- ו"פר - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה תבטב ט"כ * אראו תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


דובעישב תולגה דובעיש תא ףילחהל
ינחור


םעל תוערה המל" ונבר השמ תלאשל ה"בקה לש ותבושת ףא לע
ישוק תא * וז הלאש לואשלו ףיסוהל םוקמ שי ןיידע ,"הזה
לש ךרפה-תדובע תאו ,ינחור ישוקב ףילחהל ןתינ תולגה
איה תוליגרה יוניש לש הלעמה * תינחור ךרפ-תדובעב םירצמ
ישעמ אוה יונישהשכ םג אלא ,הנתשמ תוהמה רשאכ קר אל
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * דבלב


וניבר השמ תיישוקב 1המויסש ,(תומש תשרפ) הז ינפלש השרפל ךשמהב איה ונתשרפ תלחתה
השמל ה"בקה לש ותבושת האב הזל ךשמהבו ,"ינתחלש הז המל ,הזה םעל תוערה המל" :ה"בקהל
קחצי לא םהרבא לא אראו ,'יוה ינא וילא רמאיו השמ לא םיקולא רבדיו" :2ונתשרפ תלחתהב
'יוה ינא לארשי ינבל רומא ןכל 'וגו םהל יתעדונ אל 'יוה ימשו י-דש ל-אב בקעי לאו
."'יוה ינא יכ םתעדיו 'וגו םעל יל םכתא יתחקלו 'וגו םירצמ תולבס תחתמ םכתא יתאצוהו

ל-אב" קר היה תובאה לא יוליגהש 3רוא-הרותב ראובמכ - ה"בקה לש ותבושת ןכותב הרבסההו
ידכו ,'יוה םש יוליג שדחתנ הרות-ןתמב קרו ,תובאהל הלגתנ אל 'יוה םש וליאו ,"י-דש
ןיינע והזש ,םירצמ תולגד הנכהה תויהל הכרצוה ,הרות ןתמב 'יוה םש יוליג תויהל לכויש
."הזה םעל תוערה"

,אובל-דיתעלד םייוליגהל הנכה רותב - ןורחאה תולג תוכיראל םעטה םג והזש ,4םייסמו
.הרות ימעט ,הרותה תוימינפ יוליג היהי זאש

יתימא אוה הרותב ןיינע לכו ,הרותב הבתכנ "'וג תוערה המל" הישוקהש ןוויכ ,הנהו
."תוערה המל" הנעטהל םוקמ שי ,"'וג אראו" ץוריתה ירחאל םג ,ירה ,יחצינו

תודיסח ישורדב הישוקה תודוא (5תועובשה גח לש תודעוותהב) םעפ רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כ -
וז הישוקש ןוויכש ,"ונתרות ןתמ ןמז" ותויהל תועובשה גחב הרות-תחמש ועבק אל המל 6
-תחמשש רמול םוקמ תניתנ ןיידע שי ץוריתה ירחאל םג ,ירה ,(תודיסחה תרות) הרותב הבתכנ
.תועובשה גחב היהת הרות

ןיידע הרות-ןתמל הנכהה ליבשב םירצמ תולגב חרכה שיש ץוריתה ירחאל םגש) הזב הרבסההו
:("תוערה המל" הישוקהל םוקמ שי

השק הדובעב םהייח תא וררמיו" ,םירצמ תולגב דובעישה יטרפ לכש 7רוא-הרותב ראובמ
איה םהייח תא וררמיו" :תוינחורב םג םנשי ,8"ךרפב 'וג הדשב הדובע לכבו םינבלבו רמוחב
הדשב הדובע לכבו ,רמוחו-לק אד - רמוחב ,הישוק אד - השק הדובעב ,ונייח איה יכ הרותה
.9"אתכלה ןוביל אד - םינבלבו ,אתיירב אד -

המל" הישוקה תראשנ ,הרות-ןתמל הנכהה ליבשב תולגה דובעישב חרכה שיש ףא ,ןכלו
עגונב הז ךרד-לעו ,הרותה דומילב ינחור דובעישל הז ףילחהל תורשפא שיש ןוויכ ,"תוערה
-לכמ ,אובל-דיתעלד םייוליגה ליבשב הזב חרכה שיש ףאש ,ןורחאה תולגה ישוקו תוכיראל
.הרותה דומילב ינחור דובעישב הז ףילחהל םילוכי ,םוקמ

םיניינעל עגונב םג אוה ןכ ,תולגה תוללכל עגונב םירומא םירבדהש םשכש ,ףיסוהל שיו
םילוכיש ,(10תולגה ןיינע רקיע אוה הזבש) הסנרפה תדריטו תעיגי ומכ ,תולגהד םייטרפ
.הרותב הדריטו העיגיב הז ףילחהל

ךרד לועו תוכלמ לוע ונממ ןיריבעמ הרות לוע וילע לבקמה לכ" 11ל"זר רמאממ םג ריעהלו
לע לבקל ודיב הרירבה ,לבא ,12"דלוי למעל םדא"ש ןוויכ ,תויהל חרכומ "לוע" - "ץרא
,זאש ,"הרות לוע" ומצע לע לבקל וא ,"ץרא ךרד לועו תוכלמ לוע" (הרות יפ-לע) ומצע
."ץרא ךרד לועו תוכלמ לוע ונממ ןיריבעמ"

:רתוי תויטרפבו

וניאש דע רתויב ותוא םילבלבמש שיא בלבש תובשחמה יוביר דצמ איה הסנרפה תדריט רקיע
תויהל - הרותב הדריטו העיגיב הז ףילחהל םילוכי ,רומאכו .13ךכ וא ךכ ,תושעל ךיא עדוי
ארייצ הניב" 14רמאמכ ,הניבה חוכ דצמ] ול םילפונש תורבסה יוביר ללגב רתויב דורט
וניאש ,ןאכל ארבסלו ןאכל ארבס ,15[הלכשהה תדוקנב םינוש םירויצ תרייצמש ,"םירויצ
שי [16עירכמה אוהש תעדה חוכ ידי-לע] םהיניב עירכהל לכויש ידכו ,םהיניב עירכהל לוכי
םיאב אקווד הז ידי-לעש ,17"אתמכוחד הלימל ןיקחדד ןוניא" ,רתויב הלודג העיגיב ךרוצ
.(18תודיסחב ראובמכ) תיתימאה אנקסמל

,יכ ,עובשה ימי לכמ ולצא השק יכה םויה אוה תבשה םויש םעפ רמא יבו'צגרה ןואגה -
,ןאכל תורבסו ןאכל תורבס ול םילפונו לכשה תעיבנ ףקות ולצא תישענשכ ,עובשה ימי ראשב
,עירכהל רתוי לקנ זאו ,הביתכה תלועפ ידי-לע לכשה תעיבנ ףקות תא ליבגהל הצע ול שי
ןיב עירכהל לוכיש דע רתויב עגייתהל ךירצ ,(וז הצע תמייק אלש) תבשה םויב ןכ-ןיאש-המ
.תורבסה יוביר

אש" םימעפל רמוא היה תודיסח תרימא תעבש יעצמאה ר"ומדא תודוא 19רפוסמ הז ךרד-לעו
,"אש

רמוא היה יעצמאה ר"ומדאש העשב ,ןכש ,להקה תא טיקשהל ךרוצ היה אל יאדוובש ףא]
תודיסח תרימא תעב חכונ היהש לודגה להקה לכ ןיבש ,ךכ ידכ דע ,טלחומ טקש ררש תודיסח
בצמ דצמ לעתשהל םיליגר ויהש הלא לצא םג) 'וכ העינו החיכ ,לועיש לוק וליפא עמשנ אל
ןעמעלא טאה סע") םלוכ תא רדחש ,תודיסח-רמאמה לוק היה עמשנש ידיחיה לוקה ;(םתואירב
.רמאמה תא וניבה אלש הלא ןהו רמאמה תא וניבהש הלא ןה ,("ןעמונעגכרוד

ר"ומדא לש וריצחל ךומס רבעו ,לאטנבייה "ראטקעפסניא"ה שטיוואבוילב רקיב םעפ -
העונת אללו טלחומ טקשב םידמועה םישנאה יוביר תא ותוארבו ,תודיסח תרימא תעב יעצמאה
,[ךכ לכ םיבר םישנא ("ןעמענ") קתרל תלוכיה לע דואמ אלפתה ,'וכ

תעיבנ ףקות תא טיקשהל ידכ התיה "אש אש" תרימאש ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ ריבסהו
,תיכפוה הרבס איבמש ןיינעהב שדח קמוע דימ ףסותינ ןיינעה תנבה ירחאל ,רשא ,ןיחומה
."ל"נכ אלד" :יעצמאה ר"ומדא ירמאמב ליגרה ןושלהכ

ותמגודו ,הרות -ןתמל וכז הז ידי-לעש) םירצמ דובעישד םיירקיעה םיניינעהמ ,הנהו
."ךרפ תדובע" אוה (דיתעלד םייוליגל םיכוז הז ידי-לעש ןורחאה תולגד דובעישב

ויה אלש השק איה וזו" ,"םישנאל םישנ תכאלמ . . ןיפילחמ ויהש" - הזב םישוריפהמו
תכאלממ הלק םישנ תכאלמ המצעלשכ הכאלמל עגונבש יפ-לע-ףא ,רמולכ .20"ךכב ןיליגר
ויה אלש ןוויכ ,םוקמ-לכמ ,21"שובכל הכרד השא ןיאו שובכל וכרד שיא" ירהש ,םישנא
.ךרפ תדובע ,רתויב השק הדובע הז ירה ,הב ןיליגר

ףיעס ל"נכ ,תוימשגב ךרפ תדובעל ףילחתכ) תוינחורב ךרפ תדובעל עגונב םג ,ןבומ הזמו
המצעלשכ הדובעה םא םג ,ותוליגרמ רתוי היהת תווצמו הרותב הדובעהש הזב רקיעהש - ('ב
בישח הז ירה ,ותוליגר תא תונשל ךרוצה ללגב ,יכ ,("טייקיניילק א) ןטק רבד ,הלק איה
.ךרפ תדובע ,השק הדובע

האמ וקרפ הנושש ימ אוה 24"םיקולא דבוע"ש 23ארמגה ירבד שוריפב 22אינתב ראובמכו
התיה םהימיבש םושמ" - דבל םימעפ האמ וקרפ הנושש ימ אוה 24"ודבע אל"ו ,דחאו םימעפ
תוליגרה לע הריתיה תחאו האמה םעפה תאז ןכלו . . םימעפ האמ קרפ לכ תונשיל תוליגרה
ארקנ תויהל זוע רתיו תאש רתיב ןהיבג לע הלועו ןלוכ דגנכ הלוקש ,וירוענמ הב לגרוהש
."םיקולא דבוע

,רשעמ םילולכש יפכ שפנה תוחוכ רשעב הדובעה תומילש לע הרומ םימעפ האמש ,רמול שיו
רתכה תניחב אוה הלעמל הניינעש ,שפנבש הדיחיה תניחבב םיעיגמ תחאו האמה םעפה ידי-לעו
.25

,ןטק רבדב וליפא תוליגרה יוניש ידי-לע איה ךרפ תדובעש דבלב וז אלש ,ףיסוהלו
רבדב תוליגרה יוניש רשאכ םג אוה הז לכש ,הזמ הריתי אלא ,םיקולא דבוע ארקנ הז ליבשבו
.תמדוקה ותוליגרב ראשנ ותוימינפב וליאו ,וחרוכ לעב הייפכ לש ןפואב אלא וניא ןטק

םירמח לש קושמ" ארמגבש לשמה תא םג אינתב איבמ ןקזה וניברש םעטה ראבל שי הז יפ-לעו
- "םתוליגרמ רתוי אוהש ינפמ יזוז ירתב יסרפ רשע-דחאלו אזוזב יסרפ רשעל םירכשנש
ךרוצה והמו ,דחאו םימעפ האמ וקרפ הנושה תלעמב ארמגה ירבד תא איבהל קיפסמ הרואכלד
?"םירמח לש קושמ לשמ"ה םג ףיסוהל

תוליגרה יוניש תלעמ ןיינע תנבהל עגונ "םירמח לש קושמ לשמ"ה םגש ,רמול ךירצ ןכ לעו
.אינתב ראובמה

לשמהש ןוויכד ,לשמנהל םיטרפה לכב םיאתמו ןווכמ הרותבש לשמש עודיה םדקהב הז ןבויו
.םיטרפה לכ םיאתהל םיחרכומ ,לשמנהמ לשלתשנ

לע יאק "רומח"ש ,"ךאנוש רומח הארת יכ" 27קוספה לע 26ט"שעבה תרות יפ-לע הז ראבל שיו
,דבלב המשנל תכיישה הדובעב קפתסהל אלש ,ונייה ,"ומע בוזעת בוזע" תויהל ךירצו ,ףוגה
.ףוגה תא םג ררבל אלא

:הזב םינפוא ינשו

תגרדל ואיבהלו ,("רומח סיוא ןרעוו לאז רע") רומח תויהל לדחיש ףוגה לע לועפל (א
.אכפהתאד ןיינע והזש - "רבדמ"

םהרבא 'ר ק"הרהו ,ותיבל שטירזעממ עוסנל דמע ןקזה וניברש העשבש 28רופיסה עודי -
ףילצהל שי :ול רמאו ןולגעהל ךאלמה םהרבא 'ר הנפ .ותוולל ךלה (דיגמה לש ונב) ךאלמה
סיוא ןרעוו ןלאז ייז") םיסוס תויהל ולדחיש ("דרעפ יד ןסיימש ףראד'מ") םיסוסב
ןענייז ייז זא ןסיוו ןלאז דרעפ יד") םיסוס םהש ועדי םיסוסהש :רחא חסונו ,("דרעפ
ללגבו ,'ה תדובעב ךרד ולצא הפסותינש ,רמא ,ךאלמה ירבד תא ןקזה וניבר עמששכו .("דרעפ
- .שטירזעמב ןמז ךשמ דוע ראשנו ,ותעיסנ תא החד הז

תא הנשמו ותוא הפוכ אוה ירה ,"רומח" ,ומצע דצמ אוהש ומכ ותוהמב ראשנ ףוגהשכ םג (ב
.איפכתאד ןיינע והזש - ותוליגר

יטרפב זמורמכ - םיקולא דבוע ארקנ דבלב איפכתא לש ןפואב תוליגרה יוניש ידי-לע םגו
אוהש ינפמ יזוז ירתב יסרפ רשע-דחאלו אזוזב יסרפ רשעל םירכשנש םירמח לש קושמ לשמ"ה
:"םתוליגרמ רתוי

שמתשהל ("םירכשנש") תוריכשב וחקל םא יכ ,רומחה תא הנק אל ירהש ,ולש וניא - רומחה
ירמוחה ובצמב ראשנ ("רומח") ףוגהש - לשמנב ותמגודו .29וילעב תושרב רומחה ראשנו ,וב
תויהל ותוירמוחמ ךפהתיש ,אכפהתא לש ןפואב תישענ אל ףוגה םע הדובעהש ןוויכ) אוהש ומכ
.(המשנה לש הניינק

אלא ,יסרפ רשע קר ךליל ותוליגרב בשחתמ וניא ,וניינק השענ אל רומחהש ףא ,לשמבש םשכו
,אוהש ומכ ירמוחה ובצמב ראשנ ףוגהש ףא ,לשמנב םג אוה ןכ - ותוליגרמ רתוי ומע דבוע
."םיקולא דבוע" ארקנ הז ידי -לעו ,(איפכתא) םינפ-לכ-לע וחרוכ-לעב ףוגה רמוח תא הפוכ

- םיקולא דבוע ארקנ וחרוכ-לעב הייפכ לש ןפואב תוליגרה יוניש ידי-לע םגש רבדה םעטו
הז ליבשבו ,וסנא ורציש אלא ,בוט אוה לארשימ דחאו דחא לכ לש ןוצרה תוימינפש םושמ
.30וחרוכ-לעב הייפכה םג הקיפסמ

ידי-לעש) תוינחורב ךרפ תדובעד ןיינעהש רתויב שגדומ ,אחישמד אתבקיע ,הז ונינמזבו
:ןטק רבד ,הלק הדובעב וליפא תוליגרה יוניש ידי-לע השענ (דיתעלד םייוליגל םיכוז הז

ולעפנ ,31םילודגה םיצוצינה רוריב ,םילודגה םיניינעה - "תולודג" ונתיאמ םיעבות אל
.רתוי תילענ אגרדב ויהש םינושארה תורודב לארשי ינב לש םתדובע ידי-לע רבכ

י"שר תנווכש ,רמול שיד ,"םינושארה תובאל יתרבדש" :ונתשרפ תלחתהב י"שר ןושלבו -
םג אלא ,ןמזב "םינושאר"ל קר אל איה (הרואכל תרתוימ הבית) "םינושארה" תביתב
רוריב ,םילודגה םיניינעה תא לועפל םילוכי ויה םתלעמ לדוג דצמו ,הלעמב "םינושאר"ל
- םילודגה םיצוצינה

בקעהב ירהש] אחישמד אתבקיעד אתבקיעל דעו ,אחישמד אתבקיעד ארד ,הז ונרודב וליאו
,םררבל םיכירצש 31םינטק םיצוצינ ,םינטק םיניינע קר וראשנ ,[המוק רויצ ונשי אפוג
םילק םיניינעש ,אלא ,םילק םיניינע םה םמצע דצמש הלאכ םיניינע ונתיאמ םישרודש ,ונייה
.אחישמד אתבקיעבש לפוכמו לופכ ךשוחו רתסההו םלעהה לדוג דצמ ,השק ןמזב ונתינ הלא

ןכלו ;הזכ השק ןמזב לועפל םילוכי ונייה םא עדוי ימ ,םילודג םה םמצע דצמש םיניינע -
.השק ןמזב איה םהב הדובעהש אלא ,םילק םה םמצע דצמש םיניינע קר ונל וריאשה

בקעיב וניצמש הזמ רמוחו-לקו ןכש-לכמב - "םינטק םיכפ" ,םילק םיניינע קר וראשנ
[..] .32"םהילע רזחו םינטק םיכפ לע רייתשנ"ש

;"םינטק םיכפ" ללגב רבדה בכעתהש אלא ,חישמה תאיבל ןכומ היה בקעיש 33הזב ראובמו

םג ללוכ ,34"ןיציקה לכ ולכ"ש ירחאל ,אחישמד אתבקיע ,הז וננמזב המכו-המכ-תחא-לעו
.םינורחא יכה תורודב םינש המכ לע ורמאנש ןיציקה

.35ח"לרת תנש לע "ץק" רמאנ ובש םירמאמה דחאבו ,לארשי ץראמ תודיסח-לכיב ידיל עיגה -
רמא ו"סרת הנשה שארבש 36ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיסש יפכ ,ו"סרת תנשל עגונב הז ךרד-לעו
תנש יאצומ התויה לע ףסונ) "ץק" הב שיש ינפמ וז הנשמ ארייתמש ע"נ ר"ומדא ק"כ ויבא
- (37רוביעה

עיגהש יאדווב ירה - ןלציל-אנמחר תודמשהו תוריזגה לכ תא םג ורבע ןיציקה לכ לע ףסונו
הלאכ םיניינע ,ונייה ,"םינטק םיכפ" םילשהל םיכירצש אלא ,חישמה תאיבד ןמזה רבכ
.תוליגרה יונישב ךרוצ שיש אלא ,הלק איה םהב הדובעהש
א"ישת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' - א"ישת'ה טבש שדוחה םיכרבמ ,אראו תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 182-176 'מע (ב) ןושאר קלח
.בכ,ה (1

.ז-ב,ו (2

.ךליאו א"עס,ונ ונתשרפ (3

.(א,טמ) תומש פ"ר םש םג הארו.ד ,םש (4

.125 'מע שיר ב"שת ש"הס (5

.נ"שו .41 'מע ו"צרת ;56 'מע ט"פרת מ"הס האר (6

.תומש פ"ר (7

.די,א תומש (8

.(מ"ערב) א,גנק ג"ח .א,זכ א"ח רהוז האר (9

.ד,ח חנ א"ות האר (10

.ה"מ ג"פ תובא (11

.ב,טצ ןירדהנס הארו .ז,ה בויא (12

.ותליחתב ו"לרת םיבר םימ ךשמה האר (13

.15 ע"ס י"שת מ"הס .ךליאו ב,גע ב"ח .ב,כ א"ח רהוז האר (14

הצורמב םימרוז וימימש לודג רהנ לשמכ ,הלכשהה תדוקנ תא דבאל לוכי רתויב תורבסה יוביר דצמש דעו (15
.לכה םיפטושו הלודג

.ךליאו חלק 'מע ד"פרת .ךליאו ביק 'מע ר"תע מ"הס האר (16

.ב,לק א"חז (17

.מ"כבו .ךליאו חע 'מע ו"סרת ךשמה (18

.(ינש רדא ד "םוי םויה"ב קתענ) נ"שו .163 'מע ז"צרת ש"הס (19

.י"שרפבו ב"ער,אי הטוס (20

.ב,הס תומבי (21

.וט קרפ (22

.ב,ט הגיגח (23

.חי,ג יכאלמ (24

.נ"שו .ג,בכ האר 'פ ת"וקל האר (25

.(טבש חכ "םוי םויה"ב קתענ) נ"שו .ז"טס תופסוה ט"שכ (26

.ה,גכ םיטפשמ (27

.א,ל א"ח ד"וקל (28

בייחתהל ותושרל סנכנ אל (ויתואשמ תאשל וא וכילוהל) רומחהב תושמתשהל עגונב םגש - הזמ הריתיו (29
.(הכאלמ תמחמ התמ) אשמה וא הכילהה חרוטמ רומחה תומי םא ותוירחאב

.ב"פס ןישוריג 'לה ם"במר האר (30

.ד,זכ בשיו א"ות האר (31

.הכ,בל חלשיו ת"הע י"שרפב אבוה .א"עס,אצ ןילוח (32

.חלשיו פ"ס ח"ות .חלשיו פ"ר א"ות האר (33

.ב,זצ ןירדהנס (34

.נ"שו .ךליאו טצת 'מע (מ"שת ח"פכ) זוע-לדגמ האר (35

.נ"שו .ךליאו אצת 'מע םש זוע-לדגמ הארו .חפרת 'מע ,א"שנת ,ת"הק - ןפוסב ו"סרת מ"הסל תופסוהב (36

.נ"שו .157 'מע ז"צרת מ"הס האר (37


ודיב הרירבה לבא ,"דלוי למעל םדא"ש ןוויכ ,תויהל חרכומ "לוע"
ומצע לע לבקל וא ,"ץרא ךרד לועו תוכלמ לוע" ומצע לע לבקל םא
"הרות לוע"

אלא ,םילק םיניינע םה םמצע דצמש הלאכ םיניינע ונתיאמ םישרוד
םילודג רתסהו םלעה לש ןמז ,השק ןמזב ונתינ הלא םילק םיניינעש

הלואגו חישמ ינינעב םישרודו םילאוש


תודימה ףקות תחפי ,הברתת העדהשכ


?אובל-דיתעל םלועה בצממ םייחה-ילעב ועפשוי דציכ

תומיבש ,םיכלמ תוכלה ףוסב קסופש יפכ ,איה חישמה תומיו חישמל עגונב ם"במרה תטיש
ךירצ אוה ןיא - ומצע חישמל עגונב הז ךרד-לעו ,םלוע לש וגהנמ לוטיב היהי אל חישמה
.'וכו םיתפומו תותוא תוארהל

חישמה תומיבש ,הקזחה-די ורפסב קספש הזש ,ולש הייחתה תרגיאב ומצע ם"במרה בתוכ ךדיאל
ותטיש בקע אוה ,ךכ קספ ורפסבש המו .חרכומ רבדה ןיא ,םלוע לש וגהנמ לוטיב היהי אל
תא דומלל ףידעש רובס ןכלו ,עבט יפ-לע םיניינעה תא שרפל שי ,ןתינ רבדהש םוקמ לכבש
דומלל ךרוצ היהי אלש ידכ ,(םלועה תומואל) לשמ ךרדב 'וגו "שבכ םע באז רגו" םיקוספה
.עבטה תגהנה לוטיב םניה ולא םיניינעש

אל" :םש והיעשיב םיבותכה םויסמ םג תאז חיכוהל הצור (םש הייחתה תרגיאב) ם"במרהו
םעטה ,רמולכ ,"םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד ץראה האלמ יכ ישדוק רה לכב ותיחשי אלו וערי
באז ,םטושפכ םיקוספה דמלנ םאו ."'יוה תא העד ץראה האלמ יכ" - אוה ולא תוגהנה לכ לע
גוס ?"'יוה תא העד ץראה האלמ יכ" לש םעטהו ארבסה םע רושק הז ןיאש ירה ,וטושפכ שבכו
תא העד"ב אלמ היהי םלועהש הדבועהש רמול ןתינ אלש ךכ ,"'יוה תא העד"ל ךייש וניא יחה
רשק לכ ירה ןיאש ןוויכמ ,תיעבטה םתוגהנתה תא ונשי 'וכו םישבכו םיבאזש לעפת "'יוה
!םהיניב

'וכ תומחלמ ויהי אלש ,םלועה תומואל לשמ ךרדב םיקוספה תא דומלל ם"במרה הצור ךכיפל
'ה תא העד ץראה האלמ יכ" - אוה הז לע םעטהו ,םהיניב םולשב ויחי םדאה ינב לכ אלא
."םיסכמ םיל םימכ

[...] םטושפכ ומייוקי םיקוספהש ןכתייו ,חרכומ הז ןיאש ם"במרה םש רמוא תאז תורמל

באז רגו" םע "'יוה תא העד ץראה האלמ" ןיבש תוכיישה המ - ם"במרה תיישוק תראשנ לבא
?"שבכ םע

ןטקהש עודיה לשמה תא םיאיבמ םש . . תודיסחה תרות יפ-לע ןבומ אוה םג הזב רואיבהו
,תעד-רבה ןכ-ןיאש -המ ,'וכו סורהלו רובשל ליחתמ דימו ,תוריהמב ףצקתהלו סעכתהל וכרד
וניאו רתוי קפואמ אוה וסעכ תעשב וליפאו ,סעכתהל רהממ אוה ןיא ,רתוי םיבחר ולכש ילכש
הזמו .'וכו תודימה לש ןפקות שלחנ ,רתוי הבורמ תעדה ןיינעש לככש ,רמולכ ,'וכו סרוד
'ה תא העד ץראה האלמ יכ" - 'ה תעידיב תומילשה תילכת היהת רשאכ ,אובל-דיתעלש ןבומ
.'וכו הסירדו סעכ לש םיניינעה ויהי אל ללכש ירה ,"םיסכמ םיל םימכ

ונשי יחה גוס לצא םגש ןוויכמ ,יחה ןימ לע םג אלא ,רבדמה ןימ לע קר אל לעפי רבדהו
ןיינע ונשי תויחה לכ לצאש ןבומ הזמש ,"תויחבש חקיפ לעוש" ל"זח רמאממ ןבומכו ,לכש
.לכשה
(רע 'מע - חישמה תומי - הלואג-ירעש ,ג"לשת ירחא תשרפ תבש תחישמ)

רקיעה אוה השעמה


תא תזרזמ תווצמו הרותב הפסוה לכ
הלואגה


תוכז ףכל םלועה תא עירכת תחא הווצמ וליפא

בצמ והזש איה ותנקסמו ,'וכ תולגה תכשח תודוא - יתימא וניאש - ןובשח השוע ידוהי רשאכ
םכמע 'יהא" ,"'יהא רשא 'יהא" חיטבה רבכ ה"בקהש ול םירמוא - ו"ח שואיי ידיל איבמה
לכ ידי-לעש ידוהיל ול םירמואו .תולגהמ לארשי-ינב תא ה"בקה איצוי יאדוובו ,"הרצב
.הדיתעה הלואגה תא רהממו ברקמ אוה ירה ,היתווצמו הרותה יניינעב ףיסומ אוהש הלועפ
אתיא ירה - (ונובשח יפל) 'וכ יוצר-יתלב ןפואב םנמא אוה בצמה םא וליפא ,ןכלו
ןיינע תוללכ לעפנ ("םיקידצ םלוכ ךמע") דבלב 'א קידצ לש ותדובע ידי-לעש רהוז-ינוקיתב
ומצע תא עירכה ירה ,תחא הווצמ השע" :(ד"ה ג"פ הבושת 'לה) ם"במרה ןיד-קספכו .הלואגה
."הלצהו העושת םהלו ול םרגו ,תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו

"םיקידצ םלוכ ךמע"ש ןוויכמ ,'וכ לוקש םלועד בצמו דמעמ הז ןיא תמאב :תרמוא תאז
וליפא לבא ;'וכ תווצמו הרות יניינע לש גלפומ יוביר ונשיו ,(םלוככ םבור םינפ-לכ-לעו)
לכ תאו ומצע תא עירכמ דבלב תחא הווצמ ידי-לע ירה - לוקש אוה םלועה ותעד יפל םא
!תוכז ףכל ולוכ םלועה
,ב ךרכ ג"משת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ,ג"משת טבש שדוחה םיכרבמ ,תומש תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 803 'מע


הלבגהו הדידממ הלעמל ,הרותב הפסוה

ודמעמ םא םג ,ונייה ,הרותה יקלח לכב ,הרותה דומילב ףיסוהל ךירצ לארשימ דחאו דחא לכ
תומכב ןה ,הככ םימעפ המכ ףיסוהל וילע - םיאתמה ןפואב היה התע דע הרותה דומילב ובצמו
."שדוקב ןילעמ"ד ןפואב ,(ירמגל תרחא תוכיא) תוכיאב ןהו

דחא לכל הנתינה תדכ הלילבו םויב םיתיע תועיבקב" הרות דמולש דבלב וז אל :תרמוא תאז
אלא ,(ד"לפ - אינתה ןושל) "ול 'ה ביחרה רשא ודי תסמכ . . הרות דומלת תוכלהב דחאו
םיכירצש וניאישנ וניתובר תארוה עודיכו .ול ןיפיסומ ףיסומה לכו ,רתוי דוע ףיסומ אוה
.הלבגהו הדידממ הלעמלש ןפואב הרותה דומילב ףיסוהל

המכב ראובמכ ,"הרותב םיקסועו םיבשויש הרשע" - םיברב היהי הרותה דומילש בוט המו
.םיברד הרות דומלתד יוליעה לדוג תומוקמ

ישאר ,תובישיה ידימלת - םתונמוא םתרותש ולאל עגונב דחוימב םירומא ל"נה םירבדהו
[...] לארשי ינב לכל "היח המגוד" תוארהל םיכירצ םהש - 'וכ תובישיה

.רודיהב הווצמה םויק - השעמ ידיל איבמד ןפואב אוה דומילהש ןבומכו
(הגומ יתלב - 770 'מע ב ךרכ ב"משת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ב"משת טבש שדוח-שאר תודעוותהמ)

יבר יצוצינ


רעונה שוביכ


ברקב תוליעפ לע םוצע שגד יברה םש תואישנה תליחת זאמ
,רעונה לא עיגהל תונמדזה לכ לצנל הרוה * רעונה-ינב
תמקה אוה וז תוליעפ לש היאישמ * ויגיהנמ לא דחוימבו
לש תכרעמ" שדחמ תונבל אבש ,ימלועה 'םשה תואבצ' ןוגרא
םיקתרמ םיבתכמ ,תודחוימ תויחנה * יברה ןושלכ ,"תעמשמ
שדוקה תכאלמב םיקסועל תונוש תוארוהו


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

םוי ,א"ישת "טבשב ירישעה םויב טרופמ רדס תודוא" יברה לש תמסרופמה ותרגיאב רבכ
(דמק 'מע ,ד ךרכ שדוק-תורגיא) ,ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תוקלתסהל ןושארה אלוליהה
:בתוכ אוה

- ידרחה רעונה יסוניכ םוקמב (הזל םירשכומה) רקבל - תעל תעמה ךשמב
ןיידע התע תעלש רעונה יסוניכ םוקמב םג ,םולש יכרדב ירשפאה לככ ,לדתשהלו
ח"ומ ק"כ תאמ דימת םהל תעדונ הריתי הביחש ךיא םהל ראבלו - ידרח וניא
,םהב חטב רשא ןוחטיבהו הוקתהו םהמ עבת רשא תא םהל ראבל .מ"כה ר"ומדא
םוחה ץרמה לכב הרותה תצפהו תודהיה תקזחהב םדיקפת תא ואלמי ףוס ףוס רשא
.רעונה תלוגסמ םהש תויחהו

'ררבמ'ל םיאב 'םיררבתמ'ה

-תורגיא) ביבא -לתב ד"בח-תדוגא-יריעצ ףינס תלהנהל תרגיא יברה רגיש ח"ישת זומתב ה"כב
:(חסר 'מע ,זי ךרכ שדוק

חוכ יאבמ תימלוע הפיסא ו"ת שדוקה ץראב היהת םייעובשכ ירחאל רשא יתעדונ
םילשוריבו 28/7 קוידב ןמזה - יל המודמכ] תונידמ המכמ ילארשיה רעונה
יניינעל וז תונמדזה לצנל ךיא םהיניב וצעייתי דימו ףכיתש ןוכנהמו .[ו"ת
,יתבתכ םימעפ המכ הז המודכו .תונייעמה תצפה - הנוכיתה הדוקנבו ד"בח
תוצרא המכבו תונידמ המכב העפשהל תיטרפ החגשה הז ירה ולאכ תויונמדזהש
םתוא םיצבקמ - רוריב םיכירצה ולא ירהש ,ךורע ןיאב רתויבו הברהב לקנב
['ררבמ'ה תא=] וררועל ךירצש אלא ,ררבמה אצמנ םשש םוקמל םתוא םיאיבמו
.האולימב וז תונמדזה לצניש ןפואב ותמדרתו ותנישמ

םיגיהנמה תא שוגפל תונמדזה

תא יברה תוריכזמ הרגיש עוריאה תארקל .ידוהיה רעונה לש ינשה סוניכה ךרענ ג"כשת תנשב
.האבה העדוהה

ארקנ (רוטנעגא ףארגעלעט עשידיא) "אטיא" ידי-לע המסרפתנש העידיה יפל
םה םיבשוח םיבתוכש יפכ .רעונ לש ימלוע סוניכ ,ו"ת םילשוריב ,4 טסוגואל
יגיהנמ השימחו םיעשת םהמו ,תונידמ םירשעמ םיריעצ תואמ-עבראכ ואוביש
ךיא שאר דבוכב ונודתו ,ל"נה העידיל בל ומישת חטב .הקירעמא תוצראמ רעונ
.בוט יכה ןפואב הזה סוניכה תא לצנל

וליאכש ששחה ללשויש ןפואב תויהל הכירצ הזב תוקסעתהה יכ וילאמ ןבומו
עגר לכב אלש ןכ םג ןבומ הז םע דחי לבא .'וכו 'וכו סוניכהב םיפתתשמ
םיפסאנה לע עיפשהל ידכ רשפאש המ לכ תושעל םיכירצו ,תאזכ תונמדזה תשחרתמ
תנמ לע חפוט העפשה היהתש ,רעונה ינבמ םיפלא םיכירדמ םתויהבו ,ללכב
.טרפב חיפטהל

הלועפב הקלוח וזו הדיעווה יפתתשמל תדחוימ תרגיא ד"בח-תדוגא-יריעצ ומסרפ ךכל ךשמהב
.םיליעפ לש םיתווצ רפסמ ידי-לע הנגרואש תדחוימ

ל"ז בובייל לארשי 'ר ח"הרה ,ח"וגאצ ר"ויל בוקודוח ברה בתכ הלועפה לע ח"ודה תלבק םע
:(ג"כשת לולא שדוח-שארד 'ב)

,רעונה תדיעו םע רשקב ח"וגאצ תוליעפ לע ח"וד תלבק הדותב ונא םירשאמ
ותעב ועדתש ןלהל רדסל ולדתשת חטב . . ןיינעה ךשמהמ םג ונל ועידות חטבו
.םכתוניינעתה שרודה ו"ת שדוקה-ץראב השענה לכמ ונמזבו

'לודגה שפוחה' לוצינ

:(ןושאר םוסריפ) יולב 'יש היבוט 'ר ח"הרהל יברה בתכ ז"ישת ןוויסב ב"יב

שפוחה ימיב רעונה שוביכל תטרופמ תינכת ןיכהל ויה םיכירצ יאשח ןפואב
םאש ,ששחהמ אוה - יאשח ןפואב יננה בתוכש המו ,רפסה-תיבב םהידומילמ
אלש םיעצמאב וזחאיש רשפא ,דעומה ינפל וז תינכות רבד לע ץוחב עדווי
תלחתהב וליחתי םאבש ןכ םג ןבומ לבא .ינולפ רעונ גוחל רודחל חינהל
תוירשפאה לוצינ אללו ,תוליהבמ תוערגמ הז איבי ,שפוחה םוי ברעב תינכות
םינשב אד ןוגכב הדובעה ןפואב לודג יכה ונרעצל רבכ וחכונש ומכו .'וכו
...רומאה לכב בוט רשביש ר"היו .ורבעש

.ב.נ

.יטרפ שיא רותב אל וילא םיבותכ - תינכות תנכהל עגונהב ל"נה ירבדש ןבומ
ןפואב םרסמיו .וז תונמדזה יננה לצנמ - ןיינעה ת[ו]פיחד ינפמש אלא
.םימיאתמה םישנאלו םיאתמה

רעונ תוינסכאב תוליעפ

ןיינעב ,בובייל לארשי ח"הרל הרסמנש וז ומכ ,ןודינב תופסונ תוארוה ויה םעפל םעפמ
.ץראה יבחרב רעונה תוינסכא תרגסמב הלועפה תויורשפא

םירפא ברל בוקודוח ברה רסמש םירבד ונינפל .יברה תוריכזממ ועיגה םיפסונ זוריז ירבד
:ג"לשת רבדמב תשרפ שדוק-תבש ינפל םיימוי ,ףלוו 'יש

הז בצמבו .תרגסמ אלל םידימלת יפלא תואמ םיבבותסמ שפוחה ישדוח ךשמב
העפשה ולבקי ולא תו-םידימלתש גואדל היה יאדכ .תובר תועפשהל םה םינותנ
הרותה דומיל ץיפהל דציכ תעדה-בושייב בושחל .ונלש םיליעפ ידי-לע היוצר
םלשל ףאו תורומו םירומ הזל לצנל .שפוחה ישדוחב תו-םירומה יפלא ןיב
.הדובעה רובע םיליעפל

'םשה תואבצ' ןוגרא תמקה

תרוש ךכל המדק .'םשה תואבצ' רעונהו םידליה ןוגריא תא יברה דסי א"משת ירשת שדוחב
."םינב לע תובא בל בישהו" המססב ,מ"שת ןסינ שדוח-שאר זאמ רעונו םידלי םע תולועפ

ךירצ ןכל ."םשה תואבצ" םשב םייורק לארשי ינבש ןויערה לע תססובמ 'ה תואבצ תוליעפ
ריבסהש יפכ ,איה תמאה .ליגר אבצ להנמש המחלמל המוד הרוצב להנתהל ערה-רציה דגנ ברקה
ירדסב אוה םרוקמש םושמ ,םהש יפכ םילהנתמ ליגר אבצב םירדסה - ןוכנה אוה ךפההש ,יברה
.("אעיקרד אתוכלמ ןיעכ אעראד אתוכלמ" ל"זח ירבד תמגודב) םשה אבצ ,ינחורה אבצה

רפס" ;ה"בקה - "ןוילעה דקפמה" תמגוד ,םישדח "םיחנומ" לש הרדס הרצונ ךכ ךותמ
- "תדחוימ המישמ" ;הז םויל תדחוימה הרותה תארוה - "םוי תדוקפ" ;הרותה - "תודוקפה
.תווצמו הרות יניינעב תוקזחתה לש סוניכ - "דעצמ" ;תדחוימ הווצמ תלבק

לוע תקירפ - וננמז תייעב

לש ונכות עיפומ (קרוי-וינב םשה תואבצ תאצוהב) "לארשי ידליל רבדמ יברה" רפסה תליחתב
ויגשומו אבצה תבצה ןיינעב ויתוקפס תא עיבה רשא םדאל יברה בתכש קתרמו ךורא בתכמ
.'םשה תואבצ' תרגסמב ,םידליה םע תוליעפה זכרמב

םיחנומ וזכרמב ביצה עודמו 'םשה תואבצ' תא םיקה עודמ יברה ריבסמ הבושתה בתכמב
:(תילגנאב ורוקמב בתכנ בתכמה) אבצה םלועמ םירכומה

רתוימ ןכלו ,תווצמו הרותל לארשי ידלי בוריקל שמשמ "םשה תואבצ" ןוגרא
.רתויב יניצר תעד לוקיש ךותמ השענ ודוסייש ןייצל

רשקב הרותב רכזומ אוה ;שדח "חנומ" ונניא - "םשה תואבצ" :לכ תישאר
הנווכה ,תינפוג המחלמל רשקב רמאנ אל חנומהש רורב .םירצממ לארשי תלואגל
תויהל וכפהנו וררחתשה ,הערפל ןכ ינפל םידבעושמ ויהש הלא "תואבצ"ש איה
.דבלב ותואו ,םשה תא דובעל ולכויש ."םשה תואבצ"

,ךפיהל .המודכו "תומחלמ תכירע" ,"קבאמ" לש גשומה תא תללהמ הניא הרותה
תושעל" הנתינ הרותהש ל"זח ירבדכו ,"םולש היתוביתנ לכו םעונ יכרד היכרד"
.וז חורב ל"זר ירמאמ דועו ,"הכרב קיזחמ ילכ" אוה "םולש" ,"םלועב םולש

םיחנומבו םייוטיבב שמתשהלמ דואמ יתרהזנ "םשה תואבצ" ןוגראה דסונשכ
ודובכש - "לוגיר" ומכ חנומ .הרותה חורל םימיאתמה םיחנומ דבלמ םייאבצ
.וב ושמתשה אל - ובתכמב ריכזמ

לש חור שיגדמה גשומכ םירחאל המדנ "םשה תואבצ" ןושלהש תויה :איה הלאשה
ויה אל םאה ?וללה תוששחה תא ועירכהש םימעט ויה עודמ - קבאמו המחול
?תורחא םיכרדב הרטמ התוא גישהל םילוכי

.היעבה תדוקנל ונתוא איבמ הז רבד

לוע" קר אל ;"לוע תלבק"ב ןורסחה איה ,יתעד יפל ,וננמזב היעבה רקיע
םירוהה ללוכ - תוכמס ינפל תולטבתה לש יללכה גשומה אלא ,"םימש תוכלמ
קר אוה רתונש המ .בוחרב תוכלמ לש הארומו ,רפסה תיבבש םיכנחמה ,תיבבש
.תונורחאה םינשב ןטק הז דחפ םגו ,שנועה ןמ דחפה

לש השגרהל איבה רבדה .תואמצעהו שפוחה חורב םיכנחתמ םינקירמא םידלי
בשוח "םרזה דגנ תוחשל" הצורהש דעו ,תימצעה המכחב ןוחטיבו ימצע ןוחטיב
.המודכו תיטפשמה תכרעמה ,הרטשמה לע םירעהל לוכי אוהש

ךותמו בר ןמז יתבשח ."לוע תלבק"ב ןורסחה אוהש - היעבה שרוש תא ןקתל שי
לש ןויערל לגרתהל הקירמא ידלי לע עיפשהל ךרד אוצמל דציכ בר ץמאמ
,בוחרב ,רפסה יתבב תחוורה חורל דוגינב ,תוכמס ול שיש ימ ינפב תולטבתה
לע ורתיו ,םידליה םע קסעתהל םיצור םניאש ,םירוהה םשש ,תיבב וליפאו
.םירחא ידיב םידליה ךוניח תדובע תא וריאשהו םתוכמס

ידי-לע איה הזה הבשחמה ךלהמ תא ףילחהל הדיחיה ךרדהש ,הנקסמל יתעגה
םמצע םידליהש תאזכ תכרעמו .הל םיליגר םהש תודוקפ יולימו תעמשמ לש תכרעמ
.םחורל הבורק התוא ואצמי

העפשהב הבורמ החלצהב דימ הכרבתהש ,"םשה תואבצ" תינכות הרצונ ךכ םושמ
םתוא תוקחל םירחא םידלי לע ועיפשישו ,םיליעומ םירבדב וקסעיש םידלי לע
לוע תלבקו הבהאה חורב רודחה ןפואב ,("ךומכ ךערל תבהאו" םגתפה יפ-לע)
."תואבצה יקולא םשה" - םשה תואבצ לש ןוילעה דקפמה ינפב

,םיקבאמו המחולל תישפנ הייטנ םע ודלונש םידלי ךנחל ךרדה םג יהוז ,בגא
.ןוכנה קיפאל וז הייטנ ןווכל

רתויב בושח "םולש" גשומהש יפ-לע-ףא .תפסונ הדוקנל ונתוא איבמ הז רבד
רציה םע תימינפ המחלמ דימת וב שיש ןפואב םלועה ארבנ םוקמ לכמ ,הרותב
הזשו ,"המחלמ" לש שרושה ותואמ תעבונ "םחל" הלימהש ,אבומ רהוזב .ערה
ןפואב וא המהבכ אבוסו ללוז היהי םא ,םדא לש ושפנבש תידימתה המחלמל זמור
.םשה תא דובעל לכויו אירב היהי ףוגהש - רתוי הלענ

"ירותסמה קשנ"ה .להנל "םשה תואבצ" ידלי םיכירצש הדיחיה המחלמה יהוז
ידוהיה ףקותה לש "דוס"ה םהש ,תווצמה לכ ראשו תבש תרימש אוה - דיחיה
.תורודה לכ ךשמב

,הדנק ,תירבה תוצרא - דסונ ובש םוקמ לכב ,"םשה תואבצ" ןוגרא לש החלצהה
ןכא ,תוילילש תואצות םוש אלל - ולוכ םלועב םיבר תומוקמו ,לארשי ץרא
,תווקל לוכי קר ינא .הנוכנה ךרדה וזש ונלצא חנומ ןכלו ,המצע תא החיכוה
.תאז וגיהני ,שטיוואבוילל ץוחמ ,םירחא םיגוח םגש

אלא ,הלעמ ודובכש תוששחה תא ולטביש קר אל תורומאה תורושהש הווקמ ינא
וצילמהש םיינחורה םיגיהנמהו םיברה םיעודיה םיכנחמה ןיב ודובכ תא וסינכי
.החלצהב הרטמה לא עיגהל םיאתמה יעצמאה רותב "םשה תואבצ" לש תינכותה לע

וז השודק הדובעמ יקנ שיא ןיא

היהש) ל"ז ןונ-ןב רדנסכלא ברה עדונה דיסחה לא יברה חלשש דחוימו ךורא בתכמ ונינפל
תישיא היעב ןונ -ןב ברה הלעה יברה לא חלשש בתכמב .(ץראב רכומו קהבומ ךוניח שיא
'י) יברה תבושתמ םיעטק הנה .תינחורה ותומדקתהל העירפמ יכוניחה דסומב ותדובע היפלו
:(אל-טכ 'מע וט ךרכ שדוק-תורגיא - ז"ישת ןסינב

םכוניחב ותוקסעתהמ ושפנב ןובשח השוע םימעפלש בתוכש המב ובתכמ תדוקנבו
.'וכו םוי ףדור םוי רשא ויניינעבו אוה ובצמב אהי המ לבא םירחא לש

םה םילבלבמו םה םיקיתע ולא שפנ יכודכדו וז היעב רשא ול עדונ יאדוובו
הפיקמו תספותה תירוביצ תונקסעד חטשבו ללכב רוביצ יכרצב םיקסועה לכ תא
םישיאה לכל אלו תופוקתה לכב אלש ןכ םג ןבומו .דוחיב ולוכ םדאה לכ תא
המחלמ תעש המוד הניאו ,וז תירקיע הלאש תבושתו היעבה לש ןורתיפה הווש
דחוימ ןורשכש ימ המוד וניאש אטישפו ,ןרדסכ םינשל םוריח תעש ,םולש תעשל
הלאה םירבד יפ-לעו ,איפכתאד ןפואב אוה הזב וניינע רשא הזל תונקסעב ול
לש םלוע תפקשהב הלק העש וליפא ןנובתמהל םיטושפ םגו םה םינבומ רשא
תחא שפנ םייקמה לכו ךומכ ךערל תבהאו ,הב לודג ללכ רשא םייח תרות ונתרות
.אלמ םלוע םייק וליאכ לארשימ

תולגה ףוס אחישמד אתבקעד רוד ,אסיג ךדיאמו ,םותי רוד ונרודב רשא ןבומ
,המילש הלואג היהתש רמאנ הילע רשא ,תיתימאה הלואגד אתלחתאל הבורק הנכהו
תולגב םגו ,הטושפכ תולגב ,תולגב ראשי אל לארשימ דחא שיא ףאש תרמוא תאז
לארשי ינב תושפנ ץוביקב ותולדתשהו דחא לכ תופתתשה תחרכומ ,תוינחורב
יקנ שיא ןיא .הווצמהו הרותה ןתונ ךרבתי םשה אוה לארשי לאוגל םבוריקו
רשא לככו .שדוחו עובש םוי לכב םיוסמ ןמז םינפ-לכ -לע ,וז השודק הדובעמ
הזמש ,הל שידקהל וילע ןמזה תומכ ןכ םג לדגת וז הדובעב שיאה ןורשכ לדגי
ראש לכו ,הרומאה הדובע אקווד אוה םרקיע רשא ולאכ םנשיש ןכ םג ןבומ
היבד הווצמה יהוז תורחא תולמבו ,וז הדובעל םג םה הווצמ רשכה םהיניינע
תוחישה רפסבו 'ז קרפ ףוס ןקזה ונברל שדוקה-תרגיא ןייע) יפט ריהז הווה
ךרד םילוע ולש תווצמהו הרותה ראש לכו ,(םש הרעהבו ,ב"כ דומע ש"ת ץיק
וז הווצמ ידי-לע םיכשמנ ולש תועפשהו תוכשמה לכו ,הלעמל הטמלמ ,וז הווצמ
.הטמל הלעמלמ

יללכו יטרפ רואב ךרובמ

:ןונ-ןב ברה לא בתוכו יברה ךישממ

קיפסמ וניא ,תובבלה ברקל ידכבו תוצוצינה ץבקל ידכבש ןכ םג ןבומ לבא
םדאל ןותנה ןיינע והזו ,חיפטהל תנמ לע חפוט תויהל ךירצ אלא דבלב חפוט
.ומצעב דובעל אוה ךירצ ץרמו ןמז המכ הפוקת לכבו םוי לכב ביצקהלו דודמל
אוה ןותנ ולוככ ובורש ףא ,[ומצע ךותבו ומצע םע=] ךיז ןיא ןוא ךיז טימ
בטיה קדה רכוז תויהל חרכומ וז הדידמב העטי אלש ידכבו ,תלוזה םע דובעל
תיחפהל רוסאש םשכ ,ר"ומדא ח"ומ ק"כמ םימעפ המכ והונעמשש עודיה םגתפה
ןושל רוסיאש ,רמא תרחא םעפבו ,ומצע תולעמ תיחפהל רוסא ךכ ומצע תונורסח
,ערה ןושל רבדל רוסא ומצע לע םג אלא תלוזהל עגונהב קר אל אוה ערה
יכאלמל הרות הנתינ אלו ,ןחוכ יפל אלא שקבמ וניאש עידומ ה"בקהש ןוויכו
םשרתהל ןיאו ,התואלמל ירשפאש יאדווב ל"נה הדובעה שרוד תאז לכבו ,תרשה
,םימעפל אב הלשכמ םגש אלא דוע אלו םייושיקב םישגפנ םיניינעה תלחתהב םא
ןיאו ,ןהב לשכנ ןכ םא אלא הרות ירבד לע דמוע םדא ןיא ל"זר ירבד עודיכו
.תושפנ חוקפד תוכלהב איה ירהש וזמ הלודג הארוה ירבד ךל

.(ד"מ קרפ אינת) ןקזה ונבר ןונגסב שמתשהבו

ינמ דחא קלח וליפא גישהל תשגל ובל ברע רשא והזיאו הז אוה ימ יכ ףאו
לארשימ דחא לכב ונשי והנמ ץמשו והצק ספא הז לכב ,לארשי העור תגרדממ ףלא
ןאכ ןכלו ,חוכבו תלוכיב םינפ-לכ-לע ,ךוניחה חטשב םיקסועה םינקסעב טרפבו
תישארב ק"שב ר"ומדא ח"ומ ק"כמ הונעמשש ט"שעבה תרותב ןנובתהל םוקמה
ןופ רמאמ רעד ,םיעמושה דחא תמישר ןושל הזו ,ירוא ימוק קוספה לע ,ז"צרת
טנרעל סאוו לארשי יאישנ ריא ,םהל רמאו ,לארשי יאישנל ןעוועג ןיא ט"שעב
ףיוא ,ןיילא ךייא טימ ןייז טעוו סאוו םיברה תבוט ראפ טוט ןוא הרות ןדיא
רסח - ךרוא אב יכ יללכהו יטרפה רואב ירוא ימוק ,רעפטנע רעד זיא םעד
- המישרהב

הרורב םינפ-לכ-לע ,ןיינעה םויס רורב ןיא ,םשורה םויס יא דצמ יכ ףאו
אלו םיברה תבוט ליבשב הדובעהו הרותה ל"נה םיחינמש ןכ םג רורבו היעבה
.ןכ םג יללכהו יטרפה רואב םתוא םיכרבמש אלא וז םתגהנה םירשאמש דבל

,ולוכ הצמתי אל ןיידעו המכו המכ הזב ךיראהל שי ןיינעה קמוע גישהל הנהו
הגהנהל עגונהב הניחבה הזב העודי ,ןניקסע לעופל עגונהב ןנאד ןוויכ לבא
.לעופב

...ןווכנ ונינשש ןוצר-יהי

:ןונ-ןב ברהל בתוכו יברה ףיסומ

ותעפשהש לארשי תונבו ינב ךוניח ותדובעב םילייח ריבגי ,עמשי ילוקל םאו
ותתימאל אוהש ומכ ןיינעה לע טיביו ,דסומל ץוחמש ןהו דסומהב ןה םהילע
'הל םתא םינב רמאנ םהמ דחאו דחא לכ לע רשא ולאב אוה קסעתמש ,ותוימינפבו
איה הלעמל הזב הלועפ לכו םימשבש וניבאל םתוא ברקמש רבד לכו ,םכיקולא
הדובע היהתש ידכש אלא .ילובג יתלב חור תחנ םרוגו דעו םלועל תיחצינ
םתואל ולש םיעפשומה ליבשב היח אמגוד תויהל ותיב ןכו אוה ךירצ ,החלצהב
םילארשיה השאו שיא לש היח המגוד תרמוא תאז .םהילע עיפשמ םהב םיניינעה
תרות יהוז הרותבש רואמב םירודח הז םע דחיבו ,השודקה ונתרות ירבד יפ-לע
תודיסחה דומילו ןמזב תועיבק םגו ושפנב תועיבק חירכמ והזש ,תודיסחה
וחומ השענד החטבהה ןכ םג םיוקת יאדווב זאו היתוגהנהו היתוכרדה תרימשו
המכב ראובמכ אמזוג ךרדב אל הזב םימעפ ףלאו ,הככ םימעפ ףלא םיכז ובלו
רחאש תוכיאו תומכ םיטלוקו םיחילצמ תחא העש דומילבש תרמוא תאז .תומוקמ
.ליח לא ליחמ אגרדל אגרדמ םיטרפה וייחב םג ךליי זאו ,תועש ףלאל ךרצנ

ילארשיה שיאש ךתעד-אקלס-אקה אוה ןיאמ לבא ,איה הלק אל הדובעש ןבומ
לופכ ךשוח ,אתולגב אתניכש רשא ונימיב טרפבו הלק הדובע ול שפחל ךירצ
,םיטישה ןיב אצמנ ןאכ בותכש הממ רתויו 'וכו םיעגי םיניינעה לכו לפוכמו
ידי-לע דחא שוריפל ןווכנ ונינשש ןוצר יהיו ,ןנובתמל יד הזב םגש יתווקתו
תא ושבכיש דע שובכו ךולה תודיסחה תונייעמ ץיפהל תחא הרטמ היהת ונינשלש
תא העד ץראה האלמו והער תא שיא דוע ודמלי אלו ,םלוכ לארשי ינב ונמע לכ
.'התודיסחה ינייעממ


אראו תשרפ


(זט,ז) ינדבעיו ימע תא חלש

,(הכלנו וכל בקעי תיב תובית-ישאר) ו"ליב תעונתל וסחייתהב םעפ רמא ש"רהמ ר"ומדא ק"כ
:ןויצ תביש ןויערב ולגד רשא

-ץראל הלועו םהילא ףרטצמ יתייה - "'ה רואב" תוביתה - קוספה ףוס תא םיפיסומ ויה ול
.תוחפשמ ףלא האמ םע לארשי

חלש" המססה תא ופינה רשא ,היסור ידוהי רורחש ןעמל םימחולה םינוגראה לע רמול שי ךכ
."ינודבעיו" - קוספה לש ינשה וקלחמ ומלעתה ךא ,"ימע תא
(ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ)


םדל וכפהנו ראיב רשא םימה לע . . הכמ יכנא הנה
(זי,ז)

.החיתרהו םוחה למס אוה םד .תורירקה למס םה םימ

וכפהנ - םירצממ האיציה ךילהת תישארב ,רמולכ ,םירצמ תא ה"בקה הכהש הנושארה הכמב
ירצממ ,'םירצמ'מ תאצל שקבמ אוה רשאכ :םדאה לש תינחורה הדובעב םג אוה ןכ .םדל םימה
תושידאו תורירק םילמסמה ,םימה תא ךופהל ,ןושאר בלשב ,ךרוצ שי ,תימהבה שפנהו ףוגה
.השודקד תובהלתהלו םוחל :םדל - תוצמו הרות יניינעל

איבהל הלולע איהו ,המוצע הנכס הבוחב תנמוט ,היתווצמלו הרותל תושידאה ,תורירקה
.ךרדה תישארב רבכ הב םחליהל שי ךכ םושמ .רתויב הרומח הליפנל

:"רואיב רשא םימה לע . . הכמ יכונא הנה" ,בותכה קיידמש והז

.רואי ימו םימשג ימ - שי םימ לש םיגוס ינש ירהש

יניינעל תושידא ונייהד ,השודקד תורירק םילמסמ (הלעמלמ םידרויה םימ םה) םימשג ימ
תושידא ,הפילקד תורירק םילמסמ (םירצמ לש לילא היהש) רואיה ימ וליאו .הזה-םלועה
.הרותל

.םדל ךופהל שי םתוא ,רואיב רשא םימה תא
(121 'מע ,א ךרכ תוחיש יטוקל)


(הכ,ז) םימי תעבש אלמיו

(י"שר) םהב הרתמו דיעמ היה םיקלח השולשו ,שדוח עיבר תשמשמ הכמה התיהש . . :אלמיו

?"הרתמ"ו "דיעמ" - ולא תונושל ינש לש םביט המ

תמועל .וילע דיעהל רשפא-יא ,רבדב והשלכ קפס שי רשאכ ירהש .יאדו רבד לע איה "האדעה"
םא יכ ול םיעידומו אטחי אלש םדאב םירתמ ןכש .קפס לש בצמל םג תסחייתמ "הארתה" ,תאז
.ואל םא אטחי םא רורב אל הארתהבש אצמנ .שנעיי ,אטחי

."הארתה" תניחבבש הלאכ ויהו "האדעה" תניחבב ןהש תוכמ ויה הערפ הכוהש תוכמה ןיב
הילעש ,םד תכמ ,לשמל ומכ) לארשי תא איצוהל רבעב ובוריס ללגב הערפ לע ואבש תוכמה
העידי אטבמה ,"דיעמ" ןושל י"שר טקונ ןהילע - ("הכ דע תעמש אל הנהו" (זט קוספ) רמאנ
ואבש תוכמה ,ןתמועל .השענ רבכש אטח לע שנוע והזש יפל ,אובת אוב הכמהש השמ לש תיאדו
הילעש עדרפצ תכמ ,המגודל) אבהלו ןאכמ וא הווהב לארשי תא איצוהל הערפ לש ובוריס לשב
ןהיבגל ,("עדרפצב ךלובג לכ תא ףגונ יכונא הנה ,חלשל התא ןאמ םאו" (זכ קוספ) רמאנ
."הרתמ" ןושל טקנ
(60-57 'מע ,ו ךרכ תוחיש יטוקל)


(הכ,ז) ראיה תא 'ה תוכה ירחא םימי תעבש אלמיו

השולשו שדוח עיבר תשמשמ הכמה התיהש ,ותומדקל רואיה בש אלש ,םימי תעבש ןינמ אלמיו
(י"שר) םהב הרתמו דיעמ היה םיקלח

תשולשבו הכמה היהת שדוחה לש ןושארה עברבש ךכ שארמ עבקנ ןמזהו ,שדוח בצקנ הכמ לכל
.הארתהה היהת םירחאה שדוחה יעבר

ךכ ןמזה קלוח אופא עודמו ,האבה הכמל הרהזאו המדקה איה הארתהה ירה :הומתל שי הרואכל
!?הארתהה הירחאל קרו הכמה האב הליחתש

.ורסיילו ורעצל ידכ םג אלא ,דבלב הערפ לע םויאו הרהזא םשל ואב אל תוארתהה :רבסהה
.הערפ תא רסייל ידכ הב היה ,םירצמ ךלמ הערפ ינזואב הלאכ םירבד רביד השמש הדבועה םצע
ובילו הערפ רבשנ ךכ .המצע הכמל רישי ךשמהכ ואב רשאכ רתוי םילודג ויה הלא םירוסייו
.רתוי דוע ענכנ

ןוחצינל דע ,עינכהלו רובשל שי השודקל תודגנתהה תא :'ה תדובעב הארוה םג ןאכמ
ןוחצינה ךרוצל .םזבזבמו םיסומכה ויתורצוא תא ךלמה חתופ ,הז ןוחצינ ליבשב .טלחומה
ידכ תאזו ,אחישמד אתבקע לש הכושחה הפוקתב םג ,ידוהי לכ לש וידיב ולא תורצוא םינתינ
.המלשה הלואגב אלמה ןוחצינה תא איבהל
(39 דומע אל ךרכ תוחיש יטוקל)


(חכ,ז) ךירונתבו

(הבר שרדמ) ותוא ןיננצמו רונתה ךותל ןידרוי . . ןיעדרפצה

תכמ .הזה-םלוע יניינעב תובהלתההו תומימחה למס ,הפילקד "שא"ה למס םה םירצמ ירונת
תורירק לש סחיב התפלחהו וז תומימח לוטיב תא תאטבמ ,םירצמ ירונת תא הנניצש ,עדרפצ
םדל םירקה רואיה ימ תכיפה רחאל אבה ,ינשה דעצה והז .הזה םלועה יניינעל שפנ-ןויווישו
.םח
(123 'מע ,א ךרכ תוחיש יטוקל)

* * *

ירונת ךותל םתסינכב ."םיעדרפצ רואיה ץרשו" רמאנש יפכ ,םימה ןמ וארבנ םיעדרפצה
.שאה ךותל וצפק םימה יאורב - רתויב הלודג שפנ-תוריסמ האטבתה םירצמה
(123 'מע ,א ךרכ תוחיש יטוקל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


אראו תשרפ שדוק-תבש
טבש שדוח-שאר

תוכלה ,םירואיב המכ ופסונ ןאכ .וער ,ברע תונויליגב הנורחאל וטרופ שדוח-שאר יגהנמ]
[תוגהנהו

:תימינפ הדובע

עגייתנש !בוט שדוח" :רמול ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ גהנ ,שדוחל דחאב ,שדוח-שאר לכב
תודימב לעופ ידיל איבמה שגרה ,לעופב שגרהב ימינפ תויחה תא שוחל ידכ לעופב הדובעב
.1"תודיסח לש הלכשהו הנבה תבחרהבו תובוט

:חישמ יוליג

ץוצינ איהש ,הדיחיה תניחב ,ובש חישמ ץוצינ לארשימ דחאו דחא לכב הלגתמ שדוח-שארב
לכבו ותואיצמ לכב שודיח לעופ הז יוליגו ,חישמה לש ותמשנ ,תיללכה הדיחי תניחבמ
חישמ תאיבו תולגתה השענ הז ידי-לעש ,רקיעהו .הדיחיה תניחבב םירודח םישענש ,ויניינע
.2"דוד תיבמ ךלמ" ,ףוגב המשנ ,שממ וטושפכ דעו ונקדצ

:טבש שדוח-שאר לש וניינע

תא ראב (רוד לכבש השמד אתוטשפתא ללוכ) השמ ליאוה . . שדוחל דחאב שדוח רשע יתשעב"
הרותה תצפהב ונרוד אישנ לש תדחוימה ותדובע וז - ,3"םהל השריפ ןושל םיעבשב" ,"הרותה
"ןב"ד בצמו דמעמב ויהיש ליבשבש ,"רחא"ד בצמו דמעמב םיאצמנש ולאל םג תונייעמהו
.4"ןושל םיעבשב" הרותה יניינע םהל םגרתל םיכירצ ,(יוליגבו לעופב)

ריכזהל ,ןחלושה לע םיכמ לבא ,5'אוביו הלעי' םיזירכמ ןיא הרשע-הנומש ינפל :תיברע
.תאז רמול רוביצל

:ןוזמה תכרב

6שדוח -שאר יאצומ לש העיקשה ינפל ונדועו) ןוזמה תכרבב 'אוביו הלעי' ריכזה אלו העט
םישדוח ישאר ןתנש . . ךורב" רמוא "םילשורי וימחרב הנוב" לש "'ה" רמאש רחא רכזנו ,(
בוטה" לש 7'ךורב' תבית רמאש רחא רכזנ םא לבא .המיתח אלב ,"ןורכזל לארשי ומעל
.רזוח וניא ,"ביטימהו

- םויה תאצ רחא תועש המכ וליפא ותדועס הכשמנו ,תיזכ לכאו םוי דועבמ ותדועס ליחתה
.8תיברע ללפתה אל ןיידעש יאנתב ,ןוזמה תכרבב 'אוביו הלעי' ריכזמ

,'הבוטל . . ונרכז' לע 'ןמא' םינוע ראשהו טעמ ולוק היבגמ ךרבמה 'אוביו הלעי'ב
"(תישילשה) וז הכרב ףוסבו םיקרפה ןיב" - 9'םיבוט . . ונעישוהו' ,'הכרבל וב ונדקפו'
.10

שידק ,ישפנ יכרב ,ונעישוה ,םוי לש ריש .לבקתת שידק ,ןקז םהרבאו ,ללה יצח :תירחש
.םותי

,עובשה תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארב .הרות-ירפס ינש םיאיצומ :הרותה תאירק
ינשה רפסב .הלילגו ההבגה .שידק יצח םירמואו המיבה לע ינשה הרותה-רפס תא םיחינמ
ההבגה ."וכסנו . . םכישדוח ישארבו . . תבשה םויבו" סחניפ תשרפב ריטפמל םיארוק
.'םימחרה בא' םירמוא ןיא .'יאסכ םימשה' :הרטפה .הלילגו

ליחתמו רזוח - ותליפת םייס אלש דע רכזנו 'תבש תנקית' רמאו העט .'תרצי התא' :ףסומ
םתחש יפ-לע-ףא 'תרצי התא' רמא םאו ;הליפתה שארל רזוח - ותליפת םייס םאו ,'תרצי התא'
.11ותבוח ידי אצי ,דבלב 'תבשה שדקמ'ב

.12תסנכה תיבב תודעוותה

.'ךתקדצ' םירמוא ןיא :החנמד קלח ר"ומדא ק"כל 'טקולמ -םירמאמה רפס' הארו .מת 'מע ג"יח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא - שידיאמ םוגרת (1
ןינומו הנבלל ןימודש ,לארשיב אוה ןכו .םולכ המרגמ הל תילד . . הנבלה דלומ אוה שדוח שארב יכ" :סר 'מע
."לארשימ דחא לכב ונשיש לוטיבה חכ תולגל רשכומ ןמז אוה שדוח שארבש ,הנבלל

.123 'מע א"ח ב"נשת תוחישה-רפס (2

.י"שר שוריפבו ה-ג,א םירבד (3

.7 הרעה 188 'מע א"ח ט"משת תוחישה-רפס (4

.ז"הדא רודיס פ"ע (5

.ז"הדא רודיס פ"ע ד"ס זמ 'יס ןחלושה-תוצק (6

םיגהונש ומכ 'ןמחרה'ב 'אוביו הלעי' רמול וניקתה אלו .ז"הדא רודיס .י ס"וס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (7
.בי ףיעס םש ,וב שיש תומש תרכזה םושמ ,'םיסינה לעו'ב

.זי ףיעס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (8

.ול ק"ס ט"פ ללוכה-רעשב ,ןואג יאה ברמ וז היינע גהנמ רוקמ האר (9

.380 'מע ד"כח תוחיש-יטוקיל (10

ןיב קר (ופוסב וא ,אוביו הלעי תרימא עצמאב ונייהד ,קרפה עצמאב אל) תונעל רתומש הנווכהש ,טושפ
וניבר רודיס ןושלמ ןבומכ ,רחא 'םיקרפה ןיב' לולשלו ,תיעיבר הכרב ליחתה םרטב ,וז הכרב ףוסבש םיקרפה
וז הכרב" ןושל-לפכ טקנ ןכלו ,אקווד וז הכרב רחאל אלא הכרבה םויסבש ןמא ןינוע ןיאש ש"ק תוכרבל רשקב
.וז הכרב ףוסב אוה םיקרפה ןיבש םושמ קר אוה רתיההש דמלל ,"(תישילשה)

.ד"בח-ללוכ חול (11

.ןסינב 'ל ,םוי-םויה (12זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il