- ה"סר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה לולאב 'ח * אצת-יכ 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול לולא שדוח תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


הדובע לע תדחוימ השגדה שי לולאב
"גונעת"ד ןפואב


הריד ול תויהל ה"בקה הוואתנ" איה האירבה תנווכ
םע רושקה) גונעת ,םדאה תדובעב םג ןכלו ,"םינותחתב
הדובע הקיפסמ אל * רתויב ירקיע ןיינע אוה (הוואת
הדובעה תישארמ רבכ אלא ,ןוצר וליפא וא חרכה דצמ תישענה
ר"ומדא ק"כ תחישמ * גונעת לש ןפואב הדובע תויהל הכירצ
ונרוד אישנ


קיתעמ ."ןתת אל ךילכ לאו ךעבש ךשפנכ םיבנע תלכאו ךער םרכב אובת יכ" 1קוספה לע
."רבדמ בותכה לעופב" :שרפמו ,"ךער םרכב אובת יכ" תוביתה תא י"שר

תמק לע ףינת אל שמרחו ךדיב תולילמ תפטקו ךער תמקב אובת יכ" :2הז ירחאלש קוספב ןכו
."רבדמ בותכה לעופב וז ףא" :שרפמו ,"ךער תמקב אובת יכ" תוביתה תא י"שר קיתעמ - "ךער

תוטשפכ) םדא לכ לע יאק אל "אובת יכ"ש שרפל י"שר לש וחרכהש ,3י"שר ישרפמ םיראבמו
תשרדכ ,"ןתית אל ךילכ לאו" בותכה ךשמהמ - אוה ,"רבדמ בותכה לעופב" םא יכ ,(בותכה
התאש העשב ,ןתית אל ךילכ לאו רמול דומלת ,םלועל לוכי - ךער םרכב אובת יכ" :ירפסה
ןתונ התאש ןמזב . . ןתת אל ךילכ לאו" :י"שר ךישממש יפכו ,"תיבה לעב לש וילכל ןתונ
יכ" :הז ירחאלש קוספב ןכו ,"רבדמ בותכה לעופב"ש חרכומ הזמש ,"תיבה לעב לש וילכל
תמק לע ףינמ התאש העשב ,ףינת אל שמרחו רמול דומלת ,םלועל לוכי - ךער תמקב אובת
."רבדמ בותכה לעופב וז ףא" ,ןכלו ,"ךער

רמאנו האיב ןאכ רמאנ ,אובת יכ" :4אעיצמ-אבב תכסמב אוה י"שר לש ורוקמש םינייצמש שיו
."רבדמ בותכה לעופב ןאכ ףא רבדמ בותכה לעופב ןלהל המ ,שמשה וילע אובת אל 5ןלהל

:"ארקמ לש וטושפ" דומילב י"שר לש וכרד םע םימיאתמ םניא - ולא םישוריפ ,םנמא

אל ארקמל שמח ןבהש ךכל ףסונ (א) :ירה - אובת אובתד הווש הריזגהמ ארמגה תשרדל עגונב
הריזגל זמר םוש י"שר שוריפב וניצמ אל - "שמשה וילע אובת אל" קוספה תא ןיידע דמל
יאק - ןלהלד "אובת" וליאו ,םדאה לע יאק - ןאכ "אובת" :רקיעו (ב) !?אובת אובתד הווש
אובת אל" קוספהמ (ארקמ לש וטושפב) החכוהה יהמ ,ןכ םאו ,"שמשה וילע אובת אל ,שמשה לע
עמשמד ,םתס "אובת יכ" רמאנש ןאכ בותכה תוטשפ ךפיה - "לעופ" תודוא רבדמה "שמשה וילע
!?לעופב אקווד ואלו ,םדא לכב

שמרחו" :הז ירחאלש קוספב ןכו) "ןתית אל ךילכ לאו" קוספה ךשמהמ ירפסה דומילל עגונבו
"ןתית אל ךילכ לאו" בותכה ךשמה אבומ י"שר שוריפב (א) :ירה - ("ךער תמק לע ףינת אל
ליחתמה רובידב ,ומצע ינפב ןיינע רותב (םא יכ ,"רבדמ בותכה לעופב" שוריפל ךשמהכ אל)
,בותכה ךשמה תודוא המואמ ריכזמ וניא - "רבדמ בותכה לעופב"ד שוריפב וליאו ,ומצע ינפב
ךילכ לאו" תוביתהמ :רקיעו (ב) ."'וגו" תבית תפסוה ידי-לע בותכה ךשמהל זמרמ אל םגו
ןתונ התאש ןמזב ,ריצבה תעשב אלא הרות הרביד אלש ןאכמ" - ףסונ רבד םידמול "ןתית אל
בותכה לעופב"ש המ ,רמולכ ,"לכוא וניא שקשקלו רודעל אב םא לבא ,תיבה לעב לש וילכל
אלא וניא הז ןידש - ףסונ ןיינע םיעדוי ,בותכה ךשמהמ וליאו ,יכה ואלב םיעדוי - "רבדמ
!שקשקלו רודעל ,תרחא הדובע תעשב אלו ,"ריצבה תעשב"

"אובת יכ" בותכש המש - ארקמ לש וטושפב - י"שר לש וחרכה והמ :הלאשה תלאשנ ,ןכ םאו
!?םדא לכב עמשמד ,םתס "אובת יכ" בותכה תוטשפ ךפיה ,"לעופ" לע יאק

:ןיבהל ךירצ םג

תוכיישה תוביתה תא אלא קיתעמ וניאש - קוספה תובית תקתעהב י"שר לש וקויד עודי
לכ לע יאק וניאש) דבלב "אובת יכ" תוביתה תא שרפמש ןוויכמ :ןדיד-ןודינבו .ושוריפל
תמקב" "ךער םרכב" תוביתה תא םג קוספהמ קיתעמ עודמ - (אקווד לעופ לע םא יכ ,םדא
?"ךער

:י"שר שוריפב רואיבה

:ארקמל שמח ןב לצא הטושפ הלאש תררועתמ - "ךער ךרכב אובת יכ" קוספה תא םידמול רשאכ
סנכיהל ןכתייה - וריבח לש אלא ,ולש וניאש םרכ ,"ךער םרכ" תודוא רבודמש ןוויכמ
!?תושרב אלש "ךער םרכ"ל הליחתכלמ

-תחא-לעו ,תושר אלל סנכיהל ןיאש ארקמל שמח ןבה ןיבמו עדוי - וריבח לש ורצחל וליפא
,'וכ םיבנעה וחמציש העיגיו למע יוביר וב םיעיקשמש םוקמ ,"ךער םרכ"ל עגונב המכו-המכ
הכילהה ידי-לע ,ןכש ,םש בבותסהלו סנכהל ןיאש יאדוובו יאדווב - "ךמרכ רומזת םינש שש"
!("לת א ןכאמ ןופרעד טעוו רע") וריבח לש ומרכ תא תיחשיו לקלקי" וילגרב

הרהזאה לכו) ךכב הלווע לכ ןיאש ,ונייה ,"ךער םרכב אובת יכ" בותכב רמאנש ןוויכמו
הב ןיא ,ךער םרכב הסינכה םצע ןכ-ןיאש-המ ,"ןתת אל ךילכ לאו" אלא הניא בותכה ךשמהב
שרפמ ןכלו ,"ךער םרכב" אובל ול רתומש םדא תודוא רבודמש רמול חרכהב ירה - (הלווע םוש
."רבדמ בותכה לעופב" י"שר

הדש ,"ךער תמקב אובת יכ" רמאנש ןוויכמד - "ךער תמקב אובת יכ" קוספל עגונב ןכ ומכו
הרהזאה ,ןכש) וז הסינכב הלווע לכ ןיא ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,וריבח לש םא יכ ,ולש הניאש
בותכה לעופב וז ףא"ש רמול חרכהב ,ןכל ,("ךער תמק לע ףינת אל שמרחו" אלא הניא בותכב
."ךער תמקב" אובל ול רתומש ,"רבדמ

(אובת יכ)" ,"ךער םרכב (אובת יכ)" תוביתה תא םג י"שר קיתעמ עודמ ןבומ הז יפ-לעו
,רומאכ ,ולא תוביתמ אוה "רבדמ בותכה לעופב"ש ושוריפל חרכהה ,ןכש - "ךער תמקב
חרכהב ,וריבח לש הדשו םרכ ,"ךער תמקב אובת יכ" ,"ךער םרכב אובת יכ" רמאנש ןוויכמש
."ךער תמקב" וא "ךער םרכב" אובל ול רתומ "לעופ" קר ,ןכש ,"רבדמ בותכה לעופב"ש רמול

:הז י"שר שוריפבש "הרות לש הניי"ב רואיבה

"םרכ"ד םינפואה 'בב איה - "ינוק תא שמשל יתארבנ ינא" - ונוקל םדאה תדובע תוללכ
,"ךמרכ רומזת םינש ששו ךדש ערזת םינש שש . . ץראה לא ואובת יכ" 6ביתכדכ ,"הדש"ו
:ומכ ,ץראל וסנכנש ירחאל הדובע יניינע המכו המכ דוע ויה יאדוובש ףא ,רמולכ
םתא ויהת יכ" ,"ץרא"ב תירקיעה הדובעה ,םוקמ-לכמ ,הזב אצויכו םיתב תיינב ,איטמקרפ
."ךמרכ"ו "ךדש"ב איה ,7"ץפח ץרא

:הזב ןיינעהו

- "תושפנ ארוב" תכרב חסונבש םיניינעה 'ב תמגודב םה "ךמרכ"ו "ךדש"ד םיניינעה 'ב
םג והזו ,םדאה םויקל םיחרכומה םירבדה םה - "ןנורסח" :8"םהב תויחהל"ו ,"ןנורסח"
;םדאה לש ומויקל חרכומה "םחל" םישוע הנממש האובת החימצמש - ("ךדש") "הדש"ה ןיינע
- ("ךמרכ") "םרכ"ה ןיינע םג והזו ,גונעת לש םיניינע םה - "יח לכ שפנ םהב תויחהל"ו
.גונעת םיפיסומה תוריפ חימצמש

לע יאק - "ךמרכ"ו ,חרכומה יפכ ,שממ לעופב הדובעה לע יאק - "ךדש" :הדובעב וניינעו
הדובע רשאכ ,ןכש - לעופב השעמב יוטיב ידיל אב םהיניבש קוליחהו .גונעת ךותמ הדובעה
איה הדובעה רשאכ ןכ-ןיאש-המ ,ןיד יפ-לע תושעל בייחש המ קר השוע ,חרכומה יפכ איה
- תובא תכסמ ןיבש קוליחה ךרד-לע) ןידה תרושמ םינפל איה ותגהנה יזא - גונעת ךותמ
.(ןיד יפ-לע - ס"שה תותכסמ ראש לכ יבגל ,9"אתודיסחד ילימ"

,"ךער תמקב אובת יכ" ,"ךער םרכב אובת יכ" םיקוספה ןכות תא ראבל שי הז יפ-לעו
םרכב" ותדובע ידי-לע ,ונוק תא שמשל ידוהי לש ותדובע לע יאקד - "רבדמ בותכה לעופב"ש
םרכ") גונעתו הפסוה לש ןפואב איהש הדובעב ןה ,10"ה"בקה הז ךער" ,"ךער תמקב"ו "ךער
.ןמקלדכ ,("ךער תמק") םיחרכומה םיניינעב הדובעב ןהו ,("ךער

:"ךער םרכב אובת יכ"

,הדובעה תלחתהב אצמנ רשאכ םג ,רמולכ ,"ךער םרכב אובת יכ" - ידוהיל םירמוא שארל לכל
אלא ,("ךער תמק") חרכה לש ןפואב םהש הדובעה יניינעב קפתסהל ול ןיאש תעדל וילע
."ךער םרכ" - גונעתו הפסוה לש ןפואב םהש הדובעה יניינעב םג תויהל הכירצ ותדובע

אלא תכייש הניא - גונעת לש ןפואב איהש הדובע :ןועטלו "רעקניגולק"ה אובל לוכי ,הנהד
הדובעה תא אלמתו יאוולה ,תולודגב ךלהתת לא - התא וליאו ,דבלב "הלוגס ידיחי"ל
ןעוט - 11ימלשוריב שרופמ :הרותה תארוהמ וירבדל היאר םג איבמ ,וכרדכו !תחרכומה
!"הרות ךל הרסאש המ ךייד" - "רעקניגולק"ה

ינפל דוע) הדובעה תלחתהב רבכש - "ךער םרכב אובת יכ"ד הארוהה האב הז לע ,ןכבו
הדובעב קפתסהל ןיאש תעדל וילע ("ךער תמקב אובת יכ" ,תחרכומה הדובעה תודוא םירבדמש
.גונעת לש ןפואב הדובעה םג תויהל הכירצ אלא ,תחרכומה

:האירבה תנווכ תוללכב ירקיע ןיינע אוה גונעתש ןוויכמ - רבדה םעטו

קר אל ,רמולכ ,12"םינותחתב הריד ול תויהל ה"בקה הוואתנ"ש יפל - איה האירבה תנווכ
הוואת לש ןיינע םא יכ ,"'וכ ונוצרב הלעשכ" :13םייח -ץעה ןושלכ ,ןוצר לש ןיינע
ןיינע תא אלמל ידכו ."אישק ןייק זיא הוואת א ףיוא" :14ןקזה ר"ומדא ןושלבו ,גונעתו
חרכומה יפכ קר אלו ,אקווד גונעת לש ןפואב הדובעה תויהל הכירצ - גונעתהו הוואתה
השענ היה אל - אתקימע אריבל המר ארגיאמ המשנה תדיריד ןיינעה תוללכש דעו .דבלב
הפסוה לש ןפואב הדובעה ליבשב םא יכ ,דבלב תחרכומה הדובעה היהתש ידכ הליחתכלמ
.גונעתו

אלא ,דבלב חרכומה יפכ הדובעב קפתסהל ןיאש ,תעדל םיכירצ ,הדובעה תלחתהב דימ ,ןכלו
.גונעת לש ןפואב הדובע ,"ךער םרכב אובת יכ" תויהל ךירצ

ןיינע והז אלא ,ונוצרב יולת הז ןיינעש הנווכה ןיא - "ךער םרכב אובת יכ" בותכש המו]
הזו ,תומוקמ המכב ןכו ,רשא םוקמב ןישמשמ יכ ולא" 15י"שר בתכש המ ךרד-לע ,הבוח לש
ןושלב שמשמ 'םא' תומוקמ הברהב וניצמש ,שמשמ 'יכ'הש תונושל 'דמ דחא אוהש ,'יא' ןושל
.["הבוח איהש ,םירוכיב תחנמ בירקת םאו ומכ ,רשא

,ונייה ,"ךער םרכב אובת יכ"ד ןיינעה היהי ןכאש - החטבה לש ןיינע םג הז ןושלב שיו
הז ךער" לצא גונעת לש ןיינע לעפיש - ללוכ ,"ךער םרכ"ד הדובעה יניינעב םג חילציש
.16ארוב גונעת ,("ךער םרכ") "ה"בקה

איה "ךער םרכב אובת יכ"ד הדובעהש ,ונייה ,"ךעבש ךשפנכ םיבנע תלכאו" בותכב ךישממו
הזבו ,ורשבכ רשבו םד השענש דע ,ותוימינפב האבש הליכא תמגודב ,"'וג תלכאו"ד ןפואב
."ךעבש" ,העיבש לש ןפואב םג אלא ,םתס תליכא קר אל - אפוג

-לכמ ,ותוימינפב ךשמנ הז ןיינעש תורמל ,רמולכ ,"ןתית אל ךילכ לאו" - הז םע דחיבו
ןיינע" םא יכ ,"ןתית אל ךילכ לא" ,ןכש ,"םילכ"ב הלבגהו הדידמ לש ןפואב הז ןיא ,םוקמ
."םילכ"ד הלבגהו הדידמ לכמ הלעמלש

:"'וגו ךער תמקב אובת יכ" - הז ירחאלש קוספב ךישממו

לש ןפואב םג (אלא ,חרכומה יפכ קר אל) תויהל הכירצ ידוהי לש ותדובעש םיעדויש ירחאל
יכ" ,םיחרכומה םיניינעב ותדובע תא דבוע ידוהי רשאכש בושחל םוקמ שי - גונעתו הפסוה
.תדחוימ תובישח ךכב ןיא ,"ךער תמקב אובת

תדחוימ השגדה הנשי ,"ךער םרכב אובת יכ"ד הארוהה ירחאל םגש ,הרותה תרמוא הז לעו
לש ונוצר ,רמולכ ,"ךער תמקב אובת יכ" - םיחרכומה םיניינעב הדובעל עגונב דחוימ ךרוצו
רשאמ תוחפ אל הבושח ,"ךער תמק"ב הדובעה ,ןכלו ,ולא ןיווק ינשב היהת הדובעהש ה"בקה
."ךער םרכ"ב הדובעה

יכ"ש הרותה החיטבה - 'וכ הבושח הדובע איה "ךער תמקב אובת יכ"ד הדובעה םגש ןוויכמו
,"ךער תמק"מ "תולילמ" ףוטקל הכוזש ,ונייה ,"ךדיב תולילמ תפטקו" יזא ,"ךער תמקב אובת
יכ ,'וכ ינחור גונעת ,םיינחור םיניינע קר אל ,רמולכ ,"ךדיב" - שממ ודיב תאז חקולו
ךכרלו ללומל לוכיש דעו ,("ךדיב") םידיב תאז ששמל לוכיש ןפואב ,וטושפכ תוימשגב םא
."תולילמ" - ויתועבצאב

הז ןיא ,הזה-םלועב לבקמש המ לכש ,ונייה ,"ךער תמק לע ףינת אל שמרחו" ,הז םע דחיבו
."ךער תמק"ב (וליפא) ותדובע רובע אבה-םלועל ול חטבומה רכשהמ המואמ ערוג

ןושלכ - המצע הדובעה ךרוצל םא יכ ,רכש לש רדגב םניא םיימשגה םידועייה לכש םג המו
תובוטה לכ ונל עיפשיו . . התושעלמ ונתוא םיענומה םירבדה לכ ונממ ריסיש" :17ם"במרה
,ןהל ךירצ ףוגהש םירבדב ונימי לכ קוסענ אלש ידכ . . הרותה תושעל ונידי תא תוקיזחמה
."הווצמה תושעלו המכחב דומלל ןייונפ בשנ אלא

תורישעה ןיינעש ינפמ אל - הז לכו ,18"רשעתתש ליבשב רשע" - תורישע לש ןיינעל דע
!הככ םימעפ רשע הקדצ תתל לכויש ידכ םא יכ ,ולצא םוקמ ספות ומצעלשכ

יובירב "םינדעמ" יניינע לכ םנשיש ,ונייה ,19"רפעכ ןייוצמ םינדעמה לכ" ךרד-לעו
,המצע ינפב תילכת םניאש ןוויכמ ,"רפעכ" אלא הניא םהלש םוקמ תסיפתה לכ ,לבא ,גלפומ
.20"התמכחו הרותב ןייונפ ויהיש ידכ" םא יכ

ןיינע םידמולו ןירוק ובש ןמזה םע - "ךער םרכב אובת יכ" - ל"נה ןיינע רשקל שיו
:הז

שדוח ,לולא שדוחב םלועל ןירוק - "ךער םרכב אובת יכ" קוספה רמאנ הבש - אצת תשרפ
.הנשה-שארל הנכהה

עודיו ,21"רפושב םויה תווצמ" ,רפוש תעיקת - איה הנשה-שארד הדובעה רקיע ,הנהו
גונעתה תוימינפל דע ,גונעתה ןיינע ,ונייה ,22"םכישעמ ורפש" ןושלמ אוה "רפוש"ש
.(23הנשה -שאר ישורדב ראובמכ)

לש ןפואב הדובעה לע תדחוימ השגדה הנשי ,הנשה שארל הנכהה שדוח ,לולא שדוחב ,ןכלו
[...]"ךער םרכב אובת יכ" - גונעת

ןמזל ךיישה ןיינע הז ןיאש טושפ םגו ןבומ ,אצת תשרפב רמאנ הז ןיינעש יפ-לע-ףא ,םנמא
,ןבומ ירה ,"תחא הרות" איה הלוכ הרותהש ןוויכמ [...] אלא ,דבלב אצת תשרפ ןירוק ובש
םרכב אובת יכ" קוספה ,ןדיד-ןודינבו ,הלוכ הרותה לכל ךייש הרותבש ןיינעו ןיינע לכש
הדובעה לש התובישח - הז םע דחיבו) גונעת לש ןפואב הדובעב ךרוצה שגדומ ובש ,"ךער
יניינע ראש םידמול רשאכ ,הלוכ הנשה לכל םג ךייש - ("ךער תמקב אובת יכ" ,תחרכומה
.הרותה

ןתונ - "ךער תמקב אובת יכ"ו "ךער םרכב אובת יכ" - ולא הדובע יניינע 'בל םאתהבו
ןהו ,("הדש") םיחרכומה םיניינעב ןה ,ול ךרטצמה לכ תא לארשימ דחאו דחא לכל ה"בקה
.("םרכ") גונעת יניינעב

- 'וכ שקבלו אכלמ םדק אובל םייואר םא "תונובשח"הו "םילוקיש"ה לכ רשא ,ףיסוהל שיו
. השע 24תווצמ" - םיחרכומה םירבדל עגונב לבא ;("םרכ") גונעת יניינעל עגונב אלא םניא
!!"םהל ךירצ אוהש ויכרצ לאוש . . םדא אהיש .

שי ,'וכ יואר וניאש "ןובשח" השוע םא םג ירה - םייוסמ רבד ול רסחש שיגרמ ידוהי רשאכ
!ונורסח תא אלמיש ה"בקהמ שקבל הרותה ןמ בויח וילע

הצרת םא ליעוי אל יכה ואלבו ,וז הדבוע םילעת לא - ךכל יואר ךניאש בשוח התא
,ךנורסח תא אלמיש ה"בקהמ התא שקבמ ,םוקמ-לכמ ,יואר ךניאש תורמלש רמאת אלא ...םילעהל
!"םהל ךירצ אוהש ויכרצ לאוש . . םדא אהיש" ותרותב הוויצ ה"בקהש ןוויכמ

לופכ ךשוח ,תולגב ןיידע םיאצמנש - אוה לארשי ינב לש ירקיע יכה ןורסיחה :ןכבו
...!אב אל ןיידע ונקדצ חישמו ,לפוכמו

םילאוש - "םהל ךירצ אוהש ויכרצ לאוש . . םדא אהיש" הרותב יוויצ ונשיש ןוויכמו
!!"ואנ חישמ" ,דימו ףכית אובי ונקדצ חישמש ה"בקהמ םישקבמו םידוהי

הרעס=] "םערוטש ן'תמא םעד" םישוע - "םיקידצ םלוכ ךמעו" - םיקידצ ויה וליא
ןמזמ םירטפנ ויה רבכ=] "תולג םעד ןופ ןראוועג רוטפ גנאל ןיוש ןעמ טלאוו" ...[תיתימא
אל" ,רמאש ,25ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תרהזאו יוויצ ונשיש אלא ...[תולגהמ
;26ץקה תא קוחדל ןיאש ךרד-לעו ,"'וכ בושנ ונא וניתוחוכב אלו 'וכ ונילג וננוצרמ

לומתא אל ,27"ןיציקה לכ ולכ" רבכ ירהש ,ץקה תקיחד תודוא ןאכ רבודמ אל - ךדיאל לבא
...ארמגה ןמזב םא יכ ,םושלש וא

,"ךיז ןעמ טיירשרעד - טיירש'מ זא ןוא" ...!?"יתמ דע" םידוהי םיקעוצ ,ןכש ןוויכמו
ףרהכ ןבכיע אל"ד ןפואב המילשהו תיתימאה הלואגה תא םילעופו ,בבל בוטו החמש ךותמו
.שממ דימו ףכית ,"ןיע
,ה"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ה"משת'ה לולאב ד"י ,אצת-יכ תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 2899-2885 'מע 'ה ךרכ
.הכ,גכ (1

.וכ ,םש (2

.דועו .דודל ליכשמ .ח"פש .א"וג .ם"אר (3

.ב"עס ,זפ (4

.וט,דכ (5

.רהב פ"ר (6

.רייא זי - "םוי םויה" הארו .בי,ג יכאלמ (7

.מ"כבו .ג,ד ןנחתאו ת"וקל .זר ס"וס ח"וא ז"הדא ע"וש (8

.א,ל ק"ב האר (9

.דועו .ורתי פ"ר ר"ומש .ה ורתי אמוחנת (10

.ג"פר תועד 'לה ם"במרב אבוה .א"ה ט"פ םירדנ (11

.ו"לפר אינת .ו ,ג"יפ ר"בדמב .זט אשנ .ג יתוקוחב אמוחנת (12

.ותלחתב םיללכה רעש (13

.21 'מע ו"ח ש"וקל .34 'מע ב"שת מ"הס .ותלחתב ו"סרת ךשמה .זצקתת 'מע קלב ת"הוא (14

.גל,גכ םיטפשמ (15

.ךליאו ב"יפ ז"לרת הככו ךשמה האר (16

.א"ה ט"פ הבושת 'לה (17

.א,ט תינעת .א,טיק תבש (18

.ם"במרהל דיה רפס םתוחו םויס (19

.ב"ה א"פ רפוש 'לה ם"במר .א,חכ םש .הנשמב - ב,וכ ה"ר (20

.ו ,ט"כפ ר"קיו (21

.(ךליאו ג,דמר) תועיקתה רעש .(א"עס ,הלר) ה"ר רעש רודיס (22

.ה"כת ז"וקת םג הארו .א,אע ג"ח (23

.הליפת 'לה שיר ם"במר (24

.וצק 'מע ז"פרת .ב,העק א"ח םיסרטנוק מ"הס .א ,בצרת ד"ח ד"וקל (25

.י"שרפבו א"ער,איק תובותכ האר (26

.ב"עס,זצ ןירדהנס (27


אלא תכייש הניא גונעת לש ןפואב הדובע :"רעקניגולק"ה ןעוט
יאוולה ,תולודגב ךלהתת לא ,התא וליאו ,דבלב "הלוגס ידיחי"ל
...!תחרכומה הדובעה תא אלמתו

,"תיתימא הרעס" םישוע - "םיקידצ םלוכ ךמעו" - םיקידצ ויה וליא
...תולגהמ ןמזמ םירטפנ ויה רבכ

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


רואל ךשוחו ךשוחל רוא םימש


?"הלואגד אתלחתא" אוהש וננמז לע רמול רשפא םאה

אתלחתאל ךרבתי 'ה תרזעב ונעגהש וישכע - ונושל הזו ובתכמבש ומואנ ןכותב תורקל יתלהבנ
ל"נכו - 'וכו ונקדצ חישמ תאיב תעב היהת המילש הלואגהו אתלחתא קר שיגדמ ינא ,הלואגד
ןיא תובהלתהד אנדיעב םאונה רמאיש המ יכ ,רמאש המ לע ךכ-לכ אלו ,הז תא יארוקב יתלהבנ
אלו ילח אלו ,טושפ רבדכ ובתכמב הז קיתעמש המ לע ינוהמת לודג לבא ,ךכ-לכ יארחא אוה
.ל"נה טפשמב לולכה ו"ח הנומאה לע םלעהד ןיינעה שיגרמ

עדיל תומכוחה דומעו תודוסיה דוסי :ונושל הזו תלחתמ ם"במרהל הרות-הנשמ רשא ןנובתיו
ןתליחתב ןפוס ץוענ יכ אוה הרקמב אלו .הלואגה ןפואב תמייסמו ,ןושאר יוצמ םש שיש
הזו .ללכב התלחתה םג אלימבו ,הלואגה היהת ךיא טרפב ם"במרה קספו ,ןפוסב ןתליחתו
תווצמב קסועו הרותב הגוה דוד תיבמ ךלמ דומעי" :(ד הכלה א"י קרפ םיכלמ תוכלה) ונושל
םוחליו הקדיב קזחלו הב ךליל לארשי לכ ףוכיו ,הפ -לעבשו בתכבש הרותה יפכ ,ויבא דודכ
ץביקו ומוקמב שדקמה-תיב הנבו חילצהו ןכ השע םא .חישמ אוהש תקזחב הז ירה 'ה תומחלמ
."'וכו דחיב 'ה תא דובעל ולוכ םלועה תא ןקתיו יאדווב חישמ הז ירה לארשי יחדנ

םירביא ח"מרב וטושפכ שיא תויהל ךירצש ונייה ,התלחתהו הלואגהב ונתרות קספ רורב הנה
ץבקי ךכ-רחאו הנרק תמרהו הרותה תצפהב ליחתי אוהו 'ה תומחלמ םחולו 'ה תרותב הגוהו
המכב האר חטב הנה תודיסחה תרותל עגונבו הלגנה תרות יפ-לע והז ,'וכו 'וכו תויולגה
שדוקה-ץראב אוה אצמנ רשאבו ,הזב םירושקה םייוליגהו תורואה ,חישמד ןיינע םישורד המכו
והזש רמאי הז לכ ירחאו 'וכו רואל ךשוחו ךשוחל רוא םימש רשא רתא לע בצמה האורו ו"ת
!ההימת רחא ההימת הנה ,םר לוקב הז לע זירכיו הלואגד אתלחתא

ל"נכ יכ (ב .רתויב הלק תוננובתה רחאל טושפ ןיינעהש ינפמ (א הזב ךיראהל ינוצרב ןיא
ר"ומדא םגתפ ר"ומדא ח"ומ ק"כמ ונעמש רשאכו תילילש אלו תיבויח הלומעת אוה ונדיקפת
ו"ת שדוקה-ץרא לע יכ (ג .קיטכיל ןעכאמ ןפראד רימ ,ןנא אממיד ילעופ ןנא קדצ חמצה
תרימאב םג אוה ערה-ןושל הנה ןיד יפ-לע רשא ןכ-םג עודיו ,ערה-ןושל רבדל רוסא טרפב
בייוחמ וניא ל"נכש רבדה ןבומ .(ער-םש איצומל ערה-ןושל ןיב קוליחה והזו) תמא רבד
,תועטל םורגל ןיאש טושפ לבא ,בצמהד הלילשה יניינעב הלילה לכו םויה לכ הלומעת להנל
.ל"נכ - ףלא אלמה הלואג לש ןיינעל - ףלא רסח - הלוג ןיינע ךופהלו
(ב"ישת'ה ןוויסב ז"ט ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תרגאמ)

רקיעה אוה השעמה


הפסוה תויהל הכירצ לולא שדוחב
הקדצה תווצמב תדחוימ


"הקדצה 'ה ךל"ל הכזנו

.(הכ,ו ןנחתאו) "יכ ונל היהת הקדצו" קוספב זמורמ לולא שדוחל ךיישה 'יוה םש ףוריצ
יפכו .הקדצה תווצמ םויק תודוא תדחוימ השגדה תויהל הכירצ לולא שדוחבש ןבומ הזמו
לע ףסונ ,לולא שדוח ללוכ ,"ןוצר ימי"ב הקדצב תוברהל "לארשי גהנמ"ש לעופב םיאורש
...הלוכ הנשה לכבש הקדצה תניתנ

קוספב זמורמה לולא שדוחד 'יוה םש ףוריצהל םאתהב) הקדצה תווצמב הפסוההש ןוצר יהיו
תלחתהב םירמואש יפכ) "הקדצה 'ה ךל"ד ןיינעה תא רהמת ("יכ ונל היהת הקדצו"
,"שממ 'ה תווצמ" איה הקדצה תווצמש (ז"יס ק"הגא) ןקזה ר"ומדא ראבמש יפכ - ("תוחילס"ה
ןרזיפש לארשי םע ה"בקה השע הקדצ"ש ירחאלש ,ונייה - "דואמ ךתווצמ הבחר" ,רמאנ הז לעו
."ךחקי םשמו ךצבקי םשמ" בותכש ומכ ,תולגהמ לארשי ינב תא ה"בקה איצוי ,"תומואה ןיבל
-2138 'מע ,ד ךרכ ,ב"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ב"משת'ה לולא שדוח-שארד 'א תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 2139


"תונובשח" אלל הקדצ

ןה - םהיכרוצ לכ ה"בקה םהל ןתנ (םירצמ תאיצי ירחאל) רבדמב ויה לארשי-ינב רשאכ
דובכה יננעו ,םירמ לש הראבמ םימ ,םימשה ןמ םחל :ןכומה ןמ - תוימשגב ןהו תוינחורב
ךותמ התיה רבדמל םירצממ םתאיציש יפל - רבדה םעטו .םהישובלמ תא םיצהגמו םיסבכמ ויהש
ירחא ךתכל . . וכלהו ונימאה אלא ,הדיצ אלב רבדמל אצנ ךאיה ורמא אלש" ,שפנ-תוריסמ
."העורז אל ץראב רבדממ

דימ השוע ,לשמל ,הקדצל ןתיל ונממ םישקבמו ידוהיל םיאבשכ ,וננובאדל ,םויכ לבא
ויתואצוה רובע ול רסחי ,הקדצל התע ןתי םאו ,ומצעל גואדל וילע שארל לכל :"תונובשח"
ללכבו ...הנש םירשעו האמ ירחאל וינבל ריאשהל המ ול היהיש גואדל ךירצ ןכו ,האבה הנשב
עגונב ...!?הקדצל רחא והשימל ןתא ,םייפא תעיזו למעב יתחוורהש ףסכ - אוה ןעוט -
.הזב-אצויכו ,םהל גואדל ךירצ אוה ,םיינע םאשע ה"בקה - ותנעט - םיינע יכרוצל

גאוד יזא ,תונובשח אלל ה"בקה לש ונוצר םימייקמ רשאכש ,רומאכ ,רוכזלו עדיל םיכירצ
.תוימשגב ןהו תוינחורב ןה ,םיכרצה לכל ה"בקה
101 'מע 'א קלח ,ת"יש'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ת"יש'ה ןוויסב א"י ,אשנ תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב -

יבר יצוצינ


"םלועב לולא"


אצמנ םהבש םימי אלא ,"םישק םימי" םניא לולא שדוח ימי
םירבד תונשלו בוט עפש לבקל תונמדזה וז * הדשב ה"בקה
הרות יניינעב תפסותלו תדחוימ תוריהזל םגו ,הבוטל
לולא"ש שגרומ תויהל ךירצ לולא שדוח עיגמשכ * תווצמו
רורצ * םיעיפשמה דחא ינזואב יברה אטבתה ,"םלועב
ולבקתנש העש תוארוה דצל הפ-לעבו בתכב תויואטבתה
לולא ישדוחב יברה תוריכזממ


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

רמוא לולא שדוח לעו ,לולא שדוח-שאר ברע ימי םה ולא ,םישק םימי ולא ןיא
.הדשב אצמנ - ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ - ךלמה ,זאש ,אינתה לעב ןקזה וניבר
םיאצמנה ולאלו ,ללכב לארשי ינבמ תחאו דחא לכל בורק אוהש ,תרמוא תאז
.דחוימב שדוקה-ץראב

תירחא דעו הנשה תישרמ הב ךיקולא 'ה יניע" :שרופמב בותכש ,יתרמא רבכ
."הנש

רשל (87 'מע 'תועושי חימצמ תוקדצ ערוז') נ"שת בא-םחנמב ז"כב יברה עימשה ולא םירבד
ץורפל תדמועה ץרפמה תמחלמ לע תועידיל רשקב ורמאנ םירבדה] אולימ ינור ,זאד הרטשמה
.["הלא םישק םימיב דחוימבו ,דואמ ונל הבושח יברה לש ותכרב" :הלה ירבדל הבוגתבו

םימחרה שדוח

הל בישה ,בוט-אל חור בצממ תלבוס איה יכ (ט"ישת תנשב) יברל הבתכש תינולפל הבושתב
:םילימב תמתחנ רשא (הלקת 'מע י"ח ךרכ שדוק-תורגא - לולאב ט"ימ) הכורא תרגאב יברה

ילב םהש ה"בקה לש וימחר םימחרה שדוח אוה לולא שדוח יהלישב ונאצמיהבו
.הזב בוט רשבתו בוטל הטלחומ הזזה ליחתתש ןוצר-יהי ,לובג

ותלוז לע ינולפ לש םייואר אל םייוטיבב שומיש ינפמ (ז"טשת תנשמ תרגאב) ריהזמ יברה
:בתוכו

לארשי ינבמ דחא לכש םימחרה שדוח אוה לולא שדוחב ונא םידמועש טרפבו
.םימש ימחרל קוקז רתויב קידצה וליפא

ךשוחה ךסמ תעיקב

ךרכ שדוק-תורגא) יברה םתוח ןמנייטש רזעילא רפוסה לא י"חשת לולאב 'המ תרגאב וירבד תא
:תואבה תורושב (גכש 'מע זי

,יעשיו ירוא 'ה םוי לכב םיימעפ רמול םיגהונשכ ,לולא שדוחל ונסנכנש התעו
םיערו םישק וישעמש ףא הזה םלועב יעשיו ירוא ,וטושפ ידימ אצוי ארקמ ןיאו
,דחפא אל רשא ןפואב יעשיו ירואו ,('ו קרפ ףוס אינת) וב םירבוג םיעשרהו
רוא טעמ וליפא ירהו ,ותוא החדיו םלועבש ךשוחה תא רואה עקביש ןוצר -יהי
.ריאי םויכ הליל רשא דע הברתי םויל םוימו ,ךשוחה ןמ הברה החוד

'תימינפ' השקב

יברה בתכ - "שקבא ךינפ תא ינפ ושקב :לולא שדוחמ ליחתמ תימינפה ונתשקב יהוז ירהש"
:ךישממו (גמש 'מע זי ךרכ שדוק-תורגא)

-לעש . . הרומאה הדובע ידי-לע םיעיגמ הילא אגרדהמ ראובמ ןיינעה לדוגו
.וארי אל ינפו ,רמאנ הילע הניחבה התואל דע םיעיגמ הדי

הבהאמ הדובע


ונל היהת הקדצו ,אוה שדוחהד ופוריצש םימחרה שדוח לולא שדוחב ונדמועבו
תדובעבש ןוצר-יהי - (ותליחתב לולא תכסמ םידיסח תנשמ .הכ,ו םירבד) יכ
הדובע ,רומאה בותכה לע שודקה םייחה-רוא שוריפכ הדובעה היהת ךרבתי םשה
דצמש ,רבדב היולת הניאש הבהאד . . היינפ םוש דצל אל הבהאה תילכתו הבהאמ
.תושעל ,בותכה םויסכו היישעב םג תלעופ 'הדיחי'

'מע םש םג הארו .זכת-וכת 'מע ,טי ךרכ שדוק-תורגא) כ"שת לולאב 'טב יברה בתוכ ךכו
:(חית

הכשמהה זאש דסחו הבהאה וקב ,ךשמוי הלעמלמ ןכ םג 'וגו םינפל םינפה םימכו
.דחי םג תוינחורבו תוימשגב הטמ הטמל דעו םימוצמצו םילובג ילב

החלצה האיבמ 'ה תברק

:(אמת 'מע םש) כ"שת לולאב ז"כב יברה בתכ תובישיה ידימלת דוגיא תלהנהל

דע םיכשמנו םה םיבר םימחרש םימחרהו תוחילסה ימיב ונדמועבש ןוצר-יהיו
ול תושעל איה ירה תימינפה הדוקנה רשא ,םהיתולועפב וחילצי ןכ ,הטמל
לכל הבוט המיתחו הביתכלו החלצה תכרבב . . הטמ הטמד םינותחתב הריד ךרבתי
.םהמ דחאו דחא

לולאב א"כב יברה בתוכ היבמולוק תריב אטוגובב תידוהיה הליהקה לש לעופה דעווה ירבחל
:(זלקת 'מע י"ח ךרכ שדוק-תורגא) ט"ישת

ז"כ רומזמ םוי לכב םיימעפ םירמוא ונאש תע ,הלא הלוגס ימיב רשא יתווקת
חטבומ תוימינפב 'ה תברק שקבמה הנה ,שקבא 'ה ךינפ תא ינפ ושקב ,םיליהתד
.הזב תובוט תורושב ורשביש ןוצר-יהיו ,חילצמש ול

תוכלה םינושש - םינשושב העורה


,לולא שדוח ימי םינושארה םימיכ ןוצר ימי ,ןיאכז ןימויל תוכז ןילגלגמו
טרפבו) יל ידודו (ידודל ונתדובעב ליחתמ םדאהש) ידודל ינא ונחטבוהש
.(ל"קו 'וכו הבישי יניינע ,תוכלה םינושש) םינשושב העורה (םיניינעהב

.(חיקת 'מע י"ח ךרכ שדוק-תורגא) ט"ישת לולאב 'דב יברה בתכ ךכ -

םש - ט"ישת לולאב א"ימ) ה"ע ןמלסק םייח-המלש 'ר ח"הרה עיפשמל בתכ ךכל המודב דועו
:(הכקת 'מע

ג"י םיריאמ זאש ןקזה ר"ומדא ירבדכו ןוצר תע לולא ימי ולצניש ןוצר-יהיו
ןפואב אקווד תודיסחהו הלגנה דומילב םידימלתה וררועתיש ,םימחרה תודימ
תרבוחב םסיפדהל ויהי םיניינע המכו המכ יאדווב זאש ,ןויעו הקמעהב רומאה
...הרומאה ['םידימלתה לופלפ'=]

תוחילסה ימי לצנל

תועצמאב ורסמנ רשא ,יברהמ זוריז ירבדו תויחנה ,תוארוה םיעפוש םימי ויה לולא ימי
קדצ-ןובשח ךורעל ארק וב יללכ בתכמ יברה בתכ ד"לשת לולאב ו"טב ,לשמל ,ךכ .תוריכזמה
הז לכו .'לולא' לש תובית -ישארב םיזומרה םידסח-תולימגו הליפת ,הרות לש ןיווקה 'גב
.הלואגל הנכהב תוקסעתהו הבושתה תדובע תמדקהב

:האבה הארוהה יברה תוריכזממ הלבקתנ ךכל ךשמהב

הליפת ,הרות ,םירבדה 'גל רשקהב .ז.ש לולא ו"ט םוימ יללכה בתכמל ךשמהכ
.הקדצו

תסנכה-יתבב םישנא םיפסאתמש ןמזב ןגראלו ,תוחילסה ימי תא לצנל הנה
,הרותב ןיינע הזיא ודמליו ,הקדצ ונתיש תוחילסה ינפל יזא ,תוחילסל
.הכלהל רושקו םיברב היהישו

האופרה-יתבב םידוהי תוכזל הנשה-שאר ימיבש - םסרפל ונשקבתנ ןכ ומכ
רתויבש המב הז רדסלו ,םידוהיה תושפנ היחמ שממ הז ןיינע רשא רפוש תעיקתב
.האופר -יתב

ידכ תוכוס תמקה תומוקמה לכב ונגראיש 'יחיש םימימתהו ש"נאש רדסל ןכ
ולכויש הכוס םהל היהיש ,הכוס םהל ןיא איהש הביס הזיאמש םידוהיל רשפאל
'ד תווצמב םידוהי תוכזל ידכ םינימ 'ד וז הכוסל ואיביש ןכו ,הב לוכאל
.םינימ

םהב רפסה-יתבב ל"נה לכ תא םהל היהיש םידליה ןיב הז ןיינע רדסל טרפבו
.הכוסב לוכאלו ,םינימ 'דב תוכזל תוכוסה ימיב םשל אובל ולכויש םידמול םה

תא ונימזישו הז ןיינעב היעבה תא וררועיש א"טילש םינברה תא ררועלו
.הכוסל םינכשה ידליו םינכשה

.תוריכזמ

!לארשי ןוחטיבל עגונ

תועצמאב ועיגהש תוארוה לש דחוימ עפש היה הבש הנש התייה ה"לשת ,םינשה לכמ יכ המוד
:ןהמ קלח ןלהל .תוריכזמה

ה"לשת בא-םחנמב ה"כ ,ה"ב

'וכו א"יא ח"ווה ונידידי דובכל

ד"בח תדוגא יריעצ יפינסו

ד"בח תונבו ישנ יפינסו

ויחי םהילע 'ה

!הכרבו םולש

ולא םימיב לועפל שיש רוסמל ונשקבתנ א"טילש ר"ומדא ק"כ תוריכזממ
יכה ץרמב ,לולא שדוח-שאר אוהש בורקה 'ו םוימ לחה ,לולא שדוחב דחוימבו
.רתויב לודגה ץרמב הזב לדתשהלו ,שדוק תבש תורנ עצבמ ןיינעב לודג

,לארשי םע ןוחטיבל שממ עגונ הז ןיינע

הז ןיינעב רתויב ירשפאה ץרמב לולא שדוח לכ ךשמב לועפל לדתשהל שי ןכלו
.החפשמה-תרהטבו תורשכבו םיעצבמה ראשב ןכו

.תולועפה לע א"טילש ר"ומדא ק"כ לא ףינסו ףינס לכב וחוודי יאדווב

הרות לע דחוימ שגד


ה"לשת לולאב 'ג ה"ב

'יחיש רתא לכב ש"נא לכ לא

ויחיש ד"בח יריעצ יליעפו

!הכרבו בר םולש

הרותה דומיל לע דחוימ שגד םישל שיש ,רסמנ א"טילש ר"ומדא ק"כ תוריכזממ
.רקובבו ברעב ,םיימעפ תוחפל םוי לכ

,רפוש עוקתל ל"הצ תונחמל םיאצויש תעב ,םילייח םע םג דומלל שי יכ רסמנ
.םילייחה םע םג הרותה דומילב ךרוצה לע םימעפ המכ ושיגדהו

הזש הנשה-שאר תוכלה דומלל יאדכ יכ ורמא א"טילש ר"ומדא ק"כ תוריכזממ
.גחה תוכלהמ דומלל שי גחה ינפל םוי םישולשש ןכו ,ותעב רבד

.הקדצ ןתמו ,תורשכ ,ןיליפת עצבמ ,םירבדה ראש לע ףסונב איה הרותה דומיל

.הרותה דומיל ןיינעב םג ,בר ץרמב ולדתשיש ושקיב ןכל

םיירשפאה תוחוכה לכ לצנל

:ה"לשת לולא שדוח עצמאב ח"וגא ידי-לע ץפוהש ףסונ רזוח הנהו

ה"לשת לולאב ד"י 'ה םוי

:ןלהלד םירבדה םויה ורסמנ א"טילש ר"ומדא ק"כ תוריכזממ

לכב תויהל ,לולא שדוח עצבמב לדתשהל שיש שיגדה א"טילש ר"ומדא ק"כ"
,םוקמו םוקמ לכב ,שיגדה א"טילש ר"ומדא ק"כ .םילייח םיאצמנ םהבש תומוקמה
.ץרמה לכב הזב לדתשהלו

קלח םיחקולה םישנא טעמ םנשי יכ לע ותאילפ עיבה א"טילש ר"ומדא ק"כ"
.לולא שדוח תולועפב

םיירשפאה תוחוכה לכ לצנלו תומוקמה לכב ויהיש רמא א"טילש ר"ומדא ק"כ"
תושילחהמ ןוצר עבש היה אל א"טילש ר"ומדא ק"כ .םוקמו םוקמ לכב ויהיש
."לולא שדוח עצבמב תמייקהתודיסחה ינייעממ


אצת-יכ תשרפ


לפנה לפי יכ . . ךגגל הקעמ תישעו שדח תיב הנבת יכ
(ח,בכ) ונממ

,הרותב שודיח הזיא שדחת םא - "שדח תיב הנבת יכ"

,וז הציחמ אלל ןכש ,ךבל הבגי אלש ,ךתוואגל הציחמ תושעל ךילע - "ךגגל הקעמ תישעו"

.(י"שר) "לופיל הז יואר" - "ונממ לפונה לופי"
(הנ 'מע הרות יזמר)

* * *

שיר הנשמ) 'תיב' תארקנש ,השא אשונ ,השדח הדובעב ליחתמ התאשכ - "שדח תיב הנבת יכ"
,ךראווצ לע םייחיר חקולו (אמוי

םעטו .השעמו רוביד ,הבשחמב םישדח םיגייסו םירדג ךמצע לע לבקל ךילע - "הקעמ תישעו"
,אוה רבדה

'לפונ' תניחבב התא ,םלועה יניינעב קוסעל ךילע התעמש ןוויכמ - "ונממ לפונה לופי יכ"
.הטמל ךדירות תוימשגה ,רמולכ ."לפונה לופי" - 'הקעמ' אללו ,תמדוקה ךתגרדמ יבגל
(210 'מע ,טי ךרכ תוחיש-יטוקל)


לפנה לפי יכ . . ךגגל הקעמ תישעו שדח תיב הנבת יכ
(ח,בכ) ונממ

(ירפס) לכיה תוברל - תיב

איה ןכש - "ונממ לפונה לופי יכ" ,הוואגה תא ליבגהל םיחרכומ - "ךגגל הקעמ תישעו"
.הנממ תואב תוערה תודימה לכו תינחור הליפנ לכל שרושה

,הקיר הוואג איה הוואגה םהבש ,ןילוח יניינעב קר אל הקעמב ךרוצ שי - "לכיה תוברל"
ב"הד) "'ה יכרדב וביל הבגיו" תניחבב איה הוואגה םשש ,השודק יניינעב ,שדקמב םג אלא
.הקעמ ךירצ םש םג - (זי
(141 'מע ,דכ ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ה,דכ) ותשא תא חמשו תחא הנש ותיבל היהי יקנ

(ח"פ הטוס) ומרכ הז - היהי .ותיב הז - ותיבל

?השא אשונל סחייתמש קוספב םרכו תיב וזמרנ עודמ

(אמוי שיר הנשמ) "ותשא וז ותיב" :םרכו תיב - ולא םירבד ינשל הלשמנ השא :רבסההו
.(חכק םיליהת) "היירופ ןפגכ ךתשא"ו

:ףסונ זמר

ומכ םדאה תא ףיקמ תיבה) תוסכ - "ותיבל" ;(ןוזמ רדגב אוה םרכה ןיי) ראש - "היהי"
.הנוע - "ותשא תא חמישו" ;(דגבה

:ישילש זמר ירהו

- האיב ;הרובג - רטש ;דסח - ףסכ :םיווקה תשולש דגנכ ןה ןהב תינקנ השאהש םיכרדה
יולג זמרב דמלנ ףסכ ,("הלעבו השיא שיא חקי יכ") ארקב תשרופמ האיבש םשכ .תראפת
השא :ןאכ ףא ,(ןישודיק תכסמ תלחתהב ראובמכ) טגמ ,אמלעב שקיהמ דמלנ רטשו ,("חקי")
זמרב זמרנ (הרובג) םרכו ,("ותיבל") יולג זמרב זמרנ (דסח) תיב ,ארקב תשרופמ (תראפת)
.("היהי") אמלעב
(טיש 'מע תורגא קחצי-יול יטוקל)


(זי,הכ) םירצממ םכתאצב ךרדב קלמע ךל השע רשא תא רוכז

,תוירמוחהו תוימשגה לש רצימהמ תולעתהלו תאצל םיררועתמ רשאכ - "םירצממ םכתאצב ךרדב"
.עירפהל הסנמו 'קלמע' אב

לכב םהב רהרהלו בושחלו ןורכיזב הרות ירבד קוקחל שי :"רוכז" - איה קלמע תפילקל הצעה
.םוקמ לכבו תע
(זפר 'מע ,ב ךרכ םיסרטנוק םירמאמה רפס)


(חי,הכ) ךרדב ךרק רשא

(י"שר) םוחו רוק ןושל

ךיקולא 'ה יכ" ,(ד ןנחתאו) ביתכדכ ,תובהלתהו תומימח ךותמ תויהל הכירצ ארובה תדובע
השוע אוה דציכ .יקולא ןיינעמ לעפתי אלש םדאה תא ררקמ קלמע וליאו ,"אוה הלכוא שא
רמוא ימ :ןעוטו ,(קפס - היירטמיגב 'קלמע') רבד לכב תוקפס ררועמ אוהש הז ידי-לע ?תאז
...?ךכ ןיינעהש
(זפר 'מע ,ב ךרכ םיסרטנוק םירמאמה רפס)


(חי,הכ) ךירחא םילשחנה לכ ךב בנזיו

(י"שר) הלעמ יפלכ קרוזו תולימ ךתוח

סכ לע די יכ" ,(זי חלשב) רמאנכ ,'יוה םש לש 'ה-ו 'י תויתואה לע הריתסמ קלמע תפילק
למ - "הלימ" תביתב זמרנכ ,ולא תויתוא הלגמ הלימ תווצמ וליאו ;"קלמעב 'הל המחלמ ה-י
.אקווד הלימ תווצמל קלמע לש ותודגנתה ןאכמ .ה-י
(דכרתת 'מע םירבד הרותה-רוא)


(חי,הכ) ךירחא םילשחנה לכ

(י"שר) ןטלופ ןנעה היהש ,םאטח תמחמ חוכ ירסח

:אלפנ חקלו דומיל ונינפל

ןנעהמ לארשי לכ ואצי ולא םידוהי ליבשבו ,ןנעה ןמ וטלפנש אטח ילעבב אלא עגפ אל קלמע
.(י"שר ,ןנעה ןמ אצ) "קלמעב םחליה אצו" ,(זי חלשב) רמאנכ ,קלמעב םחליהל ידכ

ץוחמ אצמנש ידוהיה לא עיגהל ,"ןנעל ץוח"מ לא תאצל דחאו דחא לכ לש ותבוחמש ונדמלל
.הרותל וברקלו ,םינושמו םינוש 'םיקלמע'ל ףושח ,תודהיה לש המלועל
(א"משת חלשב תשרפ תבש תודעוותהמ)

לולא שדוח


הדשב ךלמה


לולא שדוחב ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש ויתוחישמ תובר
לע הרות-יטוקלב ןקזה ונבר לש עודיה ולשמ לע ותתשוה
לש םינוש םידדצ יברה ראיב ויתוחישב * "הדשב ךלמ"ה
ךלמהשכ" * םדאה תדובעב תוישעמ תוארוה תקפה ךות ,לשמה
תויהל ,ובצמו ודמעמב אוה םג ,דחא לכ לוכי ,הדשל אצוי
תחא הקעצ אלא ,תואלפנו תולודג םיעבות אל * "'ןתוחמ'
..."ינמחר אבא אבא ,ינליצה אבא אבא" :תימינפןיב לולא שדוחב תררושה הברקל - לשמ ןקזה ר"ומדא איבמ (ב,בל) האר תשרפל הרות-יטוקלב
ןיאצוי ריעל ואוב םדוקש ךלמל לשמ" :לשמה ןושל הזו .הדשב ךלממ - ה"בקה ןיבל לארשי
לבקמ אוהו ,וינפ ליבקהל הצורש ימ לכ ןיאשר זאו ,הדשב וינפ ןילבקמו ותארקל ריעה ישנא
."םלוכל תוקחוש םינפ הארמו תופי םינפ רבסב םלוכ תא

וינפ רוא ליבקהל ןיאצוי לולא שדוחב לשמ ךרד-לע ןיינעה ןכו" :ןקזה ר"ומדא רמואו
."הדשב ךרבתי

ךות ,ןקזה ונבר לש הז לשמ ראבל יברה הברה לולא שדוח ימיב ויתויודעוותהבו ויתוחישב
ולשמ ביבס יברה לש תויואטבתהו םירואיב לש טקל ןלהל .הנוש תיווזמ םעפ לכב וריאמ אוהש
:ןקזה ר"ומדא לש הז

לשמהמ רתוי לודג ףקותב לשמנה

ישדוח לכמ דחוימ שדוח אוה לולא שדוחש ,לשמנב םג - שממ הזה ןויזיחה לככו םירבדה לככו
םינפו תופי םינפ רבסב דחאו דחא לכ לבקל ,הדשב אצמנה ךלמ ומכ ה"בקה גהנתמ ובש הנשה
.הכוראב ל"נכ ,'וכ ויתושקב תא אלמלו ,תוקחוש

ףקותמ ללכו ללכ ערוג הז ןיא - רשב יניעב תאז םיאור אל לשמנבש יפ-לע-ףאש ,ןבומו
הז ירה ,רשב יניעב םיאור אל לשמנבש ןוויכמ - הברדאו ,"תמא-תרות" יפ-לע תואיצמה
:רשב יניעב םיאורשכ ,לשמב רשאמ רתוי לודג ףקותב

ידכ דע ךלמה לש ותאלפהו ותולדג דצמ ,איה ,רשב יניעב ךלמה תא םיאור אלש ךכל הביסה
.רשב יניעב ותוארל רשפא-יאש ךכ

ולבקמ ,רשב יניעב ותוארל רשפא-יאש ,'וכ הלענו לודג ךלמש םיננובתמ רשאכ ,ןכ-םאו
,ךלמל ףסוכהו הבהאה שגר) הזמ האצותכ ירה - 'וכ תוקחוש םינפ ול הארמו תופי םינפ רבסב
ותוא םיאורש םדו רשב ךלמ יבגל ךרעב אלש איה (ךלמה לש ונוצר תא אלמל הפיקתה הטלחההו
!רשב יניעב
ד ךרכ ,ז"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,"םשה תואבצ"ל ז"משת'ה לולא שדוח-שארד 'ב תחישמ)
(הגומ יתלב - 317 'מע


ןקזה ר"ומדא לש ןיד-קספ

ואיבה הז לשמש הדבועה הקיפסמש טושפ םגו ןבומ לבא ,ורוקמ (התע-תעל) יתאצמ אל הז לשמ
-לעש ,ןבומ ירה ,הרותה תוימינפב ןהו הרותד הלגנב ןה קסופ ותויהל רשא .ןקזה ר"ומדא
יכה םלועהמ ,םלוכ תומלועה לכב רבדה לעפנ - "הדשב ךלמ"ד לשמה תודוא ולש ןיד-קספה ידי
.לשמב ךרוצ שי םשש ןותחת יכה םלועל דע ,לשמנב רבודמ ויתודואש ןוילע
,ה"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ה"משת'ה לולא שדוח-שארד 'א ,האר תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 2805 'מע ד ךרכ


"ריעה ישנא"מ אוה ידוהי לכ

אצמנ ידוהי רשאכ םגש - אוה לולא שדוחד יוליעהש ,ןבומ ,הז לשמ תוטשפב םידמול רשאכ
,(םלועה יניינע) הדש יניינעב אוה קסוע זאש ,לוחה תומיב ובצמו ודמעמ והזש ,"הדשב"
הדשל אב ךלמהש רחאמ ,'וכ תופי םינפ רבסב ךלמה ולבקמ הז בצמו דמעמב ותויהב םג הנה
.(םימחרה תודימ ג"י יוליג - לשמנבו)

ואוב םדוקש ךלמל לשמ" :אוה ןושלה ירה - ןקזה ר"ומדא לש ונושלב ריפש תקייד דכ םנמא
"ריעה ישנא" תודוא רבודמש ונייה ,"הדשב וינפ ןילבקמו ותארקל ריעה ישנא ןיאצוי ריעל
לש וינפ תא לבקל ידכ הדשה לא ריעהמ םיאצוי םהש ,("הדשב" םיאצמנה םישנאה תודוא אלו)
...הדשב אצמנה ךלמה

,התארב התא"] תוהמו תומצע םע הרושק לארשימ דחאו דחא לכ תמשנש רחאמ ...הזב רואיבהו
אוה לארשימ דחאו דחא לכש יאדווב ירה - ["יברקב הרמשמ התאו יב התחפנ התא ,התרצי התא
."הדש"ל ללכ תוכייש ול ןיאו ,"וניקולא ריע" ,"ריעה ישנא" תניחבב

-ףא ,"וניקולא ריע" ,"ריעה ישנא" תניחבב אוה לארשימ דחאו דחא לכש יפ-לע-ףא ,הנהו
סחיב קר אל] ומוקממ תאצל ךירצ אוהש (לוחה תומיב) םינמז םנשיש ול םירמוא ןכ-יפ-לע
הבצמו הדמעמל סחיב םג אלא ,הטמל הדיריה םדוק ,הלעמל התויהב המשנה לש הבצמו הדמעמל
לא תכללו ,["וניקולא ריע"ל איה תכייש זא םגש ,"יתמשנ יב תרזחה"ש ירחאל המשנה לש
תלחתהב הרותה דומילו הליפתה תדובע ירחאל ,ונייה ,אקווד הדשה יניינעב קוסעלו הדשה
.(הדש) םלועה יניינע רוריבב קוסעלו ,שרדמה-תיבו תסנכה -תיבמ תאצל אוה ךירצ ,םויה
2108-2106 'מע ד ךרכ ,ב"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ב"משת'ה לולא שדוח-שארד 'א תחישמ)
(הגומ יתלב -


דורי םוקמב םג הלגתמו ךשמנ

:אקווד "הדש" ,"הדשב ךלמ"ד לשמה ןכות

ןיאו ,("בשומ ריע") בשומ םוקמ איה ריעהש :אוה הדשל ("ריעה ישנא") ריע ןיב קוליחה
אצי הנממ ץרא" איהש הדש ןכ-ןיאש-המ ,בשומ םוקמל התושעל תדחוימ הדובעב ךכ-רחא ךרוצ
.הדשל תכפהנ העירזו השירח ידי-לעש ,םדאה תדובעב היולת - "םחל

:הדשל ריע ןיב תוינחורב קוליחה םג והזו

,םייוצר יתלב םיניינעמ הרימשה לע הארמ הזש ,המוח תפקומ ללכ-ךרדב (תידוהי) "ריע"
,הריתי תוריהזו (העירזו השירח תמגודב) תדחוימ הדובעב ךרוצ שי םשש - הדש ןכ-ןיאש-המ
"האצמ הדשב" ,הדשב וניינע לכש אוהה - דחוימבו ,םייוצר-יתלב םיניינע םש וסנכיי אלש
.[(השעמב אלש המכו-המכ-תחא -לע) רובידב וליפא וריכזהל אלש תוריהזה םג ללוכ]

הלגתמו ךשמנ ךלמהש שיגדהל אב הז ירה ,הדשל עיגמ ךלמהש רמאנ ל"נה לשמבש הזש ,אצמנו
,הדשל םאובבש ,"ריעה ישנא" םג םיללכנ םהבש ,הדש ישנא םיאצמנ ובש ,'וכו דורי בצמב םג
ינב - לשמנבו ."הדש" ידגב םישבול םה ירה ,"אסומינב ךלה אתרקל תלזא"ש ןוויכמ הנה
.םלועה יניינעב "םישבלתמ"ו םיקסועש יפכ לארשי
'מע ד ךרכ ,ט"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ט"משת'ה לולא שדוח-שארד 'א ,'ה ליל תחישמ)
(הגומ יתלב - 222


ויכרצ לכ תא שקבל לוכי

- 'וכ תוקחוש םינפ ול הארמו ,לארשימ דחאו דחא לכ לש ומוקמב אצמנ ךלמהש - הז ןיינע
שובל ידוהי רשאכ - לשמב ותמגודו ,היתווצמו הרות יניינעב קסוע ידוהיש העשב קר וניא
.ךלמה לא תשגל יואר ןהבש םידחוימ םישובלמב

ירבדב קסוע ידוהי רשאכ - לשמנבו ,הדש ישובלב שובלו ,"הדש"ב אצמנ רשאכ םג אלא
ןיא (הדועסה עצמאב זחוא רשאכ ,הכרבה תרימא ירחאל) זאש ,ןהימודו הייתשו הליכא ,תושרה
,"הדש" ותואב םיאצמנ םהינש ירהש ,ו"ח ידוהי וניא ןיבל וניב - "רצי"ה ןעוט - קוליח
"הדש"ב ותויהב םגש ידוהיל ול םירמוא ,לולא שדוח עיגמ רשאכ הנה - "בשומ ריע" וניאש
הארמו ,תופי םינפ רבסב ולבקמש אלא דוע אלו ,ומע דחי ה"בקה אצמנ - הדש ישובלב שובל
תא ה"בקה אלממ יאדווב - רומאכו ,ויכרצ לכ תא ה"בקהמ שקבל לוכיש ךכ ,תוקחוש םינפ ול
.תופי םינפ רבסב ויתושקב לכ
'מע ד ךרכ ,מ"דשת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,מ"דשת'ה לולא שדוח-שארד 'א ,'ג םוי תחישמ)
(הגומ יתלב - 2520


"הדשה ישנא" לש הרות דומיל

הדשל ךלמ") ךלמה ךרוצל תישענש אלא ,"ךתכאלמ" ,תושרה יניינעב הדובעה איה הדשב הדובעה
איהש ףא וז הדובעו ."והעד ךיכרד לכב"ו ,"םימש םשל ויהי ךישעמ לכ"ש ןפואב ("דבענ
הדובעהש - תודיסחה תרות ןונגסבו] ומצע ךלמה תולגתה (ךכ-לכ) תלעופ הניא ,ךלמה ךרוצל
ומצע ךלמה תולגתה וליאו ,[םלועה ךרעבש תוקולאה תגרד תולגתה תלעופ תושרה יניינעב
הרותהש עודיכ) הרותה דומיל ידי-לע (רקיעב) תישענ [םלועהמ הלעמלש תוקולאה תגרד]
.דח אלוכ ה"בוקו אתיירוא ,ה"בקה לש ונוצרו ותמכוח ,(ךלמ תארקנ

ידי-לע רקיעב שגדומ הז ירה- הדשב היהת ךלמה תולגתהש איה הנווכהש ןוויכ ,ךדיאלו
ןמז םהל שי ,הדשה יניינעב םה םיקסוע ןמזה בורש ףאש ,הדשה ישנאד הרותל םיתיע תעיבק
"רדוח" הרותה דומילש דעו ,הרותה דומילל (שפנב תועיבקה לע ףסונ - ןמזב תועיבק) עובק
תולגתה םיכישממ הז ידי-לעש ,הדשה יניינעב םויהד ולוככ ובור ךשמבש הדובעבו ,םויה לכב
.הדשהב (הרותה ידי-לע) ומצע ךלמה
'מע ד ךרכ ,נ"שת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,נ"שת'ה לולאב 'ד ,םיטפוש תשרפ תבש תודעוותהמ)
(198


"!ינליצה אבא" :יברל תחא הקעצ

םעבש םירחבומה תאז םג ףאו תושרב םא יכ םיסנכנ ןיא"ש ,תולבגה ןנשי - ךלמה לכיהב
תויהל ,ובצמו ודמעמב אוה םג ,דחא לכ לוכי - הדשל אצוי ךלמהשכ לבא ;"הלוגס ידיחיו
."ןתוחמ"

:ונניינעל עגונבו

לע הרומש ,המהב לכאמ ,בשע תחימצד םוקמ אלא ,בושיי םוקמ וניאש ,"הדש"ב אצמנש ימ םג
,הדשב ותויהב וילא יברה אב לולא שדוחב ירה - "הדש שיא 'וג ושע"ל דעו ,תימהבה שפנה
אלא ,הזכ דורי םוקמל אובל והוחירטהש החרטה לע (זגורב) סעוכ וניא יברהש דבלב וז אלו
עודיכ) םיניד הקיתממש החמש ךותמ ,תוקחוש םינפ ול הארמו תופי םינפ רבסב ולבקמ ,הברדא
.(רסאמהב ןקזה ר"ומדא םע רופיסה

,וינפ ליבקהל םינכומ םידמוע םלוכו וינפ ליבקהל הצורש ימ לכ ןיאשר הדשל אב יברהשכ
.םלוכל עיפשמו תופי םינפ רבסב םלוכ תא לבקמ ומצע יברהש ןוויכ ...ףחדיהל םיכירצ אלו

אלא ,תואלפנו תולודג םיעבות אל ..."ינליצה אבא" קועצלו ,שפיט תויהל אל קר םיכירצ
..."ינמחר אבא אבא ,ינליצה אבא אבא" :תימינפ תחא הקעצ
(הגומ יתלב - 204 'מע 'א קלח ,ת"יש'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ת"יש'ה לולאב י"ח תחישמ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

אצת תשרפ שדוק-תבש
לולאב 'ט

.1א"הב אלו ףוסבל ף"לאב (ב,גכ ונתשרפב) 'אכד' הרות-רפסב בותכל הרוה ןקזה ר"ומדא

(יריצב) 'רכז' הנושארה םעפב אורקל שי ('רוכז' תשרפבו) ונתשרפ ףוסב "קלמע רכז"
.2ריטפמב ןיבו יעיבשב ןיב ,(לוגסב) 'רכז' הינשה םעפבו

.3הזמ ענמיהל ןוכנו ,'קלמע' םש תאירקב 'תוכהל' תומוקמ המכב םירענ גהנמ

- 'הפיקשה' תלימ תאירק) 'הפיקשה' ןורחאה קוספב םלוק היבגהל םיארוקה גהנמ :החנמ
.4(!ליעלמ

.ב קרפ :תובא יקרפ

ינש םוי
לולאב א"י

.ה"ע הרש-אנרעטש תרמ תינקדצה תינברה םע ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ יאושינ םוי

יעיבר םוי
לולאב ג"י

.ה"ע הניד-המחנ תרמ תינקדצה תינברה םע ע"נ ץ"יירהומ ר"ומדא ק"כ יאושינ םוי

ישימח םוי
לולאב ד"י

ללכנ הזבו ,5גחה יניינעב שורדל ןיליחתמ - תוכוסה גח ינפל םוי םישולש - הז םויב
,(םוי םישולשה לכד החיתפהו הלחתהב טרפבו) הריתי תולדתשה ונייה ,"שורדל" דחוימב
םישולש ךכל םיקוקזה לכל גחה יכרוצ תניתנב לדתשהל ןכו ,6'ונתחמש ןמז'ד החמשה ןיינעב
הז ינפל דועו ,בבל בוטו החמש ךותמ 'ונתחמש ןמז'ל ןנוכתהל ולכויש ידכ ,גחה ינפל םוי
ןיאל תונמ וחלישו םיקתממ ותשו םינמשמ ולכיא" בותכה ןושלכ ,הנשה-שאר יכרוצל עגונב -
.7"ול ןוכנהוויצו א"הב בותכ התליחת התיהש הרות-רפס היגהל הוויצ"ש ,םשו .זט 'יס ד"וי הדוהי-תיראש ת"וש (1
הארו .ד"בח ללוכ חול .32 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' .לולאב 'ז ,םוי םויה ."אקווד ף"לאב בותכל
וצבקנ הזב יברה יבתכמ .(1898 'מע ו-ה קלח ז"הדא ע"ושל תופסוהב ואבוה .ג,טנ ףד) הימחנ-ירבד ת"ושב
ינפל ת"סה תא קודבל שי - רבדב קפס שי םאו .היגהל הרוה םש םגו ,זטק 'יס ד"וי 'גהנמו הכלה ירעש'ב
תא ףילחהל ןיאש ,זפ ס"וס ןחלשה-ידבב ןחלשה -תוצקב בתכ ,תורחא תועד שיש ןוויכ ,דבעידב לבא .האירקה
.א"הב בותכש האירקב אצמנ םא הרותה רפס

ןויליג 'תורשקתה' הארו .72 'מע םש תוכיראבו ,31 'מע םיגהנמה רפס ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תארוה (2
.3 הרעה 17 'מע הכ

.טק ןויליג ,ו"נשת אצת פ"שד 'תורשקתה' הזב הכוראב האר (3

םג ךייש ןיינעה הרואכלו .ט"ה ה"פ ינש-רשעמ ימלשוריל ןייצמו ,האבה תבש תאירקב ,ד"בח-ללוכ חול (4
.ישימחו ינשו החנמב תבש תאירקל

.א"ס טכת 'יס ז"הדא ע"וש (5

רקיעש ףא ,(ד"וי ,ד"וי ךתולעהב ירפס) "תותבשה ולא - םכתחמש םויבו" תבש לכבש החמשה לע ףסונ תאזו (6
ב"ח א"נשת ש"הס םג הארו .625 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפס - "גנוע תבשל תארקו" גונעת אוה תבש לש הניינע
.806 'מע

.808 'מע םש א"שנת ש"הס - נ"שו ,ךליאו 369 'מע די ךרכ תוחיש-יטוקל הארו .י,ח הימחנ (7זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il