- ג"ער - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה ןוושחרמ 'ה * חנ 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תורעהו תובוגת תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


"תולודג תוליהק ךל השע"


ההז ,וז תבשב שחרתמש ,ןוושחרמ שדוחל ירשת שדוחמ רבעמה
ירשת שדוחב * לוחה תומיל שדוק-תבש לכמ רבעמל הבר הדימב
תדובע תבשב םגו השודק יניינעב איה תוקסעתהה רקיע
םידוהיה ופסאנ ירשת שדוחב * "םימש תכאלמ"ב איה ידוהיה
תבשבו ,ומוקמל שיא שיא ורזפתה ןכמ רחאלו שדקמה -תיבל
לכל חוכ םילבקמו הליפתו הרותל תסנכה-תיבב םילהקתמ םה
ק"כ תחישמ * םייטרפה ויניינעב דחא לכ עוקש וב עובשה
ונרוד אישנ ר"ומדא


הנשה ישדוחב הנושארה תבשה - ןוושחרמ שדוחב הנושארה תבשה םלועל איה חנ תשרפ תבש
.הלוכ הנשה לכד תותבשה לע הדובעה רדס עובקל ךירצ וז תבשב ,ןכלו ,1םייטרפה

להקיו" - 2"בר השעמ"ד ןפואב הרותב השרפתנש תבשה םויד הגהנהל עגונב - שארל לכלו
:3"השמ

,דבלב תאז אלא להקיו השארב רמאנש השרפ הב ןיא הפוס דעו הרותה תליחתמ" 4שרדמב אתיא
ךממ ודמליש ידכ ,תבש תוכלה םיברב םהינפל שורדו תולודג תוליהק ךל השע ,ה"בקה רמא
לארשיל תורוהלו דמלל תושרדמ יתבב סונכלו תבשו תבש לכב תוליהק ליהקהל םיאבה תורוד
."'וכ הרות ירבד

גהנש יפכ ,הרותב שורדלו תוליהק ליהקהל תבשה םוי עבקנ וניבר השמ לש ונמזמ ,רמולכ
רמאיו" ,5ףטהו םישנהו םישנאה ,"לארשי ינב תדע לכ תא השמ להקיו" - ומצע וניבר השמ
עבקנ זאמו ,7הרותב םיירקיעו םייללכ םייוויצ ,6"'וגו 'ה הוויצ רשא םירבדה הלא םהילא
יתבב לארשי ינב םילהקתמ תבשה םויבש ,תורודה לכ ףוס דע םינמזה לכבו תומוקמה לכב
,8"תבש תוכלה" ומכ ,אמרג ןמזהש םיניינעמ לחה ,הרותב םיקסועו תושרדמ יתבבו תויסנכ
- 9ונחלושב ןקזה וניבר ןושלבו ,הזב אצויכו ,הז עובשד םידעומה יניינע ,עובשה תשרפ
םימש תארי סינכהל הדגא ירבדב שורדלו םיקולאה יקוח תא םעל עידוהל שרדמ עובקל"
."םבבלב

זרזלו ררועל םיאתמה ןמזה הז ירה ,םייטרפה הנשה ישדוחד הנושארה תבשב ונדמועב ,ןכלו
,וניבר השמ ידי-לע הנקתתנש הנקתה םויקל רושקה לכב (10"ןיזרוזמל אלא ןיזרזמ ןיא")
תבש לכב תוליהק תלהקהב ובריו ולדתשי ,לבת יווצק לכב לארשי ינב םיאצמנ ובש םוקמ לכבש
.היתווצמו הרות ,תודהי יניינע לכב ויחא תא שיא קזחלו ררועלו ,הרותב קוסעל תבשו

תבשה ,חנ תשרפ תבשמ לחה ,תבשה םויל "השמ להקיו"ד תוכיישה רואיבב ףיסוהל שיו
הדובעל ולוכ ךיישה ןושארה 11עובשה ימי לכ םיכרבתמ הנממש ,הנשה ישדוחד הנושארה
.ןוושחרמב העבש ברע איה חנ תשרפ תבשש וז הנש תועיבקב טרפבו ,םייטרפה הנשה ישדוחד

:המדקהבו

לארשיבש ןורחא" עיגהש ירחאל - םימשג לואשל םיליחתמ ובש םויה אוה ןוושחרמב העבש
,12"םשגה ונרצעי אלו םילשורימ קוחר רתויה בושיי םוקמ אוהש תרפ רהנל ותיבל לגרל הלעש
םיליחתמ (ןוושחרמב העבש לילב) הז ירחאל דימו ,ןוושחרמב השישב ותיבל עיגמש ,ונייה
.םימשג לואשל

המוד" ,תוכוסה גחב לגרל היילעד בצמו דמעמה ןיידע ךשמנ 13ןוושחרמב השיש דע :רמולכ
רקיע ליחתמ ןוושחרמב העבשבו ;14"לגרה יניינעב םיקוסע לארשי ץראב ןיידע םה וליאכ םהל
תחימצ היהת הז ידי-לעש ,םימשג תלאשמ לחה ,'וכ העירזו השירח ,םלועה יניינעב הדובעה
.תונליאהו האובתה

ידעומד רוביחה שגדומ ,וב העבש ברע ,ןוושחרמב השישב לחש 15תבשה םויבש ןבומ הזמו
העבשב התלחתהש) הנשה לכד הדובעה םע (ןוושחרמב השישב םמויסו םכשמהש) ירשת שדוח
עובשה ימי לכב ותלועפו תבשה םויד הדובעה רדס תעיבק םג רתוי שגדומ ,ןכלו ,(ןוושחרמב
.הלוכ הנשה לכ ךשמב

ראשו ןוושחרמ שדוחל ירשת שדוח ןיבש יללכה קוליחה תמגודו ןיעמש - ןיינעה תדוקנו
,וז תבשב הריתי השגדהבו ,עובש לכב לוחה ימיל תבש ןיבש קוליחהב םג ונשי ,הנשה ישדוח
ימיד הדובעה תלחתהל םיסנכנ הנממו ,לגרה יניינעד ךשמהה םויס איהש ,ןוושחרמב השישב
.ןמקלדכ ,הנשה לכ ךשמב לוחה

:הזב רואיבהו

יניינעב איה תוקסעתהה רקיע ירשת שדוחבש - אוה ,הנשה ישדוח ראשל ירשת ןיבש קוליחה
הכוס ,רפוש :ומכ ,תודחוימ תווצמ יוביר םהב שיש ,16"תודעומב הבורמ" ותויהל ,השודק
תוקסעתהה רקיעש (18הנשה ישדוח ראשב הז ךרד -לעו) ןוושחרמ שדוחב ןכ-ןיאש-המ ,17בלולו
.םלועה יניינעב איה

,ונייה ,19"'הל תבש" אוה תבשה םויש - לוחה ימיל תבשה םוי ןיבש קוליחה םג והזו
-המ ,'וכ הליפתו הרות ,השודק יניינעב ,"םימש תכאלמ"ב אלא הניא ידוהי לש ותדובעש
דובעת םימי תשש" ,לוחד ןידבוע ,םלועה יניינעב איה הדובעה רקיעש לוחה ימיב ןכ-ןיאש
.20"ךתכאלמ לכ תישעו

הדובעה ןיבש רוביחהו העפשההו הלועפה תויהל ךירצ (עובש לכבו ,הנשה תוללכב) םהינשבו
הדובעל חוכ-תניתנ הווהמ ירשת שדוחש ,ונייה ,םלועה יניינעב הדובעל השודק יניינעב
יניינעב הדובעהש ,עובשה ימי לכד הדובעל חכ-תניתנ הוהמ תבשה םויו ,הנשה ישדח ראשד
.םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל ,השודק יניינעב הרודח היהת םלועה

עגונב ןהו הנשה תוללכל עגונב ןה) וז חוכ-תניתנ תשגדומו תרכינ םהבש םיניינעהמו
:וידחי לארשימ המכו המכד תולהקתההו תופסאתהה - (עובש לכל

שיא" - םלועה יניינעב םתדובע םע רושק ומוקמב שיא שיא םיאצמנש לארשי ינבד רוזיפה
המכו המכד תולהקתההו תופסאתהה וליאו ;םלועב יטרפה וקלחב ,21"ותנאת תחתו ונפג תחת
הנתינש ,"תחא הרות" - היתווצמו הרות ,השודק יניינעב םתדובע םע הרושק וידחי לארשימ
.22"דחא םע" םישענ הדי-לעו ,"דחא 'ה"מ

ךשמותש לעופ הז ירה ,וידחי לארשימ המכו המכ םילהקתמו םיפסאתמ ןמזל ןמזמ רשאכ ,ןכלו
ונפג תחת" ,םלועב וקלחב ותדובעבש ,ונייה ,ומוקמל רזוח דחאו דחא לכש ירחאל םג תודחאה
ךישמהל - לארשי ינב לכ תא תדחאמה הרטמהו תילכתה יולגב רכינ היהי ,"ותנאת תחתו
.םלועב ךרבתי ותודחא תולגלו

תא תוארל לארשי לכ אובב" ,תוכוסה גחב לגרל היילעב - ירשת שדוחב שגדומ הז ןיינעו
ןקזה וניבר" בתכש ומכ ,תולגה ןמזב הז ךרד-לעו ,23"רחבי רשא םוקמב ךיקולא 'ה ינפ
ומכ לגרל םילשוריב תוביבסה לכמ ןכ םג םיפסאתמ ויה ןברוחה רחאל ףא"ש 12ךורע-ןחלושב
-יתבב םהיתובשומ תומוקמ לכב לארשי ינבד תולהקתההו תופסאתהל דעו ,24"םויה םג םישועש
ישדוח ראש לכבמ רתוי "תודעומב הבורמ"ה ירשת שדוח ךשמב תושענש תושרדמ-יתבו תויסנכ
םיאצמנשכ ,הנשה ישדוח ראש ךשמב תודחאה ןיינע לועפלו ךישמהל חוכ-תניתנה יהוזו ;הנשה
.25ומוקמב שיא שיא

יוליעה לע ףסונש - תבשה םויב "השמ להקיו"ד ןיינעה ןכות םג ראבל שי הז יפ-לעו
ימיב תודחאה תלועפל עגונב חוכ-תניתנ םג "להקיו"ד ןיינעהב שי ,םיברב הרותה דומילד
ותדובעש ,(הנשה ישדוח ראשד הדובעה לע ירשת שדוחמ חוכ-תניתנה תמגודבו ךרד-לע) עובשה
26"השמ להקיו"ד ןכותהב הרודח היהת ,ולש לוחד ןידבועב לארשימ דחאו דחא לכד תיטרפה
ךישמהל - לארשי ינב לכ תא תדחאמה הרטמהו תילכתה הב רכינ היהיש ,(לארשי לש םתודחא)
.27םלועב ךרבתי ותודחא תולגלו

השישב התועיבקב טרפבו ,ןוושחרמ שדוחב הנושארה תבשב הריתי השגדהב אוה הז ןיינעו
השישב םמויסו םכשמהש) ירשת שדוח ידעומד רוביחהו ךשמההש - וב העבש ברע ,ןוושחרמב
רוביחהו ךשמהה םע דחיב אב (ןוושחרמב העבשב התלחתהש) הנשה לכד הדובעה םע (ןוושחרמב
.28עובשה ימי םע תבשה םויד

,"השמ להקיו") הנשה ישדוח לכבש תבשה םויד ןכותב ליעל ראובמה רשקלו ףיסוהל שיו
ותדובעל חוכ-תניתנה יהוזש ,דיחיה תלעמ הלגתמש ןפואבו ,"תולודג תוליהק ךל השע"
התועיבקשכ טרפבו ,םייטרפה הנשה ישדוחבש הנושארה תבשהמ לחה ,(עובשה ימיב תיטרפה
30ךל-ךל תשרפב הכשמהו ,חנ תשרפ ,29עובשה תשרפ םע - וב העבש ברע ,ןוושחרמב השישב
:החנמב ןירוקש

31בותכש ומכו ,ותכאלממ תבושה םדאכ התיבש תניחב אוהש ,אחורד אחיינ אוה" - "חנ"
םה ,םימעפ 'ב חנ חנ בותכש המו .'וכ האעיבש םויב חנו ומוגרתו יעיבשה םויב תובשיו
ארקנש דיתעל היהיש האליע תבשו האתת תבש תניחב אוהש ,32יאתתד יחיינו יאליעד יחיינ
.תבשה ןיינע םע חנ תשרפד תוכיישהו רשקה שגדומ הזבש - 34"'וכ תבש ולוכש 33םוי

לכל סחיב (םג אלא ,םדא ינבד קר אל) "להקיו"ד בצמו דמעמ היה חנ תביתב :דועו תאז
ראובמה יפ-לע טרפבו .דחא םוקמב םלוכ ופסאתנש ,(לובמה ןמ וראשנש) םלועבש םיאורבה
לכ ויה חנ תביתב ירהש ,אובל דיתעל ןיעמו תמגוד היה חנ תביתב"ש 35תודיסח ישורדב
אצמנש ,הזל הז ותיחשה אלו ללכ הזל הז הער ושע אל הז לכ םעו ,דחי תומהבה לכו תויחה
36אלש אובל דיתעל ןיעמ . . הביתב דחי לכה . . שבכ םע באז רג הזה םלועב וישכע םג
תניחב יוליג םע הרושק אובל דיתעלד תומילשה ירהו ,"ישדוק רה לכב ותיחשי אלו וערי
לכב "םלוע לש ודיחי"ד יוליגה השענ הדי-לעש ,37ונקדצ חישמ לש ותמשנ ,תיללכה הדיחיה
םילוכי ויה 38םלועבש םיאורבה לכש - חנ תביתב םג היה הז ןיעמש ,רמול שיו ,ולוכ םלועה
.39"םלוע לש ודיחי"ד יוליגה דצמ ,דחא םוקמב אצמיהל

- הדובעה רקיעל חוכ-תניתנ רותבו ,ןמז ךשמל קר היה חנ תביתב "הלהקה" לש בצמה ,םנמא
לע וברו ורפו 'וג ךתא אציה 'וג היחה לכ ךתא ךינב ישנו ךינבו ךתשאו התא הביתה ןמ אצ"
ותוחילשו ודיקפת אלממ דיחי לכש הז ידי-לע ,41"ץראה תא ואלמו וברו ורפ" ,40"ץראה
.42לבת יווצק לכב םלועב וקלחב

תדובעד הלעמה תשגדומ הבש - (החנמב אורקל ןיליחתמש) ךל-ךל תשרפל םיאב הזל ךשמהבו
:אקווד דיחיה

דיחי ןושלב םרבאל רמאנ "ךארא רשא ץראה לא ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל" יוויצה
ידכ והזש רמול שיו - 43(ןרחב ושע רשא שפנהו ,ויחא ןב טול ,ותשא ירש ומע ויהש ףא)
,"לארשי ץרא" ןענכ ץראמ השוע דיחי רותב ולש הלועפה ידי-לעש דיחיה תלעמ לדוג שיגדהל
שוביכש ףא) 45הלוכ ץראה הנק הז ידי-לעש ,44"'וג ץראב ךלהתה םוק" השרפה ךשמהב רפוסמכ
.(לארשימ םיבר ידי-לע היה שממ לעופב ץראה

לכ תדובעב "ךארא רשא ץראה לא ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל" יוויצהב ותמגודו
םע הלהקה לש בצמב אצמנ הבש ויבא תיבו ותדלומו וצראמ תאצל ךירצש - 46לארשימ דחאו דחא
,ה"בקה לש ותודחא םש תולגל ,םלועב וקלחב דיחי רותב ותדובעל ךלילו ,לארשימ המכו המכ
.48םלועב תוקולא תולגל 47וניבא םהרבא תלועפ ךרד לע
,א ךרכ ,נ"שת תויודעוותה םחנמ תרות ;נ"שת'ה ןוושחרמב 'ז ברע ,חנ תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(321-314 'מע
.ול 'מע ד"נרת מ"הס האר) הלוכ הנשה לכ לע יללכ שדוח אוה ירשת שדוח ,יכ ,ןוושחרמ שדוחב םתלחתהש (1
.(דועו .49 'מע ב"שת .חער 'מע ו"נרת

.נ"שו .א,אכ תבש האר (2

.להקיו פ"ר (3

.ג"ס צ"רס ח"וא ז"הדא ע"ושב הכלהל אבוהו - .נ"שו .('ה תוא) פ"הע ש"ות הארו .פ"הע ש"לי (4

,ףטהו םישנהו םישנאה םעה תא להקה חתפ אבא יבר ,השמ להקיו :(א הצק ב"חז) פ"הע רהוזה ירבדמ ריעהל (5
.אובר ןיתש ןוניא ןאמו ,לארשי והלכד אללכ אכה ףוא לארשי והלכד אללכ ןלהל המ

רמאיו 'וג השמ להקיו :(םיברב שורדו תוליהק להקה שרדמה ירבדל ךשמהב) פ"הע ח"הואה שוריפמ םג ריעהל (6
.םתוא תושעל 'ה הוויצ הרותה תשרדו הדעה תלהקה 'יפ ,םירבדה הלא םהילא

םישיש םישישמ הב שי" ,"הב ןייולת הרות יפוג בורש ינפמ להקהב הרמאנ וז השרפ"ש ב"ויכב וניצמש ד"ע (7
.26 הרעה ןמקל הארו .(ה,ד"כפ ר"קיו) "םיעבש םיעבשמ" וא "תווצמ

,('וכ הרמבו ,תורבדה תרשעב רמאנ רבכש פ"עא) תבש תרימשד יוויצב ליחתהש - וניבר השממ םידמלש יפכ (8
.אמרג ןמזהש ןיינע ותויהל *םג אוה הזל םעטהש ,רמול שיד ,ןכשמה תכאלמ יוויצ ד"ע ךישמה כ"חא קרו

--------
פ"ר י"שרפ) "תבשה תא החוד וניאש רמול ןכשמה תכאלמ יוויצל תבש תרהזא םהל םידקה"ש ךכל ףסונ (*
.(להקיו

.4 הרעהבש (9

.א,גכ תוכמ הארו .ו,ז"פ ר"בדמב .אשנ פ"ר ירפס (10

.א,חפ .ב,גס ב"חז האר (11

.(א,ד"וי תינעתמ) ז"יקסר ח"וא ז"הדא ע"וש (12

רפכתיו והייבוחמ נ"ב ןורדהיד דע ןוושחב ןימוי אתיש דע ,'וכ לולאמו :(א,הרע) תופסוהב ב"חז האר (13
ןוושחרמב העבש ללוכ וניאו ,ןוושחרמב השישב םייתסמ "לגרה יניינעב ןיקוסע"ד ךשמההש ןבומ הזמו - .ןול
.(מ"דשת ךל-ךל פ"ש תחיש הכוראב הארו)

.ז"מקס ג"מס מ"וח ך"ש (14

("ולוכיו") תומילשהו היילעה - וירחאלש םימי םע וינפלש םימיד רוביחה שגדומ תבשה םויבש ,ריעהל (15
.(ט"ס תישארב פ"ש תוחישמ סרטנוק םג הארו) וירחאלש םימיל הכרבה תכשמהו ,וינפלש םימיד

.ח"ס א"לקס ח"וא ז"הדא ע"ושל המלשה םג הארו .ב"ס םש ז"הדא ע"וש .(ש"מו ה"ד) ב"צתס ח"ואוטל י"ב (16

םימיה 'דל עגונב (ז ,ל"פ ר"קיו) שרדמה ןושלבו ,םבויח ןמז ינפל ולא תווצמ םויקל תונכהה םג ללוכ (17
."'וכ ובלולב הזו ותכוסב קסוע הז ,תווצמב ןיקוסע לארשי לכ" - תוכוסל פ"כהוי ןיבש

קר וניצמ "תודעומב הבורמ"ד הלעמה ,יכ ,(ןוושחרמ שדוחכ אלד) םיבוט םימי םהב שיש םישדוחה םג (18
.ירשת שדוחב

.די,ה ןנחתאו .ד"וי ,כ ורתי (19

.(20 הרעה 245 'מע ז"יח ש"וקלב ןמסנ) "ע"מ וז ל"זחאו - .גי,םש ןנחתאו .ט ,םש ורתי (20

.ד,ד הכימ .ה,ה א"מ - בותכה 'ל (21

דצמ איה תוקלחתההו ,"הנלוכל 'א באו תומיאתמ ןלוכ" המשנה דצמש - ףוגל המשנה ןיבש קוליחה ד"עו (22
.(ב"לפ אינת) ףוגה

תנש דעומב" ("ףטהו םישנהו םישנאה םעה תא להקה") להקה תווצמל עגונב - אי,אל ךליו בותכה ןושל (23
."תוכוסה גחב הטימשה

ינבמ םיבר םיאבשכ הריתי השגדהב אוה הז ןיינעש .ג"ס ז"משת חנ פ"ש תוחישמ סרטנוק הכוראב האר (24
.ש"ייע ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ויתומא 'דב ד"מהיבו ס"נכהיבב דחי תוהשל לבת יוצק לכמ לארשי

.תרפ רהנל לארשיבש ןורחא עיגמש ירחאל ,ןוושחרמב העבשמ לחה (25

אל) ץראל ץוח ינבל לארשי ץרא ינב ןיבש קוליחה תא השיגדמ ןוושחרמב העבשב םימשגה תלאש תלחתהש ,ריעהלו
ץוחבו ,ןוושחרמב 'זב םימשג תלאש םיליחתמ לארשי ץראבש - הרותה ינידב (םג אלא ,םוקמב קוליחה דצמ קר
.(ירשת תפוקת רחא 'ס לילב) הז ירחאל ןמז ךשמ םיליחתמ ץראל

ונא"ש בתוכו ,לבבל י"א ןיבש קוליחה ראבמש ירחאלש ,םש ןקזה וניבר לש ע"ושב םירבדה תוכיראמ םג ריעהלו
םישועו מ"כב לבב ימכח ירחא םיכלוה ונאש ףא הז לע וקלחו והמתש שיו" ,ךישממ ,"מ"כב לבב ינבכ ונגהנמ
רחא ךליל יואר . . העשה ךרוצב יולתה רבדב לבא ,הרהטו האמוטו רוטפו בויחו ה"וא רבדב והז . . םתומכ
ארבס הלבקתנ אל הכלה ןיינעל"ש קיסמו ,הלודג תוכיראב םתרבס ראבל ךישממו ,"'וכ ןמזהו תומוקמהו םינשה
םירבדה תוכיראבש רמול שיד - "הזב לבב ינב רחא ךליל ל"וחבש לארשי תוצופת לכב םלועמ וגהנ רבכש וז
קוליח שיש איה הכלההש ףאש ,ןוושחרמ 'ז ירחאל םג לארשי לש םתודחא תשגדומ (הכלהל הניאש ףא) ל"נה ארבסב
ינבכ גוהנל םיכירצ ל"וח ינבש ע"ושב האבוהש הקזח ארבס שי ,מ"מ ,םימשג תלאשב י"א ינבל ל"וח ינב ןיב
.(ו"משת ןוושחרמ 'ז ליל תחיש האר) 'וכ העט םא "וז ארבס לע ךומסל לוכי"ש דעו ,י"א

אלא להקיו השארב רמאנש תשרפ הב ןיא הפוס דעו הרותה תלחתמ"ש ,"להקיו"ד ןיינעה תשגדה קתמות ז"פעו (26
םדאה תדובע תוללכד ןכותה אוה (ןכשמה תכאלמד יוויצהו תבשד יוויצה) וז השרפד ןכותהש ןוויכ - "דבלב תאז
יניינעב הדובעל חוכ-תניתנה איהש ,תבשד הדובעה תמדקה י"ע ,'תי ול שדקמו ןכשמ םלועה יניינעמ תושעל -
.(ט"משת להקיו פ"ש תוחישמ סרטנוק םג הארו) םלועה

וליאכ םכילע הלעמ ה"בקה הזה רדסכ םישוע םתא םא לארשיל השמ רמא" שרדמב רמאמה ךשמה קתמוי ז"פעו (27
.צ"עמשב הזד תוימינפב הטילקהל דעו ,ירשת שדוחד הדובעה ןכות תמגודבו ד"ע - "ומלועב ותוא םתכלמה

,יכ ,ת"חמשו צ"עמש םילח םהבש םימי םתואב איה עובשה ימיב ןוושחרמב העבשו השישד תועיבקהש ,ריעהל (28
ת"חמשב וליאו ,לגרה יניינעב ןיקוסע זא דעש ןוושחרמב השישב ותמגודו ,םידעומה לכד הטילקה וניינע צ"עמש
העבשב ותמגודו ,("ץראה תאו םימשה תא םיקולא ארב תישארב" ןירוקש) םלועב הכשמהה לע השגדהה רבכ הליחתמ
תבשה םויב ןוושחרמב השישו צ"עמש - וז הנשבו .שממ לעופב םלועה יניינעב הדובעה הליחתמ ובש ןוושחרמב
,לבא ,לוחד ןידבועב השעמה ימי תלחתה ,ןושארה םויב ןוושחרמב העבשו ת"חמשו ,(השודק יניינעב הדובע)
נ"שת ת"חמש םויו ליל תוחישמ סרטנוק הכוראב האר) "ומלועב דיחי ה"בקה"ש וב רכינש ,"דחא םוי"ד ןפואב
.(ט"ס

'ב "םוי םויה") ןמז ותואב םידמולו ןירוקש עובשה תשרפ - "ןמזה םע תויחל םיכירצ"ש עודיה םגתפכ (29
.(מ"כבו ,ןוושח

.ןוושחרמב העבש ןושאר םויד השרפה (30

.ב,ב תישארב (31

.ה,ל"פ ונתשרפ ר"ב האר (32

.הפוסב דימת (33

.ונתשרפ שיר א"ות (34

.נ"שו .29 'מע ה"כח ש"וקל הארו .ה"צפר ז"לרת הככו ךשמה (35

.ט,אי היעשי (36

.דועו .(ב,צק מ"קמ) ב,סר ג"חזלו .(ב,זמק מ"קמ) ב,מ ב"חזל ז"מר האר (37

תלחתהב ומכ) םימב הסוכמ היה ולוכ םלועהש - (םמודה תניחב) הביתל ץוחמש םלועה תואיצמל עגונב םגו (38
הכוראב האר) אובל דיתעל "םיסכמ םיל םימכ"ד תומילשה תמגודבו ד"ע ,("םימב םימ ולוכ םלועה לכ"ש האירבה
.(נ"שו .ז"משת חנ ש"וקל

ירחאלש "שדח םלוע"ה לע קר אל) יאק "האר שדח םלוע" חנש (ח,ל"פ ונתשרפ ר"ב) שרדמב ש"מש ,רמול שיו (39
םלועהד שודיחה קר אל) ותתימאל "שדח םלוע" ,ל"על תמגודו ןיעמ לובמה ןמזב םלועה בצמ לע םג (אלא ,לובמה
.אובל דיתעלד "השדחה ץראהו םישדחה םימשה" תמגודו ןיעמ ,(הז ינפלש

.זי-זט,ח ונתשרפ (40

.א,ט םש (41

קר אל ,"ץראה לכ ינפ לע םשמ םתוא 'ה ץפיו" - הגלפה רוד תודוא השרפה ךשמהב רפוסמהב םג שגדומו (42
. לבת יווצקב" ,"הושבכו ץראה תא ואלימ" - הליחתמ האירבה תנווכל םאתהב רקיעבו םג אלא ,םתס שנוע רותב
.(45 'מע ה"כח ש"וקל הארו .חכ,א תישארב ן"במר) "הגלפה רוד ישנא תבשחמכ דחא םוקמב ויהי אלו .

ךינב ישנו ךינבו ךתשאו התא" יוויצהב שרפתנ ,דיחי ןושלב רמאנש ףאש ,"הביתה ןמ אצ" יוויצהב כ"אשמ (43
."'וג ךתיא רשא היחה לכ"ל דע ,"ךתא

.זי,גי (44

.נ"שו .ךליאו 100 'מע ו"טח ש"וקל האר (45

המשנה תדירי לע םג הרומ "ךל ךל"ש (נ"שו ,ח"לשת ךל-ךל ה"ד האר) תודיסח ישורדב ראובמהמ ריעהל (46
.הדיחיה תניחבב וליפא איה היילעהש דעו ,רתוי תילענ תגרדל תילעתמ ז"יעש ,ףוגב

םישנאש לדתשהש ט"שעבה תגהנהמ םג ריעהלו - .ףטהו םישנהו םישנאה ,לארשימ א"ואכב םג ךשמנ ודי-לעו (47
'מע שידיא מ"הס האר) םלועב תוקולא יוליגו תכשמה השענ ז"יעש ןוויכ ,ב"ויכו "םשה ךורב" ורמאי ףטו םישנ
.(ךליאו 135 'מע ז"ח ש"וקל םג הארו .ךליאו 138

.דועו .ךליאו א"עס ,ד"וי הטוס האר (48


סחיב םג אלא ,םדא ינבד קר אל "להקיו"ד בצמו דמעמ היה חנ תביתב
ןיעמו תמגוד ,דחא םוקמב םלוכ ופסאתנש ,םלועבש םיאורבה לכל
אובל-דיתעל

רקיעל חוכ-תניתנכו ןמז ךשמל קר היה חנ תביתב "הלהקה" לש בצמה
ודיקפת אלממ דיחי לכש - "'וג התא הביתה ןמ אצ" - הדובעה
םלועב ותוחילשו

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


יטרפ תא םג תללוכ חישמב הנומאה
הלואגה ןמזב םלועה בצמ


-ךסב הז ןיאה ,הלואגה ןמזב םלועה לש ובצמ אנידל הנימ-אקפנ יאמל
?ידדצ "יאנת" לוכה

שידקמו ,חישמה תומיב םלועה בצמ תא הלודג תוכיראב ם"במרה ראבמ "הרות הנשמ" רפס םויסב
בתכש ומכ) תוכלה םה "הרות הנשמ" רפסבש םיניינעה לכ ירה :ןיבהל ךירצו .םלש קרפ הזל
רמול ךייש ךאיה ,ןבומ וניאו .השעמל עגונב ןיד -יקספ אוה םניינעש ,(ותמדקהב ם"במרה
לעופל עגונב אתוקפנה יהמ ,הכלה והזש (חישמה תומיב היהיש בצמה רואית) ל"נה ןיינע לע
?הז בצמ רואיבמ

.זא ויהיש תולעמה לכ םג ללוכ ותאיבל תוכחלו חישמה תאיבב ןימאהל בויחהש ,רמול שיו
-קספ ,הכלה (אלא ,םירבד רופיס קר אל) אוה חישמה תומיד בצמה רואיתש ,ןבומ הז יפ-לעו
אלא ,חישמ לש ותאיב תוללכל קר אל) תוכחלו ןימאהל בויח שיש - לעופב השעמל עגונה ןיד
.ם"במרב םייונמב םיטרפה לכב הז בצמל (םג

,(ללכב) חישמ לש ותאיבל תוכחלו ןימאהל קיפסמ וניא עודמ - יעב אמעט אפוג אה ,םנמא
?םיטרפה לכל תוכחלו ןימאהל םג םיבייוחמו

ם"במרה ןושלכו .תומילשה תילכתב זא היהי תווצמה םויקש אוה חישמה תאיבד רדגה הנהו
ןישועו ,תונברוק ןיבירקמ ,םדוקמ ויהשכ וימיב םיטפשמה לכ ןירזוחו" הז ינפלש קרפב
."'וכ הרותב הרומאה התווצמ לככ תולבויו ןיטימש

םהבש) םלועבש םירבדהבו םדאה ירביאו תוחוכב לועפל אוה תווצמה ןיינע הנהו [...]
ויהיש םלועבו םדאהב םילעופ תווצמהש ונייהו .הרותה תארוה יפכ ויהיש (הווצמה םימייקמ
.הרותה ינידו תוכלה יפ-לע תויהל םיכירצ םהש יפכ םהיטרפ לכב םיאתמה רויצב

,'וגו םיאתמה רויצב םלועה היהי זאש ,חישמה תומיב היהת תומילשה תילכתב וז הלועפו
םלועהש - הברדא אלא ,היתווצמו הרות םויקל םלועה דצמ תועינמ םוש היהי אלש קר אלד
תעידי תווצמ" םייקל םדאהל רשפא היהיש ידכב "'ה תא העד ץראה האלמ"ד ןפואב היהי אפוג
.תומילשב (תווצמה לכד דומעהו דוסיה) "םשה

שגדומ הזב יכ - תדב רקיע אוה חישמה תאיבב הנומאהש המ לע םימעטהמ םג והזש ,רמול שיו
בצמב היהיש םלועהב היתווצמו הרותה ולעפי ףוס ףוסש ,היתווצמו הרותה תומילשד ןיינעה
.תומילשב תווצמו הרותה םויקל םיאתיש הזכ

רואיתהש ףא - חישמה תאיבב היהיש םלועה בצמ רואיתב ךיראמ ם"במרהש המ ןבוי הז יפ-לעו
הרותה םויק רשפא היהי הז ידי-לעש (ידדצ ןיינע) יאנת קר הרואכל אוה םלועה בצמד
הרותד תומילשה (ל"נכ) אטבתמ - הזכ בצמב היהי םלועהש הזב יכ - ןתומילשב היתווצמו
.חישמה תאיבב הנומאד בויחהב ולא םיטרפ םג םיללכנ ןכלו ,םלועב םג םילעופש היתווצמו
(533 'מע ב ךרכ ,ח"משת תוחישה-רפס)

רקיעה אוה השעמה


- רתומש המו ,רוסא - רוסאש המ"
"ךירצ אל


לכש יפ-לע תונעמו תונעטל סנכיהל ןיא

.(רתומ) "גאמ ןעמ" :תארקנה הלחמ תמייק הקירמאבש םעפ רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כ

ראט ןעמ סאוו" :םידיסחה רמאמ ונשיש םימעפ המכ ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיס - הזמ ךפיהלו
רתומש המו ,רוסא - רוסאש המ) "טינ ןעמ ףראד - גאמ ןעמ סאוו ןוא ,טינ ןעמ ראט - טינ
.(ךירצ אל -

רבד ירהש ,שממ רוסיאל הנווכה ןיאש - "רשב לוכאל רוסא ץראה-םע"ש בותכש המ ךרד-לעו
וניא ץראה-םעל רשב וליאו ,וילע ךרבל רוסאו ,םינוציחה ידיב רושקו רוסא אוה שממ רוסיא
,אלא ,וירחאלו וינפל ךרבל בייוחמ רשב לכואה ץראה-םעו ,םינוציחה ידיב רושקו רוסא
.(ךירצ אל - רתומש המ) "טינ ןעמ ףראד - גאמ ןעמ סאוו" :ל"נה רמאמה ךרד-לע ,והזש

:הזב הרבסההו

אוה םדאה ירהש ,לכאמהמ לבקיש ,םדאה ךרוצל אל) איה הליכאה רקיעש תודיסחב ראובמ
ןכלו ,לכאמה תא הלעיו ררבי םדאהש ידכ ,לכאמה ךרוצל (אלא ,לכאמהמ רתוי תילענ אגרדב
.ונלכאי םדאהש ןיתממו לכאמה הצור

ךותל גלזמהמ לכאמה טמשנ םעפש ,ע"נ ר"ומדא ק"כ ,ויבא תודוא רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ -
- ןיידע הצור וניא (לכאמה) אוה :רמאו ךייחו ,תחלצה

ןוצר) אוה ונוצר ללגב אל איה םדאה תליכאשכ - (ונלכאי םדאהש הצור לכאמהש) הז לכו
ןכ-ןיאש-המ ,לכאמה תאלעה ליבשב איה ותליכאש ,רמולכ ,לכאמה לש ונוצר ללגב אלא ,(םדאה
- לכאמהמ לבקל הצורש ,ומצע ךרוצל איה ותליכאש ,רמולכ ,אוה ונוצר ללגב איה ותליכאשכ
לכאמהש ןוויכו .ותוא דירומ לכאמה ,הברדא אלא ,לכאמה תא הלעמ וניאש דבלב וז אל יזא
.םדאה לשכנ ודי-לעש םושמ ,ומצע לכאמהב םג הדירי לעופ הז ירה ,םדאה תא דירומ

הרות ירבדב רהרהל ךירצ בוחרב םיכלוה רשאכש ר"ומדא ח"ומ ק"כ תחישב ראובמ הז ךרד-לעו
וא שמוח קוספ תוחפה לכלו ,בקעי-ןיע ,תוינשמ ,ארמג ,תודיסח - וכרע יפל דחא לכ]
,יכ ...!?יילע ךרוד ךנה עודמ ,("ךאלוב") םלוג :ןבאה ול תרמוא ,ואל םאו [םיליהת
שפנ וב שיש איה רבדמה תלעמ ,ירה ,םמודמ הלעמלש רבדמ ,ןבאהמ רתוי הלענ אוה םדאהשכ
- ודיקפת תא אלממ וניאש - תוטש חור וב הסנכנשכ לבא ,לכש יפ-לע איה ותגהנהו תילכשה
!?יילע ךרוד ךנה עודמ ,םלוג :ןבאה ול תרמוא יזא ,"םלוג" ול םיארוק ןכלש

תלאשנ ,ידוהי לש לכש וליפא ,ישונא לכש דצמ ,ירה - ל"נה תורבסהה לכ ירחאל ,םנמא
ןוויכ ,הרות יפ-לע רתומש המ לבא ,רוסא ,הרות יפ-לע רוסאש המ אמלשב :הלאשה ףוס-ףוס
!?ךירצ אל רתומש המש ול םירמוא המל ,רבדה רתומ ךורע-ןחלוש יפ-לעש

אישוק ,תונוש תוישוק ןנשי זאש ,לכש יפ-לע תונעמו תונעטל סנכיהל ןיאש - הזל הנעמהו
.אקווד שפנ-תריסמו לוע-תלבקב ךרוצ שי אלא ,הזב-אצויכו ,ימלשורימ אישוק ,ילבבמ
,ןושאר קלח ,א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"ישת ןוושחרמב 'י ,ךל-ךל תשרפ תבש תודעוותהמ)
(71-70 'מע

יבר יצוצינ


החמשב תוכבל


ןלציל-אנמחר תודמשהו תוריזגהו תולגה תוכירא לכ ירחאל"
יברה קעז ,"תולגב םיאצמנ ןיידעש ןכתייה - ורבע רבכש
םהב ץוחרלו תועמדה תא סנכל רדסה היה םעפ" * הכבו הרמ
תמועל * יברה רמא ,"ריאי םיקולא םלצש ידכ םינפה תא
-לע לעפ המ" - הכבש דיסח לע ותהימת תא עיבה םעפ ,תאז
ונממ שקיבש יברה לש ותנווכ יהוז יכו ?ולש יכבה ידי
יכבה יתמ ןוכנ לא יברה ראיב תויונמדזה המכב * "!?תוכבל
אל יתמו יוצר


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

תחא-אל היה ךכ .יכבב יברה ץרפתה ,ח"אד רמאמ וא החיש תעמשה ךלהמבש עריא תובר םימעפ
יברה ,וימח תא ריכזה ,היסור ידוהי לש םבצמ תא באכ ,תכשמתמה תולגה תקעז תא קעז רשאכ
יברה לש ויכב לוכל רוכז .תואישנל תונושארה םינשב יוצמ רבדה היה דחוימב .דועו םדוקה
האר] בורל תופסונ םימעפ תורוכזו ,"ינגל יתאב" ה"ד ןושארה תודיסחה רמאמ תרימא תעב
רביד א"טילש ר"ומדא ק"כ" :42 'מע 'ו ךרכ ב"ישת 'םחנמ תרות'ב ל"ומה תרעה ,המגודל
.["הברה הכבו ,תושגרתהמ קונח לוקב

ינפלש םיעגרב ,הרטפהה תאירק תעב רבדה הרק םימעפל .יברה הכב ,םירבד אשנש ןמזב קר אל
.ב"ויכו ,הנשה-שארב תועיקתה

הכוב דלי לוק

(עש-חסש 'מע ,בכ ךרכ שדוק-תורגיא) ףלאמו ךורא בתכמ יברה רגיש ג"כשת ולסכב א"י תארקל
:בתכ הכו ."הכוב דלי לוק" ,ומשב עודיה רופיסה לע דמע וב

לוק עמשי אלש דע . . אוהש ןיינע הזיאב עוקש ךכ לכ תויהל םדאל ול ןיא
ךירצ הכוב דלי לוק .םוקמ קוחירב וליפאו ותביבסב וא ותברקב הכוב דלי
וב יולתה לכ השעיו הכובה דליב לפטי ,וניינעמ עמושה קיספי . . עיגיש
הרותמ התע תעל םיקוחרה הלא לש יכבל ןבומכ הנווכהש ,דליל רסחה תואלמל
.היתווצמו

הלאש-העיבת לש תורוש שולש תפסותב בתכמה םסרופ לארשי-ץראב עיפוהש 'בחרמל' ןותיעב
.[רכמכוש ה'לסוי תשרפל הנווכה=] ?הכוב דליה היהש תעב יברה היה ןכיה :יברה יפלכ

שדוק-תוחיש) 'תודיחי'ל וילא סנכנש ידוהיל יברה רמא ג"כשת תבטב 'חב ,המ ןמז רובעכ
בתכמה תא וסיפדהש םירובס [ןותיעה יכרוע ,רמולכ=] םה :הזל רשקב (402 'מע ,ג"כשת
.םסרפתי בתכמהש ליבשב ןה תורושה שולש ,רבד לש ותימאל .תורושה שולש ליבשב רקיעב

הכוב שיא לוק

קליחו תוכורא תועש וילגר לע ולגרהכ יברה דמע ,ח"לשת (הבר הנעשוה) ירשתב 'כ ,'א םויב
עתפל .הכרב שקיבו תיסור רבוד ידוהי יברל שגינ ךכ ךותב .םידוהי ינומהל הכרבו "חאקעל"
:רמאו וילא ךייח יברה ."יל רוזע ,יבר" ,(תיסורב) רמאו יכבב שיאה ץרפ

יברה ךא ,רותה רבעמ תא ךישמהל שקיב יאבגה ."!'ונתחמש ןמז' וישכע ירה ?הכוב התא המ"
ךרבל ול ריכזהו ,תונוזמ ינימב ודביכ םש .ותכוס ךותל וסינכהו הכובה ידוהיה דיב זחא
הכרב" ךרבל יברה ול רמא םייסשכ .תונוזמהמ םעט םלוא תבשל בריס הלה ."הכוסב בשיל"
ינפל" ,ורמואב ותרזעל אב יברה .וב לעלעמ לחהו רודיס וידיל לטנ ידוהיה ."הנורחא
תא ןיבה אלשכ .החנמ תליפת ינפל רודיסב העיפומ 'שולש ןיעמ תכרב' ,רמולכ ,"החנמ תליפת
שיאה בש ףוסבל .הכרבה תרימאב ידוהיל עייס ףוסבלש דע וירבד לע יברה רזח ,יברה תנווכ
."...תוכבל רוסא ,ונתחמש ןמז ,בוט-םויב" ,יברה ביגה ךכ לע .יכבב ץרפו

ךכ לע ביגה יברה .תוכבל הברמ ותדליש לע ןנואתהו יברל םדא סנכנ א"ישת ןסינב ו"כב
:ורמואב (ומר 'מע ,'ג ךרכ 'םחנמ לכיה')

הכוב איה ןכ לעו ,רעצ הל שי התדיריבו דובכה אסכ תחת הדמע הטמל התדירי םדוק המשנה"
."דואמ

תוכבל תע

רמאנה תא יברה ריבסה (דועו זלר ,דפק 'מע 'א ךרכ 'וביסמב ךלמה' האר) תויונמדזה המכב
ןושלה קוידש ."המלש ותמשנ ןיא הבושת ימי תרשעב הכוב וניאש ימ לכ"ש ל"זיראה יבתכב
היולת הייכבה תביסש אלא ,םלוכ לצא תויהל ךירצ לעופב הייכבה ןיינעש ,דמלמ "ימ לכ"
- טושפ שיא לצא וליאו ,'וכו תילענה ותגרדו ותלעמ דצמ - רומג קידצב :שיאה לש ותגרדב
.קוחירה דצמ

ע"נ (ב"שרהומ) ר"ומדאו הרות תחמשב הכב דחאש ,'םולש תרות'ב אבומה לע יברה לאשנ םעפ
."הלעמלמ ןמז ןתינ רבד לכל !הכוב אוה וישכעו ,הכב אל אוה 'אטח לע'ב" :אטבתה

ר"ומדא ךכ לכ דיפקה עודמ ,ןיבמ יניא :(זר 'מע ,'ב ךרכ 'וביסמב ךלמה') לאושה השקהו
?וז הגרדל ךייש היה אלש הזכ היה ל"נה םאב ,ב"שרהומ

:יברה ראיבו

ןידו - בוט-םויב ומצע תא רעצל םדאל רוסאש ךורע-ןחלושב שרופמ ןיד והז
.דחאו דחא לכל ךייש ךורע-ןחלושב

הלא יפלכ יברה ךכמ דמל (176 'מע י"שת 'םחנמ תרות' - י"שת לולא י"ח) תרחא תונמדזהב
תונובשחב קוסעל רציה תצע יהוז יכ ורמואב ,קימעמ שפנ-ןובשח םוי לכ ךורעל שיש םינעוטה
תא םיקולאה השע" .לולא שדוח אובל תונובשחה תא ריאשהל שי .הדובעו הרותב קוסעל םוקמב
.םייוסמ ןמז רבד לכל ןתנו "רשי םדאה

תועמדל הביסה

א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') א"ישת יתוקוחב תשרפ תבשב יברה עימשהש תודיסח רמאמב
:ראשה ןיב רמאנ (111 'מע ,ג ךרכ

תדרוה ידי-לע אוה ןמצע [השעמו רוביד ,הבשחמ לש-] תויתואה ןוקית ךא
'ןויצ תב תמוח'ד ,'העמד לחנכ ידירוה ןויצ תב תמוח' ביתכ הז לעו ,תועמד
,'העמד לחנכ ידירוה' .הזה םלוע תוואתב םהב רבדמו בשחמש תויתואה ןה
םא יכ בלו חומד הדובעה הז לע ליעומ ןיאש ,אקווד תועמדב תאז סבכל ךירצש
אצמנש המב שפנה םצעב ול עגונש ונייהו ,שפנה ץוויכו חומה ץוויכ ידי-לע
ירה אקווד הז ידי-לעו ,ונקתינ אל ןיידעש רובידו הבשחמד תויתואה ולצא
ףוס-ןיא תוהמו תומצעמ דרפנ אוה דציכ ןנובתמשכד .'וכו םתוא ןקתמ אוה
היהי המ היל תפכיא אל םוקמ לכמ ,דבלב הלק העשל הז היהש ףאד ,אוה-ךורב
-ןיא תוהמו תומצע םע רשוקמ תויהל לוכי היה העש התואבש ןוויכ ,הז ירחאל
בלה ץוויכ ולצא השענ הזב ןנובתמשכ ירה ,תומצעהמ דרפנ היהו אוה-ךורב ףוס
אב תועמדה ןיינעש עודיכו .תועמד תדרוה השענ הז ידי-לעש ,חומה ץוויכו
,תאז לובסל לוכי חומה ןיאו ,תויתואב ןיינעה תא דירוהל לוכי וניאש הזמ
אוה הז ידי-לעש ,תויתואה ןוקית אוה הז ידי-לעו .תועמד תדרוהל םרוג הזו
.ןויצ תב תמוח תא הנובו הז-תמועלד המוחה תא רבוש

...םכתא ביצעהל יילע המל

-תוחיש) ג"ישת ץקמ תשרפ תבשב יברה רפיס ךכ - צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש ובתכמב אבומ
םויה לכ ילא רומאב הלילו םמוי םחל יתעמד יל התיה" קוספה לע - (131 'מע ,ג"ישת שדוק
םיקולא םלצהש ידכ םינפה תא םהב ץוחרלו תועמדה תא סנכל רדסה היה םעפש ,"ךיקולא היא
.ריאי

:ךישמה ונרוד אישנ יברהו

דומיל תעשב ולצא יוצמש שגרהו ,"ימחלב ומחל וכל" רמאנש ומכ ,הרות לע רומא "םחל"
קוספב ןכלו הליל תניחבב םהש םיניינעב םג ,םיניינעה לכב אטבתהלו לועפל ךירצ - הרותה
.הלילל םויה תא רבחל שי ,(רבחמה ו"אוב) "הלילו םמוי" רמאנ

"ךיקולא . . התיה" ,ל"נה קוספה לע הבחרהב יברה רביד תודעוותה התואב ןכל םדוק
ןכמ רחאל .הברה הכבו "ךיקולא"ב םויה לכ רודח תויהל ךירצ טרפב דיסחו ללכב ידוהיש
ןיגב ולביקו םידוהי חמשל וגהנ - "יחדב"ש םידוהי ינש ויהש ארמגב רפוסמש רמאו קיספה
,ןכבו .םיבוטה םירבדה לכ םע אוה -ךורב ףוס-ןיא תוהמו תומצעו אבה-םלוע ,הזה-םלוע הז
!החמשב ויהו חמש ןוגינ אופא אנ-ורמא .םויה םכתא ביצעהל ילע המ םשל ,יברה םייס

תלוזה לע קר - תוכבל

לופיו" קוספה לע ל"זח ירבדל (150 'מע ד"וי ךרכ תוחיש יטוקל) יברה לש ותרמיא תמסרופמ
תושדקמ יתש לע הכב ףסוי - "ויראווצ לע הכב ןימינבו ךביו ויחא ןימינב יראווצ לע
תויהל דיתעש הליש ןכשמ לע הכב ןימינבו .ברחיל ןפוסו ןימינב לש וקלחב תויהל ןידיתעש
.ברחיל ופוסו ףסוי לש וקלחב

?ולש קלחבש שדקמה ןברוח לע דחאו דחא לכ וכב אל המל :הלאשה תלאשנו

וריבחל רוזעל ותלוכיבש לכ תושעל וילע - ברח ורבח לש ינחורה ושדקמש םדא האורשכ :אלא
ליזהלו וריבח לש ובצמ לע רעטצהל וילע ,ירפ האשנ אל ותולדתשה םא ,םרב .רבדה תא ןקתל
.העמד ךכ לע

תושעל וילע אלא ,הייכבבו החנאב קפתסהל ול רוסא ,ברחשכ ומצע ולש ושדקמל עגונב ןכ אל
.שדחמ ותונבל ידכ ץרמה אולמב לועפלו

היישעל ףילחת וניא יכב

- םחנמ-תרות') י"שת תועובשה גחד 'ב םויב יברה רמאש םירבד ןלהל ,הזל רשקב
:(89 'מע 'ת"יש'ה 'תויודעוותה

לכב בשחתהל ןיא .רבד םושב בשחתהל ילבמ אלמל שי יברה לש תוחילשה תא
גהנתהל שי 'וכו "מ"כה" םיבתוכ המל ,שידק םירמוא המל :תוישוקהו תולאשה
.רבד םושב בשחתמ וניאו ותעדב ףיקת אוהש וינע ומכ

:רפיס ןאכ

,דואמ רובש אוה [צ"ייר יברה לש=] תוקלתסהה זאמש דחא דיסח יל בתכ
...יכבב ץרפתמ ,ומצעל אוהשכ ,םימעפלו

:רמא יברהו

שקיבש יברה לש ותנווכ יהוז יכו ?ולש יכבה ידי-לע לעפ המ ,איה הלאשה לבא
ןיינעה דבלמ ,המואמ לעופ וניא ויתויכבבש יאדוול בורק !?תוכבל ונממ
-ןודינב המכו-המכ-תחא-לעו) רשכ םדא לע תועמד דירומה לכ" ל"זח ורמאש
תדובע תישענ אל םייתניב לבא ,"ויזנג תיבב ןחינמו ןרפוס ה"בקה (ןדיד
!יברה לש תוחילשה

...!?ןכתייה

דוד 'ר ח"הרה תודוא הארנכ רמאנש - מ"שת חנ תשרפ שדוק-תבש יאצומב רמאממ עטק ןלהל
רבדב קוסעל וכלהב חצרנ"ו "איסורב תודהיו הרות לע ושפנ רסמ"ש ,ומד םוקי 'ה ,בונוקא
.(424 'מע ,'ב ךרכ 'ןויצ-םחנמ - םחנמ-תרות') מ"שת ןוושחרמב 'ד םויב "הווצמ

יברה סחייתה "'וגו חוחינה חיר תא 'ה חריו" ה"ד ,תודעוותהה תליחתבש תודיסחה רמאמב
:רוצע יכבב ולוק קנחנ םירבדה ךלהמב רשאכ ,'ה שודיק לע הגירהד הז ערואמל הארנה יפכ

ןכתייה - ורבע רבכש ...ןלציל אנמחר תודמשהו תוריזגהו ...תולגה תוכירא לכ ירחאל
ןמזמש ,ךכ ידכ דע ,לפוכמו לופכ ךשוחה ןיידע ונשיש ןכתייהו ,תולגב ןיידע םיאצמנש
הניפו דצ לכמ ...הרבסה םושו ...רואיב םוש םהילע ןיאש ...הלאכ תוערואמ םישחרתמ ןמזל
לע לארשי-ינב םידמוע ...הזכ בצמו דמעמב םג ,ןכ-יפ-לע-ףאו !ירמגל ןבומ יתלב רבד -
אוה םתשירד לכש ..."וישרוד רוד" תויהל םדמעמ לע לארשי ינב םידמוע ...הזכ בצמו םדמעמ
הבוט המיתחו הביתכה התיה רבכו ...'יוהד תוימינפה םלצא היהתש ,"ךינפ ישקבמ" תויהל
עריא חצרה=] "הוצמ יחולש" םע ןיינע עריאו ...הלגנהו הארנה בוטב הקותמו הבוט הנשל
אב דציכו ...["הווצמ יחולש" - (ודיב ןיליפתו תילטשכ תסנכה-תיבל) הווצמ רבדל ותכלב
הנה םירתסההו תומלעהה לכ ירחאל םגש הזכ בצמו דמעמב םיאצמנש םושמ ...יוליג ידיל רבדה
..."ךינפ ישקבמ" תויהל אוה םתשירד לכ

החמש ךותמ היישע

יברהו ,יכבב ץרפש רוחב 'תודיחי'ל סנכנ (404 'מע 'ב ךרכ 'ךלמ שדקמ') א"כשת ירשת ו"כב
:ורמואב ךכ לע ביגה

הרות תחמשמ עובש ףלח אל דוע וישכעו .הנשה לכל החמש תחקל םיכירצ הרות תחמשמ"
."יתגהנהמ דומלל ךילע ...רבכו

:םיאבה םירבדכ ול ריהבה יברה ."הכב ר"ומדא ק"כש יתיאר" :יברל בישה רוחבה

יאבילב אעיקת החמש םוי לכב זאו ,תולגב םיאצמנש םושמ אוה יכבה - הריתס הז ןיא"
."החמשב תויהל הכירצ לעופב היישעה ךא ,אד ארטסמ יאבילב אעיקת איכבו אד ארטסמ

וימי לכ ותדובע היהת תאזו" תורושה לע עיבצהו 'מ דומעב חתפ ,אינת יברה איצוה ןאכו
.ובש תינויחה שפנו ףוגה דצמ אוה קוחירה לשב 'וכו תובצעה יכ שיגדה אוה ."הבר החמשב
םיקסועה םיניינעל תאז רשיקו "'וכ שפנה תחמש םגו" 80 'מעבש תורושה לע עיבצה ךכ-רחא
.(85-84 'מע) גל קרפ ףוסבש החמשב

!יברה לא ותוא ןיכילומ

ב"משת רדא שדוחה-םיכרבמ ,םיטפשמ תשרפ תבש תודעוותהב יברה ירבדמ עטק ירה ,םויסל
:(918 'מע ,'ב ךרכ ב"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות')

הבצמו הדמעמש שפנה םצע לע םג לעפת השעמו רוביד ,הבשחמב הדובעהש ידכ
הדובע לע הרומ היכבה ןיינעש ,היכבד הדובעה תויהל הכירצ - יעבדכ ויהי
ןיחומה רשאכ ,ןיחומה ירתוממ תואב תועמדהש עודיכ] הלבגהו הדידממ הלעמלש
ידי-לעו .[הלבגהו הדידממ הלעמל - םייוסמ רבד לבקלו ליכהל םילוכי םניא
.םיאתמה בצמו דמעמב היהת שפנה םצעש לעופ וז הדובע

םג ירה ,(הלבגהו הדידממ הלעמל) היכבה ןיינע ידי-לע - ךדיאל הז ךרד לעו
.תומילשה תילכתב איה השעמו רוביד ,הבשחמד הדובעה

ןיכילומ ךרד וזיאב עדוי יניא" ורמואב יאכז ןב ןנחוי יבר תייכב ,הנהו
.אקווד ותריטפל ךומס התיה - "יתוא

ותדובעב קוסע היה וייח ימי לכ ךשמבש - רבדה םעט םימעפ המכ ראבתנו
בושחל יאנפ ול היה אל ,ןכלו ,'וכ לארשי תא סנרפלו הרות דמללו דומלל
לבא .ותדובעב קוסע היה ונמז לכ ךשמב יכ ,ושפנ םצע םע השענ המ ןנובתהלו
ב"ק יח ז"בירש (הכרב פ"ס) ירפסב ראובמכ] ותריטפל ךומס ,וייח ימי ףוסב
לוכי היה זא קר - ותדובע תוללכ תא םייס רשאכ ,[וניבר השמ תמגודב ,הנש
הדובע ,היכבה ןיינע ידי-לעו ,שפנה םצע םע השענ המ ןנובתהלו בושחל
.שפנה םצעל עגונב םג לעפ ,הלבגהו הדידממ הלעמלש

ץרא"ל "םייחה ץרא"מ תולעל םיכירצ רשאכש תומוקמ המכב ראובמה תמגודבו]
ןיינע תמגודב והזש ,'וכ לוטיבה ןיינע תויהל ךירצ - רתוי הנוילע "םייחה
.['וכ היכבה

תמגודב בצמו דמעמב אצמנה ידוהי תודוא רבודמ רשאכ ךייש ל"נה לכ ,הנהו
אוהו ,לארשי תא סנרפלו הרות דמללו דומלל קר אוה וקסע לכש ,ונייה ,ז"ביר
םצע םע השענ המ ןנובתהלו בושחל יאנפ ול ןיאש ךכ ידכ דע ותדובעב קוסע
.שפנה

,יכה ואלב לטבמו קיספמש רחאמ הנה - ונכרעכ םישנא תודוא רבודמ רשאכ לבא
תא סנרפלו הרות דמללו דומלל דבלמ) םירחא םיניינעב םג קסעתמש ,ונייה
- 'וכ םיניינע המכו המכל "שארב שי םוקמ"ד ןפואב איה ותגהנהו ,(לארשי
ןנובתהלו בושחל ידכ םויב םיעגר רפסמ אוצמל םיכירצו םילוכיש יאדווב ירה
.שפנה םצע םע השענ המ

יכמות" תבישיב הדיקשו הדמתהב דמלש "םימת" אוהש יפ-לע-ףא ,הנהד
ךל םירמוא ולוכ םלועה לכ" - 'וכו "םימת" אוהש םיעדוי םלוכו ,"םימימת
לוכי וניא הרות יפ-לע ירה ,ךכ רמוא ולוכ םלועה לכש רחאמו ,"התא קידצ
אל הז לכש תעדל וילע ,ןכ-יפ-לע-ףא - םלועה לכ םע ("ךיז ןראפש") חכוותהל
הדובע ,היכבד הדובעה ונממ תשרדנ ,ןכלו ,שפנה םצע לש הבצמו הדמעמל עגונ
.שפנה םצע לע םג לעופ הז ידי-לעש ,הלבגהו הדידממ הלעמלש ןפואב

םינווכמ םירבדה אלא ,תלוזה לש ובצמו ודמעמל עגונב הכובש הנווכה ןיאו
עודיכו .ושפנ םצע לש הבצמו הדמעמל עגונב איה היכבהש ,ונייה - וילא
שטיוואבוילב היהש םייוסמ ןזחל עגונב רמאש ר"ומדא ח"ומ ק"כד רופיסה
!'וכ ולש אוה "וניאטח ינפמ"הש

אמלעב ותוייח םייחב היהיש םינש תורשע ול וראשנש יפ-לע-ףא :תרמוא תאז
םייח ויהי זאש ,ונקדצ חישמ אובי םייתניבו ,הנש םירשעו האמ דע ,ןיד
היהת שפנה םצע םגש ןפואב תויהל הכירצ ותדובע ,ןכ-יפ-לע-ףא - 'וכ םייחצנ
הלעמלש הדובע יהוזש .היכבה ןיינע ידי-לע השענ הזו ,יוארה בצמו דמעמב
.הלבגהו הדידממ

תואב תועמדה ירהש ,החמש לש היכב - החמש לש ןפואב אוה היכבה ןיינעו
םילוכי םניא ןיחומהש דע ,הלבגהו הדידממ הלעמל איהש החמשה לדוג תביסב
.ןיחומה ירתוממ תואבה תועמדב הכוב אוה ירה ןכלו ,וזכ הלודג החמש ליכהל

"לגר"ה ותויהב יכ - ותוא ןיכילומ ךרד וזיאב עדויש ינפמ איה החמשהו
רעקיטכיר רעד ןוא ,"לגר" רעקיטכיר רעד ,עוושאדאפ עקיטכיר יד") "חילש"הו
אתוטשפתא" יכ ,ונרודבש וניבר השמ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד ("חילש"
בצמו דמעמב ותויהב הנה ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ - ונרודבו ,"ארדו ארד לכב השמד
אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לא - ותוא ןיכילומ ךרד וזיאב עדוי אוה ירה הזכ
!ונרוד

הלואגב - "רפע ינכוש וננרו וציקה" דועיה םויק ידי-לע לעפנ הז ןיינעו
.ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאהתודיסחה ינייעממ


חנ תשרפ


(ט,ו) ויתורודב היה םימת

ןכש לכ ,ויתורודב - רמא שיקל-שירו .םירחא תורודב אלו ,ויתורודב - ןנחוי יבר רמא
(חק ןירדהנס) (י"שר ,רתוי קידצ היה םירחא תורודב היה וליא) םירחא תורודב

.חנ תגרדל שיקל-שיר תגרד ןיב םייוסמ רשק שי יכ ,חנ לש ותוכזב ךפהמ אקווד שיקל-שיר
:ךנמיסו

ימי לכ יהיו" (ט ןמקל) בותככ ,חנ ייח ינש רפסמכ ,(950) ן"קתת היירטמיגב "שיקל שיר"
."תמיו הנש םישימחו הנש תואמ עשת חנ
(ג"כ 'מע חנ 'רפ א קלח ,קחצי-יול יטוקיל)


ץוחמו תיבמ התוא תרפכו . . רפוג יצע תבת ךל השע
(די,ו) רפוכב

הרותב רפכתמ לבא ,רפכתמ וניא החנמבו חבזב" (חי הנשה שאר) ילע ינב תודוא ורמא ל"זר
."םידסח-תולימגבו

,הרותה דומיל - "תיבמ" .הרפכ ןושלמ - "רפוכ" :"רפוכב ץוחמו תיבמ התוא תרפכו" והז
.םיאטחה םירפכתמ םידסח-תולימגו הרותה דומיל ידי-לע .םידסח תולימג - "ץוחמו"
(א 'מע דירת ףד ,ג ךרכ תישארב הרותה-רוא)


(וט,ו) הבתה ךרוא המא תואמ שולש

הווטצנ ןכל .היישעו הריצי ,האירב תומלועה תשולש לכב ולקלקו ותיחשה לובמה רוד ישנא
ותסינכ ידי-לעו ,ולא תומלוע השולש דגנכ ןהש ,המא תואמ שולש הכרואש הבית תונבל חנ
.תומלועה תשולש תא ןקית הביתל

לש תיטרפה ותדובעב ,ונימיב םג תמייק תומלועה 'ג ןוקיתב חנ לצא התיהש 'הדובע' התוא
:השעמו רוביד ,הבשחמ - שפנה 'ישובל' תשולש ךוכיזו ןוקיתל דחאו דחא לכ

םינוילע תורוא םיכישממ - (תווצמה תנווכ וא הליפתהו הרותה תנווכ) הבשחמ ידי-לע
;האירבה םלועב

;הריציה םלועב יקולא רוא םיכישממ - (תווצמה תכרבב וא הליפתו הרותב) רוביד ידי-לע

.היישעה םלועב יקולא רוא תולגתה םילעופ - (תווצמה השעמ) השעמ ידי-לעו
(ב"ע ט"לרת ףד חנ תשרפ ,ג ךרכ הרותה-רוא)


(זט,ו) הבתל השעת רהצ

.'רצה'ו 'הרצ' ,'הצר' תויתוא - "רהצ"

.הליפתהו הרותה תויתוא תא תלמסמ - "הבית"

.ןוצרה תוימינפ לע הרומה ,תויחב ולא תויתוא אטבל שי - "הביתל השעת רהצ"

יוליג לע הרומה ,רהצל ררוצה רצה לש הרצה תא םיכפהמ ,(ןוצר) הצר לש וז הדובע חוכב
.(הפקת לכב שמשה תחרוז זאש ,םיירהוצ ןושלמ רהוצ) בר רוא

ולצנייש דבלב וז אל :רמולכ ,"עשוויי הנממו ,בקעיל איה הרצ תע" (ל הימרי) בותכש והז
.הלצהו העושי חמצת המצע הרצה ןמש אלא ,הרצה ןמ
(ו ףד 'ח ןמיס תופסוה - בוט-םש-רתכ)


(א,ז) הביתה לא ךתיב לכו התא אוב

.הליפתו הרות לש תושודקה תויתואב קבדיה - "הביתה לא אוב"

לכמ ותוא םיפיקמו םיבבוס הסנרפה תוגאד .ותיב תסנרפבו םייחה יכרוצב דורטו קוסע םדאה
.ותוא ופטשיש ,הלילח ,ןכתייו ,דצ

לכב "ךתיב לכו התא" ועשווי תאז תוכזבו הליפתהו הרותה תויתואב קבדיהל אופא איה הצעה
.ךרטצמה
(12 'מע י ןמיס תופסוה - בוט-םש-רתכ)

* * *

טלחומו רורב ןפואב תעדל - השוריפ הליפתהו הרותה תויתואו תובית ךות לא "סנכיהל"
םילפט - הלאב אצויכו הסנרפה קסע ,םדאה יניינע ראש לכ וליאו ,הליפתו הרות םה רקיעהש
.םיינשמו

תוחפל וא) ארובה תדובעמ קלח תויהל ךפוה ומצע קוסיעה םג יזא - וז הרכהב רודח םדאשכ
.ותוא ופטשי הסנרפה קסע לש "םיבר םימ"הש ששח םוש ןיאו ,(הרובע יעצמא
(7-8 'מע 'א ךרכ תוחיש-יטוקיל)

* * *

הרשע -שמח" (כ קוספ) רמאנש המב םג זמרנ הליפתהו הרותה תויתואל חנ-תבית ןיב רשקה
.הרשע-שמח רפסמב םהש םיבר םירבד שי הליפתב יכ ."םימה ורבג הלעמלמ המא

:המגודל

,חצנ ,הלשממ ,זוע ,הרמז ,ללה ,החבש ,ריש) "חבתשי" תליפתב םיחבש רשע-השימח שי
-יקוספב תוליפתה בור ;(תואדוהו ,תוכרב ,תוכלמ ,השודק ,תראפת ,הליהת ,הרובג ,הלודג
ן"יוו הרשע-שמח שי ;(הרשע-שמח) "ה"י וללה" - "היוללה" תביתב תומייסמו תוליחתמ הרמזד
,םיענו ,דמחנו ,ביבחו ,בוהאו ,ןמאנו ,רשיו ,םייקו ,ןוכנו ,ביציו) "ביציו תמא"ב
ריש רשע-השימח רמא ךלמה דודש וניצמ ןכו ;(הפיו ,בוטו ,לבוקמו ,ןקותמו ,רידאו ,ארונו
.(גנ הכוס) םוהתה יממ ןגהל ידכ תולעמה
(1252 'מע חנ תשרפ ,ג ךרכ הרותה-רוא)

תורעהו תובוגתהבאושה-תיב תחמש ,הבר-אנעשוה לילב רהוז ירמאמ תרימא
םילוספ הרות-ירפס תייהשהו


שמוח אורקל :הבר-אנעשוה לילד רדסה אבומ תוכוסה גחל רואל האציש ר"ע תרבוחב .1
.'וכו ןוצר-יהיה רמולו םיליהת רפס רמול תוצח רחאלו ,םירבד

םיספדומה ,הבר-אנעשוה ןיינעב םירבדמה רהוזה ירמאמ תא רמול שיש הזב ףיסוהל שיו
תוכוסה גחד ו ליל תחיש (ןהמו תוחיש המכו המכב) שרופמ ןכו .הבר-אנעשוה ליל ןוקיתב
רהוזה קלחב םירמואש יפכ" :(245 'מע א"ח ג"משת תויודעוותהב הספדנ) הפוסב ג"משת
הלילב" :ל"זו (247 'מע םש) ג"משת הבר-אנעשוה ליל תחישבו ."הבר-אנעשוה ליל ןוקיתד
לילד ןוקיתה תרימא ,הבאושה-תיב תחמשד ןיינעה דבלמ םיפסונ הדובע יניינע המכ םנשי וז
רהוז ירמאמ ,ןוצר-יהיה תרימא ,םיליהת תרימא ,הרות הנשמ - םירבד רפס ,הבר-אנעשוה
ינימשבש הבר-אנעשוה לילד ןוקיתב םירמואש רהוזב אבומש יפכ" :ל"זו הז ינפל םשו ."'וכו
."'וכו םתוחה ןיינע לעפנ תרצע

םע רושק הז ןיינעו ,יהודוחלב אכלמו לארשיד ןיינעה תוללכ" :ל"זו 255 'מע םשו
."ל"נכ ,הבר-אנעשוה לילד ןוקיתב תאז םירמוא ירהש הבר-אנעשוה

(308 'מע א"ח ו"משת תויודעוותהב הספדנש) ו"משת הבר-אנעשוה ליל תחישב הז ךרד-לעו
ןיינע םע רושק ןוצר -יהיהש ,הבר-אנעשוה ליל ןוקיתב ורמואל וגהנש רהוזב אתיא" :ל"זו
."םתוחה

.ש"יע ,ב"נשתו א"שנת םינשמ ןכו תוחיש המכו המכ דועב שי הז ךרד-לעו

'וכו חומשלו דוקרל שי הבר-אנעשוהד הז הלילב םגש אבומ תוחיש המכו המכבש ריעהל .2
ןכ-ןיאש-המ ,הבורמה תא קיזחמה טועימד ןפואב הזש קרו (הכוסב תכרענה תודעוותהל ףסונ)
ךירצ הז ןיינעב םגש הארנכו .וטושפכ דוקרל שי ,תולילה ראשב המכו-המכ-תחא-לעו .תוכיאב
-ילכבו םע בורב םידוקיר םוקמ לכב ןגראל ךרוצה לע ןהו םידוקירב ךרוצה לע ןה קוזיח
.הלודג תוכיראב תוחישהב שרופמכו .ריש

םינמסמו ,שדוקה-ןוראב םילוספה הרות-ירפסה תוהשהל םיגהונ ש"נאד תסנכ-יתב המכב .3
.םתיא דוקרל תנמ-לע םתוא םיאיצומ תופקהלו ,ליעמה לע טנבאה םיכרוכש ידי-לע םתוא

בתכש המב" :ל"זו (ד"לש 'מע 'ב קלח) 'גהנמו הכלה ירעש'ב וטקלנש יברה יבתכממ ריעהלו
הרואכל .ואל םא ,תופקה ליבשב הנקתל רשפא-יאש הלוספ הרות-רפסה קיזחהלו ךישמהל םאב
-יתב המכב לבא .הקיזחהל רוסא םוי 'ל וליפא רשא ט"ערס ד"וי ךורע-ןחלושב אוה רורב ןיד
ןיכרוכש ידי-לע ןתוא ןינמסמש אלא) םדיב החומ ןיאו ןמז המכ ל"נכ םיקיזחמ יתיאר תסנכה
םימכח חור ןיאש רמאנ הז לע םג ילואו .הז לע דוסיה לודג ןויע ךירצו (ליעמה לע הפמה
.הזב םיבתכמ דוע םש הארו ."הזמ החונ
ןיקסורבוד םחנמ בד

ד"בח-רפכ

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
חנ תשרפ שדוק תבש
ןוושחרמב 'ו

.1(י-א ,דנ היעשי) "'ה ךמחרמ רמא . . הרקע ינר" :הרטפה

.(ןלהל האר) ב"הב תינעת םיכרבמו םיזירכמ ןיא ,הלא ונימיב

דע 'יול' תיילעל 'ךל-ךל' תשרפב הרותב םיארוק ,ישימחו ינש ימיב ןכו ,תבש תחנמב
.2"ךללגב ישפנ התיחו . . םרבא לא 'ה אריו" :'לארשי'לו ;"ץראב זא ינענכהו"

ןושאר םוי
ןוושחרמב 'ז

לט' לואשל לארשי -ץראב םיליחתמ וז שדוק-תבש-יאצומ לש תיברע תליפתב .שדוק-תבש-יאצומ
לכ - לארשי-ץראב אצמנה ל"וח ןבו ץראל-ץוחב אצמנה לארשי-ץרא ןב .4םינשה תכרבב 'רטמו
ךכ-רחאו ןוושחרמב 'זב לארשי-ץראב לואשל ליחתה םא .הב אצמנש ריעה ינבכ לאשי םהמ דחא
ץ"שה-תרזחב לאשי - רוביצ חילש השענ םא ךא ;לארשי -ץרא ינבכ לואשל ךישממ ,ל"וחל אצי
.5ל"וח ינבכ

.6הרשע-הנומש תליפת ינפל 'רטמו לט' זירכהל םיקיספמ ןיא

"רטמו לט ןתו"ל רזוח ,הכרבה םויס לש "'ה" םדוק הכרבה ךותב רכזנו 7'רטמו לט' חכש
םדוק "הכרבל רטמו לט ןתו" רמואו הכרבה םייסמ ,םש "'ה" רמאש רחא רכזנ .רדסכ ךישממו
התא יכ" ינפל ,"ונלוק עמש" תכרבב תאז רמאי ,"עקת" ליחתהש רחאל רכזנ .8"רפושב עקת"
לט ןתו" רמאי ,9"ךיקוח ינדמל" םייסי ,הכרבה םויס לש 'ה רחא רכזנו ,םש םג חכש ."עמוש
לחהש רחאל רכזנ .םש תאז רמאי ,הכרבה םייס ."עמוש התא יכ" ךישמיו ,"הכרבל רטמו
הליפתה שארל רזוח ,ןורחאה "ןוצרל ויהי" םייסש רחאל רכזנ ."ונילע ךרב"ל רזוח ,"הצר"
.10

,הרשע-הנומש םיימעפ האבה הליפתב ללפתמ ,האבה הליפתה ןמז עיגהשכ רכזנו רטמו לט חכש
רחא רכזנ םא םלוא .תמדוקה הליפתל ןימולשתכ היינשהו תיחכונה הליפתה תבוחל הנושארה
םוי םישולש תואלמ דע ,רטמו לט לאש םא קפוסמה .םייתש תיברעב ללפתי אל ,תבש-ברע תחנמ
.12תאז רמול חכשש ימכ וניד ,[ללכב דע אלו ולסכ 'זל רוא תיברע דע] 11םויהמ

םימי העבש דע םיניתממש ונגהנמל ,הנבלה תא שדקל הנושארל ןתינ ,ינש םויל רוא ,ברעה
.[בי ןויליג 'תורשקתה'ב וטרופ 'הנבל שודיק' יגהנמ] .דלומה ןמ

ינש םוי
ןוושחרמב 'ח

.אמק 'ינש' תינעת

,ןבומכ .םידיסחה יגוחב (רקיעב - הברדאו) םג ,ב"הב תוינעתב םיגהונ ןיא ,הלא ונימיב
תואירב תשלוח ומכ ,ךרוצל אלא םהל ריתהל ןיאו ,בוטה םגהנמב וכישמי - תונעתהל םיגהונה
,םירשי 'ה ידוקיפ"ב ,יולגב החמשה וקב ולא 'ןוצר ימי'ב ףיסוהל איה לכה תבוח ךא ;ףוגה
.3"בל יחמשמ

ישימח םוי
ןוושחרמב א"י

.'ישימח' תינעת
.ד"בח-ללוכ חול .32 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (1

ס"וס א"מר) בוט רבדב םייסלו ליחתהל ידכ ,הארנכ ,אוה םעטה .ד"בח-ללוכ חול .14 'מע םיגהנמה רפס (2
.(כ"ונו ז"ס ז רעש םירפא-ירעש ןייעו .חלק

.רבד לש ומעט רואיב םש הארו ,ךליאו 258 'מע ג"ח ח"משת תויודעוותה (3

.ולא תוינעתב תונעתהל דיפקה ומצעב ונרוד אישנ יברה יכ םא -

.א"ס זיק 'יס ז"הדא ע"וש (4

.י"ס אכ 'יס ןחלשה תוצק (5

תוכהל שי (הנממ רמוחו-לקבו ;םדוקה 'תורשקתה' ןויליגב האר) שדוח-שארב הגהנהה פ"עו .ד"בח-ללוכ חול (6
ק"כ ותוא לאש םעפ ונורכז בטימלש ,רנורג 'יש ל"יר ח"הרה רסמ ןכאו .רוביצל תאז ריכזהל ידכ ןחלושה לע
.רטמו לט תרימא ריכזהל ןחלושה לע וכיה אל המל ונרוד אישנ ר"ומדא

.ד"בח-ללוכ חולו ,ה-ד"ס זיק 'יס ז"הדא ע"וש יפ-לע ךליאו ןאכמ (7

.ו"ס זיק 'יס ןחלושה-ךורעכ אלד ,ט"ס אכ 'יס ןחלושה-תוצק (8

ןודנב הארו ,א"בטירה םשב ג ק"ס דיק 'יס הבושת-ירעשמ ,תוכוס דעומה-לוחד 'א ,ד"בח-ללוכ חול פ"ע (9
.18 הרעה 19 'מע זטק ןויליג 'תורשקתה'

ןחלשה ךורעבו) חתפת יתפש 'דא רמול צ"א הליפתה שארל רזוח רשאכש א"בטירה םשב 'כ םש הבושת-ירעשב (10
רבכ ןהו ,קוספה ןיבל וניב תוקיספמ תוכרבה התעו ,הליפתה םדוק הז קוספ רמול ונקית ירהש ,ז"ע המת ח"ס
ליחתמכ שממ ה"ה שארל רזוחו ותליפת םייס םאש 'כ ה ק"ס ןחלושה-ידבב אכ 'יס ןחלושה -תוצקבו .(ולטב
ןלהל לבא .חתפת יתפש 'דאמ ליחתי זאש (םש םינפב םג) קספ ןכלו ,א"ד ךוליה ידכ ןיתמהל ךירצו השדח הליפת
רזוחו םינונחת רמול םייסש ימ םגש א"בטירה פ"ע ח"ש 'סמ ג ק"ס בכת 'יס ת"עשהמ איבה חע ס"וס ןחלשה ידבב
.ע"צב ראשנו ,הז קוספ רמול צ"א ,הליפתה שארל

.י ס"וס דיק 'יס ז"הדא ע"ושל תורעהו םינויצ טקל האר ,םוי 'ל דע קזחומ וניא ץ"ש ףא (11

.ו"ס אכ 'יס ןחלושה -תוצקו ,א"בטירה םשב ל"נה הבושת-ירעש ,י"ס דיק 'יס ז"הדא ע"וש יפ-לע (12


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il