- ע"דר - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה ןוושחרמב ב"י * ךל-ךל 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה הכלה ירוריב תורעהו תובוגת תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


ךל"ד ןפואב הרותב שודיחו הכילה
"ךל


איה ,ןושארה ידוהיה ,וניבא םהרבא לע תרפסמה ,ונתשרפ
לש ונמזב * תודהיהו הרותה תוללכל תעגונה תיללכ השרפ
ןוויכמ * הרות םיפלא ינש לש הפוקתה הליחתמ וניבא םהרבא
ןיינעהמ הארוהה יהמ ןיבהל ךירצ ,תיחצינ איה הרותהש
ר"ומדא ק"כ תחישמ * הרותה תלבק רחאל ,התע ,"ךל-ךל"ד
ונרוד אישנ


- וניבא םהרבא לש ותפוקת הליחתמ וז השרפב :תירקיעו תיללכ השרפ איה ךל-ךל תשרפ
ךל-ךל םרבא לא 'ה רמאיו" - םהרבאל ה"בקה לש ןושארה יוויצב ,התישאר .ןושארה ידוהיה
רבדב ,2השרפה ךשמהב ,ןכמ רחאל ,1"ךארא רשא ץראה לא ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ
תא וינבלו םהרבאל תתל ה"בקה לש ותחטבה ,ןכו ,לארשי-ץראב םהרבא לש ותעיסנו ותכילה
תירבב - ןכו ,4"םלוע דע ךערזלו הננתא ךל" ;3"תאזה ץראה תא ןתא ךערזל" - לארשי-ץרא
.5"'וג תאזה ץראה תא יתתנ ךערזל רמאל תירב םרבא תא 'ה תרכ אוהה םויב" - םירתבה תיב

-לע הלימה תווצמ לש המויקו ,הלימ תווצמ לש יוויצה תודוא רפוסמ הב - השרפה םויסל דע
יתירב תאז" - ה"בקה ןיבו לארשי-ינב ןיב תירב תתרכנ התועצמאב רשא ,וניבא םהרבא ידי
.7"םלוע תירבל םכרשבב יתירב" ;6"ךירחא ךערז ןיבו םכיניבו יניב 'וג

תווצמו לארשי-ץרא לע ה"בקה תחטבה ,"'וג ךצראמ ךל ךל" - השרפבש ולא םיניינעש ןוויכמ
ידוהיה ,וניבא םהרבא לש ותדובעב (הרותב םירכזומה) םינושארה םיניינעה םה - הלימ
םנכות יוטיב ידיל אב םהבש ,ךכמ ןבומ - ולוכ לארשי םע לש ורוקמ ונממ רשא ,ןושארה
.ללכב תודהי לשו הרותה תוללכ לש יללכה

תונכהב חתפ םהרבא ,8"הרות םיפלא ינש" לש הפוקתה הלחה וניבא םהרבא םעש עודי
יבתכב אבומה יפכו) הרות-ןתמ (לש דוחיה) ליחתה ונממ לחה ,ךכמ הריתי .הרות-ןתמ תארקל
.(9ל"זיראה

רשא ץראה לא 'וג ךצראמ ךל ךל" וניבא םהרבאל 'ה לש ויוויצ זאמ ,הפוקתה הלחה דחוימב
וניבא םהרבא לש וישעממ - דבלב םיטעמ םיטרפ אלא - הרותב םיראותמ אל םג ןכלש) "ךארא
אבש יפכו ,"'וג ךצראמ ךל ךל" יוויצב ליחתמ וישעמ רואית רקיע .לארשי ץראל ואוב םרטב
.(11תודיסחה ישורדב הכוראב ראובמכ (10םינש ה"ע ןב רבכ היה זאש) לארשי ץראל

:ןיבהל שיו

לש םתדובעב םוקמ לכבו ןמז לכב תיחצנ הארוה אוה - 12הארוה ןושלמ - הרותב ןיינע לכ
- "'וג ךצראמ ךל ךל"מ הרות -ןתמ רחאלש לארשי ינבל הארוהה ןכ םא איה המ ,לארשי ינב
!?13"הווה הווהד יאמ" הרואכל - הרות -ןתמל דבלב הנכה הוויה רשא ימעפ דח עוריא היהש
רחאלש הדובעל חוכ-תניתנו הנכה איה "ךל ךל"ד םהרבא תדובעש ,עדיל ידכ והזש ,רואיבה
-ןתמ ירחאל לארשי ינב תדובעב לעופב הארוה ןאכ ןיאש םושמ ,קיפסמ וניא - הרות-ןתמ
.14הרות

םא - ןכש-לכמב) 15שדחמ המיע תויחל שי ,הרותב השרפה תאירק ידמ ,הנש לכב :ןכ לע רתי
ובש הנשב דחוימה ןמזב אוה ךכש המכו-המכ-תחא-לע ,16"םישדח ךיניעב ויהי םוי לכב"
םיבש זאש ןוויכ (הירחאלו הינפל תוכרב תפסותב ,םיברבו ,הרותב הלוכ השרפה תא םיארוק
:הברדאו ,17הנושארה םעפב םתושחרתה תמגודב - השרפב םירבודמה םיניינעה םיררועתמו
.(18שדוקב ןילעמש ללכה יפ-לע) זוע רתיבו תאש רתיב וליפא הפסוהב

"'וג ךל ךל" לש ןיינעה ררועתמו בש ,ךל-ךל תשרפ תבשב ,הנש ידמש ,אצמנ הז יפ-לע
.הז ינפלש םינש(ב תופסוה)ה לכ יבגל (הנכהב) הפסוהבו ,הרות-ןתמל הלחתהו הנכהכ

רחאל רבכ ונדמעב - התע ונילא ,(הרות-ןתמל הנכהה) רבדה תועמשמ יהמ :רואיב שורדו
-ןתמ לש תומילשו רמג רחאל ,אלא ,הרות-ןתמ לש הלחתההו הנכהה רחאל קר אלו .הרות-ןתמ
!?הרות

,20הווה ןושל 19"הרותה ןתונ" - םוי לכב ירה םייק הרות-ןתמ לש ןיינעה :תאזמ הריתי
יוויצל םאתהבו .16"םישדח (רתוי דועו ,21םישדחכ) ךיניעב ויהי םוי לכב" ל"זח רמאמכו
רתוי תילענ אגרדב תויהל שודיחה ךירצ םוי לכבש ןבומ ,"שדוקב ןילעמ" - ליעל רכזוהש
ףסונבו ,הרות-ןתמ לש ןיינעב תוימוי-םויה תוילעה לכ רחאל ,ןכ םא .ןכל םדוק היהש יפכמ
תשרפבו ורתי תשרפב הרותב הז ןיינעב םיארוק רשאכ) הנשב הנש ידמ - דחוימ ןפואב ךכל
יכה יוביר ךשמב תוילע רחא תוילע - ("ונתרות ןתמ ןמז"ב המכו-המכ-תחא-לעו ,ןנחתאו
!?הרות-ןתמל הנכהכ ,"ךל ךל" לש וניינע אופיא והמ - תורודו םינש ,םימי לש לודג

הלא םתוא רובע קר תדעוימ ,הרות-ןתמל הנכהכ "ךל ךל" לש הדובעה יכ ,רמול רשפא-יא
-ןתמב תורבדה תרשע לש םתלועפו םייוליגש םושמ - הרות-ןתמב הרושקה הדובעה םלצא הרסחש
םתדובע תגרדב םייולת (ויה) אל (הנשו הנש לכב ןבומ הז ךרד-לעו ,הנושארה םעפב) הרות
ףוע ,חווצ אל רופיצ") ולוכ םלועה לכב לעפ ומצע דצמ הרות-ןתמבש יוליגה ;לארשי ינב לש
23החרפ" רובידו רובידש לכ לע רשא דע ,ידוהי לכב המכו-המכ-תחא-לעו ,(22"'וכ חרפ אל
החרפ" ןכל רשא) ףוגב המשנכ הדובעה תומילשל דע ועיגהש ךכ לע דיעמה רבד ,24"ןתמשנ
.(25"ןתמשנ

לכבו םוי לכב םייק הרות-ןתמש ןוויכ :תנתונה איהש ,הזב רואיבה תדוקנ רמול שיו
שגדומ הזש יפכו] וילא םדקש "הרות-ןתמ" יבגל שממ "םישדח"ל דע ,רתוי הלענ ןפואב ,הנש
אלש ונייה ,תיתימא הכילה תויהל הכירצש (הרות-ןתמל הנכהה) "ךל ךל" לש ןיינעב דחוימב
המדקהו הנכהכ "ךל ךל" לש הדובעה תויהל ןכא הכירצ ךכיפל - [ןמקלדכ ,םדוקה ובצמל ךרעב
.וז הנש לשו הז םוי לש הרות-ןתמל

רוביד לכ ירחאלו ,ןתמשנ החרפ רובידו רוביד לכ לעש ,ל"נה ל"זח רמאמב שגדומ םגש יפכ]
החרפ"ש רחאל :27"הרות לט אוהו" ,26"םתוא היחהו םיתמ וב תויחהל דיתעש לט דירוה"
ירה - ל"נכ ,(ףוגב המשנכ) הדובעה תומילשל ועיגהש ןוויכ ,ןושארה רובידב "ןתמשנ
היחה" ןכל .רתוי הנוילעו השדח תוחילש המשנה לע הלטוה ,(הרות) היחת לש לטה תועצמאבש
.אגרדמ הלעמל אגרד - האלה ןכו ינשה רובידה ירחא םג הז ךרד-לע .ףוגב המשנכ בוש "םתוא
לש אגרדה ,(םיתמ וב תויחהל דיתעש) היחת לש לט ידי-לע אקווד היה "ןריזחה"ש ,ףיסוהלו
.[ןמקלדכ ,אובל דיתעל 28"השדח הרות"

לש הדובעב - הרות-ןתמ רחאל םג - ידימתה ךרוצה לש ומויק תביס .רתוי קמועב רמול שיו
"הרות-ןתמ"ב רתוי תילענ אגרדל הנכהב חרכהה לשב קר הניא (הרות-ןתמל הנכהכ) "ךל ךל"
.(הזבש אגרד לכבו) הרות-ןתמ לש תומילשה ןיינע םצעל עגונ "ךל ךל"ש םושמ אלא ,(ל"נכ)

ותסינכו םהרבא לש ותכילה תודוא ונתשרפב רפוסמה לע תולאש רפסמ םידקהב ןבויו
םהרבאל ה"בקה ידי-לע התניתנו לארשי-ץרא תחטבהו ,("ךארא רשא ץראה") לארשי-ץראל
.וערזלו

ול התניתנו ,לארשי-ץראל םהרבא תסינכו תכילה רבדב ונתשרפב רכזומה ןיינעהש ןוויכ
:הלאשה תלאשנ - השרפה תא םיארוק רשאכ הנש ידמ הפסוהבו רזוחו בש ,וערזלו

יתתנ ךערזל" - לארשי ינב ידיל לארשי-ץרא תא לעופב רבכ רסמ (ונתשרפב) ה"בקהש רחאל
איה השורי" ,29("םהלש איה ירהו) "יתתנ רבכ" ,רבע ןושל "יתתנ" ,"'וג תאזה ץראה תא
םרטב דוע) 31"איה תקזחומ לארשי ץרא" - עגונ רבדה הכלהל םגש דע ,30"וניתובאמ םכל
ץראב ךלהתהו םוק" תא םייק םהרבאש ידי-לעש 32םישרפמה יפל טרפבו ,(לארשי ינב הושבכ
;35םלוע דע וערזל לארשי-ץרא תא הנק (34"אתקזח הב דבע") 33"הבחרלו הכראל

ןושאר שוביכב לארשי-ץרא תא לעופב רבכ שבכ ןכא לארשי םעש רחאל המכו-המכ-תחא-לעו
- (ארזע שוביכ) ינש שוביכב ןכ ירחאו (עשוהי שוביכ)

ותכילהו "ךצראמ" םהרבא לש ותאיצי לע השרפב רופיסה לש לעופל תיוושכעה ותועמשמ יהמ
רבעה תוערואמ הרואכל םה הלא - לארשי-ץרא תא ול קינעה ה"בקהשו ,"ךארא רשא ץראה לא"
?םמצע לע דוע רתוי םיבש םניאש

:הזב רואיבה רמול שיו

"תאזה ץראה תא יתתנ ךערזל") םירתבה ןיב תירבב םהרבאל לארשי-ץרא תא ה"בקה ןתנ רשאכ
קר אל .37תוצראה רשע לכ תא (תירב התואב) 36לעופב ול ןתנ רבכ אוה ,(לעופב "יתתנ רבכ"
תאו יזינקה תאו יניקה תא" - תוצראה 'ג תא םג אלא "'וגו יתיחה תא" - תוצראה עבש תא
תויהל םידיתע 'וכ השולשהו םייוג העבש אלא םהל ןתנ אל" לעופבו יולגבש קר ."ינומדקה
םויקבש אלא) תחא תבב דימ לכה ןתנ ה"בקה לבא .39"חישמה ךלמה ימיב" - 38"דיתעל השורי
ןמזב לכה היה אל ןאכ םג ,תוצראה 'ז שוביכב רבדה תמגודב .םיבלש םנשי לעופב ןיינעה
.('וכו םיבלש המכב אלא תחא תבב אל ,ןמז רחאל אלא ,םהרבא

ארזע ןמזב וא ןושאר תיב ןמזבו עשוהי ןמזב וליפאו - הזה ןמזבש ןוויכמש ,ןבומ הז לכמ
יפכ] ,(ינומדקו יזינק ,יניק) תוצראה 'גב אלו תוצרא העבשב קר (רתויה לכל) וקיזחה -
לידבה שולש ,ויה םירע שש" - 40ם"במרה ןיד קספכ - טלקמ ירע ןידב הכלהל עגונ רבדהש
ןיפיסומ חישמה ךלמה ימיב"ו ."ןענכ ץראב עשוהי לידבה שולשו ,ןדריה רבעב ונבר השמ
רסח אליממ [39"ינומדקו יזינק ,יניקה ירעב ,ןתוא ןיפיסומ ןכיה . . ששה לע תורחא שולש
.41(תוצראה 'ז לש םג) לארשי-ץרא לש ןיינקה תומילשב

רחאל וליפא .לארשי-ץראבש םידוהיל עגונב אוה ןכ ,המצע לארשי-ץראל עגונ רבדהש םשכ
יולת הב רשא תואיצמ) "הילע היבשוי לכ" לש בצמ םינמזה לכב היה אל ןיידע ,ץראה שוביכ
תוגרד רפסמ תומייק - אפוג "הילע היבשוי לכ"ב וליפא :ךכמ הריתי .42(לבויה יניד םויק
ינב לכ ושוריפ הילע היבשוי לכש ירה (לבוי ינידב) הכלהלש יפ-לע-ףאש ,תוטשפב ןבומ .43
דיתעל לבא ,[ןושארה תיבה ןמז בורו ,'וכו עשוהי ןמזב היהש יפכ] רודה ותואבש לארשי
44ןויטבמס רהנמ םינפל ולגש) םיטבשה תרשעל ףסונב - "הילע היבשוי לכ" היהי רשאכ ,אובל
יזא - (תוצראה רשע לכ) "הילע"ב תומילש זא היהת ןכו ,תורודה לכמ לארשי ינב לכ םג ,(
.שממ "לכ" ,"הילע היבשוי לכ"ב תומילש רתוי היהת

ןכו ,"ךארא רשא ץראה לא 'וגו ךצראמ ךל ךל" - ונתשרפבש ןיינעה דציכ ןבומ הז יפל
,הזה ןמזב םג לעופל עגונ - ("הבחורלו הכרואל" הכילהה ידי-לע) ץראה ןיינק ןיינע
הז ללכבו) ינומדקו יזינק ,יניק - תוצראה 'ג תא לעופב ןיידע ןיאש ןמז לכש ןוויכמ
תיתימאה הלואגב ,(תורודה לכמ לארשי ינב לכ - "הילע היבשוי לכ" לש תומילשה תילכת
וניא ןיידע תוצראה 'ז םג זאש ןוויכ) ץראה ןיינק לש ומוציעב םיזחוא ןיידע - המילשהו
תומוקמה לכמ לארשי ינבש ,"'וג ךצראמ ךל ךל" היהיש שרדנ ןיידעו ,(תומילשה תילכתב
התומילשב לארשי-ץרא תא ונקיו ,"ךארא רשא ץראה לא" ץראל-ץוחמ וכליי (תורודה לכ לשו)
.תוצראה רשע לכ -

ינב וקקותשה ךכיפל - (םוי לכב אוביש הכחא) 45"אוביש םוי לכב ול הכחא"ש ןוויכמו
לכ לש ןניינקלו ,"ךארא רשא ץראה לא 'וג ךצראמ ךל ךל" רבכ םייוקיש תורודה לכב לארשי
.תוצראה רשע

םימעפ המכ רבודמכ - הז וננמזבו הז ונרודב דחוימ ןפואב עגונ הז ןיינעש ,ףיסוהלו
םירותפכה תא םגו הבושתב ובש רבכש עידוה ר"ומדא ח"ומ ק"כו ,46"ןיציקה לכ ולכ" רבכש
ןושארה רודה אלימבו תולגל ןורחאה רודה אוה ונרודש ירה םינמיסה לכ יפל .וחצחיצ רבכ
ךל ךל"ל לעופב תונכהה תא רבכ ךורעל - אמרג ןמזהש ןיינע והזש ןבומ הז יפ-לע .הלואגל
רשע לכ - התומילשב לארשי-ץרא תא ונקיו ,שממ דימו ףכית ,"ךארא רשא ץראה לא 'וג ךצראמ
;םירתבה תיב תירב זאמ וניתובאמ ונל השורי ,לארשי ינב לש םלוע תלחנ ןהש - תוצראה
ןמזה ותואבש ןוויכ ,םולש יכרדבו םעונ יכרדב תוצראה 'ג תא ולבקיש היהי תעכ שודיחה
לארשי ינבל ןתוא ורסמי םלועה תומוא .47'וכ המחלמ 'וכ םש היהי אל (חישמה תומיב)
.בוטה םנוצרב

ןוויכמ .הרות-ןתמל הלחתהו הנכהכ "ךל ךל" לש ןיינעה רואיבב םג רמול שי הז ךרד לע
- לארשי-ץרא תומילש היהת רשאכ) 48המילשהו תיתימאה הלואגב היהת הרות-ןתמ לש תומילשהש
יפלש ירה - 28"אצת יתיאמ השדח הרות" לש יוליגה היהי זאש ,(ןמקלדכ ,תוצראה רשע לכ
ינפל איה לבה הזה םלועב דמול םדאש הרות" ירהש) אובל דיתעל הרות-ןתמ לש תומילשה ךרע
ןיידע םיזחוא ,(אצת יתיאמש השדח הרותה יבגל המכו-המכ-תחא-לע .49"חישמ לש ותרות
.הז תארקל "ךל ךל" לש הנכה ,הזל הנכהב

םוי לכב ונשי רשא "הרות-ןתמ" ןיינעל קר אל תעגונ "ךל ךל" לש הנכהה ,תרמוא תאז
תלבקל הנכהכ תעגונ איה - רקיעבו - םג אלא ,ליעל רומאכ ,ומדוק םויל רתוי תילענ הגרדב
.ןכל םדוק ויהש הרות -ןתמב תוילעל ירמגל ךרעב אלש היהי הזש ,אובל דיתעל השדח הרותה

:ליעל רומאהמ לעופל תוארוההמ תחא

.הרותב שדחל ,50"הל אשפאל" - הרותה דומילב "ךל" לש בויחה לטומ ידוהי לכ לע

לש ןפואב דע ,הזב ףיסוהל ךייש דימת ,דמל רבכש המכו ,הרות הברה דמל ידוהי םא וליפא
:ןכ לע רתיו .51"םי ינמ הבחרו הדימ ץראמ הכורא" ,לובג ילב הניה הרותה ןכש - שודיח
םיניינע דוע "דילוהל" חוכ ןתונ הרותב ןיינע לכ ירה ,ה"בקה לש ותמכח הרותה תויהב
.ףוס ןיא דע ,םישדח

המכ - אפוג הזבו ,ךרעבש שודיחו הכילה :םינפוא המכ ונכתיי ומצע הז שודיחו הכילהב
.תוגרד

הכילה אלא ,שודיחו הכילה קר אל היהתש - "ךארא רשא ץראה לא 'וג ךל ךל"מ דומילה
ללוכ ,השודקד תוליגר וליפא ,ותוליגרו ובצמ תא ירמגל בוזעיש ,ךרעב אלש איהש ,תיתימא
לא" עיגמש דע ,הזב אצויכו םדוק בשחש יפכ הבשחמה ךלהמ תא - ןכו ,םדוק שדיחש םישודיחה
םג ,ולש תלוכיה לכ תא - ("ךתומצעו ךתוהמב") ,"ךמצעב ךתוא" הלגמ אוה ,"ךארא רשא ץראה
ןיחומהו תודימה 'ז יוליג קר אל - םמצע תוחוכב הז ךרד-לעו ,םימלענה ויתוחוכ לש
:"ךארא 'וג ךל ךל"ד שודיחה אטבתמ הזב אקוודש ,םצעב ןיחומ םג אלא ,תודימל םיכיישה

- שודיח םוש ןיא ךכב .םייולגה ויתוחוכ לוצינ ידי-לע איה ליגרה ךרד-לע םדאה תדובע
םתוא לצנל וילעש טושפו ןבומ אליממו ,םמויק לע עדוי אוהו ול שיש תוחוכה םה ולא ירהש
ךכ-לכ הז ןיא - יוליגה לא בורקו ךיישה םלעהב ךא ,םימלענה תוחוכה הז ךרד-לע .םאולימב
ףאש ,םימלענ תוחוכ ("ךמצעב ךתוא") וכותב הלגמ אוה רשאכ - אוה יתימאה שודיחה ;שודיח
ןינמ :אלפ אוה רבדהש דעו ,תוחוכ ולאכ ול שיש בשח אלו עדי אל (ומצע אוה - ללוכ) דחא
לא 'וג ךל ךל" תמאב והז ,הרותב שדחל ולא תוחוכ לצנמ אוה רשאכו - ולאכש םירבד ול
."ךארא רשא ץראה
ךרכ ב"נשת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ב"נשת'ה ןוושחרמב א"י ,ךל-ךל תשרפ תבש תוחישמ םיעטק)
(שידיאמ םוגרת - 265-254 'מע ,א
.(א,בי) ונתשרפ שיר (1

.ךליאו ד ,םש (2

.ז ,םש (3

.וט,גי םש (4

.חי,וט םש (5

.ד"וי ,זי םש (6

.גי, םש (7

.א,ט ז"ע (8

.ךליאו א,וכק הרש-ייח ת"הואב 'תנו אבוה .ונתשרפ שיר ל"זיראהל הרות-יטוקל האר (9

.ד,בי ונתשרפ (10

ש"וקל .ךליאו ב,הערתת (ו ךרכ) םש ת"הוא .ךליאו ד"עס ,גפ םש ח"ות .ג"עס ,אי ונתשרפ א"ות האר (11
אע 'מע) ד"ס םהרבא ךרע ,ד"בח - םיכרעה רפס .ךליאו 97 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפס .ךליאו 83 'מע ו"טח
.נ"שו .(ךליאו

.ב,גנ ג"חז הארו .(ק"דרה םשב) תישארב פ"ר א"וג .הרי ךרע ולש םישרושה 'ס .ח,טי םיליהתל ק"דר האר (12

.דועו .ב,ה אמוי ד"ע (13

.76 'מע ו"טח ש"וקל ז"דע האר (14

םויה"ב רוציקב קתעוה .ךליאו 29 'מע ב"שת תוחישה-רפס) א"נרת ךל-ךל ק"שצומד ע"נדא ק"כ תחיש האר (15
.ךל -ךל 'פל עגונב אוה םשו .(ןושח 'ב "םוי

.זט,וכ אובת .גי,אי בקע .א,טי ורתי י"שרפ (16

םישענ ולא םימי םירכזנשכ הנש לכבש ,(חכ,ט א"גמ) "םישענו םירכזנ הלאה םימיה"ב עודיה שוריפה ד"עו (17
דוד בל 'סב 'תנו אבוה .ם"יבבוש ןוקית 'סב ז"מר הארו) הנושארה םעפב וכשמנש תוכשמה ןתוא םיכשמנו
שיו .(הכוראב ה"ס (םיחתפ אובמ ס"וסב) סגריא י"רה ת"וש .ןיטיגד ג"פס הנשממ ריעהלו .ט"כפ (א"דיחהל)
זמר הכיא ש"לי .ח"יפ ר"אדת האר) ל"זחאמ פ"ע טרפבו ,הרותב השרפה תאירק ןמזב רתוי דוע אוה ןכש ,רמול
אתיירואב לכתסא" ירהש ,לעופב םג ןיינעה שדחתמ ז"יעו ,ודגנכ הנושו ארוק ה"בקה הנושו ארוקה לכד (דלרתת
.(א,חעק ג"ח .ב"ע שיר ,אסק ב"ח .א"עס ,דלק א"חז) "אמלע ארבו

.הרעהב 250 'ע ג"יח ש"וקל הארו .נ"שו .א ,חכ תוכרב (18

.הרותה תכרב חסונ (19

.נ"שו .העק 'מע א"ח תומש צ"מאהדא ירמאמ .א,גכ עירזת ת"וקל .א,הכ ה"לש (20

.ו,ו ןנחתאו י"שרפו ירפס (21

.ט"כפס ר"ומש (22

.56 הרעה 520 'מע ב"ח נ"שת ש"הס האר (23

.(ג) זט ,ה"פ ר"שהש .ד ,ט"כפ ר"ומש .ב,חפ תבש האר (24

.ג"ס ןמקל האר - (םש תבש) היחת לט י"ע ןתמשנ ריזחהש המו (25

.םש תבש (26

.הרותה י"ע ותמשנ הרזחש ,ראובמ םש ר"שהשבו ר"ומשבש המ ןבומ ז"פעו - (ב,ומ) ו"לפ אינת (27

.ג ,ג"יפ ר"קיו .ד,אנ היעשי (28

יתתנ ךערזל רמאנש השעמ ה"בקה לש ורמאמ :בכ ,ד"מפ ר"ב הארו .(םש מ"פבו) א"ה ב"פ הלח ימלשורי (29
.'וכ

םדא ןיאו םהיתובאמ םהל השורי" :(םהירשאו ה"ד םש י"שרפ הארו .ב,גנ) ז"עבו .ב"ע שיר ,טיק ב"ב (30
."ולש וניאש רבד רסוא

.ךליאו א"ע ,םש ב"ב (31

תשרפ .חי,וט םש .זי,גי ונתשרפ ח"הוא .(הנק וכוליה םוקמ קר ותעדל םגש אלא) א,ק ב"בב א"ר תעד (32
.דועו .ט שורד םיכרד

.זי,גי ונתשרפ (33

.פ"הע ןתנוי םוגרת (34

תידומלת הידפולקיצנא .ךליאו 308 'מע כ"ח .(53 הרעה 207 'מע םש הארו) 104 'מע ו"טח ש"וקל הארו (35
.נ"שו .ר 'מע לארשי-ץרא ךרע

אלו ןאכ שי תומוא רשע" (בכ ,ד"מפ ר"במ) טי,םש י"שרפב ש"מו .תירבה ןושל תוטשפ יפל אוה ןכ הרואכל (36
עגונב והזד ל"י - "דיתעל השורי תויהל םידיתע ינומדקו יזינק יניק . . השלשהו םיוג העבש אלא םהל ןתנ
ש"וקלב ןמסנה הארו .תוכיאה יוניש םג אלא תולעבה יוניש קר אל ,(התשודקו) לארשי -ץרא הנשעיתש ןתניתנל
.59 'עה 53 'מע ה"כח

.אכ-חי,וט ונתשרפ (37

.טי,םש י"שרפ (38

.ד"ה ח"פ שפנ תרימשו חצור 'לה ם"במרה 'ל (39

.ב"ה םש חצור 'לה (40

ת"ר - ף"וק תואב תוליחתמ ןלוכש ,"ינומדקו יזינק יניק" תוביתב אקווד זמורמ ןינקה ןיינעש ריעהלו (41
.("ןיינק" לש תונושארה תויתוא 'ג ןנשי ןלוכבו) ןיינק

.ח"ה י"פ לבויו הטימש 'לה ם"במר .ב"עס ,בל ןיכרע (42

בישח םלוכ ולע אלש ג"עאד ,לבוי גהנ ינש תיבבד (ךליאו א,ול ןיטיג - ןמזב ה"דות) ת"ר תעדמ ריעהלו (43
תיבבד ,םש ןיכרעב 'מגה תנווכ תוטשפכ) םינושארה בור תעדל םגו .טבשו טבש לכמ םש היהד ןוויכ ,היבשוי לכ
טבשו טבש לכ לש ובור קר ונשי רשאכ םג אוה "הילע היבשוי לכ"ד רדגה ,("ןיטימש שדקל תולבוי ונמ" ינש
הילע היבשוי לכ םש ויהש ןמזב י"הדמל לארשי ינבמ המכ םיכלוה ויה םאש אצמנ ,כ"התלאד ,(ולוכ אלו) י"אב
.(םש ןיטיגל דועו א"בטיר ,א"בשר ,ן"במר האר) "הילע היבשוי לכ"ד ןיינעה לכ זא לטבתמ היה -

.דועו .וט ,ז"טפ ר"בדמב האר (44

.394 'מע ג"כח ש"וקל הארו ."ןימאמ ינא" חסונ (45

.ב,זצ ןירדהנס (46

.ה"ה ב"יפ םיכלמ 'לה ם"במר (47

.(א,ומ) ו"לפ אינת האר (48

.ב"פר םש ז"דעו .ח ,א"יפ ר"הק (49

.(א,המק) ו"כס ק"הגא אינת .ב"ה ב"פ ז"הדאל ת"ת 'לה הארו .ב,בי א"חז (50

.ט,אי בויא (51


תוילע רחא תוילע ,הרות-ןתמ ןיינעב תוימוי-םויה תוילעה לכ רחאל
הנכהכ "ךל ךל"ד ןיינעה אופא והמ ,תורודו םינש ,םימי יוביר ךשמב
!?הרות-ןתמל

אל דחא ףאש ,םימלענ תוחוכ וכותב הלגמ רשאכ אוה יתימאה שודיחה
ול ןינמ :אלפ אוה רבדהש דעו ,הלאכ תוחוכ ול שיש בשח אלו עדי
ולאכש םירבד

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


תא המילשמ וז תולגב הדובעה
תויולגה לכ תילכת


?הרותה תוימינפ יוליגל וניכז "םותי רוד"ב אקווד דציכ

:רבדה הומת הרואכל

םיילגר תניחב דע דוד תכוס הלפנש אחישמ תובקע" לש ןמז אוה םינורחאה תורוד ירה
תורוד אקוודש ןכתיי ךיאו - לפוכמו לופכ אוה וב ךשוחה יכ ,"םותי רוד" ה"הו "םייבקעו
םיאנתה תורוד אל ףא ,םימדוקה תורודה םהל וכז אלש ולאכ םילענ םייוליגל וכזי וללה
?'וכו םינושארו םינואגה ,םיארומאהו

:הרותב יללכ ןיינעב םג םיאצומ ונא אד ןוגכ םנמא

םג ,הרואכלו ."יניסמ השמל ןתינ לכה הרותב שדחל דיתע קיתו דימלתש המ לכ" ל"זר ורמא
ולגתנ אל המל ,יניסמ השמל ונתינ רבכ קיתו דימלתה לש וישודיחש ןוויכמ :הומתל שי הזב
?הז ןיינע שדחיו הז קיתו דימלת אובי יכ דע ,תורודה םתוא לכ

ןושארה םדא היה יואר ל"זח ורמאו "ותעב הפי השע לכה תא" :הרותב בותכ :אוה רואיבהו
ה"בקהש רבד לכש - וינבל ןתונ ינא 'וכ (ה"בקה) רמאו רזח 'וכ ודי-לע הרותה ןתניתש
רשא ןבומ הזמ .הזה רבדל הקוקזו המיאתמה ,"הפי"ה תעה איה וז ירה ,םייוסמ ןמזב והשוע
םיקוקז ויה אל ןיידע ,קיתו דימלתה ידי-לע הרותב הז ןיינע שדחתנ ובש ןמזה עיגיש דע
.הלגתנ אל ןכלו ,הזה ןיינעהל

תאו הב וכליי ךרדה תא לארשי ינבל תורוהל התילכתש ,הארוה ןושלמ אוה הרות אלה יכ
םלועהש ןוויכמו .הזה םלועל הדיריה תילכת - םלועה תא ךכזלו ררבל ודובעי רשא הדובעה
אל - דימלתה ידי-לע שדחתמש ןיינעהב האבה וז הארוה לש רוריבהל ןיידע קוקז היה אל
אפוג הז ירה - הרותב ןיינעה תא שדחמ קיתו דימלתה ובש ןמזה אובבו .שודיחה הלגתנ
הארוהה תחרכומו הצוחנש ,הזכ אוה םלועה בצמש יפל ונייהו :הזל "הפי"ה תעה אוהש החכוה
.קיתו דימלתה לש ושודיחמ תעבונה

יולת"ה רבד םה ירה ,חישמה תאיבב ,דיתעלד םייוליגה לכ :ןדיד ןיינעב הז ךרד-לעו
,הנורחאה וז תולג לש הדובעהל קר הנווכה ןיאו ,"תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמב
הדובעה רמגבש ןבומ ירה ,"הרמוג םש-לע אלא תארקנ הווצמה ןיא" ל"זר ורמאש רחאמ אלא
הלואגה ירהש) תויולגה לכ תילכתו ןיינע םג םייתסיו רמגוי ,וזלה תולג לש םירוריבהו
רמגל האיבמה ,וז וניתדובע רשא ,הז יפ-לע ןבומ .(תולג הירחא ןיאש הלואג איה וז תולגמ
...תומדוקה תולואגה שולשב םג יוליע תלעופ - הירחאש הלואגהו תיעיברה תולגה

ונתינש תוחוכה יפל אלא שקבמ וניאו ,"ויתוירב םע אינורטב אב ה"בקה ןיא"ש ןוויכו
אלש המ) םיימינפהו התע דע םימלענה הרותה יקלח םילגתמ אקווד הלאה תורודב ןכל ,םהל
.(םינושארה תורודב םהל וכז
(206 'מע ,ז ךרכ תוחיש-יטוקל)

רקיעה אוה השעמה


יניינע לכב קוסעל בייוחמ דחא לכ
םירוריבה


תודיסחל םידוהי ררועלו תאצל

תודיסחה תרות תא דסי ןקזה ונברש ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכ ,הגלפמ לש ןיינע הניא תודיסח
.לעופב רבדה היהי יאדווב ,ןקזה ונבר לש ונוצר היה ךכש ןוויכו ,לארשי ללכ רובע

"םייקמ ה"בקהו רזוג קידצ" רמאמכ ,ויתונוצר תא אלמל תיבה-לעב אוה קידצ ירהש -
- "הלטבמ (קידצה) אוה הריזג רזוג ה"בקה וליפא" ,הזמ הריתיו

וצופי"ה רבכ םייוקישו םידיסחל לארשי ינב לכ תא תושעל הלעמלמ תוחוכ םינתונ יאדוובו
."הצוח ךיתונייעמ

קר רסח ;םיאצמנ - "ךיתונייעמ"ה ;אצמנ - טרפב תודיסחה תרותדו ללכב הרותד - "הצוח"ה
.תודיסחל םידוהי ברקלו ררועלו תאצל אופיא םיכירצ ."וצופי"ה

ונממ םיעבותש ןמיס ,תוחוכ ול םינתונ

דחאו דחא לכש העצהה רבד-לע תישארב תבשב רבודמה םעפ דוע ריכזהל ינוצרב - ל"נהל ךשמהב
וא ,השעמב וא רובידב ,הבשחמב לארשי ינבמ (ןיינמ) הרשע לע לועפל ולסכ ט"י דע לדתשי
.דחי םתשולשב

תקזחה לועפל םיכירצש םימיכסמ לכה - םירבדה םינווכמ םהילא אלש םיבשוחה הלאכ םנשי
ךרד-לעו .םירבדה םינווכמ ילא אל :איה הנעטה אלא ,טרפב תודיסחה תצפהבו ללכב תודהיה
םינווכמ םהילא אלש םירובס - םבור רמול הצור יניא - םיבר :הרומאה העצהל עגונב הז
.התוא השעי רחא והשימש ,לבא ,הנוכנ העצה יהוז .םירבדה

םנשיו .הזמ הלעמל םידמוע םה לבא ,םיטושפ םישנאל ךייש הז רבדש םיבשוחש הלאכ םנשי
םיכירצ הזכ ןיינעב :ךפהל איה םתנעטו ,הזמ הלעמל םידמוע םהש בושחל םיעטומ םניאש הלאכ
םע םירדתסמ ישוקבו ,תלוזה לע לועפל םיכייש םניא םה וליאו ,םהמ הלעמלש םישנא קוסעל
.םמצע

.םדוסי תועטב תונעטה יתשש - איה תמאה

דחא לכו ,םירוריבה דוסב המ דע עדוי ונתיא ןיא וישכעש בתוכ (ב"שרהומ) ר"ומדא ק"כ
,תוחוכ ול םינתונש ןוויכו ,הלעמלמ ודיל םינמדזמש םירוריבה יניינע לכב קוסעל בייוחמ
רבד ארב אל ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ" ירהש ,הלעמלמ תאז םיעבותש תחכומ היאר הז ירה
ונתינש תוחוכה תא לצנמ וניא ,תאז השוע וניא םא :הזמ לודג ןיינע דועו ."הלטבל דחא
.הלטבל רבד ,אתועירגל שודיח - ה"בקה לש ותאירבב - אוה השוע ךכבו ,ול
-78 'מע ,ןושאר ךרכ 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"ישת'ה ןוושחרמב 'י ,ךל-ךל תשרפ תבש תחישמ)
(79

יבר יצוצינ


א"דיחה


עיגה ט"שעבה לש ועמש-עמש ףאו לודג לבוקמ היה א"דיחה"
ןיא" * "ירמגל רחא םוקמ היה וירוגמ םוקמש ףא ,וינזאל
הלגנב קסופ - א"דיחה לש ותולדג רבד-לע ךיראהל ךרוצ
רתסנב םג קסופו ,ולש ת"ושה ירפסב םיאורש יפכ ,הרותד
דע ,וישודיחו וישוריפמ טטצל הברהו ובבח יברה * "הרותד
הלואגל היפיצהו יוויקה אשונב וירבדמ עטק תצפה 'עצבמ'ל


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ןכו הרותה תוימינפבו הלגנב ןואג היה ,יאלוזא דוד-ףסוי-םייח יבר ,א"דיחה וניבר
.'םילודגה םש' ורפסמ הלועש יפכ ,לוגד ףרגוילביב

רבידשכ ,(194 'מע ג"כשת שדוק-תוחיש) ג"כשת טבשב 'י תודעוותהב יברה רמאש םירבד הנה
שרגתמ היהש יפל") רפסה תודוא א"דיחהל 'םילודגה םש'ב רמאנהו ק"מרהל ןישוריגה רפס לע
:("וירבחו י"בשר ךרד לע הניכשה דובכל

יפ-לע-ףא - וינזאל עיגה ט"שעבה לש ועמש עמש ףאו לודג לבוקמ היה א"דיחה
תורמל ,בוט-םש-לעבה תא אילפמ אוהו - ירמגל רחא םוקמ היה וירוגמ םוקמש
.ודימלתב אל ףאו בוט-םש-לעבב שגפ אל םלועמ הארנכש

ךסב רובעא יכ" (ה,במ) םיליהתב קוספה לע א"דיחה לש ושוריפ טוטיצ ינפל יברה םידקמ ךכו
:"גגוח ןומה הדותו הניר לוקב םיקולא תיב דע םדדא

ה"ד ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ לש ורמאמב רכזנ אוהו לודג לבוקמ היה א"דיחה
םדא היה הרקמ לכבו ,'וכו יבערש םולש 'רב רושק היה .ט"מרת "תומ ירחא"
.לודג

'ב םוי) םידוהי חמשל 'הכולהת'ל רשקב ,א"דיחה ירבד תא הבחרהב ראיב יברה
לע רזחו .171-169 'מע ,ב ךרכ ח"כשת שדוק-תוחיש - ח"כשת תועובשה גחד
.(50 'מע ,ב ךרכ שדוק-תוחיש - ט"כשתב ןכמ רחאל הנש םג םירבדה תדוקנ

ותלודג דיגה בוט-םש-לעבה

רמא ,(1785 'מע 'ד ךרכ ג"משת 'תויודעוותה' - ג"משת קלב תשרפ תבש) תפסונ תונמדזהב
:יברה

בתכש המ עודיכו ,שודקה םייחה-רואה לש ושוריפל עגונב האלפהה לדוג תורמל
ןהו ,ולש ת"ושב םיאורש יפכ - הרותד הלגנב ןה לודג היהש] א"דיחה
,םייחה-רואה לש ושוריפ תא דומלל םיקיידמ ןילופבש [הרותה תוימינפב
םוקמה והזש - ריעהלו] 'וכ ותמשנ תלעמ לדוג תודוא אילפה ט"שעבהש ןוויכמ
.[ט"שעבה תא א"דיחה ריכזמ ובש

?בוט-םש-לעבה לע א"דיחה בתוכ קוידב המ

םש לעב לארשי ר"רהמ" :ןייצמ חת ףיעס ד"וי תוא 'םילודגה תכרעמ'ב 'םילודגה םש' ורפסב
.א,ב קלחב שדח חנעפ-תנפצ .םייחה-רוא ןייע - בוט

'מ אשידק אדיסח אלפומה ברהל הרותה שוריפ םייחה רוא" :דנ ףיעס 'םירפס תכרעמ'ב םשו
םה אינולופב התע יכ ונעמשו .י"שרו םוגרת םע שמוחל ביבס איציניווב ספדנו רטע 'ן םייח
-םש-לעב י"ררהמ שודק דיסחה ברהש הז ררועתנו םימעפ ינש דוע ספדנו הברה ותוא םיבישחמ
."רכזנה ח"רהמ תמשנ תלודג דיגה בוט

ףסוי בקעי ר"רהמ דיסחה ברה םרביח . . שדוחמ שדח חנעפ תנפצ" :טכ ףיעס צ תואבו
םסרופמה ברה ובר תומדקה ונושל לע ל"גר ו"לו ['ףסוי בקעי תודלות'ה לעב האנלופמ=]
."בוט-םש-לעב לארשי ר"רהמ ול רמאי שודק

רתסנבו הלגנב קסופ

ןהכה רזעילא -םירפא יבר ןואגהל (אכת 'מע טי ךרכ שדוק-תורגיא) תונמדזהב יברה בתכ ךכ
:סעלאי

.חורו שפנ ןיינעמ ,שודקה םייחה רואל עגונהב ורכזל

רוא ס"מהעב לע ל"ז ט"שעבה רמאש המ ,ע"ס 'א קלח תורתסנ יזנגב ןייע
ט"שעבה ירבד י"ע רפסה דומיל תוטשפתה רבד לע א"דיחה ירבד םיעודיו ,םייחה
.(םייחה רוא ךרע םילודגה םש)

לע יברה רמא ,(536 'מע 'א ךרכ ו"משת 'תויודעוותה') ו"משת ןוושחרמב 'ז ליל תודעוותהב
:א"דיחה

אצויכו לאש םייח ת"וש ורפסמ - ומשב תוכלה המכ םיאיבמש דעו ,לארשיב קסופ
תודוס ,הרותה תוימינפל םיכיישה םיניינע ומשב םיאיבמ ןכ ומכו ,הזב
.הרותה

תודעוותהב - וייח ימי ירבדל תטרופמ רתוי טעמ תוסחייתה םע - ךכל המודבו
:(156 'מע םש ו"משת 'תויודעוותה') ו"משת וניזאה תשרפ תבש

,הרותד הלגנב קסופ - א"דיחה לש ותולדג רבד-לע ךיראהל ךרוצ ןיאש טושפו
,הרותד רתסנב םג קסופו ,(דועו ,לאש םייח) ולש ת"ושה ירפסב םיאורש יפכ
.'וכ םהב עירכמו ,הרותד רתסנב םיניינע המכ איבמש וירפסב וניצמש יפכ

הקדצ ףוסאל ידכ ל"וחל עסונ היהש ,[ןנברד חילש=] ר"דש םג היהש ,ריעהלו
,לארשי-ץרא תועמ - ל"וח תועממ השוע היהש ,רמולכ ,לארשי-ץרא ינב רובע
ץרא (ל"וחב) ןאכ השע' קדצ חמצה ר"ומדא םגתפ ןכות תמגודבו ךרד-לע
לכב טשפתתש לארשי ץרא הדיתע' דועיה םויק תא רהממ הז ןיינע רשא ,'לארשי
.'תוצראה

יוויקה רכשב

הייפיצה רבד לע - 'תומדק רבדמ' ורפסב א"דיחה ירבד תא םסרפל יברה שקיב הנש התואב
.המילשה הלואגל

:זט תוא 'ק תכרעמ 'תומדק רבדמ' ורפסב א"דיחה ןושל הזו

הלואגל םה יאדכ יוויקה אלא לארשי דיב ןיא וליפא ו"לשת זמר םיליהת טוקליב ורמא"
חמצ תא תכרב עבטמ . . ה"הלז דוד ףסוי ר"רהמ לודגה ברה שריפ הזבו . . יוויקה רכשב
יכ ורמואד ,םויה לכ וניוויק ךתעושיל יכ ךתעושיב םורת ונרקו חימצת הרהמ ךדבע דוד
המ ,אל ןהו ,יוויק אלב הכזנ ,ןידה ןמ םאד ,איה םעט תניתנ המ ,ןבומ וניא ךתעושיל
אמית יכו ,'וכו דוד חמצ תא :השוריפ יכהו ,ריפש יתא רומאה יפ-לע לבא ?יוויקה ליעוי
יוויקה רכשבו ,יוויקה ונל שיו ,וניוויק ךתעושיל יכ ,חימצת םוקמ לכמ ,תוכז ונל ןיאש
."ונלאגתש יאדכ

:רמא יברהו

תרהממ הלואגל הייפיצהו הווקתה ,רשא ,הכלהל ןיד-קספ ונשי ,ןכש ןוויכמו
ןיא הז ןיינעבש טרפבו ,"ונלאגתש יאדכ יוויקה רכשב" :הלואגה תא תלעופו
...!א"דיחה ירבד לע קלוחש דחא ףא

יברה לש ויתוחישב א"דיחה

.םיעשרו םינוניב ,םיקידצ תובית-ישאר אוה 'רובצ'ש ,םגתפה תא יברה ריכזה תובר םימעפ
ךרכ 'טקולמ םירמאמה רפס') ט"לשת "ונוזרפ תקדצ 'וכ איעשוא 'ר רמא" ה"ד ורמאמב ,לשמל
:(גצ 'מע 'ד

ב ,םיקידצ תובית-ישאר - רובצ (רובצ םה לארשיש) רובצ תביתב םג זמורמכו
."םיעשרו םינוני

תובא) הנשמה שוריפב ז ןמיס (א"דיחהל) ןדאל רככ" :הז ןיינע לש ורוקמל ןייוצ 49 הרעהב
,וטק (לודגה תבש) בכ שורד (ל"נהל) םידחא םירבד .רובצה ןמ שורפת לא ('ד הנשמ 'ב קרפ
."ג

- הז ןיינע יברה ריכזה (598 'מע 'א ךרכ ז"לשת שדוק-תוחיש) ז"לשת ןסינב א"יב
.א"דיחה לש ומש תרכזה אלל - ". . רחא םוקמב ראובמכ ,אוה רוביצ לש וניינע"

א"י תחישל הטמשה" (721 'מע םש שדוק-תוחיש האר) הספדנ הל ךשמהבו תודעוותהה ירחא
[ורפסב]) בתוכ א"דיחהש יפכ" :תויהל ךירצ "רחא םוקמב ראובמכ" םוקמב :הנכותו "ןסינ
ת"וש בתכ ,בר היה א"דיחה ירהו .(ב,וצק (ק"פל היה לארשי תנש ונרוויל) ןדאל רככ
."השעמל הכלהל דע ,תומוקמ המכב םיאבומה

(127 'מע ב"כשת שדוק-תוחיש) ב"כשת ולסכב ט"י תודעוותהב יברה עימשה המלש החיש
,םהרבא םלועה תובא" :(דיסחה הדוהי 'ר םשב) 'תומדק רבדמ' רפסב א"דיחה ירבד רואיבב
,תועש ו"ט הליל לכבו םוי לכב דחיב הרותה ודמל םינש ו"טו הז תא הז ואר בקעיו קחצי
'םידיסח רפס'ב ומצעב דיסחה הדוהי 'ר ירבדל הרואכל הריתסב םהש ."דומלתל ו"ט ןבו
,םימיל .הרותה תוימינפב םירבדה לש תועמשמהו א"דיחה לש וכווית .תועש ד"כ לע רבדמה
.(ךליאו 101 'מע הל ךרכ תוחיש-יטוקל) ההיגה יברהו סופדל החישה הנכוה ,ב"נשת תנשב

"רייגתנש רג"ו "ןואג" לש היירטמיג

ז"מרה" :םימעפ לש תובר תורשע יברה ןייצמ ,א"דיחב עיפומה "םישענו םירכזנ"ד ןיינעהל
."ט"כ קרפ (א"דיחהל) דוד בל רפסב ראבתנו אבוה ם"יבבוש ןוקית רפסב

:תובר םימעפ ריכזה יברהש א"דיחב אבומה (369 'מע 'ב ךרכ 'ךלמ שדקמ' האר) גשומ דוע
'ג תוא 'םילודגה םש') "תותכסמ םישישב יקב אוהש זומרל" - םישיש היירטמיגב ןואג
.(ןואג ךרע 'א ק"ס ןורחא סרטנוק

'מע חי ךרכ .414 'מע זט ךרכ .14 'עה 89 'מע ,י ךרכ תוחיש-יטוקל) תומוקמ יובירב
('ג תוא 'ג תכרעמ 'תומדק רבדמ' ורפסב) א"דיחה לש וקויד תא יברה איבמ (דועו .130
ןטק" ,"ררחתשנש דבע" ךרד -לע) "רייגתנש יוג" אלו "רייגתנש רג" ל"זר ןושל שוריפב
.שודק ץוצינ וב שי רייגתנש םדוק םגש םושמ ("לדגתנש

די בתכמ תופסותה ילעב תבושת רפסב :תניינעמ אתעייס ,האוושה יברה איבמ הזל רשקב
המשנ םישמ :(דיסח הדוהי ברה םשב) גרובנטורמ ם"רהממ (ט"י,ופר 'מע - ד"ישת .י.נ)
.רג השענ ותואו יוג יעמב ידוהי תויהל היוארש

רדס לע הלע 'ידוהי והימ' אשונשכ ,תמייוסמ תונמדזהב .ןיינע ותואב ןיינעל ןיינעמ
עגונב (84-85 'מע 'ב ךרכ ב"לשת שדוק-תוחיש) וז הרמא יברה ריכזה ,ותמצוע אולמב םויה
:אטבתה זאו ,לעופב השעמל

יתיעטשו ,רחא וא הז ןורסיח םיעימשמ ,יילא לפטיהל המ םישפחמ ירה ללכב
.תוריגה ןיינעמ זחוא יניא ללכבש 'וספתי' חטב התעו ,םירחאו ולא םיאשונב
זחוא ונניאש אוה רובסו ,ל"זחב שוריפה תא לבקל הצור וניא םא הנה
ךא ...ול רשא ול היהי - א"דיחהמ לודג רתויל ומצע בישחמ אוה ,א"דיחהמ
.השדח תואיצמ וז רויגש םידומ אמלע ילוכ

אתכמסאכ א"דיחה

- יברה אילפהשכ (268 'מע 'א ךרכ א"משת שדוק-תוחיש) א"משת תישארב תבש תודעוותהב םג
י"שר לע א"דיחה לש האלפהה ירבד תא ריכזה ,י"שר תא - "םישקבמ םה הנאות"ש הלאל הבוגתב
...!?א"דיחהמ לעפתי יכו - י"שרמ לעפתמ ונניא הלה :ריטפהו -

לע הרכזהל רשקב ז"לשת יתוקוחב-רהב תשרפ תוחיש-יטוקל ףוסב הספדנש "הפסוה"ב רמאנ ךכו
:(381 'מע ,ד"כ ךרכ תוחיש-יטוקלב םשמו) םיבוסמה תאצ םרט ןוזמה תכרב

תליאש רפס - רבחמה לעב=] ל"נה לע בתוכ (ופוסב יאחא בר תכרעמ םילודגה םש) א"דיחה"
."'וכו הנידמהו יולסערבד ד"בא היהו .'יניס הז ןואגה ברה אוה [תותליאשל םולש

...תומש הלאו

לש תושודקה ויתוחישב אבוה םהירבדמש א"דיחה ירפס לש (תיקלחו) הרצק המישר הנה ,םויסלו
:יברה

(ע"ושל) 'ףסוי יכרב'

(םידיסח רפס לע שוריפ) 'םלוע תירב'

.(תורטפה לע) 'ךנא תמוח'

.(ת"וש) 'לאש םייח'

.(ת"וש) 'ץמוא ףסוי'

.(םיליהתל שוריפ) 'תוליהת ףסוי'

.(םירפוס תכסמו ןתנ יברד תובא לע) 'םימחר אסיכ'

'דוד בל'

'תומדק רבדמ'

(הרותה לע) 'םימודק לחנ'

(רהוזל) 'תורוא יצוצינ'

'שדוקה תדובע'

(הרותה לע) 'דוד ינפ'

(ס"של) 'םיניע חתפ'

(תורטפה לע) 'ללש יראווצ'

'הכרב ירויש'

'םילודגה םש'

(תוירוהל) 'ףסוי רעש'

.'לגרה תחמש'תודיסחה ינייעממ


ךל-ךל תשרפ


ךארא רשא ץראה לא ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל
(א,בי)

,םינוילעה תומלועב ,הרוקממ תדרל הכירצ המשנה .ידוהי לכ תמשנל הנופ "ךל ךל" יוויצה
ידגנה ןוויכב םעפהו ,'תכלל' בוש הילע ןאכו .הזה םלועל דע ,תובר תוגרדמ תולשלתשה ךרד
.יוצרה םוקמל עיגהלו םהירחא תכשמנ םדאה לש תימהבה ושפנש םירבד םתוא לכמ תאצל -

השרושב תאצמנ איהש יפכ התגרדממ - "ךצראמ" ;תדרלו תכלל המשנה לע - "ךל ךל" :והזו
תאצמנ איהש יפכ התגרדממ - "ךתדלוממו" ;(ןוצר ןושלמ 'ץרא') ,ןוילעה ןוצר תניחבב
תניחבב איהש יפכ התגרדממ - "ךיבא תיבמו" ;'בא' תארקנה ,'הנוילעה המכח' תניחבב
- "ךארא רשא" ;ימשגה הזה םלועל - "ץראה לא" ;(המכח - 'בא'ל ילכו 'תיב' איהש) 'הניב'
םויק ידי-לע ,ימשגה הזה םלועב ,ןאכ קר יכ .ךל הארא ,ךרבתי ותומצעו ותוהמ ,ינא רשא
.ארובה תוימצע תא 'לבקלו ךישמהל' המשנה תלגוסמ ,תווצמו הרות

תא עצבל חוכה תא הל םינתונו התוא םיווצמ ,ףוגב השבלתנו הזה םלועל הדרי המשנהש רחאל
"ךתדלוממו" ;תימהבה שפנ לש תוואתהו תונוצרהמ - "ךצראמ ךל ךל" :הלעמל הטמלמ 'ךל-ךל'ה
תיבמו" ;םייעבטה היתודימבו הלכשב םרוקמש ,תימהבה שפנ לש תופקשההו 'תוחנה'המ -
ץראה לא" ;הבוט אל הביבס לש לגרהב וא ךוניחב םרוקמש םייוצר-יתלבה םירבדהמ - "ךיבא
.תיקולאה שפנה לש תונוצרה םיטלוש םש רשא ,שרדמה-תיבלו תסנכה-תיבל - "ךארא רשא
(18-15 'מע ,א ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ג,בי) ראא ךללקמו ךיכרבמ הכרבאו

(ח"ל הטוס) "ךיכרבמ הכרבאו" רמאנש . . ךרבתמ ךרבמש ןהכ לכ
"ךורב ךיכרבמו" . . הרומא ךתלימ רבכ היל רמא .וכריבו לאעמשי יבר תא עגפ דחא יוג
(ח"פס תוכרב ימלשורי)

רמאנ וילע ,ה"בקה לש ותכרב איהש ,"ךיכרבמ הכרבאו" בותכה רמוא לארשי-ינבל עגונב
"ךורב ךיכרבמו" בותכה רמוא יוגל עגונב וליאו .(א"ספ ר"ב) "רקיעה לע הבורמ ותפסות"
.םדא-ינב ידי-לע הכרב ועמשמש
(426 'מע,ה ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ה,בי) ןרחב ושע רשא שפנה תאו

,םישנה תרייגמ הרשו ,םישנאה תא רייגמ םהרבא .הניכשה יפנכ תחת ןסינכהש :ןרחב ושע רשא
(י"שר) םואשע ולאכ בותכה םהילע הלעמו

תחת ןסינכהש" בתוכו שרדמה ןושלמ הנשמ י"שרו ."ורייגש םירגה ולא" רמאנ הבר שרדמב
."ןרייגש" אלו ,"הניכשה יפנכ

ומייקש המו .חנ-ןב לשמ הנוש דמעמ וינבו םהרבאל היה אל הרות-ןתמ ינפל :רבדה םעט
אל ןיידע זאש ירה .םמצע לע ולביקש רודיה לש רדגב הז היה - הלוכ הרותה לכ תא תובאה
.תוריגה ןיינע לכ היה

.שממ תוריג ועמשמש ,"ןרייגש" אלו ,דבלב "הניכשה יפנכ תחת ןסינכהש" י"שר בתוכ ןכלו
יטרפ תא שרפל ואובב ,וטושפכ רויגל ותנווכ ןיא יכ שיגדה רבכש רחאל ,וירבד ךשמהב קרו
."רויג" ןושל י"שר טקונ ,(םישנה םע הרשו םישנאה םע קסעתה םהרבאש) רבדה
(143 'מע ,ה ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ט,בי) הבגנה עוסנו ךולה םרבא עסיו

יתשב קפודה 'אבילד אקיפד' ,ונייהד ,'בושו אוצר' לש ךרדב איה ףוגה םע שפנה תורבחתה
-יאו ;תינחור שפנהו ימשג ףוגה יכ ,רבדה םעט .תוטשפתהו (תוצווכתה) תוקלתסה - תוקיפד
.'בושו אוצר' לש ןפואב אלא ולא םיכפה ינש לש תורבחתה היהתש רשפא

,'בושו אוצר' לש ךרדב תכשמנ וז תויח - םלועה תא היחמה תיקולאה שפנב םג אוה ךכ
תויחו ימשג םלוע תורבחתה אהתש רשפא-יא יכ ."בושו אוצר תויחהו" (א לאקזחי) בותככ
.אקווד 'בושו אוצר' לש ךרדב אלא יקולא

לש ךרדב איה ,םלועב יקולא רוא ךישמהל הניינעש ,תווצמו הרותב םדאה תדובע םג ךכ םושמ
.'בושו אוצר' לש ןפואב התיה םהרבא לש ותדובע - "עוסנו ךולה" והז .'בושו אוצר'
(86 'מע ט"צרת םירמאמה רפס)


(זט,בי) הרובעב ביטיה םרבאלו

.הסיעב היוצמ הכרבה התיה הרש לש התוכזבש (זס,דכ תישארב י"שרפ) ורמא ל"זר

ביטיה" .(ה עשוהי) "ץראה רובעמ ולכאיו" ומכ ,האובת אוה 'רובע' :"הרובעב ביטיה" והז
.(האובתב) הסיעב היוצמ הכרב התיהש ,ושוריפ "הרובעב
(זעש 'מע קחצי-יול יטוקל)


(א,וט) ךל ןגמ יכנא

וז ןיא תמאב םלוא .םיבוט םלוכ ויה ויניעב ןכלו ,לבגומ יתלב דסח תניחב אוה םהרבא
דסח תדימב םלועה גהנתי םאו ,ץראה ןמ ערה תא רעבל ןה תילכתהו הנווכה ירהש .ךרדה
!ץראה ןמ רעובי אלו םלועל ערה לטבתי אל ,וזכ הלודג

היהי דסחהש ידכ ,םהרבא לש דסחה תניחב לע 'ןגמ' שיבלמ ה"בקה :"ךל ןגמ יכונא" והז
.םלועה ןמ ערה תא רעבל ,תעה אובב ,ולכוי ךכו ,דודמו לבגומ
(א 'מע בי ףד רוא-הרות)


(גכ,די) לענ ךורש דעו טוחמ םא

ןיליפת לש העוצרל וינב וכז "לענ ךורש דעו" םהרבא תרימא תוכזבש ורמא (זי הטוס) ארמגב
לענ תווצמ לארשיל ה"בקה ןתנ הז רכשבש ,ורמא (הבר) שרדמב .(העוצר ונייה ךורש)
.הצילחד

ןיליפת :ורמואב ,ל"נה םירבדה תא קיתממ ןוסרואינש קחצי-יול יבר לבוקמה ןואגה
ןיליפת המ :ןילענמ ךכ ,ןיליפתכ" (אס תבש) ל"זר רמאמכו ,הזל הז םיכייש םילענמו
."לאמשב ןילענמ ףא ,לאמשב
(וצ 'מע תישארב ,קחצי-יול יטוקל)

תורעהו תובוגתהרותה תהבגהב בוביסה ןוויכ

:'גהנמו הכלה יניינע רוריב' רודמב ,(דסר ןויליג) 'תורשקתה'ב בתכנש המל ךשמהב

תא זא ונתוא דמילו ,770-ב םימימתה םע ללפתמ ונרוד אישנ יברה היה י"שת ינפלש םינשב
קר םישוע לבא ,לאמשל ןימימ ונייהד ,'םולשב יאוב'ב ומכ הב םינופש ,הרותה תהבגה רדס
הזש רמאו .ומוקמל רזוחו ,עצמאה דע ברעמ יפלכ וינפ ךפוה היבגמהש ונייהד ,בוביס יצח
.*"ןימיל לאמשמ" בבותסהל ךירצש בותכש המב שוריפה

יברה תוחכונב םיהיבגמה ךכ ושעש םיבשוחה שיו ,ש"נא ןיב ךכ-לכ םסרפתנ אל רבדהש רחאמו
.תאז םסרפל ןוכנה ןמ ,יברה דמע וב ןוויכל הרותה-רפס תא תוארהל ידכ קר

ו"ת םילשורי ,יקצירטסיב בייל-הדוהי ברה


:תכרעמה תרעה

ןייצ ורוקמו ,"ונימי ךרד אוהש םורדל חרזממ ףיקיו" בתכ (גי,הכ) ןחלושה-תוצקב (*
ומכ אוהו ,חכק 'יסב וירבדל ןייצש) םש שדח-ירפהמ ורוקמו .ד ק"ס] דלק 'יס בטיה-ראבל
'עבש ראב'ה ול םדקו .(זכ ףיעס חכק 'יס ז"הדא ע"ושב - םייפכ-תאישנל םינהוכה בוביסב
.[ןאכ י"וח לעבל םייח-רוקמב אבוה (ב,וט) הטוסד ב"פ

םייחה -ךרדב םג אוהש תומכ קתענ .ד"יה ד"יפ םירפוס תכסמ פ"ע) םש ע"ושה ןושל םנמא
םעל ת"ס תביתכ ינפ הארמ" :(אוה רבד אלהו .ג"ס דלק 'יס ןחלושה-ךורעבו ב"ס הפ 'יס
כ"דב] ולאמשלו [ולאמשל וינפו בבותסמשכ ,ונגהנמכ אוה הז טרפ הרואכלו] ונימיל םידמועה
םידמועה ולכויש ידכ לק בוביס חרזמל םירזוחש ינפל םיפיסומה שיו .תאז םישוע ונא ןיא
וינפשכ הליחתמ והז] וינפל וריזחמו ,[תאזכ הארוה התיה םא ב"צו .תוארל המיבה לאמשמ
."[ברעמל וינפשכ בוביסה יצח הצקב] וירחאלו [חרזמל

םירפוס תכסמב ןיבהש שרפמו ,ם"רהמ םשב ח"בה תא איבמ ז תוא י"ב תוהגה ג"הנכשב
ת"סבש בתכה תא הארמו ךפוה קרו ומוקמב ראשנ היבגמהשו ,םתיישע רדסכ םיבותכ םירבדהש
גהנמ ןכש טרפבו .וינפ דגנ בתכהשכ - וירחאל ;וינפ דגנ בתכה ירוחאשכ - וינפל) דצ לכל
ונימימש םעהו היבגמה לש ונימי זאו ,ץוחבמ הביתכה ינפ םיארמש ,וקיתרנב ת"סב םידרפסה
השוע וניאו תוניפ 'דל הנופ קרש וז 'למ ןיבה ב ק"ס שיר ןאכ יכדרמ-רמאמב םג .(םיווש
,םידדצה לכל םלש בוביס בבותסמ היבגמה אלא ,ןכ וניא גהנמהש ומייס םהינשו) םלש בוביס
גהנמה תא ללוש (ה ק"ס ןאכ ,אנליוו ק"קמ) 'םיניגמ יקיפא' 'סבש ןיינעמו .(ש"ייע
."םידדצ ינשמ ןיפיקמש"

.101 הרעה הל קרפ רצקה ע"ושב אשונב ונייוצש תועדה םג הארו

וניאישנ וניתובר ירבדב בוביסה ןוויכ

הספדנ - ביק 'יס ד"נשת תרודהמב הבושתה םויס ש"עו) ה"ס זס 'יס ח"וא קדצ-חמצה ת"ושב
,ומצע ביבס הפקהל חבזמה תפקה ןיב קוליח שיש עירכה (חי 'יס ד"ח םיאולימה רעשב הליחתמ
ונלש בתכה אוה ךכ ןכלש ,"הליחת ןימי" ןיינע קר "ןימיל הנופ" ןיינע ךייש ןיא הבש
.לאמשל ןימימ

-לכמש אלא ,ז"טהו שובלה תעדכ אלא ורודיסב ז"הדאכ אלד ,הכונח רנ ןיינעל םש קיסה ןכו
ןוויכו ,לגרמ די ןניפלי אלד רקיעהש ןוויכ ,שבתשמ אל 'וכ דבעד ןאמ םג" :םייס םוקמ
לבא ,ז"הדאכ הכונח רנב םיגהונ ונא ןכלו ,"לאמש ךרד אוהש המב *ןל תפכיא אל - ןכש
.קדצ-חמצהכ ןיגהונ הרותה תהבגהבו 'םולשב יאוב'ב

ז"הדא ע"ושב אבומה קספה לע שוריפב קדצ-חמצה קלוח (ב,טס) ס"שה לע וישודיחבש טרפבו
ףסוי-תיבה בתכש ומכ שוריפה ל"צ ךחרכ-לעד" :בתוכו ,םינהכ תכרב ןיינעל (ו"ס חכק 'יס)
ףא ,(לאמש דצל םהינפ ריזחהל ךירצש רמול ונייהד) 'םישרפמ שי' םשב (ןיריזחמשכו ה"ד)
."םינוכנ םהירבד ד"נעל תמאב ,'םיעוט' םארקש

היינפהש ,םייפכ תאישנב םג ונגהנמ ל"צ ןכש הרואכל הארנ היה צ"צה קספ ירחא תמאבו
םינהכה לצא יתלאש םנמא .ל"נה ונבר ע"ושב שרופמכ אלד ,םורד ,ברעמ ,ןופצ ,חרזמ היהת
םוקמ לכבש ןוויכ ,ז"הדא ע"ושכ םישוע םינהכהש םעטה רמול שי ילואו .יל םתוא רתופ ןיאו
.קדצ-חמצהכ םישוע שרפתנ אלש םוקמ לכבו ,וירבדכ םישוע ז"הדא ירבדב שרפתנש

.י.נ ,ןילקורב ,ד"בח-ידיסח-תדוגא תיירפס להנמ ,ןיול רעבוד-םולש ברה


:תכרעמה תרעה

:הרואכל (*

האר) ותומכ קוספל ונל ןיא ב"ויכבו ,ז"הדא ירבד תא שרופמב איבה אל קדצ-חמצה
ןנילזא יא ,רטיא ןיינעל ומכ .ח"ס ,במר 'יס ףוס ד"וי ך"שבש 'ה"וא תארוה תגהנה רוציק'
ש"נאו ,זכ 'יס ז"הדא ע"ושכ אלד קדצ -חמצה קספ ח"וא ת"ושבש ,הביתכ רתב וא חוכ רתב
,טטוצמכ .(חל תרבוח ןילקורב הרות לידגי ,ל"ז קילרג ז"שר ג"הרה - ז"הדאכ וגהנ
.לאמש ןוויכב תכלל אקוודב שרוד וניא קדצ-חמצה ,פ"כע ת"ושב

'םולשב יאוב'ב קר .םורדמ ליחתהל - ל"ז י"ראה פ"ע - ונגהנמ בלולה יעונענב ףא
ורוה) שדוקה ןורא תחיתפב םגש המודמכו .ז"טהו שובלה תעדכ ונגהנמ הרותה תהבגהבו
'סב אשונב תואוושה האר) תופסונ תוביס הזל שי ילואו .לאמשל ןימימ םיחתופ (ש וניתובר
.(קדצ-חמצה ירבד תא האר אלש לבחו .דלק 'יס ,ד"נשת תרודהמ ,הרות לארשי גהנמ
גהנמו הכלה יניינע רוריב


לחש הרות-תחמשב האירקה תקולח
תבשב


וז ןכלו ,שדוק-תבשב הרות-תחמש לח האבה הנשב םגו הנשה
הרותב האירקה רדסב ונגהנמ רבדב רוריב ךורעל תונמדזהה
לארשי-ץראב תאזכ תועיבקב


- א -

,תבשב לח בוט-םוי רשאכ םלוא ,םיאורק השימחל הרותב האירקה תקלוחמ בוט-םוי לכב
.םירודיסב תונייוצמ וללה תוקולחה יתשש יפכ ,םיאורק העבשל האירקה תא םיקלחמ

ןידה-ןמ תושורדה תוילעה רפסמכ ,('הנועמ' דע) תוילע שמחל השרפה תקלוחמ הרות-תחמשב
,ץראל-ץוחב תועיבקל המיאתמ וז הקולח .שדוק-תבשל הנוש הקולח ןיאו ,לוחב לחש בוט-םויב
.לארשי-ץראב גוהנל שי דציכ ,איה הלאשהו ,שדוק -תבשב לוחל לוכי הרות-תחמש ןיא םש רשא

- ב -

העבש הליחתב םיארוק ןושארה הרותה-רפסב" :תוטישפב בתכנ וז הנש לש 'ותעב רבד' חולב
דע 'הנועמ'מ :ישיש .ליגרכ ,'הנועמ' דע םיאורק 'ה :ךכ .(שדוק-תבשב לחש יפל) םיאורק
הנועמ'מ םיארוקו םירזוח הרות ןתחל ...'רעוצ דע' דע 'השמ לעיו'מ יעיבש .'השמ לעיו'
."ארימג דע

םילוע העבשל ,הרותה תוישרפ לככ ,'הכרב' תשרפ לש התקולח ןפוא תא תמאות וז הקולח
לע .יגריבמוב סופד ך"נתב הנושארל הספדנ איהש םירמוא שי .רתויב הקיתע איה וז הקולח)
יאדוובו םיימוי שמוח ירועיש וגהנוהש ינפל םיבר תורוד ךכ הקלוח השרפהש יאדו םינפ לכ
.(ל"נכ הרותב האירקה ךרוצל הדעונ הקולחהש חינהל ריבסו ,ת"תח ירועיש וגהנוהש ינפל

םיקיספמ .רחא ןפואב השרפה תא שדוק-תבשב םיקלחמ ק"הראב םיזנכשאה תסנכה-יתבמ םיברב]
.[יעיבשה אוה "הנועמ"ו ,("רמא יוללו" ליחתמ יולה ןיא זאו) "ךיתורבדמ אשי"ב ןהכל

- ג -

דימת תועיבקה יפכ) דבלב םיאורק השימחל האירקה תקלוחמ (ד"בח ירודיס ללוכ) םירודיסב
אל םש ,ץראל-ץוחב וספדנו וכרענ םירודיסהש ,ךכב הצוענ רבדה תביס םאה .(ץראל-ץוחב
הרות-תחמשב םג האירקה רדסמ תונשל ןיא ןכאש וא ,שדוק-תבשב הרות-תחמש לש תועיבק ןכתית
?(לארשי-ץראב) תבשב לחש

- ד -

שי ךכו ,םילועה ןיינמ ךותב םינמנ 'תישארב ןתח'ו 'הרות ןתח' םגש רמול רשפא הרואכל
:תולאש המכ ררועמ הז רואיב לבא .שדוק-תבשב םיאורק העבש ונל

לח הרות-תחמששכ ירה ,םיאורקה ןיינמל םיפרטצמ 'תישארב ןתח'ו 'הרות ןתח' םא ,תישאר
ןתח'ו 'הרות ןתח' ףוריצב זאו ,דבלב תוילע שולשל השרפה תא קלחל היה ךירצ ,לוחב
לככ דבלב השימח אלו םיאורק העבש םיארוק לוחב םגש אצמנ ,ןכ אל םא .שמח ויהי 'תישארב
.בוט-םוי

תא בושו בוש וארקו ורזח ולצא םג יכ םא ,(אלר תוא בר השעמ) א"רגה גהנ ךכ ןכאו
.םילועה רפסמ לע ףיסוהל הצר אל גהנמל רבעמש אלא ,םלועה גהנמכ םעה ינפל האירקה
,(ג ק"ס םש םלשה בר השעמ 'סב אבוה ,*192 הרעה) 'ןחלושה הז' רפסב בתכ ,וגהנמלו
םירודיסב בותככ 'הכרבה תאזו'ב םילוע השימחל אורקל שי ,תבשב לחשכ השודקה ונצראבש
.םיאורק העבש ויהי ('תישארב ןתח'ו 'הרות ןתח' ףוריצב) זאו ,לוחב לחשכ

ירה ,םיאורקה תעבשמ קלח םה 'תישארב ןתח'ו 'הרות ןתח'ש םיסרוג ונא ונתטישל םג םא
,םילועה רפסמ לע הנשה לכ ללכ םיפיסומ ןיאש ,(נ"שו ,31 'מע םיגהנמה רפס) ונגהנמל
השימח קר ויהיש ידכ ,שולשל האירקה תא קלחל) א"רגהכ גוהנל הרואכל לוחב לחשכ היה ךירצ
התייה ,להקה לכ תא הרותל תולעהל ידכ ,השרפה לש תרזוחה האירקה םגו .(רתוי אלו םילוע
עצמא איה וז הטיש יפ-לעש) 'הנועמ' דע קר אורקל אלו ,השרפה לכ םויס ירחא תויהל הכירצ
.שדחמ אורקלו רוזחלו (האירקה

תולעהל רשפא דציכ ,םיאורקה תעבשמ קלח םה 'תישארב ןתח'ו 'הרות ןתח' םא ,תינש
?יולו ןהוכ םג םתאירקל

תדחוימ תפסות וז אלא ,םויה תאירקמ קלח םניא 'תישארב ןתח'ו 'הרות ןתח'ש הארנ הזמ
העבשל םויה תאירק תא םיקלחמ ןיא המל ,אתכודל אישוק ארדהו .הרות-תחמש לגרל םיפיסומש
?שדוק-תבשב םיאורק

- ה -

תלוע' רודיס :רתויב םירחואמ (העבשל קלחל) וז הגהנהל םיטקלמה םיאיבמש תורוקמה םנמא
אלש גהונש ,א"רגה תיב ינמאנמ אוהש ,'היאר תלוע'ה לע אלפלו .'ארקמל םא' רפסו 'היאר
אשי" םייסל) הז גהנמ איבמ יקסניצקוט מ"ירגהל לארשי-ץרא חולב םג .ל"נה בר השעמכ
.א"רגה גהנמ םושמ הז םג ילואו ,'םיגהונ שי'כ ("ךיתורבדמ

רוכז אלו ,שדוק-תבשב הקולח לש רחא ןפואל תוסחייתה םוש העיפומ אל ד"בח-ללוכ חולב
.שדוק -תבשב העבשל קלחל םיגהונ םניא םידרפסה םג .ש"נא ברקב םעפ-יא ךכ וגהנש

.אשונב םירבסהו תורוסמו תורוקמ לבקל חמשנ

* * *

הרשע-הנומש םויסב םיילגרה תדרפה

ריכזה - (18 'מע 872 ןויליג ,'ד"בח רפכ'ב וספדנ) צ"חרת ןסינ 'ב ןמוי - 'תומישר'ב
ומע תא ךרבמה' ירחא וזמ וז םיילגרה תא דירפהל ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ גהנמ תא יברה
.זל 'עה 55 'מע 'יברד אתבכשא' רפסל ז"ע ןייוצו ,'םולשב לארשי

אוהש יל ררבתנו" בתוכ םש .58 'מעב אשונה עיפומ (ו"לשת ,הינש האצוה) ידי-תחתש רפסב
."ע"נ ןקזה ר"ומדא דע יבר רחא יבר םלצא לבוקמ

םוגרתב] 161 'מע ד"שת תוחישה-רפס) *ד"שת לולא 'ה תחישל ןייצל שי ,ןיינע לש ופוגל
רחא ולבא ימיב ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תגהנה תודוא רבודמ םש ,([זמק 'מע - ק"הלל
רפסבש 'הקדצה' עטקל ןושארה רוקמה םג םש] .םיברל הארוה לש ןונגסבו ,ע"נ תינברה דובכ
רמאנ [12 'מעב 'שארה תנכרהו תייטה' עטקלו 6 'מעב 'שארה תנכרה' עטקל ;77 'מע םיגהנמה
ןהו שחל תליפתב ןה 'ןוצרל ויהי' רמול םיליחתמשכ וזמ וז םיילגרה תא םידירפמ" :םש
."'וילגר רקע' ארקנ הזו ,ץ"שה תרזחב

וא דיחיכ ,הזב גהונ ונרוד אישנ יברה תא תוארל וחילצה אל ,וסינש המכ דעש ,ריעהל דוע
,(74 'מע םיגהנמה רפס האר) םיברל הארוה וניאש ,ולש דחוימ גהנמ הז םג ילואו .ץ"שכ
,'םולש השוע'ב גהנש היטהה ךרד -לע) םיברל שרופמב הנתינש הארוה לטבמ וניאש יאדוובו
.(ב"ויכ דועו ,12 'מעו 6 'מע םיגהנמה-רפסב םיברל ספדנכ הניאש----------

צ"יולרה לבוקמהו ח"הרה ג"הרה ויבא לע יברה לש תולבאה ימי םע רשקב הרמאנ וז החיש (*
תוחישה-רפסב םינויצו תורעה - ןוטסירומב צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ לצא ורוקיב דובכל ,ל"צז
.837 'מע ךלמ ימי ,168 'מע ד"שת

----------

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל