- ב"צר - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה 'א רדאב ט"י * אשת-יכ 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תורעהו תובוגת הכלה ירוריב שדקמה תכאלמ


ןאכ שקה םימדוק תונוילגלתוכלמ רבד


"אשית"המ קלח איה הדיריה םג


,שאר - םיקלח השולשל קלחתי רבד לכש ומלועב עבק ה"בקה
איה םלועה תאירב ,שארהו דוסיה איה הרות * ףוס ,עצמא
הלואגה איהש תיפוסה הרטמה תגשהל יעצמאה םגו עצמאה
לגעה אטח ,האירבל דוסיה םה םינושארה תוחולה * המלשה
םילמסמ םינורחאה תוחולהו ,םלועה לש תיללכה הדיריל זמור
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * הדיריה רחאלש היילעה תא


:שודיח רבד וניצמ אשית יכ תשרפב

לגעה אטח ,1תונושארה תוחולה - הצקה לא הצקה ןמ םיניינע תודוא רבודמ וז השרפב
4ה"בקה לש ודובכ השמ תייאר ,3השמ תלפת ידי-לע אטחה לע הרפכו ןוקיתה ,2תוחולה תריבשו
.7"השמ ינפ רוע ןרק" תודוא םויסהל דע ,6תונורחאה תוחול תניתנ ,5םימחרה תודימ ג"י ,
עודמ ןיבהל שיש ךכל ףסונ ירה ,דחא ךשמהב ועריאש תוערואמ םה ולא םיניינעש יפ-לע-ףאד
טרפבו) םייוצר יתלבה םיניינעה תודוא תוכיראב ונל תרפסמ (8הארוה ןושלמ) הרותה
םה ירה (10"בותכה רביד אל האמט המהב תונגב" וליפאו ,9הווה הווהד יאמ :הרואכלד
:םהיניב לודג יכה ךרעה קוחירב ,הצקה לא הצקה ןמ ,ירמגל םינוש םיניינע

בתכמהו םיקולא השעמ תוחולה" ,הלעמלמ ונתינש הלענ יכה ןיינע םה תונושארה תוחולה
תודימ ג"י ,התומכ ןיאש הדירי אוה (לגעה השעמ ללגב) תוחולה תריבש ,11"םיקולא בתכמ
תונורחאה תוחול תניתנ ןכמ רחאלו ,הלענ יכה ןיינע - 'ה לש ודובכב השמ תייארו םימחרה
תוחולה תריבשו אטחה ללגב ואבש ,(השמ ידי השעמ ,12"ךל לספ") ירמגל רחא תוחול גוס -
,םינושארה םוי םיעברא ףוסב תונושארה תוחול תניתנ] הנוש ןמזב ונתינו ,תונושארה
ןכ-יפ-לע-ףאו ,[13םירופיכה-םויב ,םינורחאה םוי םיעברא ףוסב - תונורחאה תוחול תניתנו
ךשמהמ קלח םה םלוכש עדיל עגונש ןבומ הזמש .דחא ךשמהב ,תחא השרפב םלוכ ןאכ םיאב
.דחא םיניינע

:14"אשית יכ" - השרפה םש דצמ רתוי דוע תקזחתמ הלאשה

םש :ונתשרפל עגונב רואיב ךירצ הז יפ-לעו .השרפה לכ ןכות לע הרומ השרפה םשש 15עודי
ול ןיאו ,לקשה תיצחמ תתל השרפה תלחתב יוויצה לע קר תוטשפב יאק ("אשית יכ") השרפה
,ירמגל םירחא םיניינע תודוא תרבדמ השרפה בורש ,ליעל רבודמכ - השרפה בורל ללכ תוכייש
!השרפה תלחתהל תוכייש לכ םהל ןיא הרואכלש

ידי-לע ,התומכ ןיאש הדירי אוה ירה - השרפהמ בושח קלח ספותש - לגעה השעמ :וזמ הריתי
והזש דע ,(18הרות-ןתמב "ןתמהוז הקספ"ש ירחאל) 17תעדה ץע אטחמ 16"ןתמהוז הרזח" הז
דימת" ,"םתאטח םהילע יתדקפו ידקופ םויבו" 19בותכש ומכ ,םיאטחה לכד שרושו שאר
ןיאו ,תונוועה ראש םע הזה ןוועה ןמ טעמ םהילע יתדקפו םהיתונוע םהילע דוקפאשכ
(- השרפה םש) ןכותמ ךפיהל קוידב - "לגעה ןוערפמ תצק הב ןיאש לארשי לע האב תונערופ
!20לארשי ינב תיילעו שאר תאישנה ,"לארשי ינב שאר תא אשית יכ"

דחוימ ןיינע שי הרותב (21תוישרפ ן"גמ) השרפ לכבש םידקהב ןבוי הז לכב רואיבה
דעו התלחתמ) השרפ לכ ןירוקש הזמ םג ןבומכ .תוישרפה ראשמ תקלחנ איה הב ומצע ינפב
.הנשב תחא םעפ קר (22הפוס

איה ירה ,המצע ינפב השרפ איה אשית יכש הז םע דחי :אשית יכ תשרפל עגונב הז ךרד-לעו
רדס לכ תא הכותב תללוכ איהש (תוישרפה ראש לכ יבגל) שודיח הב שיש האלפנ השרפ
23תומלועה תולשלתשה רדס אוה הנממש) הרותב אוהש יפכ לחה .ופוס דעו ותלחתמ ,תולשלתשהה
םיניינעה לכ תא השרפה תללוכ אלימבו .הרותה םויסל דע הרותה תלחתהמ הלוכ הרותה לכ - (
.םלוכ

הב ךופהו הב ךופה" 24ל"זח רמאמכ ,םיניינעה לכ תא אוצמל רשפא הרותב ןיינע לכב -
,הרותב יטרפ ןיינע לכ לע םג אלא ,הרותה תוללכ לע קר אל יאקש רמול שיד ,הב אלוכד
אצויכו זמרב קר אצמנ "הב אלוכ"ה םיניינעה בורב לבא - המילש השרפ המכו-המכ-תחא-לעו
תשרפב ןכ-ןיאש-המ ;("הב ךופהו הב ךופה" העיגי ידי-לע) תאז תולגלו אוצמל ךירצו הזב
.יולגב בתכב - בתכבש הרותד ןפואב ,יולגב םש אצמנ "הב אלוכ"הש ,אוה שודיחה אשית יכ

:ןיינעהו

שארל לכל .25ףוסו (עצמא) ךות ,שאר :השולשל תוללכב םיקלחנ םיניינעה לכש עבק ה"בקה
רבדה אב - ןכמ רחאל .רבדה לכ (תילכתו תנווכ) וכותב ללוכש - לכה תלחתהו שארה אב
.(26"הליחת הבשחמב השעמ ףוס" יכ) תילכתה השענ ודי-לעש ,עצמאהו ךותה ,ומצע

ירבדכ ,םיניינעה לכ תלחתהו דוסיה - הרות (א לש םיניינעה 'גב קלחנ הז ירה תוללכבו
לכד הנווכהו תילכתה והזו ,29םלועל המדק איה יכ ,"וכרד תישאר 28תארקנ הרות"ש 27ל"זח
תולשלתשה רדסו) םלועה תאירב (ב .27"תישאר תארקנש הרותה ליבשב תישארב" ,םיניינעה
- לכה תומילשו רמג (ג ,(הרותה ליבשב) התילכת תא תואלמל ידכ האירבב הדובעהו (ללכב
"ותליחתמ ארבנ ךכלש הזה םלוע תאירב תומילשו תילכת" אלמתמשכ ,המילשהו תיתימאה הלואגב
.30

הרותה לכ :'ג 'ב 'א תונושארה תויתואה תשולשב םיזמורמ ולא םיניינע 'גש ,רמול שיו
.33ף"לאב הליחתמו תללכנה 32"יכונא" הנושארה הביתב םילולכה 31תורבדה תרשעב הלולכ
ת"יב"ב יכ ,35ת"יבב ליחתמ - 34"ץראה תאו םימשה תא םיקולא ארב תישארב" - םלועה תאירב
.ל"מיג תואה - הלואגד הביתה שארו .36ל"זחב ראובמכ ,"םלועה ארבנ

הלע - לכ םדוק (א :המצע האירבה תולשלתשה רדסב ולא םיניינע 'ג םנשי רתוי תויטרפבו
- הדיתעה הלואגב - האירבה תומילש (ג .לעופב האירבה (ב .םלועה תא אורבל ךרבתי ונוצרב
:38תודיסחהו הלבקה ןושלבו .37םלועב תוקולא תולגלו ךישמהל "וניתדובעו ונישעמ" ידי-לע
הז ירחאל (ב .םוצמצה ינפל ףוס ןיא רוא - תואיצמה לכ אלממ ףוס ןיא רוא ,שארל לכל (א
היהיש - יוליגה ליבשב איה םוצמצה תנווכו .יונפ םוקמו ללח ראשנש ךכ רואה םוצמצ -
םוקמו ללחה ךותב םיכישממש ,יוליגה תומילש (ג לא םיעיגמש דע ,םלועב תוקולא יוליג
ול 39הריד - השענש דע ,םוצמצה ינפלש לובג ילבה ףוס ןיא רואל דע ,ףוס ןיא רוא - יונפ
.םינותחתב - 40ותומצעל ול - ךרבתי

לש "תואקסניפו תוארתפיד"ה) הרותה ידי-לע םיכשמנ םיניינעה לכש ןוויכמש רמול שיו
םיניינע 'גל םאתהב המצע הרותה תקלחנ ןכל - (23"אמלע ארבו אתיירואב לכתסא"ו ,םלועה
:ולא

ף"לאה שארל לכל אלא ,האירבה תלחתה קר אל - ללוכ הזש "תישארב" איה הרותה תלחתה (א
"תישאר תארקנש הרותה ליבשב" ושוריפ "תישארב" ןכש ,םלועל המדקש הרותה לש (תישאר)
ף"לאה רחאל ינשכ אב אוהש "זירכמ" ת"יבש ,ומצע ("תישארב"ד) ת"יבב םג שגדומכו .(ל"נכ)
.הרותד (יכונא) ף"לאה -

הזב םנשי - תויטרפבו] םלועה תאירב - "ץראה תאו םימשה תא םיקולא ארב תישארב" (ב
ךשמה תודוא רבודמ םב ,הרותבש תוישרפה לכ ךשמה הז ירחאלו ,[ל"נכ ,תוגרד 'ג אפוג
- (הרותה ליבשב) םלועה תאירבד הנווכה תא תואלמל הדובעהו םלועב תוערואמה רופיס
.הרות ישמוח השמחד תוישרפה לכב הכוראב הווצמו רפוסמכ

שממ םויסל דע ,41"ןורחאה םויה דע" השמל הארמ 'הש ךכ לע רבודמ הב ,הרותה םויס (ג דע
םויס - 42"לארשי לכ יניעל השמ השע רשא לודגה ארומה לכלו 'וג םיתפומהו תותואה לכל" -
השמש) ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגהד תומילשל הרושקש ,הרותה תומילשו
תותואה") תוקולא יוליגד תומילשה היהישכ ,(43ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג אוה
."תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" 44בותכש ומכ ,"לארשי לכ יניעל" ("םיתפומהו

:ונתשרפב יולגב םיאצמנ - ולא םיניינע 'גש רמול שיו

לחה) הרות ןתמב ורמאנש 45תונושארה תורבדה תרשע קוקח םהילעש - תונושארה תוחולה (א
,םלועה תאירב לכ ללוכ ,םיניינעה לכד (דוסיו הלחתהה) ף"לאה םה ,("יכנא"ד ף"לאהמ
."תישאר תארקנש הרותה ליבשב" ארבנש

תיללכה הדיריה ,ת"יבה ןיינע לע תזמור - תוחולה תריבשל האיבהש לגעה אטחד הדיריה (ב
לגעה אטחש 46עודיכ ,'וכ הריבשהו אטחה ןיינעל םוקמ תנתונש ,("'וג ארב תישארב") םלועב
גורטק הז ירחאלו םילכה תריבשו ןושארה םוצמצמ האצותכ אב (ל"נכ ,ןושארה אטחל רושקש)
םוקמ ןתונ הז ירה - 'וכ תואסרפו םימוצמצו תולשלתשה יוביר ירחאלו ,הנבלה טועימו
.ל"ר לעופב אטח לש ןיינעל

תנווכ תא ואלמי ,הדירי לש בצמב וליפא ,הטמל הדובעה ידי-לעש ,איה הזב הנווכהו
.(ןמקלדכ) "הרותה ליבשב" ,האירבה

תריבשו הדיריה ידי-לע האבש היילעה - ל"מיגה ןיינע תא םיאטבמ תונורחאה תוחולה (ג
:תוחולה

השמש תוחולה תריבש לע יאקד (הרותה םויסב) "לארשי לכ יניעל" לע םישרפמ 47ל"זח
ה"בקה תעד המיכסהו ,םכיניעל םרבשאו 49רמאנש םהיניעל תוחולה רובשל ובל 48"ואשנ"
דע תוחולה תריבשמ יוליעה והמ :הרואכלו ."תרבשש ךחכ רשיי ,תרבש רשא 50רמאנש ותעדל
!?"ךחוכ רשיי" ךכ לע רמאי ה"בקהש

ילעבד הלעמה לארשי ינבב ףסוותינ לגעה אטח ידי-לעש םשכ :51הזב רואיבה רמול שיו
הבושת ילעבש םוקמ") םיקידצה תדובעמ הלעמלש ,[ןמקלדכ ,אטחה היה הז ללגבו] 52הבושת
עגונב םג ךכ - (54"וב דומעל ןילוכי" ןיאש דע ,53"ןידמוע םניא ןירומג םיקידצ ןידמוע
ףסוותי הז ידי-לעש ידכב אוה ךכ לע (ימינפ) םעטהש ,(לגעה אטחד בבוסמה) תוחולה תריבשל
55ל"זח ירבדכ ,תונושארה תוחולה יבגל הלעמ םהב שיש תונורחאה תוחולה - הרותב יוליע
תונושארה תוחולב רעטצת לא" (תוחולה תריבש לע רעטצהש הז לע) וניבר השמל רמא ה"בקהש
שרדמ ,תוכלה םהב אהיש ךל ןתונ ינא םיינשה תוחולבו דבל תורבדה תרשע אלא ויה אלש
אלא םהל ןתינ אל לארשי ואטח אל אלמלא" 57ארמגה ירבדכו ."הישותל 56םיילפכ . . תודגאו
ואטחו וטעבש יפל" ,"סעכ בור המכח בורב יכ 58רמאנש דבלב עשוהי רפסו הרות ישמוח השמח
.59"רתוי ןחירטהל המכח בור םהל ףסונ

תוושהל רשפא דציכ :הרואכלו .דחא ךשמהב םיאב אשית יכ תשרפב ולא םיניינע 'ג לכו
-ףאד) הטמל ןורסח ללגב האבש תוחולה תריבשו אטחל (הלעמלמ ונתינש) תונושארה תוחולה תא
?(םדאה אטח ידי-לע אב הז ירה ,רתוי תילענ היילעל הז ירחאל איבמ הזש יפ-לע

:הזב רואיבה רמול שיו

,ף"לא - שולשל וקלחתי םיניינעה לכש ,עבק ה"בקהש רדס םה ל"נה םיבלשו םיניינעה 'ג
(ת"יב) ןיינעה עצמא אובי (ף"לא) ןיינעה תישאר רחאלש :(ףוסו ךות ,שאר) ל"מיגו ת"יב
.ליעל רבודמכ ,(ל"מיג) ןיינעה תומילשו רמגל איבמ הז אקוודו ,תילכתה תאלמתמ ודי-לע

עגונב םג אלא ,(םוצמצה) האירבה תוללכל עגונב קר אל איה ת"יבה תגרדש רמול שיו
ל"נכ ,'וכ םוצמצה ידי-לע השענש) 'וכ הריבשו אטחה ןיינעל דע ,הזמ םיאבש תואצותל
.(ו"ס

ץע אטחש ,"םדא ינב לע הלילע ארונ" 62קוספה לע 61ל"זח רמאמ תא תראבמ 60תודיסחש יפכ
רציד ערה רבוג םימעפל"ש הזש - (ןושארה םדאב) "וב הלתנ הלילע"ש הז ידי-לע אב תעדה
.63"הז אטחל ואיבהל ערה רציה וילע ותיסה הלעמלמ"ש םושמ הז ירה "אטחיו םדאה לע ערה

קר אב ןיינעה לכו ,64ו"ח אטחה ןיינעל ללכו ללכ םיכייש םניא םמצע דצמ לארשי ינב ןכש
םבצמ הלעמל) הלודג יכה היילעל לארשי ינב תא איבהל הצר לודגה ודסחב ה"בקהש הז ללגב
ןטק עגרב" רמאנש המ ךרד-לע) העש יפל הדירי תישענו "וב הלתנ הלילע" ןכל ,(םמצע דצממ
קר אלו ,ךרעב אלש היילעה תא איבהל ידכב ,(םייניע הארמל קר) תוינוציחבו (65"ךיתבזע
,66תולג הירחא ןיאש תיחצנ היילע אלא ,("ךיתבזע ןטק עגר" דגנכ) ןטק עגרל היילע
הארי ליח לא ליחמ וכליי" ,ץק ןיא דע היילע רחא היילע ,תוילע דוע םיפסוותימ - הברדאו
.67"ןויצב םיקולא לא

התתימאל המצע הדיריה - לארשי ינבל עגונב ירה ,היילע ךרוצ איה הדירי לכש ללכהל ףסונ
.ךרעב אלש רתוי תילענ היילעל ךרדה אלא ,הדירי הניא איה

ושע אל"ש ,68ארמגב שרופמכ - (תעדה ץע אטח תמגודבש) לגעה אטחל עגונב הז ךרד-לעו
,"השעמ ותואל ןיואר לארשי ויה אל" ,"הבושת ילעבל הפ ןוחתפ ןתיל אלא לגעה תא לארשי
.69"הבושת ילעבל הפ ןוחתפ ןתיל ידכ 'וכ התיה ךלמה תריזג" אלא

אטבמ וניינע םצע דצמ - אטחהו הדיריה תא ללוכש - ("תישארב"ד) ת"יבהש ךכב םג שגדומכ
ינש בלש קר תמאב איה (תוינוציחב הדיריה) ת"יבהש ונייה ,(יכונאד) ף"לאה אב הזל םדוקש
.(הלואגה) ל"מיגל ךילומו ף"לאה רחאל אבש

וליפאו תונורחאה תוחול ,תונושארה תוחול - השרפב םיניינעה 'ג לכש ןבומ הז יפ-לע
- וזמ הריתיו ,"אשית יכ" תחא השרפו רדסמ קלח םה - םייתניבש תוחולה תריבשו לגעה אטח
ןיינעהש אלא .70לארשי ינבד היילעו שאר תאישנה ,"אשית יכ" - ונכותש ,שממ דחא ןיינע
שאר תאישנ יוטיבב םינפואו םיניינע 'ג ,ל"מיגו ת"יב ,ף"לא :תוגרדו םיבלש 'גל קלחנ
:לארשי ינב

אטחה (ת"יב) .הרות-ןתמב לארשי ינב תיילע תוטשפב ולעפש ,תונושארה תוחול (ף"לא)
ילעבל הפ ןוחתפ") הבושתה ןיינע תא לעפש ,("תרבשש ךחוכ רשיי") תוחולה תריבשו
לש ודובכ יוליגד הלענ יכה ןיינעה - םג ללוכ ,זא לארשי ינבד הבושתהמ לחה ,("הבושת
הז ירחאל איבה הזו ,(71"םימחר תשקב רדס") םימחרה תודמ ג"י יוליגו השמל ה"בקה
ינפ רוע ןרק"ד הלענ יכה יוליגה - ללוכ ,תונורחאה תוחולד הלודג יכה היילעה - (ל"מיג)
.המילשהו תיתימאה הלואגב םהלש יוליגה תומילשל דע ,(ןמקלדכ) "השמ

רחאל - אשית תשרפב ןאכ רפוסמ 'וכו תוחולה ןיינעש ךכל םעטה םג רמול שי הז יפ-לעו
,יכ - (ל"נה י"שר שוריפכ ,םדוקמ התיה תוחולה תריבשש יפ-לע-ףא) ןכשמה השעמ לע יוויצה
תואלמל ,תולשלתשהה רדס לכד הנווכה איה (72"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו") ןכשמה תיישע
- םלועב םילגמש הז ידי-לע ,73"םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנ"ה תא
,ישילשה שדקמה תיבב תומילשב היהיש יפכ ,"לארשי ליבשבו הרותה ליבשב" איה ותילכתש
.74"ךידי וננוכ 'דא שדקמ

תשרפב) ןכשמה השעמ לע השמל 'ה יוויצ תודוא רפסל תמייסמ הרותהש ירחאל :ךכ םושמו
- (להקיו תשרפב) לארשי ינבל תאז רסומ השמש ינפל ,(אשית תשרפ תליחתו הווצת ,המורת
- ת"יב ,תונושארה תוחולה - ף"לא :הנווכה יולימב םנשיש םייללכ םיבלש 'ג הרותה תרפסמ
תוחולה - ל"מיגה ןיינע ,רתוי תילענ היילע איבהל - אוה הניינעש תוחולה תריבשו הדיריה
.תונורחאה
םוגרת - ב"נשת'ה ןושאר רדאב חי-די ,אשית יכ תשרפ שדוק תבש םויו ק"שעו ה ,ד ,ג תוליל תוחישמ)
(שידיאמ
.זט-וט ,בל .חי,אל (1

.ךליאו א,בל (2

.ךליאו ל,םש (3

.ךליאו זי,גל (4

.ךליאו ה,דל (5

.ךליאו א ,םש (6

.ךליאו ,טכ ,םש (7

.ב,גנ ג"חז הארו .דועו .ח,טי םיליהתל ק"דר האר (8

.דועו .ב,ה אמוי ד"ע (9

.א,ג םיחספ הארו .א,גכק ב"ב (10

.זט,בל ונתשרפ (11

.א,דל םש (12

.טכ ,םש י"שרפ (13

.הבהא ס"וסב הנשה לכ תוליפת רדסב ם"במרב תארקנ ןכ (14

.דועו .ךליאו 57 'מע ה"ח ש"וקל הכוראב האר (15

.ו"לפס אינת הארו .ב,גצק ב"ח .ב,בנ א"ח רהוז (16

.א,ומק תבש (17

.םש רהוז .םש תבש (18

.י"שרפבו דל,בל ונתשרפ (19

לגעה אטח לע רפכל האב (לקשה תיצחמ תינתנ י"ע) "לארשי ינב שאר תא אשית"ש ל"זח שוריפ יפל םג (20
.(דועו .אי-י ונתשרפ אמוחנת .ג"ה ףוס ב"פ םילקש ימלשורי)

י"שרל הרואה רפס .הרותה תאירק - ג"סרה רודיס .(ב"ע שיר,טכ) ג"ית ז"וקת .ב,ור ב"חז .ב,דק א"חז (21
.גע 'יס הרות רפס 'לה

הנשה ידעומ תאירק ,תוישרפ עבראה ומכ) הנשב םירחא םינמזב םג ןירוק תורדס המכמ םיקלח כ"אשמ (22
.(ב"ויכו

.ב-א ,אסק ב"חז .ותלחתב ר"ב האר (23

.ה"פס תובא (24

.ךליאו (464 'מע ב"ח תוחישה רפס) ד"ס נ"שת ב"והב פ"ש תחיש םג האר (25

."ידוד הכל" טויפ (26

.ה םש אמוחנת הארו .תישארב פ"ר ן"במרו י"שרפ (27

.בכ,ח ילשמ (28

.דועו .א,חפ תבש (29

.ו"לפ אינת (30

.א"ס םיאולימ זט ךרכ ש"ות הארו .ג"נפר אינת .בי,דכ םיטפשמ י"שרפ .א"ה ו"פ םילקש ימלשורי האר (31
.נ"שו

,(ט"שעבה םשב (ד,גכ) ףסוי-תרופ האר) יכונא רובידבש םיטרפה לכ תללוכ "יכונא" תביתש עודיכ (32
.א תוא םיאולימ זט ךרכ ורתי ש"ות הארו .כ"פר אינת) "הלוכ הרותה לכ תוללכ םה ךל היהי אלו יכונא"ש
(ה"משת ת"הק) ם"במרה לע ןרדה" האר) ךל היהי אל רובידה םג ללוכ יכונא רובידש - וזמ הריתיו ,(נ"שו
.(ו"ס

.ב,כ ורתי (האלפהה לעבל) תופי-םינפ האר (33

.תישארב פ"ר (34

יכונאד ף"לאו ,תויתואה לכ ןושאר ,(יכונאד) ף"לא תואב הניא םלועה תאירבו הרותה תלחתהש םעטהו (35
האבה הרעהבש ל"זח ישרדמב הזב םירואיבה םע ךוויתהו .ו ףיעס ןמקל האר - האירבה תילכת אוהו םלועל המדק
ז"משת חלש פ"ש תחיש האר - (דועו .ב,טי האר ת"וקל הארו .א,וסקת תישארב ת"הוא) תודיסחה ד"ע רואיבהו
.ךליאו ז"ס

פ"ר המילש-הרותב ואבוה - דועו .זט ורתי (רעבאב) אמוחנת .י ,א"פ ר"ב .ב"ה ב"פ הגיגח ימלשורי (36
.תישארב

.ז"לפר אינת האר (37

.מ"כבו .ותלחתב ו"סרת ךשמה .ותלחתב ח"ע האר (38

.מ"כבו .ו"לפר אינת .דועו .זט אשנ אמוחנת האר (39

.32 הרעה אמר 'מע ב"ח טקולמ מ"הסב ןמסנה .טפת 'מע א"ח ה"סקת מ"הס האר (40

.ב,דל הכרב י"שרו ירפס (41

.(בי-אי,דל) הכרב פ"ס (42

.ב,הע םיטפשמ א"ות .יחיו 'פ םיקוספה רעש .א,גנר א"חז .ו,םש .ד,ב"פ ר"ומש האר (43

.וט,ג הכימ (44

.נ"שו .10 הרעה ב"נשת ורתי פ"ש תחיש האר (45

.נ"שו .א"לשת ינגל יתאב ה"ד .(ךליאו ב,אצק א"ח םיסרטנוק מ"הס) א"צרת רמאי ןכ לע ה"ד האר (46

.הכרב פ"ס י"שרו ירפס (47

.םש י"שר 'ל (48

.זי,ט בקע (49

.ב,י בקע .א,דל ונתשרפ (50

.ךליאו 240 'מע ט"ח ש"וקל םג האר (51

.םינפב ןמקל קתענ - ב"עס ,ד ז"ע האר (52

.ב,דל תוכרב (53

.ד"ה ז"פ הבושת 'לה ם"במר (54

.ו"מפר ר"ומש (55

.ו,אי בויא (56

'מע ו"שת מ"הס .ךליאו זפ 'מע ו"סרת ךשמה .זנ'ב 'מע ונתשרפ ת"הוא הארו .םש י"שרפבו ב,בכ םירדנ (57
.דועו .ךליאו 36

.חי,א תלהוק (58

.םש םירדנ י"שרפ (59

.(45 הרעה 395 'מע ח"יח ש"וקלב ןמסנ) מ"כבו .(ךליאו א,גי) ךליאו י"פ ךל ןתיו ה"ד תודלות ח"ות (60

.ד בשיו אמוחנת (61

.ה,וס םיליהת (62

.םש ח"ותה 'ל (63

."אהוות - אטחת יכ שפנ" (א,זט .ב"ער ,גי ג"ח) רהזה ןושלבו (64

.ז,דנ היעשי (65

.דועו .ב,זטק םיחספ - רמאנו ג"ה ה"דות .א,וט חלשב אתליכמ (66

.ח,דפ םיליהת (67

.ב"עס ,ד ז"ע (68

.םש י"שרפ (69

.(םש י"שרפבו א,צ ןיטיג האר) יאדו ןושל םג אוה "(אשית) יכ" ירהו (70

.טי,גל ונתשרפ י"שרפ (71

.ח,הכ המורת (72

.ןכשמה םקוהש םויב ץראב הניכשה התרש יתמיא :ב ,ג"יפ ר"בדמב האר (73

.זי,וט חלשב (74


הז ירחאלו םילכה תריבשו ןושארה םוצמצמ האצותכ אב לגעה אטח
תואסרפו םימוצמצו תולשלתשה יוביר ירחאלו ,הנבלה טועימו גורטק

- לארשי ינבל עגונב ירה ,היילע ךרוצ איה הדירי לכש ללכהל ףסונ
תילענ היילעל ךרדה אלא ,הדירי הניא איה התתימאל המצע הדיריה
ךרעב אלש רתוי

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


תמאו םולש קר היהי אובל דיתעל
בוטו


?טלקמ ירעל וקקדזי המל

אל ,הרואכל ,ירהו ?טלקמ ירע דוע אובל-דיתעל ףיסוהל ךרוצ אהי המ םשל :הלאשה העודי
תורמלו - "ברח יוג לא יוג אשי אל" איבנה ירבדכ ,םלועה תומואב וליפא םיחצור זא ויהי
אל הגגשב שפנ תגירה לש וז תורשפא םג ירה ,הגגשב שפנ גרוהל רקיעב תודעוימ טלקמה ירעש
[...] גרוהה דצמ ןהו גרהנה דצמ ןה ,אובל-דיתעלש הפוקתב היהת

ןושלכ וא "הווצמ" איה אובל-דיתעל תופסונ טלקמ ירע שולש תלדבהש ,םיריבסמה םישרפמ שי
יכ אובל-דיתעל טלקמ ירעל וכרטצי אל ארבסה דצמ יכ ,בותכה תריזג אוהו" - ךוניח-תחנמה
[...] "היהי בוטו תמאו םולש קר

,חישמה תומי תליחת לש הפוקתב אובל-דיתעל טלקמה ירעב ךרוצ אהיש םירמואה םישרפמ שי
[...] "דבלב תויוכלמ דובעיש אלא חישמה תומיל הזה םלועה ןיב ןיא" זאש

:אוה ךכל רבסההש רמול שיו

גרוהה תא ושמשי ולא טלקמ ירעש םושמ [...] אובל-דיתעל טלקמ ירע תפסוה לע יוויצה
םהילע אהי ,ינומדקהו יזינקה ינקה תוצראב זא םתויהבו .הזה ןמזב - ןכ ינפל הגגשב
וסקנפ לע בתכ לאעמשי יברש ,תאטח תבוח יבגל םיאצומ ונאש יפכ .טלקמ ריעל תולגל
."הנמש תאטח איבא שדקמה-תיב הנביישכ"ש

ףודרי ןפ" :איה - "םיבר טלקמ ירעו ךרדה ךל ןיכהל" - טלקמ ירע תלדבהל הביסה םנמא
ביחרי םא" ןכלו ."שפנ והכיהו ךרדה הברי יכ וגישהו ובבל םחי יכ חצורה ירחא םדה לאוג
םוקמ טלקמה ירע הנייהת זא םגש ."םירע שולש דוע ךל תפסיו . . ךלובג תא ךיקולא 'ה
.םדה לאוגמ תוטלמיהל

[...] ?אובל-דיתעל היהי אל 'וכו "ובבל םחי" לש ןיינעה ,הרואכלו

:אוה ךכל רבסההש רמול שיו

התפי רשא "ערה רצי דגנכ . . הרות הרביד" לש ןיינע הניא היטרפ לכל םדה לאוג תווצמ
תא גורהל ,הרירב תילדב ,הרותה התוויצ וא הרשפא ךכ םושמ רשאו ,"ובבל םחיי"ל םורגיו
תושר םדה לאוגל שיש רמול ןכתיי דציכ ,התימ בייח וניא הגגשב שפנ גרוהה םא יכ - חצורה
?םדה לאוג לע תלטומה הווצמ יהוזש - ךכמ רתוי ףאו ,וגרוהל

לע הרותה הווצמ םהבש םיבצמ שי :הווצמהו הרותה יפ-לע הליחתכלמ איה וז תוגהנתה אלא
העיגמ םהבש םיבצמ שי ;הארתהו םידע שי רשאכ - חצורה לש התמהה תבוח תא עצבל ןידה-תיב
הרסמ ,לארשימ םדא גרהנ ודי-לעש ןוויכ ,הגגשב שפנ גרוהה לש הרקמבו ;םימש ידיב התימ
,"ובבל םחי" אליממו ,וילא רשק ול שיש ,"ושרויל יואר"ש ימ ידיל חצורה תגירה תא הרותה
.אטחה השעמ תא ריסהל ידכ תאזו הרותה יפ-לע
(107 'מע ,דכ ךרכ תוחיש יטוקיל)

רקיעה אוה השעמה


לכש" וליפאו םכחתמ רציה םימעפל
רזוע וניא "השודקד


ןודאל טלחומ לוטיב שרדנ

:"דבוא ידע ותירחאו קלמע םייוג תישאר" בותכ

ןצנאג ןטימ") "המר דיב" םירצממ ואצי לארשי ינבש םעמושב - םלועה תומוא ראש
זחא ליח ןוזגרי םימע ועמש" - 'וכ תואלפנו םיסינ םהל השעו םגיהנה ה"בקהו ,("םערוטש
[...] קלמע ןכ-ןיאש-המ [...] 'וג דער ומזחאי 'וג ולהבנ זא 'וג

רבגתהל לכוי אלש קלמע עדי לכש יפ-לע ירהש) הגשהו הנבה ,לכשב דוסי הל ןיא וזכ הגהנה
לכב וניצמש "הפצוח"ה תחקלנ הזמו ."אגת אלב אתוכלמ" ,הפצוח לש ןינע םא יכ ,(םהילע
זירכהלו שקעתהל םילוכי ,לכשב םוקמ ול ןיאש רבדל עגונב םגש - םישנא המכ לצא רודו רוד
."היל אחינ אריקפהב"ש

תועינמ שי םדאה תדובעב :"רוד רודמ קלמעב 'הל המחלמ"הב םדאה תדובעב ותמגודו
,השודקד לכש יפ-לע םדגנ דמועשכ ,ןכלו ,לכשה דצמ םיאבש םירתסהו תומלעה ,םיבוכיעו
הרות דומלל ,'ה תא דובעל םיכירצש לכש יפ-לע ריבסמו ("סיוא ךיז ט'הנעט רע") חכוותמו
.רתסההו םלעהה לטבתיש לעופ יזא ,תווצמ םייקלו

םעטמ הטמלש הפצוח דצמ (אלא ,לכשה דצמ אל) ריתסהלו םילעהל רציה םכחתמ םימעפל לבא
,השודקד לכש ידי-לע ודגנ דומעל רשפא-יא זאו ,תעדו

הלעמל םה תווצמו הרותש ולכשב ןיבמו ,תווצמו הרות םייקל ךירצש ולכשב ןיבמש ףא ,ןכש
הריציהו האירבה םלוע קר אל ,תולשלתשהה רדס יולת תווצמו הרותה םויקב ,ךדיאלו ,לכשהמ
וכלת יתוקוחב םא" בותכש ומכ ,ירמוחהו ימשגה הזה-םלוע םג אלא ,("ויתרצי ויתארב")
אל אוה :"היל אחינ אריקפהב"ש אוה קעוצ ,ןכ-יפ-לע-ףא - "'וגו םתעב םכימשג יתתנו 'וגו
םג הזכ רבד לובסל לוכי וניאש אלא דוע אלו !וילע אשנתמה רבד הזיא לש תורמ לובסל לוכי
לועפל לדתשמ ןכלו ,לוע תלבק ךותמ תווצמ םייקמו הרות דמול רחא ידוהיש ,ותלוזל עגונב
[...] םירחא לצא םג תורירק

:םדאה תדובעב לכשה-דומיל שי הזמו

ילבמ ,"'יל אחינ אריקפהב"ו ,"קלמע םיוג תישאר" לש בצמו דמעמב אצמנש ימ ונשי םא םג
לע רבגתהלו דדומתהל תורשפא ול ןיא הרואכלש ךכ ,תימשג תלעות וא תינחור תלעותב בשחתהל
ותוא "חקול" אל רבד םושש ןויכ ,שגרה ידי-לע אלו לכש ידי-לע אל ,תימהבה ושפנו ופוג
ךירצ - ("טינ םיא טמענ ךאז ןייק ןוא ,טינ םיא טמענ שגרה ןוא ,טינ םיא טמענ לכש")
אוהו ,ןודאה תואיצמ איה תיתימאה תואיצמהש ועדויב ,ומצעל תואיצמ וניאש [...] עדיל
ןוויכ ,רחא ןפואב וא ךכ ןפואב "היל אחינ" םא הנימ-אקפנ ןיא ,אלימבו ,וילא לטבו לפט
(תושעל ךירצש קר אלו) השוע אליממ ךרדבש ,הזמ הריתיו ,ןודאה ןוצר תושעל ךירצ אוהש
!ללכ תואיצמ וניא ומצעל אוהש ןוויכ ,ןודאה ןוצר
(ב"ישת םירופ תודעוותהמ)

יבר יצוצינ


'רוהט' ףסכ


םושב רוסא * יברה עבוק ,םיקסעב הקדצ יפסכ עיקשהל ןיא
רדעה ללגב םיינרות ךוניח תודסוממ םידימלת תוחדל ןפוא
םינקסע לע * םידימלתה תובקעב ואובי תומורתה ;ביצקת
המישר * דועו 'תחלצ'ל םיכומסה םהיתואסיכל םיקובדה
היינש


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

הרטמל ףסכ ומרת רשא ,הילגנאב שטיוואבויל ידידימ הצובק יברה לא התנפ ו"משת תנשב
."וז ןרקל םיחוור סינכיש - םיאתמ קסע תושעל" ועיצה םייתניב .תמייוסמ

:(ומק 'מע 'ג ךרכ 'םחנמ לכיה') בתכו יעמשמ-דח ןפואב םתעצה תא ללש יברה

,ךרפומ ןכלו (םדא ינב תעדל ,חוטב היהיש ףא) שדקהו הקדצב קסע תושעל ןיא
...יכרצל והואיצויש דע ,םיזוחאב קנבל ראשנה סינכהל םא יכ

תוינמב רוביצ יפסכ תעקשה

דסומ ותוא ישאר .תודסומה דחא לש תמייוסמ הלועפ לע הבר הרמוחב יברה ביגה ו"משת תנשב
תלעות איבהל הרומא התייה םתנבה יפ-לעש ,ל"נה הלועפה תיישעב םהילוקיש תא ריבסהל וסינ
:בתכו לכו לכמ תאז החד יברה .ד"בח יניינעל

תחקל לוכי יניא - הכופה ןינעה תרבסה [יתעד תוינע יפלש=] ד"נעפלש ןויכ
ףסכל עגונב רחמ תורקל לוכיש) ילשמ תוכופה תונקסמו לכש לע תוירחא
שאר=] י"ר תלבקב וא ,תויצלוקעפסבו תוינמב ףסכ תעקשהמ ,הגלפמ ,'יריעמ
.(ב"ויכו ,רתוי הלודג תוריכש שורדיש הרומו [הבישי

יברהש םירבדה גוסמ אוה "תויצלוקעפסבו תוינמב" רוביצ יפסכ תעקשהש ,רוריבב ןאכמ םיאור
."ילשמ תוכופה תונקסמו לכש לע" תוססובמ ןהש ןוויכמ ,ןהילע תוירחא תחקל לוכי וניא

ףסכ רסוחמ םידימלת תוחדל ןיא

:(גנק 'מע ,ג ךרכ 'םחנמ לכיה' - מ"דשת ירשת שדוחמ) יברה לש תפלאמ הבושת הנה

:ר"ומדא ח"ומ ק"כמ (םימעפ המכו) יתעמשש המ יפ-לע

- םויל וליפא (ה)דימלת תלבק תוחדל ול ןיא - יתימא רשכ ךוניח דסומ (1)
הזיא) ןאל החטב ןיאו רפסה-תיבל סנכהל הצרתיו והשגפי רחמש החטב ןיא יכ
וייח לכל ינחור שפנ-חוקיפ קפס םינפ-לכ-לע הז ירהו לגלגתי (ךוניח

.רבכ תומייקה תותכ םצמצל ןיאש אטישפו (2)

לדתשהל שי ,אתועירג ילבמ רחמ ותאלמל שיש - ףסכב קחודל ןכ-ןיאש-המ (3)
.רחמ תפסונ האוולה לבקל ,רחמ םיבידנ דוע אוצמל

הז ףוס ףוס ,תו-םיבר (תו/םידימלת=) 'ת שישכ - רבדה עבט יפ-לע (4)
תומורתהב הפסוהו םיפסונ םיבידנ ךישממ

...דסומהל םשה תכרבב ףיסומ - ףסונ דימלת לכש אטישפ (5)

וננמזב "בהזה לגע"

דחא 770-ל עיגה נ"שת ןוויסב 'י ,ךתולעהב תשרפל 'א םויב ,הקדצל תורטשה תקולח ךלהמב
-ינב ינולפ גוח ןיבל ד"בח ןיב םולש תושעל ידכ אב וירבדל רשא לארשיב תובישיה ישארמ
.קרב

ד ךרכ נ"שת 'תויודעוותה') בישה יברה .ד"בח יגהנממ המכ לע תולאש יברה ינפל גיצה הלה
ישנא תא תופירחבו באכב יברה ףקת ,תולאשל הבוגתב .םלוכ םע םולשב רבכ אוהש (330 'מע
ןיב .תקולחמלו רוטנקל םנמז תא םישידקמ ,םייתימאה םיאשונב קוסעל םוקמבש ,םייוסמ גוח
:(םייוסמ הרקמל ונווכ םה יכ ןבומ םירבדה ןכותמ) םיאבה םירבדה תא יברה רמא רתיה

לש ף"לא תרוצ םיעדוי םניאש לארשי ידלי יפלא תורשע לארשי ץראב םנשי
אל לבא ,םש תרבודמה ןושלהמ ף"לא תרוצ םיריכמ םה] "ךיקולא 'יוה יכונא"
םיכלוהש םידלה רפסמ לדגו ךלוה הנשל הנשמו ,[ךיקלא' יוה יכונא"ד ף"לאה
תורשע - "ךיקלא 'יוה יכונא"ד א ף"לא ץמק דומלל םוקמב 'ריעצה רמושה'ל
.(אמזוג וז התיה יאוולה) אמזוג אלל רומאכ ,םידלי יפלא

- !?לארשי ידלי יפלא לש ךוניחה תלצהל תונורחאה הנש םיעברא ךשמב ושע המ
ליצהל םירק םימב עבצא םיסינכמ אל ,הכוסה ןיינעב תונעטב םיאבש הלא לכ
!רבדה תפכיא אל םהל ...!הרות דומלל ואיבהלו 'ריעצה רמושה'מ ידוהי דלי

םניח תאנשו תקולחמ תרדחהב "םיקוסע"ש ןוויכ ,ולא םיניינעל יאנפ םהל ןיא
.ןידמ השעמ - לארשי ינב ןיב

הרז-הדובעב םישייבתמ וישכעו ,יולגב הרז-הדובע םע רושק היה ןידמ השעמ
תובישי ישארו םינבר ףסכב ונק :"בהזה לגע"מ הרז-הדובע ושעו ,יולגב
,דומלל םיעדוי םניא םמצעב םה ירהש] םנוצרל םימיאתמה םירבד ובתכיש
,[תופעות ןוה תרומת תובישי ישארו םינבר תיינקמ איה םהלש "תודמול"הו
,"םישדח םילקש"ב אל) רלוד ןוילמ 16 לש םוכס רבד לע חוכיו להנתמ וישכעו
הליחתבש - !המזוג אלל - (אקווד םירלודב אלא ,רחמ לופיל לוכי םהלש רעשהש
"סומלוב וזחא"ש ררבתה ךכ-רחאו ,תובישיה תקזחה ךרוצל הזל םיקוקזש ורמא
ףסכה חולשמ תא םייתניב בכעל ולעפו אירטו אלקש וררועש דע ,ףסכה גישהל
קנב הזיאב אירטו אלקש וררוע ךכ-רחאו ,תירבה-תוצראב וריאשהלו לארשי-ץראל
-לע ףסכה ודיקפהו ,רתוי םיהובג םיזוחא םלשמש קנב ואצמש דע ,ףסכה דיקפהל
רובע אל - ףסכה לצוני המ לעו ,ףסכה לע תולעב ולביק ךכו ,ינולפ םש
...!םהלש הבישיה רובע אל וליפאו ,םכלש הבישיה

ףסכב הרמוה היגולואידיאה

מ"דשת םירופב יברה עימשה ,םימייוסמ םינקסע יפלכ ,המוד ןונגסב םיפירח םירבד
:(1269 'מע ב ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה')

וא ,"לאידיא" אוהש הזיא הגלפמה יגיהנמ לצא םוקמ ספת םינש תורשע ינפל םא
ורכמ תונורחאה םינשה רשעב ירה - ..."תוריחבה עצמ"ב םשרנש המ םינפ לכ לע
תד" םשב - רבעב ולגד וא - םילגודה ..."ףסכ" וא "דובכ" תרומת לכה תא
וא ..."ףסכ" תרומת - תאזו ,םייתימאה תדה יחוור לכ תא רבכמ ורכמ ,"לארשי
...םהינתחו םהינב רובע "תורשמ" תלבק

:רמאו ךישמה יברה

תד"ל ךיישה רבד לכ רוכמל םה םינכומ ,"אסיכ"ה ליבשבש תעדל לכה וחכונ
םייוג םושיר :"םייח"ל עגונב וכשמהו ,"יבכש יטוטיח"מ לחה ,"לארשי
עגונב ןה ,תולפהל עגונב ןה .לארשי תונבו ינבל ךכ-רחא ואשינש ,םידוהיכ
...לבקל ידכ "םירכומ" לכה תא !'וכו 'וכו ,תבש תרימש ,ןיאושינ ,תורשכל
תא םיקלחמ הנממש "תחלצ"ל ךומסה "אסיכ"ב קיזחהל רקיעהו ,ףסכ תצק דוע
."ףסכ"ה

רוועי דחושה

האר םהילע טעמ) יברה םע םיקודה םירשקב דמעש ,ןמנייו יבצ ברה ידרחה רוביצה שיא
והימ' תשרפ הררועתהש רחאל ,יברה לצא 'תודיחי'ל הכז ,(דפק 'מע הכ ךרכ שדוק-תורגיא
.ותיבל ילגר יברה תא תוולל ל"נה הכז 'תודיחי' התוא םויסב .'ידוהי

תובישי ישאר" דגנ יברה לש ויתויואטבתה רשפל יברה תא לאש אוה תונמדזה התואב
יברה ."רויגה תשרפב םיקתוש ךכ םושמו הנידמה יפסכמ םהיתודסומל ףסכ םילבקמש 'םידחושמ'
לביק אוהש ןוויכמ אלא ;קותשל ידכ ףסכה תא לטונ הבישיה שארש שוריפה ןיאש ול ריבסה
.'דחושמ' רבכ אוה ירה יעבט ןפואב ירה ,ףסכ

?םייתלשממ םיביצקת םילבקמ ד"בח תודסומ םג ירה :יברה תא לאש ןמנייו ברה

ביצקתה יניינעל רישי רשק לכ יל ןיאש םינש המכו המכ הז :(םירבדה ןכות) ובישה יברהו
תויטנ אלל יתעד עיבהל לכואש ידכ ,ןווכתמב ךכמ ענמנ יננהו ,ד"בח תודסומ לש
.תויוגייתסהו

ברה יפמ םירבדה תא עמשש תפצמ רקביקבל םייח-ךורב 'ר ת"הרה יפמ ומשרנ םירבדה)
.(ןמנייו

* * *

תומלשה


תונוילגב ומסרפתהש תומישרל תומלשה המכ םישיגמ וננה
םימדוקה 'תורשקתה'


ור ןוילגל המלשה - יברל 'תוחתפמ' תריסמ

רוביצ ישיא ושגינ (96 'מע 888 ןויליג 'ד"בח רפכ' יפ-לע) ה"לשת טבשב 'י תודעוותהב
.םילוחיאו תונתמ ול ורסמו יברל

.ריעה חתפמ תא יברל שיגה ,ןרטש רמ ,ןגישימב רוברא-ןא תייריע גיצנ

.הבר הדות :יברה

.האלפנה םכתדובע לע הדותב ,רוברא-ןא ריעה חתפמ והז :ןרעטש רמ

יתלוכיב ,ידיב חתפמה םא .םכדיצמ הלועפ ףותישל הכזאש םכתא ךרבי ךרבתי םשה :יברה
.ללכב היסולכואה בל תאו ,ידוהיה בלה תא םג חותפל

.לכוא קרש לככ רוזעא ינא ,םכל חיטבמ ינא :ןרעטש רמ

.ךתוא ךרבי ךרבתי םשה :יברה

* * *

גפר ןוילגל המלשה - הזב אל ויריסא תאו

עיבמ הלא םירבדב .ולש המוצעה לארשי-תבהא לע והשמ ונדמלמה יברה ירבדמ עטק ונינפל
םיריסא ברקב ,םיפסונ תווצמו הרות יניינע רפסמלו םירופיכה-םוי םוצל ותגאד תא יברה
ט"לשת שדוק-תוחיש - ט"לשת ירשתב ג"י תודעוותה) םייוג לש אלכ-יתבב םיבשויה םידוהי
:(36 'מע ,א ךרכ

תא ולבקי םירוסאה-יתבב םייוצמה םידוהיהש גואדל בל םימש םיטעמש לודג אלפ
-םוי ברעבש הכלהה תא םייקל ולכויש ןפואב םירופיכה-םוי ברעב םהיתוחורא
רובעי םוצהש ידכ םימי 'ב רועיש ומכ הייתשו הליכאב תוברהל שי םירופיכה
.תולקב

תוחפל וא) תומוקמה בורב ןכש - םירופיכה-םוי יאצומל םג גואדל ךירצ ךכ
,םיבכוכה-תאצ ינפל םינפ-לכ-לעו ,םויה עצמאב הייתשו הליכא םינתונ (םקלחב
,םירוסא יתבב גהונה אוה ךכ - דימ הייתשו הליכאה תא םייסל םיריסאה לעו
תויושרה לצא לועפלו ךכל גואדל שי .("טכאדעג ןדיא ראפ טינ") - ונרמשי 'ה
יעבדכ םוצה תא רובשלו גהונה תא תונשל םידוהיה םיריסאל ורשפאיש תוכמסומה
.םירופיכה -םוי יאצומב

םהב תומוקמב) הכוסב הבישיו םינימ 'ד תליטנ תווצמ םויקל עגונב םג ךכ
יוצמ (םהמ בושח קלחב םינפ-לכ-לע) רהוסה-יתב בורב ןכש ,(רבדה רשפאתמ
.הרשכ הכוס תויהל לכותש ןפואב גגה תא וחתפיש לועפל ןתינו ,תסנכה-תיב

.'וכו 'וכו "ךגחב תחמשו" ,םינימ 'דל עגונב ןידה אוהו

אלכ-יתבב גח ירוקיב

אשונל השדקוהש החיש ירחא ,(115 'מע 'א ךרכ מ"שת שדוק-תוחיש) מ"שת ירשתב ג"יל רוא
תוכוסה גח ברעבש ןוויכמש יברה רמא - ללכב תלוזה םעו "םיעצבמ"ב תוקסעתההו ךוניחה
רוהטה ובל תבדנ יפכ - דחאו דחא לכ - ובדנתיש יוארה ןמ ,הקדצב תוברהל שיש אתיא
- תורומאה תולועפב תוקסעתהב

תא ףאו ,םינקז-יתבבו םיאפור-יתבב םיאצמנה םתוא רקבל רמוחו-לקו ןכש-ןכמו
רבכ םניכהל שיש םיניינעהמ לחה .הזב אצויכו םירוסא-יתבב םיאצמנה הלא
רשפא זאש דעומה לוח ימיב םג ללוכ תוכוסה ימיב ןכמ רחאל ,תוכוסה גח ברעמ
.קוחר םוקמל םג עוסנל
* * *

צר ןויליגל המלשה - םידיסח ןיב תוחפדיהו קחוד

תינברה תריטפ רחא ,יברה תא םחנל ףרודסטמ ד"באג דלפנרע םינוב-החמש ברה עיגהשכ
:(586 'מע ,ב ךרכ ,'ח"משת תודעוותה') רמא ,ה"ע אקשומ-היח תרמ תינקדצה

,"םכלוכ ילא ןוברקתו" קוספה לע שרפמ רפוס-םתחה .ןאכ םיפחדנ םידוהי
- "םינקזה תא םידבכמ םידלי" אלא ,ןכ היה אל הרות ןתמבש ,י"שר שוריפבו
האר דחא רשד ,ףסוי-תיראש רפסב אתיאד ,לארשיל היה ותחכותמ הז םג"ש
ורמאו ?תאז המ ,רמא ,םינקז םיפחוד םירענו ,חספ תונקל םיכלוה םילארשי
ןיא ירהד ,הרות-ןתמב ןגוהכ אלש ושע ןכ םאו ,םוקמה ינפל תוהבג ןיאד
ופחדי םינקז םירענו ,הז תא הז םמצע קוחדל םהל היה ,םוקמה ינפל תוהבג
...םיפחדנ םידוהיש ךכב הלעמ שיש םידמל וניצמנ .'וכ

:ורמואב ר"ומדא ק"כ ביגה ךכ לע

ק"כ רמאש םגתפה עודי .תולגה תא ("ןפוטש סיורא") 'ףוחדל' - איה תילכתה
'וכ בושנ ונא וניתוחוכב אלו לארשי-ץראמ ונילג וננוצרמ אלש ר"ומדא ח"ומ
'ףוחדל' ידכ םהב יולתה לכ תושעל לדתשהל םיכירצ םידוהי ,הז םע דחיב לבא
.תולגה תא

ןיתממו הפצמ ה"בקהש ,איה תמאה לבא .'וכו 'וכו ץקה תא קוחדל ןיאש םינעוטה םנשי
לכו ,"יל יחתפ קפוד ידוד לוק" ,"ונלתכ רחא דמוע הז הנה" - תולגה תא 'ופחדי'ש
.חבושמ הז ירה םידקמה

* * *

עדר ןויליגל המלשה - א"דיחה

םייקל חנ ינב לע עיפשהל בויחה ןיינעב אבוה (67 'עה 141 'מע וכ ךרכ) תוחיש-יטוקילב
:םהלש תווצמה עבש תא

.א,די - בוקרטעיפ סופדב) בוט-לגעמ רפסב בתכש ומכ ,א"דיחהמ בר השעמ האר
יל רמאיש רכזנה יוגל יתרמא ינאו :(162 'מע - (ד"צקת - םילשורי) םלשהבו
ךכש ייניעב הארנו הזב יתרקחו ,(לארשי יקולא) י"א 'הב יל רמאו ןימאמ המב
תווצמ 'ז םייקתו לארשי עמש קוספ רמאת ברעבו רקובב ןכ םא ול יתרמאו .אוה
רמאו לביקו לארשי יקולא 'הל רומג דוחי םא יכ ןפוא לכב ףותישמ רהזיתו
."לארשי יקולא 'הל םא יכ ללפתי אלש

םש ורבועב זיראפ ריעב ח"לקת זומתב 'ז םויב והשעמ לע א"דיחה לש תישיא תודעב םש רבודמ
ודי בתכ םוליצ - םיבר םימי דומעי ןעמל תרמשמל וסקנפ לע הז והשעמ תא בתכו ,ועסמב
.9 'מע (ז"משת ירשת) 1 ןויליג 'ד"בח םרכ'ב םסרופ

הרואכלו" :["ןכ םא ול יתרמאו" :תוביתה לע] ןויליגה ילושב ןייוצ םש תוחיש יטוקלב
לצא לועפל לארשי ינב לעש (םש ש"וקלב - 'ז ףיעס) ל"נה פ"ע ןבומ א"דיחה תגהנה רואיב
.ומוקמ ןאכ ןיאו .תווצמ תלבק ךכ רחאו ותוכלמ תלבק חנ ינב

הכלה דמלמה ,א"דיחה לש הז "בר והשעמ" הרצקב יברה ריכזה ךשמהב תודחא תויודעוותהב
!השעמלתודיסחה ינייעממ


אשית-יכ תשרפ


(זט,אל) תבשה תא תושעל תבשה תא לארשי-ינב ורמשו

:תבשב תוניחב יתש שיש בותכה ונדמלמ

לכו המצע דצמ תמייק תבשה תשודק ,רמולכ ."תבשה תא לארשי-ינב ורמשו" - הנושאר הניחב
"אמייקו אשדקימ תבש" (זי הציב) ל"זר ורמא וז הניחב לע .הילע רומשל ,אוה ךירצש השמ
.(תמייק התשודק ,תבשה)

ידי-לע ,ןכש .תבשה תא 'םישוע'ה םה לארשי ,רמולכ ."תבשה תא תושעל" - היינשה הניחבהו
.המצע דצמ תבשב תמייק התייה אלש השודק לש תפסות תבשב 'םיכישממ' םה םתדובע
(81 'מע ש"ת םירמאמה רפס)


(ד,בל) טרחב ותא רצייו

(י"שר) םינפ ינשב ומגרתל שי :טרחב ותוא רצייו
בשע לכ ךל ןיא" ,(י"פ ר"ב) ל"זר רמאמכ ,הלעמל רוקמו שרוש ול שי הזה םלועב רבד לכ
הביס שי םהל םגש ,םיאטחה ןיינע תא םג תללוכ וז העיבק ."עיקרב לזמ ול ןיאש הטמל בשעו
.(תודיסחה תרותב ראובמכ) תונוילעה תוינחורה תוגירדמב ,תוקדד תוקדב ,םוקמ תניתנו

תוקלחתההו 'דוריפ'ה ןיינע אוה הזל רוקמה .'ה תודחאמ דוריפ וניינע הרז-הדובע אטח
רחאל) 'םוקמ תנתונ'ה איה םינפוא המכב הרותב דחא ןיינע שרפל ןתינש הדבועה .הרותב
.'ה תודחאמ דוריפל (ןבומכ ,תודיריו תולשלתשה יוביר

אטח) הרז-הדובעב 'המ דוריפל תלוכיה - הז קוספל ושוריפב י"שר ירבדב זמורמ הז רבד
."םינפ ינשב ומגרתל שי"ש ךכמ האצותכ איה ,(לגעה

ירהש .המודכו "םינפ ינש וב שי" אלו "םינפ ינשב ומגרתל שי" :קייודמ י"שר לש ונושל
םשכ ,ןכ םא ."דח אלוכ - אוה -ךירב-אשדוקו אתיירוא"ו ,ךרבתי ותמכחו ונוצר איה הרותה
יפל םלואו .הטושפו הרומג תודחאב םה הרותה יקלח לכ םג ךכ - הטושפ תודחא אוה ה"בקהש
הטושפה תודחאה שגרמ (ודומיל תעב) טעמ תוטנל דמולה םדאה לוכי ,םינפ המכ הרותל שיש
."םינפ ינשב ומגרתל שי" - דוריפהו תוקלחתמה ןיינעמ והשמ שוחלו הרותבש

* * *

:י"שר לש ונושלב ףסונ קויד ראובי רומאה יפל

ינש י"שר איבמ ,("הכסמ" ,"הכסמ לגע" ,"טרחב ותוא רצייו") הז קוספב תומוקמ השולשב
ינשב ומגרתל שי - רמוא הנושארה הקסיפב :הנוש ןושל טקונ אוה םהמ דחא לכב ךא ,םישוריפ
.רחא רבד - תישילשבו ;םירמוא שיו - הינשה הקסיפב ;םינפ

האצותכ ;"םינפ ינש" - הרותבש תודחאה ןיינע תא יעבדכ שיגרמ םדאה ןיא הליחתב :רמולכ
לולע ףוסבלו ;רמואה 'שי'ל ומצע תא שיגרמש ונייה ,"םירמוא שי" ןכמ רחאל השענ אוה ךכמ
.תוקולאמ תדרפנ תואיצמ ,"רחא רבד" - הרז-הדובע תגרדל דע עיגהל אוה
(151-150 'מע ,אי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ד,בל) טרחב

(י"שר) שונא טרחב וילע בותכו ומכ . . :טרחב ותוא רצייו
?"שונא" תבית םג בותכהמ י"שר קיתעמ עודמ :הזב קדקדל שי

היה אל לגעה אטח .שונא רוד לש אטחה תמגודב אוה לגעה אטחש זומרל י"שר שקבמ ךכב
ותוא ושע אלא ,ה"בקה םוקמב והואשע אל לארשי-ינב ,רמולכ .םולשו-סח שממ הרז-הדובע
שממ הרז-הדובע לש אטחה לשלתשנ הזמ ךא .(םישרפמב ראובמכ) השמ לש ומוקמב ,'עצוממ'כ
אלא וניא רבד לש ותימאלש ףא ,הריחב לעבל 'עצוממ'ה תא ובישחהש ,לארשי-ינבמ המכב
."בצוחה דיב ןזרגכ"

'םיעצוממ'ל תולזמהו םיבכוכה תא ודביכו ובישחהש ,שונא רוד ינב לש םתועט התיה םג וז
.(הרז-הדובע תוכלה שיר) ם"במרב ראובמכו ,הריחב ילעב
(151-150 'מע ,אי ךרכ תוחיש יטוקל)


תא ודימ ךלשיו השמ ףא רחיו תולוחמו לגעה תא אריו
(טי,בל) תוחולה

לגעב ואטח לארשי-ינבש יניס רה לע ותויהב השמל עידוה רבכ ה"בקה אולה :הומת הרואכל
?תוחולה תא רבש תולוחמהו לגעה תא הארש רחאל קר אופא עודמו

לכ ול היה אלו ,םלועה יניינע לכמ ירמגל קתונמו טשפומ השמ היה רהב ותויה ןמז לכ אלא
קרו .והואשע לארשי -ינבש רוריבב עדיש ףא ,וב העגפ אל לגעה תיישע ךכ םושמ .םמע רשק
.וידימ תוחולה תא ךילשהו וב רבדה 'עגנ' ,לגעה תא הארו רהה ןמ דריש רחאל
(171 'מע ,י ךרכ תוחיש-יטוקיל)

* * *

המוד וניא" ,(טי ורתי אתליכמ) רמאמכו ,הייארו העימש ןיבש לדבהה טלוב הז הרקמב
."הייארל העימש

ובילב קפס לש לצ םוש ןבומכ ריתוה אלש רבד ,לגעה תיישע לע הרובגה יפמ עמש רבכ השמ
תולעפתהה התואל ותוא האיבה אל וזכש העימש וליפא ,תאז-לכבו .ותרמוחו השעמה םצע רבדב
.ויניע ומב הייארה ול המרגש
(אפר 'מע 'אינתה לע ג"נרה רואיב')


(ט,דל) תחלסו אוה ףרוע השק םע יכ

?"ףרוע השק" אוה לארשי םעש הדבועב שי תוכז דומיל הזיא ,הלאשה תלאשנ

,תונמחרה תמגודכ ,לארשי-ינב תא תונייפאמש תובוטה תודימה :ה"בקל השמ רמא ךכ אלא
תויחב ,רמולכ ,"ףרוע השק"ד ןפואב לארשיב תויוצמ ןמצע ןה ,םידסחה-תולימגו תונשייבה
."תחלסו"ל םה םייואר ךכיפל .הבוח-ידי תאצל ידכ קר אלו בר ףקותבו
(176 'מע ש"ת תוחישה-רפס)

שדקמה תכאלמ


"תיבה ןיינבב ןיקסוע םה וליאכ"


'תויודעוותה') ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תארוה יפ-לע
לש ת"תחה ירועישל ףיסוהל (317 'מע 'ב ךרכ ,ט"משת'ה
םינפ לכ לע) הפ-לעבש הרותב ל"זח ישוריפמ" ולא םימי
"םירפסב רבכ וטקלנש יפכ ,(דחא קוספ לע דחא שוריפו רמאמ
ונילע אבה עובשה ימי יפ-לע ,הזכ טקל ןאכ םיאיבמ וננה -
הבוטלשדוק תבש

תאו תירב ךתיא יתרכ הלאה םירבדה יפ-לע הלאה םירבדה תא ךל בתכ השמ לא 'ה רמאיו
(זכ,דל) לארשי

'ךל בתכ' ,רמאנש ,וערזלו השמל אלא הרות הנתינ אל ,אנינח יברב יסוי יבר רמא .ךל בתכ
.לארשיל הנתנו ןיע בוט הב גהנ השמו ,ךלש ןבתכ ךא ךלש ןתלוספ המ ,'ךל לספ' ביתכו
(א,חל םירדנ)

ןושאר םוי

םתוא תושעל 'ה הוויצ רשא םירבדה הלא םהילא רמאיו לארשי ינב תדע לכ תא השמ להקיו
(א,הל)

,תבשב ןיב לוחב ןיב ינא עמוש ,שדקמ יל ושעו רמאנש יפל ,רמאנ המל .'וגו םהילא רמאיו
.תבשב אלו לוחב - הכאלמ השעת םימי תשש םהל רמאיו רמול דומלת
(אתליכמ)

ינש םוי

(זכ,הל) ןשוחלו דופאל םיאולימה ינבא תאו םהושה ינבא תא ואיבה םיאישנהו

לוטיל הצר אל ןכשמה תכאלמב השמ קסעתנש העשב ,ןתנ יבר רמא ,אינת .ואיבה םיאישנהו
ודמע ,ןכשמה תכאלמב תופתוש ונל ןיאש ונל יוא ,םירמוא ויהו ,לארשי יאישנמ הצע
.םהושה ינבא תא ואיבה םיאישנהו רמאנש ,םהלשמ רבד ופיסוהו
(א"י 'פ ןתנ יברד תובא)

ישילש םוי

(ל,הל) הדוהי הטמל רוח ןב ירוא ןב לאלצב םשב 'ה ארק ואר לארשי ינב לא השמ רמאיו

,רוביצב ןיכלמנ ןכ םא אלא רוביצה לע סנרפ ןידימעמ ןיא ,קחצי יבר רמא .'ה ארק ואר
?לאלצב ךינפל ןוגה ,השמ ,השמל ה"בקה ול רמא .לאלצב םשב 'ה ארק ואר השמ רמאיו ,רמאנש
ךל ןכ-יפ-לע-ףא ,היל רמא !ןכש -לכ אל ינפל ,ןוגה ךינפל םא ,םלוע לש ונוביר ,היל רמא
.לארשיל םהל רומא
(א,הנ תוכרב)

יעיבר םוי

לכ תא תושעל תעדל המהב הנובתו המכח 'ה ןתנ רשא בל םכח שיא לכו באילהאו לאלצב השעו
(א,ול) 'ה הוויצ רשא לכל שדוקה תדובע תכאלמ

רמאנש תעדו הניבו המכח ה"בקה וב ןתנ ןכשמה תכאלמב קסעתנש ימ לכ .המהב הנובתו המכח
המכח' (םש) רמאנש ,היחבו המהבב וליפא אלא םדא ינבב אלו ,בל םכח לכ ושעיו (ול תומש)
.לאלצב אלא םלוכמ םסרפתנ אלו המהבבו םדאב המכח הנתינש ,ביתכ המהב - 'המהב הנובתו
(חמ השרפ תומש הבר שרדמ)

ישימח םוי

(כ,ול) םידמוע םיטיש יצע ןכשמל םישרקה תא שעיו

םאש ,ץרא ךרד ה"בקה דמיל ,ןירסקד אפילחת יבר רמא .םיטש יצע ןכשמל םישרקה תא שעיו
לכהש ,ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ המו ,ול רמוא ,תוריפ השוע ןליאמ תיב תונבל םדא שקיב
.המכו-המכ-תחא-לע התא ,תוריפ השוע ןליא לע סח ,ןכשמ ול תושעל רמאשכ ,ולש

.םהילע ןכשמתמ ןכשמה אהי ,(רוהנ-יגס ןושלב=) לארשי יאנוש ובייחתי םאש ?'ןכשמל' והמ
,ול רמא .םהילע אהת המ שדקמ אלו ןכשמ אל םהל ןיאש ןמזב ,םלוע לש ונוביר ,השמ רמא
.םהילע ןינכשמתמ ויהיו םהיניבמ םהבש םיקידצ ינא לטונ
(ט ןמיס להקיו אמוחנת שרדמ)

ישיש םוי

(דכ,זל) הילכ לכ תאו התוא השע רוהט בהז רכיכ

ןסינכמו בהז ירכיכ ףלא לטנ הרונמה תא המלש השעש העשב ,הדוהי בר אנת .רוהט בהז רכיכ
.התוא השע רוהט בהז רכיכ רמאנש המ םייקל ,תחא לע ןדימעמש דע ןאיצומו רוכל
(ג הכלה ו קרפ םילקש ימלשורי)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


"תוא-בצ" םש תרימא

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ג"משת תויודעוותה ,ג"משת טבשב 'ח ,אב פ"ש) "ג"משת - הזה םויה םצעב יהיו" ה"ד רמאמב
:אתיא ,(הגומ-יתלב החנה ,850 'מע ב"ח

ראשבד ,תומשה ראשב וניאש רבד וניצמ תומשה 'זמ אוהש תואבצ םשבד ,ןיבהל ךירצ םגו"
תואבצ םשב ןכ-ןיאש -המ ,הזב אצויכו הליפתה תעשב אלא םתרוצכ םתוא םירמוא ןיא תומשה
,לוח לש שוריפ םג הב שי תואבצ הביתהש םושמ ,אוה תוטשפב רבדה םעטו .הז וניצמ אל
."ידוהי-וניא םדו-רשב ךלמ לש תואבצ םג םיארקנ הז םשבש דועו ,םדו-רשב ךלמ לש תואבצ
.ונניינעל רשקב 'קה ונושל ןאכ דע

-הדובע לידבהלו ,םינייד) תורחא תויועמשמ שי ןכ-םג םיקולא םשל ירהש ,רואיב ךירצו
.ף"וקב םיקולא רמול יברה רהזנ ,הרז-הדובע םש התיה תועמשמהשכ םג ,עודיכו .(הרז

םיקולא רמול םלועה יפב לגרומ :ותרעהל הנעמב" :בתכ 453 'מע דכ ךרכ תוחיש-יטוקילבו
.ל"צו ."(הרז-הדובעב רבודמש ףא ,ף"וקב) םירחא

.". . ידי לאל שי" :קזוח ןושלמ םג אוהש - ל-א םשהמ רואיב ךירצ דועו

םייק הזו ,תורחא תויועמשמל הז םשב םישמתשמ םויכש איה ל"נה רמאמב יברה תנווכ ילואו
.ע"עו .(ותרוצכ ורמואל אלש רהזנ היה יברהש םירמוא שיש ,ה-יהא םשבו) תוא-בצ םשב קר
תורעהו תובוגת


תותכסמ ימויסו ם"במרה ימויס

ימויס ןיינעב ,'תורשקתה' לש טפר ןויליג ףוסב המסרפתנש הארוהל רשקב ריעהל שקבא
םויס לכ םותחל (ב ,הקדצל הניתנ רבד-לע תוררועתהב 'םויס'ה םייסל (א :תודוא ,ם"במרה
.לארשי-תבהאד (ןיינע) תוביתב

ימויסב םיקסועה לצא יתרריב לבא ,ם"במרה םויסל תכייש איהש יתרבס תאז יתמסריפשכ ,ןכא
התעשב המסרפתנ הארוהה ,תוריכזמב רוריבה יפל .תאז הארוה ולביק אל םהו ,ןאכ ם"במרה
-םחנמ שדוח ימיד תותכסמה ימויסל תכייש איהש חינהל ריבס ןכ לעו ,ש"נאל תיללכ הארוהכ
.בא

.י.נ ןילקורב ,ןזח בקעי-םולש
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


אשת תשרפ שדוק תבש
א-רדאב 'כ

רוביצה לכ לכוי זא םגש דיפקהל שי לבא ,1לוקה תא טעמ םיכימנמ לגעה תשרפ תאירקב
.בטיה האירקה תא עומשל

.2(טל-כ ,חי א-םיכלמ) באחא חלשיו :הרטפה
. השמ לחיו") אורקל םירזוחו ,(י-א,בל) "לודג יוגל דע "םעה אריו"מ :ךומנ לוקב םיארוקש םיעטקה הלא (1
ןכ - ליגרכ אורקל םירזוחו ,(ו,גל-זי,בל) "ברוח רהמ" דע "עשוהי עמשיו"מ ךומנ לוקב בושו ,ליגרכ (".
'יס שדח-ירפ - רוקמה .ןפוא 'יש קחצי-ףסוי 'ר ח"הרהמ - םיטרפה .ונייח תיבבו ש"נא ןיב םג ,ץופנ גהנמה
'סב ללכ הז גהנמ יתאצמ אלש אלפלו .'ותעב רבד' חולב םינוש םיגהנמ הארו .(םילק םייונישב) ז ק"ס חכת
.םירפא-ירעש

.ד"בח-ללוכ חול .33 'מע םיגהנמה רפס (2זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il