- ה"רע - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה ןוושחרמב ט"י * אריו תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


הקושת היהתש ךירצ ידוהי לצא
תוקלאל תידימת


יפכ ,וילא הלגנ אל ה"בקהש לע תדלוהה םוי לעב לש ותייכב
דליכ דוע ,ותוקקותשה לע הדיעמ ,וניבא םהרבא לא הלגנש
הנכה ןיעכ התיה וז הייכב * שחומב תוקולא תוארל ,ןטק
יוליג * וייח ימי לכב ותדובעל דוסי תחנהו ,המדקהו
ןפואב ,ותרות ןונגסב ןה םיאצומ ונא ,שחומב תוקולא
* םימימת-יכמות תבישי דוסייב ןהו ,"הינימ ןוסנרפתי"ד
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמךרבתמש - 1ע"נ (ב"שרהומ) ר"ומדא ק"כ תדלוה םוי ,ןוושחרמ ף"כו אריו תשרפ םע רשקב
לעב ,ויבא תודוא (וסיפדהל הוויצו) 3ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיסש רופיסה עודי - 2הז תבשמ
:תדלוהה םוי

קדצ -חמצה ר"ומדא ק"כ ובס לא סנכנ (םינש שמח וא עברא ןב) דלי ע"נ יברה היה רשאכ
דמלש :ורמואב ,תוכבל לחה ותסינכבו ,4(ותדלוה םוי םע תוכיישב ותכרב תא לבקל ידכ)
ונילא וליאו ,וניבא םהרבאל הלגנ ה"בקהש ךכ לע הכוב אוהו ,"'ה וילא אריו" רדחב
!?הלגתמ אוה ןיא (יילא)

,ומצע תא לומל וילעש טילחמ ,םינש עשתו םיעשת ןב ,קידצ ידוהישכ :קדצ-חמצה ול בישה
.וילא הלגתי ה"בקהש ("טרעוו רע זיא") ול עיגמ

יברה לש תדלוהה םוי םע רשקב (ר"ומדא ח"ומ ק"כ ידי-לע) רפוסו רושק הז רופיסש ןוויכמ
6"רבוג ולזמ" ובש םוי ,(5םדא לכ לש ותדלוה םוימ ןכש-לכמב) וייחב יללכ םוי אוהש ,ע"נ
עריא הזש טרפבו] 5וייח ימי לכ ךשמבו הלוכ הנשה לכ ךשמב הדובעה תא וכותב ללוכש םוי ,
,רמול רבתסמ - [ותדלוה םויל תוכיישב הכרב לבקל קדצ-חמצה לא סנכנ ע"נ יברה רשאכ
השענשכ - דחוימבו ,ע"נ ר"ומדא ק"כ לש תיללכה הדובעב הדוקנ אטבמו ,רושק הז רופיסש
.7רודה אישנ

רפוס רופיסהש טרפבו ,8"לכה אוה אישנה" רשא ,רודה אישנ לש רופיס ותויהל :הזל ףסונו
לכ לש ותדובעל עגונב תיללכ הארוה ונממ דומלל םיכירצו םילוכיש ,ןבומ - 9תורודל ספדנו
אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,ומוקמ אלממ ודיחי ונב ידי-לעו ,רוד ותואמ - לחה ,10ידוהי
לכ ףוס דע ךשמנ ךכו ,רודה ותואד לארשי ינב לכל ךשמנ הז ירה - (תאז רפיס רשא) ונרוד
[...] .תורודה

:ןיינעה רואיבו

רואמ" ,אישנ אוה םהמ דחא לכש ךכב םיוותשמ ד"בח יאישנו לארשי יאישנ לכש ןמזב וב
אוה םהבש ,תדחוימ השגדהב ולצא םיאצמנה םידחוימ םיניינע אישנ לכל שי ירה ,"לודגה
.םיאישנה ראשמ קלוחמו דחוימ (יולגב)

טרפבו] ינשל דחא "לודגה רואמ" ןיב קלחלו סנכיהל המ דע עדוי ונתיא ןיאש יפ-לע-ףאו -
- ['וכו הטלחהל םיאבש ינפל תעדו הניב ,המכחב הריתי הקמעה םיכירצ ד"בחבש ,ד"בח יאישנ
;הריתי השגדהב ולצא םיאצמנה אישנ לכ לצא םיטלוב םימייוסמ םירבד יולגב םיאור לבא
םימש תאריב הפסוה הזמ אובל הלוכישכ ךכ לע בכעתהל יאדכו רתומש ,םימעפ המכ רבודמכו
.11'ה תדובעב הארוהו

הרותה תוימינפ תשבלהב אוה - ד"בח יאישנ לכ לש - ללכב ד"בח תודיסחד שודיחהו הלעמה
ןיבהל ולכוי םלוכש ,12"הינימ ןוסנרפתי"ד ןפואב ,(תעד הניב המכח) הגשהו הנבהו לכשב
ןיינע היהתו ולצא תחנומ היהת תוקולאש ןפואב ,(תימהבה שפנד לכשב דע) ישונאה םלכש םע
והדבעו") לעופב 'ה תדובעב הפסוה אובת (13"ךיבא יקולא תא עד") הזמש - ןפואבו ,ישחומ
ללוכ אוהו ןתויחו תודימה םויק אוה תעדה" ,תודימה תודלונ תעדמש עודיכ ,(13"םלש בלב
תווצמ ג"ירת לכד שרושה ןניה רשא ,14"היפנעו האריו היפנעו הבהא שוריפ ,הרובגו דסח
.15(השעת אל תווצמ ה"סשד שרושה - האריו ,השע תווצמ ח"מרד שרושה - הבהא)

ק"כ ,תדלוהה םוי לעבד תודיסחה תרותב תדחוימ השגדה טלוב ןפואב םיאור אפוג הזב
תילכש הגשהו הנבהבו בחר רתוי רואיבב םניה וירמאמב תודיסחה יניינעש - ע"נ ר"ומדא
םיניינעה תא איבמש דע ,16ומדקש וניאישנ וניתובר ירמאמב (יולגב) םהש יפכמ ,רתוי
[...] .לעופב השעמב 'ה תדובעל עגונב דומיל ,תולקב הזמ דומלל םילוכיש ןפואב ,אנקסמב

,"תודיסחה תרותד ם"במרה" אוה ע"נ ר"ומדא ק"כש ,22םינושארה םידיסח םגתפ עודיכו
רבד ,ןיינעה לש רבסהב הרדוסמו העובק הכלה" םניה ולש תודיסחה ירמאמב םיניינעהש ןוויכ
.לעופב הדובעב דע (הרותה תוימינפב) "הכלה" הזמ דומלל םילוכיש דע ,17"ונפוא לע רבד

יפכו ,(וירחאלו וינפל םירבחמה לארשי ילודג יבגל) ם"במרה לש שודיחה ךרד-לע והזש
ןושלב 'וכ םיררבתמה םירבד רבחל יתיארו" :"הרות הנשמ" ורפסל ותמדקהב בתוכ ם"במרהש
ןייולג ןינידה לכ ויהיש דע 'וכ לכה יפב הרודס הפ-לעבש הרות אהתש דע הרצק ךרדו הרורב
ץבקמ הז רוביח ,'וכ םיאיבנו םימכח ונקיתש םירבדה לכ ןידבו הווצמו הווצמ לכ ןידב 'וכ
הרותב ארוק םדאש יפל הרות הנשמ הז רוביח םש יתארק ךכיפל ,'וכ הלוכ הפ-לעבש הרותל
ם"במרה רפס :תוטשפבו ."הלוכ הפ-לעבש הרות ונממ עדויו הזב ארוק ךכ-רחאו הליחת בתכבש
,ןיינעו ןיינע לכב הרות ןידו הכלהה תא ריהבמש ,("תוכלה תוכלה") תוכלה לש רפס אוה
ינפלש םירוביחב ןכ-ןיאש-המ) לעופב השעמב גוהנל םיכירצ ךיא תולקב תעדל םילוכיש ןפואב
-רחאו ךורא ןמזו המכח שפנו הבחר תעד ןיכירצ 'וכ המצע ארמגה רמול ךירצ ןיאו" ,ם"במרה
.18("אוה ךאיה הרותה יניד ראשו םירתומו םירוסאה םירבדב החוכנה ךרדה םהמ עדוי ךכ

ןוויכ ,19השעמ ידיל איבמש לודג דומלת - ללכב הרותה דומילד תילכתהו תומילשה יהוזש
.לעופב היישעב ,שחומב הרותד תמאה הלגתמ השעמה ידי-לעש

שודיחהש - "תודיסחה תרותד ם"במרה" ,ע"נ ר"ומדא ק"כל עגונב םג ןבומ הז ךרד-לעו
ירמאמבש - הלגנה תרותב ם"במרה לש שודיחה תמגודב איה תודיסחה תרותב ולש הלעמהו
םיבורק םירבד . . הרורב ןושלב ,םיררבתמה םירבדב" תודיסחה תרות תאטבתמ ולש תודיסחה
- לעופב הדובעב דע הכלהו 20אנקסמה תא תולקב הזמ דומלל םילוכיש דע ,"'וכ םינוכנ
.ולוכ דומילה לכד תילכתהו תומילשה

:21םימימת-יכמות תבישי תא דסייש ךכב םג שגדומ ע"נ ר"ומדא ק"כד הלעמהו שודיחה

דומילה רדס ,22(הבישי) תובשייתהו תועיבק לש ןפואב ,עבקנש ,אוה וז הבישיד שודיחה
,תודיסח הלגתת הלגנב :תחא הרות םהש יפכו ,תודיסחה דומילו הלגנה דומילד הבישיב
.23הלגנב ןיינע םיניבמש יפכ וניביו ודמלי תודיסחו

24'וכ םידימלתה לופלפ ,םירבח קוביד לש ןפואב ,הבישיב תודיסחהו הלגנה דומיל ידי-לע
,25היטרפ לכל תרהבתמש דע - תודיסחבו הלגנב - םידמולש היגוסה תא םיררבמו םינבלמ -
.תלוזל עגונב ןהו ומצעל עגונב ןה ,לעופב השעמב הדובעב - דע ,רבדה תנקסמל םיעיגמו

הרותה תוימינפד תונייעמה תצפהמ לחה ,"הצוח ךיתונייעמ וצופי"ד הדובעה - תוללכבו
םגו ,23המימת הרות ,תחא הרות יולגב םישענש ןפואב ,(הרותד הלגנ) הרותבש "הצוח"ב
.םלועבש "הצוח"ב דע ,('וכ תימהבה שפנו ףוגה) ומצעבש "הצוח"ב

וניאישנ וניתוברד הנווכה תמלשנ הבישיה תודסייתה ידי-לעש ,ע"נ ר"ומדא ק"כ רמאש יפכו
תא םיאלממו ,"ריאהל תורנ" םניהש םידימלת תדמעה ידי-לע ,הצוח ךיתונייעמ וצופיב
ה"דו ןיינעב הבישיה ידימלתל 26ולש העודיה החישב דחוימב ראובמכ ,"םימימת"כ םדיקפת
.37"דוד תיב תמחלמל אצויה לכ"

םוי לעב ידי-לע םימימת-יכמות תבישי תודסייתה ידי-לעש ךיא ,הריתי השגדהב םיאור הזמ
דע תודיסחה דומיל ידי-לע ישחומ ןיינע היהת תוקולאש הלועפהב תומילש תפסותמ - תדלוהה
ידי-לע 28"הברה םידימלת ודימעהו"ד השעמהמ לחה ,השעמ ידיל איבמה דומילד ןפואב
המכב הבישיה יפינס ,טשפתמו ךלוהש (הבישיה דוסייב הנווכהכ) ןפואבו ,הבישיה תודסייתה
ונב ידי-לע - רתוי דוע ךכ-רחאו ,הבישיה דסיימ לש ונמזב דוע לעופב היהש יפכו ,תומוקמ
ודסייתהו ,ןותחתה רודכ יצחל קתעוה הבישיה זכרמש דע ,הבישיהד לעופ להנמה ,ומוקמ אלממ
ךלוהש ןפואב (לעופ להנמהו הבישיה דסיימ חוכב ,םימימתה ידימלת ידי-לע) םידסייתמו
יחא" וא ,"םימימת-יכמות תבישי" םשב םיארקנה) לבת יווצק לכב הבישיה יפינס טשפתמו
םאתהב םיגהנתמו הרות םידמולש םש לע ,םימימתה ידימלת םידימעמה ,(הזב אצויכו "םימימת
,הצוח תונייעמה תצפה ידי-לע ,הבישיה דסיימד הנווכהו ןוצרהל

הבישיה דסיימ ידי-לע ןתינש ,"םימימת-יכמות" הבישיה םשמ דחוימב אב הז לע חוכהו
,"אנ העישוה םימימת ךמות" תיעיבש הפקהב טויפה תרימא םע רשקב ,29ט"נרת הרות-תחמשב
דחוימבו ללוכ ,םיניינעה לכב "אנ העישוה" היהיש "םימימת ךמות"ד חוכה הז לע ונשיש
םויסכ) דע ,תודיסחו הלגנ ,המימת הרותה דומילמ לחה הבישיה תודסייתהד הנווכה יולימב
,האירב תומלועב ךשמנ הזש ,"דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב" - (תיעיבש הפקהב הרימאה
.תימשגה היישעה םלועב ,לעופב השעמב דע ,לעופב הדובעב ,30היישע הריצי

וילא הלגנ אל ה"בקהש ךכ לע תדלוהה םוי לעבד היכבה םע רשקה רמול שי ל"נה יפ-לע
:וניבא םהרבא לא הלגנש יפכ ,(ונילא)

,שחומב תוקולא תוארל - ןטק דליכ דוע - ותוקקותשה לע הרומ ע"נ ר"ומדא ק"כ לש ותייכב
ק"כ ידי-לע רסמנש יפכ) רופיסה תא רפיס ע"נ ר"ומדא ק"כש תויהש רמול שיו .רשב יניעב
- (וייחב יללכ םוי) ולש תדלוה םוי םע רשקבו תוכימסב עריא הזש טרפבו ,(ר"ומדא ח"ומ
תוקולא תולגל - וייח ימי לכב ותדובעל דוסי תחנהו ,המדקהו הנכה וז התיהש ,ןבומ ירה
תודסייתהו תודיסחה תרות יוליגב ותדובע ידי-לע ךכ-רחא לעפנ הזש יפכ .הטמל ןאכ שחומב
.םימימת-יכמות תבישי

:הזב רואיבהו

,ה"בקה לש ונוצרו ותמכוח ,'ה רבד - הרות (ידי-לעו) ב אוה (הטמל) תוקולא יוליג
ומצע סינכה ה"בקה ,"תיבהי תיבתכ ישפנ אנא" 32ל"זח רמאמכ ,31דח אלוכ ה"בוקו אתיירואו
.ותרותב

- הרותבו ידי-לע (הייאר לש ןפואב) הלגתה ה"בקהש ,הרות-ןתמ ןמזב יולגב היהש יפכו
ךרבתי ונוצר יוליג ינפמ ונייהו ,'וכ תישוח הייארב שממ תארה" ,33"'וג תעדל תארה התא"
םינפ רתסה םש ןיאו ותמכוחו ךרבתי ונוצר תוימינפ איהש הרותה תוללכ ןהש תורבדה תרשעב
.35"םייח תרות ונל תתנ ךינפ רואב יכ 34בותכש ומכ ,ללכ

אצויכו ם"במרה רפסכ) הרותבש הכלהה קלחב הלעמ הנשי המצע הרותבש תוקולא 36יוליגבו
םש ,'יוה םשד יוליגה ,39"ותומכ הכלהש 38ומע 'יוהו" ,37"הכלה וז 'ה רבד" - (הזב
ולא)"ד אוה יוליגה אירטו אלקשה קלחב ןכ-ןיאש-המ) 42דחוימה םשו 41םצעה םש ,40שרופמה
.(43"םייח םיקולא ירבד (ולאו

םע הרושקה) הרותה תוימינפב אוה תוקולאב רתויב תולענה תוגרדהד יוליגה המצע הרותבו
יולגב רבודמ םשו ,45"'וכ ערד ארטסמ אישק אל ןמת תילד ,ייחד אנליא" ,(44ה"בוקד םיתס
הרותהש יפכ אוה הרותד הלגנ ןכ-ןיאש -המ) 'וכו םינוילע םידוחייו תוקולאל עגונב
,ערו בוטד אנליא"ב דע ,46"'וכ הזה םלוע יניינעו םיימשג םירבד"ב תשבלתמו תלשלתשמ
.(45"'וכ רתיהו רוסיא והיאד

,וניאישנ וניתוברד תודיסחה ירמאמב הריתי השגדהב הז ירה - המצע הרותה תוימינפבו
'יוה רבדכ הז ירה תודיסח רמאמ רמוא ר"ומדאה רשאכש ,47שטיראפמ ללה 'ר לש ומגתפ עודיכ
רמול שיו .['וכ רמאמה לעב םע םג לכשב אירטו אלקש היהי הזבש ךייש ךכ-רחאו] יניס רהמ
האיבמה ,"תודיסחה תרותד ם"במרה" ,ע"נ ר"ומדא ק"כ לש תודיסחה תרותב רתוי יולגב הזש
.ל"נכ ,לעופב הדובעב דע ("ומע 'יוהו" םע הרושקה) הכלההו אנקסמה תא

דוע תדלוהה םוי לעבד הקושתו היכבהב הפקתשנ וז הדובעב הלחתהו הנכההש ,רמול שיו
הלגתהש יפכ וילא הלגתי ה"בקהש (48"עידי היפטקמ ןיצוב ןיצוב" - לבא) דלי ותויהב
;שחומב תוקולא תוארל קקותשה אוה - וניבא םהרבאל

ןפואב - וייח ימי ךשמב ותדובעב ךכ-רחא האטבתה (ולש תדלוהה םויל רשקב) הקושתהו
םירבד" ,(הטמל תוקולאה יוליג לעפנ הדי-לעו הבש) ולש תודיסחה תרות יוליגו תרימא
לעופב השעמב דומיל הזמ דומלל םילוכיש דע ,הכלהו אנקסמה הנשיש ןפואב ,"'וכ םיררבתמה
ע"נ ר"ומדא ק"כ איבה הז ידי -לעש - םימימת-יכמות תבישי תודסייתהבו ,םוי םוי ייחב
הזמ דומללו ,ולכשב תוקולא ןיבהל לכוי דחא לכש ןפואב ,הטמל תוקולא יוליג רתוי דוע
.לעופב השעמב ולש םוי-םויה ייחב דומילו הכלה

ותקושתו ותשקב יולימ)ל ילכ תישענ - (ותרות ירבדב ע"נ ר"ומדא ק"כ לש) וז הדובעו
יוליגה תמגודב אוה "'יוה וילא אריו"ש 49עודיכו ,לעופב "'יוה וילא אריו" (- דליכ
דוחי תלחתהו ,51הרות םיפלא ינש ליחתה םהרבאמש ןוויכ] 50הרות ןתמ תעשב תוקולא תייארו
האיבהש ,םהרבא לש הלימ תווצמ םויק ידי-לע טרפבו ,[52םהרבאמ אוה הרות ןתמד ןוילעה
."'יוה וילא אריו"ד יוליגהל

:לעופל עגונבו

דומילב תומילש ידוהי לכ לצא ףסותהל הכירצ ,הבוטל ונילע אבה ןוושחרמ ף"כ םע רשקב
,ולש הדובע יניינע לכו הרותה

דומילב הפסוהב - לעופב ולצא אטבתמ הזו ,תוקולאל תידימת הקושת ולצא היהתש ,ךכמ לחה
.תדלוהה םוי לעב תרותב - דחוימבו ללוכ ,הרותה תוימינפו הרותד הלגנ ,הרותה

םירבסה ףיסוהל אל תוריהז ךותמ ,ןבומכו] דמולה םדאד הגשהו הנבה לש ןפואב דומיל
.[וניאישנ וניתוברד תודיסח ישורד לע םידסוימה םירואיב אקווד אלא ,'וכ ץוחבמ תורבסו

ןהו ,ומצעל עגונב ןה ,רודיהב תווצמה םויקב ,השעמ ידיל איבמש דומיל - הז םע דחיבו
ןיאש הצוחב דע ,הצוח ךיתונייעמ וצופיד הדובעב - תוללכבו - םירחא לע עיפשהל עגונב
,הנממ הצוח

-יכמות תבישי יפינס תובחרתהו תוטשפתה ידי-לע ללוכ ,"הברה םידימלת ודימעהו"ד ןפואבו
.הזל ךיישה םוקמ לכב םימימת

םידליב השרשה ידי-לע - דחוימבו ,ללכב ךוניח תודסומ תבחרהו ךוניחב תולדתשה ידי-לעו
.ל"נכ ,וילא הלגתי ה"בקהש שפנב ולצא עגונ היהיש - (תועידיב ןהו םינשב ןה)
'א ךרכ ,א"שנת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"שנת'ה ןוושחרמב ו"ט ,אריו תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(שידיאמ םוגרת - 288-279 'מע
המדקהב "רענל ךונח" סרטנוק הארו .(ןוושח 'כ "םוי םויה") צ"צה ןושלכ א"רתכ תנש - א"כרת ןוושח 'כ (1
אוהש ,ן"יפכ ינש הזב שיש ,א"כרת ןוושח 'כ דלונ" :תדלוהה םוי לעב םש תאירק תעב צ"צה ירבד (8 'מע)
."האליע ארתכל זמור

.(א,חפ .ב,גס ב"חז) *ןימוי והלוכ ןיכרבתמ הינימ תבש (2

א"חז) "אתומלשאב - שדוחה יניינע לכ - ארהיס אמייק" וב רשא ,שדוחב רשע-השימח םוי םג אוה וז הנשבו
םע םירושקה םיניינע המכו-המכ-תחא-לעו ,(דועו .וכ ,ו"טפ ר"ומש .ב"עס ,הכר .א,וטר .א,הפ ב"ח .א"ער ,נק
אישנ םע רשקב המכו-המכ-תחא-לעו .(ב,ולר א"חז .ג ,ו"פ ר"ב .א,טכ הכוס) הנבלל ןינומו ןימודה לארשי
.(אכ,אכ תקוח י"שרפ) לכה אוה אישנהש ,לארשיב

.ךליאו 6 'מע רענל ךונח הכוראב האר - ןוושחרמ ף"כ םדוק דוע וליחתה ע"נדא ק"כ תדלוהל תונכההש ריעהלו

----------
.אריו פ"שמ ךרבתמש ,(7 'ע רענל ךונח) עובשב ינש םויב 'יה א"רתכ תנשב תדלוהה םוי םגש ריעהלו (*


ה"ח .אריו 'פ א"ח ש"וקל הארו ,ןוושח 'ט "םוי םויה"ב (רוציקב) ספדנ .ג"צרת ןוושחרמ ף"כ ,אריו פ"ש (3
.דועו .אריו כ"ח .ןוושחרמ 'כ - אריו ו"טח .321 'מע םש .ןוושחרמ 'כ

ומכ ,עובשב ישימח םויב התיה (םינש שמח ןב ע"נדא תויהב) ו"כרת תנשב ןוושח 'כ תועיבקש ריעהלו (4
.וז הנש תועיבקב

.נ"שו .ךליאו 398 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפס הכוראב האר (5

.ךליאו 440 'מע םש ש"הס הארו ,הדעה ןברקבו .ח"ה ג"פ ה"ר ימלשורי האר (6

המכ עודיכו .(א"ער,חמ תוכרב) "עידי היפטקמ ןיצוב ןיצוב" ירה ,ןטק דלי ותויהב עריא רופיסהש ףאד (7
יפכו ,םתולדג לע םירומה םילענ םיניינע המכו המכ םיארנ ויה םתונטקב םגש ,לארשי יאישנו םיקידצ ירופיס
,"אוה בוט יכ ותוא ארתו" - (ב,ב תומש) ותדלוה ןמזב השמ יבג רמאנש ד"ע] ולדגתנש ירחאל (םלוכל) הלגתנש
צ"צה ירבדב ד"ודנב שגדומכו ,וניאישנ וניתוברל עגונבו .[(א,בי הטוס) "רוא ולוכ תיבה אלמתנ" ל"זחדו
- תואישנה רתכב ותרתכה לע הרומה ,האליע ארתכל זמור הזש ,א"רתכ תנשב ןוושח 'כב ע"נדא תדלוה םע רשקב
.ןמז ירחאל הלגתנש יפכ

.אכ,אכ תקוח י"שרפ (8

.(בפש 'מע ב"ח צ"יירהומ ר"ומדא שדוק תורגא) תורודל אוה סופדבש רבדש צ"צה םגתפכ (9

בוט-םש-רתכ) ט"שעבה תרותכ ,םיעמוש וא םיאור רשא רבד לכמ הארוהו דומיל ל"צש הזמ ו"קו ש"כמב (10
.(נ"שו .ךליאו ז"כקס (ת"הק תאצוה)

83 ע"ס ב"שת תוחישה 'ס הארו .כשת 'מע ב"ח ע"נדא ק"כ שדוק תורגא .88 'מע םייחה ץע סרטנוקב ש"מדע (11
.ךליאו

.דועו .םש ז"וקתל ךלמ אסכ .ורפסל ותמדקהב ךלמ שדקמ הארו .ופוסב ו"ת ז"וקתה 'ל (12

.(ב,ונק) ח"עפב ש"מ ןיבהל ה"ד א"וק אינת הארו .ט,חכ א"הד (13

.ג"פס אינת (14

.ד"פר םש (15

.27 'מע ז"כח .314 'מע ה"כח ש"וקל םג האר (16

.ץ"בשרה םשב - א,וצק ב"ח ד"וקל (17

,םויל םיקרפ 'ג - בוט המ ,ם"במרה רפסב ימוי ירועיש דומילב הלודג תולדתשהה לע םימעטהמ והזו (18
.(דועו .ךליאו 229 'מע ז"כח ש"וקל) הכוראב פ"מכ רבודמכ ,ם"במרהל תווצמה רפס וא ,םויל 'א קרפ - פ"כעו

.נ"שו .ב,מ ןישודיק (19

תרות ןופ תובבלה תבוח רעד" ראותב םידיסחה ינקז םשב ארקנ ע"נדאש ,160 'מע א"שת תוחישה 'ס האר (20
.םירעש עכילדנאטשראפ עכילגנעגוצ יד ןיא ןה" - םירעשה לכבש אוה ל"הוחב שודיחהש ,"תודיסחה תדובע ןוא
היאר א זיא סאד ,הניחב א אד םוטעמוא זיא - הריקח עפיט רעייז בילוצ עכילדנאטשראפ רעווש יד ןיא ןה ןוא
רע סאוו ךאז רעדעי" ,"הניחב לעב" היהש ,ע"נדא לצא היה כ"ומכו ."טלאהניא םעד ראלק טכאמ סאוו ,תחכומ
םעדכאנ ,טגאזעגסיורא טסעפ סאד רע טאה ללכה תדובע ןיא ןה ןוא הרות תודיסח ענייז ןיא ןה ,טגאזעג טאה
."הניחב רעסיוועג א ךרוד ראלק ןעוועג םיא ייב זיא ךאז יד יוו

.ז"נרת לולא ו"ט (21

.ו ףיעס (ו"משת) לולא ו"ט ט"כח ש"וקל האר (22

שדוק-תורגא .זכר 'ע ט"נרת מ"הסב הספדנ - (תופקה תעשב) ט"נרת ת"חמש ע"נדא ק"כ תחיש הכוראב האר (23
.314 'מע ה"כח ש"וקל הארו .חסש .ד 'מע י"ח צ"יירהומ ר"ומדא

.ו"מ ו"פ תובא האר (24

.ךליאו 25 'מע ז"כח ש"וקל האר (25

לולא י"ח תחיש םג הארו .ךליאו ב,זפשת ד"ח ד"וקל .133 'מע ב"שת תוחישה 'סב הספדנ - א"סרת ת"חמש (26
.א,בפשת םש ד"וקל .133 'ע םש ש"הסב הספדנ - ז"נרת

.א,ונ תבש (27

.א"מ א"פ תובא (28

.נ"שו .חכר-זכר 'מע תופסוהב ט"נרת מ"הס האר (29

ב"כפ צ"צהל הליפתה תווצמ שרוש .ךליאו ע"פ ש"קה רעש הניב-ירמא .ךליאו ג"עס ,אל רומא ת"וקל האר (30
.דועו .ךליאו

.הרעהב 66 'מע ת"ש'ה מ"הס הארו .א ,גע ג"חז האר (31

.(בקעי ןיעה תסריגכ) א,הק תבש (32

.הל,ד ןנחתאו (33

.הדימעה תליפת (34

.(א ,ומ) ו"לפ אינת (35

.נ"שו .ךליאו 232 'מע ו"טח ש"וקל הכוראב האר - ןלהל אבהב (36

.ב,חלק תבש (37

.חי,זט א"ש (38

.ב,גצ ןירדהנס (39

.ב"ה ו"פ ת"הוסי 'לה ם"במר .א,ס ןירדהנס .א,חל הטוס (40

.ח"כפ ב רמאמ םירקיע .ךליאו א"ספ א"ח נ"ומ .ט"יש סדרפ .ז"ה ב"פ ם"וכע 'לה מ"סכ (41

.נ"שו .38 הרעה 234 'מע םש ש"וקל הארו .םש ןירדהנס .םש הטוס (42

.ב,גי ןיבוריע (43

.31 הרעהבש רהוז האר (44

.ו"כס ק"הגאב ראבתנו אבוה .ב,דכק אשנ מ"ער (45

.ד"פ אינת (46

.(165 'מע ת"ש'ה ףרוח - ו"צרת תחישה 'סב הספדנ) ז"צרת ס"החד 'ב ליל תחיש האר (47

.7 הרעה ליעל הארו .א"ער ,חמ תוכרב (48

.(חע 'מע) ת"רטע אריו ה"דס (49

.(םש אריו ה"ד) דבל ול יוליגה היה םהרבאו ,י"שנ תוללכב יוליגה ךישמה השמש קר (50

.י"שרפבו א,זצ ןירדהנס (51

.ךל-ךל פ"ר ל"זיראהל ת"ל (52בחר רתוי רואיבב םה ע"נ ב"שרה ר"ומדא ק"כ לש תודיסחה יניינע
וניתובר ירמאמב (יולגב) םהש יפכמ ,רתוי תילכש הגשהו הנבהבו
ול ומדקש וניאישנ

לכב הבישיה יפינס םיברתמ ,הלש לעופ-להנמהו הבישיה דסיימ חוכב
םיגהנתמו הרות םידמולש ,םימימתה ידימלת םידימעמה ,לבת יווצק
דסיימה תנווכל םאתהב

הלואגו חישמ ינינעב םישרודו םילאוש


ףיסוהל ךירצ ,חישמ תא םיריכזמשכ
"ןוצר יהי ןכ ןמא"


?הכרבו הכרב לכב הלואגל היפיצה תא םיריכזמ אל עודמ

הרפ ןיינעב ם"במרה ירבד תודוא (ל"ס ןוושחרמב 'ד ליל תחיש) הז ינפלש תודעוותהב ראבתנ
רשאכש החכוהו היאר ןאכמש - "ר"יכא הלגי הרהמ" :םייסמש ,חישמה ךלמ השעיש תירישעה
."ןוצר יהי ןכ ןמא" םייסל שי ,ונקדצ חישמ תודוא םיריכזמ

ריכזמ ומצע ם"במרה ירה - "אישק-ץאלק"ל ,הארנה יפכ ,םיבישחמש הלאש - הז לע ולאשו
!?"ר"יכא" םייסמ וניא ןכ-יפ-לע-ףאו ,הז ירחאלשו הז ינפלש תוכלהב חישמה ךלמ תודוא

:ןמקלד הלאשל המוד וז הלאש ןכש ,הליחתכלמ םוקמ הל ןיא וז הלאש ,ןכבו

לכ וניוויק ךתעושיל יכ . . חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" םירמוא הרשע-הנומש תליפתב
אל עודמ - "םויה לכ וניוויק ךתעושיל"ש ןוויכמ :"אישק-ץאלק" ןאכ שי ,הרואכלו ."םויה
...!?"הרשע-הנומש"ד הכרבו הכרב לכב "חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" םירמוא

ךשמהב תרמאנש הליפת התואב םיזחואש ןמז לכ ,ןכש - וזכ הלאש לאשי אל דחא ףא ,ןכבו
הליפת איהש ,האבה הליפתל דע ,הלוכ הליפתה לכל תכייש תחא םעפ רבדה תרכזהש ןבומ ,דחא
.ומצע ינפב ןמזב המצע ינפב

הניזחתו" ,"חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" - הלואגה לע ידוהי לש ותשקב :המגודלו
ךלוה ךכ רחאו ,םויה תדובע תלחתהב איה ,תירחש תלפתב - "םימחרב ןויצל ךבושב וניניע
תלעמ לדוג תודיסח ישורדב ראובמכ] הכאלמה ןמז עצמאב ,החנמה ןמז עיגמשכו ,'וכ ויקסעל
אלא הנענ אל והילא ירהש ,החנמה תליפתב ריהז םדא אהי םלועל" ורמא הילע - החנמה תליפת
ויקסע לכמ הנופ ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,ויקסע עצמאב ,םויה עצמאב התויהל - "החנמה תליפתב
םויסב ןכ ומכו ;הלואגה לע םעפה דוע שקבמ יזא - ["הירמ ימק אדבעכ" ללפתהל דמענו
לע תפסונ םעפ שקבמו ,תיברע תליפת ללפתמ יזא - הלילה תדובע הליחתמשכ ,םויה תדובע
לכב דחא ןיינע לע שקבל ךירצ ןיאש טושפו ,תחא השקבב יד - הליפת התואב לבא .הלואגה
!הכרבו הכרב

לש דחא רפס - "תוכלה תוכלה" לש רפס אוה ם"במרה לש ורפס :ןדיד ןודינב הז ךרד-לעו
- ונניינעבו) תמייוסמ הכלה רמוא ם"במרה רשאכ ירה ,ןכש ןויכמו .הלוכ הרותה לכ תוכלה
ךירצ וניא בוש ,תחא םעפ (חישמה תאיב תודוא ריכזמש ירחאל "ןוצר יהי ןכ ןמא"ד םויסה
.תפסונ םעפ רפס ותואב הז לע רוזחל
יתלב - 571 'מע ,'א ךרכ ב"משת ,'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ו"משת'ה ןוושחרמב 'ב ליל תחישמ)
(הגומ

רקיעה אוה השעמה


ןוחבל לוכי לוטיב לש בצמב קר
ורושאל ובצמו ודמעמ


ןורסיח לש ןיינע ןיידע ולצא שיש האור זאו

ףוסב "ןונחת" תרימאל עגונב [תדלוהה םוי לעב ישורדב םגו] תודיסח ישורדב ראובמ
(עצמאב םינפ -לכ-לע וא) תלחתהב "ןונחת" תרימאד ןיינעה רתוי םיאתמ ,הרואכלש ,הליפתה
ןונחת תרימא עודמ :ןבומ וניא ,ןכ-םאו ,רתוי הכומנ הגרדב אצמנ ידוהי רשאכ ,הליפתה
תוכרב ,הרמיזד-יקוספ ,"ומשב ואריק 'הל ודוה"ש הדובעה ירחאל - הליפתה ףוסב איה
לוטיב ,"הירמ הימק אדבעכ" ,הדימעה תליפתד יוליעה תילכתל דע ,עמש-תאירקו עמש-תאירק
!?"ןונחת" םירמוא זא אקווד - תואיצמב

יוליעה תילכתל דע ,תילענ הגרדב אצמנ ידוהי רשאכ אקווד :תנתונה איהש - הזב רואיבהו
.'וכ ותדובעב רסח ןיידעש ,ורושאל יתימאה ובצמ תרכה ידיל אוה עיגמ יזא -

"ויניעב רשי שיא ךרד"ש בצמ ןכתיי יזא - ומצעל תואיצמ ןיידע אוהש ןמז לכ :רמולכ
,ךכ לכ "רשי" הז ןיא ,ךורע-ןחלושה יניעב - רקיעבו ,םירחא יניעבש תורמל ,(ב,אכ ילשמ)
"ןידה תרושמ םינפל" אלו ,"ןידה תרוש" יפ-לע ,ךורע-ןחלוש יפ-לע איהש הגהנה וליפא וא
.[(ב,ל מ"ב האר) םילשורי לש הניינב תלעופ - ןידה תרושמ םינפל - וז הגהנה אקוודש]

רקיע איהש) הדימעה תליפתד ןיינעה והזש ,ותואיצמ לוטיבד הגרדל עיגמ רשאכ לבא
,ורושאל ובצמו ודמעמ תא ןוחבלו ךירעהל ותלוכיב יזא - "הירמ הימק אדבעכ" ,(הליפתה
.'וכ ןורסיח לש ןיינע ןיידע ולצא שיש האור אוה זאו

יוליעה ילולש ןוויכמ - אקווד הדימעה תליפת ירחאל "ןונחת" תרימאד ןיינעה והזו
.ולא תונורסח שיגרמו עדוי היה אל (תואיצמב לוטיב) הדימעה תליפתד

:רתוי קמועבו

תא אוה שיגרמ ("הירמ הימק אדבעכ") הדימעה תליפתד יוליעה ירחאלש הנווכה ןיא
ודמעמש ידוהי תודוא אוה רבודמה אלא ,םהב שיגרה אלו ןכל םדוקמ ולצא ויהש תונורסחה
אגרדל ותולעב ,ןכ-יפ-לע -ףאו ,ןורסיח לכ אלל ,תומילשה תילכתב אוה יתימאה ובצמו
הדובעה תגרדל ,עמש-תאירקו עמש-תאירק תוכרב ,הרמזד-יקוספד הדובעה תגרדמ) רתוי תילענ
התיה םדוקה ובצמו ודמעמל סחיבש ףא ,תומילש לש בצמו דמעמב וניא בוש - (הדימעה תליפתד
.ןורסיח לכ אלל ,תמאב תומילשה תילכתב ותדובע

לש ושוכרל סחיבו ךרע יפל אוה הקדצ תווצמד בויחה :הקדצה תווצמב וניצמש ךרד-לעו
תניתנב קפתסהל לוכי וניא בוש ,רתוי לדג ושוכר רשאכו .ושוכרמ שמוח וא רשעמ - ןתונה
הקדצה תווצמ םויקל בשחנ הז םוכס היה התע דעש ףא) התע דע תתל ליגר היהש םוכסה
.שמוח וא רשעמ הז ןיא ,הווהב ושוכר ךרע יפלש ןוויכמ ,(התומילשב

.ינחורה ובצמל עגונב הז ךרד-לעו
יתלב - 472-471 'מע 'א ךרכ ,מ"דשת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,מ"דשת'ה ןוושחרמב 'כ תחישמ)
(הגומ

יבר יצוצינ


"תידיסחה השרפה" דומיל


ררוע ה"כשת להקיו תשרפ תבשבו ו"טשת תבט םיכרבמ תבשב
-יטוקלב םייעובשה תודיסחה ישורד לש עובק דומיל לע יברה
תורשקתה) אשונה רקסנ רבכ ותעשב * רוא-הרותבו הרות
ולגתנש םיכמסמו תופסוה םיאיבמ ונא םעפה ךא ,(הס ןוילג
לכ תא דומלל השקתהש רוחבל יברה תבושת * הנורחאל
השקתהש וקורמ אצוי רוחבל תוריכזמה תרגא ;ןויעב םישורדה
דועו ,רפס גישהל


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

הרות -יטוקלו רוא-הרותב עובק דומילל ותעצה תא יברה קמינ ו"טשת תבט םיכרבמ תבשב
תשרפלו ,עובשה תשרפל רשק םהל שיש ,תרמוא תאז - עובשה תוישרפ יפל םירדוסמ םהש הדבועב
:עובש ותואל תוכייש שי עובשה

ריש לש קלחה דבלמ) הלא םירפס ינש דומלל ,רדנ ילב ,ומצע לע לבקי דחא לכ
תשרפמ הרותב אורקל בוש וליחתי זאש ,ט"לעבה תישארב תבשל דע (םירישה
.תישארב

תבחרהו תעדה תחונמב דומלל ולכויו הבחרהב הסנרפל 'ילכ' היהי הז ןיינעש חיטבה יברה
:ףיסוהו .תעדה

לכב לארשימ דחא לכ אלא ,הפ םיאצמנה הלאל קר אל םינווכמ םירבדהש ןבומ
.עובשב עובש ידמ הרות-יטוקלו רוא-הרות דמליש לבת יווצק

,קסע-ילעב ,םיתב-ילעבל רקיעב איה הנווכה יכ ןיבהל םוקמ היה החישה תליחת ןונגסמ
םיכייש "םתונמוא םתרות"ש םתואל םג איה הנווכה יכ ןבוה החישה ךשמהמ םלוא .המודכו
.וז הארוהל

תאצמו - תעגי

.ץיבורוה ןסינ 'ר דיסחה היה ,'עיפשמ'כ שמיש רשא ,ו"ת םילשוריב תוידיסחה תויומדה תחא
.אתווצב דומלל ימ םע ול ןיאש יברל בתכ אוה

:יברה ול בתוכ (בכק 'מע אי ךרכ שדוק-תורגא) ו"טשת רייאב ד"כב

דומלל לכויש ימ ותביבסב אצמנ ןיאש בתוכש המ ,רייא ב"ימ ובתכמ לע הנעמב
ינפלש םיכרבמ תבש תחישל םיאתמ הרות יטוקלו רוא הרותה ישורד - רדנ ילב -
לא תאצמ אלו תעגי ,ןימאת לא תאצמו תעגי אל ל"זר ורמא רבכ - ,הכונח
אלא הלגנה דומילל תועובקה תועש לוטיל ל"נהב הנווכ ןיאש טושפו ,ןימאת
.םהילע ףיסוהל


עורגל אלו ףיסוהל

-לארשי 'ר דיסחה לא (אש 'מע 'י ךרכ שדוק-תורגא) ו"טשת טבשב 'טב יברה בתכ ךכל המודב
:ד"בח-רפכב םיתבה-ילעבל עובק רועיש דיגמכ שמישש ,ץרובד ןמסוז

ןוויכו ,תודיסחה תרותבו הלגנה תרותב םיעובק םירועיש םהל שי רשא בתוכ
,הרות יטוקלו רוא הרותב עובשה תשרפב ח"אד דומיל תודוא העומשה םתעיגהש
.עובשה תשרפב ליחתהלו ל"נה םירועישה דחא קיספהל םא לאוש

םולשו סח אלו ףיסוהל אלא יתאב אלש םימעפ המכ יתעד יתראב רבכ הנה
םגתפ פ"ע אוה ל"נה הארוהה דוסיש ףאו ,ותלאשל עגונב ןידה אוהו ,עורגל
יא םאב הזב קיפסמ יתעדלש ןוויכ ,הז לכב ,ןמזה םע תויחל שיש ,ןקזה וניבר
םינפ-לכ-לע דומלל ףסונ ןמז ואצמי יאדווב ירה ,סרגימל דומיל ,תרחא רשפא
החישה התיה קסע לעבל עגונבש ףא יכ ,עובשה תשרפד תודיסח םיעטק הזיא
.ןבומכו םיברב םידמלנה םירועישל עגונהב ןכ וניא ,עובשה תשרפ לכ ודמליש

...ודיב הרות-יטוקלו

.םמצע ןיבל םניב ש"נא ידי-לעו ד"בח תסנכ-יתבב םיבר םירועיש ועבקנ זאמ

הזרכהב יברה אציש תעב ,ה"כשת תנשב היה ,ךרעב אלש הלודגו הבר המצועב ךא ,אבה בלשה
םע השדח הרודהמב םימי םתואב עיפוהש הרות-יטוקלה דומילל רקיעב הסחייתהש ,תפסונ
.תופסוה

לכש רשיו ןוכנ רבד"ש ךכ לע רביד יברה .ןושאר רדאב ה"כ ,להקיו תשרפ תבשב היה רבדה
לכ תא ודמלי" ,ןכו ."השרפה לע םנשיש םישורדה לכ תא עובשו עובש לכב דמלי דחאו דחא
."עובש ותוא לש עובשה ימי תעבש ךשמב השרפה לעש םישורדה

השרפ דעש ךכ ,הנשה ימי ךשמל וקלחי - יברה ףיסוה - םירישה ריש לע - םישורדה תא םג
.םירישה ריש לע םישורדה ללוכ ,הרות-יטוקלה לכ תא ומייסי הכרב

:םלועב ש"נא יזוכירבו 770-ב ,ןוידל יזכרמה אשונה הז היה ןכמ רחאלש הנשה לכ ,םנמאו
'םייחל' רמול םימייסמל הרוה םאה ;ואל םא ,הרות-יטוקל לע תינולפ תבשב יברה ריכזה םאה
.ךיאו

התואב ה"ע רבוסוס לאוי-לארשי 'ר ה"הרה לש 770 ינמוימ םידחא םיעטק ,המגודל הנה
:הרות-יטוקלב םירושקה ,הפוקת

.הרות-יטוקלה לש םירפס השלש יברה תוריכזמל ואבוה ה"כשת ןושאר רדאב ז"י ישיש םויב"
תיב תחת וזחוא אוהשכ הרות-יטוקל םע יברה אצי 4.10 העשב .יברל דימ וסנכוה םיינש
.יחשה

ריחמ) בחרה רוביצל הריכמל הרות-יטוקלה אצי ברעה .ינש רדא שדוח שארד 'א ישימח םוי"
חספה גח דע קרש בוקודוח ברהל הרוה יברהש תרפסמ העומשה .($4 םירוחבל רכמנ אוה וב
."לזומ הכ ריחמה היהי

ןימולשת

ףינס ידי -לע) םילשוריב ש"נא לש תסנכה-יתבב הארנכ המסרפתהש העדוממ םוליצ ונינפל
.(ד"בח תדוגא יריעצ

ה"כשת וצ 'פ 'א םוי"

םילשהל רשפא ,א"טילש ר"ומדא ק"כ תושרב ,יכ ויחי םימימתהו ש"נאל העדוה הזב תנתינ"
לכאת םימי תשש' 'הדגהב ש"מ ןיבהל' - חספ יניינעב םינדה וצ 'פ הרות-יטוקלב םירמאמה
."ט"לעבה חספה גח ךשמב - 'וכו 'תוצמ

סרגימל ראשהו ,ןויעב קלח

:שדוקה-ץראב דידיל 770-ב 'תה דחא (ה"כשת תועובשה גח ברע) בתוכ ךכ

דומלל ול השקש ןוויכ א"טילש ר"ומדא ק"כמ לאש הילגנאמ םירוחבה דחאש םויה יתעמש"
."ארקי ראשהו דמלי 'אה תואהש :התיה ר"ומדא ק"כ תבושת ?תושעל וילע המ הרות-יטוקלה

רבודמש ןכתיי) יברהמ והשימ לביקש הנעמ חסונ ףסונ רוחב םשר ןכמ רחאל תועובש רפסמ
םוגרתב ןאכ) יברל סינכהש הלאש חסונ לע ,(ןניקסע םדא-ינב ינשבש רשפאו הרקמ ותואב
.(שדוקה-ןושלל תילגנאמ ישפוח

:הלאשה ןלהל

וא ,רמאמהמ קלח בטיה ןיבהל ילבמ עובש לכב הרות-יטוקלה לכ אורקל יל בוט רתוי םאה
.רתוי בוט םהב ןיבהל לכואש המ םילק םירמאמ דומילב הז ןמזב קוסעל

:יברה תבושת

- הנבהב דומלי ('א קרפמ קלח םג קיפסמ - םלש רמאמ אקווד ואל) דחא ןיינע
.אורקל יל בוט רתוי [הלאשב םילימה רבעל יברה ןמיס ןאכ] ראשה

הצור יברהש םיאור

ה"כשתב ירה ,הרות-יטוקלהו רוא-הרותה דומיל תא שרופמב ןייצ יברהשכ ,ו"טשת תנשמ הנושב
םג וכישמיש ונוצרש ןבוה ,ו"כשת ףרוחב ,ךשמהבש אלא הרות-יטוקלה תא קר יברה ריכזה
.רוא-הרותה דומילב

:שדוקה-ץראב ותחפשמ ינבל 770-ב 'תה דחא בתכ ו"כשת ןוושח-רמב ו"כ 'א םויב

ונוצרש יברהמ ןיבה אוהש רפיס ותאצבו עובש ינפל 'תודיחי'ל סנכנ ןיטיול לאומש 'ר"
.רוא-הרות ודמליש אוה 'קה

:דימ ביגה יברהו ,'הרותה רוא' דמול אוהש יברל רמאו 'תודיחי'ל דחא סנכנ ןמזמ אל"
.רוא-הרותל ךתנווכ חטב

-הרות דומלל םיכירצש ןיבי ומצעב להקהש הצורו ,רוא-הרות ודמליש הצור יברהש םיאור"
."רוא

םוסרפו הרבסה

:םשרנ ה"כשת ןוויס-רדא םישדוחב םילשוריב ח"וגאצ ףינס לש (ימינפ) תולועפ ח"ודב

ןיינעב א"טילש ר"ומדא ק"כ תארוהל רשקב םילשורי ףינס לא תיזכרמה ח"אצ זכרמ קרבמ"
ןועידיב םג ."ןודינב המיאתמ הרבסה הלהונ .ש"נא תסנכ-יתבב ץפוהו קתעוה הרות-יטוקל
:רמאנ ,1 ףיעס תונוש רודמב ,(14 ןויליג) ח"וגאצ זכרמ לש ימינפ

. ןקזה ר"ומדא לש הרות-יטוקל רפס תא דומלל א"טילש ר"ומדא ק"כ לש ויתוארוה םע רשקב"
."תונוש םיכרדב רבדל בר םוסרפ ח"וגאצ ידי-לע ןתינ .

"דומלל קשח יל שי"

:האבה תרגאה יברה תוריכזמל העיגה ה"כשתב עצבמה תזרכה ינפל הכורא אל הפוקת

ה"כשת טבש ו"כ 'ו םוי ה"ב

דובכל

ד"בח תוריכזמ

קרוי וינ

!הכרבו םולש

וקורמב ד"בח תבישי רוחב ינא .התוא אלמל רשפא םא יתשקב תא םכינפל עיבהל ינוצרב
הפ .וילע רוזחל ,ןקזה ר"ומדאמ הרות יטוקל רפסה תא דומלל קשח יל שיו .הצרא יתילעו
םכל חולשל ןכומו הז תא יל חולשל םכבוטב וליאות םא םכשקבמ ינא ,גישהל רשפא-יא ץראב
,ןוטיב םהרבא) .תאזה תבותכל וחלשת .ראודב דבוע ינא .ףסכ וא םכל שורדה רפס וא ותרומת
.(הפיח ,רשנ ראוד

.םכתחרט לע יל וחלסתו ,םכל היהא הדות ריסא

.ןוטיב הדעס רב םהרבא

הבושתה בתכמ ןכו רוחבה בתכממ קתעה רגיש ןכמ רחאלו הבושת בתכמ רוחבל רגיש בוקדח ברה
.ד"בח-תדוגא-יריעצ זכרמל

הלגנל תודיסחמ

בגא-ךרד םלוא .םיעדוי ונניא הרישי הבושת - ?םתלועפ תא ולעפו יברה ירבד וחילצה םאה
אשת יכ תשרפ תבשב יברה עימשהש םירבד הנה .חילצה ןיינעה יכ יברה ירבדמ דומלל ןתינ
:(496 'מע 'א ךרכ ה"לשת שדוק-תוחיש) ה"לשת

םינכמ םירחא ,םישדח םיניינע שדחל ירה םיליגרו 'ןכב' קיפהל שי ןיינע לכמ
הריזג'ו שדח ןיינע שדחל אופא ינוצרב ...םולשו סח 'תוריזג' םשב םתוא
...ןקזה ר"ומדא לש הלגנה ירפס תא תועיבקב דומלל ולחיש 'השדח

:יברה רמא ןאכו

עיגהל ךרוצ ןיא רוא הרותו הרות יטוקל ,אינת תודיסחב וירפס דומיל עגונב
...רבדל ךרוצ היה ךכ לע םגש ןמז היה רבעבש תורמל ,ךכ לע ררועלו

וירבד דיגמ

ךכ .וז ותנקת תא ומצעב םייק ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .תושעל לארשיל רמוא השוע אוהש המ
,ו"נשת ת"הק ,ןוסגילז ןורהא-לאכימ ברה תכירעב) 'שדוק תבש יגהנמו תוכילה' רפסב רפוסמ
:(24 'מע

.(הרות יטוקלו) רוא הרות רפס דמול וניבר היה [שדוק תבש לילד=] הדועסה ירחא"
."םר לוקב דמול וניבר תא םיעמוש ויה - ורדחב וניבר ההששכ - תונוש תופוקתב

,שדוק -תבש תדועסל ותכל םרט ,שדוק-תבש לילבש ,שדוקב םישמשמה םשב רסמנ רחא םוקמב
תורחאבו ךכ גהנ תומייוסמ תופוקתב ןכש ,הריתס ןאכ ןיא הארנכו .ל"נה םירפסב דמול היה
.תרחא -

בוטסורב דוע צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ותעשב עימשהש הארוהב הרושק וז הנקת יכ םירמואה שי
- העיבת ןימכ םג התיהש ,(ישיש קרפ - סופדב תאצמנה השדח הרודהמ 'ךלמ ימי' האר)
תודעוותהה התיה השעמל וז .םייעובשה תודיסחה ישורדב יקב היהי אל ידיסח ךרבאש ןכתייה
.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ,דיתעל ונתח חכנ הב (תונושארהמ ,תוחפל ,וא) הנושארהתודיסחה ינייעממ


אריו תשרפ


(טי,חי) טפשמו הקדצ תושעל ...וינב תא הוצי רשא ןעמל

טפשמ ךכ-רחאו דסחו הקדצ השוע םהרבא היה הליחתבש ,ראובמ (טמ תשרפ הבר תישארב) שרדמב
םהל רמא ,לוכאל ומייסש רחאל .םקשמו םליכאמ היה ,םהרבאל ואבש םיחרוא ?דציכ .ןידו
הז ירהש ,לכואה רובעב בר ןוממ םהמ עבת ,ובריס םא ."ולשמ ונלכאש םלוע ל-א"ל תודוהל
הנענ ,לודג הכ םוכס םלשל וילעש חרואה הארשכ .ולא םירבד גישהל השקש םוקמ ,רבדמב היה
."ולשמ ונלכאש םלוע ל-א ךורב" רמאו םהרבא תשקבל

ה"בקה לש ומש םוסרפל ןאכ שי המורת המו ,היופכ הדותו הכרבב תלעותה המ ,הרואכל
- "ינא הצור רמאיש דע ותוא ןיפוכ"ש איה הכלה ירהש ,ידוהיב רבודמ היה םא אחינ ?םלועב
"תיתד הייפכ"ב תלעות המ ךא - ונוק ןוצר תושעל ושפנ תוימינפב הצור ידוהי לכש יפל
?יוגל

לטבתמ ,םישק םירבדב ערה ורצי תא 'הכמ'ו 'שטבמ' םדאש העשבש (טכ קרפ) אינתב ראובמ
לטבמ ידוהי לצאש אלא) ידוהי-וניאב םג ןוכנ הז רבד .תיקולאה שפנה תשודקל ענכנו רציה
תא שוטיבה ררועמ - ידוהי וניאב וליאו ;ימינפה בוטה תא הלגמו ינוציחה ערה תא שוטיבה
.(ולש ערהמ תאצל תלוכיה

רבסה ירבדב תוקולא םסרפל לדתשה הליחתב :וניבא םהרבא לש ותנווכ התיה אופיא וז
הייפכו ץחל וילע ליעפה ,עמושה תוסגו תוירמוח תמחמ ,ולבקתנ אל וירבד רשאכ ךא ,עונכשו
."ולשמ ונלכאש םלוע ל-א ךורב" זירכה ףוסבלש דע ,ותוירמוח תא לטבלו רבשל ידכ
(122 'מע ,וט ךרכ תוחיש-יטוקל)

* * *

"םינבל ןמיס - תובא השעמ"

םג ,תירשפא ךרד לכב תאז תושעל שיו .הרותל םיבשו םירבועה תא ברקלו בוחרל תאצל שי
הייפכבו ץחלב ךורכ רבדהשכ וליפאו ,םיבשו םירבועל הייתשו הליכא תניתנ שרוד רבדהשכ
.(םולשו םעונ יכרדב םישענ הלאש יאנתב)

:ול רומא - ?תומיענ-יאו ץחל ךותמ ןיליפת חינמ ידוהיש ךכב תלעותה המ :םדא ךלאשי םאו
-לע - וז ךרדב םהרבא טקנ ,הרות-ןתמ ינפלו ,חנ ינבב רבודמ היהשכ ,םהרבא לש ורודב םא
ץפח ידוהי לכ םצעב יכ .וז ךרדב גהנתהל ונא םיווצמש ,םידוהי יבגל ,םויה המכו-המכ-תחא
תא םייקמ אוהשכ ךא .הזמ וענומו והתפמ ערה ורציש אלא ,'ה ןוצר תא םייקל וכות-ךותב
איהו ונוצר תוימינפ תילגתמ - תווצמה תא ומויקל הביסה יהמ טבה ילבמ - לעופב תווצמה
.תאז השועש

לכ ףוכי" (ופוסב םיכלמ תוכלה ם"במר) רמאנ וילעש ונקדצ חישמ תאיב תא שיחת וז הדובע
."הקדב קזחלו הב תכלל לארשי
(128 'מע וט ךרכ תוחיש-יטוקל)


(טי,חי) טפשמו הקדצ תושעל

- ומצע תא טופשלו ןודל וילע ,בר עפשבו החלצהב הסנרפ ידוהיל עיפשמ ךרבתי 'ה רשאכ
הבוט ןיעב הקדצ תתל ותוא ררועמ הז "טפשמ" ?אל תלוזלו בוט לכ עפש עיגמ יל אקווד עודמ
.הבחר דיבו
(205 'מע ,שידיא םירמאמה רפס)


(גכ,חי) םהרבא שגיו

(י"שר) הליפתלו סויפלו ,תושק רבדל . . םהרבא שגיו

יפלכ טרפבו ,תושק רבדי םהרבאש אופא ןכתיי דציכ .דסחו הבהא איה םהרבא לש ותדימ
!?הליחת חתפ ףא ךכבו ,ה"בקה

דסחה היהש (קר) םירבדה תנווכ ןיא ,דסחו הבהא איה םהרבא לש ותדימש םירמואשכ אלא
וידיל אבשכ םלואו .'ה ןוצר תא םייקל ,דסחה תדימב 'ה תא דבעש (רקיעב) אלא ,ועבטב
התיה אלו ,(םודס תא ךופהל םיכאלמה וחלשנו הריזגה הרזגנ רבכ יכ) תושפנ תלצה לש ןיינע
השע אל - הריזגה תא לטבל ידכ ,תושק ומע רבדלו ה"בקהמ עובתל אלא תרחא ךרד וינפל
דוגינב היה רבדה םא ףא ,העש התואב שורדה ףקותה לכב ףכית סנכנו ,תונובשח םוש םהרבא
.ועבטל

,תוינחורב וא תוימשגב ,לארשימ שפנ תלצהל עגונה ןיינע םדאל אבשכש ,םידמל ונאצמנ
.ועבטל דגונמ הז םא םג ,םיירשפאה םיעצמאה לכבו ,וחוכ לכב הזב קסעתהל וילע
(58-59 'מע ,י ךרכ תוחיש-יטוקל)


רבד רשאכ הרשל 'ה שעיו ,רמא רשאכ הרש תא דקפ 'הו
(א,אכ)

?'היישע'ל 'הדיקפ' םידקה עודמו 'היישע' ןושל םגו 'הדיקפ' ןושל םג :בותכה לפכ המל

הכשמהל זמור - "השע" ןושלה ;םינוילע תומלועב תינחור הכשמהל זמור - "דקפ" ןושלה
.ימשגה היישעה םלועב

,"הרש תא דקפ 'הו" - הלעמל הכשמהה םדוק התיה ,הטמל קחצי לש ותמשנ תדיל ךשמיתש ידכ
."רביד רשאכ הרשל 'ה שעיו" - לעופב הטמל הכשמהה התיה ןכמ רחאל קרו
(טנ 'מע ,א ךרכ קדצ-חמצל רהוזה ירואיב)


(גל,אכ) םלוע ל-א 'ה םשב םש ארקיו

:ןקזה ר"ומדא ק"כ שרפמ ."םלוע לא" אלא ,רמאנ אל ,"םלועה ל-א"

;ותוא הווהמו היחמ ה"בקהש אלא ,ומצע ינפב רבדו שי אוה םלועהש - ושוריפ "םלועה ל-א"
יכ .שמשב לולכה שמשה ויז ומכו ,"דח אלוכ" תוקולאהו םלועהש - ושוריפ "םלוע לא"
חמוצה חוכל ימשג ירפ סחיכ אוה ובש תיקולאה תויחה לא םלועה סחי ,רבד לש ותימאל
ונניא םלועה םג ךכ ,חמוצה חוכמ תטשפתמה 'הראה' אלא וניא ירפהש םשכ :ץראבש ינחורה
.ךרבתי ונממ תוטשפתהו הראה אלא ,ללכ ומצע ינפב תואיצמ
(2 'מע םירבד הרות-יטוקל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ


שדוק-תבש-ברע

ויתודסומ רובע" - תבשב ע"נ ב"שרה ר"ומדא ק"כד תדלוהה םוי דובכל הקדצה תניתנ
תבש-ברעב הניתנד יללכה ןיינעה דבלמ ןבומכ תאז) 2םויה המייקל שי ,1"וחורב םילהנתמה
.3(תבשה םוי ליבשב םג

אריו תשרפ שדוק-תבש
ןוושחרמב 'כ

.4א"כרת תנשב ,ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תא תדלוה-םוי

ללכ לשו םידיסח לש םתדובעב תורבגתה לעופ אישנה לש 'רבוג ולזמ'ה ובש ,הלוגס םוי
.5ולוכ םלועה לכב - םדי-לעו ,לארשי

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תוארוהמ

לכל ,הצוח תונייעמה תצפהב ףיסוהל תובוט תוטלחה לבקל דחאו דחא לכ ךירצ ,6הז םויב
תנבהב רתוי עגייתהל ,תוכיאבו תומכב תודיסחה דומילב ףיסוהל ,ומצעל עגונב - שארל
הנבההמו ,יעבטהו ישונאה לכשל דע שפנבש ד"בחב הגשהו הנבה לש ןפואב ,תודיסחה יניינע
הפסוה םג תלעופ תודיסחה דומילב הפסוההש ןבומו ,בלבש תודימב שגרל - לכשבש הגשההו
;"והעד ךיכרד לכב"ל דעו תווצמה םויקד רודיהב הפסוה הזמו ,הרותד הלגנב העיגיו דומילב
הרותה תוימינפב םירודח ,התוללכב תודהיה תצפהו תווצמהו הרותה תצפה - רקיעו דועו
תווצמל עגונב םג ,ולוכ םלועה לכב השודקה רוא תצפהל דעו ,ד"בח תודיסח תרותב הראבתנש
.חנ -ינב ווטצנש

השע") ומצע ךוניחל עגונב ןה ,ךוניחה ןיינעב תולדתשהה ידי-לע איה רומאה לכב הלועפה
םידליל ךוניח תודסומל עגונב ןה - אפוג הזבו ,תלוזה ךוניחל עגונב ןהו ("בר ךל
תאש רתיב תויהל הכירצ הלועפהו ,ד"בח-יתב תמגוד ,םירגובמ ךוניחל עגונב ןהו ,תודלילו
."רעבירא הליחתכלמ"ד ןפואב ,זוע רתיו

לדתשי (וירחאלשו וינפלש םימיב םג - בוט המו) הז םויבש ,7יברה עיצה 'ןיינבה תנש'ב
-תחא-לעו ,היפינסו םימימת -יכמות תבישי תמייק הבש ריעו ריע לכב אצמנה דחאו דחא לכ
לכב תובוט תולועפ םש תושעלו ,הבישיה ןיינבל סנכיהל ,ו"ת השודקה ונצראב המכו-המכ
ללוכ ,םיליהת רומזמ רמול וא) ללפתהל :םידסח -תולימגו הדובע ,הרותד םיווקה תשולש
דומלל ,(מק רומזמ - הנשה] ב"שרוהמ ר"ומדא לש ויתונש רפסמל םיאתמה רומזמה - דחוימבו
.ותרותמ

,ד"בח-תיב ןוגכ ,הבישיה ןיעמ ודיקפתש ןיינב ךותב תאז ושעי - וז הבישי הב ןיאש ריעב
לדתשהל שי ,"ךומכ ךערל תבהאו" יוויצה יפ-לעש ןבומו .םידסח-תולימגו הליפת ,הרות תיב
.8םיברב ושעיי הלא תולועפש - רקיעו דועו ,ןכ ושעי םה םגש םיפסונ םידוהי לע עיפשהל
סרטנוק םג ודמלי ,תדלוהה-םוי לעב לש ותרותמ םידמולש םיניינעה ןיבש ןוכנו יאדכו
.הז סרטנוקב הכוראב ראובמכ ,לארשי-תודחאו לארשי-תבהאב ףסותי הז ידי-לעש ,'וצלחה'

.9(זל-א ,ד ב-םיכלמ) "אצתו הנב תא אשתו . . תחא השאו" :הרטפה.7 הרעה ןלהלד החישה פ"ע (1

.טייצראיל רשקב דכש 'מע די ךרכ ק"גאב רומאה פ"ע (2

.ג"ס 315 'מע חכ ךרכ תוחיש-יטוקל (3

'רענל ךונח' סרטנוק שארב וספדנש וייח ימי ירבדמ תומישרב ,ולש הלימה-תירבו ותדלוה רבדב האר (4
.א קרפ ,ו"לשת ד"בח -רפכ ,ת"הק תאצוה ,'ב"שרהומ ר"ומדא - תודלותה רפס'בו

.70 'מע א"ח ח"משת תוחישה-רפס (5

.(הגומ) 496 'מע א"ח ז"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' (6

.הנשו הנש לכל םג הארוה אוה רומאה לכ םא ב"צו .56 'מע א"ח ט"משת תוחישה-רפס (7

רשא םכסהה'ש ,(אס 'מע ט"נרת םירמאמה רפס) 'וצלחה' סרטנוקב תדלוהה-םוי לעב בתכש המ יפ-לע טרפבו" (8
.(םש) "'ומצע ינפב השועש םכסההמ רתוי הברה קוזיח הזל שי ,םיבר וא םיינש םישוע

.ד"בח-ללוכ חול .32 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (9


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il