- ג"צר - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה ןושאר רדאב ו"כ * םילקש / להקיו 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול שדקמה תכאלמ תודיסחה ינייעממ


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל
תוכלמ רבד


"תיצחמ" תשוחתב 'ה תא דובעל
המלש תורסמתהבו

תועונת יתש םיאצומ ונא "לקשה תיצחמ"ב
"תיצחמ" תניתנ דחא דצמ * הרואכל ,תוכופה
לש ןפואב תויהל הניתנה לע ינש דצמו ,דבלב
הארוה ןאכמ * "תחא תבב תחאכ ולוכ" ,תומלש
יתש תויהל תוכירצ םלוכבש ,הדובעה יניינע לכל
אלא הניא ותדובעש שגרהה ,דחי םג תועונתה
* תומלשה תילכתב הדובע ,תאז םעו ,"תיצחמ"
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ

תיצחמ לארשימ שיא לכ ןתיל הרותה ןמ השע תווצמ" :ם"במרה בתוכ םילקש תוכלה שירב
םעפב ,תחאכ ולוכ ונתונ אלא ,טעמ רחמלו טעמ םויה ,תובר םימעפב ונתונ וניאו . . לקשה
."תחא

:דבלב לקשה תיצחמל עגונב אוה שודיח - הז ןידו

דחא לגר רחאל וליפא וא ,םילגר השולש ירחאל) "רחאת לב"ד בויח ונשי - תונברוקל עגונב
ולוכ" תתל בויח וניצמ אל הקדצל עגונב ,םנמא .2הקדצה תווצמל עגונב םג םידמל הזמו ,(1
- ומצע הז םוי ךשמב םימעפ המכב ןתונ םא טרפבו) תובר םימעפב תתל לוכי יאדוובו ,"תחאכ
.('וכ הלודג הלעמ יאדווב שי הזבש

תתל קיפסמ אלש ,ונייה ,"תחא תבב תחאכ ולוכ" תתל בויח ונשי לקשה תיצחמ תווצמב ,םנמא
."תחא תבב תחאכ ולוכ ונתונ" אלא ,ברעב קלחו רקובב קלח ,דחא םוי ךשמב

רשאכ יכ ,תומילשה ןיינע - הדובעב הנכות ,"תחא תבב תחאכ ולוכ"ד ןפואב הניתנ ,הנהו
ומצע ינפב רחמד הדובעהו ומצע ינפב םויהד הדובעה ירה ,"טעמ רחמלו טעמ םויה" ןתונ
."תחא תבב תחאכ ולוכ" איה הניתנה רשאכ ןכ-ןיאש-המ ,תומילש לש ןפואב םניא

:יכפה ןיינע וז הווצמב וניצמ אסיג ךדיאל ,םנמא

הרג םירשע" ירהש) "הרג רשע" אל וליפאו ,"םלש לקש" אל ,3"לקשה תיצחמ 'וג ונתי הז"
.תומילשה ןיינע ךפיה ,דבלב תיצחמ ,אקווד "לקשה תיצחמ" םא יכ ,("לקשה

ותוא היה וליפא ,ןמזה ותוא לש עבטמ תיצחמ ןתיש התווצמ וז לקשה תיצחמ"ש ,ךכ ידכ דעו
יכ ,"הרג רשע"ד קייודמה םוכסה לע הניא השגדהה רקיעש ,ונייה ,4"שדוקה לקשמ לודג עבטמ
והזש ןוויכמ ,"שדוקה לקשמ לודג עבטמ" ןתונש םימעפ ,ןכלו ,"לקשה תיצחמ" היהיש םא
יפל םוקמ לכב אוהש 5"הנידמ רמח" תמגודבו ךרד -לע] "ןמזה ותוא לש עבטמ תיצחמ"
.[וניינע

טשפתנש גהנמ] לקשה תיצחמד הווצמה רכזל ולא ונימיב לקשה תיצחמד גהנמל עגונב אוה ןכו
ם"במרה ןיד קספכ ,'וכ השעת אל תווצמו השע תווצמד ףקותה וב שי זאש ,לארשי תוצופת לכב
הנידמו הנידמ לכב ,"ןמז ותואבו םוקמ ותואב עובקה עבטמה ןמ תיצחמ . . ןתיל שיש" - [6
.7הניינע יפל

לש ןפואב הניא הניתנהש השגדה הנשי דחא דצמ :וכופיהו רבד - אלפ רבד הז ירה ,ןכ םאו
ולוכ" תויהל הכירצ הניתנה - ךדיאלו ,אקווד "לקשה תיצחמ" םא יכ ,םלש לקש אל - תומילש
!תומילש לש ןפואב הניתנ ,"תחא תבב תחאכ

:'ה תדובעב האלפנ הארוה םידמל הזמו

יכ ,םלש רבד הז ןיאש ונייה ,"לקשה תיצחמ" אלא הניא ותדובע תוללכש תעדל ךירצ ידוהי
,"ינוק תא שמשל יתארבנ ינא" - איה ותאירב תילכתש יפ-לע-ףא :רמולכ .דבלב "תיצחמ" םא
ותדובע ,םוקמ לכמ ,דבלב ודי-לע אלא תושעהל לוכי וניא ולש שומישה ירה ,ןכש ןוויכמו
לע 9ל"זח ןושלבו ,"8"ול לוכי ןיא ורזוע ה"בקה אלמלא" ירהש ,דבלב "תיצחמ" אלא הניא
דע הזוזמ יל השע ימ ,גג ול יתתנ אלש דע הקעמ יל השע ימ" ,"םלשאו ינמידקה ימ" 9קוספה
ראשב הזב אצויכו ,"'וכ םוקמ ול יתתנ אלש דע הכוס יל השע ימ ,תיב ול יתתנ אלש
שארל לכלש ,ונייה - "ינוק תא שמשל יתארבנ ינא" ל"זר רמאמב שגדומ הז ןיינעו .תווצמה
- ללכנ הזבו .הדובעה ןיינע לכ ךייש ךכ-רחא קרו ,םדאה לש ותואיצמ תא ה"בקה ארוב
.ונוקל שומישד הדובעל םישורדה תוחכה לכ תא ול ןתונ ה"בקהש ןפואב איה ותאירבש
.דבלב "תיצחמ" אלא הניא המצע דצמ ותדובע ירה ,ןכש ןוויכמו

,תומילש לש ןפואב היהת ותדובעש עגייתהלו לדתשהל ול ןיאש בושחל לוכי הז יפ-לע ,םנמא
חוכ תניתנל קוקזש ינפמ ,דבלב "תיצחמ" אלא ותדובע היהת אל 'וכ עגייתיש לככש ןוויכמד
!ה"בקה םילשי ראשהו ,טעמ קר השעי אוה - הדובעב עגייתהל ול המל ,ה"בקה לש

תחאכ ולוכ" ,תומילש לש ןפואב תויהל הכירצ "לקשה תיצחמ" תניתנש ול םירמוא הז לע הנה
תעדל ךירצש אלא ,תומילשה תילכתב ותדובע תא אלמל בייח ודצמ אוהש ,ונייה ,"תחא תבב
תניתנה ידי-לע איה ותדובע לכש ןוויכמ ,דבלב "תיצחמ" אלא הז ןיא לוכה תוללכ ירחאלש
.ה"בקה לש חוכ

תחאכ ולוכ" ,תומילש לש ןפואב הניתנ ,"לקשה תיצחמ" תווצמב ל"נה תועונת 'ב ,הנהו
המו ,הדובעה יניינע לכב תויהל םיכירצ - דבלב "לקשה תיצחמ" הז םע דחיבו ,"תחא תבב
יניינע לכ םילולכ הבש ינפמ הז ירה ,אקווד לקשה תיצחמ תווצמב שרפתנ הז ןיינעש
יכ אנת וטא" :11ל"זח ןושלבו ,יטרפ ןיינע לכב תאז טרפל ךרוצ ןיאש ךכ ,ןמקלדכ ,הדובעה
."ליזילו בישחיל אלכור

:הזב רואיבהו

תומורתה תחאש 12י"שר שוריפב אבומכו ,רוביצ תונברוק רובע - איה לקשה תיצחמד המורתה
."רוביצ תונברוק ןהמ תונקל תופוקל תלוגלוגל עקב חבזמה תמורת" איה

לכ תא םיללוכ ,םייברעה ןיב לש דימתו רחש לש דימתמ לחה ,רוביצה תונברוק ,הנהו
ןושארה ןברוקה אוה רחש לש דימת ירהש - םויה לכ ךשמב ובירקהש תונברוקה יניינע
דימתו ,תונברוקה יניינע לכל "החיתפ"ה הווהמ הז ןיינעש ,ונייה ,שדקמה-תיבב םיבירקמש
,אצמנו .13"םלוכ תונברוקה לכ םלשה הילע" ,תונברוקה לכ רמגו םויס אוה םייברעה תיב לש
.תונברוקה יטרפ לכ תא םיללוכ ןידימתה ינשש

"'הל חוחינ חיר" תויהל םתיילעש ,םדאה תדובעב םיניינעה יטרפ לכל עגונב הז ךרד-לעו
:םייברעה ןיב לש דימתו רחש לש דימת ידי-לע - רקיעבו ,תונברוקה תדובע ידי-לע - איה

יפכ - 14םוי לש לע םייברעה ןיב לש דימתו ,הלילה תוריבע לע רפכמ היה רחש לש דימת
,תונברוקבש הרפכה ןיינעל עגונב וניצמש םשכו .15הבושתה-תרגיאב ןקזה ר"ומדא איבמש
יניינע לכ תיילעל עגונב ןבומ ןכ ומכ ,םויה יניינע לכ לע הרפכ םיווהמ ןידימתה ינשש
.ןידימתה ינש ידי-לע םילוע הדובעה יניינע לכש ,תונברוקה ידי-לע הדובעה

ןה ,"םונקית ןידימת דגנכ תוליפת" 16ל"זר רמאמכ ,הליפתה תדובעב - הזה ןמזב אוה ןכו
לש דימתו רחש לש דימתד הרפכל עגונב הבושתה-תרגיאב םייסמש יפכ - הרפכה ןיינעל עגונב
םכח-דימלת תיאר םא" 17ל"זר רמאמכו ,"הבושתה םע הזה ןמזב הליפתה ןכו" - םייברעה ןיב
לכ תיילעל עגונב ןהו ,"הבושת השע יאדו 'וכ הלילב וירחא רהרהת לא םויב הריבע רבועש
לכ םילוע הדי-לעש 18"םימשה רעש" תניחבב איה הליפתהש - םויה לכד הדובעה יניינע
,ןכלש ,(20"ברע ידע ותדובעלו ולעפל םדא אצי") 19ולוכ םויה לכ ךשמבש הדובעה יניינע
,23"ץרא ךרד גהנמ םהב גהנה" ךכ-רחאו ,22"שרדמה-תיבל תסנכה-תיבמ" - 21אוה הדובעה רדס
,שרדמה-תיבב הרותה דומיל - ךכ-רחאו ,תסנכה -תיבב הליפתה תדובע האב שארל לכלש ,ונייה
םשל ויהי ךישעמ לכ" - ללוכ ,תווצמה השעמ - "ץרא ךרד גהנמ םהב גהנה" - ךכ-רחאו
.24"והעד ךיכרד לכב"ו ,"םימש

םיאבש ,רוביצ תונברוקד ןידימתה ינש תברקהב םילולכ הדובעה יניינע לכש ןוויכמ ,הנהו
.הדובעה יניינע לכ תא תללוכ לקשה תיצחמ תניתנש ,אצמנ - "לקשה תיצחמ"ד המורתהמ

הניתנ הז םע דחיבו ,דבלב "תיצחמ" תניתנ ,תועונת 'ב "לקשה תיצחמ"ב וניצמ רשאכ ,ןכלו
םלוכבש ,הדובעה יניינע לכב אוה ןכש ,ןבומ - "תחא תבב תחאכ ולוכ" ,תומילש לש ןפואב
וחוכב התויהל ,דבלב "תיצחמ" אלא הניא ותדובעש שגרהה :ל"נה תועונת 'ב תויהל םיכירצ
.תומילשה תילכתב הדובע - הז םע דחיבו ,ה"בקה לש

,העש לכ תלחתהב וא ,דומילה תלחתהב הקיפסמ - הרותה דומילב המשל הנווכה :רבדל אמגוד
25דומילה ןמז ךשמ לכ לע תטשפתמ וז הנווכו ,י-נדא םש וא 'יוה םשמ רחא ףוריצ טלוש הבש
םויה לכד דומילל דוסיה איה םויה תלחתהב הכרבהש - "הרותה תכרב"ל עגונב וזמ הריתיו .
,הרותל תולעל ול ןירוק רשאכ - רתוי הלענ ןפואב דומיל תודוא רבודמ רשאכ דבלמ] 26ולוכ
,םנמא) 'וכ רתוי הלענ ןפואב אוה הז דומילש ןוויכמ ,27תפסונ םעפ הרותה תכרב ךרבמ זאש
אצוי ןכלו ,הנמ םייתאמ ללכב שי ירה - רחשה תוכרבד הרותה תכרב ינפל הרותל הלוע רשאכ
הרותה תכרב ךרבל ךירצ וניאו ,הרותל היילעה תעב הכרבה ידי-לע הרותה תכרב תבוח ידי
תיצחמ"ל עגונב ל"נה הארוהה תא שרפל קיפסמש - ונניינעב הז ךרד-לעו .[(28תפסונ םעפ
.הדובעה לכ תוללכו דוסי איהש ,"לקשה

ימי לכד הדובעה יניינע לכבש - לקשה תיצחמד ןיינעה תוללכמ תדמלנה הארוהה יהוזו
דחיבו ,דבלב "תיצחמ" איה ותדובעש העידיה :ל"נה תועונת 'ב תויהל םיכירצ ,הלוכ הנשה
."תחא תבב תחאכ ולוכ" ,תומילשב הדובע - הז םע

לש ןפואב אלא וניא ולש הרותה דומילש אוה עדוי דחא דצמ :הרותה דומילב - אמגודלו
ול קיפסמש בושחל ול ןיא - ךדיאלו .ה"בקה לש וחוכב אלא הז ןיאש ןוויכמ ,דבלב תיצחמ
םילשי (29"ודיב ודומלת") דמלש טעמה םע הלעמל אובי רשאכש ךכ לע וכמתסהב ,טעמ דומלל
דעו ,תומילשה תילכתב הרותה דומילב עגייתהל בייח אוה אלא ...ראשה לכ תא ה"בקה ול
לש וחוכב אלא וניא הז לכש עדויש אלא ,30ומש לע תארקנ הרותהש ןפואב אוה ודומילש
."הרותה ןתונ . . ותרות תא ונל ןתנו" :הרותה תכרב חסונכ ,ה"בקה

ותדובעש אוה עדוי דחא דצמש - הדובעה יניינע לכו ,תווצמה םויקל עגונב הז ךרד-לעו
,31"ךדואמ לכב"ד תומילשל דעו ,תומילשב איה ותדובע הז םע דחיבו ,"תיצחמ" אלא הניא
.32הלבגהו הדידממ הלעמלש הדובע

תא ךפהמש ,אכפהתאד הדובעה ללוכ ,31"ךשפנ לכבו ךבבל לכב" איה הדובעה רשאכ םג ,הנהד
,"ךדואמ לכב"ד ןפואב הניא ותדובעש ןמז לכ ירה - 33"ךירצי ינשב ךבבל לכב" ,ערה רציה
דוע אלא ,הדובעה תומילש וז ןיא ןיידעש דבלב וז אל הנה ,הלבגהו הדידממ הלעמלש הדובע
איה הדובעה רשאכ קרו ...!"םוקמ לש ונוצר ןישוע ןיא" 34ארמגב תארקנ וזכ הדובעש ,תאז
לש ונוצר ןישוע"ד ןיינעה לעפנ זא קר ,הלבגהו הדידממ הלעמל ,"ךדואמ לכב"ד ןפואב
."ןוצר יהי"ד ןיינעה ךרד לע ,שדח ןוצר םילעופש - 35תודיסחה שוריפכ ,"םוקמ

:"תחא תבב תחאכ ולוכ"ד ןיינעב תאטבתמ "ךדואמ לכב"ד הדובעה תומילשש ,רמול שיו

לבא ."טעמ רחמלו טעמ םויה" ןתיו ןובשח השעיש ךייש - הלבגהו הדידמב איה ותדובע רשאכ
ותואיצמ לכ ,"תחאכ ולוכ" ,לוכה תא אוה ןתונ - הלבגהו הדידממ הלעמל איה ותדובע רשאכ
."תחא תבב" ("ןצנאגניא רעביא ךיז טיג רע")

ףתוש אוה השענ - הלבגהו הדידממ הלעמל ,"ךדואמ לכב"ד ןפואב הדובעה ידי-לע קרו
(ה"בקה) ינשה "ףתוש"ה לש וקלח תמגודב אוה וקלחש ,ונייה ,36תישארב השעמב ה"בקהל
ןיינעה שוריפב 37דיגמה תרות עודיכ ,המילש תואיצמ םישענ - דחיב םהינשו ,לוכיבכ
םה םישענ דחיבש ,לוכיבכ תורוצ יאצח יתש תמגודב םה לארשי-תסנכו ה"בקהש - "תורצוצח"ד
.39ב"רעת ךשמהבו ,38םיליהתל קדצ-חמצה ישורדב ראובמכ ,המלש תואיצמ

שדקמה תיבל עגונב "לקשה תיצחמ"ד הדובעה יניינע לכב קסוע ידוהי רשאכ ,הנהו
שדקמה תיבל עגונב יולגבו לעופב ואובי ולא םיניינע לכש אוה לעופ - ושפנבש ינחורה
.וטושפכ ימשגה

עגונב ותלועפ םג הנה - "תחא תבב תחאכ ולוכ"ד ןפואב איה "לקשה תיצחמ"ד הדובעה רשאכו
.ארמימכ עגרב ,שממ דימו ףכית ,"תחא תבב" תישענ וטושפכ ימשגה שדקמה-תיבל
,ב ךרכ 'מ"דשת תויודעוותה - םחנמ תרות' ,מ"דשת םילקש-ידוקפ תשרפ שדוק תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 1135-1130 'מע
.ךליאו א"עס ,ד ה"ר (1

.ב"ער ,ה םש (2

.אשת פ"ר (3

.ה"ה א"פ םילקש 'לה ם"במר (4

.דועו .(ח"ס) ב"ס ו"צרס (ז"הדאו) ע"ושוט .ז"יה ט"כפ תבש 'לה ם"במר .א ,זק םיחספ (5

.םירממ 'לה שיר (6

.א"ס ד"צרתס ח"וא א"מר (7

.(א ,חי) ג"יפ אינת .ב"ער ,בנ הכוס .ב ,ל ןישודיק (8

.ב ,ז"כפ ר"קיו (9

.ג ,אמ בויא (10

.נ"שו .א"ער ,גל ןיטיג (11

.וט ,ל אשת י"שרפ םג הארו .ב ,הכ המורת (12

.ג"ה א"פ ןיפסומו ןידימת 'לה ם"במר .נ"שו .ב ,חנ םיחספ הארו .א ,גל אמוי (13

.גי סחנפ אמוחנת .אכ .א"כפ ר"בדמב (14

.(ב ,ק) א"יפ (15

.וכ תוכרב האר (16

.ופוסב הכק רומזמ םילהת שרדמ .א ,טי תוכרב (17

.זי ,חכ אציו (18

.דועו .א ,גפ צ"מרד .ח ,וע א"ות (19

.גכ ,דק םילהת (20

.ונק-ה"נקס ח"וא ז"הדא ע"וש האר (21

.הפוסב תוכרב (22

.ב ,הל םש (23

ו"נקס םש ז"הדא ע"וש .א"לרס ח"וא ע"ושוט .ג"פס תועד 'לה ם"במר הארו .ו ,ג ילשמ .ב"ימ ב"פ תובא (24
.ב"ס

.א"מפס אינת (25

.(ז"ס) י"ס ז"מס ח"וא (ז"הדאו) ע"ושוט (26

.ח"ס ט"לקס םש ע"ושוט (27

.נ"שו .(חכרת .כרת 'ע) הרותה תכרב ךרע תידומלת הידפולקיצנא הארו .ט"ס םש (28

.נ"שו .א ,נ םיחספ (29

.םש י"שרפבו ב"ער ,בל ןישודיק האר (30

.ה ,ו ןנחתאו (31

.מ"כבו .ב ,סק צ"מרד .ג ,במ חלש ת"וקל .ג ,טל ץקמ א"ות (32

.םש פ"הע י"שרפב אבוה .(הנשמב) ד ,דנ תוכרב (33

.ךליאו ג"עס ,גנ בקע מ"ההל ת"וא הארו .םש א"שרהמ ג"אדחבו .ב ,הל תוכרב (34

.ט"מפ ב"ח הבושת ירעש .ו"פפ ש"קה רעש הניב ירמא .ג ,טצ הכרב ת"וקל (35

.חסר ס"ר ח"וא ז"הדא ע"וש .ב"ער ,טיק תבש האר (36

.ךליאו ד ,המ ת"וא (37

.ךליאו זנש ע"ס (רוא להי) םילהתל ת"הוא (38

.ךליאו (צשת 'ע) ד"פשפ ב"ח (39


,לוכה תא אוה ןתונ - הלבגהו הדידממ הלעמל איה ותדובע רשאכ
תבב" - "ןצנאגניא רעביא ךיז טיג רע" - ותואיצמ לכ ,"תחאכ ולוכ"
!"תחא

-תיבל עגונב "לקשה תיצחמ"ד הדובעה יניינע לכב קסוע ידוהישכ
לעופב ולא םיניינע לכ תא אוה לעופ - ושפנבש ינחורה שדקמה
ימשגה שדקמה-תיבל עגונב יולגבו

הלואגו חישמ ינינעב םישרודו םילאוש


םע תוימשגה דחאתת הלואגה ןמזב
ינחורה השרוש


?העירזה ירחא דימ החימצה אובת אובל-דיתעל ךיא

אלא וישכע השוע איהש ךרדכ אל" :םינהוכ תרותב ל"זר ושרד 'הלובי ץראה הנתנו' קוספה לע
?המוי-ןב תוריפ השועו תערזנ תויהל הדיתע ץראהש ןיינמו .ןושארה םדא ימיב השועש ךרדכ
ובש דמלמ - 'בשע אשד ץראה אשדת' רמוא אוה ןכו ,'ויתואלפנל השע רכז' ,רמול דומלת
השוע אוהש ךרדכ אל ,וירפ ןתי הדשה ץעו .תוריפ השוע םויב וב ,תערזנ התיהש םויב
.תוריפ השוע םויב וב ,עטונ אוהש םויב וב . . ןושארה םדא ימיב התשעש ךרדכ אלא ,וישכע
אולהו ,ירפ השוע אוהש דמלל םא - 'ירפ ץע' רמול דומלת ?לכאנ תויהל דיתע ץעהש ןיינמ
.לכאנ ץעה ףא ,לכאנ ירפ המ אלא ?'ירפ ץע' רמאנ המל ןכ-םא ;'ירפ השוע' רמאנ רבכ
."'וירפ ןתי הדשה ץעו' רמול דומלת ?תוריפ םישוע תויהל םידיתע קרס ינליא ףאש ןיינמו

ל"זר ירבדב וניצמ ,םלועה תוימשגב דיתעל ויהיש תולעמו םיסינ תאלפהב ,הז ןכות הנהו
. תלימ ילכו תואקסולג איצותש לארשי-ץרא הדיתע" :תובותכ תכסמב המגודלו ,תומוקמ המכב
רוש לש תוילכ יתשכ אהתש הטיח הדיתע . . םירה שארב הלועו לקדכ רמתתש הטיח הדיתע .
[...] .הזב אצויכו "לודגה

םיאיצומש דע בר ןמז רבועו ,העיגיו אחריט לש ןפואב םדאה יניינע םיאב התעד ןמזבש הז
,םלועה בצמ דריש תעדה ץע אטח תביסב קר וניא ,ןליאה תוריפב ןהו םיבשעב ןה ,תוריפ
יניינעש יפל אלא - "'וג םחל לכאת ךיפא תעזב 'וג הנלכאת ןובצעב ךרובעב המדאה הרורא"
םייקמו הרות דמולה םדא םגש ונייהו .ה"בקה תעפשהל לוכיבכ 'םילכ' םניא םלועה תוימשג
וירבד יכ ,דימו ףכית אב הז ןיא ,םיימשגה ויכרצב בוט לכ ול עפשנו יעבדכ תווצמ
.'ה תעפשה ,תוינחורב םשרוש םע םידחוימ םניא םיימשגה

החימצהו הלועפה ןיב קספה היהי אלש ,חישמה תומיב ,אובל-דיתעל היהיש שודיחה והזו
.'יוה רבד - םרוקמו םשרוש םע תודחאתהב םימשגה םירבדה ויהי דיתעלש יפל ,תוימשגב
(79 'מע ,זל ךרכ תוחיש יטוקיל)


?אובל דיתעל 'ךשוחל םש ץק'ב שודיחה והמ

,קדצ-חמצה ראבמו ."הליפאב השעי םינש המכ םלועל ןתנ ןמז" ,שרדמב אתיאו ,ךשוחל םש ץק
ךשוחל בוצק ןמז שיש ,'ץפח לכל תעו ןמז לכל' קוספה לע רהוזב בותכש המ ךרד-לע אוהש
.תולגה

שודיחה והמ ,'ןמז לכל' ,בוצק ןמז םהל שי םלועבש םירבדה לכש ןוויכד ,ןיבהל ךירצו
ומצע דצמ ךשוחהש ,עמשמ ךשוחל םש ץק בותכה ןושלמד ,ןבומ וניא רתויבו ?ךשוחל םש ץקב
.ץק ול םשש אלא ,ץק ול ןיא

ובצקנש םיתיעה ד"יב םיאצמנ םניא םייוצר יתלבה םירבדהש הזד ,הזב רואיבה רמול שיו
םילטבתמ ,זא םנשיש םיבוטה םיניינעה ידי-לע יכ .לעופב זא םנשי אלש קר אוה ,הבוטל
טעמ וליפאש דעו] ךשוחה תא החוד רואהש ,ךשוחו רואב אוה ןכ-ומכד .םייוצר םניאש םירבדה
ךייש היהי אל ולש ץקה היהיש ירחאלש ,אוה ךשוחל םש ץק ןיינעו .[ךשוח הברה החוד רוא
אל זאש ,אוה תולג הירחא ןיאש תיחצנ הלואג היהת הדיתעה הלואגהש הזד .ךשוחה ןיינע ללכ
.תולגה ךשוח ךייש היהי
(טכש 'מע ,ה ךרכ טקולמ םירמאמה רפס)

רקיעה אוה השעמה


תובישחו תלעמ תא תעדל םדאה לע
ותדובע


!עסית אל תבכרה וידעלבו ,ול ןיתממ ונבר השמ

וא ךכ ןפואב גהנתת םא ה"בקהל היל תפכא המ יכו :ןעוטו םדאה לא ערה-רציה אב םימעפל
ול השעת המ ךיעשפ וברו ול ןתית המ תקדצ םא" בותכה רביד אלמ ארקמ ירה !?ךכ ןפואב
ןעוט - הז ןיינע לבא ,הלעמל חור-תחנ תלעופ םיארבנה תדובעש וניצמ םנמא - !"'וגו
לדוג דצמו ,'וכו תוימשגל תוכייש םהל ןיאש ,םירומג םיקידצל עגונב קר רמאנ - ערה-רציה
דורי בצמב אצמנש - ערה-רציה ןעוט - התא לבא ;הלעמל חור תחנ םהלש הדובעה תלעופ םתלעמ
...!"ול ןתית המ תקדצ םא" רמאנ ךילע ...!?הלעמל תעגונ היהת ךלש הדובעהש התא ימ ,'וכ

חכונ יתייה ימצעב ינא !יתוא לבלבמ - ערה-רציה - התאש ןכתייה :ול תונעל ךירצ ךכ לע
ןכו ,וניבר השמ !דיחי ןושלב ,"'וגו ךיקולא 'ה יכונא" ה"בקה רמא ילו ,יניס רה דמעמב
יאדו ירה ,ןכש ןוויכו ...תבכרה עסית אל ידעלבו ,יל םיניתממ - ונרודבש וניבר השמ
.הלעמל תעגונ ילש הדובעהש

הוואגו ,הוואג לש שגר םהב שי (ותדובעבש תובישחה רבד-לע) ולא םירבדש ףאש ,ריעהלו
תלעות איבהל אפוג הז ןיינע לצנל שי םוקמ-לכמ - םייוצר-יתלבה םיניינעה לכל שרושה איה
.הדובעב

- אסיג דחמ :ל"זח ירבדב (הרואכל) הריתס וניצמ הוואגה ןיינעל עגונבש - המדקהבו
הגהנההש ,ונייה ,"התצקמ אלו הנימ אל" ,"התצקמ וליפאו חורה תוסג היב תיאד ןאמ אתמשב"
הדימ איה םהב הבוטה ךרדהש תועד יניינע לככ) עוצימה ךרדב תויהל הלוכי הניא הזב
ךירצ םכח-דימלת" - אסיג ךדיאלו ;"ןורחאה הצק דע" הזמ קחרתהל ךירצ אלא ,(תינוניב
."תינימשב הנומשמ דחא וב אהיש

לולשל ךירצ יזא ,רתוי תילענ הגרדב ,הדובעה עצמאב םיאצמנ רשאכש - הזב םיצוריתהמו
תויהל ךירצ הדובעה תלחתהב ןכ-ןיאש-המ ,"התצקמ אלו הנימ אל" ,ירמגל הוואגה ןיינע
הדובעה לא תשגל ובל ברעי אל ,ללכ ההבגה תניחבב היהי אל םא יכ" ,"תינימשבש תינימש"
."יתדובע המו יכונא ימ ורמואב

תלעמ עדיל ,הוואגה ןיינע ומכ ,יוצר-יתלב ןיינע םג םילצנמ הדובעה ךרוצלש אצמנו
.[...] יעבדכ ותדובע היהת הז ידי-לעש ,הלעמל תעגונש ותדובע תובישחו

:הדובעה תוללכב ירקיע ןיינע והז

דוביע שורדה בצמו דמעמב םה םמצע דצמ תורועהש ,תורוע דוביע ןושלמ אוה - "הדובע"
ייז") םמצע דצמ תורועה עבטל דוגינב איה ןוקיתהו דוביעה תלועפש אלא דוע אלו ,ןוקיתו
ןיינע תוללכ ךייש הזכ בצמב קרש ןוויכ - בוטל אוה אפוג הז בצמש ,אלא ,("טינ ךיז ןזאל
.הדובעה

איבהל ידכ אוה אפוג הז ןיינעש - הפילקה ףקותו תואיצמ תוללכל עגונב הז ךרד-לעו
.הדובעה תוללכב רתוי הלודג תורבגתה ידיל איבמו ררועמ הפילקה ףקות ,יכ ,הדובעב תלעות
'מע (ג) ינש קלח ,א"ישת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' - א"ישת'ה תועובשה גחד 'ב םוי תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 152-151

יבר יצוצינ


שטאקנוממ "רזעלא תחנמ"ה לעב


-םייח יבר ק"הגה לע יברה רמא ,"רעשטאקנומהמ זחוא ינא"
וירפס תאש 'רזעלא תחנמ'ה לעב ,שטאקנוממ אריפש רזעלא
לודג ,הלעמ לעבל םיגוחה לכב לבוקמ" * דואמ בביח ויקספו
-תוריסמ עבתש קסופהו ןואגה לע * וילע אטבתה - "לארשיב
דמלשו "םיפירח םייוטיב"מ ששח אלש ,חישמ ןיינעב שפנ
תבכרה ןורק רפסממ וליפא 'ה תדובעב הארוה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

םינברה ילודג ועיגה (ה"כשת תנשב) ה"ע הנח תרמ תינקדצה תינברה תריטפל העבשה ימיב
-םוי ברעב הגהנהה ןפוא לע החישה הבסנ םימעפה תחאב .יברה תא םחנל םיר"ומדאהו
.ואל םא ,החנמה תליפת םדוק הווקמב לובטל רתומ םא ,'העבש'המ םימקשכ ,םירופיכה

:(104 'מע 'א ךרכ) 'ןויצ םחנמ - םחנמ-תרות'ב רפוסמ ךכו

ץיבוניבר בייל הדוהי השמ יבר - א"טילש שטאקנוממ ר"ומדאה תא לאש א"טילש ר"ומדא ק"כ"
תספדה רבד לע ררועו ,ןיידע הספדנ אלש 'רזעלא תחנמ'המ הבושת הז ןיינעב שי םא -
אלקשה לע ףסונ) םירבדה תנקסמ תערכהל עגונב 'רזעלא תחנמ'ה לש וחבשב וגילפהב ,וירפס
שש וא שמח) םיראות יוביר בתכמ שארב בתוכ צ"יירהומ ר"ומדא תא האר םעפש רפיסו .(אירטו
!"'רזעלא תחנמ'הל ,ובישה ,הז בתכמ הנפומ ימל ותלאשל הנעמבו ,(!תורוש

המ ותעב רבד" תניחבב ,םיכירצה םיניינעב םירפסב ומצעב שמתשמש ,רמא םג םירבדה ךשמהב
.(19 'מע 'המכחה לצב' דוע האר) "בוט

וירפס סיפדהל

היח תרמ תינקדצה תינברה תריטפ לע 'העבש'ל ישילשה םויה - ח"משת טבשב ד"כ 'ו םויב
תקתרמ תינרות החיש הלהנתהו ,יברה תא םחנל שטאקנוממ ר"ומדאה עיגה בוש - ה"ע אקשומ
ימיב םת ונברד ןיליפת תחנה ,ףוגה ןמ תינוזינ המשנה אובל דיתעל :םיירקיעה היאשונמש
םויסב .הדיחיה תניחב דצמ םייחצנ םייח ,אבאד ןיחומ ידי לע קיתע תניחב תכשמה - תולבאה
."'וכ םחני םוקמה" לבוקמה חסונב יברל שטאקנוממ ר"ומדאה לחיא החישה

:(131 'מע םש 'םחנמ תרות') יברה ול רמא ותאצ םרט

תחנמ"ה ירפס תא םעפה דוע סיפדהל - תונמדזה היהת םאב - ןוכנו יאדכ
,הרותה תוימינפו הרותד הלגנ ןיבש רוביחב םג םינייטצמ וירפסש ,"רזעלא
תוימינפו הרותד הלגנ ןיבש הציחמה לוטיב ,"אפרא ינאו יתצחמ" תניחבב
םע דחאמו רשקמש הרותד הלגנב ויתובושתב םימעפ המכ וניצמש יפכ ,הרותה
.הרותה תוימינפ

.הלודג הצפהב םשה ךורב םה ולא םירפס :ביגה שטאקנוממ ר"ומדאה

םלועד םלעהב ןיידע םיאצמנ התע תעלש - םלועה עבטב ,ןכ-יפ-לע-ףא :יברה בישה ךכ לע
תויח הפיסומ (םימעפ המכ ספדנ רבכש יפ-לע-ףא) שדחמ רפס תספדהש - (םלעה ןושלמ םלוע)
.'וכ תומוקמ יארמו תורעה דוע ופסותי תשדוחמה הספדהבש טרפבו ,'וכ דומילהב

!םיאלפנ םיראת

ץיבוניבר בקעי 'ר ר"ומדאה - 'העבש'ה ךלהמב רקיבש ,"רזעלא תחנמ"ה לעב לש רחא דכנ
לעב ,יבסמ בתכמ ונשי" :(603-604 'מע ,'ב ךרכ 'ח"משת תויודעוותה') רפיס - ווענידמ
רפס דומילד תלעותה לדוג רבד לע - תעדו הרות תבישימ םינברה דחאל ,'רזעלא תחנמ'ה
."'וכ הקירמאב טרפבו ,אינתה

.הז בתכמ ומסרפתש יאדכ :ביגה יברה

:ריהבה יברהו .(חנק בתכמ ןיריפש תורגא רפסב) ספדנ רבכ בתכמה יכ ריבסה הלה

ינפב בתכמה םוסרפב םג תלעות שי ןכלו ...ףדמ יבג לע םימעפל םיחינמ - רפס
.ינולפ ףדב ינולפ רפסב םג ספדנ הז בתכמש ,ןייצלו ,ומצע

יכ וארו ומעט" תניחבב ,רפסה םוסרפל םג תלעות - יברה ףיסוה - ךכב היהת
.רפסהבש בוט יכ רואה תא תוארל ,"'ה בוט

יברהו .ץ"יירה יברה לש וחבשב גילפמ היה ,'רזעלא תחנמ'ה ובס יכ ןייצ ווענידמ ר"ומדאה
:רמאו ביגה

םיראת וילע בתוכ ר"ומדא ח"ומ ק"כו ,םהיניב םיבתכמ יפוליח המכ םג ויה
!םיראת לש תורוש המכ - םיאלפנ

הלא ןה - "רזעלא תחנמ"ה לש וירפס םוסרפב ףיסוהלו לדתשהל ןוכנו יאדכ
תטישב ךיראה יברהו) ...םישדח םירפס המכו-המכ-תחא-לעו ןהו ,וספדנ רבכש
.(םוקמו םוקמ לכב תונייעמהו תודהיה תצפהל שטיוואבויל

..."הרעסו הפוסב וכרדכ"

'מע ,'א ךרכ ב"לשת שדוק-תוחיש) תונמדזהב יברה ןייצ הזה ןמזב שדקמה תרימש ןיינעב
:(457

ןצנאג א" הז ןיינעמ השוע רשא רעשטאקנומה לש 'דימת תלוע' רפסה ונשי
הזה ןמזבש רמול ןכתיה :ןיינעה לכ תא ללושו ,הרעסו הפוסב וכרדכ "םערוטש
.שדקמה תרימשד בויחה ונשי


םש ויתויחד לכ אל (ב) ,ארבסה תא ירמגל ללוש וניאש םש חכומ (א) :ךא]
ריבאל תונכשמ'ה לעב - אוהש רמול רבתסמ םיטרפ המכב הברדאו ,םייחרכה
[!קדוצ - 'בקעי

תופירח תוחפב אטבתה םהב םירקממ קיפהל ןתינש המו - "רזעלא תחנמ" לעב לש וז וכרד לע
:(דל 'מע ,'ט ךרכ 'שדוק תורגא') תינוסרחה הזינגה תשרפב יברה לש ובתכממ םידמל ונא

הרעסו הפוסב רשא - דועו "רזעלא תחנמ" רפס רבחמה לעב - שטאקנוממ יברה
רבד לע ובתוכב 'וכו םיפירח םייוטיבמ [עתרנ אל=] תחינ אלו וכרד התיה
....העודי תוריהזב בתוכ וז הזינג יבתכמ תוללכ

חישמ לע שפנ-תוריסמ

יברה רביד (704-703 'מע 'ב ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה') מ"דשת ץקמ תשרפ תבש תודעוותהב
תורנ ןכותל המודב 'וכו בוטל תאז ךופהל - איה הלש תימינפה הנווכהש ,תולגה ןיינע לע
אילכ") השודקל ותכיפהו ךשוחה לוטיב םילעופש דע ,"ץוחבמ ותיב חתפ לע" ריאהל ,הכונח
לש ןפואב ,אקווד בוריק ךותמ תלעפנ וז הדובע ,יברה ףיסוה ,לבא .("יאדומרתד אלגיר
ולאכ םנשיש יפכ ,תיכפה הגהנה ידי-לע אלש - אטישפו ,לארשי תודחאו לארשי תבהא
!לארשי ינב יגוח ןיב םולשו סח תקולחמל םורגל ידכ לכה תושעל םילדתשמש

,הלואגל הייפיצו חישמ יניינעב תוררועתהה דגנ םיגוח המכ דצמ תופקתהל סחייתה יברה
:רמאו ,'תונויצ'ב המחלמ לע שגדה תא םשה םייוסמ גוח םהב

ןוויכמו ,'וכ םעונ יכרדב תאז םישוע ויה - והשמ ןקתל התיה םתנווכ םא
םורגל אלא הניא םתנווכ לכש לעופב םיאור ירה - יכפוה ןפואב םיגהנתמש
...!תקולחמ לש ןיינעל

תאיב תודוא ךכ-לכ םוצע יובירבו טהלב םירבדמש המ תודוא םינעוטה הלאל
םעפ דוע הנורחאל ספדנש "רעשטאקנומ"ה לש בתכמ ונשי הנה - ונקדצ חישמ
דח ןפואבו שוריפב בתוכ ובש (ךליאו חלר 'מע 'ןיריפש תורגיא' רפסב)
תויתוא'ב :ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ונושלב] יפא ירתל עמתשמ וניאש ,יעמשמ
תמגודבו ךרד-לע ,ונקדצ חישמ אוביש ליבשב שפנ-תוריסמ םיכירצש ['םדרטסמא
יהוזו ,"רובעי לאו גרהיי" רמאנ םהילעש םיניינעה 'ג לע שפנ תוריסמה
...!'תונויצ' דגנ תיתימאה המחלמה

דגנ םחול ,לארשיב לודג ,הלעמ לעבל םיגוחה לכב לבוקמ 'רעשטאקנומ'ה
,ונקדצ חישמ תאיב רובע שפנ רוסמל שיש שוריפב בתוכ אוהו ,'וכו תונויצה
לאו גרהי'ד םיניינעה 'גל עגונב ומכ איה וז שפנ תוריסמש ראבל ךיראמו
!'רובעי

ידי-לע איה ךכל ךרדה ירה - 'תונויצ' דגנ םחליהל םירמייתמ םא - רומאכו
....!ונקדצ חישמ תא איבהל שפנ תריסמ

תונקל לוכי הצורה לכו ,ורפסב ספדנ רבכש - הז בתכמ םימסרפמ ויה יאוולה
!בתכמה ןכות תא ומצעב תוארלו ,רפסה תא

בוטב 'ימלשורי'ה םייסל

רוגמ ר"ומדאה םימיל) 'םחנמ ינפ' לעב ,רתלא םחנמ-סחניפ יבר לודגה ןואגה רקיבשכ
הלע ,(259-258 'מע 'המכחה לצב') מ"דשת ןושאר רדאב ג"י ,'ה לילב ,יברה לצא ,(ל"צז
.ימלשוריה דומיל אשונ ןוידל

קמינ אוה .ארמג ונידיב ןיא ןהילעש תוינשמה תא םג ופיסוי דומלתה םויסבש עיצה יברה
היגוסב (הדינ תכסמב) ימלשוריה םויס היהי ,תוינשמה תא ופיסוי אל םאש ,ךכב םג תאז
.בוט רבדב םייסל תולדתשה השורד ירהו ,הרהטה ךפיה לע תרבדמה

:יברה ףיסוה ןאכ

,שטאקנוממ קידצה ברהמ ימלשוריה לע םויס יתאצמ - ימלשוריה םויסל עגונב
םיתוכ תונב קרפב אוה םויסהו ,(ימלשוריה תוהגה ורפסב) 'רזעלא תחנמ' לעב
לע קיידל שטאקנוממ צ"הרה לש וכרד העודיש ןוויכמו .ונינפלש ימלשוריבכ -
םויסל עגונב םג קיידמ היה יאדוובו (ןיינעה ןכות לע קר אל) טרפו טרפ לכ
.ונינפלש ימלשוריבכ אוה םויסהש וירבדמ עמשמ הרואכל ירה ,תכסמ

ראשד תוינשמה תא ףיסוהל שיש םירובס רשאכ םג יכ ,הזמ חירכהל ןיא ,םנמא
םרטב ,ונינפל אוהש יפכ םויסה תא םג ראבלו בכעתהל ןיינע שי ,םיקרפה
.וז הפסוה הפסותינש

ןיליפת אלב עמש-תאירק

:הכלהו הרות יניינעב םג 'רזעלא תחנמ'ה תעד תא דואמ בישחה יברה

חלש תשרפ תבש תחישב יברה איבמ - אקווד ןיליפת אלב הנטק עמש תאירק אורקל גהנמה םעטב
קידצה ברה לש ורואיב תא (17-16 'מע ,ו ךרכ ב"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ב"ישת
הבשחמב) איהש עמש תאירק יבגל היישעב םהש ןיליפתל שדוקב הלעמ שיש ,שטאקנוממ
ןילעמ" םושמ ,ןיליפת חינהל הז ירחאלו הליחת עמש תאירק תורקל ךירצ ןכלו ,רובידב(ו
."שדוקב

םדקהב הבצמ תמקה

'מע ,ג ךרכ 'גהנמו הכלה ירעש') יתכלה יפוא לעב בתכמב יברה עבק הבצמ תמקה ןיינעב
:(עש

תחנמ' רפס רבחמה לעב ירבדו .םדקהב הודימעיש ולדתשיש יאדכ יאדוובו
...(םישולשלו) שדוח ב"יל תוכחל אלש עגונב וליפא םילבקתמ 'רזעלא


.זל ןמיס 'ג קלחב (םש) יברה לש רחא בתכמב ונייוצ 'רזעלא תחנמ'ה ירבד

ארמוח לבקל יברה השקתמ (בלק 'מע 'ד ךרכ 'גהנמו הכלה ירעש') רחא אשונב
צ"יירהומ ר"ומדא ק"כמ הארוה ךכ-לע לביק אלשכ דחוימבו ,'רעשטאקנומ'ה לש
רפסמ איבהש ה"כתת ןמיס 'םולשו םייח יכרד' רפסב ארמוחל הז לע ריעהש ףא")
.הארוה הזב יתעמש אל לבא ,שטאקנוממ 'וכו קידצה ברה םשב הכרבל קידצ רכז
וב תוארל ידי תחת רפסה ןיא לבא . . רימחהל םירבדה דוסי ןויע ךירצו
.("םימעטה

ילואו . . ןוויכ אקע אד לבא") ל"נה ארמוחל דוסי יברה שפחמ ,םוקמ לכמ
.("ל"נה םעט ןכ םג והז

ה"בקהמ עובתל

:יברה רמא (2170 'מע 'ד ךרכ ב"משת 'תויודעוותה' - ב"משת לולאב ג"י) תחא תונמדזהב

יפ-לע תוגהנהב ןכו הרותד הלגנב קסופ) 'רעטשאקנומ'ה םשב םירפסב אבומ
לש ותולעבב ברעתהל ןיאש רמא הנושארה םלועה תמחלמ ןמזבש (תודיסחה תרות
ה"בקהמ שקבל שי ןכלו ,'וכ בוט אל המו בוט המ תעדל ןיא יכ ,'וכ ה"בקה
.הזב אצויכו המחלמה רמג תודוא טוריפ אלל ,דבלב תיללכ הכרבו השקב

תילכתב םה ומשב םיאבומה םירבדהש רמול חרכה ןיא - שארל לכל (א :לבא
לכ תא איצמה והשימש חינהל ןיאש יפ-לע-ףא יכ ,(םירבדה ורמאנ ךכש) קוידה
,הזב אצויכו תחא הביתב יוניש ידי-לעש עודי ירה ,ו"ית דעו ף"לאמ ןיינעה
!ירמגל רחא ןפואב ןיינעה תוללכ ןכות םימעפל הנתשמ

- ומשב וספדנש יפכ ןפוא ותואב ורמאנ םירבדהש רמול הצרת םא וליפאו (ב
.'וכ םינמזה לכב תומחלמה לכל עגונב ללכ והזש רמול חרכה לכ ןיא ירה

םניא לצא קר אל המחלמ לכמ םנשיש תואצותה תא שחומב םיאור רשאכ טרפבו
עונמל לדתשהל םיכירצ לארשי ינבו יוצר יתלבו יואר יתלב רבד והזש םידוהי
.'וכו םנוממל עגונב קר אלו לארשי-ינב לצא םג אלא ,םתלוכי יפכ תאז

רורמ תיזכו הכונח תורנ

תקלדה אשונ תא יברה ןייצ (דל 'מע 'ב ךרכ 'וביסמב ךלמה') שודיח םהב שיש םיגהנמ יבגל
ןכ םישוע ןיא לעופבו ,"ץוחבמ ותיב חתפ לע" הליחתכל םתווצמ רשא - הכונח תורנ
וקילדיש ט"שעבה ידימלת האר אלש ,ןכ םג בתוכ 'רזעלא תחנמ'ה שטאקנוממ ק"הרה .(ד"בחב)
.הלגנ יפ -לע ןיינעה ראבמו ,תורשפא םהל התיהש םוקמב םג ץוחבמ

ןכ גהנ םאה ,רורמה שאר תא םג ,'רורמ'ל ,רדסה לילב תחקל וגהנמ רשפל יברה לאשנשכו
:(טצ 'מע ,'ב ךרכ 'וביסמב ךלמה') בישה - צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ

...ילשמ 'ץנוק' והז - אל

:ףיסוה ךכ רחא

תא ליכמה ,'םולשו םייח יכרד' רפסבו ,רעשטאקנומהמ זחוא ירה ינא
אכמתה לש השקה שרושה ןמ תצקמ ומצעל חקול היה רורמש אבומ ,ויתוגהנה
.אכמתה ןמ תיזכ רועיש דע הזל םילשהו קחושמ וניאש

.(29 'מע 536 ןויליג 'ד"בח רפכ' דוע הארו)

םידוחייו םיזמר

:םיגהנמ יניינעמ דועו

:(איק 'מע ,'ב ךרכ 'וביסמב ךלמה') יברה רפיס תמייוסמ תונמדזהב

'רזעלא תחנמ' לעב 'וכו קידצה ברה תא דואמ בישחה ר"ומדא ח"ומ ק"כ
אצויכו םידוחיי ,םיזמרב ןיינע לכ רשקל גהנ (ל"נה צ"הרה) אוהו שטאקנוממ
.הזב

אמהנ' רהוזב בותכש הממ זמר בתוכ אוה ןיכסב הליכאד הז ןיינע לע םגו
-יא ירהו - הז רבד לע ריכזמ הז ןיכס םע םילכוא רשאכו ,'לוכיל אברח םופא
םירכזנ ןיכסב שומישה ידי לעו ,וברח לוטיל ליח שיאל םעפ לכב תורוהל רשפא
.הזב

ל"ז צ"יול יבר ק"הגה - ויבאכ גהונ אוה יכ יברה ריהבה ,אוה ויבגלש אלא)
.(ןיכסב שמתשה אלש -

תבכרה ןורקמ הארוה

לצב') ב"משת חספ דעומה לוחב ,יברה לצא ל"ז סעלאי ןהכה רזעילא םירפא 'ר ג"הרה רוקיבב
:זא רפיסו - "ואנ" חישמ יוטיבה לע יברה רביד ,(170 'מע 'המכחה

הירטמיגב הז 'ואנ'ש חלש דחא ,'וכו תואירטמיג ינימ לכ יל םיחלוש הברה
.(זנ רפסמב תואירטמיג הברה םיאבומ תודיסחבו הלבקב) 'זנ'

:ףיסוה יברהו

םייח יכרד' ויתוגהנה רפסבש - ('רעשטאקנומה') שטאקנוממ צ"הרה לע םירפסמ
היה תבכרב עסונ היהש העשב .תובית-ישארו תואירטמיג הברה םיאבומ 'םולשו
.'וכו היירטמיגו זמר םע ןורקה יבג לע בותכש רפסמה תא רשקמ

,ט"שעבה תרות יהוזש איה ירה תמאהו ,אטפאמ ברה לע םירפסמ הז ךרד לע
.'ה תדובעב הארוה הזמ קיפהל וילע עמוש וא האור ידוהיש רבד לכמש

ולוכ םלועה תא ןזה' - 'ןז' היירטמיגב 'ואנ'ש ,וחלשש היירטמיגה אליממו
הטיח בלחמ והליכאיו' םע רושק הז םג ירה - 'םימחרבו דסחב ןחב ובוטב
אפ קרפ (ןסינ א"ימ) הנש התואב יברה לש םיליהתה קרפ) 'ךעיבשא שבד רוצמו
.(זי קוספ

רבד לכמ הארוה

המכ הנה .רפסמ םימעפ יברה ריכזה - םידוחייו םיזמר שופיחו קויד - הז ןיינע ,בגא
:תואמגוד

םתוא ללוכ ,םיטושפ יכה םהיניינעב ףאש ,םילודג המכ לש םתגהנה עודיכו
'וכ תובית-ישארו םיזמר ושפיח ,(הנידמה ןושל) םעו םע ןושלב םירושק ויהש
.ט"לשת ולסכב ט"י) םיקידצ ייח לש םירופיסב ראובמכ ,םידוחיי יניינע דע
.(390 'מע 'א ךרכ ט"לשת שדוק-תוחיש

:(707 'מע 'א ךרכ א"משת שדוק-תוחיש) א"משת 'הכונח תאז' יאצומב ,הבחרה רתיבו

ובשחו וננובתה דימ והשלכ רפסמב וניחבה רשאכש לארשי ילודג רבד-לע רפוסמ
םידוחייו השודק לש םיניינע הזיאב ,תאז רשקל ןתינ היירטמיג הזיאב שפחל
.'וכ

לע יזא - 'לזרבה תבכר'ב העיסנה התיה זא - תבכרב עוסנל םהל ןמדזנ רשאכש ,ךכ ידכ דע
היהי ןתינש הזכ היהי רפסמהש ולדתשה םהו ,רפסמ ןייוצמ היה - תבכרהמ קלח - ןורק לכ
.הזב אצויכו ,ןורקב ועסנ יזאו - בוט רבד םע ורשקל

- םיקידצב םירופיס המכ וניצמו ...לארשי ילודגל הרושקה הדובע יהוז םנמא
לודגו ,לודג לש ןפואל דע 'וכ הלגנב לארשי ילודג ויהש 'וכו ןילופ יקידצ
הארוה דומלל וגהנו ,תורות רמול וגהנ םהו - רבדבש םיחבשה לכו 'וכ דואמ
ןושל ,רביד הב ןושל - םייוסמ ןושל-עבטמב אטבתהש ידוהי וניאמ ועמשש הממ
הניאש תואטבתהמ םג הארוה דומלל רשפאש ןבומ הזמ .ותנידמבו וריעב ,םעו םע
...שדוקה ןושלב

בוט-םש-לעבה תרות

רמא (272 'מע 'א ךרכ א"משת שדוק-תוחיש) א"משת תישארב תבשב
:יברה


םהילע םירבדה דחאש (ז"סס 'ב הרודהמ 'הרות ירבד' רפסב) בתוכ רעשטאקנומה
,טושפה ולו ,ןיינע לכב םיאצומ םידיסחש ךכמ היה םידיסחמ םידגנתמה וגלגל
.'ה תדובעב הארוהל דע הכלה ,זמר ,הלעמל דוחי

!העודיה ט"שעבה תרות איה ירה ,תמאבו

(472 'מע 'ב ךרכ ב"נשת-תוחישה רפס) 'לבבבש וניבר תיב' סרטנוקב יברה איבמ ,הזב אצויכ
:85 'עה

יניינעמ םג 'ה תדובעב תוארוהו םיזמר ודמלש לארשי ילודג תגהנהמ ריעהל
-תחא-לעו ,יארע ןיינע אוהש ,עסמה תבכרמב ןורקה רפסמ ומכ) הזב אצויכ לוח
...(עובק תיבל עגונב המכו-המכ
תודיסחה ינייעממ


ידוקפ תשרפ


(אכ,חל) ידוקפ הלא

ךכיפלו ,ןיעה ןמ יומסה רבדב אלא הרוש הכרבה ןיאש ,(א,במ אעיצמ-אבב) םירמוא ל"זח
תא איבמ רבדה ,"השמ יפ-לע" אוה רפסמה רשאכ לבא .הכרבל עירפמ םרוג איה רפסמה תיינמ
.תלבגומ-יתלב הכרב ךישממו הניכשה תכשמה

שי םא ,לשמל ,תעדל ידכ - השודקבש רבדל וליפא לארשי תא תונמל ןיאש הכלהה תעבוק ןכל
,"השמ יפ-לע דקופ רשא" ללכב אוה הז ןיינמ םגש רמול שיו .קוספ תועצמאב אלא ,'ןיינמ'
.השמ תרותמ אוה קוספה ירהש

ךתיב אובא ךדסח בורב ינאו" אוה קוספהש אבומ י"שרל סדרפה רפסב ?םינומ קוספ הזיאב
קוספה ןכותש יפ-לע-ףא ,םלואו .םילימ רשע וב שיש ,"ךתאריב ךשדוק לכיה לא הווחתשא
תא ךרבו ךמע תא העישוה" קוספב תונמל םינורחאה תורודב וגהנ ,תסנכה-תיבל דחוימב רושק
רשאכ ,אחישמד אתבקעבש םושמ ,איה ךכל הביסהש רמול שיו ."םלועה דע םאשנו םערו ךתלחנ
אובת רבכש - "ךמע תא העישוה" איה םהלש הנושארה הלאשמהו השקבה ,דחי םישגפנ םידוהי
.הלואגה
(ג"משת ידוקפ-להקיו תשרפ תבש תחישמ)


(אכ ,חל) תודעה ןכשמ ןכשמה ידוקפ הלא

(י"שר) ןינברוח ינשב ןכשמתנש שדקמל זמר ,םימעפ ינש .ןכשמ ןכשמה

ראשנ אוה לבא ,םייוסמ ןמזל ותוא םיחקול םנמאש רבד ,ןוכשמ ןושלמ "ןכשמ" שרפמ י"שר
ורזחי ישילשה תיבה ןיינבב דימש ,הזכ ןפואב אוה שדקמה-יתב ינש ןברוחש ,ןאכמ .םלש
.םימדוקה םיתבה ינשב ויהש תולעמה לכ ןתומלשב

םהישעמב יולת חישמה תומיב אובל דיתעש המ לכש ,ךכל םג זמור "תודעה ןכשמ" יוטיבה
:תולגה תעב לארשי לש םתדובעבו

,םילגמה םה יכ ,"ידע םתא" ,(י,גמ והיעשי) ביתכדכ ,"םידע" לארשיל ארק ה"בקה
,םלוע יאבל לודגה ומש תא אירקה וניבא םהרבאש םשכ .םלועב ה"בקה תא םירפסמו 'םידיעמ'
שדקמה-תיב לעו וילעש "תודעה ןכשמ" תא (וישכע םתדובעו םהישעמב) םינוב לארשי-ינב ךכ
."לארשיב הרוש הניכשהש םלוע יאב לכל איה תודע" - (ב,בכ תבש) ארמגב ל"זח ורמא
(ו"משת ידוקפ-להקיו תשרפ תבש תחישמ)


(אכ,חל) תודעה ןכשמ ןכשמה ידוקפ הלא

ןכשמהו הלעמלש ינחורה ןכשמה - תונכשמ ינש לע זמרל אב "ןכשמ ןכשמה" לופכה ןושלה
.הטמלש ימשגה

רבדב קר תכייש 'תודע' יכ .ימשגה ןכשמה - ינשה ןכשמב אקווד הרמאנ "תודעה" הלימה
תוקולא תיארנ אל תימשגה תואיצמבש רחאמו .תודעב ךרוצ ןיא יולג רבד לע ;םלענו הסוכמ
.הניכשה תארשה התיה ימשגה ןכשמבש 'תודע'ל םיקוקז ןכל ,יוליגב
(198 'מע א ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(אכ,חל) תודעה ןכשמ

אטח ידי -לע .הרות-ןתמ תעב לארשי ולביקש (םירתכ) "םיידע"ל תזמור - "תודע" הלימה
רהמ םיידע תא לארשי -ינב ולצנתיו" ,(גל תומש) רמאנכ ,םיידע תא לארשי-ינב ודביא לגעה
םהל וכשמנו ורזחו (הבר-שרדמב אתיאדכ) ה"בקה םהל הצרתנ ןכשמה תיישע ןמזב ."ברוח
."תודעה ןכשמ" ןכשמה ארקנ הז םש-לע .םיידעה
(גלר'ב 'מע ו ךרכ הרותה-רוא)


ושע ןכ השמ תא 'ה הוויצ רשא לככ לארשי-ינב ושעיו
(בל,טל)

הקפתסה אלו (ידוקפ-להקיו תוישרפב) וילכו ןכשמה תיישע יטרפ לכ לע הרותה הרזח עודמ
?"ושע ןכ השמ תא 'ה הוויצ רשא לככ לארשי-ינב ושעיו" קוספב

תשרפ הלפכנ ,לשמל ,ןכל .רבדה תוביבח ינפמ והז ,םיוסמ ןיינע תלפוכ הרותה רשאכ אלא
תישארב י"שר) "םינב לש ןתרותמ םוקמה ינפל תובא ידבע לש ןתחיש הפי" יכ ,הרותב רזעילא
ךכ םושמש דע ,לארשי -ינבל ביבחו רקי הכ היה ,הניכשה תארשה םוקמ ,ןכשמה .(במ,דכ
.ויטרפ לכ םג ולפכנ
(458 'מע זט ךרכ תוחיש-יטוקיל)

* * *

ןכשמה לעו ,הווצתו המורת תוישרפב רפוסמ ,"השמ תא 'ה הוויצ רשא" ןכשמה לע :דועו
ןכשמ - "תונכשמ"ה ינשל םיזמרמ הלא .ידוקפ-להקיו תוישרפב רפוסמ "לארשי-ינב" ושעש
ןכשמהו ;הלעמלש ןכשמה ,ינחור ןכשמ אוה השמל ה"בקה הארהש ןכשמה .ימשג ןכשמו ינחור
.ימשג ןכשמ היה לארשי-ינב ושעש

תוישרפב ולפכנו ורזח ,הווצתו המורת תוישרפב ןכשמה יטרפ לכ ורמאנ רבכש ףא ,ןכל
."הנוש" ןכשמב השעמל רבודמ תוישרפהמ תחא לכב יכ ,ידוקפו להקיו
(196 'מע א ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(בכ,חל) השמ תא 'ה הוויצ רשא לכ תא השע . . לאלצבו

ח"י דגנכ ןה הרשע-הנומש תליפתבש תוכרבה ח"יש אבומ (ג"ה ד"פ תוכרב) ימלשוריב
ףוסל דע (גכ קוספ) "באילהא ותאו"מ ,ונתשרפב םיעיפומה ("'ה הוויצ רשאכ") םייוויצה
לאלצב קר וב רכזנש רחאמ ,ןיינמה ןמ ונניא הז קוספב רומאה "'ה הוויצ רשא" לבא .השרפה
.באילהא אלב

תא קרו ךא םינומ עודמ (ב ?ןכשמה ןיבל הליפתה תוכרב ןיב רשקה והמ (א :ןיבהל שיו
?באילהא םג םהב רכזנש םיקוספה

רתויב םיתוחנה םירבדה ךוכיזו רוריב :אוה דח - הליפתה ןיינע ןכותו ןכשמה ןכות :אלא
תארשהל םוקמ השענ םדי-לעש םיימשג םירמוחמ הנבנ ןכשמה .הניכשה תארשהל ןכשמ םתכיפהו
םלוס" תניחבב איה הליפתהש עודיכ ,הלעמל םייצרא םיניינע הלעמ איה ףא הליפתה .הניכשה
."המימשה עיגמ ושארו (םייצרא םיניינע) הצרא בצומ

תא םג תולעהל הילע ןכ ,םלועה לש הכומנה תוירמוחה תא תולעהל הניינע הליפתש םשכ
ורכזנ םהבש םיבותכהמ קר םייוויצה ח"י תא םינומ ןכל .שפנבש םיתוחנהו םינותחתה םיקלחה
םידוריה םיטבשהמ באילהא וליאו ,םיטבשה ילודגמ היה לאלצבש יפל ,באילהא ןהו לאלצב ןה
םג אלא שפנבש 'לאלצב'ה תא קר אל תולעהל הניינע הליפתה ,רומאכו .(דל,הל תומש י"שר)
.הבש 'באילהא'ה תא
(199 'מע א ךרכ תוחיש-יטוקיל)
"תיבה ןיינבב ןיקסוע םה וליאכ"


'תויודעוותה') ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תארוה יפ-לע
לש ת"תחה ירועישל ףיסוהל (317 'מע 'ב ךרכ ,ט"משת'ה
םינפ לכ לע) הפ-לעבש הרותב ל"זח ישוריפמ" ולא םימי
"םירפסב רבכ וטקלנש יפכ ,(דחא קוספ לע דחא שוריפו רמאמ
ונילע אבה עובשה ימי יפ-לע ,הזכ טקל ןאכ םיאיבמ וננה -
הבוטלשדוק תבש

(ח,חל) דעומ להוא חתפ ואבצ רשא תואבוצה תוארמב תשוחנ ונכ תאו תשוחנ רויכה תא שעיו

,הוואת ידיל ןתוא תוליגרמו ןהילעבל תוארמ ויהש תוארמה ןתוא תוכזב .תואבוצה תוארמב
'ה איצוה ,רמואו .םירצמ ץראמ 'ה תואבצ לכ ואצי ,רמאנש ,תואבצה לכ ודימעה ,ךרפה ךותמ
ודמע ,ןכשמה תא תושעל השמל ה"בקה ול רמאש ןוויכ .םתואבצ לע םירצמ ץראמ לארשי ינב תא
,םיאולימ ינבאו םהוש ינבאו תשחנ וא בהז איבהש ימו ףסכ איבהש ימ ,ובדנתנו לארשי לכ
תא ואיבהו ודמע ?ןכשמה תבדנב ןתיל ונל שי המ ,םישנה ורמא .לוכה תוזירזב ואיבה
ולוט ,לארשיל םהל רמא .ןהב ףעז ,תוארמה ןתוא השמ הארשכ .השמ לצא ןהל וכלהו תוארמה
ולא לע ,השמ ,השמל ה"בקה ול רמא .ןיכירצ ןה המל תוארמה .ולא לש ןהיקוש ורבשו תולקמ
רויכ ןהמ השעו ןהמ לוט .םירצמב וללה תואבצה לכ ודימעה ןה ולאה תוארמה ?הזבמ התא
ונכ תאו תשחנ רויכה תא שעיו ,רמאנש ,םינהכה ןישדקתמ ויהי ונממש ,םינהכל ונכו תשוחנ
.הלאה תואבצה לכ תא ודימעהש תוארמה ןתואב ,ואבצ רשא תואבוצה תוארמב תשחנ
(ט ןמיס ,ידוקפ אמוחנת-שרדמ)

ןושאר םוי

ששל הלעמו הנש םירשע ןבמ םידוקפה לע רבועה לכל שדוקה לקשב לקשה תיצחמ תלוגלוגל עקב
(וכ,חל) םישימחו תואמ שמחו םיפלא תשולשו ףלא תואמ

אצומ התא ףסכ יוביגב :יאכז ןב ןנחוי יבר תא רשה סוקורטנוק לאש .תלוגלוגל עקב
,שדוקה לקשב לקשה תיצחמ תלוגלוגל עקב ביתכד ,הנמ הרשע-תחאו רכיכ תחאו םייתאמ
רמא .היה לופכ ,שדוק לש הנמ :היל רמא !?(זכ קוספ) רכיכ תאמ אצומ התא ףסכ תניתנבו
.היה לופכ - שדוק לש הנמו ,תונובשחב יקבו היה ןמאנ רבזג ונבר השמ :היל
(א,ה תורוכב)

ינש םוי

חזי אלו דופאה בשח לע תויהל תלכת ליתפב דופאה תועבט לא ויתועבטמ ןשוחה תא וסכריו
(אכ,טל) השמ תא 'ה הוויצ רשאכ דופאה לעמ ןשוחה

ןיא ,הל ירמאו .ותוא ןיחיזמ ןיאש הכלה רבד רמאש םכח דימלתל ןאכמ .ןשוחה חזי אלו
.ןשוחה חזי אלו ,ביתכדכ ןיחיזמ רמאד ןאמ .ותוא ןיחיחזמ ןיא ,הל ירמאו .ותוא ןיחינזמ
ןנתד ,ןיחיחזמ רמאד ןאמו .'ה םלועל חנזי אל יכ ,(ג הכיא) ביתכד ןיחינזמ רמאד ןאמו
.לארשיב תוקולחמה ובר בלה יחוחז וברשמ
(א,ז ןילוח)

ישילש םוי

(זכ,טל) וינבלו ןורהאל גרוא השעמ שש תונתכה תא ושעיו

ילוש לע ושעיו ,ביתכד .הנומש לופכ ןטוח - רזשמ םהב רמאנש םירבד ,ןנבר ונת .רזשמ
םירשע ןלהל המ ,תכורפמ רזשמ רזשמ ףיליו ,רזשמ ינש תעלותו ןמגראו תלכת ינומיר ליעמה
.אינמת דחו דח לכ יווהד ,העבראו םירשע ןאכ ףא ,העבראו
(ב,אע אמוי)

יעיבר םוי

וינדאו וידומעו ויחירב וישרק ויסרקו וילכ לכ תאו להואה תא השמ לא ןכשמה תא ואיביו
(גל,טל)

אלא ?ומיקהל ןילוכי ויה אלו השמ לצא םהל ואבו םש ויה םימכח המכ .ןכשמה תא ואיביו
אלו ןכשמה תא ושעש המל .הנלוכ לע תילע תאו ליח ושע תונב תובר ,(אל ילשמ) המלש רמא
- םירמואו השמ לצא םהל ואבו ותכאלמ דחאו דחא לכ ולטנ ?השע המ .ובשייל םיעדוי ויה
.ומיקהו שדוקה-חור וילע התרש דימ םתוא השמ הארש ןוויכ .ןיחירב ירה ,םישרק ירה
(בנ השרפ תומש הבר-שרדמ)

ישימח םוי

(ז,מ) םימ םש תתנו חבזמה ןיבו דעומ להוא ןיב רויכה תא תתנו

להוא ןיב רויכה תא תתנו רמוא דחא בותכ] רמוא ילילגה יסוי יבר ,אינת .דעומ להוא ןיב
להוא ןכשמ חתפ ינפל הלועה חבזמ תא תתנו (ו קוספ) רמוא דחא בותכו חבזמה ןיבו דעומ
.םורד יפלכ אעמק ךושמ חבזמלו םלואה ןיב רויכל ןתונ היה - [?דציכ אה ,דעומ
(א,טנ םיחבז)

ישיש םוי

השמ תא 'ה הוויצ רשאכ הלעמלמ וילע להואה הסכמ תא םשיו ןכשמה לע להואה תא שורפיו
(טי,מ)

ןכשמה לע להואה תא שורפיו רמאנש ,היה תומא רשע וניבר השמ ,בר רמא .להואה תא שורפיו
השמל ותישע ,ןכ-םא ,אייח רב ימיש בר היל רמא .שרקה ךרוא תומא רשע ,(המורת תשרפ)
.שרק לש המאב :היל רמא ?םומ לעב הז ירה וירביאמ לודג ופוג ןנתד ,םומ לעב וניבר
(א,דמ תורוכב)

שדוק תבש

(הל,מ) ןכשמה תא אלמ 'ה דובכו ןנעה וילע ןכש יכ דעומ להוא לא אובל השמ לוכי אלו

וילע ןכש יכ דעומ להוא לא אובל השמ לוכי אלו ביתכ ,ימר רזעלא בר .השמ לוכי אלו
ואיבהו השמל ה"בקה וספתש דמלמ ,ןנעה ךותב השמ אוביו (םיטפשמ תשרפ ףוס) ביתכו ןנעה
.ןנעב
(ב,ד אמוי)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

םילקש תשרפ - להקיו תשרפ תבש
שדוחה םיכרבמ ,'א-רדאב ז"כ

ןכומ היהיש תודיסח רמאמ העשכ םידמול ךכ-רחא .רוביצב םיליהת תרימא ,רקובב םכשה
.1הליפתה ךכ-רחאו ,םלוכל

.3רפס זוחאל ןטקל רוסמל ןתינ .הרות-ירפס ינש 2םיאיצומו *1ןוראה םיחתופ

ותילטב עגונ ,הרות -רפסה חתופ ,4תילטה אלל םייח-יצעב עגונ היה יברה :הרותל היילע
-רפסה (רגוס) ללוג ,הרות-רפסב העגנש םוקמב תילטה קשונ ,5ופוסבו האירקה םוקמ תליחתב
.7ךרבמו ,ןימיל ,6תצק ,וינפ הנפמ ,הרות

עגונ האירקה רמגב .ארוקה רחא ,8םידחוימ תומוקממ ץוח ,שחלב רמוא ,הרות-רפסה חתופ
,ללוג .הרות-רפסב עגנש םוקמב תילטה קשונ .ותליחתב ךכ-רחאו ,האירקה םוקמ ףוסב ותילטב
.9ךרבמו ןימיל הנופ

רפסה תא םיחינמ ןכמ-רחאל ,להקיו - עובשה תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארה רפסב
תשרפ ריטפמל םיארוק ינשה רפסב .11הלילגו ההבגה .שידק-יצח םירמואו 10המיבה לע ינשה
ההבגה .(זט-אי,ל תומש) 'םכיתושפנ לע רפכל' דע אשית-יכ תשרפ תליחתמ - 'םילקש'
.(זי,בי-זי,אי ב-םיכלמ) .". . עדיוהי תורכיו" :הרטפה .הלילגו

.םיקלח 15-ו ,20:08 העש ,ינש םויל רוא :דלומה

.יעיברה םויבו ישילשה םויב ינש-רדא שדוח שאר :שדוחה םיכרבמ

.12'םימחרה בא' םירמוא ןיא

.13רוביצה חילשל תכייש 'וללהי' תרימא

.14תסנכה-תיבב תודעוותה

'הסינכ'ה רבכ הליחתמ ובש ,רדא םיכרבמ תבש םג ללוכ - 15"החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ"
.16שדוחה לכב הכרבה תכשמה ידי-לע דעו ,רדא שדוחד

ינש םוי
שדוח-שאר ברע ,'א-רדאב ט"כ

םוקמבש הליפת) הדובע ,הרות :דמוע םלועה םהילעש ןיווקה 'גב ףיסוהל שי הז םויב
.[18תבשב רתומה ןפואב] 17םידסח-תולימגו (תונברק

ישילש םוי
שדוח-שארד 'א ,'א-רדאב 'ל

.[טפר,הפר,וער,ברע :תונויליגב ,'תורשקתה'ב הנורחאל וטרופ שדוח שאר יגהנמ]

.19רוביצב ותרימאמ רתוי הבושח הליפתה רדסכ ללהה תרימא

יעיבר םוי
שדוח-שארד 'ב ,20'ב-רדאב 'א

-לע - הלועפו הנכהו ןמז שרוד הז לכ רשא" :יברה בתכ ,םירופה גח יעצבמו תווצמל רשקב
,דעומ דועבמ הנכה תויהל הכירצ - בושח רבד לכבכ" ןכו 21"שדוחה שארמ ליחתמ םינפ-לכ
.22"שדוחה שארמ םינפ-לכ-לע.30 'מע םיגהנמה רפס (1

.הזב אדיפק ןיאש בתכ גי ק"ס חכק 'יסבו ,ןימיל לאמשמ ק"הורא חותפל שיש בתכ א"נרת 'יס השירדב (1*
וחתפל דיפקהל (18 'מע עדר ןוילג 'תורשקתה' הארו .הזב הארוה םג התיה ילואו) ונגהנמ ינמודמכ םלוא
.לאמשל ןימימ

.ע"יז [צ"יירוהמ] ר"ומדא דימת הלוע היה הרות-רפס תאצוהל :בתכ ,27 'מע 'הילייחו שטיוואבויל' 'סב (2
.כ"ע ,דבל האצוה קר ,לכיהל הרות-רפסה סינכמ היה אל םעפ ףא

םעפ ףאש יתנחבהו ,ןיינמו ןיינמ לכב ת"ס תאצוהל דימת לדתשמש דחא שיא יתיאר ר"ומדא ק"כ לש נ"כהיבב"
רמא ,יברה לצא תודיחיב היהשכש ,יל הנעו ?סינכמה אוה איצומהש םיגהונ םלוכ ירה :ויתלאשו ,סינכמ היה אל
עשוהי 'ר ח"הרה - "הסנכהל עגונ הז ןיאש ול רמאו ףיסוהו ,ת"ס תאצוהל לדתשהל (ןיינע הזיאב) יברה ול
.ןיישדנומ 'יש

(ל"צכ) ו"ס י רעש םירפא -ירעשמ וריעה חפק ע"ס א"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש'בו .חלק 'מע ג"ח ק"גא (3
.דובכבו תוביציב ונקיזחיו תעד-רב היהיש ךירצ םינפ-לכ-לעש ,םש םירעש-יחתפבו

13 'מע םיגהנמה רפס האר) תילטה י"ע םזחואל ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ גהנמכ גהנ ת"חמשב קרו (4
.(הרעהבו

.ינמיה םייחה-ץעב וידי יתשב זחוא האירקה תעשבו ,וידי יתשב םהב זחוא תוכרבה תעשב

האירקה ינפל עוגנל גהנ (ךליאו ב"כשת תנשמ פ"כע) רתוי רחואמ .ךכ הזב יברה גהנ תונושארה םינשב (5
רפסב תירוקמה הארוהה תא סיפדהל הרוה תאז תורמלו ;ףוסבו הליחתב ,ףוסב הירחאו ,הליחתבו ףוסב ,הליחתב
.םיברל הארוהכ ,םיגהנמה

'יש ל"יר ח"הרה) הלאמש טעמ ת"סה תא הליחת טיסהש י"ע ,תרכינ-יתלב טעמכ הרוצב תאז םגו ,תצק קר (6
.(רנורג

כ"דב ,הכרבה תעשב םימעפ המכו ;'וכרב' תבית ינפל :תוביתב ת"סה תא תצק ענענלו היבגהל גהנ יברה (7
'ה התא ךורב :תוביתב הנורחאה הכרבבו ;(ףוסבו הליחתב) 'ה התא ךורב ,''ה ךורב' ,'וכרב' :תוביתהב
.תמא תרות ,(ףוסבו הליחתב)

,". . ךפא ןורחמ בוש") צ"ת תאירקב ץ"שה ינפל םר לוקב םרמוא רוביצהש םיקוספה-יקלחל הנווכה הארנכ (8
םע םרמואל יברה לחה ולא םיקוספ .ת"חמשב (". . ברע יהיו") תישארב 'פדו ,(". . תחלסו" ,תודמ ג"י
.ץ"שה םע םמייסו רוביצה

.13 'מע םיגהנמה רפס ,לולא 'ד םוי םויה - 4 ןויצ ירחאש המ - ז"כ (9

.ב"יס י רעש םירפא ירעש (10

ע"ס םיגהנמה רפס) אקווד ןותחתה שילש תליחתב רושקל ,הלילגב ונגהנמל םעטהו רוקמה המ שופיח ךירצ (11
ה"ערמש ,ה"ה תינעתד ד"פ ימלשוריה פ"ע רוקמ ,91 'מע 762 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב ז"ע רסמנש המ הארו .15
הזוזמ תעיבקב ןידה ד"ע והזש א"י ,ןוילעה שילש תליחתב רושקל םלועה גהנמל .(ש"ייע ,תוחולה שילשב קיזחה
.(ב"ס טפר ד"וי)

י"ע םדאה ףוגב תישענש הקספהה ד"ע הזש ,תובר םינש ינפל םידיסחמ עמשש רסמ יולב 'יש היבוט 'ר ח"הרה
.לגרו ףוג שאר ,םישילש 'ג שי ת"סב םגו ,ןותחתה קלחל בלה ןיב טנבאה

וכרדב ,תירחשב" :אבומ ,(א"שנת ולסכ ה"כ ןמוי) 2 'מע 68 ןויליג 'ונייח תיב'ב ,כ"חא רפסה תקזחה רבדב
."(ץוח-יפלכ בתכהשכ ת"סה קיזחה ל"נה) וכפוהל - ת"סה תא קיזחהש הזל [יברה] ןמיס ,ת"הרק רחא ומוקמל

.ד"בח-ללוכ חול (12

ינפל) וניגהנממ המכ לש טוקיל ו"ת םילשוריב ד"בח נ"כהיבב הלת ץיבובוקעי 'יש ןועמש 'ר ח"הרה (13
[ת"סה לש] התסנכה" :(זט תוא) םהמו ,(ב"יר ןויליג 'תורשקתה'ב םתומילשב וספדנ .םיגהנמה 'ס תא וכרעש
.ה"ע קורב ש"חר ח"הרה ג"הרה לצא הבישיב ותעשב ודיפקהש הארש יפכ "זא הקיזחמה ,ההיבגמה י"ע ק"הוראל
."?" וינפל ןייצו גהנמה לכ תא קחמ ,הרומאה המישרה תא והיגהב ,יברה םלוא

-לעבל ךייש 'וללהי'ש (םש ונבר ע"ושב אל לבא ,דמ,םש םייחה-ףכבו די,דפר ר"אב אבוה) ובלכ 'סב ש"מ 'עו
םניא ש"נא לבא .ומצעב 'וללהי' רמאו ת"סה לטנ ,טייצראיה-ימיב הביתה ינפל ללפתהשכ ,יברה .תירחשה
.'וללהי' רמואו ת"סה תא רחא םדא לטונ בורלו ,הזב ןירהזנ

וליאו) ץוח יפלכ בתכהשכ (תופקהב םג) דימת וקיזחה יברה - 'וכו הסנכהו האצוהב ת"סה תזיחא ןפוא רבדב
,תרחא וגהנ םיאישנהש אלא ,ורבעש תורודב ד"בח גהנמ היה ךכש א"יו ,ךפיהל דימת וקיזחה ה"ע ג"שרה ח"הרה
.(ע"עו

,שדוקה ןורא ןוויכל ת"סהשכ ,(ולוכ "ולדג" ףאו ,"וניקולא דחא" ,"עמש" תרימא ןכו) "וללהי" תרימא
.יברה גהנ ךכ - ת"סה לש טעמ ההבגהב

.ןסינ 'ל ,םוי-םויה (14

.א,טכ תינעת (15

הנש) נ"שת תוחישה-רפס .112 הרעה 303 'מע א"ח (ינש-רדא שדוחה םיכרבמ תבש תחיש) ט"משת תוחישה-רפס (16
.'י ףיעס ףוס 309 'מע א"ח (הטושפ

אלו .ןושאר-רדא יבגל זוע רתיו תאש רתיב איה ינש-רדאב החמשהש ,ראבתנ 349 'מע ז"ט ךרכ תוחיש-יטוקילב
ןושלה תא (403 ,306 ,292 'מע א"ח ט"משת תוחישה -רפס) םימעפ המכ ר"ומדא ק"כ טקנש אלא ,דבלב וז
.ללכ ןושאר-רדאב החמש התיה אל וליאכ ,ירמגל השדח החמש וזש עמשמו ,ינש-רדא ןיינעל ". . רדא סנכנשמ"
.נ"שו ,הנר 'מע 'ה ךרכ ק"גאו ,חכ 'יס 'רדא - םידעומה ירעש' הארו

.549 'מע וט ךרכ תוחיש-יטוקיל םג הארו .מ"כבו 667 'מע ,663 'מע ו"לשת'ה שדוק-תוחיש (17

םיניינעב וא הייתשו הליכא יניינעב הקדצ םימייקמ תבשבש 376 ,96 'מע ד"ח ח"משת תויודעוותה האר (18
.ש"ייע ,םיינחור

,ב"שרוהמ ר"ומדא םשב צ"יירוהמ ר"ומדא םשב יברה םשב רנורג 'יש ל"יר ח"הרה רפיס תונושארה םינשב (19
-ןייק-טינ ןטלא ןא" ומכ הז אהי ,ללה אלל ע"ומש ללפתישכ כ"חא יכ ,הליפתה רדסכ אלש ללה רמול ןיאש
:רוביצ -ימלש םשב חל ק"ס בכת 'יס םייחה-ףכ הארו .[בטיה הייופא-יתלב הנשי הלח] "עקלוב םענעקאברעד
קספ הלגנה יפ-לעש תורמל תאז ."ןרדסכ אלש םירבד רמול ולא תורבסב החונ ה"הלז י"ראה ברה תעד ןיאו"
השעמלו ,הרמזד-יקוספב גלדל א"ס בנ 'סב קספש ומכ ,הליפתה םדוק םג רוביצה םע ורמואל ג"ס חפת 'יס ז"הדא
תוחתפממ טמשנ הז בתכמ] העק 'יס ב"ח ש"ייעו .הס 'יס א"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש'ב ראובמכ הזמ םיענמנ
ורמגש ןפואב םירדתסמ ויה בוט-םויב הנה ,תבש תליפתב הברה םיכיראמ ויה וניאישנ וניתוברש ףאש ,[ק"גאה
.כ"ע ,םהמע ללה ורמאו רוביצה םע רחשה תליפת

תולעל גוהנ ,תולבא ישדוח ב"י ול ואלמי ינש-רדא שדוחבו ,דקתשא ןסינ שדוחב ומא וא ויבא רטפנש ימ (20
ןכ - ןסינ שדוחב - טייצראיה םויב ןהו ,(כ"ס מ"דש ד"וי ע"וש פ"ע) שדוח ב"י תמלשה םויב ןה ןימלעה תיבל
ורסמ ךכ .'ב-רדאב םג טייצראי יגהנמ גוהנל םירימחמ ,םתס רדאב טייצראי ול שיש ימ ןכו ,ש"נא ןיב ץופנ
.ויחיש יקסבלסורי י"יר ג"הרהו אדנל ל"ימר ג"הרה

ויה ירהש ,ןסינ שדוחב ןימלעה תיבל תולעל ד"בח גהנמש 'כ זי הרעה גפ קרפ ב"ח תולבא ,לאירבג-יעטנ 'סב)
.(הז שדוחב צ"יירוהמ ר"ומדא להואב רקבמ היה יברהו ,ןסינ 'בב ב"שרוהמ ר"ומדא ןויצל םילוע

.ה"לשת רדא ח"רדא (ספדנ םרט הארנכ .יטרפ-יללכ) בתכממ (21

.ב"משת רדא ח"רדא (ל"נכ) בתכממ (22


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il