- ט"פר - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה טבשב ח"כ * םיטפשמ 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול שדקמה תכאלמ תודיסחה ינייעממ


ןאכ שקה םימדוק תונוילגלתוכלמ רבד


יוליג תכשמהל לגוסמ ןושאר-רדא
'תומצע'ה


ודי-לעש ןושארה 'םוצמצ'ה ןיינעל הרושק חריה רוא תמיגפ
ןוויכ * םיאטחה ידי-לע ,הטמל רואה ןורסחל םוקמ ןתינ
הז ירה ,הנבלה תנש ןורסח תא אלממו םילשמ רוביעה שדוחש
תעדה ץע אטח ןוקיתל םג אליממו ,חריה ןוקיתל םג זמור
ךשמוי ןוקיתה רחאלש ,וז הדיריב הנווכה * םיאטחה תוללכו
ק"כ תחישמ * 'םוצמצ'ה םדוק היהש הזמ רתוי דוע הלענ רוא
ונרוד אישנ ר"ומדא


אוה םהמ הזיא הריקח שי ,ינש רדאו ןושאר רדא הב שיש (וז הנשכ) רוביעה תנשל עגונב
.1רוביעה שדוח ,ףסונה רדא אוה םהמ הזיאו ,ירקיעה רדא

רדא בתוכ ןושארה רדא אינתד" - 2הדוהי 'רו ריאמ 'רד אתגולפהב רבדה יולתש רשפאו
,םתס בתוכ ןושארה רדא רמוא הדוהי 'ר ,ריאמ 'ר ירבד ,םתס רדא בתוכ ינש רדא ,ןושארה
."ןיינית בתוכ ינש רדא

,םירופה ימי םיגגוח ינש רדאב ,יכ - ינש רדא אוה ירקיעה רדאש רמול רבתסמ תוטשפבו
םירופ קר הז ירה ןושאר רדאב ןכ-ןיאש-המ) 3םינויבאל תונתמו תונמ חולשמ ,הליגמ ארקמב
רסח הטושפ הנשבש ,אצמנ ,רוביעה תנשב ףסונה שדוחה אוה ינש רדאש רמאנ םאו ,(4ןטק
,ירקיעה רדא אוה ינש רדאש ,רמול ךירצ ןכ לעו ,םירופה ימי םיגגוח ובש ירקיעה שדוחה
םירופל עגונב אלא וניא הטושפ הנשב ןורסיחהו) ןושאר רדא אוה רוביעה תנשב ףסונה רדאו
.(םירופה רקיע יבגל לפט אוהש ,ןטק

ןכות ראבל שי - רוביעה שדוח ,ףסונה רדא אוהש ,ןושאר רדא םיכרבמ תבשב ונדמועבו
.רוביעה שדוחבש תדחוימה הלעמהו ןיינעה

תוכלה שירב ם"במרה ראבמש יפכ - וטושפכ רוביעה ןיינע ןכות הליחת םידקהל שיו
:שדוחה-שודיק

-שלש איה המחה תנש" ירהש] םוי רשע-דחאמ בורק - הנבלה תנש לע המחה תנש הריתי המכ"
היהי . . שדוח רשע-םינש היהת םא הנבל לש הנש"ו ,"תועש ששו םוי םישישו השמח תואמ
אצמנ" ,"םיקלח םיעבשו השישו תועש הנומשו םוי םישימחו העבראו םוי תואמ-שלש הללכ
,[5"םיקלח העבראו םייתאמו תועש םירשעו תחאו םימי הרשע הנבלה תנש לע המחה תנש תפסות
התוא ןישועו דחא שדוח ןיפיסומ . . םוי םישולש ומכ תאזה תפסותה ןמ ץבקתישכ ךכיפל
."תרבועמ הנש תארקנה איהו שדוח רשע-השולש הנשה

ןמז ינפמ" ,אוה ,6"הנבלל ןינומ" לארשיש יפ-לע-ףא המחה תנש תא םג בשחל ךרוצהו
ןמזב הז שדוח היהיש ,ביבאה שדוח תא רומש 7רמאנש ,ןמז ותואב חספה אהיש ידכ ,ביבאה
תומיב םימעפו המחה תומיב םימעפ אב חספה (רוביעה שדוח) הזה שדוחה תפסוה אלולו ,ביבאה
.8"םימשגה

:םיניינעה תוימינפב - הזב רואיבהו

טועימ - המחה יבגל הנבלה ןורסח תוללכ םע רושק המחה תנש יבגל הנבלה תנשד ןורסיחה
ךכ-רחאש אלא ,"וארבנ םיווש" ,9"םילודגה תורואמה ינש" ויה האירבה תליחתבש - חריה
.10"'וכ הגרטקש לע הנבלה הטעמתנ"

רבכש) ר"ומדא ח"ומ ק"כ רמאמב ראובמ - רואה ןורסח אוהש חריה טועימד ןיינעה שרושו
םילכה תריבש םרגש 12היל אינהא אל ןידש המ" אוה הזל םוקמ תניתנהו הביסהש ,11(ספדנ
השענ הזמ האצותכו ,"ןושארה םוצמצ ןיינע אוהש הלעמל רואה ןורסח" - הז ינפלו ,"והותד
לכל שרושה אוהש ,תעדה ץע אטחמ לחה ,"ןוועו אטח תביסב הטמל רואה ןורסחל םוקמ תניתנ"
.םיאטחה

תפסותב רסחה רואה תא םיכישממ הז ידי-לע . . ומצע חוכב הדובעה היהי"ש - הזב הנווכהו
דבלב וז אל ,רמולכ ,"תומצעה יוליג היהיש םוצמצהב הנוילעה הנווכה םלשנ הזבש ,הבורמ
היהש ומכמ רתוי הלענ רוא ךשמויש אלא ,םוצמצה ינפלו אטחה ינפל ומכ רואה תכשמה היהתש
.13םוצמצה ינפל וליפא ריאמ היה אלש ,אטחה ינפל

:רוביעה שדוחד הלעמהו ןיינעה ןכות ראבל שי הז יפ-לע

זמור הז ירה ,המחה תנש יבגל הנבלה תנשד ןורסיחה תא אלממו םילשמ רוביעה שדוחש ןוויכ
.םיאטחה תוללכו תעדה ץע אטח לע ןוקיתה םג ,אלימבו ,חריה טועימד ןוקיתה לע

"עשפ תרפכלו" :שדוח-שארד ףסומ תליפתב ףיסוהל רוביעה תנשב םיגהונ שי הז םעטמו -
- 14(תואחסונ המכב ספדנש יפכ)

רואה ךשמנש - ןושארה םוצמצו םילכה תריבש - חריה טועימד ןיינעה שרוש ןוקיתל דעו
.םוצמצה ינפל ריאמ היהש

זמורמכ - םוצמצה ינפל וליפא ריאמ היה אלש רתוי הלענ רוא הלגתמו ךשמנש ,הזמ הריתיו
.המחה תנשמ רתוי הלודג הנבלה תנש תישענ רוביעה שדוח תפסוה ידי-לעש ךכב

(וז הנשב ךרבתמה) הז שדוחש ,אצמנ ,ןושארה רדא אוה רוביעה שדוחש ליעל רומאה יפ-לעו
ןיינעה תוללכ ינפלו ,אטחה ינפל היהש ומכמ רתוי הלענ רוא תכשמהל לגוסמה ןמזה אוה
.תומצעה יוליג - ןושארה םוצמצ ידי-לע רואה ןורסחד

ךשמוי הז ירחאלש ידכ איה חריה טועימד הדיריה תנווכש ,רוביעה ןיינעב ליעל רומאה
ךשמוי הז ירחאלש ידכ איה םהב הנווכהש ,הדירי יניינע לכב םג הז ירה - רתוי הלענ רוא
.רתוי הלענ רוא

:אמגודלו

תומשנה בור) היישע הריצי ,האירבד תומשנ לע יאק "המהב ערז"ש 15ליעל ראבתנ
.הדירי לש ןיינע והזש - תעד םהב ןיאש (וניתורודב

,הדירי לש ןיינע אוה תעד םהב שיש תוליצאד תומשנ לע יאקש "םדא ערז" םגש אלא דוע אלו
אלא וניא תוקולאב םהל שיש תעדה םג ,ןכלו ,16םלעה ןושלמ ,םלוע אוה תוליצא םג :יכ
.(הגשהמ הלעמל) םצעה תרכה אלו ,דבלב לכש יפ-לע הרכה

"םדא"ש ,הנוש םפוריצש אלא ,17תווש םהיתויתואש ,"דאמ"ל "םדא" ןיבש קוליחה והזו]
.[18תעדו לכשד הלבגהו הדידמה רדעה לע הרומ "דאמ"ו ,תעדהו תכשה לע הרומ

-תחא-לעו ,תוליצאד תומשנד הדיריל סחיב וליפא - ונל 'יוה השע תאז המ :הלאשה תלאשנו
?היישע הריצי ,האירבד תומשנד הדיריל סחיב המכו-המכ

:תוקלתסהה דצמש הדיריהל עגונב הז ךרד-לעו

תוצע המכ ראבמ ,ןקזה ר"ומדא תוקלתסה רחאל 19יעצמאה ר"ומדא בתכש שדוקה תורגיאמ תחאב
תושילח ו"ח םורגל הלוכיש הדירי לש ןיינע אוה תוקלתסהה ,ןכש ,תורשקתהה קוזיחל
.תורשקתהה קוזיחל תוצע תניתנב ךרוצ שיו ,תורשקתההב

?וז הדיריב הנווכה יהמ ?הככ 'ה השע המל :הלאשה תלאשנ ןאכ םגו

הז ידי-לעש ליבשב איה הדיריה תנווכש - 20אלוליהה ךשמהב ראובמכ - הזב ןיינעה תדוקנו
ןימלע לכ בבוסה רוא לע יאקש ,21"ןימלע והלוכב ה"בקד ארקי קלתסא"ד ןיינעה ולעפי
ןפואב אל םג) תומלועל ללכ ךייש וניאש רואה תכשמהל דעו ,הוושב תומלועה לכב ריאמש
לע קר אל יאקש ,23"הניכש רקיע" ןושלה קויד 22ליעל ראבתנש ומכ ,(ןימלע לכ בבוסד
וליפא וא ,האירבל קיתעו רתכ תישענש יפכ תוליצאד תוכלמ) תוליצא יבגל איהש ומכ הניכשה
ומכ אל וליפאו ,וקה ונייה ,ףוס-ןיא-רוא יבגל איהש ומכ קר אל םגו ,(תוליצאב איהש ומכ
,"הניכש רקיע" אלא ,תומלועהל ךיישה ומצעל רואה יוליג ,םוצמצה ינפלש רואה יבגל איהש
.אקווד םינותחתב השענש - תומצעה יוליג והזש ,הניכשהד תוימינפהו רקיעה

* * *

דובעי םינש שש ירבע דבע הנקת יכ" - ירבע רבע תודוא רבודמ עובשה תשרפ תלחתהב
ךלמה תרכש תירבה רבד לע הרטפהב רפוסמ הזל ךשמהבו .24"םניח ישפחל אצי תיעיבשבו
הירבעהו ירבעה ותחפש תא שיאו ודבע תא שיא חלשל" לארשי ינב םע (היה רשכ ךלמש) והיקדצ
הז ירחאלש אלא ,25"וחלשיו ועמשיו 'וג םב דובע יתלבל (םינש שש ודבעש רחא) םישפוח
םידבעל םושבכיו םישפוח םוחלש רשא תוחפשה תאו םידבעה תא ובישיו ןכ ירחא ובושיו"
.26"תוחפשלו

תויהל ךירצ ,("םניח ישפוחל אציי תיעיבשב") יעבדכ תיעיבשה הנשב הגהנהה היהתש ידכ
תויהל ךירצ "דובעי םינש שש"ה ךשמבש ,ונייה ,ךכל םיאתמה ןפואב םינש ששה ךשמב הגהנהה
יעבדכ הניא תיעיבשה הנשב הגהנהה רשאכו ."םניח ישפוחל אציי תיעיבשב"ש שגרנו רכינ
םינש ששה ךשמב הגהנהה םגש החכוה הז ירה ,("םניח ישפוחל אציי" יוויצה םייקמ וניאש)
.םניח ישפוחל אציי רבד לש ופוסבש םינש ששה תדובעב שגרנ אלש ,ונייה ,יעבדכ התיה אל

ינענכ דבעכ אלד) אקווד הריכמ ידי-לע תויהל ךירצש ירבע דבע ("הנקת יכ") ןיינק
ומצע רכומ וא (ותבנגב) ןיד-תיב והורכמ - (הנתמ ידי-לע םג תויהל לוכי ולש ןיינקהש
אל - אטישפו] דבעה לש ותדובעמ חיוורמ ןודאה רשאכ קר ךייש הז ירה - 27(וקחד ינפמ)
היתרמלו הירמל (ולכוא םחל הווש וניאש דבע) איווש אל היסרכ םוהנד אדבע" לש ןפואב
שגרנ תויהל ךירצ ,הז םע דחיב ,לבא ;דבעה תדובע תויהל תחרכומש ,ךכ ,[28"יעבתמ יאמל
שיגרמ וניא הז ידי-לעש - רבדבש תלעותהו ,"םניח ישפוחל אציי תיעיבשב"ש דבעה תדובעב
ךותמ ותדובע דובעל ותלוכיבש דעו ,רתוי לקנב איה הדובעהו ,הדובעה ישוק תא ךכ-לכ
.גונעת

:ונוקל םדאה תדובעב - ןיינעה רואיבו

יווהד ןינש יפלא תיש ךשמב וניתדובעו ונישעמ תוללכ לע זמור "דובעי םינש שש"ש 29עודי
,יעיבשה ףלא לע זמור "םניח ישפוחל אציי תיעיבשב"ו ,תולגה ןמז ךשמב טרפבו 30אמלע
.31"םימלועה ייחל החונמו תבש ולוכש םוי"

ןפואב תויהל הדובעה הכירצ ,יעבדכ ויהי תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמש ידכו
דיתעלד תומילשהו יוליעה ,"םניח ישפוחל אציי תיעיבשב"ש ליבשב איה הנווכהש הב שגרויש
.גונעת ךותמ ,רתוי הלענ ןפואבו ,לקנב תולגה ןמזב הדובעה תישענ הז ידי-לעש ,אובל

המכו -המכ-תחא-לע ,תולגה ןמז ךשמ לכ וניתדובעו ונישעמל עגונב םירומא םירבדה םאו
המכלו] שדוקה לע לוחמ םיפיסומש ןמזב ,יעיבשה ףלאל תוכימסב ,תולגה ןמז ףוסב ונדמועב
לע לוחמ הפסוה תויהל ךירצ יאדווב ןנברדמ םינפ-לכ-לעו ,32הרותה ןמ בויח הז ירה תועד
-לעש ,אובל-דיתעלד יוליגה רבכ שגרנ היהי וישכעד הדובעבש ןמזה עיגה יאדווב - [שדוקה
.רתוי הלענ ןפואב וישכעד הדובעב םג ףסותי הז ידי

ןראפ ןפאכ ךיז ןעמ טעוו" חישמ אובישכ :33ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכ - הזב ןיינע דועו
םיעדוישכ ,ןכלו !תולגה ןמזב הדובעה ידי-לע לועפל םילוכי ויה הדימ הזיאב "פאק
יניינע לכב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהלו ףוטחל םיכירצ ,תולגה ןמז ףוסב התע םיאצמנש
.תולגה ןמזד הדובעה

הלואגהד הנווכהב הרודח ("דובעי םינש שש") תולגה ןמזב הדובעה רשאכש ,ףיסוהל שיו
הלעמלש בצמו דמעמב םיאצמנ תולגה ןמזב םגש לעופ הז ירה ,("םנח ישפחל אצי תיעיבשב")
:תולגמ

ונתינ וניתופוג קר" :34וטלקמ ריעל עוסנל ורסאממ ותאצב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבד םדקהבו
."תויוכלמ דובעישו תולגל ורסמנ אל וניתומשנ לבא ,תויוכלמ דובעישבו תולגב

,אקווד ףוגה םע הדובעה היהתש איה הנווכהש ןוויכ :ןבומ וניא הרואכלו

תשרפב קוספה לע 36ט"שעבה תרות םסריפו הליגש 35ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדב שגדומכ -
,ףוגה אוהש רמוחה לע יאק "רומח"ש ,"ומע בוזעת בוזע 'וגו רומח הארת יכ" 37עובשה
ךכב תלעותה יהמ - ףוגה תא ךכזלו ררבל ,"ומע בוזעת בוזע"ד ןפואב תויהל הכירצ הדובעהו
!?תולגב רסמנש ,ףוגה דצמש הדובעל סחיב - תולגל הרסמנ אל המשנהש

התוחילש אלמל ידכ ומע תדחאתמו ףוגהב תשבלתמ המשנהש הז ידי-לעש - 38הזב רואיבהו
אל ףוגה םגש תלעופ תולגב הרסמנ אלש המשנה ,ירה ,םלועב וקלחו ףוגה ךוכיזו רוריבב
.תולגה ןמזד םירתסהו תומלעה אלל ,יעבדכ ותוחילשו ודיקפת אלמל לכויו ,תולגב רסמיי

,תואמטה תופילק 'ג ןה] תופילקה לכ" יזא המשנה תראה תילגתמ רשאכש 39אינתב ראובמכו
ויהו םילטובמו םילטב [ירמוחהו ימשגה הזה םלוע לש תויחה תוללכ איהש" הגונ תפילק ןהו
."ויה אלכ

ךאז ןייק זיא ןדיא א ףיוא" ,םלועל ו"ח םידבעושמ םניא לארשי ינבש - ןיינעה תדוקנו
.לארשי ינבל דבעושמ םלועה ,הברדא אלא ,"תיבה-לעב ןייק טינ

.וילע תיבה-לעב היהי םלועהש ךכל םרוג ומצע ידוהיהשכ ןכ םא אלא -

םישנא ידי-לע ויה ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש רסאמהו ןקזה וניבר לע הריסמהש םעטה והזו]
הז ןיא - וז תילענ הגרדב (טרפבו) ףוגו המשנל רסאמ םורגל ,ןכש ,אקווד לארשי ינבמ
תושעהל לוכי הזכ רבד ,"םעד ףיוא תיבה-לעב ןייק טינ ראג זיא יוג א" ,יוג לש ותלוכיב
,[40ידוהי ידי-לע קר

שרוש םהל שי ןכ םא אלא תויהל הלוכי הניא םתואיצמש םייוצר-יתלבה םיניינעה לכב ומכ
לע הפיסוה" הווחש ,השודק לש ןיינע היה הזל שרושהש ,תעדה ץע אטחב שגדומכו ,השודקב
לש ןיינע והזש ,41(העיגנ לע םג אלא הליכא לע קר אל אוה יוויצהש הרמואב) "יוויצה
- רודיה

םירתסההו תומלעהה לע רבגתמ אוה ירה ,ותמשנ דצמ ,םיאתמה ףקותב דמוע ידוהישכ ,ןכלו
.יעבדכ םלועב ותוחילשו ודיקפת אלמל חילצמו ,תולגהד
- םחנמ-תרות' ;א"ישת'ה ןושאר-רדא שדוחה םיכרבמ ,םיטפשמ תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 244-237 'מע ,(ב) ןושאר קלח א"ישת 'תויודעוותה
.נ"שו .(ךליאו חצק 'מע 'א ךרכ) ג"ס רדא ךרע תידומלת 'קיצנא םג האר - ןמקל אבהב (1

.א,גס םירדנ (2

.ב,ו הליגמ האר (3

.(נ"שו .8 הרעה 210 'מע ו"כח ש"וקל הארו) ךנעי 'וג חצנמל ינפל ז"הדא רודיס (4

.ד"ה ו"פ םש (5

.א,טכ הכוס (6

.א,זט האר 'פ (7

.ד"פר .א"פר םש ם"במר (8

.זט,א תישארב (9

.פ"הע י"שרפ (10

.(ךליאו א,בצק א"ח םיסרטנוק מ"הס) א"צרת םילשומה ורמאי כ"ע ה"ד (11

.דועו .ב,ט"פ .ז,ג"פ ר"ב (12

.ךליאו הנק 'מע ה"ח טקולמ מ"הס םג האר (13

.נ"שו .ט"יס ז"פ (נ"שת ת"הק) ח"ר יגהנמו יניד טוקיל האר (14

.רמאמהב (15

.מ"כבו .ד,זל חלש ת"וקל (16

.םש כ"תמו י"שרפבו ה,ח"פ ר"ב (17

.כ"פ ז"לרת הככ ךשמה (18

.הלר 'מע א"ח םש םג הארו .ךליאו גע ע"ס ב"ח ולש שדוק תורגא האר (19

.(ךליאו 111 'מע י"שת מ"הס) ת"יש'ה ינגל יתאב ה"ד (20

.ידוקפ פ"ר ת"וקל .ז"כפ אינת .ב,חכק ב"חז (21

.ותלחתב טבש ד"ויד ינגל יתאב ה"ד (22

.ה"פר ר"שהש (23

.ב,אכ (24

.י-ט,דל והימרי (25

.אי,םש (26

.פ"הע ונתשרפ י"שרפו אתליכמ (27

.(י"שרפבו) א,בי ןיטיג (28

.מ"כבו .א,וע ונתשרפ א"ות (29

.נ"שו .א,אל ה"ר (30

.הפוסב דימת (31

.כ"נבו ,(ד"ס) ב"ס א"סרס ח"וא (ז"הדאו) ע"ושוט האר (32

.(בא-םחנמ 'ג "םוי םויה"ב קתענ) ב,גלק א"ח ד"וקל האר (33

.א,בצרת ד"ח ד"וקל (34

ש"הס) ב"ס ו"צרת םיטפשמ פ"ש תחיש .(145 'מע ד"שת מ"הס) ד"שת םיטפשמ פ"שד 'וג הארת יכ ה"דר (35
.דועו .(66 'מע שיר א"שת ש"הס) הפוסב א"שת .(121 'מע ו"צרת

.(טבש חכ "םוי םויה"ב קתענ) נ"שו .ז"טס תופסוה ט"שכ (36

.ה,גכ (37

.784 'מע ג"ח ש"וקל םג האר (38

.(ב,זמ) ז"לפ םש .טי קרפ (39

.ךליאו 44 'מע םולש-תרות ש"הס םג האר (40

.ג,ג תישארב י"שרפ (41יפלא תיש ךשמב וניתדובעו ונישעמ תוללכ לע זמור "דובעי םינש שש"
ישפוחל אציי תיעיבשב"ו ;תולגה ןמז ךשמב טרפבו אמלע יווהד ןינש
יעיבשה ףלאל זמור "םניח

ידי-לע ויה ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש רסאמהו ןקזה וניבר לע הריסמה
המשנל רסאמ םורגל לוכי אל יוג ןכש ,אקווד לארשי ינבמ םישנא
וז תילענ הגרדב (טרפבו) ףוגו

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


ידי-לע קר - הלואגד אתלחתא
!ונקדצ-חישמ


?הלחה רבכ הלואגהש רשפא םאה

דוד תיבמ ךלמ דומעי :ונושל הזו הזב רורב ןיד-קספ (א"יפס םיכלמ 'לה) ם"במר האר. .
. 'ה תומחלמ םחליו הקדב קזחלו הב ךליל לארשי לכ ףוכיו . . תווצמב קסועו הרותב הגוה
םג ם"במרה קיידמ רשא עודיו) .'וכ לארשי יחדנ ץבקו ומוקמב שדקמ הנבו חילצהו השע .
.(םש קרפה תלחתה ןכ םג הארו .וירבד רדסב

ונמסנש 'סבו א"יה ,ט"פ םיאלכ 'לה מ"לשמ האר) ללכה עודיו .הזב קלוח קסופ םוש ןיאו
החכוה הז ירה וילע וגישה אל ם"במרה ילכ יאשונש םוקמבש (א"קס ו"ס םיקסופה יללכ ח"דשב
,(רבחמה ןרמ ,ףסוי-תיבה) הנשמ-ףסכה ,ד"בארה הז ירה ןדיד ןודינבו .וירבדל םימיכסמש
.'וכו ז"בדרה

אל וליפאו ל"זח ישרדמב אלו םיקסופה ירפסב אקווד אוה השעמל הכלה ןיד-קספה ירהו
שיר ימלשוריבו ןירדהנסב ל"זחמ ם"במרה עדיש יאדוובו יאדוובו .ס"שבש תורומח תויגוסב
ןירדהנסב ל"זחמ ןיבמה אוה אוה אקוודש רמאיש אוהש ימ אצמייש ינהימתו .'וכו תוכרב
.'וכו רבחמה ןרמו ד"בארהו ם"במרהד שרופמ ןיד-קספ לע קלוחה אוה אוהו - 'וכו

תוצובקו םידיחי לש וא דיחי לש הלואגד 'וכו הרומתהו ףוליחהו שוטשטהו לובלבה לע ףסונ
- [(ב ,זי הליגמ) אתלחתא ה"ד י"שר - הילע הלואג םשד ףא] היבשהו רצימה ןמ תובר
.לאגינ ונקדצ חישמ ידי-לעו 'וכ ונילג וניאטח ינפמש ,תולגה ןמ הלואגב

ךרד -לע םהש ל"זחב תומוקמ המכב תורבודמה הלואגד אתלחתאד 'וכו לובלבה לע ףסונו
התעגש (אנ,א"פ) ר"כיאב שרופמכו שדקמה-תיב ןברוח ירחאלש ןושארה עגרב התיהש הלחתהה
הארו) 'וכו וריעו ומש טרפמו ,לארשי לש ןלאוגו ןעישומ דלונ ,רמא ,היינש םעפ ותרפ
.(ב,חצ ןירדהנס א"שרהמ תודגא-ישודיח

-רוכזו ט"נקתס ח"וא י"כרב) םימעטהמ איה ירהש ,השעמל הכלהל עגונב םג האבוהש הדגא
ןישדקמו (באב 'ט) ןברוחה םוי תחנמב םחנ םירמואש ((ו"חרה םשב) 'ט תוא א"ח םהרבאל
לטבתיש ששח שיו היברו הירפ םייק אלש ימו ,(ומוקמב ח"מו ח"עפ) םויה יאצומב הנבלה
.(הפוסב םירצמה-ןיב 'עמ ח"דש) באב העשת יאצומב ןיאושינה השוע - ךודישה

.ל"ר תולגה רמ ליחתה - וז אתלחתא ירחאלו

תומשנ ינפלש" (א,ז תומש ןומירה-חלפב אבוה) ןקזה ונברד עודיה רמאמ ךרד לעו -
תריזג ינפמ הנש ג"י הרעמב היהו י"בשר קרע ירהו "ללכ תיבה ברחנ אל י"בשר ומכ תוהובגה
- .'וכו ימור

.'וכו תולג הירחא ןיאשו תולגל ץק םישתש הלואג ,תולגה ןמ הלואגד אתלחתאב -

הז לע י"שריפבו הלואגד אתלחתא . . תיעיבשב ,תולוק תישישב (ב,זי) הליגמ הארו
.(א,זצ) ןירדהנסב

הז רשא ,ונקדצ חישמ ידי-לע תיתימאה הלואגל הייפיצהו הנומאה קזחתת רשא ןוצר-יהיו
.ותאיב תא רהמיו (ט"צרת פ"שחא תחיש הכוראב האר) ברקי ומצע
.(זטק 'מע ,ו ךרכ שדוק-תורגיא ;486 'מע ךורע-ןחלושב םירואיבו תובושת)

רקיעה אוה השעמה


לע דיפקהל ךירצ אל ומצעל עגונב
דסחה תדימ


הרובגה וקב וא דסחה וקב שמתשהל םא הכירדמ הרותה

וקב שמתשהל שי יתמו דסחה וקב שמתשהל שי יתמ םיעדוי הדי-לעש ,הארוה ןושלמ הרות
[...] .הרובגה

:םוי-םויה ייחב לארשימ דחאו דחא לכ לצא ,המגודלו

...ומצע םע (שארל לכל :הברדאו) םג דסח-תולימגב קוסעל לוכי - המצעלשכ דסחה תדימ דצמ
ירה ,יואר וניאש ובצמו ודמעמ עדויו ("טינ ךיז טראנ רע") ומצע תא המרמ וניאש ףא ןכש
-לקו ןכש-לכמבו ,יואר וניאש ימל םג דסח לומגל - אוה ןעוט - דסחה תדימ לש הניינע
תודוא רבודמשכ המכו-המכ-תחא-לעו ,םייברעל וליפא דסח למוג היהש ,וניבא םהרבאמ רמוחו
.ומע דסח לומגל ךירצש יאדווב ,בקעיו קחצי ,םהרבא ןב

אוה ןעוט - הזב אצויכו ,הרותל םיתיע תועיבק ,רוביצב הליפת תודוא רבודמשכ ,אליממ
זיא אד") םוח וא רוק ץוחב ררוש וישכעש ןוויכו ,ומצע םע דסח לומגל ךירצ שארל לכלש
טינ ךאנ זיא רע") וכרצ יד ןשי אל ןיידעו ,("סייה םיא זיא אד ,טלאק םיא
ירחאל - ולש תויחונל םאתהב ,ןמז ירחאל הרותב קסעה וא הליפתה תא החדי ,("ןפאלשעגסיוא
יפ-לעש - אוה ןעוט - םג המו ,("ןפאלשעגסיוא טוג ןייז טעוו רע ןעוו") הבירע הניש
הממ רבדל ןמיס םהרבא-ןגמה איבמש יפכו ,"תועש הנומש" אוה הנישה ןמז ם"במרה ירבד
רע") יונפו עוגר שארה היהי זא קרו ,"יל חוני (הנומש היירטמיגב) זא יתנשי" בותכש
.הרותה דומילל ("פאק עקיאור א ןבאה טעוו

לוכאל ץפחש" - אינתב אבומכ - המגודלו ,איפכתא לש ןיינע תודוא רבודמשכ הז ךרד-לעו
תיעיבר העש ,ארמגב אתיאדכ ,העש התואב הרותב קסועו תוחפ וא העש רחאל דע ותדועס רחאמו
,וז הנווכל תועש יתש םמצע םיביערמ ויהו ,םימכח ידימלת לכאמ תישיש העש ,םדא לכ לכאמ
:"םויה לכ םידמול ויה הדועסה רחא םגש ףא

תוינעת ןיינעב הבושתה-תרגיאב בותכש המ אוה עדוי - "דיסח" םגו "ןדמל" ותויהל
-המ ,"םיאירבה אלא אנווג יאהכב ןינעתמ ויה אל . . םינושארה תורודב וליפא"ש םיפוגיסו
,"הלא וניתורודב ומכ ו"ח שוחימ וא ילוח ידיל ואבל לכויש רשפאש . . ימ" ןכ-ןיאש
תחורא לוכאל םוי לכב דיפקהל וילע אלא ,ותדועס רחאל לוכי וניא - אוה ןעוט - אלימבו
["סרעקערק" "קלימ" ,"סושזד" :הנידמה גהנמכו ,"טסעפקערב" :הנידמה ןושלבו] רקוב
[...] !הנמזב

לע דיפקהל ןיא ומצעל עגונבש ,ונייה ,הרובגה תדימב ךרוצה תא םג שיגדהל שי ,ןכלו
.הרובגה תדימב (םג) גוהנל ךירצ אלא ,דסחה תדימב הגהנהה

(הרובג) "טפשמ" ,"תישע התא בקעיב הקדצו טפשמ" בותכה שוריפב תודיסח ישורדב ראובמכו
תא טופשל הליחת ךירצ ,יעבדכ היהת תלוזהל הקדצה תניתנש ידכש ,(דסח) "הקדצ" ךכ-רחאו
,טפשמ לש ןיינע תויהל ךירצ ומצעל עגונבש ,ונייה ,הקדצל ןתיי ראשהו ול יואר המכ ומצע
.אקווד הרובגה תדמ ידי-לע
- םחנמ-תרות' ,ב"ישת'ה תבט שדוחה םיכרבמ ,ולסכ ג"כ ,בשיו תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
((הגומ יתלב - 217-215 'מע ןושאר קלח ב"ישת 'תויודעוותה

יבר יצוצינ


תודמעמ - הובגל הניתנ


ותוקלתסה רחאל ןהו ,ץ"יירה ר"ומדא ק"כ ,ונתוח ייחב ןה
ינחוטב" * 'דמעמ' ימד תתל םידיסחה תא יברה דדוע
איהו ,דבלב תועמב תמכתסמ הניא 'דמעמ'ב םכתופתתשהש
ח"ומ ק"כל תורשקתה יוטיב לש הרקוהו בל תושגר תאטבמ
ימד ףוסיאב קסעש ןקסעל * ינולפל יברה בתכ ,"ר"ומדא
,'דמעמ' יניינע ליבשב םיעסונ םתאשכ" :יברה רמא דמעמ
"!אוה ךורב ףוס ןיא תוהמו תומצע םכמע עסונ


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

לש ותיב יכרוצל ישיא סמ ןיעמ ,'דמעמ' ימד שדוח ידמ םברל תתל םידיסח וגהנ םדקמו זאמ
.'הנפנ' דוקה יוניכב 'דמעמ' םשה ףלחוה ,תוכלמה תארי ינפמ ,היסורב .ויניינעו יברה
.הירחאש תואב 'דמעמ' הלימהמ תוא לכ תפלחה ידי-לע רצונ הז יוניכ

'דמעמ' תומשה וז המישרב ועיפוי ןכלו ,וניעב הז םש רתונ היסורמ האיציה רחאל םג
.דחאכ 'הנפנ'ו

םיניינע תקזחהו הקדצ יניינעל - 'יללכ דמעמ' :םיגוס ינשל ,ללכ ךרדב ,קלחתה 'דמעמ'ה
.ברה תיב תקזחהל - 'יטרפ דמעמ'ו ,יברה יניע תואר יפכ

תדחוימ תובישח

דמעמ'ו ,צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תחפשמל 'יטרפ דמעמ' תוליעפ הכישמה י"שת טבשב 'י ירחא
אישנ ר"ומדא ק"כ ,ומוקמ -אלממו ונתח ידי-לע ,וחורב ולהנתהש תולועפו תודסומל 'יללכ
."יטרפ דמעמ" לבקל תובר םינש ךשמב בריס ומצע אוה רשא ,ונרוד

שידייב תקתרמ תרגיא יברה רגיש (בפ-אפ 'מע ,ד ךרכ שדוק-תורגיא) א"ישת ולסכ י"חב
:הנכותו רענזייא קחצי-יול 'ר ןקסעל

ךינפל ביחרהל רתומל יאדווב ירה ,'דמעמ' לש םיניינעב קיתו ןקסע רותב
ינוצרב ,ולסכב ט"י ברעב ונא םיאצמנש ןוויכמ ךא .'דמעמ'ה ןיינע תודוא
ט"ילו ללכב ולסכ שדוחל 'דמעמ'ה ןיינע לש תדחוימה תובישחה תא שיגדהל
תודיסחה תרות דסיימ) ט"שעבהמ ,תורודה לכב םיאישנה . . טרפב ולסכ
ילבמ ,וננמזל דע (תיד"בחה תודיסחה תרות דסיימ) ןקזה ר"ומדאו (תיללכה
דומיל תרקיו תולדג תא תוקמעב וניבהש ,רתויב תולודג תומשנ םתויה לע טבה
לכמ - םייקולא םיניינעב םיחנומ תויהלו ,הרותד רתסנו הרותד הלגנ - הרותה
וכלה אלא ,דבלב וז אלו ,ללכה יניינע לכל ורסמתהו םמצע לע וטיבה אל םוקמ
וכישמה וז הטישב .יטרפ ידוהי רובע וליפא הבוט תיישעל שפנ-תריסמ דע םג
תבהאב קר אל . . מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ דע ןקזה ר"ומדאמ ,ד"בח יאישנ לכ
,דיסח וניאשל דיסח ןיב לדבה אלל ,לארשי תבהאב םג אלא הרותה תבהאו 'ה
.דלי וא רגובמ ,טושפ שיא ,ןדמל

- ןקלחו ,יולג ןפואב ושענ ,תויורשפאהו תלוכיה יפל ,תולועפ ןתואמ קלח
. . םוסרפ ללכ ושרד אלש םימיוסמ םירקמב ,תודסומ וא םידיחיל הקדצ ןוגכ
.ד"בח יאישנ לש תישיאה םתפוקמ לודגה םקלחבו ,יאשחב ושענ

תרזעבו ,ךרבתי םשה ידסחב ונא םיווקמו .הווהב ףא תוכשמנ תולועפ ןתוא לכ
תולועפה וכישמי ,מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש םידימלתו םידיסח ,םירשוקמה
,יאשחב הקדצ לש ןיינעב טרפבו ,תולדגו תוכלוה ירעצלש תושירדה ךרע יפל
.'דמעמ'ה תפוקמ תלטינ הקלחב רשא

זרזל ךרוצ ןיא

ש"נא תא ררועשכ ,ז"שת תנשב זירפב םסרופמה ורוקיבב יברה להינ אשונב תצרמנ תוליעפ
.הז אשונב םירחא לע עיפשהל םגו 'דמעמ' חולשל

תא זרזל דימ לחה ,תירוביצה הדובעל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ סנכנ ךאשמ ,ונל עודיהמ
'מע ,'א ךרכ שדוק -תורגיא) סאלגנירג ברהל ג"שת תבט ג"כב בתכ לשמל ךכ .הז אשונב ש"נא
:(הע

אלש אמיתו .רבכמ הז יל בתכש 'דמעמ'ה ןיינעב זורזל םיכירצ ןיא יאדווב
.ויבתכמב הז רבד לע רבד ריכזה

עיפשמל הנומי סאלגנירג ברהש השקיב לואירטנומב הבישיה תלהנהשכ ,(ב"ישת תנשב) םימילו
:(זצק 'מע ,'ה ךרכ שדוק-תורגיא) יברה שיגדה ,הבישיב

'דמעמ' ןיינעב ותדובעל לבלבי אלש הזכ ןפואב םיניינעה רדסל לכוי חטבו
.םימשבש םהיבאל ולש םיעפשומה םיתב-ילעבה לש םביל בוריקו

םייטרפה םיניינעב החלצה

העיסנ רבד לע" (אמ 'מע ,'ח ךרכ שדוק-תורגיא) יברה עבת 'דמעמ' ףוסיא ךרוצל םיעסונהמ
:ראיבו ףיסוהו "תינחור

,אסיג ךדיאל םג ירה ,אוה תוינחור הזבש תוימשגה םגש 'דמעמ'ל עגונב טרפבו
הרשעמ הטמל הכישמהל ךירצש ונייה ,תוימשג ןכ םג אוה הזבש תוינחורה
.םיירמוחה םיניינעב םג אלא םיימשגה םיניינעב קר אלו ,םיחפט

:(אער 'מע א"י ךרכ שדוק-תורגיא) 'דמעמ' ימדב םיקסעתמה דחאל בתכ ךכו

רבדה איבי יאדוובו ,'דמעמ'ה יניינעב םיקסוע םכנהש םבתכמב אורקל יתחמש
.םייטרפה םיניינעב תואירבו החלצה תפסות םכל

שארב קלח לטונ

תנשב לביק ,'דמעמ'ה ןיינעב תובר םינש קסעתהש ,ל"ז ןינכיו בוד-ןמחנ 'ר ברה דיסחה
:אבה בתכמה תא יברהמ (לק 'מע די ךרכ שדוק-תורגיא) ז"ישת

חילצי ודיב 'ה ץפח רשא ןוצר יהיו ,וב רגסומה םע ובתכמ תלבק יננה רשאמ
יניינע לכל וברקתיש ,הזב תיתימאה הנווכל םיאתמ 'דמעמ'ה ישנא תוברהל
ולא תועמבו ;ז"ל קרפ אינתב םג ןייע] היתוגהנהו היתוכרדה תודיסחה תרות
טושפש אלא ,['הל ושפנ ייח ןתונ ירה תינויחה ושפנ ייח תונקל לוכי היה
ח"מר לכב טשפתי תויחה תדוקנמ רשא רקיעהו ,הזב םריבסהלו םראבל ךירצש
םידיג ה"סשו םירביא ח"מרל הז ידי-לעו ,םינחורה םידיג ה"סשו םירביא
רמאנש המ ךרד-לעו ,[שארב קלח חקול הזב לדתשמה רשא ןבומ] ל"קו .םיימשגה
...ךיקולא 'ה םע היהת םימת

להקה יוצירב יונימ

זט ךרכ שדוק תורגיא) ובישה 'דמעמ' תייבגל יונימ לבקל השקבב יברל הנפ םידיסחה דחאשכ
:(זפ 'מע

רתא לע ש"נאש ןיינע והז ללכב ,'דמעמ' תייבגל יונימ תודוא בתוכש המב
ותוא אבורד אבורבש אלא ,רתא לע םיטרפב הז יולתש ןוויכ ,טילחהל םיכירצ
ןימיל ןיינעה הטמ םימעפל אלימבו ,ומצע לצא בורק אוה ירה ותונמל םיצורש
ש"נא תעד לע ןעשיהל םא יכ ,ומצע לע ךומסל וילע ןיא ןכבו ,לאמשל וא
.םתארוהכ תושעלו ,ותביבסבש

"םידיסח םינתונ ,דמעמ"

לע ("שזדעגראמ") אתנכשמה םולשת לגרל תודעוותה 770-ב המייקתה י"שת ןוויס שדוח-שארב
תודעוותהה .ןוסניבאר ףסוי ברה ומשש רקי ידוהי ידי לע ,"770" לבבבש וניבר תיב תשיכר
הפוקתב היה הז .ת"הק תאצוהב 'דמח ידש'ה רפס תספדה תולע תא ןממל הרטמב םג הכרענ
.תואישנה תא ימשר ןפואב ומצע לע לבקל בריס ןיידע יברהש

:(82 'מע 'ת"יש'ה תויודעוותה - םחנמ-תרות') ראשה ןיב רמאו דעוותה ר"ומדא ק"כ

םינש רשע ןיתמהו בוחה תא ריאשה ר"ומדא ח"ומ ק"כש הדבועה םצעש איה תמאה
.הלודג תוכז אפוג הז ירה ,תיבה תא הדפיש הז ידוהי לש ואובל

םנשיו ,םהמ לבקל הצור יברהש הלאכ םנשי .לבקל יברה הצור דחא לכמ אל
.םהמ לבקל הצור וניא יברהש הלאכ

:ורמואב ,ונממ לבקל הצר אל יברהו ,'דמעמ' יברל ןתיל דחא ידוהי הצר םעפ
,"דיסח היהא ינא" :יברל רמאו ידוהי ותוא הנענ ."םידיסח םינתונ ,דמעמ"
."...םיליחתמ ךכב אל" :יברה ול בישה ךכ לע

"רעצה בשחנ המב"

'ה ךרכ (ינש קלח) ב"ישת - םחנמ-תרות - ב"ישת'ה ינימש תשרפ תבש) תמייוסמ תונמדזהב
:ורמואב ,ותדובעבש הלעמה לדוג רבד-לע םיר"דשה דחא תא יברה ררוע (181 'מע
ףוס ןיא תוהמו תומצע םכמע עסונ - 'דמעמ' יניינע ליבשב םיעסונ םתאשכ
!אוה ךורב

שדוק-תבשה םויל ראשיהל םיכירצש הזמ לעפתהל ןיא יאדווב ,ןכש ןוויכו
הלעמה לדוג יבגל תיבה ןמ קוחירה רעצ בשחנ המב ,יכ ,תיבהמ קוחר
.'דמעמ' יניינעב תוקסעתהבש

:ףיסוהו

.תוימשג רוצקלו תוינחור עורזל אלא ,תוימשגל עגונב קר הניא םכלש הדובעה

..."תושעל המ עידוי"

רחא םגו ,צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ רובע 'דמעמ'ל וסחייתה 'דמעמ' ןיינעב יברה לש וירבד
.ןבומכ ,ותוקלתסה

ו"כב) יברה בתוכ (וצש 'מע 'ד ךרכ שדוק-תורגיא) טכעה ןמלז-המלש ברהל רגישש תרגיאב
:(א"ישת זומת

. ילש יטרפ 'דמעמ'ב ףתתשהל אוה הצורש ,הלואגה גח ימיב ובתכמב בתוכש המב
אלימבו םימעט המכו המכ ינפמ 'דמעמ' ףסכ חקול ינניאש ול עודי חטב הנה .
...םהב תושעל המ עידויש דע םיחנומ חלשש תואחמהה םג

הזב תוציחנה לדוג

:ול בתוכ אוה הבו יזנכשא ריאמ 'ר ח"הרה לא תרגיא יברה רגיש ח"שת זומת 'טב

ףיסוהל טרפב לולא י"חו זומת ב"י ןיבש ןמזהב שמתשיש דאמב ןוכנו יוארהמ
יד ןיא הזב תוציחנה לדוגו . . הזל םיכיישה לכמ 'דמעמ'ה ןיינעב תולדתשה
.ותלוכי לככ הזב השעי יאדוובו ראב

"?יעבדכ השענה"

:יברה בתוכ ח"שת תוכוסה גח ברעב

?דמעמה ןיינעב יווהמל יעבדכ השענה

:ט"שת הלואגה גחב

.'הנפנ'ל [םילקש=] ןכמרת ו"ט לבואט 'יש ז"שרהמ הפ לבקתנ

ללכב הקדצ לע השעמה לדוג רבד-לע ל"נה סרטנוקבש רמאמה ףוסב ןייועיו
הלועמה איהש הנפנ לע השעמה וליפאש רדסה בולע המכש [דח]אל יתבתכ רבכו
.זוריז שורד ןיידע עודיכ הלועמבש

ףסכ קר אל

:דידי שיאל יברה בתוכ (אי 'מע ,'ז ךרכ שדוק-תורגיא) ג"ישת ןוושחרמ שדוח-שארד 'אב

דעוומ בתכמ ןכו הלבקה רושיא ועיגה רבכ חטב ,ירשת ז"כמ ובתכמ לע הנעמב
.איקשל אתוביטו ארמל ארמח ל"זרמ עודיו ,'דמעמ'ה

:(בת 'מע 'ד ךרכ שדוק-תורגיא .שידיימ םוגרת) א"ישת בא-םחנמ 'דב יברה בתכ ךכו

תאטבמ איה אלא ,דבלב תועמב תמכתסמ הנניא 'דמעמ'ב םכתופתתשהש ינחוטב
ח"ומ ק"כ לש ויניינע לכל תורשקתה לש יוטיבכ הרקוהו בלה תושגר רתוי
לכב תודהיו הרות עוטנל ושפנ רסמ רשא ,ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא
דוע תומלועה לכב אוה אצמנ . . התע םג רשאו ,וז הנידמב דחוימבו םלועה
חור תרוק ול שיו ,לעפש ויניינע לכ לע וניע םשו (ןאכ וייחבמ רתוי
,ויניינעב םיעייסמו קלח םילטונה לכלו ,החלצהב םיטשפתמו םילדג ויניינעש
דחא לכ ךרבתהל ,םהילע םימחר ררועמ - קידצה - אוה ירה ,ותלוכי יפכ שיא
.ול ךרטצמהבתודיסחה ינייעממ


םיטפשמ תשרפ


(הכ,גכ) ךברקמ הלחמ יתריסהו

ליעל וליאו ,אובתש הלחמה תא ריסי ה"בקהש ונייה ,"ךברקמ הלחמ יתוריסהו" רמאנ ןאכ
תא ה"בקה איבי אל הליחתכלמש ונייה ,"ךילע םישא אל 'וג הלחמה לכ" רמאנ (וט תומש)
?הלא ןושל ייוניש רשפ המ .הלחמה

השק ןהב ;םלוע לש וגהנמכ תואבה תויעבט תולחמ - דחא גוס :תולחמ יגוס ינש שי אלא
ןהב ;םלוע לש וגהנמכ אלש ,תויעבט-לע תולחמ - ינש גוס ."תאז התיה 'ה תאמ" יכ ריכהל
."איה םיקולא עבצא"ש תודוהל םדאה חרכומ

ה"בקה חיטבמ ,עבט יפ-לע איה הגהנההש ןוויכמ ,(תויעבט תולחמ) ןושארה גוסה לע
,עבטה ךרדכ אלש איה תולחמה תמיש םצעש ,ינשה גוסה לע וליאו ;"ךברקמ הלחמ יתוריסהו"
."ךילע םישא אל 'וג הלחמה לכ" הליחתכלמש ה"בקה חיטבמ ןהילע

:תוינחורב םג שי הלא תולחמ יגוס ינש

'ילוח'הו םגפה .רומג רוסיא ומכ שפנב םגופ רתיה תוואת יובירש ,רסומ ירפסב אבומ
םניא רתיה תוואתמ םיאבש ילוחהו םגפה םתמועל .'םייעבט' םה רוסיא תוואתמ םירצונש
וליאו ,ירמגל תוערו תואמטה תופילק שולשמ םיאב םירוסאה םירבדה ירהש ,'יעבט' ןיינע
ומכ שפנב םגופ רתיה-תוואת יוביר ,ןכ -יפ-לע-ףאו ;'הגונ תפילק'מ םיאב םירתומה םירבדה
.שממ רוסיא
(חיר'א 'מע ,ד ךרכ תומש הרותה-רוא)


(הכ,גכ) םכיקלא 'ה תא םתדבעו

יפל .ותדובעב ןודאל ףיסומו םרות דבעהו דבעה תדובעמ הנהנ ןודאהש ,הרומ 'הדובע' גשומה
?אימש יפלכ 'הדובע' ןושלה ךייש המ ,הז

הווה ,היה - עבטהמ הלעמל אוה 'יוה םש :אוה "םכיקולא 'ה תא םתדבעו"ב שוריפה אלא
דע ומצע לע דובעל םדאה לע .עבטבש תיקולאה הגהנהה תא למסמ םיקולא םש .דחאכ היהיו
.םכלש םיקולא - "םכיקולא" ולצא היהת 'יוה תניחבש ,הגרדל עיגיש
('ד 'מע חע ףד רוא-הרות)


(הכ ,גכ) ךמחל תא ךרבו םכיקלא 'ה תא םתדבעו

?דיחי ןושלב םייסמו םיבר ןושלב חתופ בותכה עודמ

.הליפתו עמש-תאירק לע יאק "םכיקולא 'ה תא םתדבעו"ש ,ראובמ (בצ אמק-אבב) ארמגב
י"שר שריפו ,"יתוחא םע יתלתפנ" ,(ל תישארב) ביתכדכ ,תורבחתה הניינע הליפת ,הנהו
המשנה קלח םע ,ףוגב שבולמה המשנה קלח רבחתמ הליפתה ידי-לע ."יתוחא םע יתרבחתנ"
.הלעמל ראשנש

יקלח ינש ןכש ,םיבר ןושל אוה ןושלה ןכ לעו ,הליפתה םדוקש ןמזל תסחייתמ בותכה תליחת
ןושלה ןכ לעו ,הליפתה רחאלש ןמזל סחיתמ קוספה ףוס וליאו .הזמ הז םידרפנ ןיידע שפנה
.דחא רבדל ויהו הז םע הז שפנה יקלח ינש ודחאתה זאש ןוויכ ,דיחי ןושל אוה
(חצק'א 'מע 'ד ךרכ תומש הרותה-רוא)


(וכ,גכ) ךצראב הרקעו הלכשמ היהת אל.תדלל תלגוסמ הניאש השא - "הרקע" ,םילפנ-תודלוו תדלויה השא - "הלכשמ"

,ארובה תולדגב תוננובתההמ האצותכ םיאבה האריהו הבהאהש םדא - הלכשמ :תוינחורב םג ךכ
ותוננובתה ףא לע ,'הל האריו הבהא תושגר ובילב 'םידלונ' אל ללכ - הרקע .םויק םהל ןיא
.ךרבתי ותלודגב

- "ךצראב" .ןוצר ןושלמ 'ץרא' ."ךצראב" - איה ,"הרקע"ו "הלכשמ" שיש ךכל הביסה
םתסנו םטמטתמ הז תמחמו ,'ינא'ה תא שיגרמו האור אוה רבד לכבש ונייה ,ךלש תונוצר
.וחומ
(א 'מע טע ףד רוא-הרות)


(וכ,גכ) אלמא ךימי רפסמ תא

םהש ,תווצמהו הרותה קסעמ םישענה םישובלה ,ונייה ,'םישובל'ל םיזמור "םימי"ש עודי
.הניכשה ויזמ תונהיל המשנל םירשפאמ

תא ךא ;ונמצעב תושעל ונא םיכירצ (םישובלה ,רמולכ) םמצע םימיה תא :בותכה זמרש והז
הז- (ץצונתמה ריפס ןבא ןושלמ "רפסמ") םישובלבש רואהו תוריהבה ,ונייהד ,"ךימי רפסמ"
."אלמא - ךימי רפסמ תא" .הלעמלמ אב
(ד-ג 'מע טע ףד םיטפשמ תשרפ רוא-הרות)


(ז,דכ) עמשנו השענ 'ה רבד רשא לכ

אוה "עמשנ" ;"השענ 'ה רביד רשא לכ" ,רמאנש יפכ ,םימש תוכלמ לוע תלבק אוה ,"השענ"
.תויטרפ תווצמ לוע תלבק

תניחב) הטמל הלעמלמ הכשמה לכ - רדסה אוה ךכ יכ ,עמשנל השענ לארשי-ינב ומידקה ןכל
.(םימש תוכלמ לוע תניחב) הלעמל הטמלמ האלעהה ךרע יפל אוה ,(תווצמ לוע

לבקי ךכ-רחאו ,הליחת םימש תוכלמ לוע וילע לבקיש" :(גי תוכרב) ל"זר ורמאש המ והז
."תווצמ לוע וילע
(ונק 'מע 'א ךרכ רבדמב הרותה-רוא)


ריפסה תנבל השעמכ וילגר תחתו לארשי יקלא תא ואריו
(י,דכ) רהטל םימשה םצעכו

תנבל השעמכ" - ךכל הנעמה ?"לארשי יקולא תא ואריו" תגרדל עיגי םדאהש רשפא ךיא
:רבדל םישוריפ ינשו ,"ריפסה

תוירמוח תא ךכזמ םדאה - "ריפסה תנבל" ."ריפס"ל - המשנהו ,"הנבל"ל לשמנ ףוגה (א
.שפנה םע דחא רבד ומכ השענ ףוגהש דע ופוג

,ריפס אוהש עלסה - "עלס ץצופי שיטפכו" (גכ והימרי) קוספה לע (חפ תבש) ל"זח ורמא (ב
תא 'ץצופל'ו "ריפס" תניחבב תויהל םדאה לע ןכ .(םש שיטפ ה"דות האר) שיטפה תא ץצופמ
."ץצופתמ ,אוה לזרב םא" (ל ןישודיק) םרמאמכ ,ערה ורצי

וריהזי םיליכשמהו" ,(בי לאינד) ביתכדכ - "רהוטל םימשה םצעכ" תניחבל הכזי הז ידי-לע
."עיקרה רהוזכ
(102 'מע ש 'יס ינש קלח בוט-םש-רתכ)

שדקמה תכאלמ


"תיבה ןיינבב ןיקסוע םה וליאכ"


,םיטפשמ תשרפ תבשמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תארוה יפ-לע
'תויודעוותה') ט"משת'ה ןושאר רדא שדוחה-םיכרבמ
לש ת"תחה ירועישל ףיסוהל (317 'מע 'ב ךרכ ,ט"משת'ה
םינפ לכ לע) הפ-לעבש הרותב ל"זח ישוריפמ" ולא םימי
"םירפסב רבכ וטקלנש יפכ ,(דחא קוספ לע דחא שוריפו רמאמ
אבה עובשה ימי יפ -לע ,הזכ טקל ןאכ םיאיבמ וננה -
הבוטל ונילעשדוק-תבש

(חי,זכ) "םישמחב םישמח בחרו המאב האמ רצחה ךרא"

המכ עדוי התא יא לבא .ןכשמה רצח תא תישעו רמאנש ,םישימח הבחורו המא האמ הכרא רצח
ףא תומא שמח המוק המ יוה ,תומא שמח בחורב המוקו רמוא אוהשכ .[עלק] (המוק) לש ובחור
ןופצב תשחנ לש םינדא םירשע ןתונ היה ,רצחה תא דימעמ היה ?דציכ .תומא שמחב חור
תא ןתונ היהו ,ותיעצמאב העובק תעבטו ,דחאו דחא לכ ךותב דומעו םורדב םירשעו
ובחורו םיחפט השיש דחאו דחא לכ לש וכרוא ןיסיטנוקהו ,ןידומעבו ןירתימב ןיסיטנוקה
אצמנ .הניפס לש וז עלק ןימכ עלקה תא הב ךרוכו ןילקנואה ךותב תועבטה תא הלותו ,השולש
.ינשה דומעל ןכו הז דצמ הצחמו תומא יתשו הז דצמ הצחמו תומא יתש דומעה ןמ רתוי עלקה
(דעש ןמיס זכ קרפ תומש ינועמש טוקלי)

ןושאר םוי

(כ,זכ) "לארשי ינב תא הוצת התאו"

רשקנה ןותחת שובל=) ןיסירקיפא ול היהש ךלמל לשמ :ינמחנ ןב לאומש יבר םשב ןדוי יבר
:ודבע ול רמא .הילע ךתעד ןת ,הלפק ,הרענ ול רמא :ודבע תא הווצמ היהו ,(םייפתכה לע
הקובדש ינפמ ול רמא !?הז לע אלא ינווצמ התא ןיא ךל שיש ןיסירקיפא לכמ ,ךלמה ינודא
.ירשבב

לע אלא ינווצמ התא ןיא ךלש תומוא םיעבשמ ,םלוע לש ונוביר :ה"בקה ינפל השמ רמא ךכ
םהש ינפמ :ול רמא - . . רבדת לארשי ינב לאו ,רמאת לארשי ינב לאו - !?דבלב לארשי
.יב םיקובד
(וט םילקש ;ב"פ אנהכ ברד אתקיספ)

ינש םוי

(גי,חכ) "בהז תצבשמ תישעו"

ושמשיש םלוכו תיחמקל הל ויה םינב העבש ."המינפ ךלמ תב הדובכ לכ" בותכה רמאש הז
ואר םא ךכו ךכ ילע אובי :םהל הרמא ?ךיישעמ המ :הל ורמאו םימכח הל וחלש .הנוהכב
!יימימ ישאר תורעש יתיב תורוק

."המינפ ךלמ תב הדובכ לכ" הילע וארקו ,תלוס תיחמק לש החמקו ,חמק - תיחמק לכ :ורמא
רמאנש ,הנוהכ ידגבב םישמשמש םילודג םינהוכ ולא - "השובל בהז תוצבשממ" ?הרכש המ
."בהז תוצבשמ תישעו"
(א"פ אמוי ימלשורי)

ישילש םוי

(חל,חכ) "ןרהא חצמ לע היהו"

?םעטה והמ .הכישח םע תבש ברע ןיליפתב םדא אצוי :לאעמשי יבר לש ושרדמ-תיבב ונש
ץיצ המו ;ץיצמ רמוחו-לק ,העש לכ ןיליפתב שמשמל םדא בייח :אנוה בר רב הבר רמאש ןוויכ
תורכזה ןהב שיש ןיליפת - "דימת וחצמ לע היהו" הרות הרמא - תחא הרכזה אלא וב ןיאש
.םתוא רכוז ךכיפל !המכו-המכ תחא-לע - הברה
(בי תבש)

יעיבר םוי

(א,טכ) "םהל השעת רשא רבדה הזו"

ומכ םיעשר חורפב" ?קוספה ןמ הלעמל ביתכ המ ."'ה םלועל םורמ התאו" :בותכה רמאש הז
."'ה םלועל םורמ התאו" ?וירחא ביתכ המ ."דע ידע םדמשיהל ןוא ילעופ לכ וציציו בשע
יהול-א לכבו" :רמאנש ,םלועב לדגתמ ומש ,םיעשרה ןמ ערפנ אוה-ךורב-שודקהש ןמז לכש
."םיטפש השעא םירצמ
(י ,הווצת ,אמוחנת שרדמ)

ישימח םוי

(טכ,טכ) "םהב החשמל וירחא וינבל ויהי ןרהאל רשא שדקה ידגבו"

?םעטה המ .לדרחב אלא תולכאנ ןיאו ,ילצ אלא תולכאנ ןיא הנוהכ תונתמ :אדסח בר רמא
.םילכוא םיכלמהש ךרדכ ,הלודגל - "החשמל"
(בלק ןילוח)

ישיש םוי

(חל,טכ) "םינש הנש ינב םישבכ"

יפ-לע -ףאש ןינמ .םיווש םהינש ויהיש ?"םיינש" רמול דומלת המ ,םיינש םישבכ טועימ
.הביר "שבכ שבכ" רמול דומלת ?םירשכ ,םיווש םניאש
(בס אמוי)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


םיטפשמ תשרפ שדוק-תבש
שדוח-שאר ברעו שדוחה םיכרבמ ,טבשב ט"כ

תוכרבה רחא רכזנ םאו ,'שדוח רחמ' הירחא ארוק - עובשה תרטפה ארק .'שדוח רחמ' :הרטפה
.1הכרב אלב התוא ארוק -

.םיקלח 14-ו תוקד 24 ,רקובב 7:24 העשב םויה :דלומה

,ןושארה םויב 3רחמ ,2(ץמקב 'ד ,חתפ-ףטחב 'א) ןושאר-רדא שדוח-שאר :שדוחה םיכרבמ
.ינשה םויבו

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

תודעוותהה קלחל שי ףרוחה תותבשב וליפא יאדוובו .תסנכה-תיבב תודעוותה - הליפתה רחא
.םהיתבב תבש תדועסב תודעוותהה ךישמהל הב םיפתתשמה ולכויש הזכ ןפואב הרדסל וא

.4תבש יאצומב וא תבשב תודעוותה ןדיצמ ורדסי תונבהו םישנה םגש יאדכ

'הסינכ'ה רבכ הליחתמ ובש ,רדא םיכרבמ תבש םג ללוכ - "החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ"
.5שדוחה לכב הכרבה תכשמהל דעו ,רדא שדוחד

:החמשב תוגרד המכ

אוה רקיעה ירהש .הילא הלפטו הדובעב הסוכמ איה וז החמש :החמשב 'ה תא ודבע (א
.החמשב תויהל הכירצ הדובעהש אלא ,הדובעה

לבא .ירקיע רבדו הווצמ איה המצע החמשהו ,היולג החמשה בוט-םויב :החמשל םידעומ (ב
.6הווצמ לש ןיינעב - גחה תחמש איה החמשה םוקמ-לכמ

םא יכ ,הווצמ-רבד הזיא תביסב תבבוסמ הניא וז החמש :החמשב םיברמ רדא סנכנשמ (ג
.החמשה איה רקיעה יכ ,7תושרה יניינעב החמש םג ,היהתש החמש הזיא ,החמשב םיברמ

תא קר אל ללכ שיגרמ וניא .עדי אלד דע אירופב ימוסבל שיניא בייח :םירופ תחמש (ד
.8ללכ השיגרמ וניאש דע החמשהב ךכ לכ עוקש אוה .המצע החמשה [תא] םג םא יכ החמשה תביס

.'ךתקדצ' םירמוא ןיא החנמב

ןושאר-רדא שדוח

:הפוח תעיבק

םא ,לאשנ יברה .[ינשה ויצחב םג=] 9"שדוחה ימי לכב הפוח םישוע . . רדא שדוחב"
:10בישהו ,ןושאר-רדא שדוח ימיל םג הנווכה

לארשיו השמ תדכ הנותחב םידקמה לכ ,וננמזב - יתעד תוינע יפלו .11שוריפב יתעמש אל"
אבש בוריקהו הז-רבד-לע הטלחה - וליפאו) 'םיאנת' ויה רבכש ירחאל טרפבו .חבושמ הז ירה
תיתימאה הלואג ,דוד ןב איבמ 14ףוגבש תומשנ רמג םגש ,13ל"זח ורמאו .(12הז-ידי-לע
."המלשהו

:טייצראי

,15ןושאר -רדא שדוחב הנשה טייצראי יגהנמ גהני ,הטושפ הנשב רדא שדוחב ויבא רטפנש ימ
.16ינש-רדאב םג םהב גוהנל םירימחמו

,ןושאר םוי
ןושאר-רדא שדוח-שארד 'א ,טבשב 'ל

םלועל יכ . . אנ רמאי" :םיקוספ השולשהמ דחא לכ רחא 'הל ודוה םילפוכ ,ללה :תירחש
,"ודוה" :לוקב רמוא רוביצהו ". . ודוה" :אירקמ ץ"שה :ונייהד .דיחיב םגו ,"ודסח
הנוע רוביצהו ,". . לארשי אנ רמאי" :אירקמ ץ"שה ;". . לארשי אנ רמאי" תחנב רמואו
ץ"שה ;". . ןורהא תיב אנ ורמאי" תחנב רמואו ,". . ודוה" :(תחנב םהמע ץ"שהו) לוקב
. ודוה" :(תחנב םהמע ץ"שהו) לוקב הנוע רוביצהו ,". . ןורהא תיב אנ ורמאי" :אירקמ
,". . 'ה יארי אנ ורמאי" :אירקמ ץ"שה ;". . 'ה יארי אנ ורמאי" תחנב רמואו ,".
.17"..ודוה" :(תחנב םהמע ץ"שהו) לוקב הנוע רוביצהו

יכרב ,ונעישוה ,םוי-לש-ריש .לבקתת-שידק .םימעפ 'ג ". . הידבז . . ןקז םהרבאו"
.םותי שידק ,ישפנ

תוריכז שש ,תוישרפ 'ד ,םת-ונברד ןיליפת תחנה .וללהי ,ןויצל אבו ,ירשא .הרותה תאירק
.ףסומ ,שידק ,(שידקה רמול ידכ ,והשלכ) רומזמ .ןיליפתה תצילחו

:ןכשמה תכאלמ תוישרפ

תשרפ הז-ירחאלו ,(תבש תחנמב האירקהמ לחה) המורת תשרפד עובשל םיסנכנש 18ןוויכמ"
ידגב ,ןכשמה ילכ ,ןכשמה השעמד םייוויצה יטרפ לכ וראבתנ 20ולא תוישרפבש ,19הווצת
(י"שר שוריפ םע) םוי לכב השרפה קלח דומיל לע ףסונש רתויב ןוכנו יאדכ - 'וכו הנוהכ
רמאמ םינפ-לכ-לע) 21הפ-לעבש הרותב ל"זח ישוריפמ םג ודמליו ופיסוי ,ת"תח ירועישב
,(םירפסב שפחל ךרוצ ןיאו) 22םירפסב רבכ וטקלנש יפכ ,(דחא קוספ לע דחא שוריפו
.23"םדאה ינפל לוכאל ןכומו ךורעה ןחלושכ"

היהיש ידכ ,םעו םע ןושלב םג (ולא םישוריפמ קלח םינפ-לכ-לע) םגרתל - בוט המו
םע ןושלב אלא דומלל םיעדוי םניא התע-תעלש ולא רובע םג - "םדאה ינפל ךורעה ןחלושכ"
.םעו

.עובשה תשרפ דומילב תויח ףיסוהל - 'ןמזה םע תויחל' (א :הזבש תולעמהמו

תא רתוי דוע תזרזמו תרהממ שדקמו ןכשמה יניינע דומילב הפסוההש - רקיעו דועו (ב
,24"תיבה ןיינבב ןיקסוע םה וליאכ םהילע הלעמ ינא" קר אל - ישילשה שדקמה-תיב ןיינב
.שממ לעופב תיבה ןיינב אלא

ינש םוי
שדוח-שארד 'ב ,ןושאר-רדאב 'א

ם"במרה םויס

,םויל םיקרפ 'ג לש רדסב ם"במרהל הקזחה דיה רפס דומיל תא ה"זעב םימייסמ םויה
.ולש תווצמה רפס דומיל תא ליבקמבו

:םויסה תוגיגחל תוכיישה תוארוההמ

רוזחמד דומילה תא םימייסמש ינפל 'םויסה תוגיגח' תא ךורעל ןיאש ,טושפ םגו ןבומ"
.". .

וב ןקתל יוארד אמוי רשוכה תעש דע" 'םויס'ה ןמז תא ןירחאמש לארשי גהנמש ,ריעהלו
.26"'וכ םע בורב ,רודיה רתויב השענ זאש ,הרותה דובכ םושמ" 25"'וכ הדועס

רבד-לע תוררועתה -העצהב םויס לכ םייסל - םימויסהב םיקסעתמה 'יש ש"נאל רוסמל"
.27"הקדצל תוניתנ(ב ףיסוהל)

.28"לארשי תבהאד (ןיינע) תוביתב םויס לכ םותחל".תישארב תבש ,ד"בח-ללוכ חול (1

- ל"ירהמ' 'סב יכ םא ,595 'מע זט ךרכ תוחיש-יטוקילבש בתכמב קתענ ןכו ,ד"בח-ללוכ חולב אוה ןכ (2
-ירעשו זכת 'יס ג"מרפ ,א ק"ס וכק 'יס ז"עהא מ"ח ,(תורעהב נ"שו ,דלת 'מע םילשורי-ןוכמ תאצוה) 'םיגהנמ
."ןושארה" ל"צש ובתכ ח"לס 'י רעש םירפא

חסונב תרוסמ ילעב ץ"ש גהנמ ררבל יאדכ" :ןוושחרמ שדוח-שאר ה"ד הרעה 555 'מע כ ךרכ תוחיש-יטוקילב (3
.כ"נבו ו"ס וכק 'יס ע"האח ע"ושמ ריעהלו .'וכו ח"ר ימי 'ב ,שדוח רחמ :םיכרבמ ק"שב שדוחה ימי תזרכה
תזרכהל רשקה המ עדוי יניאו .ח"ר ימי תודוא אלו ,םישדוחה תומשב קוידה תודוא רבודמ םש ע"האב] "ע"צו
יכדרמ 'ר ח"הרה ,ונייח תיבב ארוק-לעבה לבא ,תפסות לכ אלל דימת עיפומ ד"בח-ללוכ חולב .[שדוחה ימי
"ןושארה םויב ותרחמלו" 'א םויבו ק"שב לחשכו ,". . םויב רחמ" שדוח רחמב רמול גהנ ,ה"ע ןאמרעטסוש
.המואמ ףיסוה אל ח"ר ימי ינש םתסב לבא ,(בורקה 'א םויב לולשל)

.אס.ד 'מע י ךרכ ק"גא (4

.'י ףיעס ףוס 309 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפס .112 הרעה 303 'מע א"ח (תרבועמ הנש) ט"משת תוחישה-רפס (5

.נ"שו 38 'מע םיגהנמה רפס האר (6

.345 'מע ז"ט ךרכ תוחיש-יטוקיל ,ופוסב ופרת 'יס ח"וא יקומנ (7

.1274 'מע 'ד ךרכ תוחיש-יטוקיל - ןיינעה לכ (8

לכ תא הב ראובמה םעטמ לטבל (ותומכ םיברו) הז הנעמב הנווכה .76 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (9
.םסרפתנש יפכו ,םש תועיפומה םיכיראתה תולבגה

'מע ז"ח ךלמל-קידצ - לאירבג-יעטנ ס"חמהעב רענניצ 'יש לאירבג 'ר ג"הרהל ,ו"משת טבשב 'י םוימ (10
.תורעהו תורוקמ ומשרנו ,תוביתה -ישאר וחתפנ ןאכ .טצ 'מע ד"ח 'גהנמו הכלה ירעש' ,227

שי תאזו ,'החמשב ןיברמ'ב רבדה יולת ,15 הרעהבו 538 'מע ב"ח תוחיש-יטוקילב ראובמה פ"ע ,הרואכל (11
.ופוסב ,םדוקה 'תורשקתה' ןויליגב ןמסנכ ,םיבר תומוקמב יברה עירכהש יפכ ןושאר-רדאב םג

.הנותחה דעומ תמדקה םיבייחמ םה םגש - הלכהו ןתחה ןיב (12

.ב,חכ א"ח רהוז .א,בס תומבי "ףוגבש תומשנ לכ ולכיש דע אב דוד ןב ןיא" (13

.'ףוג' ומשש תומשנה רצואב תואצמנה תומשנה לכ תא הזה םלועל דירוהל - אוה היברו הירפ תווצמ םעטש (14

-יטוקיל הארו .בת ס"וס ד"וי א"מרב הדיחי העד .ז"ס ח"סקת ח"וא א"מרב "גהנמה ןכו" תירקיע העד (15
לכב םג תאז םינד םשד תורוקמהמ כ"וכו ,ןושארב ל"צש רדא 'זל רשקב רוריבב עירכמש ,18 הרעה ןלהלד תוחיש
.טייצראי

ןכו ,ט"נקת 'מע ב"ח לאירבג יעטנב פ"כו ,(ינש-רדאב קר - םש רבחמה תעדל) םש ח"וא א"מרב היינש העד (16
.ש"נא ןיב ץופנ

.המ 'מע (ךליאו ג"לשת) פ"שגה .41 'מעו 36 'מע םיגהנמה רפס יפ-לע (17

,תסנכ-תיב המכב ז"יע הרוקש יפכ] לטבל אלש תנמ-לע ,םינזחה גהנמכ 'ודוה'ב ונגני אלש דיפקה יברהש א"י
ן"ר) "םיקרפ ישאר תונעל הווצמ"ש תירוקמה ללהה תנקת הרמתשנ הבש ,וז היינע [העידי רסוחמ ,ש"נאמ םג
דיחיה םג ונגהנמלש אלא .נ"שו בית 'מע 'ללה' ךרע תידומלת הידפולקיצנא .בכת 'יס ע"ושוט .ב,חל הכוס
'שער' לש ןפואב 'אנא'ו 'ודוה' םינועש לארשי גהנמ"ש טרפבו .(ט"ס םש ןחלושה-ךורעכ אלד ,ולא תוינע רמוא
.םסרפל הווצמו .146 'מע ב"ח ו"משת תויודעוותה - "'םערוטש'ו

.םש 86 הרעה הארו .ןלהלד 17-12 תורעהה ןכו ,252 'מע א"ח ט"משת תוחישה-רפס (18

.תרוטקה השעמו ,ונכו רויכ תיישעד יוויצה - אשת תשרפ תלחתהב ןכו (19

.לעופב היישעהל עגונב הנשנו רזוחש - ידוקפ-להקיו תוישרפב כ"אשמ (20

.'וכו שרדה ךרד-לע דומילה םג - ארקמ לש וטושפ ,י"שר שוריפ לע ףסונ (21

.םהב אצויכו 'המילש הרות' ,'המימת הרות' ומכ (22

.םיטפשמ פ"ר י"שר (23

.די תוא וצ 'פ אמוחנת שרדמ (24

.זיק 'יס ץנימ מ"רהמ תבושתמ ,זכ ק"ס ו"מר ד"וי ך"ש (25

-יטוקיל ,ו"משת טבשב ו"ט ,חלשב פ"ש תחישמ הז עטק לכ) זכ ק"ס א"נקת 'יס 'ח"וא - םייח תרות' 'ס (26
.(660 'מע תופסוהב 'ב ךרכ תוכלמ-ןיי 'סב ק"הלבו ,357 'מע וכ ךרכ תוחיש

.11 'מע 175 ןויליג מ"יב - ק"יתכמ הארוה (27


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il