- ה"צר - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה ינש רדאב 'י * ארקיו 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
תודיסחה ינייעממ הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול החמשב םיברמ


ןאכ שקה םימדוק תונוילגלתוכלמ רבד


אלד דע" - קלמע תייחמל ךרדה
!"עדי


- רודיהב תווצמ םייקמו הרותב קסועה לארשיב לודג וליפא
ןפואב ותואיצמ תא לטבל ךירצ - "המוח תופקומה םיכרכ"
ירע" - השודקה תמוחב ףקומ וניאש ימו * "עדי אלד דע"ד
דחא םויב םידקמ ,תוקולא יניינעל ךייש לבא - "תוזרפה
לבא ,תוקולא םיגישמ םניא םמצעבש ימ וליאו * ד"יל
םימידקמ - "םירפכה ינב" - םיגישמש ימל םיעייסמו םירושק
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * ףסונ םויב הדובעה- ק"הלב תוחנה דעו תכירעב ,ןושאר םוסרפב שגומ -


:םיבוט-םימיה ראשב וניאש ,וכופיהו רבד וניצמ םירופב

:םמשב שגדומכ ,בוט-םוי לכל עובק ןמז ונשי - ןמזה ןיינע םע םירושקה םיבוט-םימיה לכב
-ינב לכש ,חספה גחד בוט-םויה ומכו ,לארשי-ינב לכ לצא הווש םנמז ירה - םיבוט-םימי
.ןמז ותואב הז בוט-םוי םיגגוח לארשי

,הזה ןמזבכ וא ,אמויד אקיפס דצמ ,תויולג לש ינש בוט םוי םג םישוע ץראל-ץוחב קרו -
.1ונידיב וניתובא גהנמ דצמ

בירקהל לוכי וניאש הקוחר ךרדב וא אמט היהש ימ לש דחוימ הרקמ ונשי רשאכ הז ךרד-לעו
אוה הז ןיינע ,ןכ-יפ -לע-ףא לבא .2רייאב ד"יב חספה תא בירקמ יזא ,"ודעומב" חספה תא
- הצמ תליכאו ץמח רוסיא ,חספה גח יניינע ראשל עגונב ןכ-ןיאש-המ ,חספ ןברקל עגונב קר
.לארשי -ינב לכ םע דחי חספה ימי תעבש תא אוה םג גגוח

:םירופה ימי - הז טרפב ללכה ןמ אצויש דחא ןיינע ונשי ךא

םוי תא םישוע תוזרפה ירעב םיבשויה םידוהיהש ןפואב הליחתכלמ ועבקנ םירופה ימי
.3רשע-השמח םוי תא םישוע ,ןשוש ומכ ,המוח תופקומ םירעב םיבשויש םידוהיהו ,רשע-העברא
ןכו ,המוח תופקומ םירעב םירופ וניא - תוזרפה ירעב םירופ אוהש הז םויש ,ונייהו
.תוזרפה ירעב םירופ וניא ,המוח תופקומ םירעב םירופ אוהש הז םויש ,ךדיאל

םירפכ"ש - ס"שה ןמז תלחתהו הנשמה ןמזב קוליח דוע ףסותינ ,הז קוליחב יד אל םאו
,(הנשה תועיבקל םאתהב - ג"יב וא ב"יב א"יב) 4"הסינכה םויל (הליגמה תאירק) םימידקמ
."םהל ונקית הברה םינמז" ,"םהינמזב הלאה םירופה ימי תא םייקל" ,בותכש הממ ודמלש יפכ

,*4"םיכרכבש םהיחאל ןוזמו םימ וקפסיש ידכ" "הסינכה םויל םימידקמ םירפכ"ש ףאו]
ףוס-לכ-ףוס ירה ,םיכרכבש םהיחא לש םירופהל םג תוכייש םהל שי הז ידי-לעש ,ונייה
.[הנוש ןמזב םירופה יניינע םלצא םישענ

,"תודוגא תודוגא ושעת אל ,6ודדוגתת אל ןאכ ירקיא" 5ארמגב הז לע ורמאש ,ךכ ידכ דעו
,ד"יב תולודג תורייעו ,הסינכ םויב הליגמה תא םירפכ ןירוקשכ תורות 'ב ןיגהונכ הארנד"
אירטו-אלקשהכ) לוח םיגהונ הלאש ןמזב םירופ םישוע הלא ירהש ,7"ו"טב המוח םיפקומו
.(8םינושארב

דצמש ,ונייה ,םוקמב דרויו ךשמנ ןמזהש ןפואב ןמזה תלבגהב םה םירופה ימיש ,אצמנו
הז ןמז םא - ןמזב יוניש השענ ,םירפכ וא המוח תופקומ םירע ,תוזרפה ירע ,םוקמה ייוניש
.לוח םוי וא םירופ אוה

םתכלהכ םירופה יניד םויק ירהש ,ירמגל ןמזהמ הלעמל אוה םירופה ןיינע - אסיג ךדיאלו
,"עדי אל"ד בצמו דמעמב אצמנ םדאה רשאכו ,"עדי אלד דע" לש בצמו דמעמב תויהל בייחמ
.ןמזל אלו םוקמל אל ךייש וניא יזא

הגירדמב ןמז םע רושק הז ירה ,אסיג דחמ :ירמגל םיכפה ינש םנשי םירופה ימיבש ,אצמנו
םינמזה לכב ,אסיג ךדיאלו ;םוקמה ייוניש יפל הנתשמ ןמזהש ךכ ידכ דע ,הנותחת רתויה
ךירצ - םימידקמש םירפכב ןהו ,המוח תופקומ םירעב ןה ,םיזרפה ירעב ןה - תומוקמהו
דעו ,ןמזהו םוקמה תולבגהמ ירמגל האיצי ,ונייה ,"עדי אלד דע" לש בצמו דמעמ תויהל
.לכשהמ הלעמל

:הזמ הארוההו

לכ ךשמבש ,שפנ-תוריסמד הדובעה אוה - םירופד סנהל וכז ודי-לעש - םירופ לש וניינע
העונתב ,םישנו ףט ןקז דעו רענמ ,לארשי-ינב לכ ודמע (הריזגה הלטבש םדוק) הלוכ הנשה
אל 'יה ,"םידוהיה לכ תא דבאלו גורהל דימשהל" הריזגה תמייקש םעדויב ,שפנ-תוריסמ לש
.9היהת

םשב 10ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכ - לארשי-ינב לכ לצא היה שפנ-תוריסמה ןיינע :רמולכ
וא ועדי אלש הלא לע םג יאקש ,ן"ידוי ינשב "םיידוהי" 11בותכש המ שוריפב קדצ-חמצה
םהילע םגש םשכו ,תודהיה תדוקנ הנשי םלצא םג ירהש ,םידוהי םהש ללכ תעדל וצר אל וליפא
לכ לצא שפנ-תוריסמה תעונת םג התיה ךכ ,"םידוהיה לכ תא 'וג דימשהל" ,ןמה תריזג הלח
.ל"חר ,תודהי םע ותוכייש רבד-לע תעדל הצר אלש ,םילקבש לק וליפא ,םידוהיה

-םויב ומכ ,הנשב םידחוימ םינמזב קר אל םלצא היה שפנ-תוריסמה ןיינעש ,תאז דועו
דמוע םילקבש לק וליפא הליענ תעבש 12יעצמאה ר"ומדא בתוכש ומכ) הליענ תעב םירופיכה
ןה ,הלוכ הנשה לכב ,לוחה תומיב םג אלא ,בוט-םויו תבשב וא ,(שפנ-תוריסמ לש העונתב
.הלוכ הנשה ךשמבש םיבצמה ייוניש לכב ,ףרוחב ןהו ץיקב

אלד דע" - םוקמו ןמז לש תולבגהמ ירמגל האיצי לש ןפואב אוה םירופד ןיינעהש והזו
:לארשי-ינב לכ םיווש הזבש - "עדי

ןיאו הזל הז המוד םתעד ןיא" ירה - הגשהו הנבה ,העידי לש ןיינע תודוא רבודמ רשאכ
רושק וניאש ןיינע ,ונייה ,"עדי אל" תודוא רבודמ רשאכ לבא ;13"הזל הז םימוד ןהיפוצרפ
הדידמ לכמ האיצי אוה שרדנש ידיחיה ןיינעה ,הברדאו ,הגשהו הנבה לש הלבגהו הדידמ םע
.לארשי-ינב לכ םיווש הזב ירה - הלבגהו

:"הזה ןמזב" םג תויהל ךירצ ךכ - "םהה םימיב" היהש םשכו

זאש ,םטושפכ ףוגהו שפנה תריסמ שרודש דחוימ בצמו ןמזב קר אל אוה שפנ-תוריסמה ןיינע
וליפא שפנ-תוריסמ לש העונתב דומעל לארשימ דחאו דחא לכבש תימינפה הדוקנה תררועתמ
לעו םהילע םידוהיה ולביקו ומייק" :הליגמב רמאנש יפכ - אלא ,לוח לש ןיינעבו לוח םויב
םירופה תרגיא"ו ,16"תאזה תרגיאה" ,15"'וג םירפס חלשיו" ,14"רודו רוד לכב 'וג םערז
,ונייה ,18"תורודל ינובתיכ" רתסא לש התשקב תא ולביק לארשי-ינבו ,17"תינשה תאזה
םישנא ,לארשימ דחאו דחא לכ לש וחוכב היהיש ,ותוימינפב לארשימ דחאו דחא לכב "ובתיכ"ש
-תוריסמ לש העונתב דומעלו ,ןמזה ןמ הלעמלו םוקמה ןמ הלעמל תולעתהל ,ןקזו רענ םישנו
םוקמבו ,בוט-םויו תבש אל וליפאו ,הליענ תעב םירופיכה-םוי וניאש ןמזב םג - לעופב שפנ
.19"ךיכרד לכב" ,ותייתשו ותליכא תעשב וא ,בוחרב ותכלב אלא ,הבישי וא תסנכ-תיב וניאש

:"םהה םימיב" בצמו דמעמה יבגל "הזה ןמזב" יוליע שי - הברדאו

לארשי-ינב תא ררועל ידכ ןמהל התניתנו שורושחא לש תעבטה תרסהב ךרוצ היה - םהה םימיב
םיאיבנ הנומשו םיעבראמ רתוי תעבט תרסה הלודג" *19ארמגה ירבדכ ,שפנ-תוריסמ לש העונתל
ןתריזחה תעבט תרסה וליאו ,בטומל םוריזחה אל ןלוכש ,לארשיל ןהל ואבנתנש תואיבנ עבשו
."בטומל

בצמו דמעמב ותויהב שפנ-תוריסמ לש העונתב דומעל ידוהי לש וחוכב - הזה ןמזב וליאו
ותוארב ,ןכ -יפ-לע-ףאו ,יחיוור ינוזמו ייח ,ינב ,הבחרהב ויכרצ לכ ול ןתונ ה"בקהש
ותכלב ,ותייתשבו ותליכאב ,ויניינע עצמאב ותויהב םג הנה ...ומע קחשמ ערה-רציהש
וליפא קסעתמשכ ,ודרשמב ,(הנידמה ןושלב - "באשזד ןייז ףיוא") ותרשמ לע ותויהב ,בוחרב
,20"ודבלמ דוע ןיא"ש עתפל ("ןאט פאכ א ךיז") רכזיהל אוה לוכי - ידוהי-וניא םע
אגרדל דע ,לעופב ןמוזמו ןכומש ,ונייה ,לעופב שפנ-תוריסמ לש העונתב ומצע תא דימעהלו
ה"בקה ןוצר םייקלו ,םירפוס ירבד לש לק קודקד לע וליפא רובעל אלש ,לעופד הנותחת יכה
הרשמה םע רושקה רחא ןיינע וא ,רחסמ לש ןיינעב רביד דחא עגר ינפלש ףא - םיטרפה לכב
.הב קסועש

לש וזכ תוררועתהב דומעי ליגר םוקמבו ליגר ןמזבש ןכתייה ,ללכ ולצא אלפ הז ןיאו
אוהש םירופד חוכ-תניתנה יהוזש ןוויכ - םירופיכה-םויב ידוהי דמועש יפכ שפנ-תוריסמ
םירופכה םויש (22תודיסחב ראובמו) 21רהוז ינוקיתב אתיאדכ ,םירופיכה-םוימ רתוי הלענ
ף"כב אלא הניא םירופיכה-םויד שפנ-תוריסמה תעונתש ,ונייה ,ןוימדה ף"כב ,"םירופכ" אוה
-םויבכ) םייוניע ול ןיאש בצמו דמעמב ותויהב ,םירופד שפנ-תוריסמה תעונת יבגל ןוימדה
שיו ,תותשלו לוכאל הווצמ ,הברדא אלא ,תותשלו לוכאל ול רתומש דבלב וז אלו ,(םירופיכה
שיא תונמ חולשמ" ,וריבח רובע םג אלא ,ורובע קר אל קיפסמש ןפואב הבחרהב ויכרצ לכ ול
;שפנ-תוריסמ לש העונתב אוה דמוע ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,23"םינויבאל תונתמו והערל

ינוזמו ייח ,ינב ,הבחרה לש בצמו דמעמב - הזה ןמזב שפנ-תוריסמה תלעמ איה הז ךרד-לעו
.יחיוור

לכב ,םוקמו ןמזד הלבגהו הדידממ הלעמל איה שפנ-תוריסמה תעונתש יפ-לע-ףא ,הנהו
םוקמו םוקמ לכב שפנ -תוריסמה תעונת האב הז םע דחיב ,ירה ,הוושב תומוקמה לכבו םינמזה
.םירפכו םיזרפה ירע ,המוח םיפקומה םיכרכ ןיב קוליחה ןכות והזש - וניינע יפל

:םירבדה רואיבו

,24"שא תמוח 'וג הל היהא ינא"ד ןיינעה וב שיש םוקמ לע הרומ - המוח םיפקומה םיכרכ
ךכ ,ביבסמ ותוא הפיקמש המוחה ידי-לע הלבגה וב שיש הזכ םוקמב םייחו םיאצמנש ,ונייה
.ערה-רציה ינפמ דחפל םיכירצ אלש בושחל םילוכיש

,ןמה לש ותואיצמ תא לטבל - םירופד ןיינעה תויהל ךירצ הזכ םוקמב םגש םירמוא הז לעו
:"עדי אלד דע . . ימוסבל"ד הדובעה ידי-לע ,25קלמע לש וערזמ

("ןפאכניירא ךיז") רודחל אוה לוכי ,אלימבו ,26םעט ילב הוואג אוה קלמע לש וניינע
.המוח ףקומ ךרכב בשויש לארשיב לודג לצא וליפא ל"חר

וניאש ןוויכד ,רתוי הלודג איה (קלמע לש ותרידחמ) הנכסה לארשיב לודג לצא - הברדאו
:הרות יפ -לע הוואג-לעב תויהל לוכיש בושחל לולע ,ןורסיח םוש ומצעב אוצמל לוכי

,דומלל עדוי ירהש ,"תואיצמ" יאדווב אוהש בישמ - "תואיצמ" אוה םא ותוא םילאוש רשאכ
;רודיהב תווצמ םייקמו יעבדכ ללפתמ

-קספהש היאר ול שיו ,לארשיב םיניד קסופ אוהש בישמ - "םכח" אוה םא ותוא םילאוש רשאכ
ולבקתנש םיניד יקספש 27טפשמ-ןשוח ךורע-ןחלושב וניצמ ירהש ,ותימאל תמאב אוה ןיד
המכ ידי-לע לבקתנ ולש ןיד -קספהש הכזש ןוויכו ,"הנשמ רבד" לש ףקות םהל שי לארשיב
שמיש"ש בצמו דמעמב אוה ירה אלימבו !וירבד לע הלעמל ומיכסהש היאר ול שי ,לארשימ המכו
..."רומג קידצ" אוהש תויאר ול שי - 28"יקודצ השענ"ש דע "הנש םינומש הלודג הנוהכב

תרמוא הרותהש בישמ - הזה ליחה תא ול השע ודי םצועו וחוכ םא ותוא םילאוש רשאכו
ותריחבב אוה ,ןכ -םאו ,29"םייחב תרחבו 'וגו בוטה תאו םייחה תא 'וג ךינפל יתתנ"
ןוויכו ,30"הזה ליחה תא יל השע ידי םצועו יחוכ" ,אלימבו ,בוטה ךרדב רחב תישפוחה
.הוואג-לעב תויהל לוכי הרות יפ-לע ירה ,ןכש

ומצע תא סופתי ,ןנובתי רשאכ ,ןכש ,קלמע לש וניינע איה וז הוואגש איה תמאה ירהו
!םעט ילב הואג יהוזש ("ןפאכ ךיז טעוו רע")

תישאר" אוה אלא ,ומצעל קר וניא קלמע ירה - קלמעל םוקמ םינתונ רשאכש עדיל ךירצו
,תוער תודימ עבש םיכשמנ םהמו ,תובוט אל תודימ עבשה לכ םיאב ונממש ,ונייה ,31"םיוג
ליחתמ הז לכו .ןוילעה ןוצרה ךפיהו הרותה ךפיה ,לעופב השעמב םג ךשמנ שפנבש תודימהמו
הזמו ,"הזה ליחה תא יל השע ידי םצועו יחוכ"ש הבשחמל םוקמ ןתונש - 32"טחמ לש ודוח"מ
.ל"חר ויתוחוכ לכ תא דבאמש - "דבאלו גורהל דימשהל" הריזגה ךכ-רחא אובל הלוכי

לש סוקסיד אלמתנ ובש ,רשע-השמח םוי אובב הנה ,המוח ףקומ ךרכב אצמנש יפ-לע-ףא ,ןכלו
,יולימה תילכתב ולצא ריאמ יקולאה רואהש בצמו דמעמ לע הרומש ,(33שרדמה ןושלכ) הנבל
ימוסבל"ו ,השודקד תעדה תלבגהמ תאצל ,"עדי אלד דע"ד ןיינעה ומצעב לועפל ךירצ
.ותואיצמ לע ירמגל חוכשל ,"אירופב

:קלמעמ רטפיהל הדיחיה ךרדה יהוזו

ןיינע ידי-לע אקווד אלא ,"עדי" ,הגשהו הנבה לש ןיינע ידי-לע הניא קלמעב המחלמה
קלמעב םחליהל ידכש ,ונייה ,"קלמעב םחליה אצו םישנא ונל רחב" 34בותכש ומכ - לוטיבה
,רשא ,(אטח יאריו םירובג - 36שרדמה ירבדמ י"שרפ ךרד -לע) 35"השמ ישנא" תויהל םיכירצ
דואמ וינע" היה ,לארשי-ינב לכל 37"'וכ הרסמו יניסמ הרות לביק"ש ותלעמ לדוג תורמל
ךפיה) ללכ ומצעל תואיצמ היה אלש ,39"המ ונחנו" רמאו ,38"המדאה ינפ לע רשא םדאה לכמ
םע תורשקתהה ידי-לע אקוודו ,("הזה ליחה תא יל השע ידי םצועו יחוכ"ד שגרההמ תילכתב
.קלמעב םחליהלו תאצל םילוכי ,"המ ונחנו" ,לוטיבה תעונת

:םניינע יפל - םירפכהו תוזרפה ירעל עגונב הז ךרד-לעו

,תוקולא יניינעל תוכיישש - תיקולאה שפנ - לארשי ינב לש בשומ םוקמ ןה תוזרפה ירע
דמעמל ןיידע םיכייש םניא תוזרפה ירעב םיבשויה הנה ,המוח תופקומ ןניאש ןוויכ ,לבא
"ברע"ד בצמו דמעמה םלצא ךייש ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,(רשע-השמח םוי) הנבלה יולימ לש בצמו
דע"ד שפנ-תוריסמה תעונת םמצעב לועפל םה םיכירצ זאו ,(רשע-העברא םוי) הנבלה יולימ
."עדי אלד

םיעדוי םניא םמצע םה לבא ,םיכרכבש םהיחאל ןוזמו םימ םיקפסמ קר םהש ,םירפכה ינבו
תא הארש ךרכ ןב ןיבש קוליחה 40ארמגב וניצמש ךרד-לע - םיכרכה ינב ומכ תוקולא יניינע
םלצא הנה - רתויב לודג שודיחל תוקולא לש ןיינע לכ בשחנ רפכ ןב לצאש ,רפכ ןבל ךלמה
.'וכו א"יב ,ןכל םדוקמ דוע "עדי אלד דע"ד הדובעה הליחתמ

קוליחהו ,"עדי אלד דע"ד הדובעה תויהל הכירצ לארשי-ינב לש םיגוסה לכ לצאש ,אצמנו
.הז (בצמו) םויב ותדובע ליחתמ ינשהו ,הז (בצמו) םויב ותדובע ליחתמ דחאש אלא וניא

א"יב) הסינכה םויל ןימידקמ םירפכש) הליגמה תאירקב םיקוליחהש אישוקה םג תצרותמ הזבו
אל" םושמ םהב שי (ו"טב המוח תופקומו ,ד"יב ןירוק תולודג תורייעו םיכרכ ,(ג"יו ב"י
:(א"ס ל"נכ) "תודוגא תודוגא ושעת אל ,ודדוגתת

,ןידכ אלש השוע ינולפש םירמואשכ קר ךייש "ודדוגתת אל"ד ןיינעהש 41םינושארב ראובמ
םירובס ו"טב םירופ םישועש המוח תופקומ םירעב םירדה םג ירה ,ןדיד-ןודנב ןכ-ןיאש-המ
תולודג תורייעו םיכרכה ינבו ,ד"יב םירופ תושעל םיכירצ תולודג תורייעו םיכרכה ינבש
אל ןכלו ,(ג"יבו ב"יב א"יב) הסינכה םויל םידקהל םיכירצ םירפכה ינבש םה םג םירובס
.תודוגא תודוגא בישח

ירעב רדש ימ ונשיש עדוי ,המוח ףקומ ךרכ ןב ותויהל ,תילכתב םלש אוהש ימ םג :רמולכ
ינב םנשיש עדוי תוזרפה ירעב רדה ןכ ומכו ,הז ינפל ותדובע ליחתהל חרכומ אוהש תוזרפה
.הז ינפל ףסונ ןמז ךשמ אוהש ,הסינכה םויב םתדובע ליחתהל םיכירצש םירפכה

ןיב עויסו תודחאתה לש ןפואב ,הברדא אלא ,"תודוגא תודוגא" לש ןפואב הז ןיא ,אלימבו
חוכ ןתונ ,ו"טב םירופ השועש המוח ףקומה ךרכ ןבש ,ונייה ,לארשי-ינבד םיגוסה לכ
םישועש םירפכה ינבל עגונב הז ךרד-לעו ,םירפכו תולודג תורייעו םיכרכ לש םירופהב
םיכרכה לש םירופה ימי ליבשב םיכרכבש םהיחאל ןוזמו םימ םיקפסמש ,הסינכה םויב םירופ
.המוח תופקומו ,תולודג תורייעו

:תיטרפה ותדובעב לארשימ דחאו דחא לכל עגונב הז ךרד-לעו

,ל"חר םילטב םירבד רבדמש העשב ,רחסמב קסעה תעשב קר אל תויהל הכירצ קלמעמ תוריהזה
,המוח ףקומ ךרכב אצמנ רשאכ םג אלא ,שרדמה-תיבו תסנכה-תיבל ץוחמש םוקמב אצמנשכ וא
.הרותה דומילו הלפתה תעשבו

ערה-רצי לש ותנמוא ךכ"ו ,םורעו םכח ,42ותכאלמב ןמוא אוה ערה-רציהש עדיל םיכירצ
ישמ לש אלטציאב ערה-רציה שבלתמ םימעפלש ויבא םשב 44ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכו ,43"'וכו
ימכ ,ונייה ,ישמ לש אלטציא שבולש ימל םיאתמה ןפואב רבדמו ,("עציפוז ענעדייז א ןיא")
...המוח ףקומ ךרכב אצמנש

הגהנהה ידי-לע אקווד אלא ,הגשהו הנבה לש ןיינע ידי-לע אל - איה הזל הצעה ,רומאכו
לע רשא םדאה לכמ וינע" היהש השמ תמגודב ,"המ ונחנו" ,לוטיב לש ןפואב ,"השמ ישנא"ד
,ףסונ הבישי-שאר יפלכ קר אל תויהל ךירצ הוונעהו לוטיבה ןיינעש ,ונייה ,"המדאה ינפ
לכ :"המדאה ינפ לע רשא םדאה לכ" יפלכ אלא ,ףסונ הלפתב ךיראמ וא ףסונ ןואג ,ףסונ בר
הז ידוהי היה וליאש ךכב קפס ול ןיאו ,ויבגל הלעמ ול שיש דימ האור - וב שגופש ידוהי
.45ונממ רתוי הברה לעופ היה ,ול ונתינש הלעמלמ רזעהו תוחוכה תא לבקמ

תעונת ידי -לע קלמעד תואיצמה תא לטבל - םירופה ימימ םיחקולש תוררועתהה יהוזו
,"המ ונחנו"ד לוטיבה

ימיד החמשה תא םיכישממו ,"עדי אלד דע"ד ןפואב םירופד החמשה תא םיגגוח הז ידי-לעו
ימעמ םיברו" ,"אוה ךופהנו" השענ םיאבש םוקמ לכבש - תומוקמה לכו םינמזה לכ לע םירופה
ידכ ךירצ ידוהיש םיניינעה לכש ,ונייה ,"םהילע םידוהיה דחפ לפנ יכ םידהייתמ ץראה
טינ ךאנ ןענייז ייז") םיידוהי םניא ןיידעש הלא םיניינע םג ,ידוהיכ וייח תויחל לכויש
תא שמשל ,ותאירב תילכתב ול םירזועו ,("שידיא ןרעוו ייז") םידהייתמ םה ירה ("שידיא
46"'וג יתתנ ןמה תיב" וליפאש דעו ,םירתסההו תומלעהה לכ םילטבתמש יאדוובו ,ונוק
.ונוצרכ וב תושעל

בצמו דמעמב םיאצמנ הז ינפלש עגרבש יפ-לע-ףא ,ןכש - המילשה הלואגה האב דימו ףכיתו
השענ דחא עגרבש ןפואב איה םירופד הדובעה תוללכ ,ירה ,"ןנא שורושחא ידבע יתכא"ש
ןיב ,רשא ,47"הנשיחא התעב"ד ןיינעה םג ךפהתמ ןכ ומכו ,הצקה לא הצקה ןמ "אוה ךופהנו"
,"הנשיחא"ד ןפואב השענ הז ירה ,"התעב"ד ןפואב וא "הנשיחא"ד ןפואב הלחתהה היהת םא
.48"ןיע ףרהכ - המילש הלואג - 'יוה תעושת" האבש
התריסמו החישה תכירע לע ק"הלב תוחנה דעוול ונתדות .הגומ-יתלב - ו"טשת'ה םירופ תודעוותהמ)
(םוסרפל

.ה"ה ה"פ .א"יה ג"פ ח"הודיק 'לה ם"במר (1

.ךליאו י,ט ךתולעהב (2

.ךליאו זי,ט רתסא (3

.הליגמ 'סמ שיר (4

.טכקת ס"וס ח"וא (4*

.ב,גי תומבי (5

.א,די האר 'פ (6

.םש תומבי י"שרפ (7

.דועו .םש תומביו הליגמ א"בטיר .הליגמ שיר ן"ר .א,די םש - ןנירמא יכ ה"דות האר (8

.ב,טצ .א,זצ .ב,אצ א"גמ א"ות האר (9

- םחנמ-תרות) ד"ס ב"ישת םירופ תחיש םג הארו .(82 'מע ב"שת ש"הס) ו"ס ב"שת םירופ תחיש (10
.נ"שו .(24 'מע ה"ח תויודעוותה

.(45 'מע שיר ה"שת ש"הס) ה"ס ג"שת םירופ תחיש האר (11

.נ"שו .נק מע םיסרטנוק יעצמאה ר"ומדא ירמאמ האר (12

.א"ער,חנ תוכרב (13

.ח-זכ,ט רתסא (14

.ל,םש (15

.וכ,םש (16

.טכ,םש (17

.א,ז הליגמ (18

.ג"פס תועד 'לה ם"במר הארו .ו,ג ילשמ (19

.א,די הליגמ (19*

.הל,ד ןנחתאו (20

.(ב,זנ) א"כת (21

.מ"כבו .א,אכק .ד,הצ .ד,בצ א"גמ א"ות (22

.בכ,ט רתסא (23

.ט,ב הירכז (24

.החישה ףוגב ד"יס ןמקל האר (25

.ז"צפ תוכלמ שובל ואיבי ה"ד םירופה רעש הרוא-ירעש .ךליאו ב,הפ .ד"עס,גפ הוצת א"ות האר (26

.נ"שו .ב"פר ז"הדאל ת"ת 'לה הארו .ה"כסר (27

.א,טכ תוכרב (28

.טי-וט,ל םיבצנ (29

.זי,ח בקע (30

.מ"כבו .א,טצ .א,הצ א"גמ א"ות הארו .כ,דכ קלב (31

.ב,ה"פ ר"שהש - ל"זח ןושל ד"ע (32

.וכ,ו"טפ ר"ומש (33

.ט,זי חלשב (34

.מ"כבו .ב,גפ א"ות (35

.ו"כפס ר"ומש (36

.א"פר תובא (37

.ג,בי ךתולעהב (38

.ח-ז,זט חלשב (39

.ב,גי הגיגח (40

.8 הרעהבש א"בטיר (41

.119 'מע ץ"רת ש"הס .ךליאו א,חיש ב"ח ד"וקל האר (42

.ב,הק תבש (43

'מע ה"פרת ש"הס .דצש 'מע י"ח .(ןויס גכ "םוי םויה"ב קתענ) זס 'מע ד"ח ולש שדוק-תורגיא םג האר (44
.83

.נ"שו .נק 'מע ב"ח טקולמ מ"הס םג האר (45

.ז,ח רתסא (46

.ךליאו ד"צפ תוכלמ שובל ואיבי ה"ד םירופה רעש הרוא-ירעש .א,חצ ןירדהנס הארו .בכ,ס היעשי (47

'מע (י"שת םילשורי) הדוהיל -החנמ .וס ;אנ ;במ 'ע 'ג ךרכ (ה"שת םילשורי) תבש תורנב ןייוצמהב האר (48
.27-8


חוכה ותוימינפב היהי לארשימ דחאו דחא לכבש - "תורודל ינובתיכ"
לעופב שפנ-תוריסמ לש העונתב דומעלו ןמזהו םוקמהמ הלעמל תולעתהל

וליפא ,ודרשמב ותויהב ,בוחרב ותכלב ,ותייתשבו ותליכאב םג
דוע ןיא"ש עתפל רכזיהל אוה לוכי - ידוהי -וניא םע קסעתמשכ
"ודבלמ

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


ף"לאב תוגרד 'ג


?הלואגל הלוג םיכפוה דציכ

ף"לא (א) :םישוריפ המכ םנשי - ("הלוג" יבגל) "הלואג" (הלימ)ב תפסותימש - ף"לא תואב
.הניב ךפלאא המכח ךפלאא ,דומילו אנפלוא ןושלמ ף"לא (ב) .םלוע לש ופולא ,ףולא ןושלמ
.אלפ תויתוא ף"לא (ג)

:םיבלשו תוגרד ,םיניינע השולש תוללכב םנשי הלואגל ("הלוג") תולג ךופהלד הדובעב
שי לבא םלועמ הלעמלש תוקולא יוליג .(םלוע לש ופולא) םלועל ךרעבו ךותב תוקולא יוליג
תוקולא יוליג .(אנפלוא) םלועל המדקש הרות ידי-לע - דחוימבו ,םלועל סחיו ךרע הזיא ול
ולגתיש הרותבש תואלפנה ידי-לע - דחוימבו ,לדבומו אלפומ ןפואב ,םלועמ ירמגל הלעמלש
.(אלפ) המלשהו תיתימאה הלואגב

,םלוע לש ופולאד ף"לאה תא (תולגב-) םלועה יניינע לכב םילגמש ךכב אטבתמ ןושארה רבדה
- רתסהו םלעה ןושלמ םלוע - םלועה :םלועבו םלועה לש תיבה-לעבהו ףולאה אוה ה"בקהש ךיא
היחמ ,ותוא הווהמ דימתש 'ה רבד תא ,תוקולא לע הסכמ (ומצע דצמ) אוהש ןפואב ארבנ
ןה ,םלוע לש ופולא אוה ה"בקהש ךיא םלועב תולגל איה לארשי-ינבד הדובעהו .םייקמו
רשא םיבכוכו חרי ךיתועבצא השעמ ךימש הארא יכ" - םלועה יטרפב ןהו םלועה תוללכב
.לעפנב לעופה חוכ לש יוליגה - םיארבנה יטרפ לכב םג ךכו ,"התננוכ

לועפ לכ עדייו" היהי זאש ,הלואגה תלעפנ - "הלוג"ב םלוע לש ופולאד יוליגה ידי-לעש
."ותלעפ התא יכ

המכח ךפלאא ,דומילו אנפלוא ןושלמ ף"לאש ןיינעה - אוה ף"לאה יוליגב רתוי הלענ ןיינע
תוקולאה תניחב לע ףסונ - היהי המילשהו תיתימאה הלואגב תוקולאה יוליג :הניב ךפלאא
אבש ,(ל"נכ) םלועהמ הלעמלש תוקולא םג - לעפנב לעופה חוכ ,(םלוע לש ופולא) האירבב
דסח םלוע) םלועה השענ ןהמש תודימהמ הלעמלש (הניבו המכח) ןיחומ תניחבבש ף"לאמ
םייפלא"ד ,(הלואגה רחאל תילגתמש) הרותה יוליג ידי-לע לעפנ הז ירה - דחוימבו ;(הנביי
.הניב ךפלאא המכח ךפלאא ,ךפלאא ןושלמ םג "םייפלא" ,"םלועל הרות המדק הנש

ומכ ,הלואגב תואלפנה יוליג - אלפ תויתוא - ף"לאב רתוי הלענ ןיינעל םיעיגמ ךכ רחאו
תלואגב תואלפנה ךרעב וליפא תואלפנ) "תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" בותכש
יוליג ,("ךתרותמ תואלפנ הטיבאו יניע לג") הרותבש תואלפנה - דחוימבו ללוכ ,(םירצמ
ופולא)ב דע ,דומילו אנפלואד ןפואב דע ,"היתונופצ רתסמו הימעט דוס" ,הרותה תוימינפ
.םלוע (לש
(220 'מע ,ג ךרכ א"שנת תויודעוותה םחנמ-תרות ;א"שנת רומא תשרפ תבש)

תודיסחה ינייעממ


ארקיו תשרפ


(גי ,ב) חלמ בירקת ךנברק לכ לע

ולכא ות" ,(בכ ארתב -אבב) ל"זח רמאמכ ,רשבל לשמנש ,הרותבש הלגנה קלחל זמור - ךנברק
רשבהש םשכ .(י"שר ,אבר לצא תוחוורמ תובוהצ תוכלה ודמלו ואוב) "אבר יב אנימש ארשיב
םניינעב קסוע הרותב הז קלח ןכש .תעדו םעט בוט דמולל הנקמ הלגנה דומיל ךכ ,ךיחל םיעט
."תוהמה תגשה" :תודיסחה ןושלב ;בטיה ונל םירכומה ,םלועה יניינעמ

ןיא ומצעל אוהשכ אוהו ומצעל לכאמ ונניא חלמהש םשכ .הרותבש רתסנה קלחל זמור - חלמ
םיגשומב קסוע םדאה ירהש ,אלמ ילכש 'םעט' ןיא רתסנה דומילב ךכ ,ךיחל ברע םעט ול
."תואיצמה תעידי" :תודיסחה ןושלב ;לכשה תסיפתמ הלעמלש םיינחור

זא קר יכ ,רתסנה דומילב הוולמ תויהל בייח הלגנה דומיל - "חלמ בירקת ךנברק לכ לע"
.םימש-תארי ךותמ ,יעבדכ דומילה היהי

רמאש םדאל לשמ .אל - אל יא ;ןיא - ורצוא איה 'ה תארי יא" (אל תבש) ל"זח ורמאש והז
ןיטמוח בק ןהב יל תבריע :ול רמא .ול הלעהו ךלה .היילעל ןיטיח רוכ יל הלעה וחולשל
אל םא בטומ :ול רמא .ואל :ול רמא ?(י"שר ,עילתהלמ תוריפה תא תרמשמו החלמ ץרא)
."התילעה
(ג 'מע ארקיו הרות-יטוקיל)


(גי ,ב) חלמת חלמב ךתחנמ ןברק לכו

,םדאה תנקתמ הניבהש ומכ ,החדה אלב הליכאל יזח אלד ונייה) הניבכ םעט וב ןתי לוכי
וכפוהו רזוחו ,חלמ וילע ןתונו רבאה איבמ ?השוע אוה דציכ .חלמת :רמול דומלת ,(תופסות
(אכ תוחנמ) .והלעמו חלמ וילע ןתונו

האר) רמאנ הילעש ,תיקולאה שפנה לש הלוטיבלו התדובעל זמר - "ה-י ןב" תויתוא הניב
."שממ לעממ הקולא קלח" התויהב ,"םכיקולא 'הל םתא םינב" (די

אלא ןוצרל הלוע תימהבה שפנה תענכהו תברקה ןיאש רמאת אמש - "הניבכ םעט וב ןתי לוכי"
?"תואיצמב לוטיב" ונייהד ,תיקולאה שפנה לש הלענה לוטיבה תגרדל עיגת ןכ-םא

תניחב ,"שיה לוטיב" ,םלשומ תוחפה לוטיבל עיגת תימהבה שפנהש יד - "חלמת רמול דומלת"
.דבלב "ונוצר ינפמ ךנוצר לטב"
(ו 'מע ארקיו הרות-יטוקיל)


(ג-ב ,ג) בלחה תא . . בירקהו . . םדה תא וקרזו

שיו ,םדא לש ושפנב םינוש תוחוכ ינשל םיזמור (בלחו םד) ולא םירבד ינשש תודיסחב ראובמ
.'הל םהינש תא תולעהל

ק"הרהש עודיכו) "ישפנ עבשת ןשדו בלח ומכ" ,(גס םיליהת) ביתכדכ ,גונעתל זמור - בלח
שפנה גונעת תא בסהל שי .("אבר הימש אהי ןמא" תיינעמ ןמש היה לבונר'צמ םוחנ 'ר
.יקולא ןיינע תגשהו תעידימ גנעתת איה םגש ךכ ,יקולא גונעתל םלועה יניינעמ תימהבה

אמלעד ילימב תימהבה שפנה לש םימדה תחיתר תא ךופהל שי .תוחיתרו תומימחל זמור - םד
.ה"בקל תטהול הבהאל

בלח יל בירקהל 'וג ינתרשל ילא וברקי 'וג םייוולה םינהכהו" (דמ לאקזחי) רמאנש והז
אלא ?תודובעה רדס יפל ,בלחל םד םידקהל ול היה הרואכל :הזב קדקדל שיש ,"'וג םדו
.םדה תברקהל אליממ האיבמ בלחה תברקהש ,ונדמלל אב בותכה ,רומאכ

תויחו ןוצר םג םדאל ואובי ,השודק יניינעב שבולמ היהי גונעתה חוכ רשאכ - רמולכ
.ולא םיניינעב
(ב"לשת ארקיו תשרפ תבש תחישמ)


(ג ,ד) םעה תמשאל אטחי חישמה ןהכה םא

:ושריפ (זי,ג"ח) רהוזב

."אנהכ אנא ה"בקה רמא" (ו"טפ ר"קיו) ל"זר רמאמכ ,ה"בקה הז - "חישמה ןהכה"

."םיאטח המלש ינבו ינא יתייהו" (א א-םיכלמ) רמאנכ ,ןורסיח ןושלמ - "אטחי"

,לארשיל החלצהו הכרב לש םיינפח-אולמ עיפשמ ה"בקה ןיאשכ - "אטחי חישמה ןהכה םא"

.םעה תמשאב אוה רבדה יכ תעדל ונילע - "םעה תמשאל"

:קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ ךכ לע ףיסומ

:הזב קדקדל שיש ,תווצמה לכ תא לוכיבכ םייקמ ה"בקהש (ל"פ ר"ומש) ל"זר ורמאש והז
?ךרבתי ולצא הבושתה תווצמ םויק ךייש דציכ

...לארשי םעל ויתוכרבמ ריסחהש ךכ לע ,לוכיבכ ,הבושת השוע ה"בקה :אלא

תומיב :רמולכ ."אתבויתב איקידצ אבתאל אתא חישמ" ,(גנק ג"ח) רהוזב רמאנש המ םג והזו
וקידצ" אוהש ,ה"בקה לש "ותבושת" היהת תאזו ,יקולא רוא לש המוצע תולגתה היהת חישמה
."םלוע לש
(הלר 'מע ארקיו הרותה-רוא)


(זי ,ה) ונוע אשנו םשאו עדי אלו

יאדו רוסיא לע האבה ,תאטח רשאמ דחא טרפב רתוי רומח ,רוסיא-קפס לע אבה ,יולת םשא
.(חמ םיחבז) "םייתש תב - םשא ,אקנד תב - תאטח" :(גגושב השענש)

:ש"רהמ ר"ומדא ק"כ רמוא רבדה םעטב

ןכל .המלש הבושתב בשו ואטח לע טרחתמ הזמ האצותכו ,אטחש רוריבב עדוי תאטח איבמה םדא
אוה יכ ,המלש ותבושת ןיא ,ואל םא אטח םא קפס ךותמ םשא איבמה וליאו ."אקנד תב תאטח"
."םייתש תב םשא" ןכלו ,אטח אלש ובבלב ךרבתמ
(ולר 'מע ט"כרת םירמאמה רפס)

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ףיסומ

ותוהמ תא רתוס אטחהו ,בוט ותוהמב אוהש חינהל שי ,יאדו רוסיאב גגושב לשכנ םדאשכ
,רוסיא קפס לע רבועה וליאו .ול עדומו (רבד לש ופוסב) ערה תא שח אוה ןכל .תימינפה
,ומע דחאתנו ותוהמל רדח ערהש רבדל םיילגר ירה - ללכ אטח אלש ובבלב ךרבתמ אוהו
.ללכ וב שח וניא ,ותוהמל דגונמ וניא ערהש ןוויכמו
(946 'מע ,ג ךרכ תוחיש-יטוקיל)

החמשב םיברמ


'עדי אלד דע'ו 'הרות םירופ'


יתימא דוסי

ןוויכמ ךא .וכרוצ לכ ססובמ וניאש רבד ,רמולכ ,'הרות םירופ' רמול םיליגר םירופב
'מע כ"שת שדוק-תוחיש ,כ"שת םירופ) יתימא דוסיו דוסי ךכל שי - הז ראותב הנוכמ רבדהש
(227

...תיבה תרקע

.התיבמ םירבכעה תא דימשהלו רעבל םיצמאמה לכ תא השוע 'תיבה תרקע' לכש שחומב םיאור
רותב ...לותחה - אוהו ,םדימשהל ידכ םירבכע ףדורש והשימ דוע שי 'תיבה תרקע' דבלמ
תיבה תרקע יבישומ" (ב,חיק) םיחספ תכסמב זמורמ םהיניב רשקהש רמול שי - 'הרות םירופ'
."םיתב ירקיעב הרדה וז הדלוחכ . .
(1468 'מע ג ךרכ ,ה"משת תויודעוותה)


הברמה לכ

:יברה רמא ,םייחל םימעפ 'ג רמא להקהש רחאל ,ט"לשת םירופ תודעוותהב

אלד דע" (יווויצה ונשי) זאש ,םירופ תחמש יהוז רשאכ ךא ,"החמשל םידעומ"ב אוה הז לכ
ןמ םתויה תורמל) "החמשל םידעומ"מ הלודגה החמש יהוזש ןקזה ר"ומדא שיגדמש יפכו ,"עדי
ךרוצ שי תיעיבר םעפש אוה ירב רבד ירה - (םירפוס ירבדמ הווצמ אוה םירופ וליאו הרותה
!"חבושמ הז ירה הברמה לכ"ו ופיסוי ןכמ רחאלו "םייחל" רמול יאדו

!"םייחל" !לעופב השעמ ןכא אלא - ךכב ולפלפתי אלש ,"רקיעה אוה השעמה"ו
(263 'מע ,ב ךרכ ט"לשת שדוק-תוחיש)


שפנ-תוריסמ

:יברה רמא ,רמאמה רחאל ,כ"שת םירופב

תא עומשל םנוצר םדוקש ונעט "עדי אלד דע" םייקל וצרש הלא םג - םירופב רדסה היה םעפ
."עדי אלד דע"ד ןיינעה התע אופא לח אליממו ,וז אלתמא הרסוה התע .רמאמה

:רמא תודעוותהה ךשמהב

רחאלו ,ולוכ להקה לכ רובע דחא ושפנ רוסמי אמש - שפנ תוריסמ לש גח אוה םירופש רבוד
."ושעי ןכו וארי ונממ" יאדוובו ןוכנ רבד והז ילואש לכה וארי ןכמ
(224 'מע ,כ"שת שדוק-תוחיש)


הטמל שארה

:המוד השקב יברה שקיב ב"משת םירופב םג

דע"ד בויחה תא םייקיו ('חוכב') ושפנ רוסמיש והשימ רחבי ולוכ "רוביצ"הש יוארה ןמ
דחא ידוהיש םיכירצ ...ולוכ רוביצה תא םתבוח ידי איצוי הז ידי-לעו ,לעופב "עדי אלד
םע ךפהתהל - םעפ גוהנ היהש גהנמה - ללוכ ,"עדי אלד דע"ד בויחה תא םייקי (תוחפה לכל)
.("ךיז ןעלוק-רעביא") הלעלמ םיילגרהו הטמל שארה
(ךליאו 975 'מע ב ךרכ ,ב"משת תויודעוותה)
עובשה חול


*ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


ארקיו תשרפ שדוק-תבש
רוכז תשרפ ,ב-רדאב א"י

תא םיחינמ .עובשה תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארב .הרות-ירפס ינש םיאיצומ :תירחש
אצת תשרפב ריטפמל םיארוק ינשה רפסבו ,הלילגו ההבגה ,שידק-יצח םירמואו ינשה רפסה
.1"...רוכז" :(טי-זי,הכ םירבד)

,םיקסופה בור תעדל .2הרותה ןמ איה רוכז תשרפ ,םיירקיעה םיקסופה לש הצופנה העדל
.3רוכז תשרפ תעימשב תובייח םישנ

:(חלשב תשרפו) םירופ תאירקב ןכו - (אצת תשרפו) רוכז תשרפ תאירקב" :ר"ומדא ק"כ בתכ
הרואכל .הזב הארוה יתעמש אלו ,םינוש םיגהנמ הזב שי - לוגסב וא יריצב "קלמע רכז"
'רכז' ךכ-רחאו (יריצב) 'רכז' םידקהל (אצת תשרפו) רוכז תשרפבו ,םהינש תורקל ןוכנ
4"(יריצב) 'רכז' ךכ-רחאו (לוגסב) 'רכז' םידקהל (חלשב תשרפו) םירופ תאירקבו ,(לוגסב)
.

.5(הל-ב,וט א-לאומש) ". . יתדקפ ,תואבצ 'ה רמא הכ" :הרטפה

.'ךתקדצ' ןכו ,6'םימחרה בא' םירמוא

ינש םוי
7רתסא תינעת ,ב-רדאב ג"י

.תינעתל רוא ,'ב ליל לכ - הליחתכל הנבל שודיק ןמז ףוס

תינעתהמ םירוטפ - 10םוי 'ל לכ תדלויו ,9הקינמו תרבועמ ,8(הנכס וב ןיאש וליפא) הלוח
.11

לוכאל םיכשהל ותעדבו ןושיל בכושה .12רחשה דומע הלעיש דע לוכאל ול רתומ ,ןשי אלש ימ
ןיא ,ומוקב תותשל ליגר םאו .תותשל וא לוכאל לכויש הנישה ינפל שוריפב הנתי ,תותשל וא
.13הייתשל תונתהל ךירצ

.3:44 :רתויב המידקמה העדל ץראה זכרמב רחשה תולע

ןיב המצע ינפב הכרבב 'וננע' (ץ"שה תרזחב) רמוא ץ"שה .החנמב קר 'וננע' רמוא רוביצה
םאו .14"םינעתמ השולש קר ףא תסנכה-תיבב שי םא" ,'ונאפר' תכרבל 'לארשי לאוג' תכרב
.15'הליפת עמוש'ב ורמוא ,ןיא

:16תוחילס

.ונכלמ וניבא ןכו ,ונלוק עמש ,תודימ ג"י ,ונמשא :דחוימבו ,17הדימעב ןתוא םירמוא
:18ןלהלד רדסב ,הרשע-הנומש ירחא ןרמואל ונגהנמ

/ ונכלמ וניבא דע 'הו 'בד רדסב םוחר אוהו / םיפא תליפנ / םיפא ךרא ל-א / ונמשא
,19ךלמ ל-א / םוקב םדא ,וניתובא יקולאו וניקולא / םחרכ / וניוויק הווק :תוחילס
/ רובעיו ,ךלמ ל-א / ל-אה התא ,וניתובא יקולאו וניקולא / םחרכ / ךמע יכ / רובעיו
ונל רוכז / תובא תירב ונל רוכז / 21ךימחר רוכז / רובעיו ,ךלמ ל-א / 20רפסמ יתמב
וננע / ךמש םוחר ל-א / ךקדצ חישמ / 23ונעשפו ונעשרה / 22ונלוק עמש / םינושאר תירב
ונילע ךרב' :ובו ,25ךוראה 'ונכלמ וניבא' / 24ינעד אנמחר / םהרבאל הנעש ימ / וננע 'ה
.שידק יצח / עדנ אל ונחנאו / [26'רפסב ונרכז' אלו] '. . ל ונרכז' ;'הבוט הנש

:הרותה תאירק

.27םינעתמ השולש קר שי םא םג החנמבו תירחשב 'לחיו' םיארוק

ינפמ תאז עידוהל ול רצו ,והוארק םאו .28הרותל תולעל והוארקי אל ,הנעתמ וניאש ימ
.29הלעי - םשה לוליח

- "וננוועל תחלסו" ,"הקנו . . םוחר ל-א 'ה 'ה" ,". . ךפא ןורחמ בוש" :םיקוספה תא
,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .30הרותב ארוקה םרמוא ,ומייסש רחא קרו םר לוקב רוביצה רמוא
.31רוביצה םע דחי םרמואל ליחתה ,הרותל הלעשכ

"םשב" ןיב טעמ קיספהל שי (הליפתב ותוא םירמואשכ ןכו) "'ה םשב ארקיו" קוספה תאירקב
.'אחפיט' םעטה ,קיספמ םעט "םשב" הלמה תחת עיפומ קוספב יכ ,"'ה"-ל

:לקשה תיצחמ

תיצחמל רכז ,החנמ ינפל 33תינעתה םויב הקדצל 'לקשה-תיצחמ' םינתונ 32תוזרפה ירעב
.34"וילקשל ןהילקש םידקה" ,םירופ סנל הרושקש לקשה

,35ןמז ותואבו םוקמ ותואב עובקה עבטמה ןמ 'תיצחמ' לש תועבטמ שולש ןתונ דחא לכ
ג"ימ לחה וא ,הלעמו הנש םירשע ןבמ דחא לכ - םינפ-לכ-לעו ,לארשי לכ תא ללוכ הז גהנמו
תתל ץופנ השעמלו] םפסכמ לקשה תיצחמ 'ג תתל םינטק םג וכנחיש - םיענ המו בוט המו .הנש
,הבחרה ךותמ תאז תתל ולכויש ,םהל םירזוע םירוההש ןפואבו ,[תונבו םישנ רובע םג
.36םולכ םהל רסחי אלש ךכ ,םהיכרוצל ףסכ קיפסמ דוע םהל ראשיישו

:החנמ

,תירחשבכ 'לחיו' תאירק ,שידק יצח ,ירשא ,תרוטקו רבדיו .37"תרחואמ העשב" - הליפתה
'ה ושרד" םיריטפמ .שידק יצח הירחאל םירמוא ןיאו ,ריטפמה אוה ישילשהו ,םילוע השולשל
.38שידק יצח ,וללהי .'דוד ןגמ' דע תוכרב שולש ךכ-רחא ךרבמו ,"ואצמהב

חכש םאו ,"עמוש התא יכ" םייסמו ,המיתח אלל ,הליפת עמושב 'וננע' רמוא דיחיה םג
'ןוצרל ויהי' םדוק 'רוצנ יקולא' ירחא המיתח אלב ורמוא (הכרבה םויסד 'ה םש רמא רבכו)
לכב םייפכ-תאישנ םיגהונה .'ונאפר'ל 'לארשי לאוג' ןיב תירחשבכ ורמוא ץ"שהו ,ןורחאה
.םינהוכ תכרב ץ"שה רמוא םייפכ םיאשונ ןיאשכו ,39וז הליפתב םייפכ םיאשונ ,םוי

.32'ונכלמ וניבא' אלו ,ןונחת םירמוא ןיא

ירבד' רמול ,הנשמה יפ-לע לארשי תוליהקב רבעב וגהנש גהנמה תא שדחמ גיהנה ר"ומדא ק"כ
.40החנמ תליפת רחאל רוביצ תינעת ימיב 'ןישוביכ

דע תונוזמ ינימו ,המודכו תוריפ םועטל רתומ שלח םדא .הליגמה תאירק םדוק לוכאל ןיא
ךכ-רחא הליגמ עומשל ונריכזיש רחא םדאמ שקבי ךא ,שממ לוכאל וליפא רתומ הלוחו ,הציבכ
.41

.6:16 :ץראה זכרמב םיבכוכה תאצ

ישילש םוי
םירופ ,ב-רדאב ד"י

.42בוט-םויו תבש ידגב שובלל ונגהנמ ,םירופ ליל ,ברעב ינש םויב ,הליגמה תאירק תארקל

תרשע (ב .'ךלמה' תביתב םיליחתמ םידומעה לכ אל (א :ע"נ ש"רהמ ר"ומדא בתכש הליגמב"
.43"ומצע ינפב דומעב םניא ןמה ינב

םא .45הליגמה תאירק עומשלו 44תיברע ללפתהל תסנכה-תיבל ךלוה ,העבש ךות (ל"חר) לבא
ול ןיאו .46ךרבי םגו רוביצה ינפל הליגמה תא אוה ארקי ,והומכ קהבומ ארוק-לעב ןיא
גהונו ,העבש ןיינמב בשחנש ונייה ,תוליבא ןיינעל תבשכ בשחנ םירופ .47החמש ינימ תוארל
האר ,תונמ-חולשמ ןיינעל .48וילענ לעונו עקרקה לע בשוי וניא ,אעניצבש תוליבא קר
.ןלהל

אלא] הרשע -הנומש םדוק תאז זירכהל םיקיספמ ןיאו ,'םיסינה לעו' םירמוא תיברע תליפתב
תמיתחבש םשה תא רמאש רחאל רכזנ םא - 'םיסינה לעו' חכש .[ריכזהל ידכ ןחלושה לע םיכמ
.32לבקתת -שידק םירמוא ,ןכמ רחאל .רזוח וניא ,הכרבה

לוק הז ןיא יכ - םהב-אצויכו וידרו ןופלט ידי-לע 'וכו הליגמ תאירק תעימשל םוקמ ןיא"
.49"ללכ םדא

איה הליפכהו ,50תרגאכ התוא םילפוכ הליגמה תא םיעמושה םג"ו ארוק-לעבה :הליגמה תאירק
-לעבה םע הירחאלו הינפל תוכרבה תא ךרבמ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ".51םיקלח השולשל
םויס דע 'תרגיאכ' ראשית הליגמהש ,יברה לדתשה ללכ ךרדב .52םויב ןהו הלילב ןה ,ארוק
.53האירקה

תכרב רחאל דע קיספהל רוסא .תאצל ונווכי םהו םיעמושה לכ תא הבוח-ידי איצוהל ןווכי
.32"ונביר תא ברה"

ךותמ תאז תושעל לוכי וניא םא םגו ,דימ תאז ארקי ,קוספ וא הבית עומשל חילצה אלש ימ
דע (העטי אלש ידכ ,תדקונמ הליגמ וא שמוח ךותמ ףידע) ומצעב דימ ארקי - הרשכ הליגמ
.54ךליאו וז הביתמ לחה הרשכ תרחא האירק שפחל ךרטצי אלש ידכ ,וב זחוא ארוקהש םוקמ

,'יגגאה' :והשלכ ראותב 'ןמה' רכזנש םוקמב ,האירקה ךשמב םימעפ המכ 'ןמה' םיכמ"
.55"הזב אצויכו 'ערה'

שיאו" .(אי,ח) "דבאלו גורהלו / דבאלו גורהל" :תורוסמה יתשכ םיארוק הליגמה תאירקב
.56(ב,ט) "םהינפל דמע אל שיאו / םהינפב דמע אל

,(וט,ח) 'אצי יכדרמו' ,(א,ב) 'ידוהי שיא' :םר לוקב םיקוספ העברא רמול םיגהונ
ןמה ינב תרשע .םתוא ארוקו רזוח ארוק-לעבהו .(ג,י) 'יכדרמ יכ' ,(זט,ח) 'םידוהיל'
.(י,ט) 'תרשע' תבית רחאל דע (ו,ט) 'שיא תואמ שמח' םילימהמ ,תחא המישנב אורקל ךירצ
ומכ [!םתוא ארוק ארוק-לעבהשכ אלו] זא ןיכמ תוקוניתהו ,הליחת םתוא ארוק רוביצה
.57ןמה תרכזהב

'תינשה תאזה םירופה תרגיא'ו (וכ,ט) 'תאזה תרגיאה' תרימאב הליגמה תא םיענענמ"
.58"(טכ,ט)

.הכרבה תא ץ"שה םייסיש דע רובידב קיספהל רוסא ."ונביר תא ברה" ךרבמ האירקה רחא

.59"'םיקידצה לכ םיכורב ,םיעשרה לכ םירורא' :'בקעי תנשוש' חסונ" .בקעי תנשוש

-שידק .ונילע .(אמלש -אהי) שידק .שודק התאו .(םויב ןכו) הליגמה תא ךרוכ 60ךכ-רחא
.32םיקידצ ךא .ארית לא .םותי

.61"הליגמ עומשל" (ארוקה ךרבי - ואל םאו) תוכרבמ (דבלב) םישנל הליגמ ארוקה

תאירק לע ךרבמ ר"ומדאה לבא ,62רוביצב אלא הליגמה תאירק רחא ךרבל ןיאש קספ א"מרה
.63םויב ןהו הלילב ןה ,הירחאלו הינפל דיחיב םג הליגמה

.ןוזמה תכרבב 'םיסינה לעו' רמאיו ,64"הדועסב תצק הבריו ,חמשי הלילב םג"

:תירחש

.32שידק יצח .'םייפא ךרא ל-א'ו ןונחת םירמוא ןיא .םיסינה לעו - הרשע-הנומשב

לכל םיקוספ השולש ,(זט-ח,זי תומש) "קלמע אוביו" חלשב תשרפב םילוע השולשל םיארוק
,רוכז תשרפ עמש אלש ימ .4(יריצב) רכז ךכ רחאו (לוגסב) רכז םיארוק - 'קלמע רכז' .דחא
'לקשה תיצחמ' הקדצל ןיידע ןתנ אלש ימ .קלמע תריכז תבוח ידי תאצל וז האירקב ןווכי
.65וישכע תאז ןתונ

.66הליגמה תאירק רחאל לומל םיגהונ :הלימ תירב

.50"י"שרד ןיליפתב - הליגמה תאירקו תעימש"

תכרבב .(ליעל ןייע) שמא ומכ ,67ונייחהש ללוכ ,תוכרב שולשב הליגמה תא םיארוק
.32םירופ תדועסו םינויבאל תונתמו תונמ חולשמ תווצמ לע םג ונווכי ונייחהש

.ןויצל אבו .ירשא .בקעי תנשוש :םירמואו ,'ונביר תא ברה' םיכרבמ הליגמה תאירק רחאל
.ארימג דע ,69'בקעי תיב' םירמואו .68לכיהל הרותה-רפס תא םיריזחמ ךכ-רחאו .םלש שידק

.70"החמשו התשמ ימי" בותככ ,םויה לכ חומשל התבוח - םירופ תחמש

הזב לארשי גהנמ םייקל ,גרפ אלוממ 'ןמה ןזוא' לוכאל לדתשמ יברה היה םירופה םוי ךשמב
.71

-תאצ דע (הכרב אלב הליגמה תאירק) דבעידבו .העיקשה דע - םויה תווצמ םויק ןמז
.72םיבכוכה

השאו והערל שיא ,דחא םדאל תואקשמ וא לכאמ-ירבדמ תונמ יתש חולשל בייח - תונמ חולשמ
.74שדוח רשע-םינש ךות וירוה לע לבאלו םישולש ךות לבאל תונמ םיחלוש ןיא .73התוערל
.75תונדגמ אלו םילכאמ אלא חלשי אל ךא ,תונמ חולשמב בייח ,העבש ךות וליפא ,ומצע לבאה

.יאשר השאל שיא וליפאו ,דחא לכל הטורפ םיינע ינשל תתל בייח - םינויבאל תונתמ
םינויבאל תונתמב תוברהל בטומו ,76חבושמ - םינויבאל הקדצו םיערל תונמ חולשל הברמהו
בל חמשל אלא הראופמו הלודג החמש ןיאש ,ויערל תונמ חולשמבו ותדועסב תוברהל רשאמ
77"םיאכדנ בל תויחהלו םילפש חור תויחהל" רמאנש הניכשל המודו ,תונמלאו םימותיו םיינע
.

.78"(הקשמו לכאמ) םישנא השולשל 'תונמ חולשמ'" םייקמ ר"ומדאה

.79חילש ידי-לע תויהל ךירצ תונמ-חולשמש םירמוא שי

,םימייוסמ םיניינעב - הברדאו ,80םירופה יניינע לכב םינטקה תא םג ףתשל לארשי גהנמ
לכ םע ,םינטקה ידי-לע השענ 'שער'ה רקיע ,םיכרד ראשבו 'םינשער'ב ןמה תאכהב ומכ
(תוכיסמ) םיפוצרפ שובלל" גהנמל עגונב ןכו ,םהל תוינייפואה תובהלתההו תויחה ,תומימתה
.81םינטקה ידי-לע רקיעב השענש "םירופב

.82הכרב םהילע אובתו ,'הרטע' שובלל תונטקהו םינטקה וגהנ םירופה ימיב

.32החנמ תליפת םדוק ,לקשה תיצחמ םויה םינתונ *83ו"ת םילשוריב

:החמשו התשמ

םינפ-לכ-לעו] 84םויב תויהל ךירצ הדועסה בור .83"הדועסה ךכ-רחאו תמדקומ החנמ תליפת"
לעו' רמוא ,םויב ליחתהש ןוויכ ,הלילב הכשמנ םאו .[העיקשה ינפל תיזכ לוכאל שי
.85ןוזמה תכרבב 'םיסינה

.86החמשו התשמב תצק םויה תוברהל םיכירצ םילשורי ינב םג

םייקל חכשיו ודומילב ךשמיי אלש ידכ - טעמ קר ,84"הדועסה םדוק הרותב טעמ קוסעל בוט"
.87םירופ תדועס תווצמ

ר"ומדאה שובל ,ח"אדה תרימאו םירופ תדועס לש ןוזמהו איצומה תוכרב ,םידי-תליטנל"
.88"טנבא רוגחו 'לטיה ענעלביוס'

.89"בוט-םוי תחמשמ הברה הלודג םירופ תחמש"

םע לבא ,'עדי אלד דע'ד ןפואב החמש ךותמ ,םירופד תעל-תעמה ךשמב תויודעוותהל עגונב"
המכ רבודמכ ,לארשי -ינב לכל עגונב הז-ךרד-לעו ,םידימלתל עגונב טרפבו ,'וכ תולבגה
ןוויכ ,הזב ךיראהל ךרוצ ןיאו ,תודיסחה תרותד תולבגהה יפ-לע תויהל ךירצש םימעפ
.90"סופדב םגו ,םימסרופמו םיעודי םירבדהש

אלד דע'ב םגש ןוויכ ,הלילב בוש םידעוותמ ,ותיבב דחא לכ לש הדועסה רחאל ,ונייח-תיבב
.91רתוי הלענ ןפואב 'עדי אל'ל עיגהל ידכ עגייתהל שיו ,וזמ הלעמל וז תוגרד שי 'עדי

.50"הדועסה ךותב ח"אד רמאמ" - ר"ומדאה גהנמ

םימעפ ויה .92םירופב םג תדמוע הפקותב - הקשמ תייתשב הלבגהה תודוא העודיה הריזגה
דחא םינפ-לכ-לעש ,93וירחאלש שדוק-תבשד וא םירופד תודעוותהב שקיב ר"ומדא ק"כש
.94רוביצה לכ תא הבוח ידי הזב 'איצוי'ו וטושפכ 'עדי אלד דע' םייקי םיבוסמה

עגייתהלו קיידל םוקמבש אלא ,םלועה תועטכ ו"ח תונציל לש ןיינע ונניא "הרות-םירופ"
הפסוה ידיל איבמו רושקה ןיינע ,רתוי יחטש ןיינע לע םיבכעתמ ,םירבד לש םקמוע לע
.95הרותה יניינע לככ ,"הרות" לש ןיינע הז ירה ןפוא לכב לבא ,החמשב

.96'וניבר תפוק' רובע תיבגמ תושעל יברה גהנ ,םירופ תודעוותהב

גואדל ללוכ ,חספ עצבמל תונכהה תודוא ריכזהל ר"ומדא ק"כ גהנ תודעוותהה םויס תארקל
97"גחה ינפל םוי םישולש" םיליחתמ ומצע םירופה םוימש ןוויכ ,שובלו ןוזמ ,ןיטיח-תועמל
.

.98קאזאק פאה רישל םיגהונ

,יעיבר םוי
םירופ ןשוש ,ב-רדאב ו"ט

.תוזרפה ירעב לומתא רומאכ גהונו ,םירופ םוי אוה םילשוריב

.99המוח תפקומ קפס איה יכ ,ו"טב םג הליגמה תא םיארוק הפיחב

.100החמשו התשמב תצק ןיברמ .תינעתבו דפסהב רוסאו ןונחת םירמוא ןיא :תוזרפה ירעב

;ומצע םירופה םוי לש וזמ הבר החמשב םויה ףיסוהל שי (םילשוריב םג רחמו) תוזרפה ירעב
שדוחד ןורחאה םויבש דע ,שדוחה ימימ םויו םוי לכב ןכו ,רתוי הלודג החמש - ז"ט םויב
.101רתויב תגלפומ החמש תויהל הכירצ רדא
ןויליג 'תורשקתה'ב םאצמי תורוקמו םימעט טוריפב ןיינעתמה .תורעהב טרפב ,ונרציק תוינכט תוביסמ (*
.ז"נשת םירופד ,טלק

.'ד"בח ללוכ חול' (1

אקווד וז תבשב - האירקה יטרפ ךא ,רוביצב האירקה ןיינע םצעל קר הנווכה] ז"טס בפר 'יס ז"הדא ע"וש (2
ךרכ תידומלת הידפולקיצנאב ןמסנהב הארו .[ג"הושבו 3 'עה 341 'מע א"ח ט"משת ש"הס האר ,ןנברדמ םה 'וכו
'תויודעוותה' הארו .א"ס 'תה תחנה ,א"משת רוכז פ"ש תחיש - 59 הרעה 'תוישרפ עברא' ךרע ,וסק 'מע ב
.443 'מע ב"ח ט"משת .1188 'מע ב"ח מ"דשת

."םיקסופ המכ" 443 'מע ב"ח ט"משת 'תויודעוותה'בו .ט"לס 'תה תחנה ,א"משת רוכז פ"ש תחיש (3
.נ"שו ךליאו בכר ע"ס ,ג"ס 'קלמע השעמ תריכז' ךרע תידומלת הידפולקיצנא

.(חס 'יס ט"ח קחצי תחנמ ת"וש) דבלב םישנל התאירק לע הרותה תכרב ךרבל ןיא יכ-םא

.םש הרעהב תוכיראב רואיבהו ,72 'מע םיגהנמה-רפס (4

,לוגסל יריצ ןיב ללכ םילידבמ םניאש ק"הראב גוהנה אטבמב וא ידרפסה אטבמב הרותב םיארוקה הלאל ,הרואכל
.הז לכל םוקמ ןיא

.'ד"בח ללוכ חול' .33 'מע םיגהנמה-רפס (5

ףוס ןחלושה-ידבב גפ 'יס ןחלושה-תוצק - ורודיסב וניבר ןושל תמיתסמ עמשמ ןכו ,רוכז פ"של םוי םויה (6
.'ד"בח ללוכ חול' .גי ק"ס

.371 'מע ו ךרכ תוחיש-יטוקילב האר ,'רתסא תינעת' םשב שדוחמ םעט (7

.(ו ק"ס נ"קת ח"הכ) חכ-ישושת םינקזו ,(םש) םיניע באכמ הברה רעטצמה ןכו .א"ס ו"פרת 'יס א"מר (8

לאירבג-יעטנ האר) לעופב - הקינמו ,הריתי השלוח תשגרמש וא םוי 'מ רחא תרבועמב ונייהו .םש א"מר (9
.(נ"שו ,ה"פ םירצמה ןיב

.םש לאירבג-יעטנ ,(ה"ס לש 'יס ז"הדא ע"וש) הלוחכ הניד (10

ו"פרת 'יס ב"נשמ האר .ןיליקמ םיברו ,םיקסופב ונד וז תינעתב התשמה ימי 'זב הלכו ןתח ןיינעלו (11
ב"ח תעד-הווחי ,ב"ס אמק 'יס ע"ושוציק ,חכ ק"סו ז"טקס ו"פרתו י"קס ט"מקת םייחה ףכ ,זט ק"ס ןויצה רעשב
.נ"שו ד-ג"ס ה"כפ ב"ח ןיאושינ לאירבג-יעטנו ,חע 'יס

ךרכ ש"וקל ,ג"פ ת"הגא :הזב הארו) .רחשה תולעב ליחתמ םוצהש 'כ 'רמועה תריפס רדס' ז"הדא רודיסב (12
הבושת-תינעתב קר רבדמ רתוי תמדקומ העשל םש רומאהש ,יברה םשב 17 'מע אק ןויליג 'תורשקתה'ו 313 'מע בכ
םש ןייצמ יברהש ןוידה רוקמב םנמא .(12 ןויצ י"ע 494 'מע ב"ח ב"נשת - הגומ יתלב - שדוק-תוחיש ע"עו)
תינעת י"שרבו ,םתס "רוביצ תינעת" ז"ע אתיא ב,ב םיחספ 'מגבו ,םימשג תינעתב אוה ה"ה ב"פ תינעת אתפסותב
י"בב אבוה ח"ה א"פ תוינעת 'לה ם"במרבו ,"דיחי תינעתב וליפאו ,ךשחתשמ לכוא אוהש תינעת לכב" א"עס בי
ןוויכ ילואו - "דיחי ןיב רוביצ ןיב" הלילב הב ןילכואש תינעת לכב הווש ןידהש קספנ ד"סקת 'יס ע"ושו
.(דיחי תינעתמ אליק רוביצ תינעתש עמשמ ל"נה י"שרבש טרפבו ,"הלע ףיסוהל אלד ובה" השקומ אשונהש

ק"כ ק"גאב לבא ,רחשה תולע ינפל הליכא םושמ תאז רסוא ז ק"ס םש םייחה-ףכב .כ"ונו ד"סקת 'יס ע"וש (13
תאז השוע םאב תועידה לכל רתומ ,רהוזה יפ-לע ללכב תאז םירסואה יפל םגש ,אתיא הע 'מע ג"ח ר"ומדא
.הזב אצויכו הליפתב ותעד ןווכל ,האופרל

ת"ושלו ו"סקת 'יס ח"וא קדצ-חמצה ר"ומדאל םיניד יקספל נ"שו ,45 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה-רפס' (14
חולב אבוה) ז"טשת ד"בח ללוכ חולל יברה תוהגהבו גיש 'מע ז"טח ק"גאב ףאו .ש"ייע ,ח"ס םיאולימה רעש ולש
'מע גל ןויליג 'תורשקתה' הארו) ללכ "ולכאש העבש"ה רוכזיא אלל "םינעתמ 'ג" קר יברה קיתעמ (םויהל הז
.(18

.גי ק"ס ו"סקת 'יס הרורב-הנשמ (15

.359 'מע 'ה תליהת רודיס (16

.ה"לש רוציק 'סמ אבומ (17

ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כמ 'תורוקמו םימעט טוקיל'ו ,53 'מע םיגהנמה-רפס ,'ד"בח ללוכ חול' פ"ע (18
.'ד"בח גהנמ יפ-לע תוחילסה רדס' ףוסב ספדנה

ספדנכ "תעדוהש ומכ" אלו ,'ד"בח גהנמ - תוחילס'בו םלשה רוזחמב םוקמ לכב ספדנכ ,"תעדוהכ" וב ל"צו (19
.344 'מע 'ה תלהת רודיסב

ןושארה זורחמ קלח םירזוח - תוספדנה תוחילס לש עירכמה םבורב" 'ןומזפ' ףוסב .'ןומזפ' גוסמ טויפ (20
ךא ,(ל"נה 'תורוקמו םימעט טוקיל'ב 4 הרעה) ןושארה זורחה לכ תא םירזוח טויפה ףוסבו "ורבחל זורח ןיב
.תיבו תיב לכ ןיב םג ןושארה זורחה לכ תא רזח יברהש רורב ח"משת רתסא תינעתמ ואדיווב

גהנמ - תוחילס'ב ספדנ ןכו ,קוספבכ ,ו"או אלל ,'ךתעושיב ונדקפ' ל"צו .347 'מע 'ה תלהת רודיס (21
.'ד"בח

התא" ירחאו ,ללכב דע אלו 'ונבזעת לא' קוספה דע ,להקו ןזח ,קוספ רחא קוספ םירמואו ןוראה םיחתופ (22
.ןוראה םירגוס "וניקולא 'ה ,הנעת

.הליפתה חסונב תאז ורמא רבכש ןוויכ ". . ונרס . . ונמשא . . א"וא" םיגלדמ (23

.(זמר ןוגינ ,םינוגינה רפס) תוחילסה םויסב וז הליפת ןגנל דימת וגהנ יברה לש ןיינמב (24

.(ו ןוגינ ,םינוגינה-רפס) "התא אלא ךלמ ונל ןיא ,ונכלמ וניבא" :ןגנל דימת וגהנ יברה לש ןיינמב (25


ףוס דעו הליחתמ וידחי ולוכ םירמוא אלא ,ןזחו להק קוספב קוספ 'ונכלמ וניבא'מ קלח רמול ונגהנמ ןיא
.(בק 'מע ירשת-לולא ד"בח יגהנמ רצוא)

'כ-הו אבשב 'ז-ה) תויוכז :ספדנ ,םלשה רוזחמב םג ט"משת תנשמ לחהו ,'ה-תלהתו רוא-הרות ירודיסב
יגהנמ רצוא' - (םינשיה םירודיסל דוגינבו - א"שת .י.נ) א"ות רודיסל ןוקיתה חול פ"ע תאזו ,(קורושב
.אק 'מע םש 'ד"בח

.45 'מע םיגהנמה-רפס (26

.םש םיגהנמה-רפס (27

,י 'יס א"ח םיאולימה רעש) קדצ-חמצ ת"ושב השעמל אבוהו ,רמואש ימ שי םשב ו"ס ו"סקת 'יס ע"וש (28
.(יק 'יס ח"וא ד"נשת תרודהמבו

ירעש) הזב ןיליקמ שיו ,תינעתה םילשהל ותעדב ןיאש ימל ה"הד םייחה-ךרד רודיסמ איבה כ ק"ס ב"נשמב
זע 'יס אינעד אתסקרפא ת"ושו חנ 'יס ב"ח אנינת בישמו לאוש ת"ושבו ,לודג ךרוצ םוקמב קר ט"ס א"ש םירפא
רבודמ ירהש "רועישכמ תוחפ ולכאש 'ז" םג ףוריצל איבמה ל"נה צ"צה ת"ושמ עמשמ ןכ הרואכלו ,ללכב ןיליקמ
.(ליגרכ ולכאי כ"חאש

.דע 'יס ב"ח רזעלא-תחנמ ת"ושו אכ ק"ס ףוס ו"סקת 'יס הרורב-הנשממ ,הילדג םוצב 'ד"בח ללוכ חול' (29

.זק ףיעס ח רעש םירפא-ירעש (30

.ץ"שה םע קר רמואש ,םש םירפא-ירעשב ש"מכ אלדו .18 ע"ס מ ןויליג 'תורשקתה' ,ץ"שה םע םייסו (31

.'ד"בח ללוכ חול' (32

.םירופ יגהנמ - םיגהנמה-רפס (33

.299 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפס (34

זמר (ב .םילקש תשרפב 'המורת' בותכש םימעפ 'ג דגנכ - ד"צרת ס"ר ח"וא א"מרב (א :הזל םימעטהמו (35
םויבש [ב ק"ס ו"סקת 'יס הבר-הילא ,ו"נשת 'יס השמ-הטמ] םירפסב אתיאדכ ,רתסא ימיב ומצש םימי תשלשל
- שממ השודקל הלעי ןכא םוי ותואב התושו לכוא וניאש המש ידכ ,הקדצל תודועסה םוכס ןתיל שי תינעתה
המ ומייק" םירופב הרות-ןתמל זמר "יאתילת םעל יאתילת ןיירוא" ד"ע (ג .המק 'מע ,רדא םידעומה -ירעש
.332 'מע ב"ח א"שנת 'תויודעוותה' ,"רבכ ולביקש

.311 'מע ב"ח נ"שת תויודעוותה ,םדאה ירדגמ הלעמלש הדובע - לכל הוושה םוכס תחא-תבב הניתנ :הניינעו

תינברה דעב םג לקשה -תיצחמ ןתונ ר"ומדאהש ,םש םיגהנמה-רפסבו .787 'מע ב"ח ב"נשת שדוק-תוחיש (36
."םהמ םילבקמ - ולקש םא" (ה"מ א"פ םילקש) ונינשש ומכו .כ"ע ,םינטק תונבו םינבו

ש"מכ אלו ,"לקשה תיצחמ"ל ןינתונש רמולמ ןירהזנ ןיאש חוורה גהנמכ עמשמ "לקשה תיצחמ" ןושלהמ ,בגא
ראבתנ םעטהו .(טסת 'יסב "חספל רשב דחייל אלש" ששחה ד"ע) "לקשה תיצחמל רכז" אקווד רמול דועו י"א חולב
יכ" קוספהמ דומילהמ ןכו ,םש 'סותו י"שרו א,ט ב"ב 'מגהמ חכומש ןוויכ ,219 'מע ו"כשת שדוק-תוחישב
.ש"ייע ,'הקדצ' הניינע איה םגש - הקדצ יניינעל ,לקשה תיצחמב רמאנש "םישוע םה הנומאב

,(א"ס טכק 'יס ז"הדא ע"ושב הכלהל האבוה .ב"עס ,וכ תינעת) 'מגה פ"ע - הרעהבו 48 'מע םיגהנמה-רפס (37
."המחה תעיקשל ךומס" קר החנמ ללפתהל םיגהונ "הליענ ןהב ןיאש" תוינעתבש

ךדיאמו ,וב ךיראמו ,הלילגה ףוסל בורק וליחתמ ץ"שהש ,ק"ש תחנמבכ הז שידק-יצח תרימאב ונגהנמ (38
ירחא שידק יצחה תא םייסיש ךכ ,ק"הראל הסנכההו 'וללהי' תרימאב [היבגמה חתופ דיימ]ו הלילגב םירהממ
'ג ינפלו ,שידקה ירחא ". . לע ודוה" רוביצ תינעתב הנע יברה .(ש"ייע ,34 'מע םיגהנמה-רפס) הסנכהה
.ע"ומש ינפלש םידעצה

פ"כע דיפקהל ךכ םיגהונל שי הרואכלו .טמשנ וז תינעתבו ,'וכו תבטב הרשע ,ג"וצב 'ד"בח ללוכ חול' (39
טוקלי' הארו .ח"בה פ"ע ,ז ק"ס םש םייחה-ףכ) העיקשה ינפלש העש יצח ךות אלא םייפכ אשיל אלש םידרפסהכ
.(נ"שו ו"ס ג"יפ םירצמה-ןיב 'לה לאירבג-יעטנו ,נ"שו 550 'מע 'םידעומ - ףסוי

.נ"שו ,352 'מע כ ךרכ תוחיש-יטוקיל האר (40

.ב"צרת ס"וס הרורב-הנשמו א"מר (41

.ברעבמ תבש ידגב שובלל שיש ואיבה ה"צרת 'יס הרורב-הנשמו םייחה-ףכב) 14 'מע ול ןויליג 'תורשקתה' (42
.(439 'מע ב"ח ט"משת 'תויודעוותה' םג האר .לקשה תיצחמ תניתנ ינפל תאז בתכש םיגהנמה-רפסב עמשמ ןכו

- שדוק-תורגיא 'סב ספדנ וז הליגממ םידומע ינש לש הנטקהב רורב םוליצ .נ"שו ,םש םיגהנמה-רפס (43
.21 'מע לומ ,ז"נשת ןילקורב ,ש"רהמ ר"ומדא תודלותה -רפסבו .מק 'מע ,ג"נשת ןילקורב ,ש"רהומ ר"ומדא

עיגהל ידכ הלילה ינפל ותיבמ אצוי םא םג הרואכלו .אסת 'מע ךורב ינפ 'סל רשיפ י"רגה תורעה האר (44
.(םש ש"החמו א"ס א"פקת 'יס א"מר) הנשה שאר ברע לש תוחילסמ ערג אל ,תסנכה תיבב הליגמלו הליפתל ןמזב

.ד"ס ו"צרת 'יס א"מר (45

דעב םג הכרבה ןאכש ןוויכ ,הכונחבכ אלש ,ונייחהש םג ךרביש חיכוה םש .גסר ,אסר 'מע א"ח םייחה-רשג (46
.דמר 'מע 'םידעומ - ףסוי טוקלי'ב ונמסנ ,םינורחאה בור תעד ןכו .ש"ייע ,ומצע

.הזב טעממ קר תורחא תועד יפלשו ,ב ק"ס ו"צרת א"גמה פ"ע םש םייחה-רשג (47

.אסר 'מע א"ח םייחה-רשג (48

.496 'מע א"כ ךרכ .336 'מע ט ךרכ תוחיש-יטוקיל (49

היהת אלש רהזיהל שיש ,ג"מרפהמ גק ק"ס םש 'כו .בק ק"ס םש םייחה-ףכ הארו ,זי ףיעס צ"רת 'יס ע"וש (50
.ןחלושה לעמ היולת אל ףאו ,עקרק יבג לע תררגנ

.םיעמושה ןיינעב נ"שו ,םיגהנמה-רפס (51

.בכ ק"סוס םש םייחה-ףכו ,ז"ס גיר 'יס ז"הדא ע"וש הארו .14 'מע ול ןויליג 'תורשקתה' (52

.ונ ע"ס ,םילשורי ןוכמ תרודהמ ,ל"ירהמ ת"ושבו בק ק"ס םש םייחה-ףכב הארו .םש (53

.טי ק"ס םש הרורב-הנשמ ,כ"ונו ו-ג"ס צ"רת 'יס ע"וש האר (54

.נ"שו ,םש םיגהנמה-רפס (55

ונימיב םימעפל עקר ;'ןמה' לכב טעמכ הכה ה"כשת םירופב] .(מ"דשת ןמוי) לאמש לגרב עקור היה יברה
'ןמה' לכב הכה א"משת םירופב .24 'מע 128 מ"יב - קזח רתוי "אתדמה ןב ןמה"ב הכה כ"דבו ;ולאמשב םימעפלו
.[דורב 'יש מ"רה - וב ונגינש

.נ"שו ,םש םיגהנמה-רפס (56

.יח-שיא-ןבמ וצ ק"ס צ"רת 'יס םייחה-ףכ ,'ד"בח ללוכ חול' (57

.(דבלב 'תאזה תרגאה') דועו ,השמ-הטמ 'סמ זי ק"ס צ"רת 'יס א"מ ,םש םיגהנמה-רפס (58

.'םלשה רוט'ב תואבומה תואסריגה ללש הארו .נ"שו ,םש םיגהנמה-רפס (59

,םויה-רדס תעדכ ,הליגמה תכירכ ןיינע איבה אלש ורודיסב ז"הדא ןושל תועמשמ ןכ .'ד"בח ללוכ חול' (60
תומצע רוא יוליג ךשמנ החותפ הליגמהש ןמז לכ תודיסחה ד"ע הברדאו ,הכרוכל יתמ אדיפק ןיאש םתעיסו א"גמה
- הז-תמועלה תא ותוכזב חצנל ,הליגמה רחאלש הכרבהב תלעות איבמו ,יוליגב תומשה לכמ הלעמלש ףוס-ןיא
.ש"ייע ,ונ 'יס 'םירופ - םידעומה ירעש' ,הגומ ,ז"טשת םירופ תחישמ

רמאו לולגל קיספה ןתוא רמגשכו ,הליגמה תא לולגל יברה לחה תוכרבב ץ"שה לחהש דיימ :ה"כשת םירופב]
ךותל הליגמה סינכה םייתניבו ,"שודק התאו" רמול לחהו ,הלילגה םייסו ךישמה רמגש רחאל ,"בקעי תנשוש"
.[55 'עה ל"נה ןמוי - דומעל שגינו ,קיתרנה

.דועו ה ק"ס ב"צרת 'יסבו םש א"מו ב"ס ט"פרת 'יס א"מר (61

ןכש 'כו .ךרבמ דיחיה םגש דכק ק"ס צ"רת 'יס םייחה ףכב קיסמ י"בה תעדלו .א"סוס ב"צרת 'יס א"מר (62
.('םלועה גהנמ'כ םג ,ה"ס ב"צרת) ןחלשה -ךורעה םג פ"כו ,יח-שיא-ןבו יכדרמ-רמאמ ,ר"אה וקספ

.םיגהנמה-רפס (63

.א"ס ה"צרת 'יס א"מר (64

ירה ,קחמ אל יברהש המ לכ םא ןכו ,חולה לע היגה יברהש םינשב ךכ בתכנ םא ב"צו) 'ד"בח ללוכ חול' (65
.הליחתכל התניתנ ןמז והזש ד"צרת 'יס א"גמה בתכ .(גהנמל רושיא הז

'יס ד"הת תעדכ ,(18 'מע מ ןויליג 'תורשקתה') ה"ע ןיקסר ףסוי-בקעי 'ר ח"הרה להומה דימת גהנ ןכ (66
ס"וס ג"מרפהו ג"צרת ס"וס א"רגהו ח"רפה ,אנר 'יס א"ח ז"בדרה ת"וש ,ב"סר ס"וס ד"וי תיבה-קדבב י"ב ,וסר
.ל ק"ס ג"צרת 'יס םייחה-ףכב אבומכ םידרפסה גהנמו ,ןלהלד ל"ירהמב ההגהב אבוהש טרופקנרפ גהנמ ,ז"פרת
ש"מכ םיזנכשאה םלועה גהנמ ןכו ,ל"ירהממ םש א"מרה פ"ע ,הליגמה תאירק ינפל לומל בתכ 'ד"בח ללוכ חול'ב
.חער 'מע א"ח תירבה-רצוא .נ"שו ,וכת 'מע 'םיגהנמ - ל"ירהמ רפס' הארו .א"חהמ ז"פרת ס"וס ב"נשמה

.738 'מע ב"ח ט"משת תוחישה-רפס הארו .נ"שו ,םש םיגהנמה-רפס (67

םש הפסונ ךליאו ח"לשת תנשמ ךא ."הליגמה ןיארוקו הרות-רפסה ןיריזחמו" :ספדנ "'ה תליהת" ירודיסב (68
.ש"ייע ,ונגהנמ רוקמו םעט שריפ בכ תוא א"יפ ללוכה רעש 'סב .ל"נכ ונגהנמש הרעה ןוילגה ילושב

.גכ תוא םש ללוכה-רעש (69

.המק 'מע 'םירופ - םידעומה ירעש' (70

.םש 'תורשקתה' (71

.כ"ונו א"ס ז"פרת 'יס ע"וש (72

.ד"ס ה"צרת 'יס א"מרו ע"וש (73

.דחי תיזכ פ"כעו הנמ לכב תיזכ הליחתכל ןרועישש 565 'מע א"ח ו"לשת שדוק-תוחיש האר ,תונמ חולשמ תודוא
.ש"ייע ,ו"טה ב"פ הליגמ 'לה ם"במרה לע חנעפ תנפצל ןייצמו .תוחפל תוטורפ 'ב דחיב ןייווש הליחתכלו

.ו"ס ו"צרת 'יס א"מרה תעדכ (74

'מע םילשורי ןוכמ תרודהמ) םירופ תוכלה ל"ירהמו ג"ישת 'יס םידיסח רפסמ ,ב"ס ו"צרת 'יס א"מו ע"וש (75
.אסר .חכר 'מע א"ח םייחה-רשג .(בלת

.ה"צרת ס"וס א"מרו ד"צרת 'יס ע"ושמ ,'ד"בח ללוכ חול' (76

.ז"יה הליגמ 'להמ ב"פ ם"במר .וט,זנ היעשי (77

ןמה-ןזוא :ליכה חולשמה .םיעובק לארשיו יול ,ןהכל הנש לכב חולשל גהונ היה יברה .םש םיגהנמה-רפס (78
.םש 'תורשקתה' ,רנורג ל"יר ח"הרה - ש"יי קובקבו ירפ ,גרפ אלוממ

ןכו ,דועו 118 'מע ג"ל ךרכ תוחיש-יטוקילב אבומ ,ו"סוס 'םירופ תכרעמ - םיניד תפיסא' דמח-ידש האר (79
תונמ חולשל לארשי גהנמש ןלהלו 302 'מע א"ח ח"משת ש"הסב אבומכו ,שממ תוחילש ןידכ צ"א ךא .םינורחאב
.תוקוניתה י"ע

-תשודק האר ,םינויבאל תונתמ דחוימבו .םש א"ח ח"משת תוחישה רפס ,תונמ חולשמ םהידי לע םיחלוש ןכו (80
'מע ב"ח ז"משת 'תויודעוותה' - הקדצב טרפבו ,םירופ יניינעב םינטק ינטק ךוניח ד"ע .הינש השודק יול
.561

מ"דשת 'תויודעוותה' - םיניינע המכ וריתה הז גהנמ ליבשבש ,ו"צרת ס"וס ח"וא א"מר ,ע"ושב אבומכ (81
.המק 'מע ב ךרכ םחנמ-לכיה האר - םירופב תונבל תוגצה ד"ע .דועו ,1239 'מע ב"ח

.תובהלתהב אלש יאדוובו ,'ןמה' דיקפתב םידליה ללכ וקחשי אלש ,תוכיראב 279 'מע א"לח תוחיש-יטוקילב

.484 'מע ב"ח ח"משת 'תויודעוותה' (82

.םילשורי הרכזנשכ ןלהל ןכו .ארמוחל גוהנל שי 'המוח תופקומ קפס' םהש תומוקמ ראשב ןכו (*83

.ה"גהב ב"ס ה"צרת ח"וא ע"ושמ ,'ד"בח ללוכ חול'ו ,םש םיגהנמה-רפס (83

.ש"ייע ,םירופב תפ לוכאל בויח שי םא ז"הדא תעדב הריתס איבה םש םיגהנמה-רפסב

.םש א"מר (84

.זי ףיעס חפק 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע ,'ד"בח ללוכ חול' (85

.ותעב רבד חולב ז"ע קחצי-תחנמ ת"וש ח"מהגה תרעה הארו .םש א"מר (86

.י 'יס 'םירופ - םידעומה ירעש' (87

.הז עבוכ שבח אל ונרוד אישנ יברהו .םש םיגהנמה-רפס (88

.זסק 'מע כ"ח ק"גאב ז"דעו .נ"שו ,38 'מעבו םש םיגהנמה-רפס .א,חצ רוא-הרות (89

ל"צש 'םירטוש'ה תא םירופב ןיאש אתיא מ"כבו 135 'מע א"ח נ"שת ,454 ,391 'מע ב"ח ט"משת 'תויודעוותה'ב
ןיינע הזמ היהי אל יאדוובש החטבהה הנשיש ןוויכ ,ע"ושוטו ם"במרב קספנכ השודקה ךפיה עונמל ידכ ט"ויב
ןניאש תותכ 'ד יניינע םירופב ירמגל לולשל זרזמ 1180 'מע ב"ח מ"דשת 'תויודעוותה'ב ,ךדיאמ .יוצר-יתלב
.[םיצל ,ערה-ןושל-ירפסמ ,םינרקש ,םיפנח] ל"משח ןנמיסש ,הניכש ינפ ןילבקמ

,וטושפכ 'עדי-אלד -דע' םייקל יברה הרוהש םימעפ ויה םנמא .372 'מע ב"ח נ"שת 'תויודעוותה' (90
'מע ירשת-לולא 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .העש התואל ודי-לע התחדנ 'הקשמ'ב הלבגהל העודיה 'הריזג'הו
.הרות-תחמשל רשקב עש-טסש

.ךליאו 1420 'מע ג"ח ה"משת 'תויודעותה' (91

לש ןפואב ויהיש ידכ ,םירופה ימיל רשקב תויודעוותה 'ג ךורעל יברה עיצה 351 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפסב
.ש"ייע ,'הקזח'

.חנר 'מע ג ךרכ םחנמ-לכיה 'סב ספדנש 'תודיחי'ב הנעמב םהמו ,מ"כב שרופמכ (92

.1478 'מע ג"ח ה"משת 'תויודעוותה' ןוגכ (93

.980 'מע ב"ח ב"משת 'תויודעוותה'ב ספדנש ובתכמב ןיינעה רואיב (94

.1426 'מע ג"ח ה"משת 'תויודעוותה' (95

.243 'מע םולש-תרות תוחישה-רפסל ןייצמו ,םש םיגהנמה-רפס (96

ב"ח ח"משת ,1280 'מע ב"ח מ"דשת ,977 'מע ב"ח ב"משת 'תויודעוותה' האר .א"ס טכת 'יס ז"הדא ע"וש (97
.דועו ,399 ,339 'מע ב"ח א"שנת ,303 'מע

.ב"לשת םירופ תחיש (98

.וזכ 'ארבס' שיש קר ןייצ 7 ע"ס ב"ח ז"לשת שדוק-תוחישבו .423 'מע ט"כ ךרכ תוחיש-יטוקיל (99

'מע א"ח ז"כשת שדוק-תוחישב ךא .ב"ס ה"צרת 'יס א"מר ,ג"ס ו"צרת 'יס ע"וש פ"ע ,'ד"בח ללוכ חול' (100
.ש"ייע ,החמש הברה היהתש ךירצ ,ןידה תרושמ םינפל ל"צש ןוויכש ,אתיא 482

ו"ט דע אלא תארקנ הניאש ורמא הליגמה תאירקל עגונבש ףא :ראבמו .1274 'מע ג ךרכ תוחיש-יטוקיל (101
:רמאנש ומכו ,"רדא סנכנשמ" ל"זח ןושלכו ,שדוחה ימי לכל עגונ "החמשב ןיברמ" יוויצה לבא ,שדוחב
,יובירו הפסוה ילב ,םימדוקה םימיבש הדימה התואב איה החמשה רשאכ . . ןכ םאו ."םהל ךפהנ רשא שדוחהו"
.('תושדח םינפ' םעפ לכב ךירצ םינתח תכרבל ןכלש) הנשייתנש ןוויכ ,החמשה תומילש הניאזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il