- ט"סר - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה ירשתב 'ז * הבוש / וניזאה תשרפ ק"ש ברע
ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול יבר יצוצינ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


םיכייש "הבוש תבש"ד םייוליעה לכ
לארשימ דחא לכל


תא ןקתל החוכב ,הבושת-ימי-תרשעמ תחא התויהב ,וז תבש
* הבורקה הנשה תותבש לכ לע עיפשהלו הרבעש הנשה תותבש
ימי תא תכרבמו םדקש עובשה ימי תא הלעמ תבשש ןוויכמ
יניינע לכ תא ןקתל חוכה ןתינ וז תבשבש אצמנ ,אבה עובשה
"ולוכיו"ד יוליעה םג לעפנ וז תבשב * הנשה תומי לכ
ק"כ תחישמ * םירופיכה-םוי "ךרבתמ הינימ"ו הנשה-שארל
ונרוד אישנ ר"ומדא


ת תבש" (ב) ,1"לארשי הבוש" הרטפהה םש לע - "הבוש תבש" (א) :תומש 'ב - וז תבשל
.2הבושת -ימי-תרשעד תבשה התויה םש לע - "הבוש

םג ,ןכש ,הבושתה ןיינע :אוה - "הבושת תבש"ו "הבוש תבש" - ולא תומש 'בד ןכותה ,הנהו
ומכ ,לארשי לצא הבושתה הדובע תויהל הכירצש - ונכות ,"לארשי הבוש" םש לע ,"הבוש תבש"
.הבושתה תדובעל םידחוימה םימיה תרשעמ דחא ותויה םש לע ,"הבושת תבש"

םהינשש ,תומש םנשיש ןוויכמ ירה ,קוידה תילכתב אוה הרותב ןיינע לכש ןוויכמ ,םנמא
3"איה הרות (רשא) לארשי גהנמ" יפ-לע םיארקנ ןכו ,אכמס-ירב לארשי ילודג ידי-לע ואבוה
.ןמקלדכ ,הזב ןיאש המ הזב שיו ,ומצע ינפב ןיינע שי םהמ דחא לכבש רמול חרכהב -

:הזב ןיינעהו

תואיצמה םצע ,ונייה ,רבד םש אוה "הבושת"ש - אוה "הבוש"ל "הבושת" ןיבש קוליחה
(4החטבה םגו) הדוקפו יוויצ לש ןושל אוה "הבוש" ןכ-ןיאש-המ ,(אצפח) הבושתה ןיינעד
םדאה םע רושק הבושתה ןיינעש יפכ םא יכ ,ומצעלשכ הבושתה ןיינע םצע אל ,ונייה ,םדאל
."לארשי הבוש" ,הבושתה ןיינע ולצא היהיש - (ארבג)

,הבושתד תואיצמה םצע ונשי הליחתב ירהש ,"הבוש"ל המדק "הבושת"ש ,אצמנ ,ןכש ןוויכמו
.הבושתה ןיינע ולצא היהיש ,"הבוש" םדאל רמול ךייש יזא - וז תואיצמ הנשיש ירחאל קרו
תילענו) המדק "הבושת"ש ,אצמנ ,"הבושת" הליחת תויהל ךירצ "הבוש" תויהל ידכבש ןוויכמו
."הבוש" יבגל (רתוי

םאו ,"'וכ הבושת . . םלועה ארבנש םדוק וארבנ םירבד העבש" 5ל"זח ורמא :הזמ הריתיו
תאירבל המדקש ,תאז דוע אלא ,"הבוש"ד יוויצל תמדוק "הבושת"ש דבלב וז אל ירה ,ןכ
."הבוש" תווצל ךייש וילאש םדאה ארבנש ינפל דוע התיהש ,ונייה ,םדאה (ללוכ ,םלועה)

(םלועל ומדקש םירבדה ללוכ) האירבה לכד הרטמהו תילכתה לכש ןוויכמ ,אסיג ךדיאל ,םנמא
םדאהש) "הבוש" היהיש ידכ - איה "הבושת"ד הרטמהו תילכתה לכש ,אצמנ ,םדאה ליבשב - איה
הבשחמב ,םוקמ-לכמ ,"הבוש"ל "הבושת" המדק שממ לעופבש ףא ,ןכ םאו ,(הבושת השעי
."הבוש" ליבשב איה "הבושת"ד הנווכה לכש ןוויכמ ,"הבושת"ל "הבוש" המדק - הנווכבו

תואיצמה ונשיש ירחאל ירה ,"הבושת"ל "הבוש" המדק הנווכבש ןוויכמש ,ףיסוהל שיו
תניחבב השענ "הבוש"ד ןיינעה יזא ,("הבושת"ד הנווכה תמלשנ הז ידי-לעש) "הבוש"ד
.ןמקלדכ ,לעופב םג (הבושתל םדוקש) "הליחת"

דצמ םדוקה רבדב (םא יכ ,לעופב םדקש רבדב אל) איה תיתימאה המידקהש - ל"נה ןיינע
תוכיישבו רשקב האירבה תוללכב וניצמ - לעופב םג םודק השענ הז דצמו ,תילכתהו הנווכה
.ןמקלדכ ,הנשה-שארל

:הנשה-שאר םע הבוש תבשד תוכיישהו רשקה - םידקהבו

ושרד" 7בותכש המש 6ל"זח ירבדמ ןבומכ - תחא הדוקנו דחא ןיינע םיווהמ הבושת-ימי-תרשע
."םירופיכה-םויל הנשה-שאר ןיבש םימי הרשע" לע יאק ,"בורק ותויהב והוארק ואצמיהב 'ה

לכד "שאר"ה - הלוכ הנשה ימי לכב ותמגוד ןיאש דחוימ םוי םנמא אוה הנשה-שאר :רמולכ
לש ומוציע"ד יוליעה והזש ,8"הנשב תחא" - םירופיכה-םויל עגונב ןכ ומכו ,הלוכ הנשה
,ןכש ."הבושת ימי תרשע"ד ןיינעה תוללכמ קלח םה םיווהמ ,הז םע דחיב ,םנמא ;9"םוי
-םויד ןורחאה עגרב - םמויסו ,הנשה-שארד ןושארה עגרב םתלחתה - הבושת ימי תרשע
.10םירופכה

םע ,דחא ןיינע השענש דעו ,תוכיישו רשק ול שי ,אלימבו ,הבושת-ימי-תרשעמ קלח אוה ירה
.הנשה-שאר

הרומ הז ירה ,תמייוסמ תילכתו הנווכ ליבשב רבד תמידקש וניצמ הנשה-שארל עגונב ,ןכבו
"הבושת"ה תמידקל עגונב םג ןבוי הזמו ,רבדה םדק הז ליבשבש תילכתו הנווכב יוליעה לע
.ןמקלדכ ,"הבוש" ליבשב

תוללכ שדחתמ ובש ,ונייה ,11"ךישעמ תליחת םויה הז" - אוה הנשה-שאר לש וניינע
.'וכ ןוילע יכה רוקמו שרושהמ האירבה תווהתהד ןיינעה

:הזב ןיינעהו

םדא אורב םוי ,םדאל סחיב אלא היה אל - (תישארב השעמל ישיש םויב) ןושארה הנשה-שאר
,ןושארה םויב התיה שיל ןיאמ םלועה תאירב ירה - םלועה תוללכל עגונב וליאו ,ןושארה
םימשה תא בותכש אוה . . ןושאר םויב וארבנ ץראו םימש תודלות לכ" ,ןכש ,לולאב ה"כ
.12"היתודלות תוברל ץראה תאו םהיתודלות תוברל

םדא אורב םוי) "הנשה-שאר" השענ - הרות-ןתמ ירחאל טרפבו ,הנושארה םעפ ירחאל ,םנמא
,רבדמה ןימ קר אל) הלוכ האירבה לכד תווהתהה שודיחש ,ונייה ,"ךישעמ תליחת" (ןושארה
,"הנשה-שאר"ב איה (ולוכ םלועבש םיאורבה לכ ,םמודה ןימו חמוצה ןימ ,יחה ןימ םג אלא
.ןושארה םדא אורב םוי

:רבדה םעטו

'וכ הרותה ליבשב" :13עודיה ןושלבו ,םדאה ליבשב - איה הלוכ האירבה תילכתו תנווכ
וז הנווכו ,14םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל - איה האירבה תנווכ ,ןכש ,"לארשי ליבשבו
.(15הריד - תיב תארקנש) הרותה םויקב לארשי לש םתדובע ידי-לע תמלשנ

אלא וארב אל ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ" - תובא תכסמ םתוחו םויסב הנשמה ןושלבו
:"ויתישע ףא ,ויתרצי ,ויתארב ידובכלו ימשב ארקנה לכ 16רמאנש ,ודובכל
האירב תומלוע ןה ,םינוילעה תומלוע תאירב םג ללוכ ,"ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ"
17עודיכ ,"ויתישע ףא" ,תוליצאה םלוע ןהו - ויתישע ,ויתרצי ,ויתארב - היישע ,הריצי
הניא וז האירבב תילכתהו הנווכה לכ ירה - תוליצאה םלוע ,תיעיבר הניחב הברמ "ףא"ש
ליבשבו 'וכ הרותה ליבשב" ,רמולכ ,"ודובכל אלא וארב אל" ,ה"בקה לש ודובכל אלא
.םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל - וז תילכתו הנווכ םימילשמה םהש ,"לארשי

הגרדממ םתדיריו תומלועה תולשלתשה תילכת"ש ,18אינתה רפסב ןקזה ר"ומדא ראבמש יפכו
רואמ הדירי םהלו ליאוה ,(תוליצאה םלוע ללוכ) םינוילעה תומלוע ליבשב וניא הגרדמל
ןיאש שממ ירמוחהו ימשגה הזה םלוע" ,"ןותחתה הזה םלוע אוה תילכתה אלא ,ךרבתי וינפ
,םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנד הנווכה תמלשנ ובש ,"ונממ הטמל ןותחת
.("לארשי ליבשבו 'וכ הרותה ליבשב") הרותה םויקב לארשי לש םתדובע ידי-לע

,'וכ םדאה תאירב ירחאל ירה - םדאה ליבשב איה הלוכ האירבה תנווכו תילכתש ןוויכמו
רמאמב ראובמכ) האירבה תוללכל עגונב םג "הליחת"ה ,ונייה ,"ךישעמ תליחת" הז םוי השענ
.(19הז ינפלש

ודובכל אלא וארב אל 'וכ ארבש המ לכ") ל"נה הנשמ דומילד רשקה תא ראבלו ףיסוהל שיו
לכל הוושה) ורודיסב ןקזה ר"ומדא בתכש ומכ - ד"בח גהנמכ] הנשה-שאר ינפלש תבשב ("'וכ
המכו המכ םנשיש םיאורש יפכו ,"ץיקה תותבש לכ" תובא-יקרפ תרימאב "ןיגהונ שיו" (שפנ
םידמולש קרפל תכיישה הנשמב םתלחתהש ,"תרצע" ירחאלש תותבשהמ וניאישנ וניתובר ירמאמ
-שאר ינפלש תבשב ,"ץיקה תותבש" םויסב ל"נה הנשמ םידמול הז גהנמ יפלו ,איהה תבשב
תוללכד "ךישעמ תליחת" אוה הנשה-שארש ךכל רואיבה שגדומ וז הנשמבש יפל - [הנשה
,הנשה-שארב ארבנש םדאה ידי-לע תמלשנ ("ודובכל") הלוכ האירבה תנווכש ןוויכמד ,האירבה
.הלוכ האירבה תוללכד "ךישעמ תליחת" הנשה-שאר השענ ,ןכל

,לעופב המידקה יבגל תילכתו הנווכבש רבדה תמידק תשגדומ הנשה-שארבש ןבומ הז יפ-לע
:לעופב המידק םג תישענ תילכתו הנווכב המידקהש אלא דוע אלו

רמגו םויס ,םלועה תאירבל ישיש םויב ארבנש ,םדאה תאירבל המדק - ולוכ םלועה לכ תאירב
.האירבה

הנווכה דצמ ירה ,םדאה ליבשב איה הלוכ האירבה תילכתו תנווכש ןוויכמ ,ןכ-יפ-לע-ףאו
המידק םג תישענ (תילכתו הנווכב) וז המידקש אלא ,דוע אלו ,םדאה תאירב המדק - תילכתהו
.הלוכ האירבה תוללכד "ךישעמ תליחת" השענ םדאה תאירב םוי ירהש ,לעופב

:"הבוש (תבש)"ו "הבושת (תבש)"ל עגונב םג ןבומ הזמו

תואיצמ ונשיש ירחאל קר ךייש "הבוש"ש ,רומאכ ,"הבוש"ל המדק "הבושת"ש תמא ןה
הנווכה לכש ןוויכמ ,ךדיאל ירה - 'וכ םלועל המדק "הבושת" אלא ,דוע אלו ,"הבושת"ה
דצמש ,ונייה ,"לארשי הבוש"ד ןיינעה היהיש ידכ אוה "הבושת"ה ןיינע תאירבב תילכתהו
תניחבב "הבוש"ד ןיינעה השענ ,ןכש ןוויכמו ,"הבושת"ל "הבוש" המדק תילכתהו הנווכה
,"הבושת"ד הנווכה תמלשנ "הבוש"ד ןיינעה ונשיש ירחאל ירהש - (הבושתל םדוק) "הליחת"
"ךישעמ תליחת" השענ הנשה-שארש ךרד-לע) "הבוש"מ לבקמ תניחבב איה "הבושת" ,אלימבו
[...] .(לארשי ליבשב איה הנווכהש ןוויכמ

שי - "הבושת תבש"ו "הבוש תבש"ד םיניינעהו תומשה 'בש ,ןבומ ,ליעל רומאה יפ-לע
:הזב ןיאש המ הזב

,"הבוש"ל המדק "הבושת"ש ןוויכמ - "הבוש תבש" יבגל "הבושת תבש"ב הלעמ שי ,דחא דצמ
"הבושת" וליאו ,"הבוש" יוויצה לפונ וילעש םדאה תאירב ירחאל קר ךייש "הבוש"ש ,רומאכ
.םדאהו םלועה תאירבל המדק

הניא "הבושת"ה תמידקש ןוויכמ - "הבושת תבש" יבגל "הבוש תבש"ב הלעמ שי ,הז םע דחיבו
."לארשי הבוש" ליבשב אלא

הלעמ שיש ,ונייה ,"ןתליחתב ןפוסו ןפוסב ןתליחת ץוענ" :20הריצי רפסב - עודיה ןושלבו
ןיאש "ןתליחת"ב הלעמ שיו ,"ןפוס"ל "ןתליחת" קוקז ,ןכלש ,"ןתלחת"ב ןיאש "ןפוס"ב
."ןתליחת"ל "ןפוס" קוקז ,ןכלש ,"ןפוס"ב

- הנשה-שאר םדוק םלועל ןירוקש השרפה - םיבצינ תשרפ שיר הרות-יטוקלב הכוראב ראובמכו
. . ףוסו שאר תניחב ול ןיאש ,ןתליחתב ןפוס ץוענ תניחבב אוה השודקד ארטיסמ יתאד לכ"ש
[...] ."ףוסו שאר םדאה אצמי ילבמ

:הבוש תבשד הדובעהו ןיינעה תוללכ תא ראבל שי - וז המדקה ירחאל ,הנהו

םיפוצר םימי העבש םנשי םירופיכה-םויל הנשה-שאר ןיבש 21ל"זיראה יבתכב בותכש המ עודי
:אמגודלו ,הלוכ הנשה לכד עובשה ימי לע םילעופ םדי לעו םהב ,רשא ,עובשה ימי תעבש -
םויל דע ,הנשה תועובש לכבש ןושאר םוי לע לעופ - הבושת-ימי-תרשעבש עובשב ןושאר םוי
.הנשה לכד תותבשה לע לעופה ,הבוש תבש ,הבושת-ימי-תרשעד תבשה

עגונב ןהו ,הרבעש הנשד ןוקיתל עגונב ןה - איה הזב הנווכהש 22םימעפ המכ רבודמכו
תבשה םויל עגונב רתויב שגדומ הז ןיינעש ,ףיסוהל שיו ,האבה הנשל חוכ תניתנו הנכהל
תומילשו היילע (א) :םיינשב איה תבשה םויד הלועפה ,ןכש - הבוש תבש ,הבושת-ימי-תרשעד
ןיכרבתמ הינימ" - הז ירחאלש םימיל הכרב תכשמה (ב) ,23"ולוכיו" - הז ינפלש םימיה לכב
הרבעש הנשד תותבשה לכב תומילשו היילע - הבוש תבש - ןדיד-ןודינבו ,24"ןימוי והלוכ
תמגודב) האבה הנשד תותבשה לכל חוכ תניתנו הכרב תכשמהו ,("ולוכיו"ד ןיינעה תמגודב)
.("ןימוי והלוכ"ל הכרבה תכשמה

:הבושת-ימי-תרשע ראש לכ יבגל "הבוש תבש"ד יוליעה לדוג ןבומ הזמו

םויו םוי לכ ירה (ישיש םוי דע ןושאר םוימ) הבושת-ימי-תרשעד עובשה ימי תששל עגונב
,הרבעש הנשד ןושאר ימי לכ ןקתמ ןושאר םוי :אמגודלו ,דבלב עובשב דחא םוי לע לעופ
;עובשה ימי ראשל עגונב ןכו ,האבה הנשד ןושאר ימי לכל חוכ ןתונו

תיילע) הנשה תותבש לכ לע לעופש דבלב וז אל - הבושת-ימי-תרשעד תבשה םויל עגונב םנמא
ימי לכ לע לעופש ,תאז דוע אלא ,(הנשה לכד תותבשל חוכ תניתנו ,הרבעש הנשד תותבשה
עובשה ימי לכ תא םיללוכ הנשה לכד תותבשהש ןוויכמ ,(האבה הנשו הרבעש הנש) הלוכ הנשה
,תבשה ירחאלש םימיל עגונב ןהו ,"ולוכיו"ד ןיינעה דצמ ,תבשה ינפלש םימיל עגונב ןה -
."ןימוי והלוכ ןיכרבתמ הינימ"ד ןיינעה דצמ

-םויל הנשה-שאר ןיבש םימיה תעבשל עגונב קר אל) יוליע ונשי הבוש תבשבש ,ףיסוהל שיו
"ולוכיו"ד ןיינעה רקיע ירהש - םירופיכה-םויו הנשה-שארל עגונב םג (אלא ,םירופיכה
(שארל לכל אלא ,הנשה ימי לכ תא םיללוכה הרבעש הנשד תותבשל קר אל) אוה הבוש תבשבש
ןכ ומכו ;הנשה-שארל עגונב "ולוכיו"ד יוליעה לעפנ ובש ,רמולכ ,אפוג הז עובשל עגונב
הנשד תותבשל עגונב קר אל) אוה הבוש תבשבש "ןימוי והלוכ ןיכרבתמ הינימ"ד ןיינעה רקיע
האב ונממש ,רמולכ ,אפוג הז עובשל עגונב (שארל לכל אלא ,הנשה ימי לכ תא םיללוכה האבה
.םירופיכה -םויל עגונב הכרבה תכשמה

דגנכ הלוקש התלועפש ןוויכמ - הבוש תבשד הדובעה תאלפהו תלעמ לדוג ;ןבומ הז לכמו
איה התלועפש אלא ,דוע אלו ,םירופיכה-םויל הנשה-שאר ןיבש עובשה ימי ראש לכ תלועפ
.אפוג םירופיכה-םויו הנשה-שארל עגונב וליפא

,לארשימ דחאו דחא לכל ךייש הז ירה - הבוש תבשד הדובעה תאלפה לדוג תורמל ,הנהו
.ןמקלדכ

השרפב בותכש ומכ ,הנשה-שארב תשגדומ לארשימ דחאו דחא לכל תוכיישה םגש - המדקהבו
םכיטבש םכישאר םכיקולא 'ה ינפל םכלוכ 'וג םיבצינ םתא" :הנשה-שאר םדוק םלועל ןירוקש
םידחאתמ ,לארשי ינבב תוגרדה יקוליח תורמלש ,ונייה ,25"ךימימ באוש דע ךיצע בטוחמ 'וג
תמגודב - 26"תירבב ךרבעל" - ה"בקה םע תודחאתהה םג תללכנ הזבו ,"דחאכ םידחאל" םלוכ
.27"םידחאל תויהל דחא ףוג ךותב םירבוע םהינש"ש תירב יתרוכ

:ונניינעל עגונבו

אלטציאב שבלתהלו ידוהי אובל לוכי - הבוש תבשד הדובעה תאלפה לדוג תא םיראבמש ירחאל
המו ינא ימ :ןועטלו ,(תיתימא הוונע וליפא וא ,המשל אלש הוונע וז םא ןיב) "הוונע" לש
!?וז תילענ יכה הדובעלו יל המ !?ינא

:הזל הנעמהו

"רעש"ה תועצמאב םילעתמו םיכשמנ - םייוסמ ןמזב םנשיש םייוליעה לכש םימעפ המכ רבוד
םילעתמו םיכשמנ ,ליעל םירומאה "הבושת תבש"ד םייוליעה לכ :וניניינעבו .הז ןמזד
.תבשה םוי - הז ןמזד "רעש"ה תועצמאב

:לארשי םע רושקו ךייש תבשה םויד ןיינעה תוללכ ,הנהו

ןב שי (עובשה ימי לכ) ןלוכל ,םלוע לש ונוביר ,ה"בקה ינפל תבש הרמא" :28שרדמב אתיא
ה"בקה הל רמא .גוז ןב ןיא ילו ,("אתבורע אשמח ,אתעברא אתלת ,ירת אתבשב דח") גוז
.לארשימ דחאו דחא לכ - אוה תבשה םויד "גוז ןב"ה ,רמולכ ,"ךגוז ןב איה לארשי תסנכ

םילועו םיכשמנ םלוכש ןוויכמש - "הבוש תבש"ד םייוליעה לכל עגונב םג ןבומ הזמו
"וגוז ןב"ש ,לארשימ דחאו דחא לכל םה םג םיכייש ,תבשה ןיינעה תוללכד "רעש"ה תועצמאב
.תבש - אוה

דחאו דחא לכ לצא םנשי - הבוש תבשד הדובעה יניינעב קוסעל ליחתמש ינפל דוע ,ןכלו
תוללכ תמגודבו ךרד-לע ,הלעמלמ םיכשמנש יפכ ,ןמוזמב הבוש תבשד םייוליעה לכ לארשימ
.29"אמייקו אשדקמ" - תבשה ןיינע

הלעמלמ ול םינתונש תוחוכה לכ תא לצנל - ונוצרב אלא יולת רבדה ןיא ירה ,ןכש ןוויכמו
אל ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ"ש ועדויב טרפבו ,הבוש תבשד הדובעה יניינע לכב קוסעל ידכ
תבשב םיכשמנש םילענ יכה םיניינעו תוחוכ - המכו-המכ-תחא-לעו ,30"הלטבל דחא רבד ארב
לכב קוסעל ידכ ,ןתרטמו ןתילכתל ולא תוחוכ לצנל ךירצש יאדווב ירה ,ןכש ןוויכמו ,הבוש
.הבוש תבשד הדובעה יניינע
'תויודעוותה - םחנמ -תרות' ;ו"משת'ה ירשתב 'ו ,הבוש תבש ,ךליו תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 63-56 'מע ,א ךרכ ו"משת'ה
.ב"ס ט"כתס חספ 'לה .ח"ס ד"פרס תבש 'לה ז"הדא ע"וש (1

.נ"שו .144 'מע ד"יח ש"וקל הארו .ד"ס ב"פקתס ה"ר 'לה ז"הדא ע"וש (2

.נ"שו .2 'עה 56 'מע ב"כח ש"וקל הארו .ב,כ תוחנמ - לספנ ה"דות האר (3

.(ג,ופ) אשת פ"ס א"ות האר (4

.דועו .ב,טל םירדנ .א,דנ םיחספ (5

.ה"ה ב"פ הבושת 'לה ם"במר .נ"שו .א,חי ה"ר (6

.ו,הנ היעשי (7

.דל,זט ירחא .הווצת פ"ס (8

.(ט"יבמהל) רפס-תיירקה תסריג פ"ע - ד-ג"ה א"פ הבושת 'לה ם"במר (9

.ותלחתב ה"משת פ"כהוי ש"וקל .1150 .1144 'מע ד"ח ש"וקל - ז"כב האר (10

.א,זכ ה"רמ ,ה"רד ףסומ תליפת חסונ (11

.די,א תישארב י"שרפ (12

.א ,םש י"שרפ (13

.ו ,ג"יפ ר"בדמב .זט אשנ .ג יתוקוחב אמוחנת (14

.ךליאו ופש ע"ס ח"סקת מ"הס .א,י ןנחתאו ת"וקל האר (15

.ז,גמ היעשי (16

.ג"עס ,טס קלב ת"וקל האר (17

.ו"לפר (18

.ה"רד 'ב םויד אוהה םויב היהו ה"ד (19

.ז"מ א"פ (20

.ג"מ א"פ הבושת ימי 'סמ ח"מ .(ת"ישע) ל"זיראה רודיס .('א שורד ינפל) ה"ר ישורד 'תונווכה רעש' (21

.(34 'מע א"ח תויודעוותה) ב"ס מ"דשת ('א) הבוש תבש תחיש האר (22

.מ"כבו .א,אמ רהב ת"וקל הארו .א,ב תישארב (23

.א,חפ .ב,גס ב"חז (24

.(י-ט,טכ) םיבצינ פ"ר (25

.אי,םש (26

.םיבצנ פ"ר ת"וקל (27

.(ופוסב) זט זמר תישארב ש"לי .ח ,א"יפ ר"ב (28

.ךליאו ג"עס ,טס ורתי א"ות הארו .א,זי הציב (29

.ב,זע תבש (30


דצמ ירה ,םדאה ליבשב איה הלוכ האירבה תילכתו תנווכש ןוויכ
וז המידקש אלא ,דוע אלו ,םדאה תאירב המדק - תילכתהו הנווכה
!לעופב המידק םג תישענ

לצא םנשי - הבוש תבשד הדובעה יניינעב קוסעל ליחתמש ינפל דוע
םיכשמנש יפכ ,ןמוזמב הבוש תבשד םייוליעה לכ לארשימ דחאו דחא לכ
..."אמייקו אשדקמ" - הלעמלמ

יבר יצוצינ


"הנח ןרק"


תינברה ומא תריטפ רחאל יברה ידי-לע הדסונש ןרקה
לש רשכה ךוניחה םוחתב עייסל רקיעב הדעונ ה"ע תינקדצה
'ו ,טייצראיה םויב יברה גהנ הנשב הנש ידמ * לארשי תונב
לע תויואטבתה רורצ * וז ןרקל תיבגמ ךורעל ,ירשתב
םימרותה לש םתוכז לדוג לעו ןרקב תופתתשהה תובישח


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

:בותכ (88 'מע) 'םיגהנמה רפס'ב

הנח תרמ תינקדצה תינברה א"טילש ר"ומדא ק"כ םא לש טייצראיה םוי ,ירשת 'ו
,הבושת-ימי-תרשעד ישיש םוי ,החנמה תולעב שדוק-תבשב הרטפנ .ןהאסרואינש
.תירבה-תוצרא קראי-וינב דובכ התחונמו .ה"בצנת .ה"כשת'ה תנש

- לוחה תומיב לחשכ - אלא ,הז םויב דעוותהל גהונ א"טילש ר"ומדא ק"כ
.תודעוותהה תליחתב אתכסמ םייסמ

...'הנח ןרק' םשב ארקנה ,ןרק דסי א"טילש ר"ומדא ק"כ

הנלכותש ,לארשי תונבל ךשוממ ןמזלו םיחונ םיאנתב תואוולהב רוזעל ותרטמ
.ןהלש שדוק ידומיל ךישמהל

דומלל תוצורה תורענל תואוולהו תוגלמל הדעונ" :וסק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא'ב]
.["םירנימסב

ןימולשת ימי

ירשת ו"או תודעוותה רחאל (554 'מע ,דכ ךרכ תוחיש-יטוקל) יברה בתכ ז"כשת ירשת שדוחב
:'הנח ןרק'ל תיבגמ ךרע הכלהמבש

-אנעשוהד 'םתוח'ה םדוק ודמעיש ולאו ףתתשהל דימת רשפא הזב-אצויכב ירהו
םוי יאצומד תיבגמהב הזב ופתתשה וליאכד הלעמה םג םדיב ירה - אבר
ותויהב'ו 'ואצמהב'ד םימיה - 'תע'השכ טרפבו ,בוט המ ותעב רבדו .טייצראיה
."תודעוותההב ראבתנש ומכ ,רואמה בוריק - 'בורק

.[ז"נשת ירשת 'ו ןוילג 'תורשקתה'ב המסרופש יפכ האולמב האירקה האר]

תומלועה ינשב םייח

ןיבש רשקה לע (37 'מע 'א ךרכ ז"כשת שדוק-תוחיש) הבחרהב רביד יברה תודעוותה התואב
ךשמהב .הנשה-שארל - רנה תקלדהו הדינ ,הלח ןהלש תוביתה-ישארש תווצמה 'ג - 'הנח'
:ל"נה תווצמ םויק תא ססביש רבד ,תונבה ךוניח תובישח לדוג לע רביד ולא וירבדל

עייסל ידכ ('הנח ןרק') הז םשב ןרק הדסונ םמשלש םיניינעה דחא והזו
תוכלוהו תווצמ תומייקמה לארשי תונב לש ןתיא רוד םיקהלו תונבה ךוניחב
...הרותה ךרדב

:(38 'מע םש) יברה ףיסומו

לככו - "ךלמ תרדה םע בורב" ללכה םייק ויבגל ,השודקבש ןיינע לכ ךרדכ
ןכו ,(הזב קלח םילטונ רבכש) םהיתימעל תלעות תפסונ ,םיפתתשמ ופסותיש
ולא ירה ,הז םוי םע רשקב דסונ הזש ןוויכמו .'ןרק'ה הדסונ םרובעש הלאל
וז ןרקל תיבגמב ףתתשהל רוהטה םבל תבדנ יפכו ,בבל בוטו החמש ךותמ םיצורה
הקדצ דחוימבו . . "הלואגה תברקמש הקדצ הלודג" ירהו .הכרב םהילע אובת -
ול תמייק ןרקהו הזה םלועב ןהיתוריפ"ש ךכל ףסונ ירה - ךוניח - וז הרטמל
םתוא םידימעמו םינב םילדגמ - וטושפכ םג ,הז ןודינב ירה ,"אבה םלועל
םייח - םהלש םהינב תא םינבה וכנחי המצע וז ךרדבו - םייתימא םייח ךרדב
ןיא"ד ןפואב ףיסומו ךלוה הז רשא דע ,אבה -םלועב םייחו הזה-םלועב
..."ףוס

ךורא חווטל העפשה

ךרכ ו"לשת שדוק-תוחיש) ו"לשת ירשתב 'וב יברה ידי-לע הראבתנ וז ןרקב תופתתשהה תלעמ
:(39 'מע 'א

ךוניח ןכמ רחאלו רשכ ךוניח לבקתש לארשי תב ךוניחב קלח םילטונ רשאכ
'תיבה תרקע'ל וז תב ךופהת ןמזה ךשמב ירהש ,הבורמ העפשה ךכל שי ,שודק
דע שודק תיבו רשכ תיב להנתיש תונבהו םינבה ,לעבה תגהנה יולת היהי הבש
וליפא םרתש ידוהיהש אצמנ .'םכותב יתנכשו' זירכהל ה"בקה לכוי וילעש תיבל
ןיערגהמ םהיתוריפ-יריפו תוריפ - ןיערגהמ חמצש לכ ירה וז ןרקל הטורפ
תב ךוניחב ופתתשה (איה וא) אוהש - (תוטורפ המכ לע רבודמש דחוימבו)
.לארשי

הנושארה הנח לש הכרדב

מ"דשת ירשתב 'וב .לארשי ידלי ךוניח אשונ ןיבל 'הנח' ןיבש רשקל ףסונ טביה הנהו
:תודעוותהה םויסב יברה רמא (129 'מע 'א ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה')

התרטמש ןרק ,'הנח ןרק' תבוטל תיבגמ תכירעב ,הקדצה דומעב תעכ ומייסי
.טרפב לארשי תונב ךוניחבו ,ללכב ךוניחב רוזעל

:'הנח'ל תדחוימ תוכייש ול שי ךוניחה ןיינעו

הז םשב תוארקנ ןלוכש דעו .'וכו הינפלש הנחה םש לע תארקנ הנח לכ ,ירהש
.האיבנה הנח ,הנושארה 'הנח' םש לע

תוריסמ - היה התוא ןייפאש וקהש ,ונא םיאצומ הנושארה 'הנח' לצא ירהו
ידכ לכה תא התשעו רבד םושב הקפתסה אל איה לכ םדוק :היאצאצ רובע השפנ
וכוניח לע השפנ תא הרסמ איה ךכ-רחאו !ידוהי דלי ,'םישנא ערז' הל היהיש
דליה תא לדגלו ךנחל ידכ ,הליש ןכשמל תכללמ המצע תא הענמו ,דליה לש
!יוארכ

הלעפ איה - הליש ןכשמל הכלה אל הנחש ידי-לע :וכופיהו רבד םייק ןאכ םגו
!"םלוע דע םש בשיו"ש דע לודג הכ יוליע הנב לאומשב

לודגה ןהכה לצא ומכ

א"לשת שדוק -תוחיש ,א"לשת ירשתב 'וב יברה ירבדמ) ןרקה לש התעפשהו התמורת לע דועו
:(64 'מע ,'א ךרכ

- 'ותשא וז ותיב' לש ןפואב םתולעתהל דע לארשי תונב ךוניחב הרושק ןרקה
דובעל אוה לוכי ךכ אקוודש תומלש וב ףיסומ הזש ,לודג ןהכה לצא הזש יפכ
דע 'םינפ תדובע'ב 'םישדקה שדוק'ב 'שודקה םוי'ב 'שדוקה תדובע'] ותדובע
רמאנש 'ןרדה'ב ראבתנש יפכ - [הז שודק םויב תודובעה לכ עגונב וליפא
.אמוי תכסמ לע תודעוותהב

ודגנכ רזע

הברה תוררועתהה תפוקת - (55 'מע 'א ךרכ ח"כשת שדוק-תוחיש) ח"כשת ירשתב 'ו תודעוותהב
:ירשתב 'ו לש תיבגמל רשקב ירמגל שדח ןיינע יברה ףיסוה - 'ןיליפת עצבמ'ל

ןרק'ל םימרות ('םישנאה') םירכזהש םשכ ,האלהו םויהמ ףיסוהל ןוכנ רבד
גוז לש תולע םוכס םישנהמ תחא לכ בדנתת ,תונבה ךוניחל תדעוימה 'הנח
...תורשכו תוקודב ןיליפת

:(56 'מע םש) יברה רמאו ףיסוה ,החישה םויסב

םמיא םש ףוריצב םמש ומשרי םיניינועמה הלאש ,הליגרה הפסוהה םג הנשי
"הווצמ תררוג הווצמ" םלצא םייוקי ןכמ רחאלו ,ןוצר תעב ןויצה לע םריכזהל
.בבל בוטו החמש ךותמו ,םיניינעה לכב

הלילב הקדצ לע "הבושת"

:יברה רמא (40 'מע 'א ךרכ ב"לשת שדוק-תוחיש) ב"לשת ירשתב 'ו תודעוותהב

ףסכהו ,רוהטה ובל תבדנ יפכ ןתי דחא לכו ,'תיבגמ' ךורעל הנש לכב ליגרכ
לע ךוניח - ליחתהל וא - םילשהל תוצורה לארשי תונב תקזחהו תואוולהל שמשמ
תלעותל הז ךוניחב ךכ-רחא ושמתשיש ןהמ ולא טרפבו ,הווצמהו הרותה ידוסי
.םיברה

תוצח ירחא רבכ ונא םייוצמ ירהש ,הקדצ ןיינעל םיאתמ התע ןמזה ירהו
יבתכב רמאנה דוסי לע 'וכו אירטו אלקש הנשי הז ינפל ירהש הלילה
...ל"זיראה

ךשמב אבילד אקמועמ הבושת וילע תושעל וכרטציש ןיינע היהיש "רזגנ" םאו
ןיינעמ רתוי השק אלו רתוי לודג אל רבד הז היהי יאוולה ,הבושת-ימי -תרשע
םג) 56 'מע ,א ךרכ ,ט"לשת שדוק-תוחיש םג הוושה] הלילב הקדצ תניתנד הז
...[(וז תיבגמל רשקב

תוימינפ תכשמה 'רקוב יהיו'ב רבכ רושק ('וכו תוצח ירחאש) ןמזה אליממ
ףא לוכי הצורהו ,'תיבגמ'ב קוסעל רשפא אליממ - םימחר רתויו רתוי ,תוכלמה
.הבוטל ובבל תולאשמ יולימל וריכזהל ומא םשו ומש תא ןייצל

הנכה ווהיו חלצומו בוט ןפואב ולצוני תוקדצה לכו וז הקדצש ןוצר יהיו
."ןויבא ךב היהי אל ספא"ד דועיה םויקל

ה"בקהמ הקדצ

:(75-74 'מע ,א ךרכ ב"משת תויודעוותה) יברה רמא ב"משת ירשתב 'וב

ןרק רובע - "הקדצב היבשו" - הקדצל תיבגמ ךורעל וז תודעוותהב גוהנ
.הכרבל הנורכיז יתרומ ימא םש לע תארקנה

.חבושמ הז ירה - הקדצל הניתנב - הברמה לכו

.םמא םשו םמש תא (אקתפ יבג-לע) ףרצל םילוכי - םיצורה ולאו

איה םגש ,ה"בקה לש ותכרב תכשמהב ףיסות הקדצה תווצמ תוללכש ןוצר-יהיו
."הקדצה 'יוה ךל" בותכש ומכו ,הקדצ לש ןפואב

הנומש ךשמב - לודג יכה יובירב התיה תוחילסה תרימאש - וז הנשב טרפבו
."הקדצה 'יוה ךל" םירמוא תוחילסה תלחתהב ירהו ,םימי

ינוזמו ייח ,ינבב - םיחפט הרשעמ הטמל ה"בקה לש ותקדצ ךשמותש ןוצר-יהיו
,המילשהו תיתימאה הלואג - הקדצה ןיינעבש תומלשה תילכתל דעו ,יחיוור
.שממ ונימיב הרהמב ,םיחפט הרשעמ הטמל

הווצמ תררוג הווצמ

ג"יב ,ןכמ רחאלש תודעוותהב לבא ,תיבגמה רבד לע יברה ריכזה אל ז"לשת ירשתב 'וב
:(93 'מע 'א ךרכ ז"לשת שדוק-תוחיש) יברה רמא ,ירשתב

םושמ תאז - 'הנח ןרק' תודוא ירשת 'וב וריכזה אלש המ ריכזהל םיצור
,םרב .רבכ ונתנ המכו המכש היארהו ,תאז םירכוזו םיעדויש ךכ לע םיכמוסש
ןיינע לע םעפה דוע םיריכזמ - הקדצה ןיינע לע רבכ םירבדמשכ ,תאש רתיל
."הז

...הנווכהמ הבושח תומכה

דחאו הברמה דחא" ,רמאנ םש ,תוחנמ תכסמ לע םויס יברה ךרע ל"שת ירשתב 'ו תודעוותהב
,'א ךרכ ,ל"שת שדוק-תוחיש) ריהבה תודעוותהה ךשמהב ."םימשל וביל ןווכיש דבלבו טיעממה
:(35 'מע

. . לארשי ידלי ךוניחב עויסל ןרקה תודוא ריכזהל וז תודעוותהב םיליגר
תודוא הכוראב רבוד םדוקש תורמלו . . [טייצראיה תלעב לש=] המש לע יורקה
תלוזהל ירה ,רחא ידוהיל עייסל עגונב רבודמשכ ירה . . "'וכו הברמה דחא"
היהי ןכאש ,תומכהו עויסה עגונ רקיעה - "םימשל וביל ןווכל"ה עגונ וניא
אבו עלס הדבאש ימל םיעודיה ירפסה ירבדמ ןבומכ) לעופב האצותהו 'הברמה'
.חבושמ הז ירה הברמה לכו ,(הנמיה סנרפתנו ינע

:יברה שיגדה (22 'מע 'א ךרכ ג"לשת שדוק-תוחיש) ג"לשת ירשתב 'ו תודעוותהב ,תאז םע

החמשב ,תוכיאב המכו-המכ-תחא-לע ,תומכב טושפ - חבושמ הז ירה הברמה לכו
.(םינתינ םהב) תופי םינפ רבסב בבל בוטבו


םירשעה הנשב תדחוימ הפסוה

ךרעש תודעוותהב .ה"ע תינברה ומא תוקלתסהל הנש םירשע ואלמ ה"משת ירשתב 'וב
:יברה רמא (141 'מע 'א ךרכ ה"משת 'תויודעוותה')

םינשב גוהנכ ,הזל ףסונו . . הקדצה תניתנ תודוא ריכזהל םוקמה ןאכ
לע תארקנה ןרק ,'הנח ןרק' רובע - הז םויב תדחוימ תיבגמ ךורעל תונורחאה
ישנל םירושקה םיניינעב םיכרצנל םיעייסמ הנממש ,'טייצראי'ה תלעב לש המש
.לארשי תונבו

תודוא לומתא רבודמכ - התוקלתסהל םירשעה תנש - וז הנשב תדחוימ הפסוהו
.םישדח תואווקמ םירשע תיינבב תולדתשהה

יאוולה :הברדא - םירשעמ רתוי םולשו-סח לולשל הנווכה ןיאש טושפו
איה הנווכה ;'וכו םימעפ 'ד ,םימעפ 'ג ,םימעפ 'ב ,הככ םימעפ המכ ופיסויו
תומלש לע הרומה - םירשע רפסמבש תדחוימה הלעמה םע הז ןיינע רשקל קר
ןיינעב ,רבדמב תשרפ ,הרות-יטוקלב ראובמכ ,רתכה תניחב ,ןיחומה ןיינע
."הנש םירשע ןב היהיש דע ויבא יסכנב רוכמלו"

.הקדצ יניינע ראשל עגונב הזב אצויכו

םיניינעה לכש לעופ הז ירה - שממ תוימשגבו לעופב אב הקדצה ןיינע רשאכו
הרותה תחטבהמ לחה .שממ תוימשגבו לעופב םה םג ואובי םהילע ונחטבוהש
."הלואגה תא תברקמש הקדצ הלודג"

הקדצה 'ה ךל

שדוק-תוחיש) ז"לשת ירשתב ג"יב .ןרקה לע ורבדב ,הנש ידמ טעמכ לחאל יברה גהנ הז לוחיא
:(93 'מע ,א ךרכ ז"לשת

לכבו ,היתווצמו הרות יניינע לכב ולש תוזירזב ףיסוי דחא לכש ןוצר-יהיו
'ה לש ותוזירז - 'הנשיחא'ב רתוי דוע ףיסוי הזש ,השודקו בוט לש םיניינעה
.השדחה הנשב םתיתל לחהו םליגו םמתחו םבתכ רבכש בוט יניינע לכב ךרבתי

חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה הלואגה לש 'הנשיחא'ה הלודג יכה תוזירזל דע
.ונקדצ

:(61 'מע ,א ךרכ מ"שת שדוק-תוחיש) רמא מ"שת ירשתב 'וב

איצוי ךרבתי םשהש תיתימאה הקדצב - "הקדצה 'יוה ךל"ה רשב יניעב וארישו
...תולגהמ לארשי ינב תא

:רמא (38 'מע 'א ךרכ ו"לשת שדוק-תוחיש) ו"לשת ירשת 'וב

לארשי לכ לש תיללכה הלואגל דע ,רציה תמחלממ תיטרפ הלואג אהתש ןוצר-יהיו
ףידע - ןכש ימ וליפאו 'עורזב' 'המ עובתל לוכי ידוהי לכ אלש טרפבו . .
..."הקדצה 'יוה ךל" - הקדצ דצמ שקביש

:(64 'מע 'א ךרכ ,א"לשת שדוק-תוחיש) א"לשתב

,הבחרהו השודקה החותפה האלמה ודימ הקדצ ןתיו השעי ךרבתי םשהש ןוצר-יהיו
הבוטל לארשי לכ לעו ונילע האבה הנשל ,םהל ךרטצמה לכב תחאו דחא לכל
יחיוור ינוזמו ייח ינבו ,םטושפכ ,יחיוור ינוזמו ייח ינבב ,הכרבלו
איהו ,תישילש הגרד איהש) דחי םג תוינחורבו תוימשגב םג דע - תוינחורב
םיקוידהו םיטרפה לכ םע ,ןתונ הפי ןיעב ןתונה לכו ,(הנלוכ לע הלועה
.םיחפט הרשעמ הטמלו - הפי ל"זח רמאמב םניהש

:יברה לחיא (30 'מע ,א ךרכ ,ג"לשת שדוק-תוחיש) ג"לשת ירשתב 'וב

ליחמ" ודעציש הלאכו ,םיחמש םירבדל [הניתנה=] ולצני ןכ ירחאלש ןוצר-יהיו
תוכלהב אבומה ם"במרה ןושלכ) הפיהו האנה ,רחבומה לא בוטה ןמ - "ליח לא
ולבקיו ,הלוכ הנשה לכ לע הבוט הלחתה היהי הזו ('ךורע ןחלוש'בש הקדצ
דעו שפנמ ךרטצמה לכב ,הפיו האנ ,תחבושמ היהת הכרבהש ןפואבו 'ה תכרב
.רשב
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

הבושת ימי תרשע

ללכבו) םיליהת םירמוא ןיא - הליל תוצח ירחא דע םיבכוכה תאצמ לחה - הלילב רשא עודי
םירופיכה-םויו ,הבושת -ימי-תרשע ,הנשה-שארמ דבל . . (ישדוחה םיליהת רועיש - הז
.1"הבר-אנעשוהו

ישיש םוי
הבוש תבש ברע ,ירשתב 'ז

לכל הליתפ ,תוליתפמ םיעלוק ויה הז רנ .2"הבושת רנ" הבושת תבשל קילדהל ברה-תיב גהנמ
ימ םשב םיארוק ויה ,רנב תוליתפה תא וניקתהשכ .הוועשמ םתושעל וקייד .3תיבה ינבמ דחא
.4הליתפה תא םיניכמ ורובעש

5וניזאה תשרפ שדוק תבש
הבוש תבש ,ירשתב 'ח
ימי תרשע תליפתבש תופסוההו םייונישה תא ,הליפתה ינפל ,רוביצל ריכזהל שי - תיברע
."שודקה ךלמה" - 'תובא ןגמ' תכרבב .הבוש תבשו הבושת
עשוה) "םדק ימימ" דע "ךומכ ל-א ימ" ;"םב ולשכיי םיעשופו" דע "לארשי הבוש" - הרטפה
.7וז תבשב ריטפמל רענ אורקל אלש (רתויב דיפקהל) םיגהונ .6(כ-חי,ז הכימ .י-ב,די
,ונילע ,'ה דודל .לבקתת שידק ,ךתקדצ :הרשע-הנומש רחאל .הכרב תשרפב םיארוק - החנמ
.םותי שידק

.8תוריפ וא תונוזמ םועטל גהונ יברה היה (תבש לכב) תישילש הדועסב
:תבש יאצומ
.9'שודק התאו' ,'םעונ יהיו' םירמוא ןיא - תיברע

.10םירופיכה-םוי יאצומ דע הנבלה תא םישדקמ ןיא

ןושאר םוי
םירופיכה-םוי ברע ,ירשתב 'ט

.11ןונחת םירמוא ןיא ןוושחרמ שדוח-שארד 'ב רחא דעו םויהמ
:תורפכ רדס

ןובשח יפכ ויהי תורפכה .12םירופיכה-םוי-ברע לש רקובה תרומשאב - ונמז .ןבל לוגנרת
הבקנו רכזו ,הליבשב תחא :השולש 13תרבועמלו ,הבקנלו הבקנו רכזל רכז ,תיבבש םדא-ינב
.14דלווה קפס ליבשב

דע "יתפילח הז" תחא םעפ םירמוא ךכ-רחאו ,תחא םעפ "רפוכ יתאצמ" דע "םדא ינב" םירמוא
,שארה לעמ ת/לוגנרתה תא םימעפ שולש םיבבסמ "יתפילח הז" תרימא תעבו ,"םולשלו"
.םימעפ שולש םישוע הזה רדסכ ."םדא ינב" םירמואו םירזוחו

.15םימעפ עשת םיבבסמ לוכה ךסו .םימעפ שולש - "םולשלו" דע "םדא ינב" תרימא לוכה ךסב

ףועה אצמנ וליפא ,ןידכ התיה הטיחשה םא ךא .תרחא 'הרפכ' ךירצ ,הטיחשב םגפ היה םא
.16תרחא ךירצ ןיא ,הפירט

ותוא דבכיש ,וילע תלטומ הווצמהש ,טחושה תושרב) הכרבב םדה תא םמצעב םיסכמ ,ןירדהמה
.17תועונת שמחב ,הצונ ידי-לע םדה תא הסכמ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .(וחילש תויהל
'ב ,חתפב םדה 'ד=) "רפעב םדה יוסיכ לע ונוויצו ויתווצמב ונשדיק רשא" :הכרבה חסונ
.19'ונייחהש' ךרבי אל ,הנושארה םעפב םדה תא הסכמש ימ םג .18(לוגסב רפעב

הוויצ צ"יירוהמ ר"ומדא ונבל םגו ,ישמ ידגב ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ שבל תורפכ ירחא
.20ןכ תושעל

םושמ ,םייח -ילעב תליכאל רצחב וא גגה לע תוילכהו דבכה ,םייעמה ינב תא קורזל םיגהונ
.21םימשה ןמ ונילע ומחריש ידכ תוירבה לע םחרל יוארש

םא .22ירשפאה םדקהבו ,םויב וב הקדצה תופוקל וא םיינעל תורפכה ןוידפ תא תתל יואר
םיעדויה םיינעל תתל רהזיהל שי ,ךכב םישייבתמ םניאש ,םיינעל םמצע תופועה תא םינתונ
.ןידכו תדכ החילמב םרישכהל דציכ (םדמלל וא)

.23םויה תונעתהל רוסא

.25"ונכלמ וניבא" אלו ,24"הדותל רומזמ" םירמוא ןיא תירחש תליפתב

.26תירחש תליפתב םויה םיכיראמ ןיא

גהונ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .27ונממ םילכוא םגו ,(שבד תגוע) 'חאקעל' םישקבמ
דחא לכ תא ךרבמו טנבא רוגחו תבש לש ישמ ידגב שובל אוהשכ דחאו דחא לכל 'חאקעל' קלחל
.28"הקותמו הבוט הנש"ב דחאו

.29םיקידצ ירבקל תכלל גוהנ אל

,תורעקב תועבטמה שוקשק לוקמ" :רמא ט"שעבה .30החנמ תליפת ינפל טרפבו ,הקדצב םיברמ
.31"תופילקה םידרפתמ

לכו .32םירופיכה -םויו םירופיכה-םוי ברע - םימי ינש רועישכ הייתשבו הליכאב םיברמ
.33ירישעו יעישת הנעתה וליאכ בותכה וילע הלעמ ,םירופיכה-םוי ברעב התושו לכואה

.28(רשב םיאלוממ קצב-ינסיכ) 'ןיכפערק' לוכאל םיגהונ

.35חלמ םג םימש ןחלושה לע לבא ,34שבדב איצומה תסורפ םילבוט םויה

םויה ולכאי אל םירבג .םיגדו תופוע ןוגכ ,לכעתהל םילק םילכאמ אלא םויה לוכאל ןיא
.36ללכ םיציבו םוש

- הקלנה .לגע לש העוצרב תולק תוקלמ ט"ל תוקלל םיגהונ 32החנמ תליפתו הליבט ינפל
רזוחו ,38עצמאב םהיתחתו לאמש ףתכ לע ,ןימי ףתכ לע :האקלהה רדס .37ןופצל וינפו ,הטומ
םירמוא האקלה לכב ,28"םוחר אוהו" קוספ םימעפ שולש םירמוא םהינש הקלנהו הקלמה .הלילח
.תובית ט"ל לוכה ךס ,תחא הבית

הליבטש יפל ,םימעפ שולש םילבוטו 39הציצח םוש ףוגה לע היהי אלש קודבל שי תוקלמ ירחא
.40רייגתמה רגכ ,הבושת םושמ איה וז

.41"אטח לע"ו יודיו םירמוא ,ןושארה 'ןוצרל ויהי' רחא ,שחלב החנמ תליפתב

תומוקמב אעמק םיקיספמ .42יודיווה תעב םיחושו ,הדימעב םידוותמ :םייודיווה לכב
ונישיק" - ":רקש ונלפט" - ":יפוד ונרביד") םהירחאל םייתודוקנב רוזחמב םיקספומה
תעבו ,43"ונעשרה ונחנאו" תרימאב םגו 'ונמשא' לש ב"אה תויתואב הזחה לע םיכמ .(":ףרוע
.44'ונל רפכ ,ונל לחמ ,ונל חלס' ,'םיאטח לעו' ,'אטח לע' :תרימא

."ונכלמ וניבא" םירמוא ןיא

.46חלמ אלל ויהי םילכאמה - 45תקספמה הדועסב

.47תקספמה הדועסב םיפירח םינילבת אלו האמחו בלח ילכאמ ולכאי אל םירבג

.48םוי דועבמ לוכאל םיקיספמ
.49"ונייחהש"ו "םירופיכה-םוי לש רנ קילדהל" :םיכרבמ - תורנה תקלדה

.50תסנכה-תיבב תורנב םיברמ

המשנ רנ - ורטפנש וירוה תמשנלו .[םייח רנ =] "טכיל עגידעבעל א" קילדמ יושנ שיא לכ
.51

לבא .52םירופיכה -םויב ושבול וניא ,הפוחל 'לטיק'ה שבלש ,ולש ןיאושינה תנשב ןתח
.53ונשבלי - תולבאה תנשב (ל"חר)

.54אסיכה-תיבל לטיקב סנכיהל ןיא

.55העיקשה ינפל וילע םיכרבמו ,גוהנכ תילטב םיפטעתמ

.56הזב םירימחמהכ אלדו ,רוע לש וניאש לדנס לכו ימוג ,דב ילענ םילעונ

זא ךרבל גהנ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .57תונבהו םינבה תכרב - ירדנ-לכל הכילהה ינפל
.תילטבו לטיקב שובל אוהשכ ,הבישיה ידימלת תא

.58תחאו תחא לכ לש השארמ הלעמל וידישכ ,ויתודכנ תא ךריב ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ

.59"ךכרבי" חסונב םיכרבמ ויה וניאישנ וניתובר

- יודיו ('ירדנ לכ' םדוקש םיליהתה יקרפ ינפל) ומצעל דחא לכ רמאי ,תוהש שי םא
.60וניאישנ וניתובר וגהנ ןכו ,'אטח-לע'ו 'ונמשא'

,ינש םוי
,ירשתב 'י

םירופיכה-םוי ליל

.61םוי דועבמ ירדנ-לכ רמול םיקדקדמ ןיא

תעשת תא ורמא ךכ-רחאו ,'ונכלמ וניבא' ןגנל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ הרומ היה ,םימעפל
.62ירדנ-לכ םדוקש גכק-וטק םיליהתה ירומזמ

רפס' תקזחה תונקל הלודג הווצמו .63הרות ירפס השולש תוחפל םיאיצומו ןוראה םיחתופ
.62וקיזחהל גהנ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .64'ןושאר

םע םידמוע .(ןידה-תיבל ףרטצמה) ץ"שה םוקמל הרותה-ירפס םע םינופ םירשכ םישנא ינש
.62המיבה לע םתיא םידמוע ןיאו ,המיבה תא םיפיקמ ןיאו ,ול ךומסב הרותה-ירפס

."ץראה לגת ,ךלמ 'ה" םיליחתמ

ןפואב ךא ,ךומנ לוקב םרמואל (דבלב) ץ"שה ךירצ "םוקמה תעד לע . . הלעמ לש הבישיב"
.65תאז ועמשי ,ןיד-תיב םהש ,וביבס םידמועהש

.םר לוקבו תחא םעפ - "עורז רוא" קוספ
.66ץ"שה םע דחי (ךומסב םידמועל עמשייש ןפואב ךא) שחלב תאז רמוא להקה םג - ירדנ לכ

.67םימעפ 'ג ץ"שה ךכ-רחאו םימעפ 'ג להקה רמוא - ךרבדכ יתחלס 'ה רמאיו

םדוק םייסל ורהזייו ,שחלב ומצעל דחא לכ ךרבמ להקהו ,םר לוקב 'ונייחהש' ךרבמ ץ"שה
.68ותכרב רחא ןמא תונעל ולכויש ידכ ץ"שה םייסיש

.67התע הוכרבי אל - תורנה תקלדה תעשב 'ונייחהש' וכריבש ולאש ,תסנכה-תיבב זירכהל שי

.ןוראה םירגוסו ,הרותה-ירפס תא םיריזחמ
.69םר לוקב םירמוא "דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב" - תיברע תליפת

םינווכמ ,םהבש ה"יוה תומש תרימאב) ד-א םיליהת ירומזמ העברא ,םותי שידק - ונילע רחא
אישנ ר"ומדא ק"כ .םותי שידק ,(רוזחמב ספדנכ ,'תירבב' תביתב ומכ אוה םש לכ דוקינש
.70םיליהתה לכ תא ךכ-רחא רמול גיהנה ונרוד

ןונחת םירמוא ןיא .םר לוקב - 'םש ךורב' .בוט-םויו תבשב ומכ - הטמה לעש עמש-תאירק
.71'אטח לע'ו

.72בלק-דכק :םיליהת ירומזמ העשת םירמוא הנישה םדוק

לבא .הנשמ -םחל לע עוצבל ךירצ וניאו שדקמ וניא ,73םירופיכה-םויב לוכאל ךירצש ימ
,הזה ןוועה תחילס םויב ,הזה םירופיכה-םויב" רמואו ,'אוביו הלעי' ןוזמה תכרבב רמוא
.74"הזה שדוק ארקמ םויב

תונעתהל - רשע ליגמ םישוחכהו עשת ליגמ םיאירבה - (תונבו םינב) םידליה תא םיכנחמ
ןומה וגהנש המ .75םויה לכ הרשע-תחא תונבו ינב ונעתיש םיקדקדמ ןיא וננמזבו .תועשל
- םהמ תאז םיענומ לוכאל םיכירצשכ ףאו םירופיכה -םוי לילב תוקוניתה תא תונעל םעה
.76םדיב איה תועט

וכרבישו ,הסג הליכא ולכאי אלש םהילע חיגשהל שי ,שודקה םויב הליכאל םיקוקזה םידלי
.77ןידכ

ךרטציש ידכ םיסוכמה תומוקמב עגי ,הליפתה רחא םירופיכה-םוי לילב םיתורישל אצויה
ךכב יד ,םויב לבא .תורוהט םיידיב "רצי רשא" ךרבלו ויתועבצא ירשק ףוס דע וידי לוטיל
.78ךכ-רחא ללפתהל ךירצש ןוויכמ ,רומאכ לוטיל ידכ ,םינטקל ףא ,ויכרצ השעש
יבג-לע תבגמה ריבעמ ,וידי בגינש רחאל .ויתועבצא ירשק ףוס דע קר וידי לוטי - תירחש
אלו ךולכלה ריבעהל ןצחרל רתומ ,תוכלכולמ ויניע םא .הניש ילבח ןהמ ריבעהל ,ויניע
ךכ-לכ תוחל ןהמ תאצוי אל םא (לומתאמ תוכותחה) תוחל תוטחממב שמתשהל רתומ .79רתוי
.תרחא די ביטרהל לכות הנממ תבטרנה דיהש
.80עורזה קרפ דע םהידי םילטונ םינהוכה

.81"יכרוצ לכ יל השעש" םיכרבמ ןיא

לש ונוביר" ךכ-רחאו ,תודימ ג"י םימעפ שולש םירמוא הרות-רפס תאצוהל ןוראה תחיתפב
.רוזחמב בותככ ,"םלוע

תרימאב םג ןכו ,םיארונה םימיל דחוימה ןוגינב ,82ריטפמה ןמ ץוח ,הרותב םיארוק
.'ךריבש ימ'ו ,הרותה תוכרב ,הרותל םילועה תאירק ,'רוזעיו'

.83"תינולפ ןב" םירמוא תומשנ תרכזהב

הנושארה הנשב (ל"חר) לבא .84תומשנ תרכזה ןמזב תסנכה-תיבמ אצוי - םאו בא ול שיש ימ
בא" םירמוא ךכ-רחא .85'רוכזי' רמוא וניא לבא ,תסנכה-תיבב ראשנ ,ומיא וא ויבא תומל
.86"םימחרה בא" רמול לוכי תומשנ ריכזמ וניאש ימ םג ."םימחרה

,לומינה קוניתל םימיעטמו סוכה לע םיכרבמו .'ירשא' םדוק ןילמ תסנכ-תיבב הלימ שי םא
- תסנכה-תיבל ץוחמ הלימה םא ."ייח ךיימדב" םירמואשכ םועטל ול םינתונש הממ ץוח
.87םיאצויש ינפל שדוקה-ןוראל הרותה-רפס תא וריזחי

'םינהוכהו'בו 'ונילע'ב םיווחתשמה ינפ ןיב קיספהל ,ןסרופל ידכ המודכו תובגמ םיניכמ
.עקרקה ןיבל

."חתמנה להואכ" טויפ תרימאל בשיו ,יברה דמע 'הדובעה רדס'ב

רמולו ךישמהל ךכ-רחאו ,אעמק קיספהל ,'התא' קועצל :ךכ רמול ץ"שה ךירצ "תננוכ התא"
.88"ךמלוע תננוכ"

ונמצע ןימדמ ונא - 'לארשי ינב . . ועשפ ,ווע ,ואטח' . . הדובע רדסב םירמואש המ"
תרימאב םישועש ךרדכ םביל לע םיכמה םישוע הפיו ,'לארשי תיב' ןתוא ונחנא וליאכ
.89"'ונמשא'

.ומוקממ יברה דמע 'םינהוכהו' תרימאל

ויכרב לע העירכ הליחת - העירכב :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כל צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תארוה
דע עיגמ וחצמב .ויכרבמ םמורתמ) האווחתשההו ,וידי ילדוג לע ךכ-רחא .וילגר ילדוגו
.90(וידי ילדוגו וילגר תועבצא לע דמוע ראשנו ,הפצרה

יברה רמא ,ללכב דע אלו 'ךימחר רוכז' דע 'חתמנה להואכ' ירחאש םיטויפה ץ"שה רמאשכ
.םיליהת (ךכ-לכ וניחבה אלש ןפואב)

.91העש יעבר תשולש תוחפה לכל ,ירשפא םאב ,םיקיספמ החנמ תליפתל ףסומ תליפת ןיב

.92הליגרה םימעטה תניגנב - החנמב הרותה תאירק

.93העיקשה תליחתל בורק ונייה ,תונליאה שארב המחהשכ ליחתמ 'הליענ' תליפת ןמז

.94העיקתה ירחא דע חותפ ראשנו ,91ןוראה םיחתופ 'ירשא' ינפל

.91"לכמ אליעלו אליעל" םירמוא ,הירחאש לבקתת שידקבו הליענ תליפת ינפלש שידק יצחב

םוקמב) "םותחו" ,("ונבתכ" םוקמב ,'ונכלמ וניבא'בו הליפתב) "ונמתח" םירמוא הליענב
.("בתכינו רכזינ" םוקמב) "םתחנו רכזינ" ,("בותכו"

.91םויה בירעה רבכ םא םג "הנפי םויה" םירמוא

,"חתפת" תבית ינפל קספה םע ,"חתפת - ונל בוטה ךרצואו" רמול גהנ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.95הלעמל ךשמנ "ונל"ו

-רחאו ,96'ןוילופנ שראמ' םינגנמ ,'ןמא ורמאו אמלעב ןרימאד' ירחא ,לבקתת שידק עצמאב
.91תחא העיקת ןיעקות ךכ

ק"כ לש שרדמה-תיבב עריא םימעפ המכ לבא .97תושמשה ןיב וליפא עוקתל רתומ ,ןידה רקיעמ
ר"ומדא ק"כ ךיראהו ,םיבכוכה תאצ ינפל הליענ תליפת םייס ץ"שהש ,ונרוד אישנ ר"ומדא
םעה ןומהש רחאמו .98םיבכוכה תאצ דע ןוילופנ שראמ ןוגינו "ונכלמ וניבא" ןוגינב
ינפל עוקתל אלש םוקמ לכב רהזיהל שי ,םוצה תא הירחא דימ םימייסמו העיקתה לע םיכמוס
.םיבכוכה תאצ

.6.18 :םוצה רמג
םירופיכה-םוי יאצומ

.ויתיאר אל - 'םאו בא ול שיש ימ תויהל ךירצ םירופיכה-םוי יאצומב ץ"שהש' גהנמה"
.99"ןכ ןיגהונ ןיא ןאכ תסנכה-תיבבו

.91םייפתכה לע תילטהו ,עבוכב לבא ,תילטו לטיקב - הלדבהו תיברע תליפת

ונרכז' רמא םא לבא ,100רזוח וניא 'טפשמה ךלמה' וא 'שודקה ךלמה' רמאו חכשש ימ
,ותליפת רמוג - "םייחה רפסב ונבתכו" רמא רבכ םאו ,'רזוע ךלמ' ליחתמו קסופ 'םייחל
.101הבדנ תרותב בוש ללפתמו

וזירכה ,ןטקה םלואב ,שטיוואבוילבו .91'בוט-םוי טוג' :םירמוא םירופיכה-םוי יאצומב
.102תאז

.103ארימג דע םירופיכה-םוי יאצומב בוש ונקילדי ,ורנ הבכש ימ

.105תועש ה"כמ רתוי תצק םוצלו הזב לקהל שיו ,104תועש ו"כ אוה םירופיכה-םוי םוצ

ומכ ,עורזה קרפ דע ןיגוריסל םימעפ שולש וידי לוטיל ךירצ הנבל שודיקו הלדבה םדוק
תאישנל םהידי ולטנ רבכש םינהוכה םגו .הכרב אלב לבא ,ליגר םויב תירחש םידי תליטנ
.106ל"נכ םהידי לוטיל םיכירצ ,ןיגוריסל זא ולטנ םא ףא ,עורזה קרפ דע םייפכ
.(םירופיכה -םוי ברעמ קלודש) תבשש רנ לע אקווד םיכרבמו .הלדבה ,רנ ,ןיי - הלדבה
רנ דוע קילדמ תיבבו .םהינש לע ךרביו ונממ רחא רנ קילדי ,תסנכה-תיב רנ קר ןיא םאו
-יא םאו .תסנכה-תיבמ איבי תבשש רנ ותיבב ןיא םאו .םהינש לע ךרבמו ותיבב תבשש רנהמ
.107תסנכה-תיב רנמ קלדוהש רנ לע ךרבי ,רשפא

.108ומצעב הלדבה תושעל (וז הלדבהב קר) קיידמ היה ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ

המ ,(ןוזמה תכרב וילע וכרב םא אלא) הלדבה סוכ לש םיירישהמ םינתונ ןיא הנשה לכב
.108תתל רשפא םירופיכה-םוי יאצומב ןכ ןיאש

109לטיקו תילטב אקווד ואל לבא] רודיסבו טנבא תריגחב - הנבלה תא םישדקמ הלדבה ירחא
.110ןכ ינפל םיילענ לוענלו םינפה תא ץוחרל ןוכנו ,[

הנשה לכ לע תוימשג הכישממ ,הבחרהב התכירע .111הבושח הדועס - םירופיכה-םוי יאצומב
.35חלמ םג םימש ןחלושה לע לבא ,34שבדב איצומה תסורפ םילבוט .112

.91רחשה תוכרבב רחמל דע ,"יכרוצ לכ יל השעש" םיכרבמ ןיא

ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ לצא .91הכוסה תיישע רבד לע םירבדמ םינפ-לכ-לע וא םיקסעתמ
.113שממ הכוסה תיישעבו ןינבב םירופיכה-םוי יאצומב וקסעתה אל

ישילש םוי
ירשתב א"י

.91(ןעמאנ ס'ט-ג) "םשה םשב" ארקנ םירופיכה-םוי תרחמ

.114תסנכה-תיבל םימיכשמ

הנעתמ ,תוכוסה גחל םירופיכה-םוי ןיב - ותפוח םויב ןתחו .גח-ורסא רחא דע םינעתמ ןיא
.115

ישימח םוי
ירשתב ג"י

תונש) ד"בח יאישנל יעיבר רוד ,ע"נ ש"רהמ ר"ומדא ק"כ לש אלוליה-תוקלתסהה םוי
-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ ויבא להואב ,שטיוואבוילב דובכ ותחונמו ,(ג"מרת-ו"כרת :תואישנה
.116'קדצ

אורקל ןתינש ז"ס ידוקפ 'פ 'א הנש יח-שיא-ןבה תעדכ אלד איהו .20 'מע םיגהנמה-רפס ,יברה תארוה (1
.(תבט 'ד םוי-םויה ,ק"שעו םויל רוא וניתובר י"ע ת"ומש תאירקמ ריעהלו) ט"ויו תבש ילילב ארקמ

.ע"פב ןיינע אוהש תוצח רחאד םילהתל ךייש המ ,ר"והל רשקב הנווכה ע"צו

,לעופל עגונב הארוה הווהמ ברה-תיב-יגהנמ יוליגש ,רפסה שארב םש תספדנה החישב הארו .58 'מע םש (2
.ש"ייע

יגהנמ רצוא'ב ןמסנה הארו .ותודליב הליתפ ורובע םג וחינהש ,צ"יירהומ ר"ומדא רפסמ ד"שת ש"הסב (3
.החפשמ לכל 'א רנ קילדהל םויכ םיגהונ םיבר ,השעמל .זסק 'מע 'ד"בח

תורנ 'ג - גארפמ ל"רהממ םילבוקמה םיגהנמהמ דחא הזש ,םשו .14 'מע ה"שת ,7 'מע ד"שת תוחישה-רפס (4
ונייוצ םיטרפ המכל תורוקמ) המשנ-רנו ,םייח-רנ - רופיכ םוי ברעבו ,הבושת רנ - הבוש תבש ברעב :ת"ישעב
תא רוזשל לודג דוביכ הז היהשו ,םירצקו םיבע ויה הבוש תבש תורנש םש רפוסמ ןכ .(םש יברה תורעהב
.הזל תונכהה תא תושעל ףאו ,'וכו תוליתפה

וגהנ ךכ .תורישה ראשמ םגו הנשה לכ תאירקמ םינושה ,םידחוימ םימעטב וז הריש הרותב ארוק היה ז"הדא (5
ר"ומדא יחא א"זרה ק"הרה דמל ונממו ,קדצ-חמצה ר"ומדא ןב ש"ברה ק"הרה תא תאז דמיל אוה .וינב לכ םג
.(460 'מע ב"ח םירוביד -יטוקל) ע"נ ב"שרוהמ

.ד"בח-ללוכ חול .33 'מע םיגהנמה-רפס (6

תווצמה לכמ רוטפש - ןטקל םוקמ ןיאש 144 'מע ד"יח תוחיש-יטוקלב ראבתנו ,ח"ס דפר 'יס ז"הדא ע"וש (7
וליפא ונייהו .כ"ע ,'לארשי הבוש'ד הרטפהה רמאיש - הבושתה ןיינע (תומילש) ולצא ךייש ןיא אליממו
ד"ח ה"משת תויודעוותה) "ןטקל ריטפמ תתל וגהנ אל םידיסח לצא" ירה יכה-ואלב יכ ,"ללכהמ םיאצוי םירקמב"
.(2334 'מע

רואיב הארו .34 'מע םיגהנמה -רפסב אבומה פ"ע ,(תיזכ לכא םתסה ןמו) 60 'מע ק"ש יגהנמו תוכילה טקל (8
'ש"נאו 'תה תורעה' ץבוק האר ,תונוזמ זא וניתובר ולכאש המ ןיינעל .84 'מע אכ ךרכ תוחיש-יטוקלב הזב
.26 'מע דעק ןויליג ,ד"בח-רפכ

.ד"בח-ללוכ חול (9

.(59 'מע םיגהנמה-רפסב פ"כהוי יגהנמ םויסב עמשמ ןכ ךא ,םש ז"הדא ע"ושב אבוה אל) ברת ס"וס א"מר (10

.ירשת אי ,ד"בח-ללוכ חול (11

םיימוי וא םוי תאז םייקי ,םירופיכה-םוי ברעב תורפכה רדס תושעל ול רשפא-יאש ימ .ז"הדא רודיס (12
פ"כהוי תכרעמ דמח-ידש .א ק"ס תוצבשמב הרת 'יס ג"מרפ האר) םה הרפכ ימי הבושת-ימי-תרשע לכ יכ ,ןכ-ינפל
.(ב תוא א 'יס

.הקדצב הדפת ןכ ינפל ילואו .פ"כע םוי 'ממ וא םישדח 'גמ םא ,תרבועמ תארקנ יתמיאמ ונדש שי (13

יכדרממ םש ח"בה ש"מכ) םימואתל ןנישייח אל" :36 הרעה 59 'מע ב"כח תוחיש-יטוקלבו .ז"הדא רודיס (14
רשא רורב םיעדוי תובר םימעפלד ,וננמזב ע"צו .גהנמב אוה רבודמהו אוה אטועימד ןוויכ - (םש ג"מפ .ןטק
גהנתת ךיא - הזב-אצויכו םירופיכה-םויו תבשב שפנ-חוקיפל עגונב םיכמוס הז רוריב לעו ,'הנטבב םימואת'
םירכז המכ רוטפל םירמוא שי יכה -ואלבד ןדיד-ןודנב טרפבו ,'וכ אחיכש אלד ןוויכד רמאנש וא ,'תורפכ'ב
."'וכ דחא לוגנרתב

אלו ,תפסונ הרפכ הכירצש איה םאהש (חצ ס"וס ד"וי 'גהנמו הכלה ירעש'ב - ק"הלבו) םש ראובמה פ"עו
ןמז ינפלו ,ןכ ינפל םיימוי וא םוי תורפכ התשע רבכ םא כ"אד ,וריעה - ומצע רבועה ליבשב איה הרפכהש
.התע םג ול הליעומ רבועכ וירבא לע הרפכה אמש וא .ומצעל תדרפנ הרפכ קוניתה ךרטצי ,קוניתה דלונ תורפכה
.ע"עו

,ונתפילח" תונושלה ורודיסמ טימשה ז"הדאש 'כ (ב"ס ד"מפ) ללוכה-רעשב .58 'מע םיגהנמה-רפס (15
םישועשכ םג ,(בבוסמה אלו רפכתמה) "יתפילח" דימת ורמאיש ותנווכ הארנכו ,המודכו "ןהתפילח ,ןכתפילח
.לעופב ונגהנמ המ ב"צו ,תורחאו םירחאל

- טעמ הילע ךורדל :תורפכה רדס רחא תותימ 'ד ןיעמ 'הרפכ'ב םייקל (תיבה-ינבמ דחא לכ) וגהנ יברה תיבב
633 ןויליג 'ד"בח רפכ') הפירש ןיעכ - היתורעשמ טעמ ףורשל ,קנח ןיעמ - הראווצב תולק תעגל ,הליקס ןיעכ
- 14 'מע די תרבוח 'תומישר'מו ,ז"כ ללשש ,ל"נה כ"העשמ ריעהלו .םטשרבלה ד"סח 'ר ח"הרה יפמ ,23 'מע
יתש ךמוס היה לבא ןחלושה תחת לוגנרתה קרוז היה אל ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כש - אגיר ,ג"צרת ירשת ןמוי
.ה"ס הרת-דרת 'יס םירפא-הטמ האר ,(וילע וידי

.ב"ס ףוס דמ קרפ ללוכה-רעש (16

.ש"ייע ,זעק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (17

לדנעמ-םחנמ 'ר ח"הרה ב"ושה ונב יפמ ,ה"ע ןיקסר ףסוי-בקעי 'ר ח"הרה קיתווה ב"ושה רמול דיפקה ןכ (18
ב"ס חכ 'יס ד"וי ע"וש הארו .ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ יפמ תאז עמש ויבאש ול המודמכו ,ןיקסר 'יש
.(זי ק"ס םש ת"כרדב ע"עו) .וילע ריעהש המו ,חבז-תרות 'סמ זט ק"ס םש הבושת-יכרדו

.וילע םדה ךפשייש ,הטיחשה ינפל ,הטמל (םישוג אלו ,םידרפנ ויריגרגש ,שבי לוח) רפע שארמ ןיכהל שי
.םש כ"ונו ע"וש - (ל"נכ) רפעב דיב םיסכמו ,הלטבל ותכרב היהת אלש - טחושה י"ע םינמיסה תקידבל םיניתממ

.288 ע"ס א"יח תוחיש-יטוקל הארו .א א"וקב בכ 'יס ח"וא ז"הדא ע"וש (19

.םש 'ד"בח יגהנמ רצוא' ,פ"כהוי ברעב בוט-םוי ידגב שובל היה יברה םג .17 'מע ,ל"נה 'תומישר' (20
.א"ס זרת 'יס םירפא-הטמ הארו

.18 'מע ,םש 'תומישר' הארו .ו"ס הרת 'יס ז"הדא ע"וש (21

.םש 'תומישר' םג האר (22

.ד"קס 'פ"כהויע יניד' םייחה-ביתנבו הכוראב ש"ייע ,א"ס דרת 'יס ז"הדא ע"וש (23

,םיאולימה רעש) קדצ-חמצ הארו .ו"ס ד"רתו ,א"ס אנ ,ז"יס (ק"ודהמ) א 'יס ולש ע"ושבו ,ז"הדא רודיס (24
.426 'מע ז"יח תוחיש -יטוקלב וירבד וראבתנו ,ז"ע המתש (ב"ע זט ,םישודיח

.ז"ס םש (25

'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא'ב ונמסנ ,צ"יירוהמ ר"ומדא תוחישב דועו ,71 'מע 5 ןויליג שטיוואבויל ץבוק (26
.פק

קקדזיש ו"ח וילע רזגנ םאש ,םעטה איבה חל ק"ס הרת-דרת 'יס םירפא-הטמל ןגמה ףלאב .םש םיגהנמה-רפס (27
- םחנמ תרות' םג האר .373 'מע ד"יח תוחיש-יטוקלב אבוה .'חאקעל'ה תלבקב הבוח-ידי אצי ,םדו רשב תנתמל
.נ"שו ,ךליאו 22 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפס .9 'מע א"ח א"ישת 'תויודעוותה

.םש םיגהנמה-רפס (28

םינשב דבלמ ,הז םויב להואל ךלה אל יברה םג .א"מרהמ ה"ס הרת 'יס ז"הדא ע"ושב אבומ גהנמהש תורמל (29
.דפק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' - נ"שתו א"ישת

.ג"ס זרת 'יס םירפא-הטמ (30

.חמ תוא ,כ"ויו ה"רל רודמ ,הרותה לע ט"שעב רפס .ד"בח-ללוכ חול (31

.פ"כהוי םשל (תודועס יתש אמשו) הדועס דוע ףיסוהל הנווכהש עמשמ (ג,דמ) ללוכה-רעשב .ז"הדא רודיס (32
.ע"עו

.א"ס דרת 'יס ז"הדא ע"וש (33

.(298 'מע ז"ח 'ךלמל קידצ' .21 'סמ עטק - ק"הלב 'םוי-םויה'ל תופסוה) ב"ח םוי-םויה (34

.ח"ס זסק 'יס ז"הדא ע"וש (35

.ח"ס חרת 'יס ז"הדא ע"וש (36

-רפסב הארוההש ,הקלנה תרימאו ,תוקלמה ןמז - םיטרפה ינש דבלמ) וט-א"יס זרת 'יס ז"הדא ע"וש (37
.(תרחא םיגהנמה

.(ט"ה ז"טפ ןירדהנס 'לה ם"במר ע"עו) חפק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (38

.ח"ס ורת 'יס םירפא-הטמ (39

'מע ךלמ תב הדובכ 'סב אבומהו ,א"יס ש"ייע ,תולבוט תואושנ םישנ םג .ב"יס ורת 'יס ז"הדא ע"וש (40
.ועק

ןונחת הב ןיא ירהש ,וז הליפתב 'ונל חלס'ב הזחה לע תוכהל ןיא ,הרואכל .ג-א"ס זרת 'יס ז"הדא ע"וש (41
ע"צעו .(386 'מע ט"ח תוחיש-יטוקל) "ךירצש המכ קר םירמוא אטח-לע" :הארוההכו ,הפוסבש יודיווה קר אלא
.". . פ"כהוי (ברעמ :אלו) יאצוממ" 65 ע"ר םיגהנמה 'סב ןודנב יברה ןושלמ

.ז"ס זרת 'יס ז"הדא ע"וש (42

.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ גהנממ ,אר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (43

יגהנמ רצוא'ב) .חמר 'מע א"ח וביסמב ךלמה ,9 'מע ה"שת תוחישה-רפס הארו ,151 'מע א"שת תוחישה-רפס (44
ונאש" ורמאב 'םיאטח לעו'בו ,"ונאטחש" ורמאב 'אטח לע'ב תוכהל שיש זרת 'יס םייח-רוקממ איבה םש 'ד"בח
.("םיבייח

הציבכ לכאי אלש עדוי םא .(א"ס ב"פ ןינהנה תכרב רדס) ןוזמה תכרב ךרבל ידכ ,תפ תיזכ תוחפל לכאי (45
.(ב"ס חנק 'יס ז"הדא ע"וש) םידי תליטנ לע ךרבי אל ,תפ

.157 'מע ז"צרת תוחישה-רפס - םימל םירופיכה-םויב אמצי אלש ידכ אוה טושפה םעטהו ,רבדב םימעט המכ (46

.ח"ס ח"רת 'יס ז"הדא ע"וש (47

ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ הוויצ ,תאז םייקל ידכו ,'תורעק 'ג' ךירצש ,אתיא תקספמה הדועסה לש הליכאה תנווכב
טעמ לוכאל) ךכ-רחאו ,קרמ ףכ הל ףיסוהל ,קרמה תרעקמ לוכאל ליחתהש רחאל ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ונבל
.חש 'מע ז"ישת שדוק-תוחיש .156 'מע ז"צרת תוחישה -רפס - ףכ דוע ףיסוהל(ו

ינפל תונתהל בוט ,ןכ -ינפל קיספמשכו .תורנה תקלדהל עבקנש ןמזב קיספהל םיליגר .ג-א"ס חרת 'יס (48
.ז"ס םש - תינעתה תא וילע לבקמ וניא ןיידעש ,ןוזמה תכרב

.ד"בח-ללוכ חול ,םלשה רוזחמ (49

.ד"בח-ללוכ חול .ד"ס ירת 'יס ז"הדא ע"וש (50

ינש םא םג) דחא קר םיקילדמשו ,תקלדמ (היונפ) השיא םג המשנה רנ תאש ,בתכ ח"ס גרת 'יס םירפא-הטמב (51
,תסנכה-תיבב הזיאו ותיבב היהי תורנהמ הזיא תונוש תועד ןנשי חי ק"ס ןגמה ףלאבו םש .(ורטפנ םירוהה
המשנה רנש 44 'מע םידעומה-חבשב איבמ ןכלו .תסנכה-תיבב אוה םייח רנש ,אתיא ד"ס ירת 'יס ז"הדא ע"ושבו
.םירופיכה-םוי יאצומב וילע לידביו תיבב היהי

.בעק 'מע ו"ח ק"גא ,שבלי אל רחא לטיק םג .58 'מע םיגהנמה-רפס (52

.חצק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (53

.ג"ס אכ 'יס ז"הדא ע"וש (54

,תיציצ םשל םינווכתמ ןיאש עודי רבדהש ינפמ ,הלילב ותוא ןיריסמ ןיאו .במ תוא רודיסה יקספ האר (55
.ד"ס חי 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע - םיכאלמל תומדיהל ידכ אלא

.באב העשת ןינעל 46 'מע םיגהנמה-רפס (56

.םש םיגהנמה-רפס (57

.דצק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (58

.ש"ייע ,מ"דשת (ב) תישארב פ"שו ת"חמש ליל תחישל ןייצמו ,הצק 'מע םש (59

ךיראמ היה ב"שרוהמ ר"ומדא .רוזחמב ספדנ אלש תורמל ,ב ס"וס זרת 'יס ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (60
.(ןייטשנצילג 'יש לארשי 'ר ח"הרה) תועיבקב תאז רמוא היה יברה .(17 'מע ,ד 'תומישר') הז יודיוב תצק

.ר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' ,'הכז הליפת' םירמוא ןיא

.ד"ס ט"ירת 'יס ז"הדא ע"ושב רומאה תורמל ,בר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (61

.(ל"נה) 'תצרפו' ןגנל יברה הרוה תחא םעפ .גר-בר 'מע םש (62

.אכ 'מע ב"ח 'וביסמב ךלמה' (63

.םירפסה ראש לע םג 'תיבמופ הריכמ' רדסל ןתינש ,בכ 'מע םש וביסמב ךלמהבו .ז"הדא רודיס (64

.יברה םשב בנ 'מע ב ןויליג (.י.נ) הרות-לידגי (65

.ג"ס ט"ירת 'יס ז"הדא ע"וש (66

.63 'מע םיגהנמה-רפס (67

.ח"ס םש ז"הדא ע"וש (68

.ט"ס םש (69

תכסמ ה"לשמ ,ןיקיתו גהנמ אוהש איבה 46 'מע םידעומה-חבש 'סב] ג-ביר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (70
רחאלש ןוצר-יהיה רמואו דמענ ,ומייסבו ,רוביצה םע םיליהתה םייסמו ומוקמב בשוי היה יברהש :םשו ,[אמוי
םיקרפה םע הטימה לעש ש"ק ארקו ,רודיסה חתפו דמעש ואר םימעפל :רסמ ל"נה] .ט"ויו תבשב םיליהת תרימא
.המודכו 'הבוט המיתח רמג' לחאמ וניאש המודמכ ,ותאצב .[נ"כהיבמ אצי זאו ,הנישה ינפלש

,ש"ק ףוסב "םימלועה ןוביר" חסונ רמול ספדנ ,האבה הרעהב ןלהלד םירוזחמב .59 'מע םיגהנמה-רפס (71
רופיס אלא הניא םש ןוועה תרכזהש ינפמ ,ט"ויו תבשב םג תאז (ה"ע ןמלסק ח"שר ח"הרה םשב) א"י ןכאו
,"הלפת עמוש . . התא יכ" :הארנכ כ"חאו ,'חטבבו' דע ל"צ ,תוצח ןוקיתל םימיכשמ ןיאש ןוויכ .םירבד
.". . הוויצ הרות" קוספ םג ילואו

בורקה ןמזב ,הרואכל ,איה ('הטמה לעש ש"ק םדוק' אלו) 'הנישה םדוק' תועמשמ .54 'מע םיגהנמה-רפס (72
-רפכ ת"הק תאצוה ,םלשה רוזחמבו .(הנישל ליפמה תכרב ןיב המואמב ןיקיספמ ןיאש ז"הדא יפל) הנישל רתויב
.ליפמה תכרב ינפל וללה םירומזמה וספדנ ,ז"חאלשו ז"משת תוחילסה ימי ,ד"בח

ירועישו תודמ .אפק 'מע 'הווקמ רועיש' האר - םירופיכה-םויב הליכא (ינמזו תויומכ) ירועיש ןיינעל (73
ירה ,(דס ןמיס הס ןויליג ,ןילקורב ,הרות לידגי ץבוק האר) םרג 30 םניא ק"מס 30-ו רחאמו .טמר 'מע הרות
הווש לקשמה תוקריו תוריפבו ,(םרג 18) 0.6 דיחא םחלב ,(םרג 12) 0.4 אוה ןבל םחלב תופיפצה-עצוממ
.חפנל ךרעב

לבא ,תאז רמול אלש קספ ורודיסבש 'כ ט"ס ד"לפ ללוכה-רעשב) ח"יס ח"ירת ;א"יס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (74
אל - םילשורי הנוב תכרב םייסש רחא רכזנו ,אוביו הלעי רמול חכש םאו .(וילע קלחנ הפק תוא רודיסה יקספב
.(הז ס"וס הרורב-הנשמ .ח"יס גלק 'יס ע"וש רוציק) רוזחי

.א"יסו ה"ס ז"טרת 'יס ז"הדא ע"וש (75

.ה ק"ס ז"טרת 'יס םירפא-הטמל ןגמה-ףלא (76

.ב 'מע ז"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק-תורגא (77

.ה-ד"ס ג"ירת 'יס ז"הדא ע"וש (78

.זמק 'מע ג"ח ק"גאב ורואיבו ,59 'מע םיגהנמה-רפס םג - י"טנ ןינעל .ג-ב"ס םש (79

ףוס דע קר םילטונ םייולהש ,ז"יס א"כרת 'יסבו) ח"ס ג"ירת םירפא-הטממ ,386 ע"ס ט"ח תוחיש-יטוקל (80
.נ"שו 50 'מע םידעומה חבש ,ט ק"ס ג"ירת הטמל ףלא הארו (םהיתועבצא ירשק

רצוא' ,יברה תארוה - ז"ס גלק 'יס ע"וש רוציקה תעדכ) עורזה קרפ דע םינהכה ולטי תירחש םידי תליטנב םג
מ"מו ,(31-28 'מע בעק ןויליג ,ד"בח-רפכ 'ש"נאו 'תה תורעה' ץבוקב הזב ןויד הארו .זיר 'מע 'ד"בח יגהנמ
.(םש ש"וקל) פ"כהוי יאצומב ןיגוריסל םהידי ולטיו ובושי

ד"בח-רפכ ,'םיגהנמ ירקח'=] 40 'מע 819 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב הז אשונב הריקס האר .ז"הדא רודיס (81
.נ"שו ,[הפק 'מע ,ט"נשת

.כר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' ,םלועה גהנמכ אלדו (82

א"ח רהוז פ"ע זל ק"ס דפר 'יס םייחה-ףכ .וסק 'מע ב"ח וביסמב ךלמה ,259 'מע 'רוא הרות' רודיס (83
.א,דפ

פ"כעו ,רוכזי רמול ראשנ תב וא ןב ל"ר ול רטפנו םירוה ול שיש ימ םג הרואכלו .אכ,גלק ע"וש רוציק (84
.ןייעו ,םרובע ורמאיש םירחא ןיאשכ

איהו) ה"כשת תוכוסה גח ,זנ ןויליג - ק"הל - 'םיניינע ןכות' תרבוחב ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תארוה (85
אלש לבחו ,"רכינ היהי אלש ןפואב רמול" גפש 'מע ד"וי 'גהנמו הכלה ירעש'ב אבומה יפלכ 'הנורחא הנשמ'
.ב-אכר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא'ב התומילשב האבוה ,(הז רפסב ללכ האבוה

ק"כ הרוה י"שת תנשב םעפש ,םשו .חנ 'מע ב"ח 'וביסמב ךלמה' - ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תארוה (86
.תאז רמאיש רנורג 'יש ל"ירהל ונרוד אישנ ר"ומדא

רמוא ץ"שה ירהש ,ע"צ ,רומזמ הזיא רמול םש כ"שמ) .ה"ס א"כרת 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (87
.(שידקה ינפל '. . יתעדי' יקוספ

.26-25 'מע ד"שת ש"הס (88

.ג ס"וס גיק 'יס ז"הדא ע"וש (89

.בלק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .10 'מע ד תרבוח 'תומישר' (90

.59 'מע םיגהנמה-רפס (91

ןמסנ) הלגנב םירועישה םג ,םיעובקה םהירועיש לכ תא פ"כהויב ודמל צ"יירוהמ ר"ומדאו ב"שרוהמ ר"ומדא
.(ב-אלר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא'ב

.גלר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (92

.ב"ס ג"כרת 'יס ז"הדא ע"וש (93

.ד"בח-ללוכ חול .64 'מע םיגהנמה-רפס (94

א,טנ ףד ד"וקלבו .אכ ע"ס ז"פרת םירמאמה רפסב םג רבסומו קסופמ ךכו ,זק 'מע א"ח םירופיסו תועומש (95
.'ךרצואו' תבית רחא אתחנתא תושעל אמעט-יאהמ אתיא

.עק ןוגינ ,םינוגינה רפס (96

.אי ףיעס גכרת 'יס ז"הדא ע"וש (97

תוחוכ ,ירמגל םישדוחמ תוחוכ הלעמלמ לארשימ דחא לכ לבקמ הליענ תליפתלש ,35 'מע םולש תרות ש"הסב האר
.ש"ייע ,םיינחור כ"שכמו םיימשג

.ג"נשת ד"בח חולמ אוהו ,במר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (98

יגהנמ רצוא' - (ה"ע ןמלסק ח"שר ח"הרה) ךכ לע ש"נא ודיפקה ,רבעבש תורמל תאז .כר 'מע ג"ח ק"גא (99
.המר 'מע 'ד"בח

.בע .ומ .גל 'יס םייחה-ךרד .א ק"ס חיק 'יס הבושת-ירעש (100

.ט ק"ס םש ןחלושה-ידבבו ד"ס אכ 'יס ןחלושה-תוצק (101

.("דוסי םהל שיש ,םילבוקמה םיגהנמה"מ דחאכ) 155 'מע ז"צרת תוחישה-רפס (102

.דוע ש"ייעו ,ו"ס ירת 'יס םירפא-הטמ (103

- ה"יוה םש דגנכ" םש ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תורעהבו ."עודי םעטהו" :21 'מע ה"שת תוחישה-רפס (104
.ש"ייע ,18 'מע 'ד 'תומישר'ב אצמנו ."ר"ומדא ח"ומ ק"כ תוחיש תומישרמ

הבית ,כ"או .ד"הט אוה ,"ידידלש" תבית רחא וב עיפומה שרגה ,ירוקמה בתכמה פ"ע) זצר 'מע י"ח ק"גא (105
.(יברה תעדל :העמשמ וז

ט"ח תוחיש-יטוקל - םויה תשודק רוס רחאל האמוטה תוטשפתה תלילש ךרוצל (106

.386 'מע

.ו-ה"ס דכרת 'יס ז"הדא ע"וש (107

.10 'מע ד תרבוח 'תומישר' הארו .חמר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (108

.םש 'ד"בח יגהנמ רצוא'ב םינוש הגהנה ינפוא האר (109

.ד"בח-ללוכ חול (110

.נר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .ומר 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה' ,ט"ס ד"כרת 'יס ז"הדא ע"וש (111

.אנר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ םשב 145 'מע 'ןזוא עמשל' (112

.דועו ,אנר 'מע א"ח וביסמב ךלמה .םש 'תומישר' (113

.ד"יס ד"כרת םירפא-הטממ ,ד"בח-ללוכ חול (114

.ב ק"ס ג"עקת 'יס א"גמו ,ג"יס ד"כרת 'יס ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (115

ק"כ תוחישב םויה תלעמ רואיב .הז םויב 'ד"בח ימי' 'סב (השדחה) הבצמה םולצתו ,תוקלתסהה רואית (116
.ךליאו 53 'מע 'גחב גחה תוכלה' 'סב ואבוה ,ונרוד אישנ ר"ומדא

לש ותרות דומילב :ףיסוהל ידכ ,תאזכ 'ןוצר תע' לצנל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ עיצה ,תומוד תויונמדזהב
לש תויודעוותה םייקלו ;ומוקמ יאלממו אלוליהה לעב יניינעל הקדצ תניתנב ;הליפתה תדובעב ;אלוליהה לעב
תויודעוותה האר) םיכומסה םימיב ומילשהל שי ,םויב וב וקלח וא ל"נה השענ אל םאו .תובוט תוטלחהו ,החמש
.(276 'מע א"כח תוחיש-יטוקל .292 'מע םש תופסוהו ,286 'מע ב"ח ז"משת

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע


"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ
2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד(םימולשת

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
68 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"
729ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il