- ו"סר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה לולא ו"ט * אובת-יכ 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


אישנ ר"ומדא ק"כמ יללכ בתכמ
ונרוד


תבר איה שדוק-תבשב לוחי הבורקה הנשה-שארש הדבועה
ונילע אובתש הנשה לכ לש הדוחייו היפוא יבגל תועמשמ
ייחמ הלדבהו תוקתנתה דחא דצמ תלמסמ תבשה * הבוטל
הליכאכ ,ףוגה יניינע שודיק םג ליבקמב ךא ,ןילוחה
השודקל םתאלעהו ,הייתשו- שידיאמ ישפוח םוגרת -


,ךליו-םיבצנ 'פ 'ב םוי ,ה"ב

ט"משת'ה ,לולא י"ח

.י.נ ,ןילקורב

לארשי תונבו ינב לא

םהש םוקמ לכב

ויחי םהילע 'ה

!הכרבו םולש

,לולא י"ח - הלוגסה שדוח לש הלוגסה םויב ונדמועב

-לעב - םיאבה תורודבו םהיתורודב לארשי ילודג ,םילודגה תורואמה ינש לש תדלוהה םוי
תודיסח תרות דסיימ ,ןקזה ר"ומדאו ,(ת"חנ תנשב) תיללכה תודיסחה תרות דסיימ ,בוט-םש
.(ת"הק תנשב) ךורע-ןחלושהו אינתה לעב ,ד"בח

הנכהה ימי םה ,לולא י"ח םוימ לחה ,שדוחה לש םינורחאה םימיה רשע-םינש רשאכ דחוימבו
.הכרבלו הבוטל לארשי לכ לעו ונילע האבה ,השדחה הנשה לכלו הנשה-שארל רתויב םיבורקה

ןבומכו ,הרומאה הנכהב תורושקה תוידוסיה תודוקנב ןנובתהל םיאתמה ןמזה התע יאדו ירה
תילכתל םאתהב ,השעמו רובידו הבשחמב ,םדאה ייח לש םימוחתה לכ לע עיפשי רבדהש ןפואב -
תשולש לכב םשה תדובע ,וייחו (ןושארה הנשה-שארב התיה ןושארה םדא תאירב ירהש) ותאירב
.םידסח-תולימגו הדובע ,הרות :םיווקה

* * *

,הנשה לש ןושארה םויהש הדבועה איה האבה הנשה תא תודחיימה תוידוסיה תודוקנה תחא
.תבשב לח - הנשה-שאר

"שאר"ה תא םג םא יכ ,הנשה תליחת תא קר הווהמ הנשה-שאר ןיא תובר םימעפ ןייוצש יפכ
הנשה-שאר לש תובוטה תוטלחהה תוכירצ ךכ ,ףוגה לכ תא גיהנמ שארהש םשכ .הנשה לש
.הנשה ימי לכ תא "גיהנהל"

אופיא יאדו ."יתבש" אוה האבה הנשה לש "שאר"הש הדבועה איה דחוימב תועמשמ תבר ןכל
,השדחה הנשה לש תוינייפואה תודוקנבו תדחוימה תועמשמב הרושק השדחה הנשל הנכההש רבדה
.תורחא םינשמ וז השדח הנש הנוש ןהבש

* * *

:תודגונמ תודוקנ יתש וברקב ליכמ תבשה םוי

שדוק יכ תבשה תא םתרמשו" :בותכה רמואש יפכ ,"שדוק-תבש" ,השודק - אוה תבשה לש הנכות
.השודקב רודחה שודק םוי הז ,"איה

תשודק דחוימבו ,"הלדבה ןושל - השודק" הלדבהב תוממור לש ןפואב תולעתה לע הרומ השודק
.האירבה ןמ הלעמל ,השודקב דואמ תילענ הגרד איהש ,תבשה

םלועה יניינעמ ומצע תא קתנמ ידוהיהש ךכב ,הנושארבו שארב ,תבשה תשודק תאטבתמ ךכיפל
ןידבוע"מ םג תוקחרתה ,"הכאלמ לכ השעת אל" ,לוחהו םלועה תודובע תיישע-יא ידי-לע
רוביד ,השעממ יונפה) תבשה לש ןמזה יולימו ,הבשחמב וליפא וא רובידב ןילוח ,"לוחד
הדובעב הפסוהו ,הרות ירועישב ,תבש ישעמב הפסוה ,םשה תדובעב הפסוהב (לוח לש הבשחמו
.הליפתל הנכהבו ,הנווכב הליפת ,הבשחמו בלבש

תרדוח םא יכ ,ידוהיה לש ותוינחורל תלבגומ הנניא תבשה תשודק יכ םיאור ונא תאז תורמל
אצויכו הנישו היתשו הליכאכ ,םוי-םויה ייח לש תוליעפ תכפוה איהש דע ,ולש תוימשגל םג
יכ איה ותועמשמש ,"גנוע תבשל תארקו" :בותכה ןושלבו ,תבש גנוע תווצמ ,הווצמל ,הלאב
,תבשל םתוא םמורל ,ףוגל גנוע שי םהמש םיימשגה םירבדה לע םג העיפשמ (תבש תשודק) תבשה
.תבש תשודק

* * *

יפכ ,לארשי םע ינב םידוהיה םהש ,(ללכב םלועבו) םדאב "תבש" שי ךכ ןמזב תבש שיש םשכ
תבשהש םשכ ."םימעל לארשי ןיב 'וכ לוחל שדוק ןיב לידבמה" :הוושמו תרמוא הרותהש
םינוש ,"ךיקולא 'הל התא שודק" ,"שודק יוג" םה לארשי ינב ךכ ,לוחה ןמ תלדבומ
.("ונתממורו") תוממורו הלדבה לש ןפואב םימעה לכמ םילדבומו

לש םקוסיע רקיעש םושמ ,"תבש" םשב דחוימב םימכח-ידימלת םיארקנ םמצע לארשי ינב ןיב
םויו םוי לכב םה ןכלו ,"ותנמוא ותרות" לש ןפואל דע ,הרות דומלת אוה םימכח-ידימלת
.םלועה יניינעמו ןילוחמ םיממורמו םילדבומ ,"תבש" תגרדב

ןפואבו ,"שדוק 'הל תבש" תגרדב אוהש יאחוי רב ןועמש יבר לע דחוימב רמאנ שודקה רהוזב
,םינורחאה תורודבש לארשי יאישנל דע - רודו רוד לכבש לארשי יאישנ ךכב םיללכנ יללכ
אישנל דעו ,ןקזה ר"ומדאו ט"שעבה ,לולא י"ח ,הזה םויה לש תדלוהה םוי ילעב םהבו
- ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,ונרוד

תואשנתהו תוממור ,הלדבה לש ןפואב םהב הריאמ תיקולאה השודקהש ,"תבשבש תבש" םהש
.(תואשנתה ןושלמ "אישנ")

לארשי יאישנו םימכח-ידימלתו ,ללכב םידוהי ןיב האוושהה ,הז םע דחי ,ונתוא תדמלמו
ךות לא רודחתו עיגת השודקהש איה תוממורהו השודקה תומלשו תילכתש ,תבש תשודקל ,טרפב
םיארקנ לארשי ינב ."ךרבתי ול הריד"ל ןותחתה הזה םלועה תכיפהל דע ,םלועה לש תויצראה
.הזה םלועה תויצרא ,"ץרא"ה ךותל "דחא 'ה" תא איבמה יוג - "ץראב דחא יוג" םשב

* * *

:אוה רומאה לכ לש הנקסמהו םוכיסה

ראש לכב הדימה אולמב תשגרומ תויהל הכירצ - הנשה לש "שאר"ה ,הנשה-שאר תעפשה
הכירצ הנשה לש הנשה-שאר תבש .הנשה לש - םישדוחהו תועובשה ,םימיה - םירחאה "םירביא"ה
."שדוק תבש" חורל האלמ המאתהב ,הלוכ הנשה לכלו ,עובשה לש םוי לכל םויה רדס תא עובקל

:תורומאה תודוקנה יתשב תאזו

םייחב תדחוימ הפסוה ידי-לע ,תיתבש תוממור תשגרומ תויהל הכירצ הנשה לש םוי לכב
תדובעב השדח הפסוה ,הרותל תשדוחמ םיתע תועיבק ,תווצמב שדח רודיה :ןוגכ ,םיידוהיה
.ךכב אצויכו ,הליפתה

תוכאלמב םג "תויתבש" סינכהל ,ןקז וא ריעצ ,השא וא שיא ,ידוהי לכ ךירצ הז םע דחי
הבשחמ לכש דע ,םוי םוי ייח לש םייתרגישה ןילוחה יניינעב השודקו תוינחור איבהל ,לוחה
.תויתבשב םירודח ויהי השעמו רובידו

המשנבו תינחורה הנווכב רודח תויהל ךירצ ,הזב אצויכו ,רחסמ ,הרשמ ול שיש ימ :לשמל
תניתנב ךרוצ שיש ןוויכ :רמולכ ,"םימש םשל ויהי ךישעמ לכ" :הרותה ןושלבו ,רבדה לש
אצויכו ,הרות ודמלי םידליהש ידכ דומיל רכש םולשתב ,הרותה דומילל לולצ שארב ,הקדצ
תורטמה תא ךכ ידי-לע גישהל תנמ לע הסנרפ לש תוליעפב ךכ םשל קסוע אוה ירה ,ךכב
.תורומאה

דומילל ול עירפמ רבדה ןיאש הזכ ןפואב אוה הלא םיניינעב קוסיעה ירה זאש וילאמ ןבומו
.הזב אצויכו תווצמ םויקו הרות

* * *

.ליעל בותכל םאתהב עצביו טילחי ,לארשי ללכ ךותב ,ונתאמ תחאו דחא לכש ,ןוצר יהיו

תא םיקולא ךרביו" :תרמוא הרותהש יפכ ,תבשה תכרב םע דחי תדעוצ תבשה תשודקש ןוויכו
,לכב 'ה תוכרב תא ףכית רומאה לכב תונתיאה תוטלחהה ואיבי - "ותוא שדקיו יעיבשה םוי
,דחי םג תוינחורבו תוימשגב ,הקותמו הבוט הנשל ,הבוט המיתחו הביתכ - דחוימבו

ןיזאי ,םימחרב לארשי ומע תעורת לוק עמוש ,ה"בקהש ,תירקיעה הכרבה תא דחוימבו
.לארשי ומע תוליפתו

,"יתנרל ךנזא הטה ,יתלפת ךינפל אובת" :לארשי תורימז םיענ ,ךלמה דוד תשקבכ

תבש ולוכש םוי" - םלשומה "שדוק תבשה" תא ,טרפב תחאו דחא לכל ,לארשי םעל איביו
,"םימלועה ייחל החונמו

.שממ דימו ףכיתו

הקותמו הבוט הנשל הבוט המיתחו הביתכ תכרבו רומאה לכב הבר החלצה תכרבבו דובכב
.דחי םג תוינחורבו תוימשגב

ןהאסרואינש םחנמ

בבל תאו ךבבל תא (ךיקלא 'ה למו)" :(ו ,ל םיבצנ) הזה םויד שמוח רועישהמ ריעהל :ךליו-םיבצנ 'פ 'ב םוי
.הבושתה ןינע - (הז ה"ד הרעה ו"משת'ה לולא י"ח בתכמב ןמסנהב הארו .פ"הע ט"העב) לולא ת"ר - "(ךערז)
.ד"ס ק"הגא - הליפתה ןינע םג הזב זמורמו

סרטנוק .313-14 'מע םש .177 'מע ד"כח .ךליאו 297 'מע ט"ח ש"וקל האר - וז הביתב תובית ישארה :לולא
.נ"שו .ד-א"ס ו"משת'ה האר פ"ש תחיש

,"ט"וי טוג" זא ורמאש (ךליאו 140 'מע ג"שת'ה תוחישה רפס) ג"שת'ה לולא י"ח תחיש האר :הלוגסה םויב
.הז ה"ד הרעה ו"משת'ה לולא י"ח בתכמב ןמסנהב הארו

.(ב-א ,בל) א"ס 'אה ידודל ינא ה"ד האר 'פ ת"וקל - םימחרה תודמ ג"י תולגתה ןמז אוה ובש :הלוגסה שדוח
בכת ע"ס ב"ח םירבד צ"מאהדא ירמאמ .(ד ,דכ) א"ס 'אה דכדכ יתמשו ה"ד םש .(א ,גל) א"ס 'בה הז ה"ד
.הלבקה ירפסב רכזנה ה"ד הרעהב םש ןמסנהבו ,ךליאו

.1 הרעהל ג"הוש 86 'מע ה"ח ש"וקל הכוראב האר - םיקידצ לש תדלוה םוי ןינעב :תדלוהה םוי ,לולא י"ח
הכוראב ראבתנ .186 'ע םש .ךליאו 89 'מע ג"שת'ה תוחישה רפס :(לולא י"ח) וננינעב כ"ג הארו .נ"שו
רפס) םש תורעהבו ,תדלוה םויב הגהנהה ד"ע ח"משת'ה פ"שחא תחיש םג הארו .ךליאו 178 'מע ד"כח ש"וקלב
.(ךליאו 398 'מע ב"ח ח"משת תוחישה

178 'ע ד"כח ש"וקל הארו .ךליאו 141 'ע ג"שת'ה תוחישה רפס :םילודגה תורואמה ינש לש תדלוהה םוי
תועיבקבכ ,(םש תוחישה רפס) ךליו-םיבצנ 'פ 'ב םויב 'יה ט"שעבה תדלוה םויש ,ריעהלו .םש ןמסנהבו ,ךליאו
.וז הנש

.188 'ע םש .146 'ע ג"שת'ה תוחישה רפס .ךליאו א ,אל א ךרכ ד"וקל האר :ת"חנ תנשב

.םש 14 הרעהבו ,ךליאו 36 'ע ו"ח ש"וקל האר :ךורע ןחלושהו אינתה לעב

.188 'ע ג"שת'ה תוחישה רפס האר :ת"הק תנשב

ב"ימ דחא שדוח דגנכ אוה טרפב הלא םימי ב"ימ םוי לכב קדצה ןובשחש :שדוחה לש םינורחאה םימיה רשע םינש
.179 'ע םש .177 'ע ג"שת'ה תוחישה רפס - שדוחל םוי שדוחל םוי ,הנשה ישדח

(א :(122 'ע ה"שת'ה תוחישה רפס .946 'ע ג ךרכ ד"וקל) ה"שת'ה לולא י"ח תחיש האר :לולא י"ח םוימ לחה
ןופ הדובע רעד ןיא תויח א טיג לולא י"ח (ב .לולא ןיא ןבעל א טגנערבעג טאה סאוו גאט רעד זיא לולא י"ח
.מ"דשת'ה לולא י"ח ש"וקל .ךליאו 250 'ע ט"יח ש"וקלב 'תנ - .יל ידודו ידודל ינא

.השעמו רוביד הבשחמב םייקל םדאה ךירצ תווצמה לכ :סחניפ פ"ר ת"וקלמ ריעהלו :השעמו רובידו הבשחמב

.ןישודיק תכסמ ףוס אתיירבו הנשמ - ינוק תא שמשל יתארבנ ינאד :םשה תדובע . . ותאירב תילכת

הארו .ב"מ א"פ תובא - דמוע םלועה םהילעש םידומעה תשולש :םידסח תולימגו הדובע ,הרות :םיווקה תשולש
.םירבד השלש ה"ד הרעה ח"משת'ה לולא י"ח בתכמ

ה"ר לש ט"וי ישורד הארו .תבשב תויהל לחש ה"ר לש ט"וי (ד"פר ה"ר) הנשמה ןושלבו :תבשב לח ,הנשה-שאר
ה"ר ברע לילד הז ה"ד .םתליחתב ג"שתו ו"סרת ךשמה .ךליאו א ,ונ ה"רל םישורד ת"וקל - תבשב תויהל לחש
.דועו .(ךליאו אכת 'ע א"ח טקולמ מ"הס) ג"משת'ה

שאר תרטע .ב-א ,חנ ה"רל םישורד .ב-א ,זמ םיבצנ .ג ,אמ אובת ת"וקל האר :הנשה לש "שאר"ה . . הנשה-שאר
.מ"כבו .ךליאו זע'ב 'מע 'ה ךרכ ה"רל םישורד ת"הוא .ותליחתב ה"ר רעש

אוה שדוק יכ תבשה תא םתרמשו פ"ע ל"זיראה יבתכב עודיכ :א ,דיר (ח"אד םע) רודיס האר :השודק - אוה תבש
.ךליאו ה"כפ .ה"פ ז"לרת הככו ךשמה .ד ,דצ הכרב .א"עס ,בי וצ ת"וקל הארו .אבאד ןיחומ 'יחב אוהש 'וכ

.די ,אל אשת :בותכה

אינת .דועו .ז ,כ םישודק .ל ,בכ םיטפשמ י"שרפ .םישודק פ"ר י"שרפו כ"ות האר :הלדבה ןושל - השודק
.דועו .(א"עס ,טצ) י"פ ת"הגא .(א ,וס) ו"מפ

.זש-וש 'יס תבש 'לה ח"וא (ז"הדאדו) ע"ושוט .ךליאו א"עס ,גיק תבש האר :לוחהו םלועה תודובע תיישע יא

.די ,ה ןנחתאו .י ,כ ורתי :הכאלמ לכ השעת אל

80 'ע א"יח ש"וקל הכוראב הארו .ג ,ג"כפ יתבר אתקיספ .ג"ה ו"טפ תבש ימלשורי :הבשחמב וליפא וא רובידב
.ךליאו

.להקיו פ"ר ש"לי .םש ימלשורי האר :הליפת . . הרות ירועישב . . הפסוהב . . תבשה לש ןמזה יולימ
תלפתב הנווכה איה תבשה תוימינפ :ופוסב (א"וק) אינתבו .(ג"ס) ב"ס צ"רס תבש 'לה ת"וא (ז"הדאדו) ע"ושוט
.'וכ דחא 'הב הקבדל ת"תבו תבשה

תינעת 'סמל צ"יול תרותב ראבתנ .אתיירואד איה ארושק [תבש] אמוי יאהו :א ,הצ ג"חז האר :הרות . . תבש
.(ג 'ע)

.ב"מ א"פ תובאל הנוי וניבר .ותלחתב הליפת 'לה ם"במר .א ,ב תינעת :הליפת . . בלבש הדובע

.א"יפ הליפתה סרטנוק הכוראב האר :הליפתל הנכהב

ןמסנה הארו .נ"שו .במר ס"ר תבש 'לה ח"וא ז"הדא ע"וש האר :תבש גנוע תווצמ . . הנישו היתשו הליכאכ
.תבש ה"ד הרעהב ןלהל

.םש תורעהבו ,254 'ע ב"יח ש"וקל האר :תבש גנוע תווצמ . . הניש

ח"ר ק"שע בתכמ הארו .נ"שו .םש ז"הדא ע"וש .א"ה ל"פ תבש 'לה ם"במר הארו .גי ,חנ 'יעשי :בותכה ןושלבו
.אקוד תבש ןופ ה"ד הרעה ןלהלד הרעהבש ןסינ

ש"וקל) ג"משת'ה לולא י"ח ברע בתכמ הכוראב האר :םתוא םמורל . . םיימשגה םירבדה לע םג העיפשמ . . תבש
םיגהנמ ,םימעט יטוקל םע פ"שגה) ה"משת'ה ןסינ ח"ר ק"שע בתכמ .םש תורעהבו ,(ךליאו 622 'ע ד"כח
.םש תורעהבו ,(ךליאו בסשת 'ע - ז"משת ת"הק - םירואיבו

.הלדבהה חסונ :םימעל . . לידבמה

.ו ,טי ורתי :שודק יוג

.אכ ,די האר :ךיקלא 'הל התא שודק

.א ,טיק תבש .ב"עס ,זמ תוכרב הארו .(מ"ערב) ב"עס ,דכק .א ,טכ ג"חז :"תבש" . . םימכח ידימלת םיארקנ

ז"הדאל ת"ת 'לה .וק ס"וס ח"וא (ז"הדאדו) ע"ושוט .א ,אי תבש - 'יליד אירבחו י"בשרכ :"ותנמוא ותרות"
מ"הס) ב"יס ח"לשת'ה םולשב הדפ ה"ד הארו .ז"יס םש ז"הדאו ,ח"יס צ"ס ח"וא א"מרמ ריעהלו .ה-ד"ס ד"פ
.(ט"משת רמועב ג"ל סרטנוקב ספדנ) ז"ס ד"לשת'ה רייא ט"י רומא פ"שד 'וכ ש"ר חתפ ה"ד .(בי 'ע ב"ח טקולמ

ו"ס ה"משת'ה י"בשר ןינע ןיבהל ה"ד .גנ-בנ 'ע א"לרת םירחהו ךשמה הארו .ב ,דמק ג"ח :שודקה רהוזב
.(וש 'ע ב"ח טקולמ מ"הס)

.ו"לפר אינת .ו ,ג"יפ ר"בדמב ,ג יתוקוחב .זט אשנ אמוחנת האר :ךרבתי ול הריד

.אכ ,זי א םימיה ירבד .גכ ,ז ב לאומש :ץראב דחא יוג

.א ,הל ץקמ .ד"עס ,זכ בשיו א"ות .(א ,דיק) ט"ס ק"הגא האר :"ץרא"ה ךותל "דחא 'ה" תא איבמה דחא יוג
.ג"עס ,זפ להקיו

גהנ (ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא) ר"ומאא ק"כ" רשא ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיסש הממ ריעהל :תווצמב שדח רודיה
צ"חרת מ"הס .זע 'ע ת"רזע מ"הס הארו .56 'ע שיר ד"בח -םיגהנמה רפס) "ה"ר לכ ינפל ףסונ רודיה ע"ע לבקל
.(386 'ע ב"ח ש"וקל .ל 'ע םש .דכ 'ע

קר אלו - .עובק ה"ד םש הרעהבו ,299 'ע ב"יח ש"וקל הארו .ד"לפ אינת האר :הרותל . . םיתע תועיבק
תויהל ךירצ תודיסחה ךרד י"פע :(ז"הדא םשב) א ,ז א ךרכ ד"וקל האר - שפנב תועיבק םג א"כ ,ןמזב תועיבק
ד"פ א"ח ב"רעת ךשמה .זל 'ע 'א ךרכ ך"נ ת"הוא הארו .שפנב תועיבקה 'יהיש א"כ דבל ןמזב קר אל תועיבקה
.(ז 'ע)

ק"שע בתכמ הארו .א"לרס ח"וא ע"ושוט .ג"פס תועד 'לה ם"במר .ב"ימ ב"פ תובא :םימש םשל . . ךישעמ לכ
- ש"בירה תאווצ) ט"שעבה תרות העודיו .(671 'מע ב"ח ח"משת תוחישה רפס) הז ה"ד הרעה ז"משת'ה לולא י"ח
ודבעיש הצור ת"ישהש ינפמ . . ויתוניחב לכב ת"ישה דובעל ךירצ םדאה לכ :((ג"ס) התליחתב - ת"הק תאצוה
.[(ב)הר 'יס - ךליאו מ"שת ת"הק תאצוהב] א ,זס (ת"הק תאצוה) מ"ההל ת"ואב אוה ז"דעו .םינפואה לכב ותוא

.ג ,ב תישארב :תרמוא הרותהש יפכ

ח"וא ז"הדא ע"וש) "ותלפת בטיה טרפלו קדקדל ךירצ . . ולאה םימיב"ש ריעהל :'וכ דחוימבו ,לכב 'ה תוכרב
.(ז"ס ב"פקתס ה"ר 'לה

.נ"שו .ופוסב ו"משת'ה לולא י"ח בתכמל תורעהב האר :הקותמו הבוט הנשל ,הבוט המיתחו הביתכ

םירבד לע אוה ה"רב טפשמו ןידה רקיע רשא ,ריעהלו .גצר 'ע תורגא צ"יול יטוקל האר :תוינחורבו תוימשגב
ה"רל םישורד ת"וקלב אבוה ,(לומגה רעשב) ן"במרה םשב 'א תוא ג"פ הבושת 'לה תוינומיימ תוהגה - םיימשג
.ב ,טנ

.'וכ ןיכרבמ ונאש ומכו :(א"ער ,ק) א"יפר ת"הגא הארו .תורפוש תכרב םתוחו םויס :םימחרב . . עמוש

םשב) תורימז"ה רמאש - (התליחתב) ד ,ד"פ ר"שהש הארו .א ,גכ ב לאומש :לארשי תורימז םיענ ,ךלמה דוד
."לארשי (לכ

.נ"שו .ט"ס וז הנש ןסינ א"י ברע ,לודגה תבש תוחישמ סרטנוק הארו .ג ,חפ םילהת :יתנרל . . אובת

.דימת תכסמ םתוחו םויס :םימלועה . . םוי

.ךליאו ל 'ע תורגא צ"יול יטוקל הארו .ב-א ,חער בשיו ת"הוא האר :החלצה

ןיגהונ :(םיארונה םימי 'לה ל"ירהמ יטוקלמ) ט"ס א"פקתס ח"וא םירפא הטמ האר :הבוט המיתחו הביתכ תכרבו
ןידה ימיב הכזיש וילע ריתעמ אוהש 'וכ ול זמור כ"הוי דע לולא ח"ר ןמ םימולש תרגא וריבחל םדא בתוכשכ
.610 'ע ב"ח ח"משת תוחישה רפס הארו .םיבוט םייח רפסב םתחנו בתכנ תויהל הבוטל םיאבה
הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


אצת יתיאמ השדח הרות


?אובל-דיתעל הרותב היהיש שודיחה והמ

:םינפוא-םישוריפ 'ב - אובל-דיתעלד "השדח הרות"ד ןיינעה רואיבב

ןיקישמש םירבד שי" ימלשוריב אתיאדכ - הרותה תודוסו ימעט תולגתהב אוה שודיחה (א
ינקשי רמא תאד המכ (םתולגל ןיאו הפה תא םימתוסו םהילע םייתפשה ןיקישמ) הפה תא םהילע
ותאמ םיחטבומ"ש ,אובל -דיתעלד "השדח הרות"ב ולגתי ולא םיניינעו ,"והיפ תוקישנמ
תומוקמ המכב וניצמש יפכו ,"היתונופצ רתסמו הימעט דוס םהל ראבל םהילע דוע עיפוהל
.םעה לכ תא הרותה תוימינפ דמלי חישמש

םה דציכ" ,רבה רושו ןתיולל עגונב שרדמב אתיאדכ - הרותה תוכלהב (םג) שודיח (ב
. . ורחונו ויריפנסב תומהבל ץתונ ןתיולו וערוקו וינרקב ןתיולל ץתונ תומהב ,םיטחשנ
ץוח ןיטחוש םלועלו ןיטחוש לכבו ןיטחוש לכה ןנינת ךכ אלו ,(ההימתב) הרשכ הטיחש יהוז
שודיח ,אצת יתיאמ השדח הרות ה"בקה רמא . . ןיקנוח םהש ינפמ םינשהו הרגמהו ריצק לגממ
.הרשכ היהת וזכ הטיחשש הרותה תוכלהב שודיח - "אצת יתיאמ הרות

?"רבד שדחל יאשר איבנ ןיא"ו תיחצנ איה הרותה ירהו

שדחל דיתע קיתו דימלתש המ לכ" ל"זר רמאמכ ,הזה ןמזב הרות שודיחב רואיבה םדקהב ןבויו
ןתינ" ,הז םע דחיבו ,קיתו דימלתה לש שודיח ,אקייד "שדחל" - "יניסמ השמל ןתינ לכה
:"יניסמ השמל

ןהב לפלפלו תוכלהב תורבס רובסל" םיעדוי םדי-לעש הרותה יללכ השמל ונתינ הרות ןתמב
..."תוכלהה ימעטו תורבסה קמועל דריל םיקוריפו תוישוק

,(הרותה יללכ יפ-לע) הז רבד תולגלו אוצמל ולכשב עגייתה קיתו דימלתהש הז דצמ :ןכלו
ונתינש הרותה יללכ יפ-לע תישענ "שודיח"ה יוליגו תאיצמש הז דצמו ;ולש שודיח הז ירה
.יניסמ השמל ןתינו הרותב (םלעהב) לולכ הז ירה ,יניסב השמל

אוהש) הרות ןתמבש - אובל-דיתעל הלגתתש "השדח הרות"ל עגונב רמול שי הז ךרד-לעו
םג ,הלוכ הרותה יניינע לכ ונתינ (הרות-ןתמ םעפה דוע היהי אל ירהש ,ימעפ-דח ןיינע
הנתינש הרותה תודוסו ימעט ,חישמ ידי-לע ולגתיש "אצת יתיאמ השדח הרות"ד םיניינעה
הנתינש הרותב םלעהב םילולכו ,יניסמ השמל ("היתונופצ רתסמו הימעט דוס" םע דחי) הלוכ
קיתו דימלת ידי-לע םילגתמש םישודיחה ןיב ירקיעו ידוסי קוליח שיש אלא ,יניסמ השמל
...אובל דיתעל הלגתתש "השדח הרות"ל הזה ןמזב

יכ ,םתולגל (קיתו דימלת) םדאה תלוכיב ןיאש ןוויכ - אובל-דיתעל הלגתתש "השדח הרות"ה
לש ןפואב איה הרותב םתוללכתהש ןבומ ,"אצת יתיאמ השדח הרות" ,ומצעב ה"בקה ידי-לע םא
-לע אובל-דיתעל "םתולגתה" ןכלו (תואיצמב וניאש םלעה) יוליגל ךייש וניאש ירמגל םלעה
.הזה ןמזבש הרותל ירמגל ךורע-ןיאב ,"השדח הרות" ,שודיח לש ןיינע אוה ה"בקה ידי
278 'מע ,ג ךרכ ,א"שנת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;א"שנת'ה תועובשה גחד 'ב םוי תודעוותהמ)
(ךליאו

רקיעה אוה השעמה


טפשמו ןידל יוארכ ןנוכתהל


הבושת תיישעל רתונש ןמזה תא לצנל

הדעה ינפל ודמוע דע" ,"םדה לאוג" ינפמ "המש סונל" ,"טלקמ ירע" תמגודב אוה לולא שדוח
םירדוסמ ויהי "טפשמל ודמוע"בש הזכ ןפואב ןמזה תא לצנל ךירצו לוכי םייתניבו ,"טפשמל
."הדעה וליצהו" תויהל לכוי הז ידי-לעש ,ותוכזל ןועטל לוכיש תונעטה לכ ולצא

-שאר דע לולא י"חמ - טפשמהו ןידה ימי דע רתונש ןמזה תא לצנל שיש ,לשמנב ותמגודו
ח"ומ ק"כ שוריפכ ,"אדח אעגרבו אדח אתעשב" םג תויהל הלוכיש ,הבושתה תדובעל - הנשה
ןיד-קספהמ םג ןבומכו ,"רעק ןייא טימ" ,הנפה ןושלמ םג אוה "(אדח) אתעש"ש ר"ומדא
הבושתב רהרה אמש ,תשדוקמ ,רומג עשר וליפא ,(רומג) קידצ ינאש תנמ-לע" השאה תא שדקמה
.(רומג) קידצ השענ דחא עגרב אוהש הבושת רוהרה ידי-לעש ,ונייה ,"ותעדב

ה"בקהמ הקדצל הכוז ,הקדצ השועש ידי-לע

לועפל ידכ טפשמהו ןידה ימי דע רתונש ןמזב לדתשהל םיכירצ םהבש םיירקיעה םיניינעהמ
היחמ ,ינעה שפנ תא תויחהל ותלועפ ידי-לעש ,רומאכ ,הקדצה ןיינע אוה - "הדעה וליצהו"
ילבמ ,ןכלו ,ךכל םיקוקזש העשב ,תוינחורב וא תוימשגב ותיב ינב שפנו ושפנ תא ה"בקה
'יוה ךל" ,הקדצ תרותב ה"בקהמ שקבל לוכי ,הרבעש הנשב ותגהנהל עגונב תונובשחה לע טבה
.ינעה שפנ תויחהל הקדצה תניתנב לדתשה אוה םגש ןוויכ ,"הקדצה

הבהאמ הבושת תושעל לוכי דחא לכ

ףוס-לכ -ףוסו םיעבותו םישקבמ לארשי-ינב לכ רשאכ ,הנשה-שארל הנכהה ימיב ונדמועב
בצמו דמעמב תויהל דחאו דחא לכ ךירצ - הקותמו הבוט הנשל הבוט המיתחו הביתכה םילעופ
,אטוח ארקנש םושמ הרפכ ךירצ גגוש םג ירהש] גגושב אל וליפא ,ללכ תוריבע וילע ןיאש
אוה יואר זאש ,["ושע רשא םתאטח תא ודוותהו" - גגוש לע אבש - תאטח ןברוקב בותכש ומכ
...םיטרפה לכב הקותמו הבוט הנש לבקל

וראשי אלו) ירמגל ולטבתי הנשה לכ ךשמב ויהש םייוצר-יתלבה םיניינעהש ידכש ןבומ הזמו
הבושתה ימיו תוחילסהו םימחרה ימיל המיאתמש] הארימ הבושת הקיפסמ אל - (תוגגש וליפא
,תוגגשכ תונודזה םישענ הדי-לעש ,[האריה תדימב הדובעה םש-לע ,"םיארונ םימי" םיארקנש
.תויוכזכ םישענ תונודזה הדי-לעש ,הבהאמ הבושת תויהל הכירצ אלא

םושמ ,םיטרפה לכב הקותמו הבוט הנש ה"בקהמ לבקמו שקבמ לארשימ דחאו דחא לכש ןוויכו
דחאו דחא לכ לש וחוכבש רמול ךירצ ךחרכ-לע - גגושב אל וליפא ,ללכ תוריבע וילע ןיאש
!הבהאמ הבושת תומילשהל עיגהל לארשימ
- 318 ,310 'מע ,ינש קלח ,א"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;א"ישת'ה לולאב י"ח תודעוותהמ)
(הגומ יתלב

יבר יצוצינ


ןקזה ונבר רודיס


ידי-לע ונמנש יפכ ,ןקזה ר"ומדא לש תויוכזה רשע ןיב
* ורודיסב עבקנש יפכ ,"הליפתה חסונ" םג ללכנ ,םידיסח
תוכשמהה לעופב תוכשמנ הז חסונב הליפתה םצע ידי-לע
-לע םה רודיסב םיניינעהש יפ-לע-ףא * ל"זיראה תונווכבש
קודקדה יללכו ,הכלהה יפ-לע םג םיקייודמ םה ,הלבק יפ
תורואמה ינש תדלוה םוי ,לולאב י"ח לגרל * ןושלהו
םילודגה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

רמא ךכו .ןקזה ונבר לש ורודיס לע 'םויס' יברה ךרע ,ב"משת תבטב ד"כ תודעוותהב
:(704 'מע ב ךרכ ,ב"משת 'תויודעוותה םחנמ-תרות')

.ןקזה ר"ומדא ירפסמ דחא לע תבט ד"כב םויס תכירע תודוא םימעפ המכ רבוד
,ןקזה ר"ומדא לש "ךורע ןחלוש" - ןושארה ורפס לע םויס ךרענ - שארל לכלו
םויס ךרענ אל ןיידע לבא .אינתה רפס לע םויס םימעפ המכ ךרענ הז ךרד -לעו
.ורודיס לע םויס התע ךורעל יוארה ןמ ,ןכלו ,ןקזה ר"ומדא לש ורודיס לע

תנבהל םיירקיע תודוסי המכ דומלל ןתינ םהמ ,החישה ךשמהב םיניינעמ םיטוטיצ המכ ןלהל
:רודיסה לש ודוחיי

ללכנ (םידיסח ידי-לע ונמנש יפכ) ןקזה ר"ומדא לש תויוכזה רשע ןיבש עודי
...ןקזה ר"ומדא לש ורודיסב עבקנש יפכ "הליפתה חסונ" םג

שגדומכו ,ל"זיראה רודיס לע דסוימ ןקזה ר"ומדא לש ורודיסש יפ-לע-ףא
ןיב םייוניש המכ וניצמ ןכ-יפ-לע-ףא - "ל"זיראה חסונ יפ-לע" אוהש רודיסב
...ןקזה ר"ומדא לש ורודיסל (בוקשר ש"רהל) ל"זיראה רודיס

םישיש וינפל ויה" ,הליפתה חסונ תא רדיס ןקזה ר"ומדא רשאכש עודי
"ולש רודיסבש אחסונה תא ןבילו רריב םלוכמו תונוש תואחסונמ םירודיס
רודיס - שארל לכל - ויניע דגנל היהש יאדוובו ,('ללוכה רעש'ל המדקה)
-לעו ,ןטק יכה טרפ וליפא ,םייונישה יטרפ לכש יאדווב ,ןכ םאו ,ל"זיראה
...קוידה תילכתב הז ירה ,רדסה יוניש המכו-המכ-תחא

אתיירואד ןיזר ,דוסה םלועל תוכיישה תונווכ יוביר םנשי ל"זיראה רודיסב
..."'וכ תקולחמ אלו 'וכ אישק אל ןמת תילד" ,"םייחה ץע"

ר"ומדא לש ורודיס יכ - ולא תונווכ ורודיסב איבמ אל ןקזה ר"ומדא לבא
...שפנ לכל הוושה רבד אוה ןקזה

רודיסב תואבומה תונווכה לכ תא ורודיסב איבמ אל ןקזה ר"ומדא ןכלו
הדגהבו ,תבש תליפתד) לודגה ללהב אמגודלו ,םידחא םיניינע דבלמ] ל"זיראה
תונווכ יכ ,הזב אצויכו ,'יוה םש רפסמב םיקוספה רפסמ ונווכיש - (חספ לש
הליפתה רודיסו ,שפנ לכל תוכייש ןניא ולא תונווכ יכ - [םיברל תוכייש ולא
.שפנ לכל הוושה רבד אוה

"םיטעמ ךירבד ויהי"

'מע ,ג ךרכ א"משת שדוק-תוחיש) יברה ריבסה א"משת (שדוחה) עירזת תשרפ תבש תודעוותהב
:(24

תדסוימ - הליפתה רדס חסונל עגונב ורודיסב ןקזה ר"ומדא לש תיללכה השיגה
ויהי ןכ לע ,ץראה לע התאו םימשב םיקולאה יכ" (א,ה תלהוק) קוספה לע
.רתויה לככ רצק היהי הליפתה חסונש ,"םיטעמ ךירבד

ןה לוחה תוליפתב ןה ורודיסב הליפתה חסונ תא ןקזה ר"ומדא רדיס ךכ
."םיטעמ ךירבד ויהי" - שפנ לכל הווש היהי אוהש הזכ ןפואב ,תבשה תוליפתב

ירה - ולאמ םג ךא 'וכו הלבקה לע םיססובמש םירבד ורודיסב ללוכ דבב דב
.שפנ לכל הוושש המ לע קר רבודמ

- ט"לשת טבשב 'י תודעוותהמ םה ןאכ םיאבומה םירבדה) תויונמדזה רפסמב יברה רמא דועו
:(28 'מע ,ב ךרכ ט"לשת שדוק-תוחיש

יפ-לע םג םיקייודמ םה ךא ,הלבק יפ-לע םניה רודיסב םיניינעהש יפ-לע-ףא
."הנלוכל תחא הרות" ירהש ,הכלהה

לעופב הגהנה

:יברה רמא (10 'מע 'א ךרכ א"לשת שדוק-תוחיש) א"לשת וניזאה תשרפ תבש תודעוותהב

םיאשונל .םישודיח עימשהל אלו תוישוק ץרתל אב אל ורודיסב ןקזה ר"ומדא
תא עימשהל אב אל ןקזה וניבר .דועו תובושתו תולאש ,םירחא םירפס םנשי הלא
גוהנל שי דציכ ריהבהל איה ותרטמ ;שודיחה םצע תא אל ףאו שודיחה תרבסה
.לעופל

ךרכ 'וביסמב ךלמה' האר .31 'מע 'א ךרכ ל"שת שדוק-תוחיש) תופסונ תויונמדזה המכב םנמא
ר"ומדא לש םיניד ישודיח וללכנ ןקזה ר"ומדא לש ורודיסב" ,יכ יברה ריהבה (בסר 'מע ,'ב
."ןקזה

שפנ לכל הווש

:יכ רופסמ תובר םימעפ ריהבהו רזח יברה ,ליעל רומאכ

.שפנ לכל הוושה רודיס וניה ןקזה ר"ומדא לש ורודיס

:ךייש רודיסה יכ ,(538 'מע ,א ךרכ ו"לשת שדוק-תוחיש) ףיסוה תחא תונמדזהב

אל אלא ,זמרהו שורדה ,דוסה ךרד לע 'ה תדובעל ךייש וניאש רתויב טושפל םג
.תוטשפלמ רתוי

וליאו ,ולש ךורע-ןחלושב יעמשמ דח ןפואב וררבתנ אלש תויתכלה תוערכה יבגל םג ןאכמו
'מע 'א ךרכ ,ז"לשת שדוק-תוחיש) ז"לשת רמועב ג"לב יברה רמוא .ותעד עיבה ורודיסב
:(703

."שפנ לכל הוושה ןפוא"ב רודיסבכ איה הנקסמהש היאר ירה

םירואיבו םיקויד

.םינשה ךשמב יברה עימשהו בתכ ןקזה ר"ומדא רודיסב םיאלפומ םירואיבו םיבר םיקויד

גהנמ'ב חתופה םלש עטק ןקזה ר"ומדא סינכה 'ךנעי דודל רומזמ חצנמל' ינפל :המגוד הנה
,"ונייהד דודל הליפת אלו ךנעי חצנמל םירמוא ןיא ןנחת וב םירמוא ןיאש םוי לכבש דרפס
."רייאב ד"י אוהש ינש חספו" :טרפמו הנומו ךלוהו

:(1056 'מע ,ב ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה') יברה בתוכ ךכ-לע

יכ - "רייאב ד"י אוהש ינש חספו" ןקזה ר"ומדא קיידמ ינש חספל עגונב םג
ךירצ ינש חספ ןיינע רקיע :(ובשייל לודג ןויע ךירצו) לודג שודיח הזב
ירחאל אוה ותברקה וליפאו ,ו"ט לילב (ןושאר חספ ךרד-לע ,הרואכל) תויהל
."רייאב ד"י אוהש" (שדחמו) ףיסומ ןכלו - (החנמ) דימתה

:ןקזה ר"ומדא םש טרפמש ךיראת דוע

ןקזה ר"ומדא ךיראמ המ םשל :הלאשה תלאשנו ."ןושאר רדאב ו"טו ד"י אוהש ןטק םירופו"
(וב ו"טו ד"י אוהש "לודג םירופ"ב טרפמ וניאש םשכ) םתס "ןטק םירופ"ב קפתסמ וניאו ךכב
?"ןושאר רדאב ו"טו ד"י" קר ,ךדיאל וא

:יברה ראבמו

רוביצל וא דיחיל ועריאש םיסינ ימי המכו המכ וניצמ לארשי ימי ירבדב
רובע בוט םויכ (לארשי ילודג ידי-לע) ועבקנו (תמייוסמ הנידמב וא ריעב)
ר"ומדא בתכ אל ןכלו ."ןטק םירופ" םשב וארקנו הז םוקמ רובע וא וז החפשמ
םוקמב עבקנש רחא "ןטק םירופ"כ שרפתהל לוכיש - םתס "ןטק םירופ" ןקזה
ד"י אלו ל"נה "ןטק םירופ" קר ילוא וא ,(ןושאר רדא ו"טו ד"י דבלמ) יטרפ
ארבס שי - םירופה יניד לכ וב םיגהונ ןיאש ןוויכמש ,ןושאר רדאב ו"טו
.ןונחת וב םירמואש רמול

םג שיגדמ אלא ,"ןושאר רדאב ו"טו ד"י" בותכל קפתסמ וניא - ךדיאמו
ו"טו ד"יב ןונחת תרימא יאל םעטה תא (רוציקב) ףיסוהל ידכ "ןטק םירופ"
ונחלושב ןקזה ר"ומדא לש ושודיחל םיאתמ ןטק םירופ םתויה לשב ןושאר רדאב
"ןהימעטב תוכלה . . הרורב הכלה תורוהלו ןיבהל" :רבחמה ךורע -ןחלוש לע
.(ךורע-ןחלושל רבחמה ינב תמדקה)

יארתבכ אתכלה

ג"ל יבגל םג (703 'מע ,א ךרכ ז"לשת שדוק-תוחיש) יברה קיידמ ('חצנמל'ל המדקהה) םשמ
לש ונחלושב םג תואבומה תונוש תועיד תומייק הכלהב .לעופל ותחמש הליחתמ יתמ ,רמועב
.תועדהמ תחא לכל םימעטו תורבס דצל (ה ףיעס גצת ןמיס םייח-חרוא) ןקזה ר"ומדא

ןיב ללכ ('דרפס גהנמ'ב) םש ורודיסב הנה ךא ,רוריבב ןקזה ר"ומדא עירכה אל ונחלושב
רמועב ג"ל תחמשש עירכהש אצמנ ."רמועב ג"ל ברע" תא "ןונחת וב םירמוא ןיאש םוי"
.הלילב הליחתמ

:ףיסומ יברהו

אתכלה" לש ןפואב םה - ךורע-ןחלושה יבגל רודיסב םינידה יקספש עודיכו
-ןחלושבש םיקספה ןיב קוליח שיש םוקמבו ,ןמזב (רתוי םירחואמ) "יארתבכ
.רודיסה יפכ םה תוערכהה - רודיסבש םיקספה ןיבל ולש ךורע

יללכ רעש

ר"ומדא רודיסב עיפומה עטקב יברה ןד (438 'מע ,'א ךרכ מ"שת שדוק-תוחיש) מ"שת תנשב
:המתו ,"םלועל םירסחהו םלועל םיאלמה םישדוחה תעדל" :שדוחה תכרב ינפל ןקזה

"רעשה ףד"ב רמאנש יפכ - "הנשה לכמ תוליפת רדס" ןקזה ר"ומדא לש ורודיס
םיאורש יפכ וב קיידש קוידה תילכת עודיו .שפנ לכל הווש וניה - ולש
תללכה םיאתמ דציכ - וב וללכנ אל שפנ לכל הווש ללכב םניאש םיבר םירבדש
!?שדוחה-שודיק תוכלהב ךורע-ןחלושבו רוטב עיפומש םישדוחה ןיינע

םיעיפומ אל ולא םיניינע ירהו ,ל"זיראה רודיסב רושק הז רודיס :דועו תאז
?ל"זיראה רודיסב

:ךכ רמאנ הבו המישר-הרעה הספדנ החישה ילושב

ש"מכ ,טסופאקב פ"בו ,ג"סקת באלקש) ןקזה ר"ומדא ק"כ סיפדהש םירודיסה
.ידי תחת םניא - ('ללוכה רעש' תמדקהב

הפי י"רה סיפדהש רודיסה .הז עטק ןיא (ךליאו ו"עקת) ח"אד םע רודיסב
תיב' הארו .םש ל"ירהמ תמכסהמ הארנכ) םירבד המכ וב ףיסוהו ,ב"פקת תנשב
ד"ארה סיפדהש רוא הרות רודיסה לבא ;ידי תחת וניא אוה םג - (ב,דפ 'יבר
ןכ-םאו .הז עטק ספדנ ובו ,הז רודיס קתעה אוה (ךליאו ז"מרת) טואוואל
.הפי לארשי ברה ידי-לע ףסונ הז עטק םגש ,הרואכל הארנ

רודיסב םייונישה לע ע"נ (ב"שרהומ) ר"ומדא ק"כ דיפקה :רקיעו ריעהל לבא
הנמו - (ד,כש (ה"כשת ,ת"הק) ח"אד םע רודיסבו .א"עס ,בלר) 'רוא הרות'
וניא יכ - "המודכו"ב ללכנש רמול ןיאו .ללכ ריכזה אל הזו םהמ המכו המכ
.ללכ ל"נהל המוד

:(439 'מע ,ב ךרכ מ"שת שדוק-תוחיש) מ"שתמ החישב דוע

דיגמה ברהו בוט-םש-לעבה ,ל"זיראהמ םישוריפ וללכנ ןקזה ר"ומדא רודיסב
.ןקזה ר"ומדא - השדח המשנ . . ל דע

:(דנש 'מע ו"טשת שדוק-תוחיש) ו"טשת ךליו םיבצנ תשרפ תבש תחישבו

ר"ומדא ורריבש יפכ דיגמה ברהו בוט-םש-לעבהמ ונל שיש הליפתה חסונ והז
.יללכ רעש והזו ,ןקזה

םיכאלמכ םינושאר

."שדוק תבש לש רנ קילדהל" תורנה תכרבב ד"בח חסונ ביבס סומלופ ררועתה ח"לשת תנשב
ןיול 'יש רעבוד-םולש 'ר ת"הרה רפסמש יפכו ,םיררועמה ירבד לע וביגיש שקיב יברה
.אשונב תוראהו תורעה המכו המכ יברה בתכ (וצ 'מע 'שדוקה תדובע' ורפסב)

:ןהמו

.ולא תוכרב חסונ ללכב סינכה אל ורודיסב ןקזה ר"ומדא
ספדנה 'רוא הרות' רודיסו ''ה תליהת' רודיסב הנושארל ספדנ הז חסונ" :בתכנש המ לעו
:יברה ביגה - "םינורחאה תורודב ד"בח גהנמ יפ-לע אוהו ,תירבה-תוצראב א"שת תנשב

תינברה םאב - ד"בחב הזכ שדחל לוכי םינורחאה תורודב ותעדל ימ !!??
!?תרחא הגהנ ןקזה ר"ומדאד

:ושדק די בתכב יברה ןייצ ,ןקזה ר"ומדא רודיס לש ןושארה סופדה תודוא דועו

.[םיניד יקספ=] ד"ספ וב ויה םא [לודג ןויע ךירצ] ג"עצ

תונווכה תללוכ המצע הליפתה

יברה ריהבה (אצק-דפק 'מע 'הנשה שאר ירעש' רפס) ב"נשת הנשה-שארל 'תוחיש יטוקל'ב
:הרצקב תודוקנהו ,רודיסל רשקב םיבר םיטרפ

ןניאש יפל ל"זיראה תונווכ קיתעה אלש ללכב ורודיסב ןקזה ר"ומדא לש וגהנמ
.שפנ לכל הוושה רבד

תונווכה ןקזה ר"ומדא םש קיתעהש חספ לש הדגהב ומכ ללכה ןמ םיאצוי שי םוקמ-לכמו
-לע ורודיס חסונ תא עבק ןקזה ונבר ,רומאכש תורמל תאז .'וכ תוכמה תרימאב ןייה תכיפשד
.(ןושלהו קודקדה יפ-לע םג ןווכמ ותויהל ףסונב) הלבקה יפ-לע ןווכמ היהיש ,ל"זיראה יפ

:םוצע שודיח שדחמ יברה

תונווכ ןווכל םיעדויה) הלוגס ידיחיל קר ךייש תונווכה ןיינעש ,עמשמ ללכב
הליפתה חסונ עבק ןקזה ר"ומדאש אפוג הזד ,רמול הארנ רתוי לבא ,(ולא
-לעש יפל אוה ,ל"זיראה תונווכ יפ-לע ןווכמ (שפנ לכל הווש חסונ אוהש)
(תונווכה ןיינעמ םיעדוי םניאש םתוא ידי-לע םג) הז חסונב הליפתה םצע ידי
.ל"זיראה תונווכבש 'וכו תוכשמהה לעופב םילעפנ

,ל"זיראה תונווכ לע דסוימה הליפת חסונ ןקזה ר"ומדא ןקית אפוג הז םעטמו
.ולא תונווכ ןיינעל םיכייש ויהי לארשי לכש ידכ

תאירק רחא" ,בתוכ םשש "תועיקת רדס"ב ןקזה ר"ומדא ירבדל רואיבכ אב יברה יפמ הז רבסה
תעיקת ןכות לכ והז :רואיבהו .יטרפ ןיינע םוש טרפמ אלו "רפושב עוקתל ומצע ןיכי הרותה
.םיטרפמ הלעמלש הלוכ הנשה לכ ךשמב םשה תדובעל תיללכ הנכה - רפוש

רודיסב "תרתוכ"מ דומיל

תרותב רחא ןיינע רואיבל ןקזה ר"ומדא רודיסב רחא וא הז ןושלב יברה עייתסנ םיתיעל
:(2115 'מע ,'ג ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה') המגוד הנה .הלגנה

יוטיב ידיל אב ,ןישודיק ןיינעב ונינמזל ם"במרה לש ונמז ןיב יונישה
ןתינ ןאכמ ."ןיאושינו ןיסוריא תכרב" ןקזה ר"ומדא לש ורודיסבש תרתוכב
יכ) רחא ןיינעב קספה לכ אלל ,ןיסוריאל שממ תוכימסב םה ןיאושינהש קיסהל
ילכב") תעבטב שדקל םיכירצ ןכל .(ןייה לע תפסונ הכרבו הבותכה תאירקב םא
קלח לעבל ראשנ אל אליממו ,תוריפ לש ןיינע ךייש אל הזבש - ("שובלכ הווהד
.השאל הקינעהש רחאל הזב

-המ ;ןיאושינל תוכימסב םה ןישודיקה רשאכ ,ונימיב אוה הז לכ ,םנמא
ןישודיקה ןיב שדוח ב"י לש ןמז קספה היה רשאכ ם"במרה לש ונמזב ןכ-ןיאש
ריפש םילוכי אלא ,אקווד (תעבט) שובלב שדקל ךרוצ ןיא בוש - ןיאושינל
.ףסכב שדקלתודיסחה ינייעממ


אבת יכ תשרפ


הלחנ ךל ןתונ ךיקולא 'ה רשא ץראה לא אובת יכ היהו
רשא המדאה ירפ לכ תישארמ תחקלו ;הב תבשיו התשריו
ךיקולא 'ה רחבי רשא םוקמה לא תכלהו . . ךצראמ איבת
(ב-א,וכ) םש ומש ןכשל

,אבה-םלועל אובל ךנוצרב םא - "ץראה לא אובת יכ"

,אבה-םלועב קלח ןתינ ידוהי לכל - "ךל ןתונ ךיקולא 'ה רשא"

,לוגלגב אובל ךרטצת אלש ,תיחצנ הבישיו השוריב - "הב תבשיו התשריו"

תא ונייה ,םהבש 'תישאר'ה תא ררבל ןווכת םלועה יניינעב קוסעתשכ - "תישארמ תחקלו"
,השודקה תוצוצינ

,חמוצבש תוצוצינה - "המדאה ירפ לכ"

.םמודבש תוצוצינה - "ךצראמ איבת רשא"

,ליח לא ליחמ ךלת הז ידי-לע - "םוקמה לא תכלהו"

,וינפל חור תחנ םרוג הזו ה"בקה רחב ךכב ןכש - "ךיקולא 'ה רחבי רשא"

.ךילע ותניכש הרשי יאדוובו - "םש ומש ןכשל"

.החמש ךותמ תויהל הכירצ םירוריבה תדובע ןכש ,(ב"מפ ר"ב) החמש ןושל ,"היהו" רמאנו
.וררבתנש לע הלודג החמשב םיחמש םמצע תוצוצינה :דועו תאז
(ונ 'מע הרות יזמר)


םש ומש ןכשל ךיקולא 'ה רחבי רשא םוקמה לא תכלהו
(ב,וכ)

"ךיקולא 'ה רחבי רשא" ,יכ תעדל וילע ,םייוסמ םוקמל עיגמ ידוהישכ - "םוקמה לא תכלהו"
ומש ןכשל" ,ותוא הכילומש איה הנוילעה החגשהה אלא ,ומצע תעדמ םשל ךלוה אוה ןיא -
.תוקולא םש םסרפל ידכ - "םש
(חפ 'מע םוי-םויה)


החכותה תשרפ

השמ (ונתשרפבש תוללקה) וללהו ,ןרמא הרובגה יפמ השמ (יתוקוחב תשרפבש תוללקה) וללה
(אל הליגמ) ןרמא ומצע יפמ

.הלעמל הטמלמ האלעה לע הרומ "ומצע יפמ"ו ,הטמל הלעמלמ הכשמה לע הרומ "הרובגה יפמ"
ירבד ןכש ,תוחכות ירבדב ,"ומצע יפמ" הרמאנש ,הרות הנשמב ונבר השמ חתופ ךכ םושמ
.הלעמל הטמלמ האלעה הניינעש ,הבושתל בלה תא םיררועמ תוחכות
(31 'מע ,ט ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ט,זכ) תכסה

(גס תוכרב) הרותב וקסעו תותיכ תותיכ ושע

."הרותב וקסע" - אקווד 'קסע' לש ןפואב הרות דומלל שי

היהת תונחהש ידכ תונויער הגוה ,םיברל עודיו יזכרמ םוקמב ותונח תא חתופ קסע לעב
דורט בשו רבועה םא םגש ,תעגמ ודיש ןכיה דע ותרוחס תא םסרפמו ,ןיעל תטלובו היולג
ןאכש עדיי תוחפל ,המואמ הנקי אל םא וליפאו) תונחל ובילו וניע םישל ררועתי רתויב
.(הנקיו אבי םיתיעה ןמ תעלו ,תינולפ הרוחס םירכומ

ךותמו ,"תותיכ תותיכ" ,אקווד םיברב תויהל ךירצ דומילה - הרותה דומילב םג ךכ
."םינוק" דועו דוע ךושמלו רבדה תא םסרפל רתויב הלודג תולדתשה
(חנר 'מע ,א ךרכ םיסרטנוק םירמאמה רפס)


ברמ בבל בוטבו החמשב ךיקולא 'ה תא תדבע אל רשא תחת
(זמ,חכ) לכ

ה"בקה ןמיעטה השולש" (זט ארתב-אבב) ל"זר רמאמכ ,אבה םלועבש גונעתל זמור - "לכ"
."לכ היב ביתכד ,בקעי . . אבה-םלועה ןיעמ הזה םלועב

.אבה-םלוע ייחמ הלעמלש הגרדל זמור - "לכ בורמ"

םושמ - "לכ בורמ" ,הבר החמש ךותמ תויהל ךירצ תווצמה םויק - "בבל בוטבו החמשב"
תומשנה תונהנ אבה םלועב ,ןכש .אבה םלוע ייחמ רתוי תילענ הגרד םיגישמ תווצמה םויקבש
.ךרבתי ותומצעו ותוהמ םע םדאה תא דחאמו רבחמ תווצמה םויק וליאו ,דבלב הניכשה ויזמ
(זסר 'מע ,תומש הרותה-רוא)


(וס,חכ) דגנמ ךל םיאלת ךייח ויהו

תוכרב) (י"שר ,וייח ולתייש בותכה ךל זמרו םדא לש וייח ןיליפתהש) ויליפת הלותה הז
(דכ

קזוחב ולכש רשקמה םדאל זמור ,("סרח ילכ לפותה" ומכ) תורבחתה ןושלמ - ןיליפת
.ארובה תולדגב תוננובתהב

וליאו ;םדאה לש םינחורה וייח ןהש ,האריו הבהא ובילב ררועמ "ןיליפת חינמ"ש ימ
דגנמ ול םייולת וייח ,ונממ קוחר ןיינעהו ארובה תולדגב ןנובתמ וניאש ,"ויליפת הלותה"
.בלב יולגב הריאמ איה ןיא ךא ותמשנב תמייק תרתוסמ 'ה תבהא -
(גנר'א 'מע תומש הרותה-רוא)


(ג,טכ) תוארל םייניעו תעדל בל םכל 'ה ןתנ אלו

תועצמאב האבש הייארב רבודמ םש ,"'ה השע רשא לכ תא םתיאר םתא" ליעל רמאנש יפ-לע-ףא
.הלעמלמ םינתונש הייארב - ןאכו ,הדובע
(הרות-יטוקל)


לכ תא וליכשת ןעמל . . תאזה תירבה ירבד תא םתרמשו
(ח,טכ) ןושעת רשא

.תווצמהו הרותה תרימש - "תאזה תירבה ירבד תא םתרמשו"

.םימש םשל תושרה ירבד תיישע - "ןושעת רשא לכ תא וליכשת ןעמל"
(106 'מע די ךרכ תוחיש-יטוקל)

רודו רוד תורצוא


בואשל םילוכיו לולא י"ח םויה"
"הברה

ינש לש תדלוהה םוי אוה םויה ,ונל חמש גח"
,הבישיב וז הלחתהב" * "ונלש םילודגה תורואמה
רנ תא ינא קילדמ ,םשב היתארק אל התע תעלש
ףוצרפ לע ישחומ רויצ * "תורואמה לש דימתה
אוה ושרושב ןקזה ונברו ,בוט-םש-לעבה אוה ק"א
ינש לש תדלוהה םוי דובכל טקל * םלענה "תעד"
םילודגה תורואמה

םילשהל םידיסחה לע

רדסכ ונדמלו ,שולש העש ,העובקה העשב "רדח"ל יתרזח ,(ג"נרת) לולא ח"י ,יעיברה םויב
םויהש שקיב יברה :ה"ע ןסינ 'ר ידמלמל רמואו תרשמה לדנעמ 'ר סנכנ עברא העשב .ליגרה
יתכלה ינאו ריתה ןסינ 'ר .ותא ךלאו ,עברא העשב "רדח"ה תא בוזעל - דמלמה - יל ריתי
.יבא לא

רמא ,ורדחל יסנכיהב דימ .דואמ םמורמ חור-בצמב ותוא יתאצמ ,יבא לש ורדחל יתסנכנשכ
.ונלש םילודגה תורואמה ינש לש תדלוהה םוי אוה םויה ,ונל חמש גח" :הבר החמשב יבא יל
ה"קת לולא י"ח יעיבר םויבו ,בוט -םש-לעבה לש תדלוהה םוי אוה ח"נת לולא י"ח ינש םויב
."ןקזה ונבר לש תדלוהה םוי אוה

יתש לוענל הרוה ,ןושארה רדחל רזחו תבשה ידגב שבל ,ינשה רדחל סנכנ ,ומוקממ םק יבא
.םלועב וארבנ הניב ירעש םישימח :תודיסח רמאמ ינפב רמאו תותלדה

תא .בקע תשרפ תבשב יבא רמאש 'וגו ילוח לכ ךממ 'ה ריסהו רמאמה םויס אוה הז רמאמ
.(גר 'מע ג"שת'ה תוחישה רפס) ובתככ םסרפמ ינא רמאמה

:רמא ,רמאמה תא יבא םייסשכ

,םלועב וארבנש הניבה ירעש םישימח םע יללכה ידיסחה השמה ."ארד לכב השמד אתוטשפתא"
ונבר אוה ,הניבה ירעש םישימח םע ונלש ידיסחה השמ .תודיסחה תרותו בוט-םש-לעבה אוה
תאיב דע םילשהל םידיסחה לע הז "דחא" ,דחא רסח השמל ורסמנ םלוכ .תודיסחה תרותו ןקזה
."הצוח ךיתונייעמ וצופי"ה והזו ,חישמה
(142-141 'מע ג"שת'ה תוחישה-רפס)


םידיסחה לכל יתימאה רשואמה םויה

םויה אוה הז םוי ןכש ,לבת ינפ לע םידיסחה לכל יתימאה רשואמה םויה אוה ח"נת לולא י"ח
.ט"שעבה ונרומ דלונ ובש םויה אוה ,םלועה לכב םידיסחה לכ לש ריהבה

השענ בוט -םש-לעבה ונרומשכ ,וכירעהל רשפא-יאש רשואמה לודגה םויה אוה ד"פת לולא י"ח
ול הלגיו בוט-םש -לעבה ונרומל הלגתי ינולישה היחאש וקספ הלעמלו םינש ששו םירשע ןב
.ןדע-ןגב םידמולש יפכ ,הלבקהו תילגנה הרותה רואמ תא

-םש-לעבה ונרומ תא ינולישה היחא לש ותכרדהו ודומילל הנש רשע ואלמ ד"צת לולא י"ח
ךלהתה ,םירתסנה םיקידצה תדע תא בוט-םש-לעבה ונרומ גיהנה ולא הנש רשע ךשמב .בוט
תאריו תובוט תודימ ,לארשי תלעמב םירופיס םהל רפסמו םיטושפ םישנא ןיב םוקמל םוקממ
ורומ תשירדו תארוה ףקות יפ-לע ד"צת לולא י"חב הנה ,דומילה תונש רשע ומלשנשכו .םימש
.תוקומע הלגמו תואלפנ השוע "בוט םש לעב"כ הלגתנ ,ינולישה היחא

ןואגה ןב ךורב 'ר ברה דיסחה קידצה ויבאל ןקזה ר"ומדא ק"כ דוה דלונ ה"קת לולא י"ח
.ע"נ םהרבא 'ר ןואגה תב הקבר תרמ תינברה תינקדצה ומאלו ןמלז-רואינש 'ר
(659 'מע ,ד-ג ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקל)


םיאישנהו בוט-םש-לעבה תורואמ

:זא רמא ב"שרה ר"ומדא ק"כ

םויה .תורואמה ולתנ תישארב השעמל יעיברה םויב ,ונידי השעמב הניכש הרשתש ןוצר יהי
וז הלחתהב .בוט-םש-לעבה דלונ םינש עשתו םיעשת האמ ינפלש ,שודקה םויה ,לולא י"ח
בוט-םש-לעבהש תורואמה לש דימתה רנ תא ינא קילדמ ,םשב היתארק אל התע תעלש ,הבישיב
.ונקדצ חישמ תאיבו הצוח ךיתונייעמ וצופי לש החטבהה םייוקתש ,ונל וליחנה םיאישנהו
(133 'מע ב"שת'ה תוחישה-רפס)


ד"בח תוצבשמב וניתובר תרות

רשא ,ריהבו לודג םוי ותואל הנש םישימחו האמו 'אינת'ה רפס תאצוהל הנש האמ ואלמ הנשה
המשנ איהש ,ןקזה ונבר ק"כ דוה תמשנ תלעמ םור דוה תא רוריבב האר בוט-םש-לעבה ונרומ
ייחב ,יח לכ שפנ תויחהל יוליגב םתבצחמ רוא ףקותב םיריאמ הדיחי-היח לש םיפיקמו השדח
.תודיסחה יכרדב הרות

ונבר ק"כ דוה תודוא ,שטירזממ דיגמה ברה ק"כ דוה ודימלתל רסמ בוט-םש-לעבה ונרומ
וילע הלטוהש תיללכה הדובעהו ותמשנ תוליצא תוהמ ול הליג ואובבו ,רומאה לככ ןקזה
תכרב תא ול רוסמיו ,תומוצע תועינמבו םילודג םירוסייב הכובסה ,לעופה לא חוכהמ האיבהל
.והכרביו ושדוק ידי תא אשיו ,בוט-םש-לעבה ונרומ

דוה וברו ורומ ול הליג רשא לכ תאמ אכדנו רבשנ ורוגמ םוקמל רזח ןקזה ונבר ק"כ דוה
וילע רשא םירוסייה ינפב דומעל לכוי רשא םימחר תשקבב ללפתמ ,שטירזממ דיגמה ברה ק"כ
.ומע השענהבו וב שיגרי אל וירשוקמו וידימלתמ שיא רשא רהזיהלו הבהאב םלבקלו לובסל

תרות םסרפל ושדוק ידי-לע ול הרסמנש הדובעה לוע ומצע לע לבקמ ןקזה ונבר ק"כ דוה
םילכש ,וירבסהו וירואיב תוצבשמב שטירזממ דיגמה ברה ונרומו בוט-םש-לעבה ונרומ ויתובר
בלה יביהלמ - ד"בח - תעדו הניב ,המכח ילכשו ישוחב לבקתמה דחוימ ןונגסב ,םיקומע
.לארשי-תבהאו הווצמו הרותה םויקב ךרבתי 'ה תדובע תבהא םשה תבהאב

יכמות" תבישי דסיימ יננה ,םישודקה וניתובר וניתובא ק"כ דוה תארוהב הנה התעו
רדסב תודימה ןוקיתו בלבש הדובעב ריעהלו ריאהל - תהק - הרות דוה ינרק ריאהל "םימימת
.תודיסחה יכרדו
(זמת-ומת 'מע ט ךרכ ,צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגא)


"םלענה תעד"ו "ק"א ףוצרפ"

ק"כ תנותח לש התשמה ימי ךלהמב] זא רפיס [וואלאפזעב ריאמ בקעי ר"רה] ע"נ מ"ירה ח"הרה
לש שורדב ורכזוהש םיניינע המכ רבדב לאשו 'תודיחי'ב היה תחא םעפש ,[ץ"יירוהמ ר"ומדא
"תינימשה לע חצנמל" שורדה דומלל וילע הוויצו ,("ןומדק םדא") "ק"א" ןיינעב תבש התוא
אלש הז שורד לעש רואיבה [ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ =] ינב לצא שקבתו ,"הרות יטוקל"בש
:רמא ושדוק רוביד ךשמהבו .ספדנ

.דחאכ המשנה תיילעו םדא - בוט-םש-לעבה ומכ אוה ק"א ףוצרפ לע ישחומ רויצ -

(:יתלאש ,וילע הבוט וחור ר"ומדא ק"כ רשא יתיארש ןוויכו)

?ןקזה ונברו -

:ר"ומדא ק"כ הנעו

לכש ,האמיתס אחומ - ותולגתהבו ,ושרושב קר הזש אלא ,םלענה "תעד" אוה ושרושב יברה -
,יבר היה אוה .הלעמל הטמלמ הדובעב רדסה הלגתנ ושפנ תוריסמ ידי-לעו ,ןויער לכמ םלענה
,םידיסח םנשי יבר ונשישכו

וליחתהו ,ואלפתה םיבוסמה לכש דע שילש תועמדב תוכבל מ"ירה ח"הרה ליחתה ךכ ךותב)
אוה התע" :רמא ןמפוה ע"נ בייל 'רה ח"הרהש דע ,המואמ ליעוה אלו ,הכבי אל יכ ושקבל
ונב תנותח תחמש ,יברה לצאו ,תולגתהה םוי ,ט"שעבה תדלוה םוי - תשלושמ החמש לש ןמזה
יכ ,ןגנל ליחתהו - "!הבושת תושעל םיכירצ !הבוטלופ לש הבר ?וז הייכב רשפ המ ,ודיחי
ס'ללה 'ר םולש 'ר דיסחהו ץ"דרהו ,ודי לע ורזע םיבוסמה לכו ,אלפנ ןגנמ היה בייל 'רה
לוחמב ואצי ש"ארהו [ללה 'ר ח"הרה ג"הרה םע דימת עסונ היהש ינפמ ארקנ היה ךכ]
,תוסוכה תא וגזמיו ,הכובו וידי לע ושארב ןעשנ היהש מ"ירה דבלמ ,םיבוסמה לכ םהירחאו
ונשישכ ,זא יל רמא יברה :םיכוב לוקב רמאיו ,תוכבלמ מ"ירה קספ ךכ ךותבו "םייחל" רמול
,(םידיסח םנשי יבר

יברה ."יבר אל" - יברה תא םישוע ,"דיסח אל - דיסח" אוה םדאשכ ,םילעופש םידיסח לבא
- בלבש הדובעב השעמ ישנאו םידיסח ויהש ךכב םידיסח ויהש ,םידיסח השע אוה ,יבר היה
.יברה תא וקזיח ךכבו
(53-52 'מע ב-א ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקל)


"הברה בואשל םילוכי"

םיאצמנ םהש ןכיה םידיסחש ,ע"נ םישודקה וניתובר וניתובא ק"כ דוה תוכרבש ת"ישהל חבשה
תרוויעהו תשריחה ץראב םגו ,תומייקתמ - תודיסחה יכרדב הדובעהו הרותה תקזחהב וחילצי
.עשת אל - אלא אקווד הרשעל הנווכה ןיא הכלה יפ-לע ןיינמ .ןיינממ רתוי רבכ שי

,םיינזואה תא תוקנלו םייניעהמ םייוסיכה תא ריסהל ,םישנאה ראשב םג חותינ ךורעל שי
הגוע וזש תלוזל תוארהל םיכירצ .הרכה ךותמ אובל ךירצ רבדה .םיבאכ ילב חותינ ךא
.הלבקל דחא לכ הצור ,תאזכ הגוע םיארמשכו ,הקותמ

.הברה בואשל םילוכיו לולא י"ח םויה

אלמיש - ופוגב - הפ ונניא רשא תאו הפ ונשי רשא תא ,םכתיב ינבלו םכלוכל לחאמ ינירה
הרותל ענומ היהת אל תוימשגהש קר אלש ,יחיוור ינוזמו ייח ,ינבב דחא לכל ךרבתי 'ה
תחונמב הדובעה תא תושעל רוזעת איהש הברדא אלא ,תודיסחה ךרדב הגהנהלו הליפתה תדובעלו
תוכזל ,תיתימאה תילכתל ועיגיו - תושעל םיכירצ המ עדוי דחא לכו - חומה תחונמבו בלה
.םימחרבו דסחב חישמה יוליגל

.בוט גח .חמש גח
(671 'מע ,ד-ג ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
אובת תשרפ שדוק-תבש
לולאב ז"ט

.1'הפיקשה' קוספב םלוק תא היבגהל הרותב םיארוקה גהנמ

.הירחאלו הינפל ךרבמו - ומשב האירק אלב - ומצעמו ,ארוק-לעבה הלוע 'ישיש' תיילעל
.2ליגרכ ומשב ותוא םיכרבמ ןכמ רחאל

קוספה תא) החכותה תאירקב (עמשי רוביצהש ןפואב ךא) םלוק תא ךימנהל םיארוקה גהנמ
.3"תירבה ירבד הלא"ב םלוק םיהיבגמו םירזוחו ,(ליגרכ םיארוק "בקעי יתירב תא יתרכזו"

(ופוסבש) 'היננח יבר'ו (קרפה ינפלש) 'לארשי לכ' תוינשמה תא .ד-ג םיקרפ - תובא יקרפ
.4דרפנב קרפ לכל רמול שי

ינש םוי
לולאב י"ח

תנשב] ט"שעבה לש תדלוהה םוי אוה לולא שדוחב רשע-הנומשה םוי רשא םסרפתנ רשא תעמ
תושעל ד"בח תויסנכ -יתבב טרפבו תומוקמ המכב וגהנ - [ת"הק תנשב] ןקזה ונבר לשו [ת"חנ
לארשי-תבהאו ללכב םידיסחה יכרדב קוזיח ,םיקידצ ישעמ ירופיסב ,תודעוותה םוי ותוא
.5רתסנהו הלגנה - הרותה דומילל םיתיע תועיבקב תוטלחה תלבקו ,טרפב

,שדוחה ףוס דע לולא י"חמ ,לולא שדוחד םינורחא םימי ב"יהב דחוימב אוה קדצ-ןובשחה
י"ח) שדוחל םוי שדוחל םוי ,הנשה ישדוח ב"ימ דחא שדוח דגנכ אוה םימי ב"יהמ םוי לכש
.6('וכו ,ןוושחרמ שדוח דגנכ - לולא ט"י ,ירשת שדוח דגנכ - לולא

.7הז םויב ןונחת םירמוא ויה ,(ב"ויכו ןתח היה אל םא) יברה וב ללפתהש ןיינמב

.8(חמש גח) 'בוט םוי טוג' :םירמוא הז םויב
.ד"בח-ללוכ חול (1

רצוא' ,גכ ףיעס ז רעש םירפא-ירעש הארו .ד"בח-ללוכ חול .31 'מע םיגהנמה רפס .לולא י"ח םוי-םויה (2
.נ"שו ,טי 'מע ,ירשת-לולא ,'ד"בח יגהנמ

יכ םא .ז ק"ס םש ח"רפ .דחוימב הרות הנשמ ןיינעל ,ח ק"ס א"מב אבוה ,חכת 'יס י"ב תהגהב ג"הנכ (3
-תחנמ ת"וש הארו .דרפס ימכח גהנמכ םר לוקבו ויפב החכותה ארקו הלע י"ראהש אבוה ח"עפבו 'תונווכה רעש'ב
.נ"שו ,הנ-אנ םיפיעס ,ד"פ 'תועובשל חספ ןיב' 'ס - טרפבו ה"ד וס 'יס א"ח רזעלא

.ש"ייע ,401 'מע ד"ח ז"משת תויודעוותה - ויתוחישב הזב ןדש םימעפ המכ רחאל ,יברה תנקסמ (4

.8 הרעה 634 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפס .177 ,179 'מע ג"שת תוחישה-רפס (5

.518 'מע דכ ךרכ תוחיש-יטוקל (6

.םינמאנ תורוקממ יתעמש ןכו ,בכ-אכ 'מע ירשת-לולא 'ד"בח יגהנמ רצוא' (לעופב הגהנההו ,הנעמה) האר (7

.ג"שת לולא י"ח תחיש שאר (8


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il