- ב"רע - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה ירשתב ח"כ * תישארב תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


דוע הלודג החמשה תישארב תבשב
הרות-תחמשבמ רתוי


שדוחבש םלועה יניינעל הדיריה ינפמ דחפל המ ןיא
תילכת * ירשת שדוחמ איה ךכל חוכ תניתנהש ינפמ ,ןוושחרמ
ןוויכמ ,םלועה יניינעב תוקסעתההו הדובעה ,איה הנווכה
רשאכ * אקווד םינותחתב ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנש
תומלועב םג אליממ לעופ אוה ,ץרא יניינעב לעופ ידוהי
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * םינוילעה


תבשב ירהש ,הנשו הנש לכב וידחי םיאב - ןוושחרמ שדוח םיכרבמ תבשו תישארב תבש
הבש ,ירשת שדוחד הנורחאה תבשה יהוזו ,תישארב תשרפ ןירוק הרות תחמש ירחאלש הנושארה
...ןוושחרמ שדוח תא םיכרבמ

:תישארב תבשד ןיינעה תוללכ רואיב

טייג יוזא תישארב תבש קעווא ךיז טלעטש'מ יוו" :וניאישנ וניתובר תארוה - שארל לכל
תישארב תבשד הדובעהש ,ונייה ,[האלה םימדקתמ ךכ ,תישארב תבשב םידמענש ןפואב=] "סאד
.הלוכ הנשה לכ לע תלעופו הרושקה תיללכ הדובע איה

עגונב םג םא יכ ,היתווצמו הרות ,השודק יניינעב הדובעל עגונב קר אל םירומא םירבדהו
םיניינע לכש ,"והעד ךיכרד לכב"ו "םיימש םשל ויהי ךישעמ לכ" ,תושרה יניינעב הדובעל
תלחתהב שגדומכ - ("קעווא ךיז טלעטש'מ יוו") תישארב תבשד הדובעה ןפואב םייולת ולא
יניינע (תאירב) לע יאקד - "ץראה תאו םימשה תא םיקולא ארב תישארב" :תישארב תשרפ
.םלועה

,ולוכ םלועה לכב לועפל ותלוכיב ידוהי לש ותדובע ידי-לעש - תפסונ הארוה הנשי הזבו
,"היתודלות תוברל ץראה תאו םהיתודלות תוברל םימשה תא" ,םאבצ לכבו ץראבו םימשב

.ולוכ םלועה לע תיבה לעב השענ ידוהיש ,ונייה

םע םירושקה םיניינעב לועפל אוה לוכי דציכ :לאושו ,םירבדה עמשמל אלפתמ ידוהי רשאכו
!?םאבצ לכו םימש

יניינעב העפשהו הלועפ ול שיש תוטשפב אוה ןיבמ - ץרא יניינעב הלועפל עגונב אמלשב
.היתשו הליכאל קוקזה ,ימשג ףוגב המשנ ותויהב ,ץרא

הנכותש ,["השעת רשא לכב ךיקולא 'ה ךכרבו" בותכש ומכ] תימשג הכאלמב תוקסעתה ללוכ
לע םנמא אלפתמ אוה .הכאלמה תישענ םהבש םיימשגה םירבדה לע םדאה לש ותעפשה - התועמשמו
םצע לבא ,(דבלב םלועב וקלח םע עגמב אבש ףא) ץרא יניינע לכ לע לועפל ותלוכיבש ךכ
יניינעב הלועפ תודוא רבודמ רשאכ ןכ-ןיאש-המ ;ולצא תנבומ - ץרא יניינעב העפשהה תלועפ
!?ולא םיניינעב לועפל אוה לוכי דציכ ןיבהל ליחתמ וניא - םיימש

הנשי - הייארה יפ-לע םישדוחה תא ןישדקמ ויה רשאכ ,םייק היה שדקמה-תיבש ןמזב אמלשב
תייאר תודוא תודע תדגה ידי-לע ,םיימשה אבצל רשקב ידוהי לש ותלועפל תמייוסמ תורשפא
הרומ" תאיב דע) ללה לש ןובשחה יפ-לע תישענ םישדוחה תועיבקש ןמזב ןכ-ןיאש-המ ,הנבלה
לכו םימש לע הלועפלו ול המ ,ןכ םאו ,ולצא תכייש הניא וזכ הלועפ םג ירה - "קדצ
הרואכלש ףא :לארשימ דחאו דחא לכל ןבומה ןפואב - םירבדה תא ול םיריבסמ יזא !?םאבצ
תאו םימשה תא םיקולא ארב תישארב" בותכה רדסב שגדומכ ,"ץרא" יבגל "םימש"ב יוליע ונשי
ירה ,(א,בי הגיגח) "ץראה תארבנ ךכ-רחאו הליחת וארבנ םימש"ש יאמש תיב תעדכ ,"ץראה
םיקולא 'ה תושע םויב" (ד,ב) הז ירחאלש קוספב שגדומכ ,םימש יבגל ץראב יוליע םג ונשי
םהינשש ןבומ הזמש ,"םימש ךכ-רחאו הליחת תארבנ ץרא"ש ללה תיב תעדכ ,"םימשו ץרא
."וארבנ תחאכ הזו הז" םימכח תערכהכ ,םיווש

איה הנווכה תילכתש - "הליחת הארבנ ץרא" העדה רואיבב תודיסח ישורדב ראובמ :הברדאו
,ונייה ,םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנ :עודיה ןושלב ,אקווד ץראה תאירב
. . םינוילעה תומלוע ליבשב וניא הגרדמל הגרדממ םתדיריו תומלועה תולשלתשה תילכת"ש
תומלועה תווהתהש - ךכ ידכ דעו .(ו"לפ אינת) "'וכ ןותחתה הזה םלוע אוה תילכתה אלא
ידכ :אמגודלו ,ןותחתה הזה םלוע תווהתה תויהל לכוי הז ידי-לעש ידכ איה םינוילעה
המכח תווהתה תויהל (לוכיבכ) הכרצוה ,היישעה םלועב המכחה תואיצמ תווהתה היהתש
.םיניינעה ראשב הזב אצויכו ,תוליצאד

רדס לכ ארבנ וז הרטמלש דעו ,ןותחתה הזה םלוע - איה הנווכה תילכתו רקיעש ןוויכמו
ךרדב לעפנ הז ידי-לע הנה ,ץרא יניינעב לעופ ידוהי רשאכש תוטשפב ןבומ ירה ,תולשלתשהה
.םינוילעה תומלועה לכ - ללוכ ,םיימש יניינעב םג אליממ

וישעמ חוכ" :הרותה לע י"שר שוריפ תלחתהב םג שגדומ (אקווד ץראה תלעמ) הז ןיינעו
,"םייוג תלחנ םהל תתל" - בותכה ךשמהבו ,אקווד השעמה ןיינע תשגדה - "'וג ומעל דיגה
ףוס איה ירה ,תוצראה לכמ הרחבנש ףא ירהש] אקווד ץרא לש ןיינע - "לארשי ץרא" לע יאקד
אפוג הזבו ,"םייוג"ל תכיישה "ץרא" ונייה ,"םייוג תלחנ" איהש השגדהבו ,["ץרא" ףוס לכ
הנתנ ונוצרב"ש ןמז לכ] "םייוג תלחנ"ד ןפואב איה םייוגל התוכיישש - אלפנ קויד ונשי
.["םהל

הבשחמו רוביד יבגל השעמ יכ ,אקווד השעמה ןיינע לע השגדהה וז ירה - םדאה תדובעבו
םשל ויהי ךישעמ לכ"ד הדובעה לע תדחוימ השגדה - אפוג הזבו ,םימש יבגל ץרא תמגודב אוה
הרותה יניינעב הדובעל סחיב תושרה יניינעב הדובעה יכ ,"והעד ךיכרד לכב"ו "םימש
.םימש יבגל ץרא תמגודב איה תווצמו

אבה ,ןוושחרמ שדוח םיכרבמ תבשד ןיינעה תוללכ םג ןבוי - וז המדקה ירחאל ,הנהו
:תישארב תבש םע דבב דב (םלועל)

לש בצמ (הרואכל) הז ירה ,ןוושחרמ שדוחל סנכיהל דמועו ירשת שדוחמ אצוי ידוהי רשאכ
:יכ ,הדירי

החמש ,םינימ 'ד ,הכוס ,תווצמ יניינעב - ידוהי לש ותוקסעתה רקיע ירשת שדוחב
םגש ,"גח ורסיא"ל דע ,הרות-תחמשו תרצע-ינימשד החמשה ,"הבאושה תיב תחמש"ד םידוקירו
ט"כת ןמיס םייח -חרוא ךורע-ןחלוש) החמש לש ןיינע - היתשו הליכאב תוברהל ןיגהונ וב
.(ז"י ףיעס

העירזו השירח ,םלועה יניינעב ידוהי לש ותוקסעתה רקיע - ןוושחרמ שדוחב - תאז תמועלו
.הזב אצויכו

:םישדוחה לש םמשב םג שגדומ (ןוושחרמו ירשת םישדוחה ןיב) הז קוליחו

- ושוריפש ,"ילדמ רמ" :(וט,מ והיעשי) בותכה ןושלכ ,הפיט ןושלמ "רמ" - "ןוושחרמ"
וניינע ירהו .םימשגה תפוקת הליחתמ ובש ,(ןוושחרמ) ןוושח שדוחל רשקה והזו ,םימ תפיט
השירחב םדאה תעיגיו תדובע ירחאל) 'וכו האובתה תחימצ היהת ודי-לעש - אוה םשגה לש
,("ןמ"ה תמגודב) "םיימשה ןמ םחל" אל ,"דעסי שונא בבל םחל" - ךכמ האצותכו ,(העירזו
ךפהש םש] שדוחה לש ומשבש ,אצמנו .םדאה תעיגיו תדובע ירחאל ,ץראה ןמ חמוצש םחל םא יכ
תכיישה - "רמ" תבית טרפבו ,"שדוקה-ןושלב ול וארקי רשא ומש" - שדוקה-ןושלמ קלח תויהל
הזבו .הזב אצויכו ,העירזו השירח ,םלועה יניינעב הדובעה תשגדומ [שדוקה -ןושלל הרקיעב
.'וכ דחפ םיליטמ םימשגש ל"זח ירמאמב וניצמש יפכ - דחפו ארומ לש ןיינע םג שגדומ

"ירשת"ש הזל ףסונ ירהש ,גונעתה ןיינע לע הרומו רושק "ירשת" שדוחה םש - תאז תמועלו
ראובמכ ,גונעת ןושלמ ,רפושה ןיינע םע רושק םג הז ירה ,"'וכ קובשתו ירשת" ןושלמ אוה
.תומוקמ המכב

ברעמ ,ירשת שדוח ימי בורבש ךכב םג שגדומ (ןוושחרמ שדוחל ירשת שדוח ןיב) הז קוליחו
-ןחלוש) "תודעומב הבורמ" ותויה ינפמ ,ןונחת םירמוא ןיא ,שדוחה ףוס דע םירופיכה-םוי
ןיאש תרמוא הרותה רשאכש םימעפ המכ רבודמכו] (ב"ס ףיעס ב"צת ןמיס םייח-חרוא ךורע
ךרוצ אלל ,'וכ םמצע דצמ םילעפנ ולא םיניינעש אוה רבדה שוריפ ירה ,ןונחת רמול ךירצ
לע הרומ הזש ,ןונחת רמול ידוהי ליחתמ - ןוושחרמ שדוח עיגמ רשאכ וליאו ,[םדאה תדובעב
.הדירי לש בצמ

תאירק תא םימייסמש ירחאל דימו ףכית ירהש - הרות-תחמשב רבכ תזמורמ וז הדירי תלחתהו
לכ יניעל 'וג הקזחה דיה 'וג םיתפומהו תותואה לכ" תודוא רבודמ המויסבש ,הכרב תשרפ
םיקולא ארב תישארב" ,("המלשהל הלחתה ןיפיכתמ") התליחתמ הרותה תא םיליחתמ - "לארשי
"םיתפומו תותוא" לש ןיינעמ - (הרואכל) הדירי לש ןיינע והזש ,"ץראה תאו םימשה תא
שגדומ אפוג הזבש טרפבו .(םלועה יניינע) ץראו םימש תאירב לש ןיינעל (תוקולא יוליג)
קוספה וליאו] 'וכ םלועה לש ןיינע לע הרומה ,אקווד םיקולא םש ,"םיקולא ארב תישארב"
,[תישארב תבשב םא יכ ,הרות-תחמשב םיארוק אל - "םימשו ץרא םיקולא 'יוה תושע םויב"
ירחאל המכו -המכ-תחא-לעו ,םלועה יניינעל הדיריה ןיינע זמורמ הרות-תחמשב רבכש ,רמולכ
םע שממ לעופב םיקסעתמ זאש - ומצע ןוושחרמ שדוחל םיאבו םיברקתמ רשאכ ,הרות-תחמש
.הכוראב ל"נכ ,םלועה יניינע

שדוחד הדובעהמ תאצל דמועו ,ןוושחרמ שדוח םיכרבמ תבשב אצמנ ידוהי רשאכ - הז יפ-לעו
יניינעב תוקסעתהל היתווצמו הרותה יניינעב תוקסעתהמ ,ןוושחרמ שדוחד הדובעל ירשת
תכרבד ןיינעה ונשי םנמא .הדירי לש בצמ והזש ועדויב ,וחורב לופיל אוה לולע ,םלועה
הז ירה ףוס לכ ףוס לבא - "ןמא רמאנו" םויסה םע דחיב ,הכרב לש תונושלה לכ םע שדוחה
.הדירי לש ןיינע

.ןמקלדכ ,ןוושחרמ שדוח םיכרבמ תבשד חוכ תניתנהו הארוהה האב הז לעו

תדרל וילע ןוושחרמ שדוחבש הדבועה ינפמ דחפל המ ול ןיאש ידוהיל םירמוא שארל לכל
תכרב ירהש ,ירשת שדוחמ תחקלנ וז הדובעל חוכ תניתנהש ןוויכמ - םלועה יניינעב קוסעלו
שדוחד חוכ תניתנה תא ול שיש ןוויכמו ,ירשת שדוח ימיל תכיישה תבשב איה ןוושחרמ שדוח
יניינעב לועפל ,ןוושחרמ שדוחד הדובעה יניינע לכב וכרד חטבל ךלוה הז חוכב הנה ,ירשת
.םלועה

לכ םתוחו םויס) הרות-תחמש םע ןוושחרמ שדוח םיכרבמ תבש רושק אפוג ירשת שדוחבש טרפבו
לכ םיללכנו םילוע הבש ,הרות-תחמש ירחאלש תבשה איה וז תבש ירהש ,(ירשת שדוח ידעומ
..."ולוכיו"ד ןפואב הרות תחמש יניינע

:דועו תאז

ק"כ ידי-לע ונל הלגתנש יפכ) ט"שעבה םשב עיגמה וברמ עמשש ןקזה ר"ומדא תרות העודי
אוהש םיכרבמ תבשב וכרבמ ומצעב ה"בקה . . יעיבשה שדוח"ש ,(ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ
."הנשב םימעפ א"י םישדוחה תא םיכרבמ לארשי הז חוכבו ,לולא שדוחד ןורחאה תבשה

תורשפאה לארשי ינבל תנתינ ובש ןושארה שדוחה אוה ןוושחרמ שדוח םיכרבמ תבשש ,אצמנו
םיכרבמ - לארשי ינב - םהש הז ידי-לע ,ה"בקה לש ותכרבד חוכ תניתנה תא לצנל תונמדזההו
.רתוי יולגבו השגדהב איה הכרבה ירה - רבדבש תוכימסה ינפמו ,ןוושחרמ שדוח תא

םע ךלוה אוהש ינפמ - םלועה יניינעל הדיריה ינפמ דחפל המ ידוהיל ןיאש ןבומ הז לכמו
ותדובעב לעופ ידיל האבש ,ה"בקה לש ותכרבד חוכ תניתנה - ללוכ ,ירשת שדוחב לבקמש חוכה
.ןוושחרמ שדוח תכרבב - הנושארל - ידוהי לש

האורש יפכו ,הדירי לש ןיינעל רבדה הארנ תוינוציחבו הנושאר הפקשהבש יפ-לע-ףא ,ןכלו
וליאו ,'וכו ןונחת רמוא וניאו םידוקירו החמשב ידוהי קוסע ירשת שדוחבש ידוהי-וניא
יפכ אוה הז לכ הנה - 'וכו ןונחת רמואו םלועה יניינעב ידוהי קוסע ןוושחרמ שדוחב
ידוהיש יפכ - םתתימאל םהש יפכ םיניינעה תוימינפ דצמ לבא ;תוינוציחב םיארנ רבדהש
הדובעה חוכב איה (ןוושחרמ שדוחב) םלועה יניינעב ותוקסעתה הנה - םירבדה תא האור
שדוח יניינע לכ תא ומע אוה חקול םלועה יניינעב קוסעל ותכלבש ,ונייה ,ירשת שדוחד
.ירשת

ר"ומדא ח"ומ ק"כ ידי-לע הצפה לש ןפואב המסרפתנו התלגתנש) העודיה ט"שעבה תרותכו
םלועה יניינעב קסועש ףא ,ןכלו ,אצמנ אוה םש םדא לש ותבשחמש םוקמבש (ונרוד אישנ
ורוביד ןפואל הרואכל המודה ןפואב קסעה יניינעב רבדמו ,"הנומאב ונתמו ואשמ"ד ןפואב
ןיינע דצמ לבא ,רובידהו השעמה ןיינע דצמ אוה הז לכ הנה ,(לידבהל) ידוהי-וניא לש
."אצמנ אוה םש" - ירשת שדוח יניינעב תחנומ ותבשחמש ןוויכמ ירה ,הבשחמה

:וזמ הריתיו

תא ול שיש ועדויב םלועה יניינעב קוסעל הדיריה ינפמ דחפל המ ול ןיאש דבלב וז אל
הדובעה - איה הנווכה תילכתש תעדל וילע ,תאז דוע אלא ,ירשת שדוחד חוכ תניתנה
.אקווד םינותחתב ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנש ןוויכמ ,םלועה יניינעב תוקסעתההו

תא םיקולא ארב תישארב" - ןוושחרמ שדוח םיכרבמ תבשד הרותה תאירקב שגדומ הז ןיינעו
.הכוראב ל"נכ ,םלועה תאירבד ןיינעה תוללכ והזש ,"ץראה תאו םימשה

תוללכ לע חוכ תניתנו הכרב תכשמה - ןוושחרמ שדוח םיכרבמ תבשד ןיינעה תוללכ והזו
חטבל ידוהי ךלוה הז חוכבו ,(םלועה יניינעב תוקסעתהו הדובע) ןוושחרמ שדוחד הדובעה
.םאבצ לכו ץראו םימש ,םלועה יניינע לכב לועפל וכרד

יניינעב ןהו "םימש" יניינעב ןה ,ולוכ םלועה לכב לועפל ידוהי לש וחוכבש ליעל רומאכו
:"ץרא"

איה וז הדובעש ,ירשת שדוחד הדובעה תוללכמ התע הז אבש ןוויכמ - "םימש" יניינעב
.("ץרא") םלועה יניינעב ןוושחרמ שדוחד הדובעה יבגל "םימש" תניחבב

ץראו םימש ה"בקה לצאש דבלב וז אל ירה - ה"בקה לש וחוכב ךלוהש ןוויכמ :רקיעו דועו
רתוי םימשב (יוליגב) אצמנ ה"בקהש תוטשפב חנומ טושפ ידוהי לצא - הברדא אלא ,האוושהב
.ץראב רשאמ

יתנכשו" םא יכ ,"ךולכלכי אל םימשה ימשו םימש"ש ול םירמוא רשאכש - ךכ ידכ דעו
םניא "םימשה ימשו םימש"ש ,ונייה ,המינפ ובלב לארשימ דחאו דחא לכ ךותב ,אקווד "םכותב
,ימשגה הזה םלועב אצמנש יפכ ידוהי לש ובל ןכ-ןיאש-המ ,הניכשה יוליגו תארשהל "םילכ"
,ותנבהו ולכשב תאז ןיבהל אוה השקתמ - "םכותב יתנכשו" ה"בקה הז לע רמוא ,ףוגב המשנ
.הנומא לש ןיינעל אוה קוקז ןיידע ,הז ןיינעב םירבסההו םירואיבה לכ ירחאלו

...הכרב וילע אובת - הנומא לש ןיינעב ךרוצ אלל ,בטיה תאז ןיבמש והשימ ןאכ שי םא]
.[...םירחאל םג תאז ריבסהל הסניש יוארה ןמו

- "שממ לעממ הקולא קלח" - ותוהמ םצע דצמש ,ידוהי לש ותואיצמל עגונב הז ךרד לעו
'ה יח") הטמל המשנה תדירי םרט ירהש ,"ותנמוא" יהוז ,אקווד םימש יניינעל אוה ךייש
...(םיינחור םיניינע) "םימש" יניינעב התדובע התיה ,("וינפל יתדמע רשא לארשי יקולא

אילפמ" חוכב תוינחורו תוימשג רוביחד דחוימה שודיחב ךרוצ ןיא הלעמל התויהבש םג המו
ירחאל םגש ,ןבומ הזמו .דבלב םיינחור םיניינעל אלא תכייש הניאש ןוויכמ ,"תושעל
."םימש" יניינעל (רקיעב) איה תכייש הטמל התדירי

-לע ,אקווד םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל ה"בקה לש ונוצרש ןוויכמ - "ץרא" יניינעבו
.םלועה יניינעב תוקסעתההו הדובעה ידי

("םימש" יניינעב) ירשת שדוחד הדובעהמ ותאצב וחורב לפונ וניאש דבלב וז אל ,ןכלו
סחיב החמשה ןיינעב ולצא ןורסיח לכ ןיאו ,("ץרא" יניינעב") ןוושחרמ שדוחד הדובעל
שמשל יתארבנ ינא") ותדובעש ה"בקה לש ונוצרש ועדויב ,הרות-תחמשו תרצע-ינימשד החמשל
ועדויב :הברדא אלא ,("ותנמוא" יהמ הנימ אקפנ אלל) ץרא יניינעב היהת ("ינוק תא
תחמש תא תלעופ ("םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל") "ץרא" יניינעב הדובעה אקוודש
,ידוהיה לש ותחמשב םג הפסוהו יוליע לעפנ הז ידי -לע הנה ""וישעמב 'ה חמשי" ,ה"בקה
.הרות-תחמשו תרצע-ינימשד החמשהמ רתוי הלענ ןפואב ,"וישועב לארשי חמשי"

תישארב תבש ,וז תבשב הלעמלמ ול םינתונש תוחוכה תא לצני דחאו דחא לכש ןוצר-יהיו
םימש ,םלועה יניינעב ותדובעב וכרד חטבל ךליי הז חוכבו ,ןוושחרמ שדוח םיכרבמ תבשו
.םאבצ לכו ץראו

,הזב אצויכו ,העירזו השירח ,םלועה יניינעב תוקסעתהו הדובע - תוטשפב הזב הנווכהו
רבשנ בל הניינע השירחש תומוקמ המכב ראובמכ ,תוינחורב העירזו השירח קר אל ,ונייה
,הטושפכ העירזו השירח םג אלא ,היתווצמו הרותה יניינעד העירזה האב הז ירחאלו ,'וכו
.םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל ,םלועה יניינעב תוקסעתהו הדובע

תיישע םנכותו םתדוקנש ,ליעל םירומאה םיניינעה לכב וניתדובעו ונישעמ תוללכ ידי-לעו
לארשי חרפו ץיצי בקעי שרשי םיאבה" דועיה םויקל םיכוז - םינותחתב ךרבתי ול הריד
תוללכ לע יאקד ,("בקעי שרשי") העירזה ןיינע ידי-לעש ,ונייה ,"הבונת לבת ינפ ואלמו
הלואגה לע יאקד ,("לארשי חרפו ץיצי") החימצה ןיינעל םיכוז ,תולגה ןמזד הדובעה
."הנה ואובי לודג להק" - "םיאבה"ד ןפואבו ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה

,ונייה ,"הבונת לבת ינפ ואלמו" - ולוכ םלועה לכב הלואג לש ןיינע םילעופ הז ידי-לעו
,"הכולמה 'הל התיהו" ,יולגבו לעופב - םינותחתב ךרבתי ול הריד השענ ולוכ ,םלועהש
.ןדיד אלגעב ,ונימיב הרהמב
- םחנמ-תרות' - מ"דשת ןוושחרמ שדוחה םיכרבמ ,(א) תישארב תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 343-336 'מע 'א ךרכ מ"דשת 'תויודעוותהםימשב ,ולוכ םלועה לכב לועפל ותלוכיב ידוהי לש ותדובע ידי-לע
ולוכ םלועה לע תיבה לעב השענ ידוהיש ,ונייה ,םאבצ לכבו ץראבו

ידוהי-וניאל המודה ןפואב םלועה יניינעב רבדמו קסועש ףא
,הבשחמה דצמ לבא ,רובידהו השעמה ןיינע דצמ קר הז הנה ,(לידבהל)
ירשת שדוח יניינעב "אצמנ אוה"

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


הלואגל הקושתהו הייפיצה ידי-לע
שממ לעופב התוא םיזרזמ


?"תעדה חסיה"ל הריתס םושמ הלואגל הייפיצב ןיא םאה

הבשחמה ידי-לעש ,ונייה ,אצמנ אוה םש םדא לש ותבשחמש םוקמבש ט"שעבה תרות העודי
םירמואש יפכ] הלואגל הקושתהו הייפיצה ידי-לע טרפבו ,הלואגה ןיינעב תוננובתההו
םגו ,"םויה לכ וניוויק ךתעושיל יכ . . חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" םוי לכ תליפתב
-לעש דעו ,"אצמנ אוה םש" - ["ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו" םירמוא - בוט-םויו תבשב
."הנשיחא"ד ןפואב ,שממ לעופב הלואגה תא םיזרזמו םירהממ הז ידי

תחיש עודיכ - אקווד תעדה חסיהב אובי ונקדצ חישמש ל"זר רמאמל הריתסב הז ןיאש ,ןבומו
אלא ,הלואגה תודוא ו"ח ובשחי אלש הזב הנווכה ןיאש ע"נ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ ח"ומ
.'וכ רחא ןיינעל סחיב אוה "תעדה חסיה"ד שוריפה

,הנורחאל שדחתנש ןיינע וניא הלואגל הייפיצהו הקושתה ןיינע ירהש - ןכ רמול חרכהבו
וניוויק ךתעושיל יכ . . חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" םישקבמ הליפת לכבש ליעל רומאכ
ןיד קספכו !"ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו" םירמוא בוט-םויו תבשב םגו ,"םויה לכ
- "'וכ ותאיבל הכחמ וניאש ימ וא וב ןימאמ וניאש ימ לכ" (א"יפר םיכלמ 'לה) ם"במרה
.חישמה תאיבל תוכחל םיכירצש שרופמ ןיד-קספ ונשיש ,ונייה

רותב אל - תאזו ,חישמה תאיבל רשקב םייטרפ םיניינע המכ בתוכ ם"במרהש המ םג והזו
רמול חרכהב ,ןכלו .הכלהל ןיד-קספ רותב םא יכ ,הזב אצויכו רסומ וא הדגא לש ןיינע
.'וכ רחא ןיינעל סחיב אוה "תעדה חסיה"ד שוריפהש
(1783 'מע ,ד ךרכ ג"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות')


?רובידב םג הייפיצה תא אטבל בושח עודמ

הלגתמ רובידבש ןוויכמ - רובידב תאטבתמ הייפיצהו הקושתהש הזב דחוימה יוליעה ןבומ
.תומוקמ המכב ראובמכ ,"ורבדב האצי ושפנ"ד ןיינעה תויהל לוכיש דע ,'וכ שפנה תוימינפ
ופוג ירבא ראש לכ םגש ,ונייה - "הנרמאת ייתומצע לכ"ד ןפואב אוה רובידה רשאכ טרפבו
.הז רובידב םיפתתשמ

ירביאמ דחא אוה (הפה תואצומ 'ה ידי-לע רובידה אב ונממש) הפהש הזל ףסונ :רמולכ
ףוגה ירביא לכב שפנה אוה םדה ךוליהו בוביס ידי-לע הזב הז םילולכ םירביאה לכו ,ףוגה
לוכי רובידבש ןוויכמ ,שפנה תוחוכ לכל רתוי דוע עגונ רובידה ןיינע ירה ,(א"לס ק"הגא)
ייתומצע לכ"ד ןפואב אוה רובידה רשאכ טרפבו ."ורבדב האצי ושפנ"ד ןיינעה תויהל
.וטושפכ "הנרמאת

רשאכ םג הדיתעה הלואגד ןיינעה רבכ לעפנ - הדיתעה הלואגל הייפיצהו הקושתה ידי-לעו
!אצמנ אוה םש םדא לש ותבשחמש םוקמבש - ליעל רומאכ ,תולגה ןמזב ןיידע םיאצמנ
(1312 'מע ,ג ךרכ ג"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות')

רקיעה אוה השעמה


תויחהלו תויחל


תלוזה לע העפשהב קסעתהל ךירצ

ךיוא טבעלאב ןעמ ראנ ,ןיילא טבעל ןעמ סאוו ראנ טינ" ,תלוזה לע העפשהב קסעתהל םיכירצ
ח"ומ ק"כ ירבדכו ,("םירחא םג תויחהל שי אלא ,םמצעב םייחש ךכב יד אל=) "ערעדנא
השולש םיינש לע עיפשהל לוכי דחאו דחא לכש (ט"שת זומתב ג"י) ל"נה החיש ךשמהב ר"ומדא
!לארשי-ינבמ םיניינמ

העפשה ךרוצל ול ןתינ הז חוכש עדיל ךירצ ,תלוזה לע העפשהב חוכ והשימל שי רשאכ
,ונממ לבקל לוכיש רחא ןיינע תודוא בשוח ונממ עפשומש תלוזה רשאכ םג .השודק יניינעב
.השודק יניינעב וילע עיפשהל ידכ ונממ עפשומ ותויה תדבוע לצנל ךירצ
יתלב - 124 'מע א קלח ת"יש'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,י"שת זומתב 'ט ,תקוח פ"ש תודעוותהמ)
(הגומ


םלעתהל ול רוסא ומצעמ םג

בותכה ןושלבו ,ומצע תדובע תודוא םג רוכזל ךירצ ,תלוזב םע תוקסעתהה םע דבב דב ,םנמא
."םלעתת אל ךרשבמו" - "ותיסיכו םורע הארת יכ"ד המדקהה ירחאל -

ןבעלאב") תלוזה תא תויחהל וחוכבש ןוויכ ,תלוזה םע תוקסעתהה הקיפסמש םיבשוחה םנשי
ןצאגניא ןיוש רע זיא ךיז טימ" ,ירמגל ןכומ רבכ ומצעב אוהש היאר הז ירה ,("ערעדנא
חוכשל ןיא ומצע לע םגש - החישב ר"ומדא ח"ומ ק"כ עבותש יפכ - איה תמאה לבא ."קיטראפ
.("ןסעגראפ טינ ךיוא ךיז ףיוא ףראד'מ")

יפל דחאו דחא לכל אב (ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןושלב ארקנש יפכ) "רעקניגולק רעד" ,ערה-רציה
:ותוהמ

םע הדובעה תויהל ךירצש ,רציה ןעוט ,"עקיד'ךיז-ראפ" ,םמצע לע םיבשוח םעבטמש הלאל
תשרוה אל ךלש אירטלפל ךומס" ,תלוזה לע בושחל אלו ,ולש תימהבה שפנו ףוגה ררבל ,ומצע
."תמדוק ותדיבא 'וכ תדיבאו ותדיבא" ,"'וכ

."ותיסיכו םורע הארת יכ תיב איבת םידורמ םיינעו ךמחל סורפ אלה" :רמאנ ךכ לע

ןוויכ ,ומצע לע בושחל ןיא שפנ-חוקיפ לש בצמבש ,רציה ןעוט ,םינקסע םה םעבטמש הלאלו
[...] .הלוכ הרותה לכ החוד שפנ-חוקיפש

טינ ךיוא ךיז ףיוא טסלאז") ךמצעמ חכשת לא ."םלעתת אל ךרשבמו" :רמאנ ךכ לע
.("ןסעגראפ

רשב ,(אקייד "םלעתת אל) ךרשבמ" רשב שי ומצעב ול םגש חוכשל ןיא .ומצע לע חוכשל ןיא
.וככזלו וררבל ךירצש ירמוחו סג
א קלח ת"יש'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,י"שת בא-םחנמ שדוחה םיכרבמ ,סחנפ פ"ש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 148-147 'מע

יבר יצוצינ


הלוגס תנש


בתכ ,"השודקה ונתרות איהו ,הסונמו הקודב הלוגס הנשי"
לש התשיג לע * ןהינימל תולוגסה ישקבמל וסחייתהב יברה
ןרוקמש תולוגס תמועל ,ללכב תולוגסל ד"בח תודיסח תרות
,ינולפ ןמזבו ינולפ םוקמב הנתינש הלוגס" * לארשי גהנמב
* יברה עבק ,"םירחא םינמזבו תומוקמב הניינע דימת אל
תנש ונילע סורפב ,תולוגס יאשונב םייוטיבו תוארוה טקל
ס"שת


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

אוה יכ ,הלוע ףא אשונב יברה לש ויתויואטבתה ללשמ .תולוגסב קוסעלמ יברה ענמנ ללככ
איהש ,ד"בח לש הכרד םע דחא הנקב הלוע וניא רשא רבד ןהינימל תולוגסב תוקסעתהב האור
.תוימינפב 'ה תדובע לש ךרד

,(דפק 'מע בי ךרכ שדוק-תורגיא) ז"טשת תבט שדוח-שארד 'אב יברה בתוכ ,לשמל ,ךכ
:ינולפל

לע בתוכ ובו תולוגס רפס האר רשא ,בתוכ וב ,ולסכ ג"כמ ובתכמ לע הנעמב
- 'וכ דיה תמכח רבד

הקודב הלוגס הנשי ירה ,תולוגס רפסב אקווד ונוצר םאו ,וז ךרדמ ךלכ הנה
איהו ,הסונמו הקודב המכח ןכ םג הנשיו ,השודקה ונתרות איהו ,הסונמו
אלפנ דוחיבו ,הרותה דומיל ידי-לע המע דחאתהל םילוכי רשא ,ךרבתי ותמכח
.םש ןייע ,'ה קרפ אינתב ראובמכו

ןכ םג אוהש (ן"במר) םירמוא שיו ,ךיקולא 'ה םע היהת םימת רמאנ רבכו
.הרותה תוצמ ג"ירת רפסממ

תולוגסה ךרדמ ךלכ

:(דצש 'מע די ךרכ שדוק-תורגיא) ז"ישת טבשב ח"כב יברה בתוכ הזל המודב

["ןטש ערק" ףלק לע בותכל=] הלוגס ןיינע רפס הזיאב הארש בתוכש המבו
אלו ,הזב םיווש םישיאה לכ אלש תולוגס לש הז ךרדמ ךלכ הנה ,הזב אצויכו
הבו ,המו ךיא רורב תעדלו ןווכל דחא לכ דיב אלו ,הזל הז םיווש םירקמה לכ
.תווצמו הרות יניינע איה הסונמו הקודב הלוגסה העשב

רבדב לאשש םדאל ,(זמר 'מע ,ד ךרכ שדוק-תורגיא) א"ישת ןסינב א"ימ ,תרחא תרגיאבו
:תמייוסמ הלוגס

.תולוגס קינעהל יכרדמ ןיא ללכב

:בתוכו (םש) יברה ךישממ תאז תמועל

םוי לכב רמאי . . ש לדתשהלו תוזוזמה קודבל שי ידוהי תיב לכבכ ךא
.םיליהת

םיווש םינמזהו םישנאה לכ ןיא

-יטוקל - ח"שת ינש רדאב א"ימ) תואישנה םדוק יברה לש תרגיאב םיאצומ ונא םירבדה חורב
:לאשנש תירוקמ הלאשל תניינעמ הבושת ,(584 'מע ,כ ךרכ תוחיש

ילואש [לאושה=] ריעמו אינתה תא די-בתכב קיתעה ויריכממ דחאש המ ןיינעב
בותכל השע תווצמ ךרד-לע ןיינע ,ח"אדה תרות לש בתכבש הרות ,אינתב ךייש
.שממ המודב וניאש ףא הרות רפס

לכשבש םיניינע םנשי הדובעה יניינעב הנה יתעד תוינע יפל הארנש המו
,תיכפהה הדימב הדיקש ידי-לע הער הדימ תריבש :המגודל .םיילוגס םיניינעו
םעט יפ-לע אוה הז לכ - בוטב קר וב שמתשמש ידי-לע הוואתמה חוכ רוריב
.ילוגס ןיינע - הככ םימעפ ףלא םיכז ובילו וחומ ושענש םמורת הקדצ .תעדו
אוה םימעפלש המו ,םיווש דחא םדאב םינמזה לכ אל םגו םישנאה לכ ןיאש ןבומ
.יילכש ןיינע השענ רחא בצמב הנה ילוגס ןיינע קר ובצמב

תוצע שופחל הבוחה דחאו דחא לכ לע ירה לכש יפ-לעש הדובע יניינעב הנהו
עגונב ןה ,ומצע תדובעל עגונב ןה ,וניתובר ירפסב ראובמה יפ-לע םיכרדו
םגו) רמתיא רמתיאד יאמ ירה םיילוגסה םיניינעב ןכ-ןיאש-המ .ךומכ ךערל
.שודיחמ םידמל ןיא לבא ,(דימתל וא העש תארוהב הז היה םא ררבל ךירצ הזב

ךל שיו .יילוגס ןיינע והז ללכב הנה ל"נה אינתה די-בתכב קתעה ןודינבו
רכשכ 'וכו אינתה דומילמ ןמזה דספה אצי רשא ושפנב ךכ-לכ םשור השעיש םדא
בקונ תויהל לוכיש דבע - אבורד אבורב לבא .רבדה תשודק ושפנב עבקנש המ
תודובע לע ונמז תתל (הארוה יפ-לע ןכ-ןיאש-המ) ומצעב רחובו תוילגרמ
ינשב ל"זר ירופיס ינש םיעודיו .טושפו ,ללכ ךרדה איה וז אל ,תוטושפה
לטיב לבא ,הז ינפמ החדנ לכהש ,הווצמ-תמב קסעתהשכ אביקע יברש תווצקה
תופסות) 'וכ העיספו העיספ לכ לע ול ורמא ,הז ידי-לע םימכח ידימלת שומיש
קסעתה ,אריז 'ר ףייעשכ ,אסיג ךדיאלו .(א,זי תובותכ ןילטבמ ליחתמה-רוביד
...(א,חכ תוכרב) םימכח-ידימלת ינפמ םוקל שרדמה-תיב יחתפ לע הבישיב

ד"בח תרות לש הדוחיי

ק"הרה לש ותרמא תא יברה ריכזה (98 'מע ז"טשת שדוק-תוחיש) ז"טשת ולסכ ט"י תודעוותהב
לודג םלוע-לש-ונוביר וחקל" ,רמאו אינתה רפס לע אטבתה רשא ,ב'צידרבמ קחצי-יול יבר
םילענו םילודג םיניינעש ,ד"בח תודיסח תרותל התייה ותנווכ ."ןטק רפסל והוסינכהו הזכש
:רמאו ךישמה יברהו .הנבהבו לכשב רתויב תוטושפ תויתואל הב 'ודרי' רתויב

ויה .םדוקמ םג םייק היה ('וכו םילענ םיניינע תסנכהו תדרוה) הז ןיינע
תרימא יבגל רמאנש םשכ ,םיארוק םה המ וניבה אלו רהוז וארקש םידוהי
הלענ ןיינע שיש ה"לשב אתיאש םשכו ."תולהאו םיעגנב קסועכ" והזש םיליהת
וראבתנש םמצע םיניינעה תא רכוז וניא רשאכ) ןמצעלשכ תותכסמה תומש תרימאב
.(תותכסמב

זאמ ויהש 'תולוגס' לש םיניינע םניה ,המודכו תומש תעבשהכו - ולא לכ ךא
,('ףיקמ' לש ןפואב תחת קמועל דריי םור קמועש :איה םתרטמשכ) םדקמו

ןפואב םירושק ויהי תחת קמועו םור קמועש ,אופא אוה ,ד"בח לש השודיח
אלפנ דוחי ןיאש אלפנ דוחי" והזש אינתב רמאנכ ,הגשה ידי-לע תאז ,ימינפ
."והומכ

ךרבתמ - בויאמ הטורפ לטונה

.תומייוסמ תולוגסב שומישב יברה ךמת םיתיעלו ,ללכהמ םיאצוי שי ךא

ול הרוהו עבטמ ול קינעהש ,םדוקה יברה לצא םייוסמ ידוהי רקיב ד"שת וא ג"שת ףרוחב
תירבה-תוצרא אבצל וסייוגש םיבר םידוהיל הנתינ וזכ הארוה .ןטק-תילטה ילושב ורפותל
.(ו 'מע 'ז ךרכ צ"יירהומ ר"ומדא שדוק-תורגיא הוושה)

'מע א"כ ךרכ שדוק-תורגיא) בתוכ - 'ש"מרה' ,האישנ יבד הינתח זא - ונרוד אישנ יברה
:הז ןיינעב (מ

.א"טילש ר"ומדא ק"כ יוויצכ ןטק-תילטב עבטמה רפת יאדווב

ןילופ יר"ומדא גהנמ תודוא הלאשב יברה לא ידוהי םעפ הנפ (י"חשת תנשב) תואישנה תפוקתב
:(ס 'מע ז"ט ךרכ שדוק-תורגיא) ובישה יברה .הרימשל תועבטמ וקינעהש

לכש . . ל"זר רמאמ עודי ירהו ,אוה ויניינעב אנימ-אקפנ יאמל ןויע ךירצ
...הלטבל אלש תויהל םיכירצ ולש םישעמו םירוביד תובשחמה

לטונה :ב 'מע ףוס ו"ט ףד ארתב-אבב תכסמב ,וז הגהנהל רוקמ יברה ול בישה תאז לכבו]
.[ךרבתמ בויאמ הטורפ

האופרל הלוגס ןיב

-יטוקלבו (הלגנ) ולש ךורע-ןחלושב ןקזה ר"ומדא ירבד טוטיצ ךות ,הבחרהב יברה ראיב ךכו
םוי תודעוותה) עבטה ירדגבש האופרל עבטהמ הלעמלש הלוגס ןיב לדבהה תא (תודיסח) הרות
:(62 -61 'מע ,ו ךרכ 'םחנמ-תרות' ,ב"ישת זומתב ג"י ,א

ידי-לע האופרה האב ךאיה ונל עודי ןיא" - עבטה ךרדב תישענש האופרל דוגינב - הלוגסב
ךרדב םיאפרמ םהש שיו ,עבטו האופר ךרדב םיאפרמה םיניינע שי" יכ ,"הז רבד תיישע
הזיא שי םוקמ לכמו ,וילא הז ידי-לע האופר תויהל ךרד ןיא עבטה ךרד יפ-לעש ,הלוגס
ידי-לע תויהל םיעבטה םיאפורה תלכשהו תגשהב תגשומ הניאש המב האלפנו הקוחר ךרדב הלוגס
."וז האופר הז

- דיעמ שוחהש אלא ,הלוגסל ותוא השועש הז רבדבש הנוכתה תא םיניבמ ונא ןיא ,רמולכ
."לכשה תגשהמ הלעמלש רבד אוה הלוגס"ש אצמנו .הלוגס יהוזש - (רבדה תלועפ) האצותהמ

:תבש תוכלהב - הלוגסל האופר ןיב קוליח וניצמ הז םעטמ

םינפוא םימייק - לכש יפ-לע התלועפ ןפואו רדס ןכלש ,לכשה יפ-לע איהש - האופרל עגונב
הלעמל איהש - הלוגסל עגונב ןכ-ןיאש-המ .בורה תעד ,הלוחה ,אפורה תעד לע םיכמוס םהב
ןיאש ןמז לכ - הלוגס לע החכוה םניא לכשה ירדגש ךכ ,לכשה יללכ הב םיכייש אלו לכשהמ
.תבשב התושעל רוסא ,(םירחאל האפיר רבכש ,הקודב) הלוגס יהוזש תואדוובו רוריבב םיעדוי

ונימיב תופקת ןניא ס"שבש תולוגסה

:יברה רמא (382 'מע 'א ךרכ ג"משת 'תויודעוותה') ג"משת תנשב תודעוותהב

ל"ירהמב אבוהו) םינושארב אתיא - ס"שבש תואופרו תולוגס יניינעל עגונב
ןכלו ,'וכ תואופרהו תולוגסה םג ונתשנ ,םייעבטה ונתשנש ןוויכמש ('וכו
.ולא ונימיל םה םיכייש ס"שב ורכזנש תואופרהו תולוגסהש חרכה לכ ןיא
סח קפס ליטהל אובי אל דחא ףאש ידכ הז ירה - הרתי השגדהב הז ןיינע םישיגדמש המו
תולוגס יניינע תודוא רבודמ ובש קלחל עגונב םינפ-לכ-לע) הפ-לעבש הרותד התתימאב םולשו
ונתשנש שיגדהל ךרוצ שי ןכלו ,'וכ הליעומ הניא ס"שב האבוהש הלוגסהש ותוארב ,(תואופרו
.'וכ םייעבטה

ינפ" לעב ר"ומדאה םימיל - רתלא םחנמ-סחניפ יבר ןואגה יברה לצא רקיב הנש התואב
תולוגסהש ,וז הדבועב ןיאש ,הז ןיינעב תוכיראב ומע חחוש יברהו ,ל"צז - רוגמ "םחנמ
.(ךליאו 186 'מע 'המכחה לצב' האר) הרותה תויחצנב העיגפ לכ ,ונימיב תופקת ןניא ס"שבש

ונתשנ אל םיעבטה ,תוינחורב

:(188 'מע םש) םש יברה לש ותנקסמ רתויב תניינעמ

םלוא ."םייעבטה ונתשנ" ןאכש םושמ ,הטמל שומיש ללכמ האצי הלוגסהש המ
.תונתשהל ךירצ הלעמל אוהש יפכ עבטה ףאש בייחמ וניא ,הטמל אוהש יפכ עבטה

ינש תא תללוכ הלוגסה םג ךכו .ינחור ילוחב רושק אוה ירה ,ימשג ילוח
תולוגסב ףא ,ךכ . . תוינחורב איהש יפכו תוימשגב איהש יפכ :םיניינעה
.ולטב ןכאש

םרוגל רשקב םלוא .תוימשגב - םטושפכ ,הלוגסבו ילוחב ?םירומא םירבד המב
,המכו-המכ-תחא-לעו ,ידוהי לש ויניינע לככ - ינחור ןיינע אוהש ילוחה
שמתשי םא ירה - המשנה תואירב ךפיהמ האצותכ איהש ףוגה תואירב ךפיה
.םויכ םג ליעותש יאדווב ,תוינחורב הלוגסב

תועמשמהש ארמגב אתיא :(תימשגה וזל תינחורה הלוגסה ןיב) לעופב לדבההו
ןיא" - הרותה דומיל ,הייתש לש וליאו ,תווצמ םויק איה ,הליכא לש תינחורה
תוימשגב ירה ,הייתשו הליכאב תורושקה תולוגסה יבגל ,ןכלו ."הרות אלא םימ
.רקיעה איהש - תוינחורבכ אלש ,תוליעומ ןניאו םלועה דספנ הטמל

הליפתהמ קלח ןניא תולוגס

עודמ ,הלאשה לע יברה בישמ ,(283 'מע ,ט ךרכ תוחיש-יטוקל) ז"טשת ירשתב ז"ימ בתכמב
:ןקזה וניבר רודיסב םירכזומ אל וליפאש ,םירקיעה ג"י תא םוי לכב רמולמ ש"נא םיענמנ

לש ורודיסב רכזוה אלש ןוויכש ,היינשה . . ב תצרותמ הנושאר הלאש הנהו
. . ןקזה וניבר איבה אלש םעטה . . םירקיעה םירמוא ןיא ןכל ,ןקזה וניבר
אבומו הלודגה תסנכ ישנא ונקיתש המ לע הפסוה לכ הנה . . הרעשה ךרדב קר
...הפסוהב רהזיהל שי . . םינושארב

:יברה בתוכו ףיסומ ךשמהבו

ץיראקמ סחניפ יבר צ"הרה םשב םולש-תרמשמ רפסב אבומה ינממ םלענ אל הנהו
טושפו ,המכשהב םירקיע ג"יו ןמה תשרפ םוי לכב רמאל הסנרפל הלוגס רשא
הליפתה חסונל ןיינע םניא ינולפ ןמזו ינולפ םוקמב םירמאנה הלוגס יניינעש
.םינמזה לכבו תומוקמה לכב הניינע וז הארוה דימת אל םגו לארשי ללכ לש

'הלוגס תעבט' תדינע תלילש

ינולפ תלאשל יברה סחייתה (טצ 'מע ,ג ךרכ 'גהנמו הכלה ירעש') ג"ישת רייאב ו"טב
לאשו ,"םישודק תומש םיקוקח הילעו ףסכ תעבט ול השע םירפסב בותכ אצמש [המ] יפ-לעש"
."'וכו הלוגס רותב ודי לע [תעבטה=] ותוא אשי םא" יברה לש ותעד-תווח

:לוכו לוכמ ןיינעה תא יברה ללוש ותבושתב

,תועבט תושבול םישנ קר ,אצמנש םוקמבו ,ותביבסב ירה ,יל עודיה יפל הנה
תשודק ןיינע לע ףסונ והזו 'וג רבג שבלי אל םושמ ששח הזב שי אלימבו
ךרד רבועש םוקמה ןיינעב ןה ,הברה הזב רהזיהל שיש תעבטב םיקוקחה תומשה
- םירפסה ושבתשנש ןוויכ םמצע תומשה תשודק ןיינעב ןכו ,םשל סנכנש וא םש
.םיעודי םישנאמ תומכסה אלב וא ללכ המכסה אלב וספדנש םירפסה םתוא טרפבו
השע רבכש ןוויכ רתויה לכלו ,תעבטה אשי אל יתעדל ,םימעטה ולא לכמ אלימבו
.ןשי וב ורדחב תעבטה קיזחי הנה ,תומשה וקקחנו השעמ


"תולעמה ריש" תיילת

.דדוע ףאו יברה בייח םתואו הלוגס תניחבב םהש םיניינע לארשי יגהנמב שי ,תאז תמועל
גהנמה קוזיח לע יברה ררוע (37 'מע 'ב ךרכ ז"משת 'תויודעוותה') ז"משת תנשב ,לשמל
:"תולעמה ריש" תדלויה תיבב תולתל

תדלויה תיבב תולתל - 'אוה הרות לארשי גהנמ' - אנד תמדקמ לארשי לש םגהנמ
םוקמ לכב) ב"ויכו ,'תולעמה ריש' ,םיקוספו תומש םע (תועימק וא) תואקתפ
. המצע הדילל עגונב ןה - דלוולו תדלויל 'וכ הרימשל הלוגסכ ,(וגהנמ יפכ
.תובוט םינשו םימי ךרואל ,הדילה ירחאלש םימיל עגונב ןהו .

:רמא ףא יברה

רדחב תויולתה וב אצויכו "תולעמה ריש"ד תואקתפהש . . אפורל וריבסישכ
הנימאמ איה תמאב ירהש) תדלויה לש החור תא תודדועמו תועיגרמ תדלויה
.םדצמ תודגנתה םוש היהת אל יאדווב - ('וכ הרימשה תלוגסב

םימי תוכיראל הלוגסכ האווצ

שדוק-תורגיא) ול בתכ יברה .ואובי םימיל ומצעל ןיכהש האווצ חסונ יברל והשימ חלש םעפ
:(געש 'מע ,'ד ךרכ

.םינשו םימי תוכיראל הלוגס המצע איה האווצ תביתכ רשא ,ורמא םעפ

רדאב 'ב ,המורת תשרפ שדוק-תבש יאצומ) ח"משת תנשב יברה יפמ עמשנ דיערמו שיערמ יוטיב
:ומצע יפלכ ,(402 'מע 'ד ךרכ ח"משת 'תויודעוותה' -

"הלוגס" הב שי "םלוע לש ונובשח בשחנו ואוב" הלאשה לע רובידב הנעמה
םיניינעב (םירובידו) תולועפש םירפסב אתיאדכ - תובוט םינשו םימי תוכיראל
םג ותמגוד וניצמו ,תובוט םינשו םימי תוכיראל "הלוגס" םיווהמ אד-ןוגכ
םינשו םימי תוכירא םלצא ףסותינ הז ירחאל רשא . . וניאישנ וניתובר לצא
ר"ומדא ק"כ בתכ ח"מרת תנשבש ,11 'מע רענל ךונח סרטנוק האר] תובוט
- תובוט םינשו םימי ךיראה ,הז ירחאלו ,הנושארה ותאווצ ע"נ (ב"שרהומ)
...[הנש ב"ל

םימי תוכיראל 'הלוגס' רותב - רומאכ - ל"נה הלאש לע הנעמל םיאב ןאכמו
.בבל בוטו החמש ךותמ ,הלגנהו הארנה בוטב ,תובוט םינשו

אמייקו אייח אערזל תולוגס

םידומע ,ד ךרכ) 'גהנמו הכלה ירעש'ב וזכור אמייקו אייח אערזל תולוגסו תוצע לש ףסוא
:ןהמו (ול-גל

דומיל אלב םימי השולש ורבעי אלש ןפואב") תודיסחה תרותב תוקסעתה ;החפשמה-תרהטב קויד
תוזוזמו ןיליפת תקידב ;תודיסחה תצפה ;(ימוי אינת רועיש לע ףסונ ,"תודיסחה תרות
תורשקתה הארו) שדוקה -ץראל היילע ;תבש תורנ תקלדה םדוק השאה ידי-לע הקדצ תניתנו
.(16 'מע ,גי ןויליג

:םירכז םינבל הלוגס

הקדצל רקוב לכב העובק הניתנ ;ךרבתי םשה תבהאו הרותה תבהא ,לארשי תבהאב הפסוה
-ףסוי םשב ןבל אורקל הטלחה ;"םיינע םידימלת לש הייתשו הליכאב הרושק הקדצ היהתש"
.םיחרוא תסנכה ;קחצי

:טער 'מע ,ד ךרכ שדוק-תורגיאבו

תואירב תבטהו . . ריוואה תא תככזמ - תודיסחה תרות - איהש האלפנ הלוגס
.תוימשגב וטושפכ םג ותרות דובכ

םינוש םיניינעל תולוגס

:(כ-טי 'מע 'ט ךרכ שדוק-תורגיא) תולוגס יניינעב דועו

ןכו תורשכ ןלוכ ויהיש םתיבב תוזוזמה וקדבי הנה ,הלוגס ןיינעב בתוכש המו
וניברד ןיליפת התעמ חיני םינפ לכ לע וא חינמ יאדוובו ,ולש ןיליפתה תא
רקובב ישימחו ינש םוי לכב ושירפי ותגוזו אוהו ,םתוא םג קודבי אלימבו םת
תקלדה םדוק הקדצל השירפמ 'יחת ותגוזש המ לע ףסונ הקדצל תוטורפ הזיא
.תורנה

:םש ךשמהבו

.לכ ינפב הניגמש איה הלוגס הקדצ

:יברה בתוכ (ונש 'מע ,ג ךרכ 'גהנמו הכלה ירעש') ז"טשת תבטב ח"ימ בתכמב

,םייניעב תעגלו ,הלדבהמ רתונה ןייב תועבצאה לובטל ,לארשי גהנמ יפכו
ויניע רואמל הלוגס איה וז ,םירפסב אבומה יפכש - ינוציחה םדיצבש ןבומכ
.םדא לש

:(זנש 'מע םש) ו"טשת ןוויסב 'חב

.םיינישל הלוגס - הנבל שודיקב ריהז חטב

:(232 'מע ,'א ךרכ 'ךלמ שדקמ' - ז"משת ןושחרמב 'ב םוימ בתכמ) הסנרפל הלוגסו

.הסנרפל תולוגסהמ םג הז ירהו 'וכו תודהיה תצפהב קסוע חטב

...תילוגס הינמ

:אבה ןפודה-אצוי עוריאב םותחנו

תשרפ תבשב יברה ירבד תא ונטטיצ (16 'מע ו"נשת םיטפוש פ"ש) תורשקתה לש חק ןוילגב
שקיב יברהו ,םיישקל העלקנש הנוכשה קוזיחל םיתב תיינקל 'הרבח'ה ןיינעב - א"לשת ץקמ
:הקזחל

ד"בח לש הכרד הנוש ללכבש תורמל . . הלוגס יניינעב תאז רושקל יתעדב הלע
...'םיניינע עשילופ' ףידעמ םלועהש לעופב םיאור ךא ,ת"גח ךרדמ

לכל וקנעוי רשא םידדוב םירלודב הכרע תא םלשיו הינמ שוכרי ומצעב אוה יכ זירכה יברה
."יב תויולתה תוכרבה לכו םיבוטה םירבדה לכ ואובי ודיצלו" - 'הרבח'ב הינמ שכורתודיסחה ינייעממ


תישארב תשרפ


(א,א) תישארב

(י"שר) תישאר וארקנש לארשי ליבשבו . . תישאר תארקנש הרותה ליבשב :ארב תישארב

קר תודיסחה התלגתנ אופא עודמ ,אוה ינויחו בושח הכ תודיסחה דומיל םא :םילאושה שי
?םינורחאה תורודב

ךמצע עגה .לארשי ליבשבו הרותה ליבשב ארבנ םלועהש ,י"שר ירבדב אוצמל ןתינ ךכל הבושת
עריא ףא ,הרות -ןתמ .הנש םייפלאכ ורבע ,וניבא םהרבא ,ןושארה ידוהיה תדלוה דע -
!האירבה רחאל הנש הנומשו םיעברא תואמ-עברא םייפלא ,רתוי רחואמ

ןמז ףלח ןכ-יפ-לע-ףאו לארשי ליבשבו הרותה ליבשב אלא ארבנ אל םלועה !אוה רבד אולהו
!הרות-ןתמ דע רתוי דוע הכורא הפוקתו ,םהרבא לש ותדיל דע רתויב בר

וליפאו םיימשגה ןהינינע ליבשב ,ןליבשב ארבנ םלועהש תוירבה ורבס ,וז הפוקת לכ ךשמב
.האירבב רתוי תילענו תימינפ תילכת תמייקש ןתעד לע הלע אל

,רומאכ איהש ,האירבה תנווכ תילכתב עוגפל ידכ ףלחש ברה ןמזב ןיאש םידמל ונאצמנ
,התלגתנש דע ףלח ןמז המכ בושח הז ןיא ,תודיסחה תרות ןיינעב םג ךכו .לארשיו הרותה
.ךכל וניכז ףוס-ףוסש רקיעה
(69-70 'מע ד"שת תוחישה-רפס)


(א,א) תישארב

(בל הנשה שאר) אוה רמאמ ימנ "תישארב"

?תורמאמה ראשב רמאנש יפכ ,"רמאיו" שרופמ ןפואב רמאנ אל עודמ

:שטירזעממ דיגמה ריבסמ

םיקולא ארב תישארב" רמאנכ ,תויתואה תא ה"בקה ליצאה תישארבש ,םילבוקמה ירפסב אתיא
םלועה לכ תא ארב ולא תויתוא ידי-לעו 'ת דעו 'אמ תויתואה וארבנ הליחתב ,רמולכ - "תא
.ולוכ

יכ) הרימא אלל ,דבלב הבשחמב התיה ,תויתואה תלצאה ונייהד ,הנושארה האירבהש אצמנ
יכ ,"רמאיו" הנושארה האירבב רמאנ אל ךכ םושמ .(תויתוא רבכ שיש רחאל קר תירשפא הרימא
.דבלב הבשחמ תניחבב אלא ,רובידו רמאמ ידי-לע התיה אל וז
(א 'מע 'ב ףד תישארב הרות-רוא)


(א,א) ץראה תאו םימשה תא םיקולא ארב תישארב

םתוא םייקמו היחמ ,הווהמה יקולא חוכ שי ץראה אבצב ןהו םימשה אבצב ןה ,םיארבנה לכב
.עגרו עגר לכב

.(ספאו ןיא ארבנה היה וידעלב יכ) "ארבנ לכ לש תיתימאה ותואיצמ" איה וז תיקולא תויח
ינפב תמייקתמה תואיצמכ ומצע תא שיגרמ אוהו התוא שח וניא רשא ארבנהמ םלעהב איהש אלא
.המצע

.רבדו רבד לכבש תיקלאה תויחה הלגתתש לועפל ,הדובעה תישאר אופא יהוז

:רמאנש והזו

,אוה ןושארה דיקפתה - "תישארב"

תיקולאה תויחהו שפנה תא תולגל - "םיקולא ארב"

םימשה אבצב היוצמה - "םימשה תא"

.ץראה אבצ לכב היוצמהו - "ץראה תאו"

(הריתי הדימבו) ךכ ,ותולגל ךרוצ שיו םלענו רתסומ ,םלועב רבד לכבש יקולאה חוכהש םשכ
לעממ הקולא קלח איהש תיקולא שפנ שי לארשימ דחא לכל .ידוהיו ידוהי לכב ןיינעה םייק
ודיקפת .הילע םימילעמו םיריתסמ םה ,תימהבה שפנבו ףוגב תשבולמ איהש תמחמ םלואו .שממ
.תיקולאה שפנה תא תולגלו הז םלעה לטבל ידוהיה לש
(439 'מע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקל)

* * *

.םיינחור םיניינע - "םימש"

.םיירמוחו םיימשג םיניינע - "ץרא"

ןה - ול שיש המ לכש דימת רוכזל ידוהי לע - "ץראה תאו םימשה תא םיקולא ארב תישארב"
ול אב לכה (המודכו תואירב ,רשוע) ולש תוימשגה ןהו (ותמכוחו ותרות) ולש תוינחורה
.ה"בקהמ

ארוב ה"בקהש םשכ אלא ,"הזה ליחה תא יל השע ידי םצועו יחוכ" וליאכ תומדל םדאל ול לא
.םדאו םדא לכל תעפשנה תיטרפה העפשהה תא ארוב אוה םג ךכ ,עגר לכב ולוכ םלועה תא
(437 'מע ב ךרכ תוחיש-יטוקל)

* * *

,ש תעדל םדאה לע תישאר - "תישארב"

תיבה-לעב אוה אליממו ואולמו םלועה תא ארב ה"בקה - "ץראה תאו םימשה תא םיקולא ארב"
,םלואו .ולוכ םלועה לע ידיחיה

םדאה לעו ךשוחב ןיידע יוצמ ןקתל םדאל דיעוה ה"בקהש קלחה - "םוהת ינפ לע ךשוחו"
,ידי-לע תאז .וריאהלו ונקתל

ךרבתי 'ה תווצמ תא םייקמו ;"רמאיו" - הרות דמול םדאהש ידי-לע - "םיקולא רמאיו"
,יזא .("עבטה" היירטמיגב) "םיקולא" - םייעבטו םיימשג םירבדב ושבלתנ ןלוככ ןבורש

.רואל םלועה ךשוח תא ךפוה אוה - "רוא יהי"
(1247 'מע ,ד ךרכ תוחיש-יטוקל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
ישיש םוי
ירשתב ח"כ

.1שדוק תבש-ברע לכב ליגרהמ רתוי ,הקדצ תניתנב ףיסוהל שי םויה

תישארב תשרפ שדוק-תבש
ירשתב ט"כ

ןעמ יוו יוזא" :2וניאישנ וניתובר םגתפ עודי .ןוושחרמ שדוח שאר-ברעו שדוחה םיכרבמ
ךכ ,תישארב תבשב םיבצייתמש ךרדכ=] "ראי ץנאג א טייג יוזא ,תישארב תבש ךיז טלעטש
.[הנשה לכ תכשמנ

לכ תרימא ירחא .רוביצב םיליהתה לכ תרימאל תסנכה-תיבל ש"נא וצבקתי 3רקובב םכשה
ורמאי - לבא וא טייצראי - בויח שי םאו .םותי שידק םירוה ול ןיאש ימ רמאי ,םיליהתה
ירחאש 'ןוצר יהי'ה תא (4שידק רמואה ונרמאי - תוחפל) הליחת ורמאיו ,רפס לכ רחא שידק
.5הליפתה ךכ-רחאו ,םלוכל ןבומ היהיש תודיסח לש רמאמ העשכ ודמלי ןכ-ירחא .הז רפס

ןיק-לבות תוחאו" :םייסמ ישימחה - 'המימת הרות' שמוחב ספדנכ - םילועה ןיב תוקספהה
.(הכ,ה) "םיקולא ותוא חקל" :ישישהו ;(בכ,ד) "המענ

.6(במ-חי,כ א-לאומש) "שדוח רחמ ,ןתנוהי ול רמאיו" :הרטפה

10-ו 4.28 רקוב תונפל ןושאר ןםוי :דלומה .7שדוחה תכרב ינפל דלומה ןמז תעדל ןוכנ
.ינשה םויבו ןושארה םויב רחמ :ןוושחרמ שדוחה םיכרבמ .םיקלח

.8"םימחרה בא" םירמוא ןיא

5םוקמה יאנתל םאתהב - הנמז .9תסנכה תיבב - תודעוותהה .תודעוותה םוי איה םיכרבמ תבש
ורדסי תונבהו םישנה .תיבה-ינב םע םתיבב הכישמהל ולכויש ןפואב הרדסל שי ,ללכ ךרדב .
.10תבש יאצומב וא ,תבשב ןמצעל תודעוותה

.11'ריתי אליחב' דעוותהל םיגהונ םידיסחה ויה תישארב תבשב

,רוכמל ,תסנכה-תיב יאבגל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ הוויצ ,ז"ישת תישארב תבש תודעוותהב
רוכמל וגהנ רתוי תורחואמ םינשב .הלילגו ההבגה ,הנשה לכ לש 'תוילע'ה תא ,הנש לכבכ
תוילע ;ותסנכהו הרות-רפסה תאצוה :ראשה ןיב ,ורכמנ תונורחאה םינשבש דע ,תופסונ תווצמ
.12(יברה לש תויודעוותהה תואצוה=) 'שודיקל ןיי' ;'רואמל רנ' ;'קזח'

."ךתקדצ" םירמוא ןיא החנמ תליפתב

ורמאי ,הכישחשמ ןהו םויב ןה תיזכ ולכאש םתוא ,הלילה דע תישילש הדועס הכשמנ םא
.13'אוביו הלעי' ךכ-רחאו 'הצר'

.14"וכרדל ךלה בקעיו" :בוש םיזירכמ תישארב תבש יאצומב

:ק"הראל ונייח תיבמ םירזוחה תעידיל *

העשב םינפ-לכ-לע ,שדוק-תבש-יאצומב לע-לא תוסיטב רוזחל םמצעל םיריתמה ש"נאמ שי
:הנע יברהו ,אשונב יברל קתפ ותעשב סינכה ש"נאמ דחאש םסרפל יאדכו .11:00 ומכ תרחואמ
םילימ המכ רשאכ) ל"כע ,"ל"דו הארמההל ןוריוואהד תונכהה תוליחתמ יתמ הלאשה העודי"
.15(ןהיתחתמ םיווקב תושגדומ

ןושאר םוי
ןוושחרמ שדוח-שארד 'א ,ירשתב 'ל

.16החנמו תיברע תוליפתב אל םג ,הביתה ינפל דרוי לבאה ןיא ,ףסומ וב שיש םוי לכב

.17םוי דועבמ תיברע םיללפתמ םא םג "אוביו הלעי" תיברע תליפתב םירמוא

לבא ,רובידב 18הרשע-הנומש ינפל "אוביו הלעי" זירכהל ןיקיספמ ןיא שדוח-שאר לילב
.19תאז ריכזהל ידכ המודכו ןחלושה לע םיחפוט

(קפתסה וא) רכזנ םא - החנמבו תירחשב .רזוח וניא ,תיברע תליפתב אוביו הלעי רמול חכש
אוביו הלעי רמאי ,20"ךיקוח ינדמל" םייסי ,"ןויצל ותניכש ריזחמה" לש "'ה" תרימא רחאל
םא ."םידומ" ינפל ,םש "אוביו הלעי" רמאי ,הכרבה תא םייס רבכ םא ."הנזחתו" ךישמיו
ויהי םויס רחאל רכזנ םא ."הצר"ל רזוח ,ינשה ןוצרל ויהי םויס דעו "םידומ" ליחתה רבכ
הביתה ינפל תדרל יאשרו .21"חתפת יתפש 'ה" רמוא וניאו הליפתה שארל רזוח - ינשה ןוצרל
םא ,ןוזמה תכרבב .22רזוח וניא ,ףסומ תליפת ירחא רכזנ םא לבא .הז םוקמב ץ"שה תרזחל
- ךכ-רחא רכזנ םאו ,רודיסבש חסונכ רמאי ,הלילב וליפא ,"ביטמהו בוטה" תכרב ינפל רכזנ
.23רזוח וניא

.24ללהה תא םהב םירמוג ןיאש םימיב םג ףוסו הליחת ללהב ךרבמ דיחיה רשא םיגהונ

.16הליפתה לכ םויס רחא םידמול םירועישה תא לבא ,ףסומ םדוק םיחינמ ןיליפתה לכ תא

ןיליפת םייתניב םיחינמו ,שידקה ןיבל הרותה-רפס תסנכה ןיב לודג קספה שיש ןוויכמ
שידקה תרימא ינפל רומזמ הזיא רמול ךירצ ןכ-לע ,'וכו עמש-תאירק םיארוקו םת-ונברד
.25ףסומ ינפלש

דוע םע ףיסוהל רשפאו ,י"שר שוריפ םע דחא קוספ שדוח-שאר לכב דומלל קיתע גהנמ
קרפ רמוא ג"י ןב אוה םא ,המגודל) וייח תונש רפסמל םיאתמה םיליהתה קרפמ ,םישוריפ
בוש קרפה תא דומלל םירזוח ,רוביעה תנשב ןכו ,םיקוספ ב"ימ תוחפ ליכמ קרפה םאו ,(ד"י
םיקוספ רתוי וא םיינש םידמול ,םיקוספב הבורמ קרפה םאו ;הנשה ישדוח רפסמכ הלעיש דע
.16שדוח-שאר לכב

.[הנשה ךשמב ה"יא ואבוי שדוח-שאר לש םיפסונ םיגהנמ]

,ינש םוי
שדוח-שארד 'ב ,ןוושחרמב 'א

.17רזוח וניא "אוביו הלעי" חכש םא ,שדוח-שארד 'ב ליל לש תיברעב םג

ישילש םוי
ןוושחרמב 'ב

.ליגרכ ןונחת םירמוא ךליאו םויהמ
'יס 'הקדצ ירעש'ב טקלנה האר) תבשה םוי דעב םג ,לופכ םוכס 'הנשמ' וב םינתונש ,ק"שע לכ לע ףסונב (1
ע"ס ג"ח ו"משת תויודעוותה) "הקדצ תניתנב םיפיסומ שדוח-שאר-ברעב"ש םושמ ,דחוימב ףיסוהל שי םעפה ,(אס
.(593

שדוח-שארב הקדצ תניתנב תוברהל לארשי גהנמ םינורחאהמ איבה ,זע ע"ס 'ד"בח - ח"ר יגהנמו יניד' 'סב
.'הקדצ ירעש'ב אל םג ,יברה יבתכו תוחישב אבומ ויתאצמ אל ע"על ךא ,ומצע

'מע 'י ךרכ תוחיש-יטוקלמ חיכומ 'ת ע"ר 'ד"בח יגהנמ רצוא'בו .נ"שו ,556 'מע כ ךרכ תוחיש-יטוקל (2
'מע א"ח ב"נשת תויודעוותה .44 'מע ד"שת ש"הס :תישארב תבשל רשקב דוע) .הז ללכב תבש-יאצומ םגש ,190
.(188

-תורגיא האר) םדקהב הנמילשי - רחאמהו ,(30 'מע ש"זר ץבוק) רוביצב הליפת החוד הניא םיליהת תרימא (3
.(חעקת 'מע ג ךרכ ,צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק

ןאכ םגו ,(םיליהתה לכ ףוסב רמאש א"י) םיליהתבש רפס לכ תרימא רחא 'ןוצר יהי' רמול גהנ אל יברה (4
.רמאנ וניא תאז אללש עמשמו ,רפס לכ לע שידק תרימא רתוי בשייל ידכ קר ותרימא עיצה

םינמזה םתואב אלא יברה רמא אל םיליהת תרימא ירחאו ינפל םרמואל םיליהתה רפסב םיספדנה םיקוספה תא
.םיליהתה לכ תא םירמואש

.30 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (5

-ללוכ חול) הכרב אלב התוא ארוק - תוכרבה רחא רכזנ םאו ,'שדוח רחמ' הירחא ארוק - עובשה תרטפה ארק (6
.(ד"בח

ב"חל תוטמשהב ,ג"ח שארב) ח"ירהמ יטוקל האר ,םיברב העש התואב תאז זירכהל וגהנ ןכלו .ז"הדא רודיס (7
.זמ ק"ס י רעש םירפא-ירעשה לע םימחר-ירעשו ,(ב,חפ

'םימעטמ' 'ס) וירחא ןינוע םעה לכו 'שדוקמ' רמואו דמוע ד"יב שאר ובש ,שדוחה שודיקל רכז ,דמוע ץ"שה
-הנשמ האר ,ןידה ןמ אל לבא ,גמ ק"ס םש םימחר-ירעש) אתוביבח בגא םידמוע רוביצהו ,(המ תוא תבש ךרע
.(חי ק"ס ןויצה-רעשב ומק 'יס הרורב

.ז"הדא רודיס (8

.ןסינ 'ל ,םוי-םויה (9

.523 'מע זט ךרכ ,תוחיש-יטוקל (10

.64 'מע ה"שת תוחישה-רפס (11

תישארב תבשל ןיינעה תוכייש הראבתנ 83 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפסבו .וצש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (12
.אקווד

.ז"יס חפק 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (13

.269 'מע כ ךרכ תוחיש יטוקל (14

לכל תוכשמנ וללה תונכההש ,זאד לע-לא ל"כנמ ירבדמ םש איבמו .31 'מע 398 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב ספדנ (15
.459 'מע א"ח ג"לשת שדוק-תוחיש םג הארו .תועש הנומש תוחפה

.36 'מע םיגהנמה-רפס (16

.נ"שו ,2 הרעה ז"פ 'ד"בח-שדוח שאר יגהנמו יניד' הכוראב הארו .ג"יס חק 'יס ז"הדא ע"וש (17

.ז"הדא רודיס (18

דומעה ינפל ללפתהשכ הזל ןיתמה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כש ,4 הרעה ז"פ 'ד"בח - ח"ר יגהנמו יניד' (19
.ה"כשת תנשב

הרורב-הנשמ ,הבושת-ירעש ,א"דיחה י"ע הכלהל אבוהש (יתעמשו ה"ד ב,ג תינעת) א"בטירב הז ןיד רוקמ (20
,ןכלו ,והאר אל - תרחא בתוכש (י ק"ס ףוס תוצבשמ) ג"מפה .חכ ק"ס דיק 'יס םייחה-ףכב ןייוצמכ ,דועו
ת"ושב .(ח תוא ב"מר ס"וס ד"וי ך"שמ ,ץמח תריכמ 'לה שארב ז"הדא רודיס האר) הזב ותומכ קוספל ןיא ,ללככ
,וירבד תא ללש טמ ס"וס ה"ח תעד-הווחי ת"ושב ךא ,ארבסמ א"בטירה ירבד החד גצ 'יס ד"ח ח"וא השמ-תורגיא
הנשמ לבא ,הז ןינעב ךיראה ז ק"ס ןחלושה-ידבב זמ 'יסו בי ק"ס ןחלושה-ידבב אכ 'יס ןחלושה-תוצקב .ש"ייע
'מע םידעומה-חבש 'סב ,ךדיאמ .אוביו הלעי ןיינעל ןכ גוהנל ס"מהוחד 'א ליל ד"בח ללוכ חולב ולש הנורחא
.ע"צו ,תאז רמול אלש ה"ע ןיקרובד ש"זרגה םשב איבמ ,הרעהב 228

.(חע ס"וס ןחלושה-ידבב ןחלושה-תוצק ע"עו) .ל"נה א"בטירה םשב םש 'וכו הבושת-ירעש (21

.ג"ס וכק 'יס ז"הדא ע"וש (22

.י"ס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (23

ח"רד ללה לע ומצעב ךרבל גהנ ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ .דפ 'מע זט קלח ק"גא הארו ,םש םיגהנמה-רפס (24
ר"ומדא ק"כ 'תומישר' - ז"דע רפסל אלש הוויצו ,דבלב ברה תיב גהנמכ תאז ןייצ אוה .רוביצב ללפתהשכ םג
ק"כ תאז רפיס ,(הגומ יתלב) 322 ע"ס ד"ח א"משת שדוק-תוחישב ךא .נ"שו ,20 ע"ס ח תרבוח ונרוד אישנ
ירבד לע רובעל אלש ידכ ,ץ"שה תכרב ינפל ,ףוטחל=] 'ןפאכניירא' - 'םידיסח גהנמ'כ ונרוד אישנ ר"ומדא
.יאשחב ומצעב הכרבה תא רמולו [ז"הדא

'מע כ"ח ק"גא ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .זטש 'מע ב"ח 'טוקיל - םירמאמה רפס' ,ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ (25
.גפר


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il