- ד"סר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה לולאב 'א * םיטפוש 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה חישמו הלואג תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה הכלה ירוריב רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


תוימינפהו םצעה תא הלגמ "הבושת"
לארשי לש


וארבנ רשא ,תווצמהו הרותהמ הלעמל םה לארשי ,םשרוש דצמ
אופא ןכתיי אל * "לארשי תא תוכזל" ידכו "לארשי ליבשב"
-ינב לצא הדירי םרגית ,שממ תווצמו הרות התוא ללגב יכ
"תרתוומ" הרותה ,םיניינעה תוימינפ דצמ ,םנמאו * !לארשי
ןעמל ,םיאטחה הב ולעפש ןורסיחהו םגפה לע לוכיבכ
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * לארשי לש םתומילש


,לולא שדוח-שאר ימי ינשד הדובעה רחאל האבו ,לולא שדוחד הנושארה תבשה איה וז תבש
רבכ הנשיש ,ונייה ,2"הקזח יווה ינמיז תלתב" ,רשא ,1לולא שדוחד הדובעל ישילשה םויב
.לולא שדוחד הדובעה יניינעב "הקזח"

שדוח - לולא שדוחד הדובעה תוללכ תודוא םעפה דוע ררועל םיאתמה ןמזה הז ירה ,ןכלו
הנשד הדובעה יניינע לכ (3תומילש ןושלמ םג) םימילשמו םינקתמ ובש הבושתהו ןובשחה
,הבוטל ונילע האבה הנשד הדובעה יניינע לכל הנכהה שדוחו ,4"ךדי טמשת" תנש ,תפלוחה
."םיסנ תנש אהת"

ןושלבו ,ומצע ינפב םויו םוי לכד תיטרפה הדובעה לע תדחוימ השגדה הנשי אפוג הזבו
םילעופ שדוחה ימימ םויו םוי לכבש ,רמול שיד - "היתדיבע דיבע אמויו אמוי לכ" 5עודיה
האבה הנשל עגונב ןהו תפלוחה הנשל עגונב ןה) 6הנשה ישדוח לכב שדוחב םוי ותואל עגונב
לכבש ןושאר םויל עגונב הדובעה תישענ לולא שדוחד ןושאר םויבש ,ונייה ,(הבוטל ונילע
הדובעה תישענ ובש ,לולא ט"כ םויל דע ,לולא שדוח ימי ראשב הז ךרד-לעו ,הנשה ישדוח
.הנשה ישדוח לכבש (7'ל םויל עגונב םגו) ט"כ םויל עגונב

רשקה ראבל שי - םויהו עובשה תשרפ ,8ןמזה םע תויחל םיכירצ"ש עודיה םגתפה יפ-לעו
עגונב ןהו ,עובשה תשרפ תוללכל עגונב ןה ,םיטפוש תשרפל לולא שדוח תדובעד תוכיישהו
.ןמקלדכ ,השרפה םויסבש תבשה םויד רועישה ,םויה תשרפל

ןיינעש ,"ךירעש לכב ךל ןתית םירטושו םיטפוש" - התלחתה םש לע תארקנ םיטפוש תשרפ
:לארשימ דחאו דחא לכד תיטרפה ותדובעב םג ךייש הז

רשא השעמה תא עדיל הרותה דומיל לע יאק - 9"ןידה תא םיקסופה ןינייד" ,"םיטפוש"
.לעופב השעמב הדובעה לע יאק - 9"'וכ ןתווצמ רחא םעה תא ןידורה" ,"םירטוש"ו ,ןושעי
.'וכ תודימה 'ז םיגיהנמו םיטפושש ד"בח תוניחבה 'ג םה "םיטפוש"ש 10םירפסב אתיאדכו
ומצע לע תונמל ךירצ לארשימ דחאו דחא לכש - "ךל ןתית םירטושו םיטפוש" רמאנ הז לעו
.הרותה יפ-לע ותגהנה היהת הז ידי-לעש ,"םירטושו םיטפוש" ןתילו

לכד םירעשה ,דיחי ןושל ךירעש") "ךירעש לכב"ש 11םירפסב ראובמה יפ-לע רתוי קתמויו
םיינזוא 'ב םייניע 'ב ,םירעש 'ז ,םדאה ףוגבש םירעשה לע (םג) יאק (לארשימ דחאו דחא
האיציהו הסינכה לע וחקפיש "םירטושו םיטפוש"ה ןתילו תונמל שי םהילעו םהבש ,'וכו
יפ-לע הנייהתש (וביבסמ םלועה םע םדאה לש תוכיישהו רשקה השענ םדי-לעש) ולא םירעשב
.הרותה תוארוה

ןיינעה רתויב שגדומ ובש ,ןובשחה שדוח - 12לולא שדוחד הדובעל תוכיישה יהוזו
קדצ ןובשח תושעל ,"קדצ טפשמ םעה תא וטפשו 'וג ךירעש לכב ךל ןתית םירטושו םיטפוש"ד
לכב ךל ןתית םירטושו םיטפוש"ד ןיינעהב ותדובע התיה דציכ 13ומצע תא טופשלו ושפנב
הנכהה םג ללוכ ,תומילשו ןוקית שורדה םילשהלו ןקתלו ,תפלוחה הנשה ךשמב "ךירעש
.האבה הנשב "ךירעש לכב ךל ןתית םירטושו םיטפוש"ד הדובעהל

ללח אצמיי יכ" - 14הפורע הלגע תווצמב (שדוק תבשה םויד רועישב) השרפה םויסו
:15"םדה םהל רפכנו 'וג לארשי ךמעל רפכ 'וג הדשב לפונ 'וג המדאב

היהת אל הליחתכלמש לועפל ידכ אוה "ךירעש לכב ךל ןתית םירטושו םיטפוש"ד ןיינעה
;יוצר-יתלב ןיינעל תורשפאו םוקמ תניתנ

לפונ 'וג המדאב ללח אצמיי יכ" - לעופב יוצר-יתלב ןיינע היהש בצמ תויהל רשפא ,לבא
תכיפש השענ ודי-לעש אטחה ןיינע תוללכ לע יאקד ,("ךירעש"ל ץוחמ ,אקייד "הדשב") "הדשב
הלאל תוכייש הזל שי רשפאש הארנ הנושאר הפקשהבו ,16הפילקד םדאב השודקד םדא תויחו םד
רשא םירעה לא ודדמו ךיטפושו ךינקז ואציו" ,ןכלו ,הבורקה ריעהד "ךירעש"ב םיאצמנש
.17"'וג ללחה לא הבורקה ריעה היהו ללחה תוביבס

וניניעו 'וג וכפש אל ונידי"ש איה תמאה הזכ בצמב םגש - השרפה םויסבש שודיחה אב הזבו
םהש ,אלא ,דוע אלו ,םהילא ךייש וניאו ,"הדשב" עריאש ערואמ והזש ,ונייה ,18"ואר אל
,"םדה םהל רפכנו 'וג לארשי ךמעל רפכ" ,"הדשב" השענש ןיינעהל עגונב םג הרפכה םילעופ
'ה ינפל ןוצרל היהיש" ,"ונוקל חור תחנ תויהל 'ה ינפל רפכל" ,התומילשב הרפכל דעו
.19"'וכ אטוחה םדוקכ ךרבתי וינפל ביבחו הצורמו

-יתלב םיניינע ויה םא וליפאש ,הבושתה שדוח - לולא שדוחד הדובעל תוכיישה יהוזו
רפכתנו" םייקתנו ,הרפכהו ןוקיתה השענ לולא שדוחד הבושתה תדובע ידי-לע ,ירה ,םייוצר
החילסו הליחמ ץק . . לכל הבושת ןמז" ,םירופיכה-םויד הרפכה תומילשל דעו ,"םהל
שיד ,21לולא שדוח-שארב םתלחתהש רהב השמ היהש םוי םיעבראה םתוחו םויסב ,20"לארשיל
ןירוקש םיטפוש תשרפב "םהל רפכנו" הרותב תזמרנ םירופיכה-םויד הרפכה תומילשש ,רמול
.לולא שדוח תלחתהב

ךלמ"ד לשמה יפ-לע לולא שדוח לש וניינע 22הרות-יטוקלב ראובמה יפ-לע רתוי קתמויו
,וינפ ליבקהל תאצל הצורש ימ לכ 23ןילוכיו ןיאשר זאו ,הדשב וינפ ןילבקמ"ש ,"הדשב
וליפאש זמרנ הזבש ,"םלוכל תוקחוש םינפ הארמו תופי םינפ רבסב םלוכ תא לבקמ אוהו
ליבקהל . . ןילוכיו ןיאשר" זא םג ,"הדשב לפונ"ד ןיינעה הב ירשפאש ,"הדשב" םיאצמנשכ
הרפכה ןיינע םג השענש יאדוובו ,"'וכ תופי םינפ רבסב םלוכ תא לבקמ אוהו ,וינפ
.לולא שדוחבש 24םימחרה תודימ ג"י יוליג ידי-לע ("םהל רפכנו")

:ןיינעה רואיבו

הזה םלועב תויהל םלוכיש םייוצר-יתלב םיניינעל ללכו ללכ ךייש וניא ומצע דצמ ידוהי
התאשכ םצעה ,רשא ,25"שממ לעממ הקולא קלח" איה ותואיצמש ןוויכ - "הדשב לפונ" ,ןותחתה
.27"דח אלוכ ה"בוקו לארשי" ,26ולוכב ספות התא וקלחב ספות

אצת יכ" - 29החנמ תליפתב אורקל ןיליחתמש השרפב ןהו 28ונתשרפב ןה - בותכה ןושלבו
אצת יכ"ד ןפואב איה הזה םלועב ותדובעב ידוהי לש ותמחלמש ,"ךבייוא לע המחלמל
הלעמל אוה ומצע דצמש ןוויכו ,הטמל דרילו תילענה ותגרדו ומוקממ תאצל ךירצש ,"המחלמל
רחאל םג ,ירה ,"ךבייוא"מ ירמגל הלעמל אוהש המכו-המכ -תחא-לעו ,הזה םלועמ ירמגל
וז ןיאש ,ונייה ,"ךבייוא לע"ד ןפואב הז ירה ,"ךבייוא" םע םחלהל הזה םלועל ותדירי
ארית אל" ,ןכלו ,"ךבייוא"מ הלעמל ,"ךבייוא לע" אלא ,הזל הז םיוושה םיינש ןיב המחלמ
"ויבש תיבשו ךדיב ךיקולא 'ה ונתנו"ש יאדוובו ,(ונתשרפב בותכה ךשמהכ) "'וג םהמ
.(החנמ תליפתב אורקל ןיליחתמש השרפב בותכה םויסכ)

ינפמ ,איה ,ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתה הזה םלועב אצמנ ידוהיש ךכל הדיחיה הביסה
,הלענ יכה םוקממ דריל ,ותוחילש אלמל 30וינפל ןנחתהו ונממ שקיבו ,םשל וחלש ה"בקהש
ףוגב שבלתהל ,"יב התחפנ (התא) התרצי (התא) התארב (התא)" תניחבל ,"איה הרוהט" תניחבב
,31"ךרבתי ורוא רתסה ןיינעב ונממ הטמל ןותחת ןיאש הגירדמב ןותחתה" ימשגה הזה םלועב
"היל ןיינה אל ןיד") ותריבש ,והותה םלוע תאירבד םיניינעהד תולשלתשהה רחאל השענש יפכ
לכד שרושה ,תעדה ץע אטח לשלתשנ הזמש ,הנבלה טועימו גורטק ,ןוקיתה םלוע תאירבו (32
.33םיאטחה

הז ןיא ,רבד לש ותתימאל ,ירה - ו"ח יוצר-יתלב ןיינעל תמרוג הטמל הדיריה רשאכ ,ןכלו
ךירצש הגגשב שפנ הכמ ןיינעב בותכה ןושלבו ,םשל וחלש ה"בקהש ינפמ ,םא יכ ,ותמשאב
וכפש אל ונידי" הז ירה אוה ודצמ ,ןכלו ,35"ודיל הניא םיקולאה" - 34טלקמ ריעל סונל
,םא יכ ,וילא ךייש וניא יוצר-יתלבה ןיינעהש ,"ואר אל וניניעו (הזמ הריתיו) 'וג
הנבלה טועימ ,והותה םלועד הריבשהמ האצותכ "הדשב" עריאש יוצר-יתלב ןיינעהב השועש
."םדה םהל רפכנו"ש דעו ,הרפכ - ומצע יוצר-יתלבה ןיינעהב םגו ,'וכ

:רתוי קמועבו

דובעל הטמל הלעמלמ המשנה תדיריב הנווכהש ,ונייה ,היילע ךרוצ איה הטמל הדיריה
,36םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל ,ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתה הזה םלועב התדובע
ינפל התיהש ומכמ רתוי ,רתוי דוע תילענ אגרדל המשנה הלעתת הז ידי-לעש ידכ ,איה
.הטמל התדירי

לצא רתוי דוע לודג יוליע ףסותי םהב הדובעה ידי-לעש - תווצמו הרותד הנווכה םג יהוזו
םירבד ינש" 37ל"זר רמאממ ןבומכ ,לארשי ליבשב םה תווצמו הרותה םגש ,ונייה ,לארשי
ינא עדוי לארשי ינב לא רבד לארשי ינב תא וצ רמוא אוהשכ . . לארשיו הרות ,םלועל ומדק
ה"בקה הצר" (תובא יקרפ רחאל ץיקה תותבשב םירמואש) 38הנשמה ןושלבו ,"ומדק לארשיש
איה תווצמו הרותד הנווכהש ,ונייה ,"תווצמו הרות םהל הברה ךכיפל לארשי תא תוכזל
."לארשי תא תוכזל" ליבשב

םגפ ונשישכ וליפא ,ירה ,לארשי ינבד יוליעה ליבשב איה תווצמו הרותד הנווכהש ןוויכו
תויהל לכוי תווצמו הרותד תואיצמה ללגבש ןכתיי אל ,תווצמו הרותה םויקב ו"ח ןורסח וא
.39הרותהמ הלעמל םה לארשיש העשב הב ,לארשי ינב לצא הדירי לש בצמ

ידי -לע) הב השענש ןורסיחהו םגפה לע ,לוכיבכ ,"תרתוומ" המצע הרותה :רחא ןונגסב
.םליבשב איה הרותהו הרותהמ הלעמלש לארשי לש םתומילש ליבשב ,(אטחה

םע ,"לארשי ךמע" תודוא רבודמש ןוויכד - "לארשי ךמעל רפכ" קוידה םג ןבומ הז יפ-לעו
ןורסיחו םגפ הזיא היה םא םג ,ןכל ,הרותהמ הלעמל ,"דח הלוכ ה"בוקו לארשי"ש דעו ,ךלש
.הרותהמ הלעמלש ה"בקה םע לארשי לש תימצעה תורשקתהב ו"ח עגופ הז ןיא ,הרותב

הלעמלש המשנה םצע תוררועתה ידי-לע האבש ,הבושתה תדובע ידי-לע השענ הז ןיינעו
תוימינפהו םצעה הלגתמ הבושתה ידי-לעו ,לארשימ הלעמל איה הרותה ,יולגב ,ןכש ,הרותמ
.40ה"בקה םע לארשיד תימצעה תורשקתהב המואמ םגפנ אל םדצמש ,הרותהמ הלעמלש לארשיד

:דועו תאז

ןיידע רסח - ה"בקה םע לארשיד תורשקתהב עגופ וניא הרותב ןורסיחהו םגפה רשאכ םג
ה"בקה הצר" רמאמהמ ןבומכ ,הרותב הז יטרפ ןיינע םויק ידי-לע ףסותהל לוכי היהש יוליעה
לעופ תווצמו הרותד ןיינעו ןיינע לכש ,"תווצמו הרות םהל הבריה ךכיפל לארשי תא תוכזל
יוליעה ליבשב הטמל הדיריה תנווכ המלשנ אל ,אלימבו ,41דחוימו רתוי ךוכיזו תוכז
.תומילשב תווצמו הרותה לכ םויק ידי-לע עיגהל םילוכיש

הניא םיקולאה"ש) אפוג הרותב ןורסיחו םגפב תימינפה הנווכהש ,רמול ךירצ ךחרכ-לעו
הבושתה תדובעד יוליעה ,רתוי דוע לודג יוליעל אובל - איה ,(הזכ בצמל אוביש "ודיל
איה הבושתה ,יכ ,תווצמו הרותה יניינעב םגפהו ןורסיחה םג אלמתמ הדי-לעש ,("רפכ")
,ןכלו ,הרותהמ הלעמלש ה"בקה םע לארשיד תימצעה תורשקתהה דצמ התויהל ,הרותהמ הלעמל
לכ ףוסש דע ,("םהל רפכנו") 24תווצמו הרותה יניינעב ושענש םימגפה לכ םיאלממ הדי-לע
תלעמכ ,רתוי הלענ ןפואב ,הברדאו ,תווצמו הרותה ידי-לעש יוליעה ולצא םג השענ ףוס
.42םיקידצ לע הבושת-ילעב

תובוט תוטלחהה םע דחיב ,םימי 'ג ךשמב ,לולא שדוחד הדובעה תלחתהש ןוצר-יהיו
תא ףכית איבתו זרזתו רהמת - תלוזהל עגונב ןהו ומצעל עגונב ןה ,רתוי דוע ףיסוהל
,תולגהו ןברוחה השענ םללגבש ("וניאטח") םייוצר-יתלבה םיניינעה לכ לע הרפכה תומילש
םוי םיעבראה תלחתהב) דימו ףכית םיכוזו ,בבוסמה דימו ףכית לטב הביסה לטביהבו
("םילשוריב האבה הנשל" הרבעש הנשב רבכ ונרמא ומויסבש םירופיכה-םויב םימייתסמש
44"רמאל ורמאיו 'הל 43הרישא" ,לולאד תובית-ישארב תזמורמה המילשהו תיתימאה הלואגל
,46"דעו םלועל ךולמי 'ה" - הרישה לש המויסל דעו ,(45"הרישא רמאל ורמאיו 'הל" וא)
הריש ,אובל-דיתעלד הרישה תומילש םג ללוכ ,(וז תבשב םימייסמש תובא תכסמ םתוחו םויסכ)
.47תירישעה

םתליפתו םתשקב ה"בקה םייקמ יאדווב לארשי לש ןתלעמ לדוג דצמש - רקיעה אוהו דועו
ה"בקהו רזוג קידצ"ו ,48"םיקידצ םלוכ ךמע"ש טרפבו ,הלואגה לע לארשי לכ לש םתשירדו
ר"ומדא ח"ומ ק"כ דיעמש יפכו ,50"ןיציקה לכ ולכ"ש רחאל המכו-המכ-תחא-לעו ,49"םייקמ
םינכומ םידמועו ,(51םירותפכה חוצחצ וליפא) הדובעה יניינע לכ ומייס רבכש ונרוד אישנ
.ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגל (52"םכלוכ ןכה ודמיע")
'מע ,'ד ךרכ ט"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ט"משת'ה לולאב 'ב ,םיטפוש תשרפ תבש תוחישמ)
(244-236
ןושאר םויב רבכ הליחתמ לולא שדוחד הדובעה ,יכ ,לולא שדוח-שארד ינשה םוימ םיליחתמ שדוחה ימיש ףא (1
.בא-םחנמ שדוחד םישולשה םוי ותויה םע ,שדוח-שארד

.נ"שו .ב"ע שיר ,וק מ"ב (2

.נ"שו .ג"ער ,ל האר ת"וקל האר (3

.ג,וט האר - בותכה ןושל (4

.ב"ע שיר,דצ ג"ח .א"עס,הר א"ח רהוז (5

ךייש םהמ 'א לכש ,עובשה ימי תעבש םיללוכה םימי העבש - פ"כהויל ה"ר ןיבש םימיהל עגונב וניצמש ד"ע (6
.(דועו .ת"ישע רדס ל"זיראה רודיס האר) הלוכ הנשה לכד תועובשה ךשמב עובשב םוי ותוא לע לעופו

,שדוחב ט"כה םויב (םוי ט"כ אלא וב ןיאש) רסח שדוחב םישענ שדוחב 'ל םויל םיכיישה םיניינעהש עודיכ (7
שדוחבש - םיליהת ירועישל עגונב וניצמש יפכ ,שדוחב 'לה םויד םיניינעה םג ללוכ שדוחב ט"כה םויש ,ונייה
.ב"ויכ םיניינע ראשב ז"דעו ,'ל םויד רועישה םג ט"כ םויב םירמוא רסח

.מ"כבו .ןוושח 'ב "םוי םויה" (8

.פ"הע י"שרפ (9

.ונתשרפ שיר ת"הוא האר (10

.בכתת 'מע םש ת"הואב אבוה .ונתשרפ שיר ת"הע ך"ש (11

וב שי ,ירה ,ח"מגו הדובע ,הרותד ןיווקה 'ג לכ (םילולכ) םיזמרנ לולאד ת"רבש עודיה פ"עש ,ריעהל (12
איה הז ןמזד תדחוימה הדובעהש הנשה ינמז ראשבכ אלד ,וידחי הדובעה יניינעד ("ךירעש לכ") "םירעש"ה לכ
וקהש ,ח"מגו הדובע ,הרותד ןיווקה 'ג דגנכ םהש םילגרה 'ג ,ומכ ,הדובעה יניינע לכל דחוימה "רעש"ה
.הדובעה יניינע ראש לכל "רעש"ה אוה לגר לכבש דחוימה

,ה"רד ןידה םויב 'וכ םיגורטקה לטבמ ומצעב השועש ןידהו טפשמהש ,ךליאו אכתת 'מע םש ת"הוא האר (13
ח"וא ז"הדא ע"וש םג הארו) הלעמל השענ ןידה ןיא הטמל ןידה השענ םא (ה ,ה"פ ונתשרפ ר"בד) שרדמב אתיאדכ
.תוקתוממ תורובג ךשמנ תויהל ,םימחרב םתוא ןד ה"בקה אלא .(ברת ס"וס

םהיניבו .שפנ תרימשו חצור 'לה תלחתהבש תווצמה ןיינמ ובש - ם"במרב ימויה רועישל תוכיישהמ ריעהל (14
."לחנב הלגעה תא ףורעל"

.ךליאו א,אכ (15

.מ"כבו .ג,גי רבדמב ת"וקל האר (16

.ג-ב,םש (17

.ז,םש (18

.ב"פ ת"הגא (19

.ז"ה ב"פ הבושת 'לה ם"במר (20

.ו"מפ א"רדפמ - אפקת ס"ר ח"וא רוט (21

.ב,בל האר 'פ (22

'מע י"שת'ה .167 'מע ת"ש'ה מ"הס) ת"ש'ה יבל רמא ךל ה"דסב ר"ומדא ח"ומ ק"כ תפסוה - וז הבית (23
.(285

.מ"כבו .ךליאו ג,וכ ירחא ת"וקל האר (24

.ב"פר אינת (25

.נ"שו .ז"טקס תופסוה ט"שכ (26

.א,גע ג"חז האר (27

.א,כ (28

.אצת פ"ר (29

.(א"עס ,ה ז"ע) "םינונחת ןושל אלא םא ןיא" ,"וכלת יתוקוחב םא" ש"מכ (30

.ו"לפר אינת (31

.ז ,ג"פ ר"ב (32

.ךליאו א,בצק א"ח םיסרטנוק מ"הס האר (33

טלקמ ירע 'ג) "ךל לידבת םירע שולש" - (ךליאו ב,טי) ונתשרפב םג ראבתנ טלקמ ירעד ןיינעהש ריעהל (34
שולש דוע ךל תפסיו 'וג ךלובג תא ךיקולא 'ה ביחרי םאו" ,(ןדריה רבעבש םירעה 'ג לע ףסונ ,ןענכ ץראב
.(י"שרפבו ח,םש) ינומדקו יזינק ינק ץראב ל"תעל ופסותיש םירעה 'ג ,"םירע

ח"עפ) "ךל יתמשו ודיל הניא" אוה לולאד ת"רה 'אש עודיכ - לולא שדוחל טלקמ ריעד תוכיישהמ םג ריעהלו
ת"נשמכ ,"םדה לאוג"מ "טלקמ ריע" תניחבב אוה לולא שדוחש ,ונייה ,טלקמ ירעב רמאנש (דועו .א"פ ה"ר רעש
.(דועו .ךליאו 623 'מע ב"ח ש"וקל האר) א"קמב הכוראב

.גי,אכ םיטפשמ (35

.מ"כבו ,םש אינת .דועו ,זט אשנ אמוחנת האר (36

.נ"שו .222 'ע ד"לח ש"וקל הארו .ד ,א"פ ר"ב .ד"יפ ר"אבדת האר (37

.ג"פס תוכמ (38

.רוגיטק השענ רוגינס ןיאש אטישפד (39

הל רמא" (הרותה לע ורבעש) לארשיב ריעהל הרות האבשכש (דכ ר"כיאד אתחיתפ) שרדמב ש"ממ ריעהל (40
הרותהש ,ונייה ,"'וכ ינפמ םינפ תשוב ךל ןיאו ךיתווצמ לע ורבעש לארשיב ןהב דיעהל האב תא ,יתב ,םהרבא
שגדומכ ,הרותהמ הלעמלש לארשי לש ןתלעמ תא תולגל תדחוימ הלועפב ךרוצ שיו ,'וכ לארשיב הדיעמ התיה ע"צמ
.ונממ תלבקמש ,"יתב" הרותל ארוקש םהרבא ירבדב

.נ"שו .ךליאו 409 'מע ז"יח ש"וקל האר (41

.ד"ה ז"פ הבושת 'לה ם"במר .ב,דל תוכרב האר (42

.א,וט חלשב (43

.לולא ח"ר ל"זיראה ע"וש (44

.א"פ ה"ר רעש ח"עפ (45

.חי ,םש (46

.דועו .א ,םש אתליכמ (47

.קלח פ"ר ןירדהנס הארו .אכ,ס היעשי (48

.דועו .ב,טנ תבש .א,וט ב"חז .א,גכ תינעת האר (49

.ב,זצ ןירדהנס (50

.ט"פרת ת"חמש תחיש (51

.טער 'מע שיר ד"ח ולש ק"גא (52


ןותחת ןיאש ןותחתה הזה םלועב אצמנ ידוהיש ךכל הדיחיה הביסה
ןנחתהו ונממ שקיבו ,םשל וחלש ה"בקהש ינפמ ,איה ,ונממ הטמל
...ותוחילש אלמל וינפל

יוליעל אובל - איה ,אפוג הרותב ןורסיחו םגפב תימינפה הנווכה
םג אלמתמ הדי-לעש ,הבושתה תדובעד יוליעה ,רתוי דוע לודג
תווצמו הרותה יניינעב םגפהו ןורסיחה

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


-יתלב םיניינעל תורשפא תלילש
םייוצר


?טלקמ ירע שולש דוע תפסוה ןיבל חישמה תאיב ןיב ימינפה רשקה והמ

:חישמה תומיב "םירע שולש דוע ךל תפסיו"ל הזה ןמזבש טלקמ ירע שש ןיבש קוליחה ןכות

...תעדה ץע אטח ןוקית םע הרושק טלקמ ריע תווצמ

:ןוועו אטח לכד ןוקית םע רושק הז ירה רתוי תויטרפבו

םדאה םד ךפוש" בותכש ומכ ,"(הגגשב) שפנ הכמ" תמגודו ןיעמ אוה ןוועו אטח לכש עודי
הכמ)"ד ןפואב והזש אלא ,"הפילקד םדאב השודקד םדא תויחו םד תכיפש" ןיינע אוהש ,"םדאב
לכ תושעל" אוה לארשימ דחאו דחא לכ לש יתימאה ונוצר ,יכ ,ונוצרב אלש ,"הגגש(ב שפנ
אוה אטחה השעמו ,(סנוא ומכ ,"ופקתש אוה ורצי"ש אלא) "תוריבעה ןמ קחרתהלו תווצמה
םגו דועו ,"תוטש חור וב סנכנ ןכ םא אלא הריבע רבוע םדא ןיא" ל"זר רמאמכ ,"תעד ילבב"
התלתנ הלילע" ,"םדא ינב לע הלילע ארונ" בותכש ומכ ,"ודיל הניא םיקולאהש - רקיע הז
."וב

הרות ירבד" ל"זר רמאמכ ,הרותה לע זמורש - טלקמ ריעל תולגה ידי-לע אוה הזל ןוקיתהו
,םדה לאוג ינפמ וליצהלו וילע ןגהל הב קסועה םדאה תא תטלוק הרותהש ,ונייה ,"ןיטלוק
םדאה תויחו םד תכיפשל ןוקיתה השענ הדי-לעש אלא דוע אלו ,"ערה-רצי אוה ןטש אוה"
."םייח תרות"מ שדח תויח ,הרותהמ ךשמנש השודקד

:רתוי הלענ ןפואב טלקמ ירעד ןיינעה היהי - םלועה רוריב תומילש ירחאל ,חישמה תומיבו

תומילשל ועיגיו ערה ןמ בוטה רוריבב לארשי ינב תדובע םלשותשכ ,חישמה תומיב םגש עודי
ירעב ךרוצה ראשיי ןכלו ,םלועב ערה תואיצמ ןיידע היהת - תעדה ץע אטח ינפל התייהש
ומכ) םלועב ערה תואיצממ האצותכ תויהל לוכיש יוצר יתלב ןיינעל תורשפא לולשל ידכ טלקמ
.(םלועב ערה תואיצמ ידי-לע אטחה ןיינעל תורשפא התייה תעדה ץע אטח ינפלש

שולש דוע ךל תפסיו"ש ידי-לע השענ (יוצר-יתלב ןיינעל תורשפאה תלילש) הז ןיינעו
ןיינע והזש - "ןיטלוק הרות ירבד"ב השדח תולגתה ,טלקמ ירע לש שדח גוס תפסוה ,"םירע
הרותה תוימינפש ןוויכד ,הרותה תוימינפד הרות ימעט תולגתה ,"אצת יתיאמ השדח הרות"ד
תורשפאה םג תללושש ןפואב םדאה תא תטלוק ןכל ,ערו בוט רוריבל תוכיישמ הלעמל איה
.יוצר יתלב ןיינעל
(575 -577 'מע ,ב ךרכ א"שנת'ה תוחישה רפס ;א"שנת'ה תועובשה גח תודעוותהמ)

רקיעה אוה השעמה


תונבו ינב תלצהב קוסעלו תאצל שי
לארשי


םעונ יכרדב ,שגרה לא תונפל קר ,חכוותהל אל

ריעבה ה"בקהש ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכ - הפירשו הפיגמ לש ןמזב ונא םיאצמנ וישכע
ןה שחומב םיאור ירהש ,תוחכוהו תויארב ךרוצ ןיאו ,תולגה ילתוכ תא ("ןדנוצעגנא")
ךרדב םיכלוהו ,תודהימ םידבאנו םיקתנתמש לארשימ המכו המכ לארשי-ץראב ןהו ץראל-ץוחב
.ןלציל-אנמחר ותרותו 'ה לע םידגנמ תויהל םתוא הכילומש ןותלקע

דומלת לטבל רתומ םאה ,םירפסב ןייעל וא ,ןיד-תיב לצא לואשל ךליל יאנפ ןיא הזכ ןמזב
אצויכ תולאש ליבשב םיזבזבמש עגר לכ לע לבח ;לארשי תב וא לארשי ןב תלצה ליבשב הרות
!לארשי-ינב תלצהב קוסעלו תאצל שארל לכל םיכירצ אלא ,ולאב

תושעהל לוכי הז ןיינעש - ושפנבש תואנקה שגר תא ררועל דחאו דחא לכ ךירצ הזכ ןמזב
תונבו ינב לע לועפל ךלילו ויתומא 'דמ תאצל - אקווד הרותה תוימינפ דומיל ידי-לע
,םיילכש םיחוכיוול סנכיהל ילבמ] שגר ירבדבו ,םעונ יכרדב םמע רובידה ידי-לע ,לארשי
ידי-לע לועפל רשפא-יא שפנ -חוקיפ לש בצמבו ,םיחוכיו להנל יאנפ ןיא הפירש תעב ,ןכש
תבהלש שא יפשר היפשר" ,יקולאה ץוצינה תא םלצא ררועל - [אקווד שגר ידי-לע םא יכ ,לכש
."ה-י
(הגומ יתלב - ג"ישת זומתב ב"י הלואגה גח תודעוותהמ)


...הדובעה עצמאב ןיידע םיאצמנ

ףוס-ףוס ועיגה התעו ,(ח"למה תוחילשב) םהיתועיסנ תא ומייס רבכש םיבשוחה םירוחב םנשי
."הלחנה לאו החונמה לא"

ןיוש ןבאה ייז") דומילו הליפתב םתבוח ידי ואצי רבכש םיבשוחה םיתב-ילעב םנשי
.םהיקסעב םמצע תא עיקשהל םה םיישפוח התעו ,("טנרעלעגפא ןוא טנוואדעגפא

התעו ,טולקל םילוכי ויהש המכ םהלש םיתב-ילעבה םע ודמל רבכש םיבשוחה םינבר םנשי
.וז תוקסעתהמ םה םיררחושמ

עלא טעליוקעגפא ןיוש ןבאה ייז") תומהבה לכ תא וטחש רבכש םיבשוחה םיטחוש םנשי
.'וכ התעו ,("תומהב

םע דחיב ךא ,הבר הדובע הראשנ ןיידעו ,הדובעה עצמאב םיאצמנ ןיידעש תעדל אופא םיכירצ
םיעדויש ןוויכ ,החמשו תויח ךותמ לועפל ךישמהל םא-יכ ,חור-תליפנ תויהל הכירצ אל הז
.תילכתהו ץקה לא ועיגי ףוס-ףוסש
(הגומ יתלב - ב"ישת'ה בא-םחנמב 'כ תודעוותה)

יבר יצוצינ


יתעמש העומש


יניינעבמ לחה ,לוכיבכ ,יברה םשב וצופנ תובר תועומש
רבכ * םוי-םויה ייחב תויטרפ תולאשל דע הפקשהו הכלה
תונוש תועומש םיזהל יברה לעפ םדוקה ר"ומדא ייחב
ךירפמ יברה * ןושאר םוסרפב םיבתכמ יעטק ינש הז ןיינעבו
,ודי-לע בתכב םסרופ אלש רבד לכש ריהבמו ומשב תועומש
תובזוכ תועומשמ םלעתהל הרוה םימעפל * דוסי ול ןיא
םירקשה לכ שיחכהל יתאב וליא * ביגהל הרוה םימעפלו
ןותיע םסרפלו ייקסע לכמ תונפתהל יתייה ךירצ" ,םיציפמש
..."ימוי


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

אקיטילופ קרו דוסי לכ הל ןיאש תחרופ העומש לכמ ומצע תא דיחפמש לודג אלפל"
ד"בח ינקסעמ דחאל ,ד"כשת ינש חספ ,רומא תשרפל 'א םויב יברה בתוכ - "!תימלשורי
.םילשוריב

םירבד ,ל"ז רעמיצ לאירוא 'ר ח"הרה הלעמ ,וידידימ דחא לא ח"ישת טבש ג"כ םוימ בתכמב
:'תודיחי'ב יברהמ עמשש

יתאב וליא יכ ,םיציפמש םירקשה לכ שיחכהלו םוי-םוי דומעל לוכי ינניא
קר קוסעיש ימוי-ןותע םסרפלו ייקסע לכמ תונפתהל יתייה ךירצ - תאז תושעל
.רבדבש תלעותה תא אל ףאו ,ידיקפת תא הזב האור ינניאו ,םיבזכ תשחכהב

:(ל"שת ינש רדאב ח"כ) םיבורקה ד"בח ידידימ דחא לא בוקודוח ברה בתוכ םירבדה חורב

םלועה תע-יבתכמב ד"בח רבד-לע ספדנה רושיא וא תשחכהב וקסעתי םאב הנה לעופל עגונבו"
,םושיחכה אל רשא םימוסרפה הלאל עגונב םיטשפ דומלל ולכוי דועו .'וכו ןמזה קיפסי אל -
רשא תיללכה ונתאחמ םיברב םסרופמ רבכו .'וכו םירחא םימעטמ וא ןמזה רסוח ינפמ םא
."אימד האדוהכ ואל ונתקיתש

ד"בח לע רקש תועומש

:המגוד הנה .ד"בח לע תועומש ךירפהל ורדגמ אצי יברהו שי

יברל הנפש ,שורפ םחנמ ברהל יברה בתוכ (300 'מע ,ב ךרכ 'ךלמ שדקמ') י"חשת תבטב ד"כב
:ביגה יברה .תמייוסמ תיבגמ תחיתפב ףתתשה ד"בח-רפכ גיצנש לע הנלבוקב

לכ - ןבומכ . . וליאכ רשא בתוכ וב . . ובתכמ ןכות יתארק לודג ןוהמתב
.[םלועמ םירבד ויה אל=] מ"דהל אוה ןיינעה

:ותווקת תא יברה עיבמ ךשמהב

ךלהמ יפכו ,אד ןוגכד תועומשל בא ןיינב ודמלי ,ל"נה רקש תועומשמש
ןוגכ תועומש וציפיש ךרפומ ןיא דיתעב םג רשפאש רמול ינששוח ,םיניינעה
רקשב רשא םתקזח לע םירבדה תא ותעפשה תחתש הלאו ר"תכ דימעי זאו .אד
.םדוסי

:שקבמו ףיסומ יברה

דעו תפיסאמ םיטרפ המכל עגונהב תורתוסה תועומשה םע רשקבו ,וז תונמדזהבו
וא המישר שי םא תעדל ןיינעתא ,[לארשי-תדוגא=] י"וגא לש ימלועה לעופה
.םתתימא לע םיניינעה תעדל ידכב - רשואמו הגומ לכ -יטרפ

...עדוי ימ

יקספ יטוקל' תכרעמל יברה בתכ ,"ללכ תונוכנ ןניא ןהמ [המכו המכ=] כ"וכ - תועומשה"
.ומשמ וצופנש הכלה יקספל רשקב (ב"משת ,הדירולפ שטיב-ימאימ) 'גהנמו הכלה

םוימ (וכ 'מע 'א ךרכ 'וביסמב ךלמה'ל אובמב המוליצ) תירוביצ תונקסע אשונב בתכמבו
:יברה בתוכ ,(ו"ת םילשורימ) ץיבובוקעי 'יש ןועמש 'ר ח"הרהל ,ד"לשת ולסכב ב"כ

- םסרופמו ,ימשב רמוא [דחאו דחא לכש=] א"ואכש המל יארחא יניאש - טושפ
ןבומ ןיא - [הז יפ-לעו=] ז"פעו ,ינשל הארוה הב ןיא דחאל הנעמ יתרימאש
.[ןיבמל לקו=] ל"קו .ותשקב ןכות

הניחבבו תוריהזב - הרות ילודג לש םמשמ תועומשל םג סחייתהל יברה ארק םנמא ךכו
.תקדקודמ

תיתדה תיזחה אשונב (422 'מע ד"כ ךרכ תוחיש-יטוקל) ה"כשת לולא שדוח-שארד 'בב
:תדחואמה

ללכב הנהו - ינולפ לודגמ תיתד תיזח תמקה דגנ רוסיא ונשיש םירמוא שי
לכב רוסיאה חסונ םיאורש דע לעופב השעמ תושעל ןיאש טושפ ,הז ןוגכב
תיזח עגונב םג רמאנ םא ,רמתא שוריפב וא רמתא אללכמ םא תעדל ידכב ,ויטרפ
...התע בצמל המודה בצמל עגונב רמאנ םאו ,תינכט

- א"ישת ןוושחרמב ו"כ םוימ תרגא) םידליל תומשה תקנעה ןמז אשונב יברה לש ותבושת ךכ
יתעמש" 'םיגהנמה ימעט' רפסמ יברה טטצמ (וצר 'מע ,'ג ךרכ 'גהנמו הכלה ירעש'ב הקתענ
:יברה ביגמ ךכ לע .םש ןייע "'וכ םימי 'ה רחאל םש תורקל זלעבמ 'וכ צ"הרה םשב

...איה תיתימא העומש םא עדוי ימו

:3 הרעה 45 'מע 'ד"בח - םיגהנמה רפס'ב ןכו

- "יעבימ שחימל" תאז לכבש יברה ןייצמ םש ןודינב לבא] "תועומשה לכל ןיארחא ונא ןיא"
.[סרפ ידכ תליכא רועיש ןיינעב

חוכ יופי ןיא

תוריחבל עגונב יברה בתכ (במ-אמ 'מע ד"כ ךרכ שדוק-תורגא) ו"כשת הכונחד ישימח רנב
:ד"בח-רפכב

תוריחבל עגונב ימשב םירסומש המ רבד לע תורזומו תונושמ תועומש ינועיגה
המכ=] כ"וכש ןוויכ ,הז לכל בל םושל אלש יתרמא הליחתמו ,'וכו רפכה דעוול
עגונב םירמואש המ לע ללכו ללכ וכומסי אלש ,יתרהזהו יתרמא םימעפ [המכו
ינא לוכי ירה ,יתעד עיבהל ינוצר םאב יכ ,ימשב [ד"בח רפכל=] ד"בחכל
המכ הז םע דחיבו ,םיברל עגונה ןיינעב טרפבו .רשי ןפואבו ,בתכב תונפל
,אוהש ימ אוצמל לקנב אל תופוכת םימעפלש - הזב םיברועמ םיטרפ םיניינע
.דחושמ היהי אל אלימבו רומאה לכמ דחא ןיינעב ףא עגונ היהי אלש

,םישנא [המכו המכמ=] כ"וכמ םיבתכמ ינופיצה הנורחאלש ןוויכ הז לכב
והזש ,ילע אקווד תכמתסמ תחא לכו ,וז תא וז תורתוס תועומשב טושפו ןבומכו
.תרחא רשפא יאו יתטלחהו ינוצר

,ואובי םימיל םג קיפסת וז יתעדוהש יתווקתו ,םעפה דוע הזב יתאב ןכל
,עידוהל הצראש המו ,הפ לעב תועומש לע ללכ וכמסת אלש ,ליעל בותכה לופכל
וא רפכה יבשות לעש ,ימשב רמול ,אוהש ימל חוכ יופי לכ ןיאו ,בתכב אובא
תושרופמ תוארוה - דבלמ ,רחא ןפואב וא הזכ ןפואב תושעל 'וכו דעווה לע
.ןהילע ,םותחה לע ינא יתאבו ,בתכב תואבה

דוסי ק"ידצ' סרטנוק) בוש יברה בתכ ז"לשת ירשת שדוח יהלשב ,ןכמ רחאל םינש הרשע-תחא
:(57 'מע ,ב"נשת ת"הק ,'םלוע

. םיניינעל עגונב 'וכו םירבד ימשב םירמוא םעפה דוע - לודג יכה ינוהמתל
.'וכו יבל לע התלע אלו םיתרמא אלש .

:הקזח יתווקתו - ןמקלדכ רורבו בתכב יתאב ןכלו

קר אובת ל"נהב יתעד םימעפ המכ יבתככו ,ימשב רבדל דימו ףכית וקיספיש (א
,ףוליס תורשפא לולשל - בתכב

...שממ םטושפכ םירבד קרו ךא םא יכ ,בותכאש המב םיזמר שפחל וקיספי (ב

:(םש) מ"שת טבשב ד"כב - םיינרות םיניינעבו סופדבש םירבדב רושקה ,ןיינעב ,ןכו

דחאו דחא לכ ידי-לע רמאנה לכל ללכ יארחא ינניאש - םימעפ המכו המכ יתרמא
!ימשב

!"יב המחלמ"

ידי-לע ר"ומדא ק"כ תבושת האבוה (טמק ןמיס שדוק-תורגא רודמ) ג ךרכ 'ךלמ שדקמ' רפסב
יפל ןניא םהלש 'תומותס'ו 'תוחותפ'ה רשא תוזוזמו ןיליפת םאה הלאשה לע ,םישנא רפסמ
םסרופ] יברה בתכ ,ןיינעב ומשב ומסרופש םירבדה לע .ו"ח ןה תולוספ ,ןקזה ר"ומדא תטיש
:[יקסנימוזוק 'יש יולה יכדרמ-לארשי ת"הרה ידי-לע ותעשב

םהילע . . ימשב ותוא םירמואו םבלמ םירבד םידובה םנשי ןיידעש תמא םאב
.צ"הע ריכזא ,'וכו יב [המחלמ ולהני אלש=] ןבאה המחלמ טינ םריהזיו

התייה אלש השיגפ

:םידקת הנהו

יברה בתוכ ,[צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ונתוח ייחב ןיידע] ט"שת ולסכב ט"י הלואגה גחב
:(ןושאר םוסרפב ןאכ אבומ) םידיסחה דחאל

א"טילש ר"ומדא ח"ומ ק"כ תחיש [רבד לע=] ד"ע רפסמ אוהש . . םשמ םירסומ
. . התרכהו לארשי תנידמ . . תודוא ןאסרואינש לשיפ רוספורפה . . םע
.שארמ ח"תו .ןעשא ותניב לאו .ינעידוהלו רבדה ררבל ובוטמו

שדוק-תורגאב טמשנ עטקה) 'הכונח תאז' - תבטב 'ב םוימ תרגאב יברה ריהבמ הזל ךשמהבו
:(טכ 'מע ,ג ךרכ

'פורפה םע א"טילש ר"ומדא ח"ומ ק"כ תחיש [רבד-לע בתכש המ=] ד"ע כ"שמ
ומכ הז [םינפ לא םינפ=] פ"אפ וארתה אלו דוסי לכ הזל ןיא ןהאסרואינש
לע הלודג המיתו םהיניב ןיא ןורחאה ןמזב [םיבתכמ=] 'כמ רושיק םגו םינש
םג םיאתמ וניא [ליעל רכזנה לכ לע=] ל"נהכע ףסונ יכ הז לוק ץיפהש הז
יעבדכ ['תידיסח הנמ'=] קלח ןשידיסח א ול קלחלו ריהזהל ותלכיב םאו ןכותב
.וליח רשיי

ןנכות אלש רוקיב

ינזואל העיגה וז העומש .שדוקה-ץראב רקבל ןווכתמ יברה היפל העומש הצופנ ו"כשת ץיקב
.ןיינעה דוסב אבוה אלש לע יברה ינפל ןנולתהל רהימש ,ר"זש רמ

:(טנק 'מע דכ ךרכ שדוק-תורגא) ו"כשת ןוויסב ח"כב יברה ול בתכ הבוגתב

רקבל ינא דמועש [ודובכ=] 'כ יב דשח רשא העומשה לע (א) תובר יתרעטצנ
םיסחיהל טלחומ ךפיהב אוהו .םדוקמ ועידוהל ילבמ ןנוכתו הנבת שדוקה-ץראב
אלש החכוה איה העדוהה יא ,הברדאו .ודובכל יתעדוה אל וליא - וניתוניבש
...דוסי לכ רומאהל היה

.[240 'מע ,ט"נשת ק"הא ,'דיסחו אישנ'ב רבדה יטרפ האר]

.("הינש העומש ינתעיגה התע הז") תפסונ העומש יברה םיזמ ןאכו

ורמאנ אלש םירבד


...יחולש אוהש ומצע לע רמואש ועמש יממו עמש ימ רזוחב ינעידוי חטבו

.ד"בח -רפכ ןיינעב ,(120 'מע 'ה ךרכ 'ךלמל ק"ידצ') כ"שת תנשב יברה בתכ ךכ

איביש - ינולפ לש ומשב םייוסמ רבד רמוא והשימ רשאכש ןוכנו בוט ,ללכבו
תניתנ היהי אלש ךכ ,ינולפ לש ותמיתח רושיאב םינפ לכ לע וא ,בתכב תאז
!וארבנ אלו ויה אלש םירבד ינולפ םשב רמול םוקמ

'ד ךרכ 'ךלמל ק"ידצ' - יעסמ-תוטמ תשרפ תבש תודעוותה) ו"משת תנשב יברה רמא הלא םירבד
.(45 'מע

:ןייצו ("!ימשב רבדל") ומשב םירבדמה הלאל יברה סחייתה תונמדזה התואב

,יתציחמב םיאצמנה ולא םשב םירבדמ ןכלו ...רבדל םילוכי םניא שממ ימשב
יהוזש יאדווב ,ךכו ךכו םהיפמ ועמשש ןוויכמ רשא ,תוריכזמה ירבח ,רמולכ
!ם"דהל - לכו לכמ תאז שיחכהל ינחרכומ ...!ךכו ךכ תושעל שי אלימבו ,יתעד

:ארקו רזח יברה

עגונב תדחוימ השגדהו ,ימשב םירבד רמאי אל דחא ףאש ,אבהל עגונב ריהזהל
ןוויכמ ,'וכו ברעתהל אלש רתויב רהזיהל םיכירצש - תוריכזמה ירבחל
לע םירמאנ ולא םירבדש העשב הב ,ינממ ועמש וליאכ שרפתהל הלוכי םתוברעתהש
!תישיאה םתעדתודיסחה ינייעממ


םיטפוש תשרפ


(חי,זט) ךל ןתת םירטשו םיטפש

ןיתפוכו ןיכמש ,םתווצמ רחא םעה תא ןידורה ,םירטושו .ןידה תא םיקסופה םינייד ,םיטפוש
(י"שר) העוצרבו לקמב

.ןוקית שורדה תא ןקתלו ושפנב ןנובתהל םדאה לע - "ןידה תא קוספל" שי הליחת
תיבויחה הבשחמה בלש אב ןכמ רחאל .םתרמוח תנבה ךותמ ויתונורסח תרכה תללוכ תוננובתהה
,ערה ורצי לע העיפשמ הנניא וז תוננובתה םא ךא .םנוקיתמ האצותכ ול חמציש יוליעה לע
."ערה-רצי לע בוט-רצי םדא זיגרי םלועל" (ה תוכרב) רמאמכ ,"לקמב ותוכהל" וילע יזא
(247 'מע ט"צרת םירמאמה רפס)


(חי,זט) ךירעש לכב ךל ןתת םירטשו םיטפש

וארבנ הניב ירעש םישימח" (אל הנשה-שאר) רמאמכ ,שפנבש הניבה חוכל זמור - "ךירעש"
ונייה ,"הסינכ" :הניבה חוכ םג ןכ ,האיצילו הסינכל שמשמ ימשגה רעשהש םשכו ."םלועב
האיבמ תודימה תוררועתהשכ איה "האיצי" ;תודימה תא תררועמו בלה לא תרדוח חומה תגשהשכ
.תויעבטה תודימה רוריבלו ףוגה ךוכיזל

םג שי ךכ השודקב םירעש םישימח שיש םשכ - "ךירעש לכב ךל ןתית םירטושו םיטפוש"
ותתימאל רבד לכ ריכהל :רמולכ ,"םירטושו םיטפוש"ב ךרוצ שי ןכל .האמוטב םירעש םישימח
.ויתולובחתו רציה תצעמ וב ןיא םא תעדלו
(247 דומע ט"צרת םירמאמה רפס)


(וט,זי) ךלמ ךילע םישת םוש

ךל השע"ד יוויצה ונשי הזה ןמזב םג ןכ ,ךלמ םהל תונמל לארשי ווטצנ תיבה ןמזבש םשכ
."ןנבר יכלמ ןאמ" (בס ןיטיג האר) ל"זח רמאמכו ,(א"פ תובא) "בר

:'להקה'ב ארוק ךלמה היהש תוישרפה וינפל ארקיש ,"בר" ול היהיש ךירצ ידוהי לכ

תפסאו"ש ול ריבסיש - "עומש םא היהו" ;םימש-תוכלמ-לוע תלבק וב לעפי "בר"הש - "עמש"
."ועמשת עומש םא"ב יולת "ךנגד

הרות דמלי) בר םג היהי חישמש ,ונקדצ חישמ תאיב ברע ,וננמזל דחוימב ךייש הז יוויצ
.("אחישמ אכלמ") ךלמ םגו (םעה לכ תא
(105 'מע דכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ד,חי) ךנגד תישאר

(י"שר) םישימחמ דחא תינוניב ןיע ,םישישמ דחא הער ןיע ,םיעבראמ דחא הפי ןיע

המכחל רשקתהל הכוז ,םוי םיעבראל הנתינש ,הרותב דקושש םדא - "םיעבראמ דחא ,הפי ןיע"
רשקתמ ,תימהבה שפנה לש תוערה תודימה תא ררבמש ימ - "םישישמ דחא ,הער ןיע" .האליע
ןנובתמה - "םישימחמ דחא תינוניב ןיע" .רשעמ הלולכ תחא לכש יפכ ,תונוילעה תודימה ששל
.הניב ירעש םישימחל הכוז 'ה תלודגב
(הנק דומע רבדמב הרותה-רוא)


(גי,חי) ךיקולא 'ה םע היהת םימת

:בוט-םש-לעבה רמא

'ת תואה .םלוע לש ופולא - ה"בקהל תזמורה ,'א תואה ןמ רתויב הקוחרה איה 'ת תואה
,"ךיקולא 'ה םע" םלועה יניינע תא םג רבחלו רשקל שיש ,ךכל תזמור "םימת" תבית לש יתבר
.ותאריו 'ה תבהאל איבהל תוכירצ םלועה יניינעב הארי וא הבהאש ונייה

הארמ חילשה םא םג .ול ארוק ךלמהש ועידומה ,ךלמה חילש וילא אבש םדאל ,המוד רבדה המל
ןכו ;הבהאה רוקמ אוהש ,ךלמה לא תכלל וילעו ,ומע עשעתשהל םעט ןיא - תוקחוש םינפ ול
ידכ ךלמה לא רשייה תכלל שי אלא ,וסייפל תוסנל ןיא זא םג ,וילע סעוכ חילשה םא ,ךפהל
.ותוצרל
(בוט םש רתכ)


(וט,טי) רבד םוקי . . םידע ינש יפ לע

.'תוטשפתה'ו 'םוצמצ' לש תועונתה יתש ונייה - "םידע ינש"

.שיל ןיאמ האירבה תא הווהמה 'ה רבדל זמור - "רבד"

םוצמצ לש תועונתה יתשב ךרוצ שי האירבה םויק ךרוצל - "רבד םוקי םידע ינש יפ לע"
.לובג-לעב םלועה היה אל םוצמצ אללו ,ארבנ םלועה היה אל תוטשפתה אלל ןכש ,תוטשפתהו
(זצקתת 'מע ,םירבד הרותה-רוא)


(טי,כ) הדשה ץע םדאה יכ

דימת רושק תויהל ךירצ קסע-לעבה ןכ ,המדאבש חמוצה חוכל ,ורוקמל דימת רבוחמ ץעהש םשכ
.םלועה לא ותאצ םרטב הרות לש הלהואב הליבש םינשל ,ותויח רוקמל
(116 'מע דכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)


אל רשא ןתיא לחנ לא הלגעה תא אוהה ריעה ינקז ודרוהו
(ד,אכ) הלגעה תא םש ופרעו ערזי אלו וב דבעי

התשענ ןכל .חצורה ללגב לארשי לע וררועתהש םיגורטקה תא לטבל הדעונ הלגעה תפירע
תוחוכל 'הקיני' תתל ידכ ,"ערזי אלו וב דבעי אל"ש םוקמ ,אקווד תופילקה רודמב הפירעה
.לארשי לע גרטקלמ םהיפ תא םותסל ךכבו האמוטה

תניחבמ אלא הניא םינוציחה תקיני ןכש ,הטחשנ אלו אקווד הלגעה הפרענ םג ןכל
.השודקד "םיירוחא"
(איק דומע ךיתווצמ-ךרד)

רודו רוד תורצוא


הבושת ןמז - לולא


"ילכ"ה ןוקיתו יוקינ תדובע תא םיליחתמ לולא שדוח-שארב
תומהוזמה תובצעהו הרוחשה הרמה תא ריסה בוט-םש-לעבה *
לש ותלאש עמשל ףלעתה ןקזה ר"ומדא דיסח * לולא שדוחמ
ר"ומדא לש "םילק"ה םידיסחה ויה ימ * ןקזה ר"ומדא
תוכזב * ולכיהמ בוט-םש-לעבה ףרטצמ ןוגינ הזיאלו יעצמאה
העושיו רשואל םג אלא ,ןוועה תקיחמל קר אל םיכוז הבושתההבושת םיכירצ םיקידצ םג

ונבר .ןנעב םיסכתמ ומכ ויה םלוכ ,הרוחש הרמ םלוכ לע תלפונ התיה לולא עיגהשכ רבעב
תורירמה תא איבהו תובצעה יפיקמ תא חירבה תימינפ תויח ,תוימינפב "תויח" ךישמה ןקזה
...תימינפה

שדוח עיגהשכ רבעב אליממ .רדוסמ אוה "ימינפ"ה ,תווצק בוריע םוש ךייש אל "ימינפ"ב
- "םיפיקמ"ה לעב - אוהו ,לכה לע הרוחש הרמ הלפנ ,םימש-ארי רתוי תויהל שי ירהו ,לולא
לש ןנעו ,הלודג תובצע הררש אליממו ,ומצע תא ןברדל ידכ ,ו"ח עשר םשב ומצעל ארוק היה
תא ריאה ןקזה ונברו הדובעב תויח סינכה ט"שעבה .לולא שדוחב לכ ינפ לע ךוסנ היה בצע
קידצה לע םגש ךכ ידיל איבהו ,תומהוזמה תובצעהו הרוחש הרמה תא חירבה אוה ,ט"שעבה ךרד
.הבושתב רוזחל
(49 'מע ב-א ךרכ ,ק"הלב םירוביד-יטוקיל)


שפנ-ןובשח לש ןמזה

ילכהו רקי ילכ ול שיש דחא לש לשמה רבסוה (תרצע-ינימשה םויב ה"ד) תודיסחה רמאמב
הנושארו שארב .ילכה תריבשו ךולכל לע חנאנו גאוד אוהש ,לקלקתה ילכהש םג המו ,ךלכלתה
.םלש ילכל בוש ותוא השוע אוהש דע ,ונקתמ אוה םכמ רחאלו ילכה תא ץחור אוה

.שפנה ןובשח לש ןמזה אוה לולא שדוח-שאר

.ילכה תא ץחור אוה ,ובצמו ודמעמ לע הכוב ידוהיש תועמדב ירה - תוחילסה ימיב

.םימש תוכלמ לוע תלבק ידי-לע ילכה ןוקית איה הנשה-שאר לש הדובעה
(70 'מע ב-א ךרכ ,ק"הלב םירוביד-יטוקיל)


"םילקבש לק"ה תבושת

ר"ומדא ק"כ דוה לש דיסח רייצל םילוכיש ,םעפ רמא [ב"שרה=] ק"הרה ר"ומאא ק"כ דוה
,בתוכ יעצמאה ר"ומדא ק"כ דוה ,ןכש .יעצמאה יברה לש םילקבש לקהמ ,יעצמאה ק"הרה
הצר המ ןיבהל ירה םילוכי .ושפנ רמב הכובו הבושתב "הליענ"ב ררועתמ םילקבש לק וליפאש
.דיסחב תוארל יעצמאה ר"ומדא ק"כ דוה
(42 'מע ה"שת תוחישה-רפס)


הבושתל םאתהב ,העושיה רשוא

תוריבע לע שנוע איה לארשי ינב לע האבה הרצ לכו ,תמייוסמ הרצ ירחא האב העושי לכ
תא ךרבתי 'ה םהל חלוש ,ואטחש םיאטחה לע הבושת םישוע לארשי ינבשכ ,רמולכ .תומייוסמ
קינעמ םג אוה אלא ,לארשי ינבמ שנועה תא ריסמ ךרבתי 'הש המ קר הנניא העושיה .ותעושי
רשואו ,תוריבעל םאתהב אוה הרצה שנועש ןבומ ךכמ .רשואה תא ,העושיה ידי-לע ,םהל
.הבושתל םאתהב אוה העושיה
(525 'מע ד-ג ךרכ ,ק"הלב םירוביד יטוקיל)


?ךתוא םיכירצ המ לע

תודימב הגהנה לעב ,הליפתה תדובעב ןקסעו הרות עדוי דיסח היה ןקזה ונבר ק"כ דוה לצא
הרות ינב ויה םינמזה םתואבש) רתויב טושפה שיאה תא ברקמ היה ,הגלפהה דצ לע תובוט
,םידסח-תולימגבו הסנרפל םיקוסיע תאיצמב םהל רזועו ,(עודיכ םיטושפה םישנאהמ םיקחרתמ
.ונובשח לע תומותיו םימותי לש םרודיסב תובר לעפ

,ןמאנ הסנרפ לעב אוה ידוהי ותואש - םירכונ לידבהל םגו םידוהי םג - ועדי הביבסה לכב
לע םיחוורה דחא לכל ןתונ היהו הבורמ החלצהב םהב רחס אוהו ,ףסכ תונודקפ ודיב ודיקפהו
.קייודמב וקלח

,תואוולההו תונודקפה לכ תא ריזחהל ול היה אלו ינע ראשנו ויקסע וטטומתה תחא םעפ
לא עסנו םק .בלה לע רמ ול היהנו ,ולש הקדצה תויובייחתהב דומעל לוכי היה אלש יאדוובו
ןיא ,ותורישע לכ תא דביאש דבלב וז אלש ,רמה ובל תא וינפב ךפשו ןקזה ונבר ק"כ דוה
תונודקפהו תואוולהה תא עורפלו ריזחהל ודיב ןיא ,ולש הקדצה תוגהנהב דומעל לוכי אוה
.קומע יכבב ץרפו - ןומיא ךותמ ול ורסמ םישנאש

םינפבו תומוצע םייניעב ,תושודקה וידי לע ןעשנ ,תוקיבדב בשי ןקזה ונבר ק"כ דוה
.םיטהול

,ןקזה ונבר ק"כ דוה לש המחנהו דודיעה תולימל הכיחו ובל רמ תא חישהל דיסחה םייסשכ
לע וליאו ,ךל ךרצנ רשא לכ רמוא התא :רמאו תושודקה ויניע תא ןקזה ונבר ק"כ דוה חתפ
.םולכ רמוא ךניא ךתוא םיכירצ המ

יכבב ץרפ ,בלה לע בוט אל ול היהנ - ןקזה ונבר ק"כ דוה לש ושדוק ירבד דיסחה עמששכ
...הקומע תופלעתהב לפנו בלה תוימינפמ

בהלב הדובע יניינעל ומצע רסמו הליפתה תדובעב קוסעל דיסח ותוא לחה ,ומצע לא בששכ
...םיפוגיסו תוינעתב הבריהו תבהלש

םייעובש דועבש - הבושת-לעבה - דיסח ותואל עידוה ןמלז 'ר תרשמהו ,םייוסמ ןמז רבע
ויהש רדסה היה ךכ .ןקזה ונבר ק"כ דוה לצא "ןוילעה ןדע ןג"ב "תודיחי"ל סנכיהל הכזי
..."תודיחי"ל סנכיהל הכזי ןמז הזיאב דיסחל שארמ םיעידומ

דואמ רובש היה ,"תודיחי"ב - הבושת-לעבה - דיסחה לש וסנכיהל לבגומה םויה עיגהב
.תושק הכב "וילעה ןדע ןג"ל וסנכיהבו

חורה תוסג ,תושיה לע הבושת תישעש ,תעכ :רמאו ,ושדוק יניע חתפ ןקזה ונבר ק"כ דוה
.ךל חילצי ךרבתי 'הו ךתיבל רוזח - ךלש בלה תוחזו

תוזוחא ילעב - לידבהל - םג םהיניב ,וירכממ םירחוסב שגפ וכרדב .ותיבל בש דיסחה
רוחסל ךישמהל והושקיבו ותוא שוגפל דואמ וחמש םה ,םינשה לכב םירחסמ ותיא ולהינש
רצק ןמזבו ורחסמב הבורמ הכרב סינכה ךרבתי 'הו רחסמ יניינע להנל בוש לחה דיסחה .םתיא
.רבעב רשאמ רתוי הבחר דיב דסחו הקדצ ישעמב בוש לחהו ויתובוח תא ערפ רתויב
(הרע-גער 'מע ט ךרכ ,צ"יירה ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגיא)


הבושתו םימחר לש ןוגינ

'ר ברה .ע"נ בוט-םש-לעבה ינפל םינוגינה ירדסממ דחא היה בו'צולזמ עלעכימ 'ר קידצה
דוהו בו'צולזמ עלעכימ 'ר קידצהל דחוימה ןוגינה םינגנמ ןמסורג רשא 'רו יכדרמ בקעי
תוררגנ ויתועמדו תוקיבדבו השיחלב םהמיע ןגנמו תורוגס ושדוק יניע ק"הרה ר"ומאא ק"כ
.וייחל לע

רמזה ילכ ילעב יריחבמ םיינשו - בלסונירטקימ - הפי הירכז ר"ב לדנעמ 'ר דיסחה ךרבאה
,ןוגינה תועונתל םיאתמ הממד לוקב םהיתורוניכב םינגנמה תא םיוולמ ,קסבטיוומ ואבש -
שיא ןיא וליאכ סה ךלשוה רדחב .םיפופצ םידמועהו םיבוסמה בל ירתימ תא שיערהש המ
.ותרדהו שדוק תדרחב רדהנ הזחמהו

הפב םינגנמה והיבגה םעפו םעפ לכב ,ןוגינה תא ונגינ ,הז רחא הזב ,םימעפ שולש
אבבה יבגל לוקה תהבגהב איה ןוגינהמ אבבו אבב לכש ךכ לע ףסונ ,םלוק תא רוניכבו
.הל תמדוקה

םידמועהו םיבוסמה תא דביכו ושדוק יניע תא ק"הרה ר"ומאא ק"כ דוה חתפ ןגנל וליכשכ
:רמול ליאויו ,הקשמב

."םיבר םימחר תוררועתה ןוגינ" םשב ע"נ בוט-םש-לעבה וארק הז ןוגינ רשא ונידיב הלבק
עמשש הממ ודיב הלבקש - ש"רהומ ר"ומדא ר"ומזאא ק"כ דוה - יבא יל רמא הז ןוגינ לע
ברה ורוממ לביקש ,ןקזה ר"ומדא ונקז ק"כ םשב - "קדצ חמצ" ר"ומדא ק"כ דוה - ויבאמ
ןוגינ ןגנל בוט-םש-לעבה הוויצ תוקלתסהה ינפלש ,דמעמ ותואב חכונ היהש שטירזממ דיגמה
-םש-לעבה ליאוה ןגנל ומייסשכו בו'צולזמ עלעכימ 'ר קידצה רביחש םיבר םימחר תוררועתה
:רמול בוט

םיבר םימחר תוררועתה לש הז ןוגינ רישיש ימו ןכיה ,יתמ ,םכיתורודל חיטבמ ינא
תועידי םיריבעמה םיכאלמ םנשי - עמשא - וב אצמאש לכיה לכב ירה - הבושת לש תוררועתהב
...הבושתה ילעב םירשה לע םיבר םימחר ררועאו הרישל ףרטצאו - תומשנל תורושבו

ןוגינ ורישישכ - השודקה ותחיש תא ק"הרה ר"ומאא ק"כ דוה ךישממ - חיטבמ בוט-םש-לעבה
,לולא י"ח רבכ םויהו ,םיבר םימחרה תוררועתהב רוזעי ,הבושת לש תוררועתה ךותמ הז
לש תוררועתהב םיבר םימחר תוררועתה ןוגינ תא רישנו הבה ,הנשה-שאר תדובעל הנכהה תלחתה
.הבושת
(169-170 'מע ג"שת תוחישה-רפס)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


םינוש םיניינע

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

בלחב םיגד תליכא

ינפמ בלחב םיגד לוכאל ןיא" בתכ (םיבגחו םיגד ה"ד זפ 'יס העד-הרוי רוטל) 'ףסוי תיב'ה
תיב ברהל ברעתנ"ש ריעה (ד ק"ס םש השמ-יכרדב) א"מרה ךא .םש שובלב וקיתעהו ."הנכסה
.ג ק"ס םש ז"טה תעד ןכו ,"בלחב רשב ןאכ ףסוי

'הלודגה תסנכ'ה רבסה תא םילבקמ ,םש םידגמ-ירפה ןכו ,םש רוטב 'תוהגה ישודיח'ה םנמא
ט ק"ס םש הבושת -יחתפב אבומכ ,רוקמ הזל שיו - תערצ תנכס הזב שיש ,ףסוי-תיבה לע
וז הנכס שי ןכאש ,(ל"זח םשב אל ךא) םיאפורה םשב (טי,גכ) םיטפשמ 'פ ייחב ונברמ
םיגדו רשבב געק 'יס ח"ואב רומאה ששחה ותוא אוהו ,דחי ולשבתנש הניבגו םיגד תליכאב
.דחי

תעד-הווחי ,םייחה-ףכ ,םילעפ-בר ,קדצ-יחבזה תעדכ) םירימחמ ללכ-ךרדב םידרפסה ,השעמלו
-ךורע ,ס"תח ,א"מ ,ז"ט ,ך"ש ,מ"דה תעדכ) םיליקמ ללכ-ךרדב םיזנכשאהו (חמ 'יס ו"ח
םלוכ אל יכ םא ,זי ףיעס וע קרפ רצקה ע"ושב םינויצ הארו .(וט ףיעס זפ ד"וי ןחלושה
.םיקייודמ

ג"מרפ ,שובל) םיזנכשאהמ םירימחמו (ח"רפ ,א"דיחה) םידרפסהמ םיליקמ םידדוב שי םנמא
.(תנמשו האמחב לקימ ג"מרפהש אלא .געק ס"ר ח"ואו זפ ד"וי

.הזב ורהזנ וניאישנ וניתוברש ,םירסומ ה"ע אדנל בקעי ברה ח"הגה ג"הרה םשבו

.הזב םירהזנ ןיא ,החולמ הניבגה םא וא חולמ גדה םאש ,וגהנ היסורבש םירפסמ םירחא
.הזל רוקמה ןויע ךירצו

תחא תחלצב ונרוד אישנ יברל ןיכהל תגהונ התיה ע"נ תינברהש ,יתעמש ןמאנ רוקממ םנמא
.בר השעמו .'גטוק תניבג םע םיגד

* * *

תבש ללחמ תולעבבש ןיי

ךיישה ןייה תא תוטישפב יברה רסא ,תבשב תוילארשי תוינואב םיעסונל רשקב תובושת המכב
לוליחב תעסונה הינואה ילעבל ךיישה ןייה לע שדיק ירה . . ינהימת" :ןוגכ ,תבש ללחמל
רוסיא ןיא יכ ,אלולטו אכוח הז ירה הז ןודינב החגשהו) אוה רוסא ןייהש ,איסהרפב תבש
ג-בעש .בכש 'מע גי ךרכ ק"גא) ל"כע "(ל"קו ,ם"וכע עגמ ינפמ איסהרפב תבש ללחמ לש וניי
.(גכש 'מע זט ךרכ .זיר 'מע וט ךרכ .[חיגשמה תונמאנב םג קפקיפ םש]

שי םא ,רתומ) "ם"וכע לש וניי רהטמה" (א,אס ז"ע) ונינש המילש הנשמ אלה ,םיבר והמתו
?(םש ראובמכ ףייזי אלשו ונממ לוטי אלש ןוחטיב

בתכש הממ ינריעה ,ו"ת םילשוריד תורשכה תקלחמ בר ,א"טילש רלדא ןימינב 'ר ג"הרהו
'י תוא תווצמהו הרותה יללכ חנעפ תנפצב אבוה ,ד רוט דצ ףד תורוסא תולכאמ) חנעפ-תנפצב
תושרב אוהש לכד" :ךליאו זט 'לה ב"יפ תורוסא תולכאמ ם"במרה ירבד רואיבב (טכ 'יס
ןייצש םש ןייעו ."האנהב רוסא זא - עגיל רשפא םא קר ,עגנ אל יאדו םא ףא ,ם"וכעה
וניאש ןייל ירכנה תושרבש ןיי ןיב קלחמ םש וירואיבמ דחאבו ,םש ם"במרה לע הנשמ-ףסכל
.ןויע ךירצ ןיידעו .ותושרב

* * *

"האופרל היהיש ןוצר יהי"

-חמצה" :אתיא (12 'מע 860 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב ספדנ) ה"ס ד"צרת ,דאבנעיראמ 'תומישר'ב
היהיש ןוצר יהי" תונייעמה ימ תייתש םדוק - רומאל ע"נ ש"רהמ ר"ומדאל הרוה קדצ
."האופרל

טושפ יפ-לע (יננעו - םינוש םיניינע םה 'ןוצר יהי'ו 'הכרב' ירהו :יתלאש) :ךשמהבו
.(חוכשל אלש=) ןיסעגראפ טינ לאז'מ ,זיא

ןמסנהל ןייוצ םש .נ"שו 5 'מע ח תרבוח 'תומישר'ב ןייעל ןוצר-יהיה לע ונייצ םירידהמה
בויחב ונד םש .(ג-בלש 'מע ,ד ךרכ) 'ןינהנה תוכרב' ךרע ,תידומלתה הידפולקיצנאב הזב
.הלא םימ לע 'לוכהש' תכרב

:[ם"במרהו ף"ירה תסריגל א,ס תוכרבמ] ד"ס לר 'יס ע"ושוטב קספנהמ ללכ וריעה אלש לבחו
אפור יכ האופרל יל הז קסע אהיש ,יקולא 'ה ךינפלמ ןוצר יהי' :רמוא םד זיקהל סנכנה"
יל הארנ" 'כ ו ק"ס םש א"גמהו ."'םילוח אפור ךורב' :רמאי ,זיקהש רחאלו .'התא םניח
הארו .['ןוצר-יהי' ןהו 'הכרב' ןה ןאכ שיש ירה] "הז רמאי האופרד ידימ לכב ןידה אוהד
.ןאכ םייחה-ףכו ב"נשמ ,ש"החמ ,ג"מרפ ,ר"א

* * *

'םולשב יאוב'ב בוביסה ןוויכ

לכ" (נ"שו ב,בס) םיחבזב 'מגה יפ-לע ,תוטישפב בתכ ,188 'מע 'תוליפתה רוקמ' רודיסב
,הנימי 'םולשב יאוב'ב בבותסהל שיש - "ןימי ךרד אלא ויהי אל ,הנופ התאש תוניפ
.(ןועשה ןוויכ םע) הנימי רוזחל ומויסבו

רזעלא -תחנמ ח"מהעב ר"ומדאה גהנמש בתכ (ו"עשת 'יס) 'םולשו םייח יכרד' רפסב ךא
הרוה ןכו ,ונרוד אישנ יברה גהנ ןכו .םלש בוביס הלאמש קר בבותסהל ל"צז שטאקנוממ
ןמ הניינבש ('הלכ') תוכלמה תדימש ןוויכ ,םעטה ילואו .26 'מע םיגהנמה רפסב םיברל
.לאמשל רתוי תכייש ,השודקד תונוילע תורובגה

ר"ומדא ת"ושב (דועו הכונח תורנל רשקב) "הנופ התאש תוניפ לכ" ןיינעב תוכיראב הארו
.ונניינעב עגנ אל יתיארש המכ דע ךא .זס 'יס ח"ואח 'קדצ-חמצ'ה

הנימי אוה םידרפסהו םידיסחה גהנמל די-לש ןיליפת תועוצר תכירכ ןוויכש ,ריעהלו
'תונעשוה'ב ןכו הרות-רפס תסנכהו תאצוהבו .(המינפ) הלאמש זנכשא גהנמלו ,(הצוחה)
.ןועשה ןוויכ דגנכ - הלאמש םיפיקמ (הפוחב םג ינמודמכו) 'תופקה'בו


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il