- ח"ער - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה ולסכב א"י * אציו 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול הכלה ירוריב רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


-אדוחי לע וחחושי בוחרב םיכרבאש
האתת-אדוחיו האליע


ןקזה ר"ומדאו 'ה תא דובעל ךירצ ךיא הליג בוט-םש-לעבה
שדיח בוט-םש-לעבה * 'ה תא דובעל רשפא ןפוא הזיאב ריבסה
תסחייתמ וזש הליג ןקזה ר"ומדאו תיטרפ-החגשהה ןיינע תא
ותטיש * םתושחרתה ןפואל םג אלא ,םיעוריאה םצעל קר אל
הבחרתה הגשהו הנבהב רבד לכ שיבלהל ןקזה ר"ומדא לש
אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * יעצמאה ר"ומדא ידי-לע רתויב
ונרוד


םיכרבאה תכרדה לע הנוממ היה - ןקזה ר"ומדא לש ותואישנ ימיב - יעצמאה 1ר"ומדא .א
.2("טיילעגנוי יד") םיריעצה

יעצמאה ר"ומדאמ רגובמ היהש ,עלעשארטסמ ןרהא 'ר צ"הרה הנוממ היה םירגובמה לע -
ר"ומדא היה ,(מ"קת) 3ם"מה תונשב ,ןקזה וניבר לצא ףפותסהל ןרהא 'ר צ"הרה אובב ,ירהש]
'ר צ"הרה הנמתנ ןכלו ,[דבלב םינש רשע וא הנומש ןב רענ (ד"לקת תנשב דלונש) יעצמאה
- .םיריעצה לע יעצמאה ר"ומדאו ,םירגובמה לע ןרהא

לאששכו ,תודיסח ירבדב םהיניב םיחחושמו םילייטמ םיכרבא ינש יעצמאה ר"ומדא האר םעפ
החגשה ןיינעב ט"שעבה לש שודיחה תודוא ורבידש ,ובישה ?םהיניב ורביד ןיינע הזיאב םתוא
הלע םג :אמגודלו ,םמודו חמוצ ,יחה ןימ לע םג אלא ,רבדמה ןימ לע קר אל איהש ,תיטרפ
.לגלגתהל הילעש םוקמהו ןמזה לע טפשמו ןידב ,תיטרפ החגשהב אוה ץוחב לגלגתמה לבונ

:רמאו ןקזה ר"ומדא ףיסוה ,ןקזה ר"ומדא ויבאל ךכ לע רפיס יעצמאה ר"ומדא רשאכ

םא ,ולוגלג תביס ינפוא לע םג םא יכ ,לגלגתמה הלעה לע איה תיטרפ החגשההש יעבמ אל
.המודכו חור תבישנ ידי-לע וא םדא ידי-לע

לע םג אלא ,הלעה לוגלג ,ומצע ערואמהו רבדה לע קר אל איה תיטרפ החגשהש) הז ןיינע
רמאמהב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ראבמ - (חור ידי-לע וא םדא ידי-לע ,רבדה השענ ובש ןפואה
:5ל"זו ,4אתשה ולסכ ט"י תארקל רואל אציש

תיטרפ החגשההש תאז דוע הנה ,תיטרפ-יטרפ החגשהב אוה םלועב אצמנש רבד לכד תאז דבל"
םוקממ תלגלגתמו ןליאה ןמ תלבונה הלע לשמ ךרד-לע ומכו ,תוביסד תוביסו תוביסהב םג איה
-םג אוה ,םדא חוכב וא חור ידי-לע םא הלוגלג ןפוא וליפא םגו ,תיטרפ החגשהב אוה םוקמל
."תיטרפ החגשהד טפשמו ןידב ןכ

יזח יווה יכ ןנחוי 'ר :'א ג"סד ןילוח 'מגב אתיאדכ אוה הז רבד דוסי"ש ראבל ףיסומו
טופשל ךלש התנמזש ,הבר םוהתב ףא ךיטפשמ . . י"שרפו . . 6הבר םוהת ךיטפשמ ,רמא ,ךלש
רבד לכב אוה תיטרפ החגשההש ירה .ל"כע ,תומל םינמוזמה תימהל םיה תגדב ךתמקנ תושעלו
."ולש םיטרפ-יטרפהב

תרות ירבדב ומע וחכוותהש םתואל הבושתו היאר ע"נ ןקזה וניבר איבה 7הזמ"ש ,ךישממו
,םדאה ןימ לע קר אוה תיטרפ החגשהש םירמוא ט"שעבה תרות ידגנמש . . ט"שעבה וניבר
ךלשה תא ןימזמו טפשמו ןיד שי םיה תגדב ירהש תיעבט היארב לודגה וניבר םהל חיכוה
ידעלבמ רופיצ םגד 8חלשיו שרדמבו" ,םייסמו ."'וכ םינמוזמה ןתואב ותמקנ תושעלו טופשל
."'וכ ילוקפס וא סומיד זירכמו אצוי לוק-תבד ,ידצתמ אל אימש

שרדמהמ אלו ,אקווד ןילוחב ארמגהמ ט"שעבה תטישל היאר איבה ןקזה וניברש םעטה רואיבבו
רבדהל עגונב קר אל איה תיטרפ החגשההש היאר שי ןילוחב ארמגהמש ,רמול שי - חלשיוד
:רבדה תביסו ןפואל עגונב םג אלא ,(חלשיוד שרדמהמ םג חכומש יפכ) ומצע

ךכל ףסונ - "זירכמו אצוי לוק תבד ,ידצתמ אל אימש ידעלבמ רופיצ םג"ש ,חלשיוד שרדמהמ
לע םג חיגשמ םהלש רשהש ,םהלש רשהמ היה זלה לוקה"ש (9בקעי תלהקה בתכש ומכ) שרפל שיש
םגש (קר) איה החכוהה ,ירה ,(10"ךיטפשמ" והזש שרופמ ןילוחב ןכ-ןיאש-המ) "ונימ יטרפ
,11("ילוקפס וא סומיד") תדוצינ היהתש וא דייצהמ לצנית םא תיטרפ החגשה שי רופיצ לע
תיטרפ החגשההש (א) :רמאמהב ר"ומדא ח"ומ ק"כ קיידמש יפכ - חכומ ןילוחב ארמגהמ וליאו
םינמוזמה" םה ימ עבקנ ויפ לעש) "טפשמו ןיד שי םיה תגדב ירהש" - רבד לכ לע איה
" - םיה תגדב טפשמו ןידה םייקתי ובש ןפואה לע םג איה תיטרפ החגשההש (ב) ,("תומל
."'וכ םינמוזמה ןתואב ותמקנ תושעלו טופשל ךלשה תא ןימזמו

םאתהב איה תיטרפ החגשה ןיינעב ט"שעבה לע ןקזה ר"ומדא לש הפסוההש ,רמול שיו
:תודיסחה תרותד ןיינעה תוללכב ט"שעבה לע ולש הפסוהל

ראבמ - ט"שעבה לש תודיסחה ךרדו תרותל ןקזה וניבר לש תודיסחה ךרדו תרותד סחיה תודוא
הארה ןקזה וניברו ,ךרבתי 'ה תא דובעל םיכירצ ךיא הארה ט"שעבהש 12ר"ומדא ח"ומ ק"כ
.ךרבתי 'ה תא דובעל רשפא ךיא

ר"ומדאו ,תודיסחה יכרדב הדובעה תויהל הכירצש - ומצע רבדה תא הארה ט"שעבה :רמולכ
השענ ודי-לעש ןפואה תא הארה - ד"בחב הגשהו הנבהב םיניינעה ךישמהש הז ידי-לע- ןקזה
.13רבדה

השענ ובש ןפואה הנימ-אקפנ יאמלו ,ומצע רבדה אוה רקיעה ירה :לואשל םילוכי הרואכל]
שגדומכו ,רבדה השענ ובש ןפואה םג אלא ,ומצע רבדה קר אל עגונש איה תמאה לבא - ?רבדה
,המצעלשכ הדובעה קר אל עגונש ,ונייה ,14"החמשב 'ה תא ודביע" :'ה תדובע תוללכל עגונב
.[אקווד החמשב - הדובעה תישענ ובש ןפואה םג אלא

תיטרפ החגשהד ןיינעה תא הליג ט"שעבהש - תיטרפ החגשהד ןיינעהל עגונב הז ךרד-לעו
קר אל איה תיטרפ החגשההש ףיסוה ןקזה ר"ומדאו ,רבד לכ לע תיטרפ החגשה שיש ,ומצעלשכ
.ל"נכ ,רבדה השענ ובש ןפואה לע םג אלא ,ומצע רבדה לע

:אקווד יעצמאה ר"ומדא(ל רמאנו) ידי-לע הלגתנ הז ןיינעו

םאתהב ,רומאכ ,איה ,רבדה השענ ובש ןפואהל עגונב םג תיטרפ החגשהד ןיינעהב הפסוהה
דובעל - ןפואה - רשפא ךיא הארהש ,תודיסחה ךרדו תרותב ןקזה ר"ומדא לש הפסוהה תוללכל
.ד"בחד הגשהו הנבהב םיניינעה ךישמהש הז-ידי-לע ,ךרבתי 'ה תא

15עודיכ ,יעצמאה ר"ומדא ידי-לע רקיעב התשענ ד"בחד הגשהו הנבהב םיניינעה תכשמהו
,הניב אוה יעצמאה ר"ומדא לש וניינעו ,הדוקנ ,המכח אוה ןקזה ר"ומדא לש וניינעש
םה ןקזה ר"ומדא לש םירמאמהש ,םהלש תודיסחה ירמאמב םיאורש יפכ ,תוטשפתהו תובחרתה
יבגל תוכיראב םהש ,גרוברטפ ירחאלש םירמאמה םג ,ןכש ,(תודוקנ לש ןפואב) רוציקב
לש ןפואב ,תודיסחה ירמאמב תוכיראה וליאו ,רוציקב ןיידע םה ,גרוברטפ ינפלש םירמאמה
.אקווד יעצמאה ר"ומדא ידי-לע השדחתנ ,הניבד תוטשפתהו תובחרתה

ל"ירהמה - .("טפא רעייז") תובורק םיתעל ,יפושב תודיסח רמוא היה יעצמאה ר"ומדא
ןעשנ היה יעצמאה ר"ומדאו ,תודיסח עומשל וילא אובל דימת גהונ היה (קדצ-חמצה לש ונב)
.16"רעדנעטס ןיימ" :וארוק היהו ,תודיסחה תרימא תעב וילע

היה אל ותעתפהלו ,תודיסח תרימאל - שדוק-תבשה םויב - ליגרה ןמזב ל"ירהמה אב תחא םעפ
17(דודה וא) אבסהש - ההימתב - ול רפיסו קדצ-חמצה ויבאל ל"ירהמה אב .תודיסח רמאמ
.המואמ קדצ-חמצה והנע אלו ,םויה תודיסח רמוא וניא יברה

:היה ךכ היהש השעמו

ר"ומדא ןנואתה םירבדה ןיבו ,םהיניב קדצ-חמצהו יעצמאה ר"ומדא ורביד תבש ברע ותואב
תודחפה תובורק םיתעל ול ויה ,רסאמה דבלמש עודיכ) תודחפהמ לבוסש ךכ לע יעצמאה
דצמש - ולש תודיסחה תרימא ןפוא םע הרושק ךכל הביסה ילואש ,קדצ-חמצה ריעהו ,(תונוש
.(ןקזה וניבר) ברה ירבד עלביהל םילולע הרימאה יוביר

ליגרה ןמזב תודיסח יעצמאה ר"ומדא רמא אל תבש התואבש ךכל ומרג ל"נה קדצ-חמצה ירבד
.18שדוקב וכרדכ תודיסח רמאו יעצמאה ר"ומדא אצי ,תודחא תועש רובעכ ,ךא ,תבש לכבכ

בוחרב םתכלב םיכרבאש ("ךיז טשטניוו רע") ומצעל לחאמ אוהש 19רמא יעצמאה ר"ומדא
.האליע-אדוחיו האתת-אדוחי תודוא םהיניב וחחושי

ןיא ,ןכש ןוויכו ,תמייקתמ יאדווב - לארשיב אישנו קידצ לש הכרב (:ר"ומדא ק"כ םייסו)
,ב"ויכו גרובסמאיליווב ,ןאכ ,ןילקורבב ,בוחרב םתכלבש ,םמצע םיכרבאב אלא יולת רבדה
.האליע-אדוחיו האתת-אדוחי תודוא םהיניב וחחושי

התארנ אלשכו ,הנבלה שדקל ר"ומדא ק"כ אצי הלדבהו שדוק-תבש יאצומד תיברע תלפת רחאל]
[:רמאו ורדחל סנכיהל ר"ומדא ק"כ בש - םיבעב םיסוכמ ויה םימשהש ןוויכ הנבלה

,20רפיסו ,םיבעב םיסוכמ ויה םימשהשכ הנבלה שדקל ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ אצי םעפ
הסוכמ התיהש הנבלה שדקל לוכי היה אלש ןאלשימערפמ ריאמ 'ר צ"הרה לצא הוה אדבועש
יננעש ןוויכ ,הרואכלד ,רבדמב לארשי ינב תויהב הנבלה שודיק תודוא רבדל ליחתהו ,םיבעב
,ץריתו ?דובכה יננע הוריתסהש הנבלה שדקל םילוכי ויה ךיא ,הלעמלמ םג םופיקה דובכה
םילפקנ דובכה יננע ויהו ,("לכיט ןטימ ןאטעג ךאמ א") תחפטמב ףנפנמ היה וניבר השמש
םימשה ורהבתנ ,תחפטמב ףנפנמ וניבר השמ היה ךיא ריאמ 'ר צ"הרה הארהשכו ,הנבלה דגנכ
השוע היה ךיא הארהו ותחפטמ תא איצוה ,הז רופיס רפיס ע"נדא ק"כ רשאכ - .הנבלה תיארנו
.הנבלה תיארנו םימשה ורהבתנ ,זאו ,ריאמ 'ר צ"הרה

שדקל לכונ ילוא - ןכ תושעל םילוכיש םידוהי הלאכ ןאכ םיאצמנ םא (:ר"ומדא ק"כ םייסו)
.הנבלה

(:ךויחב ר"ומדא ק"כ הנעו ,לוכי יברהש רמא םיחכונה 'א)

...השעמה יתרפיסש ךכב יד

תינברה ומא תיבל ךלהו ,הנבלה שדקל ("קירוצ דלאב םוק ךיא") ףכית בושיש רמא כ"חאו]
.הנבלה תיארנו םימשה ורהבתנ ,ןמז ךשמ רובעכ רזח רשאכו ,הלדבה ךורעל תינקדצה

.[21ולסכ ד"וי הלואגה גחל רשקב תודעוותה וכרעיש ר"ומדא ק"כ הרוה הנבל שודיק רחאל
(הגומ יתלב - ב"ישת'ה ולסכב 'ט ,אציו תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
.(ךליאו הס ע"ס ה"ח שדוק-תורגא) ב"ישת'ה ולסכ 'ז בתכמ םג האר (1

.(זומת ז "םוי םויה"ב קתענ) דת 'מע ג"ח צ"יירהומ ר"ומדא שדוק-תורגא (2

.ב הרעהב ו"כפר א"ח 'יבר תיב' - "ג"מקת תנש ךרעב" (3

'מע ו"פרת מ"הסב ז"חאלו .ותלחתב ג"ח םיסרטנוק מ"הסב ספדנ) ו"פרת ולסכ ט"יד דחאב ךיראמה לכ ה"ד (4
.(ךליאו אנק

.(ונק 'מע ו"פרת .ד"וי 'מע םש םיסרטנוק מ"הס) ג"פסב (5

.ז,ול םיליהת (6

.(בלק 'מע רוא-להי) פ"הע םיליהתל קדצ-חמצה תומישר םג האר (7

.(ב"עס,זט ז"ע - סומיד ה"דותב אבוה) א"ה ט"פ תיעיבש ימלשוריב ה"כו .ו,ט"עפ ר"ב (8

.החגשה ךרע (9

.41 הרעה 64 'מע ז"ח ש"וקל האר (10

.םש ימלשוריהו שרדמה ישרפמ האר (11

'מע א"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' םג הארו) 292 'מע ח"שת מ"הס .הסש 'מע ב"ח ולש שדוק-תורגא (12
.(נ"שו .190

.ךליאו 251 'מע .ךליאו 246 'מע ט"יח ש"וקל םג האר (13

.ב,ק םיליהת (14

-תרות') ט"ס א"ישת אציו פ"ש תחיש םג הארו .(19 'מע שיר ב"שת ש"הס) הפוסב ב"שת ולסכ ד"וי תחיש (15
.נ"שו .(106 'מע ב"ח 'תויודעוותה - םחנמ

.244 'מע םולש-תרות ש"הס (16

.קדצ-חמצהל סחיב - דודה וא ,ל"ירהמהל סחיב - אבסה (17

.(ל"ומה) ל"נה ששחל םוקמ ןיאש אנקסמל עיגהש דע 'וכ תעדה תקמעהב ןנובתהש ירחאל ,הארנכ (18

.104 'מע ב"שת ש"הס האר (19

.37 'מע ג"פרת ש"הס םג האר (20

דעוותהל םילוכיש 'א רמאו ,ולסכ ד"וי יאצומב וא לילב תודעוותהה ךורעל םא ט"וקש הררועתנשכ (21
.בוט יאדווב והז :ורמאב ר"ומדא ק"כ םיכסה ,םהינשב


,ןילקורבב ,בוחרב םתכלבש ,םמצע םיכרבאב אלא יולת רבדה ןיא
-אדוחיו האתת-אדוחי תודוא םהיניב וחחושי ,ב"ויכו גרובסמאיליווב
האליע
הנעו ,ורהבתי םימשהו תחפטמב ףנפנל לוכי יברהש רמא םיחכונה דחא
...השעמה יתרפיסש ךכב יד :ךויחב יברה

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


לכמ םימעוט רבכ "תבש ברע"ב
"תבש"ה ילישבת


?"םלועה לכ קסע"ב יונישה שחרתי דציכ

דובעש אלא ,חישמה תומיל הזה םלועה ןיב ןיא" :ם"במרה קסופ - חישמה תומיל עגונב
."דבלב תויוכלמ

'ה תא תעדל אלא םלועה לכ קסע היהי אל . . ןמזה ותואבש ןוויכמ :רתויב הומת ,הרואכלו
יניינעב קסעה םוקמב רשאכ ,הזמ רתוי לודג יוניש ךל ןיא - "םארוב תעד וגישי . . דבלב
ם"במרה רמוא דציכ ,ןכ-םאו ,דבלב 'ה תא תעדל אלא קסעה היהי אל (ב"ויכו רחסמ) םלועה
!?"דבלב תויוכלמ דובעיש אלא חישמה תומיל הזה םלוע ןיב ןיא

ןמ גוליד לש ןפואב היהי אל ("םארוב תעד וגישי") הז ןיינעש רמול חרכהב יאדוו אלא
ךכל וננוכתיו ולגרתיש ןפואב ,םא יכ ,(הזמ רתוי לודג יוניש ךל ןיא זאש) הצקה לא הצקה
תעד תגשהד ןיינעה היהי ,חישמה תומי ינפל ,"תבש ברע"ב רבכש ןוויכמ - עבטה יכרדב
!תודיסחה תרות דומיל ידי-לע םארוב

יוניש ןיא הז ןיינעבש רמול ךיישש ,ךכ ידכ דע ,אקווד הגשהו הנבה לש ןפואב ,רומאכו
תויוכלמ דובעיש אלא חישמה תומיל הזה םלוע ןיב ןיא" ,ןכלש ,חישמה תומיל הזה םלוע ןיב
!!"דבלב
(427 'מע ,די ךרכ תוחיש יטוקיל)


?תוימשגב םלועה תגהנהל םג עגונ "הימעוט"ה םאה

רשאכ -] םהרבא -ןגמב אבומו ל"זיראה יבתכב בותכהל עגונהב ,םינורחאמ הכלה רוריב ונשי
ןיינע והז לבא ,הלבק ילעבל קר עגונ הזש בושחל ןכתיי ,ל"זיראה יבתכמ ןיינע םירמוא
לכמ םועטל שי תבש ברעבש ,[הכלהל (םש ז"המדא ע"וש ,נ"ר ןמיס ח"וא) םהרבא-ןגמב אבומה
[...] .(ז"פר ח"יש ח"עפ - וכז םייח הימעוט בותכש ומכ) תבשה ילכאממ דחא

ידי-לע ,(הימעוט) תצקמב םינפ-לכ-לע ,התלגתנש ,חישמה תרותמ המיעטה ןיינעב אוה ךכ
,וירחאלש םיאישנהו ןקזה ר"ומדאו וידימלתו ט"שעבה

הזב םגש ,םלועה תגהנהל עגונב אוה ןכ הז ךרד-לע ,חישמה תרותל עגונב אוהש יפכו
היהתש הגהנההמ "הימעוט"ה תולגה ןמזב רבכ תויהל ךירצ ,(תוימשגב הזה-םלועה תגהנה)
.חישמה תאיבב

וכלה אל ללכ תומשנה לבא תולגב וכלה "םיפוג"ה קרש ,וניאישנ וניתובר ושריפש המ עודי
ירה ךכש ןוויכמ ,ףוגה םע המשנה תדחואמ תושעל אילפמה חוכבש ןוויכמש ןבומו .תולגב
.ימשגה ףוגה לע םג תלעופ תולגב הניא המשנהש הדבועה

,אובל דיתעלמ םימעוט תולגה ןמזבש הז ,"וכז םייח הימעוט" לש ןיינעהש ,הארנ הזב םגש
,חישמה תרותל עגונב קר הז ןיא

יאהב" . . שדוקה-תרגיאב אבומכו ,חישמה תאיבל הנכה םג איהש ,הרותה תוימינפד יוליגה]
.["םימחרב אתולג ןמ היב ןוקפי רהוזה רפס 'וכ ארוביח

לכמ" םימעוטש ,ל"נה ןיד-קספב שרופמכו .תוימשגב םלועה תגהנהל עגונב םג אוה ךכ אלא
..."לישבתו לישבת
(243 'מע ב ךרכ ו"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות')

רקיעה אוה השעמה


"חינהל" םיכנחמ םימימת-יכמותב
תיטרפה תואיצמה תא


ה"בקה לא רתוי וברקתי םירחא םגש ידכ

דומלל אלש םיכנחתמ ,הבישיה תרגסמ ךותב םתויהב דוע - םימימת-יכמות תובישי ידימלת
ךותמ תודהיה תקזחהו הרותה תצפהב קסעתהלו ,הביבסה לע םג םא יכ ,דבלב םמצע לע דובעלו
.תודיסחה תרות תשירדל םאתהב ,שפנ-תוריסמ

תדובעל םידימלתה םילגרתמ זאש ,עובשב םייוסמ ןמז עבקנ - הבישיה ךותב םתויהב דוע
תבישי דימלת .ךרע יפל שפנ-תוריסמ ךותמ תאז םימייקמו ,הביבסה לע העפשההו הלועפה
,ודומיל ןמזמ עורגל וילע הרומאה הדובע יולימ ליבשבש ךכב בשחתמ וניא שטיוואבויל
.הביבסה םע דובעל ומצע תא רסומו

םה םתואיצמ תא "חינהל" - הליחתכלמ םידימלתה תא םיכנחמ םימימת-יכמות תובישיב :רמולכ
הלא םגש ידכ ,("ערעדנא ראפ ןאט") םירחא ליבשב דובעלו ("ךיז םעד ןגיילקעווא")
.ה"בקה לא רתוי וברקתי םתביבס ךותב םיאצמנה
('קה ורדחב ,םימימת -יכמות תובישי ינקסעל - ב"ישת'ה ולסכ 'ז ,אציו תשרפ 'ה םוי תחישמ)


דבע תדובע תשרדנ ונתיאמ

רמאו ףיסוהו ,לארשי ינב לכל תכייש היהת תודיסחה תרותש היה ןקזה וניבר לש ונוצר
תרות ודמלי לארשי ינב לכש ,לארשי ינב לכל תכייש תודיסחה תרות היהת ףוס-לכ-ףוסש
.תודיסחה

- ("טנ'קספ'עגפא ןוא טדערעגפא רע טאה יוזא") החמשה לעב ,ןקזה וניבר קספ ךכש ןוויכו
,רבדה םייקתיש יאדווב

וליפא אלא ,ךל רמול דומלת המ" ,"ךל םקיו רמוא רוזגתו" קוספה לע ימלשוריב אתיאדכ -
קידצהו יכה רמוא ה"בקה) "אמייק אל ידידו אמייק ךדיד ,ןיכה רמא תאו ןיכה רמא אוה
ה"בקה תריזג וליפאד אריתי ךל ל"מקו ,םייק אל ילשו םייק ךלש ארק רמאק ,ךפיהב רזוג
,"ינוחצנ ינב ינוחצנ רמאו (ה"בוק) ךייח אק"ש אלא דוע אלו ,(ותריזגב קידצה לטבמ
- םירדגה לכ תצרופ החמשהו ,ךכב חמש ה"בקהש ,ונייה

ףוס -לכ-ףוסש יאדובו ,תודיסחה יניינע תוטשפתהב הלודג החלצה שחומב םיאורש יפכו
םיברב יכ") םיברל הלולס ךרד איהש ,'ה תדובעב תודיסחה ךרד לארשי ינב לכ םהילע ולבקי
רסוחמ יווה אל ןמז רסוחמש ןוויכו ,דבלב ןמז רסוחמ אלא הז ןיאש ,ךכ ,("ידמע ויה
.לעופב רבכ ונשי וליאכ הז ירה ,השעמ

יכרדב הז ןיינעב תוקסעתההו הישעה יהוזש - דבע תדובע ונתאמ תשרדנ ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
ןמ לעופב אובתו תודיסחה תרותל תוכיישה םלצא הלגתתש םידוהיל עייסלו רוזעל - עבטה
[...] .יוליגה לא םלעהה

תושעל - תובישיה ידימלתמ תויטרפ יטרפבו ,םימימתמ טרפבו ,םידיסחמ םיעבות ןכל
,הרותב םירישעה הלא ןהו הרותב םיינעה הלא ןה ,תובישיה ידימלת ראש םע םידסח-תולימג
וחילציש דע ,הדומילב חרכההו ךרוצהו ,תודיסחה תרות לש התוהמ םהל ריבסהלו םהמיע רבדל
.תודיסחה תרותל ורשקתי םה םגש םהילע לועפל
(הגומ יתלב - ב"ישת'ה ולסכ ט"י תודעוותהמ)

יבר יצוצינ


אינת


,"ןטק הכ רפסב לודג הכ ארוב סינכהל" ר"ומדא חילצה ךיא
בתכ ןקזה ר"ומדאשכ * בו'צידרבמ קחצי -יול יבר םמותשה
* "ונורג ךותמ תרבדמ הניכש" תניחבב הז היה ,אינתה תא
לש דוסיה רפסל רשקב םירואיבו תוארוה ,תויואטבתה רורצ
ריהבה םויל ונברקתהב ,הנושאר המישר * ד"בח תודיסח תרות
תודיסחל הנשה-שאר ,ולסכב ט"י


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

,ורבחמו רפסה תלודגמ לעפתה בו'צידרבמ קחצי-יול יברל אינתה רפס אבוהש העשב ,עודיכ
."ןטק הכ רפסב לודג הכ ארוב סינכהל" ,וירבדכ ,חילצה רשא ,ןקזה ר"ומדא ק"כ

תרמא תא יברה ראיב (651 'מע ,א ךרכ ט"לשת שדוק-תוחיש) ט"לשת תבטב ד"כ תודעוותהב
:ומידקהב ,ל"נה קחצי-יול יבר

והז - םולשו סח תונרק יבשוימ דחא ידי לע 'תוחצ רבד'כ אל רמאנ הז םגתפ
רפסל עגונב ,דיגמה ידימלת יבושחמ ,בו'צידרבמ קחצי-יול יבר לש םגתפ
.ןקזה ר"ומדא ידי-לע רבוחש אינתה

:המצע הרמאה תא יברה ראיב ןכמ רחאל

'וג םיעושעש" איהש דע ,"םי ינמ הבחרו הדימ ץראמ הכורא" רמאנ הרות לע
אתמשנ"ו ,"אתיירואד אתמשנ" ,הרותה תוימינפב רבודמשכ דוע המו ,"וינפל
."אתיירואד אתמשנל

תישפנ אנא"ה יוצמ הרותד ןיזרד ןיזר דע הרותד ןיזר ,הרותה תוימינפבו
.יולגב "תיבהי תיבתכ

ארוב חקל (ףוגב המשנ) ןקזה ר"ומדאש - קחצי-יול יבר לש ותאילפ התיה וזו
- ןטק רפסב וסינכהו . . הרותה תוימינפ תא לטנש הז ידי לע - לודג הכ
,םוצע יכה םוצמצ הז ירהו . . תעד הניב המכחב הגשהו הנבה לש ןיינעב
תוימינפב רבודמשכ המכו-המכ-תחא-לע ,ידוהי לש שפנה םצע רובע וליפא
.יולגב "תיבהי תיבתכ ישפנ אנא" אצמנ הב ,הרותה

ןויעב אינת

'ימינפ' ןונגסב יברה רביד (609 'מע ,א ךרכ א"משת שדוק-תוחיש) א"משת בשיו תשרפ תבשב
:םירבדה ןכות ןלהל .םימימתהו ש"נאל ןווכמה

ןוויכמ ?המ אלא .םיליחתמל אלא ךייש וניא אינתה דומילש םירובסה הלאכ שי
תא הרבעהב ארוק אוהו "הרירב ול ןיא" - אינת ,םיליהת ,שמוח ירועיש שיש
...!אינתה רועיש

,הרות יטוקיל דמול אוה ירה - אוה רובס - תודיסחה דומילל עגונב ןכש
...ב"רעת אוה דמול - ב"רעת ךשמה ספדנשמ ךכ-רחאו ,ו"סרת

הגשהו הנבה

ןפואל יברה סחייתה ,(336 'מע ,א ךרכ ז"כשת שדוק-תוחיש) ז"כשת תנשב ,תמדוק תונמדזהב
:ומצע דומילה

קר בל םימש ,ןיבהל ידכ םיעגייתמו ןויעב םידמולש העשב וליפא ,ןובאדל
הרוש לכ לש תוכיישהו ךשמהה תא ןיבהל םיצמאתמ אל ךא ,הקסיפה ןכותל
- ןכש-לכמו קלחה תוללכ ןכותל ןכש-לכמו ,קרפה לש יללכה ןכותל הקסיפו
.רפסה תוללכ ןכותל

:יברה ריבסה ןאכ

ראבל ,'ה תדובעב םיכרד םה אינתה לש ןושארה קלחב םיעיפומש םיניינעה לכ
םירואיב םניה ינשה קלחב םיעיפומה םיניינעה לכו ,"דואמ בורק אוה ךיא"
...'הנומא'ו 'דוחי'ה ןיינעב

:רמאו ףיסוה יברה

ירמאמו ירפסב םיראובמ םהשכ ירה ,אינתב םיעיפומה םיניינע המכו המכ
המכו המכ תפסותב ,תוכיראבו רואיב רתיב םיעיפומ םה םש ירה ,תודיסח
קר וסנכוה אינתבש םושמ תאזו - הלבק ירפסבו ל"זח ירמאמב םירואיב
הצוחנש הלבקבש אירטו אלקשה וליפאו . . תורישי םיעגונה םיניינעה
סרטנוק'ל הסנכוה ,רישי ןפואב תעגונ הניאש ןוויכמ ךא ,םינפבש םיניינעל
.ומצע 'םינפ'ב אלו םינפב 'ההגה'ב וא 'ןורחא

"ונרוד קסופ"


ראובמהמש דעו ,הרותד הלגנב םיניינע יוביר םג וב םנשי . . אינתה רפסב
יפכ) הרותד הלגנב אירטו אלקש םהב שיש םיניינע המכו המכ ררבל רשפא אינתב
(םינורחא ינורחא המכב אבומש

ב"משת ןוזח תבש ,םירבד תשרפ תבש תודעוותהב ,בגא-ךרדבכ ,יברה אטבתה ךכ -
.(1947 'מע ,ד ךרכ 'ב"משת תויודעוותה')

ךרכ ח"כשת שדוק-תוחיש) ח"כשת אשנ תשרפ תבשב יברה ידי-לע ורמאנ המוד ןונגסב םירבד
:(211-210 'מע ,ב

- יעבדכ בל םימש אלש אלפלו - הרותד הלגנו זמר ,דוסמ םיקלח שי אינתב
רפסבש ("ן'רזח ןייא ןיא טלאה'מ ןוא") םימעפ המכו המכ רבודמה תורמל
םירבדב םג המו ,םה םיקייודמ הבית המכו-המכ-תחא-לעו תוא לכ אינתה
הנה ,הכלה קספ איבמ ןקזה ר"ומדאשכ . . יולגבו שרופמ ןפואב םיבותכה
-קספה השעמל ירה ,"םייח םיקולא ירבד ולאו ולא"ו תועיד דוע ןנשיש תורמל
.ונרוד קסופ אוה ןכש ,ןקזה ר"ומדא ירבדכ אוה ןיד

תוטשפל םיעגונה םיניינע ןכו . . ס"שהמ םיניינע ררבל רשפא אינתה ירבדמ
...םיבותכה

(39-38 'מע ,א ךרכ ט"לשת שדוק-תוחיש - ט"לשת ךליו תשרפ תבש יאצומ) תרחא תונמדזהב
:יברה רמא

רבודש יפכ . . "אתרבג אתכלה המכ" דומלל רשפא אינתב ןקזה ר"ומדא ירבדמ
.'וכו הבושת תווצמד רדגל עגונהב םעפ

:(212 'מע 'א ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה') מ"דשת תוכוסה גחד 'ג לילבו

םידמול (תודיסחה תרותד "בתכבש הרות") אינתה רפסד תונושלה יקוידמש עודיכ
רפסב שוריפב וניצמש הכלה יניינע דבלמ - תאזו ,הכלה יניינע המכו המכ
."םידסח-תולימגו הליפת ,הרות ןיווקה 'גל עגונב טרפב ,אינתה

ו"משת תנשב סעלאי ןהכה רזעילא-םירפא יבר ןואגה רוקיב תעב יברה ךיראה אשונ ותואב
אינתב ןקזה ר"ומדא לש תפסותה לע ובוסנ םירבדה .(טצק-וצק 'מע 'ב ךרכ 'םחנמ לכיה')
םויה אצי אוה וליאכ ומצע תוארל םדא בייח םויו םוי לכו רודו רוד לכב" :זמ קרפ שיר
.(ש"ייע) "םירצממ

בתכבש הרות

יברה רפיס הילע ,אינתה רפס לע ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא לש ויפב התיה תדחוימ תואטבתה
:('ח-33 'מע 'א ךרכ ט"כשת שדוק-תוחיש) ט"כשת וניזאה תשרפ תבש תודעוותהב

םילודגבש לודגה וליפאש אינתה רפס תודוא אטבתה ע"נ (ב"שרהומ) ר"ומדא ק"כ
. . ('וכו וירבד ןוזמרי המ לאו) ןקזה ר"ומדא לש ותעד קמוע ףוסל דרי אל
הרותל המודב ,תעדל םינטקבש ןטקה וליפא לוכי םטושפכ םירבדה תא וליאו
.בתכבש

ידוהי לכל ךייש

אינתה רפסש הדבועה :(408 'מע 'ב ךרכ ח"כשת שדוק-תוחיש) יברה רמא ח"כשת תנשמ החישב
תוכייש וב םיראובמה םיניינעל שיש ,אופא תבייחמ - תודיסחה תרותד "בתכבש הרות"ה וניה
ןיא םיתוחפבש תוחפה וליפא ןכלו ,ידוהי לכל םיכייש םיטרפה ףאש ןבומ אליממ .ידוהי לכל
לש הציחמה וליפאו לידבמה ךסמה תא לטבל וחוכבו ודיבש אוה יאדו רבד ןכש ,דחפל המ ול
.האליע הבושתל דעו המלש הבושתל עיגהל הכזי אוהו תקספמה לזרב

...רעשה הז

תא ומע דומלל ולחה ת"יב-ף"לאה דומיל תליחת ליגל ועיגהבש ,רפיס צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ
.תודיסחה תרות לש בתכבש הרות אוה רשא ,אינתה רפס לש 'רעש'ב תויתואה

ףיסוהו יברה ךכ לע רביד ,(וצ 'מע ט"ישת שדוק-תוחיש) ט"ישת ולסכ ט"י תודעוותהב
:הז ןיינעב

םידקהל שי תודיסחה תרות לש הנבהו דומילל עיגהל דליה לכוי ךכ-רחאש ידכ
איה זאש ,ינימשה ומוימ רבכ תומימחהו תיבבלה תויחה תא ול קינעהלו הליחת
.ומוי ןב קונית ודועב רבכ - וזמ הרתיו ,"תיקולאה שפנ תסינכ תליחת"

הזו ,ידיסח תיבב ךנחתמ אוהש תומימחה תא וב רידחהל שי שממ ותונטקב רבכ
תיבהש רבדה יולת הדיבו החוכבש ,תיבה תרקעב םא-יכ לעבב ךכ-לכ אל יולת
.תאז שיגרי דליהו ידיסח היהי

ןקזה ר"ומדאל חור-תחנ

תאז םירשבמו אינתה רפס תא םידמולשכש ,צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ בתוכ ויתורגיאמ תחאב
ןוושחרמב ז"י 'ד םויל רוא 'תודיחי') תונמדזהב .הזמ חור תחנ ול שי ,ןקזה ר"ומדאל
םיניינעה תא חקול יננה :ןודינב יברה אטבתה (400 'מע ג"כשת שדוק-תוחיש - ג"כשת
.("םטושפכ םיניינע יד ןא םענ ךיא") םטושפכ

תאצמו תעגי

:(1127 'מע 'ד ךרכ תוחיש-יטוקיל) ג"כשת תבט ד"כ תודעוותהב יברה לחיא ךכו

. . אינתה רפס תאו וניבר ךורע-ןחלוש תא ןויעב ודמליש ךרבתי םשה ןתי
הניב ,המכח ,לכשה יקלח תשולש לכב ועגייתי - "תעגי" לש ןפואב ודמלישכו
םאתהב וגישיש דבלב וז אל :"תאצמו" - ל"זר תחטבהכ ,םייוקי ירה - תעדו
האיצמ ומכ ,העיגיה תדימ יפכמ רתוי הברה - "תאצמו" אלא ,העיגיה תדימל
,הנתמב הרות ול וקינעי רשא דע ,תעדה חסיהב אלא העיגי ידי-לע אל םיאצומש
...יחצנ ןיינק ולצא הז היהי זאש

לפלפתה לכ-רחאו בתכ

-תרות') ב"ישת חספה גחד 'ב לילב ורמאנש יברה ירבדב םיאצומ ונא הנימב תדחוימ תואטבתה
דחאב ואצמנש םירבד ריכזה יברה .(124 'מע ('ה) 'ב ךרכ ב"ישת 'תויודעוותה - םחנמ
תוממורה תארי ןיינעב 'ג קרפ אינתב ראובמהב אירטו אלקש - תודיסח (ךאלכיב) יבתכמ
.'ה תלודגב תוננובתההמ םידלונה הבר הבהאו

ויחא םע ןקזה וניבר ןיב התיה אירטו אלקשהש - םידיסחה ילודג םשב רפוסש תא ןייצ יברה
.ל"ירהמה

:ריבסהו

אינתה רפסב ןיינע רואיבב לפלפתה ומצע ןקזה וניברש ךכ לע הומתל ןיאו
,"ונורג ךותמ תרבדמ הניכש" תניחבב איה אינתה רפס תביתכ יכ - ומצעב בתכש
.םירבדה שוריפב לפלפתהו ומצעב דמל הז ירחאלו

יפוסה רדסמה

ךכ - ונינפל אוהש יפכ אינתל הנווכהו ,סופדל אינתה תא תיפוס רדיס 'קדצ חמצ'ה יברה
.(224 'מע 'א ךרכ ב"לשת שדוק-תוחיש ,ב"לשת ולסכב ט"י) תונמדזהב יברה הליגתודיסחה ינייעממ


אציו תשרפ


(בי,חכ) הצרא בצמ םלוס הנהו

(הבר שרדמ) רצנדכובנ לש ומלצ הז . . יניס הז . . שבכה הז - םלוס הנהו

יתש - הז "םלוס"בו .תוימשגו תוינחור ,"ץרא"ו "םימש" לש רוביחה לע הרומ םלוס
לש ומלצ הז") הפילקד "םלוס"ו ("יניס הז . . שבכה הז") השודקד "םלוס" :תוניחב
.("רצנדכובנ

קסעו הרותה דומיל ידי-לע םלועה תוימשג ךותב תוינחור תכשמה - אוה השודקד "םלוס"ה
.(ב"יפ הבר תומש) "הטמל ודרי םינוילע" תניחב ,הליפתה

'ה שדקמ תא" תניחב ,תומלועה תמשגה ,תוינחורב תוימשגה בוריע - אוה הפילקד "םלוס"ה
.(טי רבדמב) "אמיט

"םלוס"ה ידי-לע וניבא בקעי .תעדה ץע אטחב ,שחנה ידי-לע התיה הפילקד "םלוס"ה תלחתה
.(דפ מ"ב) "ןושארה םדאד הירפוש ןיעמ בקעיד הירפוש" יכ ,תעדה ץע אטח תא ןקית השודקד
(טלתת ףד 'ה ךרכ הרותה-רוא)

* * *

וניבא בקעיד הירפוש" (דפ אעיצמ אבב) ל"זר רמאמכ ,ןושארה םדא תמגודב היה וניבא בקעי
."ןושארה םדאד הירפוש ןיעמ

התיה המדרתה) המדרת הליחת וילע הלפנ - אשניהל לכויש ידכ ,ןושארה םדא לצאש םשכ
המדקהו הנכה ,(םולחהו) ןאכ ותנש התיה וניבא בקעי לצא ךכ ,(ןיאושינל הנכה ןיעמכ
.לחרו האל םע ןיאושינל

:ךנמיסו

האל" היירטמיגב - 274 = (80) ם"מ 74 (17) ד"מל 120 (17) ך"מס - ואולימב "םלס"
.274 = (238) "לחר (36)
(אלש 'מע קחצי-יול יטוקיל)


(בי,חכ) וב םידרויו םילוע םיקולא יכאלמ הנהו

עיגמ ושאר" ךא ,ירמוחו ימשג ףוגב ,"הצרא בצומ" איהש ,המשנה תדובעל זמור םלוס
.ךרבתי ותומצעו ותוהמב תשרשומ איה - "המימשה

םיעייסמ םהש רחאמ .המשנה תדובע ידי-לע םילעתמ םה - הז "םלוס"ב םילוע םיכאלמה
ידי-לע ןכ םג םילעתמ םה ןכל ,לארשי לש םתליפת תא םיככזמו ,םתדובעב לארשי תומשנל
.תומשנה תיילע
(אנ-נת'א 'מע ,ג ךרכ ב"רעת ךשמה)


םוקמה ארונ המ רמאיו ארייו . . הזה םוקמב 'ה שי ןכא
(זי -זט ,חכ) הזה

םגש ןיבה אליממו ,ךרבתי ומש אצמנ ,וב תויוצמ תוער תויחש םוקמב םגש תעדל חכונ בקעי
השודק תוצוצינ םנשי ,"תוער תויח" תניחבב ןהש ,תורז תובשחמב םג :ךכ אוה תוינחורב
."םילכה תריבש" דוסב םש ולפנש

לע הניכשה רעצב רעטצנ :הדערו הארי וילע הלפנ - "הזה םוקמה ארונ המ רמאיו ארייו"
.תופילקה ךותל הדריש
(גי ףד ,גצ ןמיס בוט-םש-רתכ)


(זט,חכ) הזה םוקמב 'ה שי ןכא

?תחתמ ץראה לעו לעממ םימשב ,םוקמ לכב אצמנ ה"בקהש בקעי עדי אל םולכ

ןכא"ש תעדל חכונ בקעי .םיקולא םש תניחבמ אוה תומלועה לכב ריאמש יקולאה רואה :אלא
.םיקולא םשמ הלעמלש ,'יוה םש יוליג ריאמ שדקמה םוקמבש - "הזה םוקמב 'יוה שי

םיארקנ תורמאמ הרשעש רהוזב אתיא :שוריפ ."טוידה רחא ןיד תיל" סולקנוא םגריתש והז
וליאו .(לובגו שי תניחבב םהש תומלועל רוקמ ןה ולא תורמאמש רחאמ) "אטוידהד ילימ" םשב
תומלועה תניחבמ הלעמלש ,'יוה םש יוליג ריאה םש יכ ,"טוידה רתא" וניא שדקמה םוקמ
.תורמאמ הרשעו
(ה"סתת ףד 'ה ךרכ הרותה-רוא)

* * *

וליאו ,יוליג תניחבב אוה-ךורב ףוס-ןיא רוא ריאמ שדקמה םוקמבש הרכה ידיל אב בקעי
.םלעהב אוה יקולאה רואה ,םלועב רחא םוקמ לכב

ףוגה לכב וליאו ,שארבש חומב אוה שפנה יוליג רקיע - ףוגב המשנה תושבלתה תמגודב אוהו
.םלעהב איה שפנה תארשה
(ט"צר 'מע ז"כרת םירמאמה רפס)

* * *

:ב"שרה ר"ומדא ק"כ ךכ לע ףיסומ

,שממ רואה תולגתה ונייה ,"הזה םוקמב היורש הניכשה ןכא" ןאכ (הבר) שרדמב רמאנש והז
.דבלב םלעה תניחבב אל

ךרדב תוקולא ספותו שיגרמ היה םשל אבש ימ לכ .רחא םלוע ומכ היה שדקמה םוקמ
.ללכ ומצע שגרה םש היה אלו ,"תוטישפ"
(ט"כקתת 'מע ,ב ךרכ ב"רעת ךשמה)

* * *

ןמ וניא ןוראה םוקמ" לש סנב ,ראשה ןיב ,אטבתה שדקמה םוקמב 'יוה םש לש יוליגה
םוקמ תניחב ויבגלו ,םוקמהמ הלעמל אוהש ,'יוה םש םש ריאהש ונייהד .(אכ אמוי) "הדימה
.ללכ םילעמ וניאו תילכתב לטב אוה

םוקמהש ונייה ,שממ הייארב םוקמ קוחירב האור היהש ,בוט-םש-לעבה לצא וניצמ הזב אצויכ
.םוקמב - םוקמהמ הלעמלש תניחב יוליג ריאה ולצא יכ ,ללכ וינפל םילעמו ליבגמ היה אל
בותככ ,וינפל םילעמ םוקמה ןיאו קוחרמ רבדה תא שממ ויניעב האורש ,איבנ תמגודב אוהו
."האורה יכונא" (ט,א-לאומש) איבנה לאומש יבגל
(ז"כר 'מע ו"סרת ךשמה)

* * *

ותומצעו ותוהמ דצמ אוה ,םוקמה ןמ הלעמלו םוקמ ,לובג ילבו לובג רוביחד וז הניחב
םש אוה 'יוה םש יכ ,"הזה םוקמב 'יוה שי ןכא" רמאנ ןכלו ."תוענמנה ענמנ" אוהש ,ךרבתי
.םצעה
(1044 'מע ,ד ךרכ תוחיש-יטוקיל)
רודו רוד תורצוא


?דיסח והמ

* דבלב ומצע יפלכ ןנואתהלו עובתל ךא ,הדובעה רדעה לע ןנואתהלו עובתל םנמא ךירצ דיסח
לש רתויב הלודגה הדימב יברל רשוקמה * הזל הז הקזח תוכייש שי תודיסחלו ןוגינל
תויודעוותהו תוחישמ טקל * ירמגל רחא רבד אוה דיסח - שלח דיסח אוה ןיידע ,תורשקתה
ולסכב ט"יו 'ט םיריהבה םימיב ומייקתהש

...םילצעל עודיה חסונ

םיגחה גחב עומשל וניכז רשא ק"הרה ר"ומאא ק"כ דוה לש השודק החיש לע ינריכזה הז ובתוכ
ערואמ לע רואיב התיה הבורו ,הדובעו הרות יניינעב םידיסחה תויועטב ,ה"נרת ולסכ ט"י
לצע היהו - םידיסח ןיב ףפותסמ היהש ידיסח ךרבא - םידיסחה יכינחמ דחאמ םידיסחל עודיה
,הקשמ איבהל ,ידיסח שמש תויהל בהא אלא ,םידיסחה יכרדכ תוננובתהב ללפתהלו דומלל
.ידיסח דוקירב דוקרלו ידיסח ןוגינב רוזעל ,אמיגרתל המדא-יחופת תופאל

'קדצ חמצ'ה ק"הרה ר"ומזאא ק"כ דוה לצא לבקתנו שטיוואבוילל הז ידיסח ךרבא אבשכ
הצור אוה ,תלוזב םהיתונורסח םילותה םילצעה םיכרבאל עודיה חסונב וינפל ןנואתהו
.ותוא םיברקמ אלש אלא ,תושעל

לעו תוררועתהב ללפתמ ךניא רשא לע ךמצעמ עבת ,'קדצ חמצ' ק"הרה ר"ומזאא ק"כ דוה והנע
.ינממ עבות התא המ ,דומלל הצור ךניאש

תונעטה תויועטב תועש המכ הכורא החישב ןיינעה תא ראבל ליאוה ק"הרה ר"ומאא ק"כ דוה
אלא ,הדובעה רדעה לע ןנואתהלו עובתל םיכירצש םיעדויה םידיסחה יכרבאו ירוחב לש
.ןנואתהל םיכירצ ימ לע םיחכושש

תודעוותהב לדנעה ךונח 'ר דיסחהו ץ"בשרה ירומ םידיסחה הכוראב וראיב איהה החישה תא
לש המדרתהמ וררועתהש לודג םשור ונלוכ ונילע השעו ,רבדה תועמשמ םריבסהב ישימחה רנה
.םתביבסב השענ המו םתיא השענ המ תוארל םייניעה תא ופשפשו תוטש
(גצק-בצק 'מע 'ט ךרכ ,צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגא)


!יח לוכהש ושח

ירחא הנה ויתונורשכ תוהמ יפל דחא לכש ,םידיסחב ןקזה ונבר עבקש הגהנהה רדס עודי
ךוניח ידיסח .תודיסח תרמאב ןנובתיו דמלי ,רקוב תונפל רמוא אוהש םיליהתה רועיש
.ןובאית ררועמה - הקשמ - םימיעט םייח םימ תצק ,ךכל וארק םישישק

אל רידא םשור ושע ,ולא תוקומעו תוריאמ ,תורופס םילימ לש יתימאה םעטה בוטו תומיענה]
וסנכנ רשאכש ,שטיוואבוילב זא ויהש "םיבשוי"ה םירוחבה לע םג אלא םידיסחה ינקז לע קר
.[יח לוכהש ושחו ואר - ןטקה םלואל - תסנכה-תיבל
(וש 'מע 'י ךרכ ,צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ שדוק תורגא)


ד"בח תודיסח לש הניבה חוכ

:[ב"שרה] ר"ומדא ק"כ רמא

ריש ילעב לש [הלהקמ] 'עילעפאק' ול התיה ,הלודג תובחרתהב גהנתה [יעצמאה יברה] אבסה
.ןגנל םיכירצ םידיסח ,םהיניב הקזח תוכייש תודיסחו ןוגינ .הרמיז ילעבו

הנומא דצמ ןגנלו החמשב תויהל םיכירצ :רמאיו ,הבשחמב םיעגר המכ קיספה ךכ-רחא
.והילא חתפ רמאמה רמא ןכמ רחאל .יולגה בוטה תא תוארל רוזעי ךרבתי 'הו ,ןוחטיבו
םירבדה לכב הלודג תוטשפתהו תובחרתהב גהנתהל היה אבסה לע :רמא ,רמאמה תא םייסשכ
[...] ד"בח תודיסח לש הניבה חוכ אוה אבסהש ינפמ ,בלהו חומה תחיתפל םיאיבמה

יתלב תוריהמב בתכו ,הבשחמל תרשוקמ ודי התיה תודיסח בתכ - יעצמאה יברה - אבסהשכ
דומעה תלחתה ןיידע התיה ,דומעה ףוסב דמעשכ הנה ,תורוש םישיש-םישימח ןב דומעש ,הליגר
.החל

.ןחלושה לע בתוכ היה תורושה יפוס תא ,ןכש ,םושר ןחלושה היה אבסה לצא

הז היה .ףרשנ ןחלושהו ןחלושה לע הדמעש הרונמה הלפנ ,ןי'זעינב אבסה קלתסנ וב םויב
ופרשנ הפירש התואב .ולש די-יבתכ תביתו ותסרוכ םג זא ופרשנ .תודיסח בתכ וילע ןחלושה
."רזעה ןבא"ב דבלב םירופס תונויליג וראשנ ,ולש הלגנה יבתכ

חקופ"מ ,וכרע יפל תודיסח בתכ םידיסח לש גוס לכלו ,םינוש םיגוסמ םידיסח ויה אבסל
תיקולא הלכשה סינכהל ,אבסה והזו - תוגרד תורשע לש ךלהמ ,"הניב ירמא" דע "םירוויע
."הניב ירמא"ב תיתנבה הרבסה סינכהלו ,"םירוויע חקופ" לש "שטייט ירבע"ב

,תוקולאל םיגונעתב הבהא לש םיעוגעג םהל ויה יעיבר םוי עצמאבש םידיסח ויה אבסל
.תודיסחב הלכשה לש רתויב םיקומעה םיניינעב םיעוקש ויה קושב םדמועבו
(ךליאו זע 'מע 'ב תרבוח 'םימתה')


יברה לש ויתולועפל רוסמ

יבא רביד ולסכ ט"י תודעוותהב .ןרעייב-גרובצריווב - ונחנאו יירוה - ונייה ז"סרת תנשב
.דיסחו תודיסח תודוא

םימ" עודיה רמאמה ש"רהומ ר"ומדא אבסה רמאשכ ,ו"לרת תנשבש ,יבא רפיס ,השודקה החמשב
יניינעב םהיניב ורבידו וואלאפזעב יכדרמ-בקעי 'ר ברה םע - יבא - אוה בשי ,"םיבר
רוסמש הז אוה דיסחש ,רמא מ"ירה ברה ?דיסח והמ הלאשה םלצא הררועתה ךכ ךותב .הדובע
.יברל

אוה ןיידע ,תורשקתה לש רתויב הלודגה הדימב יברל רשוקמהש חנוה - יברה רמוא - ילצא
וניא דיסח לש וניינעש ,יתקסה רבדב יתקמעתהש ירחא .ירמגל רחא רבד אוה דיסח .שלח דיסח
.יברה לש ויתולועפל םג רוסמ תויהל דיסח לע אלא ,דבלב יברה לא תורשקתה

ןיינע ךא .תימצע תורשקתהב שפנל רשוקמ ףוגה :שפנו ףוגמ ,ימצעל רבדה תא זא יתרבסהו
אוה שפנו ףוג לש תורשקתהה ןיינע ,דבלב שפנב תורשקתה וניא שפנל ףוג לש תורשקתהה
[...] שפנה תולועפל ףוגה תורסמתה

?דיסח והמ הלאשה ויתלאש ,דעוותהל יילא םעפ אב [וואקינוועזאק] באז-בוד ברה ח"הרהשכ

ינקז לש הכרדההו ךוניחה היה ךכש ,רוסמ ותלוז תבוט שרוד אוה דיסח :יל הנע אוה
,תוריסמב ותלוז תבוטב שרוד תויהל שגרהה תא םיריעצה םידיסחה ידליב שירשהל םידיסחה
.רתויב בוטה רכשה םילבקמ הרוסמ הדובע לעו
(31-33 'מע ת"ש'ה תוחישה-רפס)


ךלהמ "אינת" רפס

רכומ היהו ויד רוציל ךיא דמל אוה .ןיחרז קחצי-םהרבא ,דיסח ידוהי היה שטיוואבוילב
.ויד

ק"כ] יבא ותוא לאש .תועמד וגלז ויניעמו בשי [ג"נרת ולסכב ט"י] תודעוותה התואב
:ול רמא יבאו .רושעל אסכ ןיב ןיידע אצמנ ינא :הנעו ?םיכוב םתא עודמ :[ב"שרה ר"ומדא
םירהרהמו ויד רוכמל קושב םיכלוהשכ :יבא רמאו ?יב אנקל ,המ :זלה לאש .םכב אנקמ ינא
.ךלוה "אינת" ,"אינת"ל םיכפוה ירה - שמוחב וא - "אינת"ב
(ךליאו 244 'מע ז"צרת תוחישה-רפס)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


םינוש םיניינע

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

'אנווגכ'ב ,דומלתבש תוכרבבו םיקוספב 'ה םש תרימא
תובא-יקרפבו

םירמואש רורב המודמכ - אנווגכ תרימאב" :יברה לש המישרמ אבומ ,27 'מע םיגהנמה 'סב
."ונוקיתכ םשה

דמלתמה ןיבל - דמלנה ןיינעב םיאבומה תורכזא תאירק ןיב קלחל שיש ןבומו" :םש ותרעהבו
.םש ףסוי-יכרב הארו .(ב"ס וטר 'יס ח"וא) ולש ע"ושב ןקזה וניבר רסאש תוכרבה עבטמ
.ל"כע ."מ"כאו

אוהש ,"דחא ומשו דחא 'ה"ל קר אל איה ('אנווגכ' תרימאל עגונב) יברה תנווכ ,הארנכ
םאו .ןיינעה ףוסבש ". . ךרובמה 'ה ךורב . . 'ה תא וכרב רמולו"ל םג אלא ,קוספמ קלח
עבטמ דומילב אלו) ארמגה דומילב ס"שבש תוכרבה עבטמבש תורכזא תאירק ןידכ הזש ירה ,ןכ
.ןנוקיתכ ןתוא םירמוא ץ"בעיה תעדלש ,(תוכרבה

תאז רסואש םש א"גמהכ וקספו ,דועו ג"מרפה ,י"כרבה ומכ םיבר וילע וקלחנ לבא]
.(רתא לע םינויצו מ"מ 'סב ןייוצמכ ,םש ז"הדא ירבד רוקמ אוה הרואכלש)

םיאבומה םיקוספבש תורכזאש (אפ 'יס א"ח) ץ"בעי תליאש ת"ושמ איבמ םש ףסוי-יכרבב הנהד
י"כרבה ךא .ןרמואל יאשר ס"שבש תוכרבה עבטמבש ולא ףאו ,ןנוקיתכ ןרמואל ךירצ ס"שב
,םיחרכומ וירבד ןיאש וילע בתכ תוכרבל רשקב ירה ,םיקוספל רשקב ומע םיכסהש ,םש ומצע
.ותאירקכ 'ה םש ריכזהל אלש יבצה ץראב יאשישק ןנבר גהנמו

ירבדמ םינורחאה ושקהש םש איבהו .נ"שו ,די 'יס ח"ואח ג"ח רמוא-עיבי ת"ושב האר
רמא :וז אתיירב רמאי דיחיב ללפתמהש" (וכ תוא ב 'יס) 'רימש ןרופיצ' 'סב ומצע א"דיחה
'ה ךורב םינוע םהו ,ךרובמה 'ה תא וכרב תרמואו . . עיקרב שי תחא היח ,אביקע יבר
.הז ןיינעב קוסעל קר אלא ,םש אלב תאז רמול ותנווכ ילואש החדו ,"דעו םלועל ךרובמה

תעדכ ןלהלד הארוהב יברה רימחמ ,'מגבש םיקוספ-יקלחבש תורכזא ,ינשה אשונבש טרפבו
דועו די ק"ס ב"נשמה ,ה תוא א"אב ג"מרפהכ אלד ,םרמואל אלש ב"ס וטר 'ןחלושה ךורע'ה
,ל"נה א"גמהו ז"הדאמש 'כ םשו .תורעהבו ו"ס בנ קרפ רצקה ע"וש 'סב ונייוצ תועדה)
.[(ריתהל תצק עמשמ ,םיקוספ אלו תוכרב קר וריכזהש

םע םתוא רמול אלש ,תוריכזמה ירבחמ דחאל הרוה יברה ,תובא-יקרפבש םיקוספה יקלח יבגל
-יקרפש ,בישה ?'אנווגכ'ב יברה בתכש המ ןיבל הז ןיב המ :ותלאשלו .םנוקיתכ 'ה תומש
.כ"ע .הליפת[המ קלח בשחנ] - 'אנווגכ' וליאו ,הרות דומיל אוה תובא

.וניניע ריאי 'הו ,ל"נה לכ תא - טעמב ולו - ריהבהל םדיב שי םא םיארוקל הדונ

העיקשה םדוק דיחיב החנמ

החנמ תליפתל םינמזומה ורחאתה ו"סרת תבטב ד"כבש רפוסמ 79 'מע א"ח םירוביד-יטוקילב
.ךכ-רחא ןיינמ םייקתה יכ םא ,תודיחיב ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ללפתה ןכלו ,הווקסומב

-הנשמב ראובמכ םיקסופה תקולחמ הזב שיש ,העיקשה רחא וללפתהש ךכל הנווכה הרואכלו
,הכוראב דל 'יס ח"ואח ז"ח רמוא-עיבי ת"ושבו ,םש ןויצה-רעשבו די ק"ס גלר 'יס הרורב
- םירמאמה רפסב 'א"צרת - החנמה תליפתב ריהז םדא אהי םלועל' ה"ד רמאמב םג) נ"שו
ל"י םש לבא ,"שמשה תעיקש םדוק" תויהל הכירצ החנמה תליפתש אתיא 407 ע"סב ,םיסרטנוק
.(העיקשה ףוס ינפל הנווכהש שרפל ןתינ םגו ,דבלב הליחתכל אוהש

הארוה תאבומ (ט"כשת ןסינ .ס.ד 'ר 'תודיחי'מ) הלר 'מע ג ךרכ 'םחנמ לכיה' ץבוקב
:ןלהלדכ ,הזב ךישמהל - ל"נכ גהנש ימל תיטרפ

הליחתכל"ד) החנמ תליפת ןיינעל ([ל"צכ] די ק"ס גלר ןמיסב) קסופ הרורב-הנשמה :הלאש
אלש דועב ותליפת רומגיש ונייהד ,אקווד המחה תעיקש םדוק ללפתהל רהזיל םדא לכ ךירצ
יתיארו ."רוביצב ךכ-רחא ללפתהלמ תודיחיב הנמזב ללפתהל בטומו" ("וניניעמ שמשה הסכתנ
?גהנתהל ילע דציכ - יתלאש .ןכ םיגהונ םניא םידיסחש

?וישכע גהונ התא ךיא :א"טילש ר"ומדא ק"כ

.הרורב הנשמה לש רומאה ןיד-קספ פ"ע :לאושה

.(כ"ע) .אבהל םג ןכ ךישמת ,ןכ םא :א"טילש ר"ומדא ק"כ

יבר תקולחמ ינפמ ,הז ןיד-קספ לע םיקלוחהכ גוהנל םיכישממ ללכ-ךרדב םידיסחה םנמא
הליפת ףידעהל םוקמ שי ,ןנברד החנמ תליפתש ןוויכו ,תושמשה-ןיב ןמזב הדוהי יברו יסוי
רדס'ב רומאה הארו .תורעהב בלר 'יס ףסוי-טוקליב ןמסנהבו ,םש רמוא-עיביב האר .רוביצב
החנמה תליפת ןיינעל לבא" :(828 'מע ב"ח ע"ושה ףוסב םג ספדנ) רודיסבש 'תבש תסנכה
.ש"ייע ,"[תיתימאה העיקש רחא ללפתהל] ןיליקמה דיב תוחמל ןיא םירפוס ירבדמ איהש

[ב"שרוהמ] יברה" :(ק"הלל םוגרתב ןאכ) דר 'מע בולרפ ברהל 'םירופיס יטוקיל'מ ריעהלו
ינפמ ילוא ,'טייקמורפ עשי'דגנתמ' ילא האב ןיינמ עדוי ינניא :םעפ וזיאב רמא ל"צז
ןיא' לבא .(אדורב םהרבא יברל תסחייתמ התיה הקבר תינברה) םידגנתממ האצומ אמאהש
..."'רבד

חומו דבכ תליכא

.(א,גנק ,ב"ח רהוז) "אדבכו אביל ,אחומ :ןוניא ןיטילש תלת"

המהב לש בל לכואה . . דומלתה תא םיחכשמ םירבד השמח ,ןנבר ונת" :(ב,גי תוירוה) 'מגב
וניאו" בתכ (ח"נקת 'יס 'תודיסח יניד'ב ,גרובנטורמ ם"רהמ דימלתל) ןטק ץ"בשתבו .". .
םוקמ לכמ ,החכישל השקש המהב בל םא יכ ריכזמ וניא רפסהש פ"עא ,ףוע בל [ם"רהמ-] לכוא
.א"סקת 'יסל ןייוצ םש] ב ק"ס ףוס בע 'יס ד"וי ך"שב אבוה ."ףוע בל ימנ ענומ ןכ ומכ
ץבשתל זט ק"ס ו"טר 'יס ח"וא םייחה ףכב ןמסנה לשמל יכ ,תורודהמה ןיב ינוש שי הארנכו
.[ט"ית 'יסב (ב"כשת םילשורי סופד) ונינפל אצמנ ,ב"כת 'יס ןטק

'כש ,ךליו 'פ ףוס תווצמה רעשמ איבה חכ ק"ס זנק ח"וא [רפוס ח"ירהומל] םייחה-ףכבו
תורשקתה שרוש תילכת םש יכ ,ףועו היח ,המהב בל םוש לוכאל אלש דאמ דאמב רהזיהל ךירצ"
רשקתמ ערה-רציהו ,ירמגל איהה תימהבה שפנ וב תרשקתמ - םדאה והלכאי םאו ,תימהבה שפנה
תושפטו החכש ול םרוג המהב בל לכואהש תוירוה ףוסב ל"זר ורמא ןכ םג הז םעטמו .וב
."בלה

ןיאש ,החכיש לש םעטה והב תילד םגה ,בלה ולכאי אל םישנה םגד הארנ הז םעט יפלו
המ יפלד הארנ דוע .המ תוא דכ 'יס [י'גאלפ ח"רהומל] םייחה-ףכ כ"כו .דומילב תובייח
דבכ ,בל ,חומב םה ן"רנה יוליג רקיעד ב"יפ 'מ רעשו ה"פ 'כ רעש ח"עב ל"ז י"ראה בתכש
רשפאו ,םיחכשמ םה םג יכ ,םלכואלמ רהזיל שי דבכו חומב םגד הארנ ,ש"ועי ,םבשומ םשו
.ל"כע .דבכל ,חומ - ך"למ :ךנמיסו .םיקיזמ ןכ םגש

,"הדועסב םיכיישה םירבד" קרפב) 'הוצמו דיגנ' 'סב ןכו] ןנחתאו פ"ר תווצמה רעשבו
םירבד ןיינעב רמוא [ל"זיראה ,ירומ-] היה םג" בתכ [א,גצ ז"משת םילשורי םוליצ סופד
הנווכב םילכואה לבא ,ץראה -ימעב אלא הז ןיא יכ ,םהב אצויכו םיתיז ןוגכ םיחכשמה
עק 'יס א"גמב אבוה ,"םתוא ןקתמו םתוא הלעמ אוהש רחא ,הריכז וב םיפיסומ ,עדונכ הלודג
הכוראב האר ,דבכו בל ,חומ םיארומאה ולכאש שרדמבו 'מגב רומאה תא םיראבמ הזבו .טי ק"ס
השעמלש םינורחא המכמ איבה םש יכ םא ,ד-ג תויתוא ח 'יס ד"ויח ב"ח רמוא-עיבי ת"ושב
ףוגה תרימש' 'סב הזב איבהש המ םג הארו .נ"שו ,דבכו חומ לוכאלמ רהזיהל ןיגהונ ןיא
.נ"שו בי 'יס 'שפנהו

ןל רסאד לכ" ןיינעב ראבמ (חיקת ע"ס ת"רטע מ"הס) 'ת"רטע - הרותה תאז' ה"דס רמאמבו
'סל ןייצמו ,[ב,טק ןילוח] "אדבכ ונל ריתה - אמד ונל רסא ,היתווכ ןל ארש - אנמחר
:םייסמו ,"ררבתהל לוכיש [?רבד] אוה םוקמ לכמו ,הפילקהמ הזש ,'דבכ' ךרע ,רוא ירואמ
רשאכ ונייהד ,בוט השעו תניחבב םירבדה ןתוא ןה ןה ,םדגנכ הרותה הריתהש םיניינעב םגו"
ל"נה 'הוצמו דיגנ'ב האר] םהל היוארה הנווכב טרפבו ,םימש םשל הנווכב םדאה םתוא השעי
םירחא רתיה ירבדבמ רתוי דוע לודג ןוקית הז ירה ,[םיתיזל היוארה הנווכה איבהש
הנווכה ךא ,בל לע רמאנ םש] תוירוה ףוסב ל"זרא דבכ ומכו ,הנווכב םתוא השועשכ אקוודו)
עדוי וניאש ימ ונייהו ,החכשל השקש [ל"נה םייחה-ףכב רומאכ ,ןיינעה תוללכל הארנכ
ךרד-לעו ,ירמוחה רחא ךשמנו ,םימש םשל הנווכה תוללכ םג וא ,היוארה הנווכב הזב ןווכל
המ ןייעו ,'וכ ןורתי הזב שי תולעהל לוכיש הז לבא ,'וכ "רשב לוכאל רוסא ץראה םע"
,ל"כע ,"'וכ ול וליעוי אלא [םיתיז תודוא] ט"מ ו"פ תבש יאצומ תכסמ םידיסח-תנשמב בתכש
.עוביר-יאצחב רגסומה דבלמ

ד"בח-רפכ ק"ודהמ י"חת ,ל"ז ןהכה ןמחנ-לאפר 'ר ח"הרהל) 'םירופיסו תועומש' 'סב הארו
תינברה השקיב ,בוטסורב ב"וש קאבאל ףלאוו השמ 'ר דיסחה היהשכ" :(גע 'מע א"ח ,ד"כשת
ר"ומדא) השיאש הרמואב ,תומהבהמ חומה םעפ לכב הל איביש ותיאמ ע"נ הרש-אנרעטש תרמ
ןמז רבע .התשקב אלימ אוהו ,[חומהמ תוציצק] ךראמהמ 'ןיטעלטאק' לכוא (ע"נ [ב"שרוהמ]
בלו) חומ לוכאלמ םירהזנ אולה :התוא לאש ,תינברה םע תונובשחה השוע היהש תעב ,םעפ .בר
.דוע הכירצ אל יכ ,דוע איבי אלש ול העידוה ןמז הזיא רובעכו .ול התנע אלו ?(דבכו
,ע"נומדאל ותהימתו ותלאש תא הרפיס תינברהש ןיבהש ,ל"נה [קאבאל] ל"זמ 'ר רמאו
,ךכ לע ורביד רבכש ןוויכמו] טינ ןעמ ףראד ,טערעג רעביא סאד טאה ןעמ זא ןוויכמו
-יאצחב רגסומה דבלמ ,ל"כע ."(ל"נה ל"זמ 'ר ב"ושהמ יתעמש) [דוע ךירצ ןיאש טילחה
.עוביר

ל"זיראה יבתכמ אוהו ,רמאמהב ל"נה פ"ע ןבומ ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ לכאש המ הנה
.םלכואל אלש ונגהנמ רוריבב היה עודיש ,רומאה לכמ ,הרואכל ,רורב דועש המ ךא .ל"נכ
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

אציו תשרפ ,שדוק-תבש
ולסכב א"י

.1תחא ן"ישב "רכששי" דימת םיארוק הרותה תאירקב

- ז,אי עשוה) "רמשנ איבנבו . . בקעי חרביו .ידש ימלת לע . . םיאולת ימעו" :הרטפה
.2(די,בי

,ינש םוי
ולסכב ד"י

ר"ומדא ק"כ תב ,ה"ע אקשומ-היח תרמ תינברה םע ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תנותח םוי
.3אשראו ריעב ,ט"פרת ולסכב ד"י ,חלשיו תשרפ 'ג םויב - ע"נ צ"יירהומ

,ילצא םלוא .יטרפ שיא לצא יללכ ןיינע איה הנותח ,ללכב" :4יברה ןושלב ,םויה תלעמ
ילש רשקה רצונ וב םויה הז ירהו . . םייללכה םיניינעל יתסנכוהש ךכל ךרדה וז התיה ירה
."ונלמעב בוט ירפ הארנש ךרבתי-םשה רוזעי ,םכמע

.5ישילש םויל רוא ,הלילה לכ - הליחתכל הנבל שודיק ןמז ףוס
.(156 'מע ד קלח ,תויודעוותה - םחנמ-תרות) א"ס ב"ישת אציו פ"ש תחיש .(חי,ל) פ"הע המלש-הרות האר (1
.זי ןויליג 'תונופצ' .ז"כשת 'ןיעמה' :םיצבקב הז ןינעב ןוידו תוריקס

.ד"בח ללוכ חול .32 'מע ד"בח - םיגהנמה רפס (2

.ירישע קרפ (א"ח) 'ךלמ ימי' רפסב וטקלנ זאד םיניינעה יטרפ (3

.272 'מע םש 'ךלמ ימי' .טיק 'מע ד"ישת שדוק-תוחיש (4

ואבוה ,םיקסופ דועו רפוס-םתח ת"וש האר) אבה הלילב ףא הנבל שודיק רמול לקהל םיכמוס דבעידבו (5
.(ל"ז אדנל י"רגה ח"הרה םשב רסמנ ןכו .ט ק"ס זצ 'יס ע"וש רוציקל 'הכלהב םינייוצמה םירעש'ב


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il