- ח"פר - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה טבשב א"כ * ורתי 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תורעהו תובוגת הכלה ירוריב תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


תורבדה תרשע ה"בקה רמאש דמלמ"
"דחא רובידב


,םיטרפכ ךכ רחאו "דחא רובידב" הליחת ורמאנ תורבדה תרשע
לכ תויהל םיכירצ יאדו * "ומצע ינפב רובידו רוביד לכ"
רוביד"ה אוה םיטרפה לכ לש דוסיהו הלחתהה לבא ,םיטרפה
רודח תויהל ךירצ "דומחת אל"כ טושפ יכה ןיינע םג * "דחא
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * "ךיקולא 'יוה יכונא"בהראבתנו האבוה וז אישוקש תורמל רשא - רואיב שרודה עובשה תשרפב ןיינע ונשי
:ארקמ לש וטושפ ,םיבותכה תוטשפ דומילב תררועתמש הלאש םג וז ירה ,תודיסח ישורדב

תרשע ה"בקה רמאש דמלמ" :י"שר שרפמ - "הלאה םירבדה לכ תא םיקולא רבדיו" 1קוספה לע
אלו יכונא דוע רמול דומלת המ ןכ םא ,ןכ רמול םדאל רשפא-יאש המ ,דחא רובידב תורבדה
.ומצע ינפב רובידו רוביד לכ לע שריפו רזחש ,ךל היהי

תלעותה יהמ :הטושפ (הלאש יהוז לבא ,2תודיסח ישורדב האבוהש) הלאש תררועתמ ןאכו
ןיינע היהיש ידכ איה תורבדה תרשעד הנווכה ירה - "דחא רובידב" תורבדה תרשע תרימאב
?אקווד םיטרפ ךירצ היישעה ליבשבו ,השעמה

רובידב" םילולכ םהש ךיא ,םשרוש םע םיטרפה לש רשקה תא םישיגדמ הזבש - רואיבה תדוקנו
,םוקמ לכמ - םיטרפד תוקלחתהמ הלעמל ,"דחא רוביד" אוה שרושהש יפ-לע-ףא :רמולכ ."דחא
.םיטרפה לש םתואיצמ תתימא אוה ("דחא רוביד") הז שרוש

ש שי תובית -ישאר "לארשי"ש 3עודיכ ,הרותה תמגודב םהש - לארשיב אוהש ומכ ךרד-לעו
אוה (הטמל םיאצמנ רשאכ) לארשי תבהאד ןיינעה לע םעטהש - הרותל תויתוא אוביר םישי
באו תומיאתמ ןלוכש םגשב ,םייח םיקולאב ןרוקמו ןשרושב ןתלעמו ןתלודג עדוי ימ"ש ינפמ
'ב תמגודב והזש 4ימלשוריב םג אתיאדכו ,ב"ל קרפ אינתב הכוראב ראובמכ] "הנלוכל דחא
םהלש תודחאה לע םעט אוה ("דחא בא") ןשרושב םבצמו םדמעמש ,ונייה ,[דחא ףוגד םיידי
תואיצמה תיתימא אוה ("דחא בא") הז "שרוש"ש ןוויכמ ,תוקלחתה לש בצמב הטמל םתויהב
.םהלש

וארבנש םדוק ףא"ש ,6"הבשחמב ולע לארשי" ןיינעב 5העודיה דיגמה תרותמ םג ןבומכו
רשאכ םגש ,ונייה ,"דחא דיתעהו רבעה ךרבתי ולצא יכ . . הבשחמב םתרוצ קקחנ היה לארשי
ותואיצמ םש הנשי ,תוקלחתהה ןיינע לכ ךייש אל זאש ,(דלונש םדוק) באה תבשחמב אצמנ ןבה
דלונש ירחאל םג אוה ןכו .7"'וכ דחא דיתעו רבעד ןיינעה והזש ,ויטרפ לכב דלונה ןבה לש
,(8הז ינפלש תודעוותהב ראבתנש ומכ) באה תבשחמב ותרוצ הקוקח זא םגש ,לעופב ןבה
ותואיצמ תתימא ירה ,םיטרפד תוקלחתה לש ןפואב ןבה לש ותואיצמ הנשי רשאכ םגש ,ונייה
.באה תבשחמב ,ושרשב אוהש יפכ - איה

,(הזב הז םירושק לארשיו הרות ירהש) הרותב םג אוה ןכ - לארשי תומשנב אוהש ומכו
."דחא רוביד" ,םשרושב םהש יפכ - איה םיטרפה לכ לש תיתימאה םתואיצמש

.ןמקלדכ ,תולשלתשהה רדס תוללכב םג ןכ ךשמנ הרותו לארשימו

:םידקהבו

שיש ,תודיסחב םירידנ תומוקמב םג אוהו ,הלבקב אתיאש 9אלוליהה םויד רמאמהב רכזוה
.ןושארה םוצמצ ינפל םג םימוצמצ

:תוטשפב םג ןבומ הז ןיינעו

ןכ םג ונשי הזה ויזו רואש טושפ"ש ,שמשה רואל עגונב ןקזה ר"ומדא ראבמ אינתה רפסב
ריאהל לכויש ןכש-לכ ,ךכ לכ קוחרמל ריאמו טשפתמ םאש . . שמשה רודכ רמוחו ףוגב
ותוטשפתהמ תאש רתיב(ו) ורואו וויז . . טשפתמו ריאמ םש"ש אלא ,דוע אלו ,10"ומוקמב
.11"םלועה ללחב ותראהו

דועש - (12"הקולא הזחא ירשבמ" ירהש) הלעמל רואה ןיינעל עגונב ,לשמנב םג ןבומ הזמו
,(הנוילע יכה אגרדב אפוג הזבו ,םוצמצה םדוק ךשמנש ומכ םג) רואה ךשמנו טשפתמש ינפל
.שמשב לולכה רוא תמגודב ,תומצעב הליחת לולכ אוה ירה

."רואמ"ה ןיינעל אלו ,שממ תומצעל - (13"שמש"ד ראותב) הזב הנווכהו

שוריפ :יכ ,"תלוכי"ד ראותהמ םג הטמל ,יטרפ ראות אוהש דעו ,ראות אוה - "רואמ" ,הנהד
אל ירה - םתס "תלוכי" םירמואשכ ןכ -ןיאש-המ ,ריאהל ותלוכיבש המ - אוה "רואמ" ןיינע
,ריאהל תלוכי אקווד ואלו ,לכה לע יאק וז "תלוכי"ש ןוויכמ ,לוכי אוה המ םישרפמ
.הוושב ריאהל אלש ותלוכיבו ריאהל ותלוכיבש - 14תודיסח ישורדב עודיה ןושלבו

יאדווב ירה - (תומוקמ המכב אידהל אתיאדכ) תומצע הניא "תלוכי" וליפאש ןוויכמו
.תומצע וניאש ,"רואמ"ל עגונב אוה ןכש יאדוובו

,ו"ח הביסו הליע םוש ול ןיאש ותומצעמ ותואיצמש ,תומצעה - אוה לשמנב "שמש"ה ןיינעו
"רואמ"ה ,"תלוכי"ה - לכה הנה ,םש יכ ,תומצע אוה ירה - םש ותויהבו ,רואה לולכ םשו
.שממ דח אוה - "רואה"ו

(תומצעב) שמשב לולכה רואהמ רואבש הנושאר יכה אגרד ךשמויש ידכבש ,תוטשפב ןבומ ירהו
!ליהבמ םוצמצ הז ירה -

דע ובש הנושאר יכה הגרדמ ךשמויש ידכש - אפוג הכשמה תניחבבש רואל עגונב הז ךרד לעו
רמאמב ראבתנש ומכ) םימוצמצ המכו המכ ידי-לע הז ירה ,ללחה םוקמ אלממ היהש רוא תניחבל
.(הכוראב

- תומלועה תדימעל םוקמ היהיש ידכב ללחה אלממ היהש רואהב םוצמצה אב הז ירחאל קרו
.ח"אדב תומוקמה בורב ראובמו עודיה "ןושארה םוצמצ" אוהש

ןושארה םוצמצ םע דימ םיליחתמו ,ולא םימוצמצ תודוא רבודמ אל עודמ הלאשהל עגונבו
שורדת לא ךממ אלפומב" 16ל"זח ורמאו ,15"רבד רתסה םיקולא דובכ"ש ינפמ הז ירה -
ןושלה אתיא רתוי תונותחת תוגרדל עגונב וליפאש אלא ,דוע אלו ,"רוקחת לא ךממ הסוכמבו
.ולא תוגרדב ןכש -לכמו ,"רבדל םיאשר ונא ןיאש"

רואיב לש ןפואב ,"תודיסח"ב ירה - רבדל תושר ןיא (רואיבו רבסה ילב) "הלבק"ב םאו
.רבדל םיאשר ונא ןיאש המכו-המכ-תחא-לע - 17"הינימ ןוסנרפתי" ,הגשהו הנבהב

לכש ךיא תעדל ךירצ ףוס לכ ףוסש יפל הז ירה - הזב םירבדמ ןכ םיטעומ תומוקמבש המו
אוה רואה"ש 18שדוקה -תרגיאב ראובמכ - תווהתהה איה ודי-לעש] רואהמ ליחתמ ,תולשלתשהה
ןכלו 'וכ ותומצעמ אוה ותואיצמש אוה ךורב ליצאמה לש ותומצעו ותוהמ אוה רואמה ןיעכ
לולכש הזמ - איה ותלחתה ,["טלחומה ספאו ןיאמ שי אורבל ותלוכיו וחוכב ודבל אוה
."לכה אשונ" אוהש ,ךרבתי ותומצעב

ואצמנ אל םהיניבש המו ץראו םימשמ םיאצמנה לכ" :ורפס תלחתהב ם"במרה ןושל ךרד-לעו
.תומצעה אוה - "ואצמה תתימא"ד ,"ואצמה תתימאמ אלא

ידוהיש - (ןמקלדכ ,םלועב תאז םילגמ םהש) לארשי לש םתדובעל םג עגונ הז ןיינעש טרפבו
םיכירצש אלוליהה לעב םגתפ 19עודיכו] תומצעה םע שממ דח אוהש ולש ףקותה תא תעדל ךירצ
הצריו ,20"ליסכו ןקז ךלמ" ,"רעקניגולק"ה אובי אלש ידכ - תאזו ,[ומצע תולעמ םג תעדל
הטמלש תוגרדל קר ךיישש והעטיש הז ידי-לע תיתימאה ותואיצממ [וקתנל=] "םיא ןסיירפא"
אל] ה"בוקו (אתיירוא) לארשי" ירהש ,תומצעה םע שממ דח אוהש תעדל וילע אלא ,'וכ הזמ
אלו וילא" ,ךרבתי ותומצע םא יכ ,21(תוכלמ) "ךורב"ו (א"ז) "שודק"ד תוגרדה יטרפ
ישורדב ראובמכ ,"דח אלוכ [ךרבתי ותומצע לע יאקד 22ןקזה ר"ומדא שוריפכ ,"ויתודימל
םוצמצ ינפלש םימוצמצה תודוא רכזוה םהבש תומוקמהמ רתוי הברה - תומוקמ תורשעב תודיסח
!ןושארה

תויהל הכירצ יאדווב ירהש - םיטרפה ןיינע תא לולשל הניא ל"נה לכב הנווכהש ,ןבומו
.(23דוחיה רעשב יעצמאה ר"ומדא ראבמש יפכ) תיטרפ תוננובתה

תוננובתהה קיפסמ ןיא ,םיארבנהו תומלועה תווהתה ןיינעב תוננובתהל עגונבש ומכ ,הנהד
םיארבנהו תומלועה יטרפ םג עדיל ךירצ אלא ,ללכב ןיאמ שי תווהתהד האלפהה ןיינעב
.25"ךישעמ ובר" םג אלא 24"ךישעמ ולדג" קר אל - אפוג הזבו ,ווהתנש

"'וכ עדיל" יוויצהש ןוויכמ ,ולא םיניינע יטרפ לכב ךכ לכ ם"במרה ךיראה הז םעטמו]
ותאריו 'ה תבהאל םיאב אקווד הז ידי-לעש םג המו ,26ל"נה םיניינע יטרפ לכ םג ללוכ
.['וכ

לכ עדיל ךירצש - (ל"נכ ,תווהתהה התיה ודי-לעש) רואה ןיינעל עגונב םג אוה ןכ ומכ
ךשמנה רואבש תוגרדה יטרפ לכ םג אלא ,ותומצעב לולכש רואה ןיינע קר אל ,ובש תוגרדמה
.םוצמצה ירחאל ןהו םוצמצה ינפל ןה (ינשל דחא ןיבש םימוצמצהו)

תתימאש השגדההו העידיה השורד םיטרפה תעידי םע דחיבש ,אופיא ,איה םירבדה תנווכ
ןה ,תומצעה - איה (םיטרפל תוקלחתה לש ןפואבו ,לעופב תואיצמ הנשיש ירחאל םג) םתואיצמ
עגונב ןהו ,תאש רתיב איה ותואיצמ שמשב לולכ ותויהבש ליעל רומאכ - רואל עגונב
תתימא" אוה ולא םיטרפ לכ לש ("תודוסיה דוסי") "דוסי"הש ם"במרה תשגדהכ - תומלועל
.תומצע ,"ואצמה

.םהלש שרושהו דוסיה ,םיטרפה תואיצמב תולגלו ךישמהל - הדובעה ןיינע לכ והזו

,27םלועה ארבנ םליבשבש] הרותו לארשי ידי-לע תישענ וז הדובעש ןוויכמ ,הנהו
לארשימ הז ןיינע ליחתמ ,ןכל - [םלועה תאירבב ל"נה הנווכה תא םימילשמה םהש ,ונייה
.הרותו

רוביד לכ לע שריפו רזח (ךכ-רחאו) . . דחא רובידב תורבדה תרשע ה"בקה רמא"ש המ והזו
לכד דוסיהו הלחתההש אלא ,םיטרפה לכ תויהל םיכירצ יאדוובש - "ומצע ינפב רובידו
."דחא רוביד" - אוה (םיטרפ תוקלחתה לש ןפואב םיאבש יפכ םג) םיטרפה

ןושאר רובידו ,ןושארה רובידב םילולכ תורבדה תרשע לכש אלוליהה לעב םגתפ ךרד-לעו]
.[ף"לא תוא - הביתה שארב הלולכ "יכונא" תביתו ,"יכונא" - הנושארה הביתב לולכ

ןיא ,רמולכ ,"דיחי" ומכ - ןאכ "דחא (רוביד)"ד שוריפהש ,ןבומ ,ליעל ראובמה יפ-לעו
,םצעב דחוימש - "דיחי" ומכ אלא ,("ול ינש ןיאו דחא") ינש ןיינע ללושה "דחא"ל הנווכה
תוללכתה ,ךדיאל לבא .םיטרפה תא ללוכש שיגדהל ידכ הז ירה - "דחא רוביד" בותכש המו
."דיחי" - תוקלחתה לש ןיינע ךייש ןיאש ןפואב איה וב םיטרפה

'יוה יכונא" - הלענ יכה ןיינעב אוה תורבדה תרשע תלחתהש ךכל םעטה םג ןבומ הז יפ-לעו
םויק םגש תורוהל ,"'וג דומחת אל"ל דע ,םיטושפ יכה םירבדב - םמויסו ,"ךיקולא
.28"ךיקולא 'יוה יכנא" - "ןושארה רוביד"ב רודח תויהל ךירצ םיטושפ יכה םיניינעה

לכש יפ-לע םיבייוחמה םיניינעב הגהנהה התיה דציכ - הז ונרודב שחומב וארש יפכו]
...!"ךיקולא 'יוה יכונא"ד דוסיהמ ודרפנ רשאכ (הזב אצויכו "חצרת אל") ישונא

עגהו !"יתשא רבד לע ינוגרהו הזה םוקמב םיקולא תארי ןיא 29קר" - הרותב רבדה שרופמו
"ףאנת אל"ד יוויצה ינפמ "שיא תשא"ל ברקתהל ןיהי אלש ,קידצ יוג תודוא רבודמ :ךמצע
היהת אלש . . ידכ ,"יתשא רבד לע ינוגרהו" ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,(30שיא תשאב אלא וניאש)
.[!"שיא תשא"

םגש ,(ל"נכ) הרותה םע הרושקה - לארשי לש םתואיצמב םג שגדומ הז ןיינעש ,רומאכו
דחא בא" ,םשרושב םהש יפכ - איה תיתימאה םתואיצמ ,םיטרפל תוקלחתה לש ןפואב םתויהב
."הנלוכל

לכ"בש ,םלועה תואיצמב םג ןכ םילעופ - היתווצמו הרותב לארשי לש םתדובע ידי-לע ,ןכלו
ןיינעה והזש ,"ואצמה תתימא" - שרושהו דוסיה שגרוי "םהיניבש המו ץראבו םימשב םיאצמנה
אלא ואצמנ אל 'וכ םיאצמנה לכ"ש) הז רבד תעידיו" :31ם"במרה םייסמש יפכו ,"יכונא"ד
אד אדוקפ :33רהוזה ןושלבו ."ךיקולא 'יוה יכונא רמאנש ,השע תווצמ ("ואצמה תתימאמ
אימש והלוכ ןימלע ארבו אמלע ןובר והיאד . . ה"בקל היל עדנמל . . ןידוקפ לכד האמדק
.26"'וכ ןוהיליח לכו אעראו

"ולוכיו"ד ןיינעה לעפנ וז תבשב ירהש) טבשב רשע-השמחד ןיינעה םע הז לכ רשקל שיו
"ןליאל הנשה-שאר" - (טבשב רשע-השמח ללוכ ,עובשה ימי לכל עגונב :

-לע רתוי שגדומו] אקווד דיחי ןושל ,"ןליאל הנשה שאר" אוה הנשמה ןושלש 34ליעל רכזוה
-לע-ףאו ,["תונליא" אלו ,אקייד "ןליא" ,"ןליא"ד אירטמיגה תודוא 35ר"ומאא רואיב יפ
.םיבר ןושל ,"תונליאל הנשה-שאר" רמול ליגרש ,36"רבד אמע יאמ יזח קופ" ,ןכ-יפ

םע דחיבו ,םיבר ןושל - "תונליא(ל הנשה-שאר)" :דחי םג םיניינעה 'ב םנשיש ,ןבומ הזמו
.דיחי ןושל - "ןליא(ל הנשה-שאר)" - הז

:הזב ןיינעהו

ירבדכ ,םיטרפ יוביר - הז "ןליא"בו ,37"יעטמ רצנ" ,לארשי ינב תוללכ לע יאק - "ןליא"
,תורומז" - םיטרפ יוביר הב שיש "ןפג"ה תמגודב ,"הלשמנ ןפגכ וז המוא" :37ארמגה
,םימכח ידימלת ,םיתב ילעב" - לארשי ינבב םתמגודו ,"תונקונקו ןילע ,(תוריפ) תולוכשא
ךיצע בטוחמ 'וג םכיטבש םכישאר" :39בותכה ןושלבו ,"לארשיבש ןינקיר"ל דע ,"ץראה ימע
-לעו ,ןליאה שרוש םע םירושק "ןליא"ד םיטרפה יוביר לכ ,הז םע דחיבו ."ךימימ באוש דע
."יעטמ רצנ" ,לודג ןליא ,דיחי ןושל "ןליא" - תחא תואיצמ םלוכ םישענ הז ידי

םתואיצמ ירה - םיטרפל תוקלחתה לש ןפואב תואיצמה הנשיש ירחאל םגש ,ליעל רומאכו
ינחורה"ש 40סדרפב אתיאדכ] ןליאה שרוש - לשמבו ,הלעמל םשרושב םהש יפכ איה תיתימאה
,תחא תואיצמ םה םשש ,["הלעמל ודוסי ינחורהו ,הטמל ודוסי ימשגה יכ ימשגה ךפיה אוה
.דחא ןליא ,תחא תואיצמ םה ירה - םיטרפל תוקלחתה לש ןפואב םיאבש ירחאל םג ,ןכלו
תבהא ךותמ ,תודעוותהב וידחי םיפסאתמ לארשימ המכו המכ רשאכ רתויב שגדומ הז ןיינעו
,לארשימ המכו המכ ,אסיג דחמ יובירה ןיינע תא םיאור זאש - לארשי תודחאו לארשי
אסיג ךדיאלו ,(םיבר ןושל "תונליא") "םיל רבעמ" וליפא ,הזמ הז םיקוחרו םינוש תומוקממ
ןליא - איה תיתימאה םתואיצמש שגדומ הזבש ,תחא תילכתו הרטמל וידחי םלוכ םיפסאתמ -
.דחא

האירבה יטרפ לכב תולגל - םלועב לארשי לש םתלועפו םתדובעל חוכ תניתנ םג יהוזו
."ואצמה תתימא" ,םשרושב םהש יפכ איה תיתימאה םתואיצמש

-דיתעלד םייוליגל םיכוז הז ידי-לעו ,האירבה תנווכ תא םימילשמ - תאז םילגמ רשאכו
,ןכש ,41"תוריפ ונעטיש לארשי-ץראבש קרס ינליא לכ ןידיתע" דועיה םויק - ללוכ ,אובל
דצמש אלא ,תוריפ םישוע תונליאה לכ ויה (42"ארבנ ואולימ לע םלוע") האירבה תלחתהב
םג - 'וכ ןוקיתה ירחאל ,אובל דיתעל ,ןכלו ,תוריפ תושעל וקיספהו םשרושמ ודרפנ אטחה
.תוריפ ושעי קרס ינליא

- םיאבו ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגל םיכוז שממ בורקבש - תוטשפבו
הטח" ןה ,לארשי-ץרא םהב החבתשנש םינימה תעבשמ םילכואו ,השודקה ונצראל - וידחי םלוכ
.גונעת לש םיניינע - ןליאה תוריפ ןהו ,"הרועשו

.בבל בוטו החמש ךותמו ,שממ ונימיב הרהמב
יתלב - 1226-1220 'מע ב ךרכ ,ה"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ה"משת ורתי תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ
.א,כ ונתשרפ (1

.הלר 'מע ה"סרת מ"הס האר (2

.ופק ןפוא תוקומע-הלגמ (3

.ד"ה ט"פ םירדנ (4

.ג"עס,ב ת"וא (5

.ד,א"פ ר"ב (6

.(279 'מע כ"ח ש"וקל) ה"פ ח"לשת םיבר םימ ה"ד האר (7

.ד"כס טבש א"י ,חלשב פ"ש תחיש (8

.חלשב פ"שד ינגל יתאב ה"ד (9

.ג"פ א"הויהעש (10

.ג"לפ אינת (11

.ו"טסר ק"הגא הארו .וכ,טי בויא (12

.ד"פ א"הויהעש אינתל ב"וקל .444 'מע א"כח ש"וקל האר (13

.ב,דכש ב"ח םיסרטנוק מ"הס) ד"לפ .ח"פ ה"צרת ה"ר ךשמה .ה ע"ר ת"רפ מ"הס .אפק 'מע ו"סרת ךשמה (14
.(א,ומש

.ב,הכ ילשמ (15

.א"ער,גי הגיגח (16

.נ"שו .7 'עה 873 'מע ג"ח ש"וקל .םש ז"וקתל מ"סכ .רהוזל ותמדקהב מ"קמ .ופוסב ו"ת ז"וקת האר (17

.כ"ס (18

ה"ח צ"יירהומ ר"ומדא ק"גא .ןוושח ו"כ - "םוי םויה" הארו .א,אפקת ד"ח ד"וקל .טצק 'מע ח"פרת מ"הס (19
.אנ ע"ר

.ב,ט םיליהת שרדמ .א"עס,טעק א"חז .גי,ד"פ ר"הק .י"שרפבו .גי,ד תלהוק (20

.מ"כבו .ךליאו ב,מ ש"הש ת"וקל הארו .274 'מע ח"שת מ"הס .י"פס הליפתה תווצמ שרוש צ"צהל צ"מהפס (21

.המק ע"ר ג"ח צ"יירהומ ר"ומדא ק"גא .('בה) 100 'מע ט"שת מ"הס .ירשת א"י - "םוי םויה" (22

.(ךליאו ד"פ) ותלחתב (23

.ו,בצ םיליהת (24

.דכ,דק םש (25

.ה"משת ורתי ש"וקלב הכוראב ראבתנ (26

.מ"כבו .ד,ו"לפ ר"קיו .ד,א"פ ר"במ - תישארב פ"ר י"שרפ (27

.דועו .(ךליאו 889 'מע) ונתשרפ ג"ח ש"וקל האר (28

.אי,כ אריו (29

.גי,כ ונתשרפ י"שרפ (30

.ה"ה א"פ ת"הוסי 'לה (31

.מ"ערב - א,הכ ב"ח (32

.התלחתב ה"ר (33

.התליחתב טבשב ו"ט תחיש (34

.גית 'מע תורגא צ"יול יטוקיל (35

.נ"שו .א"ער,המ תוכרב (36

.א"יפר ןירדהנס הארו .אכ,ס היעשי (37

.א,בצ ןילוח (38

.(י-ט,טכ) םיבצנ פ"ר (39

.בלקת'ב 'מע (ז ךרכ) תומש ת"הוא הארו .(דוסי ךרע םייוניכה יכרע) י"פ ג"כש (40

.תובותכ ףוס (41

.ג,ג"יפ .ז,ד"יפ ר"ב האר (42


אובי אלש ידכ תומצעה םע שממ דח אוהש תעדל ידוהי לע
קר ךיישש והעטישכ תיתימאה ותואיצממ וקתנל הצריו "רעקניגולק"ה
הזמ הטמלש תוגרדל

-לע םיבייוחמה םיניינעב הגהנהה התיה דציכ שחומב ואר הז ונרודב
דוסיהמ ודרפנ רשאכ ,הזב אצויכו "חצרת אל" ,ישונא לכש יפ
!"ךיקולא 'יוה יכונא"ד

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


!"םויה" אובל חיטבה ונקדצ חישמ


חישמ ינפל אובי והילאש חרכה שי םאה

תודוא םימעפ המכ רבוד ירה - הלואגה תודוא רשבל אב אל ןיידע איבנה והילאש יפ-לע-ףא
:ונקדצ חישמ ינפל אובי איבנה והילאש חרכה לכ ןיאש ם"במרה ןיד-קספ

תליחתבש םיאיבנה ירבד לש ןטושפמ האריי" :ם"במרה בתוכ (ב"ה ב"יפ) םיכלמ תוכלה ףוסב
הנה רמאנש . . איבנ דומעי גוגמו גוג תמחלמ םדוקשו ,גוגמו גוג תמחלמ היהת חישמה תומי
תומי תליחתב איבנה והילא אובי ם"במרה תעדלש ,ונייה ,"'וג והילא תא םכל חלוש יכונא
.ונקדצ חישמ תאיב ירחאל - חישמה

ינירה רמואה"ד ןידב (א"יה ד"פ) תוריזנ תוכלהב ם"במרה ירבד תא ראבל שי הז יפ-לעו
אל אהו" ארמגה ירבדמ ם"במרה ילכ-יאשונד תוישוקה עודיכ ,"'וכ אב דוד ןבש םויב ריזנ
אוביש ינפל תויהל הלוכי ונקדצ חישמ תאיבש קסופ ם"במרה יכ - "'וכ לומתאמ והילא אתא
.איבנה והילא

אובל לוכי היה דציכ אוה ץרתי ונקדצ חישמ אובי רשאכש רמול ךירצ ןיא - הז יפ-לעו
.אתיל ארקיעמ אישוק ם"במרה תעדל יכ - איבנה והילא אוב ינפל
(הגומ יתלב - 1312 'מע ,ג ךרכ ג"משת תויודעוותה)


והילא אצמנ ןכיה הנימ-אקפנ ןיא

,"רמ יתא תמיאל" ונקדצ חישמ תא לאש יול ןב עשוהי 'רש (א,חצ ןירדהנס) ארמגב אתיא
."ועמשת ולוקב םא םויה" ,"םויה" :ול בישהו

ארמגב רורב ןיד-קספ ונשי הז לע הנה - !?'וכו 'וכו "לומתאמ והילא אתא אל" ירה -
"ןירדהנס" דמולש ידוהיו ,םיניד קוספל - "ןירדהנס"ה לש םניינעש) "ןירדהנס" תכסמ
,וטושפכ - "םויה" אב אוהש חיטבה ונקדצ חישמש (!"דיא ןירדהנס א" אוה השענ ,יעבדכ
ונשיש רקיעה - 'וכו והילא אצמנ ןכיה ללכ הנימ-אקפנ ןיא ,ןכלו !"ועמשת ולוק םא םויה"
ולאל הנעמה םג הזו - "םויה" אב ונקדצ חישמש חטבומ זאו ,"ועמשת ולוקב"ד ןיינעה
!שממ - םויה אובי ונקדצ חישמש ןכתיי דציכ :םילאושש
(הגומ יתלב - 1159 'מע ב ךרכ ג"משת תויודעוותה)


"התיעב" קר הלואגה רשבמ והילא

רשאכ קר הז ירה - חישמ תאיב ינפל אובי איבנה והילאש בותכש המש םינורחאב ראובמכ
תושרדמ םנשי יזא ,"הנשיחא"ד ןפואב היהת הלואגה רשאכ לבא ,"התיעב" היהת הלואגה
.('וכ םיניינע המכ רפוס םתחה ץרתמ הז יפ-לעו) הז ןינעב תוקולח
(הגומ יתלב - 63 'מע א ךרכ מ"דשת תויודעוותה)


..."חרוט"ה לע םירתוומ

ירה ,"לומתאמ והילא אתא אל"ש ףאו . . תבשה םויב ,שממ דימו ףכית - ונל היהת ןכו
ףאד ,תבש ברעב ,(ב,גמ ןיבוריע) "אתא (אירבטב רבכ רזח ילואש) לודגה ןיד תיבל"ש ןכתיי
םירתוומ יאדוב ירה ,(םש ןיבוריע) "חרוטה ינפמ 'וכ תותבש יברעב 'וכ אב והילא ןיא"ש
.ץרתי יבשת חטב וז אישוק םג (רקיעו) דועו !חישמו והילא תאיב ליבשב "חרוט"ה לע לארשי
(611 'מע ךרכ ח"משת תוחישה-רפס)

רקיעה אוה השעמה


ןכתיי ,הרות יפ-לע הרבס םג
בוט-רציהמ אל הרוקמש


הרבסה הצצ הנושארל יתמ - הניחבה

,הזב אצויכו רחא ןיינעב וא הז ןיינעב קוסעל םיכירצ םאה - "תוקפס" םהל םילפונש שי
םישוע אלו ,'וכ םיננובתמו םיבשוחו םיבשוי - תיפוס הטלחה ידיל םיאב אלש ןמז לכו
.המואמ

הבושתה - 'וכו םירועישה תדמל םאה ,טבשב ירישעל תונכהב תקסע םאה :ותוא םילאוששכ
םאה ,ולצא וררועתהש תוקפסב תוננובתהו הבשחמב קוסע היהש ןוויכמ - עודמו !אל :איה
,"ףירח" ותויהלש םג המו .'וכו רחא ןיינעב קוסעל וילע אמש וא ,וילא ךייש ינולפ ןיינע
האלה ןכו ,יכפה ןוויכב תרחא הבשחמ דימ תלפונ ,וחומב תמייוסמ הבשחמ תלפונשכ ירה
עיגמו ,םיבכוכהו הנבלה םיאצויו ,המחה תעקוש ,םייתניבו (הרוא-ירעשב הכוראב ראובמכ)
...תוקפסהו תובשחמה םע ראשנ אוהו טבשב ירישע

ןיינעב קוסעל תונמדזה ודיל האבשכ - רחא ןיינעב קוסעל וילע אמש תוקפס ול םילפונ יתמ
!ינולפ

צ"הרה תודוא רופיסה יפ-לע - תילכש הנחבה ןיינעב ר"ומדא ח"ומ ק"כ רמאש המ עודיכו
:ליבאנרשטמ נ"מרה

רבד -לע ובבל תקוצמ הליגו םידיסחה דחא וילא סנכנשכו .לודג םוכס נ"מרה לביק םעפ
דיסחה קוקז וילא םוכסהש ותוארב ,הנה ,הפוחל ותב תא סינכהל ךירצשכ טרפב ,הסנרפה קחוד
ררועתנ - ךכ טילחהשכ דימ ,םנמא .ל"נה דיסחל ותתל ותעדב הלע ,לביקש םוכסל ןווכמ
המכל וקלחל םילוכיש העשב הב ,דחא שיאל הזכ לודג םוכס תתל יאדכ םאה ,קפס ונויערב
קלחל וא ,ל"נה דיסחל םוכסה לכ תתל) תורבסה 'ב ,ןכש ,טילחהל המ עדי אלו .'וכ תוחפשמ
קלחל הרבסהש הנקסמל עיגה תוננובתהה ירחאלו .תורשיו תוקדוצ - (תוחפשמ המכל םוכסה תא
אלא ,הז לע בשח אל םוכסה תלבק תעבש ,היארהו ,בוט-רציהמ הניא תוחפשמ המכל םוכסה תא
.ל"נה דיסחל םוכסה לכ תא תתל - בוט-רציה תצע יפ-לע - טילחהש ירחאל

הרקמבש ןכתיי ,'וכ השודקו הרותד לכשב םוקמ הל שי המצעלשכ הרבסה רשאכ םג :רמולכ
.ל"נכ ,וז הרבס ול הלפנ יתמ - הזל תוניחבהמו ,בוט-רציה תצע הניא םייוסמ

תוקיפס ול םילפונ - םייוסמ ןיינע רובע הקדצ ונממ םישקבמשכ :ןדיד-ןודינב ןבומ הזמו
ונממ שקבל ואבש םדוק) הז ינפלש העשב הב ,ינולפו ינולפ ןיינע רובע תתל ךירצ ילוא
אצויכ םיניינעב הז ךרד -לעו ...[הטורפ=] "עקפאק" וליפא ןתנ אל (םייוסמ ןיינע רובע
.ולא תוקפס ול םיאב ןיינמ הניחבה יהוז רשא ,הזב

םירתפנ ויה ,זאש ,"בר ךל השע" הנשמה תארוה תא םייקמ ךניא עודמ ,ול םירמואשכו
אוה ירה - "בר ךל השע" הארוהה םויקלו ול המ :הז לע ומע רבדל ךייש אל - 'וכ תוקיפסה
...!?בר ותונמל לכויש ונממ לודגש ימ אצמי ןכיהו ...[הלוגה ינב לכ לש ןבר=] ג"הבכשר
יתלב - 378-377 'מע 'ב ךרכ ,ז"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ז"משת אב תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ

יבר יצוצינ


לשמנו לשמ


,בר וניאש ןוויכ הרות יניינעב תלוזה לע עיפשהלמ טמתשמה
םיאבכה אובל שעמ רסוחב ןיתממו תרעוב הפירש האורל המוד
שקבמה גדכ והומכ ,םייוגל וישעמב תומדיהל שקבמה ידוהי *
םילפטמשכ * םימהמ ץפוקו השביבש םייחה-ילעבל תומדיהל
אפורכ הז ירה ,ינחורה שרושב לופיטמ םיענמנ ךא תואצותב
רורצ * חרק תועצמאב הלוחה לש ומוח תא ריסהל שקבמה
יברה לש ונחלושמ םילשמנו םילשמ


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

דחא לכבשו ,ויטרפו ויללכ לכב אוה קייודמש יאדווב ,לשמה הלישמה תמא תרותש ןוויכ"
הרותב לשמ לש וניינע תא יברה האור ךכ - "תחאו דחא לכל תיטרפ וא תיללכ הארוה םהמ
ח"לשת טבש שדוח יהלשמ יטרפ-יללכ בתכממ אוה ןאכ טוטיצהו ,תומוקמ המכב עיפומ ןיינעה)
. . קייודמש" ליחתמה -רוביד הרעהב םש ןייע ,529 'מע זט ךרכ תוחיש-יטוקיל -
.("ויטרפו

אלא ,םמצעל הכרב םיעבוק םה ןכש ,תודיסחה תרותב ואבוהש םילשמב קוסענ אל וז המישרב
.ומצע יברה ידי-לע ולשמנש םילשמב קר

"םימודאה םיעבוכה ילעב"ל ןיתמהל אל

(149 'מע ('ב) ןושאר קלח 'א"ישת תויודעוותה - םחנמ-תרות') א"ישת בשיו תשרפ תבשב
,םיטושפ םיניינעב םג היתווצמו הרות יניינעב ידוהי לע לועפלמ םיטמתשמה לע יברה רביד
םיניינע רובע םולשת םילבקמ םהש ןוויכש" ,דמלמה וא טחושה ,ברה לש ודיקפת והזש הנאותב
אל יכה-ואלב ולש רובידהש וא ,וניינע הז ןיא ,אוה לבא ,ךכל גואדל םה םיכירצ ,הלאכ
תרימשד הלועפה לועפל ידכו ..."ןלטב"כ וילע לכתסי הלהש הדבועה דבלמ - ותלועפ לעפי
ףיעסהו ןמיסה תוארהל לוכיו ,תבש תוכלהב יקבש ,אקווד ברה ומע רבדיש ךרוצ שי ,תבש
."טרפו טרפ לכל עגונב רוסיאה שרפתנ ובש ךורע-ןחלושב

:יברה רמא ךכ-לע

ןוויכ אובל םיהמהמתמ שאה יבכמו ,הפירש האורה םדאל - המוד רבדה המל לשמ
שאה יוביכש ןוויכ ,המואמ השעי אל אוהש ןעטי אל יאדווב ירה ...םינשיש
לדתשי אלא ...אקווד םימודאה םיעבוכה ילעב "שאה יבכמ" ידי-לע תויהל ךירצ
.הפירשה תובכל ותלוכיבש המ לכ תושעל ומצעב

"טנמלרפ"המ רושיא אלל הלצה

'ב ךרכ ה"משת 'תויודעוותה') ה"משת תבטב 'כב יברה עימשה המוד ביטומ תלעב תוסחייתה
ןוויכ םיבש םיגד המ . . םיה יגדכ םדא ינב ולשמנ" ארמגה ירבדל רשקב ,(1037 'מע
."םיתמ דימ תווצמה ןמו הרות ירבדמ ןישרופש ןוויכ םדא ינב ףא ,םיתמ דימ השביל ןילועש
."ןיבושח התימכ" - הרות אלל םייח ,רמולכ

תא דבאלו היתווצמו הרותהמ שורפל ול תפכא אלש ןעטיו םדא אובי רשאכו
הזב אצויכו ,קרוי וינב ןאכ) םלועה תגהנהב םיאור - ןלציל אנמחר ,וייח
אמע יאמ יזח קופ" - ל"זח ןושלבו ,הזכ םדאל םיסחייתמ דציכ (תומוקמ ראשב
."רבד

םוקמ לכב ירה - רהנה ךותל רשגהמ ץופקל ונוצרש זירכיו רשג לע ספטיש םדא
,וחרוכ לעב וליפא ,ונממ עונמלו ואינהל ידכ םיצמאמה לכ תא ושעי "ילמרונ"
וא "טנמלרפ"ב ץעייתהל שי הליחתש בושחי אל דחא ףא ...ומצע תא דבאל
םג ..."היטרקומדה יקוח" יפ-לע הזכ הרקמב גהנתהל שי דציכ "לוה-יטיס"ב
ןיינע קר הז ןיא רבד לש ותימאלש ינפמ םגו ...םדא לש וייחב רבודמש ללגב
,הנידמה יבשותל ,ותיב ינבל הקיזמה הלועפ םג אלא - דבלב וילא עגונש
.הלוכ הביבסלו

הלועש יפכ גהנתהל םדא לכ לוכי היטרקומד יפ-לעש הנעטל םוקמ אופא ןיא
ןיינע תודוא רבודמ (א) ירהש ,םייטרפה וייח חרואב ברעתהל רוסאו ,ונוצרב
הניא ידוהי לש ותגהנה ןפוא (ב) !םיבש םיגד תמגודב שממ וייחל עגונש
!ולוכ םלועל עגונה יללכ ןיינע םא יכ ,ולש ישיא ןיינע

םיגדהו ידוהיה

וילע עודמ" :ובילב רהרהמו ךובנ דמועה ידוהיל יברה בישה (1039 'מע םש) תונמדזה התואב
אלל םימיענבו בוטב תויחל אוה ףא לכוי אל עודמ - םדא ןב אוה םגש יוגהמ הנוש תויהל
"?יוג ותואכ ,הרות

ילעב ונא םיאור :ונעטיו ואוביש ,םיבש םיגד םתואל - המוד רבדה המל לשמ
ףא לכונ אל עודמ ,ןכ-םאו ,םימיענבו בוטב םייחו השביב םיאצמנש םיבר םייח
...!השביה לע תויחלו םיהמ תאצל ,םיגדה ,ונא

םידיקפת ףילחהל אל

עבשב םיבייוחמה) םלועה תומוא לש םדיקפת המוד וניא" יכ ,יברה (םש) ריבסמו ךישממ דועו
."לארשי לש םדיקפתל (חנ ינב תווצמ

םע ,םדאה ףוגב :םדא לכ לש ופוגב םידיקפתה תקולחל - המוד רבדה המל לשמ
חומל דחוימ דיקפת :םידיקפת תקולח וב תמייק - דחא םדא לש ףוג ותויה
ראשל עגונב הזב אצויכו ,םיילגרל דחוימ דיקפתו ,בלל דחוימ דיקפת ,שארבש
.ףוגה ירביא

,דחוימה ודיקפת תא אלממ רביאו רביא לכ רשאכ - ףוגה תואירב היולת הזבו
אל ירה ,רחא רביאל ךיישה דיקפת אלמל וילעש טילחי םייוסמ רביא רשאכ ןכש
אוה םרוג הז ידי-לע ,תאז דוע אלא ,הז רביאד דיקפתה יולימ רסחיש דבלב וז
!ולוכ ףוגה ילוחל

ירביא לכ לא םדה טשפתמ םשמו ,("שפנה אוה םדה") םד אלמ בלה :טוריפ רתיב
,םולשו סח רתויב ןטק דירו וב ץצופתי םא - ותמועל - חומה לבא .ףוגה
!שממ תושפנ תנכס הז ירה ,חומל םד תפיט סנכיתו

,ףוגה לכ לע טלושו לשומ תויהלו חומה לש ודיקפת תא ףילחהל הצרי בלה םא
,בירחי ךכב ירה - ובילבש תונוצרהו תוואתל םאתהב גהנתי םדאהש ,רמולכ
!הלוכ הביבסה תאו ומצע תא ,ןלציל אנמחר

:הלוכ הנידמהו ריעה תגהנהמ ,ףסונ לשמו

תרותו הריקח יניינעב שוח ילעב םנשיו הלכלכה םוחתב שוח ילעב םישנא םנשי
יניינע לוהינ לש דיקפתה תא ונתישכ ירה םידיקפתה תא ופילחי םאו .רסומה
,רסומה תרותב רסחיש דבלב וז אל ,רסומה תרותב וימי לכ קסעש םדאל הלכלכ
.ךדיאל הז ךרד-לע !יללכ ןברוח היהי תאז דוע אלא

םינבה ךוניח

ןושאר קלח א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') א"ישת תבטב 'ז שגיו תשרפ תבש תודעוותהב
לדתשהל - םירוהה לע תלטומה ךוניחה תבוח" :ךוניחה ןיינע לע יברה רביד ,(158 'מע (ב)
םניאש םיניינעמ םתוא עונמלו הרותה ךרדב םהיתונבו םהינב ךנחל םהב יולתה לכ תושעלו
:לשמ איבה ךכ לעו ."הרותה ךרדל םימיאתמ

םורגתש הלועפ תושעל דמוע ןטקה םדליש םיאורש םירוהל - המוד רבדה המל לשמ
דימו ףכית וזרדזיש יאדווב ירה ,םולשו סח ,וייח ימי לכ םומ לעב תויהל ול
המ לכ תושעל (ןמז רחאל תאז תוחדל רשפא ילוא חולב לכתסהל ילבמ)
עונמל ידכ ..."תומלוע ךופהל" דעו ,םינפואה לכבו םיכרדה לכב ,םתלוכיבש
!תאז

םיעגונה םיניינעב - ףוגה ייחל םיעגונה םיניינעב םירומא םירבדה םאו
!המכו-המכ-תחא-לע ,המשנה ייחל

'תורשקתה'ל לשמ

א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') א"ישת תנשב תודעוותהב יברה ריבסה ימשג לשמ יפ-לע
םתורשקתהב ץמוא ףיסוהלו תולעתהל םידיסח לע הבוחהו ךרוצה תא (161 'מע ('ב) ןושאר קלח
.םהב םג ופקתשי יברה לש ויתוילעש ידכ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כל

:אוה לשמה

הכילהה ןיא ,("ליגרה ךרד לע") הליגר הכילה ךלוהש םדאל םיוולתמ רשאכ
,רתי תוריהמב דעוצה חוכ לעב שיאל םיוולנ רשאכ בצמה ןכ אל .העיגיל תמרוג
אלו ,ץורל ליחתמ הלהשכ המכו-המכ-תחא-לע .ומע ךליל ידכ העיגיב ךרוצ שי
תאש רתיב חוכ תפסות השורד יזא ,הלודג יכה תוריהמב ותצורמב ףיסומש דוע
.וילא תוולתהל ידכ זוע רתיבו

תאש רתיב ץמוא ףיסוהל ךרוצ שי ,רתוי לודג יוליעב יברה לש ויתוילעב ףסונש לככ :לשמנה
.ויתוילעב תולעתהל ידכ ,וילא תורשקתהב זוע רתיבו

תימשג הסנרפכ תינחור הסנרפ

:רמאנ (43 'מע ,'ה ךרכ ב"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ב"ישת םירופ תודעוותהב

קפסל (ךכ לכ) הניא ותנווכש ,רחסמב קסועש םדאל - המוד רבדה המל לשמ
עגונב הז ךרד-לעו .רחסמהב חיוורי - רחוסה - אוהש אלא ,הרוחסה תא הנוקל
חוטב רשאכ םג ןכלש ,ולש חוורה ליבשב הזב לדתשהל ךירצש- תינחור הסנרפל
ןיב הזב קסוע אוה םא ןיב "םידוהיל דומעי הלצהו חוור"ש (תמאה אוה ןכו)
תונמדזהה תא (ץימחמ וניא יאדוובו) םיידי יתשב ספות אוה ירה ,ואל םא
םלועב וקלחו ותיב ינבו ומצע תא אוה הכזמ ךכבש ועדויב ,ומצעב הזב קוסעל
תרות איהש הרותבש "רואמ"הל דעו ,"רוא הרותו הווצמ רנ" םלצא ריאיש
.םיימשגה םיניינעב החלצהו הכרב םג ול ךשמות אליממ ךרדבו ,תודיסחה

!םיקעוצ - באוכשכ

ועבתש ימ תא ףקתו ונרודבש תונווייתהה דגנ יברה רביד מ"דשת ץקמ תשרפ תבש תודעוותהב
'ב ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה') ןונבלב הליתשו הרבס יעוריאב "הריקחה תדעו" תמקהל ומרגו
:(713 'מע

רבוד רבכ ירה - םירומאה םירבדה לכב תלעותה יהמ :הלאשל םוקמ שי ,הרואכל
הנעמה הנה - !?םירבדה וליעוה אל ןכ-יפ-לע-ףאו ,םימעפ המכו המכ וז חורב
:תוטשפב אוה ךכל

קעוצ ,הנטקה ועבצא תא ןיכסב םיכתוח רשאכש - אוה םדאה עבטש שחומב םיאור
תא טיעמת וז הקעצש התא בשוח יכו :ותוא םילאוש רשאכו .באכ בורמ אוה
אוה .ותקעצ ידי-לע עשוויש בושחל "שפיט" אל אוה .הלילשב בישמ - ?באכה
- רתוי רומח הרקמ תודוא רבודמ רשאכו ,ךכו ךכ ןפואב הזב לפטל שיש עדוי
אלל) ולש הנושארה הבוגתה ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא .הזב אצויכו ,אפורל אורקל שי
השענש ךתח תודוא רבודמש ןוויכמ - רבדה םעטו ,הקעצ - איה (ןובשח לכ
.ול באוכה רבד ,ולש ועבצאב

!טושפו ןבומ - יברה םייס - לשמנהו

תופורתב שומיש

ןמ ורטפתי םייתדה םירשהש עבת יברהו ,"ידוהי והימ" תשרפ שדחמ ל"שת תנשב הררועתהשכ
וז ותשירד לע יכ תודעוותהב ריכזה ,("רטסינימ דלונ אל םדא םוש ףוס ףוס") הלשממה
,ןויצב בשויה םעה לש לארומה לע רומשל שי יניצר בצמב םיאצמנ ונאש רחאמ :ץורית אצמוה
.רטפתמ רשש ךכמ תושק םשרתהל לולעה

:השק הלחמב הלוחמ לשמב יברה ביגה ךכ לע

,הזמ רתוי אלו הלחמה יופירל הצוחנה הדימב קר תופורתב אפורה שמתשמ עודיכ
לולע ונממ תרתוימ הנמש ,ליגר יתלב רמוחמ ללכ ךרדב תבכרומ הפורתה ןכש
הלחמב הלוחה יורש דוע לכש ,אפורה יפלכ ןעטיו והשימ אופא אובי .קיזהל
,ךכ הז ןיאש ןבומ ...ףולחת הלחמהש רחאל קר ,הפורתה תא ול תתל ןיא ,השק
תא תוחדל םיצור ןאכ ףא !הלוחה תא אפרל תנמ לע קר תנתינ הפורתה ןכש
וניאש ימ םג םושרל טלחוהש ינפמ ,הברדא .לארומה הלעיש רחאל דע האופרה
!לארומה הלעי - רבדה ןקותישכ ...ידוהיכ ידוהי

הלחמה ינמיסב אל ,שרושב לפטל

ןוקית-יאמ הרישי האצותכ עריאש יגארט עוריא יפלכ לשמ ותואב ביחרהו יברה ףיסוה ךשמהב
תביס ירמגל היולגו הרורב ונניינעב" ,יכ ורמואב תורישי ךכ לע עיבצה יברהו ,קוחה
:רמאו ."רבדה

םהש םימוטפמיס הלחמ לכב שי :הזל ךשמהבו ,אפורו הלוח לש לשמ ןתינ ליעל
םימוטפמיסב לפטל תותפתהל לולע חלצוי-אל אפור .םיימינפ םימרוג לש תואצות
ןכו ,לוכאל וחירכי - ןובאית ול ןיאשכ ,חרק ול ןתי םוח הלוחל שישכ .םמצע
ןיא ונניינעב .םימרוגה ירחא רוקחל שיש אלא ,ךרדה וז אלש ןבומ .האלה
ןיינעה ליחתה יתמ קודבלו הנשה חול תא חותפל יד ,תורתוימ תוריקחב ךרוצ
.תונלבחה תפרחה הליחתה ,ותמועל ,יתמו ,"ידוהי והימ" לש

רישעת איה 'ה תכרב

הדבועהש (371 'מע ,אל ךרכ תוחיש-יטוקיל) יברה ראבמ "השעת רשא לכב" 'ה תכרב ןיינעב
הגהנהש ה"בקה הצרש םושמ קר אוה ,("השעת רשא") םדאה תיישע השורד 'ה תכרב תלבקלש
יכרדב היישע ,עבטה ישובלב ולא "םיסינ" שיבלה ןכלו ,עבטה ידי-לע רובעת וזה תיסינה
הלעמלד העפשהל ירמגל ינוציח "שובל" קר איה וז היישע לבא ."השעת רשא לכב" - עבטה
.(עבטה ןמ הלעמלש 'יוה םשמ הרוקמש)

רבדה המל - "רישעת איה 'ה תכרב"ד ןיינעה תא יעבדכ שיגרהל ילבמ ולש קסעה תא בישחמהו
השוע וניא לבא ,ףסכ םהב חינהל םיסיכ תריפתב שפנ תעיגיבו ץרמב קסועה םדאל ?המוד
.ומצע ףסכה תגשהל קסע יניינעב

הליחת םיקרוז המ

ק"הלב תוחנה דעו י"ע הנושארל העיפוה החישה תמישר) ז"טשת תומש תשרפ תבש תודעוותהב
:הבחרהב לשמנה תא ראיבו עודי לשמ יברה ריכזה ('י ףיעס ,הנשה

"הרעס חור" הנשי רשאכש ,ןבומו ,רעוס םיב הניפסל לשמנ םלועה תוללכ
תילטה תא שארל לכל "ךילשהל" לכשב םוקמ םוש ןיא - עובטל םידמועו
.ןיליפתהו

אלא ,ןיד יפ-לע בויח םהש י"שרד ןיליפתב אקווד ואל אוה הז ןיינעש ןבומו
אבר אשומישד ןיליפתב ןכו ,םת-ונברד ןיליפת ,רודיה דצמ םהש ןיליפתב םג
.הזל םיכיישה הלאל - ד"בארדו

- "ןיליפתל הלוכ הרותה לכ השקוה"ש - הרותה יניינע לכל עגונב אוה ןכו
לש םיניינע שיו ,(י"שרד ןיליפתכ) ןיד יפ-לע םהב םיבייוחמש םיניינע שיש
"םיכילשמ" .'וכ םיישק לש בצמב רשאכו ,('וכו ת"רד ןיליפתכ) רודיה
םא ןיבו בויח לש ןיינע והז םא ןיב ,ינחור ןיינע לע שארל לכל םירתוומו
יניינע לכש ,חיכומ הז ירה - (רודיההל ךיישש ימל) רודיה אלא הז ןיא
היפכ לש ךרדב אלא ,("קאמשעג") תובירעו תומיענ ךותמ םניא תווצמהו הרותה
ןיא הז ידי-לעש דבלב וז אלש ,תאז דועו ."םהייח תא וררמיו" תניחבב
השק הדובעב") רתוי דוע םירבגתמ םיישקהש ,הברדא אלא ,'וכ םיישקהמ םירטפנ
,ףקותב םידמועו םירתוומ אל רשאכ - אסיג ךדיאלו ;("'וג םינבלבו רמוחב
.'וכ םיישקהו דובעשה םילטבתמש ,"םכיתולבסל וכל" השענ יזא

...לארשי ומשש דלימ לשמ

,ןופלד ףסוי-בקעיו השמ-ריאמ ,קחצי :םיחאה ידי-לע ש"ת תוחישה-רפס ספדנ ז"שת תנשב
הבו שידייב הדות תרגיא םהל רגיש ,ת"הק להנמכ ,יברה .ה"ע המלש 'ר םהיחא תמשנ יוליעל
.רפסה תספדה תואצוה ןומימב םקלחב הלפנש תוכזה לע דמע

ךירצ ינניאש ינבשוח" (בכר-אכר 'מע 'ב ךרכ שדוק-תורגיא) יברה בתכ תוכזה םצעל
."ביחרהל

.תורחא תובר תווצמל האוושהב ןאכ שיש תחא הלעמ רבד ריעהל ינוצרב םנמא
ורואיב יפל - ןכש הזה-םלועב ונניא תווצמה בור לע רכשהש םירמוא ונימכח
הזה םלועהש ידכמ ידימ הלענ רכשהש - 'ג ןמיס שדוקה-תרגיאב ןקזה וניבר לש
.וליכהל לכוי

םע ביטיהל םניינעש תווצמ שי לבא . . תווצמה בורל עגונב אוה רומאה
םימשל בוט :תולעמה יתש תא םהב שי רמולכ .הזה-םלועב ןאכ םירחא םישנא
ונניאש=] תווצמה לש ןושארה גוסה לעש רכשהל ףסונב ירה יזאו ,תוירבל בוטו
.הזה םלועב םג רכש ,הדימ דגנכ הדימ ,םג םילבקמ ,[קיתעמה .הזה-םלועב

ונכותש רפס םישנא יפלאל םתאבה ,תוחישה-רפס תספדהל םכתרזע ידי-לע םתא
תא אוצמלו עפשומ תויהל ,םהמ בושח קלחל ,עייסי רשאו ,תובוט תודמו הרות
.הזה-םלועב תויעבל תובושתו המיאתמה ךרדה

םהיתוריפ" םג "אבה םלועל ןרק" לע ףסונ ,ומע איבמ הז ןיינע ירה ןכלו
.ינחורו ימשג בוט בורו "הזה םלועב

:ףלאמ לשמ תועצמאב רבסה יברה ףיסוה בתכמה תמיתח ירחא

םלועה לע לשמש לודג ךלמ :לשמ תועצמאב בתכמב ליעל רמאנה תא ןיבהל ןתינ
אצמתש ,ךממ יתשקב :ול רמאו לארשי םשב דלי שגפו ונומראמ םעפ אצי ולוכ
אולמב רתכה היהי ילש לבויה גחבש ידכ ,ילש רתכה רובע תומיאתמ םינבא
תא איבהו אצמ ,ויקחשמ תא בזע ,המישמה תא עציב לארשי .ורדהו ויפוי
יגיגחה דמעמבו ,רתכל םינבאה תא ומיאתהו וצביש םיחמומ .תושקובמה םינבאה
.ויפויל וממותשה לוכה רשא רתכה תא ךלמה שבח

םרה דיקפתב רשל ךלמה ידי-לע הנמתי לדגי רשאכ - עבקנ דליה לש ורכש
.רתויב

:תוכבל לחה אוה .ךכל תדעוימה העשב ולש לכואה תא לארשי אצמ אל תרחמל
.רחאתת אל יתחוראש גאוד ונניא ךלמהו ,ךלמל תובוטה םינבאה תא יתאצמ ינא
.ךלמל הנשמל ותונמתה אוה ,הכז ול יתימאה רכשהש ןיבה - לארשי לדגשכ
.ןבומ לשמנהו

תא שקיב ךלמה :תווצמבש ינשה גוס לע לשמ - [בתכמב=] רמאנהל ךשמהבו
תא בזע לארשי .לכוא - ךלמה לש - וינבל ןתיו ,תישיא הבוט ול השעיש לארשי
ךלמ תשקב תיישע לע ףסונ ,הז רכש ןכל :ךלמה תשקב תא עציבו ויקוסיע לכ
לכוא םילבקמ םירחא רשאכ בער דצב דומעי אל לארשי םגש אוה םיכלמה יכלמ
!רורב בוש לשמנה ,ןחלושב בשוי אוה ףא אלא ,ותולדתשהמ האצותכתודיסחה ינייעממ


ורתי תשרפ


(ב,כ) םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא ךיקלא 'ה יכנא

.עבטהמ הלעמלש תוקולא תניחב ,דחאכ היהיו הווה ,היה - 'יוה

.עבטב תשבולמה תוקולא תניחב ,'עבטה' היירטמיגב 'םיהל-א' - ךיקולא

לכ לש וחוכב ךכ םושמו .עבטהמ הלעמלש 'יוה - אוה ידוהי לכ לש עבטה - ךיקולא 'יוה
רשא" - עבטה דצמ םיאבה םירצמה לכ תא ץורפלו םיבוכיעהו תועינמה לכ לע רבגתהל ידוהי
."םירצמ ץראמ ךיתאצוה
(213 'מע ז"שת םירמאמה רפס)

* * *

וז הניחבו .םש וא ראות לכמ הלעמלש ,ךרבתי ותומצעו ותוהמ לע הרומ "יכונא" הלימה
.ךתויחו ךחוכ ,ךלש הקולא ,"ךיקולא" השענש דע לארשי תומשנל תכשמנ

העפשהו הכשמה תדרוהל םישורדה םיבלשה תעבראל זמורה ,'יוה םש ידי-לע תכשמנ וז הכשמה
תלבק - הנורחא 'ה ,הכשמה - 'ו ,תוטשפתה - 'ה ,םוצמצ למסמ 'י :הטמל הלעמלמ תיקולא
.הכשמהה
(ג-ב 'מע זס ףד ,רוא הרות)


(ג,כ) ינפ לע םירחא םיקלא ךל היהי אלרבועה יכ ,"םירחא םיהלא" םיארקנ תונוועהו םיאטחה - "םירחא םיקולא ךל היהי אל"
;ארחא-ארטסו הפילקמ אוהש ,רוגיטק ארוב הריבע

רמאנש ומכ ,ןוילעה םינפ תניחבב אוה ,לארשיל ריאמה יקולאה רואה יוליג - "ינפ לע"
תא תומטמטמ ןהש יפל הז יוליג תוענומ תוריבעה ."ךילא וינפ 'ה ראי" ,(הכ,ו רבדמב)
םכיתונווע" ,(טנ היעשי) ביתכדכ ,ושפנ לע הלגתמו הרוש יקולא רוא ןיאו ,םדא לש וביל
."םכיקולא ןיבל םכיניב םילידבמ ויה
(ד,בע ףד וניזאה תשרפ הרות-יטוקיל)


(ג,כ) םירחא םיקלא?"םירחא םיקולא" ערהו האמוטה תוחוכ וארקנ עודמ

תא ךילשמש ,ואנושל רבד ןתונה םדאכ ,השודקד "םיירוחא" תניחבמ אוה םתויחו םתקיני יכ
םהילע הפיקמ איה אלא ,שממ םכותב תשבלתמ הניא וז תטעומ תויח םגו ;ופתכ ירוחאמ רבדה
.(הניכשה תולג דוסב) םכותב 'תולג' תניחבב איהו הלעמלמ

רחאמ יכ .ה"בקה לש ותודחאב הריפכו שממ הרז הדובע םתויהל ,"םירחא םיקולא" וארקנ ןכל
,ה"בקה תשודק יבגל ללכ םילטב םניא ,םכותב 'תולג' תניחבב איה השודקד תויחו רואש
."דוע יספאו ינא" רמול םמצע תא םיהיבגמ םה - ךפיהלו
(בכ קרפ אינת)


(ו,כ) םיפלאל דסח השעו,םוצמצ רחא םוצמצו הגרד רחא הגרד ,תוגירדמ יפלא ךרד ךשמנו דרוי הלעמלמ עפשומה דסחה
.ןותחתה הזה םלועל עיגמ אוהש דע

ד"וי - איה "ף"לא"ה תרוצ יכ .ף"לא תוא ונייה ,'םיפלא' תביתב זמורמ הדיריה רדס
.הטמלמ ד"ויו ,עצמאב (הכשמה) ו"או ,הלעמלמ (םוצמצ)

ךכ-רחאו ,הלעמלד 'י - אקווד םוצמצ ידי-לע האב ,ו"או תואב תזמרנה 'הכשמה'ה ,רמולכ
.הטמלד 'י - רתוי דוע הכומנ הגרדל תדרל לכותש ידכ ,הכשמהה תמצמטצמו תרזוח
(ג 'מע טס ףד ורתי תשרפ רוא-הרות)


(וט,כ) תלוקה תא םיאר םעה לכו

(אתליכמ) הארנה ןיעמושו (עמשנה) ןיאור

תעידי' לע הרומ העימש וליאו ,'תוהמה תגשה' ,תישחומ הגשהו הנבה לע הרומ הייאר
.ותואיצמ םצע תא אלא רבדה תוהמ תא הגישמו תספות הניאש הנבה - דבלב 'תואיצמה

,'תוהמה תגשה' תירשפא הרותבש הלגנה קלחב .הרותה תוימינפל הרותד הלגנ ןיב לדבהה והז
םיינחור םיגשומב ןד הרותבש דוסה קלח וליאו ;םיישחומ םיגשומו םירבדב הנד איה יכ
.דבלב 'תואיצמה תעידי' תירשפא םהבש ,םיטשפומו

,םלענו רתסומ היה הרותבש הלגנה קלח .םיכופה םירבדה ויה הרות ןתמ תעשב םלואו
דוסה קלח וליאו .םהב תזמרנ הרותה לכשכ ,דבלב תורבדה תרשע ונתינ יולגב ירהש ,'העימש'
לע 'ה דרי הרות ןתמ תעשבו ,'הבכרמ השעמ' םיארקנ הרותה תודוס ירהש ,יולגב היה הרותבש
!הנוילעה 'הבכרמ'ה םע יניס רה

,דבלב 'עמשנ' אוה ללכ ךרדבש רבדב תישחומ 'הייאר'ל וכז לארשי - "עמשנה ןיאור" והז
.דבלב 'העימש' םהל התייה ,'הארנ' אוה ללכ ךרדבש הרותה קלחב - "הארנה ןיעמושו"
(150-149 'מע ,א קלח תוחיש-יטוקיל)


לע ותארי היהת רובעבו םיקלאה אב םכתא תוסנ רובעבל
(זי,כ) םכינפ

(י"שר) המרה ןושל :תוסנ

רתויב תילענ הגרדל םתולעהל ,התיה םידיפלבו תולוקב הנווכהש ,לארשי-ינבל ריבסה השמ
."םכינפ לע ותארי היהת רובעב" - ךרבתי 'הל האריו תולטבתה לש
('ד 'מע 'ע ףד רוא-הרות)


ךימלש תאו ךיתלע תא וילע תחבזו יל השעת המדא חבזמ
(אכ,כ)

:רמוא ןקזה ונבר

,םהילגרב התוא ןישד לוכהש וז המדאכ ,לוטיב לש חבזמ - "יל השעת המדא חבזמ"

,ךלש תוילעה - "ךיתלוע תא וילע תחבזו"

.ךלש תויומלשה - "ךימלש תאו"
(564 'מע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


הלדבהב סוכה תזיחא

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ


זוחאל ךירצ םימשב ינימ ארוב תכרב תעשב" :אתיא ,ןקזה ר"ומדא רודיסבש ,'הלדבה רדס'ב
,ונימיב סוכה זוחאל ךירצ שאה ירואמ ארוב תכרב תעשבו ,ונימיב םימשבהו ולאמשב סוכה
."הלדבה תכרבב ונימיב סוכה זחאיו רוזחיו ,םיינרופצב טיבי ךכ-רחאו

רוקמ איבמו .ושדוק-די-בתכמ הקתעה יפ-לע ןקית וז ןושלש ,ג ק"ס ב"לפ ללוכה רעש הארו
המתש אלא ,[טמק 'יס תוכרב יכדרממ ,דכר 'מע םילשורי ןוכמ תאצוהב] ל"ירהממ םירבדה
תכרב רחאש ןבומ" םירבדה תועמשממש ,םייסו .םיינרופצב הטבהה ל"ירהמב הרכזנ אל עודמ
."םיינרופיצב טיבמו ולאמשל סוכה ןתונ שאה ירואמ ארוב

םג םשו] ו"ס וצר 'יס י"בה ךורע-ןחלושב האבוה ,םימשבה תכרבב לאמש דיב סוכה תזיחא
םש לבא] ג"ס צחר 'יס א"מרב ,רנה תכרבב סוכה תזיחאו .[לאמשב סדהה זחוא ןפגה תכרבבש
קרו ןימיב היהת הכרבבש שריפ ג ק"ס רוטה תהגהב הלודגה-תסנכ-יריישבו ,"לאמש דיב" בתכ
ראשיתש בתכ ומ ק"ס ח"הכו ז"טס ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלושב לבא ,לאמשל וריבעמ הטבהל
.[ולאמשב

:סוכה תזיחא ימעט

רתוי לבא ,ןלהלד 'ב ןידל ונייצ ל"ומהו "ןימיב זוחאי הווצמ לכ" ל"נה ל"ירהמ ןושל (א
קר ךייש הרואכל הז םעט לבא .ב"ס א"נרת 'יסב בלולב ומכ ,הווצמה ףוגל ותנווכ תיארנ
.סוכה תייתשבו ןפגה תכרבב

.ד,ור ע"וש פ"ע זט,וצר ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלוש - ןימיב וזחוא וילע ךרבמש רבד לכ (ב
וב תושעל" םג ףיסומ ד"ס ט"פ ןינהנה תוכרב רדסו ח"ס םש ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלושבו
.םימשבהו רנה תכרב ןמזב ךייש וניא הרואכל הז םעט םג ."הווצמ

תוכרב לכ תאש ןוויכ ראבמ (א,דנ םיחספ ארמגה פ"ע ,ל ק"ס וצר 'יס) הרורב-הנשמה (ג
."סוכה לע ןרדוס" הלדבהה

םגו םלועה גהנמש בקעי-תנשמה תהימת איבמ (ג ק"ס וצר 'יס) 'הרות לארשי גהנמ' רפסבו
ןיששוחש ןעי רשפאד בתכו ,ןחלשה לע סוכה םיחינמו הזב םידיפקמ ןיאש םיקידצו םילודג
םייח-רוקמהמ איבמו .הכרבה ןווכי אלו ,הזב דירטו לאמשב ספותשכ ןייה ךופשי אמש
סוכה םיחינמ ויה וימיב רבכש המ לע ריעמש ,תוכלה רוציקב הז ןמיס (ריאי-תווח ח"מהעבל)
רדס] ץ"בעי רודיסב םלועה גהנמל ךמס תצק אצמו .רנה וא םימשבה תכרב תעשב ןחלושה לע
בותכש המד ובתכש [ז"טס] ןחלושה-ךורעבו [איקתת 'מע ,לוכשא תאצוהב - ג"ס הלדבה
.וירבד ןאכ דע .ןחלושה לע חינהל רשפאו ,אקווד-ואל אוה לאמשב סוכה לוטיו ךורע-ןחלושב

תא קר זחא םימשבה תכרבבש ,ואידיווה ימוליצב םג הארנכ ,ונרוד אישנ יברה גהנמו
.45 'מע 'ךלמ יגהנמ' םג האר) המואמ זחא אל 'שאה ירואמ' תכרבבו ,וידי יתשב םימשבה
.(64 'מע 'ק"ש יגהנמו תוכילה טקל'

?םיברל הארוה איה םאה ןכו ,הגהנהה םעט תא ררבל ךירצו
תורעהו תובוגת


םינוש םיניינע


הכונח תורנב תוקד םישימח רועיש

50-ד רועישהד ע"יז ר"ומדא ירבד בשייל א"טילש ןיורב ברה בתכ (15 'מע) ג"פר ןויליגב
אוהש ,ןקזה ר"ומדא רודיסבש םיבכוכה תאצ דע המחה תעיקשמ תוקדה ןובשח לע ססובמ תוקד
לבא ,תוקד 24 אוהש לימהש ,ינהמתו .לארשי-ץראב םיוושה םימיב תיארנה העיקשמ תוקד 24
שי ריפש ןכ-םאו ,רצק םויהש הכונח ימיב טרפבו ,תוקד 18-מ רתוי אל םה לימ יעבר אתלת
.ארמוחל תוקד 2 לש לוגיעב תוקד 50
קרב-ינב ,זוזאמ ריאמ ,ט"ס ן"מאנ


שדוק-תבש ברעב לחש 'לטינ'

.הנשה לחש יפכ ,שדוק-תבשב 'לטינ' יגהנמב םיגהונ ןכא םא םילאוש יתעמש

ש"נא םיגהונש יפכ ,ליגרכ 'עובשה חול' רודמל אשונה תא הסינכהש תכרעמה הקדצ ןכאו
אלש לבח ךא ,דואמ דע םהיתואגח וברש (ק"הראב טרפבו) וז הנשב דחוימבו ,םינשה לכ לעופב
.הזל רוקמ ונייצ

לאירבג -יעטנבו .ל"צז מ"ירה ישודיח לעב ק"הרה םשב תאז איבמ קת 'מע םיגהנמה ימעטבו
ןיריבעמ ןיא ףאש ל"צז גרובנזיולקמ ק"הרה םשבו ,רבד אמע ןכש איבמ דסר 'מע הכונח
םנמא) .'ותעב רבד' חולב תויוגייתסה אלל אבוה ןכו .םוגרת דחאו ארקמ םיינש הרדסה
םוי רבד' חולבו ,שדוק-תבש תדועסב 'הרות' ורמא רוגמ 'לארשי תיב'ה ןכו אזלעב יר"ומדא
.(הנשה ירמגל ןיינעה טמשנ אזלעב לש 'ומויב

םילשורי ,ןמצרווש ךלמילא


"האופרל היהיש ןוצר יהי"

הכלה יניינע רוריב' רודמב ,20 'מע (ט"נשת םיטפוש 'פ) ד"סר 'תורשקתה' ןויליגב
ח תרבוח 'תומישר') קדצ-חמצה הרוהש יפכ "האופרל היהיש ןוצר יהי" תרימאב ונד ,'גהנמו
.(11 'מע אפק תרבוח .5 'מע

(ילגנא-ירבע) 'תוליפתו תוכרב רדס' ןוכרבב ספדנכ ,םיברל השעמל הארוה וזש תעדל בושח
,הז 'ןוצר יהי' עיפומ םש .ג"שת ףרוחב 'ךוניח יניינעל זכרמ'ה ידי-לע רואל אציש
,םש 'תורשקתה'ב םירכזנה ןכמ-רחאלש חסונה אללו חסונה לכ אלל ךא ,"יל" תבית תפסותב
רבד לכל תאז ביחרה א"גמהש ,םד תזקהל רשקב) לר 'יס ע"ושוט ,ם"במרה ,ף"ירה פ"ע
.(האופר

יל היהיש ןוצר יהי' :רמוא ,האופרל רבד התוש וא לכואש םדוק" :איה םש הארוהה
הנעמ קתענ ,(161 'מע ,ז"נשת זומת א"י ,ןמכייר) 'הרושת' תורבוחמ תחאבו ."'האופרל
רוקמה המ ל"נה לאש ונניינעב .וז תרבוחל ה"ע ץ"כ סחניפ-השמ 'ר ח"הרה תורעה לע יברה
.הפורתה לע הנורחאו הנושאר הכרב םיכרבמ יתמ טרפל שיש ריעה ןכו ,הז 'ןוצר יהי'ל
.[הז טוריפל סנכנ אל ןכלו ,ןוכרב=] לרע'צנעב םא-יכ ךורע-ןחלוש הז ןיא" :יברה בישהו
."קדצ-חמצה תארוהכו [תאז ול הרוהש אוה ,צ"יירוהמ ר"ומדא=] ש"דא ק"כ

םילשורי ,ןינקעו םולש

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


ורתי תשרפ ,שדוק-תבש
טבשב ב"כ

ר"ומדא ק"כ תב ,(ח"משת) ה"ע 1אקשומ-היח תרמ תינקדצה תינברה תוקלתסהל הנשה םוי
.2ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תשאו ,ע"נ צ"יירוהמ

,להקה דמוע האירקה תעשב .4ןוילעה םעטב תורבדה תרשע תא םיארוק 3הרותה-תאירקב :תירחש
.5הרותה-רפס לא וינפו

.6(ו היעשי) "התבצמ שדוק ערז . . תומ תנשב" :הרטפה.תורחא תופשב תמתוח התיה רשאכ םג ,םותחל הליגר התיה םג ךכו 'איסומ' תינברל אורקל ויה םיליגר (1
. שדוקה תדובע') 'אקסומ' ואטביש עמש אל םלועמ ךא ,תינמי ן"ישב 'אקשומ' םג הל וארק םימעפלש בתכ יברה
.(ש"ייע ,סק-חנק 'מע ןיול 'יש רעבוד-םולש 'ר ח"הרהל '.

ךב' סרטנוקב הזמ תוארוהו המשב םיזמר הארו .249 'מע (א"שנת ,הפיח) 'תוכלמ תרטע' 'סב - היתודלותמ (2
.דועו ,344 'מע ב"ח ב"נשת'ה תוחישה-רפס ,'לארשי ךרבי

םגו ,הנשה לכ ת"הרקד חסונהמ הנושה םימעט-חסונב וז 'פד תורבידה תרשע תא הרותב ארוק היה ז"הדא (3
-חמצה ר"ומדא ןב ש"ברה ק"הרהל תאז דמיל אוה .וינב לכ םג וגהנ ןכו ,ןנחתאו 'פד תורבידה תרשעד חסונהמ
םג הארו ,459 'מע ב"ח םירוביד-יטוקיל) ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ יחא א"זרה ק"הרהל תאז דמילש ,קדצ
.(1070 'מע ד"ח ז"הדא תודלות

,ד"בח גהנמ וניא תורבדה תרשעל הרותל תולעל ארתאד-ארמה תא אורקל גהנמה יכ ףאש ,יברה רמא ז"משת תנשב
,הרות פ"ע רומג בוח אוה וז היילעב םינברה דוביכ ירה ,םינברה לש םפקות לע רערעל םיסנמה שישכ לבא
.(ש"ייע ,490 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה) "אנאסמד אתקרע" תמגודכ

ארוק דיחיה וז העדל םגש ,קספ םש ע"ושבו .א"יס דצת 'יס ז"הדא ע"ושב הנורחאה העדכ ,ד"בח-ללוכ חול (4
.(הרותה לכבכ ,קוספב קוספ םגרתמו) .ןותחתה םעטב ('דכו םוגרת דחאו ארקמ םינש) ומצעל

אבוה אל דצת 'יס ז"הדא ע"ושבש תורמל תאז .ד"בח-ללוכ חול .31 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (5
,םיקודצה תמוערת ינפמ (גסר 'יס ואלב תרודהמ ,ם"במרה תבושתב) ששחה ללשו ;ואיבה םש שובלב יכ םא ,גהנמה
-תורגיא ת"ושבו .וניניב םייוצמ םניאש ןוויכ (א,בי תוכרב יפ-לע) הרותב תובותכ תורבדה תרשע קרש ורמאיש
א"דיחהו .תועטל םוקמ ןיא 'קזח'בו םיה תרישב םג םידמועש ןוויכש בתכ (דוד ר"גה ונב םשב בכ,ד ח"וא) השמ
םירפא-ירעש הז ןיינעב הארו .וז האירקב ןידמוע ןיא ל"ז י"ראה יפ לעש בתכ ,(ה תוא ז 'יס תמא דודל 'סב)
טכ 'יס א"ח תעד הווחי ת"וש .וכש 'מע הכלהב םידעומה .םש םימחר-ירעשו םירעש-יחתפבו זל ףיעס ז רעש
.דועו

.ד"בח-ללוכ חול .33 'מע םיגהנמה-רפס (6זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il