- ט"ער - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה ולסכב ז"י * חלשיו תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול יבר יצוצינ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


תדובעב חוכ הפיסוה תודיסחה תרות
תווצמה םויקבו הרותב ,'ה


הרותד םיתסו ה"בוקד אילג םע לארשי תא תרשקמ הרותד אילג
ךרוצ ןיאש ורבסש ויה רבעב םא * ה"בוקד םיתס םע תרשקמ
לכב המסרפתנ תודיסחה תרות התעש ירה ,תודיסח דומילב
אתמשנ"ה אלל * הרותב יחרכה קלח והזש םידומ לכהו םלועה
ק"כ תחישמ * "הרות יפוג"ל םג םויק ןיא ,"אתיירואד
ונרוד אישנ ר"ומדאידימלת ,הרות ידמול ראשל ריבסהל םיכירצ ,תודיסחה תרות רבכ םידמולו וכזש הלא
ןיב םיינעל ןיב" איה םידסח-תולימג ירהש) הרותב םירישע םהש הלא םג - תובישיה
ידיחי רובע קר אל איה תודיסחה תרותש םהינפב שיגדהלו ,תודיסחה תרות יהמ - (1"םירישעל
ללכ ,לארשי ינב לכ רובע איה אלא ,לארשי םעב םייוסמ קלח רובע קר אלו ,דבלב הלוגס
.הרותב קלח התויהל - 2לארשי

'ה םעמ הרותה ןיאש רמואה"ש 3ם"במרה קסופ ,הקזחה די ,הרות-הנשמ ורפסב :ףיסוהלו
,"הרותב רפוכ הז ירה ,ומצע יפמ ורמא השמ רמא םא ,תחא הבית וליפא דחא קוספ וליפא
יקלח לכב הדומש ימ ונשי םאש - הרותה יקלחל עגונב םג אוה ןכש ןבומ הזמו .'וכ ארקנו
ירה ,וניבר השמ ידי-לע ןתינ אל הז קלחש אוה רובס הרותב דחא קלחל עגונב לבא ,הרותה
!הרותה לכב רפוכ וליאכ בשחנ הז

,תוישוק ולאשי אל ,םיטושפ םישנא - .הרות יעדויו ידמול לכל ריבסהל שי הז ןיינע
םכרדש ,תובישיה ידימלת טרפבו הרות יעדוי ןכ-ןיאש-המ ,םהמע לפלפל ךרוצ ןיא ,אלימבו
-לע םתוא ררועלו ,ל"נה ןיינע םהל ריבסהל םיכירצ - השירדו הריקח ,אירטו אלקש ררועל
.תודיסחה תרות ,הרותה תוימינפ ,הרותב ףסונ קלח דומילב תוציחנהו חרכהה לדוג רבד
[...]

קסופ ם"במרהש םשכש ,הרותב קלח איהש הרותה תוימינפ תודוא ליעל רכזומהל ךשמהב
יפמ ורמא השמ רמא םא ,תחא הבית וליפא דחא קוספ וליפא 'ה םעמ הרותה ןיאש רמואה"ש
לכב הדומש ימל עגונב (םעט ותואמ) םג אוה ןכ ,'וכ ארקנו ,"הרותב רפוכ הז ירה ,ומצע
("ךיז ןקערש ייז") םיארייתמש הלאכ םנשי - 'וכ ארקנש ,הרותב דחא קלחמ ץוח הרותה יקלח
!ןכ םירובס ויהש םיבוטו םילודג וניצמש םרמאב ,וזכ תואטבתהמ

הרותד הלגנב הזב אצויכב ("טנראוואב") רהבומ (ןיינע לככ) הז ןיינעש - הזל הנעמהו
.ןמקלדכ ,(םידומ לכה הזבש)

:4המדקהבו

,ןכש ,ארובה לצא תוימשג לש ןיינע ךייש אלש - תועד יקוליח אלל - לכה םידומ םויה
"וילגר תחתו" "'ה יניע" "'ה די" תוארקמה והשימ שרפי םאו ,םיכפה ינש םה ארובו תוימשג
ןמ דחא ודוחייכ ןיאש" ,ךרבתי ותודחאב הריפכ הז ירה ,(ףוג ול שיש) םטושפכ ב"ויכו
ויה וליא . . תווצקלו תוקלחמל קלחנ אוהש ףוגכ דחא אל . . םלועב םיאצמנה םידחאה
. תילכתו ץק ול היה היווגו ףוג רצויה היה וליאו . . תויווגו ןיפוג ויה הברה תוהולא
ול ןיא וחוכו ליאוה ומש ךורב וניקולאו ,ףוסו ץק וחוכל שי תילכתו ץק ופוגל שיש לכו .
קלחנ אהיש ידכ ףוגה תוערואמ ול ועראי אל ףוג וניאו ליאוהו ,ףוג חוכ וחוכ ןיא . . ץק
.5"דחא אלא היהיש רשפא-יא ךכיפל ,רחאמ דרפנו

םש שיש רמואהו . . םינימ םיארקנה ןה השמח" :6הבושת תוכלהב ם"במרה קסופ ךכל םאתהבו
."'וכו הנומת לעבו ףוג אוהש לבא דחא ןוביר

וזב וכלה ונממ םיבוטו םילודג המכו ,ןימ הזל ארק המל" :ל"זו ,וילע גישה ד"בארה לבא
."'וכ תוארקמב וארש המ יפל הבשחמה

:םהירבדב םיקדוצ - ד"בארהו ם"במרה - םהינשש איה תמאהו

בתכש ומכ ,"'וכ םיינש אלו אוה דחא הז הקולא"ש עדילו ןימאהל ךירצ ידוהיש ןוויכ
ותעד לע הלעמ םא ,ירה ,"דחא 'ה וניקולא 'ה 7רמאנש השע תוצמ הז רבד תעידי"ש 5ם"במרה
לש ןיינע) תוסרוקיפאו תונימ הז ירה ,(דחא 'ה) תודחאה ןיינע ךפיה ,תוינש םרוגה ןיינע
,ףוג לש תואיצמש - "הנומת לעבו ףוג אוהש . . רמואה"ש ם"במרה קסופ ןכלו .(הרז הדובע
ארקנ - תיתימאה תודחאה ךפיה אוה ,('וכו םייוניש הזב ךיישש) ףוג חוכו ףוגה תרוצ
."ןימ"

תוארקמב וארש המ יפל הבשחמה וזב וכלה ונממ םיבוטו םילודג המכ"ש ד"בארה בתכש המו
ויהו ,'ה תודחאל הריתס ךכב שיש וניבה אלש םיבר ויה ןמז ותואבש םושמ הז ירה - "'וכ
דלי םע "רדח"ב םידמולש יפכ) םטושפכ "'ה יניע" "'ה די" תוארקמה דומלל רשפאש םירובס
לש ותימאלש ףא) 'ה תודחאל הריתס וז ןיא םתעדלש ןוויכו ,דחא 'הב תילכתב ןימאהלו (ןטק
.8"ןימ" םשב םתורקל רשפא-יא ,(םדיב איה תועט רבד

השענ המ עדוי וניא ןיד-תיב ירהש ,םדאה תנווכו תבשחמב בשחתהל רשפא-יא ןיד יפ-לע -
,אלימבו ,11"םייניעל הארי םדאה" ,10תואור ויניעש המ אלא ןיידל ול ןיאו ,9םדאה בלב
רדגב הז ירה ,תודחאה ךפיה ,ךרבתי ארובהב תוינש םנכותש םירבד יולגב זירכמו רמואה םדא
טרפב תועטה ינפמ ורמאנ ולא םירבדש ותוארבו ,11"בבלל הארי 'ה" ,לבא ;תונימ לש
אלא דוע אלו ,ךרבתי ותודחאל הריתסב הז ןיא םרמואה םדאה לש ותבשחמו ותעדבו ,םייוסמ
לכשב ספתנש יפכ ,("ןטלאהנא וצ סאוו ןיא ךיז טאה רע") זחאהל המב ול שיש ךכב עייתסמש
רדגב בשחי אל הלעמלש רמול ריפש ךייש - םיטשפומ םירבד תנבהב עגייתהל ךרוצ אלל ,ימשגה
."ןימ"

רבסוהו רהבוה (תודחאה ןיינעל הריתסב איה ףוג לש תואיצמש) הז ןיינעש ירחאל ,םנמא
,לכש יפ-לע

-רב השענו לדגתנ רבכש ימ לבא ,המואמ ונממ םישרוד אל ,ןטק דלי ,לכש-רב וניאש ימ] -
וניבר ןיד-קספכ ,תעגמ ודיש המכ דע ולכיש חוכ לכ הרותה דומילב עיקשהל אוה בייח ,לכש
- [12הרות-דומלת תוכלהב ןקזה

לכהש ןוויכ ,"הבשחמה וזב" ךליל םוקמ ןיא בושו ,ד"בארה ירבדבש תולצנתהה תלטבתמ יזא
.תודחאה ןיינעל הריתסב והזש םיעדוי

:תודיסחה תרות דומילל עגונב םג אוה ןכ - הלאה םירבדה לככו

ןעק'מ") תודיסחה תרות דומילב ךרוצ ןיאש ובשחש הלאכ ויה רשאכ ,ונינפלש תורודב
םילולע תודיסחה תרות דומילמ האצותכש וששחש אלא דוע אלו ,("תודיסח ןא ןעמוקסיוא
רבדה בשחנ היה אל - יעבדכ תווצמה םויקו הרותה דומילמ קתנתהל ףוס-לכ-ףוסו קחרתהל
-לעו ,"'וכ דחא קוספ וליפא 'ה םעמ הרותה ןיאש רמואה" ומכ] הרותה לכב הנומאה ךפיהכ
ללגב אלא התיה אל תודיסחה תרותל םתודגנתהש םושמ ,[הרותב םייוסמ קלח המכו-המכ-תחא
.ךכב םיצפח ןיאש זוע לכב וקעצ ןכלו ,הרותב קלח והזש ועדי אלש םהלש תועטה

הרותב קלח והזש םידומ לכהו ,ולוכ םלועה לכב המסרפתנ תודיסחה תרותש ןמזה אובב ,םנמא
לבא ,דבלב טועימל וא ,הצחמל ,בורל ,לארשי לכל ךייש הז דומיל םא אלא הניא "אתגולפ"ה]
םיתס אלל הרותד אילג דומלל רשפא -יאש לכש יפ-לע םיניבמו ,[הרותב קלח והזש םידומ לכה
יפוג" ,ףוגל םויק ןיאש םשכ ,הרותד אילגל םויק ןיא הרותד םיתס אללש ןוויכ ,הרותד
תרותל תודגנתהה תבשחנ יזא - (13רהוזה ןושלכ) "אתיירואד אתמשנ" ,המשנה אלל ,"הרות
םיכלמה-יכלמ-ךלמב ו"ח הדירמ יהוזש ,ו"ח הרותה לכב הריפככ ,הרותב קלח ,תודיסחה
!ה"בקה

:ו"ח ךרבתי ותודחאב הריפכ םג הז ירה - תוקדד תוקדבו

אגרד והלוכו ,לארשיו אתיירוא ה"בוק ,אדב אד ןרשקתמ ןוניא ןירשק תלת" 14רהוזב אתיא
:הרותה ידי-לע איה ה"בוק םע לארשיד תורשקתההל ךרדהש ,ונייה ,"אילגו םיתס אגרד לע
םיתס םע םירשקתמ אתיירואד םיתס ידי-לעו ,ה"בוקד אילג םע םירשקתמ הרותד אילג ידי-לע
.15ה"בוקד

הזמ אצויה "ןכב"ה ירה ,אתיירואד אילגמ אתיירואד םיתס םידירפמו םיקלחמ רשאכ ,אלימבו
אילג ןופ") דבלב ה"בוקד אילג ,16"יל ןיינה ןיד"ש םירמוא ה"בקהל עגונב םגש אוה
לארשי עמש" ךפיה - ו"ח רחא ןפואב םיסחייתמ ה"בוקד םיתסל עגונבו ,("רע טלאה ה"בוקד
.םיתסל אילג ןיב ו"ח קלחל ךייש אלש ,תיתימא תודחא ,7"דחא 'ה וניקולא 'ה

תוקדד תוקדב ,איה ,"ה"בוקב היב רשקתמ"ש אתיירואב םיתסל אילג ןיב הקולחהש ,אצמנו
!ךרבתי ותודחאב הנומאל עגונב ל"נה ןיד-קספב ם"במרה בתוכש ראותה רדגב

םהילע תונמחרה הלודג - הזמ םיעדוי אלש םיבוטו םילודג םנשיש איה הנעטה ,יאמ אלא
!תורואמ ואר אלש ("תונמחר עקידלאוועג א ייז ףיוא זיא")

ךרוצה םהל ריבסהל - 17הרותבש "רואמ"הב םריאהל דחאו דחא לכ לע הווצמ ,ןכש ןוויכו
,םירשכ םידוהי תויהל םילוכי ,תודיסחה תרות אלל ,ןכש ,תודיסחה תרות דומילב חרכההו
לכש תעדל ילבמ ,תועטב הנש םירשעו האמ תויחל םילוכי לבא ,18"םינימאמ ינב םינימאמ"
םג עדי אל אלימבו ,"תחא הרות" יהמ עדי אלו ,"דחא 'ה"ב יתימאה שוריפה עדי אל וימי
-אציש רמאמהב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ראבמש יפכ) 19"ץראב דחא יוג" רותב יתימאה ודיקפת והמ
.(20ולסכ ט"י תארקל רואל

ףוס -לכ-ףוסש רבדה רורב - וחילצי יאדווב ןקזה וניבר לש ותכרבבו - תאז וריבסישכו
ץראה האלמ" - זאו ,הרותה תוימינפ ודמליו הרותה תוימינפ דומלל םיכירצש םלוכ וניבי
.21"'ה תא העד

-לעו ,אתיירואד אילג םע אתיירואד םיתס לש תודחאה היהת זאש ,וז הרכהל ועיגי רשאכו
ומכ ,בוטה תילכת אוה לארשיד םיתסהש] לארשיד םיתס םע לארשיד אילג לש תודחאה םג הדי
םע תודחאה םג הז ידי-לעו ,["ךרבתי ותא הנמאב התיה אטחה תעשב םג"ש 22אינתב בותכש
,םיתס וישכע ותויה םעש - "ץק"הל עגונב םג ןכ היהי יזא - ה"בוקד םיתסו ה"בוקד אילג
,הלעמל םג ןכ היהי ,אילגה םע םיתסה הטמל ורבחי רשאכ ,ירה ,2317"אילג אל הימופל אבל"
ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגה אובת אלימבו ,אילגל םיתסמ ךשמוי "ץק"הש
.שממ ונימיב הרהמב

:ריהבהלו ףיסוהל שי - תודיסחה דומיל תודוא ליעל רבודמהל 24ךשמהב

[םהמ תצק וראשנ ןיידע לבא ,םשה ךורב ,םיטעמתמו םיכלוה םנמא םה] הלאכ םנשי ןיידע
ארהנ"ד ןפואב גהנתהל םיכירצש םה םינעוט - תודיסחה דומיל תודוא םהמע םירבדמ רשאכש
.25"היטשפו ארהנ

.םיקסופ רותב ולצא ולבקתנש לארשי ילודג לש םרואל ךליל ךירצ - םה םינעוט - גוח לכ
לודג םהמ ימ םינורחאה ילודגו ינושאר ןיב עירכהל אירטו אלקשל סנכהל ילבמ ,אלימבו
םה םיחרכומ הדימ התואב ,ןקזה וניבר תדוקפו תטיש יפל םיכלוה ןאכש םשכ ,ירה ,יממ
הלאל תייצל - םה םלכשב רבדה לבקתמ דציכ הנימ-אקפנ אלל - ("ןדנובעג ןענייז ייז")
.םיקסופ רותב םמצע לע ולביקש

עבק ובש ןיד-קספ ותעשב םסריפ - קסופ רותב לביק ותואש - ינולפ ןב ינולפש ןוויכו
בוש - תודיסחה תרותב קוסעל אלש הריזג רזגו ,דבלב הלוגס ידיחיל איה תודיסחה ךרדש
.תודיסחה תרות לש הטישה תא לבקל ךירצ וניא

.ןמקלדכ ,26הרותד הלגנב אוה םג רהבומ - הזל הנעמהו

:המדקהבו

םימכח ומסריפ ןהבש תוריזג שי ,םוקמ-לכמ ,םעטה ינפמ ונקתנ םלוכש ףא - ןנברד תוריזג
.הריזגה םעט םימכח ומסריפ אל ןהבש תוריזג שיו ,הריזגה םעט

רוביצהש הריזג תודוא רבודמש ןוויכ :הרואכלד - הריזגה םעט םימכח ומסריפ אלש םעטהו
דומעל ןילוכי רוביצ בור ןכ םא אלא רוביצה לע הריזג םירזוג ןיא" ירהש] הב דומעל לוכי
ויה וליאש םושמ - ?םעטה תולגל אלש םימכח ואר המ ,ןכ םא ,הריזגהל םעט שיו ,[2717"הב
ידכ ,םעטה ומסריפ אל ןכלו ,הריזגה לטבתת םעטה לטבתי םא ,ירה ,הריזגה םעט םימסרפמ
.28םעטב תולת -אלל הריזגה לש המויק תא חיטבהל

םעטה לטבשכ - אפוג הזבו ,הריזגה הלטב יזא ,םעטה לטבשכ ,המעט םסרפתנש הריזגש ,אצמנו
לבא ,הזב אצויכו ,"הישפנא היווש"ד רדגב ,גהנמ רדגב רבדה ראשיש םוקמ שי ,ןמז רחאל קר
םוקמ ןיא יזא ,הזב אצויכו רקש תודע לע ססובמ היהש םושמ ,ורקיעמ לטב םעטהש ררבתמשכ
.תועט ךרדב התיה הליחתכלמש ןוויכ ,הריזגה לש המויקל ללכ

:ונניינעל עגונב םג ןבומ הזמו

הלועה ךרדה איה תודיסחה ךרדש הרומג תוטישפב םידיסחה ונעט - ט"שעבה לש ונמזמ לחה
םלועב "י-דש תוכלמ" תולגלו ךישמהל ,29"י-דש תוכלמב םלוע ןקתל" ךרדה איהו ,ל-א תיב
.חישמה תאיבב תומילשבו לעופב הלגתיש יפכ ,הזה

,דומילה ןפואמ) וז ךרדמ וששחש - 30"םידגנתמ" םשב םמצע תא וארקש - הלא ואב רשאכו
תאז תושעל םילוכי ויה - וז ךרדב ךליל ןיאש הריזג רוזגל וטילחהו ('וכו הליפתה ןפואמ
ילבמ וז ךרדב ךליל ןיאש הריזג רוזגל - 'אה ןפוא :ןנברד תוריזגבש םינפואה ינשמ דחאב
.םעטה םע דחי הריזגה םסרפל - 'בה ןפואו ,(יאשחב ראשיש) רבדה םעט םסרפל

תרות דומיל דגנ הריזגה תא ומסריפ רשאכש - רבדבש תיטרפ החגשהה תא םיאור ןאכו
ורבוש" - הריזגה םעט תא םג דמעמ ותואב דימ ומסריפ ,תודיסחה יכרדב הגהנהו תודיסחה
הרותמ ו"ח קותינה אוה םתוללכש תואצותל םורגל הלולע תודיסחה ךרדש ששחה - "ודצב
.תווצמו

הלטב ,ארקיעמ לטבשכ טרפבו ,םעטה לטב רשאכש הרותד הלגנב ןיד-קספה הז לע לח ,אלימבו
:ללכ םויק הל ןיאו הריזגה

תרותש שחומב םיאורש ירחאל ,תודיסחה ךרד לש המויקל םינש 200-150 ורבעשכ ,םויכ
דומילב ,ךרבתי 'ה תדובעב חוכ תפסות םיאיבמ תודיסחה יגהנמו תודיסחה יכרד תודיסחה
,הזמ הריתי אלא ,םויכ הריזגה לש המויקל םוקמ ןיאש דבלב וז אל - תווצמה םויקו הרותה
תלטובמו הלטב איה ירה אלימבו ,וז הריזגל םוקמ היה אל הליחתכלמש ערפמלמ אתלימ יאלגא
םיניינעה יטרפ לככ ,'וכ רקש תודע ללגב - תועט ךרדב התיה הליחתכלמ ,ןכש ,ארקיעמ
לובסל לוכי היה אלש ...מ"סה - ירקיעה ביר-רחרחמהמ לחה ,ביר-ירחרחמ ידי-לע ושענש
.'וכ לובלבה לכ השעו ,תודיסחה תרות לש התולגתה

:"היטשפו ארהנ ארהנ"ש הרומאה הנעטל םוקמ ןיאש ןבומ הז יפ-לע

ןוויכ ,אלא ,רתוי לודג לארשי ילודגמ ימ קוספלו עירכהל וניינע ןיאש ןעוט והשימ רשאכ
,תודיסחה תרות דגנ רזגו ותעשב דגנתהש ינולפ ןב ינולפ תא קסופ רותב ומצע לע לביקש
ןוויכו ,המעטב הריזגה תא םסריפ ינולפ ןב ינולפש עדיל ךירצ - ויכרדב ךליל אוה חרכומ
.הרקיעמ תלטובמו הלטב הריזגה יזא ,ורקיעמ לטובמו לטב היה םעטהש ררבתנש

אל םתעשבש הלאש ,31ויתוחישמ תחאב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדב רואיבה םג והזש ,רמול שיו
תא םיריכמש ,תמאה םלועב ,םייחה תוצראב םתויהב ,וישכע הנה ,תודיסחה תטישל ומיכסה
(ןיד אמלעב) והשימ רשאכ רתויב םירעטצמו ,הז לע רתויב םה םיטרחתמ ,התתימאל תמאה
ימכ [םתוא ריכזמ קר םא וליפא אלא ,ןכ גהנתהל םהילע ךמוס םא קר אל] םתוא ריכזמ
אתלימ יאלגאש ןוויכ - הזה ןיינעה לע םמש ארקייש םיצור םניאו ,תודיסחה תרותל ודגנתהש
.תודיסחה תרות לע הריזגו תודגנתהל םוקמ היה אל הליחתכלמש

:ליעל רומאה לכמ םרומה

תרות דומילש - תודיסחה ךרד לש המויקל םינש 200-150 ירחאל - יח תפומב אצי רבכ
םויקו הרותה דומילב ,ךרבתי 'ה תדובעב חוכ תפסות םיוהמ תודיסחה יכרדב הגהנהו תודיסחה
,תווצמה

לכד הנווכה תילכתו ,'תי ותדובעב םיטרפ םה תווצמה םויקו הרותה דומילש אלא דוע אלו
לכ תא תושעל 'ה ונווציו" :32ארקב םישרופמה וניבר השמ ירבדכ - איה םיניינעה יטרפ
ןיינעש - "וניקולא 'ה תא האריל (הרות דומלת תווצמ םג ללוכ ,תווצמה לכ) הלאה םיקוחה
.33תודיסחה תרות דומיל ידי-לע השענ הז

הרותה לכ לש תוימינפה איהש אלא דוע אלו ,הרותב קלח איה תודיסחה תרותש םידומ לכה
םילח ,הרותד םיתס דומלל ו"ח םיצור םניאו הרותד אילג םידמולש הלא ,אלימבו ,הלוכ
ירופיס םידמולש הלא דגנ ("טראוו רעקידלאוועג א") תופירחב אטבתמש 13רהוזה ירבד םהילע
(רופיסה) שובלה תא םיבישחמש ,םהב רתסומה ימינפה ןכותה אלל אמלעב םירופיסכ הרותה
.רבדה ףוגל

,אדב אד ןרשקתמ ןירשק תלת" רהוזה רמאמ יפ-לעש (ד"ס) ליעל רכזומכ - הזמ הריתיו
םיתס ןיב קלחמש ימש ,אצמנ ,"אילגו םיתס אגרד לע אגרד והלוכו ,לארשיו אתיירוא ה"בוק
ךרבתי ותודחא ךפיה והזש ,ה"בוקב אילגל םיתס ןיב קלחמש ומכ הז ירה ,אתיירואב אילגל
ירה - 20ולסכ ט"יל ספדנש ר"ומדא ח"ומ ק"כד רמאמהב ראובמה יפ-לע - אלימבו ,תיתימאה
...!הרז הדובע לש ןיינע (תוקדד תוקדב) הז

איה הנומאה תדוקנש 34אינתב ראובמכ ,הרז הדובעל ךייש וניא ידוהיש איה תמאה -
תלעופ הניאו הניש תניחבב ולצא איהש ןכתייש אלא ,לארשימ דחאו דחא לכ לצא תומילשב
,(הנומא רבדב ןויסינ ידיל אב אלש ןמז לכ) השעמו רוביד ,הבשחמב הגהנהל עגונב התלועפ
רשאכ ךא ;יוליגה לא םלעהה ןמ התולגל ול רוזעל םיכירצו ,תומילשב איה תאצמנ זא םג לבא
רוסמל" - השעמו רוביד ,הבשחמב הגהנהל עגונב םג לעופ הז ירה ,הנומאה תדוקנ תילגתמ
ובל קר ןיווש ובלו ויפ ןיאש ףא 'ה תנומא דגנ דבל השעמ הזיא קר תושעל אלש וליפא ושפנ
.35"'ה תנומאב םלש

:ונניינעל עגונב םג ןבומ הזמו

'ה לארשי עמש" - הנומא לש ןיינע תודוא ןאכ רבודמש הליחתכלמ שיגדהלו ריבסהל שי
,דח אלוכ לארשיד אילגו םיתס ךכ ,דח אלוכ ה"בוקד אילגו םיתסש םשכש - "דחא 'ה וניקולא
םג ךירצ אילג הצורש ימש ,ךכ ,םהיניב קלחל רשפא-יאו ,דח אלוכ הרותד אילגו םיתסו
.םיתס

אובתש הנומאה תדוקנ תא ולצא תולגל - ?"לועפל" שוריפה המו - הז ןיינע ולצא ולעפישכו
ליחתיש ,השעמו רוביד ,הבשחמב לעופב הגהנהב םג רבדה אטבתי יזא - יוליגה לא םלעהה ןמ
יכרדב גהנתמ םג אלא ,תודיסחה תרות דמולש דבלב וז אל ,רמולכ ,תודיסחה ךרדב ךליל
- תודיסחה תרותד הנווכה תילכת אוהש ירקיעה ןיינעהב דחוימבו ללוכ ,תודיסחה יגהנמו
א יוו דיא א טרעוו רע") תויהל ךירצ ידוהיש יפכ ידוהי השענו ,36ויתודימ עבט תונשל
.("ןייז ףראד דיא
(הגומ יתלב - ב"ישת'ה ולסכב ט"י תודעוותהמ םיעטק)

.ב,טמ הכוס (1

.דועו .344 'מע ט"ח ש"וקל .שד 'מע י"ח צ"יירהומ ר"ומדא שדוק-תורגיא .93 'מע ד"שת ש"הס האר (2

.'חה דוסיב קלח 'פ ןירדהנס ולש מ"היפב םג הארו .ח"ה ג"פ הבושת 'לה (3

.ךליאו 28 ע"ס ה"לח ש"וקלב (רוציקב) הספדנ וז החישמ קלח (4

.ז"ה א"פ ת"הוסי 'לה ם"במר (5

.ז"ה ג"פ (6

.ד,ו ןנחתאו (7

.33 הרעהבו 79 'מע ו"טח ש"וקל םג האר (8

.ב"ער,דנ םיחספ האר (9

.ה"לס ק"דהמ ח"וא י"בונ ת"וש םג הארו .נ"שו .ב"עס,ו ןירדהנס (10

.ז,זט א-לאומש (11

.ב"ה ב"פ .ד"ה א"פ האר (12

.א,בנק ג"ח (13

.(ג"הושב חכ 'מע ז"נרת מ"הס הארו) א,גע םש (14

.נ"שו .273 'מע ב"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' םג האר (15

.ז,ג"פ ר"ב - ל"זח ןושל (16

.םש ע"הק שוריפבו ז"ה א"פ הגיגח ימלשורי .םש ףנע הפי שוריפבו ב ר"כיאד אתחיתפ האר (17

.א,זצ תבש (18

.דועו .גכ,ז ב-לאומש (19

אנק 'מע ו"פרת מ"הסב ז"חאלו .ךליאו ה 'מע ג"ח םיסרטנוק מ"הסב ספדנ) ו"פרת דחאב ךיראמה לכ ה"ד (20
.(ךליאו

.ופוסב םיכלמ 'לה .ט"פס הבושת 'לה ם"במר הארו .ט,אי היעשי (21

.ד"כפס (22

.י"שרפבו א,טצ ןירדהנס .א,גנר א"חז כ"ג הארו .א,ח תישארב ח"וז (23

םולשב הדפ"ד ןיינעה תודוא רבוד(ש הארנ ונינפלש ןושארה עטקהמו ,החישה תלחתה הרסח הטלקהה טרסב) (24
(לבא ,םידיב אל) ומע םוחלל םיכירצו דגנכש דצ שיש ,תוינחורב המחלמ תלילש לש ןפואב תויהל ךירצש ,"ישפנ
.הזב םוחלל םיחרכומו הרירב ןיא ,והשימ לבלבמש ןיינע ונשישכ ,כ"פעא לבא ,לכשב ט"וקש ידי-לע

.נ"שו .ב,חי ןילוח (25

.ב"ס ליעל רומאה ד"ע (26

.נ"שו .א"עס,ול ז"ע (27

.נ"שו .ךליאו ב"יס ב"ישת בשיו פ"ש תחיש האר - ןיינעה תומילשל (28

."הווקנ ןכ לעו" הלפתה חסונ (29

.נ"שו .78 'מע ב"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' םג האר (30

.(א,זמ א"ח ד"וקל) כ"ס ג"צרת ולסכ 'כ ליל תחיש (31

.דכ,ו ןנחתאו (32

.אפר 'מע .ךליאו טע ע"ס ג"כח א"טילש ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגיא .ב"ה ב"פ ת"הוסי 'לה ם"במר האר (33
.דועו

.טי-ח"יפ (34

.ט"יפס םש אינת (35

.ךליאו חנת 'מע ג"ח צ"יירהומ ר"ומדא שדוק-תורגא .ב-א,ונ א"ח ד"וקל האר (36


תונמחרה הלודג - הזמ םיעדוי אלש םיבוטו םילודג םנשיש איה הנעטה
!תורואמ ואר אלש ("תונמחר עקידלאוועג א ייז ףיוא זיא") םהילע

ילבמ ,תועטב הנש םירשעו האמ תויחל םילוכי ,תודיסחה תרות אלל
"דחא 'ה"ב יתימאה שוריפה עדי אל וימי לכש תעדל

םירופיסכ הרותה ירופיס םידמולש הלא דגנ תופירחב אטבתמ רהוזה
שובלה תא םיבישחמש ,םהב רתסומה ימינפה ןכותה אלל אמלעב
רבדה ףוגל (רופיסה)

יבר יצוצינ


תרות לכ לש 'בתכבש הרות'
תודיסחה


תא חותפל ןקזה ר"ומדא ןווכתה אינתה יקלחמ קלח הזיאב
* אינתה לש אמק-הרודהמה תא םג דומלל בושח עודמו ,ורפס
יתמו "'וג" הלימב קוספ לש ךשמהל ןקזה ר"ומדא ןייצמ יתמ
ירסומלו םידמולל יברה לש תונוש תוצלמה * "'וגו" הלימב
בוכיע ללגב בכעתהש ךודיש לש ורופיס ןכו ,אינתב םירועיש
היינש המישר * אינתה רפס תספדהב


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

רשפאש קדצ-חמצה ראבמ ,"עשרכ ךיניעב היה" ,אינתה תליחתב אבומה ל"זח יוויצ לע
יקמעב היהי ולש 'םצע'ה ןכ-יפ-לע-ףאו ,רומג קידצ היהי ,םייולגה ויתוחוכב ,ידוהיש
ןיכילומ ךרד הזיאב עדוי יניא" ,רמאש יאכז-ןב ןנחוי ןבר ירבד תא םג שריפ ךכ .תופילקה
."יתוא

רבסה ןיא עודמ ,יברה לאש (160 'מע ב"כשת שדוק-תוחיש) ב"כשת ולסכב ט"י תודעוותהב
,צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש ויוליג רואל רבדה תא ראיבו ?יולגב אינתב עיפומ הז ץורית
תעב שחרתה הז עוריא .המימשה בהלב הלע רפסהו "םיקידצ לש רפס" םג רביח ןקזה ר"ומדאש
הלענ שוריפ אוה ,יברה ריבסה ,קדצ-חמצה לש רומאה וצורית .ילופשמ קידצה לש ותוקלתסה
.םינוניבל ךכ לכ אלו םיקידצה תגרדל םיאתמ אוהו "עשרכ ךיניעב היה"ל רתוי

ידוהי לכל רפס

םוגרת'ב ןאכו גפ 'מע ,ט ךרכ שדוק-תורגיא) ד"ישת ןוויסב 'אב ,ינולפל יברה בתכ
:('ישפוח

.םוי לכב אינת רועיש דמול ךנהש ךבתכמב אורקל יתחמש

ונניא םילודגבש לודגה וליפאש ,אינתה תודוא ד"בח יאישנ לש םתרמא העודיו
"תחקל" ידוהי לכ לוכי אסיג ךדיאלו ,אינתה לש תוקמעה לכל תדרל לגוסמ
,ידוהי לכל דומיל רפס הז היהיש התיה אינתה לעב תנווכ ןכש ,אינתהמ והשמ
רתוי םיעגייתמש לככ ,"תאצמו תעגי"ש עודי ירהו ,םייקמ ה"בקהו רזוג קידצו
.םש םירבודמה םיניינעה תנבהל םיעיגמו רתוי םילבקמ -

קייודמ לוכה

.הבחרהב םירבד ךכל שידקה יברהו ,אינתה רפס לש אמק-הרודהמ םלוע רואל האצי ב"משת תנשב

ו"כשת ולסכב ט"י תחישב אצמנ וז הרודהממ די-יבתכ לש םתואצמיה לע ןושאר רוכזא
:יברה רמא זאש (88 'מע ,ו"כשת שדוק-תוחיש)

ינפל םהש רבתסמש ,אינתד ןושאר קלח לש םינושארה םיקרפהמ די יבתכ םג םנשי
יבגל םייוניש המכו המכ םיאצומ םהבו תיפוס הכירע םהל השע ןקזה ר"ומדאש
.סופדל ךכ-רחא רסמנש אינתה

'ב ךרכ ח"לשת שדוק-תוחיש) ח"לשת חלש תשרפ שדוק-תבש יאצומ תודעוותהב יברה הליג ךכו
,('בל' קרפ ותונכל םיגהונ םידיסחש) ב"ל קרפ לש תוביבחהו תובישחה לע ורבדב (546 'מע
:ןייצ

,(םנכותו םיקרפה תקולח) תקייודמ הנווכב אוה ףא היה םיקרפה רודיס ירהש

-ףאו ,אמק הרודהמה ירחא ףסונ ב"ל קרפ ירה ,די-יבתכמ הלועש יפכ טרפבו
רבד - (רחא םוקמב אלו) וירחאלש קרפהו וינפלש קרפה ןיב סנכוה ןכ-יפ-לע
."בל"ל תדחוימ תוכייש ול שי ולש ןכותהש שיגדהל - דמלל שי וב ףאש

אמק-הרודהמה תספדה

םש שדוק-תוחיש) ח"לשת תועובשה גחד 'ב םוי תודעוותהב ,ןכל םדוק רצק ןמז ,הפוקת התואב
:(8-7 'מע רפסה שארב ספדנו הגוה ןאכ אבומה) יברה רמא (ךליאו 466 'מע

םע ,די-יבתכב ןיידעש ןקזה ר"ומדא יבתכו ירמאמ לכ רואל ואצייש רבדה ןוכנ
,די-בתכב ,ונממ אמק-הרודהמ ונשיש - אינתה רפסמ ליחתמ ,תואחסונ ייוניש
.ןקזה ר"ומדא ידי-לע ספדנש יפכ אינתה רפסמ םיירקיע םייוניש המכ םע

ןקזה ר"ומדאש העשב הב ,אינתה לש אמק הרודהמ סיפדהל המיתה ןמ הז ןיאו
תחסונל םג םוקמ שיש טושפ יכ - ארתב ארודהמב ןקותמ רפסה סיפדה ומצעב
ןהש תוכלה ואבוה ס"שב .הרותב תומוקמ המכב וניצמש ךרד-לע ,אמק הרודהמה
יבתכבו .דועו ,"המוקממ הזז אל הנשמ" :ורמא וזמ הרתיו .'הנושאר הנשמ'
,[אנינת הרודהמ=] ת"מ :תומוקמ המכב םשרנ ('וכו 'םייח ץע'ב) ל"זיראה
.דועו .במ ,ק"מ

תנמ-לע ןקזה ר"ומדא ידי תחתמ אצי אמק הרודהמ אינתש ,ןדיד-ןודינב טרפבו
.םינש המכו המכ ךשמב ודמלנו "םיסרטנוקה וטשפתנ"ו ,ומסרפל

ףסותמ ארתב-הרודהמל אמק-הרודהמ ןיבש םייונישהב ןויעה ידי-לע :הזל ףסונ
.ונינפל אוהש ומכ אינתה רפסב האבה ןקזה ר"ומדא תנקסמ תנבהב קמועו רואיב

:לוחיאב יברה םייס וירבד תא

וצופי'ב בושח יכה בלש איהש ,ןקזה ר"ומדא יבתכ תספדהש ןוצר יהי
ףסותי ודי-לעש אמק-הרודהמ אינתה רפס תספדה טרפבו - 'הצוח ךיתונייעמ
- תודיסחה תרות לש - בתכבש הרות :עודיה ןושלב - דוסיה רפסב דומילהב
ךיתונייעמ וצופישכד ,בוט-םש-לעבה ונרומל אחישמ אכלמ תחטבה םויק רהמי
.שממ ונימיב הרהמבו ,אחישמ אכלמ אד רמ יתאק ,הצוח

ןכש ,רבדבש הברה תוירחאה תא יברה ןייצ (467-466 'מע ,םש שדוק-תוחיש) תונמדזה התואב
תואחסונ תאוושהו תומוקמ-יארמ תאיצמ ,דיה יבתכ חונעפב תויחמומו תונמוימ שרוד רבדה
."חבושמ הז ירה - וז הדובעל שידקיש תועשב הברמה לכ" יכ ןייצו ,'וכ

תודיסחה תרות לכל

תרות לש בתכבש הרות" אוה אינת יכ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ םסרפש םירבדה ועדונ םדקמו זאמ
."תודיסחה

שיד יברה ריבסה ,(30 'מע ,ב ךרכ א"משת שדוק-תוחיש) תבטב ד"כ תודעוותהב ,א"משת תנשב
,ד"בח תודיסחל קר אלו תיללכה תודיסחה תרות לכל בתכבש הרות אוהש ,איה הנווכהש רמול
- "בתכבש הרות" לש ןפואב םתרות ובתכ אל שטירזעממ דיגמה ןהו בוט-םש-לעבה ןה ,ןכש
בקעי תודלות" רפסה וליפא] םהידימלת ידי-לע הבתכנ איהו "הפ-לעבש הרות" וז התיה םלצא
תפסותב ,"ירוממ יתעמשש" דימלתכ בתכנ ,"קדצ חמצ"ה ידי-לע םימעפ רפסמ אבומש ,"ףסוי
,הרותה לעב ידי-לע - ?"בתכבש הרות"ל תודיסחה תרות התייהנ יתמ [ולשמ תופסוה וא רואיב
תודיסחה תרות הכפהנ ךכבו ,תודיסחה אישנ ידי-לע בתכנש ,אינתה רפס והז ,ומש לע תארקנש
."בתכבש הרות"ל

טרפ לכב קוידה לדוג

תבש) ןהמ תחאב .אוה קייודמ אינתב טרפ לכ יכ שגדהו רוזח יברה שיגדה תובר תויונמדזהב
:םידקה (11 'מע 'ב ךרכ א"לשת שדוק-תוחיש - א"לשת ארקיו תשרפ

יפכו ,ויתולועפ לכבו ויניינע לכב ןקזה ר"ומדא לש קוידה לדוג עודי
המגודב הטמל ןאכ ןקזה ר"ומדאש (צ"יירהומ) ר"ומדא ק"כ תחיש העודיש
,אישנ ותויה ילול םג הז לכו . . תוליצאה םלועב הנווכה הלעמלו ,הלעמלש
.המה םיקייודמ ויניינע לכש יאדווב ירה לארשיב אישנכ המכו-המכ-תחא-לע
,תורוד ירודל תיחצנ הארוה םהמ שיש םיניינעב רבודמש ךכל םיפיסומשכו
.תודיסחה תרותד בתכבש הרות - אינתל עגונב דחוימבו

-יאש ,רומאה ללכה רואל יברה ריבסה (97 'מע 'ב ךרכ ל"שת שדוק-תוחיש) תרחא תונמדזהב
אלא ,םעה ןומה יפב ליגרה ןושלב טקנש הדבועב אינתב ןקזה ר"ומדא לש יוטיב ריבסהל רשפא
.אוה קייודמ הז יוטיבב שומישה ףאש

גתו גת לכ לע

:רמאנ ,ורסאממ ורורחש רחא ןקזה ר"ומדא בתכש תמסרופמה תרגיאב

םולשב יתאצי ,וירחאלש קוספ יתלחתהש םדוק ,ישפנ םולשב הדפ םיליהת רפסב יתירקשכו"
ריעה (587 'מע 'א ךרכ א"משת שדוק-תוחיש - א"משת בשיו תשרפ תבש) תונמדזהב ."םולש 'המ
:יברה ךכ לע

םאתהב "'וגו" תבית "ישפנ םולשב הדפ" ירחא ןקזה ר"ומדא ןייצ אל עודמ
?(א,בכ הליגמ) "היל ןניקספ אל ןנא השמ היקספ אלד אקוספ לכ" ארמגה ירבדל

תוחיש-יטוקל) ה"כשת אציו תשרפ תבש תחישב םיאצומ ונא הז אשונל רתוי תטרופמ תוסחייתה
:(385 'מע 'ה ךרכ

אלל) רמוג בתוכ םימעפ ירה ,םויסה אלל קוספ אבומ רשאכש אינתב ונא םיאצומ
םימעפ :ל"זר רמאמ עגונב הז ךרד לעו .(ו"או םע) רמוגו - םימעפו (ו"או
.ילוכו - םימעפו ,ילוכ בתכנ
דחוימבו ,אינתב תואו תוא לכ לע ןקזה ר"ומדא קיידמ המכ דע עודיה יפ-לעו
םיעיפומ (ילוכו וא) רמוגו וא (ילוכ וא) רמוג לש םירומאה םייונישה רשאכ
אלא יארקאב הז ןיאש יאדווב ירה ,תוכימסבו קרפ ותואב - אינתב םימעפ רפסמ
.קוידב

:יברה ךישממ

בתכנ ,ןיינעל עגונ וניא קוספה םויסש םוקמב :אוה ךכב רואיבהש יל הארנ
,רבודמה ןיינעהל עגונ םויסהש םוקמב ךא ;'ילוכ' הז ךרד-לעו . . 'רמוג'
.(ףיסומה תוא - וניינע ו"או) ו"אוב - 'ילוכו' ,'רמוגו' בתכנ

םיליהתלו אינתל הווש הלחתה

הדבועה תא יברה ןייצ (319 'מע 'א ךרכ ט"כשת שדוק-תוחיש) ט"כשת טבשב 'י תודעוותהב
:האבה

םימעפ רשע לש הז רפסמ .ו"ית איה הנושארה תואה - "םיליהת" ומכ "אינת" םירפסה תומשב
.תומוקמ המכב ראובמכ ,הלעמ וב שי - םיעברא

ךודישב בוכיע - הספדהב בוכיע

הלה .ותב תא ךדשל םיעצמא לעב ידוהי דמע (גפ 'מע ,ט ךרכ שדוק-תורגיא יפל) ד"ישת תנשב
תופתתשה םג לולכי הנותחה תואצוה ןיבש ול הרוה יברהו ,'תודיחי'ב ורקיבשכ יברב ץעונ
ד"בח ידיסח לכ אישנו ד"בח תודיסח דסיימ ןקזה וניבר לש ורפס" - אינתה רפס תספדהב
םימולשתה תא רחאל שקיב הליחתב .המישמה עוציבמ קמחתהל לחה הלהו ןמז רבע ."םהיתורודל
בתכ יברה .יברל בתכמ ץירהל רהימ הלהו ףפורתהל ןיכודישה רשק לחה םואתפ .'וכו הספדהל
:קלחו דח ול

,הזב תורבסה המכו ןימולשתה רחאל ךתעד-אקלס-אק ותרות דובכל אבשכ ףכיתו
...םירזומ םיניינע וליחתהש האור ירה

ןיינעב וראבל הצור וניאו" תויעבל םירבסה שפחמ הלה עודמ המתו הביסה לע עיבצה יברה
."ולש ןושאר לכשומ תויהל ךירצ היהש

:םילימב יברה םתח ובתכמ תא

ינב לכ ליבשבו וליבשב הרשואמהו הרשיה ךרדב וכילויו והרוי ךרבתי םשהו
.ויחיש ותיב

םינושארה םימיכסמה

אינתד תמכסה חסונ) אשידק אינת רפסב םוי םוי רועיש ודומיל תודוא בתכש הממ יתינהנ"
ואר אלש םינבר ידי-לעו ןקזה וניבר בשוממ םוקמ קוחירב האצמנש ףא אווקלוז תאצוה
יברה ידימלת ילודג םה ,אינתה רפסד םינושארה םימיכסמה ובתכש המ עודי רבכו ,(רבחמה
יברה בתכ ,". . רואיב םיכירצ ןיא תומסרופמהו אינתה שארב וספדנש שטירזעממ דיגמה
ןוויסב 'בב ("'וכ 'וכ תובא ץע ףנע ,םישודק לש םנב") ןיבור באז-ןועמש-םייח צ"הרהל
.(טפ 'מע ,'ט ךרכ שדוק-תורגיא) ד"ישת

טרפה לא ללכהמ

לחהש םדאל יברה בתוכ (אכר 'מע י"ח ךרכ שדוק-תורגיא) ט"ישת ןושאר רדאב ב"ימ תרגיאב
:תודיסחל ברקתהל

אוה ןכ ירה ,ול םינבומ םניא התע תעלש אינתב םיקרפ םנשיש בתכש המו
ןמזמו ,םיניינעה תוללכ קר םיניבמ הליחתמש ,היקלח לכב ונתרות דומילב
.ןיבהל לקו ,הנבהב םיפיסומ ןמזל

אינתה ירועיש "לובית"

,יברה תוכזב תווצמו הרות ייחל ברקתה ,(ל"ז) לאימד קחצי 'ר עדונה חורה שיאו רפוסה
הרותה רואל םידוהי בוריקל ותדובע תרגסמבש ,ה"ע יקסני'זילב ריאמ 'ר ח"הרה לש ותרזעבו
אינתה רפס דומילל הסחייתה ןהמ תחא .יברהמ תוכרדהו תוארוה לש עפשל הכז ,תודיסחהו
:(טעת 'מע י"ח ךרכ שדוק-תורגיא)

ןופ םורא לש םיניינעב וירבד לבתמ יאדו ,"אינת" דומילל גוחהב וירועישב
ןווגמו רישע רמוח ירהו אד ןוגכב זאמ גוהנכ ,[תודיסחל ביבסמ=] תודיסח
.םיספדנה םירוביד-יטוקלו תוחישב - הזב אצמנ

אינתה דומיל םשור

ר"ומדא ק"כל ברקתה אוה .היה תירבה תוצרא ינבר יבושחמ היה ןיקשולעט ןסינ ברה
ךרכ שדוק-תורגיא) ול בתכ ח"ישת ןסינב 'הב .ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כלו ע"נ צ"יירהומ
:(גי 'מע ,ז"י

אינת דומיל רבד לע ,ימאימב רשא ש"נא ונידידימ תוחמשמ תועידי יתלבק ותעב
קזחל ידכב םוקמ אלממ הנימ ועסנ םדוק יאדוובו ,םש עבקנ רשא רועישב םיברב
,תווצמו הרות יניינעב ףיסוהל םג אלא קזחל קר אל וניווטצנש טרפבו ןיינעה
םשה ןיכמ ,תושעל וניווטצנו ויתוירב םע אינורטב אב ה"בקה ןיאש ןוויכו
יפ לעו ,ררועמהב אלא יולת רבדה ןיאו ,יוויצה תואלמל תויורשפאה תא שארמ
רושיקב דומעי םאב יתווקת ,אינתה דומיל םשור רבד לע םשמ יל ובתכש המ
ןיינעה תובישחב םררועי ןמזל ןמזמו רועישה שארב םידמועה םע םיבתכמ
בלה ןמ םיאמויה םירבד ונחטבוה רבכו ,חילציש יאדוב ,הזב ךשמהה תוציחנבו
.בלה לא םיסנכנ

תערוג הניאש תפסות


(םצמוצמה ןבומב) ד"בח ירפסמ אלש דומיל אינתה דומיל לע ףיסוהל ונוצרל
גלדל לוכיו רדסה לע אקווד ואלש ןבומו) ה"לש רפסב דומלי - הזל ךייש לבא
.(הזב אצויכו

.(חמר-זמר 'מע 'כ ךרכ שדוק-תורגיא) א"כשת ןוויסב 'יב יברה בתכ ךכ -

הבשחמב הלע


תויהל ךירצ "הנומאהו דוחיה רעש" היה ןקזה ר"ומדא לש ךתעד-אקלס-אקה יפל
- ןושלה ראשנ ,ינש קלחל עבקנש ירחאל םגש אלא ,דוע אלו ,אינתד ןושאר קלח
סחיב (דיתע ןושל) "המוקמב ראבתיש ומכ" - ןקזה ר"ומדא תמכסהו תעידיב
.ןושאר קלחב וראבתנש םיניינעל

'מע 'ד ךרכ ה"משת 'תויודעוותה') ה"משת רבדמב תשרפ תבש תודעוותהב יברה אטבתה ךכ -
.(תומישרו תוחיש רפסמב וראבתנש םירבד לש תיצמת-םוכיס השעמל םה םירבדה .2134

ם"במרל תוביבח

ךרכ ה"משת 'תויודעוותה') ןקזה ר"ומדא לצא התיהש ם"במרה לש תדחוימה תוביבחה לע ורבדב
."ד"יה רפסב ם"במרה ירבד ואבוה אינתה רפסב םג"ש הדבועה תא יברה ןייצ (2158 'מע ,ד

"םינותחתב הריד"ה תמלשה

:יברה רמא ,(2017-2716 'מע ,ה ךרכ ה"משת 'תויודעוותה') ה"משת לולאב י"ח תודעוותהב

אתמשנד אפוגד אחרטב הזב וקסעתה רבכש) םוקמו םוקמ לכב אינתה תספדה לש ןיינעה"
םהש ולאכ תומוקמב םג רשא ,וטושפכ "הצוח ךיתוניעמ וצופי" לש ןיינע והזש - (אנוממדו
ידי-לע ("וצופי" לש ןפואב) ומצע "ןיעמ"ה םיאיבמ ,תווצמו הרות יניינע לכל "הצוח"
ירחאל ףכיתש גהנוהש יפכ ,"הינימ ןוסנרפתי"ד ןיינעה םג ונשי ךכ-רחאו ;אינתה תספדה
.הספדהה םוקמב אינתה תא דומלל םיליחתמ - הספדהה

אינתה דומילב ליחתהל - אוה הרות לארשי גהנמו - לעופב םיגהונש יפכ טרפבו
..."םינותחתב הריד"ד ןיינעה םלשנ הז ןפואב אקוודש . . בל קרפב


אינתל 'ןרדה'

(102 'מע ז"טשת שדוק-תוחיש) ז"טשת ולסכב ט"י תודעוותהב .אינתה רפסל 'םויס'ב םייסנו
:ךכ רמא ותמדקה ירבדב .אינתה רפס לע 'םויס' הנושארל יברה ךרע

םושמ אוה רבד לש ומעט .אינתה רפס לע 'ןרדה' ורמאיש םלועמ יתעמש אל ללכב
אלש ותרגיאב ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ ריהזה ךכ לעש אינתב "ךאל'טשפ" והזש
הדובע יניינעבש םושמ רבדה תא ריתה המצע תרגיא התואב םנמא .ןכ ושעי
...ארונ הז ןיא םימש -תאריו

םינש המכ ךא .אינתה םויסב םיניינעה תוימינפ יפ-לע רואיבב יברה קפתסה תונמדזה התואב
תא םג ראיב ,ס"שה םויסב רואיב יברה עימשהשכ י"חשת ולסכב ט"י תודעוותהב ,ןכמ רחאל
-יטוקלב הספדנו ד"לשת תנשב ההגוה החישה) וכלהי דחי רתסנו הלגנש ןפואב אינתה םויס
.(88-80 'מע א"י ךרכ תוחיש
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


חלשיו תשרפ שדוק-תבש
ולסכב י"ח

.1(א הידבוע) "הידבוע ןוזח" :הרטפה :תירחש

.ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תנקתכ ,'ת"תח'ד דומילה רדסב אינתה רפס דומיל םויס - םויה
ןיב קיספהל ןיא ךכ ,'תישארב ןתח'ל 'הרות ןתח' ןיב ןיקיספמ ןיא הרות-תחמשבש ומכו
.2ותלחתהל אינתה םויס

.3'ךתקדצ' םירמוא ןיא החנמב

ןושאר םוי
ולסכב ט"י - הלואגה גח

םירוסאה תיבמ תוריחל א"עיז מ"גבנ ןקזה ר"ומדא ק"כ אצי - ברע תונפל - הז םויב
.4ט"נקת תנשב גרוברטפב ןושארה ורסאממ

.5"ומתחתו ובתכת תודיסחה יכרדו תודיסחה דומילב הבוט הנשל - בוט-םוי טוג" :םילחאמ

'הרות ןתמ' אוה ולסכב ט"י .6"םיגחה גח" צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ י"ע ארקנ ולסכב ט"י
.7הרותה תוימינפד

8זא דע רסחש המ לכ וב םילשהל ןיידע ןתינ ,'תודיסחל הנשה שאר' אוה ולסכב ט"יש ןוויכ
.

דיגמה ברה ,רעבוד יבר ר"ומדא לש אלוליה-תוקלתסהה םוי אוה הז םוי :אלוליהה-םוי
.9(ילופינא ריעב דובכ-ותחונמו ,ג"לקת תנשב) א"עיז מ"גבנ שטירזעממ

:10תודעוותה

ולאכ םישנא םג ופתתשיש ידכב ,ריעב םיבר תומוקמב הרדסל (א :תודעוותהב םינפוא ינש
םע בורב - הנה זא רשא ,דחא םוקמב םידעוותמה לכ ףוסאל (ב .םיאב ויה אל רחא םוקמל רשא
אישנ ר"ומדא ק"כ עיצהו .'וכו הרובחבש םילודגהו םינקזה םע היהת תודעוותהה ,ךלמ תרדה
תודוא םש ועידויו 11,םינוש תומוקמב ודעוותי ,ולסכב ט"יל רוא ,ןושארה הלילבש ,ונרוד
.13תודעוותהל דחא םוקמב ופסאתי ,12ולסכב 'כל רוא ,ותרחמלו .רחמלד תודעוותהה

ינמיז תלתב" ,תויודעוותה 'ג - בוט המו) תודעוותה ךורעי דחאו דחא לכש ןוכנו יאדכ *
ןוויכ ןתשולשב ומצעב ףתתשמש וא ,ויחולש ידי לע םיתשו ומצעב תחא - "הקזח יווה
ןפואבו ומויסל בורק טרפבו ,ולסכב ט"י םויב ,ולסכב ט"י לילב - םינוש םינמזב תוכרענש
וירבח םע ,ותיב ינב םע ,(ושפנ תוחוכ רשע לכב) ומצע םע - (ולסכב 'כ לילב םג ךשמויש
בותכש ומכו ,עיפשמ םג אוה דחאו דחא לכש רתוי דוע שיגדהל ידכ - ב"ויכו וידידיו
.14"םתובא לע םינב בלו םינב לע תובא בל בישהו" (הלואגהל תוכיישב)

ט"י תודעוותה תכירעל רשקב ,ויחולש ינושארמ דחאל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תועצה *
:15הבישיב ולסכב

ידוהי ידי-לע תארקנה תונותיעב הרצקב התביס תאו תודעוותהה ךיראת תא שארמ םסרפל
ןכו ;ח"אד לש ןיינע םינפ-לכ-לע וא רמאמ ורזחיש ולאכ םידימלתה ןיבמ ןיכהל ;םוקמה
רבדה ררועי חטבו ,םידימלתל חור תוממור היהת הזבש ,רדוסמ רדסב םהמ םינגנמ תצובק רדסל
.הביבסהו ריעה ישנא לע םיאתמה םשורה תא השעי ןכו ,'םירפוס תאנק' םג םהיניב

בורה יפ-לעש ףא ,תודימלתהמ תודחא םג גחה תשרפ לע ומאניש ,16עיצה תונבל תודסומב ףא
- תומאונ ןהש רבדה םצע םגו ,ןדיצמ תופתתשהה הבושח יכ ,םימואנה תכירעב ןהל םיעייסמ
.ול בר ךרע

יכ ועד .ךרבתי ותוכלמ לוע םכילע ולבקו 'ה תא ודביע ,םירענה םג םיריעצה ,םינקזה" *
.ויחו ,תמאב ח"אד דומלל םכילע ולבק .םכרזעב ויהי - ט"שעבהמ - וניתובא לכ הזה םויב
.17"!הכרבלו םייחל .אוה שודק יכ הזה םויב דואמ ורהזיה

תליחתמ ,(תרבועמ הנשל) אינתה דומיל ירועיש בוש דומלל ןיליחתמ ולסכב ט"י םויב :אינת
.ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ידי-לע הנשה ימיל וקלחנש יפכ ,רפסה

תבהאב תודיסחה יכרד קוזיחו ,םיברב ח"אדו תילגנה הרותל םיתע תועיבקב" :תובוט תוטלחה
הז לכו ,תובהלתהו רואב תווצמה םויקב"ו ,19"לארשי תבהאו הליפתה תדובעב" ןכו ,18"םיער
םיקרפ 'ג ,ם"במרה דומילב ,21ח"מגו הדובע הרותד םיווקה 'גב 20"ךלוהו ףיסומד ןפואב -
י"בחא לכל האירק"ב תאצלו ,23וניאישנ וניתובר תודסומל ונוממב םג עייסל ,22םויל
תצפהו ללכב הרותה תצפהב תוצרמנ תולועפל - 'הכוב דלי לוק'ל רע םביל רשא א"טילש
.24"רואו תויח תובהלתה ךותמו ,דחי םג השעמהו דומילה ,טרפב תודיסחה תונייעמ

:ס"שה תקולח

:25ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ןושלבו ,לארשיב םודק גהנמ אוה ס"שה תקולח ןיינע םצע
רשפאש םוקמבו ,ריעו ריע לכב הנשו הנש לכב ס"שה לכ רומגל לארשי תוצופתב םודקה גהנמה"
ןקזה ר"ומדא ק"כ תולדתשה העודיו ."תותכסמה תקולח ידי-לע שרדמ-תיבו תסנכ-תיב לכב -
יפ לע תותכסמה קלחל ריעו ריע לכבו הנשו הנש לכב ס"שה לכ רומגל :26ונושל הזו ,הזב
ןיינמ הזיא םאו ,ןיינמו ןיינמ לכב ורמגי - הברה םינינמ הב שיש ריעו ,ןוצרב וא לרוגה
."רובעי אלו קוח ,הנושי לבב ,לודג ןיינמ הזיאמ םישנא םהילא ופרצי - ליכהמ ןטק

.27"הנשב ארמג תכסמ דומלל דחא לכ ךירצ תוחפה לכלו" :בתוכ ש"רהמה ר"ומדא

,ךליאו ג"סרת תנשמ .ולסכ ט"י הלואגה גח םויב ס"שה תקולח רדסל זאמ וגהנ הז יפ לע
אלוליהה םוי - תבט ד"כב ס"שה תקולח שטיוואבוילב וגיהנה ,ולסכ ט"יב יאנפה ספא ינפמ
[יברה ידי-לע] תומוקמ המכב ס"שה תקולחד גהנמה עבקנ בוש ג"ישת תנשמו ,ןקזה וניבר לש
.28ולסכ ט"יל -

:29םיניינע המכ שי ס"שה תקולחב

.ס"שה לכ דומילמ קלח רותב אתכסמה דומיל (ב .וקלחל חקל רשא אתכסמה לש הרות דומלת (א
הנקמ (ה .רתויו הרשעב דומילכ בשחנ (ד .ולוכ ס"שה לכ תא (תופתושב) דמול וליאכ (ג
.ודומילב קלח םיפתתשמהמ דחאו דחא לכל הכזמו

ןורכיזלו קוזיחל היהיו ,ס"שה תקולחב םיפתתשמה תמישר תסנכה-תיב ילתוכב וקיבדי חטב"
.30"שטיוואבויל גהנמ אוהו ,'ה לכיהב בוט

םידיסחמ לבוקמה גהנמכ ,ולסכ ט"יד תירחש תליפת ינפל לובטל םיגהונ םידיסח" :תירחש
תירחש בוט-םויו תבשב םג ומכ ,בוט-םוי ברעבו תבש ברעבש ,ט"שעבה ונרומ םשב םינושארה
.31"הווקמב םילבוט

.32ןונחת םירמוא ןיא

,ינש םוי
ולסכב 'כ - הלואגה גח

.תודעוותה םוי .ןונחת םירמוא ןיא

הכונח ברע ,ישיש םוי
ולסכב ד"כ

ןיא לבא ,33תבש רנ תו/רנה תקלדה רחאו הכונח רנ םיקילדמו ,החנמ ללפתהל םימידקמ
.34ךכ ךרוצל תודיחיב החנמ ללפתהל

ןמזל בורק םיקילדמ םילשוריב םגו) תבש תורנ תקלדה ןמז ינפל םיקילדמש ןוויכמ ,םויה
רתוי תקצל דיפקהל שי ,םוי לכב הקלדהה ןמזמ תוקד 20-כב תוחפל םדקומ אוהש ,(35א"ת
.המחה תעיקש ירחא תוקד םישימח תוחפל תורנה וקלדיש ידכ ,ןמש

.36תורנל ךומס העש יצח םיבכעתמ ןיא םויה

טוריפ) יברה גיהנהש יפכ ,םיירוביצ תומוקמב הכונח רנ םויה קילדהל [ליבקמב] רוכזל שי
3:30 ירחא טעמ םויה אוהש) החנמה גלפ ירחא תאז תושעלו ,(ה"יא אבה ןויליגב - םיעצבמה
.(צ"החא

:תסנכה-תיבב הקלדה

הרשעמ הלעמל ,הובג םמוקמ .(םויב םג) 37ברעמל חרזממ תורנהו ,םורד לתוכב הייכונחה
םיליחתמ .39העיקשל (םוי לכב םג) םיניתממ ןיאו ,ונילע ינפל החנמב ןיקילדמ .38םיחפט
.40עודיה ןוגינב 'וללה תורנה' םירש ךכ-רחא .ןימי דצמ קילדהל

רוזחל ךירצ םקילדהש רוביצ חילש וליפאו ,תסנכה-תיב תורנב ותבוח ידי אצוי םדא ןיא
ותיב-ינב תא םג איצוהל קילדמ ןכ םא אלא ,ותיבב 'ונייחהש' ךרבי אל ךא ,ותיבב קילדהלו
.41םתבוח ידי

םלוכש) תסנכה-תיבב הקולד הרונמ היהתש יאדכ ,הכונח-רנד תוררועתהב ףיסוהל ידכ"
.42"תוקוניתה וקחשיש ללכ ששח ןיא םא ,תעל-תעמה לכ ךשמב (םש םיסנכתמ

תעדכ ,ןוסכלאב הינקשכ שדקמהו ןכשמה תרונמ תא רייצל - הנשויל הרטע ריזחהל ןוכנהמ"
המלו .ןוסכלאב ןהינק תושעל יאדכ תויכונחה םגש רמול םוקמ שי הז-יפ-לעו ,ם"במרהו י"שר
.43"לוגיע יצחכ אלו רשויב ויה הינקש הרונמה ףוגב תונשל

:תיבב הקלדה

הכונח תרונמ - הכונחל עגונב ללוכ ,'תווצמב וינפל האנתה - והוונאו יל-א הז' יוויצה"
.44"האנ

.45טנבא תריגחב םיקילדמ םיאושנה

.46רתויב ךר ליגמ הכונח תורנ קילדהל םינבה תא םיכנחמ ,ונימיב

ידי -לע הזב ואצי אלא ,הכונח תורנ וקילדה אל (ליג לכב) תונבהש ,ברה תיב תגהנה
.47ןהילעב - ךכ-רחאו ,ןהיבא

תינברה ותגוזל הווצמ היה ,הכונח ינפל ותיב תא בזוע היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כשכ
48(םירבגה דחאמ תעמוש התיה תוכרבה תאש ףא) המצעב הייכונחה תא קילדתש ע"נ הרש אנרעטש
.

העבשמ הלעמל היהיש םיקיידמ ןיאו - םיחפט השולש לעמ ,אסיכ לע הייכונחה תא םידימעמ
ןמ 51הלעמל תצק 'שמש'ה .50םיחפט הרשע לעמ אל ךא ,49םיחפט השולשל ךומס וא םיחפט
.52תורנה

,תורנה קילדהל לכויש ידכ ר"ומדאל הברקל םייחפטו חפט הרונמה לטלטל היה ךירצו הרק"
.53"קילדהו ומצעב ךריב ,הז לכבו .המוקמב התוא ןידימעמ ויה ךכ-רחאו

.54לוח לש רנמ וא שמשהמ אלא ,רחא הכונח רנמ הכונח רנ םיקילדמ ןיא

,55ןולחה לע אלו םירדחה דחא חתפ לע הכונח רנ םיקילדמ ויהש וניאישנ וניתובר גהנמ
אוהש אצמנו לאמשמ הכונח רנו ןימימ הזוזמ היהתש ידכ ,הזוזמה לומ ונייהד סנכנה לאמשמ
.56תווצמב בבוסמ

לע הליכאה םוקמ תא ףידעהל שיו ,תועיבקב לכוא אוה ובש תיבב תורנה תא קילדהל ךירצ
.57םש קילדהלו ותיבל רוזחל ךירצ ,וריבח תיבב יארקאב לוכאל ךלוהה .הנישה םוקמ

תורנה םא םיקיידמ ןיאו ,רדחה חתפ ללחב ,חתפה-תזוזמ יבועל ךומס היכונחה תא םיחינמ
.58םורדל ןופצמ וא ברעמל חרזממ םיחנומ

[םירשפאמ תוחיטבה יללכו םוקמה יאנת םא] יטרפה םרדח חתפב וקילדי םידליהש ןוכנו יאדכ
.59הכונחב םהלש 'טעמ-שדקמ' ךוניח ןיעמ םג הזב שיו ,הכונח רנ

הובג דחא אלו ,סנכנ רנו אצוי רנ היהי אל ןכ ,לוגיעב אלו הרשי הרושב ודמעי תורנה
אלש ידכ ,רנל רנ ןיב קספה תויהל בייח .(תבהלשה הבוג אוה הז ןיינעל עבוקה) ךומנ דחאו
וז תיבה ינב לש תויכונחה תא קיחרהל שי ןכ .הרודמכ וארייו וזל וז תובהלשה וברקתי
.60דוחל ןהמ תחא לכל רכיה היהיש ידכ ,וזמ

61קולדל הילעש ןמזה ךשמ לכ המוקמב התוא םיריאשמו ,המוקמב תחנומ הייכונחהשכ םיקילדמ
.

תא םיקילדמ ובש 'שמש'הו ,תיז ןמשב םיקילדמ .תוכרבה לכ םויס רחאל איה הקלדהה תלחתה
.62הוועש לש רנ אוה תורנה

.63הקלדהה רמג רחאל - 'וללה תורנה' תרימא

ר"ומדא ק"כ .הרותה דומילב םג תדחוימ הפסוה תויהל הכירצ הכונחה ימיב :הכונח יגהנמ
.64הרות דמולו הכונח תורנל תוכימסב הכונח רנ תקלדה ירחא בשוי היה ע"נ ב"שרוהמ

לש ותב ,תידוהי ידי-לע היהש סנל רכז ,הניבגו בלח ילכאמ הכונחב לוכאל שיש םירמוא שי
.65לודג ןהכ ןנחוי

.66ןמשה סנ רכזל ,ןמשב םייושעש םילכאמ לוכאל (איה הרות) לארשי גהנמ
.תורעהב טרפבו ,רתויב רצקל ונצלאנ תוינכט תוביסמ (*

.ד"בח-ללוכ חול .32 'מע םיגהנמה רפס (1

.(ש"ייע ,200 'מע א"ח ב"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' .הגומ יתלב) ב"ישת ולסכב ט"י תחיש םויס (2

.ד"בח-ללוכ חול (3

א"ח 'יבר תיב') ולסכב 'כב םג ט"וי םישועו םידעוותמ ,ברעב אלא דגנמה תיבמ ז"הדא אצי אלש ןוויכו (4
,'ד"בח םרכ' ץבוקב םיירוקמ םיכמסמ .ו"משת ,ג ךרכ ,'ןקזה ר"ומדא - תודלותה רפס'ב םויה תשרפ .(ח"יפ
.ב"נשת 'םש ילהא' ןוכמ ,4 ןוילג

ךשמבו ,בירעמ ירחאו ינפל 'ט"וי טוג' רמול היה ז"הדא ידיסח גהנמש ,19 'מע ב"שת ש"הסב .'םוי םויה' (5
.םישגפנ םידיסחשכ ולסכ ט"יד ע"לעמה לכ

.385 'מע ה"כח ,436 'מע ה"ח ש"וקלב ראבתנ .'םוי םויה' תמדקה .ל 'מע ז"ח ולש ק"גא (6

.(ונק תוא ,ה"כשת ןמוי) תבש ידגב ר"ומדא ק"כ שבל ,גח שדקתהב תיברע תליפתמ לחה ,ולסכב ט"יב

.ל"על הרותה תוימינפ יוליגמ הלעמל ויוליגש ש"ייעו ,483 'מע ב"ח ב"נשת ש"הס (7

.468 'מע ב"ח ש"וקל (8

.ה"לשת ,ת"הק תאצוה ,'שטירזעממ דיגמה ברה - רעבוד יבר' 'סב ויתודלות (9

א"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא .גע 'מע ד"ח ב"שרוהמ ר"ומדא ק"גא האר) הדועס םיכרוע ויה שטיוואבוילב (10
תוכז ואר 'עשאק'ה תנכהו לושיבבו - רסאמב ותויהב ז"הדא לכאמל רכז - 'עשאק עצראווש' הבו ,(טס 'מע
.(250 ע"ס ץ"חרת ש"הס האר) תדחוימ

ק"גא) ד"בח-רפכ דעוול הארוההכו ,הדועס אלל 'ךלמ תרדה - םע בורב' ולסכ ט"י תודעוותה תכרענ ונרודב
ולטי ןיינממ רתויכש אלא ,תונוזמ ינימ היהי רקיעבש יואר ללכב ,הדועסהל עגונהב ש"מב" :(זק 'מע ז"טח
. . ז"מהרבל . . םיראשנ דימת אלש םיחרואה כ"אשמ ,הרשעב ןוזמה תכרב ךרבל ולכויש ידכ הדועסל םהידי
ט"י םויב הנש לכב ,ךליאו א"שת תנשמ" :וידי לטונ היה אל יברה ףא השעמלו ,"יעבדכ י"טנב ישוקה לע ףסונ
צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תודעוותהל (סנכיהל הכזש ימ) ולע כ"חאו ט"וי דובכל הדועס נ"כהיב יאבג וניכה ולסכ
תחא םעפ איצוהל ,ל"נה ירחא הדועסל וידי לטנ אל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לבא - הקשמו תונוזמל - ע"נ
.(רנורג 'יש ל"יר ח"הרה) "ב"ישת ולסכ ט"יב

.178 'מע א"ח א"שנת תוחישה-רפס - ירשפאה םוקמו םוקמ לכב (11

תועשה 'ג ירחאל) ולסכב 'כד הלילה ךותב הכשמנו ,(החנמה תלפת תעב) םויה תוצח רחאל התייה הלואגה (12
'כל רואב - ולסכב ט"יד תודעוותהה רדסל וניאישנ וניתובר וגהנ הז םעטמו ;(םידיסחה תרידל עיגהש דע 'וכו
,155 'מע א"ח ח"משת תוחישה-רפס) םיברל הארוה וז ירה - םוסריפבו םיברב ןכ וגהנש ןוויכמו .ולסכב
.(נ"שו

.טמ 'מע ה ךרכ שדוק-תורגא (13

.166 'מע א"ח ב"נשת ש"הס (14

.ומק 'מע ח"ח ק"גא (15

.חצק 'מע י"ח ק"גא (16

תרדיסב ע"על ספדנ םרט בתכמה .א"פרת ולסכ ט"י ,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ בתכממ ,ב"ח םוי-םויה (17
.בכק 'מע א"ח םש הארו ,ולש ק"גא

.םוי-םויה (18

.דנש 'מע ט"ח ,בכש 'מע י"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא (19

.וע 'מע ב"כח ק"גא (20

.דועו ,191 'מע א"ח א"שנת ,182 'מע א"ח נ"שת ש"הס (21

.191 'מע א"שנת ש"הס (22

.גנקת 'מע א"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא (23

.עש 'מע ב"כח ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ק"גא (24

.בס-אס 'מע י"ח ולש ק"גא (25

.אינתה ס"וסבש ,'חיכות חכוה' ה"ד ק"הגא (26

.499 'מע ב"ח ב"נשת ש"הס ,ונניינעבו ;ב-רדא ח"י םוי-םויה (27

.492 'מע םש ש"הס (28

.497 'מע םש ש"הסב בתכמ (29

.29 'מע 117 ןויליג ,'ונייח תיב' .496 'מע ב"נשת ש"הסב בתכממ (30

.19 'מע ב"שת ש"הס (31

.ד"בח-ללוכ חול .16 'מע םיגהנמה רפס (32

.הזל םימעטה םש האר ,םיגהנמה רפס (33

ךומס 'להוא'ה ןמ רזח רשאכ ,ח"משת תנש ירחא יברה גהנ ןכו .ט"ערת ס"ר ר"או ,הכונח 'לה ה"לש רוציק (34
.רוביצב החנמ ללפתה ךכ-רחאו ,תבש רנ ,הכונח רנ קילדה :העיקשל

.'ותעב רבד' חול (35

.םיגהנמה רפס ,(טעמ בכעתה תאז לכבש ,עמשמ ןושלהמו) ולסכב ה"כ ,םוי-םויה (36

.ז"ס א"ערת 'יס א"מרו ע"וש (37

.ב ק"ס א"אב ה"ערת 'יס םידגמ-ירפ (38

,401 'מע ג"כשת שדוק-תוחישב .ט"ערת 'יס ח"רפו ב"רעת ס"ר ח"ב האר ,ךליאו החנמה גלפמ םיכרבמ אלא (39
ימיבש רבד-לע [ה"ע ןיטיוול לאומש 'ר ח"הרה ג"הרה] ל"שרה םע רביד ש"דא ק"כ" :אתיא ,הכונחד 'ג רנמ ד"ר
ח"הרה יל בתכ ןכו ."החנמה גלפ ןמזב היהי נ"כהיבב תורנ תקלדהש ידכב ,3:30 העשב החנמ וללפתי הכונח
םימיב וליפא ,החנמה גלפ ינפל קילדהל אל דואמ קייד ר"ומדא ק"כ רשא ,םסרופמו עודי" :רנורג 'יש ל"יר
,'ד"בח רפכ'ב - םש רפוסמה קוידו ,4 הרעה 13 'מע ,גע ןויליג 'תורשקתה' ע"עו ."'וכו םיסוניכ ויהש
.76 'מע 740 ןויליג

ןמסנה הארו .םוי לכב יברה לש ןיינמב תאז ונגינ תונורחאה םינשב .גנ ןוגינ ,א"ח םינוגינה רפס (40
.63 הרעהב

.םש הבושת ירעשו ז"סוס א"ערת 'יס א"מר (41

.א ק"ס ףוס ב"רעת מ"ד הארו) פר 'יס ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' .81 הרעה 193 'מע א"ח נ"שת ש"הס (42
תורנב תסנכה-תיבב קילדהל ץופנ ךכ םושמ ילואו .139 ןויצ ,'הכונח' ךרע ,זט ךרכ תידומלת הידפולקיצנא
.(ןמשב אלו ,בר ןמז םיקלודה ,םיליגרה

ח"אצל יברה הרוהש ,11 'מע י"ח ןויליג 'תורשקתה' הארו] 44 הרעהו 169 'מע א"כח תוחיש-יטוקל (43
וילע וקלח ם"במרה ימיב דוע לארשי ילודגמ המכש ןוויכ ,הרונמה תרוצ ןיינעב רתוול ןתינ הרירב-תילבש
ןיא לבא ,הרונמה תמגודב םינק התוא םישועשכ רבודמהו .[ס"שב שרופמש תועבורמ תוחולה רויצב כ"אשמ ,הזב
םינק אלל היכונחב קילדהל וגהנ םימדוקה תורודב םידיסחהמ םיבר הברדאו ,אקווד וזכ הרוצב תושעל אדיפק
צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כמ םוליצ ספדנ 50 'מע 'תישארב ימי' 'סב ףאו ,[456 'מע ה"ח ש"וקל האר ,ןפוד םע]
םינק אלל ,הטושפ הייכונחב קילדה ,הירפסב יברה ההששכ םימעפל ךא .תאזכ הייכונחב קילדהש ,י"שת הכונחב
.תורנה ןיב עצמאב שמשהו ,םיעבורמ םינק םע ןפוד אלל היכונחב קילדהש םימעפ 'יהו .ןפוד אללו

י"כרבו ר"א הארו .[445 'מע ה"ח ש"וקלו ,ז"הדא רודיס האר ,ילכ צ"אש ףא] 207 'מע א"ח נ"שת ש"הס (44
.ג"ס ג"ערת 'יס

.רנורג 'יש ל"יר ח"הרה - "טנבא םע קילדהל דיפקה יברהש םינש כ"וכ יתיאר יניעב" .םיגהנמה רפס (45

ב"ס "הכונח עצבמ" ןלהל האר ,ךר ליגב םינבה םיליחתמ הכונח תורנב םגש יברה גיהנה תונורחאה םינשב (46
לכ םע םכנחל םילדתשמו .נ"שו ,11 'עה 14 'מע י"ח ןויליג 'תורשקתה' .101 'מע 'םידעומה חבש'ו ,הרעהבו
.(251 'מע ב"יח תוחיש-יטוקל 'יע) םירודיהה

א"שנת ש"הסב ןכו .84 הרעה 194 'מע א"ח נ"שת ש"הס .312 'מע 'ל קלח ש"וקל .ש"ייע ,םיגהנמה רפס (47
.םש ןייוצמהבו ,בנר-ו חמר 'מע זט ךרכ ,'הכונח' ךרע תידומלת הידפולקיצנא הארו .110 הרעה 165 'מע א"ח

.ט ק"ס ה"ערת 'יס הרורב-הנשמב ןייעו .םש 'ל קלח תוחיש-יטוקל (48

ילואו .ורובע ךרבל רחאל ןתי אל - ךרבל עדויהש ,(מ"כבו ,ב ק"ס ברע 'יס א"וק) ז"הדא ד"פע ,ע"צ הרואכל
.םיברל הארוה וז ןיא כ"או ,הלעב םוקמב ךרבל התצר אלש ,הלש יטרפ ע"וה

.םיגהנמה רפס (49

לכבו ,תורנה סיסב יפל - םיחפט הרשע ןיינעלו ,תבהלשה יפל הבוגה בשחנ - המא םירשעו םיחפט 'ג ןיינעל
.(נ"שו 'ב תוא הס 'יס ו"ח קחצי תחנמ ת"וש האר) הייכונחה סיסב יפל אל ,ןפוא

.ו"ס א"ערת 'יס ע"וש (50

.כ"קס גערת 'יס הרורב-הנשמ האר .תורנה ראש לש וזמ הלעמל היהת תבהלשהש בושח (51

.כ"ונו ה"גהב א"ס ג"ערת 'יס ע"וש ,םיגהנמה רפס (52

קחרמה רדגוה אל םש הנייוצש ת"ושב) הזזה הווהמ חפט לוטליט יברה תעדלש ,עמשמו .םש םיגהנמה רפס (53
.ב"ס חצק 'יס מ"וח .יר ע"ס ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' 'עו .(ללכ

.ה"גהב א"ס ד"ערת 'יס ע"וש (54

.ש"ייעו ,456 'מע ה"ח ש"וקל (55

.םש ז"טו שובל ,ז"ס א"ערת 'יס (56

'רדה תבוח' 'סב ,ךוניח תודסומו תובישי לש תוימינפ ןיינעב .םש א"מו ז"ט ,א"ס ז"ערת 'יס א"מר (57
רדחבש הקלדהב תאצל אלש ונווכי - וצרי םאו ,לכואה רדחב אנידמ םתבוחו תיב-ינבכ םידימלתהש בתכ (וק 'מע)
תוא די 'יס ג"ח ד"ויו ג תוא ע 'יס ד"ח ח"וא) השמ-תורגיא ת"ושבו .הנישה רדחב הכרבב וקילדי זאו לכואה
דחא לכל דחוימ אוה קרש ןוויכ הנישה רדחב קילדהל םהילע ןידה ןמש ובתכ (חמ 'יס ז"ח) קחצי-תחנמו (ה
.ו"ח הקילד תנכס ינפמ הרימשל רות רידסהל םהילעו .םהמ

.םיגהנמה רפס (58

םיאשר םידליהו ,יזכרמה םוקמב תיבה-לעב קילדמ ,דחא תיבב רבודמש ןוויכו .162 'מע א"ח ח"משת ש"הס (59
.57 הרעהב רומאהמ רמוחו-לקב ,םרדחב קילדהל

.ולש 'מע 'הכונח' ךרע תידומלת הידפולקיצנא הארו ,םינורחאו ד"ס א"ערת 'יס ה"גהו השמ-יכרד (60

.הזב ןיינעב ליעל רומאה הארו .א"ס ה"ערת 'יס םינורחאו ע"וש (61

.םעטה ש"ייעו ,םש 'גהנמו הכלה ירעש' ,םיגהנמה רפס (62

.םיגהנמה רפס (63

.618 'מעו 599 'מע ב"ח ב"משת תויודעוותה (64

.םש א"מרהמ ,ג"ס ע"רת 'יס ז"הדא ע"ושל תופסוה (65

.26 הרעה 196 'מע א"ח ב"נשת ש"הס (66זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il