- פ"ר - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה ולסכב ד"כ * הכונח / בשיו 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


ומתוחו ולסכב ט"י ותישארש עובש
הכונחב


הלעמלש תוטישפמ ,רתויב הלענ םוקממ תכשמנ תודחא
ךות לא תוטישפה תא ךישמהל איה הנווכה תילכת * תוקלחתהמ
לכ לש תיצמתה תדוקנ אוה "ןמש" * םיטרפל תוקלחתהה ירדג
ואיבהל ונדיקפת * םיטרפל תוקלחתהמ הלעמל אוהו רבד
"רקיעה אוה השעמה" תגרדל דע ,םוקמו םוקמ לכב ורידחהלו
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ *


ידי-לע 2ןכשמהו חבזמה תכונחד ןיינעה תלחתה תודוא ןירוק 1הכונח 'אד הרותה תאירקב
םיאישנה ובירקיו ותוא חשמיה םויב חבזמה תכונח תא םיאישנה ובירקיו" - םיאישנה תונברק
אלו . . הווש ןלוכ ןברק היהו . . 4תחא הצעב םלוכ ווש"ש ,3"חבזמה ינפל םנברק תא
.5"ןושאר םויב ובירקה םלוכ וליאכ . . וריבח לע רתוי ןהמ דחא בירקה

םהבש הדובעה יניינעב םגו - לארשי לש םתודחא תשגדומ הז םויד הרותה תאירקבש ,אצמנו
.הזמ הז םיקולח

:המדקהבו

,ךכ ,הוושב לארשי לכ לצא איהש ,המשנה םצע דצמ (א) :םיניינע 'ב - לארשי לש םתודחאב
הז ןיינעב ,רשא ,םייולגה תוחוכב לעופב הדובעה דצמ םג (ב) .תודחאה ןיינעב שודיח ןיאש
.תודחאה ןיינע השענ ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,םיטרפל תוקלחתה הנשי

:6אמגודלו

לע יאקד ,"הלוכ בהז תרונמ הנהו יתיאר" 7רמאנ (הכונחד הנושארה תבש) הז תבשד הרטפהב
תומשנ תוללכו ,םדא תמשנ 'ה רנ 8בותכש ומכ ,רנ היורק המשנה יכ") לארשי תומשנ תוללכ
,"בהז תרונמ"ד ןפואב םלוכש ,"ךרע יתוחפ דעו םיקידצה ילודגמ" ,("הרונמ ארקנ לארשי
.10"יתייער הפי ךלוכ 9רמאנש המ םייקל" ,דיחי ןושל

תוגרדמ") ןותחתה לגרה איה הכרי" ,11"איה השקמ החרפ דע הכרי דע" - רתוי תויטרפבו
החרפ ארקנה םיקידצה ילודג" ,"תונוילע תוניחב") םינוילע םיחרפה םה החרפו ,("תונותחתה
."הרונמ ארקנ תחאכ הלוכ ,("אליעל החרפ םתליפתו םתרותש םש לע

דחא לכש ,םיחרפה םע ךריה . . הז םע הז רומג תודחא תויהל ךירצש" ,"השקמ"ד ןפואבו
ידי-לע"ש הרונמה תמגודב ,"ךפיהל וריבחו ,חרפ תניחב וריבחלו ,ךרי תניחבל ומצע קיזחי
ןוילע ,לכה ברעתנו ,הלעמל הטמלש המו הטמל הלעמלש המ השענ ,התוא םישיקמש השקמה
םתא יכ ,הזב הז םיברועמ ,רמולכ ,הזב הז םיברע לארשי לכ ךכ ,ןוילעב ןותחתו ןותחתב
לכ ךכ ,ול ךירצש לגרהמ םג תויח לבקמ שארהו ,לגרו שאר ול שיש םדאה ומכ ,םדא םייורק
."דחא המוק ,דחא םדא םיארקנ םה דחיב לארשי

,ונייה ,12'ה תדובעב תוקולח תוגרדמ 'ז םהש ,תורנ העבש הרונמב שי ,הז םע דחיב ,םנמא
יגוס העבש ,םיגוס העבשל ("הלוכ בהז תרונמ") לארשי תוללכ םיקלחנ 'ה תדובעל עגונבש
.הדובע

ותליסמב טבשו טבש לכ ,רשא ,םיטבשה ב"י דגנכ ,םיגוס ב"יל םיקלחנ - רתוי תויטרפבו
. םלוכ ובירקה הווש ןברקש יפ-לע-ףא" ,םיאישנה תונברקל עגונב ,13שרדמב אתיאדכ ,הלעי
טבשה לש דחוימה וניינעל םאתהב ,'וכ תודחוימ תונווכ ,"ותעד יפל ובירקה דחאו דחא לכ .
.14(תונברקה יטרפד תונושה תונווכה תא טרפמו ךלוהש יפכ)

םהבש הדובעה יניינעב םגש - םיאישנה תונברקבש תודחאה ןיינעב שודיחה ןבומ הז יפ-לעו
םלוכ םידחאתמ ,םוקמ לכמ ,םיגוס ב"יל (רתוי תויטרפבו ,םיגוס 'זל) תוקלחתהה תשגדומ
.דחי

:םיטרפ המכ - חבזמה תכונחד ןושאר םויב םיאישנה ב"י לש םתודחאב ,הנהו

,15"דחא בלב דחא שיאכ" ,תחא הנווכו דחא ןוצרב ,"תחא הצעב םלוכ ווש"ש הדבועה םצע (א
.חבזמה תכונחל תונברק םתוא בדנתהל

םנברק תא ובירקי םויל דחא אישנ םויל דחא אישנ" יוויצב ךרוצ היהש אלא ,דוע אלו
םהיתונברק תא םיבירקמ ויהש 17עמשמ ,הז דחוימ יוויצ ילול ,ןכש ,16"חבזמה תכונחל
רקב רשע םינשו בצ תולגע שש 'ה ינפל םנברק תא ואיביו" ,18רקבהו תולגעה תאבה לע ףסונ]
.דחא םויב [20ןכשמה ינפל םתוא ובירקיו דחאל רושו 19םיאישנה ינש לע הלגע

ודחאתהש םויה ,21ןושארה םויב היה - "'וג םויל דחא אישנ"ד תוקלחתהה לע יוויצה םג (ב
.תחא הצעב וב

םויב רבכ הליחתה (תוקלחתהה לע יוויצה קר אל) לעופב תוקלחתהה םג - הזמ הריתיו
דמעמב ,("הדוהי הטמל בדנימע ןב ןושחנ ונברק תא ןושארה םויב בירקמה יהיו") ןושארה
םהילע הלעהש - הזמ הריתיו ,ה"בקה ינפל םלוכ םיביבחו םיווש םה םיטבשה לכ"ש בצמו
.22"יתייער הפי ךלוכ רמאנש המ םייקל ,םלוכ ובירקה ןושאר םויב וליאכ בותכה

ןיינע לע השגדה - אסיג דחמ :תווצק 'ב - "'וג םויל דחא אישנ"ד יוויצב :רמולכ
.םלוכ ודחאתה ובש ,ןושאר םויב אוה יוויצה ןמז - אסיג ךדיאלו ,תוקלחתה

ןיינע ,דחא אישנ ןושארה םויב בירקה - אסיג דחמ :לעופב הברקהב םג םה ולא תווצק 'בו
.24"םלוכ ובירקה ןושאר םויב וליאכ" (23ולש ןברקב) - אסיג ךדיאלו ,תוקלחתה לש

:ןיינעה רואיבו

םש ךייש אל ,ןכלש ,תוקלחתהמ הלעמלש תוטישפ ,רתויב הלענ םוקממ תכשמנ - תודחא
םיטרפל תוקלחתהב ךשמוי הז הלענ ןיינעש - איה הנווכה תילכת ,םנמא .'וכ םיטרפ תוקלחתה
,ךכ ,תוקלחתהמ הלעמלש תוטישפה רכינ היהי םיטרפל תוקלחתהה ןיינעב םגש ,ונייה ,אקווד
.תוקלחתהמ הלעמלש תימצעה הדוקנב רודח השענ טרפו טרפ לכש

הז םע דחיב "'וג םויל דחא אישנ"ד תוקלחתהה) ל"נה תווצקה 'ב רוביחב אטבתמ הז ןיינעו
,תודחאה ןיינעב קפתסהל ןיאש שיגדהלו תורוהל - ("םלוכ ובירקה ןושאר םויב וליאכ"ש
ןפואבו ,םיטרפל תוקלחתהב םג הז ךישמהל ךירצ ,אלא ,תוקלחתהמ הלעמלש תימצעה הדוקנה
.תוקלחתהמ הלעמלש תימצעה הדוקנב רודח השענ טרפו טרפ לכש

:לארשימ דחאו דחא לכד תיטרפה הדובעב - רבדל אמגוד

לכ ותוא ןידמלמו . . ושאר לע ול קולד רנ . . ומא יעמב . . דלווה" :25ל"זח ורמא
הרותה לכ וחכשמו ויפ לע ורטוסו ךאלמ אב םלועה ריוואל אבש ןוויכו . . הלוכ הרותה
םרטב ותמשנב המוצעו הלודג הראה הריאהש הרותה תראה"ש ,26תודיסחב ראובמו ."הלוכ
השבלתנש רחא הרותה רוא הב ריאמש זועו חוכ תנתונה איה ,ירמוחה ףוגב ירמגל השבלתנש
."החכשה רחא ראשנש ומישרה ךותמ . . ירמוחה ףוגב

:הזב ןיינעהו

ןותחתה םדאהש ךייש אל ,התלעמ תאלפה לדוג דצמו .ה"בקה לש ונוצרו ותמכוח איה - הרותה
ותמשנ השבלתנש םדוק דמלש הרותה דומילמ חוכ-תניתנה ירחאל ,םא יכ ,וחומב הגישהל לכוי
.ירמוחה ףוגב ירמגל

,27"הלוכ הרותה לכ" יוליעה תילכתב אוה ףוגב שבלתהל המשנה תדירי םרטב דומילה ,הנהו
יניינע לכש עודיכ ,הלוכ הרותה לכ הנתינ ובש ,הרות ןתמד ןיינעה תמגודבו ךרד-לע
לכד תוללכתהל דע ,29תורבדה תרשעב םילולכ ,28שדחל דיתע קיתו דימלתש המ וליפא ,הרותה
תואב - הנושארה הביתהו ,הנושארה הביתב - ןושארה רובידהו ,ןושארה רובידב תורבדה תרשע
."יכונא"ד (ץמק דוקינב) ף"לא תוא ,הנושארה

ןפואב אובי ,'וכ תוקלחתהמ הלעמלש ("יכנא"ד ף"לא) הז ללכש - איה הנווכה תילכת ,םנמא
,הגשהו הנבה לש ןפואב הרותה יניינע לכ דומיל ,'וכ םיטרפ יטרפו םיטרפל תוקלחתה לש
- תוקלחתהמ הלעמלש תימצעהו תיללכה הדוקנב םירודח תויהל םיכירצ םיטרפה לכש ,אלא
."יכונא"ד ף"לאה

וליפא :הזמ הריתיו) "א א ץמק ,תודוקנו תויתוא דומלל ליחתמש קונית םגש ,ךכ ידכ דעו
ץמק דוקינב ף"לאה םע רושק הז ירה - ("שרע ריש"ב "א א ץמק" ול םינגנמש ומוי ןב קונית
יכה ללכה "יכונא"ד ף"לאהש ,ונייה ,(30ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכ) "יכונא"ד ("א א ץמק")
דומילד ןטק יכה טרפל דע ךשמנ - תוקלחתהמ הלעמלש הרותה תוימצעל דעו ,הרותב לודג
.דבלב םתעימש וליפא וא ,תודוקנהו תויתואה דומיל ליחתמש קוניתב ,הרותה

הלעמלש תימצעה הדוקנה דצמ ,לארשי לש םתודחאש - לארשי ללכל עגונב םג ןבומ הזמו
לש ןפואב םיאבש יפכ םייטרפה הדובעה יניינע לכב רודחלו דריל הכירצ ,םיטרפל םתוקלחתהמ
.תימצעה הדוקנה םע םירודח ויהי םה םגש ,תוקלחתה

ט"יו ,(הכונח תבש) הכונח ימיל תוכיישבו רשקב - לעופב הדובעל עגונב םירבדה רואיב
.(וז תבשד ןושאר םוי) ולסכ

:הכונחל ולסכ ט"יד תוכיישהו רשקה - םידקהבו

- הכונח ימיב התיה (31וירובל רזחש ןפואב) ולסכ ט"יב ןקזה וניבר לש הלואגה תומילש
.32קסבעטיוול גרוברטפמ רזח הכונחד 'ג םויב ירהש

,33"הצוח ךיתוניעמ וצופי"ד ןיינעה רקיע ליחתה ולסכ ט"יב :םיניינעה ןכותב םתוכיישו
ןכות םג והזו .הצוחה םוקמב םג הצפה לש ןפואב םיאב הרותה תוימינפד תונייעמהש ,ונייה
"ןמש"הו ,34אתיירואד ןיזרד ןיזר לע יאקד ,ןמשה סנ לע עבקנש - הכונחד ןיינעה
םינפב תויהל םיכירצש שדקמה תורנכ אלד) 35"ץוחבמ ותיב חתפ לע" ריאהל ךירצ (תונייעמ)
םיכירצש שדקמה תורנכ אלד) 35"ךלוהו ףיסומ"ד ןפואבו ,(אקווד "הצוח"ב אלא ,אקווד
,ודמוע לע ראשנ וניאש ,הצפהה ןיינע ןכות והזש ,(תורנ העבש ,רפסמ ותואב דימת תויהל
.'וכ טשפתמו ךלוה אלא

תניחב ,ונייה ,רבד לכד (36"ץנעסע") תיצמתה תדוקנ אוה (הרותה תוימינפ) "ןמש" ,הנהו
.37לכב אצמנ ימצעה יכ ,רבד לכב אצמנ ,ןכלש ,םיטרפל תוקלחתהמ הלעמלש םצעה

רבד לכב עפעפמ - אסיג ךדיאלו ,38ןיקשמ ראשב ברעתמ וניא - ןמש :הכלהב - רבדל אמגוד
.39

,הרותבש ןמשה תניחב ,הרותה תוימינפש - הכונחו 40ולסכ ט"יד ןיינעה ןכות והזו
םיטרפה לכב ,הטמל רודחלו דריל הכירצ ,םיטרפל תוקלחתהמ הלעמלש הרותד (הדיחי) תוימצעה
,ןותחת רתויה טרפה םגש ןפואב ,41"רקיעה אוה השעמה" ,לעופב השעמל דע ,םיטרפ יטרפו
.תודיסחה תרותד יוליגב רודח תויהל ךירצ ,ונמיה ץוחמ ןיאש "הצוח"

,םיימינפה תוחוכל שפנה םצעמ ,ובש "הצוח"ל סחיב ,ומצעב ותדובעל עגונב ןה - הז לכו
עגונב ןהו :42ןותחת רתויה טרפל דע ,השעמו רוביד ,הבשחמד םישובלל דע ,תודמו לכש
ןותחת ,הנותחת יכה אגרדל דע ,אגרדו םוקמ לכב ,וטושפכ הצוח תונייעמה תצפהב ותדובעל
.ונממ הטמל ןותחת ןיאש

,רומאכ - הכונחד 'א םויב לחש ולסכ ט"י ירחאלש תבש ,הז תבשב רתויב שגדומ הז ןיינעו
,(תוקלחתהמ הלעמלש םצעה דצמ) תודחאה ןיינע שגדומ הכונחד ןושאר םויד הרותה תאירקבש
.הכוראב ל"נכ ,אסיג ךדיאל ,'וכ םיטרפב ותכשמהו ,אסיג דחמ

,תוקלחתהמ הלעמלש םצעה) ל"נה םיניינע 'בד קוליחהש ,רמול שי - רתוי תויטרפבו
לח ולסכ ט"יש - וז הנש תועיבקב הכונחו ולסכ ט"י ןיבש קוליחב אטבתמ (םיטרפב ותכשמהו
:תבשה םויב הכונחד 'א םויו ,עובשב ןושאר םויב

ןיאש ,ונייה ,44"ומלועב דיחי ה"בקה היה"ש ,43"דחא םוי" - אוה ןושאר םוי לש וניינע
,"תקולחמ" ומכ ,יוצר יתלב רבד םוש ןיאש המכו-המכ-תחא-לעו) םיארבנ לש תואיצמ ןיידע
."ומלועב דיחי ה"בקה" ,םא יכ ,(45ינש םויב תארבנש

לכ הנשי רבכש ,ונייה ,"םאבצ לכו ץראהו םימשה ולוכיו" - אוה תבשה םוי לש וניינעו
דע ,"ולוכיו"ד ןפואב יוליעה תילכתב ,לבא ,םיטרפ יטרפו םיטרפה לכב האירבה תואיצמ
.גונעתה ןיינעל

,("ןתליחת") דחא םוי ,ןושאר םויש ,ונייה ,46"ןתליחתב ןפוסו ןפוסב ןתליחת ץוענ"ו
,48"הליחת הבשחמב השעמ ףוס" - הזמ הריתיו ,47הזב הז םירושק ("ןפוס") תבשה םויו
ץוענ - (היישעה רמג ירחאל) "השעמ ףוס" אפוג השעמבו ,(ןפוס) השעמה ןיינעש ,ונייה
ינפלש "הליחת" ,"הליחת הבשחמ" - אפוג הבשחמבו ,(ןתליחת) הבשחמה תניחבב שרשומו
.49הבשחמה תניחבמ הלעמלו

:(תבשה םויב) הכונחד 'א םויו (ןושאר םויב) ולסכ ט"י - ונניינעל עגונבו

שגדומכ - הדיחיה תניחב ,הרותה תוימינפד ימצעה ןיינעה (רקיעב) שגדומ ולסכ ט"יב
;"ומלועב דיחי ה"בקה" ,"דחא םוי" ,ןושאר םויב ותועיבקב

לכב רדוחש ,ונייה ,"ץוחבמ ותיב חתפ לע" ריאהל "ןמש"ה יוליג (רקיעב) שגדומ הכונחבו
םנשיש ,תבשה םויב ותועיבקב שגדומכ - ןותחת רתויה טרפל דע ,'וכ םיטרפ יטרפו םיטרפה
.תוקולא יוליג םהב רדוחש ןוויכמ ,("ולוכיו") יוליעה תילכתב םהש יפכ ,האירבה יטרפ לכ

:לעופב השעמל עגונב - ליעל רומאה לכמ הארוהה

םירושק ("ולוכיו"ד ןפואב םהב ולסכ ט"יד תומילשהו יוליעה - ללוכ) הכונח ימיש ןוויכמ
(טרפב) ולא םימיבש "רעקניגולק"ה ןועטל לוכי - הרותבש ןיזרד ןיזר ,"ןמש"ה ןיינע םע
תרותב קמעתהלו ויתומא 'דב רגתסהל ,תודיסחה דומילב קרו ךא וניינע לכ תויהל ךירצ
רבודי הבש תודעוותה ךורעל - (50"ךומכ ךערל תבהאו" יוויצה דצמ) רתויה לכלו ,תודיסחה
.תודיסחה תרותב םיקומע םיניינע תודוא

תימצעה הדוקנה ,הרותה תוימינפ ,"ןמש"ה ןיינעש - ליעל רומאהמ הארוהה האב ךכ לע
ןפואב ,"השעמ ףוס"ל דע ,םיטרפ יטרפו םיטרפב םג ךשמנ תויהל ךירצ ,תוקלחתהמ הלעמלש
.הרותה תוימינפב רודח השענ טרפו טרפ לכש

ותוחילש תא אלמל ,אלא ,הצוח תונייעמה תצפה תודוא "שיערהל" קר אל - תוטושפ תויתואבו
תכלל ,ונייה ,"השעמ ףוס"ל דע ,שממ לעופב השעמב הצוח תונייעמה תצפהב ונרוד אישנ לש
לש ןפואב ויהישו "תונייעמ"ה םשל איבהלו ,ונמיה ץוחמ ןיאש הצוחל דע ,"הצוח"ה םוקמל
ךרד-לע] הרותה תוימינפד תונייעמב םירודחש יפכ ,התוללכב תודהיו הרות תצפהמ לחה ,הצפה
א ץמק" ,(תודהי לש ת"יב-ף"לא ללוכ) ת"יב ף"לא דומיל תלחתהש ('ד ףיעס) ליעל רומאה
ןבומב םג ,תחדנו הקוחר יכה הניפל דע םוקמו םוקמ לכב ,["יכונא"ד ף"לאה םע רושק ,"א
.לבת יווצקב ,ינחורה
- םחנמ-תרות' ,ז"משת'ה הכונחד 'א ,תבט שדוחה םיכרבמ ,בשיו תשרפ תבש תויודעוותהמ םיעטק)
(97-91 'מע 'ב ךרכ ז"משת 'תויודעוותה
םידמולש הרותה יניינע םע ,"ןמזה םע תויחל" םיכירצש (ןושח 'ב "םוי םויה") ןקזה ר"ומדא תרות עודיכ (1
,אמויד אניינעמ ה"ה תפסונה האירקה לע םג אלא ,עובשה תשרפ לע קר אל יאקד ,ןבומו ,ןמז ותואב ןירוקו
.רוביצב הרותב ןירוקש ,הכונחד האירקה - ד"ודנבו

םיאישנה 'פ הרותה תאירק י"עו . . םיאישנה תונברק ןיינע הכונחב ןירוקש ומכו" :ג,חצ הכרב ת"וקל הארו
וריבחל ארוקה םדאכ ,לוכיבכ ,וילא אובל ה"בקהל ארוק" ז"יעש) "הרותב ארוק ןיינעמ עדונכ . . םיכישממ
.((ז"לפס אינת) "'וכ וילא אובל ויבאל ארוקה ןטק ןבכו ,וילא אוביש

"יאנומשח תכונח ה"בקה ול םליש" ,ןכלו ,ןכשמה תכאלמ הרמגנ ובש ולסכב ה"כב תויהל הכירצ התיהש (2
.(דפק זמר םיכלמ ש"לי)

.ד"וי,ז אשנ (3

ר"בדמבמ - טי,םש אשנ י"שרפ) "וז הצע ןאישה רעוצ ןב לאנתנ" - םיאישנה דחא לש הצע וז התיהש פ"עא (4
.(זט,ב"יפ

.גי,ד"יפ ר"בדמב (5

יתיאר ה"דו ,הרונמה השעמ הזו ה"דו ,תורנה תא ךתולעהב ה"ד) ךתולעהב פ"ר ת"וקל האר - ןמקל אבהב (6
.(תרונמ הנהו

.ב,ד הירכז (7

.זכ,כ ילשמ (8

.ז,ד ש"הש (9

.ח,ג"יפ ר"בדמב (10

.ד,ח ךתולעהב (11

ה"דרו ,ולסכב ה"כב ה"דר) הכונחה רעש הרוא-ירעש .םש ךתולעהב ת"וקל .ג,גל ץקמ .א,טכ ונתשרפ א"ות (12
.מ"כבו .(ךמע יכ

.די,ג"יפ ר"בדמב (13

.ג,חצ הכרב ת"וקל .ב,ח תישארב א"ות םג האר (14

ה"בקה רמא" - תודחאה י"ע הזל הנכההש ,הרות ןתמל עגונב - (פ"הע אתליכמ הארו) ב,טי ורתי י"שרפ (15
םג ןבומ הזמו .(ט,ט"פ ר"קיו) "יתרות תא םהל ןתאש העשה ירה ,תחא הינח ושענו םולשה תא ובהאו . . ליאוה
הליחתהש ,(לארשי לש םתדובע י"ע) םלועב הניכשה תארשה תומילשו ךשמה - חבזמהו ןכשמה תכונחל עגונב
יתמיא ,הלכ יתוחא ינגל יתאב ביתכו ,יניס רה לע 'ה דריו רמאנש ,ץראל הדירוהו השמ דמע") ת"מב (הלעמלמ)
י"ע איה הזל הנכההש - ותכונחו - ((ותלחתב ת"יש'ה ינגל יתאב ךשמה הארו .זט אשנ אמוחנת) "ןכשמה םקוהשכ
.תודחאה ןיינע

.אי,ז אשנ (16

ויטפשמו ויקוח בקעיל וירבד דיגמ"ו ,(זי,בי אב י"שרפו אתליכמ) הנצימחת לא ךדיל האבה הווצמ יכ (17
דימ ןברקה לבקל ה"בקה ךירצש - (ט,ל"פ ר"ומש) "תושעל לארשיל רמוא אוה השוע אוהש המ" ,"לארשיל
.ותוא םיאיבמשכ

אתיאדכו ,"'וג תולגע שש 'ה ינפל םנברק תא ואיביו" בותכה ןושלכ - ןברק רדגב םה תולגעה םגש ריעהל (18
םיאישנ לש ןברק אצמנו . . הרבשנ תולגעה ןמ תחא אמש . . ארייתמ השמ היה" (חי,ב"יפ ר"בדמב) שרדמב
םש ךישממש יפכ - רקבהל עגונב ז"דעו ."םלועל םימייק ויהיש 'יוה םהל ןתינ . . ויהו ה"בקה ל"א ,לוספ
.(ד"ס ה"משת אשנ ש"וקל הכוראב האר) םימלוע תיבב וא ןועבגב ,לגלגב - םובירקה ןכיה תועד המכ

,תחא הלגע םיאיבמ וידחי םהינשו ,אישנ דוע םע דחאתהל ךירצש - תודחאה ןיינע שגדומ אפוג הזבו (19
.שומישל היואר הניא הלגע יצח ירהש ,הלגע לש תואיצמ ןאכ ןיא ,תאז ילולו

.ג,ז אשנ (20

והמ" (ו,ג"יפ ר"בדמב) שרדמב שרופמכ - ומלועב דיחי ה"בקה היהש ,"דחא םוי" ,"םלועה תאירבל ןושאר" (21
ןושאר םוי . . םינותחתב ויתוירב םע רודל הוואתנ םלועה תא ה"בקה ארבש ןושארה םויה ןמ ,ןושארה םויב
םקוהש ןוויכ . . םינותחתב ויתוירב םע רודל הוואתנ ומלועב דיחי ה"בקהש דעש . . דחא םוי אלא רמוא וניא
."םלועה ארבנ הז םויבש בתכי ה"בקה רמא ,בירקהל םיאישנה ואבו ותניכש ה"בקה וב הרשהו ןכשמה

.(ופוסב) בי,ד"יפ ר"בדמב (22

,ונייה ."ןורחא םויב ובירקה םלוכ וליאכו ןושאר םויב ובירקה םלוכ וליאכ" :ט,ג"יפ .גי,םש םג הארו
רכינ אלש ןפואבו ,וידחי םיאישנה תונברקד לכה-ךסה ןירוק ובש .ןורחא םויב םג שגדומ תודחאה ןיינעש
.אישנ לכד יטרפה ונברק

ד"ע ,תוקלחתהה ינפלש תודחאה םגש - ןורחא םויד תודחאה יבגל ןושאר םויד תודחאב שודיחהש ,רמול שיו
.םינפב ןמקלדכ ,םיטרפל תוקלחתהב תרדוחו תכשמנ ,"דחא" יבגל "דיחי"ד יוליעה תמגודבו

,ונברק ביתכ םיטבשה לכב" (ח,ג"יפ ר"בדמב) שרדמב אתיאדכ - ו"אוב ,"ונברקו" בותכה ןושל קוידכ (23
ונברק ןושארה אלא ,ןכ ל"צ היה אל ,ונברקו רמאו ןושאר בירקה אוה ,אהמתא ונברקו ביתכ הדוהי אישנבו
יווה ,ךיחאל הלפט ךתוא השע ,ונברקו ביתכ ךכש ,ןורחא תברקהש אוה (הדוהי) התא . . ונברקו םינורחאהו
."'וגו הפי ךלוכ

םיניינע יוביר םנשיש ףאד - (15 הרעה ל"נכ ,ןכשמה תכונחל ךיישה) הרות ןתמב םג אוה ןכש ,ל"יו (24
שיא י"עו (םש ר"הק הארו .אי,ג תלהוק - "ותעב הפי השע לכה תא"ד) םייוסמ ןמזב תויהל הכרצוה םתולגתהש
,ל"יו .(ד"ס ןמקלדכ) יניסמ השמל ןתינ שדחל דיתע קיתו דימלתש המ לכו ,ת"מב התיה םתניתנ ,מ"מ ,*םייוסמ
,מ"מ ,"םויל דחא אישנ" ,דחוימ ןמזב יולגבו לעופב תויהל ךרצוה אישנ לכ לש ונברקש ףאד ,ד"ודנב אוה ןכש
."םלוכ ובירקה ןושאר םויב וליאכ" ,ןושאר םויב ("חוכב") םלוכד תונברקה רבכ םנשי

---------------
לכ תאלעהב . . שדח לכש שדחלו המכח תומולעת תולגל לכוי לארשי שיא לכ" (א,הנק) ו"כס ק"הגא האר (*
."הלרוגלו הקלחל ולפנש תוצוצינה


.ב,ל הדינ (25

.מ"כבו .א,דמ חלש ת"וקל (26

,ירמוחהו ימשגה ז"הועד ףוגב השבלתנו הדרי אל ןיידעש ןוויכמ - הברדאד ל"יו ,הרותה תוימינפ םג (27
תוינחורב (םא יכ ,הרותד הלגנ דומילכ ,ז"הועד םיימשג םיניינעל עגונב אל) אוה דומילה רקיע ,ירה
.הרותה תוימינפ ,(ע"גב דומילה ד"ע) םיניינעה

.252 'מע ט"יח ש"וקלב ןמסנהב הארו .ד"ה ב"פ האפ ימלשורי .ב,טי ,הליגמ האר (28

.א"הס ו"פ םילקש ימלשורי האר (29

.ומק 'מע ז"ח ולש שדוק-תורגיא .144 'מע ג"שת ש"הס (30

.ירמגל וירובל רוזחיש דע (למוגה תוכרב) הלוחה ךרבי אל :(ה"ה ז"יפ) ז"הדאל ןינהנה תוכרב האר (31

.א,בי א"ח ד"וקל (32

.ךליאו 112 ע"ס םולש-תרות ש"הס (33

.ךליאו ד"נפ ש"קה רעש ב"מא - הכוראבו .ךליאו ד,דכ .ךליאו ד,ב ש"הש ת"וקל (34

.ב,אכ תבש (35

.337 ע"ס ז"יח ש"וקלב ןמסנהב םג הארו .(ע"נ ר"ומדא םשב) וכקתת 'מע קלב ת"הואב ןושלה (36

.(ב,צ) ו"נפ םש ב"מא .ד,זכ אשנ ת"וקל .ד,יק הווצת .א,טל ץקמ א"ות האר (37

.י"ה ח"פ ןילכוא תאמוט 'לה ם"במר .ה"מ ב"פ םוי לובט (38

.ב"לה ו"טפ תורוסא תולכאמ 'לה ם"במר .א"ער,זצ ןילוח האר (39

םעטהו ,תוכוסו תועובש חספד םילגרה 'ג ללוכ ,םיגחה לכד גח ."םיגחה גח" ארקנ ולסכ ט"יש ,ריעהל (40
יניינע לכש ,ונייה ,םיגחה לכ לש ימינפה םנכות תא הלגמו הריאמ (ולסכ ט"י) תודיסחה תרותש - תוטשפב
לש ימינפה םניינעב םירודח ויהי ,םילגרב דוקירו החמשל דע ,ןייו רשבב ,הטושפכ גחה תחמשל דע ,גחה
.הרותה תוימינפב םיראובמש יפכ ,םיגחה

.ז"ימ א"פ תובא (41

ןפרוש") םיינרופיצה תפירשל סחיב "דיסח" ראותה תודוא (א,חס א"ח ד"וקל) ןקזה ר"ומדא םגתפמ ריעהל (42
קלח ,"םיינרופיצ"ל דע רדוח תודיסחה ןיינעש ,ונייה ,(םש 'סותבו א,זי הדינ - "ול קיזמש ג"עא" ,"דיסח
.'וכו וריסהל םיכירצש ,ךכ ידכ דע ,ףוגבש לפטו ןותחת יכה

.ה,א תישארב (43

.ח,ג"פ ר"במ - פ"הע י"שרפ (44

.א,ומ א"חז .ו,ד"פ ר"ב (45

.ז"מ א"פ הריצי רפס (46

- תבשה םויד ןורחאה עגרל דע ,ןמזה ךשמה םגו - ןיינע לכ ארבנ ,ןושאר םויד 'אה עגרבש - תוטשפבו (47
.ןמזה ךשמה לכ םיללוכה ,ףקיהה ימי תעבש

."ידוד הכל" טויפ (48

.ךליאו זיק'א 'מע ב"ח ב"רעת ךשמה .ךליאו טי 'מע ו"סרת ךשמה .שגיו פ"ר ח"ות האר (49

.חי,טי םישודק (50

24 הרעהל


הז ירה - "שרע ריש"ב "א א ץמק" ול םינגנמש ומוי ןב קונית וליפא
..."יכונא"ד ,"א א ץמק" ,ץמק דוקינב ף"לאה םע רושק

ךא וניינע לכ תויהל ךירצ ולא םימיבש ןועטל לוכי "רעקניגולק"ה
תרותב קמעתהלו ויתומא 'דב רגתסהל ,תודיסחה דומילב קרו
...תודיסחה

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


?אובל-דיתעל םלועב שדחתי המ


עבטהמ הלעמלש תוקולא תניחב יוליג

;תולגהמ (הניכשהו) לארשי תלואג :ומכו .םילענ םיניינע המכו המכ ושדחתי חישמה תאיבב
'וכ םארוב תעד וגישיו םימותסה םירבד םיעדויו םילודג םימכח לארשי ויהי" :הזמ הלעמל
.תישארב השעמב שודיחו יוניש :הזמ הלעמל ;"'וכ 'יוה תא העיד ץראה האלמ

תליחתב קר אוה "דבלב תויוכלמ דובעש אלא חישמה תומיל הזה םלוע ןיב ןיא" ורמאש המו)
ימעל עגונב רמאנ הז רמאמש ,אנמיהמ איערב בותכש המ יפ-לע טרפבו .חישמה תומי לש ןמזה
;(םימכח-ידימלתל עגונב ןכ-ןיאש-המ ,ץראה

יכ ,ובתככ םשה תא ןיארוק ויהי ןכלש) יוליגב זא היהת עבטהמ הלעמלש תוקולאה תניחב
ןמזמ הלעמלש - דחאכ היהיו הווה ,היה - 'יוה םש תניחב יוליג ויהי ולוכ םלועה לכב
.(שדקמה-תיבב היהש יוליגה תמגודב ,םוקמו
(תודיסחה תרות לש הניינע סרטנוק)


תוימינפה תא ושיגרי "הלגנ"ב םג

הברםל" (א,וט והיעשי) רמאנש והז .הרותבש הלגנה קלחבש תוימינפה הלגתת אובל-דיתעל
תא יולגב וארי זאש ,הדיתעה הפוקתב רבדמ הז קוספ יכ ,(הלימ עצמאב המותס ם"מ) "הרשמה
תזמורה) המותס ם"מ שי (הרותבש הלגנל תזמורה) החותפ ם"מ םוקמב ןכלו ;הלגנבש תוימינפה
.הבש תוימינפה תא "ושיגרי" הלגנב םג יכ - (הרותה רתסנל
(611 'מע ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)


האירבה רוריב תומילש

םלוע :הזב םינמז השולש תויללכבו [...] תמלתשמו תררבתמו תכלוה הרקיעב האירבה תוללכ
בוטה ,ינחורהו שיה ןיב המחלמה ןמז אוה הזה םלוע .םיתמה תייחת ,חישמה תומי ,הזה
.'וכ םימעפלו בוטה חצנמ םימעפל ,ץמאי םואלמ םואלו .ערהו

בוטהמ ערה דרפויו ערה ןמ בוטה וררביו המחלמה תא לארשי ינב ומילשישכ ,חישמה תומיב
ויהי אלש ,תעדה ץע אטח םדוק היהש ומכ םדאה תומלשל םה ועיגי זא ,אתולג ןמ ןוקפיו
.בר ברעב ,םלועב ארחא -ארטיסל ןיידע הנשי לבא .ערו בוטד אנליא תטילש תחת לארשי
תומיב םייחה ולא לכ ןכלו .לארשי ינב תומילשב םג ןורסיח שי הז ידי-לע אליממש ןבומו
.ומוקי ךכ-רחא קרו ,םיתמה תייחת םדוק ותומי חישמה

םינתונש רכשה ידי-לעו ,ותדובע חוכב עיגהל םדאה לוכי הילאש תומילשה והזש רמול שיו -
- .ותדובע ךרע יפל ול

אוה חישמה תומי ןכלש ,תומילשה םלוסב םתדובע ידי-לע ולעי םמצע חישמה תומי ךשמבו
.ותומילש תילכתו םתושעל םויהד רקיע אוה זא הברדאו .םתושעל םויהד ןמזה

התימו אטח ןיאו ץראה ןמ לילכ האמוטה חור תא ריבעיש הייחתה םלועב הז לע ףיסומ
,םדאה ןימ תומילש תילכת היהי זאש ,תוומה ךאלמ אוה ערה-רציל טוחשי ה"בקה יכ ,םלועב
דיתעל תולטב תווצמ ןכלו .הלעמלמ הנתמב ןינתונש המ אלא ,הרכשו ותדובע ךרע יפכ קר אל
.הניכשה ויזמ ןינהנו םהישארב ןהיתורטעו ןיבשוי םיקידצ אלא ,םיתמה תייחתב אובל
(חס 'מע ב ךרכ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגיא)

יבר יצוצינ


"רואו ףיסומו ךלוה"


השודקבו רואב תקסופ יתלב תפסות לש םימי םה הכונחה ימי
תוליעפה הרבגו יברה לש ויתוארוה וברתה הנשל הנשמ *
תודסומבו ש"נא ןיב תויודעוותה * "הכונח עצבמ"ב הרושקה
םילייחה יוכיז ,ל"הצ תונמלאל םילויטו תוביסמ ,ךוניחה
דועו דועו ,ןיליפת תווצמבו תורנ תקלדהב


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

דימ ןיחבמ ,םהיתובקעב התשענש תוליעפה רחאו הכונחה ימיל יברה תוארוה רחא בקועה
."רואו ךלוהו ףיסומ" - םהלש וטומב

ירה ,םינפ יפלכ רקיעב תולועפהו םירבדה ונווכ תונושארה םינשב דועב יכ ,רמול ןתינ
.וטושפכ "הצוח" תולועפה וצרפ ,ד"מלה תונש תליחתו ף"כה תונש ףוסמש

,(לר-טכר תונויליג ,ט"נשת) 'הכונח ימד'ל הכונחב הז רודמ שדקוה תומדוק םינשב
ןויליג ,ו"נשת) 'החמשו רוא ימי' ,(טעק ןויליג ,ח"נשת) 'הכונחה ימיב הקדצ יוביר'ל
יכ קפס ןיא .(יח ןויליג ,ה"נשת) 'הנשה תומי לכב םיריאמ ,םיריאמ הכונח ימי'ו (גע
.וללכב "הכונח עצבמ"ב םג ומכ ולא םיאשונב ,תובר רפסלו בותכל רשפא ןיידע

"ריאי םויכ הליל"

ישפוח םוגרתב) ז"טשת ולסכב ד"כב יברה בתכ ,זירפ םהרבא 'ר ח"הרה ר"דשל תרגיאב
:(שידיימ

וליפא ריאמו ךלוהו ףיסומש םהב ןידהש ,ונתארקל םיאבה הכונחה ימי תארקלו
- ד"בח תודסומ לכב ךלוהו ףיסומ תודיסחה רואמו רוא היהי ,ץוחבמ ותיב לע
םויכ הלילד דועיה םויקל הכזנש דע ל"נה ד"בח-רפכד תודסומבו םוקמ לכבש
.ריאי

:ט"ישת תנשמ תרגיאב יברה לחיא ךכו

ירמגל ייסנ ךרדב היהי ול ,לועפי הבוטל ונילע אבה ולסכ שדוחש ןוצר יהיו
ולצניו .םימחרבו דסחבו בוטהו םייחה ךפיה אוהש המב הריחבה ש"נאמ לולשל
.אבבו הזב תוינחורבו תוימשגב םהל בוטל ואולימבו ירשפאה לכ תא

ירשתב תרוכזת

שדוחב ,יברה לצא 'תודיחי'ל ,ק"האב ח"וגאצ ר"וי ,(ל"ז) בובייל לארשי 'ר ח"הרה סנכנשכ
:םילימב יברה וכריב ראשה ןיב .םירופו הכונח יעצבמב 'תודיחי'ה הדקמתה ,ט"לשת ירשת

ךכ-רחאו - 'הכונח עצבמ'ש ןוצר יהי - םירופ םג ךכ-רחאו - הכונחל םיברקתמש ןוויכמ"
."החלצהב היהי - 'םירופ עצבמ' םג

.[8 'מע יח ןויליגב האר ,תוכוסל הכונח לש רשקה לע]

תואצוהב ףתתשמ יברה

:(ק-טצ 'מע ,ג ךרכ 'ךלמ שדקמ'ב ספדנ) בובייל ברה לא בוקודוח ברה בתכ ב"לשת טבשב 'טב

:רשקב םהל היהש תובורמה תואצוהה רבד לע בתוכש המל בל םישב ,תבט 'גמ ובתכמל הנעמב"

,ץאוס תלעתב הכונח עצבמל (א"

,תונמלאה לש לויטה רודיסב (ב"

םיפלא תשש ךסב ל"נה םיעצבמה תואצוהב ןאכמ ףתתשהל תורוהל א"טילש ר"ומדא ק"כ ליאוה"
."י"ל

עצבמ'מ עובק קלח התשענ ,םויה דעו זאמ תמייקתמה ,הכונחב ל"הצ תונמלא םע תוליעפה
ובתכממ עטק האר) 'םימיה תשש' תמחלמ רחאל ,יברה תוריכזממ העיגה ךכל המזויה .'הכונח
.(12 'מע גע ןויליגב בוקודוח ברה לש

יל"הצ ללכ עצבמ

תארקל .םורדב רקיעב ,תולובגה ךרואל אבצה תודיחיב םירוקיבה ומייקתה ג"לשת תנש דע
םג םילייחה תא רקבל השקבב ,ד"בח-תדוגא-יריעצל ןופצה דוקיפמ ונפ הנש התוא לש הכונח
:התיה הבושתהו יברל הרבעוה םתשקב .ןופצה לובגב

.'תצרפו'ד ןפואבו העצהה לבקל דאמ בושחו ןוכנ

:הנעמה רסמנ ,ל"הצ ללכל אוה הכונח עצבמ םא הלאשל

.דאמב ןוכנ

:האבה הארוהה הרסמנ ולסכב 'ז םויב

'םערוטש א טימ' לש ןפואב אהישו תוזירזבו תונקיידב עצבמה ןגראל
.[הרעסב=]

.(ד"בח-תדוגא-יריעצ יפינסל בובייל ברה לש ימינפ בתכמב וחווד הלא םיטרפ)


תויודעוותה ,תויודעוותה

רורצ לע םיארוק ונא (ש"נא יזוכירב םילופכשב םימעפל ומסרופ) ח"וגאצ יליעפ לש תומישרב
:תוריכזמה תועצמאב ,יברהמ הנש התואב עיגהש ףסונ תוארוה

:ןלהלדכ הכונחה ימיב תויודעוותה ןגראל

.םוקמו םוקמ לכב ךימימ באוש דע םכיטבש םכישארמ ש"נא לכ לש תויללכ תויודעוותה .1

.םוקמו םוקמ לכב תונוש תוקלחמ לש תויטרפ תויודעוותה .2

הקלחמו הקלחמ לכ ןכו ,דחי דסומה לכ ,רפס-יתבו תודסומ ,תובישיב תויודעוותה ןגראל .3
.המצע ינפב התיכו התיכו המצע ינפב

.הכונח ימד ש"דא ןתונ ד"בח תודסומ תודימלתו םידימלתל

.הכונח ימד םע דחיב הקולחל תודימלתו םידימלתל בתכמ םסריפ ש"דא

ץראה ימע לכ וארו

:ונושלכו ובתככ ןאכ אבומ ,ליסנטסב 'רזוח' םסרופ הכונחה גח לש ומוציעב

ה"ב

ג"לשת הכונח עצבמ יפתתשמל

א"טילש ר"ומדא ק"כ תוארוה

הכונח 'ד לילב

(תינופלט הרבעוה)

ןכמ רחאלו ,הפ-לעב וא בתכה ךותמ ותוא וריבסיש ,ותוא וקלחיש ינפל ,ומצע בתכמה תא
.בתכמה תא קלחל

יכה [שערבו הפונתב=] לעמוטהו קסארטה םע היהיש ,הכונחה ימיב תויודעוותהל עגונב
.םוקמ לכב ללכב ןיבו אבצב ןיב ,לודג

.ירמגל םיישפוח וליפאו םייתד ןיב ,תודסומ רתויש המב תויודעוותה תושעל

ךומס היהי םאו ,ןיליפת חינהלו ןיליפת םתיא תחקלו ,םויב הז תא תושעל ,ירשפא םאב
.דחיב תורנ תקלדה םע ושעיש - תורנ תקלדהל

.בירעמ םתיא ללפתהל - החנמ ירחא םיאב םאו .החנמ םתיא ללפתהל - רשפא םאו

תא ושעישו ,םהל ורזעיש - הזכ רבד םמצעב תושעל םיצורש תודסומו םירחא םינוגרא שי םא
.דחיב ןיליפתו הליפת לש ןורקיעה ותוא

!םערוטש א טימ

-תדוגא-יריעצ יפינסל בובייל לארשי ברה רגיש (ולסכב א"כב) הכונח םרט םימי רפסמ רבכ
:רמאנ ובש בתכמ םינושה ד"בח

:א"טילש ר"ומדא ק"כמ תוארוה ,תינופלט החישב ולבקתנ הלילה"

.יתבר הפונתב אהיש ,"םערוטש א טימ ןייז לאז" ל"הצב הכונח עצבמ .א"

.'םערוטש א טימ' ןכ םג ויהיש ,תולוכשה תוחפשמה ןיב הכונח תלועפו לויטה ןכ .ב"

.הרכובו היזורג ידוהי [םישדחה םילועה=] ןיב הכונחה ימיב תוביסמ הנכרעת .ג"

."רפסה-יתב ידימלת ןיב הכונח תורנ תקלדהו תוביסמל הכונחה ימי תא לצנל .ד"

."ולסכב ח"כ הכונחד 'ד ינש םוי" - דחא םויב ל"הצב עצבתהו לבגומ היה ןיידע עצבמה
:(ולסכב 'חמ 'רזוח'ב) שקיב בובייל ברה

,עצבמה ינפל ריבס ןמז א"טילש ר"ומדא ק"כל םיפתתשמה תמישר ריבעהל םיכירצש ןוויכ"
."ירשפאה םדקהב םשריהל ונא םישקבמ

.םירופיכה -םוי תמחלמ םע החתפנש הנשה - ד"לשת תנשב התיה עצבמה לש תיתימאה הצירפה]
.[ה"יא דעומל ןוזח דועו ,תדרפנ המישר שרודו ונידיב יוצמ ךכ לע בר רמוח

םעפ דע ושגפייש הווקמ

יאבצ בר זא ,ןושחנ 'יש לאוי ברה ןרס לא תרגיא יברה רגיש ה"לשת ולסכ שדוח-שארב
:ידוקיפ

ד"בח ישנא םע םעפה דוע ושגפייש יתווקת ,הכונחה ימיל ונא םיברקתמש ןוויכ
תורנכ ויהי םיניינעה לכש ןוצר יהיו ,םהל םיכומסה םימיב וא הכונחה ימיב
.רואו ףיסומ ךלוהו ףיסומד ןפואב הכונח

.א"טילש הדיחיה ישנא לכל החלצהל הכרבבו דובכב

שדוקב ןילעמ

ברה רגישש 'רזוח'ב רפוסמ ךכ לע .הכונחה גח םויסב העיתפמ הארוה התיה הנש התואב
:ה"לשת תבטב 'ד םויב בובייל

,ונל רסמנ לומתא תינופלט החישב .ד"בח-רפכב רודיש היהו תודעוותה התיה 'הכונח תאז'ב"
.לעופל תעגונ החישה יכ (פייט) הטלקההמ החישה תא ועמשי ויחיש ש"נא לכש בוטו יוצרש

לע .תויטרפב רתויש המ ל"הצב הכונח תולועפמ תוח"ודה תא ףוחד יכה חולשל וניווטצנ ןכ"
."קתעה ונילאו א"טילש ר"ומדא ק"כל ח"ודה ףוחד חולשל אנא ןכ

רחאל םג ,(ינחורה ןבומב) הכונח יניינע תא ךישמהל יברה ארק ז"לשתו ד"לשת םינשב םג
.הכונחה ימי

"הווצמ רנ"ב תוררועתה

אבה 'רזוח'ב רפוסמ ,ד"לשת 'הכונח תאז' יאצומב תדחוימ תודעוותה םייקש יברה ירבד לע
:(ןושארה וקלח קר אבומ ןלהל) תיזכרמה ח"וגאצ לש

ר"ומדא ק"כ רביד ,הבר החלצהב ל"ת 'יהש הכונח עצבמו הכונחה ימיד תוררועתההל ךשמהב
הכונחה ימיד תוררועתהה ךישמהל שיש שגיו פ"שו הכונח תאז יאצומד תויודעוותההב א"טילש
הזב קיתעהל וננהו .הלוכ הנשה לכ ךשמב לעופב הדובעב - הכונחה ימי תוארוהל םיאתמ -
:(םיעמושה תמישר פ"ע) הז ןיינעב שגיו פ"שד תוחישהמ - רצוקמ - עטק

רנ תווצמ הז ירה - ט"וי ראשו םירופמ (לדבנ=) אוה דחוימ ובש הכונחב ווטצנש רבדה
,הווצמ לש תורנ םה ולא תורנש ןוויכמו .(תיב םולשד ןיינע הז ירה - ט"ויושב) הכונח
רנ"ד ןיינעהב איה ,הלוכ הנשה לכ לע הכונחה ימיד תוררועתהה ךשמה םגש ,ןבומ ירה
."הווצמ

תורנה לע רנ םיפיסומ םוי לכבש ,ךלוהו ףיסומד ןפואב איה הכונח תורנד הקלדההש ומכו
לכ ךשמב הכונחד תוררועתהה ךשמהל עגונהב אוה ןכ - םימדוקה םימיב וריאהו וקילדהש
.הווצמ רנב ףיסוהל ךירצ םוי לכב רשא ,הנשה

דחא לכל ךייש "הווצמ רנ"ד ןיינעה ירהש ,םישנל ןהו םישנאל ןה ךייש ל"נה לכש ,טושפו
הזב שי ירה - הכונחה ימימ הארוה אוה ל"נה ןיינעש ןוויכמ :הזל ףסונו .לארשימ תחאו
:םש י"שר 'יפל טרפבו .א,גכ תבש) "סנה ותואב ויה ןה ףא" ירהש ,םישנל תדחוימ תוכייש
[...] ("סנה השענ השא די לעו"

.הזב השענה לכמ ונעידוהל השקבבו ,םוסריפ ינפוא לכב ל"נה לכ ומסרפת חטב

תבט ףוסב 'הכונחל ךשמה'

:(זנת 'מע 'ד ךרכ 'ךלמ שדקמ') ז"לשת תבט שדוח יהלשב עריא דחוימב ןיינעמ שודיח

-יכמות תבישי שאר - (ל"ז) קילטנעמ יכדרמ ברה זירכה ,תבטב ה"כ םויל רוא ,תבש לילב
:םיאבה םירבדה תא יברה תוריכזמ םשב - תיזכרמה םימימת

דחא לכ ךירצ - רואו ךלוהו ףיסומ וניינע הכונחש ,הכונחד ךשמהה ןמז אוה וישכעו תויה
עגונהב םג הווצמ רואו הרות רואב ףסוותי םלצאש הזב לועפלו תושעל ,השאו שיא ,תחאו
ףיסוהלו ,ומצעל דחא לכ ,הרותה דומילב הפסוהל הנווכה וזש ,תלוזהל עגונהב םגו םמצעל
היהת - םייס - הז ידי-לעו" .םיעצבמה תולועפב רתוי ףתתשהלו קזחתהל םגו תווצמה רודיהב
."החלצה םיכירצה םיניינעה לכב החלצה

ןהו םירבדה תא םסרפל הארוה הנתינ שדוקה ץראל ףאש ךכב יוטיב ידיל האב םירבדה תובישח
.ח"וגא םעטמ זורכב ומסרופ

ליח לא ליחמ

רסמ הלה .אבצה יניינעב רושקה ,שדוקה-ץראמ ריכב שיא יברה לצא רקיב ו"לשת רדא שדוחב
םא :יברה ביגה ךכ לע .םילייחה ןיב םידיסחה תוליעפ הללוחש םייבויחה םידהה לע יברל
...םירופה גחב תולועפה םג ורשפאת חטב ,ןכ
תודיסחה ינייעממ


בשיו תשרפ


(א,זל) 'וגו בקעי בשיו

.הטמל לפשנ ושארש בשויה םדאכ ,הלפשהו הדירי ןיינע אוה - "בשיו"

.רתויב ןותחתה םלוע .ימשגה היישעה םלועל - "בקע"ו ,המכחל זמור 'י ,בקע 'י - "בקעי"

ןושלמ ,ינש שוריפו ,(דחפו - רוגמ) האריו דחפ ןושלמ ,דחא :וב םישוריפ 'ב - "ירוגמ"
'ה תארי" (גל היעשי) בותככ ,דחא הנקב םילוע םהינש .(תוריפ האלמ הרוגמ) רצואו ילכ
."ורצוא איה

.האליע המכח תניחבל זמור - "ויבא"

האליע המכח תניחב תא ("בשיו") ךישמהו דירוה בקעי - "ויבא ירוגמ ץראב בקעי בשיו"
תשוב תארי תניחבב הדובעה ידי-לע ,("בקע) תימשגה היישע תניחב ,רתויב הטמל דע ("י")
המכח תכשמהו תטילקל ("ירוגמ") רצואה ,ילכה היה הז - לוטיבה ןיינע אוהש ("ירוגמ")
.הטמל ("ויבא") האליע
(זכ ףד בשיו תשרפ רוא-הרות)

* * *

,שממ הטמל תולגתהב ואובי ,ולצאנש םינוילעה תורואה לכש ,איה הנוילעה הנווכהש עודי
.ימשגה הזה םלועב ןאכ

רתויב תולענה תוגרדהש לעפ ,ןבל ןאצ םע ולש םירוריבה תדובע ידי-לע ,וניבא בקעי
.רואה תא טולקלו לבקל לגוסמ היהי "הטמ"הש ונייהד ,תובשייתה לש ןפואבו ,הטמל וכשמיי

ש ולאכ תורוא ,תובשייתה לש ןפואבו ,הזה םלועב ךישמה בקעי - "ץראב בקעי בשיו" והז
ךישמהל היהי ןתינ םא קפוסמ היהו (דחפ ןושלמ רוגמ) ששח קחצי ויבאש - "ויבא ירוגמ"
.ימשגה הזה-םלועב ,רתויב הטמל (תובשייתהב) וטלקייש ,ולא םילענ תורוא
(50 'מע ד"שת תוחישה-רפס)

* * *

:אלפנ דומיל שי ןאכמ

אגרדבו ,("ימראה ןבל") רתויב תותוחנהו תוקוחרה תוגרדה ,"הצוח"ה םע תוקסעתהה ידי-לע
םיניינעה תא םיכישממ הז ידי-לע - ("ןבל ןאצ") רתויב םיתוחנה םיניינעה םע ,אפוג וז
.רתויב הטמ הטמל ולגתנש ,רתויב םילענה
(ד"לשת בשיו תשרפ תבש תודעוותהמ)
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
,ישיש םוי
ולסכב ד"כ

לכ םע ,השרפה לכ תא םירהצה-רחא ישיש םויב אורקל וגהנ :םוגרת דחאו ארקמ םיינש
.1תורטפהה

תסנכה -תיבב הרשע ויהיש בוטו] תסנכה-תיבב הכונח רנ םיקילדמו ,החנמ ללפתהל םימידקמ
תודיחיב החנמ ללפתהל ןיא לבא ,3תבש רנ ךכ-רחאו ,[ןלהל האר] תיבבו ,[2הקלדהה תעשב
.4ךכ ךרוצל

ןמזמ תוקד 20-כב תוחפל םדקומ אוהש ,תבש תורנ תקלדה ןמז ינפל םיקילדמש ןוויכמ ,םויה
ירחא תוקד םישימח תוחפל תורנה וקלדיש ידכ ,ןמש רתוי תקצל דיפקהל שי ,םוי לכב הקלדהה
.2המחה תעיקש

.6תורנל ךומס העש יצח םיבכעתמ ןיא םויה

בשיו תשרפ תבש
הכונחד 'א ,ולסכב ה"כ

סיסב' השענש רחאמ ,הכונח רנ וילע וחינהש ןחלוש וא אסיכ תבשב לטלטל רוסאש ןוויכ
וילע חינהל רהזיהל שי ,ומוקממ אסיכה תא זיזהל וקקדזיש םיעדוי םא ירה ,'רוסאה רבדל
ויהיו ,'רתומה רבדלו רוסאה רבדל סיסב' אסיכה היהי זאש ,הב אצויכו הלח םוי דועבמ
קחורמ חתפב םעפה קילדהל ףידע ,הפירשל ששח םייק םא .7תורנה ובכש רחאל ולטלטל םיאשר
.ללכ םש םירבוע ןיאש (םוקמב וא)

םדוק רכזנ םא ,ורמואל חכש .8'םיסינה לעו' זירכהל ידכ הרשע-הנומש ינפל םיקיספמ ןיא
.9רזוח וניא - "'ה" רמא רבכ םאו ,'םיסינה לעו' ליחתמו רזוח ,הכרבה םויס לש "'ה"
רבכ םאו ,'םיסינה לעו' ליחתמו רזוח ,הכרבה םויס לש "'ה" םדוק רכזנ םא ,ןוזמה תכרבב
ונל השעי אוה ןמחרה" רמאי ,"ונכזי אוה ןמחרה" ינפל עיגישכ ךא ,רזוח וניא - "'ה" רמא
.10"...ימיב ,הזה ןמזב םהה םימיב וניתובאל השעש ומכ םיסינ

חכש ךא 'םיסינה לעו' רמאו ,תבשה לש תונושארה תודועסה יתשב ןוזמה תכרב ךריבש ימ
11דבלב 'ךורב' תלימ קר רמא וליפא) 'ביטמהו בוטה' תכרב ליחתהש רחאל רכזנו 'הצר' רמול
.12'םיסינה לעו' ריכזהל ךירצ ןיא לבא ,'הצר' רמואו ,שארל רזוח - (

.תודיסח רמאמ דומיל ,העשכ ךשמב ,ךכ-רחא .המכשהב רוביצב םיליהת תרימא .תירחש

.םותי שידק ,םוי לש ריש .לבקתת שידק ,םלש ללה

תא םיחינמ ,בשיו - עובשה תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארב .הרות-ירפס ינש םיאיצומ
ריטפמל םיארוק ךכ -רחאו ,הלילגו ההבגה ,שידק יצח םירמואו המיבה לע ינשה הרותה-רפס
רפס תלילגו ההבגה ."בדנימע ןב ןושחנ . . השמ תולכ םויב יהיו" אשנ תשרפב ינשה רפסב
ינר' הירחא ארוק - תרחא הרטפה ארק .(ז,ד-די,ב הירכז) "יחמשו ינר" :הרטפה .ינש
.2הכרב אלב התוא ארוק - תוכרבה רחא רכזנ םאו ,'יחמשו

םויב תבט שדוח-שאר ,שדוחה םיכרבמ .םיקלח 12-ו 5:56 העשב רקובב יעיבר םויב :דלומה
.2'םימחרה בא' םירמוא ןיא .ישישה םויבו ישימחה

.(תאש-רתיבו) תודעוותה םוי

.2'ךתקדצ' םירמוא ןיא .החנמ

ןושאר םוי
הכונחד 'ב ,ולסכב ו"כ

.2שדוק -תבש יאצומ לכב ומכ ךכ-לכ תיברע תליפת םירחאמ ןיא :שדוק תבש יאצומ

.2הביתה ינפל לבאה דרוי הכונחב םג

קילדמה .13ונילע ינפל וקילדהל םיגהונ ,תיברע ירחא תסנכה-תיבב הכונח רנ םיקילדמשכ
.'לוחל שדוק ןיב לידבמה ךורב' רמאי - ואל םאו ,'ונתננוח התא' רמאש חוטב תויהל בייח
.2םדוק לידבמ - תיבבו ,םילידבמ ךכ-רחא

.14'ךל ןתיו' - הלדבהה ירחא

,םירועינ תיבה ינבש העשב רוזחיו תיבל ץוחמ אצמנ באה םא ,ברע לכב :םיבר תלאשל *
,תיבה רובע קילדהל םידליה דחאמ וא ותשאמ שקבי ,םינשי םהשכ עיגיש האור םא .ול וניתמי
באהש רוריבב םידליה םיעדוי םא .םתקלדהב תאצל אלש ןוויכ םא ומצעל קילדהל יאשר ואובבו
לכ קילדמ ,וקילדה אל .זא וקילדי ,םיבכוכה -תאצמ העש יצח ךות םיקילדמו דיפקמ וניא
.15ךרבלו םציקהל ןוכנ ,םינשי םלוכ םאו .םירועינ ותיב-ינב םא ,הלילה

.16תושדח םוי לכב ויהי תוליתפהש וגהנ

.17העש יצחכ תורנל ךומס םיבכעתמ

.18תוחפה לכל תוקד םישימח תורנה וקלדיש םיקיידמ

.14הכרב אלל ,ותוא םיקילדמו םירזוח - ותקילד ןמז רועיש ךותב הבכש רנ

.14ןיידע םיקלוד תורנה םא םג הייכונחה תא לטלטל םיאשר - הז רועיש רחא

14ינימשהו ןושארה םויב םגו ,תורנה דגנכ אלש 19הכאלמ תושעל םיאשר - הז רועיש רחא

:תודעוותה

יאדכ ,(19*וניאישנ וניתובר לצא גוהנכ) רתויב םיבורקהו תיבה ינב םע תודעוותהה דבלמ
ןכו ,21החפשמה גוחב - םוקמו םוקמ לכב וכרעי [20םויו םוי לכב] הכונח ימי ךשמבש ןוכנו
החמש לש תוביסמו תויודעוותה - ןמזהו םוקמה יאנת יפל ,'וכו הדובע תומוקמ ,רפס-יתבב
שי תודסומה לכב] 23תונבו םינב ,ףטל ןהו םישנל ןה ,םישנאל ןה ,22אמויד יניינעב
המכ דעוותהל - הכונחב םהב םידמולש תודסומבו ,תחא םעפ תוחפל םידימלתה םע דעוותהל
דחאש ךכ-רחאו ,אמויד אניינעמ הרות רבד רמול ,תורנה תקלדה ןמזב - תודעוותהה .םימעפ
תודוא ןהב רפסלו .[24םידימלתל הכונח ימד זא וקלחי ןכו .םלוכל הכונח רנ קילדי םידליה
תופתתשהב ,םיגוסה לכל תיללכ הביסמ ךורעל הליחת .ונממ דומלל שיש םיחקלהו הכונח סנ
ולכויש ידכ ,תומוקמה ברימב ,דרפנב גוס לכל תיטרפ הביסמ ךכ-רחאו ,ב"ויכו ברה ,עיפשמה
.25םידליל רשקב ןכו .ףתתשהל לכה

:26הכונח ימד

.28םילודג ןהו םינטק ןה ,27תונבו םינב] םידליל הכונח-תועמ תתל לדתשהל הרוה יברה
-לכ-לע [29וינתחל םגו ,ןיאושינה ירחא םג ,ויתונבל ןתונ ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא היה ןכו
עגונב דחוימבו ללוכ ,תולגה ךשוח תורבגתה דצמ - בוט המו ,הכונח ימי ךשמב םיימעפ םינפ
,םוי לכב םג הכונח ימד תתלו ,השודקו רואב תוברהלו ףיסוהל - ךוניחה בצמ תורדרדיהל
הככ םימעפ 'ג וא ,םיילפכ - תדחוימ הפסוהו ('וכ הריזג - רתומה רבדב אל םג) תבשבמ ץוח
.30ישימחה וא יעיברה לילב -

הלא .31תונקזו םינקזל עגונב הזב אצויכו ,שיאהמ השאהו ,השאהמ שיאה ושקבי - םיאושנהו
הז ירה םידקמה לכו ,הכונחל םיכומסה םימיב םילשהל ולדתשי ,תומלשב הז גהנמ ומייק אלש
.27חבושמ

םש-לע ולו - דימלת רדגב אוה םא קפסש ימל וליפאו ,םידימלתה לכל הכונח-ימד קלחל שי
.32םדקהב וברקתיש עייסי אפוג הז ילואו .דיתעה

:ךוניח

תויתואה תא 'ןוביבס'ה לע בותכל לארשי-ינב גהנמ עודיו ,'ןוביבס'ב קחשל 33לארשי גהנמ
םע תורושקה 'תוגצה' םיכרוע תומוקמ המכבו ,34"םש היה לודג סנ" :תובית-ישאר ,ש-ה-ג-נ
לוכה - תונבל רשקב טרפבו - ןבומכ] 'וכו 'םיאנומשח'ל םישפחתמ ,הכונח ימי תשרפ רופיס
םיסנכ ןוגראל רתויב םילגוסמ הכונחה ימי ךכו ,[םכח תארוה יפ-לעו תועינצ לש ןפואב
.35'ה תואבצ - לארשי ידליל

:הקדצ

ןוממב ח"מג . . הכונח ימיב םיבייוחמ ונא"ו ,36הכונח ימיב הקדצב תוברהל םיגהונ
שדוח לכ לש הקדצה תויבגמ תא םילשהל םיאתמה ןמזה הזו ,הקדצ לש תיבגמ םיכרוע .37"ףוגו
.39'הכונח תאז'ב טרפבו ,38ולסכ

ררועתהל דחאו דחא לכ לעש ,תובר םימעפ יברה עידוה ,הלוגס ימיב הקדצל תויבגמה ןיינעב
.40ךכ לע והוריכזיש אלב םג ,ומצעמ יעבדכ בדנלו

:הכונח עצבמ

םויק תא קזחל םתרטמש 41תולועפ רפסמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ עיצה תונורחאה םינשב
הקוקז 'ךלמ לש ןירטלפ' רותבש ,ו"ת ק"הראב הזל דחוימ ןיינעו .הכונח יגהנמו תווצמ
הרימשו הנגהל "ץוחבמ (ק"הרא-) ותיב חתפ לע" םג עיפשיש ,ךשוחה לוטיבלו ,דחוימב רואל
.42היבשות לעו הילע

ןכותב ןהו וטושפכ הכונח עצבמב ןה ,דחוימב - הברדאו ,הזב ולעפי םישנה םגו] לועפל (א
תילכתב תויהל הכירצ הזב הלועפהש אלא ,'רוא הרותו הוצמ רנ'ב םוקמ לכב ריאהל ימינפה
תיב לכב הכונח רנ תקלדהל [43טושפ םגו ןבומכ ,ןירדהמה ןמ ןירדהמד ןפואב םג ,תועינצה
ולדתשי - ןיקילדמ םישנאה ןיאש תומוקמבו .[24הנתמב הכונח-תרונמ םהל תתל ףאו] ידוהי
אלו שיא קילדיש ףידע םימעט המכמש פ"עא) הכונח רנ קילדת (הדלי וא) השאש תוחפה-לכל
.44(השא

.םמצעל הייכונח וקילדי ,םיכר םידלי םג םללכבו ,םירבגה לכ (ב

תא םהל רפסל - ידוהי רפס תיבב םלועמ ודמל אלש ולא םג - לארשי ידלי תא ףוסאל (ג
קילדהל םהל רשפאלו ,(המודכו תוינגפוסב םג יוצר) םתוא חמשל ,הכונחה סנ רופיס
תוחוכב םיאצמנהו ,אלכ-יתבב וא האופר-יתבב התע-תעל םיאצמנה םידוהיל רשקב ןכ .הייכונח
,תחא הכונח-תרונמ תוחפל היהת ל"הצ בצומ לכבש לדתשהל .45רתאו רתא לכב - הרטשמהו אבצה
ףידעו ,הכונח ימד תקולח םע הרות ירבד םהל רמול ןכו .רחא לייח הב קילדי םוי לכבשו
לע הקדצ תפוק םהל היהתשו ,הכונח ימד וקלחיו הרות ירבד ורמאי םמצע םילייחה םגש
24לתוכה לע וא ןחלושה

.הכונח תורנ קילדהל םידוהיה םינכשהו םירבחה לע עיפשהל (ד

.הכונח תועמ ולבקי ,תונבו םינב ,לארשי ידלי לכש לדתשהל (ה

.ןהיתורבחל תודליהו ,םהירבחל הכונח תועמ ונתי םידליה םג רשא בוט המ (ו

ברעב ונתי תאז תרומתו ,שדוק-תבשמ ץוח הכונחה ימי ךשמב הקדצ תתל םידליה תא ררועל (ז
.תבשה םוי רובע םג - םיילפכ תבש

דובכל - הרותב רשא הכונח יניינעמ הכונחה ימימ םוי לכב דומילב ףיסוהל םתוא ררועל (ח
.הכונחה ימי

ןיינעה שיגדהל ידכ ,םייבמופו םיירוביצ תומוקמב הכרבב ונמזב הכונח רנ 46קילדהל (ט
הנשי םאו .רתויב יזכרמהו ירוביצה םוקמב ,בשומו רפכ ,הרייעו ריע לכב .'אסינ ימוסרפ'ד
-ידי םיאצוי םניאש םיפסאנל עידוהל שי .בוט המ - םיפסונ תומוקמב םג קילדהל תורשפא
םוקמב םיפסאנשכ .דחאו דחא לכ לש ותיבב הכונח רנ קילדהל םררועלו ,47וז הקלדהב םתבוח
,הווצמ ישוע םסרפל הווצמו .ןהב ווטצנש חנ-ינב תווצמ רבד לע םררועל שי ,םידוהי-אל
.'וכו תונומתה םוסריפ ידי לע ללוכ

ןכש לכו ,הכונח תאז םויב םג הכרב אלל קילדהל - תסנכה-יתבב תירחש תקלדהל המודב (י
-רופיס םע ,םיבר םידלי דחוימבו ,לארשימ הרשע דמעמב תופיסאו םיסוניכב ,םימיה ראשב
.48סנה םוסריפ

:תירחש

.2הליפתה רחא דע ,תסנכה-תיבב הכונח רנ קילדהל םיגהונ

.14ללהה תרימאל דבלמ ,הביתה ינפל לבאה דרוי תירחשב םג

.14'םידומ'ו 'השודק' תונעל לכויש ידכ 'םיסינה לעו' הליחתכל גלדל ןיא

:יול ,"תרוטק האלמ . . ינשה םויב" - ןהכ :הרותל םילוע השולש .שידק יצח ,םלש ללה
.49הכונחה ימי ראשב הזב אצויכו ,". . ישילשה םויב" :לארשי ,"רעוצ ןב . . דחא רפ"
.2הליפתה םויס דע 'וכו בקעי תיב ,לבקתת ,ןויצל אבו ,ירשא :רדסכ םיכישממ ךכ רחאו

הכונחד 'ג ,ינש םוי
ולסכב ז"כ

.50א"סקת תנשב ינשה ורסאממ ןקזה ר"ומדא תוריחל אצי וב

הכונחד 'ד ,ישילש םוי
ולסכב ח"כ

.54'הכונח ימד'ב תדחוימ הפסוה - רחמ וא - םויה תתל עיצמ יברה

הכונחד 'ה ,יעיבר םוי
שדוח-שאר ברע ,ולסכב ט"כ

,ט"נקת תנשב ןקזה ר"ומדא לש ןושארה ורסאמ םע ורסאנש םידיסחה םתיבל ועיגה הז םויב
.52החמשו תודעוותה םויל עבקנו

הכונחד 'ו ,ישימח םוי
תבט שדוח-שארד 'א ,ולסכב 'ל

.'אוביו הלעי' םג םיפיסומ - תיברע

שידק ,ישפנ יכרב ,םוי לש ריש .לבקתת שידק ,הידבז ,ןקז םהרבאו ,םלש ללה - תירחש
. . רבדיו" :ןהכ ,שדוח-שאר תשרפב םיארוק ןושארב ,הרות ירפס ינש םיאיצומ .םותי
ינשה רפסב .". . םכישדוח ישארבו" :לארשי ,"הכסנו . . דימת תלוע" :יול ,"ןיהה תיעיבר
ןיליפת ,וללהי ,ןויצל אבו ,ירשא .שידק יצח ,". . ישישה םויב" אשנ תשרפב יעיבר הלוע
תליפת ,שידק יצח ,[53שידקה תא וירחא רמול ידכ ,רומזמ הזיא רמאי ץ"שה] ,םת-ונברד
.2ףסומ

דובכל םויה תדועסב דחוימ לכאמ ןיפיסומה שי ןכלו ,"שדוח-שאר תדועסב תוברהל הווצמ"
.15הכונחה דובכל הפסוהה דבלמ ,שדוח-שאר

הכונחד 'ז ,ישיש םוי
תבט שדוח-שארד 'ב

."יעיבשה םויב" םיארוק יעיברל ,לומתאדכ הליפת
.ד"בח-ללוכ חול .בלק 'יס א"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' .ו"ס הפר 'יס ז"הדא ע"וש האר (1

םיליחתמ ויה תוצח רחא ישיש םויב .ישיש םויל רוא ישילש וא ינש דע השרפה תא םיארוק ויה ד"בח יאישנ
דוע םיריבעמ ויה הליפתה ינפל רקובב תבש םויב .הלש הרטפהה םע הרדסה לכ תא וריבעהו הלחתההמ םעפ דוע
תבש תרטפה - תבשה ןוגכ ,הרדסה לש וזמ הנוש איה םא לעופב תארקנה הרטפהה תא םירמואו ,יעיבשמ םעפה
אורקל רשפאש אתיא ןויס 'ל םויב םשו .תבט 'ד 'םוי םויה' חול) 'שדוח רחמ'ו שדוח-שאר תרטפה ןכו ,הכונח
.(דחי תורטפהה לכ תא ישיש םויב

.ד"בח-ללוכ חול (2

.הזל םימעטה םש האר ,םיגהנמה רפס (3

ךומס 'להוא'ה ןמ רזח רשאכ ,ח"משת תנש ירחא יברה גהנ ןכו .ט"ערת ס"ר ר"או ,הכונח 'לה ה"לש רוציק (4
.רוביצב החנמ ללפתה ךכ-רחאו ,תבש רנ ,הכונח רנ קילדה :העיקשל

.'ותעב רבד' חול (5

.םיגהנמה רפס ,(טעמ בכעתה תאז לכבש ,עמשמ ןושלהמו) ולסכ הכ ,םוי-םויה (6

.ו"ס זער 'יס ז"הדא ע"וש האר (7

.ג"סב םש ראובמה פ"ע םכח תלאש השעי ,ןכ-ינפל ולטלטל לודג ךרוצ לש הרקמב

.'רטמו לט'ו 'אוביו הלעי'ב ומכ ,המודכו ןחלושה לע האכהב תאז ןמסל וגהנו (8

םדוק רמאי הליפתב חכשש ימש ןכש-לכש ובתכ ב ק"ס םש ר"או ג ק"ס ב"פרת 'יס ז"טבו .ד"בח-ללוכ חול (9
ןמזב םהה םימיב וניתובאל תישעש ומכ תואלפנו םיסינ ונל השעתש ךינפלמ ןוצר יהי" ןורחאה ןוצרל ויהי
.". . והיתתמ ימיב .הזה

.א"ס ב"פרת 'יס כ"ונו א"מר ,ע"וש .םדוק רידתד םושמ 'שדחי אוה ןמחרה' הזל םידקי ,שדוח-שארבו (10

.ז"הדא רודיס .ט"ס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (11

רוריב 'סב אשונב תועדה זוכיר) .ריכזהל רוסיא ןיא ותעדל םג הרואכלו .די ףיעס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (12
.(אעש 'מע א"ח ח"וא אנינת הכלה

.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש ןיינמב וגהנ ךכ (13

.םיגהנמה רפס (14

הרורב-הנשמבו .ךרבי אל - םציקה אל םאש ,ד"בח-ללוכ חולב .ב"רעת ס"וס כ"ונו ע"וש .רחשה תולע דע (15
.ודיב תוחמל ןיא םינשישכ םג ךרבלו לקהל גהונהש ,םש

.483 'מע ב"ח תוחיש-יטוקיל האר - הברדאו ,םע בורב הקלדהה התיה אל ברה תיבב

.32 'עה 15 'מע ,גע ןויליג 'תורשקתה'ב ןמסנה ע"עו .יברה גהנ ךכ (16

ותיב ינב םע דחי העש התואב קוסעל שי - ןלהלדכו .ב"ס ב"ערת 'יס םינורחאה פ"ע ,םש םיגהנמה רפס (17
.הווצמ לש החמשב וא הרותב

,םיבכוכה תאצ רחא םיקילדמשכ םג גולפ אלב הזב םיקיידמ ,השעמלו .םעטה ש"ייעו ,םש םיגהנמה רפס (18
.רוחיאב םיקילדמשכ וא תבש יאצומב ןוגכ

'עה 16 'מע י"ח ןויליג 'תורשקתה' האר] הכאלמ םישוע םניא םישנאה םג הז רועיש ינפלש ,ןושלהמ רורב (19
ז"הדא ע"ושל המלשהב םג האר ,טת 'מע 'םילשורי ןוכמ' תאצוה ,ל"ירהמ תעדכ [נ"שו ,36 'עה גע ןויליגו ,34
תוהמ .(םישנל ךייש גהנמה רקיעש פ"עא) נ"שו ,'הכונח' ךרע ףוס תידומלת הידפולקיצנאבו ,ד"סוס ע"רת 'יס
לכוא תכאלמ תוחפל רוסאל אלש רבתסמו ,(ט"קס םש םייחה-ףכב הריפתו סוביכ רוסיא דבלמ) השרפתנ אל הכאלמה
'תומישר'ב אבומה תא ריבסמ הז ילואו) אנר ס"וס וניבר ע"ושב רומאה ד"ע ,דעומה-לוחב רתומש המ לכו שפנ
,הארנכ - בתוכ היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדאש עריאש ,8 'מע 832 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב ספדנ ,ג"צרת ולסכ ןמוי
.(הכונח תורנ י"ע - הרות יניינע

תושבלתהב אלא ,'ותבוח -ידי-תאצל' ידכ ,בגא ךרדב אל ל"צ הזש ,יברה ראיבו .ולסכ חכ ,םוי-םויה (*19
.(אלק 'מע ח"ישת שדוק-תוחיש) וירבד ולבקתי זאש ,תופי-םינפ-רבסבו םדוקמ הנכהבו

ךשוח לש 'רדג תצרופ החמש'ש ,ךליאו 186 'מע ב"ח ו"משת תויודעוותה הארו .401 'מע הכ ךרכ ש"וקל (20
.ש"ייע ,םלועה

.ולסכ חכ םוי-םויה ,וניאישנ וניתובר גהנמכ (21

תוחבשתו תוריש רמול (ב"ס ע"רת) א"מרה איבהש גהנמכו ,הז ןינעב םג 'ןירדהמה ןמ ןירדהמ'כ גוהנל (22
ש"הס) "ללהו החמש ימי" םה הכונח ימיש ם"במרה תעדכ ,(122 'מע א"ח ט"משת ש"הס) םהב םיברמש תודועסב
.(207 'מע א"ח ב"נשת

.החמש תלעופ הכונח ימד תניתנ (א :הכונח ימד תניתנ גהנמל םג ךייש הז ןינעש ,ריעהלו" (23
ח"משת ש"הס) "םהילע םיפסונ ,הכונח ימדב םיפיסומשכו ,םיבר םיצבקתמ - הכונח ימד תקולח לע םיעידומשכ
.(105 הרעה 165 'מע א"ח

.(196 'מע א"ח ד"לשת שדוק-תוחיש - הגומ יתלב 'תה תחנה) ה"ס ד"לשת בשיו פ"ש תחיש (24

ז"לשת בשיו פ"ש תחישו (209 'מע א"ח ג"לשת שדוק תוחיש - הגומ יתלב) ב"ס ג"לשת בשיו פ"ש תחיש פ"ע (25
.(358 'מע א"ח ז"לשת שדוק תוחיש - ל"נכ) א"לס

דומילב רתוי ופיסויש םדדועל 'המדקימ'כ ,'סרפ' ןתמ ,ךוניחה ןיינע [אלא ,דבלב םחמשל אל] - םנכות (26
םירשכ םינינעל שמשמש ידי-לע תוינחורל ךפהנ ןוממה םגש תוארהל ;(65 'מע ב"ח ח"משת תויודעוותה) הרותה
'מע ב"ח ט"משת תויודעוותה) הקדצב תוברהל םכנחל - דחוימבו ;(290 'מע י"ח ש"וקל) השודק יניינעל טרפבו
.(63

.210 'מע א"ח נ"שת ש"הס (27

.199 'מע ,םש (28

.גפר 'יס ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש'ב םג ספדנ ,163 'מע א"ח ח"משת ש"הס (29

.הפוסב (הגומ יתלב) ל"שת הכונחד 'ה רנ תחיש ,ויתודכנל םג ןתנ ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ

א"ח נ"שתו ,163 'מע א"ח ח"משת ש"הס - ולסכ חכ ,םוי-םויהב אבומה ,ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ גהנמ םייקל (30
.םש 'גהנמו הכלה ירעש' .194 'מע

.132 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה (31

.גצק 'מע ב"ח 'םחנמ לכיה' ץבוק הארו ,הצק 'מע אכ ךרכ ק"גא (32

.185 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה - וניאישנ וניתובר תיבב םג (33

.32 הרעה 360 'מע א"ח ח"משת ש"הס .(ב,ומ) 'ב רמאמ תבט-ולסכ שדוח ירמאמ רכששי ינב האר (34

.545 'מע ב"ח ב"משת תויודעוותה (35

.תורעהב 443 'מע ה"ח ש"וקלבו ,הרעהב ש"ייע ,םיגהנמה רפס (36

.ל"נה ש"וקלב ראבתנו אבוה ,םש םידגמ ירפ (37

.215 'מעו 204 'מע 'ב קלח ו"משת תויודעוותה (38

.444 'מע ה"ח ש"וקל (39

.דועו ,1537 'מע ג"ח ,1169 'מע ב"ח ,652 'מע א"ח ה"משת תויודעוותה (40

ד"לשת תנשב ,בגא .י-ט םיפיעסו ג"סמ קלח םהילע ופסונו ,98 'מע (ג"נשת) 'םידעומה חבש'ב וזכור (41
.(העש תארוהכ - תונבה ףאו) הכונח תורנ וקילדי ךר ליגב םידלי םגש הארוה התיה

.(303 'מע א"ח ח"לשת שדוק-תוחיש ,הגומ יתלב 'תה תחנה) ה"כס ח"לשת בשיו פ"ש תחיש (42

.דועו ,הכ-ד"כס מ"שת הכונח ק"שצומ תחיש (43

.237 'מע ד"לשת שדוק-תוחיש םג הארו .(הגומ) 99 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה (44

.23 'מע ב"ח ט"משת תויודעוותה (45

.(הגומ) 133 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה (46

ע"ושב קספנש 'תסנכה תיב' הז ןיאש ףא ,הכרבבו תווצמל עיגה רבכש ידוהי ידי לע ןיקילדמ ,השעמל הכלה
ש"הס האר] ןייוול עויסב הכרענש תימלועה הקלדהב הנש רחא הנש יבמופב וגהנש יפכו .וב הקלדהה לע ךרבל
ותארוהב (ריעה רככב וקילדה םש) 'וכו זירפבו ןודנולב םג ליבקמב נ"שת תנשמ לחה [189 'מע א"ח ב"נשת
.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש הליעפה ותופתתשהבו

ע"ושב ה"כו ,דבלב אסינ ימוסרפ םושמ אוהש ,תסנכה-תיבב הקלדהל ש"בירהו א"בטירה םעט יפל םיאתמ הרואכלו
ז"ח) רמוא-עיבי ת"ושב ש"מכו ,(זסר 'מע זט ךרכ ,'הכונח' ךרע תידומלת הידפולקיצנא האר) ז"ס א"ערת 'יס
.וכומסיש המ לע םהל שי ,םיבחר םיגוחב ק"הראב גוהנכ תוביסמב םיכרבמה ףאש ,דועו (ו תוא זנ 'יס ח"ואח

- 'מ 9.75 ההבוג ןטהנמב תישימחה הרדשבש הלודגה הייכונחהש ,אבומ 76 'מע 740 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב]
קויד ררבל שיו .ש"ייע ,יברה רושיאב ושענ הלדוג םגו התרוצשו - 'הרות ירועיש'ה יפל המא םירשעמ הלעמל
'ע - ח"כס גסש 'יס ז"הדא ע"וש ,'ארתלמא' םירויצ י"ע רכיה ןידכ אוהש רמול א"א הרואכל יכ ,וללה םיטרפה
.[ע"עו .אטלשו ה"דס הרעהב 456 'מע ה"ח ש"וקל

'ע) הרשע רבכ םש שישכ ךרבל ףידעו ,'דכו תופוקה י"ע תויונחב קילדהל הנורחאל ולגרוה עצבמה יליעפ
'עו .חס ס"וס ב"ח א"חנמ ת"ושב פ"כו ,כ"חא ועיגיש יד ךרוצ םוקמבש ,ןיגהונ שיו ה"ד ז"ס א"ערת ל"היב
תורגסנ םא םג הרואכל ז"כו .הווארה ןולחב קילדהל ףידע - הרשע ןיאשכו ,(םש םייחה ףכבו ח"יס צ"רת א"מרב
.נ"כהיבב ז"דעו ,העש יצחמ תוחפ ךות תויונחה

.תמדוקה הרעהב ל"נכ ,הכרבב קילדהל חכומ הזמ םגו (הגומ) 98 'מע א"ח ז"משת תויודעוותה (47

.ג"ס ד"לשת הכונח תאז יאצומ תחיש (48

,(חס 'יס ח"וא קדצ-חמצה ת"ושו ,א"ס ד"פרת 'יס א"מרה תעדכ ונגהנמ ק"הראב םגש) ד"בח-ללוכ חול (49
ילהא' :םיצבקב הארו (!'גהנמו הכלה ירעש' רפסמ הארוהה הטמשנש אלפו) הכ 'מע ו"טח שדוק-תורגיא - הגומ
.נ"שו ,82 'מע ,ה"נשת ד"בח-רפכ ,א ןויליג 'ךלמ תראפת' .ק 'מע 'ג ןויליג 'םש

היהש ומכמ זע רתיו תאש רתיב תודיסחה יכרדו תודיסחה תרות ןוחצנ התיה א"סקת תנשב הינשה השפוחה (50
התיה א"סקת תנשב הנשלההו ,ןקזה ר"ומדא לע הרקיעב הנשלהה התיה זאש - (ט"נקת תנשב) הנושארה םעפב
,ו קרפ תודיסחה דומיל סרטנוקו ,ז 'מע םוי-םויה חולמ ,93 'מע םיגהנמה רפס - .תודיסחה תרות לע הרקיעב
.הכוראב ש"ייע

גרוברטפב - ינמז ןפואב - ותריד עבקי רשאו ,יטרפ ןועמל ותריד קיתעהל ול הנתינ השפוח הכונחד 'גב
84 'מע םולש-תרות תוחישה-רפסבו .(746 'מע ג"ח 'ןקזה ר"ומדא - תודלותה רפס' ,צ"יירוהמ ר"ומדא תמישר)
םג) הלואג יניינע ויה םהינשבד ,רמול שיו" :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ בישהו .ישימחה רנב אציש אתיא
.44 הרעה 399 'מע הכ ךרכ תוחיש -יטוקילב אבוה - "(םטושפכ

ימיב 'וירובל רזח'ש ןפואב (ונילא עגונב) הלואגה תומילש התיה ,ט"נקת ולסכ ט"י ,הנושארה ותלואגב ףאו
תויודעוותה) 23 'מע םירוביד-יטוקילב אתיאדכ ,קסבטיוול גרוברטפמ רזח הכונחד 'ג םויב ירהש - הכונח
.(101 'מעו 95 'מע ב"ח ז"משת

.194 'מע א"ח נ"שתו ,163 'מע א"ח ח"משת תוחישה-רפס (51

ג"סוס ד"לשת הכונח תאז יאצומ תחישבו .םירבדה ךשמהב םש הארו .18 'מע א"ח 4 ןויליג 'ד"בח םרכ' (52
םיבר םימ' ךשמהב ןוגכ) "הכונחד 'ה םוי" םתרימא ךיראת םהילע ןייוצמש תודיסח-ירמאמ ונאצמש המ הזב ראבמ
ערואמב וא בוט-םויב ,תבשב רמאמה רמאנ םא קר עיפומ הזכ ןויצש ףא ,(רפסה ףוסבש חתפמב האר ,'ו"לרת -
.דחוימ

'ה רנ תחישב .(םש) תבשב לח וניא םלועל הז םויש ןוויכ ,'ץוחב' םג ריאהל - ללכב הכונחד 'ה רנ תלעמ
רשאמ רתוי ללה תיב תטישל םלועב רואה תפסוה תלחתה םיאור הנושארל ובש ,םויה תלעמ הראבתנ מ"שת הכונחד
צ"א מ"מו ח"רע אוה הז םויש המ ראבמ ,545 'מע ו"טח תוחיש יטוקילבו .תורנ השמח - יאמש תיב תעדל
.םדאה תדובע י"ע ןהו (הכונח) םוי לש ומוציע י"ע ןה ,החמש ךותמ תומילשב לעפנ לכה אלא ,ןונחתל

'מע כ"ח ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ק"גא .זטש 'מע ב"ח ,ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כל (טוקיל) םירמאמה רפס (53
.גפר

.ד ק"ס םש םייחה-ףכו טית 'יס ח"וא ע"וש האר (54זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il