- ז"פר - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה טבשב ד"י * חלשב תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


"הדשה ץע םדאה יכ"


השדח תויח תכשמנ ,"תונליאל הנשה-שאר" ,טבשב רשע-השימחב
ןיינעל עגונב ןה ,"ןליא"ד הדובעה ןפואל רושקה לכב
-לע איה הדובעה רקיע * החימצה ןיינעל עגונב ןהו גונעתה
אקווד הבש םושמ תימהבה שפנב תיקולאה שפנה תושבלתה ידי
אוה 'החימצ'ב ףסונ ירקיע ןיינע * חימצהל חוכה ונשי
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * תלוזה לע העפשהה


.1"ןליאל הנשה-שאר" - אוה טבשב רשע-השימח

3םדאהש ,"הדשה ץע םדאה יכ" 2בותכש המ יפ-לע תנבומ - לארשי לש םתדובעל ותוכיישו
"הדשה ץע םדאה יכ" קוספהש 6ל"זח תשרד יפ-לע טרפבו ,517"ירפ 4ץע" ,"הדשה ץע"ל לשמנ
."'ה ידומיל 8ךיינב לכו" 7בותכש ומכ ,לארשי ינב לכ םיללכנ הזבש ,"םכח דימלת" לע יאק

-שאר יבגל םג "הדשה ץע םדאה"ב שודיחו יוליע ףסותינ "ןליאל הנשה-שאר"בש ,רמול שיו
,םדאבש "הדשה ץע"ל םיכיישה הדובעה יניינעל עגונב - (םדאה ארבנ ובש) ירשתב דחאב הנשה
.ןמקלדכ

:המדקהבו

10ליבשב" וארבנש ךכל ףסונ) םלועה יניינע לכש ,ונייה ,"םבלב ןתנ םלועה תא" 9ביתכ
םג ולשלתשנ לארשיב םנשיש ןוויכ ,הברדאו ,("םבלב") לארשי לצא םג םנשי (11"לארשי
.םלועהב

םתא 14ויהת יכ" 13בותכש ומכ ,12"ץרא" םשב תארקנ לארשי תסנכש עודיכ - רתוי תויטרפבו
ןוצר ןושלמ ,16"הנוק ןוצר תושעל התצרש ,ץרא המש ארקנ המל" 15ל"זח ןושלבו ,"ץפח ץרא
,ץראבש םיניינעה יטרפ לכ לארשימ דחאו דחא לכב שיש ןבומ הזמו ,17הצורמ ןושלמ םגו
ןפגו הרועשו הטיח 19ץרא" - 18לארשי-ץרא םהב החבתשנש םינימה תעבש המכו-המכ-תחא-לעו
.20(םירמת) "שבדו ןמש תיז ץרא ,ןומרו הנאתו

ןכו ;הרועשו הטיח - 21"ותאובת תישאר" :הלא תומשב וארקנ לארשי ינבש וניצמש יפכו
רמאנש - הנאת ,"עיסת םירצממ ןפג" 23רמאנש - ןפג :22"םיחבושמו םיאנ תונליא ינימ לכב"
26רמאנש - תיז ,"םינומיר סדרפ ךיחלש" 25רמאנש - ןומיר ,"התישארב הנאתב הרוכיבכ" 24
התמד ךתמוק תאז" 27רמאנש - (םירמת שבד) רמת ,"ךמש 'ה ארק ראות ירפ הפי ןנער תיז"
."חרפי רמתכ 29קידצ" 28ביתכו ,"רמתל

הלש הנשה-שארש האובת" ןכ-ןיאש-המ) "ןליאל הנשה-שאר" אוה טבשב רשע-השימחש ןוויכו
("הדשה ץע") "ןליא"הל עגונב הלוכ הנשה לכ לע תשדוחמ תויח וב תכשמנ - (30ירשתב דחאב
הנאתו ןפג"- לארשי םהב וחבתשנו לארשי -ץרא םהב החבתשנש תונליאה טרפבו ,לארשיבש
.("םירמת) שבדו ןמש תיז . . ןומירו

"האובת" יבגל (טבשב רשע-השימחב ולש הנשה-שארש) "ןליא" תלעמב רואיבה םדקהב ןבויו
:םייתשב - (ירשתב דחאב הלש הנשה-שארש)

תויחו םויקל חרכומה ןיינע אוה (הרועשו הטיח) "האובת"ש עודיכ - גונעתה ןיינעב (א
םויקל םיחרכומ םניאש) תוריפ חימצמ "ןליא"ו ,"דעסי שונא בבל םחל" 31בותכש ומכ ,םדאה
.32םדאהל גונעת ףיסוהל (אלא ,םדאה תויחו

ןליא תעיטנב החימצה תלעמש עודיכ - 'וכ יובירב ףסותינ הדי-לעש ,החימצה ןיינעב (ב
,"העירזב" ,יכ ,האובת תעירזבש החימצהמ (ךורע-ןיאבש יוליעל דעו) רתוי הלענ ןפואב איה
םירוכ המכ חמוצ הז ידי-לעו האס ערוזש ,יובירב אוהש קר ערזה תוהממ אוה חמוצה האובתה
,ףנע וא ןיערג ןיעטונש ,העיטנה לע רועיש ןיאל חבושמ החימצהש ,העיטנה ןכ-ןיאש-המ . .
יובירה לע ףסונ) איה ןליאב החימצהש ,ונייה ,33"'וכ םיחבושמ תוריפ םע ןליא איצומו
.השדח תוכיאב םג (תומכב

ותדובע דבלמש ,ונייה ,גונעת לש ןפואב הדובע (א) - 34םדאה תדובעבש "ןליא"הב ותמגודו
ןפואב הדובע (ב) ,גונעת לש ןפואב דעו ,חרכומה יפכמ רתוי ףיסומ אוה ירה ,חרכומה יפכ
.השדח תוכיא דעו ,תוכיאב םג אלא ,תומכה יובירב קר אל ףסותינש ,העיטנד החימצה

הדובעה ןפואל רושקה לכב 35השדח תויח תכשמנ - "ןליאל הנשה-שאר" ,טבשב רשע-השימחבו
ףסותינ הז ידי-לעו ,החימצה ןיינעל עגונב ןהו גונעתה ןיינעל עגונב ןה ,36"ןליא"ד
תישענש "ןליא"ב שודיחהל הנכהה דצמ ןה ,37"האובת"ל םיכיישה הדובעה יניינעב םג יוליע
שודיחהמ האצותהו ךשמהה דצמ ןהו ,"האובת"ד הדובעה יניינעב הפסוההו יוליעה ידי-לע םג
."האובת"ד הדובעה יניינעב םג לעופש "ןליא"ב

:רתוי תויטרפבו

ףוגה רוריבב התדובע דובעל הטמל המשנה תדירימ ליחתמ תולגב העיטנהו העירזה ןיינע
.38םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל ,םלועהו תימהבה שפנו

םכל וערז" 39בותכש ומכ ,העירזל ולשמנ םה םגש ,תווצמה םויק ידי-לע השענ הז ןיינעו
ערזנשכו ,לכאמ םעט םוש וב ןיאש" ,ןיערג תעירז לשמ ךרד-לע ,(40תווצמה תוללכ) "הקדצל
ןיערגה םצע היה אלש םגה ,לכאמ ירפ הזמ חמצנ ,ץראבש חמוצה חוכ וב שבלתמו ץראב ןיערגה
ומכ 41םיימשג םירבדב ושבלתנו ודריש תווצמה השעמ אוה ןכ ומכ . . ללכ לכאמ תניחב
יוליג תניחב הווהתנ ושאר לע םתוא חינמ לארשי שיאשכו . . ימשג ףלק לע ןיליפת
.42"ותוקולא

חמצנ םוקמ לכב אלש ץראבש חמוצה חוכ 42לשמכ" - אקווד לארשיב איה וז העירז :דועו תאז
ץרא 43יל םתא ויהת יכ רמאנ לארשיל אקווד ןכ ומכ ,ללכ םיחמצ לדגנ וניא רבדמבו ,ירפה
םויק ידי-לע תוקולא תכשמהו יוליגד 45החימצה תישענ אקווד םדי-לע ,ןכלו ,44"ץפח
.תווצמה

ןמש תיז ץרא ,ןומרו הנאתו ןפגו הרועשו הטיח ץרא"ד ןיינעה ראבל שי ,ךכל םאתהבו
,"הרועשו הטיח" ןיבש קוליחה (א) :רתוי תויטרפבו ,"ץפח ץרא" ,לארשי לש םתדובעב "שבדו
לש םירבד ,"שבדו ןמש תיז . . ןומרו הנאתו ןפג"ל ,םדאה תויחו םויקל םיחרכומה םירבד
,"ץרא"ד ןיינעבש ןבומ הזמש - "שבדו ןמש תיז ץרא" ,ינשה "ץרא"ד הפסוהה (ב) ,גונעת
תלעמב םג ףסותינ "ץרא"ב יוליעהל םאתהבו ,וזמ הלעמל וז תוגרד 'ב שי ,"ץפח ץרא"
.ןמקלדכ ,("שבדו ןמש תיז ץרא") וז ץראמ םיחמוצש תוריפה

:"הרועשו הטיח"

יאק "הטיח" - 47םדאה תדובעב םניינעו .46המהב לכאמ - "הרועש"ו ,םדא לכאמ - "הטיח"
לע יאק "הרועש"ו ,48ןוילעל המדא םש לע ,ובש "םדא"ה ,תיקולאה שפנד (לכאמ) הדובעה לע
רוריבד הדובעהש תויה םע ,רשא ,םדאבש "המהב"ה ,49תימהבה שפנ רוריבד (לכאמ) הדובעה
רוריבב איה הנווכה ,ירה ,תיקולאה שפנד הדובעל סחיב הדירי איה ומצע דצמ תימהבה שפנ
.תיקולאה שפנב םג רתוי לודג יוליע ףסותינ הז ידי-לעו ,אקווד תימהבה שפנ

:ןיינעה רואיבו

ךכ-רחאו (םייחה -ילעב לכו) תומהבה וארבנ הליחתש - 50תישארב ימי תששב האירבה רדס
51רמאנש ,ותמהבל לכאמ ןתיש םדוק לכאיש םדאל רוסא" - םדאה תגהנהב ותמגודו .םדאה ארבנ
ןוזמ ןימידקמ . . ויה םינושארה םימכח" ,52"תעבשו תלכאו רדהו ךתמהבל ךדשב בשע יתתנו
.53"ןמצע תדועסל . . תומהבה

יכ ,54"תינשה שפנ" תארקנש) תיקולאה שפנל תימהבה שפנ תמדקה - םדאה תדובעב ותמגודו
השודקה וז שפנ תסינכ רקיעו רמג" ,ירהש ,55"יתנעט םידקא" - (תימהבה שפנ איה הנושארה
,"הרותה ןמ תווצמב זא ובייחתנ ןכלש הבקנל ב"יו רכזל דחא םויו םינש ג"יב אוה םדאב
ליגמ ,"ךנחל םימכח ובייחש תווצמלו הרותל ךוניחב איה השודקה וז שפנ תסינכ תליחת" םגו
אציו דלונש העשב אלו ,ינימשה םויב איה "הלימ תווצמב" שממ הלחתהה וליפאו) ךוניח
.56(םלועה ריואל

ימי לכ ךשמב (57רבדת בורה לע הרותהו) לארשי ינב בור לצא הדובעה רקיעש אלא דוע אלו
ינוניבה 59תדימ") 58םינוניבה תדימ איה םתדימש ןוויכ - תימהבה שפנ רוריבב איה םהייח
תימהבה תינויחה שפנ לש התומצעו התוהמ"ש ,(60"ךושמי םדא לכ הירחאו םדא לכ תדמ איה
רוריבב איה תידימתה ותדובע ןכלו ,6117"בוטל ךפהנ אל ורשבו ומדב תשבולמה ארחא ארטסמש
.תימהבה שפנ

,תימשג איהש ףא תימהבה שפנ ךותב שבלתהל . . תיקולאה שפנ תדירי"ש - 62הזב הרבסההו
. . בותכש והזו ,הב עורזה ערזה לע בר תפסותב תועושי חימצהל חמוצה חוכ שיש אוה הב יכ
הטמל איה תדרויה המהבה חורו רמאנ הילעש 64תימהבה שפנב ונייה ,63ץראב יל היתערזו
ןכלו ,תיקולאה שפנהמ תילענ רתוי איה הרוקמו השרושב תימהבה שפנש םושמ םעטהו . . ץראב
לודג יוליע השענ תימהבה שפנ רוריבב הדובעה ידי-לעש ,ונייה ,"חימצהל הזה חוכה הב שי
.תיקולאה שפנהב רתוי

שפנדו (הטיח) תיקולאה שפנד הדובעה לע זמורש ,"הרועשו הטיח ץרא" ירחאל ,הנהו
תימהבה שפנה ררבל הטמל הדרי ותמשנש םדאה תויחו םויקל חרכומה ןפואב (הרועש) תימהבה
,"ןומרו הנאתו ןפגו" - רתוי הלענ ןפואב "ץפח ץרא"ד הדובעה ראבל בותכה ךישממ ,(ל"נכ)
.הרועשו הטיחד חרכהה תגשה יבגל ןליאה תוריפב גונעתה תפסוה תמגודב

:תימהבה שפנ רוריב ידי-לע השענש יוליעה שגדומ "ןומרו הנאתו ןפג"ב םגש ,ףיסוהל שיו

,תיקולאה שפנה תדובעבש גונעתו החמשה לע ףסונש ,65"םישנאו םיקולא חמשמה" - "ןפג"
תוימינפה יוליג היהיש ,ריתסיו םילעי אלש םיקולא םשמ ךשמנה רתסההו םלעהה תא חמשמ"
.'וכ ריתסיו םילעי אלש תימהבה שפנה רוריב םג ללכנ הזבש ,66"הטמל

טרפבו) ערו בוט תעדה ץעד רוריבה לע זמורש ,67"שקבמ אוה הנאות" ןושלמ םג - "הנאת"
לכל היה - ןוקיתהל עגונבו ,(68"ונקתנ וב ולקלקתנש רבדבש ,התיה הנאת" תעדה ץעש העדהל
הלע" (וליפא) ידי-לעש ,ונייה ,"הנאת הלע ורפתיו" 69ארקב שרופמכ ,הנאתה ידי-לע תועדה
.תעדה ץע אטח ידי-לע האבש ("וששובתי") השובה(מ קלח) ונקית "הנאת

,"ךתקר ןומרה חלפכ" 72בותכה לע 71ל"זר רמאמכ ,תווצמה השעמ לע זמורש - 70"ןומיר
תשגדומ תווצמה השעמבו ,73"ןומירכ תווצמ ןיאלמ"ש ,"ךבש ןינקר אלא ךתקר רמאת לא"
.ןותחתה רוריב ,74םלועבש םיימשגה םיניינעב תושבלתהה רתויב

:םייתשבו - ןומירה יניערגב זמרנ (תווצמה השעמ ידי-לע) ןותחתה רוריבש ףיסוהל שיו

תוארל םילוכי םבורבש ,אמגודל ,םיבנעב ןכ-ןיאש-המ ,םלעהב םה ןומירה יניערג (א
לכש ,ונייה ,ולשמ "רשב" שי ןיערג לכל (ב .םיבנעה תכירדו הפילקה תרסה ינפל םיניערגה
.ןומירה יקלח ראשל סחיב ומצע ינפב תואיצמ אוה ןיערג

(ב ,ןומירה יניערגד םלעהה תמגודב - םיימשג םירבדב םתושבלתה (א :תווצמב ותמגודו
תואיצמ ,"תווצמ םיאלמ" םתויה םעש בצמ רשפאש ,"ןומירכ תווצמ םיאלמ ךבש ןינקיר וליפא"
-לעו ,75רוביחו אתווצ הניינע "הווצמ"ש יפ-לע-ףא) "ןינקיר"ד ןפואב איה תווצמה םייקמ
ינפב תואיצמ אוה (הווצמה) ןיערג לכש ןומירה תמגודב - ("תווצמ םיאלמ" המכו-המכ-תחא
.ןומירה יקלח ראשל סחיב המצע

איפכתאד גונעת - ןותחתה רוריבל עגונב םג ןומירו הנאת(ו ןפג)ד גונעתה תלעמ רואיבו
.76אובל דיתעל םירצמ תאיצי ןיריכזמ ןכלש ,אכפהתאד גונעתהמ הלעמלש

:"שבדו ןמש תיז ץרא" - בותכב ךישממו

הרומ - 77("'וגו הטיח ץרא" רמאנ רבכ קוספה תלחתהבש ףא) "שבדו ןמש תיז ץרא"ד הפסוהה
.'אה ץרא ,הז ינפלש אגרדב הדובעה ירחאל האבש ,'בה ץרא ,"ץרא"ב רתוי תילענ הדובע לע

:"שבדו ןמש תיז ץרא" - הנממ החימצהב תאטבתמ 'בה "ץרא" לש התלעמו

לש ןפואב הדובע לע זמורש ,78"התיתכ ידי-לע אלא ונמש איצומ וניא תיז" - "ןמש תיז"
.ליגרה ךרד לע תימהבה שפנ רוריבד הדובעבכ איפכתא קר אל ,ותואיצמ לוטיבו הייפכ

יוביר לע הרומ (הנש םיעבש) ןמזה תוכיראש ,79הנש םיעבשל תוריפ השועש - "םירמת שבד"ו
תלעמ םג ,ךכל םאתהבו ,תונליא ראשד העיטנה יבגל ךרעב אלש ,העיטנה תדובעב העיגיה
.רתוי הלענ ןפואב איה ,ובש תוקיתמהו גונעתהו ,ירפה

"חרפי רמתכ קידצ"ד הדובעה תומילשו רמג לע הרומ םירמתד הנש םיעבשש ,ףיסוהל שיו
לכה-ךס רשעמ הלולכ תחא לכש) 81תודמ 'ז רוריבד הדובעה המלשנש ,80"םימיב אב"ד ןפואב
.הנש םיעבש ךשמב (םיעבש

:לעופב השעמל עגונב ליעל רומאהמ הארוהה

לארשימ דחאו דחא לכ ךירצ - (חלשב תשרפבו ,תבשה םויב לחשכ טרפבו) "ןליאל הנשה-שאר"מ
,גונעתה ןיינעל עגונב ןה ,"הדשה ץע םדאה"ל םיכיישה םיניינעה לכב שדוחמ ןפואב ףיסוהל
.('ג ףיעס ל"נכ) החימצה ןיינעל עגונב ןהו

ותיב ינבמ ליחתמ) תלוזה לע הלועפה םג תללכנ הזבש - החימצל עגונב ירקיע ןיינע דועו
ונממש ,"וב וערז רשא ונימל ירפ השוע ירפ ץע" השענש הז ידי-לע ,(ותביבסב םיאצמנהו
.תונליא הברה וחמציש דעו ןליא דוע חמצי

-לע-ףא) םיבר ןושל ,"תונליאל הנשה-שאר" תומוקמ המכב ליגרה ןושלה ראבל שי הז יפ-לעו
איה הדובעה תלחתהש ןוויכד - 82(דיחי ןושל ,"ןליאל הנשה-שאר" אוה הנשמה ןושלש יפ
הליפתה םדוק םויה תלחתהב לארשימ דחאו דחא לכ תרימאכ ,83"ךומכ ךערל תבהאו"ד ןיינעהב
ומצע תדובע ליחתמ הז ירחאל קרו ,84"ךומכ ךערל תבהאו לש השע תוצמ ילע לבקמ ינירה"
.םיבר ןושל ,"תונליא" לש ןפואב איה ותדובע תלחתהש ,הליפתהב
'מע ,ב ךרכ ,נ"שת תויודעוותה םחנמ תרות ;נ"שת'ה טבשב ו"ט ,חלשב תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(262-252
.(ב"ה א"פ ש"עמ 'לה .א"יה ה"פ תומורת 'לה ם"במר) םתומכ הכלהש (התלחתב ה"ר) ה"ב תעדכ (1

.טי,כ םיטפוש (2

ב"ח ח"כא רמאמ מ"שע .דועו .א"ער,ג ה"לש האר) ןוילעל המדא ש"ע ,(א"ער,אס תומבי) םדא ןייורק םתא (3
.(מ"כבו .ג"לפ

.אי,א תישארב (4

(ו,ל"פ) ר"בו י"שרפ) "םיבוט םישעמו תווצמ םיקידצ לש םהיתוריפ" ,(א"עס,ומ הטוס) "תווצמ יריפ יאמ" (5
.(חנ פ"ר

.א,ז תינעת (6

.גי,דנ היעשי (7

'יפה לע הפיסומ אלא תללוש הניא ,(נ"שו ,הפוסב תוכרב) "ךיינוב אלא ךיינב ירקת לא" ל"זח תשרדו (8
,לארשימ א"ואכ ,וטושפכ "ךיינב לכ"ד ןיינעה ונשי שארל לכל ,רמולכ ,(ב,גת פ"עבשות קלח ה"לש האר) טושפה
"'ה ידומיל" ותויהל ,"ךיינוב" ללכב אוה לארשימ א"ואכש םג ללוכ ,"ךיינוב"ד ןיינעה םג ףסותינ הז לעו
.(ט"פרת הנותח ישורד ,ךיינב לכו ה"דר םג האר)

.מ"כבו .ב"ער,ה רבדמב ת"וקל .ב,הצק א"חז הארו .א,גי תלהק (9

.דועו .ותלחתב ת"הע י"שרפ (10

א"עס,זל ןירדהנס) "םלועה ארבנ יליבשב רמול בייח דחאו דחא לכ" ירהש - לארשימ דחא לכ םג ללוכ (11
.(הנשמב

.מ"כבו .ותלחתב א"ות םג האר (12

.בי,ג יכאלמ (13

.(דועו ,א,חנ ןישודיק) "אהת התייווהב 'יהת" ל"זראמכ ,תויחצנה לע הרומש ,אקייד "ויהת" (14

.ח,ה"פ ר"ב (15

הצור" לארשימ א"ואכש (םינורחאה םימיד םירועישב) ןישוריג תוכלהד ב"פסב ם"במרה ד"ספמ ריעהלו (16
."תוריבעה ןמ קחרתהלו תווצמה לכ תושעל . . לארשימ תויהל

.ג"עס,א םש א"ות .םש ו"זרהמו כ"תמ 'יפ האר (17

-ךל ש"וקל האר - אנידל מ"קפנו) לארשי-ץראב (תומא 'ד וא תחא המא) קלח שי לארשימ א"ואכלש ןוויכו (18
םהב החבתשנש םינימה תעבש - דחוימבו ללוכ ,י"א יניינע לכל ותוכייש רתויב תשגדומ ,(נ"שו .ג"ס נ"שת ךל
.לארשי-ץרא

.ח,ח בקע (19

.פ"הע ל"זיראהל ל"הסו ת"ל האר) תודמ עבש דגנכ םה לארשי-ץרא םהב החבתשנש םינימה תעבשש ,ריעהל (20
,'ה תדובעב תוגרדמו םיגוס 'זל םיקלחנש - י"נבל םתוכייש תשגדומ הזבו .(זסש 'ע שיר ק"גא צ"יול יטוקל
.(מ"כבו ,ךתולעהב פ"ר ת"וקל האר) תודמ 'ז דגנכ

.ג,ב והימרי (21

.ו"לפר ר"ומש (22

.ט,פ םיליהת (23

.ד"וי,ט עשוה (24

.גי,ד ש"הש (25

.זט,אי והימרי (26

.ח,ז ש"הש (27

.גי,בצ םיליהת (28

.(אכ,ס והיעשי) "םיקידצ םלוכ ךמעו" - לארשימ א"ואכ לע יאקד (29

.1 הרעהב ןמסנ (30

.וט,דק םיליהת (31

םחל ןוגכ . . םתויח םויק ךרוצל םהל םיכירצו םירסח םהש" - "ןנורסח" :"תושפנ ארוב" תכרב חסונבו (32
.(זר ס"וס ח"וא ז"הדא ע"ושו רוט) "תוריפ ינימ ןוגכ ,םהב גנעתהל םארבש םירבד" - "ןהב תויחהל"ו ,"םימו

.חנש 'מע ונתשרפ ת"הוא (33

.מ"כבו .ד,טמ יתוקוחב ת"וקל םג האר (34

דעו הנשה תישרמ הב ךיקולא 'ה יניע דימת 'וג רשא ץרא" בותכה 'יפב (ד"יס) ק"הגאב ראובמהמ ריעהל (35
אלש רתוי ןוילע . . שדוחמו שדח רוא דרוי" (ןליאל ה"רל עגונב םג ןבומ ז"דעו) הנשה-שארבש ,"הנש תירחא
."'וכ הזכ ןוילע רוא םלוע ימימ ןיידע ריאמ היה

ע"ושל המלשה .ז"טקס א"לקס ח"וא א"גמ) "תונליא לש תוריפ ינימב וב תוברהל ןיגהונ"ש הזב שגדומכ (36
.לארשי -ץרא םהב החבתשנש תוריפה טרפבו ,(ח"ס םש ז"הדא

.(םש ת"וקל םג הארו) "איה ןליא ןימ *הטיח"ש (א"עס,מ תוכרב) ד"מהל טרפבו (37

----------

.ע"צעו .האובתב םיללכנ םהינשש ןוויכ ,הרועש םג ללכנ הזבש ל"יו (*


.מ"כבו .ו"לפר אינת .דועו .זט אשנ אמוחנת האר (38

.בי ,ד"וי עשוה (39

.ז"לפ אינת האר (40

ךרעה קוחיר (א) :םיטרפ 'ב ללוכ םיימשג םירבדב תווצמה תושבלתה לע ןיערגד לשמה - רתוי תויטרפבו (41
רואה יבגל הווצמה תשבולמ ובש ימשגה רבדהד ךרעה קוחיר - לשמנב ותמגודו ,ונממ חמוצש ירפה יבגל ןיערגהד
- לשמנב ותמגודו ,'וכ רפעב ןיערגה ןיסכמש ,ץראב ןיערגה תשרשה (ב) .הווצמה םויק י"ע ךשמנש יקולאה
.םיימשג םירבדב ה"ב ןוילעה ןוצר תושבלתה

.ד,םש א"ות (42

.ח"אדב מ"כב ("יל" תפסותב) ה"כ (43

םישענ לארשיבש לוטיבה תלעמ דצמו ,("היהת לכל רפעכ ישפנו") לוטיבה ןיינע לע הרומ "ץרא"ש ,ריעהלו (44
.ץפחהו ןוצרה יוליג רקיע םהבש ,"ץפח ץרא"

לבא . . וערוז לב ףא ועטינ לב ףא . . העירז םהל ןיא העיטנ םהל ןיא ע"הוא" :ג,ז"פ ר"שהש םג האר (45
רמאנש ,העירז םהל שי ,םתמדא לע םיתעטנו ביתכו ,'וגו תאזה ץראב םיתעטנו רמאנש ,העיטנ םהל שי לארשי
.(גנש ע"ס ונתשרפ ת"הוא הארו) "ץראב יל היתערזו

.דועו .ב"פר הטוס (46

ןמ םחל איצומה וילע םיכרבמו םדא לכאמל םחל םישוע םלוכמש ןגד ינימ תשמחמ םה םירועש םגש טרפבו (47
.םיטיחמ םחל ומכ חבושמ וניא םירועשמ םחלש ףא - (ג"פר תוכרב 'לה ם"במר) ץראה

.3 הרעה ליעל ןמסנ (48

ב"הנ רוריבד הדובעהש ןוויכ ,(היליד ארועיש םופל) רועיש ןושלמ - "הרועש"ב םג זמורמש ,רמול שיו (49
.(הלבגהו הדידממ הלעמל איה ע"צמ א"הנד הדובעה כ"אשמ) הלבגהו הדידמב איה

.א"עס,הכ ש"הש ת"וקל האר) "'וכו תבשב ינש םוי ,תבשב ןושאר םוי םויה" ,עובש לכב שדחתמו רזוחש (50
.(א"ער,אל ה"ר האר) ב"ישב הז םויד האירבהל םיאתמש םוי לש ורישב םג שגדומכ ,(מ"כבו

.וט,אי בקע (51

םש) ז"חאלש (ןבואר ךליו) ה"ד םג הארו .הז ה"ד (ךליאו א,טמ יתוקוחב) ת"וקלב 'תנ - .א"ער,מ תוכרב (52
.(98 הרעה ןמקל הארו) הנקמ ץרא ,ןדריה רבעב םתלחנ ולביקש ןבואר ינבו דג ינבל תוכיישה ראבמש (ב,נ

.ןפוסב םידבע 'לה ם"במר (53

.ב"פר אינת (54

.ב,טעק א"חז (55

.ד"סוס ב"ודהמ ח"וא ז"הדא ע"וש (56

.ד"לפ ג"ח נ"ומ האר (57

אינתב ראובמכו .(א"פ אינת .ב"עס ,חל אמוי) "'וכ םיטעומ םהש םיקידצב ה"בקה האר" - םיקידצ כ"אשמ (58
ירחאל םג ,ןכלו ,"'וכ ךכ לכ הזב הריחבה טפשמ םדאל ןיאו קידצ תויהל הכוז םדא לכ ןיא"ש (ד"יפ)
."'וכ םדא לכל הנותנ תושרהו הריחבה טפשמ הזבש ,פ"כע עשר יהת לאו" םיפיסומ ,"קידצ יהת ותוא ןיעיבשמ"ש

.ד"יפר אינת (59

וליפא" [ינוניבה תגרדמב הליחת ויהש ךכל ףסונ] יכ ,םיקידצ םג םיללכנ "םדא לכ" ןושלבש ,רמול שיו (60
בלחב רשבכ ,ללכ תוער ויה אל הרותה אלמלאש ער ותואב ז"כע .ערב סאומו וברקב קלח ובלבש רומג קידצ
,"וילע רזג םימשבש ויבאש השעא המ אלא ,הזה ערה היל אחינ כ"או ,ישפא אלא רשפא יא רמאי לא ,'וכ זנטעשו
.(ב ,ד"פ צ"מרד) א"טסל אייפכאל תניחב ולצא םג ךייש ןכלו

תשבולמה תינויחה שפנב היהש ערהש ורשבו ופוג היחמ הדבל איה . . תיקולאה שפנ" - םיקידצב כ"אשמ (61
.((א,ול) ט"כפ אינת) "שממ תיקולאה שפנ תשודקב ללכנו בוטל ךפהתנ ורשבו ומדב

.ג,דע וניזאה ת"וקל האר (62

הנומא ומכ םהמ טעמ קר ,תוישעמ םה םלוכ יכ ,אקווד ב"הנ ליבשב ונתינו הטמל ולפשנ תווצמה לכ םגו (63
ע"גב הדועב . . א"הנה ירהש ,ב"הנב םג םיעגונ םה תאז םג ףאו ,דבלב תיקולאה שפנל קר םה ארובה תעידיו
אהתש ,ונייהד ,ב"הנה ליבשב אל םא ,זא ןימאהלו תעדל ףוגב הדרי הז המלו ,אליממ תעדויו תנמאמ התיה
.(םש ת"וקל) ב"הנב התושבלתהב ןתמייקמ

. . אקייד וז ץראב וערזנ תווצמהו ץפח ץרא 'קנ י"סנכש ראבתנ םשלד ,בקעי שרשי םיאבה ה"דב ש"מעו (64
.(םש ת"וקל) ב"הנב תשבולמ א"הנ תויהב אקווד איה וז העירז מ"מד ,כ"שמל רתוס הז ןיאו

.גי,ט םיטפוש (65

.מ"כבו .א,במ חלש ת"וקל (66

.גמש'א 'ע תוטמ ת"הוא הארו .ד,די םיטפוש (67

.א"עס,מ תוכרב (68

.ז,ג תישארב (69

ח"ואח ז"הדא ע"וש האר) ןינימ 'זה לכמ דחוימ ןומירה - *ה"רד ('א ליל תדועס) שארו תליחתבש ,ריעהל (70
.((וניאנוש(ד הלילש) ומתיש (א"ס םש) רמתב כ"אשמ) ןומירכ תויכז הברנ :ד"ס ג"פקתס

----------

.(רפוש 'לה שיר ם"במרל תוינומיימ תוהגה האר) "ןליאל הנשה-שאר" םע םג רושקש (*


.נ"שו ,הפוסב הגיגח (71

.ג,ד ש"הש (72

.תווצמ ג"ירת דגנכ ,ג"ירת רפסמב םה ןומירה יניערגש (דועו .פ"הע ם"יבלמ) םירפסב אבומהמ ריעהלו (73
ה"סש יכ) השע תווצמ ח"מרל איה הנווכהש (םינומירה בורב תואיצמה לא רתוי בורק היהיש) רמול שי ילואו
.םיניערג ח"מר - (הלועפ לש ןפואב םניא ת"למ

,(פ"עבשות םע הרושקש ה"פ ח"הע סרטנוק הארו .דועו .א,דנ ןיבוריע) *הנאתל הלשמנש ,הרותבמ רתוי (74
.(דועו .ךליאו ג"נפס ש"קה רעש ב"מא הכוראב האר) "ןפג" ,"ןיי"ל הלשמנש ,הרותה תוימינפמ רתוי כ"וכאעו

----------

הלעמלש ,ה"בקה לש ונוצרו ותמכח ,תווצמו הרותד יוליגה לע םיזמור "ןומרו הנאת"ש ,ל"י ז"פעו (*
."הרועשו הטיח"ב םדאהד תוננובתהה י"ע השענש רוריבהמ


.מ"כבו .ב,זמ .ג,המ יתוקוחב ת"וקל האר (75

.ךליאו 151 'ע ח"שת מ"הס (76

קזחו (א,אמ תוכרב - "הכרבל םדקומ הז קוספב םדקומה לכ") רדסה תא ץרא קיספה" - אנידל מ"קפנו (77
ץראמ רחואמה ןמ בושח (ינשה ץראל) ול ךומסה לכו" ,(ב,םש י"שרפ) "'וכ םיבושח םירמתו םיתיז תושעל
םיבנעהו ץראל ינש םירמתהש ,םיבנעל ןימדוק םירמתה" ,ןכלש ,(ב"יס י"פ ז"הדאל ןינהנה תכרב רדס) "ןושארה
.(ג"יה ח"פ תוכרב 'לה ם"במר) "ץראל ישילש

.22 הרעהבש ר"ומש הארו .ב"עס,גנ תוחנמ האר (78

.34 הרהבש ת"וקל הארו .א,זט ג"חז (79

.נ"שו .ךליאו טמת 'ע א"ח טקולמ מ"הס האר (80

.(ותלחתב א"ח םירבד צ"מאהדא ירמאמ האר) תודמה 'ז רוריבב איה הזה ןמזב הדובעה רקיעש עודיכ (81

ף"לא ואולמב (אקווד דיחי ןושל) ןליא"ש (גית 'ע ק"גא צ"יול יטוקל) ל"ז ר"ומאא ש"ממ םג ריעהל (82
ראבמו ,(םיבר ןושל) "תונליאל הנשה-שאר" ןיינעה תלחתהב בתוכ ,כ"פעאו ,"טבש 'טמיג ן"ונ ד"מל ד"וי
אוהו ,וללה םיצע 'בה אוהש םשבש ה"ו דוחי ע"והו . . ד"העו ח"העד םיצע 'בה אוה ,םיבר ןושל תונליא"ש
."ה"ו רפסמ רשע יתשעה שדוחה טבשב

.חי,טי םישודק (83

.נ"שו .374 'ע ה"כח ש"וקל האר (84םדי-לע ןכלו ,"ץפח ץרא יל םתא ויהת יכ" רמאנ לארשיל אקווד
תווצמה םויק ידי-לע תוקולא תכשמהו יוליגד החימצה תישענ אקווד

ןיינעהב איה הדובעה תלחתה יכ ,םיבר ןושלב ,"תונליאל הנשה-שאר"
,םויה תלחתהב לארשימ דחאו דחא לכ תרימאכ ,"ךומכ ךערל תבהאו"ד
תלוזה לע העפשה ונייהד

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


הלואגה תא תברקמש הקדצ הלודג


?הלואגה תא ברקל תדחוימ הלוגס הל שי הקדצ תווצמ אקווד עודמ

אמוחנת) ל"זר ישרדמב ראובמכו ,"ינע" לש תואיצמ ונשי רשאכ קר ךייש הקדצה ןיינע
ךמלוע רשיית ,םיקולא ינפל םלוע בשי ,םימלועה ןוביר ,ה"בקה ינפל דוד רמא" (ט םיטפשמ
םירישע םלוכ ויהי םא - והורצני ןמ תמאו דסח ,ןכ-םא ,ול רמא .םיינעהו םירישעה ,הוושב
,הקדצה תווצמ םויק תויהל לכויש ידכ ,תרמוא תאז ."?דסח תושעל לכוי ימ םיינע וא
.ינעה לש ותואיצמ היהתש חרכהב

תולימג" יכ ,"םידסח תולימג" תודוא אלו ,אקווד "הקדצ" תודוא רבודמ רשאכ טרפבו
.(ב,טמ הכוס) דבלב םיינעל איה "הקדצ" וליאו ,"םירישעל ןיב םיינעל ןיב" איה "םידסח

הדיריה יכ - הלואגו תולגה ןיינע תוללכל הקדצה תווצמד תוכיישה תנבומ הז יפ-לעו
,תולגה תדירי תוללכ תמגודב איה - (הקדצ תווצמ םויק ךייש זאש) ינעה לש ובצמו ודמעמד
יוליעה לעפנ ,(הקדצה תניתנ ידי-לע) ינעה לש ובצמו ודמעמב יוליע םילעופ רשאכ ןכלו
.(תולגה תדירי ירחאל) הלואגה ןיינעבש

לכש יפ -לע-ףא ,ונייה ,"הלואגה תא תברקמש הקדצ הלודג" (א,י ב"ב) ל"זר רמאמכו
דחוימ יוליע ונשי אפוג הזב לבא ,הלואגה תאבה םע םירושק היתווצמו הרותה יניינע
.(היתווצמו הרותה יניינע ראשמ רתוי) "הלואגה תא תברקמ" איהש ,הקדצה תווצמב

(ט"ס) ק"הגאב ראובמכ - הרותה דומיל יבגל וליפא הקדצה תווצמד יוליעה אטבתמ הזבו
ןיא ל"זר ורמאש ומכ ,הקדצה תדובע איה אחישמ תובקעב וללה םיתיעב 'ה תדובע רקיע לכש"
אלא םידסח-תולימג דגנכ לוקש הרות דומלת ל"זר ורמא אלו ,הקדצב אלא ןילאגנ לארשי
תכוס הלפנש ,אחישמ תובקעב ןכ-ןיאש-המ . . םלצא הדובעה רקיע היה הרות דומלתש ,םהימיב
םג היישע תניחבב םא יכ . . ךרד ןיא ,היישע תניחב איהש ,םייבקעו םיילגר תניחב דע דוד
."'וכ הקדצה השעמ איהש ,ןכ
-1953 'מע ,ד ךרכ ב"משת תויודעוותה םחנמ-תרות ;ב"משת'ה ןוזח תבש ,םירבד תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 1954


?תווצמה רתי לכ לע התופידע המב

תא תושעלו לדתשהל ךירצ דחאו דחא לכש ןבומ ירה ,"םויה לכ וניוויק ךתעושיל"ש ןוויכמ
תווצמל תדחוימ הלוגס הנשי הז ןיינעבו .הלואגה ןיינע תא זרזלו רהמל ידכ וב יולתה לכ
אינתב הכוראב ראובמכ ,"הלואגה תא תברקמש הקדצ הלודג" (א,י ב"ב) ל"זר רמאמכ ,הקדצה
תולעהל לוכי היה אלש המ תינויחה שפנמ הברה הלעמ תחא הקדצבש יפל" - רבדה םעט (ז"לפ)
ושפנ לכ" הז ידי-לעש ןוויכמ ,"תורחא תוישעמ תווצמ המכב תוניחבו תוחוכ ךכ לכ הנממ
רכתשנש . . ותכאלמ תיישעב שבולמ תינויחה ושפנ חוכ לכ"ש ינפמ םא - "'הל הלוע תינויחה
."ושפנ ייח תונקל לוכי היה ולא תועמב"ש ינפמ וא "ולא תועמ וב
(96 'מע 'םירואיבו תובושת')

רקיעה אוה השעמה


"איפכתא" קר אלו "אכפהתא"


...ןולחהמ תימהבה-שפנה קורזל אל

רועישב םירמוא זאש ,שדוחב ו"טב ("הריש תבש") אלוליהה ירחאלש תבשה הלח וז הנשב
םהיביוא תאו" קוספב אטבתמה יוליעהש ,ןבומ ."םיה הסיכ םהיביוא תאו" קוספה תא םיליהת
.ןמקלדכ ,אלוליהה םויד ןיינעה תוללכ םע םג רושק "םיה הסיכ

:"םיה הסיכ םהיביוא תא"ד ןיינעה רואיב

.[...] םיה ימב הסוכמ איהש אלא ,התומילשב איה רבדה תואיצמש - ושוריפ "םיה הסיכ"
וליפא) ולוכ םלועה תואיצמש - אובל-דיתעלד בצמו דמעמה תוללכ םע רושק הז ןיינעו
(םיגד) םיאורב תמגודב ,("םיסכמ םיל םימכ") "םיה הסיכ"ד בצמו דמעמב היהת ("םהיביוא"
.[...] ולוכ םלועב תוקולא יוליג :רמולכ ,םיה ימב הסוכמ םתואיצמ לכש םיבש

יוליג היהי רשאכ) םלועה תוללכל עגונב "םיה הסיכ םהיביוא תא"ד ןיינעה ונשיש םשכ
םהיביוא תא"ד ןיינעה ונשי ןכ ומכ - ("י-דש תוכלמב םלוע ןקתל" ,ולוכ םלועב תוקולא
:לארשימ דחאו דחא לכ לש תיטרפה ותדובעב "םיה הסיכ

שפנל ללכ סחייתהל ילבמ ,דבלב תיקולאה שפנ םע קר אל תויהל הכירצ ידוהי לש ותדובע
ותדובעש ,רמולכ .ערה רציהו תימהבה שפנה לע םג לעופו קסעתמ אוהש ןפואב אלא ,תימהבה
.תימהבה שפנה תא םג ומע חקול אוהש ןפואב איה

,איפכתאד ןפואב קר אל הדובעה תויהל הכירצ (תימהבה שפנ םע הלועפו הדובעב) אפוג הזבו
תרבעהו לוטיב - "תינעתב וגרה יכ ערה רצי ול ןיאש ,יברקב ללח יביל"ד בצמו דמעמל דעו
רציה לש ותואיצמש ,רמולכ ,אכפהתאד ןפואב תויהל הכירצ הדובעה אלא ,ירמגל ערה רציה
בותכש ומכו ,"ךירצי ינשב ךבבל לכב"ד ןפואב איה הדובעה זאו ,בוטל תכפהתמ אפוג ערה
רציה ןהו בוטה רציה ןה ,רמולכ ,ן'ת"יב 'בב - "ךינפל ןמאנ ובבל תא תאצמו" םהרבאב
לכ לצא וז הדובעל חוכה ךשמנ וניבא םהרבאמו .בוטל ךפהתמ ומצע ערה רציהש ןוויכמ ,ערה
.לארשימ דחאו דחא

- לארשימ דחאו דחא לכ לש תיטרפה ותדובעב "םיה הסיכ םהיביוא תא"ד ןיינעה תוללכ והזו
בצמו דמעמה תודוא ליעל ראבתנש םשכ ,בוטל ךפהתמ ומצע ערה רציהש ,אכפהתאד ןפואב הדובע
.[...] (אכפהתא) "םיה הסיכ"ד ןפואב איה םיביואה לש םתואיצמ םגש - אובל-דיתעלד

ותוא קורזל ןיא - 'וכ וילא אב ("ךברקב רשא יוגה") תימהבה שפנה רשאכ :תוטשפבו
יכ - ךמע קסעתהל הצור ינניא אלימבו ,[המהב התא=] "המהב א טסיב וד" :ול רמולו ןולחהמ
.ופוג יקלח ראשמ הלעמל ושאר - םדא לש רויצב אוה יוגה םג

"יברקב ללח יבילו" - רתוי הלעמלו ,איפכתאד ןפואב איה הדובעה תלחתהש ףא ,ןכלו
םגש ,אכפהתאד הדובעה םג תויהל הכירצ ףוס-ףוס הנה ,(וברקב רשא יוגה תא גורהלו תופכל)
.'וכו בלה לע טילש חומ ,ומשל יוארה םדא - םדאל ךפהיי (וברקבש) "יוג"ה
'מע ,ב ךרכ ג"משת תויודעווותה םחנמ-תרות ;ג"משת'ה טבשב ו"ט ,חלשב תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 935-928

יבר יצוצינ


בו'צידרבמ קחצי-יול יבר


יבר בצייתה ,קסילאקמ םהרבא 'ר םע תמסרופמה תקולחמב
ר"ומדא לע דיעה םג אוה * ןקזה ונבר לש ונימיל קחצי-יול
רודב היה םאו ,אנת היה םיאנתה רודב היה םא"ש ןקזה
-תוחישב םייוליגו םייוטיב רורצ * "איבנ היה םיאיבנה
וילע הלעפשו קחצי-יול יבר עמשש הרותה יהמ ללוכ ,שדוקה
לארשי-תבהאב קוסעל וייח לכל


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

דמעו ,ןקזה ר"ומדאל דואמ בורק היה בו'צידרבמ קחצי-יול 'ר קידצה ברה
עבקש אוהו ,וליצהו - קסילאקמ םהרבא 'ר םע םירבדו ןידה היהש תעב - ודיצל
.שטירזממ דיגמה ברהו בוט-םש-לעבה תרותל ךשמה איה ןקזה ר"ומדא תרותש

רשא ,שטיראפמ ללה 'ר ק"הרה לש ותרמאל ט"כשת םירבד תשרפ תבשב יברה םידקה ולא םירבד
ט"כשת שדוק-תוחיש) ןוזח תבש ןיינעב ,בו'צידרבמ קחצי-יול 'ר צ"הרהמ העמשש ,ויבאמ עמש
.('ב 341 'מע ,ב ךרכ

ףיסוה ,(435 'מע ג ךרכ ט"לשת שדוק-תוחיש) ט"לשת םירבד תשרפ תבשב ,קוידב רושע רובעכ
:ומצע לשמ ותואל רשקב םידקהו יברה

אצמנ אוה ךא - וניאישנ וניתובר לש םישורדב אבומ וניא הז ןיינעש תורמל
רוסמ היה אוהש עודי רשא ,שטיראפמ ללה 'ר ישורד לש 'לכיב'ב תיטרפ החגשהב
...ירמגל תואיצמב לוטיב לש ןפואל דע וניאישנ וניתוברל ןותנו

תודיסח ישורדב םיאבומ בו'צידרבמ קחצי-יול יבר לש וילשמש וניצמש טרפבו
ןיינעכ ,יללכו רתויב (ידוסי) ירקיע ןיינע לע אבומש לשמל דע - (ח"אד)
.רפוש תעיקת

סחייתה ,(זמ 'מע 'א ךרכ 'וביסמב ךלמה') ג"ישת תועובשה גח תדועסב ,ןכ ינפל תובר םינש
:רמא ךכו .תודיסח ישורדב םירכזומה ןילופ יקידצ לש םהירפס רבדב הלאשל יברה

ק"הרה ירבד לע רבדל אלש ,ליבונרשטמ םוחנ 'ר 'וכו ק"הרה :ומכ ,ןכ םיאבומ
...בו'צידרבמ קחצי-יול 'ר 'וכו

העובשב תודע

'ט אציו תשרפ תבש תודעוותה האר) ןקזה ר"ומדא לע קחצי-יול 'ר אטבתהש םירבדה ןיב
:(463 'מע 'א ךרכ ב"משת 'תויודעוותה' - ב"משת ולסכב

ר"ומדא תודוא (העובשד ןפואב) בו'צידרבמ קחצי-יול 'ר רמאש המ עודיכו
!איבנ היה םיאיבנה רודב היה םאו ,אנת היה םיאנתה רודב היה םאש - ןקזה

:יברה ףיסוה רגסומה רמאמבו

רמאש ,דיסחה הדוהי 'רל עגונב םג תאז וניצמ הנה - םישקבמ םה הנאותש ולאו
.איבנ היה םיאיבנה רודב היה םאו ,אנת היה םיאנתה רודב היה םאש

ומצע לע קספ

,ח"אד רמאמב יברה רמאש םיקתרמ םירבד הנה ,רפושה לע קחצי-יול 'ר לש ולשמ תא ונריכזהב
ךרכ ג"משת 'תויודעוותה') ג"משת הנשה-שארד 'ב םויב עימשהש ,'םלוע ןודא' ליחתמה רוביד
:(27 'מע ,א

רעיב היה ךלמהשכ םישובל ןיינעמ ש"רהמ ר"ומדא] םש רמואש תונושלהד םגהו
םניא תוטשפב םהש יפכ (לשמנהב םגו לשמהב) [(ללכ תוכלמ ידגב םניאש)
ןואגה ברהמ אוה הז לשמד םש רמאמהב רמוא ירה ,לארשי לש ןחבשב םירבדמ
'ר ברהד תומלועה לכב םסרופמו עודיו ,בו'צידרבמ ל"ז קחצי יול 'ר דיסחה
עירכמו ,לארשימ דחאו דחא לכ לע רשוי ץילמו לארשי בהוא היה ל"ז קחצי יול
רמואשכ ןכלו ,רעבירא הליחתכלמד ןפואבו תוכז ףכל לארשימ דחאו דחא לכ תא
תונושלה לכד תוטשפב ןבומ ,ל"ז קחצי יול 'ר ברהמ אוה הז לשמד רמאמהב
עודיכ לארשי-ינבל עגונב וכרדו ותטיש וז ירהו .אתוילעמל םה םש רמואש
םש שיש ,היעשי רפס תלחתבש םיקוספהב ל"ז קחצי יול 'ר ברה לש ושוריפ
םיראותד בו'צידרבמ קידצה ברה שרפמ ,'וכ הרואכל םהש לארשי-ינבד םיראות
,היעשי רפסב ורמאנ ולא םיראות הזמ םג חכומדכו] לארשי לש םחבש םה ולא
םהש אלא דוע אלו ,[העושי ןושלמ היעשי ומשכ ,העושיה איבנ אוה והיעשיד
.םתמגוד חבש יראותב ןיאש רתויב םילענ םיחבש

:יברה ךישממו

אלשו ותעדמ םדאה ןמ ןיערפנ ל"זר רמאמ שוריפב עודיה יפ-לע רמול שיו
לע םג הזב קסופ אוה רחא םדא לש וניד קספ רמוא םדא רשאכד . . ותעדמ
אוה ,היעשיבש ל"נה םיראתל עגונב בו'צידרבמ צ"הרה לש וניד קספ ירה ,ומצע
.ולא םילשמו תורותבש ל"נה םיראתל עגונב ןיד-קספ םג

"הכאלמ"ו הרות

גחד 'ב םוי תודעוותהב םיאצומ ונא ,לארשי-תבהאב קחצי-יול 'ר לש וקוסיע םצע לע
:(ונר 'מע ח"ישת שדוק-תוחיש) ח"ישת תועובשה

שולש בוט-םש-לעבהמ עמש בו'צידרבמ קחצי-יול 'רש רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ
שריפו ,"הלטב הפוס הכאלמ המע ןיאש הרות לכ" :איה תורותה תחא .תורות
,םויק הל היהי הרותהש ידכ .לארשי-תבהאב תוקסעתה השוריפ הכאלמ :ט"שעבה
.לארשי-תבהאב תוקסעתה הל הצוחנ

תוקסעתה ,התיה וימי לכ ותגהנהש וילע הלעפ קחצי-יול 'ר עמשש וז הרות
.לארשי תבהאב

רופיס םתס הז ןיאש הארוה וז ירה ונילא םג עיגה הז רופיסש ןוויכמו
םתוא לכל הארוה הווהמ הז אלא ,קחצי-יול 'ר לא זא עגונ היהש אמלעב
הארוה םשל תיטרפ החגשהב םניה םיניינעה לכ ןכש םהל עדונ הז רופיסש
.'ה תדובעב

- קסע לעבכ 'קסע' לש ןפואב - קסעתהל דחא לכ לע :(תיצמתב) הארוההו
עייסל תוינחורב םידוהי ברקלו עיפשהל םיכרדה לכב לדתשהלו ,לארשי תבהאב
.תוימשגב םהל

רוציקו הקרבה ךרדב בתכנ

ראשה ןיבו ,םינווגמו םינוש םיגוחב תודיסחה תונייעמ תצפהב קסע סעצייר ףסוי 'ר ח"הרה
:הנעטב םידימלתה וילא ונפ םעפ .תודיסח דומילל גוח ןגריא הבש ,'תעדו הרות' תבישיב
ד"בח תודיסח דומיל לע אוה שגדה עודמ ךא ,תודיסח דומילב ךרוצה תא ונא םיניבמ
...?אקווד

ברה ול רפיס תרחמל .בוקודוח ברה ריכזמל ךכ לע רפיס ,770-ל סעצייר ברה בששכ
.ידוסי רבסה ךכל שקיבו ,הלאשה תא ךרדב וינפל גיצה ,ותיבל יברה םע ותכלבש ,בוקודוח
ןויארב רפיס םהילע) סעצייר ברה לש ונורכזב ורמתשנש - בוקודוח ברה ירבד יפל - יברה
:ךכ ריבסה - (30 'מע 591 ןויליג 'ד"בח רפכ'ל

תטישו ,רבסהו ןויגיה ךרדב םידמול ויה םש ,אטיל תטיש :דומילב תוטיש יתש ויה ונמזב
הלעמ תחא לכבו ,תולועמו תובוט תוטישה יתש .רוציקו הקרבה ךרדב םידמול ויה םש ,ןילופ
'יול תשודק'ו 'שמשו רואמ' ,'ךלמילא םעונ' ומכ תודיסח ירפסש הביסה תא .התרבחב ןיאש
.'ובתוכל עודיה םעטמ' קר וז ךרדב ובתכנ םה .עדוי יניא רוציקו הקרבה ךרדב ובתכנ

,רבסהו ןויגיה ךרדב רמולכ ,אטיל תטישב ודמל - ריבסהל יברה ךישמה - תומוקמה בורב
.הקמעהו ןויגיה לש ךרדב הרותד הלגנ םידמול :םויה םג םלועה לכב תובישיב םיגהונ ךכו

רחאל דמלי ,אטיל תטישכ רבסההו ןויגיהה ךרדב םויה תועשב דומלת דמולש הבישי רוחב םא
,ללכ ותוא חקי אל הז ;םהילא ךשמיי אל וביל ,רוציק ךרדב םיבותכה תודיסחה ירפס תא ןכמ
ךרדב תויהל ךירצ דומילהש הלגנה קלחב הלגרתה רבכ ושפנ תנוכתש ינפמ ,האלהו ונממ הז יכ
ד"בח תודיסחב קר יוצמ הזו ,וז ךרדב תויהל ךירצ תודיסחה דומיל םג ןכל .רבסהו ןויגיה
.תוטשפתהו הבחרה לש ןפואב לכשה לע תלבקתמש ,'תעדו הניב המכח' לש ךרדב הבתכנש

החמש דוקירב אצי

ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ תוחיש - 'םולש תרות'ב אבומה לע יברה רפיס תויונמדזה המכב
תא רמאש תעב ידוהי וילא סנכנ רקובב םעפש ,בו'צידרבמ קחצי-יול 'ר צ"הרה לע (10 'מע)
.החמשמ דקור והארו רחשה תוכרב

יתרמאשכ :ריבסה קחצי-יול יברו ?הליפתהו םויה תדובעל תמדקומה החמשה רשפל ידוהיה המת
וז הכרב ןכש ,יננה רשואמ המכ ,ימצעל יתבשח "יוג ינשע אלש" תכרבל יתעגהו רחשה תוכרב
קוקז ינניא ףאש ,רשואה לדוג תא יתשגרהשכ .רחא בצמ ,הלילח ,תויהל לוכיש תדמלמ
החמשב יתאלמנ - וב יתעגי אלו יתלמע אלש קתע ןוה תלבק לש ,ורובע דחוימב ץמאתהל
.דוקירב יתאציו

הליפתה םדוק החמש

רפיס (271 'מע ג"ישת שדוק-תוחיש - ג"ישת יתוקוחב-רהב תשרפ תבש) םעפ ,ןיינע ותואבו
- תועובשה גח תארקל לחאל גהנ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כש הכרבה ןושלל רשקב הז רופיס יברה
:ךכ יברה ריבסהו ."תוימינפבו החמשב הרותה תלבק"

,ומצע תא תועטהל םדא לולעו ,הברה עגייתהל שי - תוימינפל עיגהל ידכ אלימ
,תוינוציחה הנתשמשכ) הנתשי ובצמש ןכתיי וז הגרדל הלעתה ןכא םא ףאו
.עיגהל דחא לכ לוכי - החמשל ןכ-ןיאש-המ (תוימינפה םג יאדווב הנתשמ

,"ונתשורי הפי המ" ןיינעב ןנובתהל קר ךירצ .תמייק - החמשב תויהל הביסה
העיגי אלל ,השוריב ותוא ונלבקו ,ידוהי לכל ונשיש רתויב הלענה רבדה הזש
.ללכ

תולימה שוריפ תא טולקלו עומשל קר שי ,הלודג תוננובתה השורד ןיא ךכ םשל
(וילא הרזח תידוהיה ותמשנש) - לעופב הרק המו ,ו"ח תורקל היה לולע המ -
...!הליפתה םדוק דוע חומשל רשפא רשואה לדוגב םישחו םיניבמשכו

:אבה חקלה תא ךכמ קיפהל יברה ארק (ו"טשת הרות-תחמש ליל) תרחא םעפו

ךכ ,דימת איה תחרכומ ,"'יוה תא ודבע" ,'ה תדובעש םשכ יכ .דימת תויהל הכירצ החמשה
טרפבו םיבוט-םימיב החמשה השורד דחוימב ,תאז תורמלו .דימת תויהל ךירצ "החמשב"ה םג
!לבגומ יתלב ןפואבו (הרות יפ-לע) החמשל םידחוימ םהש םינמז - הרות-תחמשב

םיעבוכה תריזג


[בושיט=]'דראבמ [קחצי-יול ברה=] צ"ילרה לצא הבישי התיהש ונעמש אל

-בתכ םוליצ) "א"ישת רושעל אסכ ןיב" תיטרפ-תיללכ תרגיאב יברה בתכ ךכ -
-תורגיאב םשמו .57 'מע 564 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב ותעשב םסרופ שדוק -די
.(גיק 'מע אכ ךרכ שדוק

:(םש) ונושלבו דובכ תרדהב קחצי-יול יבר לש ומש תא יברה ריכזמ ןכ ינפל

םירישה ריש הרות-יטוקילב רכזנ ךכ) 'דיסחה ןואגה' [שודקה ברהו=] ק"הרהו
.בוטשידראבמ (ג ,חי

צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ירובידמ םידיסחה דחא םשרש המישר ביבס ובסנ ולא תויוסחייתה
:ךכ םשרנ המישר התואל המדקהב .(96 'מע ו"פרת תוחישה-רפס) ו"פרת הרות-תחמשב

ינפמ ,[הייחצמ=] קאריזאק םע עבוכ ושבלי אלש םידימלתל הוויצ בו'צידרבמ ברה"
המימשה טיבמ אוהש לארשי לכ ךרד אוה ךכש ,םימש תאריל הלוגס אוה המימשה םיטיבמשכש
.קאריזאק םע ושבלי אלש הוויצ ןכ לע ,הזמ ענומ קאריזאקו ,ךרבתי םשה לע רכזנ ךכ ךותמו

,םישוע ויה המ .קאריזאקב קר םיעבוכ ושבליש יאלוקינ ךלמהמ הריזג האצי תחא םעפ"
ויהשכו ,ךאלמיירטשה םיאיבחמ ויהו קאריזאק םע עבוכב םיכלוה ויה ץוחב םיכלוה ויהשכ
.ךאלמיירטשה םישבול ויה ,םיארי ויה אלש םוקמל םיאב

בוטשידראבמ ברה שגפ םעפ .קאריזאק םע םיעבוכ ושבל ,הדוקפה האצי רשאכ ,בו'צידרבב םג"
ינפמ ,אישוק ךל השקא ,ול רמא .הזמ חמש דיסחה היהו ,קאריזאק םע עבוכ שבול היהש דיסח
החכות םדוקמ ,'וכ החמשב 'וכ תדבע אל רשא תחת (זמ,חכ אובת) ביתכ החכותה עצמאב המ
ןיא החמש לבא ,סנוא תמחמ םולשו סח רשיה ךרדמ םיטונ םא וליפאש ,רמול :החכות ךכ-רחאו
.הזמ תויהל ךירצ

אישנ ר"ומדא ק"כמ (ןהכה בייל-הירא-הדוהי-לאכימ 'ר ברה) םידיסחה דחא לאש ךכ לע"
:יברה ול בתכ ךכ לע הנעמבו .ול השקומ רבדהש ונרוד

.'דיסחה ןואגה' ק"הרהו םיעבוכה תריזגב ו"פרת הרות-תחמש תחישב ול השקוהש המ"
הארנכו) שטיראפמ ללה 'ר לע לבא ,הז ןיעמ יתעמש הנה - תומיאתמ םינשה ןיאש ,בו'צידרבמ
ונעמש אל יכ .וידימלתל רמאש םירבד תמישרהב בותכש המ ןכ-םג ןבומ זאו .(חינמה העט
."בו'צידרבמ קחצי-יול ברה לצא הבישי התיהש

.הנוש הסריגב הז רופיס יברה רפיס ד"ישת תנשב ןכאו

שממ 'תומצע' םיחקול

תא יברה איבה (כש 'מע ח"ישת שדוק-תוחיש - א"ישת בקע תשרפ תבש) תויונמדזהה תחאב
"בקע" - "ןועמשת בקע היהו" קוספל ('יול תשודק'ב םג אבומה) קחצי-יול 'ר לש ושוריפ
."ןועמשת" - רכשה תילכתו ףוס ,"בקעה" והמ "ןועמשת בקע היהו" .תילכתו ףוס ושוריפ
-ןג ,תומלוע י"ש שי .רתויב לודגה רכשה והז - המייקלו הווצמה תא עומשל רשפאש הדבועה
,ל"זר רמאמכו "ןועמשת" - אוה רכשה ףוס .רכשה ףוס ונניא ןיידע הז לכו ,אבה-םלועו ןדע
."הווצמ הווצמ רכש"

םלועו ןדע-ןג לש םיניינעה לכ ןכש הבחרהב תודיסחב ראובמ - יברה ךישמה - הז ןיינע
ירה ללכב .'תומצע'ה תא םיחקול ןדי-לעש תווצמה ןכ-ןיאש-המ ,דבלב הראה אלא םניא אבה
-לע ירה ,הווצמ םייקל לארשי-ינבל הווצמ ה"בקהשכ ךא .ארבנו ארוב ןיב רשקו ךרע לכ ןיא
רשפאתמה רבד ,הווצמה תיישע ידי-לע המכו-המכ -תחא-לע .רשק רצונ יוויצה תעימש םצע ידי
.ארובל ארבנה ברקתמ ךכש ,ףוגב המשנל קר

םייוליג קר אל םילבקמ תווצמ םויק ידי-לע ןכש ,רכשה תילכתו ףוס ,"בקע" ,אופיא ,והז
!שממ תוהמו תומצע אלאתודיסחה ינייעממ


חלשב תשרפ


(וט,די) ודבע השמבו 'הב ונימאיו ,'ה תא םעה ואריו

וב ךיישו ,הגשה וב שיש ,אילגתאד אמלע ,אתתלד 'יוה םש ונייה - "'ה תא םעה ואריו"
.ךלמה תא האורה לשמכ ,תשוב תארי ,הארי ןושל

ךייש אלו ,גשומו הארנ וניאש ,איסכתאד אמלע ,אליעלד 'יוה םש ונייה - "'הב ונימאיו"
.הנומא תניחב םא יכ ,הארי תניחב וב
(א,בס חלשב רוא-הרות)


(וט,די) 'הב ונימאיו

(אל,די חלשב אתליכמ) הנומאה תוכזב אלא םירצממ וניתובא ולאגנ אל

:הנומא יגוס ינש שי

רבד ןיא"ש בייחמ ןויגיההש םושמ ה"בקב ןימאמה םדא ,המגודל .תילכש הנומא איה תחאה
ךכ םושמו ,הנממ תעבונו האירבה לש המויק לע השעמל תססובמ וז הנומא ."ומצע תא השוע
תללוכ איה ןיא .םלועה תגהנהב שבולמו עבטה יקוחב םצמוצמה יקולאה רואל תלבגומ םג איה
.םלועה יניינעו עבטה תגהנה לעמש יקולא רוא

רושקה ,ידוהי לכ בלבש הנומא התוא יהוז .תימינפו תיעבט הנומא איה היינשה הנומאה
.יעבט-לעה רואה תגרדב םג ,תוקולא ולצא 'חנומ'ו תוקולאל ותוהמ םצעב

.עבטה תולבגה תא תלמסמ ,רצימ ןושל ,םירצמ - "םירצממ וניתובא ולאגנ הנומאה תוכזב"
הנומא םברקב הריאה זאו ,עבטה תולבגה לש ינחורה 'רצימ'ה ןמ הליחת ולעתה לארשי-ינב
רצימה ןמ ףא ואצי ,היינשה ,וז הנומא תוכזב .עבטב שבולמה יקולאה רואל תלבגומ הניאש
.הטושפכ םירצמ תאיצי ,ימשגה
(239 'מע א ךרכ תוחיש-יטוקיל)

* * *

הנומאה ןיינע - ?םירצמב ותבשב ףא ידוהי לכ לש ותמשנב ריאהו הלגתהש יקולאה רואה והמ
ךכמ האצותכו ,ובש 'תודהיה תדוקנ' התלגתה ידוהי לכ לצא .(אל,ד תומש) "םעה ןמאיו" -
בוכיעו העינמ ןיא ה"בקה לצא ןכש ,לאגיי ןכאו ולאוגל לוכי ה"בקהש הטושפ הנומאב ןימאה
.ו"ח ללכ

הנומאה ."הנומאה תוכזב אלא םירצממ וניתובא ולאגנ אל" רמאמה לש ימינפה שוריפה והז
.םירצמ תולג לש הרטמה איה-איה אלא ,תידדצ תוכז הניא
(218 'מע ,כ ךרכ תוחיש-יטוקל)


(זט,די) ךטמ תא םרה התאו

(אי היעשי) רמאנ הדיתעה הלואגה לע וליאו ,הטמה ידי-לע םיה תעירק התייה םירצמ תאיציב
לדבהה דוס אופיא והמ .'הטמ' אלו 'די' - "םילחנ העבשל והכיהו 'וג רהנה לע ודי ףינהו"
?הדיתעה הלואגל םירצמ תאיצי ןיב

,םירצמה לע שנועו ןיד ךישמהלו ררועל ידכ אלא ,םיה תא עורקל ידכ הטמל קקדזה אל השמ
זאש ,אובל דיתעל םלוא ."לקמב אלא םיעשרה תא הדור ה"בקה ןיא" (ט"פ ר"ומש) ל"זר רמאמכ
.ללכ הטמב ךרוצ היהי אל ,ןווא ילעופ לכ ודרפתי
(טפק 'מע ,טיק קרפ ז"לרת "הככו")


(אכ,די) םיה לע ודי תא השמ טיו

אתהמיא תישו אמלע תהבא תלת . . קיקח היבו . . אבר ארטוחב אמי לע הידי תי השמ ןיכראו
(ןתנוי םוגרת) בקעיד יטבש רסירתו

יטבש ב"יו תוהמיאה שש ,תובאה תשולש תומש םיקוקח ויה ,םיה תא השמ עקב ובש הטמה לע
,(ההלבו הפלז ללוכ) תוהמיאה שש לש ןהיתומש הטמה לע וקקחנ עודמ ,ןיבהל שיו .לארשי
?(זט תוכרב) "עבראל אלא תוהמיא ןירוק ןיא" ירה

היהי ,ותואיצמב אוהש יפכ ,ןותחתה םלועהש לועפל אוה תוינחורב ףוס-םי תעירק ןינע אלא
,אקווד תיטרפ הדובע תויהל תבייח ,הזכ בצמל םלועה תא איבהל ידכ .הניכשה תארשהל ילכ
.םלועה יטרפ לכ תא ןקתל

ביתנב רבע טבשו טבש לכ .םיטבשה ב"י דגנכ ,(אמוחנת) םירזג ב"יל םיה ערקנ ךכ םושמ
.תיטרפה הדובעה תובישח תא שיגדהל ידכ ,ולשמ

יוטיב ידיל האב ךכב ןכש ,תוהמיאה תשש לכ לש ןהיתומש השמ לש והטמ לע וקקחנ ןכל
.לארשי יטבש ב"יל הקולחה

.תחא-תבב ולוכ ללכה תא ןקתלו תוכפהמ ללוחל שיש םירבוסה תעדכ אל :ונתדובעב הארוהה
תוכרצנה תוכלהה תא םעל ראבל ,םייטרפ םיניינעב ,תיטרפ הדובע איה התילכתו הנווכה רקיע
.תוקולא יוליגל םלועה רשכוי וז ךרדב .םוי-םויה ייחב
(305-304 'מע 'ו ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(בכ,די) המוח םהל םימהו

- םיה ךותב וליפא םנעמל תכלל ןכומו ,ותרותו ה"בקהב ותנומאב קבד ידוהיש העשב ,ךדמלל
.ןגמ -תמוחל ךפהנ ומצע אוה :ךכמ הרתי אלא ,לטבתמ 'םי'הש דבלב וז אל
(524 'מע ,ב ךרכ תוחיש יטוקיל)


(בכ,די) םלאמשמו םנימימ

רהזיהל ,ושוריפ רשועה ןויסינ .ינועה ןויסינו רשועה ןויסינ - שי תונויסינ יגוס ינש
ינועה ףא לעש ,אוה ינועה ןויסינ ;ךרבתי 'ה תאמ אב רשועה לכש רוכזלו בל-תוהבגמ
.ותרותלו 'הל ןמאנ םדאה ראשנ קחודהו

ינפמ ןה - "םנימימ" ;לארשי לע ונגה םימה - "המוח םהל םימהו" ,בותכה זמרש והז
.ינועה ןויסינ ינפמ ןהו - "םלאמשמו" ;רשועה ןויסינ
(525 'מע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

חלשב תשרפ שדוק תבש
הריש תבש ,טבשב ו"ט

:טבשב רשע-השימח

ןליאה תוריפ ןירשעמ ןיאש ,רשעמ ןיינעל" - לארשי-ץראב אנידל עגונ ןליאל הנשה-שאר
-םוי' םשב טבשב ו"ט ארקייש ס"שב וניצמ אל לבא ,1"טבש רחאל וטנחש לע טבש םדוק וטנחש
העברא לכ ,ידדה ידהב ינתקד ןוויכ"ש ,2םינושארב ראובמכ - אוה ךכל דיחיה רוקמה .'בוט
.3"ידדהא אימד אהב ,דחיב םינש-ישאר

איה הדובעה תלחתהש ןוויכ :4ורואיב ,םיבר ןושלב 'תונליאל הנשה-שאר' ליגרה ןושלה
חימצהל ,םירחא לע עיפשהל ונייה ,'ךומכ ךערל תבהאו לש השע תווצמ ילע לבקמ ינירה'מ
.5הליפתב ומצע תדובע ליחתמ ךכ-רחא קרו ,תונליא

:תוריפ תליכא

ונייהד ,הטנחה ןמז קר זאש ףאו ,"6תונליא לש תוריפ ינימב תוברהל םיגהונ" טבשב ו"טב
הכרב רועישכ הליכאו ,םיחבושמ יכה תוריפו םינכומ תוריפ לוכאל םיגהונ ,החימצה תלחתה
.7יולגב זא רבכ םתוא םיאורו ,'שאר'ב רבכ םילולכ תילכתהו םויסה םג יכ ,אקווד הנורחא
- 8"שבדו ןמש תיז . . ןומירו הנאתו ןפג" - לארשי-ץרא ןהב החבתשנש תוריפ ינימ טרפבו
רופיסכ ,םיסינל תדחוימ תוכייש םהל שיש ,םיבורח םג לוכאל םיגהונו ,"9םירמת שבד"
הזל ךשמהבו ,"תבש ברעל תבש ברעמ ןיבורח בקב ול יד"ש אסוד ןב אנינח יבר לע ארמגה
.10'םיסינב דמולמ' ותויהב ,ול ועריאש םיסינ המכו המכ לע רפוסמ

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ בתכ הז לעו - 11'וכ רהוזו ך"נתמ םיטוקיל רמול םיגהונ שי
.12"ןכ םיגהונ וניתונידמב יתיאר אל"

:םיסוניכ

,הזל הז םירושק םינש ישאר תעברא לכש ןוויכו ,"שאר"ה ידי-לע איה םירביאה לכ תודחאתה
יללכה הנשה -שארבכ ויהיש ,ןליאל הנשה-שארב לארשי-ינב תא סנכל דחוימ ןיינע שי
,"םשה תואבצ" הווצמ-תבו הווצמ-רב ינפלש לארשי-ידלי לש םיסוניכ טרפבו ,"דחאכ םידחאל"
רקיע אוה זאש ,תוינחורב (רקיעבו) םג ,לודיגהו החימצה ןיינע דחוימב שגדומ םהבש ןוויכ
.13"רענל ךונח" ךוניחה

יפל םוקמו םוקמ לכב ,ירשפא יכה 'םע בורב' היהיש ידכ םיאתמה ןמזה תא רוחבל שי
.14וניינע

ידי-לע ,םלועה "שובכל" םיכירצש ןמזה וישכע" :יברה זירכה א"לשת טבשב ו"ט תודעוותהב
.15"הרותה דומילב זוע רתיבו תאש רתיב הפסוהו העיגי

:הריש תבש

.16הרישה תאירק תעב דומעל םיגהונ :תירחש

קוספ-ףוסב ומכ (בכ,די) ןושארה "םלאמשמו . . המוח םהל םימהו"ב ןגנל גוהנ ונייח תיבב
תומש לש םוקמ לכב םינגנמ (וט קרפ) המצע הרישב ."קזח" ינפל ומכ (טכ,די) ינשבו ,ליגר
.17"םיב . . 'הל וריש" :(אכ,וט) םירמ תרישבו .טי-זט .אי .ו .ג-א םיקוספ :'ה

,"קלמע 19 (יריצב 'ז) רכז ךכ-רחאו (לוגסב 'ז) רכז תא החמת" :השרפה ףוסב 18םיארוק
ןויליג 'תורשקתה'ב ראבתנ רבכ 'קלמע תאכה'ד גהנמה רדעה רבדב] ריטפמב ןהו יעיבשב ןה
.[טק

.20(ה קרפ םיטפוש) "הנש םיעברא . . האיבנ השא הרובדו" :הרטפה

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

) ץראב םויכ ארקנה תוינטק ןיממ הסייד] 21'עשאק עצראווש' הריש תבשב לוכאל גהנמה
:ןלהלדכ ורוקמו ,['תמסוכ' (22תועטב

:23ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ רפיס ב"שת הריש תבשב

עובשב רשא ,25גהנמ עבק [24לארשי יגהנמ לש ץיפמו ססבמ ,דסיימ היהש] גארפמ ל"רהמה"
תא ץבקל ,םינטק 26םידליל םירוהה לכלו תוקוניתה ידמלמ לכל הרומ היה חלשב תשרפ לש
ורש דציכ ,ףוס-םי תעירק רופיס תא םידליל רפסלו תסנכה-תיב רצחב הריש תבשב םידליה
,'רישי זא' תריש תא ורש ,םישנו םישנא ,לארשי-ינב לכו השמש העשב ופצפיצו םירופיצה
.ודקרו ורשש םירופיצה תא וליכאהו 27םיה יצעמ תוריפ ופטק םינטקה םידליהו

,28םירופיצהו םילוגנרתה ינפל הונתיש [הסייד] 'עשאק' םידליל תתל הווצמ היה ל"רהמה
ךרבמ ל"רהמה היה ןכמ רחאל .םירופיצה תא םינטקה םידליה וליכאה םהבש םיה תוריפ רכזל
םישעמלו הפוחל ,הרותל םלדגלו םידליה תא ךנחל וכזיש ,םירוהה תאו םידליה לכ תא
.כ"ע ."םיבוט

.29'ךתקדצ' םירמוא ןיא החנמב

םימהמ קוניל םיקיספמ תונליאהש ןוויכ תאזו .א"יה ה"פ תומורת 'לה ם"במר .הנשה-שאר שיר ב"ערו י"שרפ (1
א"פ הנשה-שאר ימלשורי .םימה לע ןינודינש רחאל םישדח העברא ,לעופב השדח הקיני םלצא הליחתמו ,דקתשאד
.ב"ה

הידפולקיצנא ,בפק 'מע הכלהב םידעומה 'סב תורשעמה תנועו שילש תאבה ,הטנח רועישל סחיב תועדה האר
.392 'מע א"ח (ג"נשת תרודהמ) ץראה תבש 'סל תורעהב טרופמבו ,ותליחתב 'שילש תאבה' ךרע תידומלת

רשקב היעב תררועתמ - יפוסה לקשמהמ וא לדוגהמ שילש ונייה שילש תאבהש תועדהכ קוספל םיליגרש המ יפלו
טבשב ו"ט ינפל שילש איבה תוריפהמ קלחש םימעפ ומצע ץע ותואבשכ ,קסשבו םירדהב תורשעמו תומורת תשרפהל
'ךיתע תנומא' .319 'מע ,ב ךרכ 'ץראהו הרותה' .99,72,30 :תונויליג ,'הדש תוכילה' האר (!) כ"חא קלחו
.30 'מע 15 ןויליג

.א ק"ס ףוס א"פ רפוש 'לה תוינומיימ תוהגה .א"שת ןמיס א"פ הנשה-שאר יכדרמ (2

ם"רהמ ת"וש האר ,"ידדהמ ןניפלי ,ידדה ידהב ירמג" םאש (א,ד ןטק-דעומ) ארמגה ירבדמ םג חכומדכ (3
"ןואג" םשב םירבדה םיאבומ 'הדוגא' 'סבו ,הלוגה רואמ םושרג וניבר םותח וז הבושת לע] ה ןמיס גרובנטורמ
.948 'מע ב"ח מ"דשת תויודעוותה .[189 'מע ב"כשת שדוק תוחיש הארו .ופק 'מע 'הכלהב םידעומה' -

.גית 'מע ק"גא קחצי -יול יטוקיל הארו .'ןליאל הנשה-שאר' אוה ה"ר שירב הנשמה ןושלש ףא (4

.283 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפס (5

חלשב פ"ש .ח"לס ט"לשת טבשב ו"ט ליל תחיש הארו .ח"ס םש ז"הדא ע"ושל המלשה .זט ק"ס אלק ח"וא א"גמ (6
טבשב ו"ט לחשכ] בור יפ-לע .םיברב אקווד תוריפ תליכאד גהנמה תא םייקל השגדה ןיא ללכב .ו"נס מ"שת
-רפס) הזב-אצויכו הדועסה ךותב ותיב ינב םע דחיב ,תיבב ,ומצע ינפב דחא לכ תוריפה תא םילכוא [לוחב
.(209 'מע א"ח ט"משת תוחישה

.914 'מע ב"ח מ"דשת תויודעוותה (7

.ח,ח בקע (8

.[נ"שו ,ותליחתב 'שבד' ךרע תידומלת הידפולקיצנא הארו] ג"יה ח"פ תוכרב תוכלה ם"במר (9

.300 'מע א"ח א"שנת תוחישה-רפס .ב"עס,דכ תינעת (10

.ונרודב םג ןבומכו ,הז ירחאל םימעפ המכו .ח"פת ,האיציניו ,'רדה ץע ירפ' רפסב הנושארל וספדנ (11

.235 'מע אל ךרכ תוחיש-יטוקיל (12

.892 'מע ב"ח מ"דשת תויודעוותה (13

.241 'מע א"ח ח"משת תוחישה-רפס (14

ןמזו הבר העיגי ל"צ ןליאב ומכש ,טבשב ו"טל תוכיישה ראיבו .להוא יבשויל כ"שכו ,קסע ילעבל וליפא (15
.ש"ייע 312 'מע ו ךרכ תוחיש-יטוקיל - 'תאצמו' היהיש ידכ 'תעגי' ל"צ הרותב ךכ ,תוריפה םיאבש דע בר

.(יברה גהנ ךכ) םירמ תריש רמג דע ונייהו .ד"בח-ללוכ חול .31 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (16

.ןפוא 'יש קחצי-ףסוי 'ר ח"הרה יפמ (17

תורישה ראשמ םגו הנשה לכד האירקה חסונמ הנושה ,דחוימ םימעט-חסונב םיה תריש תא הרותב ארוק היה ז"הדא
יחא א"זרה ק"הרהל תאז דמילש ,קדצ-חמצה ןב ש"ברה ק"הרהל תאז דמיל אוה .וינב לכ םג וגהנ ןכו ,הרותבש
תדועסב החישמ 1070 'מע ד"ח ז"הדא תודלות 'סב הארו .460 'מע ב"ח םירוביד-יטוקיל) ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא
.(ו"שת פ"שש ליל

.הכוראב יברה תרעה םש הארו .72 'מעב םירופ יגהנמבו ,םש (18

תבית דוקינב ןאכ ומכ ,תיעטומה הביתה לע קר רוזחל ש"נא ןיב םיליגר ,תחא הביתב העטו הרותב ארוקה (19
'לה ז"הדא ע"ושב הארו .(ומצע קוספב תובותכ דחי םג םילימה יתש וליאכ עמשייש םיששוח ןיאו) "רכז"
.3 'עה 17 'מע הכ ןויליג 'תורשקתה'בו ד ק"ס זלק 'יס ר"א ,םש ג"מרפ ,ב"ס דס 'יס עמש-תאירק

כ"דב ד"בח גהנמש ,אתיא 459 'מע א"ח ו"לשת שדוק תוחישבו .ד"בח-ללוכ חול .32 'מע םיגהנמה רפס (20
.ש"ייע ,הרישה ןמ קלח איה המחלמה םג הב יכ [!רתויב הכוראה הרטפהה] ונתשרפ איצוהל ,תורטפהב רצקל
בורה לעש" ןוויכ ,תורטפהב םירצקמ כ"דב םידרפסהש רבדה םעטב יל בתכ א"טילש זוזאמ ריאמ 'ר ג"הרה]
יתאצמ הזו ,יגס אניינע קילסד אכיהד םיכמוס םידרפסהו ,הרטפהב םיקוספ א"כמ תוחפל אלש םיזנכשאה םידיפקמ
סינותב ונגהנמו .םידרפסהו םיזנכשאה לש והייתטיש אפלחימ םילקש 'פ תרטפהב קר .הנשה ךשמב תורטפה רשעכב
.[םידרפסהכ םש ד"בח גהנמו - "זנכשא גהנמכ 'םינש עבש ןב' םש םג ליחתהל

ןייצ ב"ח םש םינויצו תורעהבו .תבטב ז"י ,םוי-םויה - רוקמה .ד"בח-ללוכ חול .72 'מע םיגהנמה רפס (21
לכאמהש ןוויכ) אבה עטקב רומאה לכל רושק הארנכו .םיקפתסמ תופסותהו ה"ד חר 'יס ח"בב רבכ רכזנ גהנמהש
.(תופועה לע ביבח

תידומלת הידפולקיצנא הארו .1057 'מע (ב"לשת) 'םילשורי תחנמ' רודיס .ב ק"ס חר ןמיס הרורב-הנשמ (22
.םש םירויצבו 'ןגד' ךרע

.73 'מע ב"שת תוחישה-רפס (23

.האבה הרעהבש ז"משת תויודעוותה (24

ב"ח ז"משת תויודעוותה ,"לארשי תוליהק לכב הז גהנמ התע םישדחמ ויה יאוולהו" :יברה ריעה ותעשב (25
,הז רופיסמ הארוהה ראבמ 522 'מע ב"ח תוחיש-יטוקילבו ,(הגומ יתלב - 454 'מעב תופירחב ש"ייעו) 448 'מע
,ירמגל גהנמה עקתשנ הארנכ יכ - התע הז לכ קיתעהל אל" הארוהה התיה ח"משת טבש 'וב ,השעמל םלוא .ש"ייע
-לכיה - עמשנ וניאש רבד רמול אלש הווצמ ךכ ,עמשנה רבד רמול הווצמש םשכ=) "'וכ ךכ 'וכ הווצמש םשכו
.28 הרעה ןלהל הארו .(בחרה רוביצל וצפוהש תוארוהב קר רבודמה הרואכלו .ול 'מע ב"ח םחנמ

.(115 הרעה ,םש ז"משת תויודעוותה) ףוס םי תעירקמ חכומדכ - תודליל םג הנווכהו (26

.י,אכ הבר תומש האר (27

ז"הדא בתכש המ - הזל םימעטהמ רמול שיו] .ןכ גוהני ר"ומדא ח"ומ ק"כש וניאר אלש אלא" :יברה ריעהו (28
ןיא ירהש ןוכנ וניאו ,הריש תבשב תופועה ינפל םיטיח תתל םיגהונ שי" (ח"ס דכש 'יס ח"וא) ע"ושב
ןוויכש ,םש םייח-תוחרואב אבוה תבש תפסות 'סב קיסמש ומכ אלו ,רסואש א"גמהכ קספד) "ךילע םהיתונוזמ
םהיתונוזמש םהב אצויכו םילוגנרת ויהיש יוצמ אל ולא ונימיבו ,(ךכב דיפקהל ןיא הווצמ םשל ןכ וגהנש
.[(תונטקה תורייעב הז ינפלש תורודב ליגר היהש יפכ) ךילע

עוטנל - דחוימבו ,ל"נה לכ תא םידליל רפסל שיש יאדווב לבא ,תופועה תלכאהל עגונב קר הז ירה ,תאז לכב
- "וישעמ לכ לע וימחרו" ,(תופועה תלכאהד רופיסב םג תאטבתמש) םייח ילעב לע תונמחר לש הבוט הדימ םהב
.222 'מע א"ח ט"משת תוחישה-רפס

'מע א"ח ףוסב הספדנ) ז"הדא ע"ושל המלשה .ז"הדא רודיס פ"ע ,16 'מע םיגהנמה רפסו ד"בח-ללוכ חול (29
.ח"ס אלק 'יס (357זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il