- ו"ער - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה ןוושחרמב ו"כ * הרש-ייח 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול הכלה ירוריב תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


"דיסח דוע תושעל ךירצ דיסח"


,ןסינ שדוחד הלואגה לע הלעמ הב שי ,ולסכ שדוחד הלואגה
תלואגל שי וז הביסמ * תולגה ןמז ךותב הלואג התויהל
הלואג איהש הדיתעה הלואגה םע תוכיישו רשק ולסכ שדוח
לע הכונח תורנ תלעמב םג םיאצומ ונא ךכל תוא * תיחצנ
הלואגה * "םלועל םילטב םניא" הכונח תורנש ,תונברוקה
הלואג ,הדיתעה הלואגה תא זרזל הניינע תודיסחה תרותד
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * תיחצנןוויכו ,ולסכ שדוח-שאר םג םהיניבש ,1אבה עובשה ימי לכ תא ללוכ הז שדוק-תבשה םוי
ולסכ שדוח םיכרבמ תבש - הז שדוק-תבשה םויש ,אצמנ ,2שדוחה ימי לכ תא ללוכ שדוח-שארש
.ולסכ שדוח ימי לכ תא ללוכ -

שי ,הרש -ייח תשרפ ןירוק ,ולסכ שדוח ימי לכ תא ללוכה ,הז שדוק-תבשה םויבש ןוויכו
.ןמקלדכ ,םהיניב תוכיישו רשק יאדווב

:ולסכ שדוח לש וניינע רואיב

ט"יב תודיסחה תרותד הלואגהו ,הכונחד הלואגה םש-לע] הלואג לש שדוח אוה ולסכ שדוח
."הלואג לש שדוח" 3ל"זחב ארקנש ןסינ שדוח ומכ - [ןמקלדכ ,ולסכ

:ןסינד הלואגה יבגל ולסכד הלואגהב הלעמ שיש - הזמ הריתיו

דוע ונשיו תויהל לוכי הז ירחאלו ,תולגהמ האיצי איה ,םירצמ תאיצי ,ןסינד הלואגה
רכז תושעל ךרוצ שיו ,הלואגה לע חוכשל םילוכיש ,ךכ ידכ דעו ,תולג לש בצמו דמעמ םעפה
,"םירצמ תאיציל רכז" ,הלואגהל

אפוג תולגה ןמזב תישענש הלואג איהש ,הכונחד הלואגה התיה ובש - ולסכד שודיחהו
יתכא" (םירופל ךיישש הכונחל עגונב הז ךרד-לעו) םירופד הלואגהל עגונב 4ארמגה ןושלכ]
התיה ,"ןנא שורוושחא ידבע" ,תולג לש בצמו דמעמב םגש ,ונייה ,"ןנא שורוושחא ידבע
,םימלוע ימלועלו דעל תמייק אלא ,םלועל הלטב הניא ,ןכלו ,[הלואג

םע םע בירקה אל ןורהאו . . ובירקה םיאישנה לכ(ש) . . אצומ תא" 5שרדמב אתיאדכ -
ה"בקה ול רמא .יול לש וטבש לבקמ ה"בקה ןיא יליבשב אמש 6יל יוא רמוא היהו ,םיאישנה
ןורהא לא רבד 7רמאנ ךכל .ןקותמ התא וזמ הלודגל ,ארייתת לא ,ןורהאל רומא ךל השמל
לבא ,םיגהונ םה םייק שדקמה-תיבש ןמז לכ ,תונברקה ,תורנה תא ךתולעהב וילא תרמאו
:ןבומ וניא הרואכלד - "םלועל ןילטב ןניא . . וריאי הרונמה ינפ לומ לא םלועל ,תורנה
אל" ,אלא ?"תולטב תורנה ףא ,ונברוח ינפמ ןילטב תונברוקהו םייק שדקמה-תיב ןיאשכ" ירה
- 8"ונתולגב ןברוח רחאל ףא תגהונ איהש יאנומשח תכונח לש תורנל אלא וזמר

תיתימאה הלואגהל (אפוג תולגה ןמזב הלואג) ולסכד הלואגה לש התוכייש תשגדומ הזבש
.9תולג הירחא ןיאש תיחצינ הלואג ,המילשהו

ךכב םג תאטבתמ תולג הירחא ןיאש תיחצינה הלואגל ולסכד תוכיישהש ,ףיסוהל שיו
:(יאנומשח תכונח לע ףסונ) ינש תיב ןיינב תלחתה התיה ולסכ שדוחבש

הלעמו הזה םויה ןמ . . (ולסכ שדוח ,יעישתה שדוח) יעישתל העבראו םירשעב" 10ביתכ
שרוכ ימיב םתדסיש דוסי לע ףיסוהלו בושל םתרזח םרטמ) 'ה לכיהב ןבא לא ןבא םוש םרטמ
התע וליחתהש) "'ה לכיה דסוי רשא םויה ןמל יעישתל העבראו םירשע םוימ . . (התע לטבו
(וב ד"כב) ולסכ שדוחבש ,ונייה ,(11שרוכ ימיב ונבש ןושארה דוסי לע ףיסוהל היינשב
.ינש תיב דוסיב שדחמ הפסוה התיה

הזמ חכומדכ - (תונביהל דיתעה ןיינב) ישילשה תיבל םג תוכייש ול שי ינש תיב ,הנהו
קוספ שרפתנ 13ארמגב :"ןושארה ןמ ןורחאה הזה תיבה דובכ היהי לודג" 12רמאנ םהינש לעש
הזה תיבה דובכ היהי לודג ביתכד ,יפט הובג (ינש תיב) הווהד ןלנמ" - ינש תיב לע הז
תיב לע יאק תועדה 'בל לבא) "םינשב רמא דחו ןיינבב רמא דח . . ןושארה ןמ ןורחאה
אהי ה"בקד אדי לע (ינבתאד) אשדקמ" - ישילשה תיב לע הז קוספ שרפתנ 14רהוזבו ,(ינש
האמדקד ,ןושארה ןמ ןורחאה הזה תיבה דובכ היהי לודג רמתא הילעו ,ןירד ירדל אמייק
."ה"בקד אדי לע יאהו ,שנ רבד אדי לע ינבתא

תיבכ אלד) אפוג תולגה ןמזב הנבנש ךכב איה ינש תיב תלעמש - הזב הרבסהה רמול שיו
ימלועלו דעל םייק אוהש שדקמה-תיבד םויקה ףקות אטבתמ הזבש ,(תולגה םדוק הנבנש ןושאר
תיב תויהל יואר היה ונברוח ומרגש םיאטחה ילולש םג המו ,(תולגה ןמזב םג) םימלוע
.(ישילשה תיב םוקמב) וטושפכ יחצינ

ןכלו ,דעל תמייקש ,אפוג תולגה ןמזב הלואג ,ולסכ שדוחד הלואגה תלעמ) הז ןיינעו
ט"יב תודיסחה תרותד הלואגהב םג שגדומ (תולג הירחא ןיאש תיחצנה הלואגהל איה תכייש
:ולסכ

איה רסאמה תביסש - םיינחור םיניינע םה ולסכ ט"יד הלואגהו רסאמהש 15עודיה םדקהבו
תודיסחה תרותו הלעמל גורטקה לטבתנ רשאכו ,הלעמל ררועתנש תודיסחה תרות לע גורטקה
.הטמל הלואגה םג תישענ יזא ,ןידב התכזו החצינ

אמלעמ ויתובר ורקבל ואב גרוברטפב רסאמב ןקזה וניבר בשיש תעבש 16רופיסה עודיכו
גורטקה וילע קזחתנש ול ובישהו ,רסאמב ותבישי תביסל םתוא לאשו ,ט"שעבהו דיגמה ,טושקד
רמולמ קיספא םאה ,ןאכמ אצא רשאכו :םתוא לאשו ,יוליגבו הברה תודיסח ירבד רמואש לע
האיציהש יפל - הזב הרבסההו .רתוי רמאת ,הברדאו ,קיספת לא :ול ובישהו ?תודיסח ירבד
.ןידב התכזו החצינ תודיסחה תרותש הזמ האצותכ איה רסאמה ןמ

- אקווד ולסכ שדוחל תודיסחה תרותד הלואגה לש התוכייש ראבל שי ליעל רומאה יפ-לעו
,17חישמ תאיב תלעופו תברקמ "הצוח ךיתונייעמ וצופי"ש ןפואב תודיסחה תרותד הלואגה ,יכ
הלואגה ףקות תשגדומ הזבש ,אפוג תולגה ןמזב הלואג לש שדוח ,ולסכ שדוחב הנמז ןכלו
.חישמ תאיבב המילשהו תיתימאה הלואגב לעופב השענש יפכ ,םימלוע ימלועלו דעל תמייקש

:הרש -ייח תשרפל ולסכ שדוח (םיכרבמ תבש)ד תוכיישה ראבל שי הז יפ-לע

םג לוטיבה ןיינע ךשמנ הרש ידי-לעש ,"הרש ייח ינש" ןיינעב (רמאמהב) ליעל ראבתנ
ולכוי זא םגש תולגה ןמזב הדובעל חוכ-תניתנה יהוזו ,שגרומבו תואיצמב ,ע"יב תומלועב
.תומצעה תכשמה ידי-לע םינותחתב הריד 'תי ול תושעל ,"ןיאליע םייח" ךישמהל

- ולסכ שדוח לכ לע תיללכ הכשמה תכשמנ ובש ולסכ שדוח םיכרבמ תבשב ןירוק הז ןיינעו
ימלועלו דעל המויקש הלואג ,אפוג תולגה ןמזב הלואג לש ןיינע לועפל חוכ-תניתנה יהוזש
תויהל הנוילעה הנווכה םלשות זאש ,המילשהו תיתימאה הלואגה תא תלעופו הרושקה ,םימלוע
.םינותחתב הריד 'תי ול

ףיסוהל םיכירצ ,ולסכ שדוח םיכרבמ תבשמ לחהש - לעופב הדובעל עגונב הזמ הארוההו
.הצוח תודיסחה תרותד תונייעמה תצפהב

ןכאמ ףראד דיסח א" - 18א"שת תנש הרש-ייח תשרפ תבשב - ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ונושלבו
,(דיסח דוע תושעל ךירצ דיסח=) "דיסח א ךאנ

אוה הרותב רדסה םגש ןוויכו ,19"וברו ורפ" איה הרותב הנושארה הווצמהש ,ראבל ףיסוהו
"וברו ורפ"ש הזמ (21הארוה ןושלמ הרות) הארוההש ,ןבומ ,20(ןיכומס םישרוד ןכלש) קוידב
סאוו ךאז עטשרע יד") םישרוד הנושארבו שארבש ,איה ,הרותבש הנושארה הווצמה איה
ךירצ ןכ ומכו ,("דיא א ךאנ ןכאמ לאז דיא ןייא") ידוהי דוע השעי ידוהיש ("טנאמ'מ
,דיסח דוע תושעל דיסח

קלח) קיטש א" אוה דיסחש ינפמ ,אוה ,דיסח דוע תושעל דיסח לש וחוכבש הזש ,םייסו
!"יבר(ה לש ותומצעמ

סחיב קר אל איה ,דיסח דוע השעי דיסח לכש ,"וברו ורפ"ד הדובעהש ,ףיסוהל שיו
,ומצעל סחיב םג אלא ,וטושפכ תלוזהל

תכייש ,["'וכ םיטעומ םהש םיקידצב ה"בקה האר" 22ל"זראמכ ,םה םיטעומש] םיקידצ לצא -
הדובעה רדסש] םינוניב לצא לבא ;תלוזהל סחיב קר (דיסח דוע תושעל) "וברו ורפ"ד הדובעה
,23"ךושמי םדא לכ הירחאו םדא לכ תדימ איה ינוניבה תדימ" ירהש ,םדא לכל ךייש םהלש
- ומצעל סחיב םג ךייש הז ירה ,["ינוניב יאוולה" 24םגתפה עודיכו

אתיאדכ - הזמ הריתיו] ובש ("רעש'םלוע רעד") "דיסח וניא"ה והזש ,תימהבה ושפנל עגונב
שפנש ,ונייה ,"ךברקבש . . םייוגה" ,"תימהבה שפנו ףוגה םה םייוג"ש 25הרות-יטוקלב
ומצע לע תחקלו ("ןעמענ ךיז") ומצע תא תחקל דחא לכ ךירצ ,ןכלו ,["יוג" תארקנ תימהבה
.דיסח ותושעל - תימהבה ושפנל עגונב "וברו ורפ" לש הדובעה תא ("ךיז ףיוא ןעמענ")

לע הלועפהב אטבתמ הז ןיינעש ,שגרומב םג לוטיב ךישמהל - (רמאמהב) ליעלד ןונגסבו
הרידד הנווכה תמלשנ הז ידי-לעש ,דיסחל ותושעל ,ובש "רעש'םלוע"ה ,תימהבה ושפנ
.םינותחתב

הדובעה םגש ,ןבומ ,אקווד החמשב תויהל הכירצ הדובעהש (רמאמהב) ליעל רומאה יפ-לעו
.החמש ךותמ תויהל הכירצ ,דיסח ותושעל ,תימהבה ושפנל סחיב "וברו ורפ"ד

תימהבה שפנל ךיישה רבדב שמתשהל חרכהב ,תימהבה שפנ(ל סחיב הדובע)ב החמש לועפל ידכו
.26"ןייב אלא החמש ןיא . . רשבב אלא החמש ןיא" -

םימלש רשב ןילכוא ויהש) רשבב אלא החמש ןיא םייק שדקמה-תיבש ןמזב" - אפוג הזבו
.27"ןייב אלא החמש ןיא םייק שדקמה-תיב ןיאש וישכעו . . (החמשל

."ןוגינ ןכעליירפ א טגאז ןוא םייחל טגאז" (:א"טילש ר"ומדא ק"כ םייסו)

,ורמואב ,םייחל רמול - "שינעפורפיוא" - הרותל הלעש ןתחל הרוה א"טילש ר"ומדא ק"כ]
.[28עובשה תשרפב איה הרותב רפוסמ התודואש הנושארה הנותחהש

* * *

רמאמה תלחתהל עגונב םג וקיידש ןפואב היה וניאישנ וניתובר לצא ח"אד תרימא רדס
.םירמאמה תולחתהל םיעובק םיקוספ םנשי ללכ ךרדבו ,(רמאמה חתופ ובש קוספה)

רמאמ ר"ומדא ח"ומ ק"כ םעפ ליחתה ,ג"צרת תנשב אגירב ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצא יתויהב -
טדערעגרעביא טאה'מ") ךכ לע ורביד םידיסחהמ המכ .30'וג הדועת רוצ 29קוספה לע תודיסח
יתויהב ,ומצעב ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצא הז לע יתלאשו ,הליגר הלחתה וז ןיאש ("םעד ןגעוו
ךא ,(אקווד ואל) אקוודב וניא (רמאמה חתופ ובש קוספה) הז ןיינעש יל הנעיש רובס
תובר רבודמ ובש םייוסמ רמאמ הארהו ,(פ"גל) הרות-יטוקל ר"ומדא ח"ומ ק"כ חתפ ,לעופל
.הז קוספב רמאמה תחיתפ התיה הרימאה תעבש עמשמש ,ףיסוהו ,31"'וג הדועת רוצ" קוספה לע

,"'וג הרש ייח ויהיו" :תולחתה שולש םנשי - הרש-ייח תשרפ תבשד םירמאמהל עגונב
יד") תוליגרה תולחתהה םהש ,"'וכ תובא (יתב) ידבע לש ןתחיש הפי"ו ,"'וג ןקז םהרבאו"
.הז עובש תשרפד םירמאמהל ("תולחתה ענוואבראקס

רמאמה תלחתהש ,ליעלד רמאמהל עגונב ראבל שי ,רמאמה תלחתהב קוידה תודוא רומאה יפ-לעו
.רמאמה ןכותל תכייש - "הרש ייח ויהיו" -

:הזב ןיינעהו

םג לוע-תלבקהו לוטיבה תכשמה השענ הרש ידי-לעש ,"הרש ייח ינש"ד ןיינעה רמאמהב ראבתנ
וישכע איה (החמשב תויהל הכירצ הדובעה ירהש) הדובעבש החמשה רשאכ םג ,ןכלש ,שגרומב
-לעו ,לוע תלבקהו לוטיבה ןיינע הב םילעופו םיכישממ ,םוקמ-לכמ ,שגרומב (אטחה ירחאל)
."ןיאלע םייח" םיכשמנ הז ידי

היה (ז"ל) ויהיו ןיינמ" ,יכ - (רמאמה תלחתה) "הרש ייח ויהיו"ב זמורמ הז ןיינעו
-לעב בתכש ומכ) "ז"כק הימי לכו ,דלונשכ התיה 'צ תבד ,קחצי דלונשמ ,היתונש רקיע
לוטיבה ןיינע רתויב שגדומ (הרש לש היתונש רקיע ויה דלונשמש) קחצי לצאו ,(32םירוטה
.ןמקלדכ ,לוע-תלבקהו

לומינש םהרבאכ אלד ,םימי הנומשל לומינה ןושארה אוהש - קחצי לש דחוימה וניינע
.הנש ג"י ןב ותויהב לומינש לאעמשיכ אלדו ,הנש ט"צ ןב ותויהב

תירבל םכרשבב יתירב" ,הלימה ןיינע ןכות) ה"בקה םע תירב תתירכהש - הזבש הלעמהו
םע תירב תרוכ ותגשהו ותנבה דצמו ,הגשהו הנבה לעב אוה םדאהשכ קר אל) תישענ (33"םלוע
,ךכ ,ללכ הגשהו הנבה לש ןיינעל ךייש וניאש ,םימי הנומש ןב ותויהב (אלא ,ה"בקה
.דבלב לוע-תלבק דצמ אלא ,הגשהו הנבה דצמ הניא תירב תתירכהש

ותויהבש ,לומינה קוניתהל סחיב קר אל אוה הלימ תירבבש לוע תלבקה ןיינעש ,ףיסוהל שיו
דצמ אלא הניא תירב תתירכהו ,ללכ הגשהו הנבה לש ןיינעל ךייש וניא םימי הנומש ןב
תויהל הכירצ הלימה תלועפל ולש השיגהש - 34להומל סחיב םג אוה ןכ אלא ,דבלב לוע-תלבק
.אקווד לוע-תלבק דצמ (אלא ,הגשהו הנבה דצמ אל)

ןיב רוחבל םיכירצ ויה קדצ-חמצה ידכנמ 'א לצא הלימ תירבבש 35רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ]
יניינעב עדי אלש דחאו ,ל"זיראה יבתכ יפ-לע הלימה תונווכ לכ עדיש דחא ,םילהומ ינש
איה רקיעה :בישה ?רוחבל םהמ ימב קדצ-חמצה תא ולאששכו ,ותכאלמב ןמוא היה לבא תונווכ
.אליעל הישע ,הישעה

לוע-תלבק דצמ תויהל הכירצ הלימה תלועפש היאר איבהל ןיא םנמא המצעלשכ הדבועהמ -
יוזא") עריא הז הרקמבש ןוויכש רמול שיד ,(הנווכ) הגשהו הנבה דצמ אלו (לעופב השעמ)
;וב רוחבל קדצ-חמצה הרוה ןכל ,רתוי לודג ןמוא היה ינשה להומהש ("ןפארטעג עדארג טאה
ח"ומ ק"כו ,אליעל הישע ,אקווד הישעה תלעמ תא שיגדהו שריפ קדצ-חמצהש ןוויכ ,לבא
תלועפל להומה לש השיגהש - הדובעב הארוה יאדווב הז ירה ,םירבדה תא הליגו רפיס ר"ומדא
.[אקווד לוע-תלבק דצמ (אלא ,הגשהו הנבה דצמ אל) תויהל הכירצ הלימה

.36"תרוטק ריטקמכ" בישחש ,קדנסה םג ונשי - להומהו לומינה קוניתה לע ףסונו

ןירתכ א"יד רוריבה השענ םדי-לעש ,םינממס א"י הב שיש ,תרוטקה ןיינעב עודיה יפ-לעו
תלועפבש) לוע-תלבקה ןיינע םיכישממ הלימה ידי-לעש ,אצמנ - 37ושע יפולא א"י ,אתובאסמד
-לע םיררבתמש ושע יפולא א"י) שגרומב םג (להומה לצא ןהו לומינה קוניתה לצא ןה ,הלימה
.38(קדנסה לש וניינע ,תרוטקה ידי

:ונניינעל עגונבו

ןיינע ליחנהש הז אוה קחציש ,אצמנ ,םימי הנומשל לומינה ןושארה אוה קחציש ןוויכ
,לארשי-ינב לכל ,לוע-תלבקה ךשמוי שגרומב םגש ןפואבו ,לוע-תלבקה

הנומא דצמ האבש ,39שפנ -תריסמד רוניצה חתפו ,לארשי-ינב לכל הנומא ליחנה םהרבא -
- לארשי-ינב לכל לוע -תלבק ליחנה קחציו ,(40אינתב ראובמכ)

תכשמה ,"הרש ייח ינש"ד ןיינעה רקיעש - "הרש ייח ינש 'וג הרש ייח ויהיו" קוידה והזו
ויהיו"ד ןינמהב זמורמכ ,קחצי דלונשמ הנש ז"ל ,"היתונש רקיע"ב אוה ,שגרומב לוע-תלבקה
."(הרש ייח)

םיליחתמ םהבש םיקוספהמ) 41קוספב םג זמורמ לוע-תלבקה ןיינעש ,ףיסוהל שיו .אי
:"'וג ןקז םהרבאו" (ח"ס ל"נכ ,הרש-ייח תשרפד םירמאמה

יאמ" 42ל"זח ושרדו ,"לכב םהרבא תא ךרב 'הו" אוה "'וג ןקז םהרבאו" קוספה םתוחו םויס
"תב" לש הניינעש 43עודיו ."המש לכבו םהרבאל ול התיה תב . . תב ול התיהש . . לכב
.לוע-תלבקה ןיינע אוה םדאה תדובעב

:דועו תאז

הפי ןמיס הליחת תב" - ףסונ יוליע ונשי ,המצעלשכ (לוע-תלבק) "תב" לש התלעמ דבלמ
-לעש האריו הבהאד הדובעה םג תישענ ("הליחת תב") לוע-תלבקה תמדקה ידי-לעש - 44"םינבל
.רתוי הלענ ןפואב ("םינב") תעדו םעט יפ

.םייחל רמול - תב ול הדלונש ש"נאמ 'אל הרוה א"טילש ר"ומדא ק"כ]

[:רמא ךכ-רחאו

רבודמכ) אקווד החמשב הדובעה תויהל הכירצ ,לוע-תלבקה ןיינעב םירבדה תוכירא לכ ירחאל
.איה תחרכומ החמשה לבא ,לוע-תלבק םנמא ךישמהל םיכירצ החמשהב - .(רמאמהב ליעל

אלא החמש ןיא הזה ןמזבש טרפבו ,חמשמה ןיי לע םייחל תרימאד ןיינעה ןכות םג והזו
.(רשבב אלא החמש ןיאש שדקמה-תיב ןמזבכ אלו) ןייב

םחוכ וארי םירוחבהש רמאו) "ןוגינ ןכעליירפ א טגאז" (:א"טילש ר"ומדא ק"כ םייסו)
.(ןוגינהב

לע דקרו ותמוק אלמ דמע א"טילש ר"ומדא ק"כו ,"יד ילב דע הכרב םכל יתוקירהו" ונגינ]
[:רמא ךכ-רחאו .ומוקמ

.תולד - (תוהבג) תואג ,הכרב - הבהא .ד-ג ,ב-א :45םעפ רמא קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ .בי
.הכרב שי יזא ,הבהא שישכו ,תולד שי יזא ,הוואג שישכ ,רמולכ

(הכרבה היולת הבש) הבהאה םגש לדתשהל שי ,"יד ילב דע הכרב" היהתש םיצורשכ ,אלימבו
.יד ילב דע הכרבה םג היהת - ב-א - זאו ,לובג ילב הבהא ,ונייה ,יד ילב דע היהת

:דועו תאז

,(יד ילב דע הכרבה תומילשו תיתימא) המילשה הלואגה אובת יזא ,יד ילב דע הבהא היהתשכ
דוע אלו ,םניח תאנשה לטבתתשכ ,ןכלו ,46םניח תאניש ללגב איה תולגהו ןברוחה תביס ,יכ
ונממ לביק אלו ול בייח וניא רשאכ םג וריבח תא בוהאל ,םניח תבהא היהת המוקמבש אלא
,המואמ

תויהל הכירצ ,דיחי ןב םיבהואש ומכ ידוהי לכ בוהאל ,לארשי-תבהאש 47ט"שעבה רמאמכ -
שוריפה והזש) הבוט םוש ונממ לביק אל םלועמו ,והאר אל םלועמ ,וריכמ וניאש ידוהיל םג
- (םניח תבהאד

המילשהו תיתימאה הלואגה אובתו ,(םניח תאנישד בבוסמה) תולגה אליממ ךרדב לטבתת יזא
.ונימיב הרהמב

תובר ורסמתהו ולדתשה טרפב םהמ דחא לכו ללכב וניאישנ וניתוברש ךכל םעטה םג והזו
לכ בוהאל ,48לארשי -תבהאד ןיינעה רידחהל ("ךאס א רעייז ןבעגעגפא ךיז ןבאה ייז")
וניאישנ וניתובר לש םניינע ,יכ - 49"הנוכי לארשי םשב" קרש ידוהי וליפא ,ידוהי
ןכלו ,חישמ תאיבל ילכ אוה ("הצוח ךיתונייעמ וצופי") תודיסחה תרות תצפהו יוליגב
ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגה אובת הז ידי-לעש םושמ ,לארשי-תבהאב םג ךכ לכ וקסעתה
.שממ בורקב ,ונימיב הרהמב ,ונקדצ חישמ
(הגומ יתלב - ב"ישת'ה ולסכ שדוחה םיכרבמ ,הרש-ייח תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
.א ,חפ .ב,גס ב"חז האר (1

.מ"כבו .ותלחתב ה"ר רעש ר"טע .ךליאו א,חנ ה"ר ישורד ת"וקל האר (2

.אי,ו"טפ ר"ומש (3

.א,די הליגמ (4

.ה ךתולעהב אמוחנת .ו,ו"טפ ר"בדמב (5

."ותעד זא השלח" :ךתולעהב פ"ר י"שרפבו (6

.ךתולעהב פ"ר (7

.(םש רקי-ילכ םג הארו) פ"הע ן"במר (8

.ב,זטק םיחספ - רמאנו ג"ה ה"דותב אבוה .א,וט חלשב אתליכמ האר (9

.(י"שרפבו) חי-ד"וי,ב יגח (10

.(חי,םש ע"באר) "תיבה דסיל ןבא לע ןבא םושל ולחה" (11

.ט,םש יגח (12

.א"עס,ג ב"ב (13

.א,חכ א"ח (14

.113 'מע ב"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות םג האר (15

מ"הסב הספדנ) וז הנש ולסכ ט"י תארקל ל"יש סרטנוקל המדקהב אבוה .(הרעהב) ז"טפ א"ח יבר תיב (16
.נ"שו .ךליאו 170 'מע ל"ח ש"וקל םג הארו .(ותלחתב ג"ח םיסרטנוק

.(מ"כבו .ותלחתב ט"שכ) ט"שעבהד ק"הגא האר (17

.ךליאו 45 ע"ס א"שת ש"הס (18

.ג"ער ,חל ש"הש ת"וקל םג הארו .חכ,א תישארב (19

.נ"שו .א,ד"וי תוכרב האר (20

.דועו .ב,גנ ג"חז .ח,טי םיליהתל ק"דר האר (21

.א"פ אינתב אבוה .ב"עס,חל אמוי (22

.ד"יפר אינת (23

.טש 'מע א"ח טקולמ מ"הס הארו .א הרעה (א,די) ח"פ ב"ח יבר תיב (24

.ב,במ אובת .ד,צ צ"עמש ישורד (25

.א,טק םיחספ (26

.ז"ס ט"כקתס ח"וא ז"הדא ע"וש הארו .םש םיחספ (27

.34 'ע א"ח ש"וקל םג האר (28

.זט,ח היעשי (29

ספדנ אלו ,ג"צרת חנ פ"שב רמאנש - (20 'מע) צ"יירוהמ ר"ומדא ישורדו ירמאמ חתפמב רכזנ הז רמאמ (30
.(ל"ומה)

.ךליאו א"עס ,אעקת (ג ךרכ) תישארב ת"הואב ז"חאל ספדנ .ךליאו א,אמ תישארב פ"גל ת"וקל (31

.גי 'מע ונתשרפ ך"נת יקוספ לע צ"יול יטוקלב אבוה .א,גכק ונתשרפ רהוז םג הארו .ונתשרפ שיר (32

.גי,זי ךל-ךל (33

.ךליאו 37 'מע ב"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות םג האר (34

.278-88 'מע םש םחנמ-תרות םג הארו .[אשרו ,ה"צרת] "הלימ תירב" (ןמוי) "תומישר" האר (35

.(ל"ירהממ) א"יס ה"סרס ד"וי א"מר (36

.דס ע"ס ד"ח טקולמ מ"הסב ןמסנה הארו .דועו .וט,ול חלשיו ל"זיראהל םיטוקילה רפס (37

.(ל"ומה) ןיינעה ךשמה רסח (38

.נ"שו .ךליאו 74 ע"ס כ"ח ש"וקל הארו .בק 'מע ח"פרת .גפר 'מע ח"ערת מ"הס (39

.טי-ח"יפ (40

.א,דכ ונתשרפ (41

.ב,זט ב"ב (42

.נ"שו .153 .149 .77 .30 'מע ב"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות םג האר (43

.א,אמק ב"ב (44

.(245 'מע א"ישת מ"הס) ד"יס ה"צרת פ"שחא תחיש (45

.ב,ט אמוי האר (46

.'א רדא 'ג .ולסכ וט "םוי םויה" .ג"לקס תופסוה ט"שכ האר (47

לצא שירשהל םילודג תוחוכ צ"צה עיקשה םינש םתואבש ,(244 'מע) ןיינעה תלחתהב ל"נה פ"שחא תחיש האר (48
.הבהא - םידיסח

.נ"שו .176 'מע ג"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות הארו .ה,דמ היעשי - בותכה ןושל (49


,שפנ-תריסמד רוניצה חתפו ,לארשי-ינב לכל הנומא ליחנה םהרבא
לארשי-ינב לכל לוע-תלבק ליחנה קחציו ,הנומא דצמ האבש

א" אוה דיסחש ינפמ אוה ,דיסח דוע תושעל דיסח לש וחוכבש הז
!יברה לש ותומצעמ קלח -"יבר קיטש

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


םירהממ - אינתה רפס תא םיציפמשכ
הלואגה תא


?"הצוח"ל אקווד תונייעמה תצפה תשרדנ המל

:םיטרפ ינש הב שי ,הצוח ךיתונייעמ וצופי לש הארוהה

עיפשהל ךירצ דחא לכל ?"הצוח"ל אקווד "תונייעמ"ה תצפה תשרדנ המל :םינעוטה םנשי (א
אל ךא "הווקמ ימ" וא "םיבואש םימ" םהל ונתיש קיפסמ "הצוח"ב םיאצמנה ולאלו ,וכרע יפל
םהל תתל םיחרכומ "הצוח"ה תא םג שובכל ידכב ,הברדא - הז לע הבושתהו ?"תונייעמ"ה תא
תא םירהטמ םה ,הברדא ,םלעהו האמוט םילבקמ םניא תונייעמ יכ ,"תונייעמ"ה תא אקווד
.לכה

קוסעא םשמ ,ילש תומא 'דב אצמא ינא ?"הצוח" םע קסעתא ינאש המל :םינעוט םירחא (ב
,"הצוח וצופי" ידי-לע אקוודש ,הז לע הבושתהו ?הצוחלו יל המ ,הרותה תוימינפ תונייעמב
- הז אלבש ."ךיתונייעמ" ךלש תונייעמה ויהי ,תומוקמה לכב הרותה תוימינפ תצפה ידי-לע
.תונייעמ תויהל םיקיספמ םה - וילא םיאב תונייעמהשכ
(1119 'מע ,ד ךרכ תוחיש-יטוקל)


?םוקמ לכב אינתה תספדהב תובישחה יהמ

תודיסח לש בתכבש הרות - אינתה רפס תא סיפדהל "תישפנ השקבו העצה" התיה הנורחאל
.ולא תומוקמ לכב הרותה תא םיאיבמ ךכב .םידוהי םש םירגש םוקמו םוקמ לכב - (ד"בח)

םע רושק אינתה רפס ירהש ,תולגה לש םינורחאה םימיב ונדמועב - רתוי דוע עגונ רבדה
"הצוח ךיתונייעמ וצופישכ" אובי אוהש ט"שעבל חישמה רמאש יפכ ,"אחישמ אכלמ אד רמ יתא"
שרופמכ ,הצוח ט"שעבה תרות תצפהב רושק אינתה רפסו ,(ט"שעבה לש העודיה שדוקה תרגאכ)
אינתה רפס תא םיציפמש העשב אלימבו .אינתה רפסל ןהכה ל"יר ר"רהומ 'וכו ח"הרה תמכסהב
."אחישמ אכלמ אד רמ יתא" תא רתוי דוע ךכב םירהממ -

ןמז לכו ,תולגב דחא ידוהי וליפא ראשיי אלש הזכ ןפואב היהת הדיתעה הלואגהש ינפמו
ץראמ ךתאצ ימיכ" - אתולגב אתניכשו תולגב לארשי לכ םיראשנ תולגב אצמנ דחא ידוהיש
תונייעמ תא התע ץיפהל שי ןכל . . םירצמ תולגב דחא ידוהי רתונ אל זא רשאכ "םירצמ
- הלואגה תא רהממש רבד - (ותספדה אלימבו) אינתה דומיל תועצמאב טושפכ ללוכ ,ט"שעבה
לש ותלואגל עגונ רבדהש םושמ - דדוב ידוהי ולו ,וב םיררוגתמ םידוהיש םוקמו םוקמ לכב
םירישכמ ךכב .תולגהמ אציי אוהש םוקמ לכב ידוהי לכש ,אתולגב אתניכשלו ,ולוכ לארשי םע
.הדיתעה הלואגב "הכולמה 'הל התיהו"ל ידוהי לכ םיניכמו םוקמ לכ
(378 'מע ,וכ ךרכ תוחיש-יטוקל)

רקיעה אוה השעמה


לעופב השעמ ךירצ ,תונווכב יד אל


ימשגה בלה רשבל רודחל תוכירצ 'ה-תאריו 'ה-תבהא םג

םיימשג םירבדב ושבלתנ ןמצע תווצמה םג ירה ,םיפוגב תומשנל ונתינ תווצמהש ךכל ףסונ
השעמה אוה רקיעהש - הווצמה (תמשנ) תנווכו הווצמה (ףוג) השעמל עגונב שגדומכו .אקווד
ןיליפת חיני אלו ,ןיליפת תווצמבש תונווכה לכ ןווכי םא וליפא ןכלו ,הווצמה לש ימשגה
.(ןיליפת תווצמ לטיבש - הריבע רבע םגש אלא דוע אלו) ןיליפת תווצמ םייק אל ,לעופב
,תונווכה עדוי וניאש ינפמ םא) תונווכה תא ןוויכ אלו לעופב ןיליפת חינה םא ,ךדיאלו
-לכמ ,הנווכה ןורסח לע ("ןסיימש םיא טעוו'מ") שנוע לבקיש ףא - (ןוויכ אלו עדויש וא
...םייק המצע הווצמה תא ,םוקמ

וא ,'ה תאריו 'ה תבהא ומכ ,תובבלה תבוח ןהש תווצמב םג אלא ,תוישעמ תווצמב קר אלו
.חומהו בלה לש ימשגה רשבב ושגרויש ןתווצמ - דוחייה תנמאה תווצמ ומכ ,חומה תבוח

הבוט הרושב תעימשש ארמגב רפוסמכ ,"םצע ןשדת הבוט העומש" תוימשגבש םשכ :הזמ הרתיו
יל םיקולא תבריק"ד שגרהש ,'ה תבהאב םג תויהל ךירצ ךכ ,ףוגה תוימשגב יוניש המרג
וא חומב ץוויכ השענש דבלב וז אל :'ה תאריב ןכו ,ףוגה רשבב םג רכינ תויהל ךירצ ,"בוט
.ףוגה רשבב םג תרכינ האריהש אלא ,בלב וליפא

:רבד לכ ונל וארהש - םיאישנה תגהנהמ רבדל המגוד איבהל שיו

-שאר תליפתב - "ךדחפ ןת ןכבו" תרימאל עיגה רשאכש ,ןקזה וניבר תודוא רופיסה עודי
בורמש ןוויכ ...חפ ...חפ תרימא ידכ ךות הפצירה לע לגלגתה - םירופיכה-םוי וא הנשה
."ךדחפ" :הביתה םייס המ-ןמז ירחאל קרו ,הביתה םייסל לוכי היה אל דחפ

םע דעוותהו םעפ בשי ותואישנל תונושארה םינשבש ,קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כמ המגוד דועו
סוכ ,("רעקיצניינ" ןאכ ארקנה רתויב ףירח הקשמ) "טיוואק" ארקנש הקשמ חקלו ,םידיסח
התיה אלו ,וחצמ לע ודי ריבעה ,ןמז רובעכו ,תישילש סוכ גוזמל הוויצו ,היינש סוכ ,תחא
,דחפ וילע לפנש דע 'יוה תלודגב ןנובתהש ,ריבסה ךכ-רחאו .הקשמה תלועפ וילע תרכינ
ןמ הרס הדי-לעש ,ךכ ידכ דע ,ףוגה רשב לע הלעפ האריהש ,ונייה ,"וגיפמ דחפ השק ןיי"ו
.הקשמה תלועפ ףוגה

ופוגב ןמש היה ליבאנרעשטמ םוחנ-םחנמ 'ר צ"הרהש עודיכ - הבהאל עגונב הז ךרד-לעו
ךרובמ" אוהש ,"אבר הימש" ,'יוה תלודגב ןנובתהשכ יכ ,"אבר הימש אהי ןמא" תרימאמ
יזא ,ימשגה היישעה םלועב םג םללכבו ,תומלועה לכב ךשמנש ,"אימלע ימלועלו םלועל
.ופוגב תינונמש םג לעפש דע ךכ לכ גונעתו הבהאב ררועתנ
,א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"ישת'ה ,ולסכ שדוחה םיכרבמ הרש-ייח תשרפ תבש תודעוותהמ)
(89-88 'מע ןושאר קלח

יבר יצוצינ


תוחילשה תדובעב םירזוע םיכאלמה


חילש * םיחולשה לצא םיליגר יתלב תוחוכ םילגתמ תוחילשב
* הנידמה לכ תא "ךופהל" ,תוינחורב "תיבה לעב" אוה
םכתאצ' תביסמ תכירעבש תובישחה לע בוקודוח ברה לש ורבסה
* םהיתוריפו הילרטסואל םיחולשה לע * םיחולשל 'םולשל
תורצחב התע םייקתמה ימלועה םיחולשה סוניכ לגרל תוצוצינ
ונשדק


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

יברה רביד תודעוותהה םויסב ,ז"ישת ןוושחרמ שדוח-שארד 'ב ,חנ תשרפ תבש תודעוותהב
:(כ ףיעס ,ק"הלב תוחנה דעו תמישר יפל) רמא הכו ,תוחילשל העיסנה תלעמב

:ףוגב המשנה תדירי לע בסומ "'וג ךל ךל"ד ןיינעהש עודי

ומכ ,הלעמל המשנה לצא ויהש םיניינעה לכ תא ללוכ - "ךתדלוממו ךצראמ"
המשנה בצמו דמעמ והזש ,"וינפל יתדמע רשא לארשי יקולא 'יוה יח" רמאנש
-יפ-לע-ףאו .(םיינחור בהזו ףסכ) האריו הבהאב ךרבתי וינפל תדמועש הלעמל
,"ךארא רשא" השענ הז ידי-לע אקודו ,הטמל דריל - "ךל ךל" תויהל ךירצ ןכ
.המשנה תלעמ תילגתמש ,ךתומצעב ךתוא הארא

,ותלעמ ךכ לכ תרכינ אל ךלמה ויבא תיבב ותויהבש ,ךלמ ןבמ - הזל לשמהו
יזא ,'וכ תונויסנב דמוע םש ותויהבו ,םיקחרמל ותוא חלוש ךלמה רשאכ קרו
אצמנ ךלמה ןב רשאכ - הזמ הריתיו .ךלמה ןב רותב ותלעמ לדוג תרכינ
ותויהב רשאמ רתוי קמועב ומע ותא ךלמה אצמנ ,תונויסנב דמועו םיקחרמב
.ותיבב

יבשוי ,םיתב ילעב ,םינבר ,ןאכמ םיעסונש הלא לכל עגונב םג ןבומ הזמו
לע אלא ,םולשו סח ןישוריגו ןיחוליש לש ןיינע הז ןיאש - םידימלת וא להוא
םש םתויהבו ,תיתימאה םתלעמ תילגתמ םה םמוקמבש ,"ךארא רשא"ד ןיינעה ךרד
תעדל םהילע ,אלימבו .ןאכ םיראשנ ויהש ומכמ רתוי דוע ךלמה לא םה םיבורק
הרטמ ליבשב אלא ,הזב אצויכו קסע יניינע ליבשב הניא םתעיסנ תנווכש
.ךלמה תנווכ םילשהלו אלמל - תינחור

:זירכהל יברה הוויצ הירחאלו החנמ תליפת המייקתה תודעוותהה םות םע

םג םייוקיש ןוצר-יהיו (:ףיסוהו) "וכרדל ךלה בקעיו"ד ןיינעה ליחתמ וישכע
'בב ועייסיו ורזעי םיכאלמהו ,"םיקולא יכאלמ וב ועגפיו" - בותכה ךשמה
.הטמל הלעמלמו הלעמל הטמלמ הכילה ינפוא

הלבגהמ הלעמל החלצה

תבוטל תוחילשמ ,יקסבונרזק ןרהא-המלש 'ר ח"הרה ר"דשה םעפ רזחשכ ,ג"ישת ןוושחרמ שדוחב
ומשב רוסמל ליאויש ,בוקודוח ברה ,יברה לש וריכזמ תא שקיב ,"םימימת יכמות" תבישי
רסומ יננה" (ותוחילש םויקמ ובושב) םימעפ המכ ול רמא צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ רשא ,יברל
,רבדה תא רוכזל אוה שקבמו ,"תוחילשה רבד לעו חילשה והימ [ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא=] אבאל
(ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ לש תדלוהה םוי ,ןוושחרמב ף"כ אוה ,שדוק תבשה םוי ,רחמש ןוויכ
.ע"נ

רמאנש תודיסח רמאמ לש ןכות יקסבונרזק ברל רוסמל בוקודוח ברהמ יברה שקיב תאז תובקעב
תכשמה ןיינעב - םירבדה םויסב .(ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ ידי-לע) ןכ ינפל הנש םישימח
:יברה רמא - תולבגה ילב ,תולשלתשה רדסמ הלעמלש שדח רוא

ק"כ םה ןדיד ןודינב םיחלשמהו ,"ךאלמ"ד ןיינע והזש - חילש אוהש ןוויכמ
הלעמל אוה הזה חלשמה חוכ רשא ,'וכו 'וכו םישודקה וניתובר וניתובא
.הלבגהמ הלעמל החלצהב ותוחילש תואלמל חילשהב חוכ ןתונ הז ירה - תולבגהמ

'יוה רבד יפ-לע תוחילש

ראיב ,"וכרדל ךלה בקעיו"ד ןיינעה לע רביד יברהשכ ,ה"כשת הרות-תחמש םוי תודעוותהב
:(חי-זי םיפיעס ,ק"הלב תוחנה דעו תמישר)

-םויה ירחאלש הלא לצא "וכרדל ךלה בקעיו"ד ןיינעה שגדומ - רתוי תויטרפבו
סחיב קר אל אוה הכילהה ןיינע םלצאש ,וטושפכ רחא םוקמל םה םיעסונ בוט
רתוי דוע ףסותינ זאש ,וטושפכ ימשג םוקמב םג אלא ,שפנה בצמו דמעמל
תלעופ םיאצמנ הבש הביבסהש םדא ינב עבט ירהש] הביבסה דצמ םג יונישהב
,הבוט הביבסב תויהל לדתשהל םדאה ךירצ ןכלש ,בטומל ןהו בוטל ןה םהילע
הדובעבש ישוקה רתוי לודג אלימבו ,['וכ היוצר יתלב הביבסמ חורבלו
."וכרדל ךלה בקעיו"ד

םתאנה ליבשב אל - איה רחא םוקמל םתעיסנש הלא לצא רתוי דוע ףסותינ הזבו
,םתיב ינב םיאצמנ ובש םוקמהל וא םש ולדגש םוקמהל םיעסונ םניא ירהש)
רבד יפ-לע םהילע הלטוהש תוחילשה תא אלמל ידכ - םא יכ ,(הזב אצויכו
וניאישנ וניתובר ידי-לע ,םיאיבנה וידבע לא ודוס הליג רשא ,'יוה
דומיל ,תודהיו הרות ץיפהל - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כל דע ,םהיתורודל
דחאו דחא לכ ("רקיעה אוה השעמה" ירהש) לעופב השעמב תווצמה םויקו הרותה
.ותביבסב

- "וכרדל ךלה בקעיו"ד הדובעב רתוי לודג ישוק ונשי םלצאש ןוויכש ,ןבומו
;רתוי םילענו םילודג תוחוכ םהל םינתונ םהילע תלטומה הדובעה ךרע יפל ירה
וקרפי םהיתומוקמל םאובבש - רקיעו דועו ,לבקמה ילכ תא חותפל קר םיכירצ
..."ךאלקעפ יד ןקאפ-רעדנאנאפ" :ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןושלבו ,ןעטמה תא

םירדע דימעהל וחילצי

:ךישמה יברהו

:שארל לכל - לעופל עגונבו

ט"וי םוא טינ") םה םיעסונ בוט-םויה ירחאל רשא ,ןאכ םיאצמנה םיחולשה לכ
קוסעל ונרוד אישנ ידי-לע םהילע הלטוהש תוחילשה יולימב ךישמהל ("טדערעג
תודהיה תבחרהו קוזיחב ,תוללכבו ,שדוקה תרהט לע ךוניחב םהיתומוקמב
רשא הלאמ תוריהזהב ןהו ןושעי רשא השעמהב ןה תווצמה םויק ידי-לע הרוסמה
.הנישעת אל

החמש לש ןוגינ םע ,הווצמ לש תודעוותה ךותמ - התע הזב הלחתהה היהת
."םייחל" תרימאו

יהי ןכ ןמא" תרימא ידי-לע ("ןקיטעטשאב סאד ןלעוו") תאז ורשאי להקה לכו
לכב וניאישנ וניתובר םהל םינתונש תוכרבה לכ ומייוקיו וכשמויש - "ןוצר
.אוה וכרדב דחא לכ ,"וכרדל ךלה בקעיו"ד הדובעב םהל ךרטצמה

ןפואב היהי "וכרדל ךלה בקעיו"ד ןיינעהש לעפתש "הבוט הרושב"ה וז היהתו
."תכלל לק השענו וילגר תא ובל אשנ"ש ,"וילגר בקעי אשיו"ד

וחילציש - "םירדעה לכ המש ופסאנו" םלצא םייוקי םהיתומוקמל םאובבו
.לארשיב םיתבל דעו ,'וכ םירדע םירדע דימעהל

תוכלמ יתבו הנוהכ יתב ,"םיתב םהל שעיו" רמאנש המל הבורק הנכה היהת וזו
.םתדובעב םינהוכה תא םג םיאור זאש ,אחישמ אכלמ דוד תאיבב -

הוויצ םהמ םידחאלו ,"םייחל" ורמאיש הוויצו ,םיחולשה ןכיה לאשו להקל הנפ יברה]
.[םימעפ 'ב "םייחל" ורמאיש

תוינחורב םיבורק - תוימשגב םיקוחר

לע יברה רביד (299 'מע ,א ךרכ ל"שת שדוק-תוחיש) ל"שת בשיו תשרפ תבש תודעוותהב
:םהל עגונב םידחוימ םייוטיב לש הרוש רמאו ,םתדובע לעו םיחולשה

רוקמו שרושל םוקמ בוריקב םה ךא ,תוימשגב םוקמ קוחירב ועסנש הלאכ םיאצמנ
.תונייעמה םש ץיפהל םיחולש םה ןכש ,יברל ,םהלש

"ומוקמב" קוידהו - ומוקמב דחא לכ ,הנידמה לכ תא ךופהל אופא וחילצי
"ומוקמ" תא ךופהל אופא לטומ וילע ."וננוכ רבג ידעצמ 'המ ירהש ,אוה
.("ץפחי וכרדו") הזב ונוצרו וצפחש ןפואבו

תורמל יזאו ,בבל בוטו החמש ךותמ םתדובע ושעיו 'םייחל' ורמאי דחי םלוכו
ופוסב ירה ,("המירצמ דרוה ףסויו") הדירי לש ןיינעב ןאכ רבודמ הרואכלש
..."בר םע תויחהלו" הטילפל תויהל הרטמב והזש הלגתי רבד לש

םינוקז ינבכ

:םיחולשה תלעמב רבידו ךישמה יברה

והוחלש ןכל ,םלוכ םע דחי תויהל יואר אוה ןיאש םושמש םיבשוחה םתואכ אלו
לכ תא לועפל ידכ םש תויהל הכז ןכל םינוקזה ןב אוהש םושמ :הברדא םא-יכ -
...םיניינעה

הנידמה לע 'תיבה לעב' תויהל אוה ךפוה יעבדכ ותדובע דבוע אוה רשאכ
יברה לש וחוכ-אב אוה ןכש ,"ודי תא שיא םירי אל" וידעלבמ רשא דע ,הלוכ
תויהל אוה ךפוה ,םש יטרפ ךוניח דסומ להנמ אלא ונניא אוהש תורמלו ,אישנה
.הלוכ הנידמה לש תיבה-לעב

ולצא היהנ רשא דע ,םולש יכרדו םעונ יכרד לש ןפואב ותדובע דבוע אוה
ודגנתהש םתוא וליפאש ,"ידמע ויה םיברב יכ" וב םייוקמ ןכו ,םולש
לכ תא םשמ הדופ אוהו . . 'וכו םתובישחב םידומ התע םה ירה ויתולועפל
דוד ןב חישמ ,ונקדצ חישמ ינפ לבקל ךלוה אוהו ,םתוא לואגל שיש תוצוצינה
.שממ בורקב

-הירא 'תהל יברה הנפ ךכ-רחא .'םייחל' רמול םיחכונהמ המכל יברה הרוה החיש התוא םויסב
םייחל רמול ול םג רמאו ,הילרטסואל הנושארה םיחולשה תצובק שאר ,(ל"ז) ןלפק בייל
השודק ,["חילש א לאמעלא זיא חילש א לאמנייא" =] םלועל חילש - חילש תחא םעפ :ורמואב
.דקרו דמעו 'הכרב םכל יתוקירהו' ןגנל ומצעב לחה יברהו .המוקממ הזז אל

לש ויפוא לע םירובידה ובוסנ ,תפצב ותויהב ,ל"ז ןלפק ברה הכז הל 'תודיחי'ב ,םימיל]
:(ה"ע ל"נה לש ויפמ תורושה בתוכ ידי-לע ומשרנ םירבדה) אטבתה יברהו 'ללוכ'ה
.[...'םידמול' לש ללוכ - "היח המגוד" ויהי םיחולשה

הלעמלש ימל רושק תויהל

"שממ םיכאלמ" י"שר שוריפל המלש החיש יברה שידקה ג"כשת חלשיו תשרפ תבש תודעוותהב
:םיניינעמ םייוטיב הכלהמב ועמשנ ראשה ןיב .(75-73 'מע ג"כשת 'שדוק תוחיש')

תונייעמה ץיפהל ידכ ("םוטעמוא") םוקמ לכל םיחולש רוגיש לש וז הדובע
רבכ הלחה (הבושתה תדובע) "תונייעמ"ל 'הצוח'ה תא ךופהל רמולכ ,הצוח
לדתשהל שי תישארש ,'הכרב וילע אובת' תנשב וז ךרד שדיחש ,בוט-םש -לעבהמ
,'ה תבהאל ילכ הווהמ לארשי תבהא ןכש ,ידוהיה לש ימשגה ובצמ תא ביטיהל
.בהוא בוהאהש המ בהוא ירהש 'ה תבהא לע הרתיו "דח אלוכ"ש ,ןכ לע רתיו

ג"לשת תנשב העיפוהש תהגומה החישב דומלל דחא לכ לוכי החיש התואב הארוההו חקלה תא
.(108-107 'מע ,י ךרכ תוחיש-יטוקל)

:(75 'מע ,םש שדוק תוחיש) םיקתרמ םיעטק םיאצומ ונא תהגומ יתלבה החישב ךא

הטמל תדרל שי !אל ,רמאיי ךכ לע - (הטמל) ללכ 'דרא' אל ןועטל ןיא
ידכו ,"םירוהט םימ םכילע יתקרזו"ו הרהטה הווקמ יוצמ םש ,"רהה תיתחתב"
םיכרדה לכ"ש ןוויכמ ךא ,אקווד 'הצוח'ל תכלל שי הרהטה הווקמ לא עיגהל
רושק תויהל - הצעה אופא הנשי ,("קישטילג") הקלקלח ךרדה ,"הנכס תקזחב
םיחולשה רדס רעד") םיחולשה לע י"שר הלגמ תאז . . ונמיה הלעמלש ימל
ץיפהל . . תוחילשה עצבל אוה לוכי הז ןפואבו . . חלשמהל רשקתהל ("זיא
."דחא ומשו דחא 'יוה"ש תולגלו

יזכרמה חילשה דובכל הרמאנ החישה יכ ,זא רבוד 770-ב יכ םשרנ םימימתה דחא תמישרב
.ונייח תיבב זא ההשש ,'יש רנורג דוד-קחצי 'ר ח"הגה ,הילרטסואב

הילרטסואל תוחילשה 'תוריפ'

הבישיב חילש זא היהש ,ןייטלא בייל-הדוהי-בקעי ר"רה בתכ א"לשת הווצת תשרפל 'ג םויב
:רפסמ אוה הב ,תרגא 770-בו שדוקה-ץראב וירבחל ,(היינש הצובק) הילרטסואב

לש םתוהשל היינשה הנשב) הלודג הבישיב דמלש ינדיס ריעמ םימת עסנ עובשה ינש םויב"
.המימת הנש ונשדוק תורצח לצב תוסחל (םינושארה םיחולשה

לא הצקה ןמ ךפהנו ,שטיוואבויל לש םיבוטה םידידיה םניאש הלאכ לש תיבמ אב הז רוחב"
.'וכ הצקה

םייתנש לש םידומיל רמגו הטיסרבינואל תכלל ץלאנו 'וכ הבישיב דמליש וצר אל וירוה"
,שממ ןאכמ עסונש ןושארה םימתה תמאב אוהו .הנשל 770-ב דומלל ךלהו קיספה םמוציעבו
.הילרטסוא תוריפ

ורשבתנש תעמ םינש עברא ואלמ עובשהש הדבועב - בתוכה ףיסומ - תאז רושקל ןתינ ילוא"
המייקתה ןושאר רדאב 'ח הווצת תשרפ תבשבו הילרטסואל םיעסונש םינושארה םיחולשה
,תוריפ ,תומשנ" :ואיביש זא אטבתה יברהו (החנהב ונייעת לבא ,הב יתחכנ אל) תודעוותה
תונושארה םינש 'גש (ב"שתו א"סרת תנשמ) תוחישב עודיו ;"'וכ תוצוצינו םיניינע
םהו יעבר-עטנ םה תיעיברה הנשב קר ,םהמ תונהיל רשפא-יאו הלרוע תניחב םה תוינחורב
וז היהתש הווקנו ,ונינודינב ךכו .שדוקה -ריע םילשוריל םאיבהל םיכירצו םילוליה שדוק
...'רוניצה תחיתפ'ו הילרטסוא לש היתוריפל הבוט הלחתה

הווצמ לש החמש

המייקתהש 'םולשל םכתאצ' תביסמ לע 770-ב 'תה דחא חוויד ט"כשת הרש-ייח תשרפ ק"שצומב
.תוחילשל םיריעצה םיכרבאה דחא תעיסנ דובכל

םכתאצ' תכירע תובישח התייה ,הביסמב םאנש ,בוקודוח ברה דמע ןהילעש תודוקנה תחא
םיפתתשמ וירבחש האור חילשה .םיפתתשמל ןהו עסונל ןה חוכ קינעמ רבדהש רמא אוה .'םולשל
םנמז םגש םורגי הזש ,תוחילשה ןיינע לדוגב םישחו םיררועתמ םמצעב םיפתתשמהו ,ותחמשב
.תוחילשל תאצל בורקב עיגי םה

איה תוחילשה ירהש ,הווצמ לש החמש - רקיעה לע ףסונב ,בוקודוח ברה רמאו ףיסוה ,תאז
.הווצמתודיסחה ינייעממ


הרש ייח תשרפ


(א,דכ) םימיב אב ןקז םהרבאו

השעמ ידי -לע המשנל םישענה 'םישובל'ל הנווכה "םימי"ש ,(דכר 'מע א"ח) רהוזב אתיא
.דחא 'שובל' ול רסח - תווצמ םויק אלל םוי וילע רבועש ימ .תווצמה

וליפא ול רסח אלו םימלש ויה ולש המשנה ישובל לכ ,רמולכ ,"םימיב אב" רמאנ םהרבא לע
.דחא שובל

* * *

-ןגב המשנה תא םישיבלמ ,תווצמה םויקמ םיאבה ,ולא 'םישובל'ש ,רבסומ תודיסחה תרותב
'שובל' השענ תווצמה השעממ) םש ריאמה יקולאה רואה יוליג תא לבקל הל םירשפאמו ןדע
.(ןוילעה ןדע-ןגב - תווצמה תנווכמו ,ןותחתה ןדע-ןגב שפנל

:וזמ הרתי

תופיקמו תושיבלמ תווצמה .הזה-םלועב םג אלא ,ןדע-ןגב קר אל שפנל םישובל ןה תווצמה
קובד תויהל םדא לוכי ןתועצמאב .ויניינע לכ ונייהד ,ודקדוק דעו ולגר ףכמ םדאה תא
.ימשגה הזה-םלועב ותויהב םג ,שממ תוקולאב
(198 'מע ז"שת םירמאמה רפס)


(א,דכ) לכב םהרבא תא ךרב 'הו

(י"שר) השא ואישהל ךירצ היה ,ןב ול היהש רחאמו ,ןב היירטמיגב הלוע לכב

?ןב היה םהרבאלש רבכמ ונל עודי ירה ,בותכה ןאכ שדחמ המ :רואיב ךירצ

לש "לכב"ה אוהו תולעמה לילכ - "לכב" תניחבב אוה הז ןבש ,ןאכ תזמור הרותה אלא
אוה יכ ,אקווד ותחפשמ ינבמ - "יתדלומ"מו "יצרא"מ השא ואישהל םהרבא לדתשה ןכל .םהרבא
.ויבא יניינע לכ לש ךישממה
(346 'מע ,ה ךרכ תוחיש יטוקל)


(ו,דכ) יכרי תחת ךדי אנ-םיש

זוחאל ודבעל הוויצ אל אופא עודמו ,הלוכ הרותה לכ תא םהרבא םייק ירה :ןיבהל ךירצו
םושמ הרואכל וב שיש ןיינעב זוחאל ךירצ היהו) השודק לש רחא ץפח לכב העובשה ךרוצל
?(תועינצה ךפיה

רבדה ךותב תוקולאו השודק ורידחה אל הרות-ןתמ ינפל תובאה ומייקש תווצמה :רואיבהו
תא ךישמה ,(ןבל ןאצ לצא) תולקמב ותדובע ידי-לע בקעי ,לשמל .הווצמה התשענ ובש ימשגה
תולקמה וראשנ הווצמה םויק רחאל ךא ,ןיליפת תווצמ ידי לע םויכ םיכישממ ונאש תורואה
.ןילוח

התיהו" (זי תישארב) בותככ ,ימשגה רשבב השודקה הרדח הלימ תווצמ םויק ידי-לע קר
אצפח םוש היה אל ,רזעילא תא עיבשהל שקיבשכ ,םהרבאלש אצמנ ."םלוע תירבל םכרשבב יתירב
."יכרי תחת ךדי אנ-םיש" :רזעילא לע הוויצ ךכיפל .דבלב הלימה אלא הווצמ לש
(80-79 'מע ,ה ךרכ תוחיש-יטוקל)


(אי,דכ) םימה ראב לא ריעל ץוחמ םילמגה ךרביו

קוספ) רמאנ קחצי תא רזעילאו הקבר ושגפש תעב ןכו ,םימ ראב דיל רזעילאל הנמדזנ הקבר
."יאור יחל ראב אובמ אב קחציו" (בס

םוקממ םידרויה םימ אל ךא .םימ תניחבל ךייש ,הרובגה תדימ ותדימש ,קחצי :רבדה םעט
.הרובג ,הלעמל הטמלמ םיעבונו םילועה ,ראב-ימ אלא ;דסח והזש ,ךומנ םוקמל הובג
(אלש 'מע קחצי-יול יטוקל)


הרמאו ,התשאו ךדכ אנ יטה הילא רמוא רשא הרענה היהו
(די,דכ) קחציל ךדבעל תחכוה התוא ,הקשא ךילמג םגו התש

?הזה רבדב אקווד הקבר תא רזעילא ןחב עודמ

אוה ארחא-ארטסהו הפילקה דצל השודקה דצ ןיב ירקיעה לדבהה :ןקזה ונבר ק"כ ריבסמ
תויחהלו תווהלו ,םילפש חור תויחהל ,תלוזל עיפשהל אוה השודקה ןיינע .העפשהה ןיינעב
עיפשהל אלו ,המצעל העפשה לבקל קר אוה הפילקה ןיינע וליאו ;שיל ןיאמ םיארבנה תא דימת
."בה בה ,תונב יתש הקולעלו" (ל ילשמ) ביתכדכ ,'בה בה' דימת תקעוצ הפילקה .התלוזל

המצעמ הרמאשכו .תלוזל העפשהה לש הז ןיינעב אקווד הקבר תא ןוחבל רזעילא טילחה ןכל
לש וערזב קבדיל היוארו ,השודקה דצל תכייש איהש ןמיסו תוא הזב האר ,"הקשא ךילמג םגו"
.םהרבא
(ב 'מע בצ ףד ח"אד םע רודס)

* * *

התוא ...התשאו ךדכ אנ יטה הילא רמוא רשא הרענה היהו
(די,דכ) קחציל ךדבעל תחכוה

אנ יטה הילא רמוא רשא הרענה היהו ביתכד ,םהרבא דבע רזעילא . . ןגוהכ אלש ולאש השולש
םומ תלעב היהתש רשפאו ותלאשב שריפ אלש יפל) אמוס וליפא תרגיח וליפא לוכי ,'וגו ךדכ
(ד תינעת) (י"שר ,הנחקיו רזעילא הב ןיבי אלו

אלש" איה רזעילא תלאש יכ ארמגה תרמוא אמוסו תרגיח לש ששחה ללגב עודמ :תופסותה ושקה
ללכ הילא הנפי אל ,םומ-תלעב הרענב רזעילא ןיחבישכו ,םייולג םימומ ולא ירה ;"ןגוהכ
.םיצרתמש המ תופסותה םיצרתמו ?"ךדכ אנ יטה" תשקבב

:ץרתמ קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ

:םיגוס ינש שי ולא םימומב .ןיעל םיארנ םניא רשא ,ינחורה םנבומב םימומל איה הנווכה

לפונו דרוי אוה םימעפלו השודקל הלעתמ אוה םימעפל - ותדובעב ביצי וניאש םדא - תרגיח
.(חי א-םיכלמ) "םיפיעסה יתש לע םיחסופ םתא יתמ דע" ךרד לע ,ערב

הזחא ירשבמו" ,(טי בויא) ביתכדכ ,תוקולאב 'הייאר' תניחב ולצא הרסחש םדא - אמוס
.וז הייאר ול ןיא אוהו ,(מ היעשי) "הלא ארב ימ ואר" ,"הקולא

.ןגוהכ אלש איה ותלאש ןכלו ןיחבהל לוכי רזעילא היה אל ולאכ םימומב
(בצשת ףד ,ד ךרכ הרותה-רוא)

גהנמו הכלה ינינע רוריב


שדוק-תבשל תונכה


םויה תוצח רחא תרופסת

תעש רחא ושאר חלגל אלש דואמ רהזנ היה ל"ז י"ראהו" :בתכ (גי ק"ס סר 'יס) םייחה-ףכב
תשרפ מ"הש) "אקייד םויה תוצח םדוק אלא חלגמ היה אל תבש-ברעב וליפאו ,הלודג החנמ
.(םישודק

חי ךרכ ק"גא) יברהש ריעהלו .הזב םירהזנש יתעמש אל יכ ,ונגהנמ ךכ םא רוריב ךירצו
תבש ברעב םיינרפיצה תציצק ןמז תודוא ןויד תרגסמב קר וז תוריהז איבמ (סקת 'מע
. חלגל אלש ל"זיראה םשב תווצמה רעשב בתכ ירהש" ל"צו ,סופדה תועט םש הלפנ הארנכו]
.[".

.םיירפסמב תורעש המכ תבש דובכל שדוק-תבש ברע לכב ומצעב רפסמ היה יברהש םירמוא שי
?תאז השוע היה יתמ םיעדוי ילואו

םפשה רוציק

טי ךרכ ק"גא) יברה בישה ,הליכאה תא תבכעמש הנוילעה הפשה תרופסת רבדב הלאש לע הנעמב
הארוה הזב יתעמש אלש ןוויכ הנה" :(ול 'יס ד"וי 'גהנמו הכלה ירעש'ב האבוה ;בכת 'מע
ץוח. . " :אתיא ,ה"מ ה"פ ישישה םוי תכסמ ,םידיסח תנשמב :ה"א] ןאכל םידדצ שי ,תשרופמ
תורמל - ילוא :ה"א] ןאכלו ["םיירפסמב וכתחל שיש ,הליכאה תא בכעמה הפשה לעש רעשמ
גהנמ ררבי ןכלו ,[?גצ 'יס ד"וי קדצ חמצה ת"וש פ"ע הזב ןיינע שי - 'מגב שרופמב רתוהש
.". . בר השעמ ירהו ,םינקזה םידיסחמ לעופב הגהנה םיעדויה ש"נא ינבר לצא ,הזב ש"נא
.הזמ וענמנ םידיסחה ינקזש יתעמש יקסבלסורי 'יש הדוהי קחצי ברה ח"הרה ג"הרהמו

הליבטה רחא הניש

ןושיל ובכש ךכ רחאו "ארפצד אתורדקב" תועובש לילב ולבט םאש םידיפקמה ש"נאו 'תהמ שי
ךירצו .(שדוק-תבש תסינכ וא) הליפתה ינפל בוש לובטל ,(שדוק-תבש ברע לכב הז ךרד לעו)
.עובק גהנמ וא הארוה הזב שי םא רוריב

יולה 'יש בקעי 'ר ת"הרה חיכומ ,(150 'מע 'ד ןויליג) 'שטיוואבויל ילהא' ץבוקב
ירחאש הזב אתועיר ןיאש (בת 'מע ג"ח ולש ק"גאב) צ"יירוהמ ר"ומדא רואיתמ ץיבורוה
ךרוצל איה הרואכלש ,תמדוקה הליבטב םגופ הז ןיאו ,תועש הזיא םינשי הווקמב הליבטה
ירשת-לולא ד"בח יגהנמ רצואב אבוה) י"תכ - ח"שת צ"עמשו ר"וה תוחישמ ריעמו .הליפתה
קר ללפתהו חונל בכש ךכ-רחאש ןוויכמו ,ר"וה ליל ףוסב לבט ב"שרוהמ ר"ומדאש (גלש 'מע
םייסו ,הליפתל הנכהכ התיה אל הליבטהש - צ"יירוהמ ר"ומדא תמכסהב - וקיסה ,9 העשב
- תועובש לילל המודב אוהש - הליבטה ןמזמ קר איה החכוהה ילואו ."ל"מכאו ,קלחל שיו"
.אל ותו

'לה) ם"במרבש ,רנזבפ 'יש ךורב-םהרבא 'ר ת"הרה ינריעה ,הכלה יפ-לע ןיינעה םצעל
הניא (חקיפ םדאב) הדבל הנישש קספנ (ה"ה ה"פ תואמוטה תובא ראש 'לה .ה"ה ז"פ תומורת
.תורהטל וליפא הליבט הכירצמ

תבש-תלבק

.שדוקה לע לוחמ ףיסוהל הרותה ןמ השע תווצמש ,העדה תא (ד"ס אסר 'יסב) איבמ ןקזה ונבר
ןישרופ ןיאש ,הז ןמיס ףוסב ובתכ ז"הדאו א"מה .ללכב 'תבש תלבק' ןיינעל רוקמה והזו
79 ע"ס םיגהנמה רפסב יברה י"ע אבוה ןכ .זע 'מע ג"ח ק"גאב אבוה) 'וכרב' דע הכאלממ
ונגהנמלש תורמל - ק"שעד טייצראיה לעבל ךייש תבש תלבק ירחא שידקהש ןיינעל רוקמכ
םדוק העש יצח 'וכרב' םירמוא ויהש םנמזב ונייה ךא .(שממ הלילב תרמאנ 'תבש תלבק'
ףוס ןחלושה ידבב וע 'יס ןחלושה תוצקב בתכ ,הנמזב תיברע םיללפתמש וננמזב לבא ,הלילה
.תבש תלבק יוה 'הלכ יאוב' וא 'ריש רומזמ'ש ,ב ק"ס

ינפל םירמאמה תא רמוא היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כש זאמ הארנכ ליחתהש) ונגהנמל םנמא
תינחור הנכהכ ילוא) תודיסח דומיל רחאל ,שממ הלילב 'תבש תלבק' םג םירמואש (תבש תלבק
םשמ הארנ הרואכלש ,וטש 'מע זט ךרכו צש 'מע וט ךרכ ק"גאמ ק"עצ לבא .תבשה תא לבקל
האר) בושחל םינפ לכ לעו ,רמול םיגהונ ןיא המ ינפמ ןויע ךירצ ,(אקוודב הז גהנמ ןיאש
.העיקשה ינפל ,םוי דועבמ תבשה תא לבקל (30 הרעהו 19 הרעה ז"הדא ע"ושמ תוכלה רוציק

תשרפ ק"ש ליל 'תומישר'ב אבומכ ,ומצעב ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא גהנ ךכ הארנכש טרפבו
תרעה] תבש לבקמ 'יה ע"נדא" :(11 'מע 819 ןויליג ,'ד"בח רפכ'ב הספדנ) ב"שת שדוחה
רומזמ"מו .תורנה תקלדה רחא ףכית ["ידוד הכל" ירחא דע "הננרנ וכל" תרימאב :םש ל"ומה
."ןינמה ללפתהש העשב רמוא היה "תבשה םויל רישעובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

הרש-ייח תשרפ ,שדוק-תבש
ולסכ שדוח םיכרבמ ,ןוושחרמב ז"כ

.[ברע ןויליג ,תישארב תבשל 'תורשקתה'ב הנורחאל וספדנ םיכרבמ תבש יגהנמ יטרפ]

.תודיסח רמאמ דומיל העשכ ךכ-רחא .המכשהב םיליהת תרימא

.יעיברה םויבו ישילשה םויב :ולסכ שדוח-שאר .םיקלח 11-ו 5:12 העש ,ינש םויב :דלומה

.1'םימחרה בא' םירמוא ןיא

.תסנכה-תיבב תודעוותה

ינש םוי
ןוושחרמב ט"כ

."ןטק רופיכ םוי" - שדוח-שאר ברע

.2הפוחה םויב הנעתמש ומכ ותינעת ףקותו ,םויה הנעתי ,שדוח-שארב ותפוחש ןתח

.1ןונחת םירמוא ןיא החנמ תליפתב

ישילש םוי
שדוח-שארד 'א ,ןוושחרמב 'ל

."ולסכ שדוח-שאר" ריהבה םויה

אפרנ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כש המ לגרל ,תידיסח תודעוותהו הידוה תדועס םיכרוע הלילב
.3ותיבל אציו ח"לשתב ותלחממ

.[םיפסונ םיגהנמ ורכזנ ןאכ .ל"נה ןויליגב הנורחאל וספדנ ,שדוח-שאר יגהנממ המכ]

וא הליפתה ינפל והורמאי אל רוביצב הליפתל םירחאמהו ,הליפתה רדסכ ללהה תא םירמוא
.4רוביצב ותרימאמ רתוי הבושח רדסה לע ותרימא יכ ,הרמזד-יקוספב

רחאל דימ .'לע' תבית תטמשהב "ךישעמ לכ וניקולא 'ה ךוללהי" םירמוא ללהה םויסב

ץ"שה םג .6םימעפ שולש םירמוא דחי תאז לכ - 5"...הידבז . . ןקז םהרבאו" םירמוא ,ןכמ
.לבקתת שידק ינפל תאז רמוא

.7שדוח-שארב תומייוסמ תוכאלמ תושעל אלש ,םישנה גהנמ

םימיב טרפבו .ד"בח תודיסח תטיש תצפהל ולסכ שדוח תא לצנל הלודג תוציחנ" :ולסכ שדוח
ידרחה רעונהב קר אלו .םיאתמה םוסרפב םירבדה רודיסו ,ךליאו ולסכ ט"י ,ולסכ 'ימש
.8"'הצוח' התע-תעל אצמנה ,ןיידע ידרח וניא התע-תעלש הז םג אלא ,דבלב

:9הזב ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ עיצהש תועצה יתש

וכרעי שדוחה ךשמבש ךכב תאז אטבל ,"ידיסח שדוח" אוה ולסכ שדוחש הזל םאתהב (א
םג יאדכו ,(דרפנב ,ןבומכ) םישנל ןהו םישנאל ןה ,םוקמו םוקמ לכב תוידיסח תויודעוותה
הלגנ ,הרותה דומילב ףיסוהל ודדועיו הרות ירבד ורבדי הלא תויודעוותהב .ףטה תא ףרצל
,הז שדוחד םיידיסחה םיבוט-םימיב - דחוימבו .הצוח תונייעמהו תודהיה תצפהבו ,תודיסחו
הלודג יכה תודעוותהל דע ,וניינע יפל גוחו םוקמ לכב ,םוי לכב ךליאו ולסכ 'ימ לחה
ימיב טרפבו ,הז ירחאלש םימיב םג - תכשמנ הלועפכו ,תודיסחל הנשה-שאר ,ולסכ ט"י םויב
.שדוחה םויס ,הכונח

תעב ,םיברב - בוט המו) ףטהו םישנה םישנאהמ דחא לכ ודמלי ,ולסכ שדוחב םוי לכב (ב
דחא לכ לש םתרותמ ,תודיסחה תרותב (ףסונ) ןיינע (ןהב אצויכו ל"נה תויודעוותהה
הז ךשמה םיווהמו דחי םירושק םהש יפכ ןהו ,דרפנב םהמ דחא לכ לש ןה] וניאישנ וניתוברמ
בוט-המו ,ןקזה ר"ומדאו דיגמה ,ט"שעבה :תודיסחה תובא תשולש לש םתרותמ - בוט המו [הזל
לש ותרות - אמרג ןמזהש ןיינעהמ לחה ,תוכיאב ןהו תומכב ןה ,דומילב ופיסוי םוי לכבש -
וספדנש םישדחה םירפסב - דחוימבו ללוכ "רהנה תובוחר"ד ןפואב איהש ,יעצמאה ר"ומדא ק"כ
.ונרוד אישנ לש ותרותל דעו ,םיאישנה לכ לש םתרותמ - הווצמ תררוג הווצמו ,הנורחאל
דוע לע לועפל ,הצוח תוניעמה תצפהב תחאו דחא לכ ולדתשי - ומצע דומילה לע ףסונו
.ןכ ושעיש םידוהי.ד"בח-ללוכ חול (1

ןיא שדוח-שאר םויבש הארוהה םג ,הפוחה םויב תינעתד ןינעה םגש" :םשו ,464 'מע ד"כ קלח תוחיש-יטוקל (2
אל ולא םיטרפל רוקמה] הפוחה םויב הנעתמש ומכ ופקותו ,הז ינפלש םויב םא יכ ,[געקת ס"וס א"מר] תונעתהל
תא רמאיש ,21 הרעה ה"פ 'ד"בח - ח"ר יגהנמו יניד' 'סב 'כו ."ךה ונייהו ונתינ דחא העורמ ,[ע"על יתאצמ
םויב םצ אלשכ רבדמ םש - ט ק"ס אס 'יס ע"הא הבושת יחתפב תרחא רומאה) .ותינעת םויבש החנמב יודיווה
.(ש"ע ,םדוקה

תאצוה) 'ולסכ שדוח שאר' סרטנוקב הכוראב םירבדה תשרפ .הנש התואב תרצע-ינימשב היהש עוריאה רחאל (3
'שראמ' ןיינעה דובכל רבוח ןכ-ומכ .'הכונח תאז'ב קר המייקתה הידוהה תדועס .(א"שנת ד"בח-רפכ ,תצרפו
.(מ"שת ולסכ ח"רב הנושארל רשוה ,הארנכ .ןיול 'יש לטייפ 'ר ח"הרה י"ע) דחוימ

:רוביצ-ימלש םשב חל ק"ס בכת 'יס םייחה-ףכ הארו .ה"ע ןמלסק םייח-המלש 'ר ח"הרה עיפשמהמ יתעמש (4
חפת 'יס ז"הדא קספ הלגנה יפ-לעש תורמל תאז ."ןרדסכ אלש םירבד רמול . . החונ ה"הלז י"ראה תעד ןיאו"
ללפתהל ידכ הרמזד יקוספב גלדל א"ס בנ 'יסב קספש םשכ ,הליפתה םדוק אוה םא םג רוביצה םע ללה רמול ג"ס
ויה וניאישנ וניתוברש ףאש ,זס 'מע ז"יח ש"ייעו .אפ 'מע ח"יח ק"גאב ראובמכ הזמ םיענמנ השעמלו ,רוביצב
ללה ורמאו רוביצה םע רחשה תליפת ורמגש ןפואב םירדתסמ ויה בוט םויב הנה ,תבש תליפתב הברה םיכיראמ
.הנ 'מע 'ד"בח - שדוח-שאר יגהנמו יניד' ע"עו .שדוח-שארב וגהנ ךיא ע"צו .כ"ע ,םהמע

ףוגה תרימש 'ס .תומש תשרפ תווצמה רעש) םיכאלמ תומש ריכזהלמ ,ל"זיראה יפ-לע ,םירהזנ ללכ-ךרדבש ףא (5
ארזע) ך"נתב םדא-םש םג אוהש ןוויכ "הידבז" ךאלמה םש תא הפב םיאטבמ ןאכ ירה ,(נ"שו ,ג"ס צ 'יס שפנהו
תירחש) ק"הראד םישדחה ''ה תליהת' ירודיסב .ורודיסב ז"הדא ירבד שוריפב זל פ"ס ללוכה רעש - (דועו ח,ח
.(םיישרגב םש שגדומ 'הידבז'ו ,דקונמ וניא ולוכ הז טפשמ 'רוא הרות' רודיסב) וז הבית ודקינ רבכ ,(לוחל

.36 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' .ןוושח ח"רדא ,םוי-םויה (6

מ"דשת תויודעוותהב] הריפת ורסאש תומוקמ שי .םוקמה גהנמב םייולת םיטרפהש ,א"ס זית 'יס א"מרו ע"וש (7
,(ינדי) סוביכ ,הגירס ,[דמר 'יס ג"ח ץ"בשתל ןייוצו ,וז הכאלמ תשגדומ 478 'מע א"ח ו"משתו 948 'מע ב"ח
.שטאשטובמ צ"הרהל םהרבא-לשא .בל,ל ק"ס םייחה-ףכ .ג ק"ס הבושת-ירעש :םש האר) םויה ךרוצל אלש ץוהיגו
אלש ,הכאלמ תושוע תונמואב תוקסועה םישנ "ונלצא"ש בתכ י"ס םש ןחלושה-ךורעבו .(הכלה-רואיבב רקיעבו
ףיעס ו קרפ 'ותכלהכ דעומה לוח' האר ,ךוניחב תורושקה תוכאלמל סחיב ל"צאו) ןתסנרפ דיספהל ןהילע ולביק
.(הע

.ל-טכ 'מע ה"ח שדוק-תורגא (8

.97 'מעו 85 'מע א"ח ט"משת תוחישה-רפס (9זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il