- ח"סר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה לולא ט"כ * הנשה שאר ברע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול הנשה שאר תודיסחה ינייעממ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


הנשה-שארל יללכ בתכמ
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כמ


,אוה הנשה-שארב רפוש תעיקתל םיירקיעה םימעטה דחא
-ןתמל המדקההש םשכ * יניס-רהב הרות-ןתמ רכז תא תולעהל
םג ךכ ,"דחא בלב דחא שיאכ" לארשי-ינב תיינח התייה הרות
םיבצינ םתא" תיללכה תודחאה ידי-לע איה הנשה-שארל הנכהה
לח הבש וז הנשב דחוימב שגדומ הרות-ןתמל רשקה * "םכלוכ
שדוק-תבשה םויב הנשה-שאר- שידיאמ ישפוח םוגרת -


,שדוק תבש יאצומ ,ה"ב
ב"משת'ה ,תוחילסה ימי
.י.נ ,ןילקורב


לארשי תונבו ינב לכ לא
םהש םוקמ לכב
ויחי םהילע 'ה


!הכרבו םולש


,הנשה -שאר יניינעב ןנובתהל רתוי םיאתמ ןמזה - הנשה-שאר ינפל םירופס םימי ונדמועב
תווצמ" ירהש ,רפוש תעיקת - איהו ,הנשה-שארב ,דחוימב הרושקה הדוקנ לע ,אופיא ,בכעתנ
."רפושב םויה

,יניס רה דמעמב ,הרות ןתמ תא ריכזהל ,עודיכ ,אוה רפוש תעיקתל םיירקיעה םימעטה דחא
איה ."תעפוה םהילע רפוש לוקב" ,הנשה-שאר תליפת ןושלכ ,התיה תיקולאה תולגתהה רשאכ
."דואמ קזחו ךלוה" ןכמ רחאלו "דואמ קזח רפוש לוק"ב הלחה

תילגנ התא" :הנשה-שאר לש ףסומ תליפתבש "תורפוש" תכרב תליחת םע דימ ירה שגדומ רומאה
.". . תעפוה םהילע רפוש לוקבו . . תווצמו הרות ךמעל דמלל . .

ארוב תרתכהב רושק רפושה :רתויב יסיסבו ירקיע םעטל ךשמהב אב רפוש תעיקתל הז םעט
לוקו תורצוצחב" :בותככ ,תורצוצחו תועורתב הוולמ ךלמ תרתכה ירהש ,םלועה ךלמכ םלועה
."'ה ךלמה ינפל ועירה רפוש

ןמ תווצמהו הרותה תלבק האב - "יתוכלמ ולבק" יוטיבכ ,ךלמה תרתכה רחאל - זא וא
.החמשבו לוע-תלבק ךות תוריזג רותבו ןמויקו ,ה"בקה

היה הרות-ןתמש םשכ :הרות-ןתמלו הנשה-שארב ךלמה תרתכהל הנשי תפסונ תפתושמ הדוקנ
ידכ "רהה דגנ" דחאכ םידחואמ ונח לארשי ינבשכ ,"דחא בלב דחא שיאכ" לש המדקהב ךורכ
ךלמ לש הרתכהל ,"םכילע ינוכילמת"ל םיננוכתמ לארשי ינב רשאכ ךכ - הרותה תא לבקל
לש המדקהה הליחת האב ,הנשה-שארב (םלועה ךלמכ הרתכהה שודיח םג ךכ ידי-לעו) לארשי
לארשי ינבב םיירשפאה םיגוסה לכשכ ,"'וג םכיקולא 'ה ינפל םכלוכ םויה םיבצינ םתא"
בצמב) דחאכ םידמוע ,"ךימימ באוש"ל דעו "םכישאר"מ לחה ,בותכב םייונמה (םיגוס הרשע)
םתוא םיקה ןעמל" ,דחאכ םלוכ תא דחיימו דחאמה אוהש ,"םכיקולא 'ה ינפל" (ההז ינחור
,וז השרפו הז קוספ ,ךורע-ןחלושהו אינתה לעב ,ןקזה ר"ומדא שיגדמש יפכו ."םעל ול םויה
חוכ םיקינעמו ,הנשה-שאר ינפלש תבשב הרותב דימת םיארקנ ,"םכלוכ םויה םיבצינ םתא"
,("םויה" הלמב זומר רבדהש יפכ) ומצע הנשה-שארלו הנשה-שאר ינפלש םימיל םידחוימ רואו
.הנשה ימי לכל רבדה ךשמנ - הנשה-שארמו

* * *

תויהל לח הנשה-שאר לש בוט םוי" רשאכ רתוי דוע שגדומ הרות-ןתמל הנשה-שאר ןיבש רשקה
הרותה הנתינ לכה ירבדל=) "הרות הנתינ תבשב אמלע ילוכל" :תאזה הנשה תועיבקכ ,"תבשב
,ול ךיישה לכ םע דחי ידוהי תלטונ הרותה .(םתרטמב) םיהז םירבדה ינש ןכש ,(תבשב
- שדוק-תבש ףא .הרות לש םלוע ,ןיטולחל הנוש םלועב ותוא הדימעמו ,ותוא תממורמו
םלועב ותוא הדימעמו ותוא תממורמו ןילוחה ןמו לוחה ןמ ול רשא לכו ידוהיה תא האיצומ
.שדוק תבש ולוכש

,ךלמה תרתכה ידי-לע :הנשה-שאר "רצוי" ,הברהב הזמ תילענ הניחבב ךא ,ומצע הז רבד
לכמ שרפומ ול ךיישה לכו אוה ."ךלמ - ךלמ דבע"ל ידוהיה השענ ,"םכילע ינוכילמת"ו
אוה ןכש ,הוואג לש תטלחומ הלילש םע דבב דב אב הז רבד) "ךלמ" תגרדל םמורתמו םיארבנה
,תולטבתהה תילכתב יורשה ,ךלמה לש יתימא דבע ותויה ללגב קר ךכ הז יכ הרכה רודחו עדוי
.(ומצעל תואיצמ אלו

* * *

דבע" אוהש עדוי םדא רשאכ :רקיעה אוהש ,השעמ ידילו לעופב תוגהנתה ידיל םירבדה תאבה
תווצמה םויקו ,"םימש םשל ךישעמ לכ" תויהל ךירצ יכ וילאמ ולצא ןבומ "ךלמ - ךלמ
אוה ןכש ,םהילע רבגתי יאדו - םיישקב לקתנ אוה םא ףאו .טושפ רבד ולצא השענ רודיהו
.ךכל םאתהב לעפי ךכיפלו ,"ךלמ - ךלמ דבע" אוהש עדוי

לכמ - הז ללכבו) "םירצמ ץראמ ךלעמה ךיקולא 'ה יכונא" :אחישמ אכלמ דוד ןושלכו
."והאלמאו ךיפ בחרה" :הברדאו ,(םיקיעמו םיריצמה םירבדה

םהילע דציכ - הביבסה לכל היח אמגודל השענ אוה :ותגהנהב דקומ תדוקנל ךפוה רבדהו
רודח אוהשכ הז םוחתב לעופ אוהו ,וב רשא לכו םלועה ךלמ אוה "ולש" ךלמה ןכש ,גהנתהל
.לארשי תודחאו "ךומכ ךערל תבהאו"

,רודיהב היתווצמ לכ םויקו ,עמשנל השענ תמדקהב ,הרותה דומילב תשדוחמ תוינויחמ לחה
.ךלמה תוריזג ןה ןכש

* * *

תודימ ג"י תוריאמ וב שדוחה ,לולא שדוח לש םינורחאה םימיב ונאצמיהבש ,ןוצר-יהיו
הרותה יניינע לכב תוינויח רתויו רוא רתוי רבדה ףיסוי ,תוחילסה ימיב דחוימבו ,םימחרה
,החמשבו ןוצרב םימש תוכלמ לוע תלבק לע םיססובמ ,תווצמהו

,'ה תוכרבב רתוי דוע ףיסוי הזו

לארשי ךלמכ ותרתכהב ,"ךדובכב ולוכ םלועה לכ לע ךולמ" :ונתשקב לבקמ ה"בקהש ךכמ לחה
לארשי ומע תעורת לוק עמוש"לו "ךינפל בוט ןורכזב ונרכז"ל איבמ הז רבדו ,םלועה ךלמכו
,"םימחרב

ךשמנ ןכמ רחאלו ,הנשה-שארב דימ הקותמו הבוט הנשל הבוט המיתחו הביתכ איבמ רומאה לכו
בוט םוי היהי םוי לכש ,הנשה לכ ימי לכלו םוי לכל ,הנשה "ירבא" לכ לא "שאר"ה ןמ רבדה
,הלגנהו הארנה בוטב

,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגה - תירקיעה הכרבה תא ונימיב הרהמב איביו
."םימלועה ייחל החונמו תבש ולוכש םוי"ל הכזנו

הבוט המיתחו הביתכ תכרבבו דובכב

דחי םג תוינחורבו תוימשגב הקותמו הבוט הנשל

ןהאסרואינש םחנמ

(2258-2255 'מע ,'ד ךרכ ,ב"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות')
:ב"כפס ר"ב פ"ע - תוחילסה(ימי)ל דחוימב ךייש תבש (יאצומ) רשא ,ריעהל :תוחילסה ימי ,שדוק תבש יאצומ
הקדצה 'יוה ךל ה"ד .י"פס ת"הגא) בשת תויתוא תבשו ,תבשה םויל ריש רומזמ 'וכ הבושת לש החוכ איה ךכ
(ו"כקס) מ"ההל א"קלבו .'וכ ה"ו תבש זיא הבושת :חיק 'יס תופסוה (ת"הק תאצוה) ט"שכ הארו .ןקזה ונברל
-תמורת רבחמהד תוגהנה רפס - רשוי -טקל רפסמ ,ריעהלו - .(ירשתל םג תוכיישה 'תנ (ל"נה) שרדמב אתיא ה"ד
. . תבשל ךומס אוהש םושמ ןושאר םויב [תוחילס תרימא תלחתה] ןידמוע םלועל ל"יו :זיק 'ע ח"ואח - ןשדה
.הווצמ לש החמש ךותמ ללפתהל ליחתהל בוט ןכלו . . תבש גנוע תמחמ םגו הרותה תווצמ תמחמ םיחמש םעה יכ
.החונמ יאצומב ליחתה טייפה םגו

לע רעטצמ דוד היהו 'וכ םילטב ויהי תונברוקהו ברח תויהל ק"מהיב דיתעש עדוי דוד היה :תוחילסה ימי
ורמאיו 'וכ ודוותיו תחא הדוגאב דחי ינפל ודמעי 'וכ דודל ה"בקה רמאו םהיתונועל הרפכ היהי המב לארשי
.(ג"כפס ז"אדת) םתוא הנעא ינאו החילס רדס ינפל

.נ"שו .גי 'יס תופסוה ט"שכ האר - םימדוקה לולא ימיב הדובעה ירחאל הלא םימי תלועפ :תוחילסה ימי

רתויבו .(ה"ר) ךאוב םוימ םידעורו םילחוז . . החונמ יאצומב :םירמוא םתלחתהבד :רתוי םיאתמ ןמזה
םוי םלועל היהיש ידכו) .ה"רד (ןברוק תמגוד) ימצע רוקיב ימי םהש (א"פקתסר ח"וא ע"ושל) ק"זטעב כ"שמפע
.(םש שובל .'א םויל םימידקמ - עובק

.ב,וכ ה"ר (הנשמב) :רפושב םויה תווצמ

םג ריעהלו .(ישילשה ןיינעה) תועיקתה ימעטב םהרדובאב אבוה - ג"סר :רפוש תעיקתל םיירקיעה םימעטה דחא
.ךליאו איק 'מע ז"לרת ,הככו ךשמהב ראבתנו אבוה) "בושטידארבמ ל"ז צ"ילהמ דיסחה ג"הרהמ" הזב לשמהמ
.(ט"שעבה לשמ יק 'מע םש הארו

.טי,םש .זט,טי ורתי :דואמ . . רפוש לוק

.(ןושארה ןיינעה) םש םהרדובאב אבוה - ג"סר :רתויב יסיסבו ירקיע םעטל

,םלועה לע ךולמ (תורפושו תונורכז כ"אשמ) ה"ר תולפת לכב השקבהמ חכומדכ :םלועה ךלמכ . . תרתכהב
שודקה ךלמה םירמואד (ירטיו רוזחמב) י"שרפבו .ץראה לכ לע ךלמ (הרטפהה תוכרבב ,שודיקב ןכו) המיתחהו
.'זה שדוחב היל ךימסו א"ה ינא ביתכדכ ה"רב םכילע ינוכילמת ה"בקה רמאש יפל (הנושארה תיברעב םגו)

.'וכו תורצוצחב והזו :ופוסל בורק מ"ההל א"קל הארו .ו,חצ םיליהת :'ה ךלמה . . תורצוצחב

ירחא ת"הע י"שרפ .ג,כ ורתי פ"הע (ש"ליו) אתליכמ האר :'וכ האב - "יתוכלמ ולבק" . . ךלמה תרתכה רחאל
.ב"פ ג"שת ה"ר לש ט"וי ה"ד הארו .ב,חי

הלודג הדובע . . הוצמה תיישעב םדא חמשיש החמשה :בלול 'לה ףוס ם"במר האר :החמשבו . . תווצמהו הרותה
בבל בוטבו החמשב ךיקולא 'ה תא תדבע אל רשא תחת (זמ,חכ אובת) פ"הע ל"זיראה שוריפ לכל עדונו .'וכ איה
ה"ד עירזת ת"וקל הארו .'וכ תחת בותכה רביד אלמ ארקמ :ו"כפ אינת הארו .(דועו .א,ופש אובת פ"ס ה"לש)
.גי ע"ס אינתל צ"יול יטוקל .זט-ט"פ ז"לרת הככו .שישת שוש

.םולשה קרפ אטוז ץרא ךרד הארו .ט ורתי רעבאב אמוחנת .ט ,ט"פ ר"קיו האר :המדקהב ךורכ . . הרות ןתמש

.םש אתליכמ הארו .ב,טי ורתי פ"הע י"שרפ :דחא בלב דחא שיאכ

.פ"הע רקי-ילכ הארו .םש ורתי :רהה דגנ

.ב,דל .א,זט ה"ר :םכילע ינוכילמת

.ךליאו ט,טכ םיבצינ :'וג . . םיבצינ םתא

.א,בפ ב"חזמ ,םיבצנ תשרפ שיר ת"וקל :םיגוס הרשע

.בי ,םש םיבצינ :םעל . . ןעמל

א"רדפ האר .א"פר ךלמה רעש מ"הע .ב"פ הלואגה 'פ םייחה 'ס .ל,חל בשיו ייחב) םע אלב ךלמ ןיאו :םעל ול
.דועו .ז"פר ב"ח אינת - .(ג"פ

.םש ת"וקל :ןקזה ר"ומדא שיגדמש יפכו

ח"כתס ח"וא ע"ושוט .ב"עס ,אל הליגמ - 'סות :הנשה-שאר ינפלש תבשב הרותב דימת םיארקנ . . וז השרפו
.נ"שו .אל 'יס תופסוה ט"שכ - הזב ט"שעבה תרות הארו .ד"ס

.א,אלר ג"ח .ב,בל ב"חזמ ,םש ת"וקל - ה"ר לע יאקד :"םויה" הלימב זומר רבדהש יפכ

ה"ר .א,זמ םיבצינ .ג,אמ אובת ת"וקל האר - "הנשה שאר" ומשכ :הנשה ימי לכל רבדה ךשמנ - הנשה-שארמו
.מ"כבו .ותלחתב ר"טע .א,חנ

זא 'קנ כ"ע . . א"זב א"ואד ןיחומ םיריאמ תבשב :(הנקתת'א 'מע) אשת ת"הואמ ריעהל :תבשב . . הנשה-שאר
,מ"כבו (ךליאו א,זנ ה"ר) ת"וקלב - ש"קתל תבש ןיב םתס תוכיישמ רתוי ד"ע ריעהל - .ולש םולשהש ךלמ כ"ג
.ןיעקות ןיא תבשב תויהל לחש ה"ר לש ט"ויב ןכלש ,גונעתה תכשמה ,ש"קת תלועפ תלעופ תבשד

כ"וכלד (דועו .נ"שו ה-ד תוא) א,זט חלשב ש"ות ט"וקשה העודיו) ב,ופ תבש :הרות הנתינ תבשב אמלע ילוכל
.ךליאו א,חפ להקיו .ג,ע א"ות הארו .(ש"עב הנתינ

.'וכ אמלע ארבו אתיירואב לכתסא (א,אסק ב"חז .א ,א"פ ר"ב) ל"זראממ ריעהל :הרות לש םלוע

תומלועה לכ תויח תבשבו .(א"ה ,ד"פ יאמד ימלשורי) תבשב רקשמ וניא ה"עש ריעהל :שדוק תבש ולוכש םלועב
יוליג ךכ :(ב"עס ,יקת) תישארב ת"הוא הארו .(ו"טפ ג"שת םעט בוט ה"ד .ג,וס ש"ש ת"וקל) הבשחמה תויתואמ
.'וכו השדח הירב םיארבנה השוע תבשבש גנועה

ךלמ דבע :ב,זמ תועובשבו .ג ,ז"טפ ר"ב הארו .גי וצ אמוחנת .ז,א םירבד פ"הע י"שרפ :ךלמ - ךלמ דבע
.ךלמכ

.(ב,גכ ןישודיק .ב,חפ םיחספ) "ובר הנק דבע הנקש המ" יכ :"ךלמ" תגרדל םמורתמו . . ול ךיישה לכו אוה

.צק 'יס מ"ההל א"קל האר :הוואג לש תטלחומ הלילש

.זכש -וכש 'מע ו"סרת ךשמה הכוראב האר :ומצעל תואיצמ אלו . . יתימא דבע

.ז"ימ א"פ תובא :רקיעה אוהש ,השעמ

ח"וא ז"הדא ע"וש .א"לרס ח"וא ע"ושוט .ג"פס תועד 'לה ם"במר הארו .ב"ימ ב"פ תובא :םימש םשל ךישעמ לכ
.ב"ס ו"נקס

.ג"הושב 349 'מע ט"ח ש"וקל הארו .(ב,ג ב"ב) ארוט רקע אכלמ רמאד :רבגתי יאדו

.ןפוסב הלדבה תונווכ ל"זיראה 'יס :אחישמ אכלמ דוד

רשא ,ריעהלו .(ךליאו דצר 'מע רוא להי) פ"הע צ"צה תומישר הארו .אי,אפ םיליהת :והאלמאו . . יכונא
.(ב,ל ה"ר) ה"ר םוי לש וריש אוה הז רומזמ

,ז"טפ ר"ב - "לארשיל תוריצמ םש ש"ע םירצמ םש לע וארקנ תויכלמה לכ"ש :םיריצמה םירבדה לכמ - הז ללכבו


טוקיל הארו .(םדאה יכרוצ לכב) ו"ה ג"פ תינעת ימלשורי .(ת"דב) א,ג תוכרב האר :והאלמאו ךיפ בחרה
."ךיפ בחרה" ה"ד הרעהב ופוסב ב"משת חספה גחל "םייללכ םיבתכמ"

וז" - וזמ הריתיו .הרותב לודג ללכ הז :פ"הע (י"שרפב אבוה) כ"ותבו .חי,טי םישודק :ךומכ ךערל תבהאו
.ב"משת לולא י"חד בתכמ הארו - .לארשי תבהא סרטנוק .ב"לפ אינת הארו .א,אל תבש - "הלוכ הרותה לכ איה

.(םש םהרדובאב) ג"סרה האר :עמשנל השענ תמדקהב

.ךליאו א,בל האר ת"וקל :םימחרה תודמ ג"י

ה"ד .ס"רת רצימה ןמ ה"ד .אמש'א םש .ו-הצר'א 'מע ה"רל ת"הוא האר :החמשבו ןוצרב םימש תוכלמ םלוע תלבק
.מ"כבו .ב"פ ג"שת ה"ר לש ט"וי

.(א"ער ,ק) א"יפר ת"הגא האר :ונתשקב לבקמ ה"בקהש

.ה"רד ףסומ תליפת :םימחרב . . עמוש . . ונרכז . . ךולמ

ייחל רתלאל ןימתחנו ןיבתכנ (אכ,ס היעשי - "םיקידצ םלוכ ךמעו") ןירומג םיקידצ ירהש :הנשה-שארב דימ
.י"ר 'מע ך"נתל קחצי-יול יטוקל .(ג"ה א"פ ה"ר ימלשורימ) אפקת ס"וס ח"וא רוט הארו .ב,זט ה"ר - םלוע
.י"ש

."הנשה -שארמו" ה"ד הרעהב ליעל ןמסנהב האר :הנשה "ירבא" לכ לא "שאר"ה ןמ

.הפוסב דימת :םימלועה . . םויל

ב,טנ ה"ר ת"וקל - םיימשג םיניינע לע אוה ה"רבש טפשמו ןידה רקיעש ,ריעהלו :דחי םג תוינחורבו תוימשגב
.(ג"פ הבושת 'לה ם"במרל י"מגהמ)
תודיסחה ינייעממ


הנשה-שאר


רפוש תעיקתל ט"שעבה לשמ

ריכיו תונוש תומכוח דמלי ונבש ךלמה הצר .וניע-תבבכ היהש דמולמ דיחי ןב היה דחא ךלמל
ןבה חכש םייתניב .הקוחר הנידמל וחלשו בהזו ףסכ לש בר עפש וידיב ןתנ .םדא-ינב תוגהנה
ול רצב .לוכ רסוחבו םוריעב ראשנש דע ,ויבא ול ןתנש ףסכה לכ תא זבזבו ותעיסנ תרטמ תא
.ויבא תיבל רוזחל טילחה

דציכ עדי אל ןומראה רעשל עיגהשכו ,ותנידמ תפש תא חכש ,ףלחש ברה ןמזה ללגב םלואו
אצי ,ונב לוק תא ריכהש ,ךלמה .לודג לוקב קועצל לחה זא .ךלמה ןב אוה יכ םירמושל רמול
.ותיבל וסינכהו וקביחו וקשנ ,וילא

המשנה תא דירוה ה"בקה .םוקמל םינב םיארקנש ,לארשי-םע אוה ןבה .ה"בקה והז ךלמה
תרטמ תא החכשו ,דואמ המשנה הקחרתנ םייתניב ךא .תווצמו הרות םייקל ידכ ,הזה-םלועל
תקעוז איה ןכלו ,תיקולאה 'הפש'ה וליפא הנממ החכתשנ תולגה ךרוא ללגב .הטמל התדירי
.םימשבש היבאל טושפ לוקב

וז הקעצ .אבהל הבוט הלבקו רבעה לע הטרח לש תימינפו הקומע הקעצ :רפושה תעיקת יהוז
לע ול חלוסו לחומו ,לארשי ,ודיחי ונבל ותביח תא הארמ אוהו ה"בקה ימחר תא תררועמ
.רבעה
(חק ןמיס בוט-םש-רתכל תופסוה)


בו'צידרבמ קחצי-יול יבר לשמ

דע .ותייעת הכשמנ ןכ וישופיח וכשמנש לככ .וכרד תא אוצמל חילצה אלו רעיב העת דחא ךלמ
ול קינעה .ולכיהל והווילו רעיה ןמ שיאה ואיצוה .ךלמה תא וב ריכהש דחא םדאב שגפש
.לודג רשל והנימו תובר תונתמ ךלמה

שקבל ךלמה ול רשפא ,גרוהל אצוה םרטב .תומל וניד קספנו ךלמה דגנכ שיאה אטח םימיל
תא יתשגפש תעב יתשבלש םידגבה תא שובלל יל ונתיש ,יתשקבו יתלאש :שיאה רמא .תחא הלאשמ
ךלמה ךייחתנ ,השקבה עמשמל .זא שבלש םישובלה תא שבלי ךלמה םגו ,רעיב העתשכ ךלמה
.לוצינ התא ךתמכוחב ,ךייח :רמאו

-ינב קר .הלבקל ובריסש תומואה לכ ןיב התיא בבס ,לארשיל הרותה תא ה"בקה ןתנשכ ךכ
ןכל .ןידה םוי אב הנהו .ה"בקב לארשי ודרמו ועשפ ןמזה תצורמב .הלבקל ומיכסה לארשי
םידיחיה ויה ובש ,יניס רה תולגרמל ,דמעמ ותוא תא ה"בקל ריכזהל ידכ ,רפושב םיעקות
בתוכו םיאטחה לכ לע לחומ ,רכזנו תועיקתה תא עמושה ,ה"בקהו .הרותה תא לבקל ותואינש
.םיבוט םייחל ומע תא
(ע קרפ ז"לרת הככו ךשמה)


תונורכיזו תויוכלמ

ידכ - תויכלמ .תורפושו תונורכיז ,תויוכלמ הנשה-שארב יינפל ורמא" :ה"בקה רמא
."רפושב - המבו .הבוטל ינפל םכנורכיז הלעיש ידכ - תונורכיז .םכילע ינוכילמתש

-לע םילעפנה םירבדה ינשל םימיאתמ - קחצי-יול יבר לשו ט"שעבה לש - ל"נה םילשמה ינש
.תונורכיזו תויוכלמ - רפוש תעיקת ידי

תוכלמ לוע וילע לבקמו ,טושפ לוקב קעוצש ,ךלמה ןב לש ותלועפ לע רבדמ ןושארה לשמה
האבש ,לארשי לש םתוכז ןורכיז שגדומ ינשה לשמב וליאו ."םכילע ינוכילמתש ידכ" - םימש
."הבוטל יינפל םכנורכיז הלעיש ידכ" - הרות-ןתמב יוטיב ידיל
(ו"משת טבשב ד"וי תודעוותהמ)


רפוש תעיקת לש יכבה

תקעצ יהוז ."!הבושאו ךילא ינבישה !ינמחר ,אבא אבא" קעוצה םדא ומכ איה רפוש תעיקת
,בואכמ עדויכו םירוסיי לעבכ ,ןמצעמ תועבונו תולזונה תועמדב ,ומצעמ הכוב בלה .בלה
.ומצעמ הכוב אוה אלא ,תוננובתהל קוקז וניאש

בא ול רשא ןבה לבא ,ןנוקמ - בא ול ןיאש םותיה ןכש .ןהב שי החמש םג - ולא תועמד
לבא ;ןלציל-אנמחר ללמוא אוהו תנעשמ ול ןיא םותיה :רבדה שוריפ .הכוב - ולוק תא עמושה
.אבא ול שי ףוס-ףוס ירה ,ויבאמ וקוחיר ול רצש ףא ,ןבה
(וכת 'מע ,י ךרכ צ"יירה ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגיא)


המהב לש רפוש

לוטיב תלעב איה ןכ לעו ,תעד הל ןיא המהבה יכ ?אקווד המהב לש ןרקמ יושע רפושה עודמ
.(ונוצרכ הב גוהנל לוכי ןטק דלי וליפאש דע) רתויב

ץוענ ורוקמבו ושרושב ירה ,לכשהמ הטמל לש ןפואב אטבתמ אוה הטמל ןאכש ףא ,הז לוטיב
רשא ,'והותה םלוע'ב המהבה שרושש ,תודיסחב ראובמכ .לכשהמ הלעמלש הניחבב םצעב אוה
המכחה תניחבמ הלעמל בצינ אוה ושרושב ירה ,'ןוקיתה םלוע'מ תוחנ לעופב ותויה תורמל
."רתוי הטמל דרוי ,רתוי הובגה לכ" - ללכה יפ-לע ,'ןוקיתה םלוע'בש

.ילכש -לעה לוטיבה תא ונב ררועל ידכ ,אקווד המהב לש רפושב םיעקות ונא הנשה-שארב
הניאש ,בלה תוימינפמ אבה לוק ,העיקתה לש טושפה לוקב םג יוטיב ידיל אב הז ןיינע
.חומבש 'המכח'ה תניחבב אוה הז לוק לש ושרוש .רובידה תויתואב תשבלתמ
(ד,ונ ה"ר הרות-יטוקל)

* * *

ךכ ,ותמירז תא שדחל ידכ ורוקמל עיגהלו קומע רופחל ךרוצ שי םתסנש ןייעמבש םשכ :דועו
ןמ בוש וכישמהל ךרוצ שיו תיקולאה תויחה תכשמה ןייעמ לוכיבכ םתסנ ,אטחה ידי-לע םג
,המהבה לש הלענה השרושמ ךישמהל ידכ ,המהב לש ןרקמ יושעה רפושב םיעקות ןכל .רוקמה
."תעדו םעטמ הלעמל" תניחבב אוהש
(טלק 'מע ,ל"זרמ ןקזה ר"ומדא ירמאמ)

* * *

וז אלש ,איה היוצרה תילכתה .תימהבו תיקולא - תושפנ יתש ,עודיכ ,םדאל :ףסונ םעט
ררועתת ףא איה - הברדא אלא ,תיקולאה שפנה לש התדובעל עירפת אל תימהבה שפנהש דבלב
חוכב תואובת ברו" ,ןכש .תיקולאה שפנב חוכ ףיסות הז ידי-לעו ,תוקולאל ןוצרו הקושתב
.הבורמ תלעות ותונשקעמו וחוכמ קיפהל ןתינ ,השרחמל רושה תא םימתור רשאכ - "רוש

דע ,הטמ -הטמל רודחל הכירצ 'ה-תדובעש ונתוא תדמלמ המהב לש ןרקמ יושע רפושב העיקתה
תוחוכב היילע םג תלעפנ הז ידי-לע .המהבה ןרק תמגוד ,תימהבה שפנה לש היישעה חוכל
."םכילע ינוכילמת" ,ךלמה תרתכה תא לועפל וחוכבש דע ,םדאבש םיהובגה
(ו"משת ולסכב ב"כ תחישמ)

הנשה שאר


םויה תדובע


צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ לש 'קה םהיתורגאמו םהיתוחישמ טקל
לש םויה תדובעל םיסחייתמה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לשו
הנשה-שאריקנ שובלו רוהט בל

בהוא ךלמ ;רוהט בל בהוא אבא .ונכלמ וניבא תא לבקל ןנוכתהל םיכירצ הנשה-שאר ברעב
.םישובלה תא תוקנלו בלה תא רהטל שי הנשה-שארב .יקנ שובל
(1 'מע ה"שת תוחישה-רפס)


תועיקתה ןמזב הבושת

.רפוש תעיקת תעב אוה הבושתה ןמז .הבושת תועצמאב הרבעש הנשה תא ןקתל םיכירצ
(טפת 'מע ג ךרכ צ"יירה ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגא)


לייח לש לוע-תלבק

.הדוקפ לכ עצבל וילע לבקמה לייח ומכ 'ה תדובע לש לועה תא לבקל שי
(טפת 'מע ג ךרכ ,צ"יירה ר"ומדא שדוק-תורגא)


תלוזה תא חבשל

.ורבח תא חבשי ידוהיש םיכאלמ תואמ םיפצמ הנשה-שארב
(5 'מע ד"שת תוחישה-רפס)


הנשה לכל לוע-תלבק

.הנשה לכ לע םימש תוכלמ לוע תלבק איה הנשה-שאר תדובע
(גצק 'מע א ךרכ צ"יירה ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגא)


םיליהת תרימא

-ילעבו םילודגב םג ,םויה תדובע ןכל .םימש תוכלמ לוע תלבק איה הנשה-שאר תדובע רקיע
םירבדמ הלודג תוריהז ,הניש טועימ ,םיליהת תרימא - הטושפ תיארנה הדובעב איה ,הרוצ
ינפ תלבק תחמשב דורטה ןבכ וא ,ונודא תכאלממ יונפ עגר ףא ול ןיאש הזה דבעכ .םילטב
.ותוא האר אל המימת הנש ךשמב רשא ,ויבא
(הכת 'מע י ךרכ צ"יירה ר"ומדא שדוק-תורגא)


תודימה ןוקית

תודימב הגהנהה לעו תודימה ןוקית לע םימש ימחר ררועלו דוחייב שקבל שי הנשה-שארב
.תודיסח
(11 'מע ד"שת תוחישה-רפס)


הרותה תויתואו הליפת

.הרותה תויתוא תרימאבו הליפתב קוסעל שי הנשה-שארב
(26 'מע א"שת תוחישה-רפס)


תווצמב רודיה תפסות

הגהנה תפסותבו השעת-אלמ תוריהזב ,השע-תווצמב רודיהב הפסוה לבקל שי הנשה-שאר לכב
.הבוט
(צ"יירה ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגא)


רובידו הנישב טועימ

עגר לכ לצנלו ,םינונחתבו הליפתב תוברהלו הנישב טעמל ,לוח ירובידמ דואמ רהזיל ךירצ
.םיליהת תרימאל יונפ
(בלק 'מע ד ךרכ צ"יירה ר"ומדא שדוק-תורגא)


ןושארה רובידה

.הדובעו הרותב תויהל ךירצ הנשה-שאר רחאל ןושארה רובידה
(27 'מע א"שת תוחישה-רפס)


ףוגה לע עיפשמ שארה

לע ןכ ,ףוגה ירביא לכ תא גיהנמ שארהש םשכ .הנשה תליחת אלו ,הנשה שאר ארקנ גחה
.הנשה ימי לכ תא 'גיהנהל' הנשה-שארב םיטילחמש תובוטה תוטלחהה
(599 'מע טי ךרכ תוחיש-יטוקל)


המלש הנש ומכ

."אתכירא אמוי" - המלש הנש אוה הנשה-שאר לש םויה
(26 'מע א"שת תוחישה-רפס)


יקולאל יעבטה םוחה תכיפה

לש םוחה תא תכפוה הנשה-שאר תדובע .םח תויתוא - ח"מ ,תועש ח"מ םה הנשה-שאר ימי ינש
.ארובה תדובעב יקולא םוחל - יעבטה םוחה תאו הפילקה
(26 'מע א"שת תוחישה-רפס)


ידוהי לש החנא

יהוז - הסנרפב וא תואירבב ,תוימשגב ול בוט אלש לע הנשה-שארב הכוב וא חנאנ ידוהישכ
.האליע הבושת
(כשת 'מע ד קלח םירוביד-יטוקל)עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

שדוק-תבש
ס"שת ירשתב 'א

דחאו דחא לכ דוקשי ,הנשה-שאר יאצומב תיברע תליפת דע 1החנמה תליפת םדוק תחא העשמ
.2םויו הליל םיליהת תרימאב

.2םירופיכה-םויב אלא ,3עקותהו ץ"שה אל םג ,'לטיק'ה םישבול ןיא

שיא .2'ונייחהש'ו ,4"ןורכיזה םוי לשו תבש לש רנ קילדהל" :תורנה תקלדהב תוכרבה
.5'ונייחהש' ךרבי אל ,קילדמה

.6תבש-ברע לכבכ ,'והילא חתפ'ו 'ודוה' םירמוא החנמ ינפל

הנשה-שארד 'א ליל

הנירב םג" 7(טויפה לכ) ידוד-הכל ,חוכב אנא ,'דודל רומזמ' םיליחתמ - תבש תלבק
.י"ק ,ךלמ 'ה ,ריש רומזמ ,8"הלהצבו

ילעבו םילודגב םג םויה תדובע ןכלו ,םימש תוכלמ לוע תלבקב אוה הנשה-שאר תדובע רקיע
ינשב הנישב טעמלו ןמזה לכ םיליהת תרימאב ,הטושפ ומכ תיארנה הדובעב [איה] - הרוצ
ויהיש הזיא תוחישמ םג ןורחאה הצק דע םילטב םירבדב רהזיהלו ,ירשפאה לככ ולא תוליל
ינפ תלבק תחמשב דורטה ןבכ וא ,ונודא תכאלממ תובשל עגר ףא ןמז ול ןיא רשא דבעהכ)
.9(ויבא

.2םיליהת םירמוא תיברע תליפת ינפל

.10ל"ר תולבאה תנשב אוה םא םג ודיקפתב ךישמי עובק ץ"ש - תיברע

,רומזמ דודל ,'עבש ןיעמ' תכרב ,ולוכיו :הרשע-הנומש ירחא .וכרב ,שידק יצח ,אנווגכ
.11ונילע ,וכרב ,שידק-יצח ,דודל רומזמ ,לבקתת-שידק

.2(הליענ תליפתב אלא) הבושת ימי תרשעד םישידקב 'אליעל' ןילפוכ ןיא

,רתויב הנווכה ררועל ידכ ,שחל תליפתב ףא לוק עימשהל וגהנ םירופיכה-םויבו הנשה-שארב
.12לודג לוקבו בלה תוימינפ תוררועתהב תויהל םיכירצש ןוויכ

םוי ,הזה שדוק ארקמ" םירמואש רודיסב ספדנהמ הרואכל עמשמ ,תבשב לחשכ שודיקבו הליפתב
12*."העורת ןורכז

.13שידקה םויסב ןכו ,וימורמב 'םולשה השוע' םירמוא הרשע-הנומש תליפת םויסב

.14"רומזמ דודל" םירמוא ,'לבקתת שידק' םדוק ,םירופיכה-םויו הנשה-שאר לילב

לע תוימשג תועפשהל ילכ איה "רומזמ דודל" תרימאב הנווכהש ,רמא ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ
ואש") םינורחאה םיקוספה תא לוקב ץ"שה םייסמ ,להקה לכ ידי-לע ותרימא רחאל .15הנשה לכ
.16להקו ןזח - קוספב קוספ םירמוא ןיאו ,(". . ואשנהו ,םכישאר םירעש

םג ,ונייהד .17אקווד דיחי ןושלב ,'םתחתו בתכית הבוט הנשל' :ורבחל רמוא דחא לכ
.18םיבר ןושלב םהילא תונפל םיגהונש םידבכנ םישנאל

.2שחלב - אתדועס איה אד ,דודל רומזמ ,ליח תשא ,םכילע םולש :םירמוא

.8שודיקב וז הכרב ךרבמ וניא ,תורנה תקלדהב 'ונייחהש' ךרבמה - 19שודיק

.20ןחלושה לע חלמ םיחינמ לבא ,שבדב 'איצומה' תסורפ םילבוט הנשה-שאר תודועס לכב

20*.חלמב הירחאלשו ,שבדב תחא הכיתח לבוט יברה היה הנשה-שארד תויודעוותהב

.21םימעפ שולש - שבדב חופתה תליבט ןכו ,שבדב 'איצומה' תסורפ תליבט

שבדב קותמ חופת םילכוא ,איצומה תסורפמ 22המיעטה רחאל ,הז הליל לש הדועסה תליחתב
ןוצר-יהי" :םירמוא 23הליכאה םדוק הכרבה רחאו ,חופתה לע 'ץעה ירפ ארוב' םיכרבמ :ךכ
.2"הקותמו הבוט הנש ונילע שדחתש ('וניתובא יקולאו וניקולא 'ה' אלל) ךינפלמ

ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ הרוה ,םינימה תעבשמ םהש ,םינומיר וא םירמת וינפל שי םא םג
.5אקווד חופתה לע 'ץעה ירפ ארוב' ךרבל

םילכואש םיחופתה קסר תא םג רוטפל 'ץעה' תכרבב ןווכל - םיברל הארוההו לעופב הגהנהה
.24הדועסה חוניקב (םילכוא םא)

לבא ,24*(םיעלותמ דעומ-דועבמ וקדובל ךירצו .גד שאר - השעמל) ליא שארו ןומיר םילכוא
.2חופתה לע םא יכ 'ןוצר יהי' םירמוא ןיא

ר"ומדא ק"כ לבא ,הנשה-שאר תודועסב 'םייחל' רמול גהנ אל ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ
.25'םייחל' רמול גהנ ונרוד אישנ

.26ינשה םויב אל םג ,הנשה-שאר תודועסב ןוגינ רישל חינה אל צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ

בוטה' ליחתהש םדוק רכזנו ,ןוזמה-תכרבב 'אוביו הלעי' םגו 'הצר' רמול חכשש ימ
,ןורכיזל םיבוט םימיו . . החונמל תותבש ןתנש . . ךורב" רמואו דחי ןללוכ - 'ביטמהו
.27"ןורכיזה םויו לארשיו תבשה שדקמ . . ךורב ,הזה ןורכיזה םוי תא

הרכזהה תא אלו חכשש המ תא קר וז הכרב חסונב רמוא ,הנשה לכב ,ןהמ תחא קר חכש םא לבא
ןהו 'הצר' ןה רמול ךירצ דימת ,שארל רוזחל ךירצ זאש ,הנשה-שאר ילילב םנמא .היינשה
.8'אוביו הלעי'

.28בוט-םויד 'ןמחרה' םירמוא ,הנשה-שארד 'ןמחרה' ינפל

אוה ןמחרה" :רמוא היה ,ןמזמה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ היהשכ ,הנשה-שארד ןוזמה-תכרבב
.29ןמא וירחא ונעו ,םר-לוקב "'וכו ונילע שדחי

.30("םולשה" אלו) ". . םולש השוע" םירמוא ,ןוזמה תכרב ףוסב

הנשה-שארד 'א םוי

.31בוט -םויו תבש לכב ןכו ,הליפתה םדוק תירחשב הרהט הווקמב םילבוט הנשה-שאר ימיב

ןמז ךשמ הנשה-שאר ימיב היהי דלי לכש ,רתויב םילודג םיצמאמ תושעל ,הרות-לארשי-גהנמ
,רפוש תעיקת עמשי ,תוכרבו תוליפתב - וליגל םאתהב - ףתתשיו תסנכה-תיבב ,תוחפל םייוסמ
.32"אבר הימש אהי ,ןמא"ו ,"ןמא" הנעי

המייסמ ,תלבוקמה המיענב חתופ ץ"שה .'תירחש לעב'ה אוהו ,רחא ץ"ש שגינ 'ךלמה' תרימאל
לוקב 'ךלמה' ארוק וניא להקהו ,המיענב ". . בשוי" דימ ךישממו ,םר לוקב 'ךלמה' תאירקב
.33(חסונה לכ תא ומצעל רמוא דחא לכ לבא) וירחא אלו ץ"שה םע אל ,םר

הנשה -שארב "םיקמעממ תולעמה ריש" תרימאל ןוראה תא חותפל םלועה גהנמכ םיגהונ ןיא
.34להקו ןזח - קוספב קוספ ורמואל וא ,הבושת-ימי-תרשעבו

. ךורב" .35הנשה תומי לכב ןכו ,שחלב ץ"שה םייסמ "הבהאב לארשי ומעב רחובה . . ךורב"
.35הנשה תומי ראשב ןכו ,ליגר לוקב ץ"שה םייסמ "לארשי לאג .

ןכמ רחאלו םר לוקב םרמוא רוביצה ,"רפסבו"לו "בותכו"ל ץ"שה עיגמשכ ,ץ"שה תרזחב
.36"ךומכ ימ"ו "ונרכז"ב אל לבא ,ץ"שה םרמוא

םירמואו ,ןוראה םירגוס ,"שודקו . . וניקולא אוה התא" טויפ ירחא ,תירחשב ץ"שה תרזחב
יטבש . . ורפש . . ירמוש . . םיראפמ ומש . . דקפ 'הו ןכבו" (:קר ,תבש םויהש ןוויכ)
. . ךיסומע :םיזורחה אלל) "דוהו רדא" טויפ לש ב"אה לכו ,"..יבשוי לכ . . ונתובש . .
םירמוא ,ןורחאה "לבת יבשוי לכ" זורח ירחא .(. . לודגמ חבש . . םהיחמצ . . םעשפ
.37"ךלמ 'ה" םיכישממו ,ןוראה ןיחתופ ,"דחאב אוהו . . לבת טופשי"

יברה היה ןהב םינש ויה .'ןיד-ךרוע ל-אל' טויפב יברה דמע דימת ,םירכוזש המכ דע
תרימאב 'דומע'ה לע ותכימסמ םמורתמו ,ץ"שה תרזחב תוכרב ימויסב ותבישימ םמורתמ
.38'רפסבו' ,'בותכו'

.39הרותה תאירק ינפל הקספה תושעל וגהנ אל ונייח תיבב

ךכ-רחאו ,תודימ ג"י םימעפ שולש (םויה םג) םירמוא הרות-רפס תאצוהל ןוראה תחיתפב
.םלשה רוזחמב בותככ ,דבלב תחא םעפ - "יתליפת ינאו" ,"ןוצרל ויהי" ,"םלוע לש ונוביר"

דחוימה ןוגינב ,(40ריטפמה ןמ ץוח) ,הרותב םיארוק הנשה-שאר ימי ינשד תירחש תליפתב
ימ'ו ,הרותה תוכרב ,הרותל םילועה תאירק ,'רוזעיו' תרימאב םג ןכו ,םיארונה םימיל
.'ךריבש

.41"ןידה םוי הזב . . הרותל הלעש רובעב" :רמול ךירצ ךרבש ימ חסונב

.ףסומ תליפת .שידק יצח .". . 'ה יתעדי"ו 42"ינעה יננה" :רמוא דבלב ץ"שה

.43עקרקה ןיבל 'ונילע'ב םיווחתשמה ינפ ןיב קיספהל המודכו תובגמ םיניכמ

"רפוש הלענ" טויפב .(חתפב 'ב=) "טבשב ריבעהל" :רמול ךירצ "זאמ דפוא" טויפה ףוסב
ךירצ ,"ונעמל אל םא" טויפב .(חתפ-ףטחב 'ח ,חתפב 'ת) "ןגמ קזחת" רמול ךירצ ,ופוסב
.44(ץמקב 'ו) "סעכו" ,(חתפ-ףטחב 'ע) "ונעמל" רמול

.45"ףקות הנתנו" תרימאל דמענ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ

.רוזחמב בותככ ,תבשב לחש יפ-לע-ףא ,םויה םג ,'ונילע'ב םיערוכ להקהו ץ"שה

ןיא םיערוכ תליפנל .('קירלו לבהל'ב קקר אל) ץ"שה םע ערכו דמע 'ונילע'ל :יברה גהנמ
הפופכ הניא ןהובהו תוצופק םיידיה תועבצא ,עקרקב שארב םיעגונ אלא ,דיה לע םילפונ
.47םישרק תפצר לע המודכו תחפטמ שורפל םיגהונ ןיא .46ןכותל

עורכל לכויש ידכ הביתה ןמ קוחר תצק דומעי ןכלו ,הליפתה תעב ומוקממ רוקעל ץ"של רוסא
.48םוקל ול םירזוע ודיל םידמועהו ,תווחתשהלו

,"דוע ןיא וניקלא אוה" םייסמ ץ"שהש העשב (49דבלב) להקה םירמוא "תארה התא" יקוספ
רהמל אלו ,םיקוספה לכ תא רמול רוביצה קיפסיש ידכ הזב טעמ ךיראהל ץ"שה לע ןכלו
."ל-אל הליחוא" דימ ליחתהלו

.רוזחמב בותככ ,"תשרא" אל לבא ,תבשב ,םויה םג "םלוע תרה םויה" םירמוא

,תבשב לחשכ םג - בוט-םוי לכבכ - הנשה-שארב םייפכ תאישנ שיש ,ר"ומדא רודיסמ חכומ
ללפתמה םגש חכומ ח"נס ע"ושמ) ."ברעתו" םירמוא ןיאש ןכו .תירחשב אלו ףסומב קרו
.(ש"ייע ,ע"שבר רמוא ,םינגנמ ןיאש ןיינמב

הנשה -שארב םג (הלגנב םג) םיעובקה וירועיש לכ דמול היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.50'וכו םירופיכה-םויו

םא' ,'ורמשו' ,'וניקתא' ,'דודל רומזמ' :םירמוא ,תבשב הנשה-שאר לחש ןוויכ - שודיק
.ליגר לוקב - ןפגה תכרבו 'ועקת' ;51השיחלב - 'ןכ לע' ,'רוכז' ,'איה אד' ,'בישת

ליחתהש םדוק רכזנ םא ,הנשה-שאר םויב ןוזמה תכרבב 'אוביו הלעי' חכושה - םויה תדועס
תרכזה אלל) רודיסבש חסונכ תדחוימה הכרבה תא רמאי ,'ביטימהו בוטה' לש 'ךורב' תבית
.52רזוח וניא ,וז הבית רמאש רחא רכזנ םאו .(תבש

.53ןשיכ הז ירה לטב בשויהו ,םויב הנשה-שארב ןשיל אלש םיגהונ

בוט-םוי-יאצומ דע רוסא םויה דלונהו בלחנה .54הנשה-שארד 'ב םויל 'א םוימ ןיכהל רוסא
.55

.56'הלגיתו' - הרותה תאירקב .56'יתליפת ינאו' :םירמוא - החנמ

.57תרחמל אלא 'ךילשת' םירמוא ןיא ,תבשב לחש ,םויה

ןושאר םוי
הנשה-שארד 'ב ,ירשת 'ב

ק"כ לחה ,וז םיליהת תרימא רחאל ,תומייוסמ םינשב .2םיליהת םירמוא תיברע תליפת ינפל
.58"ונכלמ וניבא" ןגנל ונרוד אישנ ר"ומדא

.ברעב רחמ אלו םויה אל 'ךל ןתיו' םירמוא ןיא .'ונעידותו' :תיעיבר הכרבב - תיברע

59הנשה-שארב ונשעי אל - בוט-םויב םג םינשעמו הנשה לכ םינשעמש ולא םגש ,ןיקיתו גהנמ
ורהזיי הרות-ינבה רשא רבדה יוארו" :צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ןושלכו ,העניצב אל םג ,
.2"םהיריכמ לע םג ועיפשיו ,הזב

.60םיבכוכה תאצ רחאל ,הלילב קר - ברעה תורנ תקלדה ןמז

.'ונייחהש'ו ,"ןורכזה םוי לש רנ קילדהל" :םיכרבמו ,61הכרבה ינפל םיקילדמ םויה םג

תלכתסמ 'ונייחהש' תכרב תעבו שדח ירפ תכרבמה ינפל חינהל םיגהונ ,תורנה תקלדה תעב
הכירצ הניא ,שדח דגב הנושארל תשבול איה םא .62שממ שודיקל ךומס תורנה תא קילדתו ,וב
דגב וא ירפ הל ןיא םאו .שודיקה ןיבל תורנה תקלדה ןיב קיספהל הלוכי זאו שדח ירפ
.5'ונייחהש' ךרבת תאז לכב - םישדח

.63(ונייחהש ,לידבמה ,שאה ירואמ ,רחב רשא ,ןפגה :תוכרב) ז"הנקי רדס יפל - שודיק

תעב קרו .םיינרופיצב םיטיבמ ןיא ןכו ,םהלש תבהלשה םידחאמ ןיאו תורנה םיברקמ ןיא
.64םהש ומכ תורנב לכתסמ ,"שאה ירואמ ארוב" תכרב

שבולש וא ,שדח ירפב לכתסמ 'ונייחהש' תכרב תעבו שדקמה ינפל שדח ירפ חינהל םיגהונ
.5'ונייחהש' ךרבי םוקמ-לכמ - ול ןיא םאו ,שדח דגב

ודיפקה ןכו ,וגהנ שטיוואבוילב .2הדועסל םיידי תליטנ םדוק םילכוא שדחה ירפה תא
.65(ןייה לע אלו ירפה לע קר) הנורחא הכרב ךרבלו תיזכ לוכאל ,וניאישנ וניתובר

.66ןושארה הלילב קר םה ,בוט ןמיסל םילכאנה םירבד

הנשה-שארד 'ב םוי

.67הליפתה םויסו תועיקתה רחא דע המואמ םיתוש םניא םגו םימעוט םניא םיאירבה - תירחש

רמאמה תא רקובב הנשה-שאר ימיב דומלל 68עקותל הווצמ היה ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ
ומצעמ ןבומ :יברה ףיסוהו .(ג,דמר) 'ח"אד םע רודיס'ב ספדנה "רפוש תעיקת ןיינע ןיבהל"
.2םיקסופב ראובמכ רפוש תוכלה תעידי בויח לע ףסונ והזש

ןוראה םירגוס ,"וניקולא אוה התא" טויפ ירחא ,תירחשב ץ"שה תרזחב - תירחש תליפת
. . םיראפמ ומש" ."שודקו ארונ . . רוכז ךלמ" ,"טלממ ךלמ" "עירתו ריעת" םירמואו
לכ) דוהו רדא" ."שודק . . יבשוי לכ . . חבש . . ונתובש . . יטבש . . ורפש . . ירמוש
. . ןימאי אל ןה . . םישעמ םא ןודא" ."רפוש עקתב והוללה . . (ב"אה רדסב םיזורחה
69 .". . ןוילע ךלמ ,"ךלמ ןורושיב יהיו ןכבו" םיכישממו "שודק

*69.ףוס דעו הליחתמ ,דחאכ םלוכ להקהו ןזחה "ונכלמ וניבא" םירמוא

.70". . ךלמ ונל ןיא ,ונכלמ וניבא"ב םינגנמ

'כ ,אבשב 'ז=) "תויכז" רמול ךירצש בתכנ (א"שת) רוא-הרות רודיסל 'ןוקיתה חול'ב
*70.ט"משת תנשד רוזחמבו םישדחה םירודיסב ןקתנ ןכו ,(קורושב

.71תועיקתה ינפל םילמ ,תסנכה-תיבב הלימ שי םא

.73תועיקתה ינפל הרותה תאירק רחא ,72שחלב תומשנ ריכזהל וגהנ ד"בח יר"ומדא

.74רפוש תעיקת ינפל ןישוביכ ירבד רמוא הדעה לודגש םיגהונ ןיא - תועיקת

.10ל"חר תולבאה תנשב אוה םא םג ודיקפתב ךישמי עובק עקות-לעב

הבר הנכה איהש ,היליד ארועיש םופל דח לכ הבר הנכה - תועיקתל תוררועתהב הנכה רחאל
הלע' ,76'ן"טש ע"רק' יקוספ ,'חצנמל' םימעפ 'ז תרימאו - 75הנשה לכ ךשמב 'ה תדובעל
ךרבמ עקותה ,[77טקשב ורמוא עקות-לעבה םגו ,ותוא םירמוא לכהש] 'ןוצר יהי' ,'םיקולא
דע ,תוכרבה תעשב םג (יולג ויפ קרו) הסוכמ רפושה .'ונייחהש'ו ,"רפוש לוק עומשל"
.78ןמצע תועיקתב אל ךא ,תועיקתה

ונווכי םיעמושה םגו ,תועיקתבו תוכרבב םתבוח ידי םיעמושה תא איצוהל ךרבמה ןווכי
.79"ומש ךורבו אוה ךורב" ונעי אלו ,5םתבוח ידי תאצל

רזוח תועיקתה ןיינעמ אלש קיספה םאו ,תועיקתהל תוכרבה ןיב קיספהל ול רוסא עמושה םג
.5ךרבמו

,תוליפתהו תועיקתה ןיינעמ קר ,דמועמד תועיקתה רמג דע תועיקתה רחא םג קיספהל ןיא
.5ךרבלו רוזחל ךירצ וניא (בשוימד תועיקתה רחא) קיספה םאו

דע ותעיקתב ךיראמ עקותה .2רובידב אירקמ וניא לבא ,רודיסב ועבצאב הרומ - אירקמה
.80ועבצא אירקמה ריסמש

השולש םיעקות םירבשב .םימעפ שולש ת"רת ,םימעפ שולש ת"שת ,םימעפ שולש ת"רשת עקות
ךשמנ - רבש לכ .81(וט ,וט-וא ,וט-וא ,וט-וא-וט :עקת יברהש םירמוא שי) הצחמו תולוק
העורת-םירבש - בשוימ תועיקתב .83ןיטימורטב ןיברמ - העורתב .82אקווד תוחוכ השולש
המישנ קספהב - תומישנ יתשב דמועמ תועיקתב וליאו .םהיניב והשמ קספהב ,תחא המישנב
.84םהיניב

.85שחלב (עקותה) הדוותי ת"רתל ת"שת ןיבו ת"שתל ת"רשת ןיבש ,רמאנ ןקזה רומדא רודיסב

.87". . ךינפלמ ןוצר-יהי ,ןכבו" - 86להקה םג - םירמוא תועיקתה ירחא

ירשא" :תועיקתה רחאלש םיקוספה תשולש תא ןכ-םג ןגנמ תועיקתה םדוק םיקוספה תא רמואה
םירמוא ךכ-רחאו .[86קוספב קוספ וירחא םינוע להקהו] "תראפת יכ" ,"ןוליגי ךמשב" ,"םעה
."וללהי" .2"ךתיב יבשוי ירשא" :וידחי להקה לכ

םשש תוכרבה םויסל םיללפתמה םיעיגמשכ ,שחל תליפתב .ץ"שה תרזחב ןהו שחלב ןה םיעקות
.88עוקתל םידמועש רוביצל ןמסל ידכ ןחלושה לע ודיב קפוד עקותה וא ץ"שה ,עוקתל שי
-רחאש תועיקתב אלו ,ץ"שה תרזחב אל ,שחלב אל ,דמועמ תועיקתב ללכ ןירקמ ןיא ,ונגהנמל
.89ךכ

קיספמ וניא ,ול עקתיש ימ שי םא וליפאו .ףסומ תוכרבב עקות וניא תודיחיב ףסומ ללפתמה
.90רוביצב אלא תאז ונקית אלש ,תועיקתה תא עומשל

רתומו ,ךוניחל עיגה אלש ןיב ךוניחל עיגהש ןיב ,דמלתיש ידכ עקתיש ןטקל רמול רתומ"
.91"תווצמב םכנחלו םינטקה תא דמלל םילודגה לע הווצמש יפל . . םויה לכ עוקתל ול

.92ןמצעל ןה וכרבי אלא ,ןהל ךרבי אל םישנ רובעב עקותה

םיבר תוכזל (ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תארוה יפ-לע) םילדתשמ ,הנשה-שאר ימי ךשמב
בשוימד תועיקתה רדס םהל עוקתלו ךרבל ונייהד ,רפוש לוק תעימשב לארשי ינב וניחאמ
.רהוסה-יתבו האופר-יתב ,םינקז-יבשומב םיאצמנהו ,םירטושו םילייח דחוימבו ,ןתכלהכ

רדס' םירמואו ,92*ןייעמ וא םימה ראב לא ריעל ץוחמ םיכלוה ,העיקשה ינפל - החנמ ירחא
לוכי ,הנשה-שארב ךילשתל ךלה אלש ימ .94ןטק -תילטה ילוש םירענמ ךכ רחאו ,93'ךילשת
.95"תודימ ג"י"ב תכלל

גוהני דחאו דחא לכ םג רשא ,יתעצהב ינאו" :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ןושל - גחה םויס
וללס רשא ליבשבו ,תודיסחה דומילב הנשה-שאר יאצומ תלחתהו הנשה-שארד תועש רבחל ,ןכ
ר"ומדא ק"כ .94הטמ הטמל דע תודיסחה רוא ויניינע לכב ונל םג ךשמוי - וניאישנ ונל
תודעוותהה ךשמב ,ברע תעל ה"ר לכב להקהו אוה הדועסל וידי לטנ (ב"ישת תנשמ לחה) ומצעב
ירבדמ ריכזה ובו ,'וכו תוחישל ףסונ ח"אד רמאמ רמאו ,םיאישנה לכמ םינוגינ ןגנל הרוה
.96(ל"זיראה ירבדמ םג מ"דשת תנשמ לחהו) םיאישנה לכ

בוט-םוי יאצומ

.הבושת-ימי-תרשע תליפתבש תופסוההו םייונישה ריכזהלו רוכזל שי .ונתננוח התא - תיברע

.םימשבהו רנה לע םיכרבמ ןיא ."יתעושי ל-א הנה"ב םיליחתמ - הלדבה

96*.השדח הכשמה - "רהאי טוג א" םירמוא ויה הנשה-שאר יאצומב

רחא דע הנשה-שארב איצומה םע שבדה תליכא ןיינע ןיבהל" :ןקזה ר"ומדא לש רמאמ ונשי
קר הנווכה םא ןויע ךירצ" :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ הז לע ריעהו ,97"הבר-אנעשוה
םג וא ,םירופיכה-םוי יאצומו םירופיכה-םוי ברע תודועסו . . בוט-םויו תבש תודועסל
.98עובשה ימיב

,וירחאל בוש קודבל שי ,הנשה-שאר דובכל רבכ ונתנש י"פעא - םיגחה יכרוצל עויס ןיינעב
ןוכנ ןיא" לש בצמב - התע ובצמ יפל - ידוהי דמוע (הנשה-שארב הלעתנש רחאל) תעכ אמש
98*.םיאבה םימיב םיגחה יכרוצל ול רסחה לכ תא םילשהלו "ול

98**.גח-ורסא הז ןיאש ןוויכ ,ןונחת ברעה רמול ךירצ הרואכל - הטמה לעש עמש-תאירק

ינש םוי
99הילדג םוצ - ירשתב 'ג

.3:20 - המידקמה העדל 100רחשה תולע

.101רוביצ תינעת אוהש הילדג םוצב דבלמ ,תוחילס םירמוא ןיא הבושת-ימי-תרשעב

,"ונאפר"ל "לארשי לאוג" תכרב ןיב המצע ינפב הכרבב "וננע" ץ"שה רמוא תירחש תליפתב
עמוש" תכרב ךותב "וננע" ץ"שה רמוא - ל"נכ ןיא םא .102םינעתמ השולש קר וללפתה םא םג
.103"הליפת

דיחיכ "הליפת עמוש" תכרבב "וננע" רמוא ץ"ש השענ םאו ,ץ"ש השענ וניא הנעתמ וניאש ימ
.5החנמ תליפתב

םיגלדמ ןכו ,103*"ואצמיהב 'ה ושרד" םיליחתמ .תוחילס תרימא - 'לארשי רמוש' ירחא
םויס רחאל .תיבו תיב לכ ןיב 'ןומזפ'ה לכ תא רוזחל יברה גהנ 'תירוה' טויפב ."ונמשא"
.104שידק יצחו ,"עדנ אל ונחנאו" ,ךוראה "ונכלמ וניבא" םירמוא תוחילסה

םדוק ,םיפא תליפנ רחא החנמבו תירחשב ונכלמ וניבא םירמוא הבושת ימי תרשע לכב
.105"עדנ אל ונחנאו"

.106ןונחת םירמוא ןיאש ףא 'ונכלמ וניבא' רמול יברה הרוה ,ל"חר לבאה תיבב

רמאנה לע תפסות םוש םירמוא ןיא ,הבוש תבשב ןכו ,הבושת-ימי-תרשעב הרות-רפס תאצוהב
.106םלועה גהנמכ אלד ,הנשה לכב

.107םינעתמ השולש קר שי םא םג ,םיאורק השולשל "השמ לחיו" םיארוקו הרות-רפס םיאיצומ

הנעתמ וניאש עידוהל ול רצו הרותל והוארק םאו .הרותל והוארקי אל הנעתמ וניאש ימ
.108הלעי - םשה לוליח ינפמ

רוביצה םירמוא - "וננוועל תחלסו" ,"םוחר לא 'ה 'ה" ,"ךפא ןורחמ בוש" םיקוספה תא
ליחתה ,הרותל הלעשכ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .הרותב ארוקה םרמוא םהירחאו םר לוקב
.109ארוק-לעבה םע םמייסו ,רוביצה םע םרמואל

.ריטפמה אוה ישילשהו ,תירחש תליפתבכ "לחיו" םיארוקו הרות רפס םיאיצומ החנמ תליפתב
.הרותה רפס תא םיללוגו םיהיבגמ .הרותה תאירק רחא שידק יצח םירמוא ןיא

תוכרב שולש רמוא הרטפהה תרימא ירחאל .(ח,ונ-ו,הנ היעשי) "ואצמיהב 'ה ושרד" :הרטפה
.דוד ןגמ דע

תליפתבכ ץ"שהו ,"הליפת עמוש" תכרבב וננע םירמואו ,הרשע-הנומש ,שידק יצח ,וללהי
.תירחש

,ונילע ,ירוא 'ה דודל ,לבקתת שידק ,ךוראה ונכלמ וניבא ,ןונחת - ץ"שה תרזח ירחא
.5םיקידצ ךא ,ארית לא ,םותי שידק

,הנשמה יפ-לע לארשי תוליהקב רבעב וגהנש גהנמה תא שדחמ גיהנה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.110החנמ תליפת רחאל תינעתה םויב ןישוביכ ירבד רמול

.6:14 העשב הלפשה רוזאב תינעתה םויס

.111הבושת-ימי-תרשעב םישנ ןיאשונ ןיאש לארשי גהנמ

ישימח םוי
ירשתב 'ו

תרמ תינקדצה תינברה תב ,ןוסרואינש ה"ע הנח תרמ תינקדצה תינברה תוקלתסהל הנשה םוי
,קחצי-יול 'ר לבוקמהו דיסחהו ןואגה ברה תשא ,המלש-ריאמ 'ר דיסחהו ןואגה ברה תבו לחר
,החנמה תולעב ,ה"כשת הבוש תבש ,וז הנש תועיבקכ הרטפנ .ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ םא
.112קרוי-וינב דובכ-התחונמו

.לוחב לחשכ םג ,הז םויב דעוותהל גהנ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ,הנב

ןרק רובע תיבגמ ךורעל גהנ ,לוחב לחשכ ,ירשתב 'ו תודעוותהבו ,"הנח ןרק" המש לע דסי
.113"הנח תיב" םיארקנה םלועבו ק"הראב ךוניח תודסומ המכ ודסונ ןכ .וז
.נ"שו ,דנ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' האר ,החנמ תליפתב יללכה שפנה ןובשח תודוא (1

.56 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה-רפס' (2

,"תרשה יכאלמ תמגוד תויהל ידכ" לטיק םישבולש (ט"ס י"רת 'יס ע"וש) ז"הדא תעדל ירקיעה םעטהש ןוויכ (3
.וטק 'מע א"ח וביסמב ךלמה - םירופיכה-םויב קר ךייש הזו

- "'וכו הרטפהלו שודיקל ןנימדמד ,םעטה ילואו" :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ בתכו ,ונבר תיב גהנמ ,םש (4
ןיבוריעמ אבומ ,הזב תונתהל הלוכי הניאו ,ט"וי תשודק הילע הלביק - ונייחהש הכריב] .הכק 'מע ו"ח ק"גא
.60 'מע םיגהנמה-רפס ,שודיקב בוש הנכרבי אל ,תורנה תקלדהב ונייחהש ךרבמה .[ב,מ

.ד"בח-ללוכ חול (5

.25 'מע םיגהנמה-רפס ,ב"ס ז"יפ ללוכה-רעש (6

.26 'מע םיגהנמה-רפס (7

.60 'מע םש (8

.הכת 'מע י"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק-תורגיא (9

.יק .אס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .גסש 'מע ז"ח ק"גא (10

.גס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .40 הרעה ,1320 'מע ד-ג קלח ז"הדא ע"ושל תופסוה .םלשה רוזחמ (11

.א קרפ ףוס אי רמאמ ,'ןיעמו' סרטנוק .ג"ס אק 'יס ז"הדא ע"וש (12

:ח"ה ט"יפ םירפוס תכסמב חכומ ןכו ,'העורת ןורכז'ו 'העורת םוי' ,םיקוספ ינש ורמאנ הרותב יכ םא (12*
ב"צו .םידרפסה חסונ ןכו ,ז"ס ב"פקת 'יס י"בב אבוה ,"'העורת ןורכז' אלא ,'העורת םוי' רמוא וניא"
ג"מרפב םג לבא ;תועטל ומרג ,ורציקש - ד"בחו םיזנכשאה ירוזחמב - םיסיפדמהש עמשמ הרואכלו .הזב ונגהנמ
תבית וז העדלש ,עיצמ א"טילש זוזאמ ריאמ 'ר ג"הרהו ."העורת ןורכז םוי" קיתעמ ד ק"ס א"אב ב"פקת 'יס
."העורת ןורכז [םוי] אלא העורת םוי רמוא וניא" :ס"מב הנווכהו ,המע רחאו המצע תכשומ 'םוי'

.28 'מע א"ח מ"דשת תויודעוותהב האבוה ,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תארוה - םלשה רוזחמ (13

.םלשה רוזחמ .םש םיגהנמה-רפס (14

.112 'מע ז"פרת תוחישה-רפס (15

.חס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (16

.א,גמ םירוביד-יטוקל (17

.טס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (18

'םלוע תוכילה' 'סב תועדה האר ,'ונייחהש' תכרב לע םג ןמא ונעי םאה ,שודיק תועמושש םישנ ןיינעל (19
גהנמה ץופנ השעמלו .14 הרעה חל 'מע 'ט"ויו ק"שנ יגהנמו יניד רוציק' .ד ק"ס םלוע יחתפב ב"פקת 'יס
.תונעל

ןגמ חלמ תירבו ,חבזמל המוד ןחלושהש יפל ,ןחלושה לע חלמ חינהל וגהנש ,ח"ס זסק 'יס ז"הדא ע"ושב (20
םושב לטבל ןיא ד ק"ס ג"פקת 'יס םייחה-ףכה תעדלו .חלמב פ"ג איצומה תסורפ לבטל שי הלבקה פ"עשו ;םהילע
.תורובגה קותימל ,חלמב הסורפה תליבט הדועס

.ןפוא 'יש קחצי-ףסוי 'ר ח"הרה (20*

.הע 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (21

.ב"כסו ד"ס זסק 'יסו ג"ס דער 'יס ז"הדא ע"וש האר (22

ראבתנ םעטה .ג"ס ג"פקת 'יס ז"הדא ע"ושב קספנכ אלד ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כד םיברל הארוהו גהנמ (23
,ירפה תכרבל ךומס ןוצר-יהיה היהיש ידכ" :104 'מע םיגהנמה-רפסב ספדנה ונרוד אישנ ק"כ בתכמב הכוראב
.ש"ייע ,"הכרב ףקות ןיעמ ול היהיש . . וילא םג תכייש ץעה-ירפ תכרבד החיתפה היהתו

אבומכ אלדו ,איק ,דנ 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה' .4 'מע ה"שת תוחישה 'ס .8 'מע ד תרבוח 'תומישר' (24
.טע 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' האר .56 'מע םיגהנמה-רפסב

ורוקמש) ןומיר ,םהבש םירחואמה טקנו ,ג"פקת 'יס ע"ושוטבו 'מגב ורכזנש םינימה לכל הנווכהש ,טושפ (24*
ז"הדא ע"וש) "םנושלכ הנידמו הנידמ ישנא לכ" ןכו .(םינואגה םשב יכדרמב ורוקמש) ליא שארו (םהרדובאב
."שודיח םהב שיש . . ה"ר . . יגהנמ" :קר םללכבש ,וללה םיגהנמה תמישר שארב יברה ןושלכו ,(הז ס"ר

.א"גמהמ ,ה"ס םש ז"הדא ע"ושב הרוקמ ,ליא שאר םוקמב רחא שאר תליכא

.טפ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .טעק 'מע ב"ח 'וביסמב ךלמה' (25

.5 'מע ב"שת תוחישה-רפס (26

תיבב ויהש תודועסב ורמא אל (תבש לכב ורמוא היהש) יברה ןכו ,'ןיחבשב רמזא' טויפ ספדנ אל רוזחמב
.הע 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' ,צ"יירהומ ר"ומדא

,ןלהלדכ רמולו הכרבה םייסל ףידעש א"י ,'םילשורי הנוב' תכרבבש 'ה םש רמא רבכ םאו .ז"הדא רודיס (27
.(זכ ק"ס חפק 'יס םייחה-ףכ האר) "ךיקוח ינדמל" רמול אלו

.ופ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ הרוה ןכו ,םלשה רוזחמ (28

.ש"ייע ,הפ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (29

.28 'מע א"ח מ"דשת תויודעוותה - צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תארוה .םלשה רוזחמ (30

.צ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .ב"ס ד"פקת 'יס םירפא-הטמ (31

.536 'מע ,טכ תוחיש-יטוקל (32

ומוקמב ,'ךלמה' תבית ללוכ ,ןוגינה תא ליחתמ ץ"שהש םיזנכשאהכ גוהנ אל .בצ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (33
.ךליאו 'בשוי' תביתמ ךישממ דומעל ועיגהב קרו ,יטרפה

.גצ 'מע םש (34

.הצ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' .זי ש"הדבב טי ש"הוצק הארו ,61 'מע םיגהנמה-רפס (35

טעומ רבד תשקב איה "םייחל ונרכז"ו ,השקב אלו חבש אוה 'ךומכ ימ'ד ,םעטה ראבמו .ה 'מע ג"ח ק"גא (36
.ותוא םירמוא םניא םה ןכלו ,"םיבוט םייחל בותכו" שחל תליפתב רוביצה ורמא רבכש רחאל

.חצ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' ,םלשה רוזחמ (37

.וצ 'מע םש (38

.וק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (39

.דק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' ,םלועה גהנמכ אלדו (40

.ט"משת רוזחמב ספדנכ אלדו ,דק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' .ה,וכ ללוכה-רעש (41

."ובהא . . אנו" ,"שעממ . . יננה" תוביתה תא שחלב א"י (42

.48 הרעה ןלהל הארו ,ו"ה ו"פ ז"ע 'לה הנשמ-ףסכ - םינפה ןיינעל (43

.אלק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (44

,". . םיריבעמ ,הקדצו הליפת הבושתו" תרימאב 'ףקות הנתנו'ב שיערהל םיגהונ 'םלוע'הש ,םגתפה עודי (45
.". . ךלמ אוה התאו"ב םישיערמ ד"בח תסנכ-יתבב וליאו

.נ"שו ,בלק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (46

ןיא"ש םעטהש ףא ,כ"הויב ןכו ,וז הליפתבש 'ונילע'ב 'קירלו לבהל' תוביתה ירחא הקיקרב ללכ םיגהונ ןיא
,ע"ומש עצמאב אוהש ינפמ אמתסמ .וז הרימאב םג הרואכל םייק (תבט ט ,םוי-םויה) "הז קורמ תונהיל םיצור
.ב"ס זצ 'יס ז"הדא ע"ושב 'ע

תועמשמ ןכו ,םהינפ לע םילפונ ןיא לבא םיווחתשמו םיערוכ קר הנשה-שארבש ,ובתכ אלק ס"וס ר"או א"מב
תאצוה] ל"ירהמ יגהנמב שרופמכ ,ה"רב םג לופיל ונגהנמ לבא ;א"ס ב"צקת 'יס םירפא-הטמה כ"כו ,םש א"מרה
םיניחבמ ןיאש" םייח-ץע חולב ש"מכ אלו ,[המואמ םש ןייצ אל רידהמהש אלפלו ,זצר 'מע ט"משת םילשורי ןוכמ
תודיסחב ראובמל םיאתמ הרואכלו .םש םירפא הטמל ןגמה ףלאב הז גהנמ איבה ןכו ."[פ"כהויל ה"ר ןיב]
.טלחומ אוה לוטיבה הנשה-שארבש

.תועינצ םושמ ילואו ,תוערוכ ןניא םישנהש םיליגר

ע"ושל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ןייצמ - םינבא תפציר ד"ע .[קיטסלפ וא דב חיטש הפוצמה הפצירב ןכו] (47
תופצרמב םג רהזיהל םיליגר ,השעמל .57 'מע םיגהנמה-רפס - כ"ונבו א"מרה תהגהבו אלק ןמיס ףוס ח"וא י"בה
הז ךרע האר) 'תיכשמ ןבא' רדגב ןניאו ןבל טלמ םע הנוחט ןבא תויושע ןהש ףא ,םויכ 'קה ונצראב תויוצמה
.(תידומלתה הידפולקיצנאב

.א"ס ב"צקת 'יס םירפא-הטמ (48

.גי ק"ס גמ 'יס ללוכה-רעשבו ,רודיסב ןושלה האר (49

,י"שר םע םילהתב א"ואכ לש קרפב םיקוספהמ קלח םג םויה ל"צ הרואכלו .28 'מע די תרבוח 'תומישר' (50
הז דומיל ןיא ירה ,ו"ס א"צקת 'יס ז"הדא ע"ושב קספנכ ,ה"רב ח"ר ריכזהל םיענמנש ףאו .ח"ר לכב ונגהנמכ
.וריבחמ רחא קוספ רמול דחא לכ ירהש ,ב"ויכו 'ישפנ יכרב' תרימא ומכ שפנ לכל הוושה רבד

.םש םיגהנמה-רפס (51

אלש טושפ ,'ךורב' רמאש רחא הזב רכזנ םאו .דבל ק"שד חסונה רמאי ,'הצר' חכש םאו .ז"הדא רודיס (52
.תבשב לחשכ םג ז"ה ה"ר םויב תונעתהל הווצמש םירבוסהלש ןוויכ ,רוזחי

.(םויה תוצח רחא ןשיל ע"ושבש ןיליקמה תא םש איבה אלו) ד"בח-ללוכ חול .ח"ס ג"פקת 'יס ז"הדא ע"וש (53

.ג"יקת 'יסו הצת ס"וס ז"הדא ע"וש (54

.ב"ס רת 'יס ז"הדא ע"וש (55

.מק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .62 'מע םיגהנמה-רפס (56

.ומק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא'ב אבומה האר - ל"שת ירשתב 'ו תחישמ (57

.חנ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' האר (58

רוריבב עדונו רקחנש ,וננמזב טרפבו .ד ק"ס א"יקת 'יס הבושת-ירעש הארו .א"ס ז"צקת 'יס םירפא-הטמ (59
ץבוקב הזב ע"עו .'שפנ לכל הווש'כ תאז בישחהל ןתינ ךיא ג"עצ ,תואירבל בסמ ןושיעהש קזנה לדוג רומג
.זצ 'מע ג ךרכ 'םחנמ לכיה'

.הל ק"ס ד"יקת 'יס הרורב-הנשמ (60

הרעה 'ו קרפ 'ק"שנ יניד רוציק' האר ,ג"לס ה"כרת םירפא-הטמכ אלד ,ח"ס גסר 'יס ז"הדא ע"וש תועמשמ (61
.2

.ט"ס ט"צקת 'יס םירפא-הטמ (62

ידכ תאז םירמואש ש"צומ רדס ףוס םהרדובאב ש"מכ ,םעטהו .'ךל ןתיו' אבוה אל ןאכ םלשה רוזחמב (63
.ט"ויב ךייש הז ןיא כ"או ,וב-לכ 'סמ אבומ ןכו ,"םהידי השעמב וכרבתיש"

.39 'מע םיגהנמה-רפס (64

.בפ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' ,דועו ,4 'מע ה"שת תוחישה-רפס (65

.םש 'ד"בח יגהנמ רצוא' (66

אל ונייח תיבב ת"ות תבישיבש ,ריעהלו .התעשב הווצמ הביבחש ןוויכ דמח-ידשמ אבומ םעטהו ,צ 'מע םש (67
'ד"בח רפכ') ה"ע ןיקרובד ש"זרגה ארתאד-ארמה םש קספ ןכו ,תועיקתה םדוק ה"ר רקובב תותשל אלש ודיפקה
.הזל רוקמה ע"צו ,(74 'מע 734 ןויליג .66 'מע 733 ןויליג

לע םג לח (דעומ דועבמ - ןבומכו ,יהשלכ תועט הלח םאב לעופב הגהנהה תעידי כ"שכו) הז לכ הרואכלו (68
.ח"י םיבר םיאיצומה טרפבו ,'רפוש עצבמ'ב םיעקותה לכ

תא רשקל ,םיטויפה תרימאב (ש"נא ןיב םג) לגרומ ,תינכט הביסמ ,בגא .חצ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (69
הז טויפב ו"קו ,טויפה תועמשמל דוגינב ןבומכ תאזו ,אבה זורחה לש ןושארה ויצח םע זורח לכ לש ינשה ויצח
."ןויבא ךלמ - דע ידעל" ו"ח ףוריח ידיל אובל אלש ,ןורחאה

.בק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (69*

.ו ןוגינ א"ח םינוגינה רפס - ןקזה ר"ומדא לש םינוגינה תרשעמ רוריבב אוה הז ןוגינ (70

.אק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (70*

.ט"ס ד"פקת 'יס ז"הדא ע"וש (71

גהנתהל דציכ ומצעב טילחי דחא לכ אלא ,םיברל הארוה הניאש םייסמו ,56 'מע א"ח ג"משת תויודעוותה (72
.יברה לש ד"מהיבמ תאצל םאו בא םהל שיש הלא וגהנ אל ,שחלב תאז םירמואש ןוויכו .כ"ע ,הזב

.23 ע"ס (ג"נשת) םידעומה חבש (73

.וק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (74

.ב"נשת הנשה-שארל תוחיש-יטוקלמ ,במר 'יס ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' (75

ם"מ=) 'יתנמאה' ;(הצומק ת"יח ,השוגד הנושאר ת"יב=) 'בחרמב' רמוא היה יברה :םתרימאב םיקויד (76
.ש"ייע ,זיק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' ,רוזחמב ספדנכ - (החותפ

.חיק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (77

.נ"שו ,טיק ,גיק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (78

.ב ס"וס דכק 'יס ז"הדא ע"וש ,הכרבה לע דבעידב וליפא קספה ששח שי זא יכ (79

.טיק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (80

,אכק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' .םיברל הארוה וזש ,תוכיראב הנ 'מע א"ח וביסמב ךלמה .טל 'מע ,כ ק"גא (81
ןיעכ ,טושפ לוק םירבש 'גה ףוסב ןישוע שיו" :ד ס"וס צקת 'יס ז"הדא ע"ושב אוה ןושארה רוקמה .נ"שו
םא ע"צו ,"ןיטימורטה ףוסב ןישוע ןכו ,(ו"טס םש ןלהלד ,העורתכ אוה כ"לאד ,דחא חוכמ רתוי פ"כע=) העיקת
.כ"ג העורתה ףוסב ןישוע ונגהנמל םג

.ז"ס צ"קת 'יס ז"הדא ע"וש (82

.נ"שו ,בכק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (83

םש שטאשטובמ צ"הרהל א"אבש תורמל ,תומישנ 'בב שחלב םג גוהנ הארנכ) ט"ס צ"קת 'יס ז"הדא ע"וש (84
הארוהכ אב אלש רורב ,בשוימב םג המישנב וקיספהש ,בכק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא'ב אבומה .(כ"כ אל ב"סוס
.םיברל

ונייהד א"יו .םיימינפ םיעוגעג אלא ,ןוועו אטח לע יודיו אל - וניינעו .הבשחמב יודיוול הנווכה (85
.נ"שו ,ש"ייע ,דכק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' - 'יברה ינפ רויצ'

.וכק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא'ב אבומ (86

ךליל עקות לעבה ךירצ תועיקתה רחא הנה ,הלבקה תוגהנה יפ-לע" :רמאנ 11 'מע תודיסחה דומיל סרטנוקב (87
וניתוברש ףא) ד"בח יגהנממ ז"יאש שיגדה יברה ךא ,"וב ולכתסי םהו ,םעה לא וינפ תאשלו תבשל ,ומוקמל
.זכק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' - (הזב וגהנ וניאישנ

דמועש ימש ,שחל-תליפת םדוק רוביצל ןיעימשמש 'כ ד"בח-ללוכ חולבו) .זל 'יס ד"ח רזעלא-תחנמ ת"וש (88
.(תועיקתה עומשל ידכ ותליפתמ קיספי הכרבה עצמאב

.דלק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (89

.ז"ס ב"צקת 'יס ז"הדא ע"וש (90

.ו"צקת ןמיס ףוס ז"הדא ע"וש ןושל (91

.ב"ס ט"פקת 'יס ז"הדא ע"וש (92

םייח םימל ועיגיש הארנ אל םא םלוא .ןלהלדכ ,'תודימ ג"י'ל ךילשת תרימא תוחדל ףידע ,םייח םימ ןיאשכ
תארוה 14 'מע 536 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב כ"שמ האר - ראב אלל 'ךילשת'ב ה"רב תויהל םיבייחשכ וא ,ת"ישעב
.חותפ זרבב וליפא יד הרירב תילבש ה"ע טכה י"ירהל יברה

.ז"הומדא רודיס (93

.57 'מע םיגהנמה-רפס (94

טויפש ףא ,ירשתב אוה ךיראתהש איבה םש .(המק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא') כ 'מע ב"ח 'וביסמב ךלמה' (95
'מע ד תרבוח 'תומישר'ב וליאו (כ"ויע ינפלש ןורחאה םויה) 'ת"ישעד 'ה' םויב רמאנ ". . םוחר ל-א 'ה 'ה"
לחשכש (י ק"ס ג"רת 'יס א"טמל ןגמה-ףלאב אבומה) גהנמה יפל והז ךא ,ירשתב לע רבודמ 2 הרעה 14
.וינפלש 'ה םויל ןימידקמ ינש םויב פ"כהוי

.גנק-זמק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' האר (96

.י"תכ (ז"שת הבוש תבש יאצומ) צ"יירוהמ ר"ומדא ירובידמ ,הנק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (96*

.א,גל םירעש-האמ (97

'מע ד"שת תוחישה-רפס ,67 'מע םיגהנמה-רפס ,21 'סמ ב"ח םוי-םויה הארו .372 'מע ד"יח תוחיש-יטוקל (98
'מע ב"ח (ה"נשת ,תג-תירק) 'ךלמ לש ודובכל' ץבוק .סק .הע 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' .304 'מע ט"צרת ,24
.194

.(הגומ יתלב) ג"יס מ"שת ה"רד 'ב םוי תחישמ (98*

.ןפוא 'יש קחצי-ףסוי 'ר ח"הרה תרעה ,1414 'מע ג"ח ג"משת תויודעוותה האר (98**

.דסק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' האר (99

.ש"הע דע צ"תב לוכאל רתומש שרופמ ,'רמועה תריפס רדס' ,ז"הדא רודיסב (100

.58 'מע םיגהנמה-רפס (101

.ז"טשת חולל יברה תורעהמ ,רתסא תינעת ד"בח-ללוכ חול .גיש 'מע ז"טח ק"גא .45 'מע םיגהנמה-רפס (102

.גי ק"ס ו"סקת 'יס הרורב-הנשמ (103

הביתה ינפל ללפתהשכ השעמל ירה ,"ךימחר לע יכ" ליחתהל עמשמ םיגהנמה-רפסבש המישרהמש תורמל (103*
תביתב ליחתהל םוקמ ןיא ןיינעה דצמ ףאו .ל"נכ ליחתה יברה לש ןיינמב ה"ע ןמכוד ןמלז-רואינש 'ר ח"הרה
.הליחת רמאנש המ לע םעט-תניתנ איהש "יכ"

."םיפא ךרא ל-א" םג רמא ,ט"משת ג"וצב דומעה ינפל יברה ללפתהשכש ,ריעהלו .52 'מע םיגהנמה-רפס (104

.טנק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (105

.סק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (106

.45 'מע םיגהנמה-רפס (107

.אכ ק"ס ףוס ו"סקת 'יס הרורב-הנשמ (108

.18 ע"ס מ ןויליג 'תורשקתה' האר (109

.נ"שו 352 'מע ,כ קלח תוחיש-יטוקל האר (110

.ה"ס ברת 'יס םירפא-הטמ .הר 'מע ט"ח ק"גא (111

,'תוכלמ תרטע' רפסב היתודלות .ג"משת ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוה ,'לארשיב םא' רפסב - היתונורכזמ (112
.ךליאו 225 'מע ,א"שנת הפיח

.88 'מע םיגהנמה-רפס (113

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il