- ר"ע - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה ירשתב ד"י * תוכוסה גח ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


לכמ הלעמל איה הבאושה-תיב-תחמש
הלבגהו הדידמ


ךירצ הזל דוסיה לבא ,ולכשב 'ה תא דובעל ךירצ ידוהי
הדובעל לושמ אוה ןכלו םעט ול שי ןיי * לוע-תלבק תויהל
םה ,םעט םהל ןיאש םימ ןכ-ןיאש-המ ,תעדו םעט יפ-לעש
לבקל םינכומ םיקודצה * לוע-תלבק ךותמ הדובע תמגודב
ירמגל לטבמ הז יכ לוע-תלבק אל לבא ,לכש יפ-לעש הדובע
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * "דגנכש דצה" תא


תביאשב ןיעירמו ןיעקותד) ילימ ינה אנמ" :1ארמגב אתיא הבאושה-תיב-תחמש תודוא
"םימ םתבאשו" קוספהש ,ונייה ,"'וגו ןוששב םימ םתבאשו 3ארק רמאד . . (2ךוסינ לש םימה
,"ןוששב םימ םתבאשו" רמאנ הז לעו ,חבזמה יבג-לע ךוסינה ךרוצל םימה תביאש לע יאק
םימה ךוסינ תעב אל) התיה החמשה רקיעש וניצמ ןכלו ,החמשב תויהל הכירצ םימה תביאשש
.אקווד םימה תביאש תעב (םא יכ ,חבזמה יבג-לע

לבא ;םימה תביאשב החמשב ךרוצה לע אלא הניא "ןוששב םימ םתבאשו" קוספהמ היארה ,םנמא
-תיב-תחמש האר אלש ימ" (הזמ הריתי אלא ,החמש תויהל ךירצש קר אל) רמאנ 4ארמגבו הנשמב
- גחה תחמשמ רתוי ,הלודג החמשב התיה םימה תביאשש ,ונייה ,"וימימ החמש האר אל הבאושה
:ןבומ וניאו

5"ךגחב תחמשו" - בוט-םויל עגונב וב שרפתנש הרותב שרופמ קוספ ונשי - גחה תחמש תודוא
לש בויח וניצמ אלש ןוויכ אלא ,םתס קוספב רמאנ - "ןוששב םימ םתבאשו" ןכ-ןיאש-המ ;
ךוסינל םימה תביאש לע הז קוספ םידמל ,חבזמה יבג-לע םימה ךוסינ ךרוצל דבלמ םימ תביאש
.םימה

םימ םתבאשו" קוספהמ הדמולל םיכירצש) םימה תביאשבש החמשה הלודג ,ןכ-יפ-לע-ףאו
.(בותכב השרפתנש) גחה תחמשמ ("ןוששב

?ךכל היארה ןיינמ ?ילימ ינה אנמ :הלאשה אופיא תלאשנ

,חספה גחל עגונב וניצמש רבדל אמגוד םדקהב הז ראבל שיו

שדוחו "הנשה שאר" אוה ירשת שדוח :הז דגנכ הז םילוקש ןסינ שדוחו ירשת שדוחש עודיכ -
םיוותשמש םיניינע המכ םנשי (חספו תוכוס) םהבש םידעומהב םגו ,"םישדוח שאר" אוה ןסינ
- הזל הז

"םערוטש ןקידלאוועג א טימ" ,דחוימ םוסריפבו יבמופב םישוע ויהש םייוסמ ןיינע ונשיש
:בוט-םוי יאצומב רמועה תריצק -

ןוויכ .לודג קסעב רצקנ אהיש ידכ םשל תוסנכתמ םשל תוכומסה תורייעה לכ" :6הנשמב אתיא
םירמוא ?וז הפוק . . ןיה ןירמוא ?וז לגמ . . ןיה םירמוא ?שמשה אב ,ןהל רמוא הכישחש
- ול םירמוא ןהו רבדו רבד לכ לע םימעפ שולש . . רוצק ול םירמוא ןהו ?רוצקא . . ןיה
."ןיה ,ןיה ,ןיה

ךכ לכ" - הנשמה ךשמהב שרפתנ - יבמופבו םוסריפב רמועה תריצק םישוע ויהש רבדה םעטו
יאצומב אלא"] "בוט-םוי יאצומב רמועה תריצק ןיא םירמוא ויהש םיסותייבה ינפמ ,המל
-םוי תרחממ" אלו ,("תישארב תבש") "אוה שממ תבש תבשה תרחממ יאהד" והל אריבסד ,"תבש
-םוי יאצומבש ןיסותייב וניביש" ,רמועה תריצקב "הלודג הלומה" םישוע ויה ןכלו ,["בוט
7"ןבלמ איצוהל ,ןיסותייב ועמשיש ידכ ןלוק ןיהיבגמ םירצוקה ךכיפל" ,"ותוא ןירצוק בוט
.

רמועה תריצקל תונכהה תא וליפא םישוע ויה ,םיסותייב לש ןבלמ איצוהל ידכ ,רמולכ
איבהל םיליגר ויהש ומכ ליגרה ךרד-לע התיה רמועה תאבהש יפ-לע-ףא - לודג םוסרפב
בורב" תישענ התיה - רמועה תריצק - רמועה תאבהל הנכהה לבא ,שדקמה-תיבב החנמ תונברק
."םערוטש ןקידלאוועג א טימ" ,"םע

:חבזמה יבג-לע םימה ךוסינל םימה תביאשב החמשה לדוגל עגונב םג ראבל שי הז יפ-לע

ךסנמל"ש 8וניצמש יפכ ,וב םידומ םיקודצה ןיא - בתכבש הרותב שרפתנ אלש - םימה ךוסינ
,(םימה ךוסינב םידומ ןיא ןיקודצהש יפל ,לפסב םימה ןתיתש הארנש) ךדי הבגה ול רמוא
."ןהיגורתאב םעה לכ והומגרו וילגר יבג לע (םימה תא) דחא (יקודצ) ךסינ דחא םעפש

םימ םתבאשו") קוספהמש ףאד - םימה תביאשב החמשה לדוגל םעטה םג והזש ,רמול שיו
לש ןבלמ איצוהל ידכ ,םוקמ-לכמ ,החמשב תויהל הכירצ םימה תביאשש היאר קר שי ("ןוששב
הניאש - םימה תביאשל עגונב םימכח ונקית ,רקיע לכ םימה ךוסינב םידומ םניאש םיקודצ
םוסריפה ךרד-לע) ללכה ןמ אצוי ןפואב הלודג החמשב היהתש - םימה ךוסינל הנכה אלא
.(רמועה תריצקל עגונב יבמופהו

ןוקית םש ןינקתמו םישנ תרזעל ודרי גח לש ןושארה בוט-םוי יאצומב"ש ךכל םעטה םג והזו
םישנ והיש וניקתהו ארטזוזג הופיקהו הנושארב התיה הקלח . . לודג ןוקית יאמ" ,9"לודג
םישנ והיש ידכ . . תוארטזוזג םש ןירדסמ הנש לכ" ,10"הטמלמ םישנאו הלעמלמ תובשוי
לכב ןינקתמש ןיתינתמ ינתקד לודג ןוקית והזו ,תואורו הבאושה-תיב-תחמשב םש תודמוע
:11"הנש

תווצמ" :להקה תווצמב - שדקמה-תיבל אובל תובייח םישנ םגש תחא םעפ קר שי הרותה ןמ
ןמ םהינזאב תורקלו לגרל םתולעב הטימש יאצומ לכב םישנו םישנא לארשי לכ ליהקהל השע
.12"ןירוק ויה םישנה תרזעבו 'וכ הרותה

שדקמה-תיבב רדסל ,"לודג ןוקית" ,תדחוימ הנקת םישועש תחא םעפ קר וניצמ - הז דבלמו
םש תודמוע םישנ והיש" :הבאושה-תיב-תחמשל עגונב - םישנל דחוימ םוקמ (םישנ תרזעב)
."תואורו הבאושה-תיב-תחמשב

,םימה ךוסינד ןיינעה תוללכ לע םיקלוח ויה םיקודצהש - רומאה יפ-לע - הזב הרבסההו
םימה תביאש היהתש ,"םערוטש ןצנאג א" הזמ ושעו ,תדב רקיעל הז ןיינע ובישחה ןכלו
.םיקודצ לש ןבלמ איצוהל ידכ ,תואורו םש תודמוע ויהי םישנה םגו ,הלודג החמשב

ךוסינו תביאשד םיניינעה יטרפ לכ ("ךרוד טריפ'מ") לעופ ידיל םיאיבמ רשאכש ,ןבומו
.רתויב הלודג החמש םרוג הז ירה ,הרותה ןוצר יפכ םימה

ראבל שי - הרותד הלגנ יפ-לע הבאושה-תיב-תחמש ןיינעב ליעלד רואיבה לע ףסונ ,הנהו
ןייה ךוסינ ןיב קוליחה רואיב םדקהבו ,תודיסח יפ-לע הבאושה-תיב-תחמשד ןיינעה ןכות
לכ יבגל תוכוסה גחב דחוימה שודיחה) םימה ךוסינל (הנשה לכבכ ,תוכוסה גחב םג היהש)
:הבאושה-תיב-תחמשד "םערוטש"ה לכ םע םימה תביאש התיה הז ךרוצלש ,(הנשה

עגונב םימל ןיי ןיב קוליחה םדקהב ראבל שי םימה ךוסינל ןייה ךוסינ ןיב קוליחה
- םימב ןכ-ןיאש -המ ,הייתשה ינפוא לכב ותייתש לע םיכרבמ - ןייב :הלגנ יפ-לע ,אנידל
14ןיזמה רבד םניא םמצע דצמ "םימ"ש ןוויכ - רבדה םעטו .13"ךרבמ ואמצל םימ התושה" קר
ןמו םימה ןמ ץוח ןיפתתשמו ןיברעמ לכב" 15הנשמה ירבד שוריפב ם"במרה בתכש ומכ]
ןמ םניא חלמהו םימהו ,םילכאמב אלא בוריעה הזמ רבד היהיש יואר ןיא"ש יפל ,"חלמה
אלו) םעט םהל ןיאש אלא דוע אלו ,["תועודיה ויתומוקמל ןוזמה ןיכילומ םה לבא ,תונוזמה
,םעט ול שיש ןיי ןכ-ןיאש-המ ;16ואמצל התוששכ אלא הניא םתייתשב האנההש ,ךכ ,(ןווג
לכב ותייתשב האנה שי ,(17"שונא בבל חמשי ןיי") החמש ידיל איבמש אלא דוע אלו
.םינפואה

לבקתמש ,תעדו םעט יפ-לע הדובע לע הרומ ,םעט ול שיש ,"ןיי" - 18םדאה תדובעב םניינעו
הרומ ,םעט םהל ןיאש ,"םימ"ו ;("קאמשעג") האנה הב שיו ,התושעל םיכירצש ולכשב חנומו
,19"'ה רבדל אמצ" ,אמצ ותויהלש אלא ,לוע-תלבק דצמ תישענ(ו האנה הב ןיא)ש הדובע לע
.(ואמצל םימ התושה ומכ) לוע-תלבק דצמש הדובעהמ םג ("קאמשעג") האנה לבקמ אוה ירה

:רתוי תויטרפבו

ןנובתהל ("פאק יד ןגיילוצ") שארה תא עיקשהל ,ולכש םע 'ה תא דובעל ךירצ ידוהי
םידוהי-םניא וליפאש ,20"םימעה יניעל םכתניבו םכתמכח איה" הרותהש ולכשב ןיבהלו
תנבהו דומילב ומצע תא סינכהל ךירצ יאדוובש ךכ ,"םכתניבו םכתמכח" איהש םיריכמ
םיבוט םיקוח םהש ריכיו עדיי ,ןנובתי רשאכש ,תווצמל עגונב הז ךרד-לעו .םירבדה
הדובעה דוסיו תלחתה תויהל הכירצ ,לכשה יפ-לע הדובעל םויק היהיש ידכ ,םנמא ;םירשיו
.לוע-תלבק ךרדב

לש ןפואב התיה הרות-ןתמל הנכההש - הרות-ןתמד ןיינעה תוללכל עגונב וניצמש יפכו
:עמשנל השענ תמדקה

וניאשכ ,השעיש רמול לוכי דציכ ,עמושש םדוק ,ןכש ,לכשה ךפיה איה עמשנל השענ תמדקה
!?תושעל וחוכב היהי םאו הצרי םא עדוי

תוללכו הדובעה דוסיו תלחתה וליאו ,הדובעה עצמאב המוקמ לכש יפ-לע הגהנהה ,אלא
:עמשנל השענ תמדקה ןיינע והזש ,אקווד לוע-תלבק ךרדב תויהל ךירצ הרותה תלבקד ןיינעה
לבקל ונא םיכירצ ,הז ירחאל "עמשנ"ש המ הנימ -אקפנ לכ אלל ,ןכש ,"השענ" - שארל לכל
.(תושעל לכונ םג אלא ,תושעל הצרנ קר אל) תושעל לכונ אלימבו ,לוע-תלבק ךרדב

רדס והזש ,לכש יפ-לע הנבהו העימש ,"עמשנ"ה אב ,לוע-תלבק ,"השענ"ה תמדקה ירחאלו
הניא (עמשנל השענ תמדקה) לוע-תלבקה וליאו ,אקווד לכש יפ-לע תויהל ךירצש המצע הדובעה
.הדובעה דוסיו תלחתה אלא

הדובעה רקיע וליאו ,הדובעה דוסיו תלחתה אלא הניא לוע-תלבקהש) הז ןיינעש ,ףיסוהלו
תא עיקשהל םישרוד םהמש - 21הרות ידמול לצא רתויב שגדומ (אקווד לכש יפ-לע תויהל ךירצ
ךכ ,הרותב בותכ ךכש ןוויכש בושחל אלו ,הרותה יניינע םלכשב ןיבהלו עגייתהלו םלכש
ואל םא םירבדה תא ןיבמ אוה םא עגונ אל אלימבו ,תמאה אוה ןכ יאדווב ,אברו ייבא ורמא
;הרותה דומיל לש תילכתה יהוז אל - ("טראוו ןפיוא ןביולג ייז טעוו רע זא גונעג")
ןטימ ןייטשראפ טושפ") ולכשב ןיבהל ידכ עגייתהלו דומלל איה הרותה דומיל לש תילכתה
תרבס יהמ ולכשב ןיבהלו דומלל ,22"ךירצ ינא דומלל (אלימב)ו איה הרות" ,ןכש ,("לכש
23םהרבא-ןגמה ןיד-קספכו .םינורחאה ינורחאו םינורחאה ,םינושארה תרבס יהמו ,ארמגה
אלד) "דומילל בשחנ וניא" ןיבמ וניאו הנשמה רמוא םאש ,הפ-לעבש הרות דומילל עגונב
תוצמ םייקמ הז ירה . . תולמה שוריפ וליפא ןיבמ וניאש יפ-לע -ףא"ש ,בתכבש הרותבכ
רפסל הלועשכ ןכו םיקוספה ינפל רחשב הרותה תכרב ךרבמ ץראה-םע לכ ךכיפלו ,24םתדמלו
הרותב ןכ -ןיאש-המ ,תוביתהו תויתואה תרימא אוה רקיעה בתכבש הרותב ,יכ ,25"הרות
.(םירבדה תנבה אוה רקיעה הפ-לעבש

אוה ןכ ,לארשי ינב תוללכ לצא הרותה תלבק תוללכל עגונב םירומא םירבדהש םשכו
:םוי לכב לארשימ דחאו דחא לכד תיטרפה ותדובעל עגונב

תלחתה ןכו ,לוע-תלבקד ןיינע והזש ,"ךינפל ינא הדומ" תרימאב איה םויה תדובע תלחתה
,עמש-תאירק תוכרב תרימא םדוקש ,ונייה ,"ומשב ואריק 'הל ודוה" תרימאב איה הליפתה
,לוע-תלבקה ןיינע תמדקה תויהל ךירצ ,("עמשנ"ד ןיינע והזש) "עומש םא היהו" "עמש"
.לכש יפ-לע תווצמו הרותה םויקו דומילד הדובעה רקיעו ךשמה אב הז ירחאלו

:הנשה לכ תוללכב - ןמזל עגונב הז ךרד-לעו

"רפושב םויה תוצמ" ירהש ,ה"בקה לש ותוכלמ תלבק וניינעש ,הנשה-שארב איה הנשה תלחתה
ינוכילמתש ידכ . . תויוכלמ הנשה-שארב ינפל ורמיא . . ה"בקה רמא" 27ל"זח ורמאו ,26
.28"ךדובכב ולוכ םלועה לע ךולמ"ד ןיינעה םילעופ הז ידי-לעש ,"רפושב המבו . . םכילע
,29"ךלמ ךילע םישת םוש" ,אקווד לוע-תלבק לש ןפואב אוה תוכלמה תלבק לש הניינע ירהו
,םבייחמ לכשהש ללגב אל) ךלמה תודוקפ לכ םייקל םיכירצ ןכלש ,30"ךילע ותמיא אהתש"
;ואל םא ולכשב ןיבמ אוה םא הנימ-אקפנ אלל ,ךלמה ייוויצ םתויה ללגב (אלא

לכ ךשמב הדובעה תויהל הכירצו הלוכי - הנשה-שארב ה"בקה לש ותוכלמ תלבק תמדקה ירחאלו
.תווצמ םייקלו הרות דומלל םיכירצש לכשב םג ןבומ היהיש ןפואב הנשה

ועקית" 32בותכש ומכ ,תוכוסה גחב םילגתמ הנשה-שאר יניינע לכש 31עודיה יפ-לעו
,"וניגח םויל" םילגתמ "הסכב" םהש הנשה-שאר יניינעש ,"וניגח םויל הסכב רפוש שדוחב
,תוכוסה גחבו ,ךלמה תדובע ,הארי לש וקב םה הנשה-שארבש אלא] תוכוס לע יאקש ,םתס "גח"
גחב הנשה-שארד לוע-תלבקה ןיינע הלגתמו ךשמנ - [החמש לש וקב םה ,"ונתחמש ןמז"
:םימה ךוסינב ,תוכוסה

-לע םימה ךוסינ םג תוכוסה גחב ףסותינ ,הנשה לכבכ תוכוסה גחב היהש ןייה ךוסינ דבלמ
,לכשה דצמ הנשה לכב תווצמו הרותה םויקו דומילד הדובעה דבלמש זמורמ הזבש - חבזמה יבג
.םימה ןיינע ,לוע-תלבק דצמ הדובעה תמדקה תויהל ךירצ ,ןייה ןיינע

זמורמ ,"ונתחמש ןמז" ,תוכוסה גחבש (לוע-תלבקה ןיינע) םימה ךוסינבש ,רמול שיו
דצמ ,"ואמצל םימ התושה" ךרד-לע ,("קאמשעג") גונעתו האנה ךותמ איה אפוג לוע-תלבקהש
,"ךדובכב ולוכ םלועה לע ךולמ" ה"בקהמ םישקבמש ("'ה רבדל אמצ") לארשי ינב לש ןואמצה
,(28"לארשי ךלמ" ,"םכילע ינוכילמת") לארשי ינב לע טרפבו ,28"ץראה לכ לע ךלמ" תויהל
ךותמ אוה אפוג לוע-תלבקה ןיינעש ,ךכ ,וידבע תויהל םלבקי ה"בקהש םצפחו םנוצרש ,ונייה
.גונעתו האנה

לש דימת תברקה תעב ,ברעב ןהו רקובב ןה היה ןייה ךוסינש ךכל םעטה ראבל שי הז יפ-לעו
חכומדכ - דבלב רחש לש דימתב ,רקובב היה םימה ךוסינ וליאו ,םייברעה ןיב לש דימתו רחש
ינתימל יל המל" ,"ןהיגורתאב םעה לכ והומגרו וילגר יבג לע ךסינ דחא םעפ"ש אהמ
ןיינע ,יכ - 33"בלול תליטנ תעשב אלא וניא םימה ךוסינש ונדמלל אב אל םא ,ןהיגורתאב
יפ-לע תויהל הכירצ ולוכ םויה תדובע וליאו ,םויה לכד הלחתההו דוסיה קר אוה לוע-תלבקה
זאש ,םויה תלחתהב קר ונמז ,לוע-תלבקה לע הרומש ,םימה ךוסינ ,ןכלו ,תעדו םעט ,לכש
ונמז ,תעדו םעטה לע הרומש ,ןייה ךוסינ ןכ-ןיאש-המ ,םויה לכ תדובעל דוסיה תא םיחינמ
.םויה לכד הדובעה רדס והזש ןוויכ ,ברעב ןהו רקובב ןה

ליעל רומאהב רואיב ףיסוהל שי - לוע-תלבקה ןיינע אוה םימה ךוסינש רומאה יפ-לע
:םימה ךוסינב םידומ םניא םיקודצהש (ג"ס)

הייזחד יקודצ אוהה" (עמשנל השענ תמדקה ןיינעב הרות-ןתמד איגוסהב) 34ארמגב אתיא
איה ךאיה התוא םתעמשש םדוק) וכיינדואל וכיימופ ותימדקד אזיזפ אמע ,היל רמא . . אברל
ותיצמ יא ,יימשמל וכל היעביא אשירב . . (המייקל םכילע םתלבק הב דומעל ולכות םאו השק
."ותילבק אל ,אל יאו ,ותילבק

תמדקה לש הגהנהל םוקמ ןיא לכש יפ-לעו ,לכש יפ-לע איה ותגהנהש איה יקודצה לש ותנעט
.לוע-תלבק דצמ עמשנל השענ

לבא ;תודגנתה םיקודצהל ןיא - תעדו םעט לכש יפ-לע הדובע ,ןייה ךוסינל עגונב :ןכלו
.םידומ םניאו םימיכסמ םניא - לוע-תלבק ,םימה ךוסינל עגונב

,(ןייה ךוסינ) תעדו םעט ,לכש יפ-לעש הדובעל אל איה םיקודצה לש םתודגנתהש ךכל הביסה
,לכש יפ-לע קר וכליי רשאכש עדוי ערה-רציהש םושמ ,איה - לוע-תלבק דצמ הדובעל םא יכ
-המ ,תווצמו הרותה ךרדמ ל"חר ורוסיו וטי ףוס-לכ-ףוסש ךכל איבהל ךרדו השיג ול שי
עמשנל השענ םידקמו ,(םימה ךוסינ) לוע-תלבק לע ותדובע תא דסיימ ידוהי רשאכ ןכ-ןיאש
ןיבמ אוה םא הנימ-אקפנ אלל ,הווטציש המ לכ השעיש ,("וכיינדואל וכיימופ ותימדק")
קעוצ ןכלו ,םוקמ תסיפת םוש ול ןיא הזכ בצמבש דגנכש דצה םג עדוי יזא ,ואל םא ולכשב
.םימה ךוסינ תושעל אלש

לש דוסיה ותויהל ,לוע-תלבקה ןיינע ,םימה ךוסינד תובישחהו חרכהה לדוג ןבומ הזמו
.תווצמו הרותה םויקד הדובעה תוללכו הרותה תלבק תוללכ

הרותב הדובעה תוללכ לש דוסיה ותויהל) לוע-תלבקד ןיינעה תוללכב חרכהה לע ףסונו
:35אקווד החמש ךותמ היהת לוע-תלבקהש תדחוימ השגדה הנשי - (תווצמו

,עמשנו השענ ,לוע-תלבק לע תדסוימ היהת ותדובעש ומצע לע חקולש זירכמ ידוהי רשאכ םג
,ןכש ,החמש ךותמ היהת אפוג לוע-תלבקהש ונממ םיעבות אלא ,ןיידע קיפסמ הז ןיא
.םויק הל היהיש חוטבו ךומס תויהל לוכי יזא החמש ךותמ איה לוע-תלבקהשכ

איה החמשה יזא ,לוע-תלבק דצמ (אלא ,לכשה דצמ אל) איה המצע החמשהש ןוויכ :דועו תאז
.הלבגה אלל

:הזב הרבסההו

גונעת הב שיש ,אקווד תעדו םעט יפ-לעש הדובעל הרואכל ךייש - החמשה ןיינע
- (שפנ -תריסמ) לוע-תלבקל עגונב ןכ-ןיאש-המ ,החמש ךותמ תישענ ,אלימבו ,("קאמשעג")
.החמש לש ןיינע (הרואכל) םיאתמ אל

איה ירה ,לכשה דצמ התויהל ,תעדו םעט יפ-לע הדובעבש החמשה ,ירה ,רבד לש ותימאל ,לבא
,לוע-תלבקד הדובעב ןכ-ןיאש-המ ,םדאה תואיצמו לכשד הלבגהו הדידמל םאתהבו ךרע-יפל
לוע-תלבק דצמ האבש החמשה םג ךכ ,לכשה דצמ וניא לוע-תלבקה ןיינע תוללכש םשכ ,ירה
אוה הניינע לכ ;םדאה תואיצמד הלבגההו הדידמה םע הרושק הניא ,אלימבו ,לכשה דצמ הניא
הלבגה הל ןיאש החמש איה ןכלו ,וידבע ונאו ךלמה אוהש ,ה"בקהל תורשקתההו לוטיבה דצמ
,"הווצמ הווצמ רכש" 37ל"זראמ שוריפב 36תודיסחב ראובמה ךרד-לע - הנמיה הלעמל ןיאו
הרותה תניתנב ונתוא הכיז ה"בקהש הדבועה םצע ,המצע הווצמה אוה לודג יכה הווצמ רכשהש
.תווצמ םייקלו הרות דומלל תורשפאה תא ונל ןתנו תווצמהו

םעט יפ-לעש הדובעבש החמשהל דוסיה םג איה לוע-תלבקד הדובעבש החמשה ,ירה ,ןכש ןוויכו
.תעדו

:םימה ךוסינ (ךרוצל םימה תביאש) םע הרושקה החמשה ןכות םג ראבל שי הז יפ-לעו

ןיינעהב (םירופיכה-םויו) הנשה-שארב םתדובע ידי-לעש םיכוז לארשי ינב רשאכ
םילעופו םיחילצמ ("ךילע ותמיא אהתש" ,"ךלמ ךילע םישת םוש") "םכילע ינוכילמת"ד
לארשי ינב לעו ,"ץראה לכ לע ךלמ" היהי ה"בקהש ("טריפעגכרוד ןוא טראפשעגכרוד טאה'מ")
התאו ךמע ונא" ,וידבע ושענ םהו םהלש ךלמה השענ ה"בקהש ךכ לע החמש םלצא תישענ - טרפב
.38"וננודא התאו ךידבע ונא . . וניקולא

גחב םימה ךוסינל תוכיישב הלגתמ הנשה-שארב 'תי ותוכלמ תלבק םע הרושקה וז החמשו
ןיאש הלבגהו הדידממ הלעמלש החמש ,גחה תחמשמ הלעמל איהש ,הבאושה-תיב-תחמש - תוכוסה
."וימימ החמש האר אל הבאושה-תיב-תחמש האר אלש ימ" ,הנמיה הלעמל
- םחנמ-תרות' - ב"ישת'ה הבאושה-תיב-תחמש ,תוכוס דעומה-לוחד 'א םוי יאצומ תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב ,51-43 'מע 'א ךרכ ב"ישת'ה 'תויודעוותה

.ב,חמ הכוס (1

.םש י"שרפ (2

.ג,בי היעשי (3

.ב-א,אנ הכוס (4

.די,זט האר 'פ (5

.א,הס תוחנמ (6

.םש י"שרפ (7

.םש ם"במרהל מ"היפ הארו .י"שרפבו (הנשמב) ב,חמ הכוס (8

.א"עס ,אנ הכוס (9

.ב"עס םש (10

.םש י"שרפ (11

.ג-א"ה ג"פ הגיגח 'לה ם"במר (12

.(ג"יס) ז"ס ד"רס ח"וא (ז"הדאו) ע"ושוט .נ"שו .(הנשמב) א,דמ תוכרב (13

.נ"שו .ב,הל תוכרב (14

.ב"פר ןיבוריע (15

.נ"שו .ז"ה ז"פ ז"הדאל נ"הרב רדס .םש ז"הדא ע"וש (16

.וט,דק םיליהת (17

.ךליאו 426 'מע ב"ח ש"וקל םג האר (18

.אי,ח סומע פ"ע (19

.ו,ד ןנחתאו (20

25 הרעהבו 18 'מע תישארב ימי האר - תובישיה ידימלת רובע דחוימב תדעוימ וז תודעוותהש ,ריעהל (21
.(ל"ומה)

.נ"שו .א"ער ,בס תוכרב - ל"זח ןושל (22

.ב"קס נ"ס ח"וא (23

.טי,אי בקע (24

.(םש תורעהו תומוקמ-יארמבו) ב"פס ז"הדאל ת"ת 'לה (25

.א,זכ .(הנשמב) ב,וכ ה"ר (26

.םש ןמסנהבו ,ד 'מע ה"ח טקולמ מ"הס הארו .נ"שו .א"עס ,זט םש (27

.ה"רד הדימעה תלפת חסונ (28

.וט,זי םיטפוש (29

.נ"שו .(הנשמב) א,בכ ןירדהנס (30

.א,זנ ת"ישעל שורד ר"טע .ב,הלר ה"ר רעש (ח"אד םע) רודיס .ךליאו ג"עס ,דנ ה"ר ישורד ת"וקל האר (31
.מ"כבו

.ד,אפ םיליהת (32

.י"שרפבו ב,וכ אמוי (33

.(י"שרפבו) א"עס ,חפ תבש (34

.ךליאו 13 'מע ליעל םג האר (35

.(ןוושח 'ח "םוי םויה"ב קתענ) טסש 'מע י"ח צ"יירהומ ר"ומדא שדוק-תורגא .(ב,בנ) ט"לפ אינת האר (36

.ב"מ ד"פ תובא (37

.פ"כהויד הדימעה תלפת חסונ (38
יבר יצוצינ


הכוס יונ


ימ * םיגהנמה-רפסב יברה בתוכ ,"הכוס יונב ונגהנמ ןיא"
דציכ * ול בישה המו גהנמה תביסל םדוקה יברה תא לאש
יפ-לעו הלגנ יפ-לע ,גהנמה תא ונרוד אישנ יברה ראיב
תשרד תא הכוס תווצמב םייקל ןתינ תאז-לכב דציכ * תודיסח
"והוונאו יל-א הז" קוספה לע ל"זח


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

:םיאבה םירבדה יפוליח םיאבומ (ג ףיעס 12 'מע) ד"שת תוחישה-רפסב

.הכוס יונ תושעל שטיוואבוילב וגהנ םאה :הלאש

:[צ"יירהומ] ר"ומדא ק"כ הנעו

.הכוסה תונפד לע אלו ךכסה תחת אל ,הכוס יונ תושעל וגהנ אל שטיוואבוילב
ידכ יתוכאלמ םיבנע לוכשא הבקסוממ ץיסרעפ ע'קלז 'ר דיסחה איבה םעפ
.והולת אלו ,הכוסב ותולתל

.הכוסב בשויה - הכוס יונה היה [ב"שרוהמ=] ק"הרה ר"ומאא ק"כ דוה לצא
רופיכ-םויו רופיכ-םוי ברע תדובע ,הנשה-שאר םימש תוכלמ לוע תלבקמ דחפה
.שפנה תוימינפד תויווח ק"הרה ר"ומאא לצא ויה - תוכוסה גח תחמשו

ק"כ אוה אולה ,'ש"מרה' אלא רחא אל הז היה ,ןכבו ?הלאשה לאוש והימ
וניתובר יגהנמ לע ונתוח לצא לואשלו רוקחל גהנש ,ונרוד אישנ ר"ומדא
.םהימעטו םיבר םיגהנמ ומסרפתנו ולגתנ ,בגא ,וז ךרדב .וניאישנ

יברה ףיסוה (1044 'מע 'ב ךרכ 'ךלמ ימי' הז לכב האר) דמעמ ותואב
תרחא תונמדזהב .דוע שריפ אלו םתס םדוקה יברהו גהנמה לש ומעטב ןיינעתהל
,םירבד לש םהימעט תא ראבלמ ונתוח ענמנ םיתיעלש הדבועל יברה סחייתה
."הבשחמב הלע ךכ קותש" תניחבב

!לודג אלפ

םדוקה יברה ייחב דוע וספדנ רשא םיסרטנוקב ועיפוהש 'םיגהנמ'ה תומישר תא יברה ךרעשכ
."הכוס יונב ונגהנמ ןיא" - שרופמב ןייצ ,םיגהנמה-רפסב ךכ-רחא וללכנו

עודמ :יברה לאשנ (אל 'מע ,'ב ךרכ 'וביסמב ךלמה' - ל"שת תוכוסה גחד 'א ליל) םימיל
הנישה יבגל וליאו ,"הכוס יונב ונגהנמ ןיא"ש םיגהנמה-רפסב שוריפב אתיא הכוס יונ יבגל
?ךכב וניגהנמ ןיאש שרופ אל הכוסב

:יברה בישה ךכ לעו

ןכ-ןיאש-המ ,"ונגהנמ ןיא" ר"ומדא ח"ומ ק"כמ שוריפב יתעמש הכוס יונ יבגל
ןיא ןפאלש ןעמ ןעק יוו" רמא יעצמאה ר"ומדאש ןושלה היה הכוסב הניש יבגל
..."הניבד םיפיקמ

:ןייצו אלפ םהב שיש םיגהנמל יברה סחייתה ,ךשמהב

!ארמגב שרופמ רכזנ הז ןיינע ירהש לודג אלפ אוה הכוס יונב ונגהנמ םג

'מע 'א ךרכ ל"שת שדוק-תוחיש) ל"שת תוכוסה גחד 'ב םוי תודעוותהב ,תרחמל
."הכוסב םינשי ןיאש ד"בח ידיסח לצא גהנמה" תא יברה ראיב ,(ךליאו 82
:רמא םויסבו (87 'מע דע םש האר) אשונב ךיראה יברה

אלא .הכוס יונ םישוע ןיאש גהנמה עודמ ,ולאשש הלגנב ףסונ ןיינע ונשי"
תאז ריאשנ ןכל ,רבכ היושע הכוסה ןכש ,לעופל עגונ וניא התע הז ןיינעש
..."תרחא תודעוותהל

וינפל האנתה

חתפ (124 'מע םש ,ל"שת שדוק-תוחיש) הרות-תחמש םויב .אובל הרחיא אל תרחאה תודעוותהה
הכוסב הנישל עגונב - םראבל שיש םיניינע רפסמ דוע ורתונש הדבועב תוחישה תחא תא יברה
שיש טושפו ןבומ ךא ,הרותה תוימינפ יפ-לע םירואיב םנשיש תורמלו ,הכוס יונל עגונבו
.הרותד הלגנ יפ-לע םירואיבב םג ךרוצ

.הלגנ יפ-לע םיססובמ תויהל םיחרכומ תודיסח יפ-לע םינתינה םירואיבה"ש שיגדה יברה
-לע םג רואיבל םיקוקז ד"בחב םיגהונש יפכ הכוס יונו הכוסב הנישל עגונב םירבסהה ןכ-לע
."הלגנ יפ

סוניכ"ב תופתתשה רותב רמאש םירבדה תא וחקיש (133 'מע םש) יברה רמא החישה םויסב]
.["ןמז ותואבו םוקמ ותואב ףתתשמ ינניא ,תוביס המכ דצמ ,יפוגבש ףא" - "הרות

אשונל יברה סחייתה ,(129-124 'מע םש האר) הכוסב הניש ןיינעב םירבדב ךיראהש רחאל
:הכוס יונ

:רמאו ,תווצמ ירודיה לש ןיינעה רוקמ תא יברה ראיב המדקהכ

יל-א הז" :(ב,גלק תבש) תווצמב יללכ ןידב רושק - הכוס יונד ןיינעה (א
רפושו ,האנ בלולו ,האנ הכוס וינפל השע .תווצמב וינפל האנתה - והוונאו
,האנ סומלוקב ,האנ וידב ומשל וב בותכו ,האנ הרות רפס ,האנ תיציצ ,האנ
."'וכ ןיאנ ןיארישב וכרוכו ,ןמוא רלבלב

טרפמש חבזמ ירוסיא תוכלה ףוסב ם"במרה ןיד-קספ ונשי - ךכ לע ףסונו
."תוחנמל םירשכ ןלוכ"ש ןמש ינימ 'ט םש

וררבו תיזה שארב ורגרגש תיז דציכ ,וישעמ יוניש ינפמ ןמשב ןינימ העשת"
ונעטו ךכ רחא רזח .ןושארה אוה ונממ אציש ןמשה ,לסל ונתנו ושתכו תחא תחא
."'וכו ינשה אוה ונממ אציש ןמשה ,הרוקב

ינשה וירחאו ,ונממ הלעמל ןיא ןושארה ,תוחנמל ןירשכ ןלוכש יפ-לע-ףא"
,ןיווש ןתשולשו יעיבשהו ישימחהו ישילשה םהירחאו ,ןיווש ןהינשו יעיברהו
."ונממ הטמל ןיא יעישתהו ,ןיווש םהינשו ינימשהו ישישה םהירחאו

ןיא .רואמל תיתכ רמאנש ,דבלב יעיבשו יעיברו ןושאר אלא הרונמל רשכ ןיא"
."ןירשכ ןלוכ תוחנמל לבא ,דבלב שותכה ןמ אצויה אלא הרונמל רשכ

?"ונמנ המל - תוחנמל ןירשכ ןלוכש רחאמו" :ם"במרה ךישממו

ןיאש הפי עדיל ידכ" - תוחנמל םג עגונ ןמשה יגוס ןיינמש ,ם"במרה ראבמו
ביחריו ערה ורצי ףוכי ,ומצע תוכזל הצורהש ,תוחפהו הוושהו ,ונממ הלעמל
."ונממ איביש ןימה ותואבש רתויב חבושמה הפיה ןמ ונברק איביו ודי

ונאצ תורוכבמ אוה םג איבה לבהו' הרותב רמאנ ירה" :ם"במרה בתוכו ךישממו
ל-אה םשל אוהש רבד לכב ןידה אוהו .'ותחנמ לאו לבה לא 'ה עשיו ןהיבלחמו
.ותבישי תיבמ האנ היהי - הליפת-תיב הנב םא .בוטהו האנה ןמ היהיש ,בוטה
הפיה ןמ הסכי - םורע הסיכ ,ונחלושבש קותמהו בוטה ןמ ליכאי - בער ליכאה
'הל ובלח לכ רמוא אוה ןכו .ויסכנבש הפיה ןמ שידקי - רבד שידקה ,ותוסכבש
."'וגו

- "'וכ הסכ" "'וכ ליכאה" ,"תיב הנב" ריכזמ ם"במרהש םיטרפה :בגא ךרד]
,ןוזמ - (ח"אדב ראובמכ) השולשל תוללכב םיקלחנש םדאה יכרוצ לע םיזמרמ
.[תיבו שובל

אנידל הנימ-אקפנ םהב שיש - םייונישב הקדצ תוכלהל עגונב םג אבוה הז ןיד
.ומוקמ ןאכ ןיאו -

ירבד םה" :"הנשמ ףסכ"ה בתכ ?"'וגו בלח לכ"ד ןידה ם"במרה דמל ןינמ
.ם"במרה ירבדל רחא רוקמ אצמ אלש רבתסמו ."וילא םייואר ,וניבר

,אצי אל ינע ןברוק איבהש רישע :ל"נהל ךייש אוהש ןיינע דועו (ג

םויסב) הנשמב רמאנ ירה ללכבו] םירפכמ םהינשו ,תונברוק םהינש תויה םע
אלא - "םימשל וביל ןווכיש דבלבו טיעממה דחאו הברמה דחא" (תוחנמ תכסמ
תריזג הז ןיאו - ['וכו תוברהל ותלוכיב היה אל טיעממהשכ רבודמ ןבומכש
והזש רבתסמו ,וילא תוכייש ול ןיאש ןברוק איבה רישעהש ללגב והזש בותכה
."'הל בלח לכ"ד יוויצהל רושק

אל קוליחהש "טיעממה דחאו הברמה דחא" תוחנמ תכסמ םויסב ל"זח ןושלמ (ד
יפויב ,המגודל - תוכיאב תוברהל ןיינע שיש עמשמ ,תוכיאב םא יכ ,תומכב
אלשכו ,ארבגה (םדאה) ידוהיה לע לטומה בויח אוה הז ןיינעו - הרות-רפסהד
.(רודיה ןאכ רסיח ידוהיהש אלא) אצפחב ןורסיח ןיא ןכ השע

עודמ ,הכוסה תא תופיל רשפא םא :הלאשה קדצבו תלאשנ - וז המדקה ירחאל
?ד"בח גהנמ הז ןיא

. תיציצ . . רפושו . . בלולו האנ הכוס" - "תווצמב וינפל האנתה"בש אלא
ךכסהו תונפדה ,רמולכ .תרדוהמ תויהל הכירצ המצע הווצמה - "הרות רפס .
ירה ,גהונ םלועהש יפכ וליאו ,יפויהו יונה תילכתב תויהל םיכירצש םה םמצע
ץוחמש םיניינע םהש (ב"ויכו םיטושיק) םיינוציח םיניינע הכוסל םיפיסומ
.הכוסל

הפיה ןמ ונברק' איבי 'ומצע תוכזל הצורה' ם"במרה ןושלב רבדה קייודמו]
סחיב ידדצ אוהש רחא והשמ ףרצי םדאהש אלו - "ןימה ותואבש רתויב חבושמה
.[ןברוקהל

ךכס תשודק .'ה תווצמ םה היביכרמ הנה - 'האנ הכוס' לע רבודמשכ הנהו
המו - הכוסה תונפד םג ןנברדמו ,אתיירואדמ - ףוגה תשודק - אוה הכוסה
האנ שובל וא האנ ילכ - םהל ץוחמש תושר לש ןיינע םהל ףיסוהל שי םוקמ
ןינידסבו םימרכב הרטיע" :ארמגה ןושלבו] ."'וכ יונלו יפויל םיפיסומה
תורטעו םיבנע יליכרפו םינומירו םידקש ןיקסרפא םיזוגא הב הלתו ןירייוצמה
.["תותלסו םינמש (לש) תוניי ,םילביש לש

דע ןהמ קפתסהל רוסא" ןכלש - הכוסהל לטב הכוס יונה ירה ןיד יפ-לעש ףאו
הנה - 'וכ הכוסה לש הניינע םהילע ךשמנש ,"גחה לש ןורחאה בוט-םוי יאצומ
השודק הילע הלחו המלשו היונב ,הרות יפ-לע הרומג הכוס שיש ןאכ אצוי
שובל אל) תוימשגב הפי ינוציח שובל הל םיפיסומו םיאבו ,הגיגח ןברקכ
!ויניע הארמל דמחנ רבדה היהיש ידכ - (שודק

:לואשל םוקמ שי ךא

עמשמ ומצע ןושלהמש] הכוס יונ םהל היה םיארומאו םיאנתש רפוסמ ארמגב
?['הכוס'ל - םיינוציח םירבד ידי-לע - ףסונש "יונ" והזש

:רמול שי - הזב רואיבהו

לש ןיינע םתכוסב ולתשכ םגו ,המצע הכוסב יונה ושיגרה םיארומאהו םיאנתה
תועמל עגונב ןושלה ךרד-לעו ללכ םלצא םוקמ לכ רבדה ספת אל ,'וכו יונ
."הפי הפי ולטיב" שדקה

שיניא עדי ירה ,ךכסהל לטב יונהש תויה םע ירה ,םדא ינב ראש ןכ-ןיאש-המ
םיאתמ הז ןיאו ,םיינוציחה םיטושיקה דצמ רתוי האנ הכוסהש שיגרמו הישפנב
םיניינע הל ופיסוי - ("'הל גח") הגיגח ןברקכ השודק איהש הווצמש
.םיינוציח

ןברקה תשודק תא שוחיש ומצעב לעפיו עגייתי ידוהיש תעבות תודיסחה תרות
.הכוסהל תפסות ולצא תווהל לוכי אל ינוציח רבדש ךכ ידכ דע (הכוסבש)

,ידמ הפירח הרמא וז ךא ,הכוס יונ תולתל רוסא וננמזב תמאבש אצמנ הז יפל
ונגהנמ ןיא" :'םיגהנמ'ב בתכנכו המודכו טושיק תיילתמ ענמייש ךכב יד ןכלו
."הכוס יונב

ןוויכמש אלא ,הכוסה תא תופייל שיש הזל רוקמ שי ךורע-ןחלושב ,רמולכ
.לוכה לע תלטומה הבוח וז ןיא ,"הפי הפי" ולטבל םילגוסמ לוכה ןיאש

יערא תריד

,ח"נשת לולא ז"טמ הרושתב עיפומ) א"כשת תנשמ ןמויב םיאצומ ונא תניינעמו הרצק הבושת
:אבומ םש .(לדנעה 'יש לאומש ת"הרה תנותח לגרל

,(ד"בח -רפכ לש ובר) קילרג ןמלז-רואינש 'ר ג"הרה לאש - א"כשת תוכוס - תודועסה תחאב
:יברה ול הנעו הכוס יונב ונגהנמ ןיא עודמ

.עבק תריד ומכ הז היהי ,יונ הב היהי םאו יארע תריד אוה הכוסה ןיינע

ריבסה (133 'מע ל"שת שדוק-תוחיש) ל"שת הרות-תחמש םויב ,אסיג ךדיאל
:יברה

אל המלו ,'וכו האנ ןוליו הלות ותופיל הצורשכ ,הנשה לכד ותיבבש ןוכנ
ןיעכ ובשת"ו "עבק ותכוס השוע םדא םימי תעבש לכ"ש) הכוסב ןכ השעי
?("ורודת

לע הזוזמ העובק ,רשכ ידוהי תיב) ולש תיבה :ןאכ שי לודג לדבהש אלא
השודק הל היה - הכוס ןכ-ןיאש-המ ,השודק וב ןיא ('וכ הקעמ השע ,וחתפ
.הזה ןמזב םגו םייק היה שדקמה-תיבש ןמזב

בתכמב יכ אבוה (199 'מע זנ 'מע ,היינש תרבוח הנושאר הנש) קרוי-וינ 'הרות לידגי'ב
םירבדב אלו הכוסה ףוגב יונה תויהל ךירצש יברה ראיב (ו"טשת'ה ןוושחרמב 'ז םוימ) יברה
.זסר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא'ב דוע הארו .ליעל וראבתנש םירבדה םה-םהו ;םיינוציח
תודיסחה ינייעממ


תוכוסה גח


תדחוימ הווצמ

םע ,ושאר דעו ולגר ףכמ ,ולוכ םדאה תא הפיקמ איה ןכש ,תדחוימ הווצמ איה הכוס תווצמ
,הניש ,הליכא) הכוסב תישענה הלועפ לכ :ןכ לע רתי .וילענ ףא םללכבו ,וישובל לכ
.איה הווצמ ,(הזב אצויכו

אוהשכ םג אלא ,הליפתו הרות דומיל תעשב קר אל וארוב תא דובעל םדא לש ודיב :ךדמלל
רשאכ .וב אלא יולת רבדה ןיאו ,"והעד ךיכרד לכב" תניחבב ,םיירמוחה ויכרצ רחא אלממ
,הלק הדובע ףא איהש אלא ,תירשפא וז הדובעש דבלב וז אלש הרכה ידיל אובי ,תמאב הצרי
.איה "הלק הווצמ"ש הכוס לע ל"זר רמאמכ
(418 'מע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקל)


יעראו עבק

תעבש לכ" ל"זר רמאמכ ,אקווד יערא תריד איה הכוסה ,דחא דצמ :םידוגינ ינש הכוס תווצמב
לכ" - עבק ותכוס תושעל םדא בייח ,ינש דצמו ;"יערא תרידב בשו עבק תרידמ אצ םימיה
."יערא ותיבו עבק ותכוס השוע םדא םימיה תעבש

םדא לע הבוח .אבה-םלועל 'רודזורפ' קר אוה ;יערא תריד ,'הכוס' תניחבב אוה הזה-םלועה
,םנמא .דבלב יערא רבד אלא םניא םמצע דצמ םלועה יניינעש שיגרהלו וז הדבועב ריכהל
אוה ,םימש םשל אלא םהב שמתשמ אוה ןיאו םדאה יניעב םיבשחנ םניא םלועה יניינע רשאכ
.ה"בקל 'עבק תריד' םיכפהנ ואולמו םלועהש רמולכ ,"ךרבתי ול הריד" וז 'הכוס'מ השוע
(92 'מע ,ט ךרכ תוחיש-יטוקל)


םיארונה-םימיהו תוכוס

.החמשה וקב תוכוסה גחב ךשמנו רזוח ,האריה וקב םיארונה-םימיב ךשמנש יוליגו רוא לכ
:רבדל תואמגוד המכ ירהו

שולשב זמרנ הז רבד ;תועורת םירשעו םירבש םירשע ,תועיקת םישיש םיעקות הנשה-שארב (א
.'כ דועו ,'כ ,'ס - ךכס הלימה לש תויתואה

'ה תדובעל חוכ ןתונה ,םלש עובש שי םירופיכה-םויל הנשה-שאר ןיבש םימיה תעבשב (ב
החמש םיכישממה ,תוכוסה גח ימי תעבש תא שי ליבקמבו ;האבה הנשה לש עובשה ימי לכ ךשמב
.הנשה ימי לכ לע

דובכה יננע - הזל המודב ;תרוטקה ןנע איה םירופיכה-םוי לש תוירקיעה תודובעה תחא (ג
.םהל רכז איה הכוס תווצמש ,רבדמבש
(425 'מע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקל)


רטמו םרז

ויבא ,קחצי -יול יבר לבוקמה ןואגה ךכ לע רמוא ."רטממו םרזמ הסחמ" איהש רמאנ הכוס לע
:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש

אוהש ר"טמ וליאו ;"וערגת אל"ל זמור ,ז"מר ןיינמכ אוהש ם"רז .השע תווצמ ח"מר שי
אל" ינפמ ןה הסחמו ןגמ הווהמ הכוס תווצמ םויק ."ופיסות אל"ל זמור ,ט"מר ןיינמכ
."ופיסות אל" ינפמ ןהו "וערגת
(ד"ישת הבאושה-תיב-תחמש תחישמ)


הכוסמ ינע

.הכוסל םיחרוא-תסנכה לע תדחוימ הרהזא תאבומ שודקה רהוזב

הווצמ םויק ול רסחש ונייהד ,הכוס תווצממ 'ינע' אוהש ימל םג הזב הנווכהש ,רמול שיו
.וז תילענ הווצמ םע ושיגפהלו הכוסל הזכ 'ינע' סינכהל הווצמ .וז
(ז"לשת ירשתב ג"י תחישמ)


ינקבחת ונימיו

וניאו הבהא בורמ ורבח תא קבוח םדאש םשכ ."ינקבחת ונימיו" תניחבב אוה תוכוסה גח
ותברקו וקוביח תניחבב םה תונפדה תעבראו ךכסה ,תוכוסה גחב םג ךכ ,ונממ דרפיהל וחינמ
.הלילח דרפנ תויהל ול םיחינמ םניאו ,דצ לכמ ותוא םיפיקמו םדאה תא םיבבוסש ,ה"בקה לש
(תוכוסה גחל םישורד ,הרות-יטוקל)


התוכוס ססמערמ

סמהכ" ןושלמ ססמ) לטבתנו סמנ רבכ ערה - "ססמער" ."התכוס ססמערמ לארשי-ינב ועסיו"
ה"בקה םבישוה - ערה לטבתנשכו .םירצמ לש םילובגהו םירצמהמ ואצי רבכ ירהש ,("גנוד
,הז קוניתכ ,("םירצמ ץראמ םתוא יאיצוהב לארשי-ינב תא יתבשוה תוכוסב") הכוסב ףכית
ינפמ ורמשל ידכ ,יקנ דבב ותוא םיכרוכ ןכמ רחאלו ,ותמהוזמ ותוא םיצחור דלונשכ ףכיתש
.םקזחלו וירביא תא רשייל ידכ םגו ,ץוחבמ המהוז
(זסשת 'מע ,ד קלח םירוביד-יטוקל)


וינפל האנתה

החמש םימרוגה ,לוע-תלבק ילעב םיטושפ םידוהי םה - ילש הכוס יונ :רמא בוט-םש-לעבה
.הטושפ הנומא דצמ םהלש הווצמ לש החמשב הלעמל
(ביק ןמיס בוט-םש-רתכל תופסוה)


...הימעוטו

.אובל-דיתעל לש הכוסה לש הראה הריאמ הכוס לכב
(45 'מע ה"שת תוחישה-רפס)


הלעמ לש המגודב

ךכסמ אוהשכ .הנוילעה הכוסה לש תונפדה םידמענ - הכוסה לש תונפדה תא דימעמ ידוהי רשאכ
הכוסב םייוליגהו תורואה לכ םיכשמנ - הכוסב בשוי אוהשכ .הנוילעה הכוסה ךכס ךכוסמ -
.הנוילעה
(טסשת 'מע ד םירוביד-יטוקל)

עובשה חול


*ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ


תורעהה תא (ןאכ עיפומ ןכו - סופדב) טימשהל םעפה ונצלאנ חולה לש וכרוא תאפמ *
.תורוקמהוןאכ שקה םדוקה "חול"ל

ישיש םוי
תוכוסה גח ברע ,ירשתב ד"י

'םיטח תועמ'ל המודב) םיכרצנה ולאל תוכוסה-גחל 'גחה יכרוצ' םיקלחמו תיבגמ םיכרוע
דחא לכלש לדתשהל בוט המו ,('םכל' תויהל םיכירצש) םינימ 'ד םיקלחמ ןכו .(חספה-גחל
.ולשמ הכוס היהת דחאו

:הכוסה תיינב

תיישעב םמצעב וקסע אל [קחצי יול 'ר ח"הרה] ר"ומאא ןכו [צ"יירוהמ] ר"ומדא ח"ומ ק"כ"
."הכוסה

לכבש המ תמגודב ,המצעל הכוס החפשמ לכל תויהל הכירצ - "ורודת ןיעכ ובשת"ש ןוויכמ
וב הווצמ" הזב אצויכבו ,הווצמ איה הכוסה תיישע םגש טרפבו .הלשמ הרידב הרג איה הנשה
."וחולשבמ רתוי

.ךכס חינהלו גגה תא ריסהל ןתינ אלא ,אקווד תיבל ץוחמ הכוסה היהתש רודיה םוש ןיא

.תונפד עברא תושעל ונגהנמ .ךכסל םילוספה םירבדמ םג הליחתכל וליפא תונפדה תא םישוע

ויהיש" ידכו !ךימס רתוי דוע !רתוי ךימס :ךכ לע הווצמ היה ןקזה ר"ומדא .ךכסב םיברמ
.ודעב ןתוארל ולכויש בקנ רוציל ,ךכסה יבועב לקמ םיבחות "הכותמ םיארנ םיבכוכ

.הכוסל תדחוימ הפצר תושעל ונגהנמ ןיא

.תונפדה לע אלו ךכסה תחת אל ,הכוס יונב ונגהנמ ןיא

:םינימה תעברא

.אקווד גחה םדוק םינימה תעברא רובע םלשל םיקדקדמ ןיא

יליתשמ םיגורתא שישכ םג .הירבלקמ גורתא לע ךרבל רדהל ,ןקזה ר"ומדאמ ונידיב הלבק
.הירבלקמ םיגורתאה לע ךרבל שי ןיידע ,ו"ת ק"האב הירבלק

.קורי ותצקמ היהיש םיקדקדמהכ אלו ,(הוועש הארמכ) בוהצ תויהל ךירצ גורתאה הארמ

.('ךאלפענק' = 'םירותפכ' תארקנ הפיפכה) םיפופכ וילע ןיאש בלול םיחקול

בלול ;תצק דצה-ןמ אלו ,שממ בלולה עצמאב היהת הרדשהש דיפקה צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ
םג ונל העודי הנורחאה וז הדפקה .הרדשה ירוחאמ הפילקב םירבוחמ וילעשו ;קד וניאש ;רשי
.יברה תגהנהמ

:בלולה תדיגא רדס

.בלולה תא םמצעב םידגוא - םירדהמה .בוט-םוי ברעבו הכוסב בלולה תא דוגאל םירדהמ

ףיסוהל אנד-תמדקמ םידיסח גהנמ לבא .תוברע יתש ,דחא בלול ,דחא גורתא לע םיפיסומ ןיא
.םיסדה השולש לע

,השולש דוע םינפ-לכ-לע - םיסדה השולש לע ףיסוהל לדתשהל יברה ררוע תונורחאה םינשב
.ןידה-ןמש השולשה דגנכ

.בלולה ילעמ תויושעה תועבטב אלא ,םיסדהלו תוברעל םיעולקה םילסב םישמתשמ ןיא

.בלולה תא דוגאל םיליחתמש ינפל םיניכמ תועבטה לכ תא

דחאו ולאמשמ דחא ,(דגואה ינפ לומ איה בלולה תרדיש רשאכ) בלולה ןימימ דחא - םיסדהה
תוברעהש םילדתשמ .ולאמשמ תחאו בלולה ןימימ תחא תוברעהו .ןימי דצל תצק הטונ ,עצמאב
.ךכ-לכ ואריי אל

טולביש אלו ,הז דיל הז הוושב םיחנומ תוברעהו םיסדהה ,בלולה לש םינותחתה םהיתוצק
.הטמלמ בלולה

םיסדהב תוסוכמ הנייהת תוכירכה יתשש םילדתשמ .תוכירכ יתש םישוע ומצע בלולה לע
.הנוילעה הכירכה תצקמ םג םינפ-לכ-לעו ,תוברעבו

ידי-לע דחיב תוברעהו םיסדהה בלולה תא דגוא ,(ןתיישע ירחאו) ל"נה תוכירכ יתשל ףסונב
שמח לוכה -ךס אצמנ .דחא חפט םוחתב תויהל תוכירצ ולא תוכירכ שולש .תוכירכ שולש
.תוכירכ

הלאלש ןבומכו) םתכלהכ םירשכ םינימה תעברא הלעמו שש ליגמ םינבהמ דחא לכל תונקל יוצר
.(םירדוהמ םינימה תעברא ויהי הווצמ-רב רחאש

וב ילכב םימ ףיסוהל םג רוסא תבשבש טרפבו ,הבוט הרוצב וינימו בלולה תא ןסחאל שי
.םינימה תעברא םיאצמנ

שדוק-תבש
תוכוסה גח ,ירשתב ו"ט

זאש ,בוט -םויב הנושארה םעפ קילדהל [תונבה] וליחתיש ןוכנו יאדכ" :תורנה תקלדה
."בוט-םוי רנ תקלדה תווצמ םויק תלחתה לע םג 'ונייחהש' וכרבי

םיכרבמ .הקלדהה ירחא התיבה םסינכהל ןיאו .הכוסב בוט-םוי תורנ םיקילדמ ,רשפא םא
."ונייחהש"ו "בוט-םוי לשו תבש לש רנ קילדהל"

.שדוק-תבש ברע לכבכ - 'והילא חתפ'ו 'ודוה' םירמוא .החנמ

.תבש לכבכ םיכישממו ,"דודל רומזמ" םיליחתמ .תבש תלבק

."הנירב" םירמוא ןיאו "הלהצבו החמשב םג" םירמוא "ידוד הכל" טויפב

.םלש שידק ,עבש ןיעמ תכרב ,ולוכיו .בוט-םוי לש תיברע ,וכרב ,שידק יצח ,אנווגכ
.י"ק ,ונילע .וכרב ,ק"ח ,דודל רומזמ

,רישל םיגהונ .תוכוסה-גח לש ןושאר לילמ תוליחתמ ,הבאושה-תיב-תחמש םגו גחה תחמש
.(תבשב לח םא וליפאו) בוט-םויב םג דוקרלו ףכ אוחמל

סוכב הבוח ידי תאצל ןתינ ךא .ןיי תיעיבר וז הממיב תותשל בוט-םוי תחמש תווצממ
.שודיקה

-לוחב עוסנלו) תסנכ-יתבב רקבל עצבמה תודוא ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ רביד תובר םימעפ
התיה א"משת תנשמ לחה .ללכב גחה תחמשו הבאושה-תיב-תחמשב חמשל ידכ (הדשה-ירעל דעומה
.ךלמ תרדה םע בורבו ,"ריע לש הבוחרב" מ"הוחב וז החמש ךורעל הארוהה

שודיקה רדס

ךכ-רחאו ,"אתדועס איה אד" ,"דודל רומזמ" ,"ליח תשא" ,"םכילע םולש" :שחלב םירמוא
רשא" ,"ןפגה ירפ ארוב" ,"ולוכיו" ,"ישישה םוי" (בוט-םויד) "וניקתא" :לוקב םירמוא
."ונייחהש"ו ,"הכוסב בשיל" ,"ונב רחב

.ךכסב טיבמ היה ,'הכוסב בשיל' ךרבמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ היהש םדוק

.התע הנכרבי אל - תורנה תקלדה תעשב 'ונייחהש' ךריבש ימ

.הכוסה תיישע לע םג הלוע ,הכוסבש שודיקב 'ונייחהש' תכרב

.חלמ םג םימש ןחלושה לע לבא ,שבדב איצומה תסורפ םילבוט תוכוסה-גחד בוט-םויב

.(םויב ןכו) "איצומה" תכרב ירחא "הכוסב בשיל" םיכרבמ םיבוסמה

בשיל' ךרבלו הב לוכאלמ תוענמנ ןניא תאז-לכב ,הכוסה ןמ תורוטפ םישנש יפ-לע-ףא
.'הכוסב

,םשג דרי וליפאו .הכוסב תפ תיזכ לוכאל [םישנאה] םיבייח תוכוסה-גח לש ןושארה הלילב
תיבב הדועסה תא םירמוגו תיזכ םילכוא ,"ונייחהש"ו "הכוסב בשיל" םיכרבמו הכוסב םישדקמ
בושל שי ,ךכ-רחא םשגה קספ םאו .(תיבב הדועסה רומגל ןווכל שי 'איצומה' תכרב תעשבו)
םא .הכוסב ןוזמה-תכרב ךרבלו ('הכוסב בשיל' תינש ךרבל ילבמ) תפ תיזכ הכוסב לוכאל
.ןיתמהל ךירצ ,םייתעש וא העש ירחא קספיי אוהש הארנ םשג דרוישכ

בצמב גחה ימי ראש ךשמב םגו ,םשג דרוישכ םג הדועסה עצמאב הכוסהמ תאצל אלש ונגהנמ
דרוי הכוסל הסינכה ינפל םא ,םימיה ראשב לבא ."הכוסב בשיל" םיכרבמו הכוסב םילכוא הזכ
.הכותל םיסנכנ ןיא ,םשג

.(ק"מס 54 :הציבכ) הציבכמ רתוי תונוזמ ינימ וא םחל לע קר 'הכוסב בשיל' םיכרבמ
."הכוסב בשיל" םיכרבמ ,םימעוטש ינפל ,ךכ-רחאו 'תונוזמ' וא 'איצומה' הליחת םיכרבמו

.הכוסל ץוחמ םיתוש םניא םימ םג - םירדהמה

.הכוסב ןושיל ונגהנמ ןיא

בשיל" ךרבמ ,"לויטו הניש"ל וריבח תכוסל סנכנהש ,קספנ ןקזה ונבר ךורע-ןחלושב
.האיציב וא הסינכב הכוסה תא םיקשנמ ןיא ."הכוסב

דיחיב םגו ,ףוסו הליחת םיכרבמ תועדה לכל .םלש ללה םירמוא ץ"שה תרזח רחא :תירחש
.(הרות-תחמשו דעומה-לוח ימיב םג ןכו)

םגו ,"ודסח םלועל יכ . . אנ רמאי" :םיקוספ השולשהמ דחא לכ רחא 'הל ודוה םילפוכ
:(תחנב םהמע ץ"שהו) לוקב הנוע רוביצהו ". . ודוה" :אירקמ ץ"שה :ונייהד .דיחיב
הנוע רוביצהו ,"לארשי אנ רמאי" :אירקמ ץ"שה ;"לארשי אנ רמאי" תחנב רמואו ,"ודוה"
:אירקמ ץ"שה ;"ןרהא תיב אנ ורמאי" תחנב רמואו ,"ודוה" :(תחנב םהמע ץ"שהו) לוקב
תחנב רמואו ,"ודוה" :(תחנב םהמע ץ"שהו) לוקב הנוע רוביצהו ,"ןרהא תיב אנ ורמאי"
ץ"שהו) לוקב הנוע רוביצהו ,"'ה יארי אנ ורמאי" :אירקמ ץ"שה ;"'ה יארי אנ ורמאי"
."ודוה" :(תחנב םהמע

."ללכ 'תונעשוה' םירמוא ןיא"ו ,המיבה תא ןיפיקמ ןיא תבשב

.םותי שידק ,ירוא 'ה דודל ,םוי-לש-ריש .לבקתת שידק - 'ללה' רחא

,"םלוע-לש-ונובר"ו תודימ ג"י םירמוא ןיא ןוראה תחיתפב .'תיארה התא' .הרותה תאירק
ךילומ ןושארה תא ,הרות-ירפס ינש םיאיצומ ."םימחרו העושי . . הימש ךירב" :ליגרכ אלא
לע ינש רפס םיחינמ ,"בשכ וא רוש" (בכ ארקיו) םילוע העבשל ןושארה רפסב םיארוקו ,ץ"שה
(טכ רבדמב) ינשה רפסב ריטפמל םיארוק .הלילגו ההבגה .שידק יצח םירמואו המיבה
אב םוי הנה" (די הירכז) תוכוסד 'א םויד הרטפה .הלילגו ההבגה ."םוי רשע השימחבו"
לטונ ץ"שה .ירשא ,ךרבש ימ ,ןקרופ םוקי .בוט-םויו תבש הנורחא הכרבב םיריכזמו ,"'הל
.בוט-םוי לש ףסומ .שידק יצח .'וללהי' רמואו ינשה הרותה-רפס תא

תליהת' רודיסב תונורחאה םינשב ןקותש יפכ רמול ךירצ "ןמחר ךלמ . . וניקולא" הקספב
.(הצומק 'נ ,אבשב 'ל) "םהיונל" םינשיה ד"בח ירודיס יפ-לע ''ה

ידי םג .תילטה תחת םיסינכמ םידליה תא םגו ,תילטב םהינפ תא םיסכמ לוכה :םייפכ תאישנ
.תילטב תוסוכמ םינהוכה

,'ךכרבי' :םילימהמ תחא לכב ,עצמאלו םנימיל ,םלאמשל םהינפ תא םינפמ םינהוכה
.'םולש' ,'ךל' ,'ךילא' ,'ךנוחיו' ,'ךילא' ,'ךרמשיו'

- ךרמשיו .ונימיל ושאר בסימ - 'ה .עצמאב ושאר ךרבתמה - 'ךכרבי' תבית םירמואשכ
.ולאמשל - ךנוחיו .עצמאב - ךילא .ונימיל - וינפ .עצמאב - 'ה .ולאמשל - ראי .עצמאב
- ךל .עצמאב - םשיו .ולאמשל - ךילא .עצמאב - וינפ .ונימיל - 'ה .עצמאב - אשי
.עצמאב - םולש .ונימיל

יהי ןכ" אלו ,םשה תא םינהוכה םיריכזמשכ "ומש ךורבו אוה ךורב" םירמוא להקה ןיא
.המודכו "ןוצר

העשב - "םלוע לש ונוביר" להקה םירמוא בוט-םוי לש ףסומב םהיפכ םיאשונ םינהוכהשכ
םינגנמשכ .עומשל ךירצ ,םילימה תא םירמוא םינהוכהשכ לבא ,אקווד םינגנמ םינהוכהש
ינפל םינגנמשכ .קידצה . . םלוע לש ונובר" להקה רמוא ,"םשיו" הלימה ינפל םינהוכה
."הבוטל . . םשכו" - "םולש" תלימ ינפל םינגנמשכ ."עשילא . . םאו" - "ךל" תלימ
."ינצרתו יננחתו ינרמשתו" םימייסמ ,"םולש" תלימ םירמוא םינהוכהשכו

.םינפה לע תילטה ןיידעשכ ,ןמא תיינע רחא םירמוא "םורמב רידא"

לע" ,"רוכז" ,"אתדועס איה אד" ,"בישת םא" ,"ורמשו" ,"וניקתא" ,"דודל רומזמ" :שודיק
בשיל"ו "ןפגה ירפ ארוב" תוכרבו ,"ידעומ הלא" ,[בוט-םויד "וניקתא"] קרו .שחלב - "ןכ
.לוקב םירמוא "הכוסב

תכרב ירחא "הכוסב בשיל" םיכרבמ םיבוסמה ."הכוסב בשיל" םיכרבמ שודיקה םויסב
."איצומה"

םיארוקו הרות-רפס םיאיצומ ,יתליפת ינאו ,ןויצל אבו ,ירשא ,תרוטקו רבדיו :החנמ
."ךתקדצ" םירמוא ןיא .בוט-םוי לש הרשע-הנומש .'הכרב' תשרפב

ןושאר םוי
דעומה-לוחד 'א ,ירשתב ז"ט

בוט םויו תבש יאצומ

םירמוא ןיא .(רזוח - מ"הוח תוליפת לכב - חכש םאו) אוביו הלעי .ונתננוח התא - תיברע
."שודק התאו"ו "םעונ יהיו"

לע לידבמשכ ."שאה ירואמ ארוב" תכרבו "םימשב ינימ ארוב" תכרב םיכרבמ .הכוסב הלדבה
.שחלב םירמוא "ךל ןתיו" ."הכוסב בשיל" ,"לידבמה" תכרב רחא ,ךרבמ ,ןייה

לודג םוסריפב רתאו רתא לכב דעומה-לוח תולילב תונורחאה םינשב תישענ הבאושה-תיב-תחמש
.ןמצע-ינפב םישנל 'וכו החמש תישענ ןכ .םע בורבו תרומזת תופתתשהב ,ריע לש הבוחרבו

ידכ ,םימה תא םעפ ידימ דעומה-לוחב ףילחהל הווצמ ,םימב וינימו בלולה תא םיחינמה
.רודהו חל בלולה ראשייש

הרות עצבמ

"וגנעל"ו ,בוט-םויד "םכל ויצח" תווצמ וב ןיא םגו ,הכאלמב רוסא דעומה-לוחש ןוויכ
הלילו םמוי הרותב קוסעל בייח" לש אלמה יוויצה דחאו דחא לכ לע וב ראשנ ןכל ,תבשד
ןוויכמ ,ןכלו .(ןבומכ ,[ויעצבמו] בוט-םוי תחמש דבלמו ,הליפתה ינמז דבלמ) "שממ
לש בויחה ףקות לע הארוה וז ירה ,םה םיפוצר דעומה-לוח ימי לכש איה וז הנשד תועיבקהש
.הלא םימיב דחוימ ןורתיב הרותה דומיל

בלול תליטנ

.ןכ-ינפל המואמ םיתוש םניא םגו ,םימעוט םניא םיאירבהו .בלול תליטנ ינפל לוכאל רוסא

.הנושארה םעפל טרפבו ,בלול תווצמ םייקל םימידקמו םימיכשמ

םא םגו ,הכוסב םיכרבמ הליפתה םדוק וליפאו ,רחבומה ןמ הווצמ איה הכוסב בלול תליטנ
.הכוסב ולטיל ידכ םשגה קספייש דע ןיתמהל רחבומה ןמ הווצמ ,םימשג םידרוי

תנמ-לע הנתמב" אוהש שוריפב רמול ןוכנ ,ךרבל רחאל םינימה תעברא תא םינתונשכ
."לבקמלו ןתונל תלעות אוהו" ,ןושארה םויב טרפבו ,"ריזחהל

לכ ןימי אוהש ולאמשב גורתאה תאו ,םדא לכ לאמש אוהש ונימיב בלולה תא לטונ די רטיא
.םדא

.לטונה ינפ לומ תויהל הכירצ בלולה תרדש

- ונייחהש תכרב ליחתמו ,בלולה לע ךרבמו ןימי דיב בלולה תא לטונ ,חרזמל וינפשכ דמוע
רבחמ - הכרבה םויסב .(תילאמשה) תינשה ודיב גורתאהו (תינמיה) תחאה ודיב בלולהשכ
.םתוא

.תצק ןוסכלאב וזחוא רשא ,גורתאה לש ןוילעה שילשל רבחמ וינימו בלולה תא

עצמאל - חרזמ .תיחרזמ תינופצ ןרק ,תיחרזמ תימורד ןרקל - ןופצו םורד :םיעונענה
הטמ .הזחה לא םיאיבמ ךכ-רחאו ,"םלועב הכשמה" טעמ הליחת םידירומ האבהב - הלעמ .חרזמה
[ןימי ךרד] ברעמ .הזחה לא םיאיבמ ךכ-רחאו ,"םלועה תאלעה" טעמ הליחת םילעמ האבהב -
.ברעמ עצמאל - תישילשה םעפב ,תימורד תיברעמ ןרקל תונושארה םימעפ יתש -

תרימאב םיכמש םוקמ ,הזחה דע עיגהל ךירצ האבהב .םימעפ שולש האבהו הכלוה - דצ לכל
.'ונמשא'

(םיסכסכמ) םיענענמ הכלוה לכ רחא .הזחה ןמ הליחתמ ,הנושארה הכלוהה ללוכ ,הכלוהה םג
.האבוהה תא םישוע ךכ-רחאו ,בלולה תא

.םיעונענה לכב הלעמל היהי בלולה שאר

.תצק והלגמש ,ןורחאה עונענהמ ץוח - דיב הסוכמ גורתאה ,םיעונענה לכ ךשמב

:תירחש

.דעומה-לוח ימי לכב ןיליפת םיחינמ ןיא

דיב) גורתאה םג וילא םיפרצמ םיעונענלו ,(ןימי דיב) בלולה תא םיזחוא ללה תרימאב
.(לאמש

,"ודסח םלועל יכ בוט יכ 'הל ודוה"ב :ללהב םימעפ עברא וינימו בלולה תא םיענענמ
ףוסב רשא ןושארה "ודסח םלועל יכ בוט יכ 'הל ודוה"בו ,ולפוכבו ,"אנ-העישוה 'ה אנא"ב
אלא "אנ-העישוה 'ה אנא"ב ענענמ וניא ,ללה םדוק תסנכה-תיבב בלולה לע ךריב םאו .ללהה
.תחא םעפ

תלימ תרימאל ותרימא ףרצמ לבא) ענענמ וניא - "'הל" ,םורד - "ודוה" :םיעונענה רדס
.ברעמ - "ודסח" ,הטמ - "םלועל" ,הלעמ - "יכ" ,חרזמ - "בוט" ,ןופצ - "יכ" ,("ודוה"
.ברעמו הטמ - "אנ" ,הלעמו חרזמ - "העישוה" ,ענענמ וניא - "'ה" ,ןופצו םורד - "אנא"

:תונעשוה

ראשנ תונעשוהה תרימא תעב .וקיזחמו המיבה דיל ותיא דמועו ,דחא הרות-רפס םיאיצומ
.חותפ שדוקה-ןורא

,וידי יתשב םינימה תעברא תא קיזחמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ היה תונעשוהה תרימאב
.והזחל םדימצמו

ןיא לבא ,'ךתימא ןעמל' - תבשה םויד אנעשוהה םירמוא ,םויה לש אנעשוהה תרימא ינפל
.('היתש ןבא') הז םויד אנעשוה תרימאב אלא םיפיקמ

,וניקולא ךנעמל אנעשוה) םינושארה םיזורחה תעברא לכ שארב "אנעשוה" תבית םירמוא
ןעמל אנעשוה ,ךתימא ןעמל אנעשוה) םויה ותוא רדסבש הבית לכ םדוק ןכו ,(...ונארוב
ןהינפל תאז םירמוא - ןהב ןיפיקמ זאש - םר לוקב ןזחה םרמואש תוביתבו (...ךתירב
.ןהירחאלו

ביבס םלש דחא ףקיה תושעל םיקיידמ .'ע וא 'ס תואמ םר לוקב רמול ליחתמ ץ"שהש ונגהנמ
.'ת תוא תרימאב ותוא םימייסמו ,המיבה

.ברעמ - ןופצ - חרזמ - םורד (ןועשה ןוויכ דגנ) ןה תופקהה

וניא שדוח ב"י לכ ךשמב ומאו ויבא לע לבא ןכו ,ףיקמ וניא ,גחב (ל"חר) לבא השענש ימ
.אוה ףיקיש - םינימ 'ד ול ןיאש רחא םדא וינימ 'דב דבכל ול שיו .ףיקמ

הבר-אנעשוהב קר םירמוא (אנעשוה לכ ףוסבש ,וימודו) "יתרמא יכ" םיקוספה תא

.עודיה ןוגינב "ךמע תא העישוה" ןגנל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ הרוה תונורחאה םינשב

הרותה -רפס תא םיסינכמשכ םר לוקב םירמוא ,תונעשוהה ףוסבש "תעד ןעמל" קוספה תא
.לכיהל

.םותי שידק ,ירוא 'ה דודל ,םוי-לש-ריש .לבקתת שידק

תונושארה תוילעה 'ג - שדוקה-ץראב ונגהנמ .םילוע העבראל םיארוקו הרות-רפס םיאיצומ
,"יעיברה םויבו" - לארשי ,"ישילשה םויבו" - יול ,"ינשה םויבו" - ןהוכ :ל"וחב ומכ ןה
.דעומה-לוח ימי לכב ב"ויכו ."ינשה םויבו" דבלב םויה ןברק תא ארוק יעיברה קרו

."םתחנמו" ,"ינשה םויבו" שדוקה-ץראב םירמוא ףסומ תליפתב תונברוקב

םייקל ,ןיי תיעיבר םוי לכב תותשל םישנאה םיבייח ,(בוט-םויב ומכ) דעומה-לוח ימי לכב
.בוט-םוי-תחמש תוצמ

:בלול עצבמ

בוחרל םינימ 'דה םע םיאצוי תוכוסה גח ימיב רשא ,גיהנה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
בלול עצבמב םגו וז הווצמב םתוכזל לארשי תונבו ינב םיאצמנ םש תומוקמ ,הזב-אצויכו
.הכוסב והולטיש םילדתשמ

ידכ םרסומ אוה םהילע ךרבמ אוהש םינימ 'דה רשא ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תגהנה העודי
,תועיבקב ןכ גהנתהש (ןילופמ המודמכ) צ"הרה דחא לע רפוסמ" .םהילע ךרבל לכוי להקהש
המכו המכש הזמ רדה ךל ןיאש ,הנע ,רדהד ןיינעהב םיעגונ שומשמה ידי-לע ירהו והולאששכו
."וז תילענ הווצמ וב ומייקי לארשי-ינבמ

ללוכ ,תווצמו הרות יניינעב םידוהי ררועל ריעל ץוחמ עוסנל שי ,דעומה-לוח ימי ךשמב
ןיינמב הפסוה ללוכ ,םירשכ םינימ עברא םש םג ויהיש ךכל גואדלו ,תונייעמה תצפה
תא ןכ ומכו ,'רבח תשא'ה תא םג העיסנל ףרצל - בוט המו ;םיסדה 'ג דוע תוחפל ,םיסדהה
.תונייעמה תצפה יניינעב םג םכנחל ,םידליה

ינש םוי
דעומה-לוחד 'ב ,ירשתב ז"י

לע ןיידע ךריב אלש ימ אלא) ןכמ רחאלש םימיב ןכו בלולה לע 'ונייחהש' דוע םיכרבמ ןיא
.(וז הנשב בלולה

."המוח ינא םוא" :תונעשוה

.ישימחה םויבו - לארשי .יעיברה םויבו - יול .ישילשה םויבו - ןהוכ :הרותה תאירק
.ישילשה םויבו - יעיבר

."ישילשה םויבו" - ףסומב

לכב םיחקול ןיא לבא ,םהמ קלח וא םלוכ ,תוברעהו םיסדהה םיפילחמ דעומה-לוח ימי ךשמב
.'וכו השדח הברע םוי

ישילש םוי
דעומה-לוחד 'ג ,ירשתב י"ח

."עישומה ןודא" :תונעשוה

.ישישה םויבו - לארשי .ישימחה םויבו - יול .יעיברה םויבו - ןהוכ :הרותה תאירק
.יעיברה םויבו - יעיבר

."יעיברה םויבו" - ףסומ

יעיבר םוי
דעומה-לוחד 'ד ,ירשתב ט"י

."המהבו םדא" :תונעשוה

.יעיבשה םויבו - לארשי .ישישה םויבו - יול .ישימחה םויבו - ןהוכ :הרותה תאירק
.ישימחה םויבו - יעיבר

."ישימחה םויבו" - ףסומב

ישימח םוי
דעומה-לוחד 'ה ,ירשתב 'כ

."רראמ המדא" :תונעשוה

.יעיבשה םויבו - לארשי .ישישה םויבו - יול .ישימחה םויבו - ןהוכ :הרותה תאירק

.ישישה םויבו - יעיבר

."ישישה םויבו" - ףסומב

ישיש םוי
הבר-אנעשוה ,ירשתב א"כ

.הז לילב םג דעוותהל שי

ינפל 'םירבד' שמוח לכ תא (רוביצב אלו) ומצעל ארוק דחא לכ .הלילה לכ םירע םיראשנ
.תוצח

.11.30 :הלפשה רוזאב הלילה תוצח ןמז

.ותרימאב םיכיראמ ןיאו ,םיליהתה לכ תא טנבא תריגחב (רוביצב) םירמוא תוצח רחא

תאצ רחאלש "ןוצר יהי"הו הבר-אנעשוה לש "ןוצר יהי"ה םירמוא םיליהתהמ רפס לכ רחאל
.בוט-םוי לש "ןוצר יהי"ל ףסונב ,הנבלה

לילב םיליהת ורמאש הלא לכל קותמ חופת רוביצה תפוקמ םיקלחמ םיאבגהש ,ןשי גהנמ
.הכוסב םיליהת ורמאשכ ,הכוסב דימ התיה ותליכא .הזב אצויכו רפסל רפס ןיב ,הבר-אנעשוה
,הכוסל ץוחמ המואמ לוכאל אלש םירדהמ לוכהו הכוסב םיליהתה תא םירמוא ןיאשכ ,םויכ
,שבדב ותוא םיליבטמש רחאל ,תיטרפה הכוסב ךכ-רחא וא תסנכה-תיב תכוסב חופתה תא םילכוא
.הנשה-שארב גהנמה ךרד לע

םיקסועו (3.35 :המידקמה העדל רחשה תולע) הלילה לכ םירועינ ,םיליהתה תרימא רמג ירחא
.רחובש המב שיא שיא ,הרותה דומילב

.הווקמב לובטל ךלוה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ היה הלילה ףוסב

םירשוק .תיבה ינב לכ רובע תונעשוהה תא (רשוק) ןיכמ היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.בלול לש םילע ידי-לע ןתוא

.הרותה תוכרב ךרביש דע דומלל רוסא ,רחשה הלע יאדוובש רחאל דע הלילה לכ רע ראשנש ימ
לכ תא רקובב ךרבמ ,תחא םעפב "ימשנ ןיתיש" רועיש ןשי אלו הלילה לכ רע היהש ימ םג
.ךליאו הלילה תוצחמ הרותה תכרב ךרבמ ,הז רועיש ןשי יאדוובש ימ .רחשה תוכרב

:תירחש

ךכ ןוויכו ,תוכוס דעומה-לוחב תוברעהו םיסדהה תא ףילחמ היה ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.םישדח םיסדההו תוברעה ויהי הבר-אנעשוהב בלול תליטנלש

ןיא ('וכו הרות-רפס תאצוהב ןכו) המצע הליפתבו ,לטיק ןישבול ןיא הבר-אנעשוהב
.דעומה-לוח תליפת חסונ לע םיפיסומ

תוכירכה שולש קר תוראשנו ,ומצע בלולה לעש תוכירכה יתש תא םיריסמ 'ללה' ינפל
ילע סוכסיכב תוברהל ךירצ הבר-אנעשוהב יכ ,דחיב תוברעהו םיסדהה ,בלולה תא תודגאמה
.החמשבו בלולה

:תונעשוה

'ז תא םירמוא .המיבה די-לע םהמע םידמועו ,לכיהבש הרותה-ירפס לכ תא םיאיצומ
,םימעפ עבש המיבה תא םיפיקמו (הבר-אנעשוהל םידחוימה ,םהירחאלש םיקוספה םע) תונעשוהה
-רחאל .'ע וא 'ס תואב םעפ לכב המיבה תא ףיקהל םיליחתמ םויה םג .דבלב םינימה תעבראב
דע "םשל וננתת" םיליחתמו ."אנ העישוה והו ינא . . תעשוהכ . . והו ינא" םירמוא ,ןכמ
.תונעשוהה יטויפ םויס

."חתפת - ונל בוטה - ךרצואו" :ךכ קספל שי

.םימעפ 'ג להקה ךכ-רחאו םימעפ 'ג ץ"שה רמוא - "רשבמ לוק"

םירמואו ,דיה ןמ םינימה-תעברא תא םיחינמ ,לכיהל הרותה-ירפס תא םיסינכמ ,םמויסב
היה יברה] םימעפ שמח עקרקב םיטבוחו הברע ידב השימח םיחקול ,ןכמ רחאל .'לבקתת שידק'
הטבחה םוקממ חיטשה תא ריסמ היה .תולק טבוחו ,הטבחה םדוק וזמ וז תוברעה תא דירפמ
."ןוצר יהי"ה תא םירמוא ךכ-רחאו ,[הדיצה התוא םיחינמ] ,[עקרקב

.הברעה תטיבחב םיגהונ םינטקו םישנ םג

םיתיעל ;שדוקה-ןורא לע תוטובחה 'תונעשוה'ה תא קרוז היה אל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.ומיע ןחקלו ורודיסל ןסינכה םיתיעלו עקרקה לע ןריאשה םיתיעל ,ואסכ לע ןחינה

םויב - לארשיל ,ישישה םויב - יולל ,ישימחה םויב - ןהכל םיארוקו ,הרות רפס םיאיצומ
.יעיבשה םויב - יעיברל .יעיבשה

."יעיבשה םויב" - ףסומב םויה ןברוק

.הזב-אצויכו "אבט אקתפ" ,"אבט המיתח רמג" אבר-אנעשוהב ורבחל שיא לחאל ונגהנמ ןיא

.חלמ םג םימש ןחלושה לע לבא ,שבדב איצומה תסורפ םילבוט

.(רשבב םיאלוממ קצב-ינסיכ) "ןיכפערק" םילכוא םויה

.םוגרת דחאו ארקמ םיינש ,('הכרב' - עובשה תשרפ) הרדסה תא םיריבעמ

ןיא לבא ,הנממ "דרפיהל" ידכ (המ רבד םיתוש וא םילכואו) ברע תונפל הכוסל םיסנכנ
."ןוצר יהי"ה םירמוא

.'ירוא 'ה דודל' הנורחאה םעפב םירמוא הבר-אנעשוה לש החנמב


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il