החנמ ןמז

ךלוה ר"ומדא ח"ומ ק"כ תא יתיאר אל" יברה ירבדמ אבוה ,(31 ןויצ י"ע 18 'מעב) םש *
ךלה ןכ ק"הראב צ"יירוהמ ר"ומדא לש ורוקיבבש ,ןייצל םוקמ שיו ."באב העשתב םייחה-תיבל
.(34 'מע םש תודלותה 'סבש ןמויב םג טרופמכ) באב העשתב םיקידצ ירבק לע

ןויצל ןושאר ,ץיבורוה יולה בקעי ברה
.ע"ושה כ"ונמ המכל ונממו ,םש ח"בב הקתענ (1

.ז"פ "ק"הראב יברה עסמ" רפסב הנורחאל ספדנ (2

.229 'מע א"צרת ש"הסב םג וספדנ .5 'מע ,ה תרבוח (3

.םש ח"ב (4

.42 'מע ד"ח ולש תודלותה 'סב ק"הלל םוגרתבו ,שידיאב ,הר 'מע ב"ח ולש ק"גא (5

םעד ףיוא קיד-ןיטראו ,םילשורי וצ רעטנעהענ קידנעמוק" :ןושלה (תמדוקה הרעהב ןמסנ) ל"נה ובתכמב (6
לש הנושארה הייארל הנתמהב ,םילשוריל רתוי בורק ונאובב=] "...העירק ןיסייר ,םילשורי ןעהעז רעד ןיטשרע
."...ונערקו ,םילשורי תא וניאר יצחו 9 העשב" ונמויב ןכו .[...העירק עורקל ,םילשורי

ג"פ ןחלושה תאפב םג אבוה ,"שדקמה תיב לש הבוקה" תייאר לע עורקל שיש (יתאצמ ה"ד) םש ח"בה ש"מכו (7
.הפצרה תייארל אקווד צ"אש ,םש 'תורשקתה'ב אבומכו ,ארבסמ אוה ןכו ,ב"ס

.זט ק"ס א"סקת 'יס (8

ויהש תומוקמה לע םג אלא ,םיבשוימ התע םהש תומוקמה לע קר וניא "הדוהי ירע" לע העירק ןידש ,רמולכ (9
ןהב ןיאו ,תוברח ןהש ונייהד" :(האורה ה"דס) םש י"בה ירבדכ ,ללכ םיבשוימ םניא התעו הדוהי ירע םעפ םהב
.םיקסופ דועו (א"קס) ז"ט ,(םש) ח"בב םג תועמשמה ה"כו ."ללכ בושיי

ש"ר ג"הרהל 'ונלתכ רחא' סרטנוק .חנ 'יס ץבעי תנשמ ת"וש .אעש 'מע הכלהב םידעומהמ אבומהמ ריעהל (10
.(יברה תעדכ הדוהי ירע לע בתכ אוה קרש ינמודמכ) הפש 'יס ג"ח םירפא תובבר ת"וש .יקצילבד

אוהש ףא) םיימעפ עורקל שי יחכונה בצמה לעש ('ג תוא םינפב ל"נה) צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ירבד ד"עו (11
.(רתוי דוע בצמה ערוה ןכמ רחאל ירה ,הנידמה םוק ינפלש ןמזה לע ןכ בתכ
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

בקע תשרפ שדוק תבש
בא-םחנמב ח"י

.ה קרפ - תובא יקרפ

ינש םוי
בא-םחנמב 'כ

לש ויבא ,ע"נ ןוסרואינש קחצי-יול 'ר לבוקמה ח"הרה ג"הרה לש אלוליה-טייצראיה םוי
הלגוהו רסאנ .קדצ -חמצה ר"ומדא ק"כל ,ןב רחא ןב ,ישימח רוד ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
ןטסחזק ,אטא-אמלא ריעב ,ד"שת'ה תנשב תולגב רטפנו ,תודהיה תצפהו תקזחהב ותדובע לע
.1דובכ-ותחונמ םשו ,(רבעשל תוצעומה-תירב)

תכסמ םייסמ היה ,לוחה תומיב לחשכו) הז םויב דעוותהל גהנ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.2(תודעוותהה תליחתב

,ותרותמ תודעוותההב דומלל - 'וכו שקבלו עיצהל לודג תוכזהו בוחה ילעו" :יברה בתכו
.3". . [ותמשנ תוכזל=] נ"זל ןיד אמויב בדנלו

יול ןרק' תא ר"ומדא ק"כ דסי - ל"ז ויבא תריטפל הנש םירשע - ד"כשת בא-םחנמב 'כ םויב
.2ל"ז ויבא םש-לע 'קחצי
ג"ח םש ותבצמ םולצת .(ה"נשת ד"בח רפכ ,ת"הק - תיעיבר האצוה) 'קחצי יול תודלות' רפסב - ויתודלות (1
.832-ו 764 'מע

.100 'מע םיגהנמה רפס יפ-לע (2

.מ"דשת'ה ב"ת יאצומ (יטרפ-יללכ) בתכממ (3


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il