- ב"פר - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה תבטב 'ח * שגיו 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול הכלה ירוריב תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


תלעופ לארשי-ינב ןיב תודחא
םלועב 'ה תודחא


לארשיש ומכ םגש ,אוה לארשי-תבהא תווצמ לש הניינע
הז תא הז ובהאי ,םהלש םיפוגה דצמ ,הזמ הז םיקלוחמ
שגר לע ףסונבש העשב איה לארשי-תבהאד תומלשה * "ךומכ"
תודחא ןייצמ "שגיו" * השעמבו רובידב םג האב איה בלה
תוברקתה - םלועה תוימשגב ,שממ לעופבו יולגב תאטבתמה
אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * ףסויו הדוהיד לעופב השעמב
ונרוד


ירה והז) הלוכ השרפה ןכות תא םיאטבמו םירומ הרותה תוישרפ תומשש 1םימעפ המכ רבוד
שממ הנושארה הביתה םג אוה - "שגיו" - השרפה םשש ,ןדיד ןודינב טרפבו .(השרפה לכד םשה
ללוכש םדאה שאר תמגודב) השרפה יניינע לכ תא "גיהנמ"ו ללוכש ,השרפה שאר ,2השרפהד
לכ תא גיהנמש (הזב אצויכו הנשה-שאר) ןמזב שאר הז ךרד-לעו ,ףוגה ירבא לכ תא גיהנמו
.((3הנשה ימי) הזה ןמזה

ףסוי לוכי 4אלו" :השרפה ךשמהב רבודמהל - "שגיו" ןיב תוכיישה יהמ ןיבהל ךירצ הז יפל
הז ירחאל ,ויחא םע ףסוי רוביד ,"ויחא לא ףסוי עדוותהב תא שיא דמע אלו 'וג קפאתהל
.5םירצמב ותיב ינבו בקעי תובשייתהו תדירי

ירה - (ףסוי לא הדוהי רובידו "הדוהי וילא) שגיו"מ האצות םה ולא תוערואמש יפ-לע-ףאד
- אפוג הזבו) ךשמהה תא האיבהש תולשלתשההמ דבלב קלח הרואכל אוה "שגיו"ש הזל ףסונ]
תוערואמהמ האצות אוה ומצע "שגיו"ו ,(םיניינעה ךשמהל דבלב תידדצ הביס אוה "שגיו"
,(6תוישרפה תומש - ללוכ ,הרות יניינע לכב קוידה תילכתמ) ןבומ [ירה - הז ינפלש
(םג) אלא ,ךכ-רחא רבודמש המל איבה הזש ךכב קר אל אוה השרפה ךשמהל "שגיו"ד תוכיישהש
תוערואמל ןיא הרואכלו .השרפה לכ ןכות תא אטבמ (השרפה לכ םש) המצע "שגיו" (הביתה)ש
לכ [השרפה תלחתב ףסוי לא הדוהיד רובידה ןכות וליפא :וזמ הריתיו] השרפה ךשמהב ל"נה
.[...] השיגפ :ותועמשמש ,"שגיו"ד ןכותל תוכייש

תוכיישהב 7תומוקמ המכב ראובמה יפ-לע - "שגיו"ד ןכותהב רואיבה םידקהב ןבויו
:8"השרפ לש הניינעמ" םה תורטפההש עודיכ ,הרטפההל השרפהד

םמצע ינפב םידיחי ינשד "השגה" קר אל אוה - ףסויל הדוהיד השגהה - "שגיו"ד ןכותה
םיכלמ הנה יכ" 10ביתכ ףסויל הדוהי תשגה לעש 9ל"זח ורמאש יפכ אלא (ףסויו הדוהי)
אמלעד אתבורקת" - איה השגההד ןכותהו ,"םיכלמ והייוורתד ןיגב ףסויו הדוהי אד ודעונ
.11"אדב אד ודיחאתאו . . דח אלוכ יווהמל אדב אד אדחאתאל אמלעב

ומכ) םויס ןושלמ איה הרטפהד עודיכ] 12הרטפההב תויטרפבו תוכיראב ראבתמ השרפה ןכותש
הנכותש - [השרפהד 16יוליגה 15תומילשו םויס - 14("ןמוקיפא חספה רחא ןיריטפמ 13ןיא"
בותכו דחא ץע ךל חק" :17ףסוי תוכלמו הדוהי תוכלמד דוחיאה היהי אובל-דיתעל דציכ איה
דחא ץע ךל דחא לא דחא םתוא ברקו 'וג ףסויל וילע בותכו דחא ץע חקלו 'וג הדוהיל וילע
רשא םייוגה ןיבמ לארשי ינב תא חקול ינא הנה 'ה 'דא רמא הכ . . ךדיב םידחאל ויהו
'וג םלוכל היהי דחא ךלמו 'וג דחא יוגל םתוא יתישעו 'וג ביבסמ םתוא יתצביקו םש וכלה
."'ה ינא יכ םייוגה ועדיו ,'וג םלועל םהל אישנ ידבע דודו

לכד ןווכמה תילכת ,םשה תדובעב יללכ יכה ןיינע לע הרומ "שגיו"ש ןבומ הז יפ-לע
תומילשבו יולגב היהיש ומכ ,ולוכ םלועה לכד תודחאהו לארשי ינב לכד תודחאה - םיניינעה
דוד ידבעו 'וג םידחאל ויהו" - (18"הזה םלוע תאירב תומילשו תילכת") הדיתעה הלואגב
- הרטפההב יולגב ראבתמש יפכ) "'ה ינא יכ םייוגה ועדיו 'וג םלוכל היהי דחא העורו 'וג
.(השרפה תומילשו םויסה

והז ;21"ושגי דחאב דחא" ,20"ךומכ ךערל 19תבהאו"ד "הרותב לודג ללכ"ה תא אטבמ "שגיו"
םייוגה ןיב" םלועה לכב לארשי ללכו לארשי ינבמ דחא לכד תודחאהל - חוכ-תניתנו - דוסיה
22"וירבח לארשי ינבלו הדוהי" - ףסוי תוכלמו הדוהי תוכלמל םיקלחנש - "םש וכלה רשא
רהנל רבעמש םיטבשה תרשע) 23"וירבח לארשי יטבש" 23"לארשי תיב לכו 'וג ףסוי"
.םלועה לכב תודחא - הז ידי-לעו ,(ןויטבמס

ב ("שגיו") תוברקתה - םלועה תוימשגב ,שממ לעופבו יולגב תאצויש תודחא ןייצמ "שגיו"ו
דחא לא דחא םתוא ברקו" :24הרטפהה ןושלבו] ףסויל הדוהיד לעופב השעמ
,לארשי תודחאו תבהא (תווצמ)ב תומילשו רקיע והזש - ["ידיב 'וג דחא ץעל םיתישעו 'וג
.ןמקלדכ ,לעופב השעמב אבש העשב ,םלועה לכ תודחאבו

רמול ןוכנ"ש ("ובוט המ" םדוק) 25ורודיסב עבק ןקזה ר"ומדא :םידקהבו ,הזב רואיבה
."ךומכ ךערל תבהאו לש השע תווצמ ילע לבקמ ינירה הליפתה םדוק

תלבק הקיפסמ אלו ,("רמול") הפב הרימאב אקווד תויהל ךירצ הזש םעטה ןיבהל ךירצו
לוכי הרימא ידי-לעש יל רמול יצמת םא וליפאו] 27בלב 26הנווכו הבשחמ ידי-לע הווצמה
לכל ,ה"בקהו ללפתמה ןיב איה הליפתש ,הליפתה םדוק םידמועש העשב ירה - רחא םג עומשל
.["תבהאו"ד הווצמה תא ומצע לע לבקי אוהש - "ךמצע טושק" תויהל ךירצ שארל

אטבל זכרתהל וילע יכ ,םדאה לש הנווכהו תוזכרתהה לבלבל הלוכי רובידב הרימאהש טרפבו
.ןמזהו םוקמה יאנתב בשחתהלו ,(עומשל לוכי רחאש ,עמשמ "רמול"ש טרפבו) רובידב תויתואב

,28שפנ לכל הוושה רודיסבו ,"'וכ רמול ןוכנ"ש ורודיסב ןקזה ר"ומדא בתוכ ןכ-יפ-לע-ףא
!הפב אקווד תאז רמאי ,םינטקבש ןטקל דע םילודגבש לודגמ ,ידוהי לכש

:הזב רואיבה רמול שיו

תומיאתמ ןלוכ" ,הזב הז םידחואמ - דימתו - הליחתכלמ אוה ירה לארשי ינבד תומשנה דצמ
קר ,29"דחא 'הב םשפנ שרוש דצמ שממ םיחא לארשי לכ וארקנ ןכלו הנלוכל דחא באו
ידוהי ןיב םיקוליח םנשי ימשג ףוגב תשבלתמו תדרוי המשנהש יפכ - ,29"םיקלוחמ םיפוגה"ש
ירה זא םגו] ."םימעה ןיב דרופמו רזופמ" לארשי ינבשכ תולגה ןמזב טרפבו .וריבחל דחא
תא םייקל - ידוהי לש יתימאה ןוצרה :וזמ הריתיו ,דחא רבד (םתמשנ דצמ) חוכבו םצעב אוה
התיה אטחה תעשב םג"ו ;"ךומכ ךערל תבהאו"ד הווצמה ללוכ ,(30ם"במרה ןיד קספכ) 'ה ןוצר
;[31"ךרבתי ותא הנמאב (המשנה)

דצמ) םיקלוחמ לארשי ינבש ומכ םגש ,"ךומכ ךערל תבהאו"ד הווצמה לש הניינע (םג) והזו
.(תודחאה תא לעופה לא חוכה ןמ הלגמש ידי-לע) 32"ךומכ" הז תא הז בהאי ,(םהלש םיפוגה

שגר לע ףסונ) הזש העשב איה לארשי תבהאד תומילשהו ירקיעה יוטיבהש ,ןבומ הז יפ-לע
,(אטוז) 33השעמ יווה ויתפש תמיקע - (םלועה ריוואב) רובידב (םג ,הבשחמב הנווכבו בלב
תואצומ 'הב תרבדמ שפנהש רובידה תויתוא - ףוגה ירבא ידי-לע ,שממ לעופב ,הבר השעמב דע
.ףוגה ירבא ראש וא ,(35"הקדצ תקלחמה דיה") םיידיה ידי-לע לעופב היישעב דע ,34הפה

הז ידי-לעש - וריבחל ידוהי לש (תימשג) תוברקתהה - "שגיו"ד שודיחה ןבומ הז יפל
רשב יניעל יולגב (םג ,רובידו הבשחמל ףסונ) אצוי הזש ,לארשי-תבהאד תומילשה אטבתמ
- תודעוותהד הלעמה לדוג עודיכו .ימשגה הזה םלועב (שגיו) תימשג הלועפ ,לעופב היישעב
לוכי לאכימ ךאלמש הממ רתוי לעופ הזש דע - "ושגי דחאב דחא" - דחי םיצבקתמש לארשי ינב
.(36ןקזה ר"ומדא ידי-לע הרסמנש ,אתיחנ אימש ימשמ רשא אקתפכ) לועפל

תומילשב היהיש יפכ) םלועב םג םישועש ("שגיו") תודחאל עגונב םג ןבומ הז ךרד-לע
םירושק םיארבנה לכ (ה"בקה דצמ אוהש יפכ טרפבו) םצעבו םתוימינפבש םגהד ,(אובל-דיתעל
,םתוא ודחאי ,הזמ הז םידרפנו ,הטמל םיאצמנ םיארבנהש יפכ םגש ,הנווכה ירה ,דחא 'ה םע
37"ודובכל אלא וארבנ אל" - םתילכת תא ואלמיו ,דחא 'ה אוה םרוקמש שגרוי םה םבצמב םגו
.'ה דובכ תולגל ,

, "שגיו" אוה השרפה לכד ןכותה :השרפה לכל "שגיו"ד תוכיישה םג ןבוי ל"נה יפ-לע
תליחתב (םיטבשה לכ) לארשי ינבד תודחאה - תוקלחתהה םוקמב (תוימשגב דע) היולג תודחא
.('ז ףיעס ןמקלדכ) השרפהב ךשמהב םלועב תודחאהו ;השרפה

הדוהיש הנכהה לע ףסונ אוה "שגיו" :ףסוי לא הדוהיד רובידה ןכותמ לחה - הזב רואיבהו
רובידה לש ןיינעה ןכות היה אפוג ("שגיו") הזב ירה ,ןימינב תא ררחשיש ףסוי םע רבדי
ויהש ירחאל ,(ףסויו הדוהיד תודחאה - תוללכבו) םיטבשה לכ ןיב תודחאה לעפיש - 38וילא
אלו" - לעופב ךכ-רחא הלגתנש יפכ ,(התע דע ףסוי תריכמ ןמזמ טרפבו) ןמז יוביר םיקלוחמ
חוכ ןתונ הזו .39"ויחא לא ףסוי עדוותהב ותיא שיא דמע אלו 'וג קפאתהל ףסוי לוכי
ראובמכ ,אובל-דיתעל יולגבו תומילשב היהיש ומכ דע ,40תורודה לכב לארשי תודחאל
."'וג םידחאל ויהו" - (םיטבשה לכו) ףסוי תוכלמו הדוהי תוכלמד תודחאה - הרטפההב

:ונתשרפ שירב י"שר שוריפ ראבל שי הז יפ-לע

וסנכיי" :שרפמו ,"ינודא ינזאב רבד .וילא שגיו" תוביתה תא י"שר קיתעמ השרפה תלחתב
שוריפ הרואכל אוה "ךינזואב יירבד וסנכיי" (א :הרבסה שורד הרואכלו .41"ךינזואב ירבד
(ב ?"וילא שגיו" תוביתה תא םג י"שר קיתעמ עודמ - "ינודא ינזואב רבד" תוביתה לע קר
םע תוכייש הזל ןיא - "ךינזואב יירבד וסנכיי" הזב הנווכהש י"שר ירבד יפל :וזמ הריתי
רובידה רמג ירחאל ,ןיינעה םויסב אוה ומוקמ - הברדאו ,(ןיינעה תליחתב) "וילא שגיו"
"הדוהי וילא שגיו"ש ירחאל אב (ףסוי לע ולעפי םירבדהש) "ךינזואב יירבד וסנכיי" :ולש
רמול רשפא - הז לכ ירחאל ,רובידה עומשל בישקמ ףסוי ,רובידה םייסמו ,ותא רבדמו
- וילע ולעפיו תוימינפב וב וסנכייו ,םירבדה תא עמשי ףסויש ,"ךינזואב יירבד וסנכיי"
םכבבל ומיש" 42םהל רמא םיעבראה תנשב לארשי ינבל השמ לש רובידה רמגבש וניצמש ךרד-לע
."םויה םכב דיעמ יכונא רשא םירבדה לכל

הזב שיש ,רמול ךייש היה - ףסוי לא הדוהי ירבדל הנכה קר היה "שגיו" םא :הזב רואיבהו
תוננובתההו הנכהה ירחאל) רובידה הז ירחאל ,וילא השגהה תויהל הכירצ םדוקמ :םיבלש
ולעפיו "ךינזואב יירבד וסנכיי" - ךכ-רחא קרו ,השקבהו העימשה - ופוס דעו ,(הזב
הדוהי ןיב תודחאה) "שגיו"ד ןיינעה לכדו ומצע רובידהד תילכתהש ןוויכמ לבא ;םתלועפ
תומילשו ןיינע (אלא ,ומצע ינפב ןיינע אל) "ךינזואב יירבד וסנכיי" אוה (ףסויו
רדוח - "ךינזואב יירבד וסנכיי"ש ,ךכ ידכ דע איה תוברקתהו השגההש ,"שגיו"ד תודחאהב
לעופב הגהנהו השעמב לעופ הזש דע ,(בלה לא םיסנכנ םירבדה) תוימינפב ,רבעל רבעמ עמושב
."ויחא לא ףסוי עדוותהב 'וג קפאתהל ףסוי לוכי אלו" - לעופב ךכ-רחא היהש יפכ ,ולש

בקעי תובשייתהו תדירי) השרפה ךשמה ןכותל "שגיו"ד תוכיישה ןכ םג ןבומ הז יפ-לע
:('וכו םירצמב וינבו

,םלועב תודחאה תא (רקיעו םג) ןייצמו לעופ - ףסויו הדוהיד תודחאתהו השגהה - "שגיו"
אד ודיחאתאו . . דח אלוכ יווהמל אדב אד אדחתאל אמלעב אמלעד אתבורקת" ,אדורפד אמלע
םליבשבש) לארשי ינב לצא תודחא תישענש העשב - 43האתת אמלעו האליע אמלע ,(ל"נכ) "אדב
םידחאל ויהו"ש תויה ,אובל-דיתעל היהיש ומכ ,םלועה לכב תודחא תלעפנ - (44םלועה ארבנ
םלועה לכב םג ךכ היהי ,"'וג םלוכל היהי דחא ךלמו 'וג דחא יוגל םתוא יתישעו 'וג
םויב ץראה לכ לע ךלמל 'ה היהו" ,(הרטפהה םויסכו) "'וג 'ה ינא יכ םייוגה ועדיו"ש
הרורב הפש םימעה לא ךופהא" ,46"הכולמה 'הל התיהו" ,45"דחא ומשו דחא 'ה היהי אוהה
ידבע דודו" - םלועה לכד אישנה היהי חישמו ,47"דחא םכש ודבועל 'ה םשב םלוכ אורקל
.(םוקמ שוריפב םלוע ללוכ) "םלועל םהל אישנ

היה םירצמש ,םירצמב ותיב ינבו בקעי תובשייתהו תאיב - שגיו תשרפ ךשמהד ןכותה והזש
,הרז-הדובעד םוקמ דע ,(49תומואבש ןילקלוקמ ,48"ץראה תוורע") םלועב דורי יכה םוקמה
לועפל(ו ליחתהל) ידכב םש ובשייתה וינבו בקעיו ,"יניתישע ינאו ירואי יל" הרמאש
תומילשש - ךרבתי ותודחא םש תולגלו ,(51השודק יצוצינ יוביר ויה םשש) 50םירצמד רוריבה
לכה הליחתכלמ ירה ,הלעמל-) תוקלחתהה םוקמב םג יוליגב האבשכ אקווד איה תודחאה יוליג
.('ה ףיעס ל"נכ ,תודחא קר

איה ךינפל םירצמ ץרא" 52ףסוי תא הוויצו ,םתוא דביכ םירצמ ךלמ הערפש השרפב רפוסמכו
ץראה בטימב םירצמ ץראב הזוחא םהל 53ןתיו" ,"'וגו ךיחא תאו ךיבא תא בשוה ץראה בטימב
םירצמ ץראב לארשי בשיו" - (השרפה םויסכ) דע ,"'וג ויחא תאו ויבא תא ףסוי לכלכיו 'וג
לכב) "דואמ" דע ,םירצמד רוריבה תא וליחתה םה - "דואמ ובריו ורפיו הב וזחאייו 'וג
.ךרבתי ותודחא םש תולגל (ךדואמ

אב הזל חוכהש רמול שיו .האליע אמלע םע האתת אמלעד תודחאה - "שגיו"ד ןכותה והזש
- ךשמהה תא איבה הז ירה ןכלש ,(לארשי ינב - םלצא תודחאה) 54ףסוי לא הדוהי "שגיו"מ
50בותכש ומכו ,רוריבה תא לועפלו תוקולא םש תולגל ידכב םירצמב לארשי ינבד תובשייתהה
אצת םשמש דומלת תיב ול ןקתל" ,"הנשג וינפל תורוהל ףסוי לא וינפל חלש הדוהי תאו"
.הרות םוקמל םירצמ תא תושעל ךרדה חתפ הדוהי אקווד ,רמולכ ,"הארוה

,56ויתונש רחבמ תא יח םשש דע ,םייתימא םייח - 55"םירצמ ץראב בקעי יחיו"ל איבה הזו
איבה הזש ,(58העודיה ז"הדא תרותכ) הרות ודמל (57םיטבשהו) אוה - םירצמב - םשש ללגב
[...] .(59"ה-י בחרמב יננע ה-י יתארק רצימה ןמ") ךשוחה ןמ רואה ןורתי תא

:לעופל עגונב הארוהה ןבומ הזמ

תויהל ךירצ - םיעבראה תנשבו ,תולגה לש םינורחאה םיעגרב ,שגיו תשרפ תבשב ונידמועב
תודחאהו השגהה תומילשל הנכה (רותב) טרפבו ,"שגיו"ד הדובעהב דחאו דחא לכ לצא הפסוה
.הדיתעה הלואגב ףסויו הדוהיד

רובידב ,הבשחמה לע ףסונ - לעופב הפסוהו ,לארשי תודחאו תבהאב ףיסוהל :תוטשפבו
והזש ,םידוהי דוע םע תופסאתההו תוברקתהה ידי-לע ,רקיעה אוה השעמהו ,לעופב השעמבו
תלעות וב שיש רבד םירבדמש העשב המכו-המכ-תחא-לע ,הביבסהו םליבשב הבוט (םתודחאתה)
.םירחאלו םליבשב

ידוהיל הבוט הזמ תאצל ךירצ םישגפנ םידוהי ינשש העשבש ,60ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפכו
ףסונש ,ףסוי לא הדוהי "שגיו"ב היהש ומכ ךרד-לע .ולא םיינשל המכו-המכ-תחא-לעו ,ישילש
תלעותה התיה השיגפה םצעב ירה ,(ישילש ידוהי) ןימינב תא ליצהל ידכב הזב תלעותהל
.םיטבשה לכדו ,ףסויו הדוהיד תודחאהד

הרותה תצפה ידי-לע - םלועה לכב "שגיו"ד הדובעהב הפסוה אובל הכירצ - םג ךכו
ידבע" דע ,וניאישנ וניתוברד הרותה תוימינפד תונייעמ ,הצוח תונייעמה תצפהו ,תודהיהו
.חישמ לש ותרות ,"אישנ דוד

."'ה ינא יכ םייוגה ועדיו" ,דחא 'הב הרכהה תא םלועה לכב םיציפמש דע
'מע 'ב ךרכ נ"שת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - נ"שת'ה תבטב 'ט ,שגיו תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(שידיאמ םוגרת - 110-101
.מ"כבו .ךליאו 57 'ע ה"ח ש"וקל (1

,(חנ תודלות הלא רמאנ ז"נפלש) חנ 'פ ומכ .הרדסה לש הנושארה הלמ ןניאש ,תורדסה תומש כ"וכ ומכ אל (2
.ב"ויכו

.מ"כבו .ותליחתב שאר-תרטע .ג,אמ אובת ת"וקל האר (3

.ךליאו א,המ (4

.ךליאו א,ומ (5

.59 'מע םש ש"וקל האר (6

.ךליאו 258 'מע ה"כח ש"וקל .(ךליאו א,גצ) םש ח"ות .(ךליאו ב"עס ,דמ) ונתשרפ א"ות האר (7

.ח"ס םש א"מר .ח"כתס ח"ואוט .ג"פרסו םש ז"הדא ע"וש .דפר ס"ר ח"וא ע"ושוט (8

.(ב,ג"צפ) ונתשרפ שיר ר"ב םג הארו .א,ור ונתשרפ א"חז (9

.ה,חמ םיליהת (10

.םש רהוז (11

הדוהי וילא שגיוד וז השרפ לע 'וכ דחא ץע ךל חקד וז הרטפה תאירק ןיינע םעט :(ד,גצ) םש ח"ות האר (12
.'וכ וז הרטפהב רמאש שממ ל"נה ד"ע ךלוהו בבוס שגיוד תאזה השרפה ןיינע לכו םה דחא ןיינעש יפל -

.ב,טיק םיחספ הנשמ (13

הרטפהש - ב"ס ד"מקס ח"וא א"מר ;ה"לס תבש גיהנמה ;(םירמוא שי םשב) תבש לש תירחש רדס םהרדובא האר (14
.(תירחש תליפתמ קוליס - םישרפמ םש אלא) קוליס ןושלמ

הידפולקיצנא האר) הרותב האירקה לש המלשהה וניינעש ,"אתומלשא" םשב הרטפהה וארקש שיש ריעהלו (15
.(נ"שו ,וכרעב תידומלת

.ךליאו דק ע"ס א"ח טקולמ מ"הס האר (16

.ךליאו וט,זל לאקזחי (17

.(א,ומ) ו"לפ אינת (18

.םש י"שרפו כ"ותבו חי,טי םישודק (19

.(ונתשרפ שיר ש"לי) "םולשל אלא שגיו ןיא" - "הדוהי וילא שגיו" פ"הע ל"זחאממ ריעהלו (20

לארשי-תבהא לע הרומ הזש ,נ"סמבו ,ןימינב םוקמב ברע תויהל ידכב התיה ףסוי לא הדוהי תשגהש םג ריעהלו
.ךליאו א,בפקתת ונתשרפ ת"הוא) הזל הז םיברע לארשי לכ ןיינעל תוכיישה רואיב פ"ע טרפבו .תוטשפב 'וכ
.(ת"רטע שגיו ה"ד

.ב,דמ ונתשרפ א"ות הארו .ח,אמ בויא (21

.זט,םש לאקזחי (22

.טי,םש (23

.טי ;זי םש (24

ל"זיראה רודיס .ותליחתב תונווכה רעש .א"פ היישעה םלוע רעש ח"עפ - ל"זיראה יבתכמ אוה ורוקמו (25
אמקתת 'מע ב"ח תוישרפ ז"הדא ירמאמב ןמסנ - מ"כבו םירודיס המכב ה"כו .ב"ס ג"פ ללוכה-רעש הארו .ומוקמב
.ךליאו

ךומכ ךערל תבהאו לש ע"מ וילע לבקיו" קר רמאנ (א"יס םש) ז"הדא ע"ושו (ו"מסר ח"וא) א"גמבש ריעהלו (26
שי") םירמואש םיקוספ דוע איבמ (ףיעס ותואב) םש ז"הדא ע"ושבש ףא ,ןכ םירמואש רכזנ אלו - "הלפתה םדוק
תלבקב וליאו ,("'וכ רמול ודיב הלבקש ימ שיו ,'וכ רמאי ותסינכבו ,ס"נכהבל ואוב םדוק 'וכ קוספ רמול
."'וכ וילע לבקיו" קר רמאנ תבהאוד ע"מ

ויתפשב םירבדה ךתחמ אלא דבלב ובלב אל ל"צ הליפתש ("הליפתה םדוק" אלא) הליפתהמ קלח הז ןיא ירהש (27
םעטה רואיב - 34 הרעהבש אינת הארו .(ש"קל עגונב ג"ס ב"סס םש הארו .ב"ס א"קס ח"וא ז"הדאו ע"ושוט)
.רובידב ל"צ הליפתש

ונממ בושח קלחש ,(25 הרעה ל"נכ) ל"זיראה יבתכב אוה ("'וכ לבקמ ינירה" תרימאד) ןיינעה רוקמש ףא (28
לכב רהוזה דומילב ותגהנה ומכ] שפנ לכל םיווש םיניינעה לכ אל - ז"הדא תוגהנהב םגו ;שפנ לכל הווש וניא
םיניינעה לבא ;[ב"ויכו ,(רהוזה ירואיבל ותמדקהב צ"מאהדא ש"מכ ,[הלוגס ידיחילו וינבל אקווד היהש תבש
.שפנ לכל םיווש םה - ולש רודיסב ואבוהש

.בל קרפ אינת (29

.ב"פס ןישוריג 'לה (30

.ד"כפס אינת (31

ירה - "ךומכ ךערל תבהאו" תווצמב םדאה הווטצנ ךיא (פ"הע ן"במר) םישרפמה תלאשמ ןבומ רבדב שודיחהו (32
ןלוכ" המשנה דצמ יכ) םידרפנ םיפוגהש ינפמ והזש ,"ןימדוק ךייח"ו ,"ומצע לצא בורק םדא" הרות פ"ע
.("'וכ תומיאתמ

.דועו .ב,צ מ"ב .א,הס ןירדהנס (33

ותבשחמב רוהרה ידי-לע אצי אלו) רובידב ל"צ 'וכ הלפתו ש"קש םעטה (ז"לפר םשו) ח"לפר אינת האר (34
-לע ףוגהו תוינויחה שפנ ןקתל רוא ךישמהל קר תווצמב המצעל ןוקית הכירצ הניא המשנהש םושמ ,(דבלב ובלו
.הפה תואצומ 'הב תרבדמ שפנהש רובידה תויתוא ידי

.(ב,חכ) ג"כפ אינתב ז"הדא 'ל (35

.ךליאו גית 'ע ג"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק-תורגא (36

.ו"פס תובא (37

.הלחתב הזמ עדי אל הטמל הדוהיש ףא (38

הז ןיינעש ,(ךליאו ד,דצ) םש ח"ות הארו .ב,אנש םש ת"הוא .ךליאו ג,גצ םש ח"ות .ב,דמ ונתשרפ א"ות (39
.(םיטבשהד "ואנקיו" ינפמ) ףסוי תריכמ לע ןוקית םג היה ("הדוהי וילא שגיו")

דוחי עונמל לידבמ ךסמ ןיאש יפל 'וכ קפאתהל ףסוי לוכי אלו :(ב,הצ) שורדה ףוסב םש ח"ות האר (40
.עודיכ ןמז לכבו רוד לכב אוה תיחצינ הרותהד רודו רוד לכב םיטבשב 'וכ ףסוי יוליגו

ל"וה - "ךינזואב יירבד וסנכיי" 'יפ "ינודא ינזואב רבד"ש י"שרפ יפלש - םיבותכה לע איה וז אישוק (41
.הדוהי לש רובידה רמג ירחאל ,ןיינעה םויסב הז רמול בותכהל

.ומ,בל וניזאה (42

המק 'ע צ"צהלו .ךליאו ד,הכ (צ"מאהדאל) ז"הואיב הארו .(ב,הר) 9 הרעהבש רהזב ןיינעה תלחתב ראובמכ (43
.ךליאו 259 'ע ה"כח ש"וקל .ךליאו

.תישארב פ"ר י"שרפ (44

.ט,די הירכז (45

.אכ,א הידבוע (46

.ט,ג הינפצ (47

.בי .ט,במ ץקמ (48

.ג,חי ירחא י"שרפו כ"ות (49

לש הזל חוכ תניתנה ירחאל מ"מ ,םירצמד רוריבה אוה (םיטבשה יבגל) ףסוי לש ותדובעד שודיחהש ףאד (50
ע"מלטמלמ ןותחתה רוריבב אוה ותדובעש ,ן"בד המשנ ,(םיטבשהו) הדוהי תדובע ידי-לע הלעמ הזב שי ,ףסוי
(ז"חאלש םישורדהו) שגיו ה"ד האר - (ט"מלעמלמ אוה ולש םירוריבה תדובע רקיעש ,ה"מד המשנ אוה ףסויו)
.32 הרעה 164 'מע י"ח ש"וקל םג הארו .דלקת 'מע םש הארו .ךליאו חפת 'מע - ח"סרת

.הזה םויה םצעב ה"דס אב א"ות .הטמ עלביו 'וג רמאיו ה"ד אראו א"ות האר (51

.ו,זמ ונתשרפ (52

.אי,םש (53

.י"שרפבו חכ,ומ םש (54

.יחיו פ"ר (55

.יחיו פ"ר ט"העב האר (56

.ךליאו 163 ע"ס םש ש"וקל האר (57

.ךליאו 160 'מע םש ש"וקל .*ז"שת יחיו 'פ 'ג בתכמ הארו .תבט י"ח "םוי םויה" (58
----------

.ל"ומה .ךליאו זפק 'מע ב"ח שדוק-תורגאב ספדנ (*.ה,חיק םיליהת (59
----------

.ל"ומה .נ"שו .גכש 'מע ד"יח שדוק-תורגאב ספדנ (*.דועו .*ז"ישת טבש ח"ר בתכמ האר (60דחא" ,דחי םיצבקתמש לארשי ינב ,תודעוותהד הלעמה לדוג עודיכ
לועפל לוכי לאכימ ךאלמש הממ רתוי לעופ הזש דע ,"ושגי דחאב

,תודהיהו הרותה תצפה ידי-לע ,םלועה לכב "שגיו"ד הדובעהב הפסוה
הצוח ,וניאישנ וניתוברד הרותה תוימינפד תונייעמה תצפהו

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


ינתאשנו" :ףרה אלל קעוצ ידוהי
!"םירצממ


?םיבוט םימי ויהי תולגה ימיש ןכתייה

-לע הזב שוריפה עודיו ."הנש הרשע עבש םירצמ ץראב בקעי יחיו" :רמאנ יחיו תשרפ תלחתהב
.םירצמ ץראב וניבא בקעי יח ("בוט" היירטמיגב ז"י) תורחבומה ויתונש ז"יש - זמרה ךרד
וינפל תורוהל ףסוי לא וינפל חלש הדוהי תא"ש ןוויכמ :הז ןיינעב ןקזה ר"ומדא רואיבכו
יקוסאל) הרותה דומיל ידי-לע הנה - "הארוה אצת םשמש דומלת תיב ול ןקתל" ,"הנשוג
םג - "יחיו" - םמשל םייואר םייח םישענ יזא הרותה יכרדב הגהנההו (אתכלהד אבילא אתעמש
.םירצמב

:הזמ הארוההו

,("םירצמ םש לע תוארקנ תויכלמה לכ) םירצמ ץרא - תולגב םיאצמנ לארשי-ינב רשאכ םג
תילכתהו הנווכה תא תולגל םה םיכירצ - תולגה ןיינע תוללכ לע ה"בקה תריזג ינפמ
לכ תא דחאל - הז ידי -לעו ,"הארוה אצת םשמש דומלת תיב" םש תושעל - תולגה ןיינעבש
.[...] הרותה חורב ,תולגב םיאצמנה לארשי-ינב

הרשע עבש םירצמ ץראב בקעי יחיו"ד ןיינעה לעפנ יזא - רומאה ןפואב איה הגהנהה רשאכו
יהוזו ,םיבוט םימי רבכ םישענ םינורחאה תולגה ימי םגש ,רמולכ ,"בוט" ןינמכ ,"הנש
םימיל (תומוצה ימי) ולא םימי וכפהיי רשאכ - "םיבוט םימי"ד ןיינעה תיתימאל הנכהה
.החמשו ןושש ימיו םיבוט

הגהנהה ידי -לע) "יחיו"ד בצמו דמעמב תולגה ןמז ףוסב םירצמב םיאצמנ רשאכ םג ,הנהו
םוקמה אוה תולגהש בושחל םולשו סח - ("הארוה אצת םשמש דומלת תיב" ,הרותה תארוה יפ-לע
לכ ,ןכלו !"םהיבא ןחלוש לעמ ולגש םינב"ד בצמו דמעמב םה תולגב םידוהי ,ידוהיל םיאתמה
- !!"םירצממ ינתאשנו" :ףרה אלל קעוצו זירכמ אוה ירה םירצמב ןיידע אצמנ ידוהיש ןמז
!?םירצמב תויחל ידוהיל שי המ

לא" :ונממ שקיבו ,ףסויל אורקל חלש וניבא בקעיש - יחיו תשרפ תלחתהבש רופיסב שגדומכו
שקיבש דעו ,(הלפכמה -תרעמב) "םתרובקב ינתרבקו םירצממ ינתאשנו . . םירצמב ינרבקת אנ
:"יל העבשיה" ונממ

ןיאש ("םינוקז ןב" ותויהב טרפבו) ומצעמ ןיבי ונב ףסויש הזב קפתסה אל וניבא בקעי
תרעמ"ב תומוקמה רפסמש טרפבו] "הלפכמה תרעמ" הנשיש העשב הב םירצמב ורבוקל םיאתמ
זוריזל קוקז היה אל ףסויש ףאו ,[האלו בקעיל דע - תוגוז 'דל קוידב םיאתמ היה "הלפכמה
לא" ונממ שקיבו (תוכלמה דובכב בשחתהל ילבמ) ףסויל אורקל בקעי חלש ,הז ןיינעב דחוימ
לש ותחטבהב קפתסה אל וניבא בקעי :וזמ הריתיו ,"םירצממ ינתאשנו . . םירצמב ינרבקת אנ
!העובש לש ןפואב החטבה - "יל העבשיה" ונממ שקבל ףיסוה אלא ,"ךרבדכ השעא יכנא" ףסוי
[...]

דמעמב םנמא אצמנ אוה !"םירצממ ינתאשנו" - ףרה אלל ה"בקהל קועצלו שקבל ךירצ ידוהי
ומוקמ וניא תולגה לבא - 'וכו הקדצ ןתונ ,תווצמ םייקמו הרות דמול אוה ,"יחיו"ד בצמו
!"םירצממ ינתאשנו" - (לוכיבכ) ועיבשמו - ה"בקהמ אוה שקבמ ןכלו ,יתימאה ובצמו ודמעמו
!!תולגהמ תאצל ונוצר
- 771-770 'מע 'ב ךרכ ג"משת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' - ג"משת'ה תבטב הרשע ,ןישוביכ ירבד)
(הגומ יתלב

רקיעה אוה השעמה


לש וקידצ - קידצה ףסויל רסמתהל
םלוע


תושקב שקבל םג רשפא זאו

ףסוי" ארקנש ,ףסוי לצא דחוימב שגדומ "קידצ" ראותהש עודיכ ,םלוע לש וקידצ אוה - ףסוי
לע הרומ - ("הדוהי וילא שגיו") ףסויל הדוהי תשגהו .(ןימינב לצא םג םימעפלו) "קידצה
והזש) ומע דחאתהל ,םלוע לש וקידצ ,קידצה ףסויל ("ךיז ןבעגרעביא רעד") תורסמתהה
.(השגהה ןיינע

,םלוע לש וקידצ ,קידצה ףסוימ השקבהש - "ינודא יב רמאיו (הדוהי וילא שגיו)" ךישממו
,ונודא היהי קידצה ףסויש (אלא ,ןוילעה ןדע-ןג וא ןותחתה ןדע-ןגד םייוליגה אל) איה
בותכש הזו" רוא-הרותב בותכש ומכ ,קידצה ףסוי לש תועפשהה לכ וילא וכשמוי הז ידי-לעו
."קידצה ףסוימ עפשה ךשמוי ובש שוריפ ,ינודא יב רמאיו הדוהי וילא שגיו

אנ רבדי" - ("ינודא יב" תמדקה ירחאל) ףסויל הדוהי ירבד ךשמה םג ראבל שי הז יפ-לעו
ףסוי לא תורשקתהל סחיב - "הערפכ ךומכ יכ ךדבעב ךפא רחי לאו ינודא ינזואב רבד ךדבע
קידצה ףסוי תלעמ תאלפה לדוגו ,ובצמו ודמעמ תותיחפ ועדויב :םלוע לש וקידצ ,קידצה
שקבל ללכב ("רע טמוק יוו") אוה עיגמ ךיא - םהיניבש ךרעה קוחיר לדוג דצמ ,ירה [...]
!?ףסוימ (תונטק יניינע טרפבו) המ-רבד

,ונייה ,ולש ןודאה אוה ףסויש אוה וז המדקה לש הנכותש ,"ינודא יב" םידקמ ןכלו
המ-רבד שקבל לוכי יזא ,ומע דחואמו וילא רשוקמש ןוויכו ,ומע דחואמו וילא רשוקמש
רע") וילע תמוערת היהת אלש - "ךדבעב ךפא רחי לאו" ףיסומו ךישממ ןכ-יפ-לע-ףאו .ףסוימ
המ לש םיניינע ליבשב ונמז תא זבזבמו וילא הנופש ךכ לע ("ןבאה טינ לביראפ ןייק לאז
.תונטק יניינע ,ךכב

!תינוכמ...ל רשקב העשה תיצחמכ ("ךיז ט'הנעט רע") ןעטתמו ךרבא ילא סנכנ -

,המואמ ריכזמ וניא - םהיניבש תידימתה המחלמהו תימהבה ושפנו תיקלאה ושפנ תודוא
,תינוכמה - אוה ול עגונש רבדה ;("ןא טינ םיא טריר סע") עגפ אלו עגנ אלש ןוויכ
...םירחא לש םנמז תא (םג אלא ,ונמז תא קר אל) זבזבמ הז ליבשבו

,ה"בקה לע יאק - (השודקד) הערפ :"הערפכ ךומכ יכ" - (וילע םערתי אלש) רבדה םעטו
לכו ןירוהנ לכ הינימ ןיילגתאו ועירפתאד אתיב" אוה "הערפ תיב"ש רהוזה שוריפמ ןבומכ
ןוויכ ,'וכ םערתיו ופא רחייש ךייש אל (השודקד הערפ) ה"בקהל עגונבש םשכו ."ןיניצוב
ךייש אל ("הערפכ ךומכ יכ") ףסוי לצא םג ךכ [...] ביטיהל בוטה עבטו בוטה םצע אוהש
.ביטיהל בוטה עבט דצמ ,םערתיו ופא רחייש
'מע ןושאר קלח א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - א"ישת תבטב 'ז ,שגיו תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 163-161

יבר יצוצינ


י"שר םע קוספ


לע י"שר שוריפל עגונה לכב שממ לש הכפהמ ללוח יברה
אלא גיצהל וז תיתיצמתו הרצק המישרב ונאב אלו ,הרותה
דומילב דוסי ןבא ןה י"שר שוריפ לע ויתוחיש" * היצק ספא
- "ונימיב י"שר ירבד רואיבב םירבדמה שאר"ו ,"י"שר
י"שר דומיל לדוג לע * הרות ילודג םירבחמ וילע םיבתוכ
הלאש לעו ,ושוריפבש "יתעדי אל"ה תועמשמ לע ,ןויעב
תפסות) * בישהל עדי אל י"שר וליפא הילעש תמייוסמ
(הל ןויליגב המישרל המלשהו


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

שארבש "תורודה הרומ" ותסמב א"טילש בושי-ראש ןהכה והילא ברה ןואגה ירבדב חתפנ
:(18,15 'מע םש) ו"משת 'לאירא ןוכמ' תאצוהב ,"םלשה י"שר - הרות ישמוח השימח"

וראותו וישוריפו י"שר תשודק תלעמ תגלפהב םיאלפנ םירבד לבקל יתיכז ןטקה ינא ףא"
ונתינכת רבדב ומע ונצעייתהש ,א"טילש שטיוואבוילמ ר"ומדאה ק"כ יפמ 'לארשי ינב שאר'
."ותכרבל וניכזו וז

:ךשמהבו

שטיוואבוילמ ר"ומדאה ק"כ תאמ בר דודיעל וניכז וז ונתדובעב יכ ןייצנ החיתפה םויסב"
דומילב דוסי ןבא תווהמ י"שר שוריפ לע ויתוחישש ,א"טילש ןאסרואינש לדנמ-םחנמ ברה
."'לארשי ינב שאר' ,י"שר וניבר ירבד

ונימיב םירבדמה שאר

,ותרטמש ןורוד סחניפ ברה תכירעב ,"י"שרב תומותס רואיב" רפס ב"הראב עיפוה ה"משת תנשב
,הרותה לע י"שר שוריפב םימותסו םישקומ תומוקמ לע עיבצהל" :'רבד חתפ'ב ונושלכ
."הלא םישוריפל םירואיבו םינורתפ תולעהלו

םירבדמה שאר :ןוגכ ,םילודגה י"שר ישרפמב הברה יתנייע" :רבחמה בתוכ ,ראשה ןיב ,ךכו
םירבדמה שאר ונימיב . . ם"ארה רוציקב עודיה . . יחרזמ והילא 'ר אוה אלה י"שר שוריפב
ןאסרואינש לדנעמ-םחנמ יבר שטיוואבוילמ ר"ומדאה אוה אולה ,הרותה לע י"שר ירבד רואיבב
רשא ,תורחא תויונמדזהו םיגחבו תותבשב ,שדוק תויודעוותהב ,ויתוחיש תואמב ,א"טילש
תולגתמ םהב .'הרותה לע י"שר שוריפל םירואיב' םשב םיכרכ ינש םהמ ואצי םייתניב
ירבדב תואו הלימ לכמ קיידל יברה לש םירה תרקועה ותופירחו המוצעה ותואיקב וניניעל
."םיחקלו םירסומ ,תוארוה לש םילית-ילית י"שר

לודגה רואה יוליג

יוליגל העייס (ל"שת תנשמ) שדוקה-ןושלב םוגרתב תוחיש-יטוקלה תונויליג תעפוה תלחתה
.הרות לש הלהואב הבר החמש האיבהו ,רוביצה ללכל יברה לש ויתוחישב לודגה רואה

שוריפ לע רקחמב קסע ומצעבש) ןמרפוק הדוהי ברה לש ובתכמב םיאצומ ונא וז החמשל יוטיב
:(ל"שת ולסכב ד"כ םוימ) םילשורי ד"בח-תדוגא-יריעצ לא (י"שר

.שדוקה ןושלב א"טילש ר"ומדאה תוחיש תעפוה לגרל הלודגה יתחמש תא הזב עיבהל יל ושרה"
'חר ,הללכמה תיירפסל םיקתוע ינש וחלשי יכ הזב שקבאו ,רמוחה חולשמב תישיא ינוכיז רבכ
."ןגו תיב 58 הגספה

לארשיב םילודגל םג

י"פע אוה ןאכ אבומה - 99 'מע 'ד ךרכ א"משת שדוק-תוחיש האר) א"משת קלב תשרפ תבשב
םרטב .םייוסמ י"שר שוריפב תולאש רפסמ ,וכרדכ ,יברה גיצה (ק"הלב תוחנה דעו תמישר
:ךכ רמא ,תולאשה לע בישהל וליחה

ןיאש םיניינעה הז ךרד-לעו) י"שר שוריפב םיניינעה לכש םימעפ המכ רבודמכו
ליחתמש שמח ןבל תוטשפב םינבומ תויהל םיכירצ (ארקמ לש וטושפב םשרפמ י"שר
קלח םידמול םניאש ,וננמזד םינואג םתואכ אלו .י"שר שוריפ םע שמוח דומלל
ותויהבש ורמואב - י"שר שוריפ םג דמול וניא הז ךרד-לעו ...הרותבש הדגאה
לבא ,ישיש םויב (עובשה תשרפ) י"שר שוריפ םע שמוח דמול היה ןטק דלי
שמוחד דומילה ירה ,'וכו הרותה דומילב הלעתנו הלעו ,ותעד לע דמעש ירחאל
!ולאכ םיטושפ םיניינע דומלל ול םיאתמ אל ,וילא ךייש וניא י"שר שוריפ םע

שוריפ םע שמוח ארקמל שמח ןב םע דומלל ול םיאתמ אלש המכו-המכ-תחא-לעו
הרותה ןויזב לע לבא ,לוחמל אוה לוכי ודובכ לע !הרותה ןויזיב והז - י"שר
!לוחמל לוכי וניא

םע שמוח דומלל 'ול םיאתהל' ךירצ לארשיב לודג םגש תעדל םיכירצ ,ןכלו
,הלואגהו רסאמה לעב תגהנה ןפואמ הארוהה יפכ - לארשי ידלי םע י"שר שוריפ
לארשי ידלי ךוניח רובע ושפנ רסמו ,לארשי-תבהאד ןיינעה לע ושפנ רסמש
הרות יניינע םמע דומלל וכישמי ךכ-רחאו ,וטושפכ ת"יב ף"לא םמע ודמליש
.'וכו

תויהל ךירצש ןיינע הז ירה - ארקמ לש וטושפב רואיבה - ונניינעל עגונבו
,ארקמ לש וטושפב םייוסמ ןיינע ול השק רשאכש ,ארקמל שמח ןבל תוטשפב ןבומ
תא וא ,וירבח תא לאוש אוה אלא ,לארשיב לודג לצא טשפ לואשל אב וניא
.ולש דמלמה

םיניבמ אל ,תויחטשב םידמולשכ

י"שר דומיל ןיינעב דוע יברה אטבתה (291 'מע 'א ךרכ ז"לשת שדוק-תוחיש) תרחא תונמדזהב
:ןויעב

םידמולה הלאכ םנשי - םינבומ יתלב םיניינע המכ םנשי הז י"שר שוריפב
דעיי י"שרש םרבוסב ,י"שר שוריפב קיידל םיצור םניאו תויחטשב י"שר שוריפ
דמול רבכ אוה ירהש ומצעמ זחוא שיא ותואו ,ארקמל שמח ןב דליל ושוריפ תא
אופא הצור ונניא .('וכו הזמ הלעמל דמול אוה םא רבדל אלש) ארמגו הנשמ
...ללכ ןבומ וניא שוריפה ירה תויחטשב םידמול רשאכו .י"שר שוריפב קמעתהל
.אלפנ בושיי אב םכשמהבש תוישוקה תרוש תאצרהב יברה לחה ןאכ

הרירב רסוחמ י"שר דומיל

י"שר דומילל יברה סחייתמ (609 'מע א ךרכ א"משת שדוק-תוחיש) א"משת בשיו תשרפ תבשב םג
:ש"נאו םידיסחל ,םינפ יפלכ הארנה יפכ םינווכמ םירבדה ןאכ .תויחטשב

רכוז - תוישרפ רפסמ ינפל שמוחה לע י"שרב םישרופמ ולא םירבדש יפ-לע-ףא
לודג םדא אוה - תאז רכוז ונניא רגובמ ןכ-ןיאש-המ .'ארקמל שמח ןב'ה תאז
!?י"שר שוריפל ול שי תוכייש וזיא - הרותד ןיזרד ןיזר דמולה

ר"ומדא ח"ומ ק"כ לשו ןקזה ר"ומדא לש הנקת הנשיש ןוויכמ ,הרירב תילב
'דרוי' אוה - עמשנל םדוק השענו הרירב ול ןיא - י"שר שוריפו שמוח דומלל
י"שר שוריפו שמוחה תא ("טקארב") ןחוט אוה - 'ךרפ תדובע' השועו ותגרדמ
םעו ימויה םיליהתה רועיש םע השוע אוהש םשכ תאז חכוש ןכמ רחאל דימו
...ימויה אינתה

,אוה לבא - םידלי ,תוצראה-ימע ,םישנל ךייש - אוה רובס ךכ - י"שר שוריפ
!ןיזרד ןיזר דמול ,אוה לודג םדא

ןקזה ר"ומדאו ,'םיאלפנ םיניינע' ,המכח תומולעת םנשי י"שרבש הדבועהו
שי הרות לש הניי לבקל םיצור םא ,רמולכ ,'הרות לש הניי' אוה י"שרש בתוכ
ירבדש ("טדערעגנייא רעבא ךיז ןעמ טאה") םמצע תא וענכש - י"שרב ןייעל
...!ונווכ םהילא אל וניאישנ וניתובר

:וזירכהו ואצ . . םישנא השולש-םיינשל רמוא - רתוי דוע לדג אוה רשאכ
ןיא ומצע יפלכש אוה רובס ןיידעו !י"שר שוריפ םע שמוח דומלל שי ובישקה
...םירומא םירבדה

"ארקמ לש וטושפ" יפל לכה

שאר ,ל"ז קילטנמ יכדרמ יבר דיסחה ןואגה היה ,י"שר שוריפב קסעש ןואגל האלפומ המגוד
.תיזכרמה םימימת-יכמות תבישי

."םידימלתה ולא - ךינבל" קוספה לע בחרנ רואיב יברה עימשה ח"כשת ןנחתאו תשרפ תבשב
ספדנ םוליצה) רבודמה ןכותב תולאש שולש ובו בתכמ קילטנמ ברה סינכה ןכמ רחאל םימי המכ
לש ותבושת דחוימב תניינעמ .(דיר 'מע םש ת"ושהו .גכ 'מע ה"כ ךרכ שדוק-תורגאל "אובמ"ב
והז םש רמואו הלודג ןושל :י"שר שריפ ירוכב ינב קוספה לע יכ" הלאשל ,2 ףיעס יברה
."(רוכב שריפ אלו) וטושפ

:בישה יברהו

יפ-לע) תויהל ךירצ - הרותה לע י"שר שוריפב אבומה לכש םימעפ המכ רבודמ
אל" י"שר רמוא - רשפא-יא םאבו) ארקמ לש וטושפ - (ומצע י"שר תעדוה
רשפא ומצע טשפבש אלא - ((ןיבהל לקו ל"זר ישוריפ שי םש םג ירהש) "יתעדי
ושרדמו - (בכ,ד תומש) - רתא לע י"שר ךשמה אלימבו .'וכו תוגרד תויהל
חיכומ :(רקיעו) דועו (ב .(ךכ לכ תוטשפב אלש אלא) וטושפ יפ-לע ןכ םג והז
.ןיבהל לקו .'וכ קיפסמ וניא ומדקש שוריפהש

רואיב אוה "יתעדי אל" םג

תומוקמל יברה סחייתה (29 'מע 'ד ךרכ ,ז"משת 'תויודעוותה') תויונמדזהה תחאב
:רמאו ,"יתעדי אל" י"שר בתוכ םהבש םימייוסמה

אוה רואיבהש אלא רואיב אוה "יתעדי אל" י"שר בתוכש המ םגש רמול שיו
םצעב םה הרותבש הלילש יניינע םג :רואיבה תדוקנו . . "יתעדי אל"ד ןפואב
םע הרושקה ,תמא תרות ,תיתימא תואיצמ איה םגש ןוויכמד ,בויח לש ןיינע
ןיינע הב ךייש אלו ,בויחו תואיצמ הניינע לכ ירה - 'ואצמיה תתימא'
ותימאלש ףא ,הלילש לש ןונגסב הטמל םיכשמנש םיניינע םנשיש ,אלא ,ילילש
...בויח לש םיניינע םה םג ,רבד לש

ץורית ןיא י"שרל םג

:יברה רמא (39 'מע ד ךרכ ,ז"משת 'תויודעוותה') ז"משת קלב תשרפ תבשב

הלאשה - הלואגה ןיינעל תוכיישבו רשקב - ראבמ וניא י"שרש ףסונ ןיינעו
-שמחמ תוחפ ךשמב היה ךלמה דוד תודוא האובנה םויק :1 !?יתמ דע' העודיה
םויה דע ןיידע המייקתנ אל - חישמה ךלמ תודוא האובנה וליאו . . הנש תואמ
,ינש תיב ןברוחמ הנש ףלא ךרעל רבכ ורבע י"שר לש ונמזב םג ,רשא ,הזה
!ינשו ןושאר תיב ןמזד (םהיניבש הנש םיעבשו) םינשה כ"תו י"תל הפסוהב

םינשה יוביר לכ ירחאלש ןכתייה - י"שר לצא ארקמל שמח ןבה לאוש ,ןכ-םאו
דע המכו-המכ-תחא-לעו ,י"שר לש ונמזל דע םעלב תאובנ הרמאנ ובש ןמזהמ)
...!?חישמה ךלמ תודוא האובנה המייקתנ אל ןיידע (ולא ונימיל

,"לודג שוכר"ל האיבהש םירצמ תולג לע דמל ארקמל שמח ןבהש ןוויכמש יברה ריבסה ךשמהב
.תולגה תכשמנ ןכל ,ךרעב אלש "לודג שוכר"ל תוכזל ידכש ןיבמ אוה ירה

:רמאו דוע ףיסוה יברה

אל ןיידע ונקדצ חישמש ןכתייה !"לודג שוכר"ב רבכ יד ףוס ףוס ,דליה ןעוט
!אב אל ןיידעו חצחצמו דמוע ,םירותפכה תא חצחצ רבכ - דליה - אוה !?אב
...ץורית ןיא י"שרל םג ,וז הלאש לעותודיסחה ינייעממ


שגיו תשרפ


(גכ,המ) םירצמ בוטמ םיאשנ םירמח הרשע

(י"שר) לופ לש ןיסירג - הדגא שרדמו. . :םירצמ בוטמ

היה הז לכאמו ,םישרפמה ובתכש יפכ ,תודורפ תוינטקמ יושעה לכאמ אוה "לופ לש ןיסירג"
.םירצמב רתויב בושח

אקווד יכ ול זומרל ףסוי שקיב ,ויבא בקעיל ,"לופ לש ןיסירג" ,אקווד הז לכאמ תחילשב
ינחלש היחמל יכ" - הלודג הבוט ףוסבל האצי ,םירצמל ותריכמב ויחאמ הדירפה ידי-לע
..."םכינפל םיקולא
(158 'מע ,י ךרכ תוחיש-יטוקל)


רשא תולגעה תא אריו . . ףסוי ירבד לכ תא וילא ורבדיו
(זכ,המ) ףסוי חלש

והז ,הפורע הלגע תשרפב ,ונממ שריפשכ קסוע היה המב ,םהל רסמ ןמיס :ףסוי ירבד לכ תא
(י"שר) ףסוי חלש רשא תולגעה תא אריו רמאנש

:ובתכ ןאכ תופסותה ילעבמ םינקז תעדב

ול רמאו . . היוול ןושל אוהש ,"והחלשיו" ביתכדכ ,ותוא הוולמ היה ויבאמ שריפשכ"
,הרותב תחא השרפ הפסותנ הילעש ,היוול הלודג !ינב :בקעי ול רמאו ,ךב רוזח :ףסוי
והוניאר אל - אלא ?םימד יכפוש ןיד-תיבש ךתעד לע הלעת יכו ,"הכפש אל ונידי" ביתכד
."הב קוסע היהש הפורע הלגע תשרפ ונייהו . . היוול אלב והונרטפו

:בוט-םש-לעבה ךכ לע רמוא

ול רמאיש דע ויבקע לע הוולמה רוזחי אל ,וכרדל םדא םיוולמש העשבש ,דומלל רשפא ןאכמ
."ךב רוזח" הוולנה
('י 'מע קירטיח י"רהל םירבד תמישר)

* * *

וינבל ןימאמ בקעי היה אל יכו ?יח אוהש ךכ לע ויבאל ןמיס תתל ףסויל שורד היה המ םשל
הב ירקשמ אל - ייולגאל אדיבעד אתלימ" (גכ ה"ר) ל"זח ורמא ירהו !?ןמיס אלל םג
!"ישניא

,ץראה תוורע ,םירצמב ותויהב םגשו ,קידצכ יח ונב ףסויש בקעיל חיכוהל אב ןמיסהש אלא
.םדקמכ ומע ותקדצו ותרות ןיידע

יח ונדוע ףסוי יכ חכונש רמולכ ,"יח ינב ףסוי דוע" (אבה קוספב) בקעי רמאש והז
תא םייקמו "םייח תרות" תארקנה הרותב קסוע אוה - תובאה ריחב לש ונבל יוארכ גהנתמו
."םהב יחו" (חי ארקיו) רמאנ םהילעש היתווצמ
(א"משת הכונח יאצומ ,ר"ומדא ק"כ תחישמ)


(חכ,המ) תומא םרטב ונאראו הכלא

.םלועה יניינעמ לדבומו קתונמ אוה זאש ,םלועב םדאה תדובע תומלשו רמגל תזמור "התימ"
םדא :"םלועה ןמ לטבו רבעו תמ וליאכ האמ ןב" (ה"פ תובא) ל"זר רמאמב עודיה שוריפכ
םמורמו הלענ אוה יזא ,רשעמ לולכ םהמ דחא לכש יפכ ,ושפנ תוחוכ רשע תא ךכיזו רריבש
.הזה םלוע יניינעמ

הכלא" - ףסוי םע הארתהש ירחאל קר ותדובע תומלשו רמגל עיגה ,תובאה ריחב ,בקעי
ךכב ,בקעי יבגל ףא יוליעו ןורתיי היה ףסויל :אוה רבדה םעט ."תומא םרטב - ונאראו
."ךשוחה ןמ (אבה) רואה ןורתי" תלעמל עיגהו םירצמב ותויה תעב םג ותקדצב דמעש
(ח"כשת בשיו תשרפ תבש ,ר"ומדא ק"כ תחישמ)


ותב הניד תאו םרא ןדפב בקעיל הדלי רשא האל ינב הלא
(וט,ומ)

תערזמ השא :ךדמלל ,בקעיב הלת תובקנהו האלב הלת םירכזה :ותב הניד תאו האל ינב הלא
(י"שר) הבקנ תדלוי - הליחת עירזמ שיא ;רכז תדלוי - הליחת
.השאו שיא תמגודב םה לארשי תסנכו ה"בקה

:ל"זר וזמרש והז

חוכב ותעיגיו ותדובע ידי-לע ובילב 'ה תבהא דילומ םדאש העשב - "הליחת תערזמ השא"
יזא ,ומצע

.אמייק-תרבו הקזח איה הבהאה - "רכז תדלוי"

,םדאה תדובע ידי-לע אלו הלעמלמ האב הבהאה תוררועתהש העשב - "הליחת עירזמ שיא"

.("תולק ןתעד םישנ") אמייק-תרב הניאו השלח איה הבהאה - "הבקנ תדלוי"
('ב 'מע 'ב ףד ארקיו הרות-יטוקל)


ןענכ ץראבו םירצמ ץראב אצמנה ףסכה לכ תא ףסוי טקליו
(די,זמ)

- תחאה :תואצות יתש הלעפ ,םשל וינבו בקעי אוב ינפל ,תולג תניחבב ,םירצמל ףסוי תדרוה
.המצע וז הפוקתב דובעישה תלקה - היינשהו .םירצמב לארשי-ינב לש תולגה תפוקת רוציק

יפכ ,השק לבסב ןמזה ותוא לכו הנש תואמ-עברא םירצמב תויהל ויה םיכירצ לארשי-ינב
םהל אל ץראב ךערז היהי רג יכ :(גי,וט תישארב) םירתבה ןיב תירבב וניבא םהרבאל רמאנש
.הנש תואמ-עברא םתוא וניעו םודבעו

ךישמהו השודקה תוצוצינ תא םש רריב אוה ,ויחא אוב םדוק םירצמל ףסוי תדרוה ידי-לע
ליעל י"שר האר) קחצי תדילמ םינשה תואמ-עברא תא ה"בקה בישחה הז תוכזב .הניכשה תא םשל
םינומשב קר היה דובעשה רקיע ,ןכ ומכ .הנש (210) ו"דר קר ויה המצע םירצמבו (גי,וט
,(תולגה תורירמ םש לע םירמ הארקנ ןכלש) םירמ תדילמ ונייהד ,תונורחאה םינשה ששו
.םירצמל ודריש הנש ד"כק רחאל הדלונ םירמו

ינפמ אוה ,םיחאה רתימ דחא ידי-לע אלו אקווד ףסוי ידי-לע ואב ולא תולקהש ךכל םעטה
.םיטבשה ראש לכ לעמ הלעתהו דואמ ההובג הגרדב היה ףסויש
(686 'מע ץקמ תשרפ ,ב ךרכ תישארב הרותה-רוא)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


ולבקתנש םירוריב


לתוכה לע העירק

:בסרו חנר תונויליגב ןודנש ,הז אשונל המלשה

,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ לש ןמויה יעטקב ,251 'מע 'שדוקה ץראב יברה עסמ' רפסב
תכרב ונכרבו ,ונידגב תא ונערקו ,םילשורי תא וניאר ,יצחו 9 העש ...א"נמ ב ,ה" :ספדנ
בוש ערק לתוכה לא וברקתהבש ,[זאד תונותיעהמ הארנכ] רפוסמ םש 78 'מעבו ."תמא ןייד
אלש] ע"נ ומיאל צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ בתכממ ףסונ ןמויב שרופמ ןכו .ןוילעה ודגבב
,היינשה העירקה" :[21 'מע 239 ןויליג מ"יבב שידיאמ םוגרתב רוא הארו ,ל"נה רפסב ספדנ
."שדקמה תיב םוקמ תואריהב התשענש

לתוכב םיקתפ תחנה

צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ חינה אל הארנכש ,םלהליו אמיל ברה בתכ 18 'מע א"סר ןויליגב
ט"פרת תוחישה רפסב םג הארו .הכ 'מע (אובמב) ח"פרת תוחישה רפסל ןייצו ,לתוכב םיקתפ
לע םיתחנהו ,ידיל יתקזחה תונוידפה לכ תא" :רמאנ ל"נה ןמויבש ,וריעה רבכ לבא .77 'מע
."תושודקה םינבאה

ןיב םיקתפהו דיה תסנכה תלאשב םינדה םינורחאל (45 'מע המכחה לצב רפסמ) ןייצל יוארו
םש ונד דסח-תרותהו רזנ ינבאה .ל"צכ) בנת-נת 'יס ד"וי רזנ ינבא ת"וש :לתוכה ינבא
ריבאל תונכשמ רפסב - רוסיאל שיערמו - הכוראבו .(תאז םיריתמ םהינשו ,ןודנב םהיניב
.(ס תוא א 'יס י קלח רזעילא ץיצ ת"ושב הזב איבהו ןד ןכו) ב"ח בקעי

,יברהמ השעמל הארוה שי הרואכל םשו ,355 'מע ז"ח תוחיש יטוקלל םג םש ןייצמ םנמא
וסינכתש1 תואקתפב=] ןבעגניירא ןטראד טעוו ריא סאוו ךעלטעצ יד ןיא" :תהגומו הרורב
.אקווד ואל אוה "םינבאה לע" ל"נה יוטיבהש ,הרואכל ,ןאכמו ."...[לתוכב ,םש

ריעהל שי ,הזב ל"צז שטאקנוממ צ"הרה תגהנה תודוא יברה םשב ל"נה בתכמב הרכזנש הלאשלו
ומשב רפסמה ,ינש םוי רמאמ ,ק"הראב ל"נה צ"הרה עסמ לע םילשורי תועסמ רפסב רפוסמהמ
רפסב םג אבוה) "שדוקה ינבא ןיב"ש "ללח"ב קתפ חינהל הוויצש 'קה םייחה-רואה תודוא
.(רע ע"ס םיגהנמה ימעט

בלחב םיגד תליכא

גהנ השעמלשו ,הזב תועדה ואבוה 19 'מע (ט"נשת םיטפוש 'פ) דסר ןויליג 'תורשקתה'ב
הנורחאל וספדנש ,יברה לש ונמוימ 'תומישר'ב הנהו .ש"ייע ,הניבג םע םיגד לוכאל יברה
:אתיא ,34 'מע 878 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב

[םיגד ה"ד זפ 'יס ד"וי ףסוי-תיבב רכזנש ,הנכסה ינפמ] בלחב םיגד [תליכא] רוסיא"
לכב לבא ,[געק ס"ר ח"וא א"גמו ,םש ז"טו ך"ש ,השמ-יכרדה תעדכ] סומלוקה תטילפל םיבשוח
םש הבושת יחתפבו ג"מרפב] .(ענעטעמס ,האמח) המ דוע ןיברעמ [ןכלו ,הזב םירהזנ] תאז
,האמח םיברעמ רשאכש ,שדחל ןאכ הנווכה הרואכלו .תנמשבו האמחב וניא הז רוסיאש אתיא
לכ - [ןיריתמ תאז-לכבו בלח טעמ שי תנמש לכבש ומכ והז ילואו .םיגדבש הנכסה םג הלטב
."קדצ חמצהמ הארוה הז

תבש) "'ה םיאתפ רמוש" רדגב הז ירה ןכ-םאו .ב"הראב תאז לוכאל דואמ ץופנש ,וריעה ןכ
הנכס רדגב אוהש ןוויכש ,ריעהל ךא .(נ"שו אי ס"וס ע"הא קלח קדצ חמצ ת"וש .ב ,טכק
קר אלא ,הלטב הנכסהש רמול ןיא (רוסאל םיגהונה תעדל םש הבושת יחתפב ש"מכ) תיעבט
לטב - םיבר היב ושדד ידי לע" ,ילוגס ןינע היה םא ןכ ןיאש המ) "'ה םיאתפ רמוש"ש
.ע"עו .(מ 'מע ד"ויח גהנמו הכלה ירעשב אבוה ,דמק 'מע ב ךרכ ק"גא האר ,"ירמגל ןיינעה

תכרעמה

שדוק-תורגאב תועט ןוקית

ספדנ םש ,שדוק-תורגיא לש חי ךרכ ףוסבש בתכמה אבוה 18 'מע וער ןויליג 'תורשקתה'ב
תוצח רחא תורעש חלגל ל"זיראה םשב בתכ ירהש ,תוצח םדוק ל"צ ל"זיראהמ ראובמה פ"עו"
רעשב בתכ ירהש" ל"צו ,סופדה תועט םש שי הארנכש וריעהו ,"...םוסחת אל םושמ םויה
."...םויה תוצח רחא תורעש חלגל אלש ל"זיראה םשב תווצמה

הארנכ] בתכ ירהש..." :ןוכנל אתיא ,342 'מע דכ ךרכ תוחיש יטוקל ,בתכמה רוקמב םנמא
.ה ק"ס ףוס אנר ןמיסב תאז הגהנה איבהש - הז הנעמ תליחתב רכזנה - םהרבא-ןגמל הנווכה
."...םויה תוצח םדוק תורעש חלגל ל"זיראה םשב [םש אבוה אל בתכמבש םעטהש ףא

היבטל ,הגיר ,ןמזלג יכדרמ ברה
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

שגיו תשרפ שדוק-תבש
תבטב 'ט

:יעיברל ,1(זכ,המ) "םהיבא בקעי חור יחתו" :םימייסמ ,ישילשל :הרותה תאירק .תירחש
.2(זכ,ומ) "םיעבש ,המירצמ האבה" :ישימחל ,(ז,ומ) "המירצמ ותיא"

ןושאר םוי
תבטב הרשע

.3רוביצ תינעת

לוכאל םיכשהל ותעדבו ןושיל בכושה .4רחשה דומע הלעיש דע לוכאל ול רתומ ,ןשי אלש ימ
ןיא ,ומוקב תותשל ליגר םאו .תותשל וא לוכאל לכויש הנישה ינפל שוריפב הנתי ,תותשל וא
.5הייתשל תונתהל ךירצ

.4:30 :המידקמה תעדל ץראה זכרמב רחשה תולע

ןיב המצע ינפב הכרבב 'וננע' (ץ"שה תרזחב) רמוא ץ"שה .החנמב קר 'וננע' רמוא רוביצה
םאו .6"םינעתמ השולש קר ףא תסנכה-תיבב שי םא" ,'ונאפר' תכרבל 'לארשי לאוג' תכרב
.7'הליפת עמוש'ב ורמוא ,ןיא

:8תוחילס

.ונכלמ וניבא ןכו ,ונלוק עמש ,תודימ ג"י ,ונמשא :דחוימבו ,9הדימעב ןתוא םירמוא

:10ןלהלד רדסב ,הרשע-הנומש ירחא ןרמואל ונגהנמ

,וניתובא יקולאו וניקולא / םחרכ / 'ה םע יכ / םיפא תליפנ / םיפא ךרא ל-א / ונמשא
/ השארה ןבא ,וניתובא יקולאו וניקולא / םחרכ / םייוג ואב םיקלא / 11ךלמ ל-א / הרכזא
רוכז / תובא תירב ונל רוכז / 13ךימחר רוכז / ךלמ ל-א / 12וחטב יכ יתובא / ךלמ ל-א
/ ךמש םוחר ל-א / ךקדצ חישמ / 15ונעשפו ונעשרה / 14ונלוק עמש / םינושאר תירב ונל
ךרב' :ובו ,17ךוראה 'ונכלמ וניבא' / 16ינעד אנמחר / םהרבאל הנעש ימ / וננע 'ה וננע
.שידק יצח / עדנ אל ונחנאו / [18'רפסב ונרכז' אלו] '. . ל ונרכז' ;'הבוט הנש ונילע

:הרותה תאירק

.19םינעתמ השולש קר שי םא םג החנמבו תירחשב 'לחיו' םיארוק

ול רצו ,הנעתמ וניאש ימ הרותל וארק .20הרותל תולעל והוארקי אל ,הנעתמ וניאש ימ
.21הלעי - םשה לוליח ינפמ עידוהל

- "וננוועל תחלסו" ,"הקנו . . םוחר ל-א 'ה 'ה" ,". . ךפא ןורחמ בוש" :םיקוספה תא
,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .22הרותב ארוקה םרמוא ,ומייסש רחא קרו םר לוקב רוביצה רמוא
.23רוביצה םע דחי םרמואל ליחתה ,הרותל הלעשכ

'םשב' ןיב טעמ קיספהל שי (הליפתב ותוא םירמואשכ ןכו) "'ה םשב ארקיו" קוספה תאירקב
.24'אחפיט' םעטה ,קיספמ םעט "םשב" הלמה תחת עיפומ קוספב יכ "'ה"ל

ך"נתב אמויד אניינעמ םויה דומלל (הזב םיגהונ שי םא) םוקמ שי הרואכל :הרות ירועיש
.25(דכ לאקזחי .ה-ד,בנ .א,טל הימרי .ג-א,הכ ב-םיכלמ)

םינתונ שיו ,'אתינעתד ארגא' החנמ תליפת ינפל הקדצל תתל םיגהונ תוינעתה ימיב :הקדצ
.26םויה םילכוא ויהש תודועסה תולע יפל

:החנמ תליפת

'לחיו' תאירק ,שידק יצח ,ירשא ,חוכב אנא ,תרוטקו רבדיו :הרדס .27"תרחואמ העשב"
םיריטפמ .שידק יצח הירחאל םירמוא ןיאו ,ריטפמה אוה ישילשהו ,םילוע השולשל תירחשבכ
.'דוד ןגמ' דע תוכרב שולש ךכ-רחא ךרבמו ,(ח,ונ - ו,הנ היעשי) "ואצמיהב 'ה ושרד"
.28הרשע -הנומש תליפת ,שידק יצח ,וללהי

חכש םא ."עמוש התא יכ" םייסמו ,המיתח אלל ,הליפת עמושב 'וננע' דיחיה םג רמוא החנמב
ויהי' םדוק ,'רוצנ יקולא' ירחא המיתח אלב ורמוא ,(הכרבה םויסד 'ה םש רמא רבכו)
.'ונאפר'ל 'לארשי לאוג' ןיב תירחשבכ ורמוא ץ"שה .ןורחאה 'ןוצרל

,םייפכ םיאשונ ןיאשכו ,29וז הליפתב םג םהיפכ םיאשונ ,םוי לכב םייפכ-תאישנ םיגהונה
.םינהוכ תכרב ץ"שה רמוא

.28םיקידצ ךא ,ארית לא ,םותי שידק ,ונילע ,לבקתת שידק ,'ונכלמ וניבא' ,ןונחת

.5:06 :ץראה זכרמב םיבכוכה תאצ

תליפת םייסל וקיפסיש - תוחפלו ,עמש-תאירקל וז העשב ועיגיש ,ךכ תיברע ליחתהל שי
.30הנמזב עמש-תאירק זא וארקיו ,וז העש דע תיברע
.(הגומ יתלב) 175 'מע ג"ח ז"משת תויודעוותה (1

שמוחב .ותעשב היסורב לארשי גהנמכ םה םש םיספדנה 'דכו םיקספהה) 'המימת הרות' שמוחב ספדנכ ,ונגהנמ (2
.ת"תח 'סבו םיליגרה םישמוחב ה"כו (תורטפהה תאירקו ת"הרק תעימשל יברה שמתשה הז

ראש יבגל ארמוח וב הנשי ןכלו ,תולגהו תורצה לכל רוקמה אוהש ,םילשורי לע רוצמה תלחתה אוה הז םוי (3
םג אוה ןכש ,הבורמ הבוט הדימו .(נ"שו 78 הרעה 420 'מע ו"טח .267 'מע הכ ךרכ תוחיש-יטוקל האר) תומוצה
בוטה ןיינעה ןהו ,תומוצה לכב ףתושמה ןיינעה ןה ,הז םויד ארוהנל אכושח אכפהתאד בוטה קלחל עגונב
- תומוצה ראשב רשאמ רתוי תבטב הרשעב םישגדומש ,'םילפונ ךמוס' ןושלמ 'ךמס' ,תבטב הרשעד יטרפה ערואמבש
.464 'מע הכ ךרכ תוחיש-יטוקל

םייחה-ףכ האר) םינדעמ ולכאי אלו ,םיטושפ םילכאמ םתוא םיליכאמ ,םילשורי לע לבאתהל תעד םהב שיש םינטק
.(נ"שו ,חס 'מע ו"פ םירצמה-ןיב לאירבג-יעטנו ט ק"ס נ"קת

בתכמב ראובמו "ח"הנה ינפל תועש 'ג-כ" ג"פ ת"הגאב רומאהו) 'רמועה תריפס רדס' ז"הדא רודיס (4
העשב פ"עב יברה תבוגת] דבלב הבושת לש תינעתב רבדמ ,ש"הע ינפל אוהש 313 'מע ב"כח תוחיש-יטוקלבש
ןייוצש ןוידה רוקמב םנמא .[17 'מע אק ןויליג 'תורשקתה' ,'וכו םיצבקב אשונב ונדו ל"נה בתכמה םסרפתהש
י"שרבו ,םתס "רוביצ תינעת" ז"ע אתיא ב,ב םיחספ 'מגבו ,םימשג תינעתב אוה ה"ה ב"פ תינעת אתפסותב םש
אבוה ח"ה א"פ תוינעת 'לה ם"במרבו ,"דיחי תינעתב וליפאו ,ךשחתשמ לכוא אוהש תינעת לכב" א"עס בי תינעת
ילואו - "דיחי ןיב רוביצ ןיב" הלילב הב ןילכואש תינעת לכב הווש ןידהש קספנ ד"סקת 'יס ע"ושו י"בב
.(דיחי תינעתמ אליק רוביצ תינעתש עמשמ ל"נה י"שרבש טרפבו ,"הלע ףיסוהל אלד ובה" השקומ אשונהש ןוויכ

ק"כ ק"גאב לבא ,רחשה תולע ינפל הליכא םושמ תאז רסוא ז ק"ס םש םייחה-ףכב .כ"ונו ד"סקת 'יס ע"וש (5
תאז השוע םאב תועידה לכל רתומ ,רהוזה יפ-לע ללכב תאז םירסואה יפל םגש ,אתיא הע 'מע ג"ח ר"ומדא
.הזב אצויכו הליפתב ותעד ןווכל ,האופרל

ת"ושלו ו"סקת 'יס ח"וא קדצ-חמצה ר"ומדאל םיניד יקספל נ"שו ,45 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (6
-יקספבו ,םש םירומאה "רועישכמ תוחפ ולכאש העבש" אלב ףא וננע רמול ןד םש ת"ושב .ח"ס םיאולימה רעש ולש
חולל ויתוהגהבו גיש 'מע ז"טח ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ק"גאב ףאו ,השעמל ןכ הרוה (כ"חא בתכנש) םיניד
"ולכאש העבש"ה רוכזיא אלל "םינעתמ 'ג" קר יברה קיתעמ (רתסא תינעת םויב הז חול האר) ז"טשת ד"בח ללוכ
.(18 'מע גל ןויליג 'תורשקתה' הארו) [רשוי טקל 'סב אבוה - ד"הת לעב הרוה ןכו] ללכ

.גי ק"ס ו"סקת 'יס הרורב-הנשמ (7

.356 'מע 'ה תליהת רודיס (8

.םיפא-תליפנ אלל ךא ,ליגרכ יודיוו תוחילס םירמוא ,הז ןיינמב תירחשב הלימהשכ ,םויה הלימ-תירב הלח םא
'מע א"ח ףוסב הספדנ ,ז ס"וס אלק 'יס ז"הדא ע"ושל המלשה האר) תוחילס רמאי אל ומצע תירבה לעבש א"יו
,ל 'מע ירשת-לולא 'ד"בח יגהנמ רצוא') ןונחתב היולת ותרימאש יברה שדיח ,ונכלמ וניבא ןיינעל .(357
לש ןיינמב ןתח היה מ"שת הילדג םוצבש 865 'מע א"ח מ"שת שדוק-תוחיש ןייע לבא .ה"לשת ירשת 'ו תחישמ
םג האר .ש"ייע ,ונכלמ וניבא רמול יברה הרוה ע"ומש רחא שידק רמול ודמעשכו ,תוחילס ורמא אל ןכלו יברה
.(ט"ס סק 'מע םש 'רצוא'

.ה"לש רוציק 'סמ אבומ (9

ספדנה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כמ "תורוקמו םימעט טוקל"ו ,53 'מע םיגהנמה רפס ,ד"בח-ללוכ חול פ"ע (10
.'ד"בח גהנמ יפ-לע תוחילסה רדס' ףוסב

ספדנכ "תעדוהש ומכ" אלו ,'ד"בח גהנמ - תוחילס'בו םלשה רוזחמב םוקמ לכב ספדנכ ,"תעדוהכ" וב ל"צו (11
.344 'מע 'ה תליהת רודיסב

ןושארה זורחמ קלח םירזוח - תוספדנה תוחילס לש עירכמה םבורב" 'ןומזפ' ףוסב .'ןומזפ' גוסמ טויפ (12
ךא ,(ל"נה 'תורוקמו םימעט טוקל'ב 4 הרעה) ןושארה זורחה לכ תא םירזוח טויפה ףוסבו "ורבחל זורח ןיב
.תיבל תיב ןיב ןושארה זורחה לכ תא רזח יברהש רורב ט"משת תבטב הרשעמ ואידיוב

גהנמ - תוחילס'ב ספדנ ןכו ,קוספבכ ,'ו אלב "ךתעושיב ונדקפ" וב ל"צו .347 'מע 'ה תליהת רודיס (13
.'ד"בח

התא" ירחא .ללכב דע אלו 'ונבזעת לא' קוספה דע ,להקו ןזח ,קוספ רחא קוספ םירמואו ןוראה םיחתופ (14
.ןוראה םירגוס "וניקולא 'ה ,הנעת

.הליפתה חסונב תאז ורמא רבכש ןוויכ ". . ונרס . . ונמשא . . א"וא" םיגלדמ (15

.(זמר ןוגינ ,םינוגינה רפס) תוחילסה םויסב וז הליפת ןגנל דימת וגהנ יברה לש ןיינמב (16

ונל ןיא ,ונכלמ וניבא" :ןגנל דימת וגהנ יברה לש ןיינמב .ףוס דעו הליחתמ להקו ץ"ש וידחי ולוכ (17
.(ו ןוגינ ,םינוגינה רפס) "התא אלא ךלמ

.א"שת .י.נ ,א"ות רודיסל ןוקיתה חול - (קורושב 'כ-הו אבשב 'ז-ה) תויוכז :ל"צ

ןוילג ,ןילקורב 'הרות לידגי' ץבוק .גסק 'מע ב"ח ר"ומדא ק"כ ק"גא הארו .45 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס (18
.זלק 'מע חנ

.םש םיגהנמה רפס (19

,י 'יס א"ח םיאולימה רעש) קדצ-חמצ ת"ושב השעמל אבוהו ,רמואש ימ שי םשב ו"ס ו"סקת 'יס ע"וש (20
םילשהל ותעדב ןיאש ימל ה"הד םייחה-ךרד רודיסמ איבה כ ק"ס ב"נשמב .(יק 'יס ח"וא ד"נשת תרודהמבו
'יס ב"ח אנינת בישמו לאוש ת"ושבו ,לודג ךרוצ םוקמב קר ט"ס א"ש םירפא-ירעש) הזב ןיליקמ שיו ,תינעתה
'ז" םג ףוריצל איבמה ל"נה צ"צה ת"ושמ עמשמ ןכ הרואכלו ,ללכב ןיליקמ זע 'יס אינעד אתסקרפא ת"ושו חנ
.(ליגרכ ולכאי כ"חאש רבודמ ירהש "רועישכמ תוחפ ולכאש

.דע 'יס ב"ח רזעלא-תחנמ ת"ושו אכ ק"ס ףוס ו"סקת 'יס הרורב-הנשממ ,הילדג םוצב ד"בח ללוכ חול (21

.זק ףיעס ח רעש םירפא-ירעש (22

.ץ"שה םע קר רמואש ,םש םירפא-ירעשב ש"מכ אלדו .18 ע"ס מ ןויליג 'תורשקתה' ,ץ"שה םע םייסו (23

.הילדג םוצ ,ד"בח-ללוכ חול (24

.ב"תו זומתב ז"יל רשקב 63 הרעה 547 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפסב אבומה פ"ע (25

ןתיל שי תינעתה םויבש [ב ק"ס ו"סקת 'יס הבר הילא ,ו"נשת 'יס השמ-הטמ] םירפסב אתיאדכ ,םעטהו (26
,רדא 'םידעומה ירעש' - שממ השודקל הלעי ןכא םוי ותואב התושו לכוא וניאש המש ידכ ,הקדצל תודועסה םוכס
.המק 'מע

תועשב אלא ,העיקשה ירחא אל" :םשו .216 'מע א ךרכ םירוביד-יטוקלמ) הרעהבו 48 'מע םיגהנמה רפס (27
.(םש העיקשה ינפל העש יצחכ דע ךרעל אוהו "באב העשתב 7 העשבו זומתב רשע-העבשב 8 העשב לשמל ,תורחואמה
"הליענ ןהב ןיאש" תוינעתבש ,(א"ס טכק 'יס ז"הדא ע"ושב הכלהל האבוה .ב"עס,וכ תינעת) 'מגה פ"ע תאזו
."המחה תעיקשל ךומס" קר החנמ ללפתהל םיגהונ

.ד"בח-ללוכ חול (28

רבתסמ .'ותיעב רבד' חול - וז הליפתב ללכ כ"נ םניאש םויכ ק"הראב 'וכו ןילופ ידיסח גהנמכ אלש) םש (29
ךכ םיגהונל שי הרואכלו .(ד ק"ס םש םייחה-ףכ 'עו .רוחיאב החנמ ללפתהל םיליגרש ןוויכ הזמ וענמנש
,ח"בה פ"ע ,ז ק"ס םש םייחה-ףכ) העיקשה ינפלש העש יצח ךות אלא םייפכ אשיל אלש םידרפסהכ פ"כע דיפקהל
-יעטנו ,נ"שו 550 'מע םידעומ - ףסוי-טוקלי הארו ."החנמל ךומס" ד"ע ,ל"נה 'מגבש 'ךומס' 'יפ והזש
םירפסב ואבוה ןכ .ךליאו החנמה גלפמ ןיליקמה םיזנכשאהכ אלו ,(נ"שו ו"ס ג"יפ םירצמה-ןיב 'לה לאירבג
האר ,כ"כ דיפקהל ןיא הזב הרואכלו ,כ"נל יוארה ןמזה ינפל ונכרב א"וא ץ"שה תרימא תודוא תועד םש ל"נה
.םש א"מרהמ טכק ס"וס ז"הדא ע"ושב

ןכאו ,תינעתה םהילע השקש הלאכ שי דימת ירהש ,כ"הצ רחאל ןמז-ךשמ תיברע תליפת רחאל ןיא ,ןבומכ (30
ב"רת 'יס םירפא-הטמב הארו ,ךרוצ אלל םידקהל ןיא ךדיאמ ךא .םדקומ יד תיברע יברה ללפתה תוינעת יאצומב
.ט"כסזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il