- צ"ר - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה ןושאר רדאב 'ה * המורת 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול שדקמה תכאלמ תודיסחה ינייעממ


ןאכ שקה םימדוק תונוילגלתוכלמ רבד


"החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ"


עבטה ירדג תא ץרופ סנה ןכש ,הזב הז םירושק החמשו סנ
,םירופ סנל חספ סנ ןיב לדבהה * "רדג תצרופ" החמשה םגו
וליאו עבטה ירדג לש טלחומ לוטיב היה םירצמ תאיציבש
ךותב ךא ,'רדג' ץרפ םנמא סנה שורוושחא תריזג לוטיבב
תכייש םירופ תחמש אקוודש הביסה וז * םמצע עבטה ירדג
ר"ומדא ק"כ תחישמ * םהילע העיפשמו םלוכ הנשה תומי לכל
ונרוד אישנ


אבוהו) 1ארמגב שרופמכ - רדא שדוח תלחתהבש הז שדוק תבשה םויד םידחוימה םיניינעהמ
:"החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ" (2הכלהל

ומכ ,'ה תדובעב ירקיעו יללכ ןיינע איה החמש :יכ ,אוה הנמז הלוכ הנשה לכ - החמש
ןיד-קספכו ,4"בבל בוטבו החמשב ךיקולא 'ה תא תדבע" ,3"החמשב 'ה תא ודבע" בותכש
;"איה הלודג הדובע ןהב הוויצש לאה תבהאבו הווצמה תיישעב םדא חמשיש החמשה" 5ם"במרה
,"ינוק תא שמשל יתארבנ ינא" 6ל"זח רמאמכ ,םדאה ייח לכ ךשמב איה 'ה תדובעש ןוויכו
ינפואו יניינע לכב ,םדאה ייח לכ ךשמב איה ('ה תדובעב ירקיע יאנת) החמשה םג ירה
הכלהל א"מרה ואיבהש - 9בותכה ןושלבו ,8םדאה ייח ךשמבש םיבצמה ייוניש לכבו ,7הדובעה
.10"דימת התשמ בל בוטו" - םייח-חרוא קלח (ףוסבש םירופ תוכלה) ףוסב

תלחתהמ החמשב יובירו הפסוה - "החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ" דחוימ יוויצ ונשי הזל ףסונו
.13רדא שדוח לכ ךשמב 12םויל םוימ ךלוהו ףיסומו ,11רדא שדוח-שארמ ,רדא שדוח

:"החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ"ד ןיינעה ןכות הליחת ראבל שיו

םירופ ,לארשיל ויה םיסינ ימי" :י"שר שרפמ - "החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ"ש םעטהב
."חספו

- (14םישרפמה תיישוקכ) "חספו (םירופ . . םיסינ ימי)" ףיסומ י"שרש םעטה ןיבהל ךירצו
:םייתשבו

."החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ"ל "חספ"ד תוכיישה (א

שדוחב קר אל) החמשב תוברהל םיכירצ ("חספו םירופ . . םיסנ ימי") הז םעטמ :רקיעו (ב
,15"סנ" ןושלמ "ןסינ" - ומשב זמורמש דעו] םיסינ וב ויהש ,ןסינ שדוחב םג (אלא ,רדא
,(םירופ) רדא שדוחבש םיסינהמ רתוי םילודג םיסינו ,[17"םיסינ 16יסינ" ,ן"ינונ 'בבו
סנה ןכ-ןיאש-המ ,עבטהמ הלעמלש םייולג םיסינ ויה (םירצמ תאיצי) חספד םיסינהש 17עודיכ
,(יעבט רבד ומכ םיארנ הרואכלש רתסא תליגמבש תוערואמה יטרפב) עבטב שבולמ היה םירופד
,ןכ-יפ-לע-ףאו .19"ןנא שורוושחא ידבע יתכא" םירופד סנה ירחאל םגש ,רקיעו דועו
.אקווד רדא שדוחב אוה "החמשב ןיברמ"ד יוויצה

:ןיבהל ךירצ םג

רדא שדוחד החמשהש ,עמשמ ,הנשה לכבש החמשה לע יובירו הפסוה ,"החמשב ןיברמ" ןושלהמ
."החמשב ןיברמ"ד ןפואב איה רדא שדוחבש אלא ,הנשה לכב הנשיש החמש גוס התוא איה

,("לארשיל ויה םיסינ ימי") לארשיל ושענש םיסינה ללגב ,רדא שדוחד החמשה ,הרואכלו
םדא חמשיש" ,הלוכ הנשה לכד החמשהל (הרואכל) ךייש וניאש ,המצע ינפב החמש גוס ,איה
."ןהב הוויצש ל-אה תבהאבו הווצמה תיישעב

:הזב רואיבה רמול שיו

ולביקו ומייק" 20בותכש ומכ - הרות-ןתמד םויקה םג םירופב שגדומ םירופד סנה לע ףסונ
תא םהילע ה"בקה הפכ" הרות-ןתמב ,יכ ,"רבכ ולביקש המ ומייק" 21ל"זח ושרפו ,"םידוהיה
ימיב הולבק רודה . . (22סנואב הולביקש) אתיירואל הבר אעדומ ןאכמ . . תיגיגכ רהה
.(22םהל השענש סנה תבהאמ) "שורוושחא

ויה םיסינ ימי ,החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ"ד תוכיישהו רשקה רואיבב רמול שי הז יפ-לעו
23בותכש ומכ ,הרות-ןתמ ותרטמו ותילכת (םירצמ תאיצי) "חספ"ש - "חספו םירופ לארשיל
חספד תוכיישה יהוזו ,"הזה רהה לע םיקולאה תא ןודבעת םירצממ םעה תא ךאיצוהב"
.24"רבכ ולביקש המ ומייק" ובש םירופל (הרות-ןתמב ותומילשש)

:ןיבהל ךירצו

ןוצרב ,"סנה תבהאמ . . הולבק" ,"רבכ ולבקש המ ומייק" וללגבש ,םירופ סנד הימלוא יאמ
ןפואב הרות-ןתמ היה הזל ךשמהבש ,םירצמ תאיצי ,חספד סנהמ ,(סנואב אל) החמשבו
?"סנואב הולביק"ש

הסינה" 25בותכש ומכ) םילודג םיסינ ךותמ היה םירצמ תאיציד ןיינעה תוללכ :הברדאו
(תואלפנ םה) םיתפומבו תותואב תוסמב יוג ברקמ יוג ול תחקל םיקולא (םיסינ השע יכה)
םירופד סנה יבגל ךרעב אלש ("'וג םילודג םיארומבו היוטנ עורזבו הקזח דיבו המחלמבו
השענש סנה תבהאמ" ,החמשבו ןוצרב הרותה תלבק התיה אל ,ןכ -יפ-לע-ףאו ,('ב ףיעס ל"נכ)
!?אקווד םירופ סנב אלא ,"םהל

סנהב (םג) ותמגוד וניצמ אלש םירופ סנד שודיחהב רואיבה םדקהב - הזב הרבסההו
:חספד

ךפהנ רשא שדוחה" ,26"'וג אוה ךופהנו" - "ארוהנל אכושח אכפהתא"ד ןפואב היה םירופ סנ
בוטכ וב תושעל םעהו רמאש ומצע הפה ותוא ,בוטל שורוושחא בל ךפהתנש" - 27"'וג
- חספ סנב ןכ-ןיאש-המ ;28"םכיניעב בוטכ םידוהיה לע ובתיכ םתאו רמא ומצע אוה ,ךיניעב
ומכ ,ובל ךפהנ ,29"םעה תא הערפ חלשב" ,לארשי ינב תא חולשל םיכסה הערפש ירחאל םג ירה
ךותב םירצמ תא 'ה רעניו"ש דע ,30"לארשי ינב ירחא ףודריו 'וג הערפ בבל ךפהיו" בותכש
.28"םעינכהלו םלטבל דבלב ארחא ארטסל אייפכאל" - 31"דחא דע םהב ראשנ אל 'וג םיה

,הלעמלמ יוליגה רקיעב שגדומ - עבטהמ הלעמלש יולג סנ ,חספ סנב :תצק רחא ןונגסב
שודיחהו .(םירצמ) דגנמה לטבתנ אלימבו ,32"םלאגו ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ םהילע הלגנ"
,ןותחתה דצמו ןותחתהב הלועפה לע איה השגדהה רקיעש - עבטב שבולמה סנ ,םירופ סנד
.בוטל ותכיפהב ךרוצ שי אלא ,דגנמה לוטיב קיפסמ אל ,ןכלש

:הרותה תלבקב קוליחה םג ונשי הזל םאתהבו

הפכ"ש - הלעמלמ יוליגה דצמ הרותה תלבק םג התיה ,הלעמלמ יוליגה ורקיעש חספ סנ ירחאל
אוהש תיגיגכ ,רה ארקנש הנוילע הבהא תניחב אוה רה" ,"תיגיגכ רהה תא םהילע ה"בקה
תוררועתה"ש ןוויכו ,"הבהאה םהב ררועתנ הז ידי-לעש ,ןימלע לכ רוחס ףיקמה רבד תניחב
ידי-לע אלא ,דבל םמצעמ רשא ןוצרו הריחבב םדצמ היה אל . . הרותה תלבקל םבלב וז
;"סנואב הולבקש" ומכ הז ירה ,"הלעמלמ יוליגה

תבהאמ" ("רבכ ולביקש המ ומייק") הרותה תלבקד םויקה השענ םירופ סנ ירחאל ןכ-ןיאש-המ
סנ) ןותחתה דצמ רקיעב היה םהל השענש סנהש םשכד - (שורוושחא ימיב) "םהל השענש סנה
. . הלעמלמ תוררועתה ידי-לע אלש ,םמצעמ" הרותה תלבקד םויקה םג השענ ,(עבטב שבולמה
.33"רומג ןוצרב . . םמצע דצמ אתתלד אתורעתא

ןושאר" ,חספד החמשה יבגל םג) םירופ תחמשד הלעמה הלדג םירופד סנה תלעמ דצמו
-לעו ,36"עדי אלד דע אירופב ימוסבל שיניא בייח" - (35"החמשל םידעומ" םהש 34"םילגרל
. . השודקב שדוחה בור" ,ןסינ שדוח יבגל םג) רדא שדוחד החמשה תלעמ (הז ןיעמו) הז ךרד
:"החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ" - (החמש וניינעש 37"בוט םוי ןיעכ

םגו ,עבטה ירדג תצירפ וניינע סנ ,יכ ,הזל הז םיכייש - (סנמ האצותכ החמש) החמשו סנ
רדג תצירפה ךרע יפל איה רדג תצירפ לש ןפואב החמשה לדוגו .38רדג תצרופש החמשה תנוכת
.39סנבש

:ונניינעל עגונבו

תומילשו רקיע ,םוקמ לכמ ,עבטה ירדג תצירפ לש ןפואב אוה םיסינה ןיינע תוללכש ףא
לוטיב אל) השוריפ רדג תצירפ :יכ ,חספד סנבמ רתוי םירופד סנב אוה רדג תצירפד ןיינעה
יולג סנ ותויהל ,חספד סנה ,ןכלו .רדג תצירפ השענ ןכ-יפ-לע-ףאו רדג ונשיש (אלא ,רדגה
;עבטה ירדג (תצירפ (ךכ לכ) אלו) לוטיב רקיעב אוה ירה ,(הלעמלמ יוליג) עבטהמ הלעמלש
אוה וניינע לכ ירה ,(ןותחתה דצמ) עבטב שבולמה סנ ותויהל ,םירופד סנה ןכ-ןיאש-המ
שבולמה סנ - עבטה ירדג תצירפ תישענ אפוג (ןותחת) עבטה ישובלבש ,עבטה ירדג תצירפ
.עבטב

:תוטושפ תויתואבו

,"דחא דע הב ראשנ אל" ,םירצמד תואיצמה לוטיב ידי-לע התויהל - חספד (סנ) הלואגה
- םירופד (סנ) הלואגה ןכ-ןיאש-המ ;הלואגהב ךכ לכ שודיח ןיא דגנמה לטבתנשכ ,ירה
-ףאו ,"ןנא שורוושחא ידבע יתכא"ש דעו ,ופקות לכב שורוושחא ראשנ סנה ירחאל םגש ןוויכ
םידוהיה וטלשי רשא אוה ךופהנו" ,הברדא אלא ,ןמה תריזג הלטבש דבלב וז אל ,ןכ-יפ-לע
41הנשמ" ,40"תונידמה לכב ךלוה ועמשו ךלמה תיבב יכדרמ לודג יכ" ,26"םהיאנושב המה
איה הלואגה - הלואג לש בצמו דמעמ השענ אפוג תולגה ןמזבש ,ונייה ,42"שורוושחא ךלמל
.תולגה ירדג (לוטיב אלו) תצירפ לש ןפואב

אפוג החמשד רדג תצירפהב רדג תצירפ לש ןפואב החמשה ןיינע תומילשו רקיעש ןבומ הזמו
םירופ סנל תוכיישב אוה (44"תצרפו"ב "תצרפו" ,"ץרפ ךילע תצרפ" 43בותכש המ ךרד-לע)
רדג תצירפ לש ןפואב איה אקווד םירופ תחמש ,ןכלו ,(רדג תצירפ לש ןפואב אוה סנהש)
החמשהב (הז ןיעמו) הז ךרד לעו ,הלבגהו הדידממ הלעמלש החמש ,"עדי אלד דע" - תומילשב
- 46"הליגמ ארקמל רשכ שדוחה לכ"ש 45םידמל הזמש ,"'וג ךפהנ רשא שדוחה" ,רדא שדוחד
.הלבגהו הדידממ הלעמלש יתימא יוביר ,"החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ"

,לארשיל ויה םיסינ ימי" ,"החמשב ןיברמ") חספד סנה םג י"שר ףיסומ ןכ-יפ-לע-ףאו
,איה ,סנהד (תיתימאה תומילשהמ האצותכ) החמשד תיתימאה תומילשה ,יכ - ("חספו םירופ
:דחי םג חספו םירופד תולעמה 'ב רוביחב

,ךדיאל לבא ,עבטהמ הלעמלש יולג סנ ,רתוי תילענ אגרד הלגתמ ודי-לעש - חספ סנד הלעמה
;(ןותחתה תואיצמ לטבמש - הברדאו) ןותחתה דצמ אלו ,הלעמלמ יוליגה דצמ קר הז ירה
אגרדב סנ הז ירה ,ךדיאל לבא ,עבטב שבולמה סנ ,ןותחתה דצמ אוהש םירופ סנד הלעמהו
.47עבטהמ הלעמלש יוליג אלו ,עבטב שבולמה סנ ,הנותחת

תואיצמה לוטיב ידי-לע התיה הלואגה לבא ,םירצממ הלואגה התיה חספ סנב :טושפ ןונגסבו
אל לבא ,בוטל שורוושחא בל ךפהתנ םירופ סנב וליאו .בוטל וכפהתנש ןפואב אלו ,םירצמד
."ןנא שורוושחא ידבע יתכא" ,שורוושחאד תולגהמ הלואג התיה

תכשמנש רתויב תילענ אגרד יוליג - 48דחי םג תולעמה 'ב רוביחב איה תיתימאה תומילשהו
ןמזבש תולגהמ םג) תולגהמ הלואג - טושפ ןונגסבו .ןותחתה דצמ םג תישענו תרדוחו
השודקל ותכיפה ידי -לע אלא ,(חספבכ) דגנמה לוטיב ידי-לע אל ,לבא ,(שורוושחא
.(םירופבכ)

'ב רוביח - 49"חספו םירופ . . םיסינ ימי"ד ךשמההב י"שר זמרמ הז ןיינעש ,רמול שיו
ץראמ ךתאצ ימיכ" היהתש אובל הדיתעה הלואגב הלגתיש יפכ ,דחי םג (חספו םירופ) תולעמה
50"תואלפנ ונארא" - רתויב תילענ אגרדב םיסינ ויהי זאש ,(םירופ ירחאלש חספ) 50"םירצמ
ידי-לע הלואגה היהת אל ,הז םע דחיבו ,51םירצמ תאיציד םיסינהל ךרעב םג "תואלפנ" ,
םירצמ תכיפה ידי-לע אלא ,(םירופ ינפלש חספ ,"םירצמ ץראמ ךתאצ ימי"בכ) םירצמד לוטיבה
.53"דחא םכש ודבעל 'וג הרורב הפש םימע לא ךופהא זא יכ" 52בותכש ומכ ,השודקל

ימי" ,"החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ") רדא שדוח תחמש לש התוכייש םג ראבל שי הז יפ-לע
ןיברמ") החמש גוס ותואב יובירו הפסוה - הלוכ הנשה לכד החמשהל ("לארשיל ויה םיסינ
:("החמשב

ןותחתה דצמש סנב רדג תצירפה ללגב ("'וג ךפהנ רשא שדוחה") רדא שדוחו םירופ תחמש
המ ומייק"ד ןיינעה םע םג הרושק ,(בוטל שורוושחא בל ךפהתנש ,ארוהנל אכושח אכפהתא)
רומג ןוצרב ,("םהל השענש סנה תבהאמ") "שורוושחא ימיב הולבק רודה" ,"רבכ ולביקש
ינבל עגונב :ןותחתה דצמו ןותחתהב תוקולא תכשמה - דחא םניינעש - ('ד ףיעס ל"נכ)
- םלועהל עגונבו ,("רבכ ולביקש המ ומייק") רומג ןוצרו הריחבב הרותה םילבקמש - לארשי
.(בוטל שורוושחא בל ךפהתנש) בוטל דגנמה תכיפה ,ארוהנל אכושח אכפהתא

,הלוכ הנשה לכבו לע (רומג ןוצרו הריחבב) הרותה תלבקד תומילשה תישענ םירופבש ןוויכו
םויקד הדובעה תוללכש - הלוכ הנשה לכבו לע תלעופ (רדא שדוחו) םירופ תחמש םגש ,ןבומ
יוליגה אוה רקיעהש ןפואב אל ,ונייה ,ןותחתה דצמ רקיעב היהת החמש ךותמ תווצמו הרותה
ירדג תצירפ - ןותחתה דצמ השענו ןותחתהב רדוחש ןפואב אלא ,ןותחתה לטבמש הלעמלמ
.השודקל ךפהתמש ,ןותחתה

םירופ לארשיל ויה םיסינ ימי ,החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ" י"שר שוריפב זמורמ הז ןיינעו
,ןותחתה דצמ הרותה תלבקו ןותחתה דצמש סנהמ האצותכ (רדאו) םירופד החמשהש - "חספו
,חספ דצמ איהש יפכ תווצמו הרותה םויקד הדובעה תוללכבש החמשהב םג תלעופו תכשמנ
םג) "אתיירואל הבר אעדומ"ה תלטבתמש ןוויכ ,54הרות-ןתמ(ב התילכת)ו םירצמ תאיצי
.55רומג ןוצרו הריחבב ,ןותחתה דצמ םג איה הרותה תלבקש הלגתמו ,(ערפמלמ

,"לארשיל ויה םיסינ ימי" ,"החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ"ד ןיינעהש ליעל רומאה יפ-לעו
םג ראבל שי - אקווד ןותחתה דצמ ("םהל השענש סנה תבהאמ") הרותה תלבק(ו סנה) םע רושק
:המורת תשרפ ,עובשה תשרפל תוכיישהו רשקה

:57שרדמב אתיא - ("ונתיו" אלו ,אקייד "וחקיו") "המורת יל וחקיו" 56קוספה לע [...]
יתרכמנ לוכיבכ יתרות םכל יתרכמ ,לארשיל ה"בקה רמא ,ומע רכמנ ורכמש ימש חקמ ךל שי"
רמול ,לוכי יניא הנמיה שורפל .הרותה תא םכל יתתנ . . 59יתוא וחקיו בתכ 58וליאכ) המע
רודאש יל ושע דחא תיב ,םיכלוה םתאש םוקמ םוקמ לכב אלא ,לוכי יניא הולטת לא םכל
."שדקמ יל ושעו 60רמאנש ,וכותב

,השרומ . . השמ ונל הוויצ הרות 62ביתכד אוה אדה ,המורת יל וחקיו" :61שרדמה ךשמהבו
תיבל ןירודארפ הווה אוה ותסורא אשנ אלש ןמז לכ הז ןתח המ ,הסרואמ אלא השרומ יהת לא
היבא ירה האשנשמ ,(63ןורודו החנמ ךרדו דובכ לש םינפ תויארב וימח תיבל אב אוה) וימח
רמא - הרות הנתנשמ ,םיקולאה לא הלע השמו - לארשיל הרות הנתינ אלש דע ךכ ,הלצא אב
."םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו השמל ה"בקה

ורתי) הרות -ןתמד הנווכה המלשנ (המורת תשרפ) ןכשמה תיישעבש - 64ןיינעה תדוקנו
.ןותחתה ידי-לעו דצמ םג 65הטמל תוקולא תכשמהב (םיטפשמו
רסוח תאפמ .346-339 'מע 'א ךרכ א"שנת תוחישה רפס .א"שנת'ה רדא 'ב ,המורת תשרפ תבש תוחישמ)
(ןויליגה ילושבש תורעהה וטמשוה םוקמ
.א"עס,טכ תינעת (1

.ס"קס ח"וא ס"תח ת"ושב הזב ט"וקשה האר) ע"ושוטו ם"במרב אבוה אלש ףא - .ופרת ס"וס ח"וא א"גמב (2
.(ו"פרתס ח"וא יקומינ

.ב,ק םיליהת (3

.זמ,חכ אובת (4

.ןפוסב בלול 'לה (5

.ןישודיק ףוס אתיירבו הנשמ (6

אנחלופכ אנחלופ תיל" ,הדובעה רקיע איהש) 'ה תבהאד הדובעב (כ"וכאעו) ןהו ,'ה תאריד הדובעב ןה (7
.((א,זסר ג"ח .ב,הנ ב"ח רהוז האר) "אתומיחרד

םש ,הנשמב א,דנ תוכרב) "החמשב והנילובקל" ,"הבוטה לע ךרבמש םשכ 'וכ לע ךרבל םדא בייח" ל"זראמכ (8
.(ב,ס

.וט,וט ילשמ (9

םג הנשי "וימי לכ"ש ,ל"י ,םינפב ראובמה פ"עו - ."וימי לכ חמש" :(םש תועד 'לה) ם"במרה ןושלבו (10
.'ה תדובעבש החמשה ,"'וכ הווצמה תיישעב םדא חמשיש החמשה"

אוה רדא שדוחד 'א םויו) טבש שדוחד 'ל םוי ה"ה שדוחה ימי ןיינמבש ףאד ,רדא ח"רד 'א םוי םג ללוכ (11
ןיברמ רדא סנכנשמ" ללכב ה"ה ,רדא ח"ר(ד 'א םוי) םג ותויהל ,מ"מ ,((ו"ס ו"כקס ע"הא ע"וש) ח"רד 'ב םוי
.(46 הרעה ןמקל הארו) "החמשב

אגרדל היילע תישענ הליפת לכבש עודיכ ,הלפתל הלפתמ טרפבו ,עגרל עגרמו העשל העשמ - םוי לכבו (12
.םלועהו םדאה יניינע לכב רתוי תילענ

.(ז"ס ןמקל הארו) הלוכ הנשה לכב םג ךשמנ (םירופו) רדא שדוחמו (13

ךליאו 344 'מע ז"טח ש"וקל הארו) דועו .ח"פס ב"ח ץ"בעי תליאש ת"וש .ח"קס ה"פרתס ח"וא ר"א :םהמו (14
.(ש"ייע ,ל"נה םישרפמד םיצוריתהב ט"וקש -

.ב,בי אב ז"ספ האר (15

.םש א"שרהמ ג"אדחו י"שרפבו א"ער ,זנ תוכרב (16

.(נ"שו .א,זצ תבש) סנ ךותב סנ ד"ע ,תוכיאב יוביר םג ,תומכב יובירה לע ףסונ - םיסינ יוביר (17

.ביר 'מע ג"ח טקולמ מ"הס םג הארו .ךליאו ו"טפ הנומאה רעש .ב,זט וצ ת"וקל .א,ק א"גמ א"ות האר (18
.נ"שו

.א,די הליגמ (19

.זכ,ט רתסא (20

.א,חפ תבש (21

.םש י"שרפ (22

.בי,ג תומש (23

רדא סנכנשמ"ד בויחהש י"שר זמרמ "חספ(ו םירופ)"ד הפסוהבש (14 הרעהבש ש"וקל) א"קמב ראובמהמ ריעהל (24
. . םיסינ ימי"ל איבהש שדוחה תלעמ ינפמ אלא ,(רדא ד"י) םירופ תחמש דצמ (קר) אל אוה "החמשב ןיברמ
שדוחב רופ לפנש ןוויכ" - םירופ :םהינש תביס איה רדא שדוחב וניבר השמ לש ותדיל ,יכ - "חספו םירופ
העבשבו תמ רדאב העבשבש עדוי היה אלו ,השמ וב תמש חריב רופ יל לפנ רמא ,הלודג החמש (ןמה) חמש ,רדא
.הכוראב ש"ייע ,לארשי לש ןעישומ ,וניבר השמ י"ע מ"יצי - חספו .(ב,גי הליגמ) "דלונ רדאב

אלא ,(רדא 'זב השמ תדיל) םיסינה תביסב קר אל איה חספו םירופד תוכיישהש ,ףיסוהל שי ,םינפב ש"מ פ"עו
םהינשש ,(םמצע םיסינה דצמ - תוטשפב - אוה "החמשב ןיברמ"ש םעטה ירהש) םמצע םיסינהב (רקיעבו) םג
.(רדאב 'זב דלונש ,וניבר השמ לש וניינע) הרות-ןתמ םע םירושק

.י"שרפבו דל,ד ןנחתאו (25

.א,ט רתסא (26

.בכ,םש (27

.ב,דצ א"גמ א"ות (28

.חלשב פ"ר (29

.ח-ה,די םש (30

.חכ-זכ,םש (31

.פ"שגה חסונ (32

"םהל השענש סנה תבהאמ" "הולבק"ש י"שרפ םע ךוותל שי םינפב ש"מ פ"עו - ךליאו ד"עס,חצ א"גמ א"ות (33
ןפואב ז"ה ,ןותחתה דצמ ,עבטה ישובלב אוה סנהש ןוויכד - ("םמצע דצמ אתתלד אתורעתא" הז ןיא הרואכלש)
.םמצע דצמ אתתלד אתורעתאד

.א,ד ה"ר האר (34

.ט"ויד הליפתה חסונ (35

.ב,ז הליגמ (36

.ט"ס ט"כתס ח"וא ז"הדא ע"וש (37

.ךליאו גכר ע"ס ז"נרת מ"הס הכוראב האר (38

לכב"ד הדובעבש תוגרדה יקוליח ד"ע - יוליע רחא יוליעב תוגרד יקוליח שי "רדג תצירפ"ב םגש ,ריעהל (39
אלימבו ,(מ"כבו .ד,טל ץקמ א"ות האר) "ךלש דואמ" ,"ךדואמ" ז"ה ,"דואמ" ,לובג ילב התויה םעש ,"ךדואמ
.רתוי תילענ אגרד יבגל הלבגהו הדידמב ז"ה

.ד,ט רתסא (40

.ג,ד"וי םש (41

אתליכמ .א"עס,אי הליגמ) שורוושחא ומכ ,הפיכב לשומ היהש) םירצמ ךלמ הערפל "הנשמ" השענש ףסוי ומכ (42
.(דמ,אמ ץקמ) "םירצמ ץרא לכב ולגר תאו ודי תא שיא םירי אל ךידעלב"ש - ((ה,די חלשב

.טכ,חל בשיו (43

.דועו .א"שנת'ה בשיו פ"ש תוחישמ סרטנוק .א"שנת'ה ת"חמש ליל תחיש האר (44

.ז"ס ח"פרתס ח"וא א"מרב אבוה - א"ה א"פ הליגמ ימלשורי (45

ארקמל רשכ שדוחה לכ" ,"'וג ךפהנ רשא שדוחה" ללכב אוה םאה ,רדא ח"רד 'א םויל עגונב ןייעל שיו (46
םימיה ןיינמל אלא ,(ז"לז ךשמהב םה ובש םימיה לכש) רדא שדוחד םימיה ןינמל ךייש וניאש ןוויכ - "הליגמ
.טבש 'ל ,טבש שדוחד

םה םילגנ םיסינהו . . 'יוה םשד הנורחא 'ה תוא י"ע םה תושבלתהבש םיסינה"ש ,א ,ק א"גמ א"ות האר (47
."הלעמל הבגה 'יחב ןה תולגתהבש םיסינה . . 'יוה םשד 'י תוא י"ע

.יולגב כ"ג ריאי הזה לודגה רואהש ,םירופב תולעמה 'ב 'יהיש הצר . . יכדרמ"ש ,םש א"ות האר (48

,"הלואגל הלואג ךמסימ" םושמ ,("טבשל ךומסה רדא"ב אלו) "ןסינל ךומסה רדא"ב אוה םירופש ,ריעהל (49
.(י"שרפבו ב"עס,ו הליגמ) "חספל םירופ"

.וט,ז הכימ (50

.נ"שו .(זפת 'מע) פ"הע ך"נ ת"הוא האר (51

.א"יפס םיכלמ 'לה ם"במר הארו .ט,ג הינפצ (52

ןפואב ל"תעלד תומילשה ןיעמ אוה בוטל שורוושחא בל ךפהתנש םירופד סנהש (א,דצ) א"גמ א"ות האר (53
. . םירצמ הכמל ביתכד תולג ראשב ומכ םעינכהלו םלטבל דבלב א"טסל אייפכאל אלו ,ארוהנל אכושח אכפהתא"ד
םילטב םידעומה לכ ל"זראממ םג ריעהלו - "'וגו םיבר םימע וכלהו 'וגו הרורב הפש םימע לא ךופהא זא םג יכ
םה םידעומה לכד םייוליגהש ,ונייה ,(הליגמ 'לה ףוס ם"במר .ב,ט"פ ילשמ שרדמ) םירופמ ץוח חישמה תומיל
א"ות האר) ל"תעל םג ףקותב שגרנ היהי םירופד יוליגה כ"אשמ ,ל"תעלד םייוליגהל סחיב "ארהיטב אגרשכ"
.ל"תעלד תומילשה ןיעמ אוה הזה ןמזב םגש ןוויכ ,(מ"כבו .ד,צ א"גמ

הטמלמ ןותחתה תאלעהו רוריב איה ע"הפסד הדובעהש - םייתניבש רייא שדוחב רמועה תריפסד הדובעה י"ע (54
םע םירושק ובש םימיה לכש) שדוחה םשב םג זמורמו ,(מ"כבו .רבדמבו רומא ת"וקלב ע"הפס ישורד האר) הלעמל
הניינעש ,הבכרמה ילגר 'ד ,(דועו .דפ,א א"ואמ) לחר ,בקעי ,קחצי ,םהרבא ת"ר - "רייא" - (ע"הפס תווצמ
.(בכורה) ןוילעהל (הבכרמ) ןותחתה לוטיב

תלבקל (סנואב הולבקש) "אתיירואל אבר אעדומ"ה תכיפה םג תזמרנ "'וג ךפהנ רשא שדוחה"בש ,רמול שיו (55
.רומג ןוצרו הריחבב הרותה

.(ב,הכ) ונתשרפ שיר (56

.(ג"לפר) ונתשרפ שיר ר"ומש (57

םכל יתתנ בוט חקל יכ ד"הה ,המורת יל וחקיו" ןיינעה תלחתהב ש"מ 'יפב) ראות הפי 'יפבו .כ"מה 'יפ (58
."הרותה ליבשב לארשיל חוקל לוכיבכ ה"בקהש" - ("'וג יתרות

ה"בקה לבא ,וילעב תונקל לוכי אמש קושה ןמ ץפח חקול םדא םלועבש גהונב" :(ו,םש) ןיינעה ךשמהבו (59
ונתשרפ רהז הארו ."המורת יל וחקיו יווה ,םיחקול םתא (יתוא) יל לוכיבכ םהל רמואו לארשיל הרות ןתנ
.ז"מפ אינתב ראבתנו אבוה - ב,מק

.ח,םש (60

.ז,םש (61

.ד,גל הכרב (62

.ו"זרהמ 'יפ םג הארו .כ"מה 'יפ (63

.ךליאו 150 'מע א"כח ש"וקל הכוראב האר (64

(מ"כבו .ו,ב"יפ .ב,ג"יפ ר"בדמב) "ןכשמה םקוהש םויב הניכשה התרש יתמיא" ל"זראמכ (65


וליאו ,םירצמד תואיצמה לוטיב ידי-לע לבא ,הלואג התיה םירצמב
תולגהמ הלואג התיה אל לבא ,בוטל שורוושחא בל ךפהתנ םירופ סנב
שורוושחאד

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


"םדאה חוכ יפכ םארוב תעד וגישי"


הדידממ הלעמלש תוקולא יניינע גישהל ולכוי הלואגה ןמזב ךיא
?לבגומהו דודמה םדאה לכש ךותב הלבגהו

םימותסה םירבד םיעדויו םילודג םימכח לארשי ויהי 'וכ ןמזה ותואבו" :ם"במרה בתכ
וניאו ."םדאה חוכ יפכ" :םייסמו ,יוליע רחא יוליעב םהש םיניינע - "םארוב תעד וגישיו
,הרואכל ,ןועריגו הלבגה וז ירה - "םדאה חוכ יפכ" הפסוהב ם"במרה תנווכ יהמ :ןבומ
!?הז ינפל הנומש םיניינעה לכ יבגל

:םדאה חוכל וסחייתי ולא םייוליע לכש שיגדהל ם"במרה תנווכש - הזב רואיבהו

יפ -לע אוה לבגומ - םדאה וליאו ,לבגומ יתלב אוה ,"םארוב תעד" םג אלימבו ,ארובה
המכב הזב אצויכו) האס 'מב הלוע ופוג לכש - הווקמ ינידל עגונב וניצמש יפכו ,הרות
.(זא םג ויהי ולא םיניד ירהש) לבגומ היהי אובל-דיתעל םגו ,(םיניד המכו

.וילא סחייתי רבדהש ןפואב הז היהי - וארוב תעד גישי םדאהש המ ,ןכ-יפ-לע-ףאו

:"םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד ץראה האלמ יכ רמאנש" - ךישממו

תלבגהמ הלעמלש ןפואב אוה (םדאב) ץראב "'ה תא העד" יוליגש הרומ "םיסכמ םיל םימכ"
,("'ה תא העד") "םימ"ב ("האלמ") אלוממ ילכה לכש ןפואב קר אל ,ונייה ,(הגשה) םילכה
.ירמגל וילע םיסכמש - וזמ הריתיו ,ילכה לש ויתודג לע םירבוע םימהש ,תאז דוע אלא

,"םיסכמ" לש ןפואב האלמ היהת איהש ,"ץרא"ל סחייתמ הז יוליג םג ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
דע ,ימינפ ןפואב) תעד - אפוג לכשבו ,הנומא אלו ,("העד") לכש לש ןיינע הז ירה ןכלו
.('וכ הדלוהה ןיינעל

,הרותה דצמ אוה הז ןיינעש ,ונייה ,"רמאנש" רמוא הז לע - ?ולא םיכפה 'ב ויהי ךיאו
ענמנ אוהש ,ה"בקה לש וחוכ הלגתמ הדי לעו הב ירה ,דח אלוכ ה"בוקו אתיירואש ןוויכמד
.םיכפה אשונו תוענמנה

,לובג ילבה םארוב תעד םע לבגומה םדאה לכשד רוביחהש - "םדאה חוכ יפכ" ם"במרה שיגדמו
ילבו לובגה רוביח ,ןכש ,"םדאה חוכ" לש ןיינע אוה ,"תוענמנה ענמנ" לש וחוכב השענש ףא
ענמנ דצמש ןפואב םא יכ ,םידרפנ םירבד 'ב םיראשנש ןפואב וניא תוענמנה ענמנ דצמש לובג
.לובג-ילבה תא תעדלו ליכהל לבגומה םדאל חוכ שי תוענמנה
(סר 'מע ,חישמה תומי - 'הלואג ירעש')

רקיעה אוה השעמה


לכ םע יברה יניינעב קוסעל
'םערוטש'ה


תווצמו הרות יניינע לכב םיעיקשמש ץרמו תויח םתואב

דחא דבאי םא ,תורודל ושעת ןכו . . ךתוא הארמ ינא רשא לככ" :[...] ונתשרפ שיר י"שר
השעש תונוכמו תורויכו תורונמו תונחלוש ןוגכ ,םימלוע תיב ילכ יל ושעתשכ וא ,םילכה ןמ
[...] ."םתוא ושעת ולא תינבתכ ,המלש

הארוה [...] .ה"בקה ידי-לע הזב הווטצנ יאדווב ירה ,תורונמ רשע השע המלשש ןוויכמ
:םידקהבו ,םדאה תדובעב האלפנ

ףא ,'וכ תונחלושו תורונמ דוע םיפיסומו ,'וכו דחא ןחלוש ,תחא הרונמ רבכ הנשי רשאכ
,"ןידה תרושמ םינפל"ד ןיינעה תוללכ תמגודב הז ירה - תחא הרונמ קיפסמ בויחה םצע דצמש
[...] .דבלב הרותה בויח יפ-לע היתווצמו הרות םויקב םיקפתסמ ןיאש רמולכ

תולדתשהה לדוג תודוא ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותעיבת תודוא םירבדמ רשאכ
:ןועטלו והשימ אובל לוכי - הצוח תודהיה תצפהו תווצמו הרות תצפה ,תונייעמה תצפהב
ר"ומדא ח"ומ ק"כ ידי -לע ,ןורחאה רודב שדחתנש ןיינע אוה רבדבש "םערוטש"הש ןוויכמ
ךותמ תויהל הכירצ ותוקסעתהש רמאי ימ ,הז ןיינעב קסעתמ רשאכ םג ירה - ונרוד אישנ
קר אלו) ןיד יפ-לע חרכומה רבדב םיקסועש יפכ הדימ התואב ,רתויב הלודג תובהלתהו תויח
!?("ןידה תרושמ םינפל"

לעופל עגונב ןכלו ,"ןמאנ דבע" אוהש ול המדנ :וזמ הריתיו ,"טושפ דבע" םנמא אוה
תטלפנ ,רבדב תוקסעתהה םע דבב דב לבא ,'וכ תודהיה תצפהב תוקסעתהל ןמז ךשמ אוה שידקמ
!ויתוחוכמ הלעמלש תוחילשו הדובע וילע םיליטמש הז לע ונורגמ ("תוחנא ףלא") "החנא"

בשחתמ וניא הזבש ןוויכמ - םיימשגה ויתוחוכמ הלעמלש הדובע יהוזש הנווכה ןיאש אטישפ
ןויעו דומילב קוסעל ונוצר ;םיינחורה ויתוחוכמ הלעמל איה וז הדובעש הנווכה אלא !ללכ
[...] .[הרעש עוקבל=] "ראה א ןטלאפש" ,'וכ תוקד לש ןפואב ,תודיסחה תרותב

ריאהל ,הצוח תניחבבש םידוהי םע קוסעלו תאצל - םיינחורה - ויתוחוכ יפל הז ןיא ,ןכלו
לוכאל המ םהל היהי הבישי ירוחבש לדתשהל וא ,הרונמה ןיינע - תודהיה רואב םהיתומשנ תא
[...] .ןחלושה ןיינע -

- המלש השעש תונחלוש רשעו תורונמ רשעד ןיינעה תוללכמ תדמלנה הארוהה האב הז לעו
היה ,(ל"נכ ,דבלב םייוסמ ןמז ךשמ קר היהו) המלש ידי-לע שדחתנש ןיינע הזש יפ-לע-ףאש
ופסותינש םיניינעה לכל עגונב הז ךרד-לעו ,ןחלושו הרונמד 'םערוטש'הו ףקותה לכ הזב
לככ 'וכ תויחהו ץרמה לכב םהב קוסעל םיכירצש - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ידי-לע
.היתווצמו הרותה יניינע
- 1017-1015 'מע ב ךרכ ,ג"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ג"משת המורת תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב

יבר יצוצינ


...םידיסח ןיב תופחדיהו קחוד


תופירחב ריעה ףא םיתיעלו רדוסמ רדסב יברה לגד ללככש ףא
לע טיבה םימייוסמ םירשקהב ירה ,רדס -יאו תופיחד לע
התאש הנושארה םעפה וז" * הבוט ןיעב תופיחדהו קחודה
דליל רמא ,"תחלצומו הבוט העשב היהיש !?םידיסח ןיב ףחדנ
םעפ" ,רמאו 'רעג' תופיפצהמו קחודהמ ענמנש ךרבאב * ריעצ
"!?קוחרמ דמוע התאו ,ףוגה רמוח תא ץוחלל רשפא הנשב תחא
ןהב ברועמש תופיחד לעו יבויח םידיסח קוביד לע *
'רעקניגולק'ה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

םימימתהו ש"נא .םילודג ויה קחודהו תופיפצהש עדוי ונשדוק תורצחב תויהל הכזש ימ לכ
.תרכומ יתלבו השדח העפות וז התיה םיחרואל לבא ,הזל םיליגר ויה

דמלו שטיוואבוילל ברקתה ונבש הפוריאמ דבכנ הרות שיא 770-ב ההש מ"דשת ןוויס שדוחב
.וירוגמ םוקמל םוי ותואב רזוח ויבא יכ ,יברל ןבה בתכ ןוויסב ה"כב .םימימת-יכמותב
:(250 'מע מ"דשת 'הנש לש המושיר' ןמוי) יברה ול בתכ הבוגתב

תעבש [תופיחדהו=] שינעפוטשהו ץחלה לע דיפקי אלש א"טילש ויבאל ריבסי חטב
.'וכו תודעוותהה

'רמאמ'ל ףחדנ קינד"בח

תרות' - י"שת לולא שדוח-שאר ברעו שדוחה םיכרבמ האר תשרפ תבש תודעוותהב) יברה רמא ךכ
:ץ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ םשב (180 'מע א ךרכ 'םחנמ

רכד ןאמד ,'םייריש' תלבקל אל ףחדנ אוה ירה יברה לא עסונש ד"בח דיסח
תא ןיבהלו עומשל ול השק תופיחדה בורמ ,םימעפלו ,רמאמה תעימשל אלא ,הימש
...רמאמה

:רפיסו יברה ףיסוה ךכ לעו

היהש תבשהמ ונורכזב ראשנש המ ,'רעש'םלוע א' ,דחא ידוהי יל רפיס
לע הישוקה תא קר עדיש רמאמה תרימא תעב ךכ לכ ותוא ופחד :שטיוואבוילב
זיא" םויסב ץוריתה תארקלו ,ןיבה אל רמאמה םינפ תא .רמאמה תלחתהבש קוספה
ועדי הארנכ] .[ירמגל ךועמ היה רבכ=] "טשטעווקוצ ןצאגניא ןעוועג ןיוש רע
ןפאכ רעביא") והשמ םועטל [...הווצמ רודיה לש ןפואב והופחד ,ןכלו אוה ימ
ךכ-רחאו ,'הרזח' התיהש ןוויכ ,ךייש היה אל רמאמה ירחאל ("ץראה יד
עיגה ,(םינפ לכ לע תצק) תוכיראב הליפתהו הרזחהו רמאמה ירחאלו ,הליפתה
,"בער ,ץוחל ,טוחס ,עגי" תבשה םוי לכ וילע רבע ךכו ,החנמ תליפת ןמז רבכ
...עדי אל רמאמה תא םגו

...תחלצומו הבוט העשב

לולא 'א 442 ןויליג 'ד"בח רפכ') קירטיח 'יש קחצי-ףסוי 'ר ת"הרה לש ישיא רואית הנה
:יברה תא תוארל ,תופיחדו ץחל ידכ ךות ,ותודליב הכז הבש הנושארה םעפהמ (29 'מע ,נ"שת

ת"הרה - יבא ינחקל ,א"כשת רופיכ-םוי ברעב ,ליזרבב םתוחילשמ ורזח 'יש ירוה רשאכ"
.א"טילש ר"ומדא ק"כמ חקעל שקבל ,'יש שריה-יבצ

'חקעל'ל רותב ,770-ב ויהש םידיסחה לש םישבכמלו תופיחדל ללכב ליגר יתייה אל ינא"
דימ ,ימדקה רדחה) עבורמה רודזורפה ךותל לגר הצק ליחשהל ךרוצ היה ,רבד תישאר .עפשב
ךדיב הלע ,םיצמאמו תופיחד לש םייתעש-העש רחאלו ,(תילעמל הסינכה ובש ,770-ל ךסנכיהב
."ןותחתה ןדע ןג"ל םיסנכנ הבש תלדה - "קובקבה ראווצ"ל עיגהל

...החמש לש תויכב תופיחדה יאדווב וררוע ,770 יאנתב לדג אלש ,ינומכ 'שדח הלוע' לצא"
ןדע ןג" לש תלדה תא רבע רבכ אוה .דעצ רחא דעצ ,לדוגא דצב בקע יתוא ךשומ יבא םייתניב
תוארל יתחלצה רבד לש ופוסב ...ינשה דצב יתראשנ יצחו יתרבע יצח ינא וליאו ,"ןותחתה
.ייחב הנושארה םעפב א"טילש יברה תא

עטשרע רעד' :רמאו ילא הנפ ,'חקעל'ה תא יל ןתנש רחאל .ךויחב יב טיבה א"טילש יברה"
וז=) 'תחלצומו הבוט העשב ןייז סאד לאז !?םידיסח ןעשיווצ ךיז טספוטש וד סאוו לאמ
..."(תחלצומו הבוט העשב היהיש !?םידיסח ןיב ףחדנ התאש הנושארה םעפה

קחדה הז ץחלהו

-המלש יבר לודגה ח"הגה לש ודכנ ,ןיוז םוחנ 'ר ח"הרה ג"הרה 770-ב ההש ו"כשת ירשתב
:בסל יברה בתכ (ז 'מע דכ ךרכ שדוק-תורגיא) ירשתב ה"כב .ל"ז ןיוז ףסוי

תחמשב ןאכ וילע (טשפכ - קחדה הז) ץחלהש 'יש ודכנב םייוקיש ןוצר-יהי
"'וכ תיז המ ןנחוי 'ר רמא" :הכרבל םנורכז וניתובר רמאמכ לועפי - הרות
.[ונמש איצומ ךכ ,ותוא ןישתוכש לככש רמאנ םש=] .(ב,גנ תוחנמ)

!ףוגה רמוח תא ץוחלל

:(104 'מע 888 ןויליג 'ד"בח רפכ') רנזופ 'יש ןמלז 'ר ת"הרה רפיס

,יברה ירבדל בישקהלו זכרתהל יתישקתהו תובר תופיחד ויה זומת ב"י תויודעוותהמ תחאב"
ורפיס תודעוותהה רחאל .תופיחד ויה אל םש לוקמרה דומע דצל יתדמענו ךרד יל יתסליפ ןכל
ןכיה" :יברה ותוא לאש .יברה לא יתסנכנו תודיחי ליל היה תרחמל .יתוא שפיח יברהש יל
ףחדא אלש ידכ לוקמרה דיל דומעל יתכלהש יתינע ."ךתוא ושפיח - ?ןמלז 'ר שמא תייה
רמוח םעד ןפוטשוצ ןעק'מ סאוו ראי א ןיא לאמ ןיא ,הא" :יברה יל רמא .עומשל לכואו
רמוח תא ץוחלל רשפאש הנשב תחאה םעפב ,הא=] "!?סנטייוורעד ןופ ראג וטסייטש - ףוגה
[!?קוחרמ דמוע התא ,ףוגה

הנמא ינטקמ - ףחדנש ימ

רמא תופיחדה ורבגשכ .'קה ודיב םיבוסמהמ המכל הקשמ יברה קליח א"ישת הרות-תחמש לילב
:(45 'מע א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות')

ךכב הארמ ףחדנש ימו ,םוקמ לכב אצמנ יברה ,ףחדיהל ךרוצ ןיא !?םיפחדנ המל
.הנומא ינטקמ אוהש

...ןיגגוש ויהי בטומ

לשמל ךכ .םהינימל םיפחדנלו םיפחודל הינוריאב יברה סחייתה ,ויתויודעוותהב ,םעפ אל
:מ"דשת םיטפשמ תשרפ תבשב אטבתה

,םירבדמש המ ללכ ועמש אל ירה - תודעוותהה תעשב "םינשי"ש ולאל עגונב
בטומו ...[רבדה םהל קיזי אל=] "ןטאש טינ ייז סאד טעוו" - ועמש אלש םשכו
ולא לבא ...הניש סנוא ינפמ ,םיסונא - וזמ הריתיו ,'וכ ןיגגוש ויהיש
ופחדש םושמ םדריהל ולכי אלש ינפמ םא - היהתש הביס וזיאמ] "םירע" ויהש
,הזב אצויכו ,יוג תודוא והשמ וריכזי םא עומשל וכיחש ינפמ וא ,םתוא
ולעפי םהילעש ןוצר יהי - [םיניינעה ראש תא עומשל וצלאנ בגא ךרדבו
.םתלועפ תא םירבדה

...ינשה לע לועפל

:יברה רמא (8262 'מע 'ה ךרכ ה"משת 'תויודעוותה') ה"משת סחניפ תשרפ תבשב

...ותוא םיפחוד ירהש ,גונעת םושמ הב ןיא - תודעוותהה עצמאב - וזכ הניש

ב"משת אשית תשרפ תבש תודעוותהב יברה עימשהש םיינוריא תרוקיב ירבד הנהו
:(1004 'מע 'ב ךרכ ב"משת 'תויודעוותה')

,ינשל באוכ הזש דע ,ינשה תא ("טשטעווק רע") קחודו תודעוותהב בשוי אוה
לודגה אוהש ןבומ הזמש ,ינשל ביאכמו ףחוד אוהש הארי ישילשהש לדתשמו
,ק"אד המודקה הבשחמ דצמ ,תיטרפ החגשהב אוה רבד לכ יכ ,ןטקה אוה ינשהו
לודגה אוהש יאדווב ירה ,ינשה תא אוה ףחוד תיטרפ החגשהבש רחאמ ,ןכ-םאו
לועפל תרחא ךרד ןיא יכ ,ינשל ביאכהלו ףוחדל ודיקפת ןכל ,ןטקה אוה ינשהו
!הבושתב בושיש ינשה לע

'רעקניגולק'ה לש תוברעתה

'תויודעוותה') ג"משת הבוש תבש וניזאה תשרפ תבש תודעוותהב יברה רמא ןיינע ותואבו
:(89 'מע 'א ךרכ ג"משת

לוכי אוהש יפ-לע-ףא הנה - תודעוותהה עצמאב וריבח תא ףחוד דחא רשאכ
ןאכ הנשיש תוטשפב ןבומ ירה ..."םימש םשל" תאז השוע אוהש ומצעל בושחל
תמייוסמ האנה ןאכ הברעתנ ירהש ...(ערה-רציה) 'רעקניגולק'ה לש תוברעתה
תא רעצמ אוהש אצמנ ...ונממ םידחפמ םלוכו 'חוכ לעב'ה אוהש הדבועה םצעמ
!ותואיצמ לכב רודחל הכירצש הבושת השורדו ,לוכיבכ ,ה"בקה

...םתנשמ וררועתיש רחאל

:יברה רמא ,(1200 'מע ב ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה') מ"דשת רוכז-וצ תשרפ שדוק-תבשבו

,'וכו ותוא םיפחוד - ןושיל ול םיעירפמ םעפל םעפמש הזמ דרטומ אוהש דע
המ עודיכ ...םיברעו םימיענ תומולח םולחל לכוי אלש רבדה לבלבמ אליממו
העירפמ ("שפתית םיידיב תיממש") שותי לש הציקע וליפאש םייעבטה ובתכש
- םתנשמ וררועתיש רחאל הנה ...!םיברע תומולח םולחל לכוי אלש תלבלבמו
...!רוכז תשרפד הארוהה תא םייקל םידמועו םיווצמ םהש םהל ורמאי

ףוחדל הווצמ ןיא

אלש תופיחד ינפמ הפירחהו היולגה וחור תרומ תא יברה עיבה ןהבש תוטעמ אל םימעפ ויה ךא
.ןתעשבו ןמוקמב

ט"נשת זומתב ד"י 'ב םוימ הרושתב ספדנ) ה"כשת ולסכב 'ט ,אציו תשרפ שדק-תבש יאצומב
:רמא יברה .תופיחד ולחה עתפל .הנבל שודיקל יברה אצי ,בירעמ רחא ,(75 'מע

הנניא וז=] "ךיז ןעמ טפוטש סאוו ,שינעגניירבראפ ןייק טינ זיא'ס
!?[םיפחדנ עודמ ,תודעוותה

,ל"נה ןמויב םשרנ) ה"כשת ירשתב 'זב ,ה"ע הנח תרמ תינקדצה תינברה ,ומא תייוולה ךלהמב
.יל וחינה" :רמאו ןוראה דצל ונמוטל שקיבש םייוסמ ץפח רחא יברה שפיח ,(53 'מע םש
."ףחדיהל הווצמ םוש ןיא ...?םיפחדנ עודמ

םה וא ינא וא

-חל 'מע 'םולש ירבד - ןורכיז רפס') ה"ע רוש רעבוד-םולש 'ר ת"הרה םשר יטרפה ונמויב
:ךכ (טל

[תועבטמ] קלחל ליחתהו תסנכה-תיבל סנכנ יברה .3:15 העש ד"לשת םירופיכה-םוי ברע
ברהל - רמא א"טילש ר"ומדא ק"כו ,תולודג [תופיחד=] שינעפוטש ויהו .הקדצה תופוקב
ףכיתו .םויה רופיכ םוי ברע ירה ,ודמליש םירוחבל ץעיימ יתייה - [רנורג] בייל-הדוהי
שינעפוטש דוע היה לבא ,דומלל וליחתי םידימלתה לכש ןיקסר 'יש דוד ת"הרה זירכה
וא] ךיא רעדא ייז רעדא :רמא א"טילש ר"ומדא ק"כו ,([םיכרבא=] טייל עגנוימ) [תופיחד]
...[ינא וא םה

:טפ 'מע םש םשרנ דוע

שינעפוטש היה הלדבה רחאל 'הכרב לש סוכ' ינפל .ה"לשת הנשה-שארד 'ב םוי יאצומ
תקולחב הבוח ידי תאצל לכוי ,רדס היהי אל םאש לוקב רמא א"טילש ר"ומדא ק"כו [תופיחד=]
...רתוי םיצור המ ורחבי אלימבו םלוכ רובע ןייהו סוכה ריאשהלו ןיינמב הכרב לש סוכ

קספוה טעמכש 'רמאמ'ה

תבש םיענ המו בוט המ הנה" ה"ד) ט"כשת רמועב ג"לב יברה רמאש תודיסח רמאמ לש ומוציעב
רמאו הרימאה עצמאב עגרל קיספה יברהו תופיחדה ורבג ,ןטקה שרדמה תיבב ("דחי םג םיחא
:(םירבדה ןכות)

."!רחא ןמזבו רחא םוקמב וכישמיו רמאמה תרימא תא וקיספי ...תופיחדה וקספיי אל םא"

"תופיחד ילב - רדוסמ ןפואב"

המדקש החישה ךלהמב .תוחילשלו םיחולשל הקדצו סרטנוק יברה קליח ח"משת ולסכ שדוח-שארב
:("ךכ היהי רדסהו") רדסה תא יברה הוותיה הקולחל

תוחולשה הנלבקת ךכ רחאו ,הקדצל רטשו סרטנוק םיחולשה ולבקי שארל לכל
קלחל םיחולש ויהיש ידכ בוש םיחולשה ורבעי ןכמ רחאלו ,הקדצל רטשו סרטנוק
ךכ-רחאו ...ףטו םישנאל שרדמה-תיבו תסנכה-תיבב ןאכ הקדצ לש תורטש
.ףטלו םישנל הקדצ לש תורטש קלחל תוחולש הנייהתו בוש תוחולשה םג הנרובעת

:(531 'מע ,א ךרכ 'ח"משת תויודעוותה') יברה ףיסוה ןאכו

םירחא ףוחדל אל יאדוובו ,תופיחד ילב ,רדוסמ ןפואב - ולא םיניינע לכו
...הזב אצויכו תוינוציח תונווכ דצמ

"םיחמשו םיבוט םיניינע"

:יברה ריבסה (171 'מע 'א ךרכ ח"משת 'תויודעוותה') ח"משת תוכוסה גחד 'א ליל תחישב

,"לוק תמרה ןושל ,תינעו" םירוכיב יבגל רמאנכ ,לוק תמרה םע הרושק החמש
ןפואב אל ,רדוסמ רדסב 'וכ לוקה תמרהו החמשה תויהל הכירצ ,הז םע דחיבו
השודק יניינע לככ ,'וכ תופיחד ילבו ,םולשו סח ,"טייקדליו ןא" ,יארפ
."ומוקמב 'וג רדהו דוה"ש אוה-ךורב-שודקה םע םירושקה

.הנש ידמ גוהנכ ,ותכרב-ותחיש תא עימשהל לחהו םיחרואה תכוסל יברה אצי הליל ותואב
:(180 'מע םש) ףירח ןוטב םירבד יברה רמא זאו ורבג תופיחדהו רצ היה םוקמה

ןפואב טרפבו) םיפחודש ןמז לכו ,םיפחוד אלשכ קר תויהל הלוכי תיתימא החמש
ללכ בשחתהל ילבמ ,רתוי ףחוד ,תוימשגב חוכ לעב ,וינתמב חוכש ימ לכש
אלש ידכ ,רובידה תא רצקל חרכהב - (...הרותה תעידיו דומילב ותגרדב
וכרטצי אל אבהלו ןאכמש ןוצר יהיו .רתוי ךורא ןמז ךשמ ףחדיהל וכרטצי
.םיחמשו םיבוט םיניינע לע קר אלא ,ולאכ םיניינע לע רבדל

תופיחד אלל ,רדוסמ רדס

.בחרה להקל אינת ירפס יברה תארוהב וקלוח מ"דשת ןסינב א"י לגרל תודעוותה לש הפוסב
:(1448 'מע 'ג ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה') זא רמא יברה

רובע קיפסמ היהיש ןוויכמ ,'וכו תופיחד אלל ,רדוסמ רדסב ושגיש - יתשקבו
.םלוכ

ללוכה יכרבא ודמעי - 'וכ תופיחד אלל ,רדוסמ רדסב להנתי רבדהש ידכו
וראשי להקה לכ ראשו ,האיציה םוקמ לא - םהינפו ...שרדמה-תיב לש ונופצב
זאו ,רלוד לש רטשו אינתה רפס תא לבקל דחא דחא ושגיו ,םמוקמ לע תבשל
.ולביק אל ןיידעש ולאל םוקמה תא תונפלו שרדמה-תיבמ תאצל ולכוי

!הייכב ידכ דע ושפנב עגונ

:יברה רמא (449 'מע 'א ךרכ ה"משת 'תויודעוותה') ה"משת תישארב תשרפ תבש תודעוותהב

לש ודובכב ךכ-לכ ודיפקי אלש בצמ תורקל לולע הרות-תחמשבש שחומב םיאור
רחאלש םויבש דומילה אב ךכ לעו הפיחד ול ונתייש וליפא ןכתייש דעו ,ידוהי
החמשה תעב ותגהנה תודוא ושפנב קדצ-ןובשח תושעל וילע הרות תחמש
אלא ,ותוא ופחדש ללגב אל - וריבח תא ףחד אל םא ,הרות-תחמשד םידוקירהו
...!ףוחדל וחוכבש ול תוארהל ידכ

אמש קפס ול שיש והשימ ונשי םאש - הז ןיינע לע התע םירבדמ - יברה םייס - הז םעטמו
ןיינעו !וריבחמ החילסו הליחמ שקבי םא - ול לוחמ לכה הנה ...המשל אלש וריבח תא ףחד
!הייכב ידכ דע ושפנב עגונ תויהל ךירצ הזתודיסחה ינייעממ


המורת תשרפ


(ג,הכ) תשוחנו ףסכו בהז . . המורתה תאזו

.'וכו ובהזו ופסכמ ,ולש תושרה ירבדמ םג 'הל ןכשמ תושעל םדאה לע

תושרה ירבד תא שדקל םדאה בייח ןכ - ןכשמ ושענ םמצע םה ,ףסכהו בהזהש םשכ :דועו תאז
תאז ."והעד ךיכרד לכב" ,(ג ילשמ) ביתכדכ .םישודק ויהי םמצע םהש הזכ ןפואב ולש
תויהל ךירצ ןכ םג השעמה םצע אלא ,םימש םשל היהת םישעמה תנווכש דבלב וז אל ,תרמוא
."והעד ךיכרד לכב" - שודק

םשל" ."והעד ךיכרד לכב" ןיבל (ב"פ תובא) "םימש םשל ויהי ךישעמ לכו" ןיב קוליחה והז
הנווכה "ךיכרד לכב" תאז תמועל ;השודקל ךרדב דבלב יעצמא אוה השעמהש הנווכה "םימש
.שודק השעמ אוה ומצע השעמהש

םשל" איה התרטמש אלא ןילוח תליכא איה הליכאהש םימעפל שי ,הליכא יניינעמ איה המגודה
תליכא ,תבש תדועס ,הווצמ תדועס ומכ ,השודק הליכא המצע איהש הליכא הנשי םלואו "םימש
.הלאב אצויכו ,םישדוק

רשאכ םג אלא ,םיקהבומ השודק יניינעב קוסיע תעב קר אל "והעד" תגרדל עיגהל רשפא
.יוארה ןפואב תושרה ירבדב םיקסוע
(907 'מע ,ג ךרכ תוחיש-יטוקיל)


-ג,הכ) םיאולימ ינבאו םהוש ינבא . . תשוחנו ףסכו בהז


('ב קוספ י"שר) 'וכ ןכשמה תכאלמל וכרצוה םלוכ ,ןיינעב םירומאה םירבד ג"י

!?"םירבד ג"י" י"שר רמוא אופיא עודמו םירבד ו"ט ןאכ ונמנ אלהו :םישרפמה םיהמת

וליאו .("תרש ילכ") וילכו ןכשמה תכאלמל םיכיישה םירבדה תא קר הנומ י"שרש אוה רבסהה
.ןכשמבש תונברוקה תמגודב םהש ןוויכ ,הנומ וניא םימשבהו ןמשה תא

תכאלמב ויהש םירבדה ג"י תא קר הנומ אוה ףאש (ד"פ ר"הש) שרדמה אוה י"שר ירבדל רוקמה
.הנומ וניא - "םימסה תרוטקלו החשמה ןמשל םימשב רואמל ןמש" וליאו ןכשמה
(גפש'א 'מע 'ה ךרכ תומש - הרותה-רוא)


(ח,הכ) םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו

(המכח תישאר) לארשימ דחאו דחא לכ ךותב - םכותב

ילכ דגנכ םהש תווצמהו הרותה קסע ידי-לע ידוהיו ידוהי לכ לש ותמשנב תנכוש 'ה תניכש
.תווצמו הרותל םיזמורה ,תועיריהו ןכשמה

יפל ,שפנל 'ןוזמ'ו תוימינפ תניחב איהש הרותל םיזמור ןכשמה ךותב ויהש ןכשמה ילכ
.ימינפ ןפואב םדאה לכשב תגשומ איהש

:הרותל םילכה םיזמור רתוי יטרפ ןפואב םג

.תוחולה םיחנומ ויה וב - ןוראה

תניחב ,שפנל 'ןוזמ' איה ,רומאכ ,הרותה םגו םינפה םחל תא םינתונ ויה וילע - ןחלושה
.(ט ילשמ) םחלל הרותה הלשמנ ןכ-ומכ ."יעמ ךותב ךתרות"

."רוא הרות" תארקנ הרותה םגו רוא תצפה הניינע - הרונמה

ףיקמ תניחב ןהש ,תווצמל תוזמור - 'םיפיקמ' תניחב ויהו ןכשמה תא וסיכש ןכשמה תועירי
.(שפנל םישובל םישענ תווצמ םויקמש עודיכ) שפנל 'שובל'ו

הניכשה תארשה ךכ - תועיריהו ןכשמה ילכ ידי-לע התיה ןכשמב הניכשה תארשהש םשכ
דומיל ונייהד ,'םילכ' :םירבדה ינש ידי-לע איה לארשימ דחאו דחא לכבש יטרפה 'ןכשמ'ב
.תווצמה םויק ונייהד ,'תועירי'ו הרותה
(ג-ב 'מע חפ ףד להקיו תשרפ - רוא-הרות)


ינש ןיבמ תרופכה לעמ ךתיא יתרבידו םש ךל יתדעונו
(בכ,הכ) תודעה ןורא לע רשא םיבורכה

השמ אבבו" :רמאנ (ז רבדמב) אשנ תשרפ ףוסב וליאו ,ןוראל םיבורכה תא בותכה םידקה ןאכ
ינש ןיבמ תודעה ןורא לע רשא תרופכה לעמ וילא רבדמ לוקה תא עמשיו ותא רבדל 'וגו
?יונישה רשפ המ .םיבורכל ןוראה םידקהש ירה - "םיבורכה

:םינפוא ינשב תאז שרפל שי הזה יונישה תא

.לארשי-ינבל םיזמור םיבורכהו ה"בקל זמור ןוראהש ל"זיראה יבתכב ראובמ (א

ךרד-לע ,רתויב הנוילעה הגרדב ה"בקה לש וינב ויה לארשי-ינב ,לגעה אטח םדוק ,ונתשרפב
רזוג ה"בקה" (טנ אעיצמ-אבב) ל"זחב וניצמש יפכו .(חמ תועובש) "באה חוכמ ןבה חוכ הפי"
.ןוראל םיבורכה םימדוק ונתשרפב ךכ םושמ ."ינוחצנ ינב ינוחצנ" ,"הלטבמ קידצו

ולביקש םיידעה םהמ ולטינו םתגרדמ לארשי ודרישכ ,לגעה אטח רחאל ,אשנ תשרפב וליאו
.םיבורכל ןוראה םדקומ םש - (ירמגל םאטח קחמנ אל ,הבושת ושעש ףאו) יניסב

םיבורכה תא םידקה ןכל ;תאז רמוא ה"בקה - "'וגו םש ךל יתדעונו" רמאנ ונתשרפב (ב
.לוכיבכ ,ודובכמ רתוי לארשי לש םדובכב קדקדמו ץפח ךרבתי אוה יכ (לארשיל םיזמורה)

םש ,השממ איה הלחתההש ונייהד ,"'וגו רבדל השמ אבבו" רמאנ הבש אשנ תשרפב תאז תמועל
17לארשי לש םדובכבמ רתוי םוקמ לש ודובכב קדקדמ השמש ןוויכמ ,םיבורכל ןוראה תא םידקמ
תאמ לארשי-ינב תמקנ םוקנ" רמא ה"בקהש (אל רבדמב) תוטמ תשרפב ונאצמש יפכו)
.("ןיידמב תמקנ תתל" רמא השמ וליאו ,"םיניידמה
(העש 'מע 'ב קלח רהוזל קחצי-יול יטוקיל)


(אל,הכ) היחרפו הירותפכ ,היעיבג

,ס"שבש תותכסמה םישיש - (ו םירישה-ריש) "תוכלמ המה םישיש" דגנכ םה הרונמה ינק תשש
.(ח"יפ ר"בדמב) ל"זח תשרדכ

,ל"זח תשרדכ ,םהש (רומאה קוספבש) "תומלעהו םישגליפה" דגנכ םה - םיחרפהו םירותפכה
.תורמימהו תותיירבה

תוימינפל זמור 'ןיי'ו ,ןיי םיתוש םיעיבגב ירהש .הרותה תוימינפל םיזמור - םיעיבגה
.("דוס אצי - ןיי סנכנ" :עודיה זמרכ) "הרות לש הניי" תארקנה ,הרותה
(אצת'א 'מע 'ה ךרכ תומש הרותה-רוא)

שדקמה תכאלמ


"תיבה ןיינבב ןיקסוע םה וליאכ"


,םיטפשמ תשרפ תבשמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תארוה יפ-לע
'תויודעוותה') ט"משת'ה ןושאר רדא שדוחה-םיכרבמ
לש ת"תחה ירועישל ףיסוהל (317 'מע 'ב ךרכ ,ט"משת'ה
םינפ לכ לע) הפ-לעבש הרותב ל"זח ישוריפמ" ולא םימי
"םירפסב רבכ וטקלנש יפכ ,(דחא קוספ לע דחא שוריפו רמאמ
אבה עובשה ימי יפ -לע ,הזכ טקל ןאכ םיאיבמ וננה -
הבוטל ונילע


שדוק תבש


יוו תשוחנ םירשע םהינדאו םירשע וידומעו ךרוא האמ םיעלק ךרואב ןופצ תאפל ןכו"
(אי,זכ) "ףסכ םהיקושחו םידומעה

יוו רמאנש ,רקיע לכ הנתשנ אל ירבע בתכ ,רמוא רזעלא ןב ןועמש 'ר ,אינת .םידומעה יוו
.ונתשנ אל םיוו ףא ונתשנ אל םידומע המ ,םידומעה
(א,בכ ןירדהנס)

ןושאר םוי

"דימת רנ תולעהל רואמל תיתכ ךז תיז ןמש ךילא וחקיו לארשי ינב תא הווצת התאו"
(כ,זכ)

ןיא ,תבשב םהב ןיקילדמ ןיא םימכח ורמאש םינמשו תוליתפ ,אמח רב ימר ינת .רנ תולעהל
רמאנש םושמ ,רחא רבד ידי-לע אלו הילאמ הלוע תבהלש אהתש ידכ ,שדקמב םהב ןיקילדמ
.רנ תולעהל
(א,אכ תבש)

ינש םוי

אשנו 'ה ינפל ואובב ןורהא בל לע ויהו םימותה תאו םירואה תא טפשמה ןשוח לא תתנו"
(ל,חכ) "דימת 'ה ינפל ובל לע לארשי ינב טפשמ תא ןורהא

ןיריאמ םהש - םירוא ,םימותו םירוא ןמש ארקנ המל ,אינת .םימותה תאו םירואה תא
םינווכמ ויה ןימימת לארשי ויהש העשבש ,ךרדה תא םהינפל ןימיתמ ןהש - םימות ,לארשיל
.ךרדה תא םהל
(ב הכלה ,זפ אמוי ימלשורי)

ישילש םוי

(אל,חכ) "תלכת לילכ דופאה ליעמ תא תישעו"

הרויב והל ןנימרו םינממסו ןוזליח םד ןניתיימ ,הל ןניעבצ יכיה תלכת .תלכת לילכ
ארדואב והל ןנימעטו (ןטק ילכב טעמ םיחקול=) אתעיבב אתרופ אנליקשו והל ןניחתרמו
ןכמ רחאל םיפרוש=) ארדואל ןנילקו אתעיב אוההל ןנידשו (הקידבל רמצ תסיפ וב םילבוטו=)
שומישה רמולכ ,המיעטה) הלוספ אמיעט הנימ עמשו ,(ןטקה ילכב רתונה תא םיכפושו רמצה תא
.תלכת לילכ רמאנש םושמ (תלסופ ,הקידבה ךרוצל
(ב,במ תוחנמ)

יעיבר םוי

תאלמו םלוע תקוחל הנוהכ םהל התיהו תועבגמ םהל תשבחו וינבו ןורהא טנבא םתוא תרגחו"
(ט,טכ) "וינב דיו ןורהא די

םתוא תרגחו ארק רמאד .הלוספ - ותדובע דבעש םידגב רסוחמ ,אינת .הנוהכ םהל התיהו
,םהילע םהידגב ןיא ,םהילע םתנוהכ םהילע םהידגבש ןמזב .םלוע תקוחל םהל התיהו 'וגו
.םהילע םתנוהכ ןיא
(ב,זי םיחבז)

ישימח םוי

(ל,טכ) "שדוקב תרשל דעומ להוא לא אובי רשא וינבמ ויתחת ןהוכה םשבלי םימי תעבש"

לש ונבש ךרדכ ויתחת שמשמ המחלמ חושמ לש ונב אהי לוכי ,אינת .דעומ להוא לא אובי רשא
לא אובי רשא וינבמ ויתחת ןהכה םשבלי םימי תעבש רמול דומלת ,ויתחת שמשמ לודג ןהכ
.דעומ להוא לא אובל יואר וניאש הז אצי ,דעומ להוא לא אובל יוארש ימ ,דעומ להוא
(א,גע אמוי)

ישיש םוי

(גמ,טכ) "ידובכב שדקנו לארשי ינבל המש יתדעונו"

אוה ימ עדי אלו השמל ה"בקה רמא הז רבדו ,ידבוכמב אלא ידובכב ארקת לא .ידובכב שדקנו
לש ומש שידקהל אלא ךינב ותמ אל ,יחא ןורהא ,ןורהאל השמ היל רמא .ןורהא ינב ותמש דע
.ה"בקה
(ב,וטק םיחבז)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


,המורת תשרפ שדוק-תבש
'א-רדאב 'ו

.1הרונמה תשרפמ הליחתמ 'ישילש' תאירק ,הרותה תאירקב

,ןושאר םוי
2א-רדאב 'ז

השמ וב דלונש ןוויכ ,הווצמ לש החמשבו הרות לש החמשב הז םויב ףיסוהל לדתשהל שי
.3לארשי לש ןעישומ - ה"ע וניבר

אקווד תאז .ןונחת םירמוא ד"בח יאישנ ויה אל - וינפלש החנמ תליפתב ןכו - רדאב העבשב
.4הז ינפל אל לבא ,תואישנל ולעש רחאל
ך"נתבכ אלו ,םיליגרה םישמוחבכ) הגומ יתלב ,1511 'מע ג"ח ה"משת תויודעוותה ,תוטשפב יברה טקנ ךכ (1
הרטפהה אורקלו ת"הרק עומשל תועיבקב גהנ יברהש ןוויכש ,רסמ ןפוא 'יש קחצי-ףסוי 'ר ח"הרה ,בגא .(ןרוק
גהנ ,['ברוח' תאצוה ינמודמכ ,'תולודג תוארקמ'ב שמתשה י"שר-תוחישל כ"אשמ] 'המימת הרות' שמוח ךותמ
לכב - 'ונתנידמ גהנמ' אוהש - הז שמוחכ אורקל ,ה"ע ןאמרעטסוש יכדרמ 'ר ח"הרה ,ונייח-תיבב ארוק-לעבה
.תרחא הארוה ןיאו םינושה םיסופדה ןיב םיקוליח שיש םוקמ

ז"ט ךרכ תוחיש-יטוקילב יברה תערכה - ח ק"ס פ"קת 'יס א"גמה תעדכ ,ןושאר-רדאב - הז םוי לש וניינע (2
.נ"שו ,342 'מע

הזמ הארוה .ןוראב חינהש דחא דועו ,םיטבשה לכל םנתנו הרות-ירפס רשע-םינש ה"ע וניבר השמ בתכ הז םויב
'םוי םויה' הארו) 317 'מע א"כ ךרכ תוחיש-יטוקילב ,לוע-תלבק ךותמ הרותה דומיל תרבגהל תוחילשה קוזיחל
.(םויהד

השעמל וז הווצמ םויק ןפוא תודוא רואיב .ומצעל הרות-רפס בותכל לארשי שיא לכל יוויצה רמאנ הז םויב
.ךליאו 207 'מע ד"כ ךרכ תוחיש-יטוקילב ,לארשי לכל

.589 'מע ב"ח ו"משת תויודעוותה .388 'מע ב"ח ח"משת תויודעוותה (3

.יברה לש ויתומישרמ ,72 'מע םיגהנמה רפס (4זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il