- ד"צר - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה ינש רדאב 'ג * ידוקפ 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול שדוק תרגיא תודיסחה ינייעממ


ןאכ שקה םימדוק תונוילגלתוכלמ רבד


םע םלועה יניינעד רשקה תא תולגל
םלוע לש ודיחי


,תידיע - םיגוס 'גל םיקלחנ תולשלתשה רדסו םדאה ייח
םג ןכל * םיעשרו םינוניב ,םיקידצ וא ,תירוביזו תינוניב
ףסכ ,בהז תללוכ ,"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו"ד הדובעה
ךורעל םדאה לע ,הרותב הפוקתו קלח םויסב * תשוחנו
ולא םיקלח 'גמ דחא לכב ותדובע תוללכמ קדקודמ שפנ-ןובשח
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ *


.תומש רפס - הרות ישמוח השימחמ ינשה רפס תא ומייס וז תבשב

תושעל הדחוימ תוררועתה (םייסמה) ידוהיה לצא ררועל ךירצ ללכב השודקבו הרותב םויס לכ
הליחתמש ,הדובעב שדחה בלשל ןנוכתהל םגו ,הז ינפלש הפוקתב ותדובעמ לכה-ךסו קדצ ןובשח
.ארקיו רפס תלחתה - ןדיד ןודינבו ,וישכע

רבודמ היתודואש הדובעה תוללכד לכה-ךסו ןובשחה םישוע - תומש רפס םויסב ,ידוקפ תשרפב
תומילשהש ,הרות ןתמ ,םירצמ תאיצי ,"המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלא"מ לחה) הז רפסב
.םינותחתב ךרבתי ול הריד ,"םכותב יתנכשו" היהיש ידכב ,"שדקמ יל ושעו" :(אוה הז לכמ

ךותב ,"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו"ב ידוהי לש ותדובעל עגונב הארוהו דומיל שי הזמו
רוסמלו תושעל וילע ,(תומש רפס םימייסמש) הרותב הפוקתה םויסב ודמועבש - 1דחאו דחא לכ
תיישעבו ,(ןכשמה תבדנל) תריסמו תניתנב ותדובע תוללכמ לכה-ךסו ןובשח - "ןכשמה ידוקפ"
ןפוא הזיאבו ךיא קדצ ןובשח - ךרבתי ול הריד ה"בקהל שדקמו ןכשמ םיימשגה ויניינע לכ
.הזב גהנתה

,קייודמו רורב ןובשח - יוליג ןושל "הלא" ,217"ידוקפ הלא"ד ןפואב תויהל ךירצ הזו
"ןכשמה ידוקפ הלא" (- םיבר ןושלבו ,הז) רמואו עבצאב תוארהל םילוכיו יולגב םיאורש
.השע ידוהיהש 'הל ןכשמהמ

ןכשמה תבדנ ילקשמ לכ ונמנ וז השרפב" ,י"שר ןושל קוידמ ןבומכ - רתוי תויטרפבו
:"ותדובע לכל וילכ לכ ונמנו תשוחנלו בהזלו ףסכל

תבדנ ילקשמ לכ"מ תויהל ךירצ ("םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו"ד) ל"נה הדובעב ןובשחה
.ןכשמל םינתונ לארשי ינבש תובדנה לכמ ,"ןכשמה

תולשלתשה רדסו םלועהש םשכ ,םדאה (תדובעו) ייח תוללכ :"תשוחנלו בהזלו ףסכ"ל םיקלחנש
,ףסכ - תינוניב ,3בהז - (רחבומ יכה קלח) תידיע :תוגרד 'גל םיקלחנ (תומלועה לכ)
.ףוסו ךות ,שאר :רחא ןונגסבו .תשוחנ - (ןותחתה קלח) תירוביזו

.6היישעו האיצי ,האירב :תומלועבו .5עשרו 4ינוניב ,קידצ :םדאה תדובעבו

ןבומ ירה ,(תומלועבו) לארשי ינבב םינוש םיגוס לע םירומ ולא תוגרד 'גש יפ-לע-ףאו
,תידיע) "תשוחנ"ו "ףסכ" "בהז"ד תוגרד 'גה םג תויטרפב וב שי (קידצ םג) גוס לכש
םגו ,(תוגרדה 'ג לכ םיאצמנ םשש) םלועב ותדובע דצמ :וכרע יפל (תירוביזו תינוניב
,םינוניב תוחוכה םע הדובעה ,םילענה ויתוחוכ םע הדובעה קלח :7ולש תיטרפ הדובעב
.םינותחת תוחוכה םע הדובעהו

םיללוכ םה ןכל - ולא םיגוס 'גל םיקלחנ תולשלתשה רדסו םדאה ייח תוללכש ןוויכמו
"תשוחנ"ו "ףסכ" "בהז"המ (בדני) ןתי ידוהיש ,"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו"ד הדובעה
ףסכל ןובשחה 8ילקשמ לכ ונמנ" - הזב לכה-ךסו ןובשחה תושעל - ךכ-רחאו .'הל ןכשמל ולש
."תשוחנלו בהזלו

:"ותדובע לכל וילכ לכ ונמנו" - י"שר ךישממ ךכ-רחא

תושעל) קיפסמ אל הדובעהד לכה-ךסו ןובשחב הזל ךשמהבו - "שדקמ יל ושעו"ד הדובעב
ופסכו ויתוחוכ) ושוכרמ ןתונש תובדנה - תשוחנו ףסכו בהזד "ןכשמה תבדנ"(מ קר ןובשחה
ךמוס אוה) תובדנה םע םישוע המ ול עגונ אל לבא ,(ותושרב ןתנ ה"בקהש ,הזב אצויכו
,(הזל עגונב ןובשחה השעי ינשהש

םישועש םילכל עגונב םג ןובשח תושעל ךירצ אוה - "וילכ לכ ונמנ" םג תויהל ךירצ אלא
דחאו דחא לכש םירפסב ראובמכ] ומצע ונממ השועש "םילכ"ה ,ןכשמל (תשוחנו ףסכו בהזהמ)
םילככ - םלועב וקלחמו [(הזב אצויכו ,בלה דגנכ - חבזמה) םדאה תדובעב ונשי ןכשמה ילכמ
.(דחאו דחא לכבש) 'ה שדקמל םישודק

לוצינל עגונב לבא) תובדנהמ םישועש םילכהד ןובשחה קיפסמש בושחל רשפא :הזמ הריתיו
לכל (וילכ לכ)" י"שר ףיסומ ןכל .(רחא ידי-לע ומצע ינפב ןובשח הז ירה - לעופב םילכה
םילכה םע לעופב הדובעל עגונב ןובשחה םג תויהל ךירצ .םילכהד ןובשחל ףסונ :"ותדובע
ילכ םע לעופב תודובעה תודוא (םג) השרפב הכוראב רפוסמכ ,("םכותב יתנכשו" ונשי זאש)
לעיו 'וג הרונמה תא םשיו ,'וג םחל ךרע וילע ךורעיו 'וג ןחלושה תא 9ןתיו" - ןכשמה
."'וגו תרוטק וילע רטקיו 'וג בהזה חבזמ תא םשיו ,'וג תורנה

-ךסו ןובשחה לע הרומ (תומש רפס םויסב) "ןכשמה ידוקפ הלא"ש הזל ףסונש ,רמול שיו
םג הז ידי-לע ףסותינ - (הז ינפלש תוישרפב רפוסמ הילעש) "שדקמ יל ושעו"ד הדובעהד לכה
לכה-ךסהו ןובשחה ירחאל - וז השרפב אקווד ןכלש ."שדקמ יל ושעו"ד הדובעה םצעב שודיח
יתנכשו") הטמל הניכשה תארשה תכשמנ הז ידי-לעש ,לעופב ןכשמה תמקה תודוא רפוסמ
.("םכותב

,לעופב היישעב םגו ןכשמה ילכו ןכשמה תיישעו ןכשמה תבדנ לע יוויצה קר ונשיש העשב
םיקלח ומכ םה ןכשמה יטרפ לכ זא ירה - "ןכשמה ידוקפ הלא"ד לכה-ךסו ןובשחה ןיידע ןיאו
רשאכ לבא ;(דיחי ןושל "שדקמ יל ושעו") 'הל דחא ןכשמכ ןיידע םידחואמ םניאש ,םידרפנ
לכל וילכ לכ ונמנו תשוחנלו בהזלו ףסכל ןכשמה תבדנ ילקשמ לכ - דחא לכה ךסב - ונמנ"
.םשהל דחא ןכשממ קלח םה םיטרפה לכש ,ןכשמה יטרפו יקלח לכ דחיא הז ירה "ותדובע

דצמ הדובע לע הרומ (דחא ןיינמל םיטרפה לכ דחאמש) "ןכשמה ידוקפ" :הדובעב ןיינעהו
םיטרפה לכ לש רשקה םילגמ הז ידי-לעש ,10הלעמלש דיחי םע דחא רבד איהש ,שפנבש הדיחי
ךכ ,םלוע לש ודיחי םע - "ותדובע לכל וילכ לכ"ו ,תשוחנו ףסכ ,בהז - שפנה תוחוכ לכו
."םכותב יתנכשו" - דחא 'ה - ה"בקה רמוא וילע דחא ןכשמ הזש

ףסכו בהזד תוגרדה 'גל קלחנש - תולשלתשה רדס לכבו ולוכ םלועה לכב םג ךכ םילעופש דעו
וילכ לכו ,תשוחנו ףסכו בהז) םהבש תוגרדה לכב ,תולשלתשה רדס לכו םלועה לכש ,תשוחנו
יולגב םידחאתמ - תילכת ןיא דע הטמ הטמל דע ץק ןיא דע הלעמ הלעמלמ - (ותדובע לכו
.ךרבתי ול (דיחי ןושל) הריד השענש ,םלוע לש ודיחי םע (הלא)

ינפב רבד לכד תוקלחתהה תרכינ תויהל ךירצ (ידוקפ) תונמל ולכויש ידכב :אסיג ךדיאלו
םיניינעה לכש) ןיינמה ידי-לע תלעפנש תודחאה ,תרמוא תאז .תונמל ךייש זא אקווד ומצע
הזל ףסונש ,םהב תרדוח - הברדא אלא ,םיטרפה תואיצמ תלטבמ הניא ,(דחא לכה-ךסמ קלח םה
ףסונ) ומצעל ילכ לכב תדחוימ השודקו תובישח תכשמנ ,(םיקלח יוביר ללוכה) דחא ןכשמ שיש
.11(ללכב ןכשמה תשודקמ קלחכ תיללכ השודקל

לכב רדוחו ךשמנ (אלא ,םיטרפה תואיצמ ללוש וניא) םלוע לש ודיחיו הדיחיש ,רמולכ
.םה םרויצב םהש יפכ ,םיטרפ יטרפו םיטרפה

איה המצע דצמ הדיחיש יפ-לע-ףא) יולגב ךשמנש ,"ןכשמה ידוקפ הלא"ד ןפואב הז לכו
.םיטרפ יטרפו םיטרפה לכב יולגב - אפוג הזבו ,(םלעהב

ידוקפ) הלא" תביתב םג זמרנ (םיטרפהב םלוע לש ודיחיד יוליגה) הז ןיינעש ,רמול שיו
,13ט"ל הז ירה - ('ה 'ל 'א) תויתואה 'ג םע דחיבו ,12ו"ל אירטמיגב "הלא" :"(ןכשמה
עודיכו .תבשב תורוסאה 14"תחא רסח תוכאלמ םיעברא" לע זמרמ הזש .ם"מ - ללוכה םעו
םירואיבה דחאו ?"תוכאלמ ט"ל" אלו "תחא רסח תוכאלמ םיעברא" רמאנ עודמ ,15הזב קוידה
,"וריתה" - "תחא"ה - םיעבראה הכאלמהש אלא ,הרותב בתכנ הכאלמ םימעפ םיעברא :16הזב
.17ותדובע ידי-לע םילשי ידוהיש ידכב

תוכאלמה - "תחא רסח תוכאלמ םיעברא"ד ןפואב ארבנ ומצע דצמ םלועה :רחא ןונגסבו
םלוע לש ודיחי ,"תחא"ה םע םלועה תוכאלמד תוכיישה יוליג םש רסח - ט"לל םיקלחנ םלועבש
."תחא"ה תוכאלמ ט"לב תולגל ךירצ ותדובע ידי-לע ידוהיו .18

(תחא) לכה-ךסו ןובשחה תישע ידי-לעש ,"ןכשמה ידוקפ הלא"ד שודיחה םג והזש ,רמול שיו
םילעופ - דחא 'הל דחא ןכשמכ 'וכו (םלועה יניינע) תשוחנו בהזו ףסכב ןכשמה תבדנ לכד
"הלא" השענש ךכ ,(19ןכשמבש תוכאלמה ט"למ םידמלש) םלועבש תוכאלמ ט"לב "תחא"ד יוליגה
.םיעברא אירטמיגב (ללוכה םע)

- דחאו דחא לכ תדובעב הז ךרד-לעו ,"השמ יפ לע דקופ רשא" - השמ לש וחוכב - הז לכו
.לעופב ותדובעב - דעו וילע לעופו טלושו לשומש ,20וברקבש השמ ידי-לע

לכ יבגל (תומש רפס םויסב) "ןכשמה ידוקפ הלא"בש הפסוהה םג תנבומ הז יפ-לעו
:""המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלאו" - רפסה תלחתהמ לחה ,הז רפסבש תומדוקה תוישרפה

ידי-לע אקווד ,21"תחא רסח"ש ,לובגו רצימ ,"המירצמ"ד ןפואב אוה ומצע דצמ םלוע
דעו ,ןכשמה תיישעב םתדובעל דע הרות-ןתמ רחאל טרפבו ,ללכב תומש רפסב לארשי לש םתדובע
םימילשמ םה ירה ,(ל"נכ ,ןכשמב םיטרפה לכ םידחאמש) "ןכשמה ידוקפ הלא" - התומילש
.םלוע לש ודיחי םע םלועה יניינעד רשקה םילגמו ,"תחא"ה

וילכ לכו ןכשמה תבדנ לכד תודחאתהה) "ןכשמה ידוקפ הלא" ירחאלש ,םג ןבוי הז יפ-לע
שדוחב יהיו" :22השרפה ךשמהכ ,לעופב ןכשמה תמקה ךכ-רחא תויהל הלוכי - (ותדובע לכל
."ןכשמה םקוה שדוחל דחאב ןושארה

הדידממ הלעמלש יוליג - 23"םיסינ יסינ" םע רושק ללכב ןסינ שדוח :תינחור הדובעבו
ומצע ןסינ שדוחבו .24(םיעבראה הכאלמ) "תחא"ד אגרדה ,(רתכה תניחב - תוריפסבו) הלבגהו
.תורטע רשע - ומצע (הרטע) רתכ תניחבב - 25תורטע רשע לטנ םוי ותואש ,"שדוחל דחאב" -

"ןכשמה תא אלמ 'ה דובכו דעומ להוא תא ןנעה סכיו" - 26השרפה םויסו ךשמהכ - דעו
יוליג ןיינע אוהש ,[דחאו דחא לכ ךותב (םכותב יתנכשו) "ןכשמה תכאלמ" - הדובעב ללוכ]
דעומ להוא לא אובל השמ לוכי 28אלו" ןכלו ,27"ותומצעו ותוהמב אוהש ומכ רתכה תניחב"
."'וג ןנעה וילע ןכש יכ

לא ארקיו" ידי-לעש ,רתוי תילענ הגירדמל היילע התיה - ארקיו רפס תלחתהב - הז ירחאלו
תניחבמ םג יוליגה תא לבקלו ,29דעומ להואב סנכי(ל לכוי)ש לעפנ האירקה ידי-לעש - "השמ
תניחב - אלפ תויתוא ף"לא) ארקיוד ף"לאה זמרמ הז לעש ,רתכה תריפסמ ,ורתס ךשוח תשי
.30"אריעז ף"לא"ב הזש יפכ םינפ-לכ-לע ,(רתכה

.31ותומצעו ותוהמב רתכמ םג לבקל ילכ ךכ-רחא השענ הזש ,רמול שיו

תילכת (ןכשמה תמקה לש ולש תומילשה ירחאל) ףסותינ השמ לצאש הז ידי-לע אוה הזל ילכהו
עיגה"ו "הכדנו רבשנ בל" ולצא היהש ,אריעז ף"לא תניחבב ,("אובל לוכי אל"ש) לוטיבה
אכד"ה - הז ירה ןכלו ,32"אריעז ף"לא םע ארקיו רמאנ (ןכל) ,הוונעב הלענ יכה אגרדל
םג אוהש ,35ימצעה בחרמ ,34רתכה םצע - 33"ןוכשא שודקו םורמ"ל ילכה היה - "חור לפשו
.36תוטשפתהו יוליגמ הלעמל ,(אריעז) הדוקנ ומכ

םג ולא תוניחב ךיישו תיחצנ איה הרותה" יכ - דחאו דחא לכל עגונב דומילה םג הזמ
לכב שיש לוטיבה תניחב איה(ש) ארד לכב השמד אתוטשפתא 38תניחב" דצמ טרפבו ,37"וישכע
ךשוח תשיד ףיקמה תניחבמ 39ךישממ" הרותה דומילב קסעה ידי-לעש - "השמ תניחבמ אוהש םדא
ףוס-ןיא-רוא תויהל ,רוא הרותו רמאנ הז לעו ,יוליגו רוא תניחבב םלעהו ךשוח אוהש ורתס
תימינפ תניחבב המוצעו הלודג הראה ריאמ ףיקמה תוימצעמש ,'וכ הלעמל ומכ הטמל הרוש
."'וכ

שי ,40תולגה ןמזב םג ,םוקמ לכבו ןמז לכב (וברקבש השמ ידי-לע) דחאו דחא לכ :תוטשפבו
לש רתסהה ריסהל - ונוצרב אלא יולת רבדה ןיאו .םילענ יכה םייוליגה וילא ולגתיש וחכב
יכה םיניינעה ול הלגמ ה"בקה - תווצמו הרותב ותדובעב הפסוה ידי-לע ,41תימהבה שפנה
יכה םייוליג םהל שיש המכו המכ םנשי - םידוהי יוביר לש הביסמ לכבש רורבו] םילענ
םג וילע לעופש דעו ,43תואיצמה הנשמ הז ןיא - 42םישיגרמ אל םאב וליפאו ,[םילענ
,תוימשגב

תעדו הניב ,המכחב דע ,םילענ יכה םייוליג ולגתי דחאו דחא לכ לצאש ,רוזעי ךרבתי 'ה -
םיניבמ אל םאב וליפא - םשיגרהל םג הכזנו ,השעמו רוביד ,הבשחמב דע ,ויתודימבו ,ולש
םשל "ועיגה" ךיא םיניבמ אלו תילענ הגרדמל םילעתמש םישיגרמ םימעפלש עודיכ ,םתוא
וליפא הלעמלש) ףיקמד ףיקמ תניחבמ אליעלד אתורעתאו יוליג - תונכה הזל ויה אלש ירחאל
יוליגה ךרד-לע םינפ לכ-לע וא ,ןיעמ ,(אתתלד אתורעתא ידי-לע האבה אליעלד אתורעתאמ
.44"השמ לא ארקיו"ד
ךרכ ט"משת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ,ט"משת'ה ינש רדאב 'ד ,ידוקפ תשרפ תבש תויודעוותהמ םיעטק)
.(שידיאמ םוגרת - 408-400 'מע ,ב
ופוסל בורק ח,הכ המורת פ"הע ךישלא .(םיקוספ ינשו ה"ד) ותלחתל בורק ו"פ הבהאה רעש המכח-תישאר (1
.ב.וכש .ב,הכש .א,אר .א,טס ה"לש .(ןכתי דוע ה"ד)

"תוליפת רדס"ב) ם"במרבו (הרותה תאירק רדס) ג"סרה רודסב ("ידוקפ הלא") השרפה תארקנ ןכש ריעהלו (2
.(ופוסב (הבהא ס"וסב) ולש

.(ןכשמב היהש) רוהט בהז ,תידיעבש תידיע - אפוג הזבו (3

-לעו) השרפה ךשמהב םרדיס ךפיה - בהז ינפל ףסכ םידקמ י"שרש *ימינפ םעטה רמול שי ילוא הז יפ-לעו (4
להקיו .ד,אל אשת םג הארו .דכ-בכ ,םש - האבההב ןכו .ה,הל להקיו ;ג,הכ המורת - יוויצהב ליעל הז ךרד
.(ד"יפר אינת) "ךושמי םדא לכ הירחאו םדא לכ תדימ איה ינוניבה תדימ" יכ - םתובישח תגרד ךפיהו ,(דל,בל
.ע"צעו

,רמול שי - (ךליאו ב"יפב) ינוניב תגרד ינפל (אי-י"פב) (עשרו) קידצ תגרדד רואיבה םידקמ אינתבש המו
.מ"כאו .ינוניבה תגרד תנבה תומילשל עגונ הז יכ

----------

.28 הרעה 276 'מע ו"כח ש"וקל האר - הלגנ פ"ע םעטה (*


.ךליאו י"פ .א"פ אינת הארו .ב,ז תוכרב האר (5

.עשרו ינוניב ,קידצ דגנכ םהש ,(ךליאו חכק'א 'מע) םיטפשמ ת"הוא האר (6

שמח - ומצע הז םויב תוגרד המכ םנשי - (הנשב תחא) פ"כהויב - תילענ יכה אגרדב אוהש יפכ וליפאו (7
הנש ,תרבועמ הנש אוהש טרפבו] לארשי לש הילזמ ףיקתו אירב ובש ,רדא שדוחב - ד"ודנב ז"דעו .'וכו תוליפת
ימי :ומצע הז שדוחב תוגרד םנשי - [הנשה ךשמב פ"מכ רבודמכ ,הדובעה תומימתו תומילש לע הרומה ,המימת
.'וכו שדוחה ימי ראשו ,םירופה

רבדה תומכו רמוח לע הרומ "לקשמ"ש ,(הנווכה קר אלו) היישעה םצע - אוה "ןכשמה תבדנ ילקשמ"ב קוידהו (8
.279 'מע ו"כח ש"וקל האר - (תוכיאו הרוצה (כ"כ) אלו)

.ךליאו בכ,מ ונתשרפ (9

.נ"שו .ותלחתב ו"משת פ"כהוי ברע תוכרב הארו .א"פ ע"יבא ישורד רעש ח"ע הארו .א,הכ האר ת"וקל (10

תיישע לש יללכ יוויצהל ףסונש ,ידוקפ 'פד שודיחה והזש ,ךליאו 252 'מע א"כח ש"וקל הכוראב האר (11
ם"במרב הפסוהה והזש ל"יש ,ש"ייעו .טרפו טרפ לכב םג תובישח השענ ,(םיטרפ יוביר ללוכה) ללכב שדקמ
דחיי רבכו" ףיסומ ,"שדקמ ארקי לכהו שדקמה יקלחמ" םה ןכשמה ילכ לכש בתכש ירחאלש ,(כ ע"מ צ"מהס)
."קלחו קלח לכב יוויצה

.ט"צרת םעה לכו .ט"סרת חרוא ה"ד .גלר'ב 'מע םש ת"הוא .א,ז ונתשרפ ת"וקל םג האר (12

ןידמל םש םגש ב"ה ז"פ תבש ימלשורימ ריעהלו .תורעהב 'ט תוא להקיו ש"ותב אבוה - סחוימ 'ר שוריפ (13
.("םירבדה הלא"מ ןידמלש (אכ ,ח"כפ ר"בדמבב ה"כו .א,ע תבש) ילבבבכ אלדו) "הלא"מ תוכאלמ ט"ל

.הנשמב א,גע תבש (14

.םש תבש ט"ויות (15

ה"דס .(דנר 'מע .ךליאו המר ע"ס) ל"רת תוכאלמ םיעברא ה"ד .ךליאו טפ'ב 'מע להקיו ת"הוא םג הארו (16
.ר"תע תבשה םויבו

,"דחא רסח השמל ונתינ ןלוכו םלועב וארבנ הניב ירעש 'נ" (נ"שו .ב,אכ ה"ר) ל"זחאמב רואיבה ד"עו (17
.(ג"נרת הניב ירעש םישימח ה"ד האר) "דחא"ה םילשה השמ תדובע י"עש

קר םה םלועב תוכאלמהש ףא - (םינפב ל"נכ) םיעברא אירטמיגב ללוכה םע (להקיו 'פד םג) "הלא"ש הזו (18
ט"ל) "הלא"ל םיפרצמשכ ןכלו ."דחא"ה וב וכישמי לארשיש איה םלועה תאירבד הנווכה יכ ,רמול שי - ט"ל
תילכתהו הנווכה ,הליחתבש אלא .םיעברא אירטמיגב איה ,םהלש תילכתהו הנווכה ,"ללוכ"ה תא (םלועד תוכאלמה
םלועד םיטרפהבש ידכבו .ט"ל אוה (םלועבש םיטרפה) "הלא"ד תויתואה לש אירטמיגהו ,םלעהב איה םלועהד
."ןכשמה ידוקפ הלא"ד הדובעה י"ע אוה ,םהלש תילכתהו הנווכה ,"דחא"ה יוליגב היהי (דוריפו תוקלחתה)

חוכ ןתיל ידכ ,ןכשמבש תוכאלמ ט"למ אוה םשרש םלועב תוכאלמ ט"לה דומילש ,193 'מע א"ח ש"וקל הארו (19
ט"לב (תחא) םלוע לש ודיחי יוליג י"ע - םלועבש תוכאלמ ט"לב 'הל ןכשמבש תוכאלמ ט"לה תשודק ךישמהל
איה האצוהה תכאלמש םעטהמ ריעהלו .וז הנש להקיו פ"ש תחישמ סרטנוק םג הארו .ןה תוקלוחמ ע"צמש תוכאלמ
ודיחיל ,איה תחא תושר םלועה לכש תולגל - איה תוכאלמה לכ ןכות יכ - תוכאלמ ט"לה לכ לש רקיעו הדוקנה
.(ךליאו 68 'מע א"יח ש"וקל הארו .ג,אכ עירזת ת"וקל .ד,טצ א"ות האר) םלוע לש

.ב,גל תוכרב פ"ע ,ב"מפ אינת (20

יוליגב רכינ הדובעה תלחתבש ונייה ,(ו"או תפסותב "הלא") "הלאו" תביתב איה רפסה תלחתה םגש ריעהלו (21
."ןכשמה ידוקפ הלא" י"ע הלגתנו ,םלעהב ןיידע איה "תחא"הד ,*הלא - ט"ל

----------


הלעמל אוה - [ןכשמלו ת"מל הנכה ,םינבה תדובע אוה וניינעש ןוויכמ] רפסה תלחתהב םג ,כ"פעאש אלא (*
.ו"או תפסותב הלא - "הלאו" אוה ותלחתה ןכלו .ומצע דצמ אוהש ומכ םלועהמ


.זי,מ (22

.םש א"שרהמ ג"אדחבו א"ער,זנ תוכרב האר (23

.רתכה תריפס לע יאקש - (17 הרעה ליעל האר) ן"ונה רעש יוליג ד"ע אוהש (24

.דועו .ינימש פ"ר י"שרפ (25

.דל,מ (26

.ב,א ארקיו ת"וקל (27

.הל,םש ונתשרפ (28

.(ב,א) ב"פ םש ת"וקל הארו .דועו .ו ךתולעהב אמוחנת .(ב,ג) םש רהז .('חו 'א) ארקיו פ"ר אמוחנת (29

.ב"עס ,םש ת"וקל - םוצמצ ידי-לע הטמל ךשמנש ומכ רתכ תראה (30

םצמצמש אלא שממ דיחי 'יחב אוהו 'וכ אברבר ףלאה ומכ שממ אלפו ףלא תניחב אוהש") אריעז ף"לא ירהש (31
ךשוח תשיד ןנעה וילע ןכש יכ 'יחבמש הכשמהו הראה אוה" (ךליאו חיר 'מע ארקיו ת"הוא - "'וכ ותניכש
אובל ךכ רחא לכוי הז ידי-לעש הראה ול ךשמנ"ש ,(ב"עס) םש ת"וקל הארו .(ד,א - ג"פס םש ת"וקל) "ורתס
םדוק וילא אובל לוכי אלש ןנעה ותוא אוה הז ןנע (מ"שפפב) ירהו - "ןנעה וילע ןכש רשא דעומ להוא לא
.האירקה

.ךליאו 1 'מע ז"יח ש"וקלב ראבתנו אבוה .68 'מע ת"ש'ה תוחישה-רפסב הספדנ - ז"הדא תרות (32

.וט,זנ היעשי (33

רעשב אגרדהמ הלעמלש ,(זיר 'מע םש ת"הוא האר) רתכה תוימינפ ,ן"ונה רעשבש הנוילעה אגרדה ד"ע (34
םילגמ "ידוקפ הלא" י"עש ,ליעל ראבתנש ףאו .(ךליאו א,בי רבדמב ת"וקל האר) םירעש ט"מל ךיישש ן"ונה
םנשי המצע ן"ונה רעשב הנוילעה אגרדב םגש ןבומ ירה - ן"ונה רעש ונייה ,(האירבהמ רסחש) "תחא" תניחב
.תוגירדמ כ"וכ

.ז"ס ינש ח"רדא ,'ג םוי תחיש םג האר (35

סרטנוק) ליעל ת"נשמכ - 'וכ רויצ רדג לכמ הלעמל איהש ,התרהטב הקדצ ,"שא לש עבטמ"ד ןיינעה ד"ע (36
.(ט"משת אשת פ"ש תחישמ

.(ד,א) ד"פר םש ת"וקל (37

.(א,ב) םש (38

.(ךליאו ד,א) םש (39

דגנ דומעל ידכ ,םיאלפנ תוחוכ הלעמלמ םינתונ (אחישמד אתבקעב טרפבו) תולגה ךשוח ןמזב :הברדאו (40
-ירעש - "דוע היהי אלו") תוריזגה לכ ירמגל ורמגנ רבכש ,םינורחאה תורודב טרפבו .תולגבש 'וכ תוריזגה
.(תודיריה י"ע ואבש) תוילעהו םילענ תוחוכה קר םנשיו .(ב,ה א"ח (צ"מאהדאל) הבושת

.(א,ב) םש ת"וקל הארו (41

.(ןמז ירחאל דע) הזמ ועדי אלו והילא םהילא הלגתנש כ"וכ ויהש - ל"זחמ ירופיס המכ ד"עו (42

רבד-לע בשוח הלגע-לעבהו ,ןבתה תודוא בשוח סוסהש ףאד ,הלגעב םיבשויה םימכחהמ עודיה לשמה ד"עו (43
תחיש האר) הלגעה ךותב םיבשויה םימכחה ירבדבש ןיינעהו הנבהה תיתימא הנשמ הז ןיא - ב"ב תסנרפו ותסנרפ
.(דועו .א"משת אראו פ"ש תחיש הארו .(ךליאו גר ע"ס ח"פרת מ"הסל תופסוהב הספדנ) ח"פרת אשת 'פ ק"ש ליל

.ה"שת .ח"ערת ארקיו ה"ד .םש ארקיו ת"הוא האר (44


תניחבמ ךישמהל דחאו דחא לכ לוכי הרותה דומילב קסעה ידי-לע
יוליגו רוא תניחבב ,םלעהו ךשוח אוהש ,"ורתס ךשוח תשי"ד ףיקמה

ןמזב םג ,םוקמ לכבו ןמז לכב (וברקבש השמ ידי-לע) דחאו דחא לכ
רבדה ןיאו םילענ יכה םייוליגה וילא ולגתיש וחוכב שי ,תולגה
ונוצרב אלא יולת

יולגב ןהב רסח - "תחא רסח" ט"ל אוה םלועבש תוכאלמה ןיינמ
ךירצ ותדובע ידי-לע ידוהי - םלוע לש ודיחי ,"תחא"ה םע תוכיישה
"תחא"ה תא םלועב תולגל

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


"םויה לכ וניוויק ךתעושיל"


?ץקה תקיחד םושמ ךכ לע רובידב ןיא םאה

."ואנ חישמ" - "םויה" תויהל הכירצ ונקדצ חישמ תאיבש זירכמו שיגדמ יננה הנורחאל

יננהש הז לע איה ידגנ הנעטהש יתיכזש יקלח ירשאו - הז ןיינע תודוא תונעטב םיאבש שי
.'וכו ץקה תא קוחדל ןיאש םרמאב - !דימ ונקדצ חישמ תאיב תודוא רבדמ

דוד חמצ תא" הרשע-הנומש תליפתב רמוא ידוהי לכ :ילש שודיח הז ןיא - רבדל הבושתהו
:וזמ הריתיו ,"םויה לכ וניוויק ךתעושיל יכ" םימייסמ הז ירחאלו ,"חימצת הרהמ ךדבע
הנה ,"םויה לכ וניוויק ךתעושיל יכ" לארשימ דחאו דחא לכ רמא תירחש תליפתבש תורמל
!"םויה לכ וניוויק ךתעושיל יכ" בוש םירמוא ,החנמה תליפתב ,דבלב תועש המכ ירחאל
(674 'מע ב ךרכ ,ב"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות')


...הלוח תאופרל ללפתמשכ ומכ

וניוויק ךתעושיל יכ . . חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" הליפתה חסונמ איה היארה רקיע
המכו המכ דועב אובתש העושיל הניא וז הליפתב הנווכהש ,"וניניע הניזחתו" ,"םויה לכ
ךדבע דוד חמצ תא" - אפוג הזבו ,"וניניע הניזחתו"ד ןפואב םא יכ ...הנש 1900 ,םינש
המכ תודוא רבודמ אל יאדוובו ,תוריהמ לש ןפואב - ושוריפ "הרהמ" ירהו ,חימצת הרהמ
יכ" :הליפתב םיכישממש יפכו ,וטושפכ "הרהמ" םא יכ ,תועובש המכ ,םישדוח המכ ,םינש
- רתויה לכלו ,דימו ףכית - אפוג הז םויבו !שממ הז םויב ,"םויה לכ וניוויק ךתעושיל
תירחשב וז הליפת תרימא ירחאל וליפא ןכלש ,(םיעגר ד"כ וא ח"י) לימ ךוליה רועיש
המכ דע ןבומ הזמש ,תושר תליפת ,תיברע תליפתב םג וז הליפת םירמואו םירזוח - החנמבו
...!האבה הליפתל דע ןיתמהל םילוכי ןיאש דע ,ירשפאה לככ תאז רהמל עגונ

העושיה וליאו ,"םויה לכ" איה הווקתהש אוה שוריפה ןאכ םגש ןעטי "ץראה םע ןשקמ םתס"
ותשקב ,הלוח לע ללפתמ רשאכ םאה ,"ןשקמ" ותוא תא לאשנ ,ןכבו ...ה"בקה הצריש יתמ -
ףכית אפרתי הלוחהש שקבמש וא ,הנש 1900 ירחאל ,הצריש יתמ האופרה תא חלשי ה"בקהש איה
!!דימו

- דימו ףכית אובת האופרהש אוה שקבמ יטרפ ידוהי לש ותאופרל עגונב םא :ךמצע עגהו
...!?לארשי ללכד הלואגל עגונב השקבה אופיא תויהל הכירצ דציכ

שקבמ ןכלו ,רבדבש ךרוצה תא אוה שיגרמ - ולש יטרפ ןיינע תודוא רבודמ רשאכ - יאמ אלא
וניא - שדקמה-תיב ןיינבו הלואגה תודוא רבודמ רשאכ וליאו ,דימו ףכית תאז ול ונתיש
!וילא עגונש ןיינע והזש שיגרמ

וילע ןילעמ וימיב (שדקמה תיב) הנבנ וניאש רוד לכ" ימלשוריב אתיא :רבדל תפסונ היארו
הלואגה ןיינע תוללכ ול עגונ תויהל ךירצ המכ דע תוטשפב ןבומ הזמו ,"ובירחה אוה וליאכ
תושעל ךרוצה תא שיגרמ יאדווב ירה ,"ובירחה אוה וליאכ"ש ןוויכמד - שדקמה-תיב ןיינבו
יבו'צגרה ירבד עודיכו !שממ דימו ףכית שדקמה-תיב ןיינבו הלואגה אובתש וב יולתה לכ תא
.תכשמנ הלועפד ןפואב אוה שדקמה-תיב ןברוחש ליעלד ימלשוריה ירבדמ חיכומש
(בנ-נ 'מע - הייפיצהו הנומאה - הלואג-ירעש)

רקיעה אוה השעמה


וניתובר תוארוה יולימב קויד


ןברוח ידי-לע תונבל רשפא-יא

םתוא ברקל םיכירצש ,םיטושפ םישנאל קר ךייש 'ת"תח' ירועיש דומילש םיבשוחה םנשי
,'ת"תח' ירועיש דומלל ךרוצ לכ ןיא ,אוה ובצמו ודמעמב לבא ,'וכו תודיסחה דומילל
תוימינפב ןהו הלגנב ןה ,רתוי םיקומע םיניינע דומילל "ןמזה תא לצנל" בטומ ,הברדאו
...!'ת"תח' ירועיש דומלל םוקמב - הרותה

:אמגודלו ,תודיסחב םיקומע םיניינע דומילב םיקוסע םהש רמול - "תבהלש הלפנ םיזראב"ו
םיניינע םש םנשיו ,(תונורחאה םינשב רואל-אציש) שדח ןיינע והזש ,ב"רעת ךשמה דומיל
דומיל לע דיפקהל ןוכנל םיאצומ םניא ,ןכלו - היאר םיכירצ ןיא תומסרופמהו ,'וכ םיאלפנ
!'ת"תח' ירועיש

ותויהבש ,י"בשר תדובע ןפואמ (ינימש תשרפ שיר) הרות-יטוקילב ראובמהמ היאר םיאיבמו
,(הזב אצויכו ,חספב תוצמ תליכא) תוישעמ תווצמ המכ השעמב םייקל לוכי היה אל "הרעמ"ב
ךירצ וניא ותלעמ לדוג דצמ (אוה ןעוט) הז ךרד-לעו - 'וכ תוינחורב ולא תווצמ םייקו
!תוינחורב הז ןיינע לעפנ ולצא יכ ,תוטשפב 'ת"תח' ירועיש דומלל

"הרעמ"ב אצמנ וניאש טרפבו ,"הרעמ"ב ותויהב י"בשר לש ותגרדב וניאש עדוי אוה םנמא
"'ר" ראותה תא םידקהל םיכירצ םא קפס ללכבו ,"ןועמש 'ר" וניא ומשו ,"ןילקורב"ב אלא
ירה ,הרות-יטוקילב ל"נה ןיינע דמולש רחאמ ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא - !ומש תא םירמואש םדוק
ירועיש דומלל ךירצ וניא - אוה ןעוט - ןכלו ,וילא םג ךייש "והנימ ץמש"ש יאדווב
!תוינחורב הז ןיינע לעפנ ולצא יכ ,תוטשפב 'ת"תח'

רשאמ ,תודיסחב םיקומע םיניינע דומלל ידכ "ונמז תא לצנל" ול בטומ - ליעל רומאכו
!'ת"תח' ירועישכ םיטושפ םיניינע דומלל

האלמתנ אל" ל"זר רמאמכו ,"ץמאי םואלמ םואל"ש תעדל וילעש ול םירמוא הז לע הנה
םע רושקה ןיינעב הפסוה לועפל םיצור רשאכ ,ונייה ,"רוצ לש הנברוחמ אלא םילשורי
לוטיב ידי-לע אלו ,"רוצ לש הנברוח" ידי-לע אקווד הז ירה ,האריה תומילש ,"םילשורי"
!!'ת"תח' ירועישד ןיינעה תמגודב ,השודק יניינע

ירועיש דומיל לע רתוולו "ונמז תא ךוסחל" בשוח רשאכ :ונניינעל עגונב הז ךרד-לעו
יאש תעדל וילע - ב"רעת ךשמהד םיניינעה דומילב קמעתהל ןמז רתוי ול היהיש ידכ 'ת"תח'
לוכי אוה !השודקד ינש ןיינע לוטיבו ןברוח ידי-לע השודקב םייוסמ ןיינע "תונבל" רשפא
"תונבל" לכוי אל אוה לבא ,ב"רעת ךשמהב םיראובמה םיניינעל עגונב ותבשחמב "לייטל"
!'ת"תח' ירועיש דומיל לע רתוומש הז ידי -לע ,'וכ הגשהו הנבה לש ןפואב ןיינע הזיא

ידי -לע אקווד הז ירה - השודקב םייוסמ ןיינע "תונבל" םיצור רשאכש תוטשפב ןבומכו
!וניאישנ וניתובר לש תוארוהה יולימב קוידהו תוריהזה

ובצמו ודמעמ לע טיביו "הארמ" חקיש ול םירמוא יזא - !?אוה ןכש רמאי ימ - ןעוט רשאכו
טימ ךיז ןעגניד ןראפשראפ טעוו ןעמ") ומע ןעטיהל ךרוצ רבכ היהי אל אלימבו ,'וכ
!("םיא
ךרכ ,ב"משת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ;ב"משת'ה ,שדוחה תשרפ ,ידוקפ-להקיו תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 1038-1037 'מע ב

יבר יצוצינ


והערל שיא


תווצמ תצפהל םירופה ימי תא לצנל יברה ארק ב"כשת תנשב
,זאמ * "םינויבאל תונתמ"ו "תונמ חולשמ" ןזכרמבו ,גחה
םיליח ריבגהל ץירמהו יברה ררוע ,תואבה םינשה לכ ךשמב
םיביבש * תושדח תוארוה םעפל םעפמ ופיסוהב ,הז עצבמב
יברה רצחב תויושחרתהו םיעוריא דצל "םירופ עצבמ"מ


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

,םילקש תשרפ תבש תודעוותהב יברה עימשהש שדוק תחיש לש המויסמ םה ןלהלד םיעטקה תשולש
חולשמ" תווצמ םויק תצפהו קוזיח לע יברה ררועמ החישב .ב"כשת ינש רדא שדוחה-םיכרבמ
:"םינויבאל תונתמ"ו "תונמ

- םינויבאל תונתמו תונמ חולשמ - ולא תווצמ םייקל רתוי לקנ ןמצע דצמש ףא
,ומצע הז םעטמ ,םוקמ לכמ - ל"נכו רתויב ןה תוירקיע יכ ,תווצמה ראשמ
המכ וליפאו ,ולא תווצמ ומייקי אלש ,תולובחת ינימ לכב ערה רציה לכנתמ
םינב ,רעונל עגונבו ,ולא תווצמ וחינזה םירופד תווצמה ראשב םירדהמש ולאמ
.ןיבמל ידו ,הבוזעה הבר - תונב וא

,םתביבסב העפשה םהל שיש ולא טרפבו ,רתויב לדתשהל (תוכזהו) הבוחה ןכלו
דואמ לקנב רשאו ,ולא תווצמ תלעמ לדוג ,תעגמ ודיש םוקמ לכב םסרפלו
אלא דוע אלו ,ןהב םיבייוחמ תווצמ ליגל ועיגהש תחאו דחא לכ רשאו ,ןמייקל
יאדוובו ,ולא תווצמ םמצעב ומייקי ,ךוניחל ועיגהש תונטקהו םינטקה םגש
םייקל לארשימ םינומה םינומה ופסותיו תולדתשהה חילצת רשא יאדוובו
.הווצמה

חלשיש ה"בקה ידי-לע ולא תווצמ םויק - אליעלד אתורעתא אתתלד אתורעתאבו
- םינויבאל וליפאו ,ה"בקהל םיערו םיחא םיארקנש ולא ,לארשי - והערל תונמ
ןיעב ןתונה לכו) ןתיי - חיר אלו םעט אל םהב ןיאש ,הלעמ לכמ םיקירה הלא
.תונתמ ה"בקה םהל (ןתונ הפי

,בחרה רוביצל דחוימ רשנמב ,ק"האב ד"בח-תדוגא-יריעצ ידי-לע ותעשב המסרופ וז החיש
."םירופה ימיל שטיוואבוילמ א"טילש ר"ומדא ק"כ תאירק" :תרתוכב

.ןויליגה ילושב תורעהו תומוקמ-יארמ ופסונ החישל


"עיפשהלו ררועל"

:רמאנ ,הנש התואב ב-רדאמ ("ויחי ש"נא לא האירק") ד"בח-תדוגא-יריעצ לש ימינפ 'רזוח'ב

תודוא הכוראב רבוד ,אתשה םילקש תשרפ תבשב א"טילש ר"ומדא ק"כ לש השודקה ותחישב"
שיש א"טילש ר"ומדא ק"כ ןייצ רתיה ןיב .םיברב המוסרפו םינויבאל תונתמו תונמ חולשמ
לכ ונתי הווצמ-ינב לכשו ,ולא תווצמ ומייקיש לארשי-ינבמ תובברו םיפלא תוכזל לדתשהל
.ךוניח ללכל ועיגהש הלא םגו םינויבאל תונתמו תונמ חולשמ דחא

םהיבורק לע עיפשהלו ררועל ולדתשיש ,ויחי ש"נא לכל הזב םינופ ונא ,וז הארוהל םאתהב"
ללכל ועיגהש םידליה ןכו ,הכלהב ראובמה יפכו רודיהב וז הווצמ ומייקי םה םגש םהיריכמו
."םהירוה לע ףסונ ,וז הווצמ דרפנב ומייקי ךוניח

םינותיעה ךרד היינפ

תוריש) "סיוורעס סוינ שטיוואבויל" ידי-לע םינותיעה תוכרעמל החלשנ הז ןיינעב העדוה
בתכנ העדוהה חסונ .םינותיעב םירבדה ןכות תא םסרפל השקב ףוריצב ,(שטיוואבויל תושדח
ינותיעב םג ומסרפל ידכ ,שדוקה-ןושלל םג םגרות יברה תארוה יפ-לעו ,תילגנאב ורוקמב
.ק"הא

:ראשה ןיב רמאנ העדוהב

םירענ ןיב רקיעבו ,םעה ינומה ןיב ולא תווצמ יתש םויקב ןויפרה לע ריעה יברה"
.העידי יא תאפמ ,תורענו

םיריעצהו םירגובמה תא ררועל םירוההו םיכנחמה ,םירומה ,םינברה לא האירקב הנפ יברה"
.לארשי יגהנמ יפכ ויתווצמ יטרפ לכ לע םירופה גח תא םייקל (תודליו םידלי - שיגדהו)

תווצמ ליגמ בויח

דחאה .ונינפל םמוליצש 'םירזוח' ינש ד"בח-תדוגא-יריעצ ורגיש ,ג"כשתב ,ןכמ רחאל הנש
:ד"בח לש רפסה-יתב ילהנמל ינשהו םינותיעה תוכרעמ לא הנפומ


הנתמכ רתסא תליגמ

דועית ןלהל .ףסכ תספוקב ,השדח רתסא תליגמ - הנתמ יברל הקנעוה ט"כשת םירופה גח תארקל
:הפוקת התואמ ןמויב םירבדה

יברהו ,יברה לא רנורג בייל-הדוהי 'ר ח"הרה סנכנ 6:15 העשב רדא ג"י ינש םויב"
רוסמל ונממ שקיב יברה .בויחב בישה אוה .בירעמ תליפת תארקל םידמוע רבכ םא ןיינעתה
לבקי הנתמה ןתונש בוקודוח ברהמ שקיב יברהש ררבתה .ןופלטב וילא רשקתיש בוקודוח ברהל
בותכה תא ךכ לע ונייצב תונתמ תלבקמ ענמיהל יברה לדתשה עודיכ=] ותנתמ רובעב םולשת
.["היחי תונתמ אנוש"

:בוקודוח ברהל יברה רסמ םירופ לש תירחש תליפת רחאל"

תוליבח םמע וחקי "ןיליפת עצבמ"ל םויב וב םיכלוהה הלאש ד"בח תדוגא יריעצל רוסמל (א"
- דחא לכ טנס 10 ינב תועבטמ ינש - "םינויבאל תונתמ"ל תועבטמ םגו תונמ יחולשמ לש
םמצעב םונתי - םיחינמה - םהש תועבטמה ןכו ןיליפתה יחינמל תונמה יחולשמ תא וקינעיו
םהיחולש ח"אצמ םירוחבה תא ןיליפתה יחינמ ושעיש ,רשפאתמ רבדה ןיא םאבו .םיינעל
.םינויבאל הניתנל

.ד"בח תונבו ישנל ףסכ רוסמל (ב"

ש"ייה קובקב תא היבגה יברה .חולשל גהונ יברהש - תונמה יחולשמ תא סינכה רנורג ברה"
,ןהכל תאז תתל :ול רמאו רנורג ברהל םרסמ ,דחיב לוכה היבגה ןכמ רחאלו ירפה תא ןכו
.בוקודוח ברהו ,ןיטיול יולה לאומש ,טניווק ןהכה והילא [םינברה] - לארשי ,יול

השמ ,ץ"כ ןהכה באז ,ןייטשדאר בייל-השמ ,ץ"כ ןהכה סחניפ-השמ םינברה וסנכנ ןכמ רחאל"
."'םינויבאל תונתמ'ל וקלחל ףסכ יברהמ לביק םהמ דחא לכו טכעה םולש רנורג

"עדי אלד דע"

:ל"נה םירופ רואית ךשמה

.ףסכה קיתרנב הליגמה תא ומע חקלו ,ותיבל יברה עסנ ךרעב 12:45 העשב"

ןגנל לחה החנמ ירחא .3:15 העשב סנכנ החנמ תליפתלו ,ותיבמ יברה רזח ךרעב 2:00 העשב"
.5:00 העשב ךרעב ותיבל עסנ בוש ."ךגחב תחמשו"

העשבו 8:00 העשב צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תרידל ולע םידחא םידיסחו ג"שרה ןכו יברה"
.רקובב 4:30 העשל בורק דע הכשמנש הכורא תודעוותהל יברה אצי 8:30

'הריזג' םע תאצל דמוע יננהש ןוויכ :רמא ןכמ רחאלו ,םירופ תיבגמ רבד לע ריכזה יברה"
קורשל ןמיס ןוגינה עצמאבו קאזאק-פאה ןגנל הוויצ ןכמ רחאל .רחא אשונב םדוק רבודי -
.(ויפב ויתועבצא יתש וחינהב)

תוחפה לכל םיכירצ תודעוותהה תא םייסל םידמועש ןוויכמש רמא הנורחא הכרב ךריבש רחאל"
דחא לכ אל ךא השולש וא םיינש םג רשפא .'עדי אלד דע' תבוח ידי רוביצה תא איצויש דחא
- "עדי אלד דע" ןיינעב בדנתי והשימ םאש רמאו ,ורובע סוכ גוזמל הוויצ ךכ-רחא .תחאו
ןפגה ירפ ארוב ךריב יברה .תוסוכ ותשש םישנא השולש ויה .תפסונ הכרב השעיו אוה לקי
.המות דע וסוכמ התשו

,ךכ לע רזח רוביצה ,תחא אבב ומצעב ןגינ ,'ישפנ ךל האמצ' ןגנל ליחתה ןכמ רחאל"
.םימעפ 'ג הז ונגינו 'ךבוט' רמא 'ךזוע' תלימ םוקמב .'וכו הינש אבב ןגינ בוש יברהו
תודעוותהה תא ,הלוכ הנשה לכ לע םירופמ וכישמיש :רמאו הנורחא הכרב ךריב ןכמ רחאל
תא אופא וחקי ,םירופ ןשושב ,רחמ הלודג תודעוותה ונגראי יאדווב ךא ,םייסל התע םידמוע
."ןייהו תונוזמה

הבחרהבו הפסוהב

:האבה העדומה םילשוריב ש"נא תסנכ יתבב המסרופ א"לשת םירופ תארקל

ךרואל ל"הצ ילייחל תונמ חולשמ ומשב רוסמל שי א"טילש ר"ומדא ק"כ תארוה יפ-לע"
םייקתי הווצמה םויק תוכזבו ,'והערל שיא' לש ןפואב וז הווצמ םייקל שי .תולובגה
."'םהיאנושב המה םידוהיה וטלשי רשא אוה ךופהנו'

(ל"ז) בובייל לארשי 'ר ח"הרה ,ח"וגאצ ר"וי רגיש ,ב"לשת רדאב 'וב ,ןכמ רחאל הנש
ל"הצ ילייחל םירופ עצבמ רבדב הארוה הלבקתנ" יכ לע חוויד ובו םיליעפל רזוח בתכמ
."הבחרהבו המיאתמ הפסוהב תויהל וילעש ,הנשה

םבלב ןתנ םילועה תא םגו

ךרכ 'ךלמ שדקמ') השודקה ונצראב ח"וגא לש 'רזוח'ב ומסרופש ב"לשת םירופ עצבמל תוארוהב
םישדחה םילועה לא (יברה תוריכזמ םשב) תדחוימ תוסחייתה םיאצומ ונא (גנ ףיעס - ג
:העדוהה ןלהל .היסורמ

המצועה אולמב

עובשה ףוסב יכ ,(ל"ז) בובייל לארשי 'ר ח"הרה ,ח"וגאצ ר"וי םסרפ ג"לשת טבשב ה"כב
:הנושל הזו ,"א"טילש ר"ומדא ק"כ תאמ תינופלט הארוה הלבקתנ" םדוקה

ןטסערג ןטימ ןוא ץראה לכב היהישו ,תוזירזבו תונקיידב םירופ עצבמ ןגראל
.[המצועה אולמב=] "םערוטש

...ריוואה ןמ םוסרפ

רזיפו ץראה ימשב סט רשא לק סוטמב שומיש השענ םינש רפסמ ךשמב יכ ןייצל ןיינעמ ,בגא
הבושת בקע ןיינעה קספנ ט"כשת תנשב םלואו .םירופה תווצמ רבדב םיזורכ םישנאה ישאר לעמ
יאדכ ןיא - (םירופד) ןוריואה" :(המ ףיעס - ג ךרכ 'ךלמ שדקמ') הנש התואב יברה לש
.םירחא םינפואב רבדה תא םסרפל לחוה זאמ ."וז הנשב

"תאש רתיבו - ד"לשת םירופיכה םוי ירחא

בר ץרמב ד"בח-תדוגא-יריעצ ולעפ הירחאלש הפוקתבו םירופיכה-םוי תמחלמ ךלהמ לכב
םע תוליעפהו ,שדוק -תבשב םירופ לח הנש התואב .םילייחה ברקב תונווגמו תונוש תורוצבו
.תדחוימ תוכרעיה הכירצה ,םהיתונחמו םהיסיסבב םילייחה

טעמ דומלל ןתינ ונממו ,םילשוריב ח"וגאצ ףינס ידי-לע םיליעפה ןיב ץפוהש 'רזוח' ןלהל
:הנש התואב תוליעפה לעתודיסחה ינייעממ


ידוקפ תשרפ


(אכ,חל) ידוקפ הלא

ךכיפלו ,ןיעה ןמ יומסה רבדב אלא הרוש הכרבה ןיאש ,(א,במ אעיצמ-אבב) םירמוא ל"זח
תא איבמ רבדה ,"השמ יפ-לע" אוה רפסמה רשאכ לבא .הכרבל עירפמ םרוג איה רפסמה תיינמ
.תלבגומ-יתלב הכרב ךישממו הניכשה תכשמה

שי םא ,לשמל ,תעדל ידכ - השודקבש רבדל וליפא לארשי תא תונמל ןיאש הכלהה תעבוק ןכל
,"השמ יפ-לע דקופ רשא" ללכב אוה הז ןיינמ םגש רמול שיו .קוספ תועצמאב אלא ,'ןיינמ'
.השמ תרותמ אוה קוספה ירהש

ךתיב אובא ךדסח בורב ינאו" אוה קוספהש אבומ י"שרל סדרפה רפסב ?םינומ קוספ הזיאב
קוספה ןכותש יפ-לע-ףא ,םלואו .םילימ רשע וב שיש ,"ךתאריב ךשדוק לכיה לא הווחתשא
תא ךרבו ךמע תא העישוה" קוספב תונמל םינורחאה תורודב וגהנ ,תסנכה-תיבל דחוימב רושק
רשאכ ,אחישמד אתבקעבש םושמ ,איה ךכל הביסהש רמול שיו ."םלועה דע םאשנו םערו ךתלחנ
אובת רבכש - "ךמע תא העישוה" איה םהלש הנושארה הלאשמהו השקבה ,דחי םישגפנ םידוהי
.הלואגה
(ג"משת ידוקפ-להקיו תשרפ תבש תחישמ)


(אכ ,חל) תודעה ןכשמ ןכשמה ידוקפ הלא

(י"שר) ןינברוח ינשב ןכשמתנש שדקמל זמר ,םימעפ ינש .ןכשמ ןכשמה

ראשנ אוה לבא ,םייוסמ ןמזל ותוא םיחקול םנמאש רבד ,ןוכשמ ןושלמ "ןכשמ" שרפמ י"שר
ורזחי ישילשה תיבה ןיינבב דימש ,הזכ ןפואב אוה שדקמה-יתב ינש ןברוחש ,ןאכמ .םלש
.םימדוקה םיתבה ינשב ויהש תולעמה לכ ןתומלשב

םהישעמב יולת חישמה תומיב אובל דיתעש המ לכש ,ךכל םג זמור "תודעה ןכשמ" יוטיבה
:תולגה תעב לארשי לש םתדובעבו

,םילגמה םה יכ ,"ידע םתא" ,(י,גמ והיעשי) ביתכדכ ,"םידע" לארשיל ארק ה"בקה
,םלוע יאבל לודגה ומש תא אירקה וניבא םהרבאש םשכ .םלועב ה"בקה תא םירפסמו 'םידיעמ'
שדקמה-תיב לעו וילעש "תודעה ןכשמ" תא (וישכע םתדובעו םהישעמב) םינוב לארשי-ינב ךכ
."לארשיב הרוש הניכשהש םלוע יאב לכל איה תודע" - (ב,בכ תבש) ארמגב ל"זח ורמא
(ו"משת ידוקפ-להקיו תשרפ תבש תחישמ)


(אכ,חל) תודעה ןכשמ ןכשמה ידוקפ הלא

ןכשמהו הלעמלש ינחורה ןכשמה - תונכשמ ינש לע זמרל אב "ןכשמ ןכשמה" לופכה ןושלה
.הטמלש ימשגה

רבדב קר תכייש 'תודע' יכ .ימשגה ןכשמה - ינשה ןכשמב אקווד הרמאנ "תודעה" הלימה
תוקולא תיארנ אל תימשגה תואיצמבש רחאמו .תודעב ךרוצ ןיא יולג רבד לע ;םלענו הסוכמ
.הניכשה תארשה התיה ימשגה ןכשמבש 'תודע'ל םיקוקז ןכל ,יוליגב
(198 'מע א ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(אכ,חל) תודעה ןכשמ

אטח ידי -לע .הרות-ןתמ תעב לארשי ולביקש (םירתכ) "םיידע"ל תזמור - "תודע" הלימה
רהמ םיידע תא לארשי -ינב ולצנתיו" ,(גל תומש) רמאנכ ,םיידע תא לארשי-ינב ודביא לגעה
םהל וכשמנו ורזחו (הבר-שרדמב אתיאדכ) ה"בקה םהל הצרתנ ןכשמה תיישע ןמזב ."ברוח
."תודעה ןכשמ" ןכשמה ארקנ הז םש-לע .םיידעה
(גלר'ב 'מע ו ךרכ הרותה-רוא)


ושע ןכ השמ תא 'ה הוויצ רשא לככ לארשי-ינב ושעיו
(בל,טל)

הקפתסה אלו (ידוקפ-להקיו תוישרפב) וילכו ןכשמה תיישע יטרפ לכ לע הרותה הרזח עודמ
?"ושע ןכ השמ תא 'ה הוויצ רשא לככ לארשי-ינב ושעיו" קוספב

תשרפ הלפכנ ,לשמל ,ןכל .רבדה תוביבח ינפמ והז ,םיוסמ ןיינע תלפוכ הרותה רשאכ אלא
תישארב י"שר) "םינב לש ןתרותמ םוקמה ינפל תובא ידבע לש ןתחיש הפי" יכ ,הרותב רזעילא
ךכ םושמש דע ,לארשי -ינבל ביבחו רקי הכ היה ,הניכשה תארשה םוקמ ,ןכשמה .(במ,דכ
.ויטרפ לכ םג ולפכנ
(458 'מע זט ךרכ תוחיש-יטוקיל)

* * *

ןכשמה לעו ,הווצתו המורת תוישרפב רפוסמ ,"השמ תא 'ה הוויצ רשא" ןכשמה לע :דועו
ןכשמ - "תונכשמ"ה ינשל םיזמרמ הלא .ידוקפ-להקיו תוישרפב רפוסמ "לארשי-ינב" ושעש
ןכשמהו ;הלעמלש ןכשמה ,ינחור ןכשמ אוה השמל ה"בקה הארהש ןכשמה .ימשג ןכשמו ינחור
.ימשג ןכשמ היה לארשי-ינב ושעש

תוישרפב ולפכנו ורזח ,הווצתו המורת תוישרפב ןכשמה יטרפ לכ ורמאנ רבכש ףא ,ןכל
."הנוש" ןכשמב השעמל רבודמ תוישרפהמ תחא לכב יכ ,ידוקפו להקיו
(196 'מע א ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(בכ,חל) השמ תא 'ה הוויצ רשא לכ תא השע . . לאלצבו

ח"י דגנכ ןה הרשע-הנומש תליפתבש תוכרבה ח"יש אבומ (ג"ה ד"פ תוכרב) ימלשוריב
ףוסל דע (גכ קוספ) "באילהא ותאו"מ ,ונתשרפב םיעיפומה ("'ה הוויצ רשאכ") םייוויצה
לאלצב קר וב רכזנש רחאמ ,ןיינמה ןמ ונניא הז קוספב רומאה "'ה הוויצ רשא" לבא .השרפה
.באילהא אלב

תא קרו ךא םינומ עודמ (ב ?ןכשמה ןיבל הליפתה תוכרב ןיב רשקה והמ (א :ןיבהל שיו
?באילהא םג םהב רכזנש םיקוספה

רתויב םיתוחנה םירבדה ךוכיזו רוריב :אוה דח - הליפתה ןיינע ןכותו ןכשמה ןכות :אלא
תארשהל םוקמ השענ םדי-לעש םיימשג םירמוחמ הנבנ ןכשמה .הניכשה תארשהל ןכשמ םתכיפהו
םלוס" תניחבב איה הליפתהש עודיכ ,הלעמל םייצרא םיניינע הלעמ איה ףא הליפתה .הניכשה
."המימשה עיגמ ושארו (םייצרא םיניינע) הצרא בצומ

תא םג תולעהל הילע ןכ ,םלועה לש הכומנה תוירמוחה תא תולעהל הניינע הליפתש םשכ
ורכזנ םהבש םיבותכהמ קר םייוויצה ח"י תא םינומ ןכל .שפנבש םיתוחנהו םינותחתה םיקלחה
םידוריה םיטבשהמ באילהא וליאו ,םיטבשה ילודגמ היה לאלצבש יפל ,באילהא ןהו לאלצב ןה
םג אלא שפנבש 'לאלצב'ה תא קר אל תולעהל הניינע הליפתה ,רומאכו .(דל,הל תומש י"שר)
.הבש 'באילהא'ה תא
(199 'מע א ךרכ תוחיש-יטוקיל)

שדוק תרגיא


"םהל ךפהנ רשא שדוחה"


םירופ לח זאש ,ה"לשת רדא שדוח-שארמ ,יטרפ-יללכ בתכמ
הכ דע םסרפתנ םרט בתכמה * וז הנשבכ תועיבק התואבעובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


ידוקפ תשרפ שדוק תבש
ינש-רדאב 'ד

ראש םויסב ןכו) תומש רפס לכ תא םייסמה ,השרפה לש ןורחאה קוספה תאירק ןמזב :תירחש
קזח קזח" :ארוקה וירחאו ,רוביצה לכ רמוא רפסה םויסב .1דומעל גוהנ ,(הרות ישמוח
.3תאז רמוא הרותל הלועה םגו ,2"קזחתנו

.4(אכ,ח-אנ,ז א-םיכלמ) "הכאלמה לכ םלשתו" :הרטפה

לכו ותיב-ינבו ומצע תא קזחל לארשימ דחאו דחא לכ ךירצ - 'קזח תבש'ב ונדמועב"
. . תדחוימ תודעוותה םע הז רשקל יאדכו . . תודהי יניינע לכב . . ותביבסב םיאצמנה
יאדוובו ,'אבר אשודיק' םיאבגה םיניכמ קזח תבשבש ,לארשיב תושודק תוליהק המכב גהנמהכ
תוטלחה תלבק םגו) הרות ירבד תרימאב ופיסוי הבש - תומוקמה לכב הז גהנמ ושדחיו וקזחי
.5הרות לש הרמגל החמשהב ופיסויו ,(. . תובוט
חול האר - קוספה תאירק תא בטיה עמשי רוביצהש ידכ ,קוספה תליחת ינפל אעמיק קיספי ארוקהש יוצר (1
.'ותעב רבד'

.(יחיו פ"ש) גפר ןויליג 'תורשקתה'ב טרופמב ונייוצ תורוקמה (2

'יח ןייעמ' 'סב (בי,י ב -לאומשב קוספל םאתהב ,הארנכ) דקונש יפכ אלו ,(יריצב 'ז) 'קזחתנו' רמול גוהנ
.(חתפב 'ז) 'קזחתנו' :151 'מע ,תישארב

בישח אל - 'קזחתנו קזח קזח' הרותל הלועה תרימא" :די 'מע ד"ח ק"גאבו .31 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס (3
איה ונלש אחסונ יכ ,רמוא אוה םגו ,(ט"ס ז"סקס ז"הדא ע"וש האר) םויסה תאירקל ךייש אוה יכ ,קספה
.ל"נה ןויליגב טרופמב הארו .ל"כע ,"'קזחתנו'

.33 'מע םיגהנמה-רפס (4

.ש"ייע ,233 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפס (5


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il