- ז"ער - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה ולסכב 'ג * תודלות תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


"קחצי" לש ותוחילשב םיאצוישכ
תוחוכה לכ תא דימ םילבקמ


לבא ,"ובר הנק דבע הנקש המ" ןכלו ולשמ תואיצמ ןיא דבעל
לוכי ןכלו ,תוחילשה תלבק םדוק דוע תואיצמ אוה חילשה
םג אטבתמ םהיניב לדבהה * "ותומכ םדא לש וחולש" תויהל
וליאו ,ובר ישעמכ םה וישעמ לכ ירה דבעה לצא - םתדובעב
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * "ולש בק" והז חילשה לצא


יבחרמ לכב ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד 'יש םיחולשה לש ,ימלועה םיחולשה סוניכ
.תודלות תשרפ שדוק תבש ,וז תבשב ,וז הנשב ,ליחתמ ,לבת

דומלל ידוהי ךירצ ןכלו ,תיטרפ החגשהב אוה רבד לכש 1העודיה ט"שעבה תרות יפ-לע ,הנהו
םידמולו םיארוקש עובשה תשרפמ המכו -המכ-תחא-לעו ,2עמוש וא האור אוהש רבד לכמ הארוה
שי עובשה תשרפלש ןבומ - "ןמזה םע תויחל שי"ש 3העודיה ןקזה ר"ומדא תרותכ ,הז ןמזב
.םיחולשה סוניכ םע ,תוארוה הנממ דומלל ןתינש תוכייש ,תוכייש

רודב טרפבו ,םימעפלו ,םייוסמ ןיינעבש הארוההו תוכיישה תא שפחל ךרוצ שי םימעפל
תא לקהל ידכ ,תוריאמו תורורב תוארוה לארשי ינבל םיארמ - 4(הימתב) "ירד רושכא"ד
.אחישמד אתבקעו תולגה לש לפוכמו לופכ ךשוחב םתדובע

סוניכל עגונב הרורב הארוהו היולג תוכייש םיאור תודלות תשרפבש - ןדיד ןודינב םג ךכו
.םיחולשה

ימויה רועישב) 5ונתשרפ םויסב איה "תוחילש" תודוא הרותב רבודמ הבש הנושארה םעפה
."'וג בקעי תא קחצי חלשיו" - 6(תבשה םויד

םהרבא חלשש תוחילשה תודוא ,הכוראבו ,רפוסמ ,7הרש-ייח תשרפב ,הז ינפל םגש יפ-לע-ףאו
וניבא םהרבא ירה - (8"השא תחקל" - ןיינע ותואב התיה וז תוחילש םגו) רזעילא תא וניבא
רמאיו" 9השרפה תליחתב בותכב שגדומכו ,"דבע" רותב אלא "חילש" רותב רזעילא תא חלש אל
."יכונא םהרבא דבע" - 10רזעילא ירבד תליחתב ןכו ,"ודבע לא םהרבא

הלועפ לע םירומ םהינשש ,(דבעו חילש) םירבדה ינש ןיב תפתושמ הדוקנ הנשיש ףאו
:םינוש םירדג ינש םה חילשו דבעש ןבומ ירה - תלוזה תועצמאב

.ורובע רבדה תא לועפי תלוזה אוהש ,ינש םדאל ןיינעה תא רסומ חלשמהש אוה תוחילשה רדג

תא ול ןתנ חלשמהש ינפמ אלא הניא ,לועפל לוכי חילשה השעמש ךכל הביסהש יפ-לע-ףאו
- חלשמהד 11"ותומכ" השעייש (חילשל ויונימ ידי-לע) הזל "טייקשי'תיבה-לעב"הו תוחוכה
היהי ,ינש םדא ,אוהש ידכ רחא םדאל תוחוכ ןתונ חלשמהש אוה חוכ תניתנה לש הרדיג ירה
.לועפל לגוסמ

אלו) ןודאה לש 12"ופסכ" אוה דבעהש ינפמ ,והשמ תושעל דבעל םיווצמ רשאכ ןכ-ןיאש-המ
.14ןודאה תיישע 13שממ הז ירה - (ומצעל תואיצמ

:דבעל חילש ןיב ל"נה קוליחה תביס

חלשמה ןיבו וניב םייקש ךרעו תובישח לש סחיה לע ,ונייה ,ותלעמ לע הרומ "חילש" ראותה
.חלשמהד "ותומכ" אוהש -

- חלשמל המודב (חילשל ולש יונימה םרטב דוע) תויהל וילע חילש תויהל ידכ :וזמ הריתיו
הנמתמשכ) ךכ-רחא תויהל ותלוכיב חלשמל ולש ןוימדה ינפמו .15"םכחולש ףא 'וכ םתא המ"
,חלשמהד "ותומכ" (חילשל

"ןודא" ונניאש דבלב וז אל ,רשא ,תותיחפ לע ,ךפיהל ,הרומ "דבע" ראותה ןכ-ןיאש-המ
ונניא - רתוי דועו ,םתס םדא ונניא וליפא - ןכ לע רתי אלא ,(םירחא לע תולעב ול שיש)
."ןירוח ןב" ונניא ,ומצע לע תיבה-לעב

השענה קוליח ,ןודאה לאו חלשמה לא םהלש סחיו ךרעב דבעו חילש ןיב הז קוליחמ האצותכו
:ןודאהו חלשמה רובע םתלועפ ןפואב םג

ידי-לע השענ רבדהש וליאכ ,ותלועפ ידי-לע לועפל וחוכב ןכלו ,חלשמהד ותומכ אוה חילש
.חלשמה

ינפמ הז ןיא ,16"ובר הנק דבע הנקש המ" ,ןודאה רובע ליעומ דבעה השעמש המ ןכ-ןיאש-המ
רמול ןכתיי אל ןכלו ,ןודאהד "ותומכ" ונניא דבעה - הברדאו ,ןודאהד "ותומכ" אוה דבעהש
תואיצמ ונניא ,תוחוכ ול ןיאש ןוויכ - הברדא אלא ,17ןודאה רובע לועפל לכוי אוהש
-לע השוע ,ןודאה ,אוהש ןודאה השעמ והז השוע אוהש השעמה ירה ,וברל יונק אוה ,ומצעל
."וניינק" ידי

ובש תוחילשה ןיינעמ דומלל שיש 'ה תדובעב הארוהב שודיחה םג ןבוי ל"נה יפ-לע
:דבע תודוא רבודמ הבש הרש-ייח תשרפמ דומלל שיש הארוהה יבגל - ונתשרפב רבודמ

השע - "םידבע לארשי ינב יל יכ" 18בותכש ומכ ,ה"בקה ידבע םה לארשי ינבש הזל ףסונ
:הלופכ הלעמ הנשי ךכבו ,19ולש םיחולשל םג לארשי ינב תא ה"בקה

,המודב םה ירה םיחולש ושענש ינפל דועש] לארשי ינבד תובישחה לע הרומ רבדה (א)
רחאל המכו-המכ-תחא-לעו ,2117"ןוילעל המדא" םש לע 20םדא םייורק םתא ,ה"בקל ,לוכיבכ
.[לוכיבכ "ותומכ" ושענ זאש ,םיחולש ושענש

בק"ד הלעמה הזב הנשי אלימבו ,םהלש הדובעה ידי-לע םה םילעופ םהש םיניינעה לכ (ב)
.22"וריבח לש םיבק העשתמ ולש בקב הצור םדא" רשא ןפואב םדאה תא השע םשהד ,"ולש

םהל רסמנ חוכה ירה - ה"בקה לש וחוכב םא יכ ,ו"ח 23"ידי םצועו יחוכ" הז ןיאש ףאו
חלשמה חוכ הנה ,חלשמהמ וחוכ תא לבקמ חילשהש ףא רשא ,ליעל רבודמכ ,םהלש ןיינע השענו
.תוחילשה תא אלמל לכוי אוהש (חילשל) ול רסמנ

הז ידי -לע הנה ,ל"נה "ולש בק"ד הלעמה הנשי תוחילשה ןיינעבש הזל ףסונש ,רמול שיו
ירהש - 24"םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנ"ד האירבה תנווכ תאלמתמ
(אלא ,הלעמלמ אל) ה"בקל "הריד" םישענ "םינותחת"הש ,איה "םינותחתב הריד"ד תוחילשה
.אפוג םינותחתה (חוכו) תדובע ידי-לע ,םהלש תואיצמו עבטה דצמ

הבש הנושארה םעפב ,ירה ,ךכל םאתהבו .קוידה תילכתב אוה ירה ,הרותב ןיינע לכ
הנשי [טרפבו ללכב לארשי ינבד תוחילשה לע הארוה םג יהוזש] תוחילש תודוא הרותב רבודמ
:תוחילשה תאטבתמ המב הארוה םג

."השא םשמ ול תחקל" ,ןבל תיבל ,ןרחל ךלייש ידכ התיה "בקעי תא קחצי חלשיו"ד תוחילשה
בקעי דימעה (25"םלוע לש ףא ןורח") ןרחב אקווד ירה - לעופב ךכ-רחא ררבתהו היהש יפכו
.27"המילש ותטמ"ד ןפואבו ,"'וג וברו ורפ"ד 26יוויצה תא םייקו ,ותחפשמ תא

ידי-לע ,םינותחתב ךרבתי ול הריד םג םש השע ,ותחפשמ תא דימעה םשש הזל ףסונו
- תודיסחה ןושלבו ,'וגו תובר ןאצ (ןרחב) בקעי לצא היהנש דע ,ןבל ןאצב תוקסעתהה
.28ןבל ןאצב ויהש השודקה תוצוצינ הלעהו רריבש

םשיו םוקמה ינבאמ 29חקיו" - (ותוחילש םוקמ) ןרחל אבש םרטב דוע ,ךרדב ותכלב םגש דעו
30ןבאהו"ש דעו היילע םהב לעפו (ןותחת יכה ארבנ ,םמוד) םינבא חקלש ונייה ,"ויתושארמ
."םיקולא תיב היהי 'וג תאזה

ימשגה הזה םלועב הטמל הדרי רשא ,ותמשנ תוחילשש לארשימ דחאו דחא לכל הארוה םג יהוזו
- איה 31(םלועב םוקמ לש ףא ןורח ,ןרח)

ידוהי דוע לע תודהי יניינעב עיפשהל ,תוינחורב ןהו וטושפכ ןה ,"'וג וברו ורפ" לועפל
"ודלי וליאכ הרות וריבח ןב תא דמלמה" ירהו) 32טרפב הרותו ,תווצמ ידי-לע ידוהי דועו
,(33

,34םהלש תווצמה עבש ומייקיש (ןרח יבשות) םלועה תומוא לע עיפשהל ןכו

(םוקמה ינבא) םמודה דעו ,רבדמה גוסמ הטמלש קלחה םג ,ולוכ םלועה לכ תא תושעל - דעו
.35ךרבתי ול הרידל

ךליו קחצי לש ומוקממ אצי בקעיש - "בקעי תא קחצי חלשיו" ידי-לע רשא ,ףיסוהל שיו
אל םגו קחצי לש ומוקמב םג היה אלש ןיינע לעפנ - "השא םשמ ול תחקל" םרא ןדפל אקווד
:קחצי לצא

,השודקמ םיכופהה םישנא ,ארחא-ארטסה תכיפהד הדובעה ,אלימבו ,36המימת הלוע היה קחצי
הרשו םישנאה תא רייגמ היה םהרבא"ד ומאו ויבאכ אלד] ולצא תכייש התיה אל ,השודקל
.[37"םישנה תא תרייגמ

ץראל ץוחב רריבש םירוריבה דבלמ הנה ,םרא ןדפל ,"בקעי תא קחצי חלשיו" ידי-לע ,םנמא
אוה ףסוי לש וניינעש ,3917"ףסוי בקעי תודלות הלא" רשא דעו ,"המילש ותטימ" התיה - 28
התע תעל םהש ולא םגש ,ונייה ,41"ןב"ל "רחא"ה תא םג תושעל ,40"רחא ןב יל 'ה ףסוי" -
ונב - דעו ,"ןב" תניחבב תמאב םהש םילגמש הז ידי-לע טרפבו ,וכפהתי - "רחא" תניחבב
'ה יניע רשא ץרא ,43לארשי ץרא ןב ,42"ןימי ןב" - "ןימינב"ל דע ,ה"בקה לש ודיחי
.44הנוק ןוצר תושעל התצרש ץרא דע ,(תוקולא) הב ךיקולא

דחא לכ לש ותוחילש תודוא "בקעי תא קחצי חלשיו"מ דומלל שיש הארוהה דבלמ ,הנהו
,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד תוטשפב םיחולשל תדחוימ הארוה הנשי - לארשימ דחאו

בקעי תוחילשכ אוה םהלש תוחילשה ןכותש הזל ףסונב

הזל ףסונ] ןרח םג םימעפלו ,םרא ןדפ ,תוינחורב םיקוחר ,םיקוחר תומוקמל וחלשנש -
םידוהי שוגפל ידכ [אפוג הזה-םלועבש ןרח ןה ולא תומוקמ ירה ,ןרח אוה ללכב הזה-םלועש
תווצמל עגונב ןהו לארשי ינב ראשל עגונב ,םמצעל עגונב) ל"נה לכ תא םהב לועפל "םירחא"
- (ל"נכ ,חנ ינב

:ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ומשב דחוימב שגדומ רבדה ירה

םש לע ,"ףסוי" - אוה ןושארה ומשו ,"בקעי תא קחצי חלשיו" - "קחצי" אוה (ינשה) ומש
לע - הז סנכב םיפתתשמה םיחולשה לש םתוחילש תרטמ יהוז ירהו ."רחא ןב יל 'יוה ףסוי"
םויקו תדובע תא ביחרהלו ףיסוהל ךיא תובוט תוטלחה ולבקיו ורוזעי והער תא שיאש תנמ
."בקעי תא קחצי (ףסוי) חלשיו"ד תוחילשה

קר אל ,ונייה ,םיחולש רותב תויהל ךירצ ל"נה לכב הדובעהש ,שיגדהלו ףיסוהל שיו
תרחא תויחב רבדב םיקסוע זאש ,(חילש) םהלש רבד רותב אלא ,(דבע תדובע) לוע-תלבק דצמ
.ירמגל

תוחילשב םיקסועש העשב ירה - לוטיבד הלעמה הנשי (דבע תדובע) לוע-תלבקבש יפ-לע-ףאו
.לעופב תוחילשה םויקב םג ףיסומ הזש ,(ל"נכ) תויח תפסותב איה הדובעה ,יטרפ רבדכ

לוטיבה דצמ הנה - אלימבו ,יטרפ רבד רותב הזב וקסעיש אוה חלשמה לש ונוצר ,ןכלו
.חילש רותב (אלא ,דבע רותב קר אל) היהת הדובעהש שרדנ ,אפוג לוע-תלבקב

(הרואכל) הרושק שפנ-תוריסמ רשא ,שפנ-תוריסמב תויהל הכירצ םיחולשה תדובעש יפ-לע-ףאו
:תואיצמה ףקותב אקווד הרושק שפנ-תוריסמה תובר םימעפש לעופב םיאור ירה - לוטיבב

המכו -המכ-תחא-לעו ,םיישקב רושק ונוצר יולימ רשאכ יזא ,תושילחב איה תואיצמה רשאכ
ענמי אל רבד םוש - תואיצמה ףקותב אוהשכ לבא ;ונוצר תא אלמלמ ותוא ענמי רבדה ,הנכסב
.שפנ-תוריסמ הזל ךרטצישכ וליפא ,םיבצמה לכב ךכ םשל לועפיו ,ונוצר תא םילשהלמ ודעב

* * *

קחציד תוחילשה רדסמ םג ,ירה ,תוחילשה ןיינע תוללכ תודוא ליעל רומאה לע ףסונ
:ונרודבש "קחצי חלשיו"ד תוחילשה רדסב דומילו הארוה דומלל רשפא

ץראה ינמשמו םימשה לטמ םיקולאה ךל ןתיו" 45וכרב - ןרחל בקעי תא חלש קחציש ינפל
.46"'וגו שוריתו ןגד בורו

:47"ןתיו רוזחיו ןתי" ,"ןתיו" - ללכ ליגרה ךרד לע אלש איה הכרבהו

לבא ,רקיעה לע הפסוה םינתונ הז ירחאלו ,הכרבה רקיעב הליחת םיכרבמ ללכ ךרדב ,הנהד
,"ןתיו" - ("רעבירא הליחתכלמ") הפסוהב ליחתה הליחתכלמש הזכ ןפואב התיה קחצי תכרב
."ןתי" ינפל ףיסומה ו"אוב

העפשהה רקיע"ש ןוויכמ ,"םלועל תוכרבה לכ רוקמו רקיע" אוה קחצי תכרב ןכות :םגו
תרובגת םהב שיש יפל" ,תורובג תניחב ,קחצי ידי-לע אקווד אוה "רתויב תויחו רוא יובירב
.48"'וכ רתוי םוצע חוכב תויחו רוא

בורו ץראה ינמשמו םימשה לטמ םיקולאה ךל ןתיו" - םלועה תוימשגב שארל לכל םה תוכרבהו
.49וטושפ ידימ אצוי ארקמ ןיא ,תוטשפב "'וג שוריתו ןגד

ישרדמב הזבש םישוריפה לכ תא תוללוכ ולא תוכרב - (רקיע והזש ןבומכ לבא) הזל ףסונו
וז שורית ,דומלת וז ןגד ,הנשמ וז ץראה ינמשמו ,ארקמ וז םימשה לטמ" :אמגודלו ,ל"זח
.דועו ,50"הדגא

תוחילשה רחאל ףכית ירה ,ןרחל תוחילש ינפל בקעי תא קחצי ךריבש תוכרבל ףסונ :םגו
ךרבי י-דש ל-או 'וג ותוא ךרביו בקעי לא קחצי ארקיו" ,דועו דוע דימ וכריבו רזח המצע
תא ךתשרל םתא ךערזלו ךל םהרבא תכרב תא ךל ןתיו ,םימע להקל תייהו ךבריו ךרפיו ךתוא
.51"'וגו ךירוגמ ץרא

רפעכ ךערז היהו" :ה"בקה תוכרב תא בקעי לבקמ - לעופב תוחילשה תלחתהב םג ,הז ירחאלו
יכונא הנהו ,ךערזבו המדאה תוחפשמ לכ ךב וכרבנו הבגנו הנופצו המדקו המי תצרפו ץראה
,וילגר בקעי אשיו" - בקעיב דימ לעפ רבדהש דעו ,52"'וגו ךלת רשא לכב ךיתרמשו ךמיע
וחוכ"ש דע ,53"תכלל לק השענו וילגר תא ובל אשנ הרימשב חטבוהש הבוט הרושב רשבתנשמ
.54"לודג

יחכונה םיחולשה סוניכל רשקב - הז ונרודב "קחצי חלשיו"ל עגונב םג דומלל רשפא ךכמ
:55

הדידממ הלעמלש תוכרבבו ,ותוא ךרבמ אוה ירה - חילש חלוש ונרודבש "קחצי"ש ינפל
."םלועל תוכרבה לכ רוקמ" - תולודג יכה תוכרבבו ,"ןתיו רוזחיו ןתי" - הלבגהו

ןגד בורו ץראה ינמשמו םימשה לטמ םיקולאה ךל ןתיו" ,תוימשגב תוכרב - שארל לכלו
יחיוור ינוזמו ייח ,ינבב - "'וג ךבריו ךרפיו" ,הבחרהב הסנרפב וכרבתיש ,"'וג שוריתו
.יחיוור םלוכבו

הלגנ ,הרותה דומילב ,חילשה לש תינחורה ותדובעב תוכרב תוללוכ תוכרבה - הז ירחאלו
הרותה תצפהב לעופב ותוחילש םויקב תוכרב - רקיעבו ,56תווצמה םויקו ,הרותה תוימינפו
.הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו

,ותוחילשב םיאצוישכ םגו ,"קחצי" תכרב תא םעפ דוע םילבקמ - חילשה יונימ תעב ןכו
הנופצו המדקו המי תצרפו ץראה רפעכ ךערז היהו" - ה"בקהמ תופסונ תוכרב דימ םילבקמ
ךלת רשא לכב ךיתרמשו ךמיע יכונא הנהו ,ךערזבו המדאה תוחפשמ לכ ךב וכרבנו הבגנו
.הצוח תונייעמה תצפה - "'וגו תצרפו"ד תוחילשה םויקב חילציש ,"'וגו

לכש יאנתב ויבאמ תואישנה תא לביקש הרוהו רמא ,ונרוד אישנ ,חלשמהש ךכל ףסונ :רמולכ
- (חלשמהד "ותומכ" םהש) ויחולש לכ לע לח רבדהש ןבומכו ,םימחרבו דסחב ויהי םיניינעה
םג ךכ-רחאו ,תוחילשה יונימ תעב ,ותוחילשב אצויש ינפל דחאו דחא לכ תא חלשמה ךרבמ
.תוחילשה תלחתהב

.םלועה לכ ףוס דע "ךערז"ל םגו ,תוחילשה ןמז ךשמ לכ לע תוכשמנ תוכרבהו

הנש םירשע ,םינש רשע ינפל ונמתנש םיחולשה לצא - ולא תוכרב םויקב לעופב םיאורש יפכו
הרותב םיקסוע תונבו םינבב תוחפשמ ודימעהו ,ה"ב ,ורדתסה םלוכש - (הזב אצויכו)
תוכרבה תא םיאור - הזל ףסונו ,יחיוור םלוכבו יחיוור ינוזמו ייח ,ינבב ,תווצמבו
תונייעמהו תודהיהו הרותה תצפהב םתוחילש יולימב םיחולשה תחלצהב עבטה ךרדמ הלעמלש
.הצוח

הזל בל םימש אל םימעפל ,תוליגרה דצמש ,אלא ,תולודג יכה תוכרב ןה ולא תוכרב ,ירהו
.תושורדה תוכרבה לכ תא חלשמהמ םילבקמ אלש בושחל םיעוטו ,יעבדכ

הסנרפמ לחה ,םינוש םיניינעב תוכרב םישקבמו םילאושה םיחולשל הנעמ ןאכמו .אי
:םיידדצ םילובלב אלל האולימב םתוחילש תא אלמל ולכויש ידכ ,תוימשגב

ותוא ךרבמו ךישממו ,ותוחילשל ותאצ ינפל דוע םיחולשהמ דחאו דחא לכ תא ךרבמ חלשמה
ןתי - ךל ןתיו" :תויהל תולוכיש רתויב תולודגה תוכרבל דע ,ול תושורדה תוכרבה לכב
רבכ ולא תוכרבמ המכו המכו ,"'וג ץראה ינמשמו םימשה לטמ םיקולאה - ןתיו רוזחיו
רבעב התיהש החלצהבו ותיב ינב ייחב ,םיטרפה וייחב ןנובתי םא יד - לעופב ומייקתה
.הזבש חלשמה תוכרב יוביר תא האריו - עבטה ךרדמ הלעמל ולש תוחילשה םויקב

,לעופב תוחילשה םויקב ץרמו תוחוכ ףיסוהל - איה תוכרבה לכ תנווכ :רקיעה אוהו דועו
לע טבה ילבמ ,םלועב ותוחילשב "לודג וחוכ"ו ,"תכלל לק השענו וילגר תא ובל אשנ" רשא
.וביבסמש םיבוכיעו תועינמו םירתסהו תומלעהה לכ

דואמ שיאה ץורפיו" היהי - "םלוע לש ףא ןורח"ב תוחילשה םויקב הדובעה ידי-לע :הברדאו
המכ דע :תוינחורב תורישע - םגו ,תוימשגב תורישעמ לחה ,57"תובר ןאצ ול יהיו דואמ
58"שדוקב ןילעמ" ףיסומו ךלוה דימת ירה - התע דע ותוחילש םויקב "לודג וחוכ" היהש
.האלה ןכו ,59"תואמ 'ד הצור םייתאמ ,םייתאמ הצור הנמ ול שיש ימ"ו
- םחנמ-תרות' ,ח"משת'ה ולסכ שדוח-שאר ברעו שדוחה םיכרבמ ,תודלות תשרפ תבש תוחישמ)
(שידיאמ םוגרת - 504-498 'מע א ךרכ ,ח"משת 'תויודעוותה
.ךליאו ט"יקס תופסוהב (ת"הק תאצוה) בוט-םש-רתכ (1

.ךליאו ז"כקס םש (2

.ךליאו 29 'מע ב"שת תוחישה 'ס .ןוושח 'ב "םוי םויה" (3

.דועו .ב,טל תומבי (4

הזמ הריתיו .אקווד םדא ןבב איה יכ ,ד"ודנד תוחילשד רדגה הז ןיא - (ח,ח חנ) הנויה תא חלשיו כ"אשמ (5
.(א,גכ ןיטיג) "והנינ העיד ינב ואלד" ו"שחל תוחילש ןיאש

.ה,חכ (6

.ךליאו ב,דכ (7

.ו,חכ .ד ,םש (8

.ב ,םש (9

.דל ,םש (10

.ותומכ םדא לש וחולש :ב,אמ ןישודיק .ב,דל תוכרב הנשמ (11

.אכ,אכ םיטפשמ (12

דחוימ ןידל הנווכה םא (ח"כרס ש"בירה תובושתב קר יתאצמ ע"על) שממ ותומכ חילשב רמאנש םוקמב ע"צו (13
.מ"כאו .הזב ונודיש ע"על יתאצמ אלו .וז העידל - דבעב קלוחמ ז"כב םאו הז חילשב

םירופ תכרעמ םיניד תפיסא ח"דש) אקווד חילש י"ע ל"צ "תונמ חולשמ"ש תועידהלד ,אנידל מ"קפנו (14
,חילשל ותוא הנימשכ אל םא) ודבע י"ע חולשמב אצוי וניאד ,רמול שי (ד"מס ןויצ-ןיינב ת"ושמ .ו"סוס
.(17 הרעה ןמקלדכ

תויהל ךירצ חלשמהד "ותומכ" היהיש ידכבש ,לכשב םג ןבומ אלא ,כ"הזג הז ןיאו .נ"שו .ב,אמ ןישודיק (15
.ג,א ארקיו ת"וקל הארו .וילא המודב

הנקנ דבע הנקש המד (ב,גכ ןישודיק א"בשר האר) העידהמ ריעהלו .ב"כס ז"סרס ד"וי ע"וש .ב,חפ םיחספ (16
.וברל הליחתכלמ

תואיצמל ותוא בישחמ אוה ז"יעד ,חילשל ותוא הנממשכ אקווד אוה - *חילשל דבע םג תונמל רשפאד ףאו (17
.דבע רותב ותוא חלוששכ כ"אשמ .חלשמהד ותומכ השענו

----------

ורסמשכו ימד ובר דיכ דבע דיד" םושמ אוה - (ב,גכ ןיטיג) ולש ובר דימ וריבחל טג לבקמ דבע ןיאד אהו (*
,וריבחל רורחש טג רוסמל הכלוהל חילש רותב ותוא חלוששכ לבא ,(םש י"שר) "ותושרמ טג אצי אל ודיב טג
.ינהמד רבתסמ


.(א,זנ) א"מפ אינת הארו .הנ,הכ רהב (18

.ג,א ארקיו ת"וקל האר (19

.א"ער,אס תומבי (20

.מ"כבו .ב,אש .ב,כ ה"לש (21

.א,חל מ"ב (22

.זי,ח בקע (23

.ו"לפר אינת .ו ,ג"יפ ר"בדמב .ג יתוקוחב .זט אשנ אמוחנת האר (24

.ךליאו 63 'מע ו"טח ש"וקל הארו .חנ פ"ס י"שרפ (25

.חכ,א תישארב (26

.דועו .ד,ו םירבד ירפס .א,ונ םיחספ הארו .ה,ו"לפ ר"קיו (27

.א,חכר םש ת"הוא .חלשיו פ"ר םש .ב,חל םש ח"ות .ג,גכ אציו א"ות האר (28

.אי,חכ אציו (29

.בכ,םש (30

םירוציקב ראבתנו אבוה .די,חכ אציו םייחה-רוא - "הנרח ךליו עבש ראבמ בקעי אציו" יאק הז לעש (31
ח"ר סרטנוק) ח"לשת םולשב יתבשו ה"ד הכוראב הארו .ז"פרת ,פ"רת ,ל"רת אציו ה"ד .זכ 'מע אינתל תורעהו
.ךליאו ז"ס (ח"משת ולסכ

.ךליאו 45 ע"ס א"שת תוחישה 'ס .א,ומשת ד"ח ד"וקל האר (32

.א,ג רבדמב י"שרפב אבוה .ב,טי ןירדהנס (33

.ח"פס םיכלמ 'לה ם"במר האר (34

.ל"נה םולשב יתבשו ה"ד ז"כב האר (35

.38 הרעהבש י"שרפ (36

.ה,בי ךל י"שרפ .ו,ב"פפ ר"ב (37

.(ב,וכ ונתשרפ י"שר) ול יאדכ ל"וח ןיא "המימת הלוע" ותויהל ,קחצי כ"אשמ (38

.(ב,זל) בשיו פ"ר (39

.דכ,ל אציו (40

.ךליאו ב,זצש .ךליאו א,דש .ךליאו א,ופש יחיו .ךליאו א,כר אציו ת"הוא האר (41

.חי,הל חלשיו י"שרפ (42

.םש י"שרפ (43

.ח,ה"פ ר"ב (44

ומצע ינפב תואיצמ אוה חילשהש תויה יכ - (תודבע יבגל) תוחילש לש שודיחה הארנ הזב םגש ,רמול שיו (45
אוה קוקז ןכלו ,ותוחילש םויקב םילובלב המכ ולצא תויהל רשפא ,ולש בקב (םג) ותוחילש םייקל ךירצו
השוע וניא אלימבו ,ןודאה תואיצמ אוהש דע ,ונודא לא ירמגל לטב דבעה כ"אשמ ;'וכ םילובלבה ריסהל תוכרבל
.ןודאה יוויצ םויקב תונובשח םוש

.ךליאו חכ,זכ ונתשרפ (46

.י"שרפב ןושארה שוריפ - הברדאו ,ארקמ לש וטושפ הז םגו (47

.ב-א ,זמר תועיקתה רעש ח"אד םע רודיס (48

.נ"שו .א,גס תבש (49

.ג,ו"ספ ר"ב (50

.'וג ותוא חלשו בקעי תא קחצי ךרב יכ 'וג אריו :ז,םש הארו .ךליאו א,חכ ונתשרפ (51

.ךליאו די,חכ אציו (52

.י"שרפבו א,טכ םש (53

.י,םש י"שרפ (54

-שאר ןיעמ אוה שדוח-שאר לכש ,ולסכ שדוח-שאר ברעו םיכרבמ שדוק תבשב אוה סוניכה תלחתה םויש טרפבו (55
הכשמהה רקיע ירהו .תודיסחל הנשה-שאר ,ולסכ ט"י ללוכה - ולסכ ח"ר טרפבו ,(הנשה-שאר תכרבמ לבקמו) הנשה
.48 הרעהבש רודיס ראובמכ - ("ךל ןתיו") קחצי תכרבו קחצי ידי-לע איה הנשה -שארד

- ךכ-רחאו ,(ותולגתהמ ירמגל םדוק דוע) תוימשגב לארשי ינבל רזע שארל לכלש ,ט"שעבה תגהנה רדס ד"ע (56
.ר"ומדא ח"ומ ק"כ תונורכזב הארו - .תוינחורב

.גמ,ל אציו (57

.נ"שו .א,חכ תוכרב (58

י"רהל רואמה תרונמ .זכ,ב י"רל הבושת-ירעש .הרש-ייח פ"ס ייחבו ן"במר .י,ג"פ .גי,א"פ ר"הק האר (59
.250 'מע ד"יפ ד"ח הווקנלא,םרא ןדפ ,תוינחורב םיקוחר ,םיקוחר תומוקמל וחלשנ םיחולשה
עיפשהלו לועפלו "םירחא" םידוהי שוגפל ידכ ,ןרח םג םימעפלו
םהילע

ביחרהלו ףיסוהל ךיא תובוט תוטלחה ולבקיו ורוזעי והער תא שיא
"בקעי תא קחצי (ףסוי) חלשיו"ד תוחילשה םויקו תדובע תא

יולימב םיחולשה תחלצהב ,עבטה ךרדמ הלעמלש תוכרבה תא םיאור
הצוח תונייעמהו תודהיהו הרותה תצפהב םתוחילש

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


הלואג לש 'ף"לא'ב תוגרד שולש


?"הלואג"ל "הלוג"ה תא םיכפוה דציכ

ף"לא (א) :םישוריפ המכ םנשי - ("הלוג" יבגל) "הלואג" (הלימ)ב תפסותימש ף"לא תואב
ךפלאא המכח ךפלאא ,דומילו אנפלוא ןושלמ ןושלמ ף"לא (ב) ;םלוע לש ופולא ,ףולא ןושלמ
.אלפ תויתוא ף"לא (ג) ;הניב

תוגרד שולש ,םיניינע השולש תוללכב םנשי הלואגל ("הלוג") תולג ךופהלד הדובעב
םלועמ הלעמלש תוקולא יוליג .(םלוע לש ופולא) םלועל ךרעבו ךותב תוקולא יוליג :םיבלשו
.(אנפלוא) םלועל המדקש הרות ידי-לע - דחוימבו ,םלועל סחיו ךרע הזיא ול שי לבא
תואלפנה ידי-לע - דחוימבו ,לדבומו אלפומ ןפואב ,םלועמ ירמגל הלעמלש תוקולא יוליגו
.(אלפ) המילשהו תיתימאה הלואגב ולגתיש הרותבש

לש ופולאד ף"לאה תא (תולגב -) םלועה יניינע לכב םילגמש ךכב אטבתמ ןושארה רבדה
םלעה ןושלמ םלוע - םלועה :םלועבו םלועה לש תיבה-לעבהו ףולאה אוה ה"בקהש ךיא ,םלוע
,ותוא הווהמ דימתש 'ה רבד תא ,תוקולא לע הסכמ (ומצע דצמ) אוהש ןפואב ארבנ - רתסהו
ןה ,םלוע לש ופולא אוה ה"בקהש ךיא םלועב תולגל איה לארשי ינבד הדובעהו .םייקמו היחמ
רשא םיבכוכו חרי ךיתועבצא השעמ ךימש הארא יכ" - םלועה יטרפב ןהו םלועה תוללכב
.לעפנב לעופה חוכ לש יוליגה - םיארבנה יטרפ לכב םג ךכו ,"התננוכ

לועפ לכ עדייו" היהי זאש ,הלואגה תלעפנ - "הלוג"ב םלוע לש ופולאד יוליגה ידי-לעש
."ותלעפ התא יכ

המכח ךפלאא ,דומילו אנפלוא ןושלמ ף"לאד ןיינעה - אוה ף"לאה יוליגב רתוי הלענ ןיינע
תוקולא תניחב לע ףסונ - היהי המילשהו תיתימאה הלואגב תוקולאה יוליג :הניב ךפלאא
אבש ,(ל"נכ) םלועהמ הלעמלש תוקולא ,םג - לעפנב לעופה חוכ ,(םלוע לש ופולא) האירבב
דסח םלוע) םלועה השענ ןהמש תודימהמ הלעמלש ,(הניבו המכח) ןיחומ תניחבבש ף"לאמ
םייפלא"ד ,(הלואגה רחאל תילגתמש) הרותה יוליג ידי-לע לעפנ הז ירה - דחוימבו ;(הנביי
.הניב ךפלאא המכח ךפלאא ,ךפלאא ןושלמ םג "םייפלא" ,"םלועל הרות המדק הנש

ומכ ,הלואגב תואלפנה יוליג - אלפ תויתוא - ף"לאב רתוי הלענ ןיינעל םיעיגמ ךכ-רחאו
תלואגב תואלפנה ךרעב וליפא תואלפנ) "תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" בותכש
יוליג ,("ךתרותמ תואלפנ הטיבאו ייניע לג") הרותבש תואלפנה - דחוימבו ללוכ ,(םירצמ
תילכתב דע) לדבומו אלפומ םמצע דצמ םהש ,"היתונופצ רתסמו הימעט דוס" ,הרותה תוימינפ
.םלוע (לש ופולא)ב דע ,דומילו אנפלואד ןפואב דע ,הלגתמ הז םגו (םלעהה
(523 'מע ,ב ךרכ א"שנת תוחישה רפס ;א"שנת'ה רומא תשרפ תבש תודעוותהמ)

רקיעה אוה השעמה


הרותד אילג ןיב דירפהל ןיא
הרותד םיתסל


תודיסחה יגהנמו יכרדב תכללו תודיסח דומלל ךירצ

תרות דומילש - תודיסחה ךרד לש המויקל םינש 150-200 ירחאל - יח תפומב אצי רבכ
הרותה דומילב ,ךרבתי 'ה תדובעב חוכ תפסות םיווהמ תודיסחה יכרדב הגהנהו תודיסחה
,תווצמה םויקו

לכד הנווכה תילכתו ,ךרבתי ותדובעב םיטרפ םה תווצמה םויקו הרותה דומילש אלא דוע אלו
םיקוחה לכ תא תושעל 'ה ונווציו :ארקב םישרופמה וניבר השמ ירבדכ - איה םיניינעה יטרפ
השענ הז ןיינעש - "וניקולא 'ה תא האריל (הרות דומלת תווצמ םג ללוכ ,תווצמה לכ) הלאה
.תודיסחה תרות דומיל ידי-לע

הרותה לכ לש תוימינפה איהש אלא דוע אלו ,הרותב קלח איה תודיסחה תרותש םידומ לכה
הלא דגנ ("טראוו רעקידלאוועג") תופירחב אטבתמש רהוזה ירבד םהילע םילח ,אלימבו ,הלוכ
תא םיבישחמש ,םהב רתסומה ימינפה ןכותה אלל אמלעב םירופיסכ הרותה ירופיס םידמולש
.רבדה ףוגל (רופיסה) שובלה

,ה"בדוק ,אדב אד ןרשקתמ ןירשק תלת" רהוזה רמאמ יפ-לעש ליעל רכזומכ - הזמ הריתיו
אילגל םיתס ןיב קלחמש ימש אצמנ ,"אילגו םיתס אגרד לע אגרד והלוכו ,לארשיו אתיירוא
ךרבתי ותודחא ךפיה והזש ,ה"בוקב אילגל םיתס ןיב קלחמש ומכ הז ירה ,אתיירואב
רמאנ) ולסכ ט"יל ספדנש ר"ומדא ח"ומ ק"כד רמאמהב ראובמה יפ-לע - אלימבו ,תיתימאה
לש ןיינע (תוקדד תוקדב) הז ירה - (תכרעמה .ב"ישת ולסכ ט"יל שדחמ ספדנו ו"פרת תנשב
...!הרז הדובע

תומילשב איה הנומאה תדוקנש אינתב ראובמכ ,הרז הדובעל ךייש וניא ידוהיש איה תמאה
עגונב תלעופ הניאו הניש תניחבב ולצא איהש ןכתייש אלא ,לארשימ דחאו דחא לכ לצא
[...] .השעמו רוביד ,הבשחמב הגהנהל

'ה לארשי עמש" - הנומא לש ןיינע תודוא ןאכ רבודמש הליחתכלמ שיגדהלו ריבסהל שי
,דח אלוכ לארשיד אילגו םיתס ךכ ,דח אלוכ ה"בוקד אילגו םיתסש םשכש - "דחא 'ה וניקולא
םג ךירצ אילג הצורש ימש ,ךכ ,םהיניב קלחל רשפא-יאו ,דח אלוכ הרותד אילגו םיתסו
.םיתס

אובתש הנומאה תדוקנ תא ולצא תולגל - ?"לועפל" שוריפה המו - הז ןיינע ולצא ולעפישכו
ליחתיש ,השעמו רוביד ,הבשחמב לעופב הגהנהב םג רבדה אטבתי יזא - יוליגה לא םלעהה ןמ
יכרדב גהנתמ םג אלא ,תודיסחה תרות דמולש דבלב וז אל ,רמולכ ,תודיסחה יכרדב ךליל
- תודיסחה תרותד הנווכה תילכת אוהש ירקיעה ןיינעהב דחוימבו ללוכ ,תודיסחה יגהנמו
דיא א יוו דיא א טרעוו רע") תויהל ךירצ ידוהיש יפכ ידוהי השענו ,ויתודימ עבט תונשל
.("ןייז ףראד
- 193-192 'מע ןושאר קלח ב"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ב"ישת'ה ולסכב ט"י תודעוותהמ)
(הגומ יתלב

יבר יצוצינ


תונבל תע


ןברדו ומצע לע יברה דיעה "היינב לש לודג דיסח ינא"
תונבל םייטרפ םישנא וליפאו םיחולש ,תודסומ ילהנמ
העשבש ורפסת ,דסומה רובע הביסמב" * רשפאה לככ ביחרהלו
האישל * ..."היינבל עגונב ונחחוש הלילב םייתשל הרשע
תנש" יברה זירכה הילעש ,ט"משת תנשב וז תוליעפ העיגה
ידי-לע היינב לש תפסות לכב תיפסכ ףתתשה ףאו ,"ןיינבה
אוה רשאב דחאו דחא לכ


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

המגוד הנה .הזב לועפל ארק תונמדזה לכבו "ןיינבה תנש" יברה ידי-לע הזרכוה ט"משת תנש
:(74 'מע 'ד ךרכ 'ט"משת תויודעוותה' ,יעסמ-תוטמ תשרפ תבש) תובר ינמ תחא

,םידסח-תולימגו הליפת ,הרות יתב - ןיינב יניינעב לעופב השעמב ףיסוהל
םידסח-תולימגו הליפת ,הרות יתב םישענש לארשי-ינבד םייטרפ םיתב םג ללוכ
..."טעמ שדקמ" תניחבב

לש 'ןיינבה ןרק' ,תדחוימ ןרקמ רלוד האמ לש םוכסב תופתתשה יברה קינעה ףא הנש התואב
שדח רדח" לש תפסות םג בשחית ןיינב רדגבש ,שיגדה אוה .(םש) צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ
,הזב אצויכו רדח תפסוה ידי-לע - ןיינבב ףיסוהל רשפא ,תונבל ורמג רבכ וליפאו" ,"'וכו
.(58 'מע םש ,סחניפ תשרפ תבש) "ןיינבה לכב הבחרה ףיסומה

'ד ךרכ ט"משת 'תויודעוותה') ד"בח-רפכ יבשות תא ט"משת תוכוסה גח ברעב יברה ךריב ךכו
:(392 'מע

,רואבו החמשב רואו ףיסוהו ךולהו ,'ךגחב תחמשו' ןכו ,חמש גח םכל היהיש
םיימשג םיניינבו םיינחור םיניינב ונביש . . 'תונבל תע'ב םג ןכ ומכו
.דחי םג םהינשו

"היינב לש לודג דיסח"

תנשב ולחה אל ,הז ןיינעב עיקשהש ברה דודיעו ץרמהו םיתב תמקהב יברה הארש תובישחה לבא
.ט"משת

לש ותעד תווח תא לאש םילשוריב דסומ להנמ :רפוסמ 62-61 'מע א"משת 'להקה' תנש ןמויב
,היינב לש לודג דיסח ינא" :הנע יברה .דסומל םיפסונ םיניינב תונבל ותינכות יבגל יברה
יברהו) העשבש ורפסת ,דסומה רובע הביסמ ךרעיתשכ ,אבה עובשבו .רתויה לככ ונבת אלימבו
..."היינבל עגונב ונחחוש הלילב םייתשל הרשע (ןועשה לע טיבה

הילרטסואב "לודג תיב"

ךותמ ולוכ רופיסה .הילרטסואב ד"בח תודלותב ירוטסיה ךיראתכ םשרנ א"לשת ולסכב י"ח
:גס-טנ 'מע "ךלמה ייא"

תוריכזמל לצלצ ,ןרובלמב הלודגה הבישיה תלהנה ירבחמ ,קינטוג ןהכה םייח-רואינש ברה
םא לאשו ,הבישיל יתרקוי ןיינב תשיכר - אוהו ,םיננכתמש בושח דעצ תודוא עידוהל יברה
עמש ,תרפופשה תא יברה םירה ,בוקודוח ברה ,ריכזמה םע להינש החישה לש המוציעב .ועצבל
."!יאדווב ,יאדווב" :הנעו הלאשה תא

ןיינבה שכרנ ולסכב ט"י הלואגה גחבו ,ןיינקה לע תיפוס םותחל םינקסעה וכלה דימ
תריכמ רטשב הזה תיבה תא רוכמל גהנ זאמ) יברה לש ומש לע ,תחלצומו הבוט העשב ראופמה
תיחרזמה אדליק .טס אדעמ בוחר ןרובלמ (אירוטקיו) ריעב אילארטסוא תנידמבו" :ולש ץמח
.("67 רפסמ רדנסכלא בוחרבו [הבישיה לש םדוקה ןיינב=] 11 רפסמ

םושיר לעו ,לודגה ןיינבה לש ןיינקה רמג לע יברל קינטוג ברה עידוה םוי ותואב דוע
ויהי אלש ואדוות אמתסמ" :בחר ךויחב ,ןופלטב ךכ-לע ביגה יברה .יברה לש ומש לע ותולעב
..."תואתנכשמ םע תויעב יל

חותפ קיש םשור יברה

העידי"ל - תישילשה - תדחוימ החישב יברה סחייתה ,הלואגה גח תודעוותהב ,םוי ותואב
ולכויש לודג תיב ,שדח ןיינב שוכרל . . קומע "םיל וצפק" םהש הילרטסואמ התע הז העיגהש
."הבחרה ךותמ הרות םש דומלל

:רמאו ךישמה יברה

עיגהל םיקוקז ויה אל זאו ,וז האצמה לע םילפונ םמצעמ םה ויה ,וניכז וליא
הביס וזיא ינפמש ןוויכמ לבא ;לודג ןיינבל רובעל םתוא וחירכיש ךכ ידיל
ירה - 'וכו 'וכו רתוימ אוהשו ירשפא יתלבכ הז ןיינע םהל הארנ היה ,היהתש
םיבייח םחרוכ-לעבש םהל הארנש ןפואב תאז גיהנה אוה זא לוכי-לכ אוה ה"בקה
.החוורמ הרידל סנכיהלו רצ םוקממ תאצל םה

:לואשלו ןפלטל םירלוד זבזבל יאדכ היהש תוקפס הברה ךכ לכ ויהש דע
עיגי ןאכמש םמצעב ורעיש רבכ םה הליחתכלמ אמתסמ ...םיל ץופקנש ןכתייה
-יהיו ...'תצרפו' לש ןפואבש אלא 'האנ הריד' קר אל תויהל ךירצש הנעמה
.תחלצומו הבוט העשב היהיש ןוצר

השעמב תופתתשה וז היהת רחא םע םיפתתשמ רשאכש - אוה הרותה ןוצרש ןוויכמ
תופתתשה - דבלב הבשחמבו רובידב הבוח ידי תאצל אלו (הלחתה רותב תוחפל)
ליגרכ תכרענה תיבגמהמ - םייוסמ םוכס ןאכמ ונתי רדנ-ילב ירה ,תואצוהב
.ןיינבה רובע - ולסכ ט"יב

עתפל יברה איצוה ,'תודיחי'ב קרוי-וינב קינטוג םייח ברה רקיבשכ ,ןכמ רחאל המ ןמז
םע תוצעייתה רחאל .חותפ רתונ קישה יכ הליג ותאצב קר .וידיל וריבעהו וילע םתח ,קיש
.$4,000 וב םשר ,הילרטסואל ובוש רחאל ,ןופלטב בוקודוח ברה

"הניפ ןבא רדס ,יברה תשקב יפל"

םיאבה םירבדכ יולב היבוט 'ר ת"הרהל (ל"ז) ןשרפ בוד 'ר ח"הרה בתכ ח"כשת זומתב ב"כב
:(בל תוא "בר השעמ" רודמ ,ד ךרכ 'ךלמ שדקמ')

יתחטבהל םאתהב הירדהנסב הנח תיב תא םיקהל א"טילש יברה לש ונוצר לע יאדווב ךל עודי"
שדוקב יתויהב .לאירוא ןוכישל ךומסה שרגמה תא דחיי אוה וז הרטמל .א"טילש ר"ומדא ק"כל
לפטל היונפ ךתעש יאדוובש רמא א"טילש ר"ומדא ק"כו ןיינעה ןודנ בוש זומתב ג"יב המינפ
."ןיינעב

:בתכ ובו קרבמ רגיש ןמז רובעכ

שרגמ לע "הנח תיב" תודלי ןגו תסנכ תיבל הבוט תמוסרפב הניפ ןבא רדס ,יברה תשקב יפל"
שרגמ תרבעהל םיכמסמ ןכה .םיירהצה-רחא באב ב"י םויל ,לאירוא ןוכש די-לע ,106 קולב 60
."לע-לא 246 הסיט ילויל 25-ב עיגא ינומלאה ןבדנה גציימכ ינא .106 קולב 60

.רדהו ראפ בורב ,הדעומב המייקתה הגיגחה

"םכילא ונווכ לומתא םירבדה"

תודסומ תמלשהו תמקהל יברה סחייתה ד"לשת (זומתב ז"ט) קלב תשרפ שדוק תבש תודעוותהב
ולביקש םתוא ףאו ;היינבה תא ומילשיו וכישמיש ,היינבה לש המוציעב םיזחואש הלא :הרות
לעופ ידיל םתטלחה איבהלו םיבוכיעו תועינממ לעפתהל אלש םיכירצ ,תונבל הטלחה םמצע לע
ומצע לע לביקש ימ ידי-לע םירפסה תספדהל עגונב צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ םע רופיסה רפיסו)
.(םיימשגה ויניינעל עגונב םג חילצה ףוסבלו וכרע יפכמ הלעמל היהש םוכס בדנתהו

ילעב םנשיו תמייוסמ הפוקתל היינבה תא ליבגמה קוח אצי לארשי-ץראבש ןוויכש ,ךישמהו
לע םילח םניא קוחה תולבגהש םשכש םיכמסומה םימרוגל ריבסהל שי ,ךכמ םיששוחה הרוחש הרמ
הרימש םניינעש הרותו ךוניח תודסומל רשקב םג ירה ,ןוחטבו הרימש םניינעש םיטלקמ
ץראה הזמ לובסת ,ךוניחב תוערפה םולשו-סח ויהי םאש ,רמאו .תולבגה וליחי אל - ןוחטבו
.הלוכ

(גל תוא םש 'ד ךרכ 'ךלמ שדקמ'ב אבוה) - תודעוותהה רחא םוי - זומתב ז"י 'א םויב
יברה ול הרוה םירבדה ןיב .תוקד רפסמ הכראש 'תודיחי'ל יקצדורוג החמש 'ר ח"הרה סנכנ
- לומתא ורבודש םירבדה" :רמאו ,ד"בח-רפכב "םירכובה תבישי" דסומה תיינבב וכישמיש
."םכילא ונווכ

החמש 'רל ונתנ (דחא דועו קירוק ,ןשרפ) םיריבג השולשש ךכל גאד ףא יברה ,העומשה יפל)
.(דסומה תיינב רובע $45,000

"תיבה-תרקע ןוצרכ"

בתכ ךכו ,הריד רבדב הלאשב התנפש השאל ,תואישנל ןושארה רושעהמ יברהמ הבושת הנה
:(ןושאר םוסרפ)

לע=] ד"ע אל ןיינעתהל רתוי בוט ,הרואית [יפ-לע=] פ"ע - םתריד ןיינעב
.השדח הריד תודוא [םא יכ=] א"כ ,רדח תפסוה [רבד

תובושת לש הרדס םיאצומ ונא (ד ךרכ) 'ךלמ שדקמ' רפסב התע הז ומסרופש םיבתכמה ללש ןיב
:ןתבחרהו תוריד תיינק אשונב

[ותגוז=] 'גוז תעדב הזב בשחתהל שי - םתריד םוקמ [רבד לע=] ד"ע - ובתכל
.'יחת

.ב"כשת בא-םחנמב 'גב יברה בתכ -

:יברה לחיא הבוגתב .השדח הריד תיינק לע יברל ינולפ רשיב ג"לשת תנשב

.תחלצומו הבוט העשב אהיו

:יברה בישה - שדחה תיבב היינבב ףיסוהל םא ל"נה תלאשל

.ףיסוהל

:יברה בתכ היינבה רמג רחאל וא [שדחה תיבל=] וישכע רובעל םא הלאשה לע

.('יחת ותגוז) תיבה תרקע ןוצרכ

:יברה בישה ,("ןומימ יעצמא . . שיש הארנ") יחכונה תיבב קיזחהל ךישמהל םא הלאשלו

.תיבה קיזחהל הז יפ-לע

םיחמומו םידידי םע ץעייתהל

:ז"כשת זומתב 'ד

לכ ראבי םהינפל ותביבסב םידידי םע ץעייתי - 'וכו הרידה רבד לע ותלאשל
.שורדכ םיטרפה

'יש וירוה תריד תקתעה תודוא לאשש הבישי רוחבל יברה בתכ כ"שת ןסינב ב"כב ךכל המודב
:רחא םוקמל

םע ץעייתהל םירוהה לע הזבש ןבומ - םיטרפ המכב היולת הזב הטלחהש ןוויכ
.םיטרפה םהינפל וטרפיש רחאל רתא לע םיאצמנה םהידידי

:ל"נה רוחבל בתכו ךישמה יברהו

דומילב הניתנו הריסמב ודצמ הפסוהש ,טושפ םג דועש אלא - ןכ םג ןבומו
תולאשמ יולימב ךרבתי םשה תכרבב ףיסות - היתווצמ םויקו השודקה וניתרות
.'יש וירוה לש םהיניינעב בוטה רודיסל םג הזבו ובבל

:א"כשת ןוושחרמב 'כ

.הווהב םיאנתה יפל ,םוקמב םיחמומה םע ץעייתהל ךירצ הרידה תריכמ ןיינעב

ץרמ ילעב םילהנמ

ד"בח ןוכיש תיינבל עגונב יברה בתכ (גכר ןמיס ,ד ךרכ 'ךלמ שדקמ') ח"לשת ןוויס שדוחב
:לואש-תעבג וא הליג וא תומרב

ךרפומ - הליג ,תומר

'ב לואש תעבגמ ץוח

לדתשהל ל"נה ןוכנ לוזב תורידהו ץרמ ילעב םילהנמ ויהי םאב

.אל - קפס םאב

יברל בתכש םידיסחה דחא .טרפלו ללכל היינב לש לודג דיסח ותויה תא שיגדמ יברה ,רומאכ
:(וצש 'מע ט"י ךרכ שדוק-תורגיא) האבה הבושתל הכז ,ותעד תא הביחרמ השדחה הרידה יכ

יתוקת - 'וכ םיביחרמש 'וכ םיטיהרהו הרידה רבד לע [בתוכש המב=] כ"שמב
ינוקית שוריפכ - ל"נה ל"זר רמאמבש תוימינפהו רקיעה ובלו וחומב קקוחש
.(ב,בכ) ו"או ןוקית רהוז

ד"יה שודקה םש-לע דסומ

:אבה הרקמב היה ךכ .םישדח םיניינב לש תמוסריפ יעצבמ יברה ללש ,םימייוסמ םירקמב

תודהיו הרות לע ושפנ רסמ"ש ד"יה וואנוקא דוד 'ר ח"הרה חצרנ מ"שת ןוושחרמב 'ד םויב
ןוושחרמב 'זל רוא ,חנ פ"ש יאצומ תודעוותהב ."הווצמ רבדב קוסעל וכלהב חצרנ"ו "היסורב
ערואמל םג יברה סחייתה ,'וג חוחינה חיר תא 'ה חריו ה"ד רמאמה תרימא תעב ,מ"שת'ה
-424 'מע 'ב ךרכ 'ןויצ-םחנמ - םחנמ-תרות'ב הספדנ החישה) םשה שודיק לע הגירהד ל"נה
לע הבישי ןיבישומ" - הרות םע ערואמה תא רשקל ארק תודעוותהה ךלהמב ךכ-רחא םגו .(425
.איהה הנידמהמ ועיגהש םידוהי רובע טרפבו ,הרות לש דסומ דסייל - "ורבק

:יברל החפשמה ינב לש םבתכמ ןלהל

מ"שת ח"רמ 'ח ה"ב

א"טילש ר"ומדא ק"כל

ר"הומ ונרומ וניבא םש לע שדח דסומ דסייל ותארוהו א"טילש ר"ומדא ק"כ תחישל םאתהב
תלהנה םע דחיב ונתיבב 'יש ש"נא תפיסא ח"רמ 'ז 'א םויב המייקתנ ,ד"יה םירפא 'רב דוד
:ועיצהו דחוימ דעו רחבנ דמעמ ותואב ."ירפ" דסומה

ונתנוכשב שדח ןיינב ןיינקל רלוד ןוילימ יצח לש תיבגמ 'וכו תונותעב זירכהל (א
הלעמו שמח ליגמ לחתה איהה הנידמה ידלי רובע (ירפ דסומה תרגסמב) השדח הבישי רודיסל
ליחתת םידימלתה תלבקו המשרה .(הלעמו 'ח ליגמ םידימלת קר "ירפ" תבישיב ולבקתנ ע"ע)
.רחא םוקמב ודמלי ןיינבה גישנש דעו דימ

ק"כש שקבנו ."דוד חמצ" וא ,"דוד תלחנ" ,"דוד להוא" ,"דוד תיב" :דסומל תומש תעצה (ב
.ושדק תעד יפל םש עובקל וא ולא תומשמ דחאב רוחבל ונכזי א"טילש ר"ומדא

ק"שצומב וא ברעב ("העבשה" ימי םויס) ח"רמ 'י 'ד םויב הפיסאל 'יש ש"נא תא אורקל (ג
.ל"נה תיבגמל םתמורת שקבלו אריו וא ךל-ךל 'פד

ותכרבו הז לכב א"טילש ר"ומדא ק"כ לש השודקה ד"ווח םישקבמ וננהו העצה רותב אב הז לכ
.הגלפומו הבר החלצהב היהיש השודקה

"ללכ ישעמ וניא"

[מ"שת ח"רמ 'ח ירחא] םינפבש הנעמה אב הז םבתכמ לע

."ללכ ישעמ וניא" - תונותעב זירכהל (1

תוריכזמ ,הלהנה) ירמגל שדח דסומ תמקהב אל םגו שדח ןיינבב ךרוצ ןיא" (2
םישדח כ"וכ חקי ז"הו ?הזל םימיאתמה לכ ואצמי הפיאש ףסונ ,('וכו 'וכו
.'וכו

." "דוד להוא" דסומהב וז הקלחמל" תומש תעצה (3

-ינב ךוניחב רזע א"כ - 'וכו תמוסרפו ףסכ תפיסא אל התיה יתנווכ" (4
.ב"ויכו איסורמ ואבש לארשי

לעגאנ ץיפש ןפא אלו הזב םיקסוע רבכש ד"בחד תודסומה םע הזב ורבדתיו (5
הזב וקסעתיש םישנא ואצמיו םיאתמה ץרמבו יעבדכ ושעי - םהמע תופתושבש -
תריכש ,תושדח תותכ דוסי ,תותכה תבחרה ךרוצל קר ףסכ תיבגמו - 'וכו יעבדכ
.ב"ויכו ז"כב ליעפ שיא

.צ"הע ריכזא .הבר החלצהבו תונלטב ילב ז"כ אהיש ר"היו (6תודיסחה ינייעממ


תודלות תשרפ


(טי,הכ) קחצי תא דילוה םהרבא

רתסלק רצ . . הרש הרבעתנ ךלמיבאמ םירמוא רודה ינציל ויהש יפל :קחצי תא דילוה םהרבא
(י"שר) קחצי תא דילוה םהרבא - לכה ודיעהו ,םהרבאל המוד קחצי לש וינפ

רחא יוביר ןיאו ,יוביר רחא יוביר" ומכ אוה "םהרבא םהרבא" .דסח תניחב אוה םהרבא
תעפשה" ךרד -לע אוהו .הרובג ,"קחצי" איה האצותה ןכלו .(ג"כ םיחספ) "טעמל אלא יוביר
."לבקל םילוכי םניא - הבוט בור םהל

ןידל תכייש תוכלמה תריפסו ,"תוכלמ" רפסמכ ,496 היירטמיגב - "םהרבא םהרבא" :ךנמיסו
.("והילא חתפ) "אשידק אתוכלמ קדצ" ירהו ,"ןיד והיא . . קדצ" רמאמכ .הרובגו
(חכר 'מע ,ב ךרכ קחצי-יול יטוקיל)


(זכ,הכ) םילהוא בשי םת שיא בקעיו

(י"שר) רבע לש ולהואו םש לש ולהוא :םילהוא בשוי

:"קדצ חמצ"ה ר"ומדא ק"כ רמוא

:הפ-לעבש הרותו בתכבש הרות דגנכ םינווכמ - םיבר 'ל - "םילהוא"

.("ה"בקה לש ויתומש הרותה לכ") בתכבש הרות דגנכ - םש

הלגמ הפ-לעבש הרותו ,יוליגו הכשמה ןושלמ אוה 'רבע' ןכש) הפ-לעבש הרות דגנכ - רבע
.(בתכבש הרותב בותכ רשא תא הכישממו

.הפ לעבש הרות להואל בתכבש הרות להואמ ךישמה בקעי - "םילהוא בשוי . . בקעי"
(290 'מע 'א ךרכ הרותה-רוא)


(דל,הכ) םישדע דיזנו םחל ושעל ןתנ בקעיו

,אופא עודמ .(י"שר) "תומודא םישדע" ,"הזה םודאה םודאה ןמ אנ ינטיעלה" קר שקב וישע
?םחל םג בקעי ול ןתנ

:דוסה ךרד-לע רבדה תא ראבל שי

,(3x26=78) 'יוה םש םימעפ השלש היירטמיגב 'םחל' יכ) 'תולדגד ןיחומ'ל זמור "םחל"
.'תונטקד ןיחומ' תניחב אוה ,תוינטק - םישדע וליאו .(תולדגד ןיחומל זמורש

"תומודא םישדע" שקיב ןכל .תורובגו םיניד תניחב םהש ,'תונטקד ןיחומ'מ קנוי וישע
.(תורובג לע הרומ אוה ףא םודא ןווג)

ןיחומ'ב 'תולדגד ןיחומ' ךישמהש ונייהד ,'תולדגד ןיחומ' ,םחל םג ול ןתנ בקעי םלוא
.וישעל הלפמ ףוס-ףוס אובת הז ידי-לעש ידכב ,'תונטקד

..."םחל והליכאה - ךאנש בער םא" ,(הכ ילשמ) רמאנה ךרד-לעו
(דפק 'מע קחצי-יול יטוקיל)


(בי,וכ) איהה ץראב קחצי ערזיו

יקרפ) םיינעל הקדצ ערזו ונוממ רשעמ לכ תא חקל - אלא ?םולשו סח קחצי ערז ןגד ערז יכו
(ג"לפ א"רד

?ןגד ערז קחציש ךכ לע ההימתה רשפ המ

ויה םלוכ םהירביא לכ"ש תרמוא תאז ,"הבכרמה ןה ןה תובאה" (ז"מפ ר"ב) ורמא ל"זר :אלא
ןכתיי ךיא ,ןכ-םאו .(ג"כ קרפ אינת) "םהימי לכ . . הזה םלוע יניינעמ םילדבומו םישודק
?'וכו ןגד תעירזב קסעתי קחציש

לש ימינפה ןכותהש רמולמ ונל הלילח .ןגד קחצי ערז תוינוציחבש ףאש ,שרדמה שרפמ ןכל
םייקל לכויש ידכ ןגד ערז קחצי ;הקדצל התיה הנווכה אלא .הטושפכ ןגד תעירז היה העירזה
."ןגד ערז" אלו "הקדצ ערז"ש אצמנ .רשעמ תווצמ

ףא רוטפ ,ילכ ךותב רועישכמ תוחפ ןילכוא איצומהש ,איה הכלהה :תבש תוכלהב רבדל המגוד
ןיא יזא ,לכואל לפט ילכהו ליאוהש ,ונייהו .(גצ תבש) לכואל לפט ילכהש ינפמ ,ילכה לע
.לכוא תאצוהכ אלא ,ילכ תאצוה תבשחנ וז האצוה
(74 'מע 'ה ךרכ תוחיש-יטוקיל)

* * *

ולצא שרופמש ןושארה אוה קחצי) "רשעמ שירפה קחציו" (ט"פר םיכלמ תוכלה) בתוכ ם"במרה
רשעמ ול ןתיו" (די תישארב) רמאנ םהרבאב רבכ - םישרפמה והמתו .(רשעמ תווצמ םייקש
."לכמ

:ונרוד אישנ יברה תאז ץרתמ

רשא" :םש בותכה ךשמהמ עמתשמש יפכ ,דבלב המחלמה ללשמ רשעמ שירפה םהרבאש דמול ם"במרה
רשא םיכלמהו רמועלרדכמ חקלש ללשהמ ונייהד ,"לוכמ רשעמ ול ןתיו ,ךידיב ךירצ ןגימ
אופא אצמנ .ןיידמ תמחלמב וחקלש חוקלמהו יבשהמ סכמה תמורת תמגודב היה הז רשעמ .ותיא
תווצמ םייקש (וב שרופמש) ןושארה אוה ,ויתודשב החמצש האובתהמ רשעמ שירפה רשא ,קחציש
."ךערז תאובת לכ תא רשעת רשע" - רשעמ
(68-69 'מע ,ה ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(גי,וכ) דאמ לדג יכ דע

(י"שר) ךלמיבא לש ובהזו ופסכ אלו ,קחצי לש ויתודרפ לבז - םירמוא ויהש :דואמ לדג יכ

?"רקב הנקמו ןאצ הנקמ" היה קחציל ירהו ,אקווד "ויתודרפ"ב קוידה והמ ,הרואכל

:שטירזממ דיגמה ברה שרפמ

.דוריפ ןושלמ - "ויתודרפ" .רודמ תיב ,לובז תיב ןושלמ אוה - "לבז"

זאש תושרה יניינעב קסועה םדאל זמר אוהו .דוריפ לש םלועב רודמ תיב - "ויתודרפ לבז"
.דוריפה םלוע אוהש ,ימשגה הזה-םלועב "הריד" לש בצמב אצמנ אוה

קחצי) גונעתו החמש םרוג תושרה יניינעב קידצה לש וקוסיע - "קחצי לש ויתודרפ לבז"
,רשאמ רתוי ,הלעמל (קוחצ ןושלמ

-יבא לש תווצמו הרותב קסועה ליגר שיא לש ותדובעל זמורה - "ךלמיבא לש ובהזו ופסכ"
.בהזו ףסככ ולצא םה םיבושחו ,םלועה ךלמ ,םימשבש וניבא ,ךלמ

ךרבתי וב הקובדו הרושק ותבשחמ ,זא םג הנה - םלועה יניינעב קסוע קידצהשכ יכ
םיגיס םהב םיברועמ - תווצמבו הרותב וקסע תעב םג ,ליגר םדא וליאו .םישודק םידוחייב
.תוראפתהו הוואג לש ןכו ,תורז תובשחמ לש תלוספו

."ךלמיבא לש ובהזו ופסכ אלו קחצי לש ויתודרפ לבז" ,ןכ םא והז
((26 'מע) 'ב 'מע גי ףד הרות-רוא)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

ישילש םוי
ולסכב 'ז

תליפתמ ,ןכ-לעו ,'םימשג תלאש'ל םוי םישולש ואלמ רבכ ,הנשה ולסכב 'ו םוי םלשנשכ
.1רוזחל ךירצ וניא 'רטמו לט' לאש םא קפתסמה ,ברעב ינש םוי לש תיברע

ישימח םוי
ולסכב 'ט
ריעב דובכ ותחונמו ,ח"פקת תנשב) אלוליה-תוקלתסההו (ד"לקת תנשב) תדלוהה םוי
:תואישנה תונש) ד"בח יאישנל ינש רוד ,ע"נ רעבוד ונבר יעצמאה ר"ומדא ק"כ לש (ןי'זעינ
.תודעוותה םוי .2(ח"פקת-ד"עקת

:ףיסוהל ידכ ,וז 'ןוצר תע' ולצני ,ףטו םישנ םישנא ,תחאו דחא לכ

.3'רהנה תובוחר'ד ןפואבו ,תדלוההו אלוליהה לעב לש ותרות דומילב (א

.הליפתה תדובעב (ב

וא אלוליהה לעב לש תדחוימה ותדובעל ךיישה ןיינעל - בוט המו ,הקדצ תניתנב (ג
.4ומוקמ יאלממ וניאישנ וניתובר תדובעבו ותדובעב םיקסועה תודסומל

יניינעב תובוט תוטלחה םיפסאנה םהילע ולבקי הב ,החמש לש תודעוותה םייקל (ד :ןכו
יעבדכ תונכהל רשקב םג רבדל - "תבשב רוביצ יכרוצ לע ןיחקפמ"ש ןוויכמו .5תווצמו הרות
.6הכונחד תויודעוותהב ןכישמהלו ,ולסכ ט"יד תויודעוותהל

ןימולשת תויהל ךירצ ,הנשה םויב וקלח וא ל"נה השענ אל היהתש הביס וזיאמ םאש טושפ
.5םיכומסה םימיב המלשהו

.7ןונחת םירמוא ןיא החנמ תליפתב

ישיש םוי
ולסכב 'י

אוהו ,8ז"פקת תנשב קסבטיווב ורסאממ ע"נ יעצמאה ר"ומדא ק"כ ררחתשנ וב - הלואגה גח
.9םע בורב תודעוותה ךורעל םיגהונו .ןונחת וב םירמוא ןיאו ,ש"נאל החמש םוי

הדילה איה ולסכ ט"י-ו 'י ןיב ;תירבה איה ולסכ ט"י ,דיסח לש הדילה ןמז אוה ולסכ 'י"
.11"דיסח לש ותדיל איה תידיסח תודעוותה .ד"וימ איה הלחתהה .10
.ןוושחרמ 'ז ד"בח-ללוכ חול ,א"יס אכ 'יס ןחלשה תוצק ,י"ס דיק 'יס ז"הדא ע"וש (1

.ו"לשת ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוה 'יעצמאה ר"ומדא - תודלותה רפס'ב וספדנ ותוקלתסהו וייח תשרפ (2

הנשמ קרפ דומלל :םג ,ןסינ 'בל רשקב ,296 'מע אכ קלח תוחיש יטוקלבו .382 'מע ב"נשת שדוק-תוחיש (3
.(דחא קרפ םינפ-לכ-לע) שודקה ומשמ תחא תואב ליחתמה

.תבט ד"כל רשקב ,הגומ ,286 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה פ"ע (4

.276 'מע אכ ךרכ תוחיש-יטוקיל הארו .292 'מע םש - ל"נה החישל תופסוה פ"ע (5

.389 'מע ב"נשת שדוק-תוחיש (6

,האבה הרעהבש 'תודלותה רפס') ותלואג לע רשבתנ ,ז"פקת ולסכ 'ט ,אציו פ"שבש ףאו .ד"בח-ללוכ חול (7
הלואגה גחש םשכ ,'הרושב םוי' אוהש זומת ב"י הלואגה גחב ומכ ט"ויל הז םוי ותעשב עבקנ אל - (113 'מע
תאצוה 'שדוק דב' סרטנוקב ראובמכ ,יעצמאה ר"ומדא קלתסנ הירחאלש הנשבש יפל ,ךכ-לכ עבקנ אל ומצע הזה
.ת"הק

קרפ ,ל"נה 'יעצמאה ר"ומדא - תודלותה רפס'ב ,ל"נה 'שדוק דב' סרטנוקל אובמב - הלואגהו רסאמה תשרפ (8
תלואגו רסאמ' סרטנוקב םסרפתנו םגרות ,הנורחאל הלגתנש ,ומצע קיתה ןבומכו .טס תרבוח 'תומישר' .ח
.ח"נשת ןילקורב ,ר"ימש תדוגאו ת"הק תאצוהב 'יעצמאה ר"ומדא

.ד"בח-ללוכ חול (9

.ינימשה םויב הניא הרואכל תירבה עודמ םג ריבסמ הזש ןכתיי (10

הנווכה ילואו .רואיב ךירצ ןושלה לפכ .90 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס .976 'מע ג"ח םירוביד-יטוקיל (11
.לוטיב הניינעש ,ד"ויב איה הלחתההש


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il