- ו"פר - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה טבשב 'ז * אוב 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תואישנל לבוי תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


תוורע"מ םידוהי תאצוה ידי-לע
הטמ"ב זוחאל םיכוז "ץראה
"םיקולאה


לע תמייאמ הריזגש ע"נ ץ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ עמששכ
םשו ,ולש שפנה םצעב רבדה עגנ ,רעצב םייורש םהו םידוהי
,דחאו דחא לכל הארוה ןאכמ * תונובשחל םוקמ ללכ ןיא
וא תינחור ,הרזעל קוקזה ידוהי לש הקעצ העיגמ רשאכש
ותואל עייסלו לוכה בוזעל התע ודיקפתש ןמיס והז ,תימשג
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * ידוהי- ק"הלב תוחנה דעו תכירעב ,ק"הלל םוגרתב ןושאר םוסרפ -

,םירבדה תא ורפיס םהש ןוויכ ,וניאישנ וניתובר לש םירופיסה וליפאש םעפ רבוד
תונקסע םע רושקה ןיינע תודוא רבודמ ובש רופיס טרפבו ,הארוה וזיא םהב שי יאדווב
.תירוביצ

דבלמ) תודיחיב קר ורפיסש םירופיסו ,םיברב םירפסמ ויהש םירופיס םנשי - אפוג הזבו
.(םתודוא םיעדוי אל אלימבו ,ורפיס אלש הלא

.תודיחיב קר הז רפיס ,יל עודיש המכ דעו ,ומצע לע רפיס אלוליהה לעבש רופיס ונשיו

היסור תלשממ ימיב דוע ,תירוביצ תונקסעב אלוליהה לעב לש ותדובע םע רושק הז רופיס
.תיראצה

ןייטצהש ,ןיפילאטס ומשו םידוהיה ררוצ הלשממה שאר םינש המכ ךשמב היה איהה תעב
קיעמו רצימ תויהל וניינעש ועדי לכה .םהילע ליטהש תושקה ויתורזגבו םידוהיל ותאנשב
.ודיל האבש תונמדזה לכב

ותעדב בשחתה ,וצירעה ,הכולמה יניינעב הגהנהה ןפוא ונממ דמל ןיפילאטסש ימ ,םנמא
קוחר היה אוה םגש יפ-לע-ףא ,רשא ,וועצסאנאדעיבאפ (לארענעג) רשה היה - ונממ עפשוהו
לידבהלו ,תד ילעב תא בישחה ,םתנומאב קודא ותויהל ,םוקמ-לכמ ...םידוהיה בהוא תויהלמ
ןיפילאטס לצא לועפל םילוכי אלו םיכרדה לכ ולכ רשאכש ,םינקסעל עודי היהו ,םינבר םג
בשחתה ןיפילאטסש וועצסאנאדעיבאפ תועצמאב העפשה ליעפהלו תוסנל שי ,הריזגה לוטיבל
.ותעדב

,ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כל רבדה עדונו ,השדח הריזג רוזגל ןיפילאטס ןנכית איהה תעב
שפחל וליחתהו ,גרוברטפ הריבה ריעב "ולש" םידוהיה ידי-לע ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ויבא
.הערה ינפ תא םדקל דציכ תוצע

םתושרל םידמועהו םהל םיעודיה םיכרדה לכ תא וסינ רבכש ועידוה גרוברטפב םינקסעה רשאכ
תונשקעב דמועש ןוויכ ,תלעות אלל התיה םתלועפו ,ולש הביבסהו ןיפילאטס לע עיפשהל
הוויצ ,תרחא הצע התיה אלש םימעפ המכ עריאש יפכ ,יזא - תוריזגה תא ליטהל אוה חרכומש
.רבדב קסעתיש ר"ומדא ח"ומ ק"כל ע"נדא ק"כ

הלועפו הצע סכטל גרוברטפל ר"ומדא ח"ומ ק"כ עסנ - ערה םוקמב םיכירצ הצע שפחלש ןוויכ
.וועצסאנאדעיבאפ רשה תועצמא ידי-לע לדתשהל טלחוהו ,םשד ללכה ינקסע םע

ללגב ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ תא ןויארל לבקל וועצסאנאדעיבאפ רשה םיכסה ,תולדתשה ירחא
המכ ינפמש ףא ,ןכש - תדב גיהנמ טרפבו ,("ןיבאר") בר ,תד שיא יפלכ שחרש דחוימה סחיה
עיגה איהה תעב גרוברטפל ואובב ירה ,"רחוס" רותב םושר ר"ומדא ח"ומ ק"כ היה םימעט
."ןיבאר" רותב

:רגסומה רמאמ]

ר"ומדא ק"כ ,ויבא םע דחי ויתועיסנ רבד לע ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיס תרחא תונמדזהב
רותב עוסנל ע"נדא ךרצוה םעפש ,(ב"ויכו ,אפרמ םוקמל) ץראל-ץוחל ,ע"נ (ב"שרוהמ)
וסחייתה ,לובגה תנחתל ועיגה רשאכ ."בר" רותב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ומע עסנ זאו ,"רחוס"
אלו "בר"ל דחוימ דובכ וקלחו ,םיסמונמה ךרדכ הנושארה הקלחמב םיעסונל לובגה ידיקפ
וליאו ,הירגיס ול ועיצהו ,הבישי םוקמב דבכתנ ("בר"ה) ר"ומדא ח"ומ ק"כש ,ךכ ,"רחוס"ל
...דומעל ראשנ ("רחוס"ה) ע"נדא

וזכ תואיצמ התיה אלש יאדוובו ,ע"נדא ינפב הירגיס ןשעמ היה אל ר"ומדא ח"ומ ק"כ -
לוכי ר"ומדא ח"ומ ק"כ היה אל הז הרקמב לבא .דומעי ע"נדאו ,בשי ר"ומדא ח"ומ ק"כש
ויתועיסנב :םהיניעב ןח תאשל הצרש ןוויכ ,לובגה ידיקפ לש דוביכה תא תוחדלו ברסל
לע םריבעהל ידכו ,תואיצמה ירקי םירפס שוכרל ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש וגהנמ היה ל"וחל
םירפסה תא ובכעי אלש ,לובגה לעש סכמה ידיקפ יניעב ןח אשיל לדתשהל ךרוצ היה ,לובגה
הרירב ול התיה אל ,הירגיס ול עיצהו בשיל ודביכ דיקפה רשאכ ,אלימבו .תואיצמה ירקי
.הירגיסה תא ןשעלו בשייתהל אלא

ח"ומ ק"כו ...("טקאפעג םיא רע טאה אד") ע"נדא "ותוא ספת" ,וז תונמדזהב ,ןכבו
ר"ומדא ק"כ) - בשוי ר"ומדא ח"ומ ק"כ דציכ ולכתסהב ע"נדא לש האנהה תא ראית ר"ומדא
ןח אשיל סכמה דיקפ לע טיבמו ,הירגיס ןשעמו - דמוע יצחו בשוי יצח (:קוחש-תבב רמא
...ויניעב

םע שגפיהל תנמ לע "ןיבאר" רותב גרוברטפל עיגה ר"ומדא ח"ומ ק"כש - ונניינעל רוזחנו
.[וועצסאנאדעיבאפ רשה

,הלילב ישיש םויב היה ןויארל עובקל וועצסאנאדעיבאפ רשה םיכסהש ידיחיה ןמזה ,לבא
תעיבק תא לועפל וחילצה ישוקבש ירחאל - .("ערעשטעוו") ברעה תדועס ירחאל ,תבש ליל
.ודי -לע עבקנש ןמזב ומע שגפיהל אלא תרחא הרירב התיה אל ,ןויארה

תואסרפ המכ ריעהמ קוחר גרוברטפ רברפב - ריעל ץוחמ וועצסאנאדעיבאפ רשה רד איהה תעב
רגובמה וליג דצמו םיכלמה יפוליח דצמ ,הכולמה יניינעב ימשר דיקפת אלימ אלש ןוויכ)
.ללכ םידוהי ורד אל הלוכ הביבסה לכבו ,('וכ

ריעב יכ םאו .םידוהיה בשומ םוחתל ץוחמ םהה םימיב ויה היתוביבסו גרוברטפ הריבה ריע
-לעו ,המודכו םיאפור ,ההובג הגרד ילעב םירחוס רותב לארשי-ינב וניחאמ המכ ורג המצע
ירה ,תודחוימ "תוצע" ידי -לע ריעב תויהל םירחא םידוהיל םג ,םימעפל ,רשפא היה םדי
.םהמ דחא ףא רג אל ריעה רברפב

,ןכלו ,ןכ ינפל וליפא ילואו ,תיעיברה העשב איה ףרוחה תומיב גרוברטפב תבשה תסינכ
ירהש) ןויארה דעומל דע תועשה ךשמב תוהשל לכוי ובש םוקמ אוצמל ר"ומדא ח"ומ ק"כ ךרצוה
ירחאל ןכו ,(הנכסה דצמו רוקה לדוג דצמ ןמז ךשמ לייטל רשפא היה אל ריעה תובוחרב
וא הבכרמב ומוקמל רוזחל לכוי זאש) הלדבה ירחא דע ,שדוק-תבשה םוי לכ ךשמב ,ןויארה
.("קישטשאווזיא א רעדא ,עקשארד א") הרכרכב

םש היה םא וליפאו) םש היה אל ןולמ-תיב םגו ,הביבסה לכב ידוהי תיב היה אלש ןוויכ
ךותבש תונולמבכ אלד ,וב תוהשל ידוהיל םיחינמ ויה אל תוכלמה רוסיא דצמ ירה ,ןולמ-תיב
היה הסחמ אוצמל רשפאתה ובש ידיחיה םוקמה ירה - ('וכ הצע אוצמל םילוכי ויהש ,ריעה
ףתתשמ וליאכ ומצע תושעלו םייסור םירוכיש ןיב תוהשל ךרטציש יפ-לע-ףא ,"חזרמ-תיב"
םויב טרפבו ,םלש תעל-תעמ ךשמ (התוש וליאכ ומצע השעיו ,יסור הקשמ וינפל וחיניש) םהמע
םתאנשב םיקהבומ ויהש םירוכיש םילרע ןיב אצמיהל הנכסה לדוג לע ףסונ !שדוק-תבשה
.("דישז") ידוהיל

ןמז לש העובקה העשה העיגהש דע תועש המכ ךשמ חזרמה-תיבב ר"ומדא ח"ומ ק"כ בשי ךכו
.שדוק -תבשה לכ םש הליבו חזרמה תיבל רזח ,לעפש המ לעפו חילצהש רחאו ,ןויארה

?הז רופיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיס המ םשל :ללכ ןבומ וניא הרואכלו

ר"ומדא ח"ומ ק"כש ךכל ףסונ ,ירהש ,ךכב תואגתהל ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןווכתה אל יאדווב -
,םיברב הז רופיס רפסמ היה ,ךכב תואגתהל הצור היה וליא ,הוואג לש ןיינעל ךייש היה אל
הזכ ןפואב הז רופיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיס לעופבו ;הירבוג בר המו וליח בר המ תוארהל
רופיסש הנושארה םעפה יהוז אמתסמו ,התע דע הז רופיס ועדיש הלאכ םנשי םא עדוי ינניאש
.םיברב הלגתנ הז

:הארוה הווהמ הז רופיסש - אוה ןיינעה ךא

ןיד-תיבב םא :ךשפנ-הממ יכ ,וזכ הגהנהל םוקמ היה אל ילוא ,"ןובשח" יפ-לעש - המדקהבו
הלעמלש ןיד-קספה םאו ,רשה לצא תולדתשהה ליעות אל ירה - םייקתת הריזגהש וקספ הלעמ לש
.ותולדתשה ילב םג היהי הלוטיב ירה - לטבתת הריזגהש אוה

ךכרבו" 2בותכש ומכ ,הלעמלמ העפשההל ילכה והזו ,עבטה ךרדב לדתשהל ךירצ רשא 1תמא ןה
- 'יוה תכרב הרשת הב הטמל הישע היהתש התוויצ הרותהש ,"השעת רשא לכב ךיקולא 'יוה
שפנ לש השודק יניינע לע רותיו ידכ ךות ,שממ שפנ תנכס לש הלועפל ןיינע הז ןיא ,לבא
ומצעל הרותה דומילו ,םיברב תודיסח רמאמ תרימא ,הרותל היילע ,רוביצב הליפתכ ,תיקולאה
.םיברבו הרובחב וא

ןכ ןירומ ןיא הז יפ-לעש - ךורע-ןחלושב םוקמ ול שיו ,ןובשח אוה ןובשחה ,םנמא
רוביצו ללכ) םידוהי לש םרעצו הריזג עמש ר"ומדא ח"ומ ק"כל עיגהשכ ךא .(םירחאל)
ללכה לע התיה הריזגה םא םירבדה יטרפ עדוי ינניא - לארשימ םייטרפ םישנא וא ,לארשימ
לכ תא השעו ,ןובשחל םוקמ םש ןיאש ,ושפנ םצעב הז עגנ - (םייטרפ םישנא לע וא רוביצהו
.הריזגה לטבל חילצי ילוא קפסה לע םגו ,ל"נה

רבד -לע העידי העיגמ רשאכש - ולוקב םיעמשנו ויתובקעב םיכלוהה לכל הארוהה יהוזו
קוחרו םלועה ילבהב אוה עוקשש ,ינחור רעצ המכו-המכ-תחא-לעו ימשג רעצ ,ידוהי לש ורעצ
םצעל דע תעגל תלוזה לש ורעצ ךירצ ,לארשי תבהא ןיינע תיתימא דצמ הנה ,ותרותו 'יוהמ
ילוא קפסה לע קר וליפאו ,תונובשח אלל ,וב יולתה לכ השעי רשא ןבומ ירה זאו ,שפנה
.ול רוזעל לכוי

,ומצע םע ותדובעב אלמלו לועפל ךירצש המ לכ האורו ובצמו ודמעמב ןנובתמ רשאכש תמא ןה
;הצוח תונייעמה תצפהב לועפל המכו-המכ-תחא-לעו ,תלוזה םע והשמ לועפל ןמז ול ןיא יזא

,ןיחומבש ד"בחה תא ןקתלו עגייתהל וילעו ,3םותמ וב ןיא שאר דעו לגר ףכמש עדוי אוה
,לעופב השעמו רוביד הבשחמל עגונב המכו-המכ-תחא-לעו ,דבכבש שגרההו בלבש (תודמ) ת"גחה
.ותדובע םע רדתסי אל ןיידעו תולילהו םימיה ולכיש ,ךכ ידכ דעו

השוע יזא - תלוזה םע קסעתתו ,העש וא העש יצח ךשמל ךמצעמ חכשת :ול םירמוא רשאכו
ראש לכו ,םיברב הרות דומלתו ,רוביצב ותליפת תא חיטבהל ךירצ שארל לכלש ןובשח
!?תלוזה תודוא בושחל יונפ ןמז אצמי ךיאו ,ולצא םירסחש םיניינעה

ךירצ ,לארשי -ינב לש םרעצ תודוא עמוש ידוהי רשאכש - ל"נה רופיסמ הארוהה האב הז לעו
שדוק-תבשה םוי ךשמב תוהשל ךרטצי הז ללגב םא םג ,ללכ תונובשח אלל ,וב יולתה לכ תושעל
,םלועה יניינעל ללכ תוכייש ול ןיא ומצע דצמש יפ-לע-ףא ,'וכו םייוג ןיב חזרמ-תיבב
- רמאמהב ליעלד ןונגסבו) רודה אישנ לש ותוחילש תא אלמל ידכ 'וכ םלועל דרויש אלא
,השמ לש ורודבכ ,תוליצאה םלוע תגרדב ,"תלצאנ המשנמ המשנ"ד בצמו דמעמב אוה ומצע דצמש
ןיינעהש ,"'יוה תואבצ"ד ןיינעה לועפל ךירצש אלא ,"תואבצ" םשל וליפא ךייש וניא ןכלש
קלחנש עבטהמ הלעמל ,*3דחאכ היהיו הווה ,היה אוהש ,'יוה םשל לטבו לפט היהי "תואבצ"ד
.(דיתעו הוה רבעל

השק הדובע דצמ וליפא ,לארשי-ינב תקאנו תקעצ תעימשש ,וניבר השמ לצא וניצמש יפכו
ומוקממ ותוא האיצוה - ףוגה תא תכרפמו תעגיימש ךרפ תדובע ,םטושפכ 'וג םינבלבו רמוחב
םעו ,וימוטרחו םירצמ ךלמ הערפ םע קסעתהל ונמז שידקהל ,4"ץראה תוורע"ל ותוא האיבהו
.תולגהמ לארשי-ינב תא איצוהלו תוריזגה תא לטבל ידכ ,םירצמ ץרא לש תוכמה

ןכו ,רודה אישנ יברה ,ונרודבש השמל דע ,5ארד לכבש השמד אתוטשפתאל עגונב הז ךרד-לעו
,לארשי לש םעור אוה וניבר השמש ןוויכד - 6לארשימ דחאו דחא לכבש השמ תניחבל עגונב
רזע ,רזעל קוקזש ידוהי לש הקעצ העיגמ רשאכש - ותדובע ןפואמו ויניינעמ םהב אוה עטונ
איצוהלו ,הריזג לטבל ,התע ונממ תשרדנה הדובעה יהוזש ןמיס הז ירה ,ימשג רזע וא ינחור
.םוקמ ותואבו ןמז ותואב הב אצמנש הרצו תולגמ ידוהי

תוורע"ב תוהשל וילע הז תרומתו ונוצרכ תבשה תכירע לע רתוול וילע הז ךרוצל רשאכ םגו
הז ירה - םהיניינעב ףתתשמ אוה וליאכ ומצע תא תוארהלו ,םירוכיש םע חזרמ-תיבב ,"ץראה
ןיא" ,"םעה תא הערפ חלשב יהיו" בותכה שוריפב (החישה ףוגב ג"כס) ליעל רומאה ךרד לע
לע לועפל ,םימשבש םהיבאל לארשי לש ןבל בירקמ ולש רעצה ידי-לעש ,"רעצ ןושל אלא יהיו
תוימינפב הרותה תא לבקל ,7"המכח הנקש הז ןקז"ד בצמו דמעמב ויהיש ןקזל דעו ןטק דלי
.תוימצעבו

דריל םהמ שרדנש הזמ לעפתהל אלש - רודה ישנאמ דחא לכל ונרודבש השממ הארוהה יהוזו
.אוה ותרצמ ידוהי ליצהל ידכ םבצמו םדמעממ העש יפל

,ול עריאש ןיינע םא יכ ,ינולפ ידוהי לש הרצ וז ןיאש עדיל ךירצש - הזב ןיינע דועו
שאר ,ידוהיה יכדרמל ,ול הרקש רבד והזש ,"8והרק רשא לכ תא" :יכדרמב בותכש ומכו
!תלוזה לצא הריזגו הרצ התיה אל יזא ,יוארה בצמו דמעמב היה אוה וליא ,יכ ,ןירדהנסה

היה דימ יזא ,תומילשב יעבדכ ותדובע דבוע דחא קידצ היה וליאש 9םינוקיתה רמאמ עודיכו
אוהש ללגב תולגב םירסייתמ םידוהיש ,אצמנו ,םיחפט הרשעמ הטמל הלואגה תא לעופו ךישממ
!תומילשב ותדובע תא אלימ אל

.תוויע רשא תא ןקתל וילע - "והרק רשא" רבד והזש ןוויכו

:אלפ רבד ראבל שי הז יפ-לע

םד :םירצמ לש תוכמה רשע וב תוקוקח ויהש 10וניצמ - השמ לש ודיב היהש הטמהל עגונב
.11ב"חאב ש"דע ך"צד וא ,'וכו עדרפצ

ארקנו ,ןדע -ןגמ חקלנש 12רזעילא יברד יקרפב אתיא הז הטמל עגונב :הומת הרואכלו
רשע לש תוכיישה יהמ ,ןכ -םאו .תוקולא וניינעש ,ונייה ,"םיקולאה הטמ" םשב 13בותכב
!?ןדע-ןגמ חקלנש םיקולאה הטמל םירצמד תוכמה

דרילמ םירצענ אל רשאכ - תוהמו תומצע "חקיל"ו עיגהל םילוכי דציכש - הזב רואיבהו
'וכו עדרפצ םד םע קסעתהל םיכירצ הרירב תילב רשאכ םג ,"ץראה תוורע"מ ידוהי איצוהלו
!תורוכב תכמ דע

לארשיבש םיטבש רשע-םינש ינפב םיה תא עוקבלו ,"םיקולאה הטמ" תא זוחאל םילוכי זאו
,15"הזה רהה לע םיקולאה תא ןודבעת" ,14"הברוח םיקולאה רה לא" ךליל ולכויש ידכ

םג - 16הכימ לספ תא וקרזיש םהילע הלעפ אל ףוס םי תעירקש הלא וליפאש ,ךכ ידכ דעו
הקספ" יניס-רה דמעמב ירהש ,17"ךיקולא 'יוה יכונא"ש ועמשיש יניס-רה דמעמ לעפ םהילע
רה לא אובל ולכוי םה םגש ידכש ,אלא ;ללכה ןמ אצוי ילב ,לארשי -ינב לכ לש 18"ןתמהוז
יפ-לע-ףא ,םהינפל םיה תא עוקבל הליחת םיכירצ - "ךיקולא 'יוה יכונא"ש עומשלו םיקולאה
.19'וכ רתוי הטמלו ,רוחבו רענ לש בצמו דמעמב ןיידע םה ירה השעמ תעשבש

ידי-לע - ןורחאה תולגהמ הדיתעה הלואגב 20"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ"ו
םיכירצ ובש םוקמל ךלילמ ענמהל אלש ,תלוזהל עגונב ןהו ומצעל עגונב ןה הרומאה הגהנהה
,21"םילבוח לקמ"ב האכה ידי-לע לועפל

םיבוכיעהו תועינמה לכ תא םיעקוב ודי-לע רשא ,"םיקולאה הטמ" הטמה השענ הז ידי-לעו
ןפואבו ,תוימינפבו החמשב הרותה תא םילבקמו ,הרותה תלבק ןיבו לארשי-ינב ןיב םידמועה
,שפנה ישובל 'גו שפנה תוחוכ רשע לכב ,לעופב השעמ ,השעמ ידיל איבמה דומיל לש
היהתש - 22ירמגל םיטושפ םיניינעל דעו ,םדאה תדובעבש םיגוס הרשעה לכב תאז םיכישממו
.23"והעד ךיכרד לכב"ד ןפואב הדובעה
,יברה ידי-לע הגוה ,וז תודעוותהמ ןכות .ק"הלב תוחנה דעו תכירעב ,כ"שת טבשב 'י תודעוותהמ)
כ"חאו .(ח-זר 'מע טי ךרכ שדוק-תורגיא האר - כ"וכל החלשנו) המצע-ינפב תרבוחב ותעשב ספדנ
304 ,ךליאו 283 'מע ו"ח ש"וקלל תופסוהבו ,ךליאו 1207 'מע ד"ח ש"וקל .ופוסב א"שת מ"הסב
(ךליאו

.ה"כמ ןייעמו סרטנוק האר (1

.חי,וט האר 'פ (2

.ו,א היעשי (3

.ז"פ א"הויהעש אינת .ט"פ א"ש סדרפ .ב"עס ,זנר ג"חז (3*

.ד,א"פ ר"הק הארו .בי,םש .ט,במ ץקמ (4

.(א"ער,דיק .א"ער,ביק) ט"סת ז"וקת האר (5

.ב"מפר אינת האר (6

.ב,בל ןישודיק (7

.73 'מע ה"שת .44 'מע ג"שת ש"הס הארו .ז,ד רתסא (8

.(ד,גכ) חנ פ"ס ח"וז הארו .גת 'מע םירצקה ז"הדא ירמאמב ה"כ (9

.םשו ב,אער ב"חז הארו .אכ,די חלשב ןתנוי םוגרת (10

.ח"פס ר"ומש (11

.מ"פר (12

.כ,ד תומש (13

.א,ג םש (14

.בי ,ג תומש (15

.נ"שו .ד"כפר ר"ומש האר (16

.ג-ב ,כ ורתי (17

.נ"שו .א"ער ,ומק תבש (18

.ג"ס רמאמהב ליעל האר (19

.וט ,ז הכימ (20

.א,דכ ןירדהנס האר (21

.נ"שו .ב ,מ ןישודיק (22

.(ל"ומה) תורבדה תרשעל הנווכה הארנכ (23

.ג"פס תועד 'לה ם"במר הארו .ו,ג ילשמ (24


,ללכ ךייש היה אל אוה הוואגל ירה ,רופיסה תא יברה רפיס המ-םשל
...!םיברב רופיסה תא רפסמ יאדווב היה ,ןכ אלמלאש

ליעות המ ,םייקתת הריזגהש קספנ הלעמל םא :ךשפנ-הממ ,הרואכל
הלוטיב ירה ,הריזגה לוטיבל קספנ הלעמל םאו ;רשה לצא תולדתשהה
!תולדתשהה ילב םג היהי

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


םייקתת הבורקה הלואגה לע החטבהה
קפס םוש ילב


?ומייקתה אל ןיידע רמאש םירבדש ןכתיי ךיא

- (קוספה לע י"שרפב אבוהו) וניזאה 'פב שרדמב אתיא :המדקהבו .דעל םימייק םיקידצ ירבד
'וכ תומי אמש יכ 'וכ רהממ תומל ךלוה אוהש םדו רשב" ,"םדו רשב תדימ ה"בקה תדימכ אלש"
םייוסמ רבד לועפל הצורשכ ,םירופס וימיש םדו רשב ,רמולכ ."'וכ םלועל יח ה"בקה לבא
,םלועל יחש ה"בקה לבא ,רבדה תושעל קיפסי םא עדוי ימ ,ןכ אל םאד ,ותושעל רהמל וילע
.רבדה תושעל לכוי הצריש תע לכבש ןוויכ ,רהמל ךירצ וניא

- תווצמו הרות יניינעב - תויחצנ לש ןיינע וניצמ םדו רשב לש ותלועפב םגש ,ריעהלו
יחצנ אוה הלעמל (תווצמו הרות ידי-לע השענש) הז דוחי"ש אינתב ןקזה וניבר בתכש ומכ
לבא ;הטמל הלועפה הזמ אובתו ךשמות ןמז ירחאלש תויהל לוכיש ןבומ אלימבו ,"דעו םלועל
-המ ,שממ לעופב ושענ רבכש םיניינעל עגונב אלא הניא תווצמו הרות יניינעבש תויחצנה םג
.[..] שממ לעופב ושענ אל ןיידעש תווצמו הרות יניינעל עגונב ןכ-ןיאש

(לעופב ושענ רבכש) םהישעמ קר אלש - "דעל םימייק םיקידצ ירבד"ש שודיח שי הזבו
םא - דבלב הבשחמב וליפאו) רובידב קר ויהש השעמל םיכיישה םיניינע םג אלא ,דעל םימייק
-לכ-ףוסש יאדוובו ,דעל םימייק םה ירה ,השעמ ללכל ואב אל ןיידעו (םתודוא םיעדוי קר
.לעופב השעמב ואובי ףוס

:םיקידצ לש תוקלתסהל עגונב שדוקה-תרגיאב ןקזה וניבר ירבד יפ-לע - הזב הרבסההו

םייח םא יכ ,םיירשב םייח םניא" - שדוקה-תרגיאב ןקזה וניבר בתוכ - "קידצה ייח"
קידצה לש ותבשחמו ונוצרב הלוע רשאכ ,אלימבו [...] ."הבהאו האריו הנומא םהש םיינחור
,תועובש ,םימי המכו המכ ורבע םא םג ירה - ורובידב הז לע ררועמו ,םייוסמ רבד תושעל
ךשמב לעופ ידיל אב אלש ,הזמ הריתיו ,לעופ ידיל רבדה אב אל ןיידעו ,םינש וא םישדוח
חרכה הז ןיא - רשב יניעב ותוא וניאר ונחנאשכ - ןיד אמלעב ותויח םייחב וייח תפוקת לכ
רפסמב םילבגומ םניא קידצה ייחש ןוויכ ,לעופ ידיל אובל רבדה לכוי אל ודיצמש ללכ
.ןמז ירחאל תושעהל רבדה לוכי ודיצמ םגש ךכ ,םימיה

לכש ,רמול ךירצ ךחרכ-לע ,םירופס וימיד הלבגהה תמייק אל קידצה ייחבש ןוויכ :הברדאו
ןמזה עיגה אל ןיידעש קידצה לש ותעדש היאר הז ירה ,לעופ ידיל רבדה אב אל ודיצמש ןמז
לדתשי ,ןמזה אובבו ,לעופ ידיל אובל ירמגל ןכומ רבדה ןיאש וא ,לעופ ידיל רבדה אוביש
,"לעופ ידיל סיורא לאז ןיינע רעד זא ןהעז טעוו רע") לעופב רבדה תא איבהל אוה לעפיו
.[...] ("ךאז יד ןאטפא טעוו רע"

ןורחאה תולגמ הלואגבש ןוויכש אלא ,"ונלתוכ רחא דמוע הז הנה"ש רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כ
םג וטקליש אוה ןיתממ ,תולגב ראשיי אל דחא ידוהי וליפאו תולגהמ לארשי ינב לכ ואציי
םהש הלא לכ - םימומ -ילעבו םילוח ,"חסיפו רוויע"ה ,"החפשממ םינשו ריעמ דחא"ה תא
."תושומנד תושומנ"ו "תושומנ" תניחבב

ולעפיו ,"'וגו ןויצ רהב םיעישומ ולעו" דועיה םייוקי - הלא "םינטק םיכפ" ומייסישכו
."הכולמה 'הל התיהו"ש ("ןריפסיוא טעוו'מ")
(ב"ישת'ה טבשב 'ו ,אב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)

רקיעה אוה השעמה


תכשמהל רתויב לגוסמ אלוליהה םוי
הכרב


'טייצראי'ב הייובחה "בוטה תדוקנ"

ירהש ,הכרבה ךפה לש ןיינע ,הנושאר הפקשהב ,הרואכל אוה "טייצראי" - אלוליהה םוי
םויד תוכלהו םיגהנמב םג אטבתמ רבדהש יפכו ,(ע"ל) תוקלתסה םע רושק תוטשפב "טייצראי"
,(הזב אצויכו שידק תרימא) "טייצראי"ה

םיראבמה ל"זרמאמ םיעודיו ,םיקידצ לש םתוקלתסה םע רושקה "טייצראי"ב רבודמהשכ טרפבו
.הזבש הכרבה ךפה

לכל תוקלתסהה ןיינע ךייש זא ירה ,רודה אישנ לש תוקלתסהב רבודמ רשאכ :וזמ הריתיו
."לכה אוה אישנה" יכ ,לארשי םע תוללכלו לארשי םעמ דחאו דחא

דצמ זוע רתיבו תאש רתיב החלצהו הכרבב ףסותינש םירמוא ךיא ןבומ וניא הז יפ-לעו
תומוקמו םינמזב הז ירחאל תכשמנו תרכינ ותעפשה רשא הזכ ןפואבו ,יאכז םוי אוה םויהש
[...] ?םינוש

,בוטה תדוקנ הנשי ה"בקה לש ומלועב הרוקש המ לכבש רמול חרכהב :םידקהבו ,רבדה רואיבו
םהב יובחה בוט ונשיש חרכהב ,(תוקלתסה ןוגכ) בוטה ךפיהכ הרואכל םיארנה םירבדב ףאו
:"טייצראי"בש בוטה תדוקנ .[...]

יהוזו ."הבושתב רוזחיו וישעמב שפשפיו גאדיו דחפי"ש ידכ איה תולבאהש ם"במרה בתכ
.הבושת - תולבאה ןיינעבש בוטה תדוקנ

חוכבש ךכ ידכ דע ,בוטבש רחבומו ,ירקיעו בוט רבד אלא ,םתס "בוט" הז ןיא ,הברדאו
אטחה ידי-לעש ןורסיחה יולימ קר אלו ,אטחה ידי-לעש ןורסיחהו םגפה תואלמל הבושתה
"ול ושענ" רתוי תילענ הגרדבו ,"תויוכזכ ול ושענ תונודז" ל"זר רמאמכ - םא יכ ,גגושב
תא םג ךפהמ ,יעבדכ הבושתב רזוח רשאכש - שממ "תויוכז" (םא יכ ,"תויוכזכ קר אל)
.תונודזה

םויבש בוטה תדוקנב םג ןבומ הזמו ,םמצע תולבאה ימיב וליפא אוה הז ןיינע הנהו
ןוויכמ ,ובש בוטה ןיינע רתויב שגדומ אלוליהה םויב ,הברדאו) הבושתה ןיינע - אלוליהה
('וכ המילש הנש תוחפה לכל הרבע רבכש

,הבושתל דחוימב םילגוסמ םינמז םנשי הנה - "םלועל הפי הקעצהו הבושתהש יפ-לע-ףא"ש -
,"הבושת םוי" םויה השענ אלוליהה םוי עיגמ רשאכו .אלוליהה םוי אוה ולא םינמזמ דחאו
ראשב תולק רתיב איה הבושתה יזאו ,הבושתל תדחוימ תונמדזהו דחוימ חוכ ול םינתונו
םיבר תומוקמבו רתוי ךורא ןמזל התעפשה תכשמנ אלימבו - רתוי קמועב העיפשמו ,םינמזה
.רתוי

ןוויכמ - 'וכו החלצהו בוטו הכרב תעפשהל רתויב לגוסמ אלוליהה םויש ןבומ הז יפ-לעו
.ירקיע יכה בוטה - "הבושת םוי" אוהש
(הגומ יתלב - 400-389 'מע ,ב ךרכ ז"משת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' - ז"משת טבשב 'י תודעוותהמ)

יבר יצוצינ


ומצע לע דיעמ יברה


ודיקפת אלמל תחאו דחא לכ תא ררועל חילש תויהל יניינע"
וכרדו יברל רשוקמ יננהש יל עגונ" * * "ימינפהו ישפנה
"יתוא םיניינעמ םניא םירבדה ראש לכ .ךרבתי םשהל תורישי
יל קינעה ה"בקה"ו ,"אוהש ימ לכל הבוט תושעל ינא חמש" *
תויואטבה לש הרוש * "םידוהיל רוזעל לכואש תוחוכ
,ודיקפת לעו ומצע לע ויפמ ורמאנש תואלפומו תוידוחיי
יברה תואישנל הנש םישימח תואלמב


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

םג .ומצע לע רבידש םימעפה ןה תוטעמ ,יברה לש שדוקה תורגיאב ןכו תוברה ויתוחישב
,"ושע" ,"ורמא" :ןוגכ הפיקע ןושלב טקנ ,וב רושקש וא השעש השעמל םיתיעל סחייתה רשאכ
םירושקה םיאשונב תורישי יברה אטבתה םהבש ,ןפוד-יאצוי םירקמ םג ויה ךא .הזב אצויכו
ינחורו ימינפ םלוע לא ןטק רהוצ ונינפל תוחתופ הלא תוטעמ זפ-תויונמדזה .ודיקפתבו וב
.ומצע יברה לש

לעו ,(א"שנת ת"הק) 'ךלמ ימי' לש ישילשה ךרכב וטקלנש םייוטיב לע תססובמ וז המישר)
תויואטבתההמ המכ .םינושה 'יבר יצוצינ' ירודמב םינשה ךלהמב ואבוהש םיפסונ םייוטיב
םיעוריאב 'הרושת'כ וקלוח רשא םהינימל םיסרטנוקב הנושארל ומסרופ וז המישרב תועיפומה
.(תוחמשבו

"ןיד אמלעב יתוחילש"

(ב"ישת חספ לש ןורחא) ותואישנ תישארב יברה ידי-לע הרמאנש היולג תואטבתהב חתפנ
:ריעצ רוחב זא היהש ,קינוי 'יש רעבוד 'ר ח"הרל ,'תודיחי'ב

תאו ,םימחרבו דסחב םיניינע לועפל איה ,יתעד יפל ,ןיד אמלעב יתוחילש
...םימחרבו דסחב היהי הזש יתשקיבו ,ימצע לע יתחקל הזה ןיינעה

...דיסחל םכתא תושעל ,החמשב . . ויהת םתאש תושעל אוה ילש ןיינעה

תומצע יוליגל ,חישמה תאיבל וכזי . . ח"ומו ,ינא ,םתאש רוזעי ךרבתי םשה
.ימשגה הזה םלועב אוה-ךורב ףוס-ןיא תוהמו

:"וניינע" תא יברה רידגמ ובש ,(ז"טשת תנשמ) בתכמ ךותמ תפסונ תואטבתה ןלהל

,ימינפהו ישפנה ודיקפת אלמל תחאו דחא לכ תא ררועל חילש תויהל יניינע
.ינוק תא שמשל יתארבנ ינא :הנשמה ירבדכו ,דיתעבו הווהב

"רוניצ אלא יניא"

חא הל ןיאש המוד ,צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ונתוח לא יברה לש ותורשקתהו המוצעה ותולטבתה
תועינצבו תוטשפב סחייל דימת גהנ תוריבכה ויתולועפ לכ תא .תודיסחה ימי ירבדב ערו
.תואמגוד המכ ןלהל .ונתוחל

:ע"נ םדוקה יברה ,ונתוח ייחב (בתכמב) בתכש םירבד

.א"טילש ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןוצר תואלמל רוניצ אלא יניא

"ינתוח קרו ךא עגונ יל"

רבדב תובר אטבתה ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ונתוח לש תוקלתסהה תנשב ךרעש תויודעוותהב
תועובשה גחד 'ב םוי תודעוותה) זא רמא ומצע לע .רודה אישנל רשקתהלו לטבתהל ךרוצה
:(ת"יש'ה

יל עגונ ...יתוא םיניינעמ םניא םירבדה ראש לכ ,ח"ומ קרו ךא עגונ יל
...ךרבתי םשהל תורישי וכרדו (ח"ומ) יברל רשוקמ יננהש

:רמא ה"משת תנשב תודעוותהבו

.ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבד תא רוסמל אלא יניינע ןיא

ששח הלעהו ,תמייוסמ הארוה יולימב תולשרתה לע יברה ינפל םעפ לצנתה ידיסח ןקסע
:יברה ול בישה ךכ לע ."יברה דובכב העיגפ" היה ןיינעהש

עייסל יתוחוכ יפכ לדתשמו ,ךפשמ אלא הזב ינניא ינאש םימעפ המכ רומאכו
העיגפ" לכ הזב ןיא אלימבו ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש םיניינעהו תודסומה לכל
."ידובכב

:(ה"משת סחנפ תשרפ תבש תודעוותה) אטבתה ,העודיה 'םירפסה תשרפ' לע יברה רביד רשאכ

.[ע"נ םדוקה יברה=] 'להוא'ל ךלוה ינאו 'ךורע ןחלוש'ה אלא ימלועב יל ןיא

"תודוקפ תתל יכרדמ ןיא"

.יברה לש שדוקה תורגיאו תוחיש לכב ןוכיתה חירבה םה "רקיעה אוה השעמה"ש הנשמה ירבד
הרוהשכ ,תאז תורמל ."ישעמ שיא ינא" ,ורמואב ומצע רידגה ףא (תמייוסמ תודיחיב) םעפ
עונכשו רבסה ךותמ אלא ,"יתעד ולבק" לש ןפואב הז היה אל םעפ ףא ,תושעל המ םירחאל
.ןיינעה תבוטב

:(ג"כשת לולאב ב"כמ בתכמ) המגוד הנה

הארנה יפכ יתעד ינא עיבמ ,יתוא םילאושש םא יכ ,תוריזג רזוגו ןדור יניא
יכ אבה-םלועה ייחל עגונב קר אלו . . תיתימאה ותבוט . . ןיינעה תבוטל יל
.וטושפכ הזה-םלועה ייחל עגונב םא

:(ג"ישת טבשב ז"כמ בתכמ) דועו

יכרדמ ןיא ללכב יכ ,הז לע יתאלפנ הנה . . יתדוקפ ול רסמנש בתוכש המו
.ולא ומכ םיניינעב טרפבו ,תודוקפ תתל

:(ה"גשת ןסינ ג"י בתכממ) דועו

."יתעד ולבק" לש הגהנהמ טמתשמ יננה םלועמ

"ינא ימו ינא המ"

תנשמ הנעמ ךותמ) דבלב "ריבעמ" לאכ ומצע לא יברה סחייתמ ןהבש תויואטבתה יתש דוע ןלהל
:(ג"לשת

םאו .ךורע-ןחלושה תושירד ינא רסומש םא יכ ילש םולשו סח העיבת הזב ןיא
-ןחלושה ןתונ ןיבו םניב הז ירה - [ןיידתהל=] ךיז ן'הנעטסיוא םנוצרב
.עצוממב ךרוצ ןיאו ,ךורע

:(ב"כשת ולסכב ב"ימ בתכמ ךותמ) ןכו

רבדל ינא ימו ינא המ הנה ,'וכו ירבד לע רובעל רבד לע ובתכמב ובתוכל
הנתינ רשא ,השודקה ונתרותב םירורב םיניד יקספ יתקתעה קרו ,רומאהב םירבד
תרשעב קוידה עודיכו ,הזה םויה דעו יניס רה דמעמב לארשימ דחאו דחא לכל
.ליעל רוקמה ןכ-םג יתנייצו .אקווד דיחי ןושל ,ךיקולא 'ה יכונא תורבדה
.רומאהב ררבלו םש ןייעל ומצעב לוכי ירהו

"!ההא רמול יכרדמ ןיא"

הנה .וירבדל תועשל םיעמושה וליכשה דימת אל םלואו .יברה אוה "דלונה תא האורה םכח"
:(ה"לשת טבשב 'חמ תרגיא) הז גוסמ הרקמל יברה תבוגת

ןופ טגאזעג יוזא ךאד באה ךיא !אהא" ןונגסב שמתשהל יעבטו יכרדמ ןיא
םירומאה ירבד לבקיש הז ליעוי ילוא לבא ,[שארמ יתרמא ךכ ירה=] "רעירפ
ללכ יתנווכ הז ןיאש ,הזגור ךותמ אלש אטישפו תופי םינפ רבסב ובתכנש יפכ
.ללכו

"רסומ רמול יניינע ןיא"

תטיקנמ דואמ רהזנ ומצע אוה ."רסומ םירמוא םניא םידיסח"ש תרבוסה הטישב ךלה יברה
:תואמגוד רפסמ הנה .רסומ תרימא לש ןונגס

.(ח"משת תנשב החישמ) רסומ רמול יניינע ןיא ללכב

. . ןיינע ובתכמב ריכזהש ןוויכ לבא . . רסומ דיגמ תויהל ידיקפתמ ןיא
בתכממ) החילסה ותאו ,ןיינעה תא האור ינאש יפכ יתפקשה תולגל ינחרכומ ירה
.(ו"טשת תנשב

בתכנב יתנווכ אלא ,רסומ רמואו קינ'רסומ יתייהנש ינדשחת אלש יתווקת
דוע לצא החמשהו ןוחטיבה לידגהל - השעמל ףסונב - רתוי םורגל ליעל
.(שידיאמ ישפוח םוגרתב תרגיא ךותמ) םידוהי

ו"כמ בתכמ) עייסל םא יכ ,ררועל אל וליפאו ,רסומ ףיטהל יניינעמ הז ןיא
.(ז"טשת רדאב

הירא רמ ,הפיח תייריע שארמ יברה עבת ,ח"משת ןוויס שדוחב ,'הקדצל רלוד תקולח' דמעמב
:ול רמא ראשה ןיב .שדוקב תולעל ,לארוג

...םידיסחה ןיב בשחנ ינאו דיסח לש ודיקפת אל והז ,רסומ תתל יניינע ןיא
.םושלשו לומתא תדמלש המ ךל ריכזהל קר יתאב לבא

"ןיינבב עייסל יניינע"

:םיבתכמ ךותמ םייוטיב ינש דועו

וצרמ תא שילחהל וליפא וא ומיהדהל וא וחור תא אכדל ללכו ללכ יתנווכמ ןיא
'ד) "ןינב"ב עייסל אלא יניינע ןיא יכ .ךכ לכ בושחל ול הארנה ןיינעב
.(זע'ג תרגיא ,י ךרכ שדוק-תורגיא ;ו"טשת ולסכ

סח םהל םיכירצש םוקמב ףא ,ךפיהה וקד םיניינעהו .ברקל אלא וניא יניינע
םייקל חוכ ידיב היהיש יאוולהו םירחא ידי-לע ומייקתיש רשפא ירה ,םולשו
תרגיא ,ו ךרכ שדוק-תורגיא ;ב"ישת בא-םחנמ 'ב) ןימיה וקד םיניינעה
.(גנשת'א

"ךרבלו אירבהל ידיקפת"

יברה האר םיבר םיבתכמב .יברה לצא 'האריי לב' תניחבב םה סעכ וא ,'הדיפק' ומכ םיגשומ
יכ הרבס םילעמ םה דועב ,ול ועמשנ אלש לע החילס ונממ ושקיבש םישנאל ריהבהל ןוכנל
.ללכו ללכ וכרד הניא וז יכ ,ךכ לע םתוא 'שינעה' יברה

:יכ ונתוחמ עמשש םירבד רואל ,ומצע לע יברה אטבתה םימעפ המכ

יננה לדתשמ ,ןיד אמלעב יתוחילש יהוז ,ימצע לע יתלביקש םיניינעל עגונב
(ב"ישת ינימש תשרפ תבש תודעוותה) םימחרבו דסחב ויהיש

לע הברה לעופ ילש הנעמהש םייסמש המ ןיבמ יניא הנה . . ויבתכמ לע הנעמב
ןיא - יילע ךמוס ןיא וא יילע ךמוס םא ,ךשפנ-הממ ירה יכ ,ותואירב תושילח
ךפיהל םולשו סח אל אטישפו ךרבלו אירבהל ידיקפת ינאו ללכ שילחהל םוקמ
(הפשת'א תרגיא ,ו ךרכ שדוק-תורגיא ;ב"ישת בא-םחנמב ז"י)

;ד"ישת רייאב ה"כ) ל"ז קורב לואש-םייח ברה ח"הגה עיפשמל יברה בתכ ףסונ בתכמב
:(פרת'ב תרגיא ,ט ךרכ שדוק-תורגיא

סח אדיפקב [ףוגה תואירב רדעה] םיניינעה הלות רשא ובתכמב תורקל יתלהבנ
לכ יב ולתיש יאוולהו .'וכ 'וכ דיפקהל יניינעמ הז ןיא יכ ,ילש םולשו
ןיב היהי אוה םגש וחילצי ךרבתי 'הו ,תוינחורבו תוימשגב םיבוטה תוערואמה
.ולא

"םכומכ םדו רשב"

לולאב ב"י) יברה בתוכ ,יפסכ עויס תלבקל ל"ז ןיוז ףסוי-המלש יבר ח"הגה לש ותשקב לע
:(אכשת תרגיא ,ג ךרכ שדוק-תורגיא ;ת"יש'ה

לאמעלא ראפ לאמנייא חוטב יווהלו ,וז השקבב יתוא וחירטה לע לצנתה םניחלו
,אוהש ימ לכל הבוט תושעל וז ומכ תונמדזהב ינא חמש יכ [דימתלו תחא םעפ=]
.ינממ שקובמהב לקנב לועפל לכואש ינכזי ת"ישהו 'וכ טרפבו

:(ד"ישת לולאב ו"כב) ל"נהל דוע בתכנ םירבדה חורבו

יתימא חור תחנ םורגל ונתוא ךרבתי 'ה הכזי ואובי םימיל ת"ישהמ ןוצר יהיו
.והערל שיא

:טלחהב ןפוד-אצוי ןונגסב יברה אטבתה ח"כשת ירשתב א"י םוימ תודיחיב

יל קינעה ה"בקהש אלא ,םידיג ה"סשו םירבא ח"מרב ,םכומכ םדו רשב ינא
.םידוהיל רוזעל לכואש תוחוכ

"הבוט תושעל ידכ ףפוכתהל"

רוסמל םוקמבו העט חילשה .יברל ונרסמיש תנמ-לע חילש דיב בתכמ רגיש ינולפו םעפ עריא
תופיקנ שח ,חלושל רבדה עדונשכ .יברה לש 'קה ורדח תלד תחת וחינה ,יברה תוריכזמל תאז
בתכמה תא םירהלו ףפוכתהל ול םרגש לע הליחמ יברהמ שקיב הנושאר תונמדזהבו ,ןופצמ
.הפצרהמ

הבוט תושעל ידכ ומצע תא ףפוכל יבר לש ודיקפת והז" :התייה תולצנתהל יברה תבוגת
.("הבוט א ןדיא א ןאט בילוצ ךיז ןגיובנייא ,יבר ןופ ןיינע א זיא סאד") "ידוהיל

"!?ידוהי לע סעוכ"

:(ד"לשת רומא תשרפ תבש תודעוותה) ומצע לע יברה לש האלפנ תודע הנהו

האמ דע ינרמשי ךרבתי םשהו ,ידוהי לע הער הבשחמ יתעד לע התלע אל םלועמ
.םירשעו

:(םיבתכמ ךותמ) תואמגוד יתש דועו

.לארשי לש םחבשב אלש רבדל ללכ יכרדמ ןיא

הז ןיאו לארשי-ינבמ והשימ לע גרטקל הנווכהמ ליעל בותכהב ןיאש טושפ
.'וכו יתגהנהמו יכרדמ

סעוכ יברהש ול רמא םייוסמ הגלפמ שיא יכ רפיסו 'תודיחי'ל רוביצ-ןקסע םעפ סנכנ רשאכ
:תושגרתהב ארקו ,םיטהול וינפ ,ומוקממ יברה םק .וילע

...!?ידוהי לע סעוכ ינא םאה

:רמאו ףיסוה ךכ-רחא .בואכ ןוטב םימעפ שולש רזח וז ההימת לע

...תאז השוע וניא ,ןקתלו ליעפהל ותורשפאבש ימ עודמ יל באוכ

תודהיה תשיג ךפיה - שואיי

:יברה בתכ תמייוסמ תונמדזהב

בוט רבד לכל תודהיה תשיג ךפיה והז ירהש ,םולשו סח שאייתמ יניאש ןבומ
...םיישקב לקתנש

הארוה ארי

.א"טילש רנזאו יולה לאומש יבר לודגה ןואגה יברה לצא רקיב ,ו"לשת ןוויסב ב"כ 'א םויב
ופיסוהב ,םייוסמ ןיינעב קוספל הצור וניא אוה יכ ,יברה וינזואב אטבתה םירבדה ךותב
."הארוה יארי"מ אוהש

ירה ,היאר תוכירצ ןניא תומסרופמהו ,הרותה ינמכמ לכב המוצעה ותואיקב ףרח ,םנמאו
םירקמ ,ןבומכ ,דבלמ .רתא לעש םינברל וילא םינופה תא ללכ-ךרדב הנפה הכלה יניינעבש
ץבוק ,'גהנמו הכלה ירעש' יכרכ תעברא האר) הזב אצויכו ארוסיאמ ישורפאל םושמ םהב היהש
.(דועו ,'הרות לידגי'

:ןודינב תויואטבתה רפסמ ןלהל

.(ה"כשת ירשתב 'למ בתכמ) םיניד קוספל יניינע ןיא

תא הנפמ ינירה 'וכו תושיאו תונוגע יניינעב דחוימבו הכלה יניינע לכב
...םהימודו הלא [ם]יניינעב םיקסועה םינברל ילא םינופה

אלל סנכיהל יניינע ןיא" :(ז"ישת לולאב י"חמ בתכממ) רשקה ותואבו
."שרדיהל

"הדבכ הנניא הרות"

בתכמב בתוכ אוה ךכו .הרות ולוכש םלוע ,יברה לש ומלוע לע דמלמה ףסונ יוטיב דוע הנהו
:(במק'ז תרגיא ,טי ךרכ שדוק-תורגיא ;כ"שת תבטב 'זמ)

הזיא רוסמיש ,הניינע ילש םולש תשירפש ןבומו . . ינממ םולש תשירפ רוסמי
...תויודעוותהה תעב עמשש תוררועתהו הרות לש ןיינע

יכ ורמואב (דחוימב הלודג) ארמג תאשל יברל עייסל ידוהי שקיב ב"ישת תנשב תחא תונמדזהב
טינ הרות זיא ן'יבר א ראפ") "הדבכ הנניא הרות - יברל" :וביגהב בריס יברה .הדבכ איה
.("רעווש

"ןימי ןיעב טיבהל"

:תקולחמו הקיטילופ

.'הקיטילופ'ל ןווכתהו תונמדזהב יברה בתכ ,"וז האופרה תמכח יתדמל אל םלועמ"

הנידמה יגיהנמ תוטלחה לעו םיחטש תריסמב הנכסה לע ,ןורש לאירא ('לימב) ףולאל בתכמב
:אטבתה ,ןודינב

.ימיספ ינניא יעבטמ

:רמא תפסונ תונמדזהבו

.תינמי ןיעב רבד לכ לע טיבהל יתטלחה

"ףיסוהל טילחמ רקוב לכ"

תידוהיה תיבגמה ירבח רשע-העבש הבו תחלשמ יברה לצא הרקיב ג"לשת ןושאר רדא שדוחב
הפסוה ומצע לע לבקי םהמ דחא לכש שרד יברה .("סדנוב") שדוקה-ץרא ןעמל תדחואמה
:רמא ךכ בגאו ,תודהי יניינעב

םויב וב יתלעפ אלש שדח ןיינעב ףיסוהל טילחמו ןנובתמ ינא רקוב לכב
.םדוקה

:ןיינעמ ףסונ יוטיבו

.(ךלמל קידצ) רתוימ ןמז ןיא ילצא

ןיטקהל אלו לידגהל יניינע

,בי ךרכ שדוק -תורגיא ;ז"טשת'ה ולסכ 'ב) ר"זש ןמלז רואינש רמל יברה בתוכ ז"טשת תנשב
הטלחהל סחייתמו ,ד"בח -רפכב הכאלמל רפסה-תיבב לכואה-רדח תינכת לע (טיקתת'ג תרגיא
תוריל יפלא המכב רתוי הרקי היהת היינבה יכ םהל ררבתהש רחאל ,ןטקומ ןיינב תונבל
.תירוקמה תינכתהמ

:יברה ביגמ ךכ לע

ללכב הנה ,םינידה רוקמ אוה םוצמצ רשא ,הלבקב - עודיה ללכה לע ףסונ הנהו
- לידגהל ,ךפיהל אלא ,ו"ח ןיטקהל יניינע ןיא

אלו ,בוטה לידגהל לדתשהל דחא לכ דיקפת םג והז ירה ,יתפקשה יפלו -
קתמב ל"זר הזל ועלקש ומכו ,וניטקהל רמול ךירצ ןיאו וניעב דמוע וריאשהל
- שדקב ןילעמ :תודחא םילמב םנושל

התוללכבש תינכת ןיטקהל ןכתיי אל יכ יתעדל םיכסי 'כ םג רשא ינחוטבו
םיפלאב 'וכו ןיינבה ירמוח תורקייתה תמחמ תוריל םיפלא תוירישע המכל הלוע
.םידחא

"הלואגה רויצ ינוימדב םקרתמ"

הלואגב ,חישמה תאיבב תואדווהו ןוחטיבה ,הנומאה ,הייפיצה תא תואטבל םילכ םניא םילימ
לש ותוהמ לכ םה םה רשא ותרותו לארשי-םע תויחצנ לע םידועייה לכבו המלשהו תיתימאה
םיאתמ ןיא ךא ,תובר םסרפתה רבכש יוטיב הנה .גישו חיש ,הרמא לכמ עקוב רבדה .יברה
(ז"טשת ןסינב א"ימ) יברה חלשש תרגיא ךותמ אוה יוטיבה .וז ונתמישר תא וב םותחלמ רתוי
:יבצ-ןב קחצי רמ ,הנידמה 'אישנ'ל

הדיתעה הלואג רויצ ינוימדב םקרתהל ליחתה הזל םדוק דועו רדחל יכלוה םוימ
ויהי הדי-לעש הזכ ןפואבו וזכ הלואג ,ןורחאה ותולגמ לארשי םע תלואג -
קלחכו הז ריהזמ דיתעמ קלחכו .תודמשהו תוריזגה תולגה ירוסיי םינבומ
'ה אלא ויבג לע ןיאש אלא - טבש אישנ אל ,ךלמ הז אישנ" היהי וז הלואגמ
הנבהבו םלש בבלב רשא ןפואב היהי לכהו .(א"ע ףוס ,אי תוירוה) "ויקולא
.יב יתפנא יכ 'ה ךדוא אוהה םויב רמאי" ,האלמתודיסחה ינייעממ


אב תשרפ


(גי,בי) ףגנ םכב היהי אלו

אלו רמול-דומלת ?טלמיי לוכי ,לארשי לש ותיבב ירצמ היהש ירה. . :ףגנ םכב היהי אלו
רמול דומלת ?ותומכ הקלי ינא עמוש ,ירצמ לש ותיבב לארשי היהש ירה . . ףגנ םכב היהי
(י"שר) ףגנ םכב היהי אלו

שגר ילעב םהיניב ויה ןיידע ,הלואגה ינפל לארשי ודמעש יפ-לע-ףאש ,ןאכ זמרמ י"שר
.םירצמ ירוכבל םהיתבב הסחמ תתל םהל םרג הזו ,'רוכב' יוג דחוימב ,יוגה לומ תותיחנ

דע העיגה יוגה יפלכ םהלש תולטבתההו תותיחנה תשוחת רשא הלא לש םבצמ היה הזמ רומח
ואצמו םייוגה יתבל וצר ןיידע ,הלואגה ינפלש תונורחאה תועשב ,ומצע חספ לילבש ,ךכ ידכ
.םש תושעל המ

תולגה לש םינורחאה םיעגרב םידמוע רבכ ונאש יפ-לע-ףא :הלא ונימיל םג ילאוטקא רסמה
יוגה יפלכ תותיחנ שגר ילעב םידוהי םימייק ןיידע ,ונקדצ חישמ ידי-לע הלואגה ףס לעו
.וילא םילטבתמה
(ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ)


(אכ,בי) חספה וטחשו םכיתחפשמל ןאצ םכל וחקו וכשמ

ןיינע זמרנ וז הביתב יכ ,אקווד ןאצה ןמ אב ,םירצמ תלואגל הנכה היהש ,חספה ןברק
.("הניארו הנאצ" ןושלמ "ןאצ") םירצמ תאיצי
(הפר 'מע ,א ךרכ ,תומש - הרותה-רוא)


לא םתעגהו ףסב רשא םדב םתלבטו בוזא תדגא םתחקלו
(בכ,בי) תזוזמה יתש לאו ףוקשמה

:תימינפה םתועמשמ יפל םג ,םירצמ תאיציב םרוג ויה ולא תולועפ

,"בוזאכ םילפש םתאש" (הבר שרדמ) ל"זר רמאמכ ,הוונעו תולפשל זמור - בוזא

,לארשי תבהאו תודחאל זמור - "בוזא תדוגא"

.םדל הלשמנש ,הרותה דומיל והז - "ףסב רשא םדב םתלבטו"

עיגהלו תוכזל ןתינ ,ולא םירבדב הדובע ידי-לע - "תוזוזמה יתש לאו ףוקשמה לא םתעגהו"
יתש לאו ;םהרבא תוכזב - ףוקשמה לא םתעגהו" (הבר שרדמ) ל"זר רמאמכ ,תובא ישעמל
."בקעיו קחצי תוכזב - תוזוזמה

יישעמ ועיגי יתמ - רמול בייח לארשימ דחאו דחא לכ" :(ה"כפ ר"אדת) ל"זר ורמאש יפכו
."בקעיו קחצי ,םהרבא - ייתובא השעמל
(טיש-חיש 'מע ,א ךרכ ,תומש - הרותה-רוא)


(בכ,בי) ףסב רשא םדב םתלבטו

המה םישיש"ל זמור "ף-ס" :ךכל זמרה .הרותה דומילל זמור "םד"ש ,ורמא ןאכ שרדמב
ר"בדמב האר) תותיירב םינומש - "םישגליפ םינומשו" ,תותכסמ םישיש ונייה ,"תוכלמ
.(ח"יפ
(הכש 'מע א ךרכ ,תומש הרותה-רוא)


(גכ,בי) םירצמ תא ףגנל 'ה רבעו

תכמ יכ ,"םירצמ תא ףוגנל 'יוה רבעו" רמאנ תאז לכבו ;םימחרהו דסחה תדימ אוה 'יוה םש
.ואנוש תא הכמ ,ונבל ותבהא תמחמש באה לשמכו ,"דסחבש הרובג" תניחבב התיה תורוכב
(ג 'מע ל ףד (הרות יזמר) הרות-רוא)


(גכ,בי) 'ה חספו

(י"שר) גלידו :חספו

:רמא םעפ .םירצק םימגתפ רמול תונושארה ותואישנ תונשב גהנ ע"נ ב"שרה ר"ומדא ק"כ

?"גלידו" הלימה הפיסומ המ ,הציפק ושוריפ "חספ"ש רחאמ :הרואכל ."גלידו - חספו"

הציפקה רחאל קרו ,ץפוק אוה ןאלו ץפוק אוה הפיאמ תעדל וילע ,ץפוק םדאש העשבש אלא
ךירצ ןיידע "חספו" רחאלש ירה .יוארה םוקמל ותציפק התיה םאה תעדלו תוארל אוה לוכי
..."גלידו" תויהל
(י"שת םירמאמה רפס)


(טכ,בי) רוכב לכ הכה 'הו הלילה יצחב יהיו

(י"שר) וניד תיבו אוה :'הו

יתש ושמיש תורוכב תכמב .הרובגו ןיד - וניד תיבו ;םימחרו דסח תניחב אוה 'יוה םש
.ולצינ לארשי ירוכב וליאו וגרהנ םירצמ ירוכב ןכש .דחאכ ,הרובגו דסח ,תודימה

הלילה לש הנושארה תיצחמה ,עודיכ ןכש .אקווד הלילה יצחב תורוכב תכמ התיה הז םעטמ
.דסח - הינשה תיצחמה וליאו ,הרובג תניחבב איה

עגרבו ,דסחה תראה תלחתהו הרובגה תראה ףוס םידחאתמו םישגפנ לילה תוצחב קוידבש אצמנ
.הרובגו דסח לש רוביחל ןוכנ ןמז אופא אוה הלילה תוצח .םיקלחנ םג םה הז
(א 'מע גכק ףד ,תומש - םייח-תרות)


(טכ,בי) רוכב לכ הכה 'הו

הל התיה אלש ,תורוכב תכמל טרפ ;ןכמ רחאל הרס הכמה ירהש ,םירצמל האופר האב תוכמה לכב
.האופר

ועדיו" :(ז תומש) בותככ ,'יוה םש תא םירצמל עידוהל התיה תוכמה ראש תרטמ :רבדה םעט
האב המצע הכמה ,ןכש ;הכמה תרסהו האופרה ידי-לע האב וז העידי ."'יוה ינא יכ םירצמ
.'יוה םשמ האב האופרהו (םיקולא םשמ םיכשמנ תורובגהו םינידה לכ) םיקולא םשמ

הכמה התיה ןכל .לילכ הלטבלו םירצמ תפילק תא רובשל ה"בקה הצר תורוכב תכמב תאז תמועל
הכמש ירה ."רוכב לכ הכיה 'יוהו" ,"םירצמ תא ףוגנל 'יוה רבעו" :רמאנכ ,'יוה םשמ המצע
האכה ,"ביוא ץערת 'יוה ךנימי" ,(וט תומש) ביתכדכו ,רתויב השק ןיד תניחבב התיה וז
.האופר התיה אל וז הכמל ןכלו .רתויב הקזח האכה איה ןימי דיב
(ו"שת םירמאמה רפס)

תואישנל לבוי


ונרוד אישנ


ורמואבש ,םדוקה יברה לע יברה אטבתה תויונמדזה המכב
* "ומצע לע םג ןכ קספ ירה" ,ד"בח יאישנמ דחא לע המ-רבד
לע ויתויואטבתהו יברה יבגל םג רמול ןתינ הלאה םירבדכ
םויל םידחוימ םייוטיב רורצ * ותואישנו םדוקה יברה
טבשב ירישעה"ךיתתנ הזה םעל דבע"


אוה קוקז - 'תמאה םלוע'ב אצמנ ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,ונרוד אישנש ןוויכמ
וקסעיש ,םירבאה ראש לכו 'םיידי'ו 'םיילגר' ול ויהי הטמלד םלועב םגש
תושעהל רבדה ךירצ החלצהב היהי הז לכש ידכו .לעופב השעמל דע ותרות תצפהב
ןגראל ודיקפתש ,"ךיתתנ הזה םעל דבע" רשא ,דחא ונשי ,ןכלו ,ןגרואמ ןפואב
- אוה עגונש המ ,'וכו אוה ימ עגונ אל ירה ,ןכש ןוויכמו .ולא תולועפ
!ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותדובעו ותלועפ ךשמהד דיקפתה
(ה"משת'ה ןסינב א"י תודעוותה)


תונעל דציכ אצמי יברה


לעב לש ותושרב ,םש םוראישיו . . ולש ןויצה לע תואקתפה חינהלו איבהל
,הלעמל חור-תחנ ומרגי הז ידי-לעש ,המימשה בהלב ולעיש דעו ,ןויצה
ףסותיש םימחר ררועי ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,ןויצה לעבש יאדוובו
.ה"בקה לש ויתוכרבב רתוי דוע
(נ"שת'ה תועובשה גח תודעוותה)

ייותפל בל םישל ילבמ ,וילא ותורשקתהב קזח דומעי םא - הגהנהב קפס שישכ
ךרדה תא יברה אצמי - מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןויצ לע הלאשה חלשיו ,רציה
.ול תונעל דציכ
(י"שת'ה ןסינ ,לאושל הבושת תרגיא)


ןויצה לע רמאמ תרזח

סנכנשכ יכ ל"ז ןמרטסוש יכדרמ 'ר ח"הרה רפסמ (130 דומע) 'קרוי-וינל ןיבול'זמ' ורפסב
:יברה ול הרוה ,'תודיחי'ל א"כשת'ה תנשב ולש הוצמ-רבה ינפל ןושרג ,ט"חלבי ,ונב
- םילית שרדמב אתיא - הווצמ-רבה רמאמ תא םש רוזחיו ןויצה לא עסי הווצמ-רבה רוחבה"
.(זיר דומע 'א ךרכ ,'םחנמ לכיה'ל הוושה) "ותצקמ וא ולוכ

...'יבר רעשטיוואבויל'ה לש דימלת


םיאור רשאכש ,ונייה ,"'וכ וניבא םהרבא לש וידימלת ןיב המ" :הנשמב אתיא
,םכניחו םדמילש ברה והימ םיריכמו םיאור יזא ,םידימלתה לש םתגהנה תא
."וניבא םהרבא לש וידימלת"ד ראותל םייואר םהש החיכומ םתגהנה ,ןכש

אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש וידימלת - ונניינעל עגונב םג ןבומ הזמו
:ונרוד

דע ,ריעצ ךרבא ,הביש לעב ידוהי - "שטיוואבויל דיסח" םשב ארקנש ימ לכ
ןיינע ,םא יכ ,ולש יטרפ ןיינע וניא ותגהנה ןפוא ,ירה - הנטק הדליל
(םא יכ ,יטרפ שיא רותב אל) וילע םילכתסמש ןוויכמד ,'שטיוואבויל'ל עגונש
םש לוליח הווהמ ודצמ הייוצר יתלב הגהנהש ,אצמנ ,'שטיוואבויל דיסח' רותב
,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,שטיוואבוילמ ר"ומדאה לש ומש ,שטיוואבויל
...!'יבר רעשטיוואבויל'ה לש ודימלת והזש םירמואש ןוויכמ
(ז"משת רוכז תשרפ ,הוצת תשרפ תבש תודעוותה)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


אב תשרפ ,שדוק תבש
טבשב 'ח

שדוח-שארמ יברה בתכממ קתענ - ומצע אלוליהה םוי תוגהנהו אלוליהה םויל תונכהה רדס]
:[םתליחתב תיבכוכב ונמוס םיגהנמה ראש .1א"ישת טבש

.הרותל תולעל ולדתשי טייצראיה ינפלש שדק תבשב"

רפסמ לע ףיסוהל אל לבא ,3םינוש םירדחב 2הרותב וארקי - קיפסמ תוילעה רפסמ ןיא םא"
.םיאורקה

."לרוגה יפ-לע וא - ןיינמה בור יוצירב - הרובחבש לודגה היהי ריטפמש ולדתשי"

.4וז תבשב תודעוותהו 'שודיק' ךורעל ,יברה תארוה *

ינש םוי
אלוליהה םוי - טבשב 'י

5הוועש לש רנ - לקב רשפא םא .תעל-תעמה לכ קלדיש רנ [העיקשה ינפל ,תיב לכב] קילדהל"
.

.תורנ השימח וקלדי הליפתה תעשב"

,תיברע דחא ללפתיש קלחל ןוכנו ,טייצראיה םויב הביתה ינפל ללפתיש ימ ומיריו ורחבי"
.ש"נא לש לודג רתוי רפסמ הזב תוכזל ידכ ,החנמ - ישילש ,תירחש - ינש

.6ןונחת םירמוא - םייברה לש אלוליהה ימיב *

ד"כפ הביתה ינפל ללפתמה (7םייסי) דומלי (םיליהת תרימא רחא - רקובב) הליפתה רחא"
- שחלב ."רידאיו 'וכ אישקע ןב איננח 'ר" :הנשמה רמאי כ"חא .תואווקמד ז"פו םילכד
.ןנברד שידק ,8אינתב תורוש הזיא

סרטנוקב ספדנ ,ינגל יתאב ה"ד) תוקלתסהה םויד רמאמהמ קלח רוזחי - תיברע תליפת רחא"
.רקובה תליפת רחא ןכו .םינפב והודמלי ,הפ-לעב רוזחיש ימ ןיא םאו .הפ-לעב (9דע
.החנמ תליפת רחא ומייסלו

.11החנמ תליפת רחאל ןכו ,10אינת קרפ - הליפתה םדוק רקובב"

ומצע דעב ,ונאישנל םיכיישה םיניינעהל המורת 12דחא לכ םירי - הליפתה םדוק רקובב"
.החנמ תליפת םדוק ןכו ,ויחיש ותיב ינבמ דחא לכ דעבו

.(טנבא תריגחב ןבומכ - םיאושנה) נ"פ דחא לכ ארקי - ח"אדה תרזחו רקובה תליפת רחאל"
רייצי - צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ינפ תא תוארל םינפ-לכ-לע וא ,תודיחיל סנכיהל וכזש ולא
סרטנוק ,רמאמ יפד ןיב ךכ -רחא נ"פה חינהל .וינפל דמוע וליאכ ,נ"פה תאירק תעב ,ומצע
.ולש ןויצה לע ותוארקל תנמ לע (םויב וב - ירשפאב םא) וחלשלו .ולש 'וכו

.13םשה תויתוא לש תוינשמה יקרפ דומלל - תעל תעמה ךשמב"

.תודעוותה תושעל - תעל תעמה ךשמב"

[14אלוליהה לעב לש הרות רבדב חותפל ןוכנהמ ,אלוליהב הרושקה תודעוותה וזש ןוויכ]

מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ תודוא 'יש ותיב ינבל ראבל - תעל תעמה ךשמב העש עובקל"
.וייח ימי לכ הב דבע רשא ותדובעו

,ריעב רשא תושרדמה-יתבבו תויסנכה-יתבב (הזל םייוארה ולא) רקבל - תעל תעמה ךשמב"
לארשי לכ תבהא תודוא ראבל ,מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותרותמ םגתפ וא ארמימ םש רוזחל
תומוקמבו - י"שריפ םע שמוח דומיל ,םיליהת תרימא רבד-לע ותנקת ריבסהלו עידוהל ,ולש
.הנשה תומיל וקלחש יפכ אינתה דומיל ד"ע םג - םימיאתמה

.תודעותה ךותמ ל"נה לכ תושעל ,ירשפאב םא - "

לככ ,לדתשהלו - ידרחה רעונה יסוניכ םוקמב (הזל םירשכומה) רקבל - תעל תעמה ךשמב"
םהל ראבלו - ידרח וניא ןיידע התע תעלש רעונה יסוניכ םוקמב םג ,םולש יכרדב ירשפאה
םהמ עבת רשא תא םהל ראבל ,מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ תאמ דימת םהל תעדונ הריתי הביחש ךיא
תצפהו תודהיה תקזחהב םדיקפת תא ואלמי ףוס ףוס רשא ,םהב חטב רשא ןוחטיבהו הווקתהו
.רעונה תלוגסמ םהש תויחהו םוחה ץרמה לכב הרותה

,טייצראיה ירחא רשא םימיב ל"נה לכב וכישמי ,םוקמה יאנתל םיאתמ והז םא ,רשא ןבומ"
".וירחאלש שדוק-תבשה םויב טרפבו

.15'הרות ןרק' דעב תיבגמ תושעל גהנ ר"ומדא ק"כ גהנ ,טבשב 'יד תודעוותהה תעב *

'להוא'ב רוקיב

ןיאש ןיגהונ - להואו ןויצ לע הכילהה םדוקש ,מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כמ יתעמש" *
.16"םיתוש לבא ,ןילכוא

ףוס ,'תורשקתה'ב וספדנ ,םש םירקבמה םינהכל תויחנה ןכו ,'להוא'ב יברה תוגהנהמ המכ]
.[דנק ןויליג


.מ"כבו ,95 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' ,במק 'מע ד"ח ק"גא (1

ןאכ שי ילואו .18 'מע דפק ןויליג 'תורשקתה'ב אבומב האר (אל,בי) "ואצ ומוק" תבית תאירקל רשקב (2
.(ב"מקת תוא ןאכ המילש הרות האר) וז הביתבש ןוזפיחה תא שיגדהל ןוגכ ,הרוסמה פ"ע אלש ,תדחוימ הביס
.די,טי תישארב ,טול ןיינעב ,הרותב ינשה "ואצ ,ומוק" תא םג 'ביתי' םעטב ונלצא םיארוק ז"דעש א"י

תליפת ינפל ףא רשפאו .ד"יס הכ 'יס ןחלושה-תוצק ,הרותה תאירק ועמש אל םכותמ השיש תוחפל רשאכ (3
תאירקל הליפתה ןיב רשק תויהל בייח אלש ,ד 'מע ג"ח ק"גא ןייע) ונייח-תיבבו ש"נא ןיב ץופנכ ,תירחש
.(תורעהבו ה"ס ז"טפ 'התכלהכ הלפתה' 'עו .הרותה

המוקמל תרזוח הניאו) ק"שה םויד היילעה תגרדב המשנה רבכ תראשנ אלוליהה ינפלש ק"שב המשנה תיילעב (4
אלוליהה םוי ינפלש ק"שה םויד תוכיישהש ,ףיסוהל שיו .אלוליהה םויד היילעה אוב דע (תותבשה ראש לכבכ
,אב פ"ש תחישמ ד"ר - אב תשרפ ק"שה םויב התיה המצע תוקלתסההש ד"ודנב הריתי השגדהב איה אלוליהה םויל
.286 'מע א"ח ב"ישת 'תויודעוותה - םחנמ תרות' ,ב"ישת'ה טבש 'ו

.(ל"נה בתכמהמ) "רפע ינכוש וננרו וציקה" :תובית ישאר (5

ר"ומדא ק"כ תארוה ,16 'מע םיגהנמה רפס - ןונחת וב םירמוא ןיאש םוי אוה יכה-ואלב םא דבלמ (6
םשו ,(172 'מע א"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ת"יש'ה בא-םחנמ 'כ תחישב הראבתנו האבוהש ,ע"נ צ"יירוהמ
ינפמ ,ןונחת םירמוא ןיא ןילופ ידיסחש ,יברה ראיבו .לועפלו שקבל בוט רתויה ןמזה והזש ומשב םעטה
לכ לצא היילע תלעופ (לוגסב היינש 'י ,חתפב 'ח) 'היחי ותנומאב'ש קידצה לצא טייצראיה םויבש היילעהש
ןכלו ,ורהטלו ףוגה תא םג תולעהל םיצור ,אקווד הדובעו תוימינפ םהמ םיעבותש ד"בח ידיסח לבא ,וירשוקמ
בקע פ"ש .ג"ס ז"טשת ת"חמש :שדוק תוחישבו .9 'מע טס תרבוח 'תומישר' םג הארו .ןונחת םירמוא זא םג
.ה"ס ל"שת יחיו פ"ש .ב"ס ז"כשת ירחא פ"ש .א"ס ב"כשת ןסינ א"י .ד"יס ג"ישת

םג םויסה דע םדמולל רשפאש ונייהד ,"הליפתה ירחא םיקרפה םייסל אוה קוידה" :77 'מע םיגהנמה רפסב (7
תבש תחישב ראובמה הזב ךייש םא ררבל שיו .ב"ויכו ץ"שה תרזח ינפל םדמולל םיליגר םילבאהמ םיבר .ןכ-ינפל
ךא" ירחא אקוודב איה םיליהת רועיש תרימא םג ןכלשו ,הליפתה ךותב המואמ ףיסוהל יואר ןיאש ,ל"שת תישארב
."םיקידצ

"שממ לעממ הקולא קלח איה לארשיב תינשה שפנו" :תוביתה תא (פ"כע תולבאה תונשב) רמול גהנ יברהש א"י (8
.32 ע"ס 'ךלמ יגהנמ' -

.111 'מע י"שת םירמאמה רפס (9

הרוהש צש 'מע א"ח אלוליהה לעבד ק"גא האר] .רואיבה אלל ,ך"ז 'יס ק"הגא דומלל ש"נא ןיב ץופנ (10
.[ג"כ 'יס ק"הגא החנמ םדוקו .הליפתה םדוק תירחשב - רואיבה תאו .תיברע ירחא ןסינ 'בב תאז דומלל

.הרומאה ק"הגאל רואיבה - ל"נכ (11

ןהל (םימעט המכ דצמ) הברדאו ,םישנל םג ךייש אוה - (הזב-אצויכו טבש ד"וי םע רשקב) הקדצה תניתנ" (12
ראשב ןכו ,הזב (םפסכמו) ףטה תא םג ףתשל שיש ןבומ .(85 'מע םיגהנמה רפס) "רתוי ךייש הקדצה רבד
.םמויקב םיכייש ףטו םישנ םגש ,תוגהנהה

:תיסחי-םילק םיקרפ הזב םיעצומ ,רוביצה לע לקהל ידכ (13

אמוי לע רוזחל םג רשפא) א"פ םירוכיב - י ;ב"פ הלח - ף ;ב"פ תינעת - ס ;ב"פ האפ - ו ;ח"פ אמוי - י
.ח"פ םירדנ - ק ;ב"כפ תבש - ח ;ט"פ הרפ - צ ;(אער 'מע ,זי ךרכ ק"גא - ח"פ

.התליחתב א"לשת א"נמב 'כ תחיש (14

ל"שת טבשב 'י ק"שצומ תחיש האר) תכסמ םויס ךכ-רחאו ,תודיסח רמאמ םדוק :תודעוותהב רדסה היה יברה לצא
.(ז"ס

.96 'מע םיגהנמה רפס (15

ללגב לוכאל אלש דיפקהל קר אל הנווכהו .בפר 'מע ו"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא .נ"שו ,םש םיגהנמה רפס (16
תויהל אלש ידכ ,(יברה דיפקה ןכו) הליחת תותשל דיפקהל םג אלא ,תינעת אלל המש תכלל ןיאש רהוזב רומאה
'מע ב"ח תוליבא 'לה לאירבג-יעטנבו ,זש ע"ס א"ח םייחה-רשגב םג האר) "ק"היבב ןלו ומצע ביערמ" ללכב
.(תינעתה םויב להואב רקבלמ יברה ענמנ ןכלש ,בתכ םש לאירבג-יעטנב .ג"כרתזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il