- ד"פר - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה תבטב ב"כ * תומש תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


"םירצמל וסנכנ םוי ותוא וליאכ"


לבקל םלועה תא ורישכהש םה ,"הבכרמה ןה ןה" תובאה
לבא * הטמל תוקולא ךישמהל םינבל חוכ ונתנש םהו תוקולא
ליבשבו ץראב הטמל תוקולא לעופב וכישמהש ולא םה םינבה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * םירצמל ודרי הז


תא המירצמ םיאבה לארשי-ינב תומש הלאו" - תומש רפסו תשרפ תלחתהבש ןושארה קוספב
:םהמו ,םיקויד המכ שי - "ואב ותיבו שיא בקעי

תשרפב בותכש ומכ - םירצמל םתאיב ןמזב רמול םיאתמ ,הווה ןושל ,"המירצמ םיאבה"
;"המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלאו . . ותא וערז לכו בקעי המירצמ ואוביו" 1שגיו
בותכהש אלא] םיבר םימי םירצמב רבכ םיאצמנ לארשי-ינבשכ ,תומש רפס תלחתהב ןכ-ןיאש-המ
,םירצמ דובעיש תודוא רופיסה ךשמהל המדקהכ) םירצמל םאוב רבד לע (רוציקב) רפסמו רזוח
לארשי-ינב תומש הלאו" ,רבע ןושלב רמול רתוי םיאתמ - [2(םירצממ הלואגה תודוא ,רקיעבו
?ואב ותיבו שיא" בותכה םויסבכ ,"המירצמ ואב רשא

קוספה ךשמהבו ,"המירצמ םיאבה לארשי-ינב תומש הלאו" רמאנ קוספה תלחתהבש םעטה והמ (ב
?אקווד בקעי - "בקעי תא" רמאנ ומצע

,"וינבו בקעי המירצמ םיאבה" רמאנ שגיו תשרפבש - םיבותכה ןושל יונישל םעטה והמ (ג
?"בקעי תא המירצמ םיאבה" רמאנ ונתשרפבו

:3שרדמב אתיא - "המירצמ םיאבה" ןושלה קויד רואיבב

ןמז לכ ,אלא ?םירצמל ואבשמ םהל ויה םיבר םימי אלהו ,םיאב םויה יכו ,המירצמ םיאבה"
ביתכ ךכיפל ,יושמ םהילע ונתנ ףסוי תמ ,םירצמ לש יושמ םהל היה אל םייק היה ףסויש
."םירצמל וסנכנ םוי ותוא וליאכ ,םיאבה

:םדאה תדובעב הארוההו דומילהל עגונב רואיב ךירצו

הריתי השגדהבו ,5"םישדח ךיניעב ויהי םוי לכב"ו ,4"תיחצינ איה הרותה" - המדקהבו
.6וז השרפבש םיניינעה םע "תויחל םיכירצ" זאש ,רוביצב הרותב וז השרפ ןיארוקש ןמזב

וסנכנ םוי ותוא וליאכ") "המירצמ םיאבה"ד תוכיישהו רשקה ןיבהל ךירצ הז יפ-לעו
:הלא ונימיל ("םירצמל

לכ ולכ" רבכש ירחאל ,תולגה ןמז ףוסב ונא םידמוע ל"זח ירבדבש םינמיסה לכ יפלש ןוויכ
תורשע ינפל) ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ונושלבו ,הבושת ושע רבכו ,7"ןיציקה
ודמע") םינכומ םידמועו ,8"םירותפכה חוצחצ" םג ,הדובעה יניינע לכ ומייס רבכש (םינש
םיאבה"ד ןיינעהמ הארוההו דומילה ,שוריפה והמ - 9ונקדצ חישמ ינפ לבקל ("םכלוכ ןכה
!?םירצממ האיציהל שממ תוכימסב םידמועשכ ,"םירצמל וסנכנ םוי ותוא וליאכ" ,"המירצמ

החיתפה אוה הז קוספש ,"לארשי-ינב תומש הלאו"ד ןיינעה תוללכב רואיבה םדקהב ןבויו
10 בתכבש הרותד שדוק ירפס ד"כ לכ ןהו ,שמוח ירפס 'ד ןה) וירחאלש םירפסהו תומש רפסד
:11תווצמו הרותה םויקב םתדובעו לארשי-ינב לש (םימיה ירבד) םהייח רופיס - (

רופיס אוה תישארב רפסש - תישארב רפסל (וירחאלש םירפסהו) תומש רפס ןיבש קוליחה
רפס הז" ,13"רשיה רפס" :ומשב שגדומכ ,12בקעיו קחצי ,םהרבא - תובאה לש םתדובעו םהייח
-ינב תומש הלאו" ,תומש רפס ליחתמ הז ירחאלו ;14"םירשי וארקנש בקעיו קחצי ,םהרבא
הארוהה יפ-לע ,תובאה לש םכרדב םיכישממש ,םינבה לש םתדובעו םהייח רופיס - "לארשי
.15"םינבל ןמיס תובא השעמ" ,תובאה לש חוכ-תניתנהו

רפס ןה הרותה רקיע"ש ףא ,םירפסה ראש ינפל תישארב רפס תמדקהד םעטה ןבומ הז יפ-לעו
רופיס" ורקיעש) הז רפסש יפל" - "תווצמה השעמ שוריפב רפסמו בתוכש םירפסה ראשו תומש
ובתכנש תווצמה לכל ןושארה שרושה אוה ("םתורוק לכו םהישעמ יטרפב . . תובאה תודלות
השעמ ידי-לע איה םירפסה ראשבש תווצמה לכ םויקל חוכ-תניתנהש ןוויכ ,"םירחאה םירפסב
לכל רוקמהו ללוכה םש אוהש ינפמ" ,"רשיה רפס" םשב ארקנ ןכלו ,תישארב רפסבש תובאה
יכרד םירשי יכ 16בותכש ומכ ,תמאהו רשויה יכרד ארקנש ,וירחאש םירפסב םיבותכה תווצמה
.17"'ה

:רואיב רתיל

תומש רפסב) םינבה תדובעו ,הרות-ןתמ ינפל התיה (תישארב רפסב) תובאה תדובעש יפ-לע-ףא
19הרות-ןתמ(ל 18המדקה התיהש םירצמ תאיצי) ירחאל איה הלוככ הבור (הז ירחאלש םירפסהו
ודריי םינוילעהו םינוילעל ולעי םינותחתה רמאו הנושאר הריזג (ה"בקה) לטיב" זאש
,הטמל השודקה יוליגו תכשמה השענ תווצמו הרותה םויקד הדובעה ידי-לעש ,20"םינותחתל
,ירה - 21(הרות-ןתמ ינפל ןכ-ןיאש-המ) השודקד אצפח םישענ םלועבש םיימשגה םירבדהש
תדובעד הנכההו המדקהה ירחאל השענ אפוג (הטמל השודקה תכשמה) הרות -ןתמד שודיחה
"הבכרמ" תניחבב ויה ןותחתה הזה םלועב םתויהבש ,22"הבכרמה ןה ןה תובאה" ,רשא ,תובאה
אלל) הלעמל אוהש ומכ הטמל ךשמנש רשי וק ומכ ,"םירשי" וארקנ ןכלו ,הלעמל ומכ ה"בקהל
הרותה םויקב הטמל תוקולא תכשמהב םינבה תדובע לכ תא וניכה הז ידי-לעו ,23(יוניש
.הרות-ןתמ ירחאל תווצמו

תדובעבש שודיחהו ,הטמל השודקה תכשמהל חוכ-תניתנו הנכה (קר) איה תובאה תדובעש ,אלא
השודקה תכשמהל תורשפאה קר אל ,ונייה ,לעופב הדובעהב אוה תובאה תדובע יבגל םינבה
יכה יוליע ףסותינ לעופב הדובעה ידי-לע ,רשא ,לעופב הטמל השודקה תכשמה אלא ,הטמל
ול תויהל ה"בקה הוואתנ - תולשלתשהה רדס לכ תאירב התיה הז ליבשבש ,ךכ ידכ דע ,לודג
.25יולגבו לעופב ךרבתי ול הריד היהת ןותחתה תואיצמש ,24םינותחתב הריד ךרבתי

רפסל רואיבו שוריפ ומכ םה (םינבה תדובע) הז ירחאלש םירפסהו תומש רפסש ןבומ הזמו
הפ-לעבש הרות ,המכחל הניבד רואיבהו שוריפה תמגודבו ךרד-לע - 26(תובאה תדובע) תישארב
.שממ לעופב הטמל תוקולא תכשמהד הדובעה ןפוא ראבלו שרפל - 27בתכבש הרותל

תוקולא תכשמה(ב תובאה לש חוכ-תניתנה) לעופב איבהל םינבה לש םתדובעל "החיתפ"הו
בקעי תא המירצמ םיאבה לארשי-ינב תומש הלאו" - תומש (תשרפו) רפס תלחתהב ,איה ,הטמל
:"ואב ותיבו שיא

ןיאש ןותחת) "המירצמ םיאב" הז ליבשבש ,הטמל תוקולא תכשמהו יוליגב םינבה לש םתדובע
םהש ("הלא" רמואו ועבצאב הארמ) יולגב םהב רכינש הז ידי-לע - איה ,(ונממ הטמל ןותחת
."לארשי" (הלעמה םשב) ארקנש יפכו ,28"תובאבש רוחב"ל דע ,תובאה לש םינב ,"לארשי-ינב"

:הזב הרבסההו

"לארשי" - הזמ הריתיו ,29"לכותו םישנא לעו םיקולא םע תירש יכ" םש לע אוה - "לארשי"
שאר תניחב ה"בקהל םישענ םה"ש ,ה"בקה לש לוכיבכ "שאר"ה תניחב ,30"שאר יל" תויתוא
"ףוגה" קלחכ (ןוצרו המכח ,תלוגלוגהו חומה) שארה תניחבמ םג הלעמל םתויהל ,31"לוכיבכ
ותומצעו ותוהמ םע (32"דח אלוכ ה"בקו לארשי") שממ דח איה םתואיצמש ןוויכ ,ה"בקהד
(שרפמו ראבמ 34ןקזה וניברו) לעממ הקולא קלח" 33בותכה ןושלבו ,(שארהמ הלעמלש) ךרבתי
.35"ולוכב ספות התא וקלחב ספות התאשכ םצעה" ,רשא ,"שממ

"םירצמ" ,הלבגהו הדידמ - "המירצמ" הדיריהל םוקמ תניתנ ןיא "לארשי"ד הגרדבש ,ןבומו
תויוכלמה לכ") וטושפכ "םירצמ" ,תולג לש בצמ המכו-המכ-תחא-לעו ,לובגו רצימ ןושלמ
םישנא םעו םיקולא םע תירש"ש ןוויכ - (36"'וכ תוריצמ םהש םש לע םירצמ םש לע וארקנ
יאדוובו ,"שאר יל" תניחבב השענש אלא דוע אלו ,"לכותו (םירצמ םע המכו-המכ-תחא-לעו)
-המכ-תחא-לעו ,לובגו רצימ לש ןיינע ךייש אל ה"בקה םיכלמה-יכלמ-ךלמד "שאר"ה יבגלש
.תולג לש ןיינע המכו

,"המירצמ םיאבה (םהש) לארשי-ינב" - "לארשי"מ הטמלש הגרדב קר תכייש "המירצמ" הדיריה
.37"ושע בקעב תזחוא ודי"ש דעו ,בקע ןושלמ ,"בקעי תא (המירצמ םיאבה)" בותכה ךשמהכו

,"וינבו בקעי המירצמ םיאבה" רמאנ הבש ,שגיו תשרפ ןיב קוליח שי - רתוי תויטרפבו
:"בקעי תא המירצמ םיאבה" רמאנ הבש ,ונתשרפל

המירצמ םיאבה") בקעיב םג תכייש - 38תולג לש בצמב הניאש שגיו תשרפבש םירצמל הדיריה
תכייש הניא - תולג לש בצמב איהש ונתשרפבש םירצמל הדיריה ןכ-ןיאש-המ ,("וינבו בקעי
,((41ףסויו) 40בקעי תתימ ירחאל קר ליחתה םירצמ דובעישש םיניינעה תוטשפבכ) 39בקעיל
ותיבו שיא"ד ןפואב םירצמ תולגל הדיריה תישענ ,42בקעיל לפטה ,"בקעי תא"ד הגרדב קרו
."ואב

םתויהב םג ,רשא ,"לארשי-ינב" םה "ואב ותיבו שיא בקעי תא . . לארשי-ינב" םגש ןוויכו
יניינע לכ השוריב םילבקמו ,43תובאהל םה םיכייש "תובא"ה תגרדמ הטמלש "םינב" תגרדב
תלעופ הניא המירצמ הדיריהש דבלב וז אל ,ןכל - "לארשי" ,"תובאבש רוחב"ל דע 44תובאה
,"ןיקלס ןועמשו ןבואר ןיתחנ ןועמשו ןבואר" 45ל"זר רמאמכ ,ו"ח ןורסיחו יוניש םהב
יוליע םלצא ףסותינש ,הברדא אלא ,("לארשי-ינב 46תומש הלאו") "'וכו םמש תא וניש אלש"
,"םירצמ תא םתלצינו" 47השרפה ךשמהב בותכש ומכ ,םירצמד רוריבה ידי-לע רתוי לודג
תוצוצינ תאלעהו רוריב ןיינע והזש ,48"םיגד הב ןיאש הלוצמכו ןגד הב ןיאש הדוצמכ"
.49השודקה

םיבר םימי"ש ירחאל םגש ,(הווה ןושל) "המירצמ םיאבה" קוידה םג ראבל שי הז יפ-לע
:"םירצמל וסנכנ םוי ותוא וליאכ" הז ירה ,"םירצמל ואבשמ םהל ויה

"לארשי" "תובאבש רוחב"ל דע ,תובאה יניינע לכ השוריב םילבקמ "לארשי-ינב"ש ןוויכ
ןיא (תיתימאה םתואיצמ) םהבש "לארשי" תניחב דצמ ,ירה - ("שאר יל" ,"'וג תירש יכ")
לש ןיינע אוה - ("המירצמ םיאבה לארשי-ינב") םירצמל םתאיבו ;םירצמל ללכ תוכייש םהל
.םירצמל תוכייש םהל ןיא םמצע דצמש ןוויכ ,םלצא שודיח

הז תולגל דע ,הז ירחאלש תויולגב ןהו ,םירצמ תולגב ןה) םירצמב םיאצמנשכ םג ,ןכלו
םתואיצמש ןוויכד - "םירצמל וסנכנ םוי ותוא וליאכ" הז ירה ,"םיבר םימי" (ןורחאה
,שודיח איה םירצמב םתויהו ,םירצמל תוכיישמ הלעמל דימת איה ("לארשי-ינב") תיתימאה
- תולגה ןמז ףוסל דעו ,"םיבר םימי" ירחאל םג - םירצמב םיאצמנש ףסונ םוי לכ ,ירה
."םירצמל וסנכנ םוי ותוא וליאכ" אוה

ןיאש ןותחתל דע ,הטמל תוקולא יוליגו תכשמהב םינבה לש םתדובעל חוכ-תניתנ םג יהוזו
דצמש ןוויכש - ("המירצמ םיאבה לארשי-ינב תומש הלאו"מ ליחתמ) ונממ הטמל ןותחת
םמוקמב אל) םירצמב םתויהו ,םירצמל םיכייש םניא ("לארשי-ינב") תיתימאה םתואיצמ
,"םירצמל וסנכנ םוי ותוא וליאכ" ,הווה ןושל ,"המירצמ םיאבה"ד ןפואב אוה (יתימאה
םאוב תילכתו תנווכ םלצא רתוי תשגדומ - שממ (הווהה עגר) הז עגרב אפוג "םוי ותוא"בו
("עגר" תויתוא 'ג תרימאד ןמז רועיש וב שיש ,51"הירמימכ עגר") הז עגרבש ,50המירצמ
.םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל ה"בקה לש ותוחילש ואלמי

םגש - תולגה ןמזד ןורחאה עגרל דעו ,שדחמ "המירצמ םיאב"ש עגרו עגר לכב הז ךרד-לעו
תולגב םתויהש ,ךכ ,םוקמ הל ןיאו ,תולגל םיכייש םניא ,תולגה ישוקו תוכירא לכ ירחאל
,שדח בצמ אלא ,52השקו הכורא תולגל יעבט ךשמה וניא ,תולגה לש ןורחאה עגר ,הז עגרב
דע תולגה ןמז ךשמ לכ הדובעה תישענ ןכלו ,"םירצמ וסנכנ (עגר ותואו) םוי ותוא וליאכ"
הווקתו היפיצ ,חישמה תאיבב הנומאה ףקות ךותמו ,ףקותה לכב תולגה ןמזד ןורחאה עגרל
.שממ דימו ףכית ותאיבל הקזח
,ב ךרכ א"שנת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' - א"שנת'ה תבטב ט"י ,תומש תשרפ תבש תויודעוותהמ םיעטק)
(138-133 'מע

.ח-ו,ומ (1

הארו .(ידוקפ פ"ס ן"במר) "הלואגה רפס" ארקנש - תומש רפס לכד ןכותה איה םירצממ הלואגהש ,ריעהל (2
."הרואל הליפאמ לארשי ואצי ובש ,תומש הלאו רפס דגנכ רוא יהיו" :ה,ג"פ ר"ב

.ג םש אמוחנת .(ד,א"פ) ונתשרפ שיר ר"ומש (3

."רוד לכבו ןמז לכב תרבדמו איה תיחצינ הרותה" :ונתשרפ שיר ח"ות הארו .ז"יפר אינת (4

.דועו .זט,וכ אובת י"שרפ (5

.מ"כבו .ןוושח 'ב "םוי םויה" (6

.ב,זצ ןירדהנס (7

.ט"פרת ת"חמש תחיש (8

.מ"כבו .תבט ו"ט "םוי םויה" האר (9

םיניינעה לכ ללוכ ז"ה - (א,אכר ג"חז .א,ט תינעת האר) "אתיירואב אזימר אלד ידימ אכיל"ש ןוויכו (10
.תורודה לכ ףוסב שדחל דיתע קיתו דימלתש המ וליפא ,פ"עבשותד

.דעש 'א 'מע ג"ח ב"רעת ךשמה .ךליאו א,הלק הרש-ייח .ךליאו ד,דפ ךל-ךל ח"ות האר - ןמקל אבהב (11

עודיכ ,(י"שרפבו ב,זל בשיו) "ףסויל עריא בקעיל עריאש המ לכ" "ףסוי בקעי תודלות הלא" - ףסוי ןכו (12
.(נ"שו .436 'מע ו"טח ש"וקל האר) הטמל בקעי לש ויניינע םילגתמו םיכשמנ ףסוי י"עש

.חי,א ב"ש (13

.פ"הע י"שרפב אבוה .א,הכ ז"ע (14

.םש ח"ות םג הארו .ו,בי ךל-ךל ן"במר .ו,מ"פ ר"ב .ט ךל-ךל אמוחנת האר (15

.ופוסב עשוה (16

.םש ח"ות (17

."הזה רהה לע םיקולאה תא ןודבעת םירצממ םעה תא ךאיצוהב" (בי,ג) ונתשרפב ש"מכ (18

י-דש ל-אב בקעי לאו קחצי לא םהרבא לא אראו" - (החנמב אורקל םיליחתמש) אראו פ"רב בותכה ןושלבו (19
,ותתימאל 'יוה םש הלגתנ אל תובאהלש ,ונייה ,"'ה ינא לארשי-ינבל רומא ןכל . . םהל יתעדונ אל 'ה ימשו
א"ות הכוראב האר) הרות-ןתמב שדחתנ ותתימאל 'יוה םש יוליגש ןוויכ ,אקווד םינבהל ,"לארשי-ינב"ל םא יכ
.(מ"כבו .ונתשרפ שיר

.ג,ב"יפ ר"ומש .וט אראו אמוחנת (20

.דועו .ךליאו 212 'מע ז"טח ש"וקל הכוראב האר (21

.מ"כבו .ד"לפר .ג"כפ אינת הארו .דועו .ו,ב"פפ .ו,ז"מפ ר"ב (22

חירב ארקנ"ש - ("בקעיל תמא ןתת") תמאה תדימ ותדימש ,("תובאבש רוחב") בקעיל עגונב הריתי השגדהבו (23
ךות חירבמ הגרדמו הלעמ לכבו ,ןיגרד לכ ףוס דע תוגרדמו תולעמה םורמ ,הצקה לא הצקה ןמ חירבמה ןוכיתה
.(מ"כבו .ו"ס ק"הגא םש הארו .ג"יפס אינת) "'וכ הלש תמא תדימ תניחבו תדוקנ איהש תיעצמאה הדוקנ

.מ"כבו .ו"לפר אינת .זט אשנ אמוחנת האר (24

(תוחצחצה רעש) אי רעש סדרפ האר) לעופ רסח חוכ ןיא הלעמל ,ירה ,לעופב הדובעה ילול םגש ל"י ילואו (25
.(מ"כבו .א"יפ תוקולא תנמאה תוצמ צ"צהל צ"מהסב 'תנו אבוה .ג"פ

רוריבה) תלעמ - ונתשרפ שיר ת"הואו א"ות םג הארו) םש ב"רעת ךשמה - הכוראבו םש הרש-ייח ח"ות האר (26
.(כ"בשות לע פ"עבשות(ד

,תומש 'פ תבשמ ךרבתמש וא תומש 'פד עובשב לחש) תבט *'כל תומש תשרפד תוכיישהו רשקה ראבל שי ז"פע (27
ורוביחש - (נ"שו .26 'מע ו"כח ש"וקל האר) ל"ז ם"במרהד אלוליהה םוי ,(תומש פ"ש יאצומב לח וז הנשבו
הפ-לעבש הרות ונממ עדויו הזב ארוק כ"חאו הלחת בתכבש הרותב ארוק םדאש יפל ,**"הרות הנשמ" ירקיעה
המצע כ"בשותב ותמגודש - ***כ"בשותל פ"עבשותד רואיבו שוריפ ,(ורוביחל ותמדקהב ם"במרה ש"מכ) "הלוכ
,תישארב רפסל (ז"חאלש םירפסהו) תומש רפסד רואיבו שוריפה אוה ("אתיירואב אזימר אלד ידימ אכיל")
אוה (****"וייח ימי לכ דבע רשא ותדובעו ותרותו וישעמ לכ" תומילשו רמג) ולש אלוליהה םויש ,ריעהלו
.תומש תשרפל תוכימסב

----------

רוביחל תוכיישהמ ריעהלו .(מ"כבו .ג,הל ש"הש ת"וקל האר) רתכ אירטמיגב - םירשע ורפסמו ,רתכ ת"ר (*
האר) אקווד פ"עבשותב אוה ,רתכה תניחב ,ןוילעה ןוצר יוליגש - "הלוכ הפ לעבש הרותל ץבקמ" ,"הרות הנשמ"
.(ט"כס ק"הגא אינת

- "םחלשי הקזח דיב יכ" :תומש תשרפ םויסב הזל (פ"כע אדודחל) זמרלו ל"יד - "הקזחה די" (םג) ארקנו (**
אלא תוסנכתמ תוילגה ןיא" (ג,ז"פ ר"קיו) ל"זראמכ ,"הקזחה די" דומיל תוכזב איה (םירצמ) תולגהמ האיציהש
םתמגודו ,(ג,טמ ונתשרפ א"ות האר) "םצבקא התע םיוגב ונתי יכ םג רמאנש ,(תוקוספ תוכלה) תוינשמה תוכזב
.(ד"יה רפסל מ"סכה תמדקה) "הנשמה ןושלכ חצו רצק ןושלב" ,תוקוספ תוכלה - "הקזחה די" רפסב

תוחול תא ךל הנתאו רמאנש .ונתינ ןשוריפב יניסב השמל ול ונתינש תווצמה לכ" :המדקהה תלחתהב ש"מכ (***
-לעבש הרות תלבקד תלשלשה ראבל ךישממו ,"השוריפ וז הווצמהו בתכבש הרות וז הרות ,הווצמהו הרותהו ןבאה
םיעברא ןב"ד זמרלו ריעהלו - "תורוד םיעברא ה"ע וניבר השמ דע ישא ברמ אצמנ" םייסמו ,רודל רודמ הפ
.(ה"פס תובא) "הניבל

לע הרומו רושקה רפסמ - (ז"כקתת א"ד - וכרעב ד"הדס האר) הנש םיעבש היה וייח תונש רפסמש טרפבו (****
תודמה 'זב ארבנש םלועה רוריבו ,םדאבש תודמה 'ז רוריב) םלועה רוריבב ותדובע תומילשו םדאה ייח תומילש
."םימימת םתונש . . םימימת ןה" (ח"נפר ר"ב ,ל"זח ןושלבו ,(ד"וימ הלולכ הדמ לכש יפכ -.ו"עפר ר"ב (28

.טכ,בל חלשיו (29

.הצ ע"ס א"ח ארקיו צ"מאהדא ירמאמב ןמסנהב הארו .ךליאו א,נ ונתשרפ א"ות (30

.מ"כבו .ב,חמ חלש ת"וקל (31

.א,גע ג"חז האר (32

.ב,אל בויא (33

.ב"פר אינת (34

.נ"שו .ז"טקס תופסוה ט"שכ (35

.ד,ז"טפ ר"ב (36

.וכ,הכ תודלות (37

ויה וימי לכ וליאכ" ,ויתונש רחבמ ,בוט אירטמיגב - "הנש הרשע עבש םירצמ ץראב בקעי יחיו" :הברדאו (38
.(ה"פ ר"אבדת) "הבוטב

ד"וי) ד"וי שי ותליחתב ,ירה ,("ושע בקעב תזחוא ודי"ד הדיריהל דעו) "בקע" ןושלמ אוה "בקעי"ש ףאד (39
ךשמוי "בקע"הב םגש ,"בקע"ה לע רבוגו רקיעה אוהש ,"בקעי"ד הביתה שאר השענ ד"ויהו ,'יוה םשד ת"ר ,(בקע
.'יוה םשד ד"ויה

.יחיו פ"ר י"שרפו ר"ב (40

.3 הרעהבש םישרדמ האר (41

.ב,חק םש .ונתשרפ שיר ח"ות (42

לע חבש ףיסומ הלאו . . רמאנש םוקמ לכ" ,(ו"או תפסותב) "הלאו" ןושלה קוידב זמורמש ,רמול שיו (43
לע (ףיסומ) הפסוה לש ןפואבו םינושארהל ךשמהה תשגדה - ((ב,א"פ) ונתשרפ שיר ר"ומש) "םינושארה
.ד"ס ל"נכ ,לעופב הישעה י"ע ,הפסוה לש ןפואבו ,תובאה ךרדב םיכישממ םינבהש ,ונייה ,םינושארה

.מ"כבו .אראו פ"ר א"ות הארו ."'וכ ןבל הכוז באה" - (ט"מ ב"פ תוידע) הנשמה ןושלבו (44

.נ"שו .ה,ב"לפ ר"קיו (45

ליבשב םא יכ ,םש ךירצ וניא ומצע דצמ ירהש ,הרואכל ,ינוציח ע"וה ("תומש") "םש"הש ףאש ,ריעהל (46
,ל"ר ,תופלעתה לש בצמב אצמנ םדאשכ ,ןכלש ,שפנה םצע םע םשה רושק ,מ"מ ,ומשב ותורקל לכויש תלוזה
.37 'מע ז"טח ש"וקל הכוראב האר) שפנה םצעמ תויחה תכשמה תשדחתמ ז"יעש ,ומשב האירקה י"ע ותוא םיררועמ
.(נ"שו

.בכ,ג (47

.ב,ט תוכרב (48

.מ"כבו .ג,ס אב א"ות האר (49

ןיאש דע ,("םירצמל ואבשמ םהל ויה םיבר םימי"ש ירחאל) המירצמ םאובל ו"ח םילגרתמ ויה וליא כ"אשמ (50
.םמוקמב םיאצמנ וליאכ ,רבדב שודיח

.א,ז תוכרב (51

הנומאה ףקותב וא ,צ"מותה םויקד הדובעה ףקותב ו"ח תושילחל םוקמ תניתנ תויהל הלוכי הז ללגבש (52
.ותאיבל 'יפצהו חישמה תאיבבהדידמ - "המירצמ" הדיריהל םוקמ תניתנ ןיא "לארשי"ד הגרדב
בצמל אל המכו-המכ-תחא-לעו - לובגו רצימ ןושלמ "םירצמ" ,הלבגהו
תולג לש

םתויהש ךכ ,תולגל םיכייש םניא ,תולגה ישוקו תוכירא לכ רחאל םג
בצמ אלא יעבט ךשמה וניא ,תולגה לש ןורחאה עגר ,הז עגרב תולגב
!שדח

הלואגו חישמ ינינעב םישרודו םילאוש


םלועה תומוא תא אשנמ ה"בקה
לארשי ליבשב


?"םימואל דסח"ל םיקקזנ םידוהי המל

םוש ךייש ןיא וז הריחבבש) ה"בקה רחב םהב רחבנה םעה םתויהב ,לוכה ארבנ לארשי ליבשב
המוא ,ןמז לכבו רוד לכב שרדמב אתיאדכ ,םידוהיב היולת םלועה תומוא תולדגש דעו (יוניש
.[...] םייוגה לכ לע תאשנתמ תולגב םתחת לארשיש

רשאו ,תולגה ןמזב םלועה תומוא ידיסח ידי-לע םילבקמ לארשיש םידסחהש םג ןבומ הזמו
- "םולש םכל היהי המולשב יכ 'וג ריעה םולש תא ושרדו"ש דע ,םהל תודוהל םיכירצ ןכל
רשאכו ,"תאטח םימואל דסח" :הברדא .םולשו סח םהידסחל םיקוקז םידוהיש ללגב הז ןיא
אלא ,"םימואל דסח" הז ןיא - תווצמו הרות יניינעב ידוהיל םיעייסמש םידסח םהמ םילבקמ
היהיש ה"בקה הצור ךכש םושמ .םלועה תומוא ידי-לע םידוהיל תאז ךישממה) ה"בקהמ דסח
.םולשו סח "תאטח" הז ןיא אלימבו .(הזה ןמזב רדסה

?"תויוכלמ דובעש"ב םינותנ םידוהי עודמ

אתוכלמד אניד" לש יוויצ ונשיו ,"תויוכלמ דובעיש"ב םידוהי םיאצמנ תולגבש יפ-לע-ףאו
אל ,אוה ךכל םעטה ירה - הזב אצויכו ,םייוגב הרגתת לא ,"תומואב ודרמי אל"ו ,"אניד
אלא [...] .םולשו סח (תולגה ןמזב) םלועה תומוא ינפמ דחפו ארומ שי םידוהילש ללגב
הז ךרד-לעו) "המחלמ םב רגתת לאו באומ תא רצת לא" יוויצה ךרד לע אוה הזב שוריפה
טול ינבל יכ השורי וצראמ ךל ןתא אל יכ" :םעטה קוספב שרופמש יפכו [...] (ןומעל עגונב
תא "ונל הנתנ ונוצרב"ש םשכ ,רדסה תא ה"בקה עבק ךכ :תרמוא תאז ,"השורי רע תא יתתנ
לא" ןכלו ,לארשי ינבל אלו ,באומו ןומע תוצרא תא "םהל הנתנ ונוצרב" ךכ ,לארשי-ץרא
."המחלמ םב רגתת

ןיא ירה ,(הזב אצויכו) "אניד אתוכלמד אניד"ו "תומואב הרגתת לא"ל עגונב הז ךרד-לעו
ןמזב רדסה תויהל ךירצ ןכש הוויצו ה"בקה עבק ךכש םושמ אלא ,םולשו סח דחפ ללגב הז
.תולגה

?"אניד אתוכלמד אניד" לח המ לע

םיסימ ,תונוממ יניד) םימייוסמ םיימשג םיניינעל עגונב קר הז ירה "אניד אתוכלמד אניד"
הרורב הארוה שי םהילעש תווצמו הרות יניינעל עגונב אל ךא .(הזב אצויכו תוינונראו
(תויכלמ דובעישל ורסמנ אלו תולגל ושרוג אל וניתומשנ :ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןושלבו) הרותב
הלעמלו תישאר דימת אוה ראשנ ,ידוהי לש (תוירמוחו) תוימשגו םיפוגל עגונב םג ירה -
.םלועה תומואמ
(43 'מע ,א ךרכ ב"נשת תוחישה רפס ;ב"נשת'ה תישארב תשרפ תבש תודעוותהמ)

רקיעה אוה השעמה


רשאכ םג "תיבה לעב" שיש שיגרהל
"םוי"


םיכרבאה לע םג תלטומ ןקזה ונבר לש הדובעב תופתתשהה

הבישיה ידימלתל ךייש הז דיקפתש םיבשוחה שי :"ריאהל תורנ" תויהל יללכה דיקפתהל סחיב
םדא םישענ רבכ=] "שטנעמ רעיירפ א ןיוש ןעמ זיא" - הבישיהמ םיאצוי רשאכ לבא ,דבלב
-לעב םהילע ןיאש "תוירבדמ תומהב" תניחבב (תימהבה שפנו ףוגה) םישענ אלימבו ,[ישפוח
...!תיבה

רשא ,"המהב" תניחבב (תימהבה שפנו ףוגה) םיראשנ ,הבישיהמ םיאצוי רשאכ םגש איה תמאה
."תויתייב תומהב" תמגוד ,הילע לטומ תיבה לעבה לוע

:הציב תכסמב וניצמ - "תוירבדמ תומהב"ל "תויתייב תומהב" ןיב קוליחה :ךכל החכוההו
,("םוחתה ךותב תונלו תואבו םוחתל ץוח תועורו תואצויש") ריעב תונלה תותייב ןה ולא"
.("הנושאר העיברב תוסנכנו רפאב תועורו חספב תואצויש") "רפאב תונלה תוירבדמ

:תומהבה לש ןתניל םוקמ אוה "תויתייב"ו "תוירבדמ" ןיב קוליחה תא עבוקה ןמיסה :רמולכ
לעב ןהילע ןיאש ,"תוירבדמ תומהבל" תכיישש ןמיס הווהמ הז ירה - רבדמב הנל המהבה םא
תומהב"ל תכייש ,םוחתה ךותב - םויה ךישחמשכ - ןולל תרזוחש וזכ המהב לבא ;תיבה
.תיבה לעב ןהילע שיש ,"תויתייב

עלעסיב א טרעוו סע ןעוו" - ךשוח לש בצמבש םיאורש ןוויכ :ןדיד ןודינב ותמגודו
א שטייט'ס" :קעוצו תיבה לא הצירב אוה רזוח - [טעמ ךישחהל ליחתמ רשאכ=] "רעלעקנוט
אוהו) ול שיש ןמיס הז ירה - ...[ךשוח השענ !וליצה] "רעטצניפ ןראוועג זיא'ס !דלאוועג
...!תיבה לעב(ה לא רושק

תא שיגרהל אוה ךירצ - תיבה-לעב וילע שיש שיגרמו ריכמ (הליל) ךשוח לש בצמבש ןוויכו
זיא'ס תעשב") רוא לש בצמבש ןכתיי אלו ...!(םוי) רוא לש בצמב םג ולש תיבה לעבה
ול רמאי ימ"ו ,תיבה לעב אלל ("טייקדליוו א טימ ןפיולמורא") ללותשיו ץורי ("קיטכיל
[...] !"הרהטב רמגנה ילכ" אוהש בשוחש ןויכ - "השעת המ

:ליעל רומאה לכמ םרומה

,םירוחבה לע קר אל איה תלטומ וילא םירשוקמה לכל ןקזה וניבר רסמש הדובעהב תופתתשהה
םהש םיבשוחה ולא ללוכ) םיתבה ילעבו םיכרבאה לע (רתוי תלטומש רשפא ,הברדאו) םג אלא
,(ןקזה וניבר ירשוקמ לש) הז גוסמ ו"ח םיאצוי אל הנותחה ירחאל םג ירהש - (םיתב ילעב
רוד" ףסותינ רשאכ ,הז ירחאלו ,הז גוס ךותב והשימ דוע םיסינכמ הנותחה ידי-לע ,אברדאו
!תרחא תואיצמ תודוא ללכ עדיי אלש דע ,הז ןפואב הליחתכלמ ותוא םיכנחמ - "ךרובי םירשי
יתלב - 255-254 'מע ,ןושאר קלח ב"ישת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ;ב"ישת'ה תבטב ד"כ תודעוותהמ)
(הגומ

יבר יצוצינ


דדועי הנמלאו םותי


דודיעל לועפל יברה לחה םימיה תשש תמחלמ רחאל דימ
,תונמלאל תילרומ הכימת הללכ תוליעפה * תולוכשה תוחפשמה
לש הסטה ללש יברה * םימותיל םח סחיו בל-תמושת ןתמ דצל
שגר רתוי דוע שגדוי הז ידי-לע"ש קומינב ל"וחל םימותיה
תונטייק ,תוחפשמה יתבב םירוקיב * "תונמלאה לש תודידבה
דועו תונמלאל םילויט ,םימותיל


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

:רבוסוס 'יש ריאמ-קחצי ת"הרה ,770-ב םימימתה דחא לש ונמוימ עטקב חתפנ

עוסנל תדמועש ,ד"בח-רפכמ ןיפוג 'בג הדמע החנמ תליפת ירחא .ה"לשת ולסכב 'ה 'ג םוי"
-ןג'ל הסנכנ איה .ומעטמ החילש תויהל םיכסת םא לאשו הילא הנפ יברה .לארשי-ץראל םויה
תוילארשי תוריל 150 הל רסמו אצי תורופס תוקד רובעכו ורדחל סנכנ יברה .'ןותחתה ןדע
םימותיו תונמלאל הכונח תורנל םידעוימ םה יכ ורמואב (דחא לכ י"ל 10 לש תורטשב)
המ יברה תא הלאש ןיפוג 'בגה .'וכו בחרנ רתויה ןפואב השעיי הזש ףיסוה יברה .[?ל"הצ]
םש םיניינעה לוהינ לש טייקש'תיבה לעבב ברעתמ אוה ןיאש הנע יברהו ףסכב תושעל הילע
."םש הז םוחתב תוליעפה ילהנמ םע םאתתש אלא [ץראב=]

"תוחפשמ ילעב שי םאה"

?ל"הצ ימותיו תונמלא םע תוליעפה הלחה דציכ

הל תוכומסהו זומת ב"י תודעוותהב ,בגא] םימיה תשש תמחלמ רחאל המ-תפוקת לחה ןיינעה
בוקודוח ברה רגיש ז"כשת זומתב ב"יב .[תונושה היתוכלשהו המחלמה לע הבחרהב יברה רביד
:רמאנ ובו ,ל"ז בובייל לארשי ברה ,ק"האב ד"בח-תדוגא-יריעצ ר"ויל בתכמ

םהירחא וריאשהש החפשמ ילעב םג ויה המחלמב םיתמה ךותב םא תעדל ונתוא ןיינעמ"
.םכוניחבו התע םבצמב םיניינעתמה םה ימו ,םליגו םה המכ - ןכ םאבו ,םימותי

אנ הזב רסחה תאו ,ל"נה תועידיה תא םלצא לבקל רשפא רשא םייתלשממ תודסומ םיאצמנ חטב"
.תירשפא יכה תויטרפב ונעידוהלו ,םיאתמה ןפואב עדוויהל

."הלס בוט לכ תכרבבו ערפמל ןח תואושתב"

םימותיה תבוט לע בושחל

דחא תא המישמל סייג בובייל ברהו ,םימייוסמ םיישקב לקתנ טרופמ עדימ לבקל ןויסינה
.בובייל ברה לא ףסונ בתכמב הלא לכ לע .ירחסמ ןמלז רמ ,ד"בח ידידימ

תומש תגשהל ד"בח-תדוגא-יריעצל ועייסיש תועצה רפסמ בוקודוח ברה עיצמ ,וז תרגיאב
םידליה םע תידיתע תוליעפ לש םינוש םינוויכ לע םג תועיבצמ ולא תועצה .םימותיה
.םימותיה

ןורסיחה תא אלמל הבוחה

םיקומינה םינמנ ובו ,בובייל ברה לא בוקודוח ברה לש ךוראו ףסונ בתכמ םדק ל"נה בתכמל
.םימותיה דודיע תוליעפל םייזכרמה

תוחפשמה םע ישיא רשק

חווד ךכ .המחלמב ולפנ ןהיריקיש תוחפשמה דודיעל הליעפ הדעו המקוה ז"כשת ץיק ףוסב
:(ח"כשת ןוושח-ירשת) 'ד"בח םרכב' לש 14 ןויליגב

:םימיה תשש תמחלמ ילוכש דודיעל הדעו

דרשמ ףותישבו תוסחב ,ד"בח יריעצ י"ע המקוה א"טילש ר"ומדא ק"כ תארוה יפ-לע"
.םימיה תשש תמחלמ ישודק ימותיו תונמלאל דודיעו ישפנ עויס תטשוהל הדעו ,ןוחטיבה

,ינחור עויס תשגה םשלו ןדודיע םשל תולוכשה תוחפשמה םע ישיא רשק תמייקמ וז הדעו"
.םימותיה ךוניחו תודהיה תווצמ םויקב הרזע ללוכ

גרבסלגנא קחצי רמו ירחסמ ןמלז רמ ,שאר בשוי - בובייל לארשי ברה :םה הדעווה ירבח"
.(ןוחטיבה דרשממ)

.ד"יה ץיבובמולוג דוד ברה תנמלא ,ץיבובמולוג הרפש 'בגה איה הדעווה תריכזמ"

לוחב ךרענש ,הקיתעה םילשוריב תונמלאל רויס ןוגרא היה הדעווה לש תולועפה ראש ןיב"
."תופתתשמל בר דודיע איבהו תוכוס דעומה

רשכ ךוניחל םימותיה ברקל

תא אשונה) ח"כשת אריו 'פ שדוק-תבש ברעמ ,םילשוריב ח"וגאצ ףינס לש ימינפ בתכמ הנה
תוחפשמל ישיא סחי ןתמו לופיט לש הלחתה לע םידמל ונא ונממו ,("השקבו העדוה" תרתוכה
:בתכמב רמאנ ךכו .תולוכשה

דודיעב ק"האב ד"בח-תדוגא-יריעצ םעטמ הדעו תלפטמ א"טילש ר"ומדא ק"כ תארוה יפל"
תמשנ ןוצרכ ,רשכ ךוניחל םימותיה תא ברקל תולדתשהבו ,םימיה תשש תמחלמ ימותיו תונמלא
...תמאה םלועב םהיתובא

:(ינש בתכמב) ףיסוה א"טילש ר"ומדא ק"כ"

,דוחל סיטרכו סיטרכ לכ לע ןודל אלא תויללכ תולועפב קפתסהל ןיא ,המחלמה ימותי רבדב"
."רשפאו ןוכנל הארנה יפכ דחאו דחא לכ תרזעב לדתשהלו

דחא לכ .םילשוריב תולוכשה תוחפשמה יסיטרכ םילשוריב ח"וגאצ ףינסל ורסמנ הזל םאתהב"
- ולא תוחפשממ רתוי וא דחא [חראל וא] רקבל םיניינועמה ד"בח ישנמ תחא לכו ש"נאמ
."הז שודק דיקפת יולימב ךרדויו ,ותונוכנ לע םדקהב עידוהל שקבתמ

לארשי תונבמ תושפנ דדועל

התייה ,רומאכש ,ץיבובמולוג 'בגל יברה בתכ ח"כשת ולסכב ט"י ברעבו ,הבחרתה תוליעפה
.(ומ-המ 'מע ,הכ ךרכ שדוק-תורגיאב ספדנ) ךורא בתכמ ,הדעווה תריכזמ

:(זמ 'מע םש ספדנ) יברה ףיסוה בתכמה ףוסב
.ותבחרהו לעפמה תאצוהב ינא םג יתופתתשה הזב תפרוצמ

לכ רשא ,לארשי תונבמ תובר תושפנ דדועל החילצה םגו התכזש הקלח ירשאו
ןהילעב ודביאש דחוימה ןדמעמב ,האלו לחר ,הקבר ,הרש תב ןהמ תחאו תחא
אוה" ל"ז ונימכח ירבד םינמאנ יאדוובו יאדוובו .(םיבוט םייחל הנלדבת)
.איה הבצמב החור קזחיו הלעתיו ךרבתי םשה הדדועיש ,"הליחת הנענ

אלא ,הז ונמלועב ותגהנה ימעט עדויה אוה ךאו תולילע ונכתנ ול ירהו
בותכהו א"מב רבודמה יפ לעו .דיבע בטל אנמחר דיבעד המ לכש עודיו רורבש
תוכילה ןיבמ וניא ארבנ רשא ללכ אלפ לכ ןיא לארשי ילודגמ םימעפ המכ
הצר רשא תודוקנה ןתואל טרפ ,םהיניב ללכו ללכ ךרע ןיאו תויהל ,'תי ארובה
.םיארבנהל ויניינעו ונוצרו ותמכח הליגו לודגה ודסחב ארובה

המכו-המכ-תחא-לע ,ורזוע ה"בקה ל"זר ורמא השודקו בוט יניינע לכב םאו
לעב תדיבא ןוסאב ארובה לש ויתודימ ירחא רהרהל אלש ,רומאהכ לודג ןויסינב
ןודינבו ,רזעה םגש יאדווב ,תמא םיקולא אוהש ,ה"בקה רזעו .םידליל באו
.הזב הנבהה ונתאמ המלענש ףא ,תמאה לע םיססובמ ,םימוחנתה רומאה

תאש רתיבש - רבעב הלענה הלעפממ יתלבקש תועידיה יפ-לע הקזח יתווקת
םג הנררועתת םינפל םינפה םימכו ,ואובי םימיב םג הזב לועפת זוע רתיבו
דחיבו ,התומכ תושעלו הז לעפמב רוזעלו ףתתשהל רושיקב ןהמע האבש םישנה
ינבו ןהמ תחאו תחא לכל ךרטצמה לכב ת"ישה תכרב תלבקל תורונצה הנביחרת
.ויחיש ןתיב

הנותנה םייח תרות ונתרות יפ לע תימוי-םוי הגהנהב תוקזחתהה ידי-לע
הפוחלו הרותל 'יש ןהידלי תא לדגל - תימינפה הדוקנבו ,םייח םיקולאמ
.הבחרה ךותמ םיבוט םישעמלו

,ולסכ ד"וי ןיב בתכמה בתכנ תוביס המכ ינפמש ,יאכז םויל תוכז ןילגלגמו
םג ןה םה רשא ,ןקזה ר"ומדא תלואג ,ולסכ ט"יו ,יעצמאה ר"ומדא תלואג
לכמ ,לארשי ללכ יככותב ,ןהמ תחאו תחא לכ לאגתש ,ונשפנ תודפו ונתלואג
לכ דיקפת ,ןדיקפת יולימל םילבלבמה םיניינע לכמ ללכבו תולבלבמה תובשחמ
היתונבו הינב ךנחלו לארשיב התיב גיהנהל ,ותרותלו 'הל הנמאנ לארשי תב
הז ירהו .לארשי ינב ונמע תראפתלו הליהתלו םשל ויהיש ,אבס לארשי חורב
,ד"יה ,באהו לעבה ,םירטפנה תמשנל תילענ יכה תוכזו חור תרוק ןכ-םג
ךלמה ךרד ,רשיהו תמאה ךרדב םיכלוה תונבו םינב םיאורו תמאה םלועמ םטיבהב
.הלעתיו ךרבתי 'ה ,םלוע לש וכלמ ונל הוותהש

ךליאו ןאכמ היהי ,הכונחה ימי םה ,הז שדוח םויסל םיאתמ רשא ןוצר יהיו
בוט ךאו ןהמ תחאו תחא לכ ייח 'ה ריאי רשא ,רואב םויל םוימ ףיסומו ךלוה
.םימיה לכ דימת ןתוא ואצמי םייולגו םייתימא דסחו

.בותכה לכב תובוט תורושבלו רומאה לעפמב החלצה תפסותו הלואגה גח תכרבב

ל"וחל הסיט םוקמב רפכב חוריא

בתכמב הלחה הכונחב תוליעפה לשמל ךכ .וז תוליעפ זרזלו דדועל יברה ךישמה תעל תעמ
'מע פר ןויליג םג הארו] (12 'מע גע ןויליג 'תורשקתה'ב םסרופ) בוקודוח ברה רגישש
םרכב' לש 15 ןויליגב עיפוה "םימיה תשש תמחלמ ילוכשל הכונח תולועפ" לע חוויד .[11
.(ןושאר דומע) 'ד"בח

ללש יברהו ,הווצמ-רבה תארקל םימותיה לש ל"וחב רוקיב ןויער קרפה לע הלע ח"כשת ץיקב
'מע הכ ךרכ שדוק-תורגיא) הגהנהו ךוניח יללכ תרושב תאז קמינ ראשה ןיב .תופירחב תאז
:(עק
ךשמל םתיבמ םימותיה תעיסנל ןיינע וניאש ,המחלמה ימותיב אוה רבודמהש
םיבר םירקמבו ,תונמלאה לש תודידבה שגר רתוי דוע שגדוי הז ידי-לעש ,ןמז
עגונב ותבוח םג לדגת ,לודג רענה תושעיהב הברדאו .תויחאהו םיחאה לש םג -
...ללכב תיבלו םאל

.הזב אצויכו הנטייקב ד"בח-רפכב תוחפשמה תא חראל - ףילחת עיצה יברה

חוריאה תולעב ףתתשמ יברה

(גפק 'מע םש שדוק-תורגיא) יברהמ בתכמ ץיבובמולוג 'בגה םג הלביק ןכ-ירחא םימי רפסמ
:רמאנ וב
ףרוצמה םע ,ליגר ראודב חלשנ הארנכש ,ןסינ ג"כמ הבתכמ לבקתנ התע הז
.וילא

ןתודוא תולענ יכה תולועפהמ תובוט תורושבה דעב ןח-תואושת ןח-תואושתו
- אוה ירקיעש ןבומכו - ןכו ,אבהל םג הזב בוט רשבתש ןוצר יהיו ,תבתוכ
.ויחיש הידילי לכמ יתודיסח ידוהי יתימא תחנמ

הרבסה תלילשב יבתכמ ןכות ד"בח-תדוגא-יריעצ תלהנהמ הל ורסמ יאדווב
הפתתשה איה םג חטבש ןוויכ הז ןיינע ינא ריכזמו .ןאכל הווצמ-ירבה תעיסנד
.רומאה ןוידב

,הווצמ תונב תגיגח ךורעל יאדכ ןיאש - ןיינע ותואב ןיינעל ןיינעמו
,הז סקט גיהנהל םוקמ שי םאה םתעדב םיקלוחמ לארשי ינבר ןיידעש ןוויכ
,אסיג ךדיאל .הזב הקוספ הכלה עובקל ןמזה םדקומ ןיידעו ,רבדל םידדצ המכו
היהת רדנ-ילבו .הווצמ-רבה ןכו ,ד"בח-רפכ תונטייקל םנימזהל רבדה ןוכנ
ל"נה תודליהו םידליה תחראה תואצוהב (םיזוחא הרשע) רשעמב ןאכמ תופתתשה
וא הנטייקה תלהנהל הז רבד לע רוסמל הבוטמו .ד"בח -רפכד הנטייקהב
.הלחתה רותב ב"וצמה הנושאר האחמה םע דחיב ,הרומאה הלועפב םיקסעתמהל
.קייודמ ןובשח ןאכל ועידוי תונטייקה םויסב חטבו

.ויחיש םידליה ךוניחב החלצהל טרפבו ,רומאה לכב תובוט תורושבל הכרבב

.ל"עבה הלואגה גח תכרבבו

"המוד בצמב םדא ידי-לע תישענשכ טרפב"

םייוסמ עטק המגודל הנה .יברהמ תוארוהו תוכרב לש עפש לבקל התכז ץיבובמולוג 'בגה
:א"לשת ןסינב א"י ךיראתמ יטרפ-יללכ בתכממ
.'יש םימותיו תונמלא בל תחמשמ התדובעב הבר החלצהלו גחה תכרבב

:(24 'מע לדנימ נ"רל 'רוא יצוצינ') יברה הל בתכ ב"לשת ןוושח ג"יב

םיניינעה לכב הבוטל הבבל תולאשמ אלמי ךרבתי םשהו ,הבתכמ תלבק ינא רשאמ
הרותל הידילי לכ לדגת םימעפ המכ רבודמה יפכו ,םייללכהו םייטרפה ,תבתוכש
.יתודיסח תחנ ךותמ הבוט םישעמלו הפוחלו

תונמלאה תבוטל היתולועפל עגונב יתבוגת תלאושש יניעב לודג אלפ ןבומכ
תובישחה לדוג יתשגדה ןאכ ונתחישבש ףא ,ו"ת ק"האב רשא א"טילש םימותיהו
דחוימבו ,'וכו המוד בצמב םדא ידי לע תישענשכ טרפבו ,ללכב וז תוליעפ לש
.םייתודיסח תויחו רוא תורודח תולועפהשכ

הלועפ לכ יככותב תורומאה תולועפ ךרע לדוגב ל"ז ונימכח ירבד םיעודיו
תונמלא ןיידו םימותי יבאמ ונילע הווצמכו ,םימותיו תונמלאל דודיע האיבמה
ת"ישהש ןוחטב ףיסומ רומאה םג רשא .אוה-ךורב-שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ אוה
.ליעל רומאכ ,ויחיש םידליהמ יתודיסח יתימא תחנב . . היתולועפב החילצי

:(25 'מע םש) יברה בתוכ בתכמה םויסב

רמאנ וילע ה"בקה לש ותדימל םאתהב תולענ יכה היתולועפב הבר החלצה תכרבב
םגו םייטרפה היניינע תוללכבו ,ןנרא תונמלא בלו ,דדועי הנמלאו םותי
.תובוט תורושבלו ,ליעל בותכה לכב םייללכה

ןוצר יהיו םיאבה הכונחה ימי םע רשקב הבחר הלועפ םיננכתמ יאדווב .ב.נ
.הבר החלצהב היהתש

ןוסאה תורמל תויחו דודיע

ריכזמל יברה בתכש תודוקנ הארנכ אוהו (ןזח 'יש י"שר י"ע) הנורחאל םסרפתהש עטק הנהו
.(יטרפ -יללכ בתכמל שדוק די בתכב תפסות לש עטק וא) בתכמ ונממ ןיכהל

- שדוקה ץראב - א"טילש - םימותיו תונמלאל עגונב טרפבו התלועפ רבד לע
דעו ,היתווצמו הרותהו תודהיה תדוקנ םבילב תטלקנ ףוס-ףוסש ךיאו ,ו"ת
דודיע םהל ןתונ הזו - ('וכו חספב רדס ,הווצמ-רב) לעופב השעמב אטבתמש
תולועפ תויהל תוכירצש המכו-המכ-תחא-לעו 'וכו ןוסאה תורמל םהייחב תויחו
."'וכו 'וכו 'ה םכרבש ולאל עגונבו לבת יווצק לכב ולאכ

רמשמה לע דומעלו ףיסוהל

תוליעפה תרבגהל תוררועתה ירבד ובו ,ד"בח-תדוגא-יריעצ תלהנה לא תוריכזמהמ בתכמ בושו
.םירופיכה םוי תמחלמ ינפל הרצק הפוקת חלשנ בתכמה .תוכרעמה ימותי ברקבתודיסחה ינייעממ


תומש תשרפ


(אי,ב) ויחא לא אציו השמ לדגיו

-לכבו .הוולשבו טקשב תבשל לוכי היה אוהו רבד ול רסח אל ובש םוקמ ,ךלמה תיבב לדג השמ
דחאל רוזעל ידכ ושפנ תא ףרחו ויחא לא אצי ,לועפלו תושעל לגוסמ היהו לדגשכ דימ ,תאז
.הלוגל תאצלו ותיבמ חורבל ץלאנ ףא ךכמ האצותכ .םהמ

םיכלמה -יכלמ-ךלמ ,"ךלמה תיב" םהש) הרות לש תומא 'דב רגתסהל יאשר םדא ןיא :ךדמלל
הרמ ,תינחור תולגב םידבעושמה ויחא לא תאצל וילע ."יתלצה ישפנ תא ינא" רמולו (ה"בקה
'ירצמ'ה דימ ,רתויב טושפה וליפא ,ידוהי ליצהל ידכ ותלוכיבש לככ תושעלו ,תירזכאו
.'והכמ'ש (ערה רצי)
(א"משת תומש תשרפ שדוק-תבש)


(טי,ב) ונליצה ירצמ שיא

,דבכוי יכ) םירצמל וינבו בקעי תדיריל םישולשו האמה תנשב דלונ ,לארשי לש םעישומ ,השמ
לש הנושארה תיצחמב זמרנ הז רבד .(ותדילב ל"ק תב התיה ,תומוחה ןיב הדלונש ,ומיא
.130 היירטמיגב ,צ"מ - 'ירצמ' הלימה

תיצחמב זמרנ הז רבד .השמ ידי-לע ולאגנ ,םירצמב לארשי-ינב ויהש הנש רשעו םיתאמ רחאל
.210 היירטמיגב ,י"ר - 'ירצמ' הלימה לש היינשה

."ונליצה ירצמ שיא" והז
(א 'מע א קלח רהוזל קחצי-יול יטוקיל)


(א,ג) ונתח ורתי ןאצ תא הער היה השמו

דע ,וירחא ץר .ידג ונממ חרב ,רבדמב ורתי ןאצ תא העור השמ היהשכש ,(הבר) שרדמב רפוסמ
ץרש עדוי יתייה אל :רמא וילא השמ עיגהש ןוויכ .תותשל ידגה דמעו םימ לש הכירבל עיגהש
ךל שי :ה"בקה רמא .ןאצה ראש לא רזחו ופתכ לע וביכרה !התא ףייע ,אמצ תייהש ינפמ תייה
.לארשי ינאצ הערת התא ,ךייח ,םדו-רשב לש ונאצ גוהנל םימחר

אוה אלא ,וביל-ןודזו ותועשר ללגב 'רדע'ה ןמ חרוב וניא 'ידג'ה :אלפנ זמר ונינפל
ונואמצ תא תוורל רשפאש עדוי אוה ןיא ךא ,םיקולאל האמצ ותמשנ .ונואמיצ לשב ןכ השוע
עדויו ריכמש ימ אוה יתימא גיהנמו העור .םירז תודשב תוערל הנופ אוה ןכלו ,הרותה ימב
.בטומל וריזחמו וירחא ףדור אוה ןכלו ,'ידג'ה תחירבל תימינפה הביסה תא
(מ"שת תועובשה גח תודעוותהמ)


(ב,ג) הנסה ךותמ שא תבלב וילא 'ה ךאלמ אריו

(י"שר) שא לש וביל ,שא לש תבהלשב :שא תבלב

:בוט-םש-לעבה רמוא

ןליא) 'הנס'ל - טושפ ידוהיו (ז תינעת) לכאמ ץעל לושמ םכח-דימלת .הדשה ץע אוה םדאה
הנומא ךותמ םיליהת רמואו ללפתמה טושפה ידוהיב - אקווד הנסב היוצמ 'שאה תבל' .(קרס
,"שא לש וביל" יוצמ הזכ ידוהיב אקווד .םילימה שוריפ תא וליפא ןיבמ וניאש ףא ,הטושפ
."ה-י תבהלש שא יפשר היפשר" והזו .תימינפה הנווכה איהש ,תטהול תומימת
(14 'מע די 'יס בוט-םש-רתכ)


(ג,ג) אנ הרסא השמ רמאיו

(י"שר) םשל ברקתהל ןאכמ הרוסא :אנ הרוסא

הגרדל עיגהו ררועתה ,םימכחה-ידימלת תמועל ,םיטושפה םישנאה לש םתלעמ תא השמ הארשכ
?רומג קידצ היהש ,השמ לש 'ותבושת' יהמו .הבושת לש

תולעתהל ףואשל דימת אלא םייחכונה בצמו דמעמב קפתסהל אל - "םשל ברקתהל ןאכמ הרוסא"
.יוליע רחא יוליע ,תפסונ
(14 'מע די 'יס בוט-םש-רתכ)

* * *

:ןקזה ונבר ךכ לע ףיסומ

'הנס'ה ךותב 'שאה תבל' תא אוצמל בייח לארשי גיהנמ יכ ונבר השמל וארה םימשה ןמ
.ותולגלו
(49 'מע ב"שת תוחישה-רפס)


הרסא השמ רמאיו .לכא ונניא הנסהו שאב רעב הנסה הנהו
-ב,ג) הנסה רעבי אל עודמ הזה לדגה הארמה תא האראו אנ


(הבר שרדמ) הטמ לש שאבו הלעמ לש שאב :שאב רעוב

.לארשי-םעל זמור - הנסה

.שאל הלשמנש הרותה - הלעמ לש שא

.הזה-םלועה תוואת לש הרזה שאה - הטמ לש שא

האר דחא דצמ :הטמ לש שאב םגו הלעמ לש שאב םג רעוב (לארשי םע) 'הנס'הש האר השמ
'םיפרשנ'ה םיעשרה תא האר ךדיאמו ,'הל אוצרב שא יפשרכ הזע הבהאב 'םירעוב' םיקידצהש
.הזה םלועה יניינעמ םהיתוואתב

דציכו ,ארובל שפנה תולכב תאצוי םיקידצה לש םשפנ ןיא עודמ :םישיאה ינש לע השמ המת
.הבושתב רוזחל םילגוסמ ףאש אלא דוע אלו ,םתודהיב םיעשרה םיראשנ

!?"הנסה (הלכיו) רעבי אל עודמ" :ותהימת-ותלאש יהוז

הארמ" תארקנ הרותה ."הזה לודגה הארמה תא האראו אנ הרוסא" :הלופכה ההימתל הבושתה
תא השמ ןיבה הרותה ידי -לע .םימלועה ןודא לש ותלודג תא הלגמו הארמ איהש ינפמ ,"לודג
.הנסה לש ןויליכה יאל םעטה

יכ הרכהל ועיגישו הלכת אל םשפנש ידכ םיקידצל זוע תויהל החוכב ,לארשיל הנתינש הרותה
ו"ח ולכי אלש םליצהל םיעשרל היישות תויהל םג החוכב .'אוצר'ה אלו 'בוש'ה אוה רקיעה
.הלעמ לש שאב הטמלש שאה תא ףילחהל ולכויו
(112 'מע ד"שת םירמאמה רפס)


(ד,ג) יננה רמאיו השמ השמ רמאיו

:קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ ויבא תא ותודליב לאש ש"רהמ ר"ומדא ק"כ

שרפמ וניבא םהרבא רמאש "יננה"ה תא ."יננה" רמא השמו (בכ תישארב) "יננה" רמא םהרבא
"יננה"ה תא וליאו ,("ןומיז ןושלו אוה הוונע ןושל ,םידיסח לש םתיינע איה ךכ") י"שר
.שרפמ י"שר ןיא ונבר השמ לש

.'דבוע' היה וניבא םהרבא וליאו ,המכח ,'ליכשמ' היה ונבר השמ :קדצ-חמצה ול הנע
.שוריפ ול ןיא - "ליכשמ" וליאו שוריפ ול שי - 'דבוע'
(44 'מע א"שת תוחישה-רפס)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

תומש תשרפ שדוק-תבש
תבטב ג"כ

רמאמ העשכ ךשמב רוביצב םידמול ךכ-רחא .רוביצב םיליהתה לכ תרימא - רקובב םכשה
.הליפתה - ךכ-רחאו ,םלוכל ןבומ היהיש תודיסח

.1(גכ-בכ,טכ .גי,חכ - ו,זכ היעשי) "שרשי םיאבה" :הרטפה

.םיקלח 13-ו 6:40 העשב ישיש םויל רוא - דלומה .שדוחה םיכרבמ

.שדוק-תבשה םויב ,טבש שדוח-שאר

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

.תסנכה תיבב - תודעוותהה .תודעוותה םוי

ןושאר םוי
תבטב ד"כ

תנשב ,א"עיז מ"גבנ ידאילמ ןמלז רואינש יבר ,לודגה ונבר ק"כ לש אלוליה-תוקלתסהה םוי
.2שטידאה ריעב דובכ-ותחונמו ,ג"עקת

:ףיסוהל ידכ ,וז 'ןוצר תע' ולצני ,ףטו םישנ םישנא ,תחאו דחא לכ

ןכו ;שודקה ומש תויתואמ תחאב ליחתמה תוינשמ קרפ תוחפל דומלל - הרותה דומילב (א
ישורדב ןיינע ןכו ,אשידק אינת ורפסמ קרפ ןכו ,ץפח ובילש םוקמב ולש ךורע-ןחלוש ףיעס
.3עובשה תשרפל רוא-הרותמ - ונמזבו ותיעב אוהש ןיינע בוט המו ,ולש תודיסח

.הליפתה תדובעב (ב

וא אלוליהה לעב לש תדחוימה ותדובעל ךיישה ןיינעל - בוט המו ,הקדצ תניתנב (ג
םייקל (ד :ןכו .4ומוקמ יאלממ וניאישנ וניתובר תדובעבו ותדובעב םיקסועה תודסומל
הרושקה ,רתויב הלודג החמש - וטושפכ ,הז 'אבר אלוליה םוי'ב] החמש לש תודעוותה
אלוליהה םויב תודעוותה תודוא הלאשה תא הליחתכלמ לטבמ הזש . . אקווד הנותח 'אלוליה'ב
.6תווצמו הרות יניינעב תובוט תוטלחה םיפסאנה םהילע ולבקי הב ,[5

ןימולשת תויהל ךירצ ,הנשה םויב וקלח וא ל"נה השענ אל היהתש הביס וזיאמ םאש ,טושפ
.7םיכומסה םימיב המלשהו

.32 'מע םיגהנמה רפס .ד"בח-ללוכ חול (1

בתכמ האר ,ךרדב תוקלתסההו ידאלמ ןקזה ר"ומדא תחירב ,ןואילופנ תמחלמ יטרפ ד"ע .ד"בח-ללוכ חול (2
ד"ח ,ו"משת ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוה 'ןקזה ונבר ,ןמלז רואינש יבר - תודלותה רפס'ב דועו יעצמאה ר"ומדא
ימי' 'סב הבצמה םוליצ .אכש 'מע מ"שת ןילקורב שדוק-תורגיאב קדצ-חמצה תמישרב הרצקבו ,ךליאו 1025 'מע
.הז םויב 'ד"בח

.296 'מע א"כח תוחיש-יטוקיל (3

.הגומ ,286 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותהו ,276 'מע םש תוחיש-יטוקיל - םיניינעה 'ג (4

לש 'אבר אלוליה'ש ךכב םיזמרה (דנר .טמר 'מע תורגיא) קחצי-יול יטוקילבש בתכמב ראובמה פ"ע טרפבו (5
-8 'מע אכ ךרכ תוחיש-יטוקיל - החמש לש ןיינע איהש ךיא רתוי דוע ןבומ הזמש - תבט שדוחב התיה ז"הדא
.277

תובב 'ד ןוגינ ןגנל יברה הוויצ (262 'מע ד"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ב"ישת תבטב ד"כ תודעוותהב
."יצפולכ יצירו'ז עיינ" ןוגינו ,ז"הדא לש

.292 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה (6

.(רוקמב השגדהה) הגומ - 66 הרעה 286 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה (7זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il