- ז"סר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה לולאב ב"כ * ךליו-םיבצנ תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


דירפהל ןמז ןיא חישמה אוב ינפל
"ךליו"ל "םיבצינ" ןיב


"ךליו" וליאו ,םוקמב ףקותב הדימע ושוריפ "םיבצינ"
תויהל הלוכי דציכ * םוקמל םוקממ הכילהו העונת ועמשמ
* ?תחא הנועבו תעב הזמ הז םיכופה םינפוא ינשב הדובע
דצמש תירבה ןוראב םיאצומ ונא םיכפה ינש לש המוד רוביח
וניא ןוראה םוקמ" ינש דצמו ,תקייודמ "הדימ"ב היה דחא
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * "הדימה ןמ


יכ ,הזמ הז יכפוה ןפואב אוה "ךליו"ד ןכותהו "םיבצינ"ד ןכותהש םימעפ המכ רבוד
ידימ אצוי ארקמ ןיא" ירה ,ולא תוביתבש 'וכ תודוסהו םיזמרהו םישוריפה לכ ירחאל
וליאו ,ףקותב ומוקמב הדימע - ושוריפ "םיבצינ" :יכפוה םנכות - תוטשפבו ,"וטושפ
.("םיבצינ") ףקותב ומוקמב הדימעה ךפיה ,םוקמל םוקממ הכילה - ושוריפ "ךליו"

וניינעש ,ןבומו ,"ךלמ בצינ" בותכש המ ךרד-לע אוה "םיבצינ"ש ליעל רומאה יפ-לע טרפבו
ןיינעה ךפיה ,ףקותה תילכתב ומוקמ לע הדימע לש ןפואב הז ירה ךלמה לש ותגהנהו
יפכו .(ךלמ לש לוטלט תודוא רבודמ רשאכ המכו-המכ-תחא-לעו) "ןישק ארבגד ילוטלט"ד
לע המלש בשייו" בותכש ומכ ,תומילשב הכולמה ןיינע היה ולצאש ,ךלמה המלש לצא וניצמש
לכו ,("םיבצינ"ד ןפואב) ומוקמ לע בשי אוהש ןפואב התיה ותגהנה ירה - "'ה אסיכ
.םיקוחרה תומוקמה לכמ וילא ואבו וצבקתנ תוצוצינה

טלאה רע") הכילה לש העונתב דימת אצמנ אלא ,ומוקמב ראשנ וניאש הרומ "ךליו" - ךדיאלו
."ךלמ בצינ" ,"םיבצינ"ד ןיינעה ךפיה - "ליח לא ליחמ וכלי" ,("ןייג ןייא ןיא

ארקמ ןיא") טושפה שוריפה הנתשמ אל ,דחיב "ךליו-םיבצינ" תא םירבחמ רשאכ םגש ,ןבומו
'ב רבחל םילוכי דציכ :הלאשה תלאשנ ,ןכ םאו ,"ךליו"ו "םיבצינ"ד ("וטושפ ידימ אצוי
!?הזמ הז םייכפוה םיניינע

- המצע ינפב תבשב "ךליו" תשרפו המצע ינפב תבשב "םיבצינ" תשרפ ןירוק רשאכ אמלשב
ןיינעה אב ךכ-רחאו ,"םיבצינ"ד ןיינעה תויהל ךירצ שארל לכלש אוה הדובעה רדסש ,ןבומ
ראשיהל לוכי וניאש אוה עדוי ,"םיבצינ"ד ןפואב איה ותדובע רשאכ :תרמוא תאז ,"ךליו"ד
ןפואב הניא הדובעה תלחתה - ךדיאלו ,"ךליו"ד ןפואב תויהל הכירצ ותדובע אלא וז אגרדב
."םיבצינ"ד הדובעה ירחאל האב "ךליו"ד הדובעה אלא ,"ךליו"ד

הדוקנהש תורמל ,ונייה ,"םיבצינ"ד הדובעה ןפואב םינפואו תוגרד המכ ןנשי ,הנהד
םינפוא המכו המכ םנשיש ןבומ ירה ,"יתינש אל"ד ןפואב ,ףקותב הדימעה איה רבדבש תיללכה
תוגרד המכ םנשי הז ךרד -לעו ."יתינש אל"ד ןפואב הדובעה אטבתהל הלוכי םהבש תוגרדו
:אמגודלו .תכלל ךירצ הנממו אצמנ הבש אגרדל םאתהב - "ךליו"ד הדובעה ןפואב םינפואו
"םידשכ רוא"מ הכילהה לע (תוטשפב) יאקד - "ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל"
תולענ תוגרדב "ליחמ לא ליחמ וכלי"ד ןיינעה ונשיו ;"םלועב םוקמ לש ףא ןורח" ,"ןרח"מו
.רתוי

םינשה לכב םייק הז רדסש) "ךליו" ךכ-רחאו "םיבצינ" תוישרפה רדסמ הארוהה הנשי הזבו
ןפואב איה ,"יתינש אל" "םיבצינ"ד הדובעהש - (תודרפנ ןה תוישרפה רשאכ םג ,ןלוכ
הלעתמ אוה אלא ,הז בצמו דמעמב ראשנ וניאש ,ונייה ,"ךליו"ד הדובעל ךכ-רחא האיבמש
הניא) "ךליו"ד הדובעהש - ךדיאל הז ךרד-לעו ."ךליו" - הכילה לש ןפואב ותדובעב
,"םיבצינ" לש בצממ איה (הכילהה תדובע אלא ('וכו םידשכ רוא) םייוצר יתלב םיניינעמ
םשמ ךלוה אוה ירה ,"יתינש אל" ,"םיבצינ"ד ןפואב רבכ התיה ותדובעש ירחאל ,ונייה
."ליח לא ליחמ וכלי"ד ןפואב ,רתוי תילענ אגרדל

ינפוא 'ב) המצע ינפב "ךליו"ו המצע ינפב "םיבצינ" תודוא רבודמ רשאכ קר ךייש הז לכו
ןה "ךליו -םיבצינ" תוישרפה ירה ,וז הנש תועיבקב לבא ,(הז ירחאל הז םיאבש הדובע
הז םייכפוה םינפוא 'בב הדובעה תויהל הלוכי דציכ :הלאשה תלאשנ ,ןכ םאו ,דחיב תורבוחמ
!?דחיב - הזמ

:הזב רואיבהו

הכילהו םייוניש לש ןפואב הדובעה םע ("םיבצינ") "יתינש אל"ד הדובעה תא רבחל ידכ
ןיבש קוליחה תוללכמ הלעמלש הזכ ןוילע םוקממ ךישמהל םיכירצ - ("ךליו") "ליח לא ליחמ"
אל") "ךליו-םיבצינ"ד - םייכפוהה 'בד רוביחה תויהל לוכי ודי-לעש ,יונישה רדעהל יוניש
.(םייוניש םע דחיב "יתינש

ענמנ"ד ןיינע והזש ,"הדימה ןמ וניא ןוראה םוקמ" - ןוראל עגונב וניצמש ךרד-לעו
ח"יתס) א"בשרה ת"ושב ראובמכ ,דחאכ לובג-ילבו לובגד םיכפוהה רוביח ,ונייה ,"תוענמנה
.(68 'מע צ"צהל הריקחה 'סב אבוה -

אל ,"'וג וכרוא יצחו םייתמא" - אקווד הלבגהו הדידמב אוה ןוראה דחא דצמ :תרמוא תאז
לובג-ילבו לובג רוביח - "הדימה ןמ וניא ןוראה םוקמ" ירה הז םע דחיבו ,רתוי אלו תוחפ
."תוענמנה ענמנ"ד ןיינעה תוללכל עגונב החכוה םיאיבמ הזמו .דחיב

הז םגש) עבטה ןמ הלעמלש סנ לש ןיינע תויהל לוכיש ורבסש לארשי ילודג שי ,הנהד
הנומאב) ונימאהש קר אלו .ומצע ינפב אוה סנהו ומצע ינפב אוה עבטהש ןפואב לבא ,(שודיח
רוביחה לבא .םלכשב חנוה הז ןיינע אלא ,עבטהמ הלעמלש סנ לש ןיינע תויהל לוכיש (הטושפ
.םלכשב חנוה אל ,דחיב לובג-ילבו לובג ,דחיב סנו עבטד

,"תוענמנה ענמנ"ד ןיינע והזש ,"הדימה ןמ וניא ןוראה םוקמ"ד סנהמ החכוהה האב הז לעו
הדידממ הלעמל אוה ןוראהש דבלב וז אל ,ונייה ,דחיב לובג-ילבו לובג ,סנו עבט רוביח
דודמ אוהש הז םע דחיב אלא ,(ימשג בהזמ יושע ותויהב ,לודג סנו שודיח הז םגש) הלבגהו
- "הדימה ןמ וניא ןוראה םוקמ" ירה ,"'וג וכרוא יצחו םייתמא" ,תמייוסמ הדימב לבגומו
.דחאכ לובג-ילבו לובג

הכשמה ידי-לע לעפנ הז ןיינעש - דחיב "ךליו-םיבצינ"ד רוביחל עגונב ןבומ הז ךרד-לעו
הז םיכפוה םתויה תורמל ,דחיב םהינש רוביח תויהל לוכי הדי-לעו ,םהינשמ הלעמלש םוקממ
.הזמ

םיכפוהה 'ב תמגודב םה - "הדימה ןמ וניא"ו "םוקמ" - ןוראבש םיכפוהה 'בש טרפבו
:"ךליו-םיבצינ"ד

ךלה אל ןוראהש המ והזו ,("יתינש אל") תויחצנו ףקותד ןפואב אוה ןוראה ןיינע תוללכ
ופוסש עדיו תיבה המלש הנבש תעב"ש (ד"פר ח"בהיב 'לה) ם"במרה ןיד-קספכ ,'וכ תולגב
וזנגו הוויצ ךלמה והישאיו . . תוינומטמב הטמל ןוראה תא זונגל םוקמ וב הנב ,ברחיל
[...] .תולגב וכלהש (חבזמו הרונמו ןחלוש) שדקמה ילכ ראשכ אלדו ,"'וכ

.ללכ יוניש וב ךייש אל ןכלו ,תויחצנה ןיינע - וניינע ןוראהש יפל

,"םיבצינ") ללכ יוניש םהב ךייש אלש ןפואב םה "תירבה תוחול"ש דבלב וז אל :תרמוא תאז
ארקנ ומצע ןוראה םג אלא ,יוניש הזב ךייש אלש "תירב"ה ןיינע תמגודב ,("יתינש אל"
,ןוראב ללכ יוניש ךייש אל ,ןכלו ,((הכ,אל ךליו) ונתשרפב בותכש ומכ) "'ה תירב ןורא"
.זנגנ אלא ,תולגב ךלה אל הז םושמו

ןוראהש) הז ןיינעב םגש ,"'וג יצחו םייתמא" ,ןוראה תדימל עגונב םג ןבומ הז ךרד-לעו
אל" ,"םיבצינ"ד ףקותה - ןוראבש ףקותה אטבתמ (רתוי אלו תוחפ אל ,אקווד וז הדימב היה
."יתינש

ןיינע אוה ("הדימה ןמ וניא ןוראה םוקמ") ןוראבש םיכפוהה 'ב רוביחש אצמנ הז יפ-לעו
"םיבצינ"ד ףקותה ןיינע אוה "ןוראה םוקמ" :יכ - "ךליו-םיבצינ"ד םיכפוהה רוביח םע דחא
הלעמל ,ליח לא ליחמ הכילה ,"ךליו"ד ןיינע אוה (לובג-ילב) "הדימה ןמ וניא"ו ,(ל"נכ)
רוביחה ןיינע אוה "הדימה ןמ וניא" םע "ןוראה םוקמ"ד רוביחהו .הלבגהו הדידממ
.דחיב "ךליו-םיבצינ"ד

:םדאה תדובעב - "םיבצינ"ד ןיינעה רואיב

."יתינש אל"ד ןפואב ,ףקותב ומוקמב הדימע לש ןפואב הדובעה לע הרומ "םיבצינ" תשרפ
ןירוקו םידמול ובש םלש עובש ונשיש ,ונייה ,המצע ינפב "םיבצינ" תשרפ ןירוק םימעפלו
ןפואב הדובעה רקיע היהת ובש ןמז ךשמ םיכירצש תורוהל - המצע ינפב "םיבצינ" תשרפ
.עובק ןפואב ולצא קקחייו רודחי "יתינש אל"ד ןיינעהש ידכ ,"םיבצינ"ד

ודמעמל םאתהב - "יתינש אל"ד הדובעה ןפואב תוגרד יקוליח המכו המכ םנשיש ,ןבומו
."יתינש אל"ד ןפואב ,ףקותב הדימעה ןיינע ךייש אגרדו אגרד לכבו ,'ה תדובעב ובצמו
[...]

ימ ונשיו ,ונמיה ץוחבמש םייונישהמ לעפתהל ילבמ איה ותדובעש ימ ונשי :אמגודלו
ןפואב הלעתמ רשאכ םג ,ונייה ,אוה ותדובעבש םייונישהמ לעפתהל ילבמ איה ותדובעש
- הטושפ הנומא דצמד הדובעה ףקותב ו"ח תושילח ולצא לעופ הז ןיא ,הגשהו הנבהד הדובעה
."קוניתה הז תעדל ללפתמ ינא"

ותדובעש ןבומ ,'וכ תוקולאב הגשהו הנבהב רתוי תילענ אגרדל הלעתמ ידוהיש םדוק ,הנהד
קוקז וניא בושש בושחל לוכי הגשהו הנבה ידיל עיגמש ירחאל לבא ,הטושפ הנומא ךותמ איה
ןפואב תויהל הכירצ ותדובעש - "םיבצינ"ד הארוהה האב הז לעו .הטושפ הנומא דצמ הדובעל
הנבהד יוליעל עיגמש ירחאל םגש ,ונייה ,"יתינש אל" ,םייוניש אלל ףקותב הדימע לש
."קוניתה הז תעדל ללפתמ ינא" - לוע -תלבקו הטושפ הנומאה ףקות ולצא ראשנ ,הגשהו

אלא ,הטושפ הנומאל עגונב אוה ,"יתינש אל" ,"םיבצינ"ד ףקותהש דבלב וז אל :תרמוא תאז
םהילא עיגהש םיניינעל עגונב םג לעפנ "יתינש אל"ד ףקותהש אוה שודיחה רקיע :וזמ הריתי
ףקותב אוה ןוצרה רשאכש - לכשל ןוצר ןיבש קוליחה תוטשפב ןבומכו .הגשהו הנבה לש ןפואב
אוה "יתינש אל"ד ףקותה רשאכ לבא ,ןל -עמשמ-אק יאמ - רבדב שודיח ןיא "יתינש אל"ד
!לודג שודיח הז ירה ,לכשה ןיינעב

ןבומ ,'וכ תווצמה ימעטב הגשהו הנבהל עיגמש םדוק :תווצמה םויקל עגונב הז ךרד-לעו
תיללכה הנווכה יהוזש ,"ונוויצו ויתווצמב ונשדיק רשא" ,לוע-תלבק ךותמ איה ותדובעש
ירחאל לבא .הירחא רהרהל תושר ךל ןיא יתרזג הריזג יתקקח הקוח :ל"זח ןושלבו .תווצמבש
תווצמה תא םייקל וילע המ םשל :הלאשה תלאשנ - הגשהו הנבה ידיל עיגמו ותדובעב הלעתמש
גישמו ןיבמ אוה ירה - דבלב לוע-תלבק לש ןפואב ,'וכ יתרזג הריזג יתקקח הקוח לש ןפואב
אל ירה - "הירחא רהרהל תושר ךל ןיא" עודמ ,ןכ םאו ,הזב -אצויכו רבדה םעט תא רבכ
ןפואב רוהרה :הברדא אלא ,תווצמה םויקב ו"ח תושילח ידיל איביש רוהרה תודוא ןאכ רבודמ
תדובעב גונעתו החמש ,תויח תפסות ולצא לעופ הז רוהרהש ,רבדבש לכשה תא גישמו ןיבמש
,"יתינש אל"ד ןפואב תויהל הכירצ לוע-תלבקד הדובעהש ול םירמוא הז לעו - !?'ה
.הגשהו הנבה ידיל אב רשאכ םג ,"םיבצינ"

מ"הס .א,פק .א,דפ א"ח םיסרטנוק מ"הס) םירמאמ המכו המכב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ראבמש ומכו
םאו בא דוביכ ,האנוא ,הבינג ,לזג ומכ) "םיטפשמ"ד תווצמה םגש (מ"כבו .46 'מע שידיא
- םיקוחד תווצמה ומכ לוע-תלבק ךרדב םמייקל ךירצ ,לכשה דצמ תובייוחמ םתויה םע ,('וכו
[...] ."יתרזג הריזג יתקקח הקוח"

:ונניינעל רוזחנו

תוגרדה לכב תויהל הכירצ - "יתינש אל"ד ןפואב ףקותב הדימע ,"םיבצינ"ד הדובעה
,'וכ הגשהו הנבה ידיל עיגמו ותדובעב הלגתמ רשאכ םגש ליעל רומאכ הדובעבש םינפואהו
ללפתמ ינא" ,הטושפ הנומא ךותמ הדובעל סחיב "יתינש אל"ד ףקותב ודמוע לע דומעל ראשנ
."קוניתה הז תעדל

ךיצע בטוח" דע "םכיטבש םכישאר"מ ,לארשימ דחאו דחא לכ תדובעב ךייש הז ןיינעש ,ןבומו
ףקותב הדימעה תא לועפל רתוי לקנ "ךימימ באושו ךיצע בטוח" לצא :הברדאו ,"ךימימ באושו
םיכירצ םהש ,הגשהו הנבה ילעב ,"םכיטבש םכישאר" לצא רשאמ ("םיבצינ") הטושפ הנומאד
.הטושפ הנומא ךותמ הדובעל לבלבת אלו ערגת אל םתגשהו םתנבהש םמצעב לועפלו עגייתהל

ןפואל עגונב - רתוי הכומנ אגרדב ("יתינש אל") "םיבצינ"ד ןיינעה ךייש הז ךרד-לעו
:הקדצה תניתנד

לודג לכש לעב ותויהבש "ןובשח" תושעל לוכי ,הקדצל ןתונו ויקסעב חיוורמ ידוהי רשאכ
תא חיוורהל חילצה הז ידי-לע הנה ,רתויב חלוממו לודג "רעיירד" ותויהב - טרפבו ,רתויב
.הקדצל הז םוכס תתל ול רשפאתנו ,ופסכ

ראשייש ,ונייה ,"יתינש אל" ,"םיבצינ"ד ןפואב תויהל הכירצ ותדובעש ול םירמוא הז לעו
םדוק) רחסמה יניינעב "קונית" ותויהבש םשכ :הנומאה ןיינעל סחיב ףקותב ודמוע לע דומעל
לש ותכרב ידי-לע ול אב חוורהש הטושפ הנומאב ןימאה (לודג רחוס אוהש בושחל ליחתהש
הנומאה ףקות ולצא ראשיהל ךירצ ,רחסמ יניינעב "לכש לעב" השענש ירחאל ןכ ומכ ,ה"בקה
.ה"בקה לש ותכרב ידי-לע ול אב חוורהש

,"קונית" אוהש חיכומ - ותוחקיפ לדוג ינפמ איה רחסמב החלצההש ותבשחמ םצעש איה תמאה]
ול םירמוא ,רחסמה יניינעב "לכש לעב"ל ומצע תא בישחמ אוהש תויה ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
ולצא ראשיהל ךירצ ןכ ומכ ,הטושפ הנומאד ןיינעה ולצא היה "קונית" ותויהבש םשכש
יפל - "לכש לעב" השענש ירחאל םג ("יתינש אל") "םיבצינ"ד ןפואב הטושפ הנומאד ןיינעה
.[המדמה תעד

אטבתמ המב ,ונייה ,"םיבצינ"ד הדובעה ןפואל עגונב תוגרד יקוליח םנשי - ליעל רומאכו
.הדובעה תוללכבש תוגרדה יקוליחל םאתהב - ותדובעב "יתינש אל"ד ןיינעה

ותגרדב ראשנ וניאש ,ונייה - "ךליו"ד הדובעה האב ,"םיבצינ"ד הדובעה ירחאל ,הנהו
לוכי וניא ידוהי :תרמוא תאז ."ליח לא ליחמ" ךלוהו ותדובעב הלעתמ אוה אלא ,תמדוקה
תולעהלו ףיסוהל וילע אלא ,םדוקה ובצמו ודמעמב ,ודמוע לע דומעל ראשנש הזב קפתסהל
."ליח לא ליחמ וכלי" - שדוקב

םויד ןיינעה תוללכ תודוא (לולא י"ח תחיש) הז ינפלש תודעוותהב רבודמה ךרד-לעו]
ותאירב תשדחתמ םויו םוי לכבש רחאמ ,"תדלוה םוי" תמגודב אוה םויו םוי לכש - "תדלוה
אלא ,הז םויב השדחתנש יפכ ותואיצמל תכייש הניא לומתאד ותדובע תוללכ ,ןכלו ,םדאה לש
.['וכ שדחמ עגייתהל וילע הז םויב

"םיבצינ"ד הדובעה םגש ןבומ ירה - "ךליו" תויהל ךירצ "םיבצינ" ירחאלש יפ-לע-ףאו
."המת הדובע" תניחבב איה ("ךליו"ל עיגמש םדוק)

,הדובע הירחא שיש - "המת הניאש הדובע" :הדובע יגוס 'ב ויה שדקמה-תיבב ,הנהד
תניחבב איה "םיבצינ"ד הדובעה - ןדיד ןודינבו .הדובע הירחא ןיאש - "המת הדובע"ו
אוהש ןמז לכ הנה ,"ךליו"ד הדובעה תויהל הכירצ הירחאלש יפ-לע-ףא יכ ,"המת תדובע"
,המילש הדובע והז ירה ,"םיבצינ"ד ןפואב איה ותדובעו ,הז ינפלש בצמו דמעמב אצמנ
.המצע ינפב ,"המת הדובע"

,ןיינעה םויס לע תורוהל - תיפוס ם"מב תמייתסמ "םיבצינ" תביתש הזב זמורמ הז ןיינעו
."המת הדובע" יהוזש רחאמ

"ךליו" תשרפו המצע ינפב "םיבצינ" תשרפ ןירוק םהבש םינשב ךייש ליעל רומאה ,הנהו
,(היטרפ לכ לע) "םיבצינ"ד הדובעה תשגדומ ובש םלש עובש ונשיש ,ונייה ,המצע ינפב
"ךליו-םיבצינ" ןירוק וז הנש תועיבקב לבא ;"ךליו"ד הדובעה תשגדומ ובש םלש עובש ונשיו
הדובעה יגוסמ דחא לכ לע ןיתמהל ןמז ןיא חישמה תומיל בורק םיאצמנ רשאכש תורוהל ,דחיב
ןפואב הדובעה תישענ עגר ותואבו םוי ותואב אלא ,המצע ינפב ("ךליו"ו "םיבצינ"ד)
םג ,ןכלו ,"המת הדובע" תניחבב איה "םיבצינ"ד הדובעה זא םגו) דחיב "ךליו-םיבצינ"ד
.(תיפוס ם"מב "םיבצינ" תבית תמייתסמ ,םירבוחמ "ךליו-םיבצינ" רשאכ

עגונבו ,דחיב "ךליו-םיבצינ"ד ןפואב היהת לארשימ דחאו דחא לכ תדובעש ןוצר-יהיו
אטבתהל ךירצ המב עדיי הז ידי-לעו ,'וכ ובצמו ודמעמב דחאו דחא לכ ןנובתי - לעופל
.םיחפט הרשעמ הטמל ,לעופב השעמב תאז איבהל - רקיעהו ,"ךליו-םיבצינ"ד ןיינעה ולצא

בצינ"ד ןפואב ,"םכלוכ םויה םיבצינ םתא"ד בצמו דמעמב םיאצמנ לארשי ינבש הז ידי-לעו
ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ םע דחיב םיכלוהש ,ונייה ,"ךליו"ל שממ בורקב םיכוז - "ךלמ
'ה יניע דימת 'וג רשא ץרא" ,השודקה ונצראל - (חישמה ךלמה) ונקדצ חישמ םע דחיבו
,ישילשה שדקמה-תיב ,הכולמה ןומראל - אפוג םשו ,"הנש תירחא דעו הנשה תישרמ הב ךיקולא
."ךידי וננוכ י-נדא שדקמ"

ק"כ ןושלבו ,"םהילע ולביק ןוצרב ותוכלמ"ד ןפואב הנשה-שארב ךלמה תרתכהל םיננוכתמו
איה הרתכההש - (ב"פ ג"שת ה"ר לש ט"וי ה"ד) "עודיה ךשמה"ב ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ
."הלודג החמשב"
'ג ךרכ ב"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ב"משת'ה ךליו-םיבצינ תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 2235-2228 'מע,עבטה ןמ הלעמלש סנ לש ןיינע תויהל לוכיש ורבסש לארשי ילודג שי
םלכשב חנוה אל ,דחיב לובג-ילבו לובג ,דחיב סנו עבטד רוביחה לבא

םייקל וילע המ םשל - הגשהו הנבהל עיגהו ותדובעב הלעתנש ירחאל
לוע-תלבק לש ןפואב ,יתרזג הריזג יתקקח הקוח לש ןפואב תווצמה תא
?דבלב

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


בוטה רוריב םלשוי חישמה תומיב
ערהמ


?יאמש תיבכ תויהל הכלהה הנתשת אובל-דיתעל עודמ

- םיריתמ ללה תיבו םירסוא יאמש תיב ,ללה תיבו יאמש-תיבד תותגולפה רואיב םדקהב
:םלועה רוריבב הרותה תלועפ ןפואל עגונב איה אתגולפהש

לאמש" ,הייחד לש ןפואב אוה רוריבה אמלע ילוכל ,םייוצר-יתלב יאדווב םהש םירבדב
אמלע ילוכל ,תושרה יניינע ,םירתומ יאדווב םהש םירבדב ;לוספו רוסא ,אמט - "החוד
םהב תושמתשהה ידי-לע ,רשכו רתומ ,רוהט - "תברקמ ןימי" ,בוריק לש ןפואב אוה רוריבה
רוריב םהב השענ הז ידי-לעש ,"והעד ךיכרד לכב"ו "םימש םשל ויהי ךישעמ לכ" ,םימש םשל
אלימבו) םילוכיש וא םתוחדל םיכירצ םאה קפס שיש םירבדבו ;השודקל היילעו ךוכיזו
םא יכ ,יולגבו לעופב הארנו רכינ וניא ערהש םושמ ,השודקל םתולעהלו םברקל (םיכירצ
:ללה תיבו יאמש תיב יגילפ - ב"ויכו ,דבלב םלעהבו חוכב

םג רוסאלו תוחדל ,רימחהל איה םלכש תייטנ - (תורובגה תניחבמ םתמשנ שרושש) יאמש תיב
- (םידסחה תניחבמ םתמשנ שרושש) ללה תיבו ,דבלב םלעהבו חוכב אוה םהבש ערהש םיניינעה
...יולגבו לעופב ער םהב ןיאש םירבדה ריתהלו ברקל ,לקהל איה םלכש תייטנ

:ןכלו

לוקשל יאמש תיב לש םתגרדל םיכייש םניא םדא-ינב בורש אוה םלועה בצמש הזה ןמזב
הכלה - הרותב תילענ אגרד ידי-לע וררבלו םלענה ערמ םג תוריהזה תילכתב םהיכרד קדקדלו
תיב לע יאמש תיב וברו ונמנ"שכש דעו ,הנשמ הניא ללה תיב םוקמב יאמש תיבו ,ללה תיבכ
םיקחודש הז ידי-לע יכ ,"לגעה וב השענש םויכ לארשיל השק היה . . םויה ותוא" ,"ללה
חוכ ףסותינ אלימב ,השודקל םתולעהלו םברקל םילוכי ויהש םירבד השודקה לובגמ םיקחרמו
.הז-תמועלב

ימכחד לכשה עבטב תעדה לוקיש הנתשיש ןוויכ - יאמש תיבכ הכלה היהת חישמה תומיב לבא
המ אלא ןיידל ול ןיאש" ללכה יפ-לע) חישמה תומיב םלועה בצמ יונישל םאתהב לארשי
םלוכ ויהי ,ערה ןמ בוטה רוריב םלשויש ירחאל ,יכ - יאמש תיב תעדכ ("תואור ויניעש
םלענה ערמ םג תוריהזה תילכתב םהיכרד לוקשלו קדקדל ,"ויתוחרוא םשה"ד בצמו דמעמב
םירבדה קוחירו תייחד ידי-לע - יוצר-יתלב ןיינעד תורשפאה תלילשל דעו ,(חוכבו םלעהב)
ידי-לע היהי הז ןיינעו ;(ערה תואיצמ םלועב ראשנ ןיידעש ןוויכ) םלענה ער םהב שיש
יתאמ השדח הרות" - לארשי ינב לכ לצא ("יפט ידדחמ") הרותב רתוי תילענ אגרד תולגתה
וליפא םדי-לע תללשנ ,םלועה רוריבל תוכיישמ הלעמל םתויהלש ,הרותה תודוסו ימעט ,"אצת
.םייוצר יתלב םיניינעל תורשפאה
(578-577 'מע ,ב ךרכ א"שנת'ה תוחישה רפס ;א"שנת'ה תועובשה גחד 'ב םוי תודעוותהמ)

רקיעה אוה השעמה


תושעל ןיא - לארשי-תבהאו הקדצב
!ללכ תונובשח


ךורע-ןחלושה לש תונובשח אל וליפא

םג ללוכ ,תולבגהו תודידממ הלעמל ,ללכ תונובשח אלל תויהל הכירצ לארשי תבהאב תוקסעתהה
ןקזה ונבר ירבדכ ,תודיסחה תדימ יפ-לע - ךורע-ןחלושה לש תולבגהו תודידממ הלעמל
אלש) תלוזה תבוטלש ,"קידצ ןרבוק ,דיסח ןפרוש" ארמגה ירבד יפ-לע "דיסח" םשה שוריפב
"ול קיזמש בג-לע-ףא (ןרבוקל אלו) ןפרושל (דיסחה) רימחמ" (תרבועמ השא םהילע רובעת
קזיההש תורמלש אלא דוע אלו ,("םדאל תקזמ (םדאה ןמ אבה רבד לכו) ןרופיצ תפירשש
םיינרופיצה תרובקבש קוחרה ששחה רשאמ רתוי בורקו לולע םיינרופיצה תפירשב ומצעל
תואיצמ תוירשפא ענמיש רקיעה ,ומצעל קזיהה תוירשפא םע בשחתמ וניא - "ילגמו ירדהד"
.ךכ בייחמ וניא יאדווב ךורע-ןחלושש יפ-לע-ףא ,תלוזהל קזיה לש הקוחר

"ךדואמ לכב" הקדצ

,רדהמה ןמ רדהמו ,רדהמ ותויהלו ,רשעמ ןתנ רבכש יפ-לע-ףא :הקדצל עגונב הז ךרד-לעו
האובת לש ינש רשעמ) תודשהמ ןה - םיחוורה יגוס לכמ שמוחהו רשעמה ןתנו ,שמוח םג ןתנ
םג םא רבדבש תועדה יקוליחב בשחתהל ילבמ ,(םיפסכ רשעמ) "איטמקרפ"המ ןהו ,(תוריפו
רתוי ןתיל ךישממו ,ךכב קפתסמ וניא - ןנברדמ אלא וניאש וא הרותה ןמ אוה םיפסכ רשעמ
לכמ תאצל ךירצש אוה קעוצ ,"שמוחמ רתוי זבזבי לא זבזבמה" ול םיקעוצשכו ,רתויו
!תולבגהה

בויחה הרותב שרפתנ אלש יפ-לע-ףא ,שפנ-תריסמ ידכ דע תויהל ךירצ 'ה תבהאבש םשכ
,תולבגה אלל ,"ךדואמ לכב"ד ןפואב לארשי-תבהא ול היהתש ומצעב לעפ ןכ ומכ ,שפנ-תריסמד
תנקת לע ו"חו ו"ח "רבע" אמש קודבלו ,ךכ וא ךכ תושעל ךירצ םא ךורע-ןחלושב ןייעל ילבמ
...!אשוא

...ןמזה לע לבח

ןמזה לע לבחש םג המו ,תונובשח תושעל ןיא - לארשי-תבהאו הקדצ - הלא םיניינעב
.תונובשח תיישע לע םיזבזבמש

,ותונקזב םגו ,שטיוואבוילל ילגר ךליל דיפקמ היהש םידיסחה ינקזמ 'א לע םירפסמ -
םירשעו האמ ירחאלש ,ורמואב ,הלגעב עוסנל םיכסה אל ,הלגע ורובע רוכשל ועיצה וינבשכ
ושרדיש םיסוסה ...םע ןויד לע ןמזה תא זבזבל ונוצר ןיא ,ןוילעה םלועל אובישכ ,הנש
,םהמיע ןעטתהל לכויש ףא ,ןכש !ךכב ול ועייס םהש ןוויכ שטיוואבוילל ותכילה רכשב קלח
...!ןמזה לע לבח ,םוקמ-לכמ

םהבש הלאכ םיניינע רובע תאז ריאשהל שי ,לבא ,בושח רבד םנמא אוה ןובשח תיישע
.ללכ תונובשח תושעל ןיא - לארשי תבהאו הקדצב וליאו ,תונובשח תושעל םיחרכומ
- 325-324 'מע ינש קלח ,א"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"ישת'ה לולאב י"ח תודעוותהמ)
(הגומ יתלב

יבר יצוצינ


יללכ נ"פ


יברל שיגהל גהנמה לחה ץ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ לש וימיב
דע * תודסומהו םידיסחה לכ םשב ,יללכ נ"פ הנשה-שאר ברעב
ןיינעמ ןכלו ,םסרפתמ היה אל נ"פה חסונ ,תונורחאה םינשה
ח"לשת תנשמ יללכ נ"פב ץיצהל


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ר"ומדא ק"כ לש ןיד אמלעב תונורחאה וייח תונשב שרתשהל ולחהש םיידיסחה םיגהנמה דחא
'מע 'ד"בח-םיגהנמה רפס'ב ראותמה הז אוה - יעיבשה רודב תאש רתיב וכישמהו ץ"יירהומ
:55

ללכ רובעו ,ותיב ינבו א"טילש ר"ומדא ק"כ רובע 'נ"פ' םירסומ םידיסחה
."יללכה נ"פ" םשב ארקנה ,לארשי

לכב ,לארשי ינב לכ תא ךרבל ר"ומדאה ק"כ גהונ "יללכה נ"פ"ה תלבק תעב
."הקותמו הבוט הנשל הבוט המיתחו הביתכ" תכרבב ,םהש םוקמ

חת 'מע םשו .זמ-המ 'מע 'ד"בח-יגהנמ רצוא'ב הבחרהב ופסאנ הז דמעמ לע םיפסונ םיעטק
אוה ןימימ ןושאר וילע םותחהו צ"יירהומ ר"ומדא ק"כל רסמנש 'יללכ נ"פ'מ םוליצ ןתינ
.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ

תוכרבו ,(זמ 'מע םש 'רצוא' האר) םיאושנ קר םיחכונ ויהיש השגדה התיה נ"פה תריסמ תעב
.וספדנו ודי-לע והגוה ףאו ומסרפתנ םינשה ךשמב יברה

"ץוחבו תיבב חטבו טקשה"

תנשב - יברה תארוה יפ-לע - םסרפתה הנושארלו ,ללכ ךרדב םסרופמ היה אל נ"פה חסונ
רפס') ומסרפל הרוהו והיגה יברהשכ ,ימלועה סנכה יפתתשמ םיחולשה לש הז גוסמ נ"פ ה"משת
ךכו .הנעמה דצל (6 'מע ,א"שנת קרוי-וינ ,ת"הק 'םיחולשה יסוניכ םע רשקב - תוחילשה
ט"משת (50 'מע) ח"משת (42 'מע) ז"משת (23 'מע םש) ו"משתב] עבק לש גהנמל רבדה ךפה
.[(131-130 םש) נ"שת (97 'מע)

:ח"לשת הנשה-שאר ברעב יברל רסמנש נ"פה חסונ ונינפל

ח"לשת'ה תנש יללכה נ"פ

ונברו ונרומ וננודא ק"כ רובע םייתימאה םידסחהו םימחרה רוקממ םיבר םימחר ררועל אנא
תינקדצה תינברה ותשאו הנח תרמ תינקדצה תינברה ןב לדנעמ םחנמ ברה ושודקו לארשי אישנ
םיקידצ לש ןרפסב ומתחייו ובתכייש הניד המחנ תרמ תינקדצה תינברה תב אקשומ 'יח תרמ
םולשלו םיבוט םייחל הקותמו הבוט הנשל הבוט המיתחו הביתכב םיבוט םייחל רתלאל םירומג
היהיו נ"מגע לש תוערואמ םוש ו"ח היהי אלש גונעתו החונמ ייחו המילשו הנוכנ תואירבב
הארנה בוטב הריתי האלפהב תוריאמו תובוט םינשו םימי ךרואב ץוחבו תיבב חטבו טקשה
.םיחפט הרשעמ הטמל הלגנהו

החלצהב לבת יבחרמ לכב 'יש ש"נא לכו ד"בח ידיסח תדע להק תא להני א"טילש ר"ומדא ק"כו
עבשיו תוינחורבו תוימשגב תועפשההו תוארוהה לבקל םייואר םילכ ויהיו לכ ןיעל הגלפומ
הגהנהו םיער תבהאו הליפתה תדובעו תימינפהו תילגנה הרותה דומילב םהלש הגהנהמ בר גנוע
לבת יבחרמ לכב לארשי תדע להקמ ופסותיו ,תונייעמה תצפהו תודיסחהו םידיסחה יכרדב
.ותכרדהו ויתוארוה לכל א"טילש ר"ומדא ק"כל רשקתהלו ד"בח ידיסח תטישל םינומהב

ר"וגב הגלפומ החלצהב הילהנמו היפינסו ךוניח יניינעל זכרמו לארשי הנחמ תודסומהו
.יתימאה ונוצרו וצפחכ םרה םדיקפת תואלמל

וצפחו ונוצר יפכ םהילהנמו םהש םוקמ לכב הרותה תודסומו שטיוואבויל ד"בח תובישיהו
רוא םיציפמו המימת הרות רואב םיריאמ םימלשו םיארי םימימת םידימלת דימעהל יתימאה
םיניינעה לכב הגלפומ החלצה הרותה תודסומו תובישיהל היהיו תודיסחהו תילגנה תרות
הפד תיזכרמה הבישיה דחוימבו םוצע רפסמב םידימלתה וברתיו תראפתלו םשל היהיו ר"וגב
םהל היהי הנורחאב ופסותנש תובישיהו ,כ"כ הכרצנה הימינפה תא תונבל לקנב םהל היהיו
םידמולה םידימלתה רפסמ לידגהל םיבוכיעו תועינמ םוש םהל היהי אלו הגלפומ החלצה
.תומוקמ הברהב תושדח תובישי לקנב חותפל תורשפא היהיו ,הבחרהב ר"וגב םתקפסהו

החלצה הארתיו דסומה לש הנווכה תימינפ תואלמל וחילצי רתאו רתא לכב םיכרבא יללוכהו
.לכ ןיעל ללוכהב םידמולה לש

תודסומה לכו דסומה תראפתל אלפומ ןפואב וחילצי םהש םוקמ לכב לארשי ןג תונחמהו
,ר"וגב הגלפומ החלצהב וחילצי םהש םוקמ לכב תונבל ץיק תונחמה ןכו תונבה ךוניחל
.םדומילב וחילצי תוכנחמהו תודימלתהו

ר"וגב םתדובע לכב האלפומ החלצהב וחילצי לבת יווצק לכב ד"בח תדוגא יריעצ תודסומהו
םתדובעו םדי לעו ןעטסיקנאטהל ,םינקסעהל ,םירבחהל ,םהל םיכיישה תוארוהה תואלמל
.לארשי םעמ א"ואכמ הווקמה

ןדיקפת תואלמל ןתדובעב וחילצי תומוקמה לכב םהיפינסו ד"בח תונבו ישנ תודסומהו
.ןה תופי לארשי תונב לש הגרדב ויהיש לארשי תונבו ישנ לע עיפשהלו

טרפו טרפ לכב םתדובעב וחילצי תומוקמה לכב 'יש ש"נאמ 'וכו דסחו הקדצ לש תודסומה לכו
.תוריפ יריפו תוריפ ושעי םהיתולועפו

תומוקמה לכב ד"בח יתבו םיבר תומוקמב ל"ת םיאצמנה א"טילש ר"ומדא ק"כ לש םיחולשהו
'יש י"בחאמ םינומה ברקל םהיתולועפ הברתיו לדגתיו יתימאה וצפחו ונוצר תואלמל וכזי
.ר"וגב םינינעה לכב עבטה ךרדמ הלעמל החלצה םהל היהיו לעופב היתווצמלו הרותל

ק"היעבו הקיתעה םילשוריבש םיחולשהו ו"ת ק"האב ד"בח תודסומ לכו תובישיה לכ דוחיבו
תונייעמ ץיפהל םדי לעו עבטה ךרדמ הלעמל הבורמ החלצהב םיניינעה לכב וחילצי תפצ
.ולוכ םלועה לכב םדי-לעו ו"ת שדוקה ץרא לכב תודיסחה

וטשפתיו ןוצרבו ץפחב ולבקתי ריפוקבו סופדב וספדנש שדוק תוחישו תודיסח ירפס ןכו
.הדמתהבו הדיקשב םהב ודמליו וגהיו 'יש לארשי-ינב וניחא ברקב

תויהל חרכומש תמאה וריכיו שממ בורקב ירמגל לטבתת ידוהי והימ לש המויאה הריזגהו
.הרהמב ולטבתי 'קה וניתרות תד דגנ םהש םש תוריזגה ראש ןכו הכלהכ רויג

החונמ ייח םהל היהי לזרבה ךסמ תחת תונידמהב התע תעל םיאצמנה 'יש לארשי-ינב וניחאו
בורקב םשמ ואצייו תועינמ םוש ילב תווצמהו הרותה םייקל ולכויו הבחרהו הבוט הסנרפב
.םתא םבהזו םפסכ ,הנה ובושי לודג להק רמאנש ומכו

םברקל םשמ ואציש לארשי-ינב וניחאמ ולא תא ברקל םתדובעש רתאו רתא לכב תודסומהו
וחילצי ךרטצמה לכב תוימשגב םתיב ינבלו םהל רוזעל ןכו תווצמו הרות ירמוש ויהיש
.המרו האלפומ החלצהב

החונמ ייחו חטבו טקשה םולש היהיו םידוהי םיבשותב הברתת סטייה ןוארק לש הנוכשהו
םייח םהל היהיו ו"ח ערואמ םוש ערואי אל םהש םוקמ לכב 'יש ש"נאלו קספה ילב דימת
.םירשואמו ט"ואל םיכורא

לש ברח וליפאו ,םכצראב חטבל םתבשיו רמאנש ומכ החונמו םולש היהי ו"ת השודקה ונצראבו
םוש עראי אל לבת יווצק לכב םהש םוקמ לכב םידוהיה לכל ןכו םכצראב רובעת אל םולש
דועיה םייוקיו ,ןבאכ ומדי ךעורז לודגב דחפו התמיא םהילע לופתו - ת"ליה - ו"ח ערואמ
.ךיתוקינמ םהיתורשו ךינמוא םיכלמ ויהו

הרותמ םימגתפ ב"יהמ - לארשי ינב לכמ םגו - ר"בשת לש הרותה תויתוא יפלא יוביר תוכזו
איבי הפ-לעב םתוא רוזחלו עדיל א"טילש ר"ומדא ק"כ עיצהש אינתהמ ,פ"עבש הרותמ ,בתכבש
ר"ומדא ק"כ תשקבו ,םקנתמו בייוא תיבשהל זוע תדסי םיקנויו םיללוע יפמ החטבהה תא
.לבת יווצק לכב ןוצרב לבקתי תויסנכ יתבהל תוחילסה ימימ א"טילש

,ןיליפת עצבמ ,הרות עצבמ :םייללכה םיעצבמהו ,א"טילש ר"ומדא ק"כ עיצהש םיעצבמה לכו
תורשכ עצבמ ,ק"שנ עצבמ - הימכחו הנבי - םירפס אלמ תיב עצבמ ,הקדצ עצבמ ,הזוזמ עצבמ
דוחיבו םינטקלו םילודגל היטרפ לכב ךוניח עצבמ ,החפשמה תרהט עצבמ ,היתשהו הליכאה
לכב 'יש י"בחא לכ לצא ןוצרב ולבקתי ,לארשי תבהא עצבמ ,ךוניחה תנשל זרכוהש אתשה
םוש הז לכל היהי אלו זוע רתיבו תאש רתיבו ירשפא לכב הזב לדתשהלו קוסעל ולוכ םלועה
לכל ןכו - ו"ח הז דגנ הפ הצופ םוש היהי אלו ולטבתי הזל םידגנמה לכו םיבוכיעו תועינמ
תמאה וריכיו םיבהואל וכפהתיו םירזועל ויהי הברדאו - א"טילש ר"ומדא ק"כ לש תוארוה
בורקב וברקי - ןימינ הרשע - םיעצבמ הרשעה ולא רשאו לארשי ללכ תבוטלו םתבוטל והז רשא
וארי םלוכו ןדיד אלגעב ונקדצ חישמ תאיבב תיתימאו המילשה הלואג ,לודג רתויה עצבמהל
.קידצ תונרק הנממורת רשב יניעב

:םימותח ונינפלש קתעהב נ"פה לע

הקבר ןב םוחנ

ענאדב עשאיראמ ןב לדנעמ םחנמ

אינעה הרש ןב לארשי

ןהכה הטיא 'יח ןב ןרהא

לדנייש רתסא ןב ןהכה סחנפ השמ
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

יברה םע 'ךילשת'


יברה גיהנה הבש הנושארה 'ךילשת'ה תכולהת לש הרופיס
הדיעצה תא ,ץ"יירה ר"ומדא ק"כ לש ונתחכ זא ,ונרוד אישנ
דרומב םידעוצ םידוהי יתיאר רשאכ" * הריש ךותמ ,ךסב
ץרפתה יבלבש ץוצינה 'ינא ידוהי דדיה' םירש בוחרה
..."הבהלל


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

קחורמה םוקמ ,'ינאטובה ןג'ה לא 'ךילשת'ל תכלל ונייח-תיבב היה גוהנ ח"כשת תנש דע
.'ךילשת' ךורעל וגהנ םשו ,םימ םגא היה הזה ןגב .770 שרדמה-תיבמ הכילה העשה תיצחמכ

.הרמזו הריש בורב להקה לכ עסופ וירחאו שארב יברה רשאכ רדוסמ רדסב הלהנתה הדיעצה

.(דמק-גמק 'מע) אנש קרפ ירשת יגהנמ 'ד"בח יגהנמ רצוא'ב וספדנו וטקול םידחא םירואית

הנשה -שארד 'ב לילב .טע 'מע 'א ךרכ 'וביסמב ךלמה' רפסב העיפומ תפסונ תוסחייתה
:ג"שרה אטבתה ד"כשת

.להקה לע םוצע םשור התשע ךילשתל הכילהה

:תמייוסמ ןוצר תועיבש יא הריגסה יברה תבוגת

תא ותריש םידוהי הרטשמ ישנאש ררבתה ןכש ,'הלאש'ב ךורכ רבדה םלוא
!בוט םויב םידעוצה

ררועתהש ץוצינה

רפכ' לש ילגנאה רודמב ומסרפתהש יפכ) רנזופ ןמלז ברה לש ויתונורכזמ ישפוח םוגרת ןלהל
:(דודשא ,סייו יולה 'יש ןרהא 'ר ידיב השענ םוגרתה .793 ןויליג ,'ד"בח

ךולמל םילוכי םניא םיכלמ ינשש ןוויכמ ךא ,ודלוויהב ךלמ וניה ךלמש בתוכ ע"נ יברה
לכ 'ךלמ' אוה ןפוא לכב ךא .םייק דיקפתב ומדוק דוע לכ רתכומ אל אוה ,תחא הנועבו תעב
.ןמזה

.תואישנה תא וילע לביקש תעמ קר אל ןמזה לכ יבר אוה .יבר לע רמול ןתינ ךכל המודב
.ילש הרשעה תונשב ול דע יתייהש 'ךילשת' רופיס םכל רפסא הבה

רתויב הנטק התייה סטייה-ןוארקב ד"בח תליהק .ג"שת הנשה שארב ,1942 תנשב ךרעב הרק הז
דרומב דועצל ונגראתה .שפנ םישימחו האמ ילוא התנמ איה .םינש רובעכ היהתש המל האוושהב
,(יברל הנמתנ ךכ-רחאש) צ"יירה יברה לש ונתח .ינטובה ןגב 'ךילשת'ל יווקראפ ןרעטסיא
םירוט ינשב םיכלוה ךילשתל" .ךילשתל תכלל ךירצ ךכ אלש ריעה ,ונתכילה תרוצ תא הארשכ
.רמא ,"הריש ידכ ךות

-ןוארקב הנוכשה .הזכ רבד יתעמש אל םלועמ - ?רישל ?ייווקראפ ןרעטסיא דרומב דועצל
תורידב ןולח לכ .תיתד אקווד-ואלו הרישע ,תידוהי הרקיעב התיה 40-ה תונשב סטייה
,םיפלא ילואו תואמ ויהי .ונלש דעצמב םיפוצה םישנאב אלמ היהי ךרדה לע הפוצה תוראופמה
אוה לבא .(ןשייב תמאבו ריעצ יתייה) ימצעב יתסנכתה .ןבומכ ילע ?ולכתסי םלוכ ימ לעו
.הרישב ונדעצו םירוט ינשב ונרדתסה - וירבדכ ונישע ונאו רמא [יברה=]

.יתליפת העמשנ האבה הנשב .דיתעב םעפ-יא וזכ הכובממ יתוא ליציש ךרבתי 'הל יתללפתה
לע רוזחל ךירצ היה אל יברה) הרישבו םירוט ינשב 'ךילשת'ל תכלל ונגראתה םלוכ רשאכ
יכמות' תבישי לש עיפשמהו ץרמנה דיסחה ,ןיטיול לאומש 'ר יל ארק ,(הנש ינפלמ וירבד
ירוחאמ ומע דועצל ינשקיב ןכלו םידעוצה בצקב דומעל וחוכב ןיאש יל רמא אוה .'םימימת
...הלבקתנ יתשקבש החמש יתאלמתה .םידעוצה

,ןגה תא בזע להקה רשאכו ,הכירבל רחואמ תצק ונעגה .דעצמה ירוחאמ המ קחרמב ונדעצ
תאזה םעפב .םהירוחאמ המ קחרמב ,רתוי רחואמ הרובחל ונפרטצה .םינכומ ונייה אל ןיידע
םישנא אלמ היה תיבה תיזחב חטשה .תוריד תיב דיל ונרבע .ןוינוי בוחר הלעמב היה דעצמה
לש גח ישובלמב שובל היה דחא לכ .תולגעב תוקוניתו םיצצורתמ םידלי ,םיחחושמ םישנו
,הנבל הצלוח ,ןלמועמ ןוראווצ שבל אוה .יביל תמושת תא דכל דחוימב דחא םדא .הנשה-שאר
,ילא שגינ בטיה שובלה םדאה ,םהינפ לע ונפלח רשאכ .רוחאל הדיפקב תוכושמ ויה ויתורעשו
יתאצוה ישוקב ,יתמגמג .?"םירש םה עודמ ?םירש םה עודמ" :תעדל עבתו ,יעורז תא שפת
קומע ןאכ" .הקזוחב יעורזב קיזחה ןיידע שיאה ."ךילשת"ו "הנשה שאר"ל רבעמ הלימ
.ךלהו קחרתה אוהו ."ץוצינ יל שי" ,וביל לע עיבצמ אוהשכ ,שגרב ,תוניצרב רמא ,"םינפב

תשרד עמש קפס אלל .רקוב ותואב תסנכה-יתבמ דחאב תוליפתב ףתתשה שיאה קפס אלל
תכולהת .ןשי ץוצינה לבא .הלהקמו שגר אלמ ןזח לש םהיתוניגנל ןיזאהו תוררועתה
.ובילבש ץוצינה תא וררוע - םירשה םישנאהו 'ךילשת'ה

דועצל םיכירצ ונאש עדי אוה לבא .םימיה דחאב יברה היהי ריעצה ןתחהש זא בשח אל שיא
תשבוח הניא וליפא רשא ,םודרו טקש ץוצינ םע תחא 'המשנ'ש ללגב 'ךילשת'ה תעב רישלו
רשא ,רחא תפומ היה לבא .ילוא ?תפומ הז היהה .וז ךרדב ררועתת ,הנשה-שארב הפיכ
אל ,דחא ףא ,דחא ףא לש ותעד לע הלע אל - וב םיברועמ ויה םיריעצו םינקז ,םידיסחה
.ולוקב עומשלתודיסחה ינייעממ


ךליו-םיבצינ תשרפ


םכיטבש םכישאר םכיקולא 'ה ינפל םכלכ םויה םיבצנ םתא
(י-ט,טכ) ךימימ באש דע ךיצע בטחמ . .

"ףוג" ,("םכלוכ") המלש תחא המוק םיווהמ ("ךימימ באוש . . םכישאר") לארשיב םיגוסה לכ
ןכ ,(וצפח זוחמל עיגהל ידכ) לגרל קוקז שארהש םשכ - ורבח תא םילשמ קלח לכ ובש ,לודג
ומצעב אוצמל לוכי דחא לכ .("ךימימ באוש") םעה יטושפל םיקוקז ("םכישאר") םעה ישאר םג
.ומילשמ וריבח הז ןיינעבש ,וריבחב ןיאש םייוסמ ןורסיח
(דמ 'מע ,םירבד הרות-יטוקיל)


(י-ט,טכ) ךימימ באש דע ךיצע בטחמ

:ןקזה ר"ומדא שריפ

.(הצע ןושלמ ךיצע) "שיא בלב תובשחמ תובר"ה תא רוקעלו "בוטחל" שי - "ךיצע בטוחמ"

.גונעת ינימ לכ םיחימצמה םימה תא בואשל שי - "ךימימ באוש"
(לולאב ט"י םוי-םויה)


(י,טכ) ךיצע בטחמ

השמ םנתנו . . עשוהי ימיב םינועבג ואבש ךרדכ השמ ימיב רייגתהל םינענכ ואבש דמלמ
(י"שר) םימ יבאושו םיצע יבטוח

באוש . . ךיצע בטוח") לארשיב רתויב ךומנה גוסב אקוודש ,םידמל ונאצמנ י"שר ירבדמ
םינועבגה תא ןתנ עשוהי ןכש .("םכישאר") רתוי םילענה םיגוסב ןיאש יוליע ונשי ("ךימימ
םישמשמ תויהל וכז םה ,רמולכ .(ט עשוהי) "'ה חבזמלו הדעל" םימ יבאושו םיצע יבטוח
.'ה חבזמ תא תרשל ,שדוקב
(400 'מע ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(אי,טכ) ותלאבו ךיקולא 'ה תירבב ךרבעל

(י"שר) םיתניב םירבועו ,ןאכמ הציחמו ןאכמ הציחמ ,ןישוע תותירב יתרוכ ויה ךכ

םא םג ,םלועל םתודידי קספית אלש חיטבהל איה םידידי ינש ןיב תירב תתירכ לש הרטמה
ןיב םידדצה ינש םירבוע ןכל .תודידיה תא לטבל בייחי לכשהש בצמל ועיגי םימיה ןמ םויב
תואיצמל םיכפוה םהינשש למסל ידכ ,(םירתבה ןיב תירבב היהש יפכ) דחא ףוג לש םיקלח ינש
םהיניב רורשת ןכ ,םלועל תלטבתמ הניאש תילכש-לע הבהאב ומצע תא בהוא םדאש םשכו ,תחא
.תיחצנו תילכש-לע תודידי

,תילכש-לעו תימצע תורבחתהו תורשקתה לע הרומ לארשיל ה"בקה ןיב תירבה תתירכ :ןאכ ףאו
.םלועל הלטב הניאש
(דמ 'מע ,םירבד הרות-יטוקיל)

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ףיסומ

"םכישאר" ןיב םילדבהה ףא לע ,"םכלוכ" ,תיתימא תודחאב םידחאתמ לארשי-ינב לכ רשאכ
ה"בקה ןיב תילכש-לעו תימצע תודחאל האיבמה איה ,אפוג וז תודחאתה הנה ,"ךימימ באוש"ל
.לארשיו
(389 'מע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(א,אל) השמ ךליו

(ןתנוי םוגרת) אנפלוא תיב ןכשמל השמ לזאו

רבדב ןייעל ידכ ("אנפלוא-תיב") שרדמה-תיבל ךלה ,לארשי-ינבל הארוה ןתנ השמש ינפל
.ותעומש תא ןבללו ררבלו

ןייעל וילע אלא ,דבלב ונורכיזו הרותב ותעידי ךמס לע הכלה קוספל םדאל לא :ךל רמול
.ןיד קוספל ןכמ רחאל קרו ךורע-ןחלושב בושו בוש

ךכ לע ול עידוהל ילבמ 'ריטפמ'ב והודביכ םעפש ,ב"שרה ר"ומדא ק"כ לע רפוסמ הז ןיינעב
.הרותל הלעו תסנכה-תיבל רזח זא קרו ,הרטפהב ןייעל ,ךומס רדחל יברה הנפ .םדוקמ
(ה"כשת ךליו תשרפ תבש תחישמ)


(א,אל) לארשי לכ לא . . השמ ךליו

לכ לא" ומצע תא רביחו רשיקש הז ידי-לע ליח לא ליחמ הלעתנו ךלה השמ - "השמ ךליו"
."לארשי
(ה"לשת ךליו תשרפ תבש תחישמ)


(אי,אל) תאזה הרותה תא ארקת

(י"שר) ארוק היה ךלמה

הרותב הז קלח ןכש ,בתכבש הרותב זא וארק ןכל .תחא תואיצמל לארשי לכ ודחאתה 'להקה'ב
שוריפ תא ןיבמ וניאש ימ םגש) םיווש לארשי לכ הז ןינעבו הגשהו הנבהמ הלעמל אוה
ותויהב ,ארוק היהש אוה ךלמה .(הרותה תכרב ךרבל לוכיו הרות-דומלת תווצמ םייקמ םירבדה
.(ג"פ םיכלמ תוכלה ם"במר) "לארשי להק לכ בל" אוה ירהש ,תחא תואיצמל םעה תא דחאמה
(301 'מע טי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(בי,אל) ףטהו םישנהו םישנאה

םידמל ונאצמנ .הווצמה ללכב אוה דלונש קונית םג ,(ב"ירת הווצמ) 'ךוניח תחנמ'ה יפל
.ותדיל םע דימ ליחתמ ידוהי דלי לש וכוניח - בושח ללכ ךכמ
(378 'מע ט ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(בי,אל) תאזה הרותה ירבד לכ תא תושעל ורמשו

.(זל בשיו) "רבדה תא רמש ויבאו" ומכ ,הייפיצו הנתמה ןושלמ - "ורמשו"

.הבוט הטלחהו הבשחמבו בוט בלב קפתסהל אלש ונייהד ,לעופב - "תושעל"

.תויוכז ולוככ ובורש ךכב קפתסהל אלו ,"לכ" הלימה לע השגדה - "הרותה ירבד לכ תא"

הרות ,יניסמ השמל הנתינש ומכ שממ איהש רמולו "עבצאב תוארהל" ןתינש ונייה - "תאזה"
.ןלציל -אנמחר הכלהכ אלש הרותב םינפ תולגל אלו ,הפ-לעבש הרות םע בתכבש
(193 'מע י ךרכ תוחיש-יטוקיל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
,ךליו-םיבצינ תשרפ ,שדוק תבש
'תוחילס תבש' ,לולאב ג"כ

שדוחה ןיכרבמ ןיאש יפ-לע-ףא ,1םיליהתה לכ תא ,תירחש תליפת םדוק ,םירמוא וז תבשב םג
.2

בוט בורב עיבשמהו עבשומה ,יעיבשה שדוחה תא ךרבמ ומצעב ה"בקה וז תבשבש ,רמא ט"שעבה
.3הנשב םימעפ א"י םישדוחה תא םיכרבמ לארשי הז חוכבו ,הנשה לכ לע לארשי תיבל

."שישא שוש" :הרטפה

.4'םימחרה בא' םירמוא

דעוותהל םידיסח וגהנש טרפבו ,םיכרבמ תבש לכבכ ,תסנכה-תיבב תודעוותה - הליפתה ירחא
.תוחילסה תרימאל הנכהכ - שדוק-תבש-יאצומב ףאו ,5תוחילס-ברע שדוק-תבש לכב

.6ו-ה םיקרפ ,תובא-יקרפ - החנמב

.7'שודק התאו' ,'םעונ יהיו' םירמוא :תבש יאצומ

8תוחילס

לש ונוגינ תא םינגנמ ויה םהבש םיעודיה םינמזהמ םה ,הבושתל םיררועמה תוחילסה ימי
.9'תובבה עברא' לעב ,ןקזה ר"ומדא

.10הלילה תוצחל ךומסבו רחא םיליחתמ ,תונושארה תוחילס

.11הכרב אלב תילטב ףטעתמ רוביצ-חילשה

דימ הרשעל ומילשה םאו ,דימ שידק וירחא רמול ולכויש ידכ הרשעב 'ירשא' ליחתהל שי
תאצל רוסא ,תוחילסה תרימאב הרשע ויה םא .שידק יצחו םיקוספ המכ רמאי ,ירשא םויס ירחא
לבקתת שידק ץ"שה רמאי ,השיש וליפא וראשנו ואצי םא ךא .שידקל הרשע וראשיי אלש ןפואב
.12

.13םר לוקב ליחתמ ץ"שה - "ךל המשנה"

םלועה גהנמכ אלד ,תודוקנ יתשב םיקספומה תומוקמב םר לוקב ץ"שה םייסמ 'וננע' תרימאב
.14

.15ןהירחאל דימ תירחש םיללפתמ םא םג ,תוחילסה רחא 'לבקתת שידק' םירמוא

םימייסמ ,לבקתת שידק רחאל ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש שרדמה-תיבב תוחילס תרימאב
.16שדוקב וכרדכ הרישה תא דדועמ היה יברהו ,"אנינע יינעל ינעד אנמחר" תרישב

.17םימעטבו ןוגינב אל םג ,11תודימ ג"י רמאי אל ,דיחיב תוחילס רמואה

,ינש םוי
תוחילסד 'ב ,לולאב ה"כ

.18"רקובה תרומשאב" תוחילסה תרימא - ללכב דעו הנשה-שאר ברע דע ךליאו םויהמ

תוכרב תא תוחפלו ,ןכרבל שי םינפ-לכ-לעו ,19תיבב רחשה תוכרב ךרבל ונגהנמ עודי
.20תוחילסה םדוק ,הרותה

לע וליפא ךרבל יאשרו .הילע ךרבי ,םויה ריאהש רחאל תילטב ףטעתמ ץ"שה השעמלש ןוויכמ
.21הלואש תילט

תשרפב לולאב ה"כ םויב םידמול ויה םינושארה םידיסחש ,רפיס צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ
לש ןכות איבהל ונווכתה ךכב ;'וכו "ינש םוי" דע - לולאב ו"כב ;"דחא םוי" דע תישארב
.22(אליעלד אתורעתא) ". . ארב תישארב" לש םיניינעב םג 'הדובע'

ישילש םוי
תוחילסד 'ג ,לולאב ו"כ

רמאמ ר"ומדא ח"ומ ק"כ רמא ןכלו ,דחוימ םוי אוה תוחילסד 'ג" :ונרוד אישנ יברה ירבדמ
.23"הז םויב תודיסח

םימיב טרפבו ,הביתה ינפל דרויה רשא ,תובר םינשמ גהנמו םישודקה וניאישנ תארוה
שוריפ תוחפה לכל תעדל ,םיטויפה לכ לע טרפבו ,תוליפתה לכ לע הליחת רובעי ,םיארונה
השע םא ףאו .טרפב ץ"שה ינידו ,ללכב הליפתה יניד תעדל וילאמ ןבומכו ,וטושפכ תולימה
.24ץ"ש רותב הביתה ינפל דרויש םדוק םימי המכ הנש לכב םג ןכ השעי ,הנש ינפל ךכ
תוקפסהו תויועטה ללוכ ,ןתכלהכ תועיקתה יניד תא בטיה דומלל אירקמהו עקותה לע ,ןבומכ
.25ןהב תוחיכשה

ישיש םוי
26הנשה-שאר ברע ,לולאב ט"כ

םע ללפתהל ןכו ,11תוחילסה תרימאל תסנכה-תיבל םויה תכלל ול רתומ העבש ךותב לבא
.27רוביצה

.11הליפתב אל לבא ,רחשה תולע רחאל וליפא ןונחת םירמוא תוחילסב

תונורחאה תואצוהב 'תוחילס'ב ונקותש םייוניש המכו המכ שי "תודימ הרשע-שולש" טויפב
.(ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ידי-לע הגומ)

.קוספב קוספ להקהו ןזחה םירמוא "ונמע טפשמב אובת לא" עטקה תא

.28דחא קוספכ דחיב םירמוא "טופשי אוהו" ,"אובת לא" םיקוספה תא

.30רוגס רדחב תאז השעי ,דמלתהל קיפסה אלש ימו ,29רפושב םיעקות ןיא םויה

תוחפה לכלו) 33םירשכ םישנא הרשע ןיינמב ,32'םירדנ תרתה רדס' םירמוא 31הליפתה ירחא
.34(השולש וינפל ויהיש ךירצ

המודב) הזל םיקוקזל ירשת יגח לכלו הנשה-שארל 'גחה יכרוצ' םיקלחמו תיבגמ םיכרוע
.35(חספה-גח םדוק "םיטיח תועמ"ל

הביתכ תשקבל ותיב-ינב רובעו ורובע (טנבא תריגחב ןבומכ - םיאושנה) נ"פ בותכל םיגהונ
ר"ומדא ק"כ לש 'וכו סרטנוק ,רמאמ יפד ןיב וחינהל .הקותמו הבוט הנשל הבוט המיתחו
.36ולש ןויצה לע ותוארקל תנמ-לע (םויב וב - ירשפאב םא) וחלושלו ,ונרוד אישנ

ר"ומדא ק"כ ןויצ לע םיחטתשמ םוקמ בוריקב םיאצמנהו ,37םיקידצ ירבק לע חטתשהל םיגהונ
.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כו 38ע"נ צ"יירוהמ

.11גחה דובכל הרהט הווקמב 40םילבוטו ,39םירפתסמ

הארוהכו .41הנשה -שאר לכ ינפל ףסונ רודיה ומצע לע לבקל גהנ ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
תווצמב [רודיה] הרתי תוריהז ומצע לע לבקל דחא לכ ךירצ הנשה-שאר לכב" :רמאנ תיללכ
.42"הבוט הגהנהב הרתי תוריהזו ,השעת-אל לש גייסב תוריהזו ,השע

דחאו דחא לכ דוקשי ,הנשה-שאר יאצומב תיברע תליפת דע 43החנמה תליפת םדוק תחא העשמ
.18םויו הליל םיליהת תרימאב

.44הנשה-שאר ימי ינש רובע םג םויה ונתי ,םוי לכב הקדצ תתל םיגהונה

תדימב ונטפושל סנ ונל השוע ה"בקהש םיעדויו ,םיבושחו םיאנ םידגב םישבול ברע תונפל
.45םימחרה

.18םירופיכה -םויב אלא ,46עקותהו ץ"שה אל םג ,'לטיק'ה םישבול ןיא

.18'ונייחהש'ו ,47"ןורכיזה םוי לשו תבש לש רנ קילדהל" :תורנה תקלדהב תוכרבה

.11'ונייחהש' 48ךרבי אל ,קילדמה שיא
.30 'מע םיגהנמה-רפס (1

.זמ ףיעס א"פקת 'יס םירפא-הטמ .אכת ס"ר שובל (2

.55 'מע םיגהנמה-רפס (3

.299 'מע ד"ח נ"שת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' (4

.דועו 2045 'מע ד"ח ג"משת ,2253 'מע ד"ח ב"משת ,327 'מע ב"ח א"ישת :'תויודעוותה - םחנמ-תרות' (5

.(401 'מע ד"ח ז"משת 'תויודעוותה') דרפנב קרפ לכל ל"צ וירחאש אתיירבהו קרפה ינפלש הנשמה תא (6

וגהנ ןכש ,ל"ז ןיקרובד ש"זר ג"הרה םשב 7 'מע (ג"נשת) םידעומה-חבש .ב"ס הצר 'יס ז"הדא ע"וש (7
.שטיוואבוילב תאזכ תועיבקב

,גכ 'מע ,ירשת-לולא ,'ד"בח יגהנמ רצוא' - שדוק-תבשה ידגבב תוחילסל אצי ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ (8
.נ"שו

'יס ז"הדא ע"וש - אנידמ) ונמשא תרימאב טרפבו .ש"נא ןיב ץופנ ןכו ,הדימעב תוחילסה רמול ךירצש א"י
.ונלוק עמש ,תודימ ג"י ןכו ,(ז"ס ז"רת

-תוחילס'בו) תוחילסל ויתורעהב ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ איבמש "א"נ" ונשי תומוקמ המכב םיטויפה חסונב
רצוא' םג האר) תואחסונה יתש תא יברה רמא הארנכו .(ג"הושב וספדנ ט"נשתו נ"שת ק"הא ת"הק תאצוה 'ד"בח
.(דצק תוא ,ה"ר 'ד"בח יגהנמ

.(הנשה לכב םג) טעמ םש קיספהל שיו ,ארקמה-ימעט יפכ "קיספ" ונשי ה"יוה תומש ינש ןיב ,תודימ ג"יב

,הזחה לע ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ הכמ היה ,תודימ ג"י ירחאש "ונעשפ . . ונאטח . . ונל חלס" תרימאב
.יודיווב ומכ

וב וללכנ אלו ןילקורב ת"הקד ןושארה סופד םוליצ אוה נ"שת ןילקורב ת"הק תאצוה 'ד"בח-תוחילס' רדס
.ז"חאלש תואצוהד םינוקיתה

.(א ןוגינ ,א"ח םינוגינה רפס) 86-85 'מע א"שת תוחישה-רפס (9

שממ תוצח .גכ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו ,('החונמ יאצומב' םירמואש ינפמ) 54 'מע םיגהנמה-רפס (10
.12:00 ירחא ונייח תיבב םג םיליחתמ השעמלו ,(ףרוח ןועש) 11:40 :ק"הראב הלפשה רוזאב

.ד"בח-ללוכ חול (11

.ז"י ףיעס א"פקת 'יס ןגמה-ףלאו םירפא-הטמ ,ב"ויכו ץ"שה תרזח ןידכ (12

.ח"יס א"פקת םירפא-הטממ 'תורוקמו םימעט טוקיל - תוחילס' (13

.חכ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (14

.טכ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .'תורוקמו םימעט טוקיל - תוחילס' (15

.(זמר ןוגינ ,ג"ח םינוגינה-רפס) םש 'ד"בח יגהנמ רצוא' (16

איבה ד"בח-ללוכ חולב ,דיחיב 'איימשבד ןרמ' ,'יסמו יחמ' תרימא ןיינעל .הסר 'מע ג"ח 'םחנמ לכיה' (17
חיכוהל םוקמ שי ךא .ה"ס אק 'יס וניבר ע"ושב ראובמכ ימרא ןושלב ללפתהלמ עונמ דיחיש ןוויכ ,םגלדיש
'מע ס ןויליג 'תורשקתה' האר ,דיחיב ינשה 'ןקרופ םוקי' תרימאמ קר גייתסהש ,ורודיסב ז"הדא ןושלמ תרחא
.39 'מע ל ןויליג ,תפצ ,ש"נאו 'תה תורעה .20

.ה"ר יגהנמ ,םיגהנמה-רפס (18

.20 'מע ד"שת תוחישה-רפס הארו ,צש 'מע ט"יח ק"גא (19

.ח"ס ומ 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (20

ירחא דימ ןיללפתמ ןיאשכ וא ,רוחב אוה ץ"שהש עריא םא ףא הרואכל תאזו .ו"ט ףיעס םש םירפא-הטמ (21
.תוחילסה

.488 'מע ז"טח תוחיש-יטוקיל (22

הארו .םימעפ המכ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ גהנ ןכו .2254 'מע ד"ח ב"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' (23
.נ"שו ,ךליאו 347 'מע ד"יח תוחיש-יטוקיל

.נ"שו זטת ,גנש 'מע א"יח שדוק-תורגיא (24

.56 ע"ס םיגהנמה-רפס האר (25

.ש"ייע ,חמ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' - ה"רעב הנעתה אל יברהש הארנכ (26
.ב"כס אפקת 'יס םירפא-הטמ (27

ויהי"ו "הניזאה ונירמא" םיקוספה תא "ונלוק עמש" עטקב םירמוא םירחא זנכשא יגהנמ יפל ,ב"ויכ (28
.ז"כל םעטה המ ב"צו ,(לוקב ינשה קוספה תא רמוא וניא ץ"שהש ינמודמכ) דחא קוספכ "ןוצרל

.ג"ס א"פקת א"מרמ ,ד"בח-ללוכ חול (29

.1364 'מע ,אפקת ס"וס ז"הדא ע"ושל המלשה (30

.'תוצח םדוק' :ז"הדא רודיסבו ,ד"בח-ללוכ חול (31

ט"משת ה"רע ואדיו ,יברה רמא ןכ - וינפל ךשמנ "(טרחתמ ינא) ןוהלוכב" תבית ,םירדנ תרתה חסונב (32
ךשמנ לוכשא תאצוה ץ"בעי רודיסב ןכו ,תוליפתה רצוא רודיסב ךדיאמ .'בקעי תיב' רודיסב אוה ןכו)
.(וירחאל

םיליגרה םיסופדה איצוהל] יתיארש םירודיסה לכב) ץמקב 'שה "ללכ םשור םוש השעי אלו" :דקונמ ונירודיסב
ארקיו א"תבכ ,לוגסב דקונמ [םלשה ארוהנ ,אוואניש - דימת-תלוע ,ה"לש רודיס ,(ק"מרהל) השמל-הליפת :לש
.(הזכ דוקינל םידקת םוש ע"על אצמנ אלו ,םשר ךרע םלשה ךורעבו חכ,גי

.'הרשעבו' - ד"בח -ללוכ חולבו םיגהנמה-רפסבו ,'המלש הדע היהיש בוטו' ןושלה רודיסב (33

.(138 'מע 779 ןויליג ,'ד"בח רפכ') רבכ ול רתוהש ימ אהי ריתמהש יברה דיפקה אל ,הארנכ

.אק ק"ס א"פקת 'יס םירפא-הטמל ןגמה-ףלא האר (34

א"יפ הוצמ-רב תוכילהו תוכלה האר) הרתה שקבל לוכי לבא ,םיריתמל ףרטצמ וניא 'שיאל ךומס אלפומ' ןטק
.(גל פ"ס רענל ךונח .ד"יס

.קחדה תעשב אלא ,דחיב הרתה ישקבמ המכ ורמאי אלש בתכ ב"סוס םש םירפא-הטמב

.369 'מע ד"יח תוחיש-יטוקיל (35

.95 ע"ס םיגהנמה-רפס האר (36

.נ"ס םש םירפא-הטמ הארו ,ד"ס א"פקת 'יס א"מר (37

.55 ע"ס םיגהנמה-רפס (38

םדוק רפתסהל - הנשה לכ - רהזנ היה ל"זיראה ךא) ד"ס אנר 'יס ז"הדא ע"וש ,תוצח רחא םג רתומ אנידמ (39
.(הזב ונגהנמ ב"צו .ג"ס א"פקת 'יס םירפא-הטמו טי ק"ס םש םייחה-ףכ ,אקווד תוצח

יטוקיל .אכק ק"ס א"פקת 'יס םירפא-הטמל ןגמה-ףלא ןייעו .865 'מע ג"ח םירוביד-יטוקיל ,םויה תוצחמ (40
.ב,ז ףד ב"ח ח"ירהמ

רבודמ ד-גנק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא'ב ואבוהש תורוקמה בורבו ,אבה רוקמב םנמא .56 'מע םיגהנמה-רפס (41
.וירחאל - םקלחבו ,ומצע ה"רב

.386 'מע ב קלח תוחיש-יטוקיל .בלק 'מע א"ח ,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כל םיסרטנוק - םירמאמה רפס (42

.41 ע"ס ג"שת םירמאמה רפס האר ,וז הליפתב ל"צש תוננובתהה ןכות תודוא (43

.במק 'מע הקדצ-ירעש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תארוה (44

.ה"נס אפקת 'יס םירפא-הטמ ע"עו ,ו ק"ס א"פקת 'יס ת"עשמ ,ד"בח-ללוכ חול (45

קר ךייש הזו ,"תרשה יכאלמ תמגוד תויהל ידכ" לטיק םישבולש םעטה רקיע (ט"ס י"רת) ז"הדא תעדל יכ (46
.וטק 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה' - םירופיכה-םויב

תשודק הילע הלביק - ונייחהש הכריב] .הכק 'מע ו"ח ק"גא - הרטפהבו שודיקב ומכ ,ונבר תיב גהנמ ,םש (47
.[ב,מ ןיבוריעמ אבומ ,הזב תונתהל הלוכי הניאו ,ט"וי

.60 'מע םיגהנמה רפס - שודיקב בוש הנכרבי אל ,תורנה תקלדהב ונייחהש ךרב (48


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il