- ג"סר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה בא-םחנמב ד"כ * האר 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה חישמו הלואג תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תורעהו תובוגת תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


לע יללכ שפנ-ןובשחל ןמזה - לולא
הלוכ הנשה לכ


םוי לכב ותושעל אל המל ,בוט רבד אוה יללכ שפנ-ןובשח םא
םיעשרל רשפא-יא"ש אינתב רמאנ ,ןכ לע רתי * ?םויו
!?"הליחת רבעה לע הבושת ושעיש ילב 'ה תא דובעל ליחתהל
ןיינועמה רציה תצעב הרוקמ תאזכש הבשחמ ,השעמל ךא *
תחישמ * המצע הדובעב םוקמב תונובשחב םדאה תא קיסעהל
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ


דבלמ) האר תשרפ (וז הנשבכ) םינשה בורב ןירוק ,לולא שדוח םיכרבמ תבש ,וז תבשב
רשקה ראבל שיו ,(לולא שדוח-שאר תבשב האר תשרפ ןירוק זאש ,תבשב לח לולא שדוח-שארשכ
:לולא שדוחד הדובעל האר תשרפד תוכיישהו

2תאז" :תויחו תומהבב הרהט ינמיסד 1ןידה םג ונשי האר תשרפב ורמאנש םינידה יוביר ןיב
המהב 4לכ" ,(3"המהב ללכב היחהש ונדמל" הזמש ,תויח םג הנומו) "'וג ולכאת רשא המהבה
יתשב הטמלמו הלעמלמ תלדבומ" ,5"םיינרפצ יתשב הקולח") 'וג עסש תעסושו הסרפ תסרפמ
םירוסאש ,דבלב דחא ןמיס םהל שיש הלא הנומ הז ירחאלו) "'וג הרג תלעמ (6"ןינרפצ
.(הליכאב

ןכל הרג תלעמו הסרפ תסרפמ התויה ללגבש אוה שוריפה םאה 7הריקח שי - םינמיסל עגונב
אלא ,תורחא תוביס ללגב איה הרהטהש וא ,הרהטה תביס םה םינמיסהש ,ונייה ,איה הרוהט
.הרהטה ררבל םינמיס ה"בקה םהב עבק ,תורוהטה תומהבה םה ולא עדנ ונאש ידכ

םהל שיש הלאל עגונב קוספה ןושלמ עמשמ ןכו .הרהטה תביס םה םינמיסהש תויאר המכ םנשי
סירפמ יכ 'וג םכל םה םיאמט (ןכלו) וסירפה אל הסרפו המה הרג הלעמ יכ" - דחא ןמיס
וא הרהטה תביס אוה ורדעה וא ןמיסהש ,ונייה ,8"םכל אוה אמט (ןכלו) הרג אלו אוה הסרפ
.האמוטה

. . הרותב ושרפתנש םינמיסה"ש וירבד תליחתב בתוכ ינימש תשרפ שיר ינויצהש ,ריעהלו
ןימה םהב עדווי םינמיס םה םנמא ,רוסיאה תביס םרדעה אלו רתיהה תביס ןתייווה ןיא
םימרוג םינמיסהש ,עמשמ ,הלבק יפ-לע ורואיבב וירבד ךשמהמ ,לבא ,"הנוגמה ןמ יוארה
.בותכה ןושל תועמשמכ ,האמוטה וא הרהטה

אלו) הרהטל םה םיכיישש רמול חרכהב ,םיררבמ קר םה םינמיסהש רמאנ םא םג ,ןפוא לכבו]
אל ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ" ,ירהש ,הנממ בבוסמו האצותכ םיאבש ,(ירמגל םיידדצ םירבד
ךא הרהטהל םיכייש םניאש םידחוימ םינמיס אורבל ךירצ המ םשלו ,9"הלטבל דחא רבד ארב
- הרהטהל םיכיישש םינמיס ידי-לע הרהטה ררבל םילוכיש העשב הב ,הרהטה ררבל ידכ קרו
.[הנממ בבוסמ וא הרהטה תביס

הררבל ךירצש ,תימהבה שפנ ,ובש "המהב"הל עגונב םדאה תדובעב הארוההו דומילה ראבל שיו
,לולא שדוחד הדובעל דחוימב ךייש הז ןיינעש - הרוהט המהב היהתש ,השודקל הכפהלו
.ןמקלדכ

:לולא שדוח לש וניינעב רואיבה םדקהבו

לעבמ לשמ ךרד-לעו .שפנה ןובשח לש שדוחה אוה לולא שדוחש 10ראבמ ר"ומדא ח"ומ ק"כ
הרשי הגהנה היהת הז ידי-לעש ,ויקסעב השענהמ יללכ ןובשח תושעל ךירצ ןמזל ןמזמש ,קסע
תושעל םיכירצ ובש ,לולא שדוח ,הנשב דחוימ ןמז ונשיש ,הדובעב אוה ןכו ,םיקסעב החלצהו
.תובוט תודמב הגהנהבו תווצמהו הרותה םויקב ,'ה תדובעב ובצמו ודמעממ יללכ ןובשח

הרותב קוסעל םיכירצ הלוכ הנשה ךשמב ןכ-ןיאש-המ לולא שדוחב אוה שפנה ןובשחד ןמזה
ןובשח השוע ןמזל ןמזמ קרש ,קסע לעב ומכ ,ובצמו ודמעמ תוללכ תודוא בושחל ילבמ הדובעו
ןיינעל עגונב קר ןובשח השוע זאש ,ומצע רחסמהב קסעתמ ןמזה בור לבא ,קסעה בצממ יללכ
ובצמ לע ןובשח לבא ,תאז תושעל ךיאו ,תאז תושעל יאדכ םאה ,וישכע תושעל ךלוהש יטרפה
ומצע קסעהל םלועל עיגי אל ,יללכ ןובשח םוי לכ השעי םא ,יכ ,ןמזל ןמזמ קר השוע יללכה
ןובשח תיישע םג ללוכ ,הדובעו הרותב קוסעל םיכירצ הנשה לכש ,הדובעב אוה ןכו .יעבדכ
לע תבש ינפל הז ךרד-לעו) הז םויד הדובעה לע םוי לכד הטימה לעש עמש-תאירקב יטרפ
ודמעמ תוללכמ יללכה ןובשחה וליאו ,(שדוחה לכ לע שדוח-שאר ינפלו ,עובשה לכד הדובעה
קוסע היהי ,םוי לכב יללכ ןובשח השעי םא ,יכ ,לולא שדוחב אלא וניא ,'ה תדובעב ובצמו
.הדובעו הרותב קוסעל יאנפ ול ראשיי אלו ,תונובשח תיישעב (11םויה יעבר 'ג) םויה בור

?םוי לכ יללכ ןובשח השעי אלש עודמו ,בוט רבד ירה אוה ןובשח :ןועטל והשימ לוכי

ירה ,ןובשח תיישע ינפל הדובעו הרותב קוסעל לוכי ךיא - ןועטל ךישממ - הזמ הריתיו
יא"ש 13אינתב שרופמו ,"יקוח רפסל ךל המ םיקולא רמא עשרלו" 12בותכה רביד אלמ ארקמ
בייח ,ןכלו ,"הליחת רבעה לע הבושת ושעיש ילב 'יוה תא דובעל ליחתהל םיעשרל רשפא
תויהל ךירצ הבושתה ירחאל םגש אלא דוע אלו ,ןקתל וילע המ עדיל ידכ הליחת ןובשח תושעל
.16אינתב ראובמכ ,15"דימת ידגנ 14יתאטחו"

הרותב קוסעל םוקמב תונובשח תיישעב קוסעיש רציה תצע יהוזש עדיל ךירצש - הזל הנעמהו
השעי יזא לולא שדוח אובו ,תונובשח תיישע אלל הדובעו הרותב קוסעל םיכירצ .הדובעו
.תונובשחה

,ע"נ ר"ומדא ול רמאו ,הרות-תחמשב הכב דחאש ,17ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא תוחישב אבומ
אלש והז לבא ,וישכע תאז םילשמ ,םירופיכה-םויב "אטח לע" תרימאב הכב אלש ןוויכש
.ונמזב

ןמזה ,ןדיד -ןודינבו ,םייוסמ ןמז רבד לכל ןתנו ,18"רשי םדאה תא םיקולאה השע"
.לולא שדוח אוה ןובשח תיישעל

תדמ ג"י וב םיריאמש יפל - אקווד לולא שדוחב אוה ןובשחה ןמזש הזל םימעטהמו
:19םימחרה

םג המו ,ובצמו ודמעמ ועדויב ,יכ ,קזיה איבהל םימעפל הלוכי ושפנב קדצ ןובשח תיישע
הכ ןיבש ןוויכש ,בושחלו ,שואייב לופיל לולע ,'וכו "ויניעב וכז אל 20םימש" וליפאש
.'וכו ותעיגיב תלעותה יהמ ,דובא בצמה הכו

'וג םיפא ךרא" ,םימחרה תודימ ג"י םיריאמ ובש ,לולא שדוחל ןובשחה תיישע םיחוד ןכלו
.21"הקנו האטחו עשפו ןווע אשונ

הדשב ךלמד לשמכ איה לולא שדוחב םימחרה תודימ ג"י תולגתהש 19ראובמה יפ-לע טרפבו -
בשויש ךלמה לשמכ איהש הבושת -ימי-תרשעו הנשה-שארב םימחרה תודימ ג"י תולגתה ומכ אלד)
,לשמנב ותמגודו ,םדא ינב בשומ וניאש הדשב אצמנה םעה לא אצוי ךלמהש ,(ותוכלמ לכיהב
בושיי םוקמב םישוע אלש) םייוצר-יתלבה םיניינעה דצמ הדש לש אגרדו םוקמב אצמנשכ םגש
- םימחרה תודימ ג"י תולגתה הנשי ,הנשה ךשמב ושענש (םדא ינב

לע טבה ילבמש ועדויב ,ובצמו ודמעממ שאייתהל ילבמ ןובשח תושעל לכוי הז ידי-לעו
יאדוובו ,הדובעו הרותב קוסעלו 'הל ברקתהלו רוזחל לוכי ,הרבעש הנשב ובצמו ודמעמ
.ךרבתי ודבועל ובושב ותוא ולבקי

םיכירצ הנשה לכב ןכ-ןיאש-המ ,לולא שדוחב אוה שפנה ןובשחל ןמזהש ליעל רומאה
תודוא 22הז ינפלש תודעוותהב רבודמה םע םג םיאתמ ,תונובשח אלל הדובעו הרותב קוסעל
ןוויכ ,(ו"ח הנומאב תוקיפסל דעו) יוצר-יתלב בצמו דמעמב םג הרותה דומילב תוקסעתהה
.23בטומל וריזחמ הבש רואמהש

24ל"זר רמאמל הריתסב אוה ("בטומל וריזחמ הבש רואמה") הז ל"זר רמאמ :ןיבהל ךירצו
."התימ םס ול תישענ הכז אל" (25זומת ב"י לש רמאמב םג אבוהש)

ןונגסהו ןכותהמ הארנכש] הרות דומלת תוכלהב ןקזה ר"ומדא ירבד יפ-לע - הזב הרבסההו
והזו ,[הלבק יפ-לע אוהש רודיסהל ,הלגנ יפ-לע אוהש ךורע-ןחלושה ןיב "עצוממ" אוה ירה
:26ונושל

תווצמה םייקמשכ אלא המשל אלש וליפא תווצמבו הרותב םדא קוסעי םלועל םימכח ורמא אל"
לבקל רכשה תבהאמ וא . . שנועה תארימ אלא םימש םשל םייקמו דמול וניאש קר הרותב דמולש
המ םיקולא רמא עשרלו בותכה רמא וילעו ,עשר ארקנ דמולש המ םייקמ וניא םא לבא . . סרפ
."תומה םס ול ותרות תישענ הכז אל םימכח ורמא וילעו . . 'וגו יקוח רפסל ךל

יכ ,הרותב םדא קוסעי םלועל ןכ-יפ-לע-ףאש 27םירמוא שיו" :העד דוע ףיסומ הז ירחאלו
וריזחמ הבש רואמהש ,תושעלו רומשל תנמ לע דומלל ,המשל ידיל אובל לכוי המשל אלש ךותמ
ובזע יתוא יאוולה ,ורמש אל יתרותו ובזע יתוא 28קוספ לע םימכח ושריפש ומכ ,בטומל
."בטומל םריזחמ היה הבש רואמהש ,ורמש יתרותו

ףיסומש ףא ,עשר ודועב השוע םדאש תווצמו הרותה לכש הלבקה ימכח ורמא ךכו" :םייסמו
ומכ רחא לוגלגב וא הז לוגלגב הבושתב ךכ-רחא רוזחישכ ,םוקמ לכמ ,העש יפל תופילקב חוכ
השודקל םירזוחו תווצמו הרותה לכ הפילקהמ איצומ יזא ,חדינ ונממ חדיי אל יכ 29בותכש
."םלועל קוסעלמ עונמל ול ןיא ךכיפלו ,ותרזחב

ךירצ ,םוקמ לכמ ,העש יפל תופילקב חוכ ףיסומו ,תוומה םס ול תישענ ותרותשכ םג :רמולכ
.בטומל וריזחמ הבש רואמהו ,הרותב קוסעל

הלגנש 22ליעל רבודמכ ,הרותה תוימינפ לע יאק בטומל וריזחמש "רואמ"הש ,ףיסוהל שיו
.הרותד רואמה אוה הרותה תוימינפו הרותד רואה אוה הרותד

.יברה אוהש ,הרותה (תוימינפ) רואמד אישנה םע רושק הז ירה - ונלצאו

לכ אלו ,יברה לש תודיסחה תרות תא דומלל ךירצ בצמו דמעמ לכבו ןמז לכבש ןבומ הזמו
טלאה רע יצ") הזל ךייש אוה םאה ובצמו ודמעמל עגונב תונובשחה םידקהל םיכירצ םעפ
הבושת תושעל ופוסש ,בטומל וריזחמ הבש רואמה ,דורי יכה בצמב ותויהב םג ,יכ ,("ייברעד
םיאטחהמ רהטייש דבלב וז אל ,זאו ,חדינ ונממ חדיי אל יכ (רחא לוגלגב וא הז לוגלגב)
,30העש התואב ודומיל ידי-לע הטמל דירוהש הרותה םגש ,תאז דוע אלא ,םיעשפו תונווע
[...] .השודקל תרזוחו הלעתמ

ובצמו ודמעמ תודוא תונובשח אלל הדובעו הרותב קוסעל ךירצש ליעל רומאה ,םנמא
אל יאדוובש ,תיקולאה שפנל עגונב קר הז ירה - בטומל וריזחמ הבש רואמה ףוס ףוסש ןוויכ
םג תויהל ךירצ ,הזל ףסונו ,ומע הבש ותרות םגו ,הבושת תושעל ופוסו ,חדינ ונממ חדיי
.השודקל הכפהל תימהבה שפנד רוריבה

,שפנה ןובשחד ןמזה ,לולא שדוח םיכרבמ תבשב ןירוקש עובשה תשרפב הארוהה האב הז לעו
(הרהט) רוריבה לע זמורש ,"'וגו ולכאת רשא המהבה תאז" ,תומהבד הרהט ינמיסל עגונב
.תימהבה שפנד

יפ-לע הגהנהב םג ,ןכש ,הרותב ורמאנ ,תואמטו תורוהט ,תומהבה יגוס ינשש - המדקהבו
"הרותה תושרב לבנ" תויהל םילוכיש 31ן"במרה בתכש ומכו ,האמט המהב תויהל םילוכי הרותה
םישודק" יוויצה לע אוה רבוע רבד לש ותימאל ,יכ ,הרותה תושרב והזש ול המדנש ,ונייה)
הרוהט המהב יהוז םא עדיל הנחבהו רוריבב ךרוצ שי ןכלו .(ישרושו ירקיע יוויצ ,"ויהת
םינמיס - הרג תלעמ (ב) ,הסרפ תסרפמ (א) :םינמיס ינש הרותה הנתנ הז לעו ,32האמט וא
.הרהטה םילעופש דעו םירושקה

:הזב ןיינעהו

אקווד לגרהש ,('וכו תופירט תוכלהמ םג ןבומכ) לגרל שאר ןיב ירקיע קוליח שי המהבב םג
,םיימשג םיניינעב חנומ (לגר) השעמה חוכ קרש ,תימהבה שפנב ותמגודו .ץראה לא בורק
תויהל םיכירצ םניא תימהבה שפנד םג (שאר) םילענה תוחוכה לבא ,חרכומה יפכ ,םייצרא
.םייצרא םיניינעב םיחנומ

תא סינכהש ,תונורשכ לעבו רויצ ,םידיסחה דחאל םעפ רמא ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ -
- ...!?םיילדרעב שאר לבא ,יתיאר םיילדרעב םילגר :םיילדרע לש רחסמב ומצע

קספה הניינעש (ף"לאב) אסרפ - הסרפ תויהל הכירצ ץראל הכומסה לגרהב םג :הזמ הריתיו
הסרפה ,ךדיאלו ,םייצראה םיניינעהמ קספהב תויהל ךירצ (לגר) השעמה חוכ וליפאש - םלעהו
יקולא רוא ריאי הז ידי -לעש - ("ךרוד ןוא ךרוד") ירמגל תלדבומו הקודס תויהל הכירצ
אינת רועישב ןקזה ר"ומדא ןושלבו .33תוקולא םהב האריש ,םייצראה םיניינעהב םג ,הטמל
."תמאה דחאמ ודרפיי אל ץרא יניינעב םגש" :34ימויה

ררבל ךירצ השועש ימשג רבד לכל עגונבש - הרג הלעמד ןמיסה םג תויהל ךירצ הזל ףסונו
.'וכ ותושעל דציכו ותושעל םאה ,"ןעייקרעביא טוג" ,םעפה דוע ררבלו רוזחלו הליחת

תוימשגהש ,ונייה ,הרוהט המהב - המהבהמ תושעל םילוכי יזא הלא םינמיס ינש םנשישכו
.35הרהט לש ןפואב היהת (ובש המהב) ףוגה דצמ תחרכומש

:ףועב הרהט ינמיסמ - תפסונ הארוהו

אוהש וב ולביקש תרוסמב אלא ףוע םוש לוכאל ןיאו ,דבלב םינמיס לע ןיכמוס ןיא - ףועב
םיאמטה םינימב יקב אוהש . . דייצה יבר יל ריתה הז ףוע רמול דייצ ןמאנו" .רוהט
.36"םהיתומשבו הרותב םירומאה

יפ-לע גהנתהל םדא לוכי ,יכ ,ולש לכשה לע ךומסל ןיאש - םדאה תדובעב הזמ הארוההו
לואשב השעמ תעשב אצמיהלו ,ןידה-תרושמ םינפל ולכש יפכ גהנתהל וליפאו ,ךורע-ןחלושה
לא תורשקתה ,תורשקתהו הריסמ ןושלמ םג "תרוסמ" ,תרוסמב ךרוצ שי ,ןלציל-אנמחר תיתחת
.םהיתומשבו םהב יקבו ,רציה תצעמ לארשי תושפנ תלצהב קסועש יבר ,"דייצ יבר"ו ,יברה

:"הללקו הכרב םויה םכינפל ןתונ יכונא האר" - השרפה תלחתה םע םג הז רשקל שיו

,37ארדו ארד לכבש השמד אתוטשפתא םג ללוכו ,השמ ידי-לע רמאנ הז קוספש - המדקהבו
,39רתכה תניחב ,38"יכונאש ימ יכונא" ,הלעמלש "יכונא" ומכ ,"יכונא" ארקנש ,רודה אישנ
.רודה אישנ לש ותניחב ,הדיחיה תניחב לע יאק "יכונא"ש לארשי תומשנ תוללכב ותמגודו

לבקמשכ קרש ןכתיי ירהש - "הללקו הכרב םויה םכינפל ןתונ יכונא האר" רמאנ הז לעו
בצמב ןכ-ןיאש-המ ,וילא רשקתמו יבר אוה יברהש האור יזא תמייקתמ הכרבהו יברהמ הכרב
םכינפל ןתונ יכונא האר" בותכה ריהבמ ןכלו ,'וכ תוקיפס ול םילפונ יזא הלילח יכפוה
."ןתונ יכונא"ש ןפואב אוה הלילח יכפהה בצמה םגש ,ונייה ,"הללקו הכרב םויה

רמול רשפא - הכרבה ךפיה ךשמוי "יכונא" תניחבמש ןכתיי ךיא הרואכלד - הזב הרבסההו
ומצע לע לבקיש קר איה הנווכהש וא ,40"םעד טימ ןעמוקפא לאז רע" ידכ איה הנווכהש
רמאיו - רחא ןפואב וא ,ןוידפ תניתנ ,להואה לע הכילה ידי-לע - יברה לא אוביש]
י"שר שוריפ ךרד-לעו] 41הזמ רטפיי הז ידי-לעו [ומצע לע לבקמש (יברה ידי-לע ה"בקהל)
ועמשתש הז ידי-לעש ,ונייה ,"ועמשת רשא תנמ לע" ,"ועמשת רשא הכרבה תא" קוספה לע
הלעמלמ דרוי ער ןיאש איה תמאהש וא ,["הכרב םכינפל ןתונ" יזא (ומצע לע לבקמו עמושש)
תוללקה םגש 44הרות-יטוקלב ראובמכו ,45ובוט בורו ולדוגל גשומ וניאש קר בוט לכהו 47
ןניאש רתויב תולענ תוכרב ,הזמ הריתיו ,45"והנינ אתכרב והלוכ ךנה" ,תוכרב קר םניא
לש גורטק וא ,ערה-ןיע ןהב טולשת אלש ידכ) הכרבה ךפיה לש ןושלב אלא תולגתהל תולוכי
.(ןידה-תדימ

בוט לכהו ,יברה ידי-לע הלעמלמ םיכשמנ םיניינעה לכש ריכיש - יברה לא תורשקתהה חוכבו
(דעו) ןימלע והלוכב חכתשא"ש שחומב האריו ,יולגבו לעופב תוכרבל תוללקה וכפהי יזא -
.46"יהויחבמ ריתי

תארקל ונכילוי יברהו ,המילשה הלואגה בורקב היהתשכ - הז לכב תיתימאה תומילשהל דעו
.ןמא ,ונקדצ חישמ
- םחנמ-תרות' - *ת"יש'ה לולא שדוח-שאר ברעו שדוחה םיכרבמ ,האר תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 185-174 'מע 'א קלח ,י"שת 'תויודעוותה

.ןאכ לפכנו (ךליאו א,אי) ינימש תשרפב רמאנ רבכש (1

.ד,די (2

.ה,םש י"שרפ (3

.ו,םש (4

.פ"הע י"שרפ (5

.ג,אי ינימש י"שרפ (6

375 'מע ב"ח .ךליאו 222 'מע א"ח ש"וקל םג הארו .תורוסא תולכאמ 'לה שיר ם"במרה לע נ"עפצ האר (7
.ךליאו

.ח-ז ,םש ונתשרפ (8

.ב,זע תבש (9

.129,78,75 'מע שידיא מ"הס (10

.ו"ה ףוס ד"פ ז"הדאל ת"ת 'לה .ב,בל תוכרב ןייע (11

.זט,נ םיליהת (12

.(א,גכ) ז"יפ (13

.ה,אנ םיליהת (14

.ןובשחה עדיל ךירצ ,כ"פעא לבא ,ו"ח הזבנ בצע דימת היהיש ןפואב אל םנמא (15

.ט"כפ אינת כ"גייעו .א"יפ ת"הגא (16

.(227 'מע ש"ות ש"הס) ח"ערת ת"חמש (17

.טכ,ז תלהוק (18

.מ"כבו .ךליאו א"עס ,בל ונתשרפ ת"וקל (19

.וט,וט בויא (20

.ז-ו,דל אשת (21

.(160 'מע א"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') א"יס א"נמ ף"כ תחיש (22

.ז"ה גא"פ הגיגח ימלשורי .ב ר"כיאד אתחיתפ (23

.ב,בע אמוי (24

.260 'מע י"שת מ"הס (25

.ג"ה ד"פ (26

.(םש ז"הדא ןושל) ם"במרה ד"כו רואמה-תרונמ (27

.אי,זט הימרי (28

.די,די ב לאומש (29

."'וכ וינפ ןמוטו הטמל ודירומו ךלמ לש ושארב זחואה לשמכ" (ד"כפס) אינתב ןקזה ר"ומדא ןושלבו (30

.ל"פ אינת םג הארו .םישודק פ"ר (31

.דועו .טמק ע"מ ם"במרהל צ"מהסב אתיאדכ ,איה הווצמ הז םגש (32

ריאמו םהמע אסרפה עקב 'למד ס"יד םילכב ריאמ היהש וקה תראה"ש - ע"יבל תוליצא ןיבש אסרפהב ומכ (33
.((ב,אלק) כ"ס ק"הגא אינת) "'וכ תוליצאב ומכ ע"יבב םהב

-לעו ,םוצמיצ םניינעש ,תורעשל עגונב (מ"כבו .ךליאו ד,אל רומא ת"וקל) תודיסח ישורדב ראובמהמ ריעהלו
היהי שודק" וב רמאנש ,ריזנב ומכ) תורעש ל"צ יובירב אוה רואהו תויחהש םוקמב קרש - תלוגלוגה קספה ידי
השאב רעש ,השאב ומכ) ןורסיח םה תורעשה ,טועימב אוה רואהו תויחהש םוקמב כ"אשמ ,("ושאר רעש ערפ לדג
(תורעש ד"ע) קספההש - המהבד הסרפה ןיינעב ה"כו .("'וגו רעת וריבעהו" םהב רמאנש םייוולב ןכו ,הוורע
.הקודס הסרפ ל"צ אלא .ןורסיח אוה

.ט"ס ק"הגא - א"נמ ט"כ (34

וזכ "המהב"ש ,"םימשה ןמ דרויה רשב" ת"ר "המהב"ש (םיעורה-אלמ ס"חמעבל) בקעי-תלהקב ש"ממ ריעהלו (35
.(ב"עס ,טנ ןירדהנס) םימשה ןמ דרוי אמט רבד ןיא ,יכ ,הרוהט יאדווב

.ב"ס ב"פס ד"וי ע"ושוט .ו"טה א"פ תורוסא תולכאמ 'לה ם"במר .ב,גס ןילוח (36

.(א"ער ,דיק .א"ער ,ביק) ט"סת ז"וקת (37

.ד"עס ,חי ונתשרפ ת"וקל (38

.ד,דל רומא ת"וקל (39

.ב"יפ ת"הגא אינת ןייע (40

ול ןימזי רשאכש ,"הפרחב עבשי יחל והכמל ןתי" (ל,ג הכיא) פ"הע ל"זיראהל ת"לב ראובמהמ ריעהלו (41
.המצע הכמה ןמ רטפיו וז הפרחב עבשי וילע והכיש יחלה

.ג,א"נפ ר"ב האר (42

.א"יס ק"הגא אינת (43

.ךליאו א"עס ,חמ יתוקוחב (44

.ב,וט ק"ומ (45

.ך"ז 'יסל רואיב ק"הגא אינת הארו .ב,אע ג"חז (46

ינימש תשרפ תבש תחיש בולישב) ךליאו 222 'מע א"ח ש"וקלב ספדנ (החישה ףוגב - אי-ט"ס ,א"ס) קלח (*
.ךליאו 303 'מע ט"ח ש"וקלל תופסוהב (ה-ב"ס) קלחו ,(ז"טשת


לעבו רויצ ,םידיסחה דחאל םעפ רמא ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
םיילדרעב םילגר :םיילדרע לש רחסמב ומצע תא סינכהש ,תונורשכ
...!?םיילדרעב שאר לבא ,יתיאר

ולכש יפכ גהנתהל וליפאו ,ךורע-ןחלושה יפ-לע גהנתהל םדא לוכי
ןלציל-אנמחר תיתחת לואשב השעמ תעשב אצמיהלו ,ןידה -תרושמ םינפל

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


יתימאה ןוצרה הלגתי הלואגה ןמזב
לארשיד


?לארשי ינב לע אובל-דיתעל הלואגה עיפשת ךיא

דחא לכבש תודהיה תדוקנ תא ררועי לודג רפושהש [...] ר"ומדא ח"ומ ק"כ בתכש המ יפ-לע
תכללו תולגהמ תאצל וצרי (םיחדינהו םידבואה ללוכו םג) לארשי לכש הזד ,ןבומ ,לארשימ
,לארשיד יתימאה ןוצרה ררועתי לודג רפושד יוליגה ידי-לעש אוה 'הל תווחתשהלו םילשוריל
לארשי לש םצפח ,םירצמ תאיציבש .הדיתעה הלואגו םירצמ תאיציד הלואגה ןיבש קוליחה והזד
,הדיתעה הלואגבו ,ינכשמ ,הלעמלד יוליגה דצמ היה 'תי וב הקבדלו םירצמ תאמוטמ תאצל
(לודג רפוש) הלעמלד יוליגהו ,לארשיד ןוצרה היהי םילשוריל אובלו תולגהמ תאצל ןוצרה
.לארשיד ןוצרה הלגתי הדי -לעש הביס קר אוה
(ב"נשת'ה הנשה-שאר סרטנוק)


לארשי םע עשעתשי ה"בקה

לבקל רחמל" ל"זרמאמ ךרד-לע ,אובל-דיתעלא יאק (שדוח) רחמד קדצ-חמצה שורדב בותכ
היהי הז ידי-לעו .םוצמצה םדוק םג ריאה אלש שדח רוא יוליג היהי אובל דיתעל יכ ,"םרכש
ה"בקהו [...] התומכ שדחתהל םידיתע םהש - לארשיב ,םיניינעה לכב לודג יכה שודיח זא
הריד ול תויהל ולש הקושתהו ףסוכה אלמתנ םדי-לעש ,לארשי םע (ןעקצאצ ךיז טעוו) עשעתשי
ץראו םישדח םימש - האירבהב םג שודיח היהי הרותו לארשי ידי-לעו [...] .םינותחתב
ץראו םימש היהישכ ,אובל-דיתעל םגש ,"םכמשו םכערז דומעי ןכ" ,בותכה ךישממו .השדח
.שודיחה השענ הדי-לעש ,וישכע לארשיד הדובעה רכינו דמוע היהי םישדח

"דח אלוכ ה"בוקו לארשי"ש לעופב רכינ

םע דח איהש המשנה םצע ,לארשי לש תיתימאה םתואיצמ תא יולגבו לעופב וארי אובל-דיתעל
לכב הלגתמו רדוחו ךשמנש יפכ ,"דח אלוכ אוה-ךירב-אשדוקו לארשי" ,'תי ותוהמו ותומצע
- םהישובלו ,תודימו לכש ,ןוצרו גונעת ,שפנה תוחוכ לכב ,הל וארקנ תומש השימחד תוגרדה
לעופב םהב רכינש ,םידיג ה"סשו םירבא ח"מר לכב ,ימשג ףוגבו ,השעמו רוביד ,הבשחמ
."דח אלוכ אוה-ךירב-אשדוקו לארשי"ש יוליגבו

תומילשה תילכת

םדמעמ היהי ,"המלש ערזמו דוד תיבמ" אוהש ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגב
.המלשו דוד ןמזב התיהש תומילשהמ רתוי דוע) תומילשה תילכתב לארשי ינב לש םבצמו
(ב"נשת'ה ולסכ 'ב ,תודלות תשרפ תבשו ,ולסכ שדוח-שארד 'א ,'ה ליל)

רקיעה אוה השעמה


דומילל ףילחת וניא רבד םוש
הרותה


תודיסח דומילל םוי לכב םיתיע עובקל שי

םויקו הרותה דומילב ,שממ לעופ - אוה לכה תילכתש רוכזל שי . . םייוליעה לכ ירחאל
.תווצמה

- רבד ךל ןיאש ,ונייה ,ןיפילח הל ןיא הרות דומלת ירה הרותד הלגנל עגונבש םשכו
- ןכ ומכ ,הרותה דומיל םוקמב הבוח-ידי תאצל םילוכי ובש - הלענ רתויה רבד וליפא
תוימינפ דומילל ףילחת תויהל לוכיש םלועב רבד םוש ךל ןיא - רמוחו-לקו ןכש-לכמבו
,וכרע יפל דחא לכ ,םוי לכב שממ לעופב תודיסח דומלל דחאו דחא לכ ךירצ ,אלימבו ,הרותה
דמלי זאו ,רתוי הלענ בצמו דמעמל הלעתיש ךרבתי 'המ השקבו הווקת ךותמ ,ובצמו ודמעמ
.רתוי הלענ ןפואב תודיסחה תרות

הכיז ה"בקהש ,ונא לבא ,םידיסח ויהיו תודיסחה תרות לארשי-ינב לכ ודמלי ףוס-ףוס
םוי לכב םיתיע עובקל םיכירצ ,"םהינפל ךלוה ץולחה" תניחבב ,שארב םיכלוה ונאש ונתוא
אבילא היהי דומילהש ןפואבו ,בתכ וא רפס ךותמ ,שממ לעופב דומללו ,תודיסחה תרותל
הלגנ דומילב ןה ,םויה לכ ךשמבש הדובעה יניינע לכב עויס ףסותי הז ידי-לעש ,הישפנד
.תושרה יניינעב הדובעב םגו ,תווצמה םויקב ןה ,הליפתב ןה ,הרותד

טימ") םוחו תויח ךותמ תודיסח ודמליש ךרבתי 'ה רוזעי (:ר"ומדא ק"כ םייסו)
ןרעוו לאז'ס") םוחו רוא תפסות היהיש לעפי דומילהו ,("טייקמעראוו ןוא טייקידעבעל
.("רעמעראוו ןוא רעקיטכיל
(הגומ יתלב - ג"ישת'ה זומתב ב"י הלואגה גח תודעוותהמ)


םילשהלו ןקתל רשפא ,רבעה תורמל

שי ,ךכל םאתהבו .לולא שדוחל הנכהה הליחתמ ובש - באב םירשעל ךיישה ףסונ ןיינע ונשי
.לולא שדוחד הדובעה תודוא רבכ ררועלו ליחתהל

לולא שדוחד הדובעה לבא ,'וכו תוננובתה יוביר םישרודה הדובע יניינע םנשיש - המדקהבו
םיכירצ ,(תוננובתה יוביר אל יאדוובו) הדחוימ תוננובתהב ךרוצ ןיא םהבש םיניינעהמ איה
.רבודמה ןיינעה לש טושפה תולימה שוריפ לא ("ךיז ןגארטוצ") בל-תמיש קר

לש טושפה תולימה שוריפל בל-תמיש קר םיכירצ - לולא שדוחד הדובעה - ןדיד-ןודינבו
ףא ןוצרב םינושארה המ"ו ,"םימחר ימי" םהש - לולא שדוח ימי תלעמל עגונב ל"זח ירבד
לע טבה ילבמש ,ונייה ,"ןוצרב" (םירופיכה-םוי דע לולא שדוח-שארמ םימיה 'מ) םינורחאה
.'וכ םילשהלו ןקתל םדאה לש ותלוכיב ,תפלוחה הנשה ךשמב ויהש םיניינעה לכ
(הגומ יתלב - ב"ישת'ה בא-םחנמב 'כ תודעוותהמ)

יבר יצוצינ


(ג) תועסמו תועיסנ


,"!ךרבתי םשה עדוי תאז ?תעגה המ םשל עדוי התא ןינמ"
הרובחתה רש ןגסל ריבסמ יברה * ואוב םע דיסחל יברה רמא
לש לויט טלחומ ןפואב ללושו ודיקפת תוהמ תא ילארשיה
-תיב תודימלת לש רוקיב לע * ץראל-ץוחל 'םירוביגה ינב'
* תוליעומו תורתוימ ,תועיסנ דוע לעו 770-ב תפרצב הקבר
הנורחאו תישילש המישר


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

- תפרצב הקבר-תיב רנימסה לש 'ית תודימלת המכ רוקיב םע רשקב דחוימבו ,הכרבב ןיחתופ"
ךרכ תוחיש-יטוקל) יברה בתכ - "'וכו ןתגהנהב חור תחנ ומרגו ,תוכוסה גח לע ןאכל ואבש
ץרמ לעב םימש תכאלמ ותכאלמ רוביצ יכרצב קסוע נ"ונ א"יא ח"וו ח"הרה"ל (447 'מע ,יח
תוגהנהו םיללכ יברה הוותמ תרגאה ךשמהב) ."עממאלש 'יש בקעי םייח ר"הומ םילעפ ברו
.(תועינצה אשונב

רבג ידעצמ 'המ

דיגנה ,הקדצל ("םירלוד") תורטשה תקולח ךלהמב ,יברה לא ושגינ ,ט"משת ןוושחרמב ה"כב
עיבצה יברה .רבונרב 'יש והימרי 'ר 'פורפהו קינטוג 'יש ןהכה קחצי-ףסוי ברה דיסחה
?דרפנב וא דחי םתעגה :לאשו רבונרב רוספורפ רבעל

!דחי :קינטוג ברה

!דחי :(ךויחב) יברה

הכרב שקבלו ,'קטייס' רובעו 'סקמלוס' רובע םיעיקשמ אוצמל ידכ ונעגה :קינטוג ברה
.החלצהב רבדה היהיש יברהמ

תורושב ויהיש ,הזב םג ,ךרבתי םשה עדוי תאז ?תעגה המ םשל התא עדוי ןינמ :יברה
.תובוט

ורזחי דחי ,ועסנ דחי


עיגהב ורוזחי וידחיב ועסנ וידחיב ,וז תוחילשב 'יש וירבחמ שורפי לא
.ןמזה

.[ןויצה לע=] צ"הע ריכזא

,םימעה -רבחב ח"וגא רבחו שטיוואבויל תיירפס להנמל א"שנת טבש שדוחב בתכנ הז קתפ
ירפס ןוידפו תאצוהל ,היסורל תוחילשה ךלהמב רשא ,ןיוול 'יש רעבוד םולש 'ר ח"הרה
רוזחל ,םירפסה ןיינעב ויקוסיעמ םימיה םתואב יונפ ותויהל ,תורשפא הלעה ,וניתובר
.(ךליאו המק 'מע 'שדוקה תדובע' ורפסב הארו) רומאכ ,תאז ללש יברה .קרוי-וינל

..."תילכש" העצה

עוסנל םהל ועיצה םימייוסמ םינקסע יכ יברל ובתכש שדוקה-ץראב יד"בח דסומ ילהנמב השעמ
ותוא רובע 'הווצמ תוחילש' םמע רגשיש יברהמ ושקבי 'וכו חילצהל ידכו ,ץייוושב ריבגל
:(296 'מע 'ב ךרכ 'ךלמ שדקמ' רפס) יברה בתכ הבוגתב .ריבג

!?

!?ץיוושב . . בצמה רבד לע םיעדוי הפיאמ (1

קראי וינמ חולשל הזכ "ילכש" רבד - אוהש לכ ןקסע עיצי םנמואה (2
!?[שדוקה-ץראמ=] ק"האמ חרוא י"ע [תינחורו תימשג=] ר"וג תוחילש ץייוושל

:הייחנהב יברה םכיס ותבושת תא

םצעייל םושקביו (ל"נה גוסמ םינקסע אלו) םירדוסמ םישנא םע וצעייתי (3
.[ןויצה לע=] צ"הע ריכזא םתעצהכ ושעיו שקב םתוחדל אלו

תועיסנה תואצוהב תופתתשה

תבישי להנמל ךורא בתכמ בוקודוח ברה רגיש (וצ 'מע 'ךלמה ייא' רפס) ט"כשת ולסכ שדוחב
. . ובתכמל הנעמב" ,יקסנרברס ןמלז-רואינש 'ר ח"הרה ,םימיה םתואב הילרטסואב ד"בח
."התביבסו אילרטסואב םינוש תומוקמב ויחיש םיחולשה רוקיבל תואצוהה רבדב

ונלש םיפינסה לכ לש םדיקפת תמאב"ו יפסכה קחודה תורמל יכ ,טרפמו ךיראמ בוקדוח ברה
הנה ,ל"נה לכ תורמל ,ןכ-יפ-לע-ףא . . םישורדה םיעצמאה תגשהב ףתתשהל רתאו רתא לכב
,הזב ךשמהב תוניינעתהה דודיעלו ,ל"נה םירוקיבה רבדב םכתלועפ תובישח תא ןובשחב איבהב
:ךסב ונייה ,ובתכמב ריכזה ר"תכש $1150 ךסהמ הצחמ םכל ביצקהל םעפה םימיכסמ וננה
."$675

:בוקדוח ברה ךישממו

ק"כ תארוה שקיב - תולודג םש תואצוההש הזל בל םישב רשאו ,טרעפב רוקיבהל עגונב"
."יאדכ וניא [ןכ םא=] כ"א :הזל הנעמכ ןייצל א"טילש ר"ומדא ק"כ ליאוה ,א"טילש ר"ומדא

תיאדכ אל העיסנ

יברה בתכ ,תפרצב הקבר-תיב להנמו וננמזב םיכנחמה יבושחמ ,ץיברוג בוד רכששי ח"הרהל
:תוכנוחמה תחא לע הלאשל רשקב

ץראל התעיסנ תיאדכ ןיאש ןבומ - 'ית . . תרמ [רבד לע=] ד"ע ותלאשל הנעמב
.(י"אמ) םשמ האבש וז רשאמ המיאתמ רתוי העצהב ןיינעתהל הילע ןכ ;לארשי

תובבלל תוליסמ

םתואב שמישש יבוקעי דג רמל יברה בתכ (272 'מע אי ךרכ תוחיש-יטוקל) ב"לשת רייא ג"יב
:(ולא םיטרפ וטמשנ ל"נה תוחיש-יטוקלב) הרובחתה רש ןגס םימי

רמ לש ותרשמש ירה ,ןושל לע לפונ ןושלד תונמדזהב םיחמשה לארשי ינב ךרדכו
יקלח תא רבחל הפי ןיעב וקלח םורתיש ןוצר יהי ,הרובחתה רש ןגס תרשמ איה
,תונושה תודעה - ובתכמב בתוכ םתודוא רוביחו בוריק םיכירצה לארשי םע
ץרמ לעב שיא לכ םאו .םייתדו םיינוליחהו ,םישדחה םילועהו קיתוה בושיה
,ובתכמב ונונגסכ ,רשא םימוחתב המכו המכ תחא לע ,וצרמ לצנל וחירכמ ועבט
..."ונשפנב םה" רשא ,רתוי דוע ףירח יוטיבבו ,םהילע גאוד

בר תלאש השורד

שדוקה-ץראמ העיסנ רבדב תוריכזמהמ םיבתכמ ינש וספדנ מק 'מע 'א ךרכ 'םחנמ לכיה'ב
תרגאב .הארוה הרומו בר תארוהכ תושעל יברה תארוה תינשנו תרזוח םהינשב .ץראל-ץוחל
"הסח הרותה" תניחבב ,העיסנה לש יפסכה טביהל םג יוטיב ןתינ היינשה

!?ל"וחל העיסנ

ןאכ עיפומ עטקה .ל"ז בובייל לארשי 'ר ח"הרה לא ל"ז בוקדוח ברה בתכ ח"כשת ןויסב ד"יב
:(יברה ידי-לע ,הארנה לככ ,בתכנו ןושאר םוסרפב

'יש םימותיהל עיצהל ח"וגאצ םיננוכתמ וליאכש הרזומ יכה העידי העיגה
וליפא ולטבי יאדובו .(ןאכל) ל"וחל ...העיסנ :סרפ 'וכו [םירוביגה ינב=]
.וזכ [ךתעד-אקלס-אק רבד-לע=] ד"סק ד"ע אמלעב רוביד

:(חמ 'מע 'ג ךרכ 'םחנמ לכיה') בוש בוקודוח ברה בתכ הזל ךשמהבו

ונשגדה וב ,םדוקה ונבתכמ רבכ לבקתנ חטב ,ןאכל ויחיש םירענה תעיסנ רבדב
.ץראל ץוחל הזכ הרקמב העיסנל םוקמ םוש ןיאש

הנטייקל םתעיסנ תודוא תויהל הכירצ ח"אצ תטישש בוש שיגדהל וננה התעו
.[ןנוכתו הנבית שדוקה-ץראב=] ו"תקהאב דבלבו - ב"ויכו

תודידב לומ גונעת

.(טמ-חמ 'מע םש 'םחנמ לכיה') ןיינעב ח"וגאצ תלהנהל ףסונ ךורא בתכמ יברה רגיש ךכ-רחא
:תחאו דחא לכל יברה לש המוצעה ותושיגר לע תפסונ םעפ דומלל םילוכי ונא הז בתכממ

ח"כשת'ה ,ןויס ד"כ ,ה"ב

.י.נ ,ןילקורב

ד"בח תדוגא יריעצ תלהנה

ו"ת ק"האב

ויחי םהילע 'ה

!הכרבו םולש

תב לויט-העיסנ ל"עבה ירשת שדוחב רדסל העצהו הרבס תודוא הלאשהל הנעמב
רבה תגיגחל ךשמהב ,ו"ת ק"האב המחלמהמ 'יש םימותיה םירענהל תועובש המכ
,םהלש הוצמ

:הזב םימעטהמו ,ללכ יל תיארנ העצהה ןיא

םיניינע םע םאות וניא ,הווצמב בייוחמ רענה השענ זא ,הוצמ רבה ןיינע (א
הז םויב ירהש ,םה םיכפה רשא רמול שי הברדאו ,(רודיבו שפוח) לויט לש
.היתוצמו הרות לועו םימש תוכלמ לוע רענה וילע לבקמ

םניינע ולא םיבויחו הז לוע תלבקש הזל ללכ הריתס הזב ןיאש ןבומו
תוחילש לבקל רענה הכוזש ןוויכ ,םלש בבלבו תיתימא החמש ךותמ תושעיהל
.ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ םימשבש וניבא לש ודבעו ונב רותב תדחוימ

רשא ל"ז ונימכח ורפיסש דעו ,הלודגה החמשה תורמל רשא ןכ םג ןבומ הזבו
וניבא קחצי לש הוצמ רבה םויב לודג התשמ השע ןושארה ירבעה - וניבא םהרבא
לש םגהנמ ירה ,(ד:זט,ג:י תישארב שדח רהוז כ"ג הארו (י,גנ הבר תישארב)
הכאלמ התיבשל ןיינע וניא מ"בה םוי רומאכ יכ ,'וכו ןונחת זא רמול לארשי
.היתוצמו הרותה ,םימש תכאלמ ,הכאלמב הפסוהל הברדא א"כ ,'וכו

ןיינע וניאש ,המחלמה ימותיב אוה רבודמהש הז ןודינב תפסונ הדוקנ (ב
תודידבה שגר רתוי דוע שגדוי הז ידי לעש ,ןמז ךשמל םתיבמ םימותיה תעיסנל
רענה תושעיהב הברדאו .תויחאהו םיחאה לש םג םיבר םירקמבו ,תונמלאה לש
םחור דודיעב וב יולתה תושעל ,ללכב תיבלו םאל עגונב ותבוח םג לדגת ,לודג
החגשהב תחאו דחא לכ לע חיגשמו וגיהנמו םלוע ארוב 'הב םנוחטב סוסיבו
.תיטרפ

,םה םבבל שגר לע רתווי תוחפשמהו תוהמאהמ לודג קלח רשא רמול בורק (ג
לבא .'וכו העיסנהמ גנעתיו הנהיי רענהש דבלבו ,'וכו עסנש רענל םיעוגעגה
ינבו םאה לצא רתוי שגרותש תודידבה תמועל םיוש האנההו גונעתה ןיא יתעדל
תוירחאה שגרב וקזחל ךירצ הוצמ רבה ,רומאכש ,רקיע הז םגו ,דועו .החפשמה
ליחתי אלש המכו המכ תחא לעו ,ורטופל אלו ,תווצמל לודג השענש ןוויכ ,ולש
.ל"קו .םירחא רעצ ןובשח לע האנהב ולש תורגבה תפוקת

[המכו-המכ-תחא=] כ"וכא לע ,אוה ופקתב רומאה הנשה ינמז לכב םאו (ד
,רתויב באהו לעבה םוקמ דקפי זאש ,םידעומהו םיגחה שדוח אוה ,ירשת שדוחב
בורק ןיינעה רשא ולא לכו .תירשפאה הדימב ללחה תואלמל דחוימב לדתשהל שיו
םילגרהו םידעומה וגוחי ולא תוחפשמ םגש ידכב םהב יולתה תושעל םהילע םבלל
.םייח תרות ונתרות תארוהכו ,םיאתמ חור בצמב

בתכמב תושגדומה תודוקנה םוכיסל םג אוה םיאתמו ,הרומאה העצההל ףילחת (ה
ימיל ד"בח רפכל 'וכו תוהמאה םע דחיב הוצמ ירבה תא ןימזהל אוה ,הז
ךרד לעו ,םהמ קלח וא םימיה לכ ,ל"עבה ירשת שדוחד םיבוט םימיהו םידעומה
.טרפב ונתחמש ןמזבו ,ורבעש חספה ימיב הז ורדיסש

,הוצמ תונב תורענהו ,הוצמ ינב םירענה חראל העצההל הריתס רומאהב ןיא (ו
יפל) םוקמ בוריקבו רצק ןמז ךשמל אלא הז ןיא ירהש ,ד"בח רפכב הנטייקב
.'וכו תינופלט החיש ,רוקיבל תורשפאה לע ףסונ ,החפשמהל (ךרע

תובוט תורושבלו החלצהל הכרבב

החוטב העיסנל

-בתכ םוליצ ןיילק 'יש ןימינב ח"הרה ריכזמה םסרפ (15 'מע 692 'סמ) 'ד"בח רפכ' ןוילגב
:תינוכמב הרימשל הלוגס ןיינעב יברה לש ושדוק די

ראקב ויהיש יאדכ

אינת םילהת רודיס ולש

.הקדצ תפוק םגותודיסחה ינייעממ


האר תשרפ


(ה,גי) וכלת םכיקולא 'ה ירחא

(די הטוס) ה"בקה לש ויתודמ רחא ךלהל

העברא םיאב םהמש ,'יוה םש תויתוא עברא לש 'םיירוחא' תניחב ונייה - "'ה ירחא"
- חור ;הוואגו סעכ - שא) תוערה תודימה לכל רוקמה םהש ,תימהבה שפנה לש םיערה תודוסיה
.(תובצעו תולצע - רפע ;תוואת רחא הכישמה - םימ ;תונצילו תוללוה

ירחא"ב םשרושש תוערה תודימה תא ןקתלו ה"בקה לש ויתודימ רחא תכלל םכילע - "וכלת"
."'יוה
(דפרת 'מע ,םירבד הרותה-רוא)


ורמשת ויתוצמ תאו וארית ותאו וכלת םכיקולא 'ה ירחא
(ה,גי) ןוקבדת ובו ודבעת ותאו ועמשת ולקבו

לכש לש םילענה תוחוכה יבגל ךרע ול ןיאש ,הכילהה חוכ - "וכלת םכיקולא 'ה ירחא"
.בלהו חומה תדובע לש 'תורישע'ה הב ןיאש ,םימש תוכלמ לוע תלבקל זמור ,תודימו

.ותבהאו 'ה תארי ךותמ תווצמה םויק ונייה - "ורמשת ויתווצמ תאו וארית ותואו"

.('ןרעהרעד') השגרהו הרכה ,תימינפ העימש - "ועמשת ולוקבו"

.לעופב הדובעב - "ודובעת ותואו"

איבמ בלהו בלב הריאמ חומה תגשה .(ארזע ןבא) "ףוסבו שארב ,בלב" - "ןוקבדת ובו"
.לעופב הדובעל
(950 'מע ,'ב םיסרטנוק םירמאמה רפס)


(וכ,אי) הללקו הכרב םויה

וירובידו ויתובשחמ ;םדאה ביבס םיטשפתמ םונהיג ריוואו ןדע-ןג ריוואש םירפסב ראובמ
ףיסוהל ןתינ הז דוסי לע .םוניהג ריוואב - םיערה וליאו ןדע-ןג ריוואב םימשרנ םיבוטה
.םדאה ישעמל םאתהב ,םוניהגב וא ןדע-ןגב היוצמ המצע המשנה ףא יכ ,רמולו

השעמ תעב תאצמנ ותמשנ ,הווצמ םייקמ םדא רשאכ :"הללקו הכרב םויה" רמאנש והז
םוניהגב ותמשנ תאצמנ תע התואבש ירה ,הריבע רבועשכו ;("הכרב") ןדע-ןגב ("םויה")
.("הללק")
(במרת 'מע םירבד הרותה-רוא)


(וכ,אי) הללקו

ארתב-אבב האר) "ןתונ הפי ןיעב ןתונה לכ" ירהו ?הללקל רשקב "ןתונ" רמול רשפא דציכ
?"הפי ןיע" לצא הללק ןיינע המו ,(גנ

הללקה לש תילכתהו ימינפה ןכותהש ,הרכהל האיבמ ("האר") הקזח תולכתסהו הייאר :אלא
םושמ תאז לכ .הפי ןיעב - "הללק"ה םג תנתינ וז תימינפ הניחב יפלו ,הכרב אלא םניא
תנמ-לע ,תישפוח הריחב רשפאל ידכ אלא וארבנ אל ("הללק") שנועהו ערה תואיצמ תוללכש
.ורכש לע אוביו בוטב רחבי םדאהש
(1342 'מע ,ד ךרכ תוחיש-יטוקל)


(זי,זט) ודי תנתמכ שיא

ןילכוא"ב ךרבתנש םדאב רבודמ ןאכ יכ ,י"שר ראבמ ."ךדי תבדנ" רמאנ ('י קוספ) ליעלו
."ןיבורמ םיסכנו הברה

עיגהו ,םיינעה לש אלא ,ולש ונניא השעמל ול ןתינש ברה רשועה יכ שיגרמו ןיבמ הז םדא
,'הנתמ' תרותב אלא 'הבדנ' תרותב ונניא ןתונש המ ךכ םושמ .ןודקיפ תרותב קרו ךא וידיל
.הפי ןיעב הניתנ

טעמ ותואב יכ בושחלו תועטל לולע הז םדא .רישע וניאש םדאב רבודמ ליעל ,תאז תמועל
אצוי אלל ,ידוהי לכש ונדמלל ,"תבדנ" וב רמאנ ןכל .םיינעל הקולח ידכ ןיא ול שיש
.ותלוכי יפכ בל-תובידנב הקדצל םירהל בייח ,ללכהמ

ףוסבלש דע וכרבמ ה"בקה ,"תבדנ"ד ןפואב ןתונש ימש ונל רמול ,"תנתמ"ל "תבדנ" המדק
."תנתמ"ד ןפואב תתל אוה לוכי
(288 'מע ,ט ךרכ תוחיש-יטוקל)


יכ תרכזו . . ךבקימו ךנרגמו ךנאצמ ול קינעת קינעה
(וט-די,וט) ךיקולא 'ה ךדפיו םירצמ ץראב תייה דבע

יתב לע םוקמה חספש") םירצמ תאיציל רכז אוהש ,ןאצה ןמ אבה ,חספ ןברוקל זמור - ןאצ
אלש") םירצמ תאיציל רכז איה ףאש ,ןרוגבש ןגדמ האבש ,הצמל זמור - ןרוג .("וניתובא
- בקי .("םלאגו ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ םהילע הלגנש דע ץימחהל וניתובא לש תקצב קיפסה
.םירצמ תאיציב ורמאנש הלואג לש תונושל עברא דגנכ ונקתנש ,תוסוכ עבראל זמור

רהב) רמאנ ירבע דבעבו ,ךרפ תדובעל רכז אוה רורמה ןכש ,רורמב םג םיקינעמ ןיא םלוא
."ךרפב וב הדרת אל" (הכ
(כ 'מע ,קחצי-יול תרות)


(י,זט) תועבש גח תישעו

- חספב ."תישעו" - לעופב היישע ידי-לע םיכשמנ לארשי ידעומו יגחב םילגתמה םייוליגה
בשחנ הז רוביד .הרותה תויתוא תרימא - תועובשבו ;םינימ 'דו הכוס - תוכוסב ;הצמ תליכא
.(ד"מפ ר"ב) השעמ בישחש ,ה"בקה לש ורוביד ןיעכ אוה הליפתו הרותב רובידה ןכש ,השעמכ
(182 'מע ה"שת םירמאמה רפס)

תורעהו תובוגתתועסמו תועיסנ לע

:ףיסוהל שי ,(ב-אסר ןויליג) "תועסמו תועיסנ" 'יבר יצוצינ' רודמב וללכנש םירבדל

תא לאשו 'תודיחי'ל םעפ סנכנ ,תירבה-תוצראב תובר םינש רגש ,ןשיה רודהמ ,יאטיל בר
ונצראל תולעל םתעדב הלע ,תורובג ליגל ועיגה רבכ תינברה ותגוזו אוהש תויה :יברה
.הז ןויער לע יברה לש ותעד-תווח תא עומשל םיצורו ,השודקה

.(ןקזה) 'בקעי ןואג'ה רסח םהינתחלו םהינבל :ריבסהו ,הלילשב םוקמב-וב םהל הנע יברה
רשאכ .(ןקז ילב) ידוהי לש ופוצרפ תויהל ךירצ ךכש תודכנלו םידכנל המדנ הזמ האצותכ
אתבסהו ןקז םע ידוהי אוה אבסהש םיאורו ,םתבסו םבס תא םירקבמ הלא תודכנו םידכנ
היה ןכש םשורה םהב רדוחו םהילע רבדה עיפשמ ,תירכנ האפ תשבוחו השאר יוסיכ לע הדיפקמ
ולעי אתבסהו אבסה םא םלוא .םישנל עגונב הזב אצויכו ,םינפל םידוהי לש םהינפ הארמ
תודכנהו םידכנהמ ענמית - תירבה-תוצראב וראשיי תודכנהו םידכנה וליאו השודקה ונצראל
ךיא=] "ןעזסיוא ףראד דיא א יוו" תיתימא הנומת םלצא רסחת אליממו ,םתוא רקבל תורשפאה
ךוניח ליבשב אלא ,םיכסמ ינניא םכליבשב אל" :ףיסוה יברהו .[תואריהל ךירצ ידוהי
.לעופב ושע ןכו ."תודכנהו םידכנה

- הסיט דחפ םהל שיש הלאל (ב

העש לכב) העיסנה תעבו ,הקדצ תפוק םג םמע וחקיש יברה הרוה ,רודיסו ת"תח לע ףסונ
.ךרדה תלפת תרימאב רהזיהל ,יברה רמא ,ןבומכו .הפוקב תודחא תוטורפ סינכהל (ךרעב

קרוי-וינ ןילקורב ,רענארג בייל הדוהי
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
האר תשרפ שדוק-תבש
בא-םחנמב ה"כ

ןבומה תודיסח רמאמ העשכ ךשמב םידמול ךכ-רחא .רוביצב המכשהב םיליהתה לכ תרימא
.הליפתה ךכ-רחאו ,םלוכל

.םיקלח 8-ו 3 העשב ,ישימח םויל רוא :דלומה

.ישישה םויבו ישימחה םויב :לולא שדוח-שאר םיכרבמ

.םימחרה בא םירמוא ןיא

.תסנכה-תיבב תודעוותה - הליפתה רחא

.ו קרפ - תובא יקרפ

יעיבר םוי
בא-םחנמב ט"כ

.שדוח-שאר ברע

.הקדצו הליפת ,הרותב ףיסוהל שי הז םויב

.ןונחת םירמוא ןיא החנמב

ישימח םוי
שדוח-שארד 'א - בא-םחנמב 'ל

.'אוביו הלעי' :םירמוא הרשע-הנומש תליפתב

םידקמ היהש תובר םימעפו .1םויהמ 'הבוט המיתחו הביתכ' ילוחיאב ליחתהל הרוה יברה
.2רתוי

,ישפנ יכרב ,םוי-לש-ריש .לבקתת שידק ,ןקז םהרבאו ,ללה :ץ"שה תרזח ירחא ,תירחשב
.םותי-שידק ,ירוא 'ה דודל

,םוי -לש-ריש רחא תירחשב 'ירוא 'ה דודל' םירמוא ללכב דעו הבר-אנעשוה דע םויהמ
,םוי-לש-ריש) םירומזמה לכ ירחא ,תחא םעפ קר םותי שידק םירמוא .ונילע םדוק החנמבו
.3ונילע ירחא קר םותי -שידק םירמוא החנמב ןכו ;(ירוא 'ה דודל ,ישפנ יכרב

:החנמ

םירמוא ובש ןיינמב ללפתמה .(תירחשב ליעל האר) 'ירוא 'ה דודל' םירמוא ונילע ינפל
.4הז ירחאל 'ירוא 'ה דודל'ו ,רוביצה םע ונילע רמאי ,הליחת ונילע

ישיש םוי
שדוח-שארד 'ב - לולאב 'א

:לולא שדוח

תרימאב טרפבו) םינונחתבו תוליפתב זוע רתיבו תאש רתיב לולא שדוחב ףיסוהל לארשי גהנמ
לארשי-תבהאבו ,הקדצבו םידסח-תולימגב ןכו הרותה דומילב ,הליפתה תדובעבו (2םיליהת
.5ללכב

(הנורחאה ןתקידבמ שדוח רשע-םינש ורבע םא) תוזוזמו ןיליפת הז שדוחב קודבל םיגהונ
לדתשי דחאו דחא לכש ,רתויב ןוכנו יאדכו .ונקתי - תווצמ ראשב קדב ואצמי רשא לכו
וניחא לכל ,םוקמו םוקמ לכב ,תעגמ ודיש םוקמ לכב - ומצעב םויקה לע ףסונ - הז םסרפל
.6א"טילש לארשי ינב

ךלמה" ירהש ,הנממ הלודג החמש תויהל הלוכי אלש ,הבר החמשב איה לולא שדוחד הדובעה
.7"םלוכל תוקחוש םינפ הארמו . . הדשב

שדוחב דחוימבו ,הנשה לכב) רמול הלילחו ,הוונע ךותמו םעונ יכרדב םעה תא ררועל שי
.8ה"בקה לש ודיחי ונב - לארשי לע םישק םירבד (תוחילסהו םימחרה שדוח ,לולא

ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .9'הבוט המיתחו הביתכ' לחאל וגהנ ,לולא שדוחב בתכמ םיבתוכשכ
השאו והער תא שיא (ךרבתהלו) ךרבל לדתשהל הרוה ןכ-ומכ .10ויבתכמ םויסב תאז לחאל גהנ
.11םינפ לא םינפ הפ-לעב םג ,התרבחל הדליו ורבחל דלי ,ףטה ןכו ,התוער תא

תועיקתב םיכישממ .12ת"רת ,ת"שת ,ת"רשת :רפושב ןיעקות תירחש תליפת רחא םויהמ :תירחש
.(םידליל טרפבו ,'וכו סוניכ לכב םיעקות) הנשה-שאר ברעו שדוק-תבשמ ץוח ,שדוחה לכב

יקרפ השולש - םויה ךשמב - םוי לכב םירמוא ,ללכב דעו םירופיכה-םוי ברע דע םויהמ
םילשי - ריסחה רשא תאו ,וב דמוע אוהש םויהמ ליחתי - ריסחהש ימ .רדסה יפל םיליהת
תרימא ירחא רוביצב םרמואל גוהנ .12(םיאבה םימיה לש םיקרפה תא 'שארמ' רמול רשפא-יא)
.2םותי שידק םדוק ,ימויה םיליהתה רועיש

ונבר לש 'תובבה עברא' ןוגינ תא ןגנל וגהנ םהב םימיאתמה םינמזה דחא אוה לולא שדוח
.13ןקזה
לע םג רבודמ יכ םא ,םינפ לא םינפ הכרבה אוה רקיעהש םש ראובמ) 339 'מע ד"ח ו"משת תויודעוותה (1
.(9 ןויצ י"ע ןלהל אבומה גהנמכ ,לוחב לחשכ הביתכ

.גי-בי 'מע ,לולא 'ד"בח יגהנמ רצוא' (2

'בויח' םגש רבתסמ ,חרכומ וניאשכ םישידק תרימאב טעמל ידכ אוה םעטהש ןוויכ .17 'מע םיגהנמה רפס (3
.םרמאי אל ,םישידק דוע םירמואש ןיינמב ללפתמה ש"נאמ

'יס לקשה-תיצחמב אוה - קיספהל רתומש םוקמב - רוביצה םע ונילע תרימאל רוקמה .לת 'מע טי ךרכ ק"גא (4
'יס ןחלושה-תוצקב אבוה ,(ב"ס ז"הדא ע"ושבו ג ק"ס א"מב םש 'זנש רוביצה םע דודל הליהת תרימאמ ו"קב) הס
.ו"ס גי

.נ"שו 643 ,638 'מע ב"ח נ"שת ,700 'מע ב"ח ט"משת תוחישה-רפס (5

'מע ב"ח ד"לשת שדוק-תוחיש הארו .ד"בח-ללוכ חול .י"ס א"פקת 'יס םירפא-הטממ ,םש ח"משת תוחישה-רפס (6
.(לולא שדוחב אלש וליפאו - עובק רודיהכ) הנשב הנש ידימ קודבל ףידע ,תדחוימ הכרבל ןיקוקז רשאכש ,377

.618 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפס (7

.דועו 1929 'מע ד"ח ה"משת תויודעוותה ,308 'מע דכ ךרכ תוחיש-יטוקל (8

םש בטיה-ראבבו א ק"ס א"פקת 'יס ר"אב אבוה ,(טנר 'מע םילשורי ןוכמ תאצוה) 'םיגהנמ - ל"ירהמ רפס' (9
.י ק"ס

.ןודינב וינפלש וניאישנ וניתובר יגהנמ םג וצבקנ םש ליעל .בי 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (10

.610 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפס (11

.(ךליאו 53 'מע) לולא שדוח יגהנמ - םיגהנמה רפס (12

-רפס שארבש תומישר יטוקלבו ,"לולא שדוח-שאר" 204 'מע םירוביד-יטוקלב .12 'מע ח"פרת תוחישה-רפס (13
86-85 'מע א"שת תוחישה-רפס ."(תוכיראב תודיחיב םיללפתמשכ) הליפתה תעשב" רוקמ ותואמ דכ 'מע םינוגינה
.וט-די 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' -


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il