- א"צר - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה רדאב ב"י * הווצת 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול הכלה ירוריב שדקמה תכאלמ תודיסחה ינייעממ


ןאכ שקה םימדוק תונוילגלתוכלמ רבד


רשפאי אובל-דיתעל םלועה 'רויצ'
תומלשב תווצמו הרות םויק


הרכהה ,תיסיסבה הנומאה - םיבלש השולש 'ה תעידיו תנומאב
םייק הז ןיינע * לכשהמ הלעמל ה"בקהש העידיהו לכש יפ-לע
ןוצרה תושבלתה ,ה"בקה לש ונוצר :תווצמה רתיב םג
תחישמ * תווצמה םויקב םג ךכ * ןיד-קספו הכלה ,המכוחב
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ


,חישמה תומיב םלועה בצמ תא הלודג תוכיראב ם"במרה ראבמ ,"הרות הנשמ" רפס םויסב
.םלש קרפ 1הזל שידקמו

ם"במרה בתכש ומכ) תוכלה םה 2"הרות הנשמ" רפסבש םיניינעה לכ ירה" :ןיבהל ךירצו
ןיינע לע רמול ךייש ךאיה ,ןבומ וניאו .השעמל עגונב ןיד קספ אוה םניינעש ,(ותמדקהב
רואיבמ לעופל עגונב אתוקפנה יהמ ,הכלה והזש (חישמה תומיב היהיש בצמה רואית) ל"נה
?הז בצמ

.זא ויהיש תולעמה לכ םג ללוכ ותאיבל תוכחלו חישמה תאיבב ןימאהל בויחהש ,רמול שיו
קספ ,הכלה (אלא ,םירבד רופיס קר אל) אוה חישמה תומיד בצמה רואיתש ,ןבומ הז יפ-לעו
אלא חישמ לש ותאיב תוללכל קר אל) תוכחלו ןימאהל בויח שיש - לעופב השעמל עגונה ןיד
.ם"במרב םייונמה םיטרפה לכב הז בצמל (םג

,(ללכב) חישמ לש ותאיבל תוכחלו ןימאהל קיפסמ וניא עודמ - יעב אמעט אפוג אה םנמא
?םיטרפה לכל תוכחלו ןימאהל םג םיבייוחמו

ןושלכו .תומילשה תילכתב זא היהי תווצמה םויקש - אוה חישמה תאיבד רדגה הנהו
,תונברק ןיבירקמ ,םדוקמ ויהשכ וימיב םיטפשמה לכ ןירזוחו" 3הז ינפלש קרפב ם"במרה
."'וכ הרותב הרומאה התווצמ לככ תולבויו ןיטימש ןישועו

היהת חישמה תומיב אקווד ירה הזה ןמזב םג תוגוהנש תווצמה עגונב וליפאש המ לע ףסונ]
.[4ןגוהכ תווצמו הרותב קוסעל תורשפאה

תומילשה התואמ םג רתוי תילענ תומילש איה חישמה תומיב היהתש תומילשהש ,תוטשפב ןבומו
וריצהש תויוכלמ ויה אלש םינמזה םתוא םג ללוכ ,םייק היה שדקמה-תיבש ןמזב התיהש
ןוויכמ - (המלש ימיב ומכ) ןגוהכ תווצמו הרותב קוסעל לארשיל וחינה אלשו לארשיל
.6"םכרשבמ ןבאה בל תא 5יתוריסהו" היהי חישמה תומיב אקוודש

הווצמהב רקיעב שגדומ - תומילשה תילכתב תווצמה םויק היהי חישמה תומיבש - הז ןיינעו]
תעידי תווצמ - (תווצמה לכד "דומע"הו "דוסי"ה איהש ןוויכמ ,הלעמב םג הנושאר) הנושאר
- 6"'ה תא העד ץראה האלמ יכ 7רמאנש המכחהו 'וכ העדה הברת" אקווד זאש ןוויכמד ,םשה
ראשב ןכ-ןיאש-המ) תומילשב םשה תעידי היהיש רשפא יא יובירב הניא העידהש ןמז לכ ירה
.[(םיענומה םירבד דצמ קר אוה םהב תומילשה רדעהש ,תווצמה

םלועה בצמד רואיתה םג ללכנ חישמה תאיבב הנומאה בויחבש המ ראבל רשפא היה הז יפ-לעו
זא היהיש תווצמו הרותה םויקד תומילשה לע םעטו רואיב אוה הז רואית יכ - זא היהיש
תאיבד רדגה אוה הז ןיינעש ,[8"םארוב תעד וגישיו" - םשה תעידי תווצמד תומילשה ללוכ]
.חישמה

הרותה דומילש - אוה חישמה תאיבד רדגה ,ל"נה יפלד ,קיפסמ וניא - הז רואיב ,םנמא
םימכחה וואתנ אל" :ם"במרה בתכש ומכו] תומילשה תילכתב זא היהי לארשיד תווצמה םויקו
תומיד יוליעהש ,ונייה ,"התמכחו הרותב ןייונפ ויהיש ידכ אלא 'וכ חישמה תומי םיאיבנהו
בצמ ןכ-ןיאש-המ ,[תווצמו הרותד תומילשה אוה (10תופצלו תוכחל םיכירצ הזלש) חישמה
ןיינע קר אוה ,"'וכו המחלמ אלו בער אל" וב היהי אלש המ ,"ןמזה ותוא"ב היהיש םלועה
םלועה בצמד רואיתה עודמ ,ןכ םאו - ,תומילשב תווצמו הרותב קוסעל לארשיל רשפאמש ידדצ
?חישמה תאיבב הנומאה בויחב רדגו טרפ אוה (ידדצ ןיינע קר הרואכל אוהש) זא היהיש

ךרבתי אוהש העידיל אל אוה םשה תעידי תווצמד רדגהש עודיה םידקהב הז לכ ןבויו
,(הווצמה הווצמ) הקולא שיש העידיה ירחאל קר ךייש וז הווצמד רדגה לכש ןוויכמד - אצמנ
חיננ רשאכ" :11לאנברבאה ןושלבו .הווצמ איהש רמול ןכתיי אל אפוג וז העידי לע ירה
."ל-אה תואיצמ תנומאל תמדוק ל-אה תואיצמ תנומא חיננ רבכ הווצמ ל-אה תואיצמ תנומא

:ונושל הזו 12לאנברבאה ראבמ - "הקולא שיש עדיל" איה הנושאר הווצמש ם"במרה בתכש המו
איה ותואיצמ ,אצמנ אוהש ונעדי רבכש אוה ךורב הקולאהש ןימאנש איה הנושארה הווצמהו"
לכו ותלוזל ותואיצמב ךירצ וניא אוה יכ . . תואיצמה לכב רשא םלש רתויהו ןושאר רתויה
."'וכ וילא ותואיצמב ךירצ ותלוזש המ

ןושאר יוצמ םש שיש (םא יכ ,ללכב הקולא שיש קר אל) איה "עדיל" ם"במרה בתכש המ והזד
רמול שיד ,ואצמיה תתימאמ אלא ואצמנ אל 'וכ םיאצמנה לכו :ףיסומו ,אצמנ לכ איצממ אוהו
."וילא ותואיצמב ךירצ ותלוזש המ לכ"ש שיגדהל איה וז הפסוהב ותנווכש

,("אצמנ אוהש ונעדי רבכש") יוויצה ינפלש ךרבתי ותואיצמ תעידיש ,רמול שי הנהו
וז העידי תווצמד םויקה ירהש) 'וכ םלש רתויה איה ותואיצמש העידיהל הביסה איהש ןוויכמ
איה ותואיצמש העידיהמ רתוי תילענ איה - (הווצמה הווצמ ,הקולאהב הנומאהמ בבוסמ אוה
.13"'וכ םלש רתויה

ותלוזש המ לכו ,ותלוזל ךירצ וניא אוהש המ) ךרבתי ותואיצמד וז תומילש :הזב רואיבהו
רדג םושב רדגומ וניא ה"בקהש ןוויכמו .לכש יפ-לעש תומילש אוה - (וילא ותואיצמב ךירצ
14םיבייוחמ םה לכש יפ-לעש םירדגה םתואב אל םג ,ו"ח

תא ארבש ךרבתי אוהש תוטשפב ןבומ הזמ ירה ,ךרבתי ונממ וארבנ לכשה ירדג לכ יכ]
,"תוענמנה ענמנ" ךרבתי אוהש העודיה 15א"בשרה תבושתכו ,ו"ח םהב רדגומ וניא םירדגה
- [ענמנ רבד םוש ו"ח ךייש ןיא ךרבתי וינפלש

םג "םלש" תויהל לוכיבכ ומצע תא םצמצ ה"בקהש ומכ קר איה וז תומילשד העידיה ירה
לכשה ירדגמ הלעמלש תומילשה ןיינע תיתימא ללכו ללכ האטבמ הניאש טושפ לבא ,לכשה ירדגב
ראותהב ללכ רדגומ וניאש ,ךרבתי ותומצעב ללכ העידי וז ןיאש המכו-המכ-תחא-לעו ,16
.(17רתוי תילענ תומילשב אל םג) תומילשד

וניווטצנש) העידיהל הביסהו שרושה איה יוויצה ינפלש ךרבתי ותואיצמב הנומאהש המ והזו
ותואיצמב הנומאה יכ - (בבוסממ הלעמל איה הביסד) "'וכ ןושאר יוצמ םש שיש" (עדיל
.ךרבתי ותומצעב איה (הקולא שיש תיללכ העידי) ךרבתי

:םיניינע 'ג - םשה תעידיו תנומאבש ל"נה לכמ םרומה

.(םיטרפ םושל סנכיהל ילבמ) הקולא שיש תיללכ העידי ,(יוויצה ינפלש) הנומאה (א

העידיה ,'וכו אצמנ לכ איצממ אוהו ןושאר יוצמ םש שיש (יוויצה דצמ) העידיה (ב
.(לכש יפ-לעש) ךרבתי ותומילשב

םגו ;לכשה רדגב רדגומ וניא ךרבתי אוהש (הווצמה ללכב איה םגש) רתוי תילענ העידי (ג
,ה"בקהמ ארבנ אוהש ןיביו עדיי אפוג לכשהש - ("עדיל") תילכש העידי לש ןפואב הז ןיינע
.ךעדנ אלש העידיה תילכת :18הריקחה ןושלבו ,ו"ח וב רדגומ וניא ה"בקהשו

הנשיש ,הקולא שיש (הנומאה) תיללכה העידיהמ הנוש איה וז העידי םג ,ןכ-יפ-לע-ףאש אלא
.הווצמה םויק ינפל דוע םדאב

קרו) םדאה לכשו תעידי דצמ האב איה ,"יוצמ וניא אוהש תעדה לע הלעי"ד ל"נה העידי יכ
שיש תיללכה העידהו הנומאה ןכ-ןיאש-המ ;(הלילשה תעידי לש ןפואב איה אפוג םדאה לכשבש
ןפואב אוהש ומכ אל םג) םדאה לכשו תעידי ירדג דצמ אל איה םדאבש וז העידי ירה ,הקולא
.19םוקמ לכב יוליגב אצמנ ךרבתי אוהש הז דצמ ,םא יכ ,(הלילשה תעידי לש

ליעל רכזנכ) הלעמב םג הנושאר ,הנושאר הווצמ - םשה תעידי תווצמב אוהש ומכ הנהו
:20ולא םיניינע 'ג (תמגוד) ןהב שיש ,תווצמה תוללכב אוה הז ךרד-לע - (ב 'יעס

;ותמכוחמ םג הלעמלש ךרבתי ונוצר ,ה"בקה לש ונוצר ןהש - אוה תווצמב תירקיעה הדוקנה

הריתיו .תווצמה ימעט - לכשב םג ךשמוי - תווצמד ןוצרהש ה"בקה הצר ןכ-יפ-לע-ףאש אלא
לש םלוככ םבורש אלא דוע אלו ,ךרבתי ותמכוח איהש הרותב ונתינ אפוג תווצמה םג :וזמ
,תודימ הרשע-שולש יפ-לע םידמלנה םירבד - ןהמו ,21הפ-לעבש הרותב ושרפתנ תווצמה יניד
;לכשו המכוח - (אתגולפ הזב ךיישש דעו) 'וכו אירטו אלקש יפ-לע אוה דומילה ןפואש

תא םייקל ךירצ ךיא ןיד-קספהו הכלהה ,אנקסמה האב - איגוס לכבש אירטו אלקשה ירחאלו
לש הרתכ" םשב תוכלה םיארקנ ןכלש] .ותמכחמ הלעמלש ךרבתי ונוצר יוליג אוהש ,הווצמה
23שארהמ הלעמלש הרטעו רתכ תמגודב ,ותמכחמ הלעמלש ךרבתי ונוצר יוליג םתויהל ,22"הרות
.[

תמגוד שי הזב םגש ,םדאה לש תווצמה םויקב םג אוה הז ךרד-לע ,ןמצע תווצמהב אוהש ומכו
:ל"נה םיניינע 'ג

םימש תוכלמ לוע תלבק איה ,תווצמה םויק ינפל דוע תויהל הכ ךירצש הנושארה הדוקנה
תמגודב - [הרות-ןתמ ינפל התיהש 25"עמשנו השענ" תרימא תמגודב] 24תווצמ לוע תלבקו
:םשה תעידי תווצמ םויק ינפלש ,הקולא שיש תיללכה העידיהו הנומאה

הרותה דומיל הליחת תויהל ךירצ ןושעי רשא השעמה תא תעדל ידכב הנה ,וז המדקה ירחאלו
:לכש יפ-לעש ךרבתי ותומילשב העידיה תמגוד - לכשו המכחב

הלעי" ןיינע תמגוד - ךרבתי ונוצר םויק ,26"השעמ ידיל איבמש דומלת לודג" הז ירחאלו
."יוצמ וניא אוהש תעדה לע

םימייקמ םהבש) םלועבש םירבדהבו םדאה ירבאו תוחוכב לועפל אוה תווצמה ןיינע הנהו
רויצב ויהיש םלועבו םדאהב םילעופ תווצמהש ונייהו ,27הרותה תארוה יפכ ויהיש (הווצמה
.הרותה ינידו תוכלה יפ-לע תויהל םיכירצ םהש יפכ םהיטרפ לכב םיאתמה

,'וכו םיאתמה רויצב םלועה היהי זאש ,חישמה תומיב היהת תומילשה תילכתב וז הלועפו
אפוג םלועהש - הברדא אלא ,תווצמו הרותה םויקל םלועה דצמ תועינמ םוש היהי אלש קר אלד
"םשה תעידי תווצמ" םייקל םדאהל רשפא היהיש ידכב "'ה תא העד ץראה האלמ"ד ןפואב היהי
.תומילשב (תווצמה לכד דומעהו דוסיה)

הזב יכ - 28תדב רקיע אוה חישמה תאיבב הנומאהש המ לע םימעטהמ םג והזש ,רמול שיו
היהיש םלועהב היתווצמו הרותה ולעפי ףוס ףוסש ,היתווצמו הרותה תומילשד ןיינעה שגדומ
.תומילשב תווצמו הרותה םויקל םיאתיש הזכ בצמב

רואיתהש ףא - חישמה תאיבב היהיש םלועה בצמ רואיתב ךיראמ ם"במרהש המ ןבוי הז יפ-לעו
הרותה םויק רשפא היהי הז ידי-לעש (ידדצ ןיינע) יאנת קר הרואכל אוה םלועה בצמד
הרותד תומילשה (ל"נכ) אטבתמ - הזכ בצמב היהי םלועהש הזב יכ - ןתומילשב תווצמו
.29חישמה תאיבב הנומאד בויחהב ולא םיטרפ םג םיללכנ ןכלו ,םלועב םג םילעופש תווצמו
ינש רדא שדוחה םיכרבמ ,םילקש תשרפ ,להקיו תשרפ תבש תחישמ - ם"במרה לע ןרדה ךותמ םיעטק)
(647 -653 'מע 'ב ךרכ מ"שת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ו"משת'ה
.ומצע חישמ עגונב אוה (א"יפ) ז"נפלש קרפה כ"אשמ .חישמה תומיב היהיש םלועה בצמ עגונב (1

.םלש קרפ אוה חישמה תומיד רואיתהש - ןדיד ןודינב כ"וכאעו .תורופס םילימב קר אבש ןיינע וליפא (2

.ךליאו 277 'מע ח"יח ש"וקל הכוראב הארו .א"יפר (3

.ד"ה ב"יפ םיכלמ 'לה םג הארו .ב"ה ט"פ הבושת 'לה (4

.טי,אי םש ז"דעו .וכ,ול לאקזחי (5

.םש הבושת 'לה (6

.ט,אי והיעשי (7

.ה"ה םש םיכלמ 'לה ם"במרה ןושל (8

.םש הבושת 'לה םג הארו .ד"ה םש םיכלמ 'לה (9

.תוואתהלו תוכחל ךירצ המל ,ד"ספו הכלה והז יכ - ולש תוכלה רפסב הז ןיינע ם"במרה בתכש הממ ןבומכ (10

תוגשה םג הארו .(ב,דמ) התלחתב תוקולא תנמאה תווצמ צ"צהל צ"מהפסב אבוה - ד"פ הנמא-שאר רפסב (11
.םש צ"צהל צ"מהפסב אבוה - 'א ע"מ ם"במרהל צ"מהפסל ן"במרה

.17 הרעה ןמקלדכ ,א"ואב ראבמ םש צ"מהפסבו .(א,המ) םש צ"צהל צ"מהפסב אבוה (12

איה יוויצה אב הילעש הנומאהש ,ךפיהל עמשמ (םש צ"צה ןושלמ ןכו) םש לאנברבאה ןושל תוטשפמש ףאו (13
יוויצה ינפלש הנומאהש ןוויכמד .םייוליגה ןינעב והזש ,כרמול שי - יוויצה ינפלש הנומאהמ רתוי תילענ
האלפההו יוליעה שגרנ ןיא וז העידיב ירה - (םיטרפ םושל סנכיהל ילבמ) הקולא שיש תיללכ העידי קר איה
ותומצעב כ"אשמ ,םייוליגה תניחבב קר אוה האלפהו יוליעד רדגה לכש ןוויכמ ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא .תוקולאד
וז העידי ,(האלפהו יוליע לש רואית םוש ילב ,םתס הקולא) הקולא שיש תיללכה העידיה ,הברדא ירה - 'תי
.ב,די אריו א"ותב ןייעו .'תי ותומצעב איה אקווד

וז הלאש תבושת"ש ,"הריחבו העידי"ד הלאשה ןיינעב (ה"פס הבושת 'לה) ם"במרה ש"מ ראבל שי ז"פעו (14
ד"בארה תגשהב הארו) "םישעמהו םיאורבה לכ ה"בקה עדי ךאיה עדיל חוכ ונב ןיא"שו "'וכ הדימ ץראמ הכורא
(םש

העידיה ,ךפיהל אלא ,רבדהל הביס העידיה ןיא - רבד הזיא תעידיבש ,תוטשפב ןבומ ירה ,הומת הרואכלד -
ינפמ אוה ,תויהל דיתעה םג עדויש המד ,ה"בקה תעידי ןיינעב (הרואכל) אוה רבדה ותואו .רבדהמ תכבוסמ
"אישוק"ה ,ז"פעו ."ןמזה קוחב וניאש רוחיאו המידק ןיא 'תי וינפל"ש ןוויכמ ,רבדה רבכ ונשי 'תי היבגלש
רוחבי ךאיה (םדוקמ) עדוי 'תי אוהש המש ןוויכמד ,אכיל ארקיעמ (הריחבה תא תחרכמ הניא העידיה עודמ)
הז לכ ראובמכו .הריחבה רחא האבה העידיה ומכ שממ הז ירה - הריחבה רבכ התיה 'תי 'יבגלש ינפמ אוה םדאה
תבושת"ש ם"במרה בתכ המלו .(םש ט"ויותב אבוה) ונישומלא ם"רה םשב ג"פ תובא 'סמ לע לאומש שרדמב הכוראב
ל"נה ץורית תא תללושה ארבס הנשי םאב ,ךדיאלו ?"'וכ עדיל חוכ ונב ןיא 'וכ הדימ ץראמ הכורא וז הלאש
דמע אל ךאיה - (הריחבו העידיד אישוקהב "רבסה" ףיסוהל ם"במרה קקזוה אל ןכלש ,הטושפ ארבס איהש ל"צכעו)
?וז ארבס לע ונישומלא ם"רה

'תי אוהש ןוויכמו .לכשה ירדג פ"ע אוה - עדויש רבדהמ תבבוסמ העידיש ל"נה ללכ :הזב רואיבה רמול שיו
ירחאל קרו .ומצע דצמ עדויש ,םא יכ ,עדויש רבדה דצמ אל איה 'תי ותעידי ירה - לכשה ירדגב רדגומ וניא
תניחבב םג מ"מש אלא) רבדהמ תבבוסמ איה (םוצמצה ירחאלש) וז העידי הנה - לכשה ירדגב לוכיבכ ומצע םצמצש
(א,וט) אריו א"ותב ןייעו .(ל"נכ ,"רוחיאו המידק ןיא 'תי וינפל" יכ ,תויהל דיתעה תא עדוי אוה וז
.ליעלד תוניחבה 'ב םהש ל"יד ,ןותחת תעדו ןוילע תעד ןיינעב

(םש הבושת 'להב) ם"במרה כ"אשמ ,םוצמצה ירחאלש העידיה ןיינעב רבדמ ונישומלא ם"רהש ,רמול שי ז"פעו
.םוצמצה ינפלש העידיה ןיינעב רבדמ

.מ"כבו .ב,דל צ"צהל הריקחה 'סב האבוה - ח"יתס א"ח (15

עבט תוענמנל שיד (םש הריקחה רפסב ואבוה) לארשי ירקוח ירפס המכב ש"מד רמול שי ,םינפב ןמקל ש"מ פ"עו
.לכשה ירדגב ומצע םצמצש יפכ 'תי ארובהל איה םתנווכ - ארובה קיחב םייק

המ לע ףסונ) וז תומלש היהיש םג חרכומ וניא - לכשה ירדגמ הלעמלש תוקולאה תניחב דצמ :הזל ףסונו (16
'תי ותלוכיב וז הניחב דצמ יכ ,וילא ותואיצמב ךירצ ותלוזש המ לכד (היבגל תומילש לש ןיינע הז ןיאש
.(החישה ףוגב) ו"ס ןמקלדכ ,וילא ותואיצמב ךרטצי אלש רבד תווהל

אל) אוה (הנומאה תווצמ איה הז לעש) ותואיצמ תומילש ןיינעד ,םש צ"צהל צ"מהפסב ש"מ יפל םג ,ןכלו (17
- "המכחה תוגירדממ הלעמ הלעמל בגשנו םר 'תי אוהש" (םא יכ ,לאנברבאה ש"מכ "תואיצמה בייוחמ"ד ןיינעה
תגירדממ הלעמ הלעמל בגשנו םר"ד ןינעה םג יכ .יוויצה ינפלש הנומאהמ הטמל איה יוויצה דצמש הנומאה
ינפלש הנומאה כ"אשמ ,(םש צ"מהפסב ש"מכ ,ןימלע לכ בבוס 'יחב אוהו) "תומילש" לש ראות אוה "המכחה
.'תי ותומצעב (13 הרעה ל"נכ) איה יוויצה

.ב,אצק ה"לש .ל"פס ב"מ םירקיע .ב"פ ח"ח םלוע תוניחב האר (18

.'וכ םיעדוי תוקונית וליפא ןכלו תולגתהב אוה רואמה :ב,די אריו א"ות האר (19

הוואת ,"הוואתנ"ד ןפואב אוה - (ומצע דצמ) םלועה תא אורבל ןוצרה :האירבה תוללכב אוה ז"דעו (20
ולגתי"שו "היל ןועדומתשיד ןיגב" ,ןוצרה לע םימעט םג השענ - ז"חאל ;(ותלחתב ו"סרת ךשמה) םעטהמ הלעמלש
םלשות םדי-לעש ידכב איה ולא םימעטב הנווכה םנמא ;(ח"עו רהוזמ םש ל"נה ךשמהב אבומכ) "ויתוחכ תומילש
.(69 הרעה 21 'מע ו"ח ש"וקל האר) ותומצעל הריד ,"םינותחתב הריד"ד הנווכה (כ"חא)

ז"הדאל ת"ת 'לה) "ללכ דומיל בשחנ וניא" ןיבמ וניאשכו ,הגשהו הנבה אוה (כ"בשות כ"אשמ) הרקיעש (21
.ב,ה ארקיו ת"וקל הארו .(נ"שו .ב"פס

.ב,חכ הליגמ (22

.ט"כס ק"הגא (23

.א,גי תוכרב (24

.ךליאו א"עס,חפ תבש הארו .ז,דכ םיטפשמ (25

.א"ה ג"פ .ג"ה א"פ ת"ת 'לה ם"במר .נ"שו .ב,מ ןישודיק (26

.ךליאו ה"ס ל"נה "ןרדה" הכוראב האר (27

.ו"נשס ד"וי ס"תח ת"וש האר (28

ךירצ ידוהיש המ יכ - ןגוהכ צ"מותב קוסעל ידכב קר אוה חישמה תומי 'וכ וואתנש המ ,כ"פעאש אלא (29
אוהש רמול שי - תווצמו הרותד תומילשה תא רשפאמה ,זאד םלועה בצמ כ"אשמ .צ"מותד תומילשהל אוה תוואתהל
.ותאיבל תוכחל בויחהב אלו ,חישמה תאיבב הנומאה בויחב (רקיעב) ללכנ


םיבייוחמו ,ללכב חישמ לש ותאיבל תוכחלו ןימאהל קיפסמ אל עודמ
?םיטרפה לכל תוכחלו ןימאהל םג

תואיצמ תנומא חיננ רבכ ,הווצמ ל-אה תואיצמ תנומא חיננ רשאכ"
"ל-אה תואיצמ תנומאל תמדוק ל-אה

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


'ה תא תעדל - םלועה קסע


יניינעב ,הרות יפ-לע ,קסע היהי אובל-דיתעל םאה
?תושרה

:"דבלב 'ה תא תעדל אלא םלועה לכ קסע היהי אלו [...] ןמזה ותואבו"

ידי-לע - תורחתו האנק ,המחלמו בער - םייוצר יתלב םיניינע תלילש תודוא רבוד התע דע
םוקמ תניתנ היהת אלש ךכ ,"רפעכ ןייוצמ םינדעמה לכו הברה תעפשומ היהת הבוטהש" הז
.ל"נה םייוצר יתלב םיניינעל

תא תעדל אלא םלועה לכ קסע היהי אל" - יבויח ןיינע ףיסומו ם"במרה ךישממ ןכ ירחאלו
."דבלב

תא תעדל אלא םלועה לכ קסע היהי אל" - הלילש לש ןיינע ם"במרה םידקמ אפוג הז ןיינעבו
- תרתוימ הבית ןיאש דע ,ם"במרה לש ונושלב קוידה לדוג עודיה יפ-לע ,הרואכלד ,"'ה
ירה - "'ה תא תעדל אלא םלועה לכ קסע היהי אל" ןושלה תוכיראב ותנווכ יהמ :רואיב ךירצ
!?"'ה תא תעדל םלועה לכ קסעה היהי"ש רוציקב בותכל לוכי

גוס םג (אלא ,'וכ המחלמו בער לש םיניינע קר אל) לולשל ם"במרה תנווכש - רואיבהו
:(חישמה תומי ינפל) הרות יפ-לע אוהש "קסע"

,ולוכ םלועה - המכו-המכ-תחא-לעו ,"הלטבל דחא רבד ארב אל ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ"
תנווכל םאתהב - "םלועה לכ קסע" תויהל ךירצ ,ןכלו ,תילכתו הנווכ וב שי יאדוובש
.ותאירב תילכתו

תא שמשל יתארבנ ינאו ,ינשמשל אלא ארבנ אל םלועה לכ" - איה האירבה תנווכ :ןכבו
(ב) ,תווצמה םויקו הרותה דומיל ידי-לע (א) :םינפוא המכב - ינוקל שומישהו ,"ינוק
הנשמה קספכו ,"השע תווצמ וז" :אתליכמה ןושלבו ,"ךתכאלמ לכ תישעו דובעת םימי תשש"
קר אל) רכינ םכחה" :ם"במרה ןושלבו ,"םימש םשל ויהי ךישעמ לכ" :(הכלהב םג אבוהו)
:הזמ הריתיו ,"ונתמבו ואשמבו 'וכ והקשמבו ולכאמב וישעמב (םג אלא ,"ויתועדבו ותמכחב"
ונשי אפוג "ךיכרד לכב"ש ןפואב אלא ,"םימש םשל" ותנווכש קר אל ,"והעד ךיכרד לכב"
.("'וכ יוצמ םש שיש עדיל" ,"'ה תא העד ץראה האלמ"ד ןיינעה תמגוד) "והעד"ד ןיינעה

:"דבלב 'ה תא תעדל אלא םלועה לכ קסע היהי אל" - ("ןמזה ותואב") חישמה תומיב םנמא
תומי ינפלש הפוקתב הרות יפ-לע תויהל וכרצוהו ויהש "םלועה לכ קסע"ד םיניינעה לכמ
,"םימש םשל ויהי ךישעמ לכ"ד קסעה ,רמולכ ,"'ה תא תעדל"ד קסעה אלא ראשי אל - חישמה
ללכה עודיכ ,אבוכיעל איה ותלילשו ,דוע היהי אל - "והעד ךיכרד לכב"ד קסעה וליפאו
רשאכ ןכש ,אבוכיעל אוה ("אלא 'וכ ויהי אל" :ןדיד ןודינבו) "אלא 'וכ ןיא" ןושלהש
,םלועה יניינעב קוסעל לארשי וכרטצי אל יזא ,"םכנאצ וערו םירז ודמעו" דועייה םייוקי
..."'ה תא תעדל" םא יכ

ראש לכד הלילשה תא רתוי דוע שיגדהל - ("דבלב 'ה תא תעדל") "דבלב" ם"במרה ףיסומו
,("והעד ךיכרד לכב" וליפאו ,"םימש םשל ויהי ךישעמ לכ") "םלועה לכ קסע" יניינע
."דבלב 'ה תא תעל אלא םלועה לכ קסע היהי אל" םלוכמש
,ג ךרכ ה"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ה"משת ןסינ א"י תודעוותה - ם"במרה לע ןרדה ךותמ)
.(הגומ יתלב - 1702-1700 'מע

רקיעה אוה השעמה


קרו ךא תוימשג ידוהיל םינתונ
תוינחור ליבשב


חילצי 'קסע'הש ידכ

תומלוע ינש ,יחא ,וישעל בקעי ול רמא ,םמיא יעמב ושיעו בקעי ויהשכש שרדמב אתיא
. . אבה-םלועה לוטא ינאו הזה-םלועה התא לוט ךנוצר . . אבה-םלועהו הזה-םלועה ,ונינפל
ןבל תיבמ בקעי אבשכו ,אבה-םלועה וקלח לטנ בקעיו הזה-םלועה וקלח וישע לטנ העש התוא
התא לוטתש יל תרמא ךכ אל ,יחא בקעי ,ול רמא ,תוחפשו םידבע תונבו םינב וישע ול הארו
."'וכו הזה ןוממה לכ ךל ןינמ ,הזה-םלועה לוטא ינאו אבה-םלועה

,תוינחור ליבשב אלא הז ןיא ?הזה-םלוע ,תוימשג (בקעי) ידוהיל םינתונש הביסה יהמ
,הסנרפה תגאדמ םילובלב אלל הדובעו הרותב קוסעל לכויש ידכ (א :םינפוא 'בבו ,אבה-םלוע
.הקדצה תניתנ ידי-לע ,תוינחור אפוג תוימשגהמ השעיש ידכ (ב

שיש ותוארב ירה ,תוינחור ליבשב איה וקסעב וחילצה ה"בקהש הביסהש עדוי ידוהישכ :ןכלו
- אלא ,'וכ תולובחת שופיח אל - איה הזל הצעהש תוטשפב ןיבמו עדוי ,קסעה תחלצהב העינמ
.'וכו הקדצה תניתנב ,הדובעו הרותב קזחתהל
- םחנמ-תרות' ,א"ישת ינש רדא שדוחה םיכרבמ ,םילקש 'פ ,להקיו תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 271 'מע (ב) ןושאר קלח א"ישת 'תויודעוותה


'ה תבהאב םירודח םישענ ובלו וחומ

וניא הרואכלו ."הירמ הימק אדבעכ" ,ה"בקהל ותואיצמב לוטיב - אוה הליפתה ןיינע תוללכ
תא שיגרמ אוה ירה - "הירמ הימק אדבעכ" לוטיב לש העונתב היהי םדאהש ןכתיי דציכ :ןבומ
,ןכ-םאו ,'וכו ןוצרו שגר םע בל ול שי ,לכש םע חומ ול שי .המצע ינפב תואיצמל ומצע
!?"הירמ הימק אדבעכ" ותואיצמ תא לטביש ןכתיי ךיא

לוטיב לש העונתב תויהל לוכי היה ,דבלב השעמה ילכ םע ותוא ארוב היה ה"בקה םא אמלשב
-לע תויהל הכירצ ותגהנהו ,בלו חומ םע ותוא ארב ה"בקהש רחאמ לבא ,"הירמ הימק אדבעכ"
הימק אדבעכ" לוטיבה תעונת תא ונממ עובתל םילוכי דציכ - [...] ויתודימו ולכש יפ
!?"הירמ

דבעה לבא ,גונעתו ןוצר ,בלו חומ םנמא שי דבעלש ו"סרת ךשמהב ראובמש ול םירמוא רשאכו
ןוצרה ,תודימהו לכשה ,ןכ-םאו ,ןודאה תואיצמ איה ותואיצמ לכ אלא ,ומצעל תואיצמ וניא
ויתודימ ולכשו ,המצע ינפב תואיצמ אוה ירה ותשגרהבש אוה ןעוט - ןודאה לש םה גונעתהו
!ולש םה ויתונוצרו

לוטיבה תעונת ונממ תשרדנ זאש ,הדימעה תליפתל עיגמש םדוקש ול םירמוא הז לע הנה
הז ינפלו ,עמש -תאירק תוכרב הז ינפלו ,עמש-תאירקד הדובעה הנשי - "הירמ הימק אדבעכ"
ינשב" ,"ךבבל לכב ךיקולא 'ה תא תבהאו"ד ןיינעה לעפנ הז ידי-לעש ,הרמזד-יקוספ
דומעל לוכי הז ידי-לעו ,'ה תבהאד ןיינעב םירודח םישענ ובלו וחומש ונייה ,"ךירצי
."הירמ הימק אדבעכ" לוטיב לש העונתב
יתלב - 824-823 'מע 'ב ךרכ ב"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ב"משת חלשב תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ

יבר יצוצינ


רוהט ףסכ


ורוקמלו ףסכל יבר לש תונוש תויוסחייתה ,םעפה ונתמישרב
יפסכ תא לבקל םיכירצ ויה האושה ילוצינ םאה *
לשממה תכימת תא לבקל ןוכנ םאה * הינמרגמ 'םימוליש'ה
ידוהימ ףסכ תליטנ לע :דועו * הרות תודסומב יאקירמאה
הנושאר המישר * םיפסכ זובזב לעו הרות רמוש וניאש


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

םישולש יברה'ב םג םסרופ) רלפ השמ יאנותיעה ךרעש יברה םע ןויאר םסרופ י"חשת תנשב
ץראב הרעס הללוחתה ,ב"ישת תנשב ,ןכל םדוק םינש המכ .(15 'מע 'א ךרכ 'תואישנ תונש
תיתד הפקשה תדוקנ וזיא שי םא לאשנ יברה .המע םיסחיהו הינמרגמ םימולישה ןיינעב
.?קלמע ןיד הינמרגל שי םאהו ןודינב

תלאש .תיתד אלו תירסומ איה הלאשה .קלמע איה ןיא" ,ןויארה יפ-לע ,יברה בישה ,"אל"
רתוימ ,ןכ םא .םיסחי תרישקל איבי רבדהו ,הדבועל הכפה הינמרג םע םיסחיהו םימולישה
."בצמה תא תונשל לכות אלש העד עיבהל

."תאזמ החונ ר"ומדאה תעד ןיאש היה ןבומ ךא" :תישיאה ותומשרתה תא ףיסוה יאנותיעה

ןלזגה דימ איצוהל

םירבד הנה ,יברה תוירחא אללו םיהגומ םניאש ,הפ-לעבש םירבד תניחבב םה ל"נה םירבדה םא
י"חשת לולא שדוח יהלשמ תרגיאב ,אשונה לע רתוי ריהב רוא םיכפושה ,בתכב םישרופמ
יפסכ תא לבקל אל התטנש השאל הנופ תרגיאה .(ור 'מע ד ךרכ 'גהנמו הכלה ירעש'ב הספדנ)
:םלבקל הילעש רבס יברה .םימולישה

זנכשאמ םייוציפו םימולישד םיפסכה תלבק תלאש תררועמ וב ,הבתכמל הנעמב
.הזב םימעטה תטרפמו ,םלבקל הטונ התעד ןיאו ,קרפה לע הלצא תדמועה

םאב ןמז המכ ינפל ןוידה תעב היה רשאמ ,התע בצמה תילכתב הנושש ןבומ
םינש המכ רבדה ךשמנ רבכש ןוויכ יכ ,אל וא ולא םייוציפ תלבקל םיכסהל
עיגמה עבתי םאב יתנווכ) רומאהל דיחי סחיב ןיאש ןבומ ,לודג יכה םוסרפבו
,םנרק תמרה) ותודוא תבתוכש יוצר יתלבה םשורה ותוא תונשל ,(אל וא ול
.('וכו םהילא תעדה בוריק

ןכ-ןיאש-המ ,ושנועב ןיליקמ הליזגה תא ריזחמ ןלזגהשכש תבתוכש המב ןכ
.לבקת אל םאב

,ם"וכע םג ןלזגה דימ הליזגה איצוהל ךירצש ונתרותב תומוקמ המכב עודי
ןודנב טרפבו ,וניינעו ודמעמ קזחמ הז ירה ודיב הליזגה ראשיתשכש טרפבו
בוטה דצ קזחמ וניא ,וחוכ קוזיח ירה ,התע םג ןלזג ראשנ ןלזגהש ןדיד
.םלועבש

םייוציפה ירהש ,ם"וכעה ןמ הקדצ תלבק ןיינעמ רומאהב ןיאש ןכ םג ןבומו
.הקדצ לש ןיינע הזב ןיאו ,הוושב םירישעל ןיבו םיינעל ןיב םה

:עבוק יברה

ךשמהבש אלא ,םהל עיגמה לודג יכה םוכס עובתל ,הב יולתה תא השעת יתעדלו
תוכז לכ וז הקדצב ןיאש טושפ םגו ןבומו ,הקדצל הזמ שמוח ושירפי ,הבתכמל
יפכ השוע לעבהו ,הילעבל הליזגה וריזחה םה ירהש ,םייוציפה ומלישש ולאל
.אוה ונוצר

לוכל םדוק רשעמ

ונא ,ידוהי לש םייטרפה וייחב םיפסכ יניינעל יללכה וסחי דצל ,אשונל יברה סחי לע דוע
:(טע 'מע יח ךרכ שדוק-תורגיא) ט"ישת ולסכב 'ומ בתכממ דומלל םילוכי

םוכסה תלבק לע הבוטה הרושבב ,יעיברה םוימ ובתכמ לבקתנ ךורא קספה ירחאל
.םימולישה יפסכמ

תורושב רשבי ,םיימשג םמצע דצמ םהש םיניינעב בוט רשבמש םשכש ןוצר יהיו
.םיינחור םה םמצע דצמ רשא םיניינעב תובוט

- ובתכמ תלחתהד םיאתמ יאה ןונגסה לע ריעהל ילע ,ליעל רכזנהל םיאתמו
לע המידק ימד ןתנו 'וכו תונוכמ ול הנקו ,ךכו ךכ םוכס לביקש רשבל והנהש
.הז ןיינעב ידימ אל ותו ,תיבה לע האוולה דוע השעיש הוקמשו 'וכו תיב

ירה הזכו הזכ םוכס לביקש ןוויכש ,ןונגסה היהי אבה ובתכמבש ןוצר יהיו
הזכ םוכס וז ותשרפהב ףיסוה . . הקדצל רשעמ דימו ףכית שירפהש טושפ ומצעמ
םכל ויהי תודיה עברא רמאנו ראובמה יפ לעש אלא ,היוטנ ודי דועו הזכו
הנוכמ הנק ,הז ףסכמ קלח דעב הנה - (דמ םירישה-ריש הרות-יטוקיל ןייע)
.'וכו המידק ימד ןתנ םגו

"זנכשא"ב קשנ תיינק

.ירמגל רחא אשונב (233 מ"יבב המסרופ) יברה לש תפלאמ הבושתב ,אשונל ףסונ רוכזיא
הרואכל ירה ,אקווד הירבאלקמ גורתא לע תוכוסה גחב ךרבל ד"בחב גוהנ עודמ התייה הלאשה
.'וכו בושייה תא םיקזחמ הז ידי לעש ,לארשי-ץראמ גורתא לע ךרבל רתוי יוצר

.ריזחהל .ןח תאושתו יתארק

:םינפ לכ לע רוציקב - םעטה

םימוכסבו (רתא לע חרכומה) רז עבטמב תמלשמ לארשי תלשממש םעטה ותוא שממ
תוצראב קשנ תיינקל - הנממ ףסכה ולבקיש םיעצמאה לכב תלדתשמו םיליהבמ
ץראב
תרציימ איהש הזב אצויכו םיבורהב תקפתסמ הניאו ,'וכו זנכשאבו תירבה
.המצע לארשי

- לארשי םע לע ןגהל םיצורשכ יכ םעטהו אברדאו .ףצפצמו הפ הצופ ןיאו
גורתא ,לידבהלו - םאטנאפ ףילחהל רשפא יאו .יעבדכ תווצמו קשנ תויהל ךירצ
ףילחהל הצורהו .הרוסמ ילב גורתא לידבהלו "יזוע"ב - תובא תרוסמ וב שיש
.ןיבמל ידו 'וכ

. .

הלאו בכרב הלא ,ילגר :םיגוסו תוקלחמ המכ ןנשי אבצ לכב :ל"נהמ הריתי
הצורהו ,חילצי ול דחוימה קשנב קרו ול דחוימה קשנ דחאו דחא לכלו ,'וג
תורושקה תווצמ) רחא גוסל ךיישה קשנב ןיוזמ היהי דחא גוסש חירכהל
ידו .'וכו הנגהה ןיינע לכ הנכסב דימעמ הז ירה - (תובא תרוסמב תויולתו
.ןיבמל

לשממהמ תוכימת דעב

לע זא התלעש העצהל יברה סחייתה (304-302 'מע 'ח ךרכ תוחיש-יטוקילב ספדנ) א"כשת ץיקב
םיידוהי םימרוג .תובישיו הרות-ידומלת - םיינרות תודסומב יאקירמאה לשממה תכימת :קרפה
.תונוש תונאותבו תונעטב הכימתה רושיא תא עונמל וסינ םימייוסמ

:םכיסו דחאל דחא םידגנתמה ולעהש תוששחה לכ תא ךירפה יברה

תלבקש דועב .ןמז ירחא לע - קרו ,ירבו יאדו ןניא - הכימתה לולשל תוששחה לכ .1
.םידימלת לש ףסונ רפסמ לש תידיימ הטילקו הלבק רורב ןפואב רשפאת הכימתה

המכמ 'ה תרות עונמל (הנווכב םג וא הנווכב אלש) לעופ - הכימתה דגנ לעופה לכ .2
.ןיבמל ידו .ענומה תנווכ יהמ לדבה לכ ןיא - לארשי-ינבמ ולאל ירהו .לארשי-ינבמ

:ותעיבק לע רזח בושו

תובישיה ידי קוזיח ןעמל הכימתה רושיאל תולדתשהה לכ תושעל שיו הבוח
שפנ קר םייקמה וליפאש ,לארשי-ינבמ תושפנ המכו המכ ליצהלו ,הרות-דומלתהו
.אלמ םלוע םייק וליאכ םהמ תחא

הפוקמ תחקל ךרוצה לטב הכימתה ידי-לעש אלא ,לוח ידומילל אקווד הדעונ הרומאה הכימתה
הפוקה לצנל - דסומה הצרי םאב - תורשפא הנשי אליממו .ולא םידומילל דסומה לש תיללכה
םניא רשא הרותה תודסומ תותלד לע םיקפדתמ םיבר םידימלתש ןוויכמו ,תד ידומילל הלוכ
רותפל הכימתה תליטנ תורשפאב שי ,םלבקל ,תודסומה לש השקה ירמוחה םבצמ ינפמ ,םילגוסמ
.וז היעב

דוסי ול ןיאש ששח" והזש עבקו ,ךוניחה יניינעב ברעתת הלשממהש ששחה תא ללש ףא יברה
םירחא םירבדב הברעתה אלו 'וכו בלח ,תועיסנל תוכימת הקינעמ הלשממה ןכש "ללכ תואיצמב
.התגהנה הנשתש הביס לכ ןיאו

...תבש ללחמ ריבגל םירמוא ןיא המ

ןלהל .ןכש אצמנ יברה ירבדמ ?תבש ללחמה ידוהימ ינרות דסומל תומורת לבקל רתומ םאה
:מ"דשת ץיקב חישמ יניינעב םוסרפ ןיינעב אפלוו יולה ד"שרל יברה בתכש םירבד

ןהו ומשב ןה - חישמ יניינעב . . בותכל וא רבדל קיספיש וריהזמ יננהו
םירפס וא ם"במרבש חישמ יניינע לע שוריפ ללוכ ל"נהש טושפ . . רחא םשב
. . םירחא

'פ ריבג םע רבדמשכ יתרעשה יפל) הכלה םסרפל אלש ןכתייה :"םת" תלאשל
ק"שב תירורפג קילדמהש ועידומ וניא [תירבה תוצראב ינולפ=] ב"הצראב
[הז לע=] ז"ע הוקמ אוהש ןירדהנס 'יהישכו ,הליקס ביוחמ [שדוק תבשב=]
ק"הותב שרופמ ןידכ - [ןלציל אנמחר=] ל"ר ותוא ולקסיש םעה ךותב אוה 'יהי
.(תוצח רחא [שדוק תבש ברעב=] ק"שרעב ורקבי םאב וליפא [השודקה ונתרותב=]

[רדנ ילב=] נ"לב זאו [לוגיע יאצחב=] ג"עצחב יתלאש לע יננעי יאדו
.והנעא

"תודימריפ"ב םילויטל םיפסכ זובזב

יברה סחייתה (370 'מע 'א ךרכ ב"משת 'תויודעוותה') ב"משת חנ תשרפ תבש תודעוותהב
:בל באכב רמאו םירצמו לארשי ןיב םתחנש םולשה םכסה תואצותל

םידוהיל תושר םינתונש - אוה "םולשה םכסה" ידי-לע גשוהש ידיחיה "גשיה"ה
. . 'וכו תוקיתעה תאו ,םיפיה םיניינבה תא תוארל ,םירצמב רקבלו אובל
!םילקש יפלא תורשע םש םיזבזבמו

םיירוטסיהה םירתאה תא תוארל "תוכזל" ידכ םירצמל םיעסונ םידוהי
ותרובק םוקמ - "תודימריפ"ל ךומס למג יבג לע םלטצהל "תוכזל"ו ,םירצמבש
,'וכו תוכמ רשעה תא לביקש "הערפ" וא ,לארשי-ינב תא הניעש "הערפ" לש
םלטצהל "הכז"ש רשואמה םויה תא רוכזל "תורכזמ" תונקל ידכ ףסכ םיזבזבמו
..."תודימריפ"ל ךומס למגה יבג לע

-לע-ףא ,לארשי-ץראמ םיפסכ איצוהל אלש םילדתשמ הלכלכה יאנת דצמש תורמל
דבלב וז אלו ,םילקש יפלא תורשע םירצמב םילויטה לע םיזבזבמ ןכ-יפ
םילויטהמ רוזחי םא יכ] לויטה תארקל וניכהש ףסכה לכ תא זבזבל םיבייחש
,[ףסכה לכ תא זבזבל חילצה אל ןכלו ,"ןלטב" אוהש וילע ורמאי ,ףסכ םוכס
...!שארמ ורעישש הממ רתוי ,לויטה תואצוה רובע ףסונ ףסכ םיוול אלא

ףקת (610 'מע א ךרכ ו"משת 'תויודעוותה' - ו"משת הרש-ייח תשרפ תבש) תפסונ תונמדזהב
:םירצמל ,םיבר םיפסכ ןהב ועקשוהש ,יניסב טפנה תוראב תריסמ תא יברה

ןכו ,טפנה תוראב לש םוחותיפב םידוהי ועיקשהש העיגיהו למעה לכ ירחאל
תיבגמה תעב םידוהי ידי לע ומרתנש םיפסכ ללוכ ,ךכב ועקשוהש םיברה םיפסכה
..."ירדנ לכ" לשתודיסחה ינייעממ


הווצת תשרפ


(ל,חכ) םימותה תאו םירואה תא

םהירבד תא םימילשמש - םימות ;םהירבד תא םיריאמש - םירוא ?םימותו םירוא םמש ארקנ המל
(גע אמוי) (י"שר ,תרזוח םתריזג ןיא)

?תרזוח םימותהו םירואה תריזג ןיאש ךכב לודגה שודיחה המ :ןיבהל שיו

םהל יתרכינ אל" :י"שר שריפ "םהל יתעדונ אל 'יוה ימשו" (ו תומש) קוספה לע :אלא
."יתמייק אלו יתחטבה ירהש ,ילש תיתימא תדימב

יוליג םע קרו ,'יוה םש יוליג רדעה תמחמ אוה "יתמייק אלו יתחטבה"ש רבדה תביסש ירה
."יתינש אל 'יוה ינא" :(ג יכאלמ) רמאנכ .יוניש ןיא ,ילש "תותימא" םש אוהש ,'יוה םש

,הטמל עיגת אל העפשההו והשלכ יוניש לוחיש ןכתיי ,תומשה ראשמ העפשה תכשמנשכ ,רמולכ
ןידה תדימ ןיא יזא - 'יוה םש תניחבמ האב העפשההשכ לבא .תבכעמ ןידה תדימש רחאמ
.תבכעמ

.תרזוח םתריזג ןיא ןכל ,'יוה םשמ איה םימותהו םירואה תריזגש רחאמו

אוה - "ךרוא" :"ינוחני המה ךתימאו ךרוא חלש" ,(גמ םיליהת) בותכה שוריפ םג והז
.קלתסי אל רואהו הכשמהל םויק היהיש - "ךתימאו" ,רואה תכשמה
(אנ-נרת'א 'ה ךרכ תומש ,הרותה-רוא)


(הל,חכ) שדוקה לא ואובב ולוק עמשנו

קוזיחו הרותה תצברהב תצרמנ תוליעפ בייחמ ונרוד לש דוריה בצמהש תמא :םילאוש שי
תאצל ץוחנ עודמ ?"לודג שער לוק"ב תושעיהל הכירצ וז הדובעש ונל ןיינמ לבא ,תודהיה
אלש רבד ,הזב אצויכו ,תורשכ תוזוזמ ,ןיליפת תחנה תודוא םר לוקב םש עימשהלו בוחרל
?םימדוקה תורודב וניאר

:אוה ךכ לע הנעמה

ינפלש רודה אוה הז ונרודש רבדה רורב ,הטוס תכסמ ףוסב ל"זח ונייצש םינמיסה לכ יפל
םינומעפ ויה ליעמה ילושב ."ליעמה ילוש" - "אחישמד אתבקע" ארקנה ,חישמה תאיב
םיסנכנ םהשכו ,("ךבש ןינקיר" תניחב ,הגרדמה לפשב םיאצמנה םידוהי המה אולה) םינומירו
תושעיהל ךירצ הז רבדש ונדמלל ,אקווד "ולוק עמשנ" היה ,הניכשה יפנכ תחת - "שדוקה לא"
."לודג שער לוק" לש ןפואב
(341 'מע ,זט ךרכ תוחיש-יטוקל)


(זל-ול,חכ) תלכת ליתפ לע ותא תמשו . . ץיצ תישעו

(חפ םיחבז) םינפ תוזע לע רפכמ ץיצ

םשה ינפל רתסבו יולגב םדאה שייבתי םא"ש ,(תשובה רעש) םיקידצ-תוחרוא רפסב רמאנ
אוה אלא ,ךרבתי םשה ינפמ שייבתמ וניא םדאהש המ ךא ."תאזמ הלעמל הלעמ ןיא ,דבל ךרבתי
.ונממ קוחר ךרבתי םשה ויניעבש ינפמ והז ,םינפ זע תניחבב

,("םיכרחה ןמ ץיצמ" ומכ) הייאר ןושלמ אוה "ץיצ" - "ץיצ תישעו" :בותכה זמרש והז
,ךרבתי םשהמ שייבתי ךכ ידי-לעו ,הלעמ יפלכ תולכתסה לש הדובעה ונייה

,(האליע הארי) תשוב תניחבל עיגי וז תולכתסה ידי-לע - "תלכת ליתפ לע ותוא תמשו"
.הארי תניחבל תזמור 'תלכת'ש רהוזב רומאכ ,'תלכת'ב תזמרנה
(ונשת'א 'מע 'ה ךרכ ,הרותה-רוא)


(ז,ל) םימס תרוטק ןורהא וילע ריטקהו

רשק שי .תרוטקה תיישע לע יוויצב תמייתסמו הרונמה השעמ יוויצב תחתפנ הווצת תשרפ
:םדאה תדובעב םהש יפכ ,םירבדה ינש ןיב דחוימ

תרוטקה תדובע םג .הווצמ רנב המשנה תראהו תקלדה - התועמשמ םדאה שפנב הרונמה תקלדה
היב ,אנרטקתא אריטק דחב" - רהוזה רמאמכ ,תרעוב שאכ ה"בקה םע תורשקתהו תורבחתה איה
."אטיהל היב ,אדיחא היב ,ה"בוקב

הכירצ תווצמה רואב המשנה תקלדה םג ךכ ,םלועה לכל רוא הציפה הרונמה תקלדהש םשכ
.םיבבוסה לכ לע עיפשהל הכירצ תרוטקה תדובע ףאו ,התביבס תא ריאהל

לכב ,דימת שדקמבו ןכשמב ושענש תודובע ןה תרוטקהו הרונמה יכ ,דימת הנמז - וז תוחילש
.ללכהמ אצוי אלל םויו םוי
(ב"נשת'ה הווצת תשרפ תבש תחישמ)


(י,ל) 'הל אוה םישדוק-שדוק

(י"שר) תרחא הדובעל אלו דבלב וללה םירבדל שדוקמ חבזמה :םישדוק-שדוק

.בלה תוימינפל - ימינפה חבזמהו ,בלה תוינוציחל זמור ןוציחה חבזמש ראובמ תודיסחב
וליאו ,הזה -םלוע יניינע רוריב םניינעש ,תונברוק ובירקה ןוציחה חבזמב קרש םשכו
ה"בקהל רתויב הקומע תורשקתה הניינעש ,דבלב תרוטקה תדובע אלא הרתוה אל ימינפה חבזמב
הנשי בלה תוינוציחב קר :םדאה תדובעב םג ךכ - ("אנרטקתא אריטק דחב" ןושלמ תרוטק)
םש .'םירוריב'ה ןיינע ךייש אל בלה תוימינפ תניחבב וליאו ;'םירוריבה תדובע' תחרכומו
.ה"בקה לא הרישי תיתומצע תורשקתה ךותמ איה הדובעה

.בלה תוימינפב הדובעל ךייש םימש םשל תושרה יניינעב קוסיעהש םדאה בושחי לא :ךדמלל
,תאז-לכב ,םימש םשל תאז תושעלו תושרה יניינעב קוסעל הווטצנש ףא יכ תעדל וילע
יתשב אל ,ונייהד ,"בלו בל אלב" םתושעל וילע .םדאה יניינע רדגב ורתונ ולא םיניינע
בלה תוימינפ תא .דבלב בלה תוינוציחב אלא - ותוימינפו בלה תוינוציח - בלבש תוגרדמה
.השודקבש םיניינעל קרו ךא לצנל שי

תוימינפ :"תרחא הדובעל אלו דבלב וללה םירבדל שדוקמ חבזמה" - ןאכ י"שר שרפמש והז
הדובע"ל אלו ,השודקבש םירבדל קרו ךא רוסמו שדוקמ תויהל ךירצ ("ימינפה חבזמ") בלה
הדובע" תארקנ איה ףא ןכש ,"הדובע" םשב תארקנש םירוריבה תדובעל אל וליפא ,"תרחא
."תרחא
(185 'מע ,ו ךרכ תוחיש-יטוקיל)

שדקמה תכאלמ


"תיבה ןיינבב ןיקסוע םה וליאכ"


'תויודעוותה') ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תארוה יפ-לע
לש ת"תחה ירועישל ףיסוהל (317 'מע 'ב ךרכ ,ט"משת'ה
םינפ לכ לע) הפ-לעבש הרותב ל"זח ישוריפמ" ולא םימי
"םירפסב רבכ וטקלנש יפכ ,(דחא קוספ לע דחא שוריפו רמאמ
ונילע אבה עובשה ימי יפ-לע ,הזכ טקל ןאכ םיאיבמ וננה -
הבוטלשדוק תבש


(ז,ל) הנריטקי תורנה תא וביטהב רקובב רקובב םימס תרוטק ןרהא וילע ריטקהו

רבדל רקובב רקובב וב רמאנש רבד םדקוי ,אינתד ,םירביאל תמדוק תרוטקה .רקובב רקובב
.דבלב דחא רקוב אלא וב רמאנ אלש
(א,טנ םיחספ)

ןושאר םוי


היהי אלו םתוא דוקפב 'הל ושפנ רפוכ שיא ונתנו םהידוקפל לארשי-ינב שאר תא אשת יכ
(בי,ל) םתוא דוקפב ףגנ םהב

הנוק םדאש ,םדו רשב לע ה"בקה לש וימחר הארו אוב ,רמוא לאעמשי 'ר ,אינת .אשית יכ
.ושפנ רפוכ שיא ונתנו לארשי-ינב שאר תא אשית יכ רמאנש ,םימש ידימ ןוממב ומצע
(ל,אכ םיטפשמ 'פ אתליכמ)

ינש םוי


(ה,בל) רחמ 'הל גח רמאיו ןורהא ארקיו וינפל חבזמ ןביו ןרהא אריו

לע והוגרהש=) וינפל חובזש רוח האר ,תפי רב ןימינב יבר רמא ?האר המ .ןורהא אריו
םא ,(ב הכיא) םייקתמו רוחל ידבעדכ יל ודבע והל אנעמש אל יא ,רמא ,(לגעה תושעל בריסש
יווה רשפא ,לגעל ודבעלד בטומ .םלועל אתנקת והל יווה אלו ,איבנו ןהכ 'ה שדקמב גרהיי
.הבושתב אתנקת והל
(א,ז ןירדהנס)

ישילש םוי

(די,גל) ךל יתוחינהו וכלי ינפ ,רמאיו

ביתכד ,וסעכ תעשב םדאל ול ןיצרמ ןיאש ןינמ ,יסוי יבר םושמ ןנחוי יבר רמא .וכלי ינפ
.ךל חינאו םעז לש םינפ ורבעיש דע יל ןתמה ,השמל ה"בקה ול רמא ,ךל יתוחינהו וכלי ינפ
(א,ז תוכרב)

יעיבר םוי


(כ,גל) יחו םדאה ינארי אל יכ ינפ תא תוארל לכות אל ,רמאיו

השמ וב דמעש הרעמב רייתשנ ילמלא ,ןנחוי יבר רמא אבא רב אייח יבר רמא .ינארי אל יכ
ינארי אל יכ רמאנש ,הרואה ינפמ דומעל ןילוכי ויה אל תיקדיס טחמ בקנ אלמכ והילאו
.יחו םדאה
(ב,טי הליגמ)

ישימח םוי


(ו,דל) תמאו דסח-ברו םיפא-ךרא ,ןונחו םוחר ל-א 'ה 'ה ,ארקיו וינפ לע 'ה רובעיו

ה"בקה ףטעתנש דמלמ .ורמואל רשפא-יא בותכ ארקמ אלמלא ,ןנחוי יבר רמא .'ה רובעיו
רדס ינפל ושעי ןיאטוח לארשיש ןמז לכב ,ול רמאו הליפת רדס השמל ול הארהו רוביצ חילשכ
.םהל לחומ ינאו הזה
(ב,זי הנשה-שאר)

ישיש םוי


שדוחב יכ ,ביבאה שדוח דעומל ךיתיוויצ רשא תוצמ לכאת םימי תעבש ,רומשת תוצמה גח תא
(חי,דל) .םירצממ תאצי ביבאה

תודעומה תא הזבמה לכ ,הירזע ןב רזעלא יבר םושמ תשש בר רמא .רומשת תוצמה גח תא
תוצמה גח תא היל ךימסו ךל השעת אל הכסמ יקולא רמאנש ,םיבכוכ תדובע דבוע וליאכ
.רומשת
(א,חיק םיחספ)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


תבש תלבק

לע לוחמ ףיסוהל הרותה ןמ השע תווצמש 1קספ (ד"ס אסר 'יס) ןקזה ונבר ךורע-ןחלושב
.בוט-םויו תבשב שדוקה

הכאלממ שורפל קר וילעש וא ,וז תפסות וילע לבקל בייח םאה :תולאשב תונוש תועד שיו
,רתוי םדקומ תבשה תא וילע לבקל ןיינועמ רשאכ (הרקמ לכב) וא - לבקל בייח אוהשכ .2
.3אקווד רובידב תויהל ךירצש וא הבשחמב יד םאה - ךליאו החנמה גלפמ

.'תבש תלבק' ןיינע הרואכל אוהש ,"תבש תפסות" תלבק ןיינעל יתכלהה רוקמה השעמל והז
היה הז ךא .4'וכרב' דע הכאלממ ןישרופ ןיאש ,הז ןמיס ףוסב ובתכ ז"הדאו א"מה יכ םאו
.5"םוי לש ומוציע" םהילע םילבקמ זאו ,הלילה םדוק העש יצח 'וכרב' םירמוא ויהש םנמזב
וא 'ריש רומזמ'ש 6ןחלושה-תוצקב בתכ ,םיבכוכה-תאצ רחאל תיברע םיללפתמש וננמזב לבא
.("םוי לש ומוציע" תלבק הז םגש עמשמו) תבש תלבק יווה 7'הלכ יאוב'

תומיבמ רתוי תיברע תליפת םידקהל ןיגהונו" :בתכ ב"ס זסר 'יס ז"הדא ךורע-ןחלושבו
-ידבב בתכ הז יפ-לעו ,". . רשפאש המ לכב תבש תלבק םידקהל ידכ ,אוה ןוכנו ,לוחה
.העיקשה ינפל ןדידל תבש תלבק אוהש ,'ריש רומזמ' תרימא תא םידקהל ךירצש םש ןחלושה

'תבש תלבק' םג םירמואש (8תודיסחה תעונת ימי תישארמ םישרוש ול שיש) ונגהנמל םנמא
ןיב םיגהונ ןיא המ ינפמ ןויע ךירצ ,שדוק-תבשל הנכהכ ,9תודיסח דומיל רחאל ,שממ הלילב
תמאבו) .העיקשה ינפל ,םוי דועבמ ,הבשחמב םינפ-לכ-לעו ,רובידב תבשה תא לבקל ש"נא
.(העיקשה ינפל בוט-םוי תפסות םהילע לבקל ןיגהונ ןיא עודמ ,אמלע ילוכל ןויע ךירצ

תשרפ ק"ש ליל 'תומישר'ב אבומכ ,ומצעב ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא גהנ ךכ הארנכש טרפבו
הכל" ירחא דע "הננרנ וכל" תרימאב :םש ל"ומה תרעה] תבש לבקמ היה ע"נדא":10ב"שת שדוחה
ןיינמה ללפתהש העשב רמוא היה "תבשה םויל ריש רומזמ"מו .תורנה תקלדה רחא ףכית ["ידוד
."

דובכ לש ןיינע 'תבש תלבק' חסונב שיש ,רנזבפ 'יש ךורב-םהרבא 'ר ת"הרה ינריעה םנמא
ויה :המגודלו ."תבש תפסות" ונייהד תבש תשודק תלבק אקווד ואלו ,תבשה-ינפ-תלבק ,םויה
ןהילע ולביק אל יאדוובש ,רמז-ילכ יווילב 'תבש תלבק' תמדקומ העשב רמול וגהנש תוליהק
לכ םישוע" - 'תבשה םויל ריש רומזמ' תרימא ירחא םגש ז"הדאו א"גמהל ומכו .11ללכ תבש
לחה - הליפתה לכ תארקנ 'ריש רומזמ'ב תבשה תא םילבקמה םתואל םגש ,היארהו ."תוכאלמה
ויהי 'ריש רומזמ' וא 'הלכ יאוב'ש חרכה ןיא הז יפלו .'תבש תלבק' - "הננרנ וכל"מ
.12גהנמה והזש טלחוה םא אלא ,תבש-תפסות תלבק (וליפא)

וא ,13הכאלממ קיספהל םיטילחמ רשאכ "תבש תפסות" ןיינע תא םימייקמש רמול שי ילואו
תסנכה-תיבל םיכלוהשכ וא ,ןמא םינועו 14תיבה-תרקעמ תורנה תקלדה תכרב תא םיעמוששכ
.תורנה תקלדה רחאל


תאז ריכזה אלש (ןנברדמ וליפא) תבש תפסות צ"אש ם"במרהכ ל"סד םושמ הארנד י"בה 'כו ,תאז טימשה רוטה (1
,תאז םיבייחמ (מ"הה איבהש םישרפמ ראש ןכו) ש"ארהו ף"ירהש םש קיסמ לבא ,םירופיכה םוי 2תינעת ןידב אלא
הכלה רואיב האר ."םירמוא שי"כ (ונחלושב ז"הדא ןכו) ע"ושב תאז קספ ,ןכ הניא רוטהו ם"במרה תעדש ןוויכו
.ב"ס שיר

אלרעפ פ"ירה רואיב .גי ק"ס אסר 'יס תבש תפסות 'סל הז ןיינעב ןייוצ 233 'מע זט ךרכ תוחיש-יטוקילב (2
ת"וש .(תפסותה וילע לבקל ךירצש ל"ס םינושארה בור ותעדלו) נ"שו (ךליאו ג,טצק) דל השע ג"סר לש צ"מהסל
תבש) הנשמהמ חיכומ (א רוט זצ ףד) הרעהב א"ס דל 'יס ח"וא ח"ח רמוא-עיבי ת"ושבו .ל 'יס ח"וא באוי תקלח
שורפל אלא ךירצ ןיאש יאדו אלא ,תבש לביק אלש ןיירבעב יריימ אל יאדווד ,"יאמדה תא ןירשעמ לבא" (א,דל
.דבלב הכאלממ

חרת 'יסב א"מרה .גנקת י"בו רוטל ןייצ ג ק"ס אסר א"וקב) .ב,גנקת ;וט,חרת ;אכ,אסר ב"נשמ האר (3
הלבקש ןיבה אי,ח"רת א"מהו ,וקלח א"רגהו ח"בה לבא ,ה"ה ש"מכ ,אקווד רובידב הנווכהש ןיבה ג"נקתו
איבמ ,30 הרעהו 19 הרעה אסר 'יס 'ז"הדא ע"ושמ תוכלה רוציק'בו ,(תינעתבכ הבשחמב םג ינהמ תטלחומ
.וניבר ע"ושב הזב רורב רבד ונאצמ אלו ,הזב םינורחא וקלחנש

תלבק ירחא שידקהש ןיינעל רוקמכ 79 ע"ס םיגהנמה רפסב יברה י"ע אבוה ןכ .זע 'מע ג"ח ק"גאב אבוה (4
.שממ הלילב תרמאנ 'תבש תלבק' ונגהנמלש תורמל - ק"שעד טייצראיה לעבל ךייש תבש

.ג ק"ס םש א"וק (5

ראובמה . . " :'ריש רומזמ' תודוא ,הפק 'מע בי ךרכ ק"גאב אתיא ןכו .ב ק"ס ףוס ןחלושה-ידבב וע 'יס (6
קר ךייש ילוא ,ןיינעה ףוסב ראובמה פ"ע לבא ."תבשה םוי תשודק תלבק אוה זאש ,הרותד רתסנב םגו הלגנב
.תבש-תפסות תלבקל אלו תבשה ינפ תלבקל

'תבש תלבק' וא 'הלכ יאוב' תרימא םא ,גס 'מעו המ 'מע ב"ח ק"ש ,םהרבאד אתולצ רודיסב אבומה הארו (7
.תבש תשודק תלבק הווהמ ללכב

-לעו תוזירזב" תוגהנתהה [ןיידע] התיה ט"שעבה תולגתה ירחא דיימש ,אתיא 135 'מע ד"שת תוחישה-רפסב (8
ד"ע - 555 'מע ב"ח םירוביד-יטוקילבו .(ש"ייע ,תבש לש תירחש תליפת םג ומכ) "הנמזב תבש תלבק ,ע"וש יפ
ק"כל) 'ש"רהמ ר"ומדא - תודלותה רפס'ב ןכו ;ז"הדא ד"ע - 50 'מע ש"ת תוחישב ;קסבטיוומ מ"מר ק"הרה
ר"ומדא ק"גאב כ"שמו) תבש תלבק ינפל םירמאמה תא רמאש ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כמ עודיכו .20 'מע (ר"ומדא
יגהנמו תוכילה טקל'ב הזב ןמסנה הארו .(םוקמה גהנמ ללגב אוה ילוא ,"תבש תלבק רחא" אצק 'מע צ"יירוהמ
.וט ק"ס ןחלושה-ידבב זע 'יס ןחלושה -תוצקבו ,13 'מעו 9 'מע 'ק"ש

.אקוודב הז גהנמ ןיאש םשמ הארנ הרואכלש ,וטש 'מע זט ךרכו צש 'מע וט ךרכ ק"גאמ ק"עצו (9

.11 'מע 819 ןויליג ,'ד"בח רפכ'ב הספדנ (10

.'ס תרבוחב המודמכ ,'לארשיו ןרהא תיב' ץבוקב הכוראבו ,זט תוא תבש 'לה ףסוי ןאצכ גהונ 'סב אבומכ (11

,(ז"ס גסר 'יס ונבר ע"וש) ןכ וניא אנידמ רקיעהש תורמל ,הקלדהב תבש לבקל וגהנש רנה תקלדהב ומכו (12
.םוי לש ומוציע תלבק יוה ז"הדא תעדלש י ק"ס םש דודל הלהת הארו

זסר 'יסב לבא ,"הכאלמ תיישע רוסיא" לע קר הלח תבש 'סותש ז"הדא ןושל מ"כבו ד"ס אסר 'יסב םנמא (13
"רבד לכל ומצע תבשכ [הכאלמ רוסיא וילע לביקש רחא ,אליממ - ילואו] ולצא השענ" תירקיעה העדב בתכ ג"ס
ורמא קר םאמ ו"קב ,"םוי לש ומוציע" יאדו יווהד ,שדיק רבכש ןוויכ ,"תבש תפסות" וארוק המל םש ע"צעו)
ל"נה רמוא-עיביב ע"צו .58 'מע טי ךרכ תוחיש-יטוקילב ע"עו ,(ה א"וקבו ד"יס אער 'יס ,'שדקנו אוב'
.זא החנמ תליפת ןיינעל 2 הרעה

ר"ומדא ק"כ תודוא 95 'מע ד"שת תוחישה-רפס הארו ,(ו"ת םילשוריב טרפבו) םיבר םידיפקמש יפכ (14
.ש"רהומ
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

הווצת תשרפ שדוק-תבש
'א-רדאב ג"י

.1'ךתקדצ' םירמוא ןיא החנמב

ןושאר םוי
2ןטק םירופ ,'א-רדאב ד"י

רתומ ךא .5ותפוח םויב ןתח תינעתמ ץוח ,4תינעתבו דפסהב רוסאו ,3ןונחת םירמוא ןיא
.6הכאלמב

איה ןטק םירופ תחמשש טרפבו ,7שערו (הרעס) 'םערוטש' ךותמ תויהל הכירצ םויה תחמש
.8םירופד םויה תווצמ ומכ רחא ןיינעב תברועמ הניאש ,התרהטב החמש

ררועל 10ןמזה הז ,9'לודג םירופ'ד 'גחה ינפל םוי םישולש' אוה ןטק םירופש ןוויכמ
,ויתווצמו םירופ תוכלה תא דומלל - שארל לכלו ,םירופ עצבמל תונכהה לע ףטו םישנ םישנא
.11ןמויקל ןנוכתהלו ןדמולל לארשימ תחאו דחא לכ לע עיפשהלו

"'היהי לודג - ןטקה הז' . . ןושל תוחצבו" :יברה םייסמ ןטק םירופמ םיבתכמ המכ םויסב
.12

ר"ומדא ק"כ ידי-לע 'םידוהיה לביקו' ה"ד ,עודיה רמאמה רמאנ םינש שולשו םיעבש ינפל
םע בורב" הבקסומ ,יאשטיוואבוילה תסנכה-תיבב ,ז"פרת ןטק םירופ - ע"נ צ"יירוהמ
.13"(הז ירחאל םגו) לודג םוסריפבו

ןורחאה תודיסחה רמאמ אוה - ל"נה רמאמה לע דסוימה - א"משת'ה 'הווצת התאו' ה"ד רמאמה
ודיב םויב-וב וקליחו ,14'ב"נשת'ה - ןטק םירופ' סרטנוקל ,יברה ידי-לע הגומ אציש
.םיפסאנהמ דחאו דחא לכל השודקה

.01:46 העשב ,'א םויל רוא (15הליחתכל) 'הנבל שודיק' ןמז ףוס

ינש םוי
ןטק םירופ-ןשוש ,'א-רדאב ו"ט

.לומתאדכ ,'וכו ןונחת םירמוא ןיא

.16"התומילשב החמשה תויהל הלוכי הזכ ןפואב אקוודש" :תודעוותה םוי


רדא שדוחב תדלוה םוי

?תדלוה םוי יגהנמב גוהנל וילע יתמ ,הטושפ הנשב רדא שדוחב דלונש ימ

בשחתהל שיש יברה איבמ (בל 'יס א"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש) דסת 'מע די ךרכ ק"גאב
(י"ס הנ 'יס ח"וא) א"מרהש ףא ,'א-רדאב אוה הווצמ-רב ךיראתש יולה ש"רה תעדב ארמוחל
.ותומכ קספ אל

'לב דלונש ימ תודוא יברה לאשנ (וט 'יס שדוק תורגא ,ב ךרכ) 'םחנמ לכיה' ץבוקב הנהו
ןקזה ונבר קספכ םאה ,רסח ולסכ שדוח-שארש הנשב תדלוה םוי יגהנמ גהני יתמ ,ולסכ
."םימיה ינש" :בישהו - ש"ייע ,הווצמ-רב ןיינעל

גוהנל שי הזב םג ילוא ונניינעב ירה ,'ב-רדאב אוהש קספנ הווצמ-רב ןיינעלש ףא ,ןכ-לע
.םירדאה ינשב תדלוה םוי יגהנמ
.'ךנעי . . חצנמל' ינפל ז"הדא רודיס פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (1

ןוכמ תאצוהב] םירופ 'לה שיר ל"ירהממ ליחתמ הנושארל יתאצמ" ('ןטק םירופ ןשוש' ליבקמבו) הז םש (2
.8 הרעה 210 'מע וכ ךרכ תוחיש-יטוקיל - "ג ק"ס ז"צרת 'יס רוטל השמ-יכרדבו ,[טית 'מע - םילשורי

.םש ז"הדא רודיס (3

.ד"בח-ללוכ חול .ז"צרת 'יס א"מר (4

ןיינעה םצעל תוסחייתה םש יתאצמ אל .הגומ יתלב ,252 'מע א"ח א"ישת םחנמ-תרות - ר"ומדא ק"כ תארוה (5
ןיאושנה 'סב ואבוהש םינורחא המכב יכ ,לבחו ,תומוקמ -יארמב יתאצמ אל ףאו .ןטק םירופב ןתח תינעת לש
-רבד חולבו לאירבג-יעטנ 'סב ןכו ,(!םש הנייוצש) תידומלת הידפולקיצנאב תוטישפב כ"כו ,ח"לס ו"פ םתכלהכ
.'מגב רכזנ הז םויש ןוויכ ,םויה הנעתי אל ןתחש ג"עקת ס"ר א"גמה פ"ע ובתכ ,ותעב

תנווכ םנמאש ,(ד"פשת 'יס הליגמ יכדרמב ואבוה) גרובנטורמ ם"רהמ ירבדכ רקיעל ר"ומדא ק"כ טקנ ילואו
עירכה ןכו) תינעת תליגמ יפל קר תאז לבא ,ןטק םירופב תרבועמ הנש לכב תינעתו דפסה רוסאל אתיירבה
ןכ-לע ,תינעת תליגמ הלטבש (ג"עקת 'יס ע"ושוט .ב,טי ה"ר) ל"ייקד ןוויכו ;(ז"ס ח"סקת 'יס א"רגה רואיבב
.19 'מע טכ ןויליג 'תורשקתה' הכוראב הארו ."ארמגב רכזוה אל" וליאכ אוה רוסאל גהנמה

.םש ע"ושל ז"טע .(הזב רימחמש םהרדובאכ אלד) םש השמ-יכרד .זצרת ס"וס ח"וא (ק"מס םשב) י"ב האר (6
.34 'עה 213 'מע ו"כח תוחיש-יטוקיל - דועו ,אטוזו הבר 'ילא

תצק תוברהל'ב יד אלש הנווכהש ,ז"טב ש"ייע ,"דימת התשמ בל בוטו" ןטק םירופ 'לה ףוסב א"מרה תנקסמכ (7
הרעהבש תוחיש-יטוקיל - [הז םויל ד"בח-ללוכ חולב םג האבוהש ,םש וירבד תליחתב א"מרה ןושלכ] 'הדועסב
.האבה

לוע ליטמה ,בויח לש ןינע אלל התרהטב החמש היהתש ידכ םגו) רתויב הלענ ןיינע אוהש ןוויכ ,הברדאו (8
ןיברע" ל"זרמ פ"ע (ג"עס,פ) הרות-יטוקילב ראובמכ ,זמרב אלא שרופמב ע"ושב בתכיהל הנתינ אל - (האריו
ךוסינמ הלעמל ותחמש ,יניסמ השמל הכלה קר אוהש םימה ךוסינש ,"הרות לש הניימ רתוי םירפוס ירבד ילע
,215 'מע ו"כח תוחיש -יטוקיל) דבלב לארשי גהנמ ןהש ת"חמשד 'תופקה'ה ונממ הלעמלו ,ארקמב שרופמה ןייה
.(ש"ייע ,1081 'מע ב"ח ו"משת תויודעוותה הכוראבו

.ורודיסב ז"הדא ןושלכ (9

לע ןיעימשמ רדאב דחאב"ש םשכו ,(טכת ס"ר ז"הדא ע"וש) גחל תונכההו חספה תוכלה דומיל ךרד-לע (10
.(א"מ א"פ םילקש) "םילקשה

.345 ,331 'מע א"כח תוחיש-יטוקילמ (10,9 תורעהה ללוכ) ז"כ (11

.ט-חכת 'מע די קלח ק"גא (12

ז"צרת תנשב - םינש רשע רחאל ,ו"ח ,'םימתה' ץבוקב הנושארל ספדנ רמאמה .יק 'מע ז"פרת םירמאמה רפס (13
.םש חפסנבו אובמב הארו ,180 'מע א"ישת םירמאמה רפס ,טפ סרטנוקב - תינשב .('םירוציק'ה ול ופסונ זאו)
תוארוה ויה ןכו ,ז"כשת'ה - ותרימאל הנש םיעברא תארקל ,וב דומללו בוש הז סרטנוק סיפדהל הארוה התיה ןכ
.151 'מע ז"פרת ש"הסב ספדנ הז םוימ צ"יירוהמ ר"ומדא ןמוי .םינש כ"וכב תובר םימעפ ודמולל (ו וסיפדהל)

- וללה םיאנתב ודמלש ר"בשת אקוודש חיטבמו ,ךוניחה לע דוחיבו ,ללכב שפנ-תריסמ אוה שרוד הז רמאמב
.הלואגל וכזי וז נ"סמ י"ע ,הברדאו ,םקנתמו בייוא תיבשי םדומיל

"ינשה לבויה תלחתה" תא יברה ןייצ הנושארה התביסכש ,'ןטק םירופ'ב תדחוימ תודעוותה התיה ח"לשת תנשב
ט"משת'ה ש"הסב - ןטק םירופב הז רמאמ דומילל תוררועתה .(326 'מע אכ ךרכ תוחיש-יטוקיל) הז רמאמ תרימאל
רמאמה תא יברה היגה 'ט"משת םירופ סרטנוק'ל .(ש"ייע ,וירחאל םג ךישמהלו וברעב ליחתהל) 277 'מע א"ח
- המייתסנ אלש ק"יתכ ףוגמ רמאמה תמישר ףוריצבו .זס 'מע ג"ח טקולמ מ"הס) א"ישת םירופמ ,הז ה"ד ולש
.(283 'מע א"ח א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' 'סב

תא ןכו ומצע תא ריכזהל ןמזה הז" :יברה בתכ (443 'מע וכ ךרכ תוחיש-יטוקיל) מ"דשת ןטק םירופמ ובתכמב
.ונא-וננמזל הזמ תוארוהה םש טרפמו ,". . רמאמה תודוא ותביבסב םיאצמנה הלא לכ

.טכק 'מע ו קלח 'טקולמ - םירמאמה רפס' (14

.(נ"שו ,20 'מע בכק ןויליג 'תורשקתה' האר) ז"ט לילב ףא השדקל לקהל םיכמוס דבעידב (15

.1072 'מע ב"ח מ"דשת תויודעוותה (16זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il