- א"פר - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה תבטב 'א * הכונח / ץקמ תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


"ידוהי ינאו ידוהי התא ,אנ עמש"


ינש שי ,'ךשוח'ה תא ריאהל ,הכונח תורנ לש םדיקפתל
תא ריאהל רואה לש ותלוכי * ךשוחה דצו רואה דצ - םידדצ
םע הרושקה הלודג יהוז לבא ,רואה תלודג לע הדיעמ ךשוחה
תויהל ךשוחה לש ותלוכי ,תאז תמועל * ומצע רואה רדג
* רואה רדגמ הלעמלש ,הרתי הלודג לע הדיעמ ,רואל 'ילכ'
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ


- אוה ,1ןושאר טבמב לכ ןיעל הארנו טלובה ,וז הנשד הכונח ימיב דחוימה שודיחה
התלחתהו ,2"הל תבש" ,הטימשה תנש איה הלוכ הנשהש ךכל ףסונ] ירהש ,תבשה ןיינעב
םויב םמויסו תבשה םויב םתלחתה [הכונח ימי םג ירה ,תבשה םויב (3"הנשה שאר") התישארו
.תותבש יתש ,4תבשה

האירקה התוא איה הכונחד הרותב האירקה ירהש - הרטפהל עגונב רקיעב שגדומ הז שודיחו
הרטפה הנשי ,תותבש יתש ןנשיש ,וז הנשב ירה ,הרטפהה וליאו ,(םיאישנה תשרפ) םינשה לכב
.תפסונ

רנ תקלדה ירהש ,הכונח ימיב רתויב שגדומה ללכ ,5"שדוקב ןילעמ"ד ללכה יפ-לע ,הנהו
הינשה תבשש ,ןבומ - 7"שדוקב ןילעמ . . ךלוהו ףיסומ"ש 6ללה תיב תעדכ איה הכונח
.הכונחד הנושארה תבש יבגל "שדוקב ןילעמ"ד ןפואב אוה הכונחד

הכונח תבשד הרטפההש - הכונח תבשד הרטפהל עגונב םג אטבתהל רבדה ךירצ ,ןכש ןוויכמו
.ןמקלדכ ,הנושארה הכונח תבשד הרטפהה יבגל "שדוקב ןילעמ"ד ןפואב איה הינשה

:8הכונח תבשד הרטפהה

הלוכ בהז תרונמ הנהו יתיאר 'וג יחמשו 10ינר") הירכז תורנב הכונח לש תבשב 9ןיריטפמ"
תורנב הינשבו ,הירכז תורנב הנושאר תבשב ןיריטפמ ,הכונחב תותבש יתש ויה םאו ,("'וג
.("'וגו ןימימ שמח תורונמה תאו 'וג המלש שעיו 'וגו םוריח 11שעיו") "המלש

הירכז תורנב הנושארה הרטפהב ירהש ,"שדוקב ןילעמ"ד ןיינעה ךפיה אוה הז רדס ,הרואכלו
:המלש תורנב הינשה הרטפהה יבגל רתויבו םילענ םיניינע תודוא רבודמ

תרונמ" - הרונמה לש הניינע תויטרפבו הכוראב ראבתנ ,הירכז תורנב ,הנושארה הרטפהב
השאר לע רשא תורנל תוקצומ העבשו ,העבש הילע היתורנ תעבשו השאר לע הלוגו הלוכ בהז
,אובל דיתעל תזמרמ וז הרונמ ,הזל ףסונו ,13תואלפנו תולודג תולעמ המכו המכ - 12"'וגו
םג ,אלימבו ,15חישמה ךלמ לע יאקד ,"חמצ ידבע תא איבמ יננה יכ" 14הז ינפל בותכש ומכ
.16יוליעה תילכתב איה הרונמה

רופיסה ,םא יכ ,הרונמל עגונב רבד וניצמ אל - המלש תורנב ,הינשה הרטפהב ,תאז תמועלו
,18דבלב םמוקמו םרפסמ 17"לאמשמ שמחו ןימימ שמח תורונמה תאו" ,תורונמה תיישע רבד-לע
,המלש השעש תורונמה רשע ,םא יכ ,השמ השעש הרונמה תודוא ןאכ רבודמ אל ,הזל ףסונו
.19"השמ לשב אלא ןיקילדמ ויה אל" אמק אנת תעדל ,רשא

תורנב הינשבו ,הירכז תורנב הנושאר תבשב" - תורטפהה רדס םיאתמ דציכ :ןבומ וניאו
!?(הכונח ימיב דחוימב שגדומה) "שדוקב ןילעמ"ד ללכה םע - "המלש

םאתהב ,הירכז תורנב הרטפהל המלש תורנב הרטפהה תא םידקהל הרותב ארבס שיש ,ריעהלו
,הירכז תורנ םימידקמ ןכ-יפ-לע-ףאש ,אלא ,הירכז תורנל ומדק המלש תורנש ,םינמזה רדסל
"םיאנומשח תכונח ובש ,ינש תיב לע התיה הירכז תאובנ" (א) :המלש תורנ יבגל םתלעמ ינפמ
(הרואכל) אוה הז רדסש רתוי דוע שגדומ ,הז יפ לעו .21"והנינ דיתע תואובנ" (ב) ,20
!"שדוקב ןילעמ"ד ללכה ךפיה

ןכותה םג ןבוי הז יפ-לע ,רשא ,"תותבש יתש"ד ןיינעה תוללכב רואיבה םידקהב ןבויו
.ןמקלדכ ,תותבשה יתשד תורטפהב אטבתמ רבדהש יפכ ,הכונחב תותבש יתשד

יתש לארשי ןירמשמ ילמלא" 22ארמגב אתיאדכ - "תותבש יתש"ב דחוימ יוליע שיש וניצמ
.23"ןילאגנ דימ ןתכלהכ תותבש

,24הנושארה תבש אוה רקיעה ,הרואכלד - "תותבש יתש"ד דחוימה יוליעה והמ :ןיבהל ךירצו
ימי תשש לכ ךרד-לע ,הנושארה תבשד ןיינעה הנשנו רזוח הינשה תבשבו ,25"תישארב תבש"
יפ-לע-ףא ,"תבשה םוי דע 'וכ ינש םוי ,תבשב ןושאר םוי םויה ןינומ ונא"ש ,תישארב
הלעמל . . היילעה תבשבש ינפמ ,אלא ,"התע דע תישארב ימי תששמ םימי תובבר ורבע רבכ"ש
26תישארב ימי תשש לש ןושאר םוי ומכ ןושאר םוי שממ אוה דחא םוי לכ ןכ לע ,ןמז תניחבמ
יוליעה והמ ,ןכ םאו ,תישארב תבש ומכ שממ אוה תבש לכש ,תבשל עגונב הז ךרד-לעו ,
?"תותבש יתש"ד דחוימה

אלא) ,תותבש יתש תלעמב ותליחתב הרות-יטוקילב ןקזה ר"ומדא ראבמש יפכ - הזב רואיבהו
.("לופכ אתבשד אקסיע לכ" 27ל"זר רמאמכו ,"ןתכלהכ תותבש 'ב" םנשי תבש לכבש

:ןיינעה רואיבו

הדידממ הלעמלש הדובע לע הרומ - "תותבש יתש" ,"לופכ אתבשד אקסע לכ" - "לפכ"ה ןיינע
גלדל - הניינעש ,29הבושתה תדובעד 28"הישותל םיילפכ"ד ןיינעה תמגודבו ךרד-לע ,הלבגהו
,(םיקידצד תרדוסמ הדובע) "םרדסכ םידימת" קר אל ,הלבגהו הדידממ הלעמלש הדובע ,רוש
.30(הכילה ןושלמ םג) "םתכלהכ םיפסומ" םג אלא

אל וקרפ הנושש הז ידי-לע ,3117"ודבע אל רשא"ל "םיקולא דבוע"ד קוליחה - רבדל אמגוד
.32דחאו םימעפ האמ אלא ,םימעפ האמ (קר)

:"תותבש יתש" ,"לופכ אתבשד אקסיע" - תבשד תוניחבה יתש תא ראבל שי הז יפ-לע

השעמה ימי תששב הדובעהש ,ונייה ,הלבגהו הדידממ הלעמלש ןיינע אוה - המצע דצמ תבש
םוי וליאו ,הלבגהו הדידמ לש ןפואב איה (הרותה יוויצו תארוה יפ-לע - "לוחד ןידבוע")
הדידממ הלעמלש ןפואב איה ותדובעו ,'וכ ותוליגרו ועבטד הלבגההו הדידמהמ אצוי ,תבשה
.הרות יפ-לע תוגהנה יתש ,הלבגהו

,הלבגהו הדידממ האיצי לש העונתה הנשי תבשבש - "לופכ אתבשד אקסיע"ד שוריפה והזו
.33"לפכ"ה ןיינע

יתש הב שיש ,"לפכ"ד ןפואב איה תבשד הלבגהו הדידממ האיציה תעונתש - רתוי קמועבו
(אלא ,הלבגהו הדידמל סחיב קר אל) הלבגהו הדידממ הלעמל ,רמולכ ,"תותבש יתש" ,תוגרד
,ךכ ידכ דע ,םהינשמ הלעמלש אגרדל הלעתמש ,ונייה ,הלבגהו הדידממ הלעמלל סחיב םג
.םיווש הלבגהמ הלעמלו הלבגה ,ירה ,וז אגרדל סחיבש

הלעמלש םילענ יכה םיניינעב קוסעל חרכומ וניאש - לעופב ותדובעב אטבתמ הז ןיינעו
היתשו הליכא ,הלבגהו הדידמבש םיטושפ יכה םיניינעב םג קוסעל לוכי אלא ,הלבגהו הדידממ
תילכת - הברדאו ,34תבשה תא גנעמ הז ידי-לע ,הזמ הריתיו ,תבש גנוע השענ הזו - 'וכ
הדידמ לש םיניינעב ,הטמל תוקולא ךישמהל ,םא יכ ,הלבגהו הדידממ תאצל הניא הנווכה
.35אקווד הלבגהו

:36תודיסחה ןושלב - תצק רחא ןונגסב

היילעה ,הבשחמה תניחבל רובידהו השעמה תניחבמ ,תומלועה תיילע ןיינע אוה - תבש
.ןימלע-לכ-בבוס תניחבל ןימלע-לכ-אלממ תניחבמ

תבש ,תבשד היינשה הניחב ,הזמ הלעמלו .האתת תבש ,תבשד הנושארה הניחב יהוז ,םנמא
לוחה ימיכ ולצא בשחנ תבשה םגש" - תבש לש ותבש ,"ותבשב תבש" ,תבשבש "לפכ"ה ,האליע
.37"'וכ אלממו בבוס רדגמ הלעמ הלעמל . . תולשלתשהה רדגמ הלעמלש המ הניחב אוהש

:הדובעב יוטיב ידיל אב הז ןיינעו

וב שיש . . םלוסב הכילהה לשמ-ךרד-לע ןתכלהכ" - אוה ןתכלהכ תותבש יתשד ןיינעה
ןוילעה גנוע תניחב ררועל הלעמל הטממ היילע . . הטמל הלעמלמו הלעמל הטמלמ הכילהה
ןוילעה גנוע יוליג תניחב אוה ןותחתל ןוילעה אוביש ,הטמל הלעמלמ ,היינשהו . . הלעמל
הכשמהה ךכ רחאו ,(הנושארה תבש) הלעמל הטמלמ הכילהה הליחת" - אוה הדובעה רדסו ,"הטמל
.(הינשה תבש) 38הטמל הלעמלמ

רוא ץצונתי זאש" - אובל-דיתעלד יוליגה תמגודבו ךרד-לע איה תבשד היינשה הניחבו
. . תווחתשהל רשב לכ אובי זאו ,תולשלתשהה רדגמ הלעמלש המ אוה-ךורב ףוס-ןיא יוליגו
וב ךייש ןיאו 'וכ הוושמו הווש אוהש יפל" ,שממ היישעה םלועל דע ,39הטמל הלעמלמ הכשמה
תומשנל אוה רכשה רקיע - הברדאו ,40"שממ היישעב םג יוליגה היהי ןכל 'וכ הטמו הלעמ
ןוויכמ ,אקווד ימשגה הזה-םלועב םה אובל-דיתעלד םייוליגה לכש םשכ ,41אקווד םיפוגב
אקווד ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתב ,42םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנש
.43

:הכונחל עגונב - תותבש יתשד ןיינעה רואיבל אובנ התעו

,44"המחה עקשתשמ" איה הכונח רנ תקלדה ,ןכלש ,ךשוחה תא ריאהל - אוה הכונח לש וניינע
.ךשוחה תא םיריאמ ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,אקווד ךשוח לש בצמב ,ונייה

התא יכ)" 45בותכש ומכ - תולשלתשהמ הלעמל ,רתויב הלענ יוליג ידי-לע אוה הז ןיינעו
:47"יכשח 'יגי 'יוהו 46('יוה ירנ

תומלועה תא הווהמש 'יוה םש ,תולשלתשה תניחבב אוהש א"זד 'יוה םש לע יאק "'יוה רנ"
רדסמ הלעמלש אליעלד 'יוה םש לע יאקד ,"יכשח 'יגי 'יוהו" - הזמ הלעמלו .'וכ
."יכשח היגי"ד ןיינעה השענ ודי-לעו ,הכונחב הלגתמו ריאמש ,תולשלתשה

:48םיניינע 'ב םנשי - אפוג (תולשלתשה רדסמ הלעמל) "יכשח 'יגי 'יוהו"ד יוליגב ,םנמא

(ב) .49ךשוחה ןמ רואה ןורתיו ,ךשוחה תא םג ריאהל לוכיש ,רואה ןיינעב שודיחה (א)
.רואה וב הלגתיש יוארו רשכומ ילכ השענש ,ךשוחה ןיינעב שודיחה

:יכ - 50רואה ןיינעב שודיחה רשאמ רתוי תילענ הניחב דצמ אוה ךשוחה ןיינעב שודיחהו
- ךשוחהב שודיחה וליאו ,לבגומ-יתלב אוה רואהש אלא ,רואה רדג םע רושק - רואהב שודיחה
.51רואה רדגב רדגומ וניאש םוקממ ךשמנ

:הכונחד תותבשה יתשב (תויטרפב) םה ולא תוגרדה יתשש ,רמול שי - ונניינעל עגונבו

תבשבו ,ךשוחה תא םג ריאהל ותלוכיבש ,רואה ןיינעב שודיחה שגדומ הכונחד הנושארה תבשב
םאתהב - רואה רדגמ הלעמלש הניחב דצמ ,52"ךשוחה" ןיינעב שודיחה שגדומ הכונחד הינשה
לכ בבוסל ןימלע לכ אלממד הילעה ןיינע אוה הנושארה תבשש ,"תותבש יתש"ד קוליחה תוללכל
אלממד רדגהמ הלעמלש הניחבל הילעה ןיינע אוה הינשה תבשו ,לובג-ילבה רוא ,ןימלע
.לובג-ילבו לובגד םירדגהמ הלעמל ,בבוסו

,תותבשה יתשד 53תורטפהה יתשב אטבתמ - הכונחד תותבשה יתש ןיבש ל"נה קוליח ,הנהו
:"המלש תורנב הינשבו ,הירכז תורנב הנושאר תבשב"

-תיבב המוקמב תדמועש יפכ ,תומילשה תילכתב איהש יפכ הרונמה תודוא רבודמ הירכז תורנב
.54רואה ןיינעב אוה שודיחה רקיעש ונייה ,'וכ הריאמו שדקמה

רקיעש ונייה ,'וכ התקלדה ינפל דוע ,דבלב הרונמה תיישע תודוא רבודמ ,המלש תורנב לבא
יל וחקיו" ,ימשג רבד םיחקולש ,שדקמה ילכ תיישע םצעב ."ךשוחה" ןיינעב אוה שודיחה
ךרד-לעו) התקלדה ינפל דוע ,הרונמ ונממ םישועו ,55"תשוחנו ףסכו בהז . . המורת (ימשל)
(ךשוחה םוקמ) ןותחתה השענ - (שדקמה תכונח ינפל דוע שדקמה ילכ ראש תיישעל עגונב הז
.תוקולא יוליגל רשכומו יואר 56ילכ

,"המלש תורנב היינשבו ,הירכז תורנב הנושאר תבשב"ש ,תורטפהה רדסש ןבומ הז יפ-לעו
רתוי תילענ הניחבמ אוה ךשוחה ןיינעב שודיחהש ,רומאכ - "שדוקב ןילעמ"ד ןפואב אוה
.ל"נכ ,רואה רדגמ םג הלעמלש הניחב ,רואה ןיינעב שודיחה רשאמ

:הצוח תונייעמהו תודהיהו הרותה תצפהל עגונב - םדאה תדובעב הארוההו דומילה רואיב

תצפהד ןיינעה תוללכ והזש ,5"ץוחבמ ותיב חתפ לע" ריאהל - אוה הכונח תורנד ןיינעה
רואל דע ,57"רוא הרותו הווצמ רנ"ד רואהש ,הצוח תונייעמה תצפה ללוכ תודהיהו הרותה
.58"הצוח"ב םג רודחי ,"ןמש" ,הרותה תוימינפד

:םיניינע 'ב - אפוג הזבו

ןיינעב שודיחה (ב) ,"הצוח"ב םג ריאהל לוכי רואה ףקות דצמש ,רואה ןיינעב שודיחה (א)
הניחב דצמ ,(לעופב רואה יוליג ינפל דוע) רואה יוליגל רשכומו יואר ילכ השענש ,ךשוחה
.רואה רדגמ םג הלעמלש

:לעופב הדובעל עגונב - תוטושפ תויתואבו

ךתולעהב" דעו ,"הצוח"ה םוקמב אצמנה ידוהיה לש 59"םדא תמשנ 'ה רנ" תא םיקילדמ רשאכ
לעופב) "הלוכ בהז תרונמ" תניחבב השענש דע ,60"הילאמ הלוע תבהלש אהתש" ,"תורנה תא
.'וכ רואה ןורתי ,רואה תלעמ תשגדומ יזא - (יולגבו

ידוהי ךנה ,אנ עמש :ול םירמואו ,"הצוח"ה םוקמב אצמנש ידוהיל םישגינ רשאכ ,םנמא
ילכה תנכהו תיישע אלא הניא וז הלועפש יפ-לע-ףא ,ירה - 'וכ רבדנו אוב ,ידוהי ינאו
ךשוחה םוקמב שודיחה - קומע ןיינע הזב שי ,(התקלדה ינפל דוע ,הרונמה תיישע) דבלב
ומדק"ש לארשיד תואיצמה םצע ,רואה רדגמ הלעמלש תניחב דצמ ,('וכ רשכומ ילכ השענש)
.61"רוא הרותל
,'ב ךרכ ,'ז"משת תויודעוותה - םחנמ תרות' - ז"משת הכונח תאז ,ץקמ תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
.(150-142 'מע
,םינמאנ םידעמ עמושש רבדמ רתוי תותמאהה תילכתב אוה םייניעל הארנה רבדהש - הרות פ"ע - םדאה עבטכ (1
.(נ"שו .121 'מע ו"ח ש"וקל הארו .(א"ער ,וכ ה"ר) ןייד השענ דע ןיא ,ןכלש ,היארל העימש המוד וניא

.ד,םש .ב,הכ רהב (2

.מ"כבו .ותלחתב ה"ר רעש ר"טע .ךליאו א,חנ ה"רל םישורד ת"וקל האר (3

םלוכ וליאכ" םיאישנה תונברקב שגדומכ) הכונח ימי לכ תא םיללוכ הכונח ימי םויסו תלחתהש ןוויכמו (4
תבשה ןיינעש ,אצמנ - ((ופוסב די,ד"יפ ר"בדמב) "ןורחא םויב ובירקה םלוכ וליאכו ןושאר םויב ובירקה
.וז הנשד הכונח ימי לכב שגדומ

.ב,אכ תבש (5

ו תורנ 'ח - "הכונח"ד ((מ"כבו .א"ער,הק תבש האר) הרותב דומילה ינפואמ 'א) תובית-ישארהמ ריעהל (6
.(ב"ס א"ערתס ח"וא ע"ושל ז"טעב אבוה .הכונח רנ תקלדה רדס םהרדובא) ללה תיבכ הכלה

שדוקב ןילעמ םושמ אלא ,גחה ירפל הכונח רנ תקלדה רדס םימדמש ש"ב לע יגילפ אל ה"ב םגש טרפבו (7
.(ב,במקתת ('ה ךרכ) הכונח ת"הוא)

.נ"שו .(זי-זט 'מע) ה"ס הרטפה ךרע תידומלת הידפולקיצנא םג האר - ןמקל אבהב (8

.ב"ס ד"פרתס הכונח 'לה ח"וא ע"ושוט .ז"יה ג"יפ הלפת 'לה ם"במר .י"שרפבו א,אל הליגמ (9

.ךליאו די,ב הירכז (10

.ךליאו א,ז א"מ (11

.ב,ד הירכז (12

.מ"כבו .ךתולעהב 'פ ת"וקל האר (13

.כ,ג הירכז (14

.פ"הע ד"וצמו ,ק"דר ,ע"באר ,י"ת (15

תעבש לש רואכ םייתעבש היהי המחה רוא אובל דיתעלש רואל זמר ,ויה ט"מ תורנה :ג ,םש י"שרפ האר (16
ןמקל .ב,ול ךתולעהב ת"וקל הארו .(ב,דר) ונתשרפ ףוס א"חזמ ריעהלו) תישארב םוי לש רוא ט"מ ,םימיה
.(מ"כאו .םינפב

.טמ,ז א"מ (17

.םינפב ןמקל הארו ,שדקמה תכונח ינפל הז ירהש ,ןקילדהל ןיידע רשפא-יאש בצמב - אפוג הזבו (18

.א,טצ תוחנמ (19

.(66 'מע - א"כס) תורטפהו תוישרפ רדס 'לה לוכשאה 'ס (20

.םש הליגמ ן"ר (21

.ב,חיק תבש (22

ט 'מע ל"רת .ךליאו וט 'מע ז"כרת מ"הס .ךל-ךל פ"ר ש"לי האר) הלואגל "לפכ"ד תוכיישהמ ריעהל (23
.(ךליאו

ןיינעה תחיתפ השענ ז"יעש ןוויכמ ,(ה,טי ורתי י"שרפו אתליכמ) "תושק תולחתה לכ"ד ןיינעהמ ריעהל (24
.(נ"שו .74 ע"ס כ"ח ת"וקל האר) 'וכ

.(רהב פ"ר י"שרפ) "תישארב תבשב רמאנש םשכ ,"'הל תבש" - הטימשה תנשד יוליעה םג והזו (25

.מ"כבו .א"עס ,הכ ש"הש ת"וקל (26

.ותלחתב בצ רומזמ םיליהת שרדמ (27

.ו"מפר ר"ומש הארו .ו,אי בויא (28

.ךליאו 36 'מע ו"שת מ"הס .ךליאו ופ 'מע ו"סרת ךשמה האר (29

.מ"כבו .א,הס ש"של םישורד ת"וקל האר (30

.חי,ג יכאלמ (31

.ו"טפ אינת הארו .ב,ט הגיגח (32

ג,במ תישארב ת"הוא) גנועו ןויליכ ,"ולוכיו"ד ןפואב לבא ,לוחד הגהנהה הכותב תללוכש - כ"ג ל"יו (33
.(מ"כבו .ךליאו

.א"עס,חיק תבש (34

"הניש אלש ןורהא לש וחבש דיגהל" ,"ןורהא ןכ שעיו" ,ריטפמד האירקה םתוחו םויסב ש"מ ראבל שי ז"פע (35
:ןבומ וניא הרואכלד - (י"שרפבו ג,ח ךתולעהב)

- "הניש אלש" ךכב אטבתמ "ןורהא לש וחבש"ש ,ךכ ידכ דע ,ה"בקה יוויצמ הניש אל ןהכה ןורהאש ל"מק יאמ
,(ז"ה ט"פ שדקמה תאיב 'לה ם"במר - רזב הרשכ הקלדה) הרונמה תא קילדהל ול ורמאיש םיטושפבש טושפ םג ירה
!?ה"בקה יוויצמ הנשי אל יאדווב

הלעמל ,"םהלשמ הלודג ךלש"ש ,ךכ ידכ דע ,הרונמה תקלדהד יוליעה לדוג תא ןרהא עדיש ןוויכמש - רואיבהו
תכונח תאז" ,דחיב םיאישנה לכד תונברקה ויהש ,ןורחא םויב םג) םיאישנה תונברק י"ע חבזמה תכונחמ םג
תא םייק ,כ"פעאו ,הלבגהו הדידממ הלעמל רתויב הלודג תולעפתהב היה יאדווב - ("ותוא חשמה ירחא חבזמה
תוחפ אל ,תקייודמה תומכב ןמשה תא אלמל - "הניש אל" ,םיטרפ יטרפבו םיטרפה לכב הרונמה תקלדהד יוויצה
.תילכתב הלבגהו הדידמ - 'וכ תולעפתהה לדוגמ 'וכ ןמשה ךפשי אלש רהזיהלו ,רתוי אלו

נ"הדה) הלבגהו הדידממ הלעמל ,הצקה לא הצקה ןמ תחא תבב רוביחה דצמ - "הניש אלש ןרהא לש וחבש" הזו
.(הליתפה תקלדהו רנב ןמשה םוצמצ) הלבגההו הדידמה תילכת םע (תרוטקה ללוכ ,םיאישנהדמ הלודג איהש

.מ"כבו .ךליאו ד,וצ הכרב .ךליאו ג,במ רהב .ג,ב חלשב ת"וקל האר - ןמקל אבהב (36

.ךליאו ג"עס,זצ הכרב ת"וקל (37

.םש חלשב ת"וקל (38

.ד,םש הכרב ת"וקל (39

.ךליאו ב,במ רהב ת"וקל (40

.מ"כבו .א,םש (41

.דועו .ו,ג"יפ ר"בדמב .זט אשנ אמוחנת האר (42

.ו"לפר אינת (43

.ב,אכ תבש (44

.טכ,בכ ב"ש (45

'ב םנשיש הכונח תבשב ,ז"פעו ,(א,וכש הכונח ת"הוא) תבש רנ םע רושק "'יוה רנ" תניחבש ריעהל (46
רנ) "'יוה רנ"ד ןיינעה םג ירה ,דחי םג ,("יכשח 'יגי 'יוהו") הכונח רנו ("'יוה רנ") תבש רנ ,תורנה
.תבש לכב רשאמ רתוי הלענ ןפואב אוה (תבש

.ךליאו א,אמ (ץקמ) ונתשרפ א"ות האר (47

ה"ב תעדלו ,חוכד רתב ןנילזא ש"ב תעדלש ,הכונח תורנב (םג) ה"בו ש"ב תתגולפב רואיבהמ ריעהל (48
ודי-לעש ןחובה-ןבא אוהש ,איה "לעופב"ה תלעמש אלא ,"לעופ"ב הלעמ שי ש"ב תטישל םגש - לעופב רתב ןנילזא
.(ךליאו 73 'מע ו"ח ש"וקל האר) אפוג "לעופב"ה איה הלעמה - ה"ב תטישל וליאו ,"חוכב"ה תמאתנו הלגתנ
ןותחתה רדג םע דחוימב רושק הכונחש ןוויכמ - (6 הרעה ל"נכ ,"הכונח"ד ת"רב) ה"בכ הכלהש שגדומ הכונחבו
.(םש ןמסנהבו ,ךליאו ה"ס מ"דשת הכונח תאז ש"וקל םג הארו) םינפבכ ,אקווד

.נ"שו .ח"ס ךשוחל סחיב רוא ךרע ב"ח ד"בח םיכרעה 'ס הארו .גי,ב תלהוק (49

- שדקמו ןכשמ ,הדוהיו ףסוי ןיינעב (החנמ תלפתב אורקל םיכלוהש) שגיו 'פ ישורדב ראובמהמ ריעהל (50
םוקמב םג ריאמ רואהש איה השגדהה ןכשמבש אלא ,םמודב הטמל דע תוקולא תכשמהו יוליג היה ןכשמב םגש
.(נ"שו .20-21 'מע ו"ח ש"וקל האר) תוקולאל ילכ השענ ןותחתהש אוה שדקמד שודיחהו ,ןותחתה

.45-44 'מע ז"ח ש"וקל האר (51

וניינעש ,(א,גי הליגמ) "ףוגה ןמ הנהנ ףוגהש חרי" - תבט שדוחב םלועל הכונחד 'בה תבשש ,ריעהל (52
ו"טח ש"וקל האר) השודקל ךפהנ (ךשוח) ומצע ףוגהש ,"ףוגה ןמ" אוה (ףוג) תומצעד האנהה רקיעש ,תוינחורב
.(ךליאו 382 'מע

תחא םעפש ינפמ" איה הרטפהד הנקתה ,ןכש ,רואל ךשוחה תכיפה םע רושק הרטפהה ןיינע תוללכש ,ריעהל (53
תורקל ורזחו הרזגה הלטבשכ כ"חאו . . השרפה ןיעמ םיאיבנב וארקו ,הרותב וארקי אלש *לארשי לע דמש ורזג
ףסותינ ז"יעש ,רמולכ ,(דפר ס"אר ח"וא ז"הדא ע"וש) "השרפה ןיינעמ איבנב ארוק דחא אהיש וניקתה ,הרותב
.ךשוחה ןמ רואה ןורתי ,איבנב האירקד ןיינעה
----------

רזג ןוי ךלמ עשרה סכויטנאש בותכ אצמש . . יבשת רפסב בותכ תורטפהד אמעט :ד"מ ג"פ הליגמ ט"ויותבו (*
הכונח םע דחוימב רושק הרטפהד גהנמהש ,ונייה ,לטב וניא הזה גהנמה הריזגה הלטבש ףא התעו 'וכ לארשי לע
הרעה ז"משת הכונחד 'ו רנ תחיש םג הארו) ,"ארוהנל אכושח אכפהתא"ד ןפואל דע ,העשרה ןוי תוכלמ לוטיב -
.(37


,'וכ ךוכיזו רוריבה השענ ז"יעש ,תולגה ךשוח דצמ - ךשוחה ןמ רואה ןורתיד ןפואב אוה הז רואש ,אלא (54
.(איקת 'מע ך"נ ת"האו .ד,הל ךתולעהב ת"וקל האר) הלוכ בהז תרונמ ושענש דע

.י"שרפבו המורת פ"ר (55

.הלחת הבשחמב השעמ ףוסו ,תורואה שרושמ הלעמל םילכה שרושש עודיהמ ריעהל (56

.גכ,ו ילשמ (57

.ךליאו ו"ס הכונחד 'א ,בשיו פ"ש תוחישמ סרטנוק הכוראב האר (58

.זכ,כ ילשמ (59

.י"שרפבו ךתולעהב פ"ר (60

איה הרות ,יכ - הרותל ומדק לארשיש הז לע םימעטהמש ,ריעהלו .א"לפו ד"יפ ר"אבדת .ד,א"פ ר"ב האר (61
.טפר 'מע ב"סרת מ"הס) תורואה שרושמ הלעמל אוה םילכה שרושו ,םילכה 'יחבמ ןה לארשי תומשנו ,רוא
.75 הרעה ליעל הארו .(מ"כבו


תורטפהה לש רדסה ,שדוקב ןילעמד ןיינעה תא למסמ הכונחש תורמל
לש אלו הדירי לש ,ךופה ןפואב הרואכל אוה הכונחה תותבש יתשב
היילע

וב שיש ,םלוסב הכילהה ךרד-לע אוה ןתכלהכ תותבש יתשד ןיינעה
- הטמל הלעמלמ הכילהו ,ןוילעה גנוע ררועל - הלעמל הטמלמ הכילה
הטמל גנועה תא תולגלו ךישמהל

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


הלוכי התתימאל איהש יפכ הרותה
הלילשו בויח רבחל


תגהנה לטבתתו יאמש תיבכ הכלהה היהת אובל-דיתעלש ןכתיי ךיא
?תורודה לכב לארשי

לכ ךשמב ללה תיב תעדכ לארשי ינב תגהנה ירחאל ללה תיבכ הכלהה לטבתתש ןכתיי ךיא
ךפיה ,ללה תיב תעדל הלודג יכה הדירי וז ירה - (םתומכ הכלה הקספנש זאמ) תורודה
!?חישמה תומיב אקוודו ,"שדוקב ןילעמ" ללכהמ תילכתב

והזו=] יאמש תיבכ הכלהה היהת ,חישמה ןמזב ,דיתעלש ל"זיראה בתכש המש ,רמול שי ילואו
יאק ,["םייקתהל הפוס םימש םשל איהש תקולחמ לכ" (ט"י ,ה"פ תובא) הנשמה ירבדב שוריפה
,םיתמה ויחישכ ,חישמה תומיד היינשה הפוקתב לבא ,חישמה תומיד הנושארה הפוקתה לע
םג ללהו יאמשכ הכלה היהתש ,"ללהו יאמש תקולחמ" םייקתת יזא ,אובל-דיתעל תולטב תווצמו
.ןמקלדכ ,דחי

:הזב רואיבהו

וללהו ןירסוא וללה ,ןירהטמ וללהו ןיאמטמ וללה" ,ללה תיבו יאמש תיבד תקולחמה
עגונב אלא הניא - "תורות יתשכ הרות תישענ"ש דע ,"ןירישכמ וללהו ןילסופ וללה ,ןיריתמ
ןוויכד ,("ול םלוע תוכילה") םלועב לועפל םדאהל יוויצ רותב םיאבש יפכ הרותה תוכלהל
תועונת 'ב םנשי האירבה ירדג דצמו ,םלועהו םדאה תואיצמ תשגדומו תרכינ וז אגרדבש
.םינפוא 'ב םנשי (וז אגרדב) ךרבתי ונוצרב םג ןכל ,הרובגו דסחד תויכפוה

לש ונוצר םה אלא ,םלועב לועפל םיאב םניאש ,םתתימאל םהש יפכ הרותה תוכלה דצמ לבא
תוכלהבש תועדה יקוליח םג - ("תוכלה אלא תוכילה ירקת לא") ומצע דצמ אוהש יפכ ,ה"בקה
,"דחא העורמ ונתינ םלוכ" ,"תחא הרות" םה ("םייח םיקולא ירבד ולאו ולא"ש) הרותה
תחא" בותכש המ ךרד-לע ,דחאכ םהינשו ,הלילשו בויחד תועדה 'ב וב שי ,לכה אשונ ותויהלש
ומע םלועה תואיצמב תולגתהלו אובל םילוכי ךרבתי ודצמו ,"יתעמש וז םיתש םיקולא רביד
[...] ."תוענמנה ענמנ" ותויהל ,דחיב הלילשו בויח ,ךרבתי ותומצעב םהש

תייחת ינפל) חישמה תומיד הנושארה הפוקתה םגו ,הזה ןמז ללוכש ,"םתושעל םויה"ד ןמזב
םלועב הלועפה רקיעב תשגדומש ןוויכ - תומילשה תילכתב תווצמו הרותה םויק היהיש (םיתמה
,תחא העדכ לעופב השעמל הכלהה היהתש חרכהב םלועה ירדג דצמ ירה ,("ול םלוע תוכילה")
איה יאמש תיב תעדו ,ללה תיבכ הכלה - הזה ןמזב :תוינחורב אלא הניא הינשה העדהו
.תוינחורב איה ללה תיב תעדו ,יאמש תיבכ הכלה - חישמה תומיבו ,תוינחורב

ןילטב תווצמ"ש ,היחתה םלועב ,"םרכש לבקל רחמל" ,"םתושעל םויה"ד ןמזה ירחאל לבא
,ה"בקה לש ונוצר םהש יתימאה םניינע קר ראשנו ,םדאהל יוויצה רדג לטבש ,"אובל דיתעל
,וידחי ללה תיבו יאמש תיבכ הכלהה היהת - "םלועל ןילטב ןניאש . . הרות לש תוכלה"
."תוענמנה ענמנ" ,ךרבתי ותומצעב אוהש ומכ ה"בקה לש ונוצר םלועב הלגתיש ןוויכ
(ב"נשת 'םלועל ןילטב ןניא הפ-לעבש הרות תוכלה' סרטנוק)

רקיעה אוה השעמה


יניינעב רקיעב תקסוע הרותה
"השענ"


לארשי-תודחא לע אלו לארשי-תבהא לע הווצמ ןכל

לע תווצל הכירצ הרותה התיה - לארשי-תבהא ידיל האיבמה הביסה איה לארשי תודחאש ןוויכמ
אוה הרותה יוויצ המ ינפמו ,לארשי-תבהאד ןיינעה םג היה אליממ ךרדבו ,לארשי תודחא
!?אקווד לארשי-תבהא ,"ךומכ ךערל תבהאו"

:(דוע םכחיו םכחל ןתו) הזב םירואיבה דחא - רמול שיו

תוינוציח ,לעופב השעמל עגונב - איה השגדהה רקיעש וניצמ היתווצמו הרותה יניינע לכב
.ןיינעה תוימינפ ,חומבש הבשחמהו בלה שגר ,רבדה תביס לע אלו ,ןיינעה

ןיינמב הנמנש המ ,םוקמ לכמ ,"בלב איה הבושתה רקיע"ש ףא :הבושתה תווצמב - אמגודלו
- הרותו הליפתל עגונב ןכ ומכו .בלבש הטרחה אלו ,הפב יודיו - לעופב השעמה אוה תווצמה
במ 'מע ב"ח אינתל םירואיב -יטוקיל הכוראב האר) 'וכ הפב רובידה איה השגדהה רקיעש
.(ךליאו

השע תווצמ ,תווצמה יטרפ רואיבב איה תקסוע הבורבש - הרותה יניינע לכב הז ךרד-לעו
תוינוציח) לעופב השעמ ,הנישעת אל רשא הלאו ןושעי רשא השעמה תא תעדל ,השעת אל תווצמו
האיבמה הביסה יהוזש ףא הנה ,'וכ תועדו תונומא יניינע - רבדה תביס וליאו ,(ןיינעה
םא יכ ,הכוראב בתכבש הרותב ולא םיניינע וראבתנ אל ,(ןתומילשב) תווצמה םויק ידיל
.דבלב םיקוספ רפסמב

אלו ,(ןיינעה תוינוציח) לעופב השעמ - "השענ" לש םיניינעב רקיעב תקסוע הרותה :רמולכ
ןיינעהש ףא - תאזו ,(ןיינעה תוימינפ) הגשהו הנבה - "עמשנ" לש םיניינעב ךכ לכ
."השענ"ד ןיינעל אליממ ךרדב םיאב הז ידי-לעש הביסה אוה "עמשנ"ד

דומלל םיליחתמ אלש - קונית םע דומלל םיליחתמ רשאכ - הרותה דומילד רדסה אוה ןכו
[...] .לעופב השעמל םיכיישה םיניינע םא יכ ,"הנומאה ידוסי"

:לארשי-תודחאו לארשי-תבהאל עגונב ןבומ הז ךרד-לעו

לבא .'וכ הבהא ךותמ והער לא גהנתהל - לעופב השעמל ךיישה ןיינע אוה לארשי-תבהא
ירהש ,'וכו הנבהו שגר לש ןיינע םא יכ ,לעופב השעמל ךייש וניא לארשי-תודחאד ןיינעה
- יכ ,שממ לעופב ומצע ינפב תואיצמ היהי אלש דע ותואיצמ תא לטבי םדאהש הנווכה ןיא
ה"סשו םירבא ח"מר לעב ומצע ינפב ףוג ,ומצע ינפב תואיצמ אוה ראשנ שממ לעופבש אטישפ
[...] .םידיג

(הכוראב ל"נכ) לעופב השעמל םיכיישה םיניינע לע (רקיעב) תרבדמ הרותהש ןוויכמ :ןכלו
ךיישה ןיינע והזש ,לארשי -תבהא ,"ךומכ ךערל תבהאו" אוה הרותב שרופמה יוויצה ירה -
תמגודב הז ירה ,'וכ הבשחמ שגר - לארשי-תודחאד ןיינעה ןכ-ןיאש-המ ,לעופב השעמל
,הפ-לעבש הרותב םא יכ ,בתכבש הרותב הכוראב וראבתנ אלש ,'וכ תועדו תונומא יניינע
.'וכו תודיסח ירפס
'מע 'ב ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,מ"דשת'ה ולסכ ף"כ ,בשיו תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 666-664

יבר יצוצינ


םירופיסו םירפוס ,םירפס


* םינוש םירפס לש רואל םתאצוה דואמ דדוע יברה
ןתנוהי יבר לש ותוישיאלו וירפסל יברה לש תויוסחייתה
'יריאמה' ירפסל ,תידומלתה הידפולקיצנאל ,ץישבייא
,םתחונמ תא עירפמ וניא שיאש םירפס לע * םיפסונ םירפסלו
םירבחמה לש םיברה תוכז לעו ,ינוציחה יפויה תוציחנ לע
- םירפסהד ןדיד" ובש םוי ,תבטב 'ה לגרל * םיל"ומהו
"חצנ


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

תבטב ו"טב בתכ ךכו .םירפס רתויש המכ רואל איצוהל םיל"ומו םירבחמ דואמ דדוע יברה
רפוס םהרבא ברה ,םינושארה ירפס רידהמו ל"ומל (ע 'מע הכ ךרכ שדוק-תורגיא) ח"כשת
:(רעביירש)

תופתתשהל עגונב ןאכ ותויהב ונרבידש המב רבד םוש ודובכמ יתעמש אלש אלפל
ינורכזב םושרכ .הזב קסעתמ ר"תכ רשא ,םינושאר לש ןתרות לש סופדה תואצוהב
םוסרפ) הזב אצויכ לכ לעו .הז רבד לע ינעידוי ירשת שדוחבש רבודמה היה
ר"תכד ןוגכב טרפבו ,םדוק תחא העש הפי ירה (םיכאלמכ םינושאר לש םתרות
ףכית ליחתמ ירה ,הז חטשב רפס סיפדמשכ ,רבעב ןויסינה הארהש יפכ רשא
.רפס דוע לש סופדל הנכהב

תוראהו תורעה

םחנמ וניבר אוה ,לארשי ללכל םליחנהלו וישודיח תא סיפדהל הכז רפוס ברהש םינושארה דחא
."הריחבה תיב" לעב ,יריאמה

תוראהו תורעה ןייצל יברה ליאוה ףא (דסר-אסר 'מע ,יח ךרכ שדוק-תורגיא) ט"ישת תנשב
תונמדזהה תא לצינ ףאו (גסר 'מע םש) - "ארתב אבב תכסמ לע הריחבה תיב" - רידהמה תנתמל
'מע םש) "תואווקמ לע הריחבה תיב" ,רידהה ל"נהש םדוק רפס לע תוראהו תורעה רפסמ םושרל
.(דסר

קדצ-חמצה ירבדל רוקמכ יריאמה

תכסמ םויסב יריאמה ירבדל יברה ןייצ ,ןוילגה ילושב ,(404 'מע יח ךרכ) תוחיש-יטוקילב
הלגנב שרופמ רוקמכ ,"לארשי ץראכ וניד ,םש ןייוצמ אטח תאריו המכחש םוקמ לכש" תובותכ
."לארשי-ץרא ןאכ השע" - לארשי-ץראל עוסנל םאה ינולפ תלאשל הנעמב קדצ-חמצה רמאמל

יריאמה ירבד תא יברה ריכזה (559 'מע 'א ךרכ ,מ"שת שדוק-תוחיש) תמייוסמ תונמדזהב
:אטבתהו םירומאה

המכב ריאמ אוה - אוה ןכ ומשכ רשא - שוריפב םיעיפומה יריאמה ירבד םה ולא
ולשמ לודג רוביח ונשי הז םוחתב רשא ,הבושתה ןיינעב טרפבו ,םיניינע
להנל ךרוצ היה אלש םיאשונ המכב םימיכחמ ויה יזא ,וב םידמול ויה יאוולהו
.םתודוא םיחוכיו

ךרכ תוחיש-יטוקל אמגודל האר) 'יריאמהל הבושתה רוביח'מ טטצל יברה הברמ ויתוחישב ןכאו
.(דועו ,155 ,63 'מע דל

ץישבייא ןתנוהי יבר ירוביח

המגוד הנה .םיעדונ םירבחמ לש םהימי ירבדלו םתוישיאל ,וירבדב יברה סחייתה םעפ אל
:(357 'מע 'א ךרכ ז"כשת שדוק-תוחיש .ז"כשת 'א רדאב 'ח הווצת תשרפ תבשב)

'שבד תורעי'ב םג דע לארשי ילודגמ שורדו הלגנ ירפסב רבודמ ולא םיניינעב
הרותד הלגנב לודג היה םסרופמו עודיכ רשא ,ץישבייא ןתנוהי יברמ
.הרותה תוימינפבו

:(ןויליגה-ילושבו הרעהב ,7 'מע ו"ט ךרכ) תוחיש-יטוקילבו

,ריעהלו . . וירבד ןיבהל יתיכז אל לבא . . 'ג השרד 'ב קלח שבד תורעיב
תומוא ימכח םע םיבר םיחוכיוול (חרכומ) היה הז רפס רבחמה לעבש םסרופמש
...םימסרופמ [הנוכתה תמכח יניבמ=] םינכות - ללוכ) וימיב םלועה

...שיאל עירפמ אל רפסה

עטק יברה ראיב (497 'מע ,א ךרכ א"לשת שדוק-תוחיש) א"לשת םיטפשמ תשרפ תבש תודעוותהב
,אינתל תורעה) 'קחצי-יול יטוקיל'ב ל"ז קחצי-יול יבר לבוקמה ח"הגה ,ויבא תורעה ךותמ
לכש ,שפנה יקלח לכ" :רמאנ ובו ,ןכ ינפל הרצק הפוקת ספדנש ,('ט קרפ הבושתה תרגיא
:רמאו ,םש ולפנש סופד תויועט לע עיבצה יברה ."השעמו רוביד ,הבשחמ ,םהישובלו תודימו
וליאו .עירפמ הז ,םידמול רשאכש רבתסמ אלא .עדוי ינניא וזכש תועט תושעל ולכי דציכ"
."שיאל עירפמ רבדה ןיא ףדמב חנומ רפסה רשאכ

:בל באכב דוע רמאו ,שבוש המוקמש המלש הרושל ריעה יברה

רפסהש ןוויכ תאז .תרחא וא ךכ ספדנ םא ,שיאל עגונ ונניא רבדהש םיאור
אצמנ !?ןכתייה :קועצל ומצעב לגוסמ ונניא רפסה .ףדמה לע אליממ חנומ
ןיאו ךכ תויועטה תוראשנ .רפסל עירפמ וניא שיאו שיאל עירפמ וניא רפסהש
.בל לע םש שיא

ינוציחו ימינפ יפוי

םג םא יכ ,םנכותב קר אל ,םיראופמו םירדוהמ ויהי םירפסהש הנוילע תובישח האר יברה
.תינוציחה םתרוצב

ברה םג הנמנ ןיינעב םילדתשמה ןיב .תיקלטיאל םוגרתב אינתה רפס רוא האר ח"כשת ףרוחב
:ראשה תיב ,יברה ול בתוכ (טס 'מע הכ ךרכ שדוק-תורגיא) וילא ותרגיאב .ל"נה רפוס

,בוט ירפ האיבה הזב ותולדתשה יכ תוארל הלודג חור-תרוק ול היהש ינחטבומו
תגרד יל עודי אלש ףא . . תוינוציחב הפי אצי םג אלא ,לעופל אצי קר אלש
חורל המיאתמ הקתעהה םגש יתווקתו .הז ןוגכ םירפסב הילטיאב תוינוציחה
.הילטיא ידוהי

תאצוה יכ הלוע הנממש (אס 'מע םש הספדנ) הלגנ יפ-לע הרעה יברה בתכ שממ םימי םתואב
!תוינוציחב םג האנ תויהל הכירצ רפס

והוונאו יל-א הז

האצוה ילעפמ להנמ ,רנטוה עשוהי ברה ג"הרה לא בתכמ יברה רגיש (ח"כשת) הז ףרוח תישארב
:ול בתכ ראשה ןיבו ,(וכ 'מע םש) תידומלתה הידפולקיצנאה ל"כנמו םיינרות רואל

האצוה ,רבדה םצע לע ףסונש ,וחוכ רשי ול רמול המיענה יתבוח וז תונמדזהבו
תוינוציח הרוצב םסיפדהל ודיב הלעש תאז דוע ,םיכאלמכ םינושאר תרות רואל
תילט ,וינפל האנתה - והוונאו יל-א הז ,ל"ז ונימכח יוויצל םיאתמ ,האנ
אוה קוקזש םותי רוד ונרודב המכו-המכ-תחא-לע ,ךכ היה דימת םאו .'וכו האנ
.הזב םיחילצמ דימת אלו ,ןקנקב לכתסת לא הנשמ רבד םייקל דחוימ זוריזל
הילא םיקוקזה לכל םייח תרות ונתרות יניינע איבהל םדוק תחא העש הפי ירהו
.'וכו 'וכו האנ סופד ידי-לע ל"נכ םיירשפאה םינפואה לכב הבבחלו הכישמהלו

'מע 'ד ךרכ 'ךלמ שדקמ' רפסב תספדנה שילזיימ 'יש םהרבא 'ר ח"הרה 'תודיחי' םג הארו
:בכת

. . רואל אצויש רבד יכ ,ינוציח יפוי םג ךכל היהיש - איה תיטרפה יתשקב
.תוינוציחב םג (םא יכ ,ימינפ קר אל) יפויב תויהל ךירצ

םירפסה דובכ

.םירפסל בר דובכ לשו הביח לש קומע סחי לע םידמל ונא יברה לש תונושה ויתויואטבתהב

,יברה י"ע הגוהו (דסח-יכרד ס"חמ) ה"ע לאפשוא ברה ותעשב ךרעש םידימלתל הגהנה רדסב
:('ט ףיעס 'א קרפ) רמאנ

בותכל םהב שמתשת לאו ,לוח לש רבד םוש םהילע בותכת לא ,ךידומיל ירפסב דובכ גהנ"
."ןויזיבב וללוגתי אלש םידומילה רחאל יוארה םוקמב םחינהל ךילע הבוחו ,םהילע ךיבתכ

םג תוינחורבו תוימשגב ודיב עייסו דדוע יברהש לעפמ ,תידומלתה הידפולקיצנאה תעפוה םע
םניא רשא ,תובישי ידימלתו הרות ינב םה םירפסב םישמתשמהש ןוויכמש יברה שקיב ,דחי
ויהי רפסב םיפדהש יוארהמ - םימתכו םיטמק ינפמ רפסה יפד תרימש לע ךכ-לכ םידיפקמ
.יעבדכ הקזח תויהל הילעש ,הכירכל ןידה אוהו ,לקנב םימתכ םילבקמ םניאש הלאכו םיקזח

גואדל יברה ידי-לע ושקבתנ (זק 'מע 'א ךרכ 'םחנמ לכיה' המגודל האר) םינוש םיל"ומ
םיקיספמש םוקמה ןמסל הכירכב קובד טוחב הלודג תישעמ תלעות שי") םירפסב היינמיסל
.("וב

רציה יצורית דגנכ

'ילארשיה דומלתה ןוכמ' תאצוהבש ד"ירה יקספ רפסל רשקב ,יברה לש תניינעמ תואטבתה הנהו
:(וכ 'מע ,הכ ךרכ שדוק-תורגיא)

לכב דראדנטסל לגרוה ונרודש ,םהלש טמרופה ונייה ,םירפסה לדוגל עגונב
םג םייונבה ןוראו ףדמל םיקוקזה הלאכ טרפבו ,םירפסל עגונב םגו םיניינעה
ריסהל . . םיאתמ תויהל ךירצ ןכ םג םירפסה לדוג ןכלש ,ידראדנטס ןפואב ןכ
רבכ ול שיש םירפסב ול קיפסמו ידש םדאה תא התפמה רציה לש תואווסמה לכ
.'וכו

'המכסה' ןיעמ

תצפהב עייסל ידכ :ףסונ ןיינעמ טרפ הנה .תידומלתה הידפולקיצנאה תא ונרכזה ןכל םדוק
רייאב א"יב ןיווז ברה םש לע תרגיא יברה בתכ ,תידומלתה הידפולקיצנאה ירפס תריכמבו
:רמאנ הבו (חמ 'מע 'ו ךרכ שדוק-תורגיא) ב"ישת

םינורחאו םינושאר ,תידומלתה תורפסה לכב בר רקחמו הריבכ הדובע וב תרכינ
.ןושלה תוחצו בוטה רדסב לעפנב לעופה חוכ םב רכינו ,םינורחאה ינורחאו

רשא ,ונא ונתפוקתב טרפבו ,הבורמ תלעות איבי הז ךרע בר רפס רשא קפס ילב
ןיא םיברו ,ונמע ינבמ המכו המכל םימותס הרותה תורצוא םיברה וניתונוועב
,הזכ רדוסמ רפס אלממ בושח דיקפת הנה ,'וכו תורוקמב קמעתהל היונפ םתעש
קמעתהל הצורה לכל וב םינייוצמ תורוקמהו שקובמה תיצמת וב ואצמי לקב רשא
.הב םיקסועהו הרות ידמול דעב םולב רצוא אוהש הז לע ףסונ ,םהב

.רמגומה לע ךרבל אתיירואב וליח רשייו

םש הארו) הבש רואמבו הרות רואב םיברה תא תוכזל ,ותדובעב החלצה תכרבב
.(טמ 'מע

ןושש ןמש' רפסב הבחרהב האר - הידפולקיצנאה לעפמל יברה לש דחוימה וסחי לע דוע
.98-94 'מע ,'ב ךרכ (אפלוו ב"דשרהל) 'ךירבחמ

טימשהלו שיגדהל

'יש ןויצ -ןב ברה ח"הגה ידי-לע תודיסחל ברקתהש רפוסל יברה בתכ מ"דשת ןסינב א"יב
ירפ ,םידיסח ירופיס רפס לש תפסונ הרודהמ סיפדהל םא לאשו ,דרע לש הבר ,רקספיל
:(הבושתה ןכות הזב אבומ) שקיב ךא ךכל םיכסה יברה .ותריצי

.םיטרפה אלו יתימא רופיסה לש יסיסבה ןיערגה קרש המדקהב שגדויש (1

.(יברה לש ובתכממ עטק םוליצ האר) ףיסומ אלו רפסב ערוגה םייוסמ רופיס טימשהל (2

םיברה תוכז

,'תודיחי'ב ,יברהמ (ה"לשת ףרוחב) םעפ עמש ץימנייטש 'יש (ריאי) יבצ 'ר ררושמהו רפוסה
.הרות לוטיבב רבדה ךורכ ,רפס תכירע וא תביתכב םיקוסעש העשב :אבה אלפומה טפשמה תא
תוכז ךרועה וא בתוכל דומעת ,הז רפסב דמלי וא ןייעי ידוהיש םעפ לכב ,ךדיאל לבא
.וז תינחור

"רפושיו ןקותי"

רוגישל ןכל םדוק ןכוהש בתכמל ,ןויליגה ילושב ףיסוהל תוריכזמל יברה ןייצ א"כשת ףרוחב
:םירפס תרוש םסריפש ,קרב-ינב לש ןושארה ריעה שארו דסיימ ,ןרוקנטשרג קחצי ברה לא

רישד םיבותכה לע םג םשו הנורחאל ןאכ ספדנהמ ודובכל חלשנ ומצע ינפב
הכונח ,ת"הק ,םירישה-ריש לע תומישר ,קדצ-חמצהל הרותה רוא=] םירישה
.ל"נה םיגונעתב הבהא רפס וילעש ,[א"כשת

.םיקלח 'ד םא יכ םיליהתה לע וירפסמ ןאכל ועיגה אלש אלפ בגא ךרד

,[יברה לצא 'תודיחי'ב היהשכ=] ןאכ ורוקיבב רבודמה ודובכ רכוזש יתווקת
.תודיסחל עגונהב זאמ ספדנש המ םיספדנה וירפסב רפושיו ןקותישתודיסחה ינייעממ


ץקמ תשרפ


(ח,במ) והרכה אל םהו ויחא תא ףסוי רכיו

אישנבו ,תשקב - תוהכ ויניע ,םירבד השולשב לכתסמה לכ" (זט הגיגח) ורמא ל"זר
."םינהוכבו

היהש ,ףסוי לש וינפב - הקזח הטבהב אל תוחפל - לכתסהל רוסא היה םיטבשלש ,אופא אצוי
.והוריכה אל ךכיפל .אישנ
(ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ)


(י,גמ) םימעפ הז ונבש התע יכ ונמהמתה אלול יכ

:בוט-םש-לעבה שרפמ

."לולא" תויתוא - "אלול"

,לולא שדוחב שפנ-ןובשחב ךיראמו המהמתמ םדאש המ יפכ - "ונהמהמתה אלול יכ"

-םויו הנשה -שארד הבושתה ינפוא ינשב ותדובע היהת ןכ - "םימעפ הז ונבש התע יכ"
הבושתה םירופיכה םויב ;םימש תוכלמ לוע-תלבקב ,תיללכ איה הבושתה הנשה-שארב :םירופיכה
.םהמ רהטיהלו םסבכל ,ויאטח טרפל ,תיטרפ איה
(גמקתת תרגיא ,ד ךרכ ,צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ שדוק תורגיא)


תוכבל שקביו ויחא לא וימחר ורמכנ יכ ףסוי רהמיו
םחל ומיש רמאיו קפאתיו . . המש ךביו הרדחה אוביו
(אל-ל,גמ)

."ףסוי ןאצכ גהונ" ,(פ םיליהת) ביתכדכ ,ףסוי םש לע וארקנ לארשי לכ - "ףסוי רהמיו"

איהש ,ותמשנ לע םיבר םימחר ררועל ךירצ דחאו דחא לכ - "ויחא לא וימחר ורמכנ יכ"
הטמ הטמל הדריש המשנה לש הדיריה לדוגב ןנובתהל ונייהד ."ינוא ןב" ,"ןימינב" תניחבב
.הכותבש יקולאה ץוצינה לע םימחר ררועלו

.ובל ירדח ,רמולכ - "הרדחה אביו"

תויהל ךירצ יכ ,"ישפנ הכבת םירתסמב" (גי והימרי) ביתכדכ ,אקייד המש - "המש ךביו"
ב"ח רהוז - "הז דצמ בצעו הז דצמ הוודח"=) "אד ארטיסמ וביצעו ,אד ארטיסמ הוודח"
.(הנר

וקוחיר לע רמרמתמו הכוב םדאשכ .םחלל הלשמנש הרותה וז - "םחל ומיש רמאיו קפאתיו"
תוקולאה םע דחייתמ אוה ירה הרות דמולשכו .ךרבתי וב הקבדל ונואמצ לדגתמ - תוקולאמ
.הרותבש
(ב"ע 'מ ףד רהב 'פ ארקיו הרות-יטוקיל)


(אל-ל,גמ) םחל ומיש רמאיו קפאתיו . . המש ךביו

:קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ שרפמ

"רשבה תא שפנה לעגתו" תניחב ,ףוגה ןמ דרפיהל המשנה לש 'אוצר' תניחבל זמור - "ךביו"
לשומ תויהל ,'בוש' תניחבל זמור קפאתיו וליאו .(ירחא 'פ ,שודקה םייחה-רואה ןושל)
.ורצויל חור-תחנ תושעלו הנוילעה הנווכה תא אלמל ידכ ,ףוגה ךותב ראשיהל וחורב

'אוצר'ה רחאל .םחלל הלשמנש הרותה קסעב אוה 'בוש'ה רקיע - "םחל ומיש רמאיו קפאתיו"
םירבדב תשבולמה ךרבתי ותמכח איהש ,הרותב הקושתהו הבהאה רוא תא 'זונגל' שי הליפתבש
.םיימשג
(ז"מקת ףד ירחא 'פ 'ב ךרכ ארקיו הרותה-רוא)


(ב,דמ) ןטקה תחתמא יפב םישת ףסכה עיבג יעיבג תאו

.םיקידצה תומשנ תוכשמנ ונממש ,"ןוילע קידצ" תניחב אוה ףסוי

."םינוניב"ה תומשנ תוכשמנ ונממש ,"ןותחת קידצ" תניחב אוה ןימינב

ארובה תולדגב תוננובתהמ האבה החמשו גונעת הב שיש 'ה תבהאל זמור - ףסכה עיבג
םיקולא חמשמה ,ןייל ילכ אוה "עיבג"ו ,"ךיבא תיבל התפסכנ ףוסכנ" ןושלמ ,"ףסכ")
םיקידצ וחמש" (זצ םיליהת) רמאנכ ,דבלב םיקידצב םיכייש הלא החמשו גונעת .(םישנאו
.'ה תדובעב 'הזונג' החמשה םינוניבב וליאו ,"'הב

:ןימינב לש ותחתמאב ףסוי לש ףסכה עיבג תנמטה לש תימינפה תועמשמה אופא יהוז

(ןימינב ידי-לע) םינוניבה תגרדל םג ,םיקידצה תדובע איהש ,וז הבהא תניחב ךישמה ףסוי
.םתדובעו םכרע יפל ,םינמוזמ םיתיעל ,וז הבהא תמגודבו ןיעמ םלצא תויהל לכותש -

הזכ ןפואב איה םינוניבב וז הבהא תכשמה יכ ,ןימינב לש ותחתמאב עיבגה תא ןימטה ףסוי
"החמשל םידעומ" םהש ,םילגרה תשולש תמגודב אוהו .רבדב םישחו םיעדוי םניא םמצעב םהש
לכל תכשמנש הרתיה המשנה ומכו .וז החמשב שח דחאו דחא לכ אלש ףא ,לארשי תומשנ לכל
.הב שיגרמ דחא לכ אלש ףא ,תבשה םויב ידוהי

םיתיעל קר תילגתמ איהו ,'הזונג' איהש אלא ,םלצא היוצמ החמשה :םינוניבב םג ךכ
.םינמוזמ
('בו א"ע 'צ ףד רבדמב הרות-יטוקיל)

* * *

.הרותה תניחב איהש ,"הטמל הלעמלמ הכשמה" ךרדב איה ותדובע ,"ןוילע קידצ" אוהש ,ףסוי
.הליפתה תניחב - "הלעמל הטמלמ האלעה" ךרדב איה ותדובע ,"ןותחת קידצ" ,ןימינב

.ןימינב תחתמאב ולש עיבגה תא ףסוי ןימטה ןכל

ישמוח השימחל זמורו (5 X 17 = 85) ב"וט םימעפ שמח אוהש ,(85) הפ היירטמיגב "עיבג"
,הרות לש הדובעה תא םג ןימינבב ךישמה ףסוי .(ו"פ תובא) "הרות אלא בוט ןיא" - הרות
.הטמל הלעמלמש הניחבב הכשמה ונייהד
(1956 'מע ץקמ 'פ 'ה ךרכ תישארב הרותה-רוא)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ


ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
ישיש םוי
תבט שדוח-שארד 'ב ,תבטב 'א

החנמ ללפתהל ןיא לבא ,תבש רנ ךכ-רחאו הכונח רנ םיקילדמו ,החנמ ללפתהל םימידקמ
.ךכ לשב תודיחיב

ידכ ,ןמש רתוי תקצל דיפקהל שי ,תבש תורנ תקלדה ןמז ינפל םיקילדמש ןוויכמ ,םויה
ררועל שי תורנב םיקילדמה תא) המחה תעיקש ירחא תוקד םישימח תוחפל תורנה וקלדיש
.(םוי לכבמ רתוי םילודג תורנב וקילדיש

.תורנל ךומס העש יצח םיבכעתמ ןיא םויה

ץקמ תשרפ תבש
הכונח תאז ,תבטב 'ב

.םותי שידק ,םוי לש ריש .לבקתת שידק ,םלש ללה :תירחש

ינפל .ץקמ תשרפב םילוע העבש ןושארה הרותה-רפסב םיארוקו ,הרות-ירפס ינש םיאיצומ
.שידק יצח םירמואו ,המיבה לע ינשה הרותה-רפס תא םיחינמ ההבגהה

- 'יעיבש'ה ירחא - הליחת ורמאי ,וללוגל ךירצו דחא הרות-רפס קר תסנכה-תיבב שי םא
השע ןכ" דע "ינימשה םויב" םיארוק ריטפמל .האבה האירקל ותוא וללגי ךכ-רחא קרו ,שידק
.(ד,ח-דנ,ז רבדמב) "הרונמה תא

.(נ-מ,ז א-םיכלמ) "םוריח שעיו" :הרטפה

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

.תודעוותה םוי

םלועה תא ריאהל ,הלוכ הנשה לכ לע ,הכונחד ןיינעה תוללכמ 'לוכה-ךס' תושעל שי םויה
.1"רוא הרותו הוצמ רנ"ב ולוכ

תאז' תלעמ ראבמה (ונממ קלח םינפ לכ לע וא) ןקזה ונבר רמאמ תא הז םויב דומלל שי
.2ומע 'תויחל' רקיעהו ,'הכונח

.'ךתקדצ' םירמוא ןיא :החנמ

:גחה ירחא

הליחת םהילע הנתה אל םא - (קובקבבש אל) הייכונחבש ןמשה יריישו וקלדש תוליתפה ירייש
.3םפרושו תדחוימ הרודמ םהל השוע -

תבט שדוח

בור לש ינשה יצחב] הנותח ךורעל םאה הלאשל הנעמב ,יברה תבושת תא םסרפל הווצמ
:הנותח םהב םייקל אלש ונגהנמ היהש םימייוסמ םינמזב [ןכו ,םישדוחה

טושפו ןבומכ ,[ךורע-ןחלושב=] םישרופמה דבלמ - הנותח ימיל עגונב הלא ונימיב תולבגה"
- םיברה וניתונוועב ,םירקמ המכו המכב םיאיבמ - הנותחה ןמז רוחיאו תייחדל םיאיבמה -
.ל"דו ,הלכו ןתחד 'וכו תועינצ יניינעב םילושכמל

!?אברדא וא ,ןה תויאדכה :רתויב לודג ןויע-ךירצו"

.4"[הנותח ןמז רחאל אלש - ללכב יתצע ןכלו]"
ישילש םוי
תבטב 'ה

ירפסל עגונב ,(ילרדפה טפשמה-תיבב) םימעה לכ יניעל ,יולג ןפואב 5'חצנ ןדיד' וב םויה
.ז"משת תנשב ,שטיוואבויל תיירפסבש וניאישנ וניתובר יבתכו

אצי ןכ-ומכ .6תורודל ןוצר תעו הלוגס םויכ הז םוי לע זירכה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
דסייל ןכו ,שטיוואבויל ד"בח-ידיסח-תדוגא תיירפס תא ביחרהלו ףיסוהל השודק האירקב
לש דחוימב ,דחאו דחא לכ לש תיטרפה היירפסה תא םג ביחרהלו תוירוביצ תוינרות תוירפס
.ללכב שדוק ירפסבו וניאישנ וניתובר ירפסב ,םהלש יטרפה 'ד"בח תיב'ב םידלי

הלואגהו החמשה לעב ירה ,ןקזה ונבר לש ותלואגו ורסאמ תעב ומכ" :החמשה דמעמב וירבדמ
תצפהב תאש רתיב ףיסוהל התיה ולש תונקסמה תחאו ,'ה תדובעב תוארוה םיעוריאה לכמ דמל
אקוודש ,יחכונה עוריאל רשקב תיחצנה תיקולאה הארוהה הרורב הז לכ רואל .הצוח תונייעמה
םירפסה םיאצמנ הבש היירפסה ללוכ ,ד"בח-ידיסח-תדוגא וליאכ תומשאההו םינועיטה ןמ
שי ולא םינועיטמ אקווד ירה ,הצוח תונייעמה תצפה רובע שומישב הנניא ,ח"אד יבתכו
המוצע החמש ךותמ םיברבו דיחיב הדומילו ונבר תרות תצפה תא רתוי דוע ריבגהל התע דומלל
.7"רדג לכ תצרופ החמש ,תובהלתהו

ללוכ ,הרותל םיתיע תועיבקב ףיסוהל - הז םויד (םירפסה ןוחצנד "ןחובה ןבא") תוארוההמ
איבמה [ודפנש םירפסב הז ךרד לעו ,תוינשמ] דומיל - שארל לכלו ,םיברב דומיל דחוימבו
םיבר ררועלו ,הרותה תוימינפל דעו כ"ונו ע"ושו ם"במרב תוכלהה דומילל דע ,השעמ ידיל
.8הזל

ףסונ) דוסי ירפס ,לכואה רדחב םגו ,יטרפ ידוהי תיב לכב ויהיש - שדוק ירפס תשיכר
הכלה ירפס דחוימבו ללוכ ('וכו אינתה רפס םג - ידיסח תיבבו ,םיליהת ,רודיס ,שמוחל
שדוק ירפס ויהי הדליו דלי לכלש ןכו .תובורק םיתעל םהב ודמליש ,םוי-םוי ייחב השעמל
הברדא זא יכ ,שומישה בורב העירקמ וששחי אלש םהל וריבסיו ,םרדחב ,("ןטק אינת") םהלשמ
לע םירפסה ירכומו םיל"ומה םע רבדל ןכו .רתוי דוע םירדוהמו םישדח םירפס םהל ונקי
שארמ הנמזה ידי-לע םג ללוכ ,חבושמ הז ירה הז לכב זירזה לכו ,םתשיכרל תדחוימ החנה
גהנמ םייקל ןכו .רואל ותאצב דימו ףכית רפסה תא לבקמה ("ןטנארעמונערפ") 'יונמ'כ
הכלה ירפס - הלא ונימיבו) 'החנמ ןברק' רודיס - הלכלו ,ס"ש -ןתחל הנתמ תתל לארשי
-תפשל םגרותמ וא ,ק"הלב "הרצק ךרדו הרורב ןושלב" תיבה תגהנהל םיכיישה םיניינעב
החמש תארקל ,םידליל םג ,הנתמכ שדק ירפס תתל ןכו .חבושמ הז ירה הברמה לכו ,(הנידמה
.9בוט-םוי וא תיטרפ
.92,88 'מע ב"ח נ"שת תויודעוותה הארו .95 'מע ב"ח ט"משת תויודעוותה (1

א,ב"סקתת ףד ,(ה ךרכ) הכונח ,הרותה-רוא :קדצ-חמצה תוהגה .ב,חפ צ"עמש ישורד ,הרות-יטוקיל :רמאמה (2
.86 'מע ב"ח ט"משת תויודעוותה -

.םש הכלה רואיב .ד"ס ז"ערת 'יס כ"ונו ע"וש (3

אסק ןויליג 'תורשקתה'ב ןודנב ומסרופש תומוד תוארוהל ףסונב תאז .(םילק םייונישב) 11 'מע 119 מ"יב (4
,בנ 'מע ה"ח ק"גאב ש"מכ ,טבשו תבט ישדוחב הפוח תכירעמ רבעב התיהש תוגייתסהה םוקמב הז לכ - 18 'מע
.חפ 'מע ז"חב טרפבו ,זט 'מע ח"יח

ז"משת תויודעוותהב הראבתנ 'ה תדובעב התועמשמ .ג,ד"כפ הבר ארקיו - וז הזרכה תודוא ל"זח רופיס האר (5
.243 'מע ב"ח

שיש הנענו ,ךכ לע ההימת עיבה יברה .שידק רמול (ץכ 'יש באז 'ר ח"הרה) ץ"שה לחה ,ץ"שה תרזח םויסב (6
.תסנכה-תיבב ןתח (היה ןכאו)

.'ד"בח ימי' פ"ע - ריצקת (7

ןיב רמא שגיו פ"ש תחישב .תדחוימ החיש רמוא יברה היה םוי לכב רשאכ ,םימי תעבש החמשה הכשמנ ותעשב
דחא ןיינע אלא וב רתונ אל ,רשא ,דחוימ (םוקמו) ןמזב ונא םיאצמנ הלא ונימיבש םסרפלו זירכהל שי" :ראשה
שדקמה-תיב ןיינבל ,םכלוכ ןכה ודמיע' :ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןושלכ ,ובר ןושלב רמול םדא בייחו - דיחיו
.(203 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה) "'!אחישמ אכלמ דוד תאיבב דיתעה

םישנא ,לארשי לכלו ש"נא לכל ,טבש ד"וי תארקל תונכהל תועצהל השדקוה ,תבט ב"יל רוא ,הנורחאה החישה
לש 'בר ךל השע' י"ע 'תוניחב' תכירע ,הצוח תונייעמה תצפהב ללוכ ,הקדצבו הרותב הפסוה ןהיניב ,ףטו םישנ
.(236 'מע ,םש) יברל ןהילע אלמ חווידו ,םימי הרשע ידמ תחאו דחא לכ

.212-211 'מע א"ח ב"נשת ש"הס .174-164 'מע ב"ח ח"משת תויודעוותה (8

.488,360,227 'מע ב"נשת ש"הס .103 'מע םש ט"משת ,173-171 'מע םש ח"משת תויודעוותה (9זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il