- ג"ער - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה תבטב ו"ט * יחיו 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תורעהו תובוגת תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


ונתדובעב - "קזחתנו קזח קזח"
תולגה ןמזב


םייח ,קספה םהל ןיאש ןפואב אוה ותתימאל םייחה ןיינע
לש ותריטפ רחאל םגש שיגדהל אב ונתשרפ לש המש * םייחצנ
לש יתימאה וניינע * "בקעי יחיו"ד ןיינעה ךשמנ בקעי
דובעישה ןמזב אקווד יוטיב ידיל ןכ-םג אב "םייחב וערז"
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ *


הרות) לארשי גהנמכו ,הרותב םלש רפס םימייסמ הבש - "קזח תבש" איה יחיו תשרפ תבש
םהיניינע לכב ףקותו קזוח - 3"קזחתנו קזח קזח" להקה לכ זירכמ 2האירקה םויסבש (1איה
.דחי םג תוינחורבו תוימשגב ,לארשי ינב לש

4ןושארה (רפס םויס לע) "קזח" ותויהל קר אל - יחיו תשרפד "קזח"ב תדחוימ הלעמו
:"בקעי יחיו" - 6רפסה םויסבש השרפה ןכות דצמ םג אלא ,5הרותבש

,"בקעי יחיו7ל"זח ישרדמב אתיא - "הנש הרשע-עבש םירצמ ץראב בקעי יחיו" שוריפב
םג זמורמכ ,8םירצמ ץראב יחש הנש הרשע עבש ךשמב ויה ,םיבוט םייח םהש םייתימא םייח
דעו ,(10"םיערו טעמ" ויהש הז ינפלש םינשה ןכ-ןיאש-המ) 9"בוט" אירטמיגב ז"י - םרפסמב
.11"הבוטב וימי לכ וליאכ" וייח תונש ךשמ לכ םג ומלשנ םדי-לעש

ינפמ . . הרות לש תוישרפ לכמ המותס וז השרפ המל" םעטה רואיבב 12שרדמב וניצמ ןכו
."םלועבש תורצ לכ ונממ םתסש

תשרפ לש המויסב "קזחתנו קזח קזח"ד הזרכהה ידי-לע השענש קוזיחה לדוג ןבומ הזמו
םש לעו ,"לארשי" ארקנש ,"בקעי" תמגודב אוהש) לארשימ דחאו דחא לכ לצאש - "בקעי יחיו"
לכ ונממ םתסש" ,"(בקעי) יחיו"ד בצמו דמעמ השענ (13לארשימ דחאו דחא לכ םג ארקנ הז
תוימשגב םיבוט םייח ,הלגנו הארנה בוטה תומילש ולצא השענ אבהלו ןאכמו ,"םלועבש תורצ
."הבוטב וימי לכ"ש דעו ,דחי םג תוינחורבו

:השרפה ךשמהל תוכיישהו רשקה ןבומ וניא ןיידע ,םנמא

וברקיו" רמאנ וירחאלש קוספב דימ ,ירה - "בקעי יחיו" רמאנ השרפה תלחתהבש יפ-לע-ףא
,14השנמו םירפאל בקעי לש ותכרב) השרפה ךשמהבש םיניינעה ראש ןכו ,"תומל לארשי ימי
השרפה םויסל (בורק) דע ,בקעי לש ותתימל תוכיישבו רשקב םה (15וינבל בקעי לש ותכרבו
.16הלפכמה תרעמב ותרובקו בקעי תתימ תודוא רבודמ הבש

:הזמ הריתיו

וז השרפ המל" (17ארקמ לש וטושפ) י"שר שרפמ ,"בקעי יחיו" ,השרפה תלחתהב וליפא
דובעשה תרצמ לארשי לש םבלו םהיניע ומתסנ וניבא בקעי רטפנש ןוויכש יפל ,המותס
םגש ,ונייה ,"ונממ םתסנו וינבל ץקה תא תולגל שקיבש רחא רבד .18םדבעשל וליחתהש
.ץקה תמיתסו דובעשה תלחתה ,בוטה ךפיהד םיניינע וזמרנ השרפה תלחתהב

הז שרפמ י"שרש אלא) 19ושוריפ י"שר איבמ ונממש 12שרדמה ירבדב םינייעמשכ טרפבו
בקעי רטפנש ןוויכ אלא ,הרותבש תוישרפ לכמ המותס וז השרפ המל" - (20ארקמ לש וטושפב
םתסנו ץקה תולגל בקעי שקיבש ,המותס המל רחא רבד .לארשי לע םירצמ דובעש ליחתה וניבא
םישוריפה ינש קר איבמש - "םלועבש תורצ לכ ונממ םתסש ינפמ ,המותס המל רחא רבד .ונממ
ןיינע ,("םלועבש תורצ לכ ונממ םתס") ישילשה שוריפה טימשמו ,בוטה ךפיהד םינושארה
!בוט

:21"בקעי יחיו" תשרפמ קלח םה השרפה ךשמהבש םיניינעה םגש - רואיבה תדוקנו

יחיו"ש המ והזו .22םייחצנ םייח ,קספה םהל ןיאש ןפואב - אוה ותימאל "םייח"ה ןיינע
ותריטפ ירחאל םגש שיגדהל - בקעי לש ותריטפ תודוא הנכותש השרפה תלחתהב רמאנ "בקעי
(24השרפה ךשמהב י"שר שוריפב םג אבומו) 23ארמגב אתיאדכ ,"בקעי יחיו"ד ןיינעה ךשמנ
ןיינע הלגתמ הז ידי-לעש ,25"םייחב אוה ףא םייחב וערז המ . . תמ אל וניבא בקעי"
.קספה ול ןיאש 26ותימאל םייחה

הלאשל םוקמ שיש ,ךכ ידכ דע ,יכפה בצמ םיאור תוינוציחבו יולגבש ןוויכמ :דועו תאז
הלגמ ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,23"איירבק ורבקו אייטנח וטנחו איינדפס ודפס ידכב יכו" הרותב
שרוד ינא ארקמ (שיגדמ - הבית ףיסומו) . . תמ אל וניבא בקעי"ש איה תואיצמהש תמא תרות
תאו קוחרמ ךעישומ יננה יכ לארשי תחת לאו 'ה םואנ בקעי ידבע ארית לא התאו 27רמאנש
-אקה תלילש ירה - "םייחב אוה ףא םייחב וערז המ ,וערזל אוה שיקמ ,םיבש ץראמ ךערז
28ןיד-תיבב םייקתנו רוערע וילע אציש רטש ךרד-לע ,ןיינעה ףקות רתוי השיגדמ ךתעד-אקלס
.29ךשוחה ןמ רואה ןורתיכ ,

םבלו םהיניע תמיתס לע זמרל המותס וז השרפש - י"שר שוריפל עגונב ןבומ הז ךרד-לעו
:ץקה תמיתס לעו ,דובעשה תרצמ לארשי לש

םיקולא 'ה"ב םתוקיבד דצמ - ("םייחב אוה ףא" זאש) "םייחב וערז"ד ןיינעה תתימא
שגדומ - תווצמו הרותה םויק ידי-לע ,30"םכלוכ םייח םכיקולא 'הב םיקבדה םתאו" ,"םייח
אפוג הזבו ,"דובעשה תרצ" לש בצמב [אלא ,"םלועבש תורצה לכ ונממ םתס"ש בצמב אל] רקיעב
תווצמו הרותה םויק לע ףקותה לכב םידמוע 'וכ תולגה יישק תורמלש ,ץקה תמיתסד ןפואב
31"המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלאו" ,החנמ תלפתב אורקל םיליחתמש השרפב םג שגדומכ]
תאו םמש תא וניש אלש" ,"ןיקלס ןועמשו ןבואר ,ןיתחנ ןועמשו ןבואר" 32שרדמב אתיאו ,
אלש) תיתימאו תיחצנ איה 'הב םתוקיבדש לכ ןיעל יולג ןפואב םיאור זאש ,[33"'וכ םנושל
.ותתימאל "בקעי יחיו" ,"םייחב וערז" ,(ו"ח קספהו יוניש ךייש

תילכתהו הרטמהש ןוויכמ - "בקעי יחיו"מ קלח אוה ץקה תמיתסו דובעשה תרצ םגש ,אצמנו
.ותתימאל ("םייחב וערז") "בקעי יחיו"ד ןיינעה תא תולגל איה

שדוח - וז השרפ ןירוק ובש ןמזל יחיו תשרפד תוכיישהו רשקה םג ראבל שי הז יפ-לע
.תבט

:תווצק 'ב וניצמ - תבט שדוחב

תשרדב םג זמורמכו ,"בט" תויתוא וב שיש "תבט" םשב שגדומכ ,בוט ןיינע - אסיג דחמ
היהי ירישעה") ירישעה שדוחב . . שורוושחא ךלמה לא רתסא חקליתו" 35קוספה לע 34ל"זח
שי) הלעמלש ףוגהש זמרה 37עודיכ ,"ףוגה ןמ הנהנ ףוגהש חרי" ,"תבט שדוח אוה (36"שדוק
לארשי ,דחא רבד םישענו םידחאתמש דעו ,(ארבנה שי) הטמלש ףוגה ןמ לוכיבכ הנהנ (יתימאה
.38דח אלוכ ה"בוקו

,40"רוצמב ריעה אובתו" ותביסש ,39"ירישעה םוצ" ,בוטה ךפיהד ןיינע - אסיג ךדיאלו
תומוצה 'ג ראשמ רתוי רומח תבטב הרשע ,ןכלש ,תולגהו ןברוחה ןיינע תוללכ תלחתה
.41"'וכ רחא םויל ותוחדל םילוכי ויה אל תבשב לח היה וליפא"ש

,תולגהו ןברוחה ןיינע תלחתה ,"ירישעה םוצ"ד הרטמהו תילכתהש - םהיניבש ךוויתהו
,בוטה םצעל דעו ,(תבט) בוטה תומילשל ואובי הז ידי-לעש ידכ ,איה ,בוטה ךפיהד ןפואב
םוצ"שכ - בוטה םצע ,"תבט"ד םצע"ה ונייה ,42"(הזה םויה) םצע" ארקנ תבטב ירישע ירהש
רתוי לודג בוט םוי ,43"םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל הדוהי תיבל היהי . . ירישעה
.44ךשוחה ןמ רואה ןורתיכ ,ליגרה ךרד-לעש םיבוט םימיהמ

לכל שרוש ,םירצמב) דובעשה תרצד הרטמהו תילכתהש שגדומ הבש ,יחיו תשרפמ - הזל חוכהו
,ותימאל ("םייחב וערז") "בקעי יחיו"ד ןיינעה הלגתיש ,איה ,ץקה תמיתסל דע (45תויולגה
לארשיד ימצעה רשקה תא תולגל ידכ איה תולגהו ןברוחה תלחתהש ,תבטב הרשעב הז ךרד-לעו
ומכ "הזה םויה םצעב" תבטב הרשעב רמאנש המ והזש ,ה"בקה םע
ה"בקה םע לארשיד ימצעה רשקה הלגתמו ריאמ ובש ,47"םוי לש ומוציע" ,46םירופיכה -םויב
.(50הכוראב ליעל ראבתנש ומכ) 49"ךדחייל הדיחי" ,48הדיחיה תניחב -

לח תבטב הרשעש - וז הנשב רתויב תשגדומ יחיו תשרפל תבטב הרשעד תוכיישהש ,ףיסוהל שיו
תרשפד עובשה תלחתה ,("בקעי יחיו" - עובשה תשרפב ורועישש) יחיו תשרפד ןושאר םויב
הבש) יחיו תשרפ תבש ,(51"ןתלחתב ןפוסו ןפוסב ןתלחת ץוענ") עובשה ףוס םע רושקו ,יחיו
רשע-השמחב לחש ,תבש ברעד המדקהה ירחאל ,(הפוס דעו התליחתמ ,הלוכ יחיו תשרפ ןירוק
ב לח תבש יאצומו ,בוטה תומילש ,"תבט"ד תומילשה ,52אתומלשב ארהיס אמייק ובש ,תבטב
."בוט"בש "בוט" ,תבט (ז"י) "בוט"

תומילש ליבשב איה "ירישעה םוצ"ד הרטמהו תילכתהש רתויב שגדומ וז תועיבקבש ,אצמנו
תאו קוחרמ ךעישומ יננה יכ" דועיה םייוקי זאש ,המילשהו תיתימאה הלואג - בוטה םצעו
ידכ הלוגב (בקעיל) ונאיבי . . םיבש ץראמ לארשי תא ץבקמ אוהשכ" ,"םיבש ץראמ ךערז
.שממ רשב יניעל הארנה ןפואב ,וטושפכ ,"בקעי יחיו" ,53"ויניעל וינב תא לואגל

דודיע ,חוכ תניתנ איה ,יחיו תשרפ ףוסבש "קזחתנו קזח קזח" הזרכההש ןבומ הז יפ-לע
:תולגה ןמז ךשמ לכ וניתדובעו ונישעמ תוללכל עגונב קוזיחו

(הלואגה היהת יתמ םיעדוי אלש) ץקה תמיתס לש ןפואבו ,"דובעשה תרצ"ב ,תולגב םיאצמנשכ
חוכ-תניתנהו הארוהה האב הז לעו .ו"ח ,שואיל דע ,חורה תליפנ לש בצמל אובל םילוכי -
ליבשב ,איה ,54ץקה תמיתסו "דובעשה תרצ"ד תילכתהו הרטמהש עדיל םיכירצש - יחיו תשרפד
("םייחב וערז"ש הז ידי-לע) "בקעי יחיו"ד ןיינעה תא תולגל - בוטה תומילשו יוליעה
.ותתימאל

לע םירצמ םש לע וארקנ תויכלמה לכ") םירצמ ץראב ,תולגב םיאצמנשכ םגש ,אלא ,דוע אלו
םייח ,"םירצמ ץראב בקעי יחיו"ד בצמו דמעמ תויהל לוכי ,(55"לארשיל תוריצמ םהש םש
,(םירצמ ץראב בקעי לש וייח תונש ז"י ומכ) תוימשגב םג (אלא ,תוינחורב קר אל) םיבוט
תחונמ ךותמ ,תווצמו הרותה םויק ידי-לע ,תוינחורב "בקעי יחיו"ב םג ףסותינ הז ידי-לעש
.56ףוגהו שפנה

(םיבוט םייח ,"בקעי יחיו" תויהל לוכי ,תולגה בצמו ןמז ,םירצמ ץראב םגש) הז ןיינעו
:57ולא ונימי - תולגה ןמז ףוסב רתויב שגדומ

תא תולגל ידכ ,'וכ דובעשה ישוקל דע ,"דובעשה תרצ"ל םוקמ היה תולגה ןמז תלחתהב
ףקותה לכב םידמוע תולגה יישק תורמלש ,ה"בקה םע לארשיד ימצעה רשקה ,לארשי לש םתלעמ
.ל"נכ ,תווצמהו הרותה םויק לע שפנ תוריסמל דע

השק תולג תונש (!!) םייפלאל בורק ךשמב לארשי ינב ורבעש םיניינעה לכ ירחאל ,םנמא
ימע לכ יניעל םג) יוליגה תילכתב איה לארשי לש םתלעמש יאדוובו יאדווב ירה - הרמו
,תולגה ישוקו תרצב ךרוצ דוע ןיאו ,(ץראה

,58ונרודבש ףסוי ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש העדוההו הזרכהה ירחאל טרפבו -
ןכה ודמיע" וישכעו ,59"םירותפכה חוצחצ" םג ,תולגה ןמזד הדובעה תוללכ ומייס רבכש
- 61תולג הירחא ןיאש המילשהו תיתימאה הלואגל 60"םכלוכ

לכ . . םתס"ד בצמ תויהל ךירצ (םינפ לכ לע) אבהלו ןאכמש יאדווב ירה ,ןכש ןוויכמו
עגונב ןהו ,יטרפ שיא רותב לארשימ דחאו דחא לכ לש ויתורצל עגונב ןה ,"םלועבש תורצ
לארשימ דחאו דחא לכ לצא השענ םינורחאה תולגה יעגרב םגש ,תוטשפבו ,לארשי ללכד תורצל
תולגה יעגרמ עגרו עגר לכש - "הנש הרשע עבש םירצמ ץראב בקעי יחיו"ד בצמו דמעמ
-תחא-לעו ,הנשל דע ,שדוחו עובש אל המכו -המכ-תחא-לעו ,םלש םוי אל וליפא) םינורחאה
םשב ותורקל ךייש ןכלו ,םייוניש וב שי ןמז ךשמ ותויהלש ,(ו"ח הנש ז"י אל המכו-המכ
,"(הנש) הרשע עבש"ד ןפואב (ובש םייונישה לכ םע) הז עגר השענ - 62יוניש ןושלמ "הנש"
בוטה תומילש - דימו ףכיתו ,תולגה ןמזב ךיישש יפכ בוטה תומילשל דע ,"בוט" אירטמיגב
.המילשהו תיתימאה הלואגב ,יתימאה

לא ןתי יחה" - לארשימ דחאו דחא לכ לש ותדובעב הארוהו דומילל עגונב ףיסוהל שיו
:"םירצמ ץראב בקעי יחיו" בותכש הממ - 63"ובל

םייח ,"יחיו"ד בצמו דמעמ השענ םירצמ ץראב םגש) "םירצמ ץראב 'וג יחיו"ד ןיינעה
,64הרות- ("םירצמ ץראב בקעי יחיו") בקעי לש תדחוימה ותדובע ידי-לע ,אוה ,(םיבוט
.65"יחיו"ד בצמו דמעמ תויהל לכוי םירצמ ץראב םגש חוכ תנתונ ,הרותהש ,ונייה

ןפואב הז ןיאש ,ונייה ,םירצמ ץראב םג רדוחו לעופ הרותה דומילש - רתוי תויטרפבו
םג רדוחו לעופש אלא ,הרות לש תומא 'ד ,שרדמה-תיבו תסנכה-תיבל קר ךייש הרותה דומילש
הרותה דומילד הדובעה ןיב רוביחו רשק השענש - רחא ןונגסבו ,םירצמ ץראל דע ,םלועב
ץראד בצמו דמעמל דע ,66םלעה ןושלמ םלוע) םלועה יניינעב הדובעל (ללכב השודק יניינעו)
יפ-לע םייתימא םייח ,"בקעי יחיו" םירצמ ץראב םג תויהל לוכי הז ידי-לעש ,(םירצמ
.םייחה רוקמ ,83ה"בוק םע דח לארשי םישענ הדי-לעש ,הרותה
,ב ךרכ ט"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ט"משת'ה תבטב ז"ט ,יחיו תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(154-148 'מע
.נ"שו .2 הרעה 56 'מע ב"כח ש"וקל .ז"טס ד"צרתס .פק ס"וס ח"וא ז"הדא ע"וש האר (1

ירחאלש הכרבה ינפל איה "קזח"ד הזרכההש לארשי גהנמכ) הירחאלו הינפל הכרבבו ,איסהרפבו רוביצב (2
.(קספה הבושח הניאו ,האירקה

.נ"שו .474 'מע ה"כח ש"וקל .כ"נבו ,טלק ס"וס ח"וא ע"וש האר (3

הלעמב ןושאר אוהש ,ונייה ,(דועו .א,ומשת ד"ח ד"וקל האר) הרות לש ע"וה הרותב רדס םגש עודיכ (4
.וטושפכ רדסב ןושאר םג השענ ,אלימבו ,תובישחו

קזוחהש יאדווב ירה ,(א,הכ ז"ע) "םירשי וארקנש בקעיו קחצי םהרבא רפס" ,"רשיה רפס" ארקנש טרפבו (5
-ךל אמוחנת האר) "םינבל (חוכ-תניתנו) ןמיס תובא השעמ" יכ ,י"נב לש םהיניינעב קזוח ףיסומ ובש ("קזח")
.(ב"ס ט"משת אריו פ"ש תוחישמ סרטנוק הארו .ט ךל

שממ תוכימסב האב וז הזרכהש ןוויכמ ,ירה ,ולוכ רפסה םויס םע הרושק "קזחתנו קזח קזח" הזרכההש ףאד (6
.יחיו תשרפ(ד ןכות)ל דחוימ תוכיישו רשק הל שיש ,ןבומ ,יחיו תשרפל

.נ"שו .ונתשרפ שיר המלש-הרות הכוראב האר (7

,םולשו הבוטב עבושב ויהש אלא ?דבלב הנש הרשע-עבש אלא 'יח אל יכו :ונתשרפ שיר לודגה שרדמ האר (8
ירקא אל יומוי לכ אהד יחיו ירקיא אכה" :(ב ,זטר) ונתשרפ רהז םג הארו .םייח ןהב הארש ןה ולא לוכיבכ
םירצמ ץראב בקעי יחיו ד"הה ,ןיפוסכו תואנהו ןיקונפתו ןיגונעב ןינרחא הנש הרשע עבש ךל אה 'וכ יחיו
יטוקל - (א,פק) בשיו 'פב רהוזה רמאמ לע תורעהל ןייצמש ונתשרפ שיר צ"יול יטוקל הארו) "הנש הרשע עבש
.(ךליאו המק 'מע צ"יול

.ונתשרפ שיר ט"העב האר (9

.ט,זמ שגיו (10

.ה"פ ר"אבדת (11

.ונתשרפ שיר ר"ב (12

. . (בקעי לש) ותמשנ"ש - "לארשי יקולא לא ול ארקיו" (כ,גל חלשיו) בותכה שוריפב ז"ס ק"הגא האר (13
."תומשנה לכמ הלולכה אבס לארשי תמשנ . . םלוע דעו םלועמ לארשיבש תומשנה לכמ הלולכ

.ךליאו ט,חמ (14

.ךליאו א,טמ (15

.ךליאו גל,םש (16

.דועו .דכ,םש .ח,ג תישארב י"שרפ (17

.ח"ס החישה ףוגב ןמקל האר - הזב רואיבה (18

.ש"ייע .י"שר שוריפל שרדמה ירבד ןיב םייונישה םעט רואיב - ךליאו 423 'מע ו"טח ש"וקל הכוראב האר (19

- ר"בל ןויצה שוריפה םויסב אבוה םיסופד המכבש המו) ב"ויכו ,"ושרד וניתובר" םידקמ וניאש טרפבו (20
.(םיקייודמה םיסופדו די-יבתכמ חכומדכ ,(םיסיפדמה) םיקיתעמה תפסוה ז"ה

.ךליאו 427 'מע םש ש"וקל םג האר - ןמקל אבהב (21

תמא םיקולא 'ה" (י,י 'ימרי) ש"מכ ,םייחה רוקמ - ודבל ה"בקה לצא אוה םייחה ןיינע תתימא ,ןכלו (22
רועיש - ד"ה א"פ ת"הוסי 'לה ם"במר הארו) "םייח רוקמ ךמע יכ" (י,ול םיליהת) רמואו ,"םייח םיקולא אוה
.(תבש ברעד ימויה

.ב,ה תינעת (23

.גל,טמ (24

ףוגב םג תמ אלש ,ונייה ,"היה יח לבא ,תמש םהל המדנ - אייטנח וטנחדו" :םש תינעת י"שרפמ ריעהלו (25
.(נ"שו .ךליאו 7 'ע ו"כח ש"וקל האר)

ע"ס - םש תינעתל) צ"יול תרות הארו ."בקעיל תמא ןתת" ש"מכ ,תמאה תדמ איה בקעי לש ותדמש ,ריעהל (26
."תמ אל בקעי" תובית אוה "בקעיל תמא"ש (ז

.י,ל הימרי (27

.ב"כקס םש ע"מס .ז"ס םש .ומ ס"ר מ"וח ע"ושוט האר (28

.גי,ב תלהוק (29

.ד"לפס נ"רדא הארו .ד,ד ןנחתאו (30

.תומש פ"ר (31

.נ"שו .ה,ב"לפ ר"קיו (32

ד"ספכ ,דבלב תוינוציחב ז"ה - 'וכ םנושלו םמש וניש תוינוציחבו יולגבש ולאכ םנשי םא וליפאו (33
"תוריבעה ןמ קחרתהלו תווצמה לכ תושעל ,לארשימ תויהל" לארשימ א"ואכ לש יתימאה ונוצרש תמא-תרותד
.(ב"פס ןישוריג 'לה ם"במר)

.פ"הע י"שרפב אבוה .א,גי הליגמ (34

.זט,ב רתסא (35

.בל,זכ יתוקוחב (36

.נ"שו .ךליאו 382 'מע ו"טח ש"וקל האר (37

.א,גע ג"חז האר (38

.טי,ח 'ירכז (39

.ה,בנ הימרי .ב,הכ ב"מ (40

.נ"קתס ח"ואוטל י"בב אבוה .תוינעת תוכלה םהרדובא (41

.(םש י"בו םהרדובא) הזה םויה םצעב וב רמאנש פ"כהוי ומכ תבש החוד היה הז םעטמו - .ב,דכ לאקזחי (42

.תוינעת 'לה ףוס ם"במר הארו .םש 'ירכז (43

"יכשח היגי 'יוהו" ,ךשוחה תכיפהד ןיינעה שגדומ םהבש ,הכונח ימיב - תבט שדוח שארו תלחתהש ריעהל (44
.(מ"כבו .ךליאו ב,מ ץקמ א"ות האר)

.נ"שו .91 'מע ז"טח ש"וקל .ה ,ז"טפ ר"ב האר (45

ירישעה שדוחב" אוה "ירישעה םוצ"ש ,אלא ,דוע אלו ,"שדוחל רושעב" םה ירישעה םוצו פ"כהויש ריעהל (46
םוצ"ב תשגדומ - "שדוק היהי ירישעה" - "ירישע"ד תומילשהש ,ונייה ,ירישעבש ירישע ,"שדוחל רושעב
.ךשוחה ןמ רואה ןורתיד יוליעה דצמ והזש ,ל"יד ,פ"כהויב רשאמ רתוי דוע "ירישעה

.ד-ג"ה א"פ הבושת 'לה ם"במר האר (47

.נ"שו .א"ס ו"משת פ"כהויע תכרב האר (48

שפנבש הדיחי 'יחב ריאמ תולגה ןמזב אקוודש (ךליאו 118 'מע ט"שת מ"הס) ט"שת הנשי ינא ה"ד האר (49
לארשי ודמע הז חוכבו" :םשו .ס"א תומצעב דימת הקובדש ךדחייל הדיחי . . ךב הקובדו הקובח םירמוא הילעש
ךישממו ,"'וכ ןוויו ידמ תולגב לארשי ודמע הז חכבו ,'וכ םנושל םמש וניש אלש םירצמ תולגב 'יוהל םינמאנ
.אחישמ תובקעב לפוכמו לופכ ךשוח ןורחאה הז תולגל עגונב ראבל

.ט"משת ,תבטב הרשע יחיו 'פ 'א םויו ,תבט 'ט שגיו פ"ש תוחישמ סרטנוק (50

.ז"מ א"פ הריצי רפס (51

.וכ,ו"טפ ר"ומש .א"ער,הפ ב"ח .א"ער,נק א"ח רהז האר (52

.םש תינעת י"שרפ (53

תעידי ןמ לודג קזנ ךשמיש" - ץקה תמיתסד יוליעה רואיבב (ונתשרפ שיר) רקי-ילכה שוריפמ םג ריעהל (54
עבק לש הבישי בשיל ושקביו . . הלואגה לע שקבל 'ה ינפ תא ושרדי אל םהימיב היהת אל הלואגהש . . ץקה
ןורחאה ץקה 'ה םתחו םתס כ"ע ,הלואגה ןמ םישאייתמכו םיבשותכ םתוצראב הזוחא םהל תויהל םימעה תוצראב
םיכחמ ויהיו םימעה תוצראב םיבשות תויהל ושקבי אלו ,םכלמ דוד תאו 'ה ינפ תא ושקבי רודו רוד לכבש ידכ
הלואגה תא לעופב םיאיבמו םירהממ ז"יעש ,הלואגל השקבה תא תררועמ ץקה תמיתסש ,ונייה ,"דימת ותעושי ץק
.("המש םחינמ ה"בקה כ"ע םצרא לא םאיבהל בל לכב 'ה ינפ תא ןישרוד ןניא"ש ןוויכמד)

.45 הרעהבש ר"ב (55

.ט"פר הבושת 'לה ם"במר האר (56

תומיל הנוכה ,םימיה תירחאב םכתא ארקי רשא תא ש"מ"ש ,(ונתשרפ שיר) ייחב וניבר 'יפמ םג ריעהל (57
ישילשה ונתולגל זמר םה וירקמו בקעי יניינע לכ יכ ,םויה וב םידמוע ונאש ךוראה הזה תולגה ץקב חישמה
."'וכ הזה

תאזה ץראה ןמ םכתא הלעהו םכתא דוקפי דוקפ םיקולא"ש ףסוי לש ותחטבה - איה יחיו 'פ םויסש ,ריעהל (58
תיתימאה הלואגל דע ,תולואגה לכל שרש איהש ,מ"יצי לע החטבה ,"בקעילו קחציל םהרבאל עבשנ רשא ץראה לא
."תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" - המילשהו

השרפה םויסש (ךליאו 474 'מע ה"כח ש"וקל .ז"משת יחיו פ"ש תוחישמ סרטנוק) א"קמב ראובמהמ םג ריעהלו
דחי ראשנ ףסויש הדבועהש - "םירצמב ןוראב םשיו" אוה ("קזחתנו קזח קזח" הזרכהה האב הזל תוכימסבש) שממ
,*תולגה ןמזב לארשי לש םתדובעל קוזיח תנתונ (לארשי ץראל דימ והולעהש בקעיכ אלד) םירצמ ץראב י"נב םע
םילשהל חוכ-תניתנו קוזיח ,(םירצמ) ץראל ץוחב - ונרודבש ףסוי לש דובכ ותחונמ םוקמש ,ונרודב םג שגדומכ
- ונשארב ונרודבש ףסויו ,הלואגה לא תולגהמ םיאצויש דע ,םינורחאה תולגה יעגרב וניתדובעו ונישעמ
.**"רפע ינכוש וננרו וציקה"

----------

םש הרבקאו . . ךרדב . . לחר ילע התמ ןדפמ יאובב ינאו" (ז,חמ) ונתשרפ תלחתהב ש"מ - רבדל אמגוד (*
. . םימחר םהילע תשקבמו הכובו הרבק לע לחר תאצי . . הינבל הרזעל אהתש םש היתרבק רובידה פ"ע" ,"'וג
ץוחב ראשהל לחר לש השפנ תוריסמ ,(פ"הע י"שרפ) "םלובגל םינב ובשו 'וג ךתלועפל רכש שי הבישמ ה"בקהו
ג"הוש םג האר) לחר לש הנב - ףסויב ז"דעו ,(ט"משת יחיו ש"וקל הכוראב האר) הינבל דומעל ליבשב ץראל
.('בה

א"י תואלמב שידקה תרימא םויס ,אוה ,וז תבשמ ךרבתמש ,תבט (לארשיל בוט) ך"א ,ישימח םויש ריעהל (**
זמרהמ ריעהלו .(ונרודבש ףסוי ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותב) ע"יז ע"נ תינקדצה תינברה לש התוקלתסהל שדוח
םש ש"וקלב אבוה) א"שרהמ ג"אדחבו ךליאו א"עס,בכ ןירדהנס האר) "םירוענ תשא" ,לחר תריטפ ד"ע ונתשרפב
.'אה ג"הוש ליעל םג הארו .((ד"ס.ט"פרת ת"חמש תחיש האר (59

.נ"שו .טער 'מע ד"ח ולש ק"גא (60

.(ב,זטק םיחספ - רמאנו ג"ה ה"דותב אבוה) א ,וט חלשב אתליכמ האר (61

.דועו ,ט"יפ ד"ח ק"הובע (62

.ב,ז תלהוק (63

קחצי לש וניינע ,ח"מג - םהרבא לש וניינע :ח"מגו הדובע הרותד ןיווקה 'ג דגנכ םה תובאה 'גש עודיכ (64
פ"ר ת"הע תוקומע הלגמ .(ופוסב) נר ןפוא תוקומע הלגמ) הרות - בקעי לש וניינעו ,"המימת הלוע" ,הדובע -
.(דועו .ךל-ךל

תונש רחבמ היהי ,תובאה ריחב ,וניבא בקעיש ןכתיה צ"צה תלאש לע ןקזה וניבר לש הנעמהמ םג ריעהל (65
- שרדמב אתיאו ,הנשג וינפל תורוהל ףסוי לא וינפל חלש הדוהי תאו ביתכ" - םירצמ ץראב רגש הנש ז"י וייח
,שריפו ,"הרותב םיגוה םיטבשה ויהישו הרות םש אהתש דומלת תיב ול ןיקתהל הימחנ ר"א - י"שרב אבומ
םויה") "יחיו" השענ םירצמב םג הנה ז"יעו ,ה"בקהל םיברקתמ הרותה דומיל י"עש ,"הנשוג וינפל תורוהל"
.(ךליאו 160 'מע י"ח ש"וקל הכוראב הארו .תבט י"ח "םוי

.מ"כבו .ד,זל חלש ת"וקל (66


תונש םייפלאל בורק ךשמב לארשי ינב ורבעש םיניינעה לכ ירחאל
איה לארשי לש םתלעמש יאדוובו יאדווב ירה - הרמו השק תולג
!יוליגה תילכתב

ןה ,"םלועבש תורצ לכ . . םתס"ד בצמ תויהל ךירצ אבהלו ןאכמ
עגונב ןהו ,יטרפ שיא רותב לארשימ דחאו דחא לכ לש ויתורצל עגונב
לארשי ללכד תורצל

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


רדג ךייש היהי אל אובל-דיתעל
םדאה לע יוויצ


?הרותה תויחצנל הריתס ,אובל-דיתעל תווצמה לוטיבב ןיאה

[...] "אובל דיתעל תולטב תווצמ" תועד המכלש עודי

,הרותה תויחצינל הריתסב וניא "אובל דיתעל תולטב תווצמ"ד ןיינעהש רמול רשפא הרואכל
אוה ("םלוע דע ןתושעל ונא ןיווצמ הרותה ירבד לכש") הרותה תויחצינד רדגהש ןוויכ
(אבה םלועל) רחמל"ד ןמזל עגונב אלו ,"םתושעל םויה"ד ןמזה ךשמ לכל עגונב הליחתכלמ
.תולטב תווצמ זאש ,תומילשה תילכתב הרותה ירבד לכד יוויצה םייקתנש ירחאל ,"םרכש לבקל

:יכ ,קיפסמ וניא הז רואיב ,לבא

,תופלחומ ויהי אלש ("יניסמ השמל ול ונתינש תווצמה") הרותה תווצמבש תויחצינהל םעטה
ןוצרהש ,ונייה ,ה"בקה לש ונוצר ןתויהל ,אוה ,"םימלוע ימלועלו םלועל תדמוע הווצמ"
זאש] תומילשב ויהיש םלועהו םדאה תא ךכזלו ררבל ,תרחא תילכתו הרטמ ליבשב וניא תווצמד
אלש וא ,תורחא תווצמ וכרטצי רתוי תילענ אגרדל םילעתמ םלועהו םדאהשכש רמול םוקמ שי
[...] הפסוה וא ןועריג ,יוניש וב ןיא ,ןכלש ,ומצע דצמ ןוצר אלא ,[ללכ תווצמל וכרטצי

,"םתושעל םויה"ד ןמזה ךשמב קר איה הרותה תווצמד תויחצינהש רמול ןיאש ןבומ הזמו
תלטבתמ ("םרכש לבקל רחמל") הז ירחאלו ,םלועה רוריבב לארשי לש םתדובעב ךרוצ שישכ
וניאו יולת וניאש יחצינ ןיינע אוה ה"בקה לש ל"נה ונוצרש ןוויכ - תווצמה תואיצמ
.םלועהו םדאה בצמב םייונישל םאתהב הנתשמ

ימלועלו םלועל תדמוע הווצמ איהש הרותב שרופמו רורב רבד"ש ןוויכ :הז יפ-לעו
?"אובל דיתעל תולטב תווצמ"ש ןכתיי ךיא ,"םימלוע

"תווצמ") םדאהל יוויצהל עגונב אלא וניא "אובל דיתעל תולטב תווצמ"ד שוריפה [...]
(תווצמה םויקב ותדובע רמג ירחאל) םדא תמש ןוויכ"ש ,(םדאל יוויצ אוה ןרדיגש ,אקייד
וניתדובעו ונישעמ רמג ירחאל) היחתה םלועב םגש ,ונייה ,"תווצמה ןמ ישפוח (םדאה) השענ
תואיצמ לבא ,תווצמה םויקד יוויצ וילע ןיא ("םתושעל םויה"ד ןמזה ךשמב תווצמה םויקב
רותב אל ,"םימלוע ימלועלו םלועל תדמוע הווצמ" ,יחצינ םויקב איה המצעלשכ תווצמה
.ה"בקה לש ונוצר רותב אלא ,םדאל יוויצ

:הזב הרבסההו

וילע לפונ זאש ,ומצע ינפב תואיצמ אוה םדאהשכ קר ךייש - םדאהל יוויצ ,"תווצמ"ד רדגה
םדאה לש ותדובע תמלשנש ירחאל לבא .ה"בקה לש ונוצר יפ-לע גהנתהל ה"בקה יוויצ לש רדג
דמעמב השענו ,ה"בקה לש ונוצרב הרודח (ובש םיטרפה לכ) ותואיצמ לכש ,תווצמה םויקב
לארשי" ,תחא תואיצמ םישענש דע ,ה"בקה םע רוביחו (אתווצ ןושלמ הווצמ) אתווצ לש בצמו
- אובל דיתעל יולגבו לעופב היהיש יפכ ,"דח אלוכ אוה -ךירב-אשדוקו (אתיירוא ידי-לע)
תואיצמ אוהש ,םא יכ ,(ומצע ינפב תואיצמ וניאש ןוויכ) םדאל יוויצד רדגה ךייש אל
.תווצמהד תואיצמה ידי-לע (אליממ ךרדב) לעופב םייקתמ יאדוובש ,ה"בקה לש ונוצר
(םלועל ןילטב ןניאש הפ-לעבש הרות לש תוכלה ןיינעב סרטנוק)

רקיעה אוה השעמה


םגו הלגנ םג דומלל עבתנ דיסח
תודיסח


תודיסח לש תויח ךותמ תויהל ךירצ הלגנה דומיל

- תודיסחה תרות דומיל ןהו הלגנה תרות דומיל ןה ונתיאמ דחאו דחא לכמ עבות ןקזה ונבר
הז בויחש ,הרותה דומילב דחאו דחא לכ לש ובויח תודוא הרות דומלת תוכלהב קסופש יפכ
רתסנ ןהו הרותד הלגנ ןה ,הרותה תועוצקמ לכ לע אלא ,הרותב דחוימ עוצקמ לע וניא
.הרותד

עוועראפ" ,ךדיאל וא ,הז וקב הבוח-ידי תאצל םיצורש "םידיסח ץיפש" םנשישכ :אלימבו
תויהל ךירצ אלא ,אה אלו אה אל :םהל םירמוא - הז וקב הבוח ידי תאצל םיצורש "םידיסח
.אקווד וידחי םידחאתמש יפכ ,תודיסחה תרותו הלגנה תרותד תורואה ינש ,אקווד "רוא-ינש"

אלל הרותד הלגנ דומילב קפתסהל רשפא-יאש םשכש ,רתוי תויטרפב שיגדהלו ףיסוהל שיו
הלגנ ,ןכש ,הרותד הלגנ אלל הרותד רתסנ דומילב קפתסהל רשפא-יא םג ךכ ,הרותד רתסנ
רשפא-יאש םשכו ,"אתיירואד אתמשנ"ו "הרות יפוג" ,המשנו ףוג ומכ םה הרותד רתסנו הרותד
אתמשנ םא יכ ,(הנווכה וז אלש ןוויכ) ףוג אלב המשנל םג רשפא-יא ךכ ,המשנ ילב ףוגל
.הרות יפוג םע דחיב אתיירואד

וניבר ק"כ שיגדמו עבות ,המויסב ןהו התלחתהב ןה ,אינתה רפסבש שדוקה-תרגיאבש ,ריעהלו
ולוכ ס"שה לכ תמלשה" - התליחתב :ס"שה תקולח - הרותד הלגנ דומיל תודוא דחוימב ןקזה
הנש לכב ס"שה לכ רומגל" - המויסבו ,"הנשב הנש ידמ . . ש"נאמ םיניינמו תורייע בורב
."'וכו תותכסמה קלחל ריעו ריע לכבו הנשו

םג ףקותב עבת ןקזה ונברש םנכותש ,הז ןיינעב םירופיס המכ ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיס ןכו
.הלגנה תרות דומיל

םיטרפ המכו המכ ראבמש ,ע"נ (ב"שרהומ) ר"ומדא ק"כל םייחה ץע סרטנוקב הז ךרד-לעו
הלגנב קוסעל ךירצ ןהבש םויב תועש המכו המכ ועבוקב ,הלגנה תרותד דומילה ןפואל עגונב
.תודיסחה תרות דומילל םויב תועש המכ עבוקש םשכ ,הרותד

לש הלהואב םיאצמנה הלאמ טרפבו ,ללכב םידיסחה לכמ ךכ לכ ףקותב םיעבות הז םעטמו
הלגנ דומילב רתויב הדמתהו הדיקש םלצא היהתש - תויטרפ יטרפב הבישיה ידימלתמו ,הרות
דצמ "טייקידעבעל"ו תויח קר אל) "טייקידעבעל"ו תויח ךותמ היהי דומילהש ,אלא ,הרותד
.הלגנה דומילב תודיסחה תרות הפיסומש ("טייקידעבעל"ו תויח םג אלא ,ולש הנבהה

,ונייה ,חוכ-תניתנ םג (הב שי אלא ,דבלב העיבת קר אל) איה םייברה לש "העיבת"ה ירהו
לש ותוכזו ותבוח ,ןכש ןוויכו [...] דחיב תודיסחו הלגנ דומלל םישורדה תוחוכה ונתינש
ןוויכ ,(התוחפ אל הדימב) הרותד הלגנ םג אלא ,תודיסחה תרות קר אל דומלל דחאו דחא לכ
.םהינש לע חוכ םינתונו םיעבותש
יתלב - 243-241 'מע ,א קלח ,ב"ישת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' - ב"ישת'ה תבטב ד"כ תודעוותהמ)
(הגומ

יבר יצוצינ


הזב אל ויריסא תאו


םיאכלחה תקוצמל דחוימב רע יברה היה דימתמו זאמ
םהל עייסל ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,לדתשהו םיאכדנהו
-יתבב םיבשויה םג םהיניב * החמשו רוא םהילא איבהלו
גח ימיב רקיעב וידיסח תא רגשל יברה גהנ םהילא ,אלכה
ךכב יברה האר ,אוה רשאב ידוהי לכל הגאדל רבעמ * דעומו
,הרצק המישר * םבצממ םצוליחל עייסי רשא יכוניח ילכ םג
זלק ןויליגל המלשה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

יברה ררוע (621 'מע 'א ךרכ מ"שת שדוק-תוחיש) מ"שת הכונח תבש ,בשיו תשרפ תבש יאצומב
:רמא ,הלא םירובידל ךשמהב .'הכונח עצבמ' תרגסמב תוליעפה תרבגה לע

לודגמ ,ידוהי לכ םע ךכב לועפל שיש - "הכונח עצבמ" עגונב ליעל רומאה לכ
םירוסאה-תיבב םיאצמנה ולאל עגונב דחוימב עגונ - החמש לש ןפואב ,ןטק דעו
תופסותל םיקוקז םהש םושמ ,הזב אצויכו ,ןלציל-אנמחר (םיאפורה-תיבב וא)
.ךופה בצמ םלצא םייק עבטה ךרדב םבצמו םדמעמ דצמש םושמ החמש

ףאש םהילע לועפל ידכ זוע רתיבו תאש רתיב תויהל הכירצ החמשהש ןבומ ךכמ
תאש רתיב החמש היהת הלעמל םגש רבדה לעופ זאו ,הלודג החמשב ויהי םה
.זוע רתיבו

,יוושכעה ובצמב ידוהיה ותוא אצמנ "תיטרפ החגשה"ב יאדוובש יפ-לע-ףאו
סופורסונרוט") יוגה לש ותלאשכ אלש תויהל הכירצ ידוהי לש השיגה ירה
וניא המ ינפמ ,אוה םיינע בהוא םכיקולא םא" :אביקע יבר תא ("עשרה
:השוריפ יוגה תלאש :רמולכ .אביקע יבר לש ותבושתל םאתהב אלא ?"םסנרפמ
- רכשה ךפיה ול עיגמש עבוק ךורע-ןחלושש בצמב ודימעה ךרבתי םשהש ןוויכמ
!?'וכו םימחר ךותמ החמש ול איבמו ברעתמ ךנהש ןכתייה

ונב לע סעכש םדו רשב ךלמל ,המוד רבדה המל לשמ" :התיה אביקע יבר תבושתו
םדא ךלהו .ותוקשהל אלשו וליכאהל אלש וילע הוויצו םירוסאה-תיבב ושבחו
יבר םייסו !?(ההימתב) ול רגשמ ןורוד אל ךלמה עמששכ ,והקשהו וליכאהו דחא
םשהש תורמל םסנרפל הבוחה ונילע תלטומ ןכלו "םינב ןייורק ןנא" :אביקע
.םיינעל םאשע ךרבתי

ןפואב ונבב באה גהנ דציכ הנשמ אלש לילעב הלוע אביקע יבר ירבדמ :רמולכ
תועיבשו לודג גנוע ךכב ול םימרוג (הזכש בצמו דמעמל ונב תא איבהש) יולג
.ןבה ןורסח תא םיאלממ רשאכ ןוצר

בצמו דמעמב אצמנש ידוהיל רסחה תא םיאלממש ךכ ידי-לע :ונניינעב םג ךכו
ןפואב עצבתמ הזשכ אקווד והזש ,ומשל יוארה ןורסיחה יולימ והזש דע ,הזכש
- החמש לש בצמו דמעמב דומעיש הלה לצא םילעופו הלבגהו הדידממ הלעמלש
.הלעמל הלודג החמש זא םימרוג

לכב תחאו דחא לכל ריבסהל תומיאתמ תויתוא אוצמל ןתינש אוה רורב רבדו
לכבש הרבסההמ לחה .החמשב םייורש תויהל םיכירצש םייוצמ םה םהב בצמו דמעמ
ןבומכ) 'ה תא םיכרבמ ןהב תוכרב רפסמ םירמוא רחשה תוכרבב םויו םוי
החמש לש ןיינעב אקווד ךייש הכרבה ןיינע לכשכ (תולימה לש טושפה שוריפמ
- "םלועב אקיפס קפסו קפס םוש ילב" זאש ,תוכלמו םשב םיכרבמשכ טרפבו
!ןכ רבדהש

תיתימא תוריחל הווקתו דודיע

יפכ םג ידוהיה תלעמ - וז הדוקנ לע יברה דמע (ו"לשת חספה גח ברע) ןכל םדוק םינש רפסמ
- ל"ז ןיבר קחצי רמ זאד לארשי תלשממ שארל בתכש תרגיאב - ריסא לש בצמו דמעמב אוהש
המסרפתה תרגיאה) אלכה-יתבבו ל"הצ יסיסבב םירופב רקבל ד"בח ידיסחל רשיאש לע הדות
.(73 'מע ,לדנימ ןסינ ברה לש ונויכראמ "רוא יצוצינ" רפסב הנורחאלתודיסחה ינייעממ


יחיו תשרפ


םימיה תירחאב םכתא ארקי רשא תא םכל הדיגאו ופסאה
(א,טמ)

(י"שר) הניכש ונממ הקלתסנו ,ץקה תא תולגל שקיב :םכל הדיגאו

היה בקעיש ןוויכש ןבומ ,וינבל ץקה תא תולגל בקעימ ה"בקה ענמ ,לעופבש יפ-לע-ףא
.ןוילעה ןוצר יפכ היה ולש "שקיב"ה םגש ירה ,ןוילעה ןוצרל הבכרמ

וז זאש ,הרותב בתכנ רבדהשכ טרפבו ,םקיר תרזוח הנניא קידצ תשקבש עודי ,וזמ הרתי
.תורודה לכל תיחצנ הארוה

יוליג" היהיש שקבלו תוצרל ונילע םג ךכ ,ץקה תא תולגל שקיב בקעיש םשכ :םירבדה רואיב
ךבושב וניניע הניזחתו" ,"חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" רמאמכ .חישמה תאיב - "ץקה
."םימחרב ןויצל

םירמוא רשאכש לילעב הארנכ .ארובה תדובעב בר דודיעו עויס תנתונ המצעל איהשכ וז השקב
ירה - (וישכע חישמ םיצור ונא) "ואנ חישמ טנאוו יוו"ו ,"אב חישמ הנה הנה" יכ ידוהיל
.הלואגה תא ו"ח בכעל לוכיש ןיינע לכ וילעמ לטבל וזרזמו ותוא ררועמ הז
(228 'מע ,כ ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ח,טמ) ךיביא ףרעב ךדי ךיחא ךודוי התא הדוהי

.שפנה םצעמ םיאבה לוטיבהו האדוהל זמור - "הדוהי"

.(יוליג - חכונ ןושל ועמשמ ,התא) וז הניחב תולגתהל זמור - "התא הדוהי"

הנפמ ,ךבש ערה - ךיביוא יזא ,שפנה םצע תניחב תילגתמש העשב - "ךיביוא ףרועב ךדי"
ערה ןמ לארשי וחרב זאש ,םירצמ תאיצי ןמזב היהש יפכ אל .ךינפמ "חרוב"ו ופרוע תא ךילא
לטבתמו החדנש אוה ערה המשנה םצע תולגתה ידי-לע ;ופקותב ראשנ ערהו "םעה חרב יכ" -
.ירמגל
(איתת 'מע ,ב ךרכ ב"רעת ךשמה)

* * *

.המלשו דוד לע איה הנווכהו "'וג הדוהימ טבש רוסי אל" רמאנ 'י קוספב ןמקל

חישמה תאיב ינפל דועש ,ךכל תזמור "הדוהימ טבש רוסי אל"ל "ךיביוא ףרועב ךדי" תמידק
לע דחפו המיא לופיתש הזכ בצמל הכזנ ,תולגה ןמזב רבכ ונייהו ,(המלשו דוד ערזמ היהיש)
.וניאנוש
(111-110 'מע ח"לשת ףרוח םיסרטנוק)


(ט,טמ) הדוהי הירא רוג

- ילתפנ ,רומח - רכששי ,הירא - הדוהי) תויחל קלחו תומהבל ןאכ ולשמנ םיטבשהמ קלח
.(באז - ןימינב ,הליא

:םירבדה לש תימינפה םתועמשמ

לאקזחי) בותככ .הלעמל הטמלמ האלעה ,'ה תבהאב תורבגתהו ףקות לש בצמ תולמסמ - תויחה
תוכלמ לוע תלבק תולמסמ תומהב וליאו ."אוצר" תניחב הזש "ןימיה לא הירא ינפו" (א
."בוש"ה ןיינע אוהש ,"לאמשהמ רוש ינפו" (םש) ביתכדכ .הטמל הלעמלמ הכשמה ,םימש

לשמנש ,רכששי :המגודל ."בוש" תניחבב איה םתדובע - תומהבל ולשמנש םיטבשה :רמולכ
תטלחומ לוע תלבק ךותמ ,הטמל הלעמלמ הכשמה הניינעש ,הרותב העיגיב התיה ותדובע ,רומחל
:המגודל ."אוצר" תניחבב איה םתדובע - תויחל ולשמנש םיטבשה םתמועל ."אשמל רומחכ" -
תא ףרוטש באזכ ,תונברקה תא "ףרוט" היהש) וקלחב היהש חבזמה םש לע ,באזל לשמנש ןימינב
.הלעמל תימשגה המהבה תאלעה - איה תונברקה תדובע .(ונברוק
(1984 'מע תישארב הרותה-רוא)


(אי,טמ) ושבל ןייב סבכ

תכשמה ךא .'ה תא םייחה רורצב הרורצ היהתש ,ותמשנל 'שובל' השענ השוע םדאש הווצמ לכמ
.אקווד הווצמ לש החמשב היולת וז הנוילע השודק

"םיסבוכמ" ויהי תוצמה ישובלש דיפקהל שי - "ושובל ןייב סביכ" :בותכה זמרש והז
."שונא בבל חמשי ןייו" ,(דק םיליהת) רמאנכ ,החמש למסמ ןייהש ,"ןיי"ב
(ב"ע ומ ףד תישארב רוא-הרות)

* * *

:צ"יירה ר"ומדא ק"כ ךכ לע ףיסומ

לש הניי" - הרותה תימינפ דומיל ידי-לע איה - הווצמ לש החמש - "ןיי"ל עיגהל ךרדה
וז הבהא .'ה תבהא לש שגר םדא לש ובלב תררועמ תיקולא הגשהב תוננובתההו דומילה ."הרות
.הבר תויחו הלודג החמש ךותמ הווצמ םויקב ךכ-רחא תאטבתמ
(59 'מע ט"צרת םירמאמה רפס)


(בי,טמ) בלחמ םיניש ןבלו ןיימ םייניע ילילכח

.הפ-לעבש הרות - "בלח"ו ,בתכבש הרות אוה "ןיי"ש רמאנ ןאכ רהוזב

:ל"ז ןוסרואינש קחצי-יול יבר לבוקמה ק"הגה ךכ לע רמוא

יא הפ -לעבש םירבדו ,הפ-לע ןרמואל יאשר התא יא בתכבש םירבד" (ס ןיטיג) ורמא ל"זר
."בתכב ןרמואל יאשר התא

בתכבש הרותב יכ ."ןיימ םייניע ילילכח" ,הילע רמאנ ,ןייל הלשמנש ,בתכבש הרות ןכל
ןבלו" הילע רמאנ בלחל הלשמנש הפ-לעבש הרות וליאו .בותכה תא םייניעב תוארל ךירצ
.הפה תואצומ שמחב םירבדה תא רמול ךרוצ שי יכ ,"בלחמ םייניש
(ד"נר-ג"נר 'מע 'א ךרכ רהוזל קחצי-יול יטוקיל)


(די,טמ) םרג רמח רכששי

:בוט-םש-לעבה ונרומ שרפמ

תוקסעתהה - "םרג רומח רכששי" ;ףוגהו םלועה תוירמוח - "רומח" ;בר רכש שי - "רכששי"
.בר רכש םדאל האיבמו תמרוג רמוחה ךוכיזו רוריבב
(34 'מע 'ק 'יס ש"בירה תאווצ)

תורעהו תובוגת


-תחמשב האירקה ,הכונח יניינע
ואוב"ב בוביסה ןוויכו הרות
"םולשב


תבשב היכונחה לוטלטו שדוק תבש ברעב הכונח תורנ תקלדה

המכ רגשמ יננה אתלימד אתוביבחל .'וכו שודגו אלמ ילצא לבקתנ 'תורשקתה' לש פ"ר ןויליג
:ךליאו 16 'מע ,ד"בח יגהנמו תוכלה ,עובשה חולל תורעה

תקצל דיפקהל שי שדוק-תבש ברעבש (ד"בח ללוכ חולמ) ןייוצמ הכונח תבש ברע יגהנמב (1
ג 'מע ב"יח ק"גאמ ריעהל שי םנמא .המחה תעיקש רחאל תוקד 50-כ וקלדי תורנהש ךכ ןמש
כ"כ - המחה תעיקש רחאל העש יצח תוחפה לכל קולדיש ןמש תויהל ךירצ הכונח ק"שעב" :ל"זו
."הזב ול השק המ ע"צו [ד"בח ללוכ] חולב

וניא םהה םינשב ד"בח ללוכ חול) ל"נכו ,ןכ וניא ונינפלש תוחולבש הזל ףסונ] הנהו
תאצ רחא העש יצח קלדיש ןמש תויהל ךירצ ירהד .ידידל אבוט אישק [תאז דוע ,(תעכ י"חת
ךירצ תבש ברעבד 67 'מע ב"ח א"שנת תויודעוותהב אוה ןכו) תומוקמ המכב אבומכו ,םיבכוכה
המחה עקשתשמ םיקילדמד הטישהכ אנידל םתסד רמאנ ןכ םא אלא .(העשכ - לופכ רועיש תויהל
םג שוחל ונגהנמש אלא .המחה תעיקש רחא העש יצח רועיש יגס לוחב םגו ,םיבכוכה תאצב אלו
ןייע) תוקד 50 ךשמ קולדיש ידכ תויהל ךירצ לוחב םגו ,םיבכוכה תאצמ םיקילדמד העידל
.ע"צעו ,המחה תעיקש םע ונמזש םינושארהכ אנידל םתס חולבו (גנק 'מע י"ח ק"גאב

ןמש חינהל םיקיידמש אתלימד אמעטב הנהד ,(קחודב הז םגש ףא) רחא ןפואב רמול שי ילואו
םיקילדמש תוטישה יתשל שוחל ידכ אוהש ,(ל"נה י"ח ק"גאב) ראובמ תוקד 50-כ קולדיש
המחה תעיקשמ ירהד ,תצק ןויע ךירצ אטהיר םופלו .םיבכוכה תאצמ םיקילדמשו ,המחה עקשתשמ
?תוקד 50-ד ןובשחה והמו ,תוקד 50 -מ רתוי הברה אוה םיבכוכה תאצ רחא העש יצח דעו
טושפכ לבא ,תינמז העש יצח אוה רועישהש העידה םע הז רשקמ הרעהב הכונח לאירבג יעטנב)
וא העש יצח" (ה"ה ד"פ הכונח) ם"במרה ןושלמ ריעהלו .(ק"גאב בתכמהמ ל"נכו ,וניא הזש
ןמ לגרה הלכתשמ"ש ב ,אכ תבש (ןמכייר) א"בטירה ישודיחב ש"מכ ם"במרה תעד ילואו] "רתוי
םשב חש 'מע הכונח ךרע תידומלת הידפולקיצנאב ה"כו .וניינע יפל םוקמ לכב אוה "קושה
.[איגוסה תוטשפ תועמשמ ה"כד 689 'מע ב"ח מ"דשת תויודעוותה הארו .קסירבמ ז"ירגה

םיבכוכה תאצ דע המחה תעיקשמ תוקדה ןובשח לע ססובמ תוקד 50-ד רועישהד רמול שי ילואו
ץראב םיוושה םימיב) תיארנה העיקשמ תוקד 24 אוהש ,(תבש תסנכה 'ס) ז"הומדא רודיסבש
תוקד 50 הז ירה םיבכוכה תאצ רחא העש יצח דע תיתימאה המחה תעיקשמ הז יפ-לעו (לארשי
בתכ "וניתונידמ"בש ףאו .(תצק תוחפ הז ירה ףרוחה תומיב והזש ןוויכו) לארשי-ץראב
הלכתש דע המחה עקשתשמ" ל"זח ונקיתש ומכ אלא ונל ןיא ,תוקד 34-כ אוהש ןקזה ר"ומדא
דע המחה תעיקש םדוק קילדישכ םג הז יפ-לעו .(םש י"שר 'לכ) "ארועישל" - "קושה ןמ לגר
ידכ - ןמש תומכ התוא תויהל הכירצ ("ארועישל" שוריפהש הז ןושלל) המחה תעיקש ירחאל
שי - וניינע יפל םוקמ לכב אוה "קושה ןמ לגר הלכתשמ"ד ליעל בתכש המו] תוקד 50 קלדיש
אלו ,(םש 'מגב אמק אנשילכ) "קילדמ קילדא אל יאד" ,הקלדהה ןמז יבגל ונייהד רמול
.[םש א"בטירה ישודיחבכו ,הקלדהה רועישל

וב ןתיל ךירצש (החנמה גלפמ ומכ) ונמז םדוק קילדמבש שרופמ (א"ס ב"ערתס) ע"ושבש ףאו
ןיאש המ .אקווד ץוחב םיקילדמש ןמזב ונייה - קושה ןמ לגר הלכתש דע קולדיש רועישכ ןמש
- תועידה ראשכ אלדו ,ג"קס םש א"גמ) רועישכ תויהל ךירצש ,םינפב םיקילדמש וננמזב ןכ
תאצ רחא העש יצח קלדיש רועישכ ןמש תויהל ךירצ ןיא םוקמ לכמ ,(הידפולקיצנאב ונמסנ
תעיקש ןמז ינפל קילדמ לעופבש ,"הלכתש דע"ו "עקשתשמ" רועישכ םא יכ ,לעופב םיבכוכה
- םינפב םיקילדמד ונינמזב יריימד ל"צו .א"קס א"אב ב"ערתס מ"פב מ"כו) המחה
כ"גייעו ג"קסו ב"קס ,םש ג"מפב מ"כו ,והימעט ארבתסמו .117 הרעה ח"יש 'מע הידפולקיצנא
.(ב"ס םש ח"רפ

העש יצח תוחפה לכל קולדיש רועישב תויהל ךירצש חולב בותכש המ ריפש יתא הז יפ-לעו
ירחא תוקד 30) תוקד 50 רועישב ןמש וב חינמש אצוי הז יפ-לעש ןוויכ ,המחה תעיקש רחא
תעיקש דעו ,ק"שנ תקלדה ןמז ינפל אוה - הכונח תורנ תקלדה ןמזמ ךרעל תוקד 20-ו העיקשה
.(המחה

תמיתסכו (תוקד 50 אלו) העש יצח רועיש תויהל ךירצד אנידל אקווד ,תצק רחא ןפואבו
גלפמ) ונמז םדוק קילדמש המב ןל תפכיא אלו (תוחפה לכל :םש ןושלהכו) .םיקסופה תועמשמ
רועישכ ןמש ל"צש כ"שמ תצק ע"צעו) העש יצח רועישכ ןמש וב שיש ןוויכ (ךליאו החנמה
.(קחודב בשייל שיו "המחה תעיקש ירחא העש יצח"

ירחא ש"ח" ל"נה ב"יח ק"גאב ש"מב שוריפהש ל"יואו] רואיב ךירצ רבדה - לעופל עגונבו
ומוקמ לע לכהו ,"העש יצח" אלו "המחה תעיקש ירחא תוינש םישימח" ונייה - :המחה תעיקש
.[ללכ רבתסמ וניאש אלא ,םולשב אובי

היהיש ידכ אסיכה לע ב"ויכו הלח םוי דועבמ חינהל ךירצש בתכנ הכונח תבש יגהנמב םש (2
הרונמהש ןוויכד ,לושכמ עונמל תנמ לעו ,טריפ אלש אלפלו .רוסאה רבדלו רתומה רבדל סיסב
ע"וש) תבהלשל הלפט איהש ןוויכ ,רוסאה רבדלו רתומה רבדל סיסב היהתש רשפא-יא המצע
םא-יכ רתוה אלש ,דצה ןמ לוטלט ןידמ קר אוה הלוטלט רתיהש אצמנ ,(ג"ס ט"ישס ז"הומדא
לטלטל רתומ וניא רוסאה רבדלו רתומה רבדל סיסב םגו ,(ט"ס א"ישת םש) רתומה רבד ךרוצל
קר הז םגו ,(ו"ס ט"שס םש) רוסאה רבד ליבשב אלו ,ומוקמל וא רתומה רבדל ךירצשכ םא-יכ
.(ד"ס םש) דספה םש היהיש ןוגכ רוסאה רבד רענל רשפא-יאשכ

,רחא םוקמל וריבעהל הצור יכה םושמו ,הרונמה תא תוקוניתה וליפיש ששוחב ,הז יפ-לעו
ךירצ - רועינה ידי-לע הרונמל דספה םורגי אלש הרקמבש ,תאז דועו .ליעומ ל"נה רתיה ןיא
.הרונמה תא רענל

איהו ,הרונמה תא תוקוניתה וליפי אמש ששוחשכ ריתהל הזב העט הכונח לאירבג יעטנ 'סבו
ז"הומדא ע"וש האר) ופוגב לוטלט ידי-לע םא-יכ רתיה ןיאו ,'וכו ינפלמ תאצויה הגגשכ
.(א"ישסוס

ןיורב 'יעשי-ףסוי ברה
הילרטסוא ,ינדיס - הנטק הבישיב עיפשמ


הרות-תחמשב האירקה תקולח

לכל ריכזהל שי (עדר ןויליג ,'תורשקתה') הרות-תחמשב האירקה תקולח ןיינעב ןוידל רשקב
:(וט,בפר) תבש תוכלהב ולש ךורע-ןחלושב ןקזה ר"ומדא ןושל תא שארל

ךירצש הרות -תחמשב ןכו ...תבשב לחש תבט שדוח-שאר ןוגכ םירפס השולש ןיאצומש םויבו"
ארוק דבלב ריטפמה ןכ-םג יזא ,ןיפסומה תשרפו 'תישארב'ו 'הכרבה תאזו' תשרפ תורקל
םירפס ינשב םילוע לוכה ,ןיינמה לע םיפיסומ םא וליפא וא ,ןיינמה ןימילשמו הנורחאב
,ריטפמה תאירקל םתאירק ןיב קיספהל ,ריטפמה םדוק שידק םירמוא םהירחאו ,םינושארה
."הרותה דובכ ליבשב אלא הניא ותאירקש

בשחנ ןכלו ,םויה תבוח (תבט שדוח-שארב שדוח-שאר תאירקכ) בשחנ תישארב ןתח םגש עמשמ
אל) לוחב לחשכ םג ,דימת םילוע העבשל האירקה הקלוח הרות תחמשבש אצמנ .םילועה ןיינמב
אלא ,א ףיעסב םש ראובמכ "תבשל הווש היהי אלש" ןיששוח ןיאו ,םילוע ףיסוהל וגהנש קר
ןכלו ,(תופסוהה אלל םג ,תבשבכ ,רתויב לודגה םילועה רפסמ תא תוחפל אורקל ונקית הברדא
.תבשב לחשכ המואמ םיפיסומ ןיא

דול ,יליוושאלא םהרבא ברה


לאמשו ןימי

ב"י םוימ יברה תחיש תא ףרצל שי ,"םולשב יאוב"ב בוביסה ןוויכ ןיינעב שדחתנש ןוידל
ןיד-קספ יפ-לע אוה 'םולשב יאוב'ב בוביסה ךרדב ונגהנמש רמא הבש ,ט החיש ג"כשת זומתב
,ןכ םיגהונ ןיא םיפסונ םיאשונבו ומצע הכונח-רנבש ףא] הכונח תורנל רשקב קדצ-חמצה
ותעשב רבכ האבוה החישה .[עדר ןויליגב ןיול 'יש ב"שר ג"הרה לש ובתכמב טרופמב רכזנכו
'פ ק"שע) 'תורשקתה' לש מ ןויליגב 'יבר יצוצינ' רודמב 'הממור 'ה ןימי' יתמישרב
.(ה"נשת םישודק

דודשא ,רפואל השנמ-יכדרמ ברה

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
יחיו תשרפ שדוק תבש
תבטב ז"ט

ר"ומדא ק"כ ראיב ,'לטינ' 2לילב 1דומלל אלש םיגהונש המ :שדוק-תבש ליל ,'לטינ'
,ותדיל ןמז אוהש ,'שיאה ותוא'ב] "תויח ףיסוהל אלש ידכ" אוהש ,םעטה ע"נ ב"שרוהמ
תועגונ ולא תועש הנומשש םידימתמה תא בבחמ ינניא" :רמא םעפ .[3התע ותטישב םיכלוההבו
.(11.41 דע 4.42-מ :ץראה זכרמב) 4הליל תוצח דע קר אוהו ."םשפנב

בור לש םדיא ליל יפל הנידמ לכב גהנמה תויהל ךירצ 5ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תעדל
.הז ברעב שדוקה ץראב ונייהד ,הזה ןמזב 6וז הנידמב (םירצונה) םייוגה

ישמוח ראש םויסב ןכו) תישארב רפס לכ תא םייסמה ,השרפה לש ןורחאה קוספה תאירק ןמזב
,8"!קזחתנו קזח קזח" :ארוקה וירחאו ,רוביצה לכ רמוא רפסה םויסב .7דומעל גוהנ ,(הרות
.9תאז רמוא הרותל הלועה םגו

ישימח םוי
תבטב א"כ

ללכ רכזנ אל (הרות-יטוקלו רוא-הרות ,אינת) ד"בח תודיסח לש דוסיה ירפסב" :יברה בתכ
הביתה ,ןינעה אל וליפאו ,(תומש רפס תליחתמ) ולא תועובשב 10ם"יבבוש תוינעת רבד-לע
.11"םינושארה תורודב םייתסנ רבכ ולא םיתינעת ידי-לע ןוקיתה רקיע יכ . . !ם"יבבוש

ףסוי 'ר ח"הרה לש אינתה רועישל דעוימ היהש ,הז הלילב וידרה רודישב .םידמול ןיא תודיסח םג (1
15 'מע 646 'סמ 'ד"בח רפכ' ןויליגמ ז"כ - וניאישנ וניתוברמ םירופיס רפסל יברה ול הרוה ,גרבניו
ךייש וניא לתינב דומילה-יאש ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא םשב ג"צרת ולסכ 'כ ליל ןמוי 'תומישר'ב רומאה תורמל)
סייוו 'לתינ'ב דמול היה קדצ-חמצה םא" אתיא םש ,בגא .6 'מע 832 ןויליג 'ד"בח רפכ' - תודיסח דומילל
.(דלק 'מע בולרפ ברהמ םירופיס יטוקילמ ריעהלו ,"םלוע רעד טינ

דציכ ץעיימ וא) קחשמ היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כש המ רואיב 192 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפסב הארו
ינפ תא ונמצעל רייצל ידכ הז הלילב ןמזה תא לצנל תעייסמ וז העידיש ,םייסמו .הז הלילב טמחש (קחשל
.ונרוה רשא ויתוחרואו ויכרדב תכלל ידכ ,ותגהנהו ע"נ ר"ומדא לש ושדוק

.4 הרעה ןלהל האר (2

.554 'מע ו"ט ךרכ תוחיש-יטוקיל (3

.תבט זי 'םוי םויה' חול ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ (4

ירבדכ גוהנל שי ,הזב קפס שי דוע לכו] דבלב םיבכוכה תאצמ וא ,העיקשהמ דומילמ ענמיהל וגהנ םא ב"צ
אלא וב ךל ןיא ןכלו ,אוה לודג שודיח הרות לוטיב ןיינעלש ןוויכו" :(בנש 'מע ד"יח ק"גא) יברה
יפל) 'לטינ' םויב העיקשה ,בוריקב 54 בחור-תלעמב תאצמנה ,שטיוואבויל הרייעבש ןוויכ לבא ,["ושודיח
תוצחו ,4:37 העשב איה ז"הדא יפל םיבכוכה-תאצ ,3:55 העשב איה (ןאכ ראוניב 6 ונייהד ,היסורב בצמה
חולב איבהש "םידיסחה תודע בור" גהנמכ ,העיקשהמ תוליחתמ "תועש הנומש" ןתואש רבתסמ ,12:05 העשב הלילה
.םינפבש םינמזה ונתינ הז יפלו .ש"ייע ,םיבכוכה-תאצמ אלו ,'ותעב רבד'

.כק 'מע ג"יח ק"גא .ה"כתת 'יס 'םולשו םייח יכרד' 'סב עמשמדכ אלד הזש ןייצמו .ל"נה תוחיש-יטוקיל (5
.ל"נה ד"יח

אכמס-רבמ הז עמש חטבו) ללכ הזב ןיגהונ ןיא ו"ת ק"הראבש ותעומשל" :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ בתכמב (6
תלשממ (עודיכ ,תורצק תופוקת דבלמ) םש הטשפש ןוויכש ,םעטה רמול רשפא ילוא ,העומשה הנוכנ םא - (*רתויב
- "תויח ףיסוהלד ששחה ןיא אלימבו .םש לטינל ןיינע הליחתכלמ היה אל ,הלעמ לש רשב יולתו ,םילאעמשיה
:רמאנ (הגומ יתלב ,ח"לס 'תה תחנה) ז"לשת'ה ולסכ 'כ תחישבו .תוכז דמלל קר אב ילואו .ל"נה ג"יח ק"גא
םניאש ןוויכ ,'לטינ'ב ורהזנ אל ןמיתו וקורמ ומכ תומוקמב ןכלו .ז"ע לש ןינע הז םוקמב שי םא יולת"
ק"הראב ,הז יפלו .[םינורחאה תורודב וקורמב וטלש (םיתפרצה) םירצונהש תורמל תאז] "םירצונה םע םירושק
רהזיהל לבוקמו ץופנ םויכ ק"הראב ש"נא ןיבו .הזב רהזיהל שי ,לודג שערב תוכרענ םהיתואגחו ז"ע הברה שיש
.תוטישפב הזב


----------
.טרפב ק"הראבו ,ללכב לטינ לילב לארשי יגהנמ ןיינעב 'ותעב רבד' חולבו אסק ןוילג 'הירומ' ץבוק האר (*


חול האר - קוספה תאירק תא בטיה עמשי רוביצהש ידכ ,קוספה תליחת ינפל אעמיק קיספי ארוקהש יוצר (7
.'ותעב רבד'

רפס לכ םימייסמשכ קר ןכ רמול דרפס גהנמש בתכ ,יחריה ןבא םשב תבש לש הרותה תאירק רדס םהרדובאב (8
העברא" :(ב,בל תוכרב) ארמגה ירבד פ"ע תאז םיעטה א"י ק"ס טלק ח"וא שדח ירפבו .הרותה ישמוחמ רפסו
םישעמו הרות . . םיבוט םישעמו הרות ןה ולאו ,(י"שר - וחוכ לכב דימת ןהב םדא קזחתיש) קוזיח םיכירצ
- ץמאו ,הרותב - קזח ,'הרותה לככ תושעלו רומשל דואמ ץמאו קזח קר' :(ז,א עשוהי) רמאנש ?ןיינמ םיבוט
:רמולכ ,."ךלע ןרדה" תכסמ םויסב םירמואש ךרד לע אוהש הפ 'יס ץנימ ם"רהמ ת"ושבו .". . םיבוט םישעמב
יהי ,ךתוצמ תרמג רמולכ ,ךחוכ רשיי ןזחל רמול ןיגהונש ומכ וא ,". . םירבדה תא חכשת ןםפ ךל רמשיה"
,רבעה לע אוה 'קזח'ש (גכש תוא) חל 'יס א"ח (ןיגאג) בוט םש רתכ הארו .תווצמ רתוי רומגל הכזתש ןוצר
יטוקלב ,יחיו פ"סל רשקב טרפבו ,ז"כב רואיב) וט ףיעס טלק ןחלשה ךורע םג האר .דיתעה לע - 'קזחתנו'
.םש אקניפסמ צ"הרהל םייח-תוחרואב אבומה הארו .ךליאו 474 'מע הכ ךרכ תוחיש

ר"ומדא ק"כ םשב םשו ,818 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב ספדנ ,א"שת א"נמ ןמוי 'תומישר'ב הז ןינעב הארו
,"שדח רפס ליחתהל" קוזיח ,"םיטושפה םינימאמה םע ומצע לולכל ידכ" אוה וז הרימאל םעטהש ,צ"יירוהמ
יבו'צגורה םגתפמ הנעמה היה - והומייסש הזב אלו אבה רפסב קסועש ןוויכ - קספה ז"ה כ"אש יברה תלאשלו
.ש"ייע ,"תחא הבית" הווהמ הרותה לכש

'סב ןייוצמכו .בי,י ב -לאומשב קוספל םאתהב ,הארנכ) דקונש יפכ אלו ,(יריצב 'ז) 'קזחתנו' רמול גוהנ
.(חתפב 'ז) 'קזחתנו' :151 'מע ,תישארב 'יח ןיעמ' 'סב (ב,בל תוכרבל האירקה ןחלוש

ששחמ תאז רמאי אל הלועהש ,בתכ א"כפ האירקה ןחלוש 'סב .ד"בח-ללוכ חול .31 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס (9
ךייש אלו ,הלועל איה הכרבהש" הנעטה תא ז"ע ףיסוה בכ ק"ס ןחלושה-ידבב דפ 'יס ןחלושה-תוצקבו ,קספה
- 'קזחתנו קזח קזח' הרותל הלועה תרימא" :יברה ךכ לע בישה די 'מע ד"ח ק"גאב םנמא ."ומצעל רמאי אוהש
אחסונ יכ ,רמוא **אוה םגו ,(*ט"ס ז"סקס ז"הדא ע"וש האר) םויסה תאירקל ךייש אוה יכ ,קספה בישח אל
.ל"כע ,"'קזחתנו' איה ***ונלש


----------
רשפא-יא םא הליחתכל רתומ"ו ;הליכאל הכרב ןיב דבעידב בכעמ וניא הדועסה יניינעמ קספהש אתיא םש (*
יאק הכרבה תרימאש" - הגומ - 31 הרעה 254 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותהב יברה ירבד פ"ע ןכאו "רחא ןיינעב
ונגהנמ ןיינעב 105 ע"ס םיגהנמה 'סב יברה בתכש ומכ שממ הז ירה ,ש"ייע ,"'. . קזח'ד ןינעה לע םג
ת"ושב םג 'עו ."דבעידכ יוה ,רחא ןינעב א"אד ןוויכו" :הליכאל הכרבה ןיב ה"רב חופתה לע ר"היה תרימאב
.ט 'יס ח"ואח א"ח רמוא עיבי

תא םג ךרבל ידכ (רוביצה םע - הארנכ) הרימאל ףרטצמ ,'קזח' הכרבה תנווכמ וילאש ,הרותל הלועה = (**
.ומע להקה

.הלועה תא קר ןיכרבמש םויכ םידרפסהו רבעב תפרצ גהנמכ אלש - (***


אבומ ל"זיראה םשבו ,"םיטפשמ . . אראו ,תומש" תוישרפה תומש לש ת"ר ,"ם"יבבוש" ונוכ ולא תועובש (10
.ותעב רבד חולב טרופמב הארו .עובשב 'ה ימיב םינעתמ כ"דב .דוסיה םגפ ןקתל םילגוסמ הלא םימיש

.ש"ייע ,185 'מע א"ח ט"משת תוחישה-רפס (11


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il