- ו"צר - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה ינש רדאב ז"י * הרפ - וצ 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תורעהו תובוגת תודיסחה ינייעממ


ןאכ שקה םימדוק תונוילגלתוכלמ רבד


תילכתב םיללכנו םילוע וז תבשב
םירופה יניינע לכ תומלשה


,"רבכ ולביקש המ ומייק" אוה םירופד ןיינעה תוללכ
,הלבגהו הדידממ הלעמלש ןפואב ,שדוחמ ףקות ,רמולכ
תאז" ,הרפ תשרפב םג תשגדומ וז הדוקנ * הרותה ןיינעל
הלבגהו הדידממ הלעמל אוה 'קוח' עודיכ ןכש ,"הרותה תקוח
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ *שפחל םיקוקז ןיאו - םירופ ירחאלש תבשב הניא הרפ תשרפש ןפואב ןתועיבקש םינש שי
תבשב הרפ תשרפ םיארוקש המש (א,ל הליגמ) ארמגב שרופמ יכ ,הז רבד תעדל ידכ "תוחול"ב
תשרפ אורקל םיכירצ זאש ,עובשה עצמאב לח ןסינ שדוח-שאר רשאכ הז ירה ,םירופ ירחאלש
ירחאלש תבשב) הינפלש תבשב הרפ תשרפ םיארוק ןכלו ,ןסינ שדוח-שאר ינפלש תבשב שדוחה
שדוח-שאר תבשב שדוחה תשרפ םיארוק ,תבשה םויב לח ןסינ שדוח-שאר רשאכ לבא ,(םירופ
.(םירופ ירחאלש תבשב אלו) הרפ תשרפ ןירוק הז ינפלש תבשבו ,ןסינ

רבדה יכ) הנשו הנש לכב חרכומה רבד הניא םירופ ירחאלש תבשב הרפ תשרפ תאירקש רחאמו
ירחאלש תבשב הרפ תשרפ םיארוקש ןפואב איה תועיבקה רשאכש ,ןבומ - (הנשה תועיבקב יולת
.הזב תדחוימ הארוה הנשי ,םירופ

לע תיחצינ הארוה איה םירופה ירחאלש תבשב הרפ תשרפ תאירקמ תדמלנה הארוהה - ךדיאלו
תבשב הרפ תשרפ םיארוק ןיאש ןפואב איה ןתועיבקש םינש ןתואל עגונב םג ,םלוכ םינשה לכ
.םימעפ המכ רבודמכ ,םירופ ירחאלש

לכל עגונה ןיינע והזש - "רבכ ולבקש המ ומייק" - םירופה ימיד ןיינעה תוללכ תמגודבו]
.[ןלוכ םינשה

והלוכ ןיכרבתמ הינימ"ש) םירופה ימי ינפלש תבשה םויש - וז הנש תועיבקב ףסונ ןיינעו
ימיל דחוימב ךיישה ,רדאב א"יב לח (םירופה ימי דחוימבו ,עובשה ימי לכ - "ןימוי
.ךליאו רדא א"ימ ,"'וכ א"יב תארקנ הליגמ"ש רחאמ ,םירופה

יניינע לכ תומלש) םירופה ירחאלש תבש] דחיב ולא םיניינע לכ תרשקמ הרותהש רחאמ ,הנהו
הנשה תועיבק ירהש - [א"יב הז ינפלש תבשו ,עצמאב םירופו ,הרפ תשרפ םע דחיב (םירופה
תדמלנ הזמו ,ולא םיניינע לכב תפתושמ הדוקנ הנשיש רמול חרכהב - הרותה יפ-לע איה
.םדאה תדובעל עגונב הארוה

:םינפ-לכ-לע רוציקב - הזב רואיבה תדוקנ

תוללכב ףקותו םויק ,ונייה ,"רבכ ולבקש המ ומייק" - אוה םירופה ימיד ןיינעה תוללכ
הבר אעדומ"ד ןיינעה תוללכ לטבתמש רחאמ ,הלבגהו הדידממ הלעמלש ןפואב ,הרותה ןיינע
."אתיירואל

הרותה ןיינע תוללכש שגדומ הרפ תשרפב יכ - הרפ תשרפ םע םירופ ירחאלש תבשד רשקה והזו
,הלבגהו הדידממ הלעמלש ןיינע והזש ,הקוח לש ןפואב ,"הרותה תקוח תאזד ןפואב אוה
.םירופה ןיינע תוללכ תמגודב

תווצמ - תווצמה השעמב םג אטבתמ הזש ,ןבומ - "השעמ ידיל איבמש דומלת לודג"ש רחאמו
:תווצמה לכ תוללכ איהש ,המודא הרפ

ת"הואבו ת"וקלב) המודא הרפ תווצמד ןיינעה תוללכ תא םיראבמה תודיסח ישורדב ראובמ
,"בושו אוצר" - אוה תווצמה ןיינע תוללכש ,(הז ירחאלש וניאישנ וניתובר ישורדבו
.(בוש) הטמל הלעמלמ הכשמהו ,(אוצר) הלעמל הטמלמ האלעה ,ונייה

לע הרומ (שאב) הרפה תפירש יכ - המודא הרפ תווצמב רתויב שגדומו אטבתמ הז ןיינעו
("ילכ לא םייח םימ וילע ןתנו") םייח םימ תניתנו ,הלעמל הטמלמ האלעה ,אוצרה ןיינע
.הטמל הלעמלמ הכשמה ,בושה ןיינע לע הרומ

םיניינעה 'ב רוביח ,ונייה ,בושו אוצרד ןיינעה תוללכ ונשי הווצמ לכב :תרמוא תאז
ימשג רבד םיחקולש - אוה הווצמה ןיינע יכ ,הטמל הלעמלמ הכשמהו הלעמל הטמלמ האלעהד
הכשמה) ןוילעה ןוצר תא ימשגה רבדב םיכישממ הז םע דחיבו ,הלעמל הטמלמ ותוא םילעמו
.רוביחו אתווצד ןפואב ,(הטמל הלעמלמ

המהב רועמ ףלק םיחקול - ("ןיליפתל הלוכ הרותה לכ השקוה"ש) ןיליפת תווצמב :אמגודלו
אתווצ השענ הז ידי -לעו ,(הלעמ) הרותבש תוישרפ םיבתוכ הז ימשג ףלק לעו ,(הטמ) תימשג
.תווצמה הווצמ ה"בקה ןיבו הווצמה םייקמש םדאה ןיב רוביחו

דומילב רשאמ רתוי תווצמה השעמב אוה (בושו אוצר) הכשמהו האלעהד םיניינעה 'ב רוביחו]
.דבלב דחא וקד ןפואב איה הרות יכ - הרותה

הלעמלמ הכשמה (א) :(תומוקמ המכב ראובמה יפ-לע) םינפוא המכב רמול רשפא אפוג הזבו
אלה" בותכש ומכ ,הלעמל הטמלמ האלעה (ב) ,"םכמע יתרביד םימשה ןמ יכ" בותכש ומכ ,הטמל
- "יאתילת ןאירוא" (ג) ,(אוצר - הלעמל הטמלמ האלעה אוה שאה ןיינעש) "שאכ יירבד הכ
,דבלב דחא וקד ןפואב הז ירה - ןפוא לכבו ,ישילשה וק

.[דחיב בושו אוצר ,האלעהו הכשמהד םיניינעה 'ב רוביח שגדומ תווצמה השעמב ןכ-ןיאש-המ

ליעל רומאכ - רתויב הז ןיינע שגדומו אטבתמ המודא הרפ תווצמב ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
.בושה ןיינע לע הרומ "ילכ לא םייח םימ" תניתנו ,אוצרה ןיינע לע הרומ הרפה תפירשש

תמגודב והזש ,ן"בו ה"מ דוחי ,הקברו קחצי יאושינד ןיינעה םגש ראובמ ל"נה םישורדב]
יוליע ונשי ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא .תווצמה ןיינע תוללכ הז ירה - בושו אוצרד ןיינעה
הז ןיא הקברו קחצי יאושינ יכ - הקברו קחצי יאושינד ןיינעה יבגל המודא הרפ תווצמב
,המודא הרפ תווצמ ןכ-ןיאש-המ ,דבלב "םינבל ןמיס תובא השעמ" םא יכ ,םדאה תדובעמ קלח
.[לעופב תישעמ הווצמ - םדאה תדובעמ קלח איהש

השעמבש בושו אוצרד ןיינעב אטבתמ - הלבגהו הדידממ הלעמל ,הרותה תקוחד ןיינעהו
.תווצמה

והלוכ ןיכרבתמ הינימ"ש ,םירופ ינפלש תבשב - איה םירופה יניינע לכ תלחתה ,הנהו
הליגמ") הליגמה תאירקד ןיינעה תוללכ ליחתמ זאש ,רדא א"יב - וז הנש תועיבקבו ,"ןימוי
.("'וכ א"יב תארקנ

ןפואב היהת םירופה ימיב לארשי ינב תדובעש רבכ םיעדוי םירופ ינפלש תבשב :תרמוא תאז
.םירופה יניינע לכ "חוכב" רבכ םנשי ,ןכלו ,('וכ הלבגהו הדידממ הלעמל) םיאתמה

הלעש תומוקמ המכב ראובמכ ,"םיקידצ לש םהיתומשנב ?ךלמנ ימב" ל"זר רמאמ ךרד-לעו
דלונש םדוק) באה תבשחמב קוקח ורויצש ןבה לשמכו ,םיקידצה תדובעמ גנעתיש גונעתה וינפל
םימעפל ארקנה) "םירמא יטוקל" ורפסב ןה) דיגמה לש וירפס תלחתהב הז לשמ ראובמכ - (ןבה
,לעופב האירבה םדוק רבודמ הז לכש - ("הרות רוא" ורפסב ןהו ,("לודגה םירמא יטוקל"
.דבלב "חוכב" היה לארשי ינב תדובעד ןיינעה תוללכ רשאכ

תדובע תוללכ תמגודב) םירופד הדובעה תוללכ היהתש ה"בקה לש ונוצרב הלע ,ןכ-יפ-לע-ףאו
עובשה ימי תששד הדובעה תוללכ יהוזש ,'וכ םיטרפו תוקלחתה לש ןפואב ,לעופב (לארשי ינב
.(םירופה ימיל םיכייש םלוכש ליעל רומאכ) םירופד

יניינע לכ תא תולעהל םיכירצ - 'וכ םיטרפו תוקלחתהד ןפואב םירופד הדובעה רמג ירחאלו
םויד הדובעה יהוזש ,(םיטרפל תוקלחתהה ירחאל אבה ללכ) ללכ לש ןפואב ויהיש םירופה
."ולוכיו"ד ןפואב םירופה יניינע לכ םילעתמ זאש ,םירופ ירחאלש תבשה

- שארל לכל :ללכו טרפו ללכד ןפואב תויהל הכירצ םירופד הדובעה תוללכש ,תרמוא תאז
םירופה יניינע לכ םנשי זאש ,םירופה ינפלש תבשה םויב ,םיטרפל תוקלחתהה ינפלש ללכה
לש ןפואב ,לעופב םירופד הדובעה יניינע לכ םיאב םירופה ימיב :("חוכב") ללכ לש ןפואב
ןפואב םישענו םירופה יניינע לכ םילוע םירופה ירחאלש תבשה םויבו ;'וכ םיטרפל תוקלחתה
.ללכ לש

יללכ ןיינע הז ירה - ללכו טרפו ללכד ןפואב םירופה ימי תדובעל עגונב ליעל רומאה
:תולשלתשהה רדס לכב

תוטישפ - הזמ הלעמלו ,תולשלתשהה רדס לכ תא ףיקמה לודגה לוגיעה ונשי - שארל לכל
ראותב אל םג ,ראות םושב וראתל רשפא-יאש ,תוהמו תומצע - הזמ הלעמלו ,תומצעה
.םיטרפה םדוקש ללכה תמגודב והזו ."תוטישפ"ד

ןכו ,הטמו הלעמד תוקלחתה לועפל - וניינע תוללכש ,וקה תכשמהד ןיינעה ונשי הז ירחאלו
ןיינעה רקיע אוה םשש ,ןוקיתה םלוע תווהתהל דע ,חטשו וק ,הדוקנד םיטרפה תוקלחתה
.ללכה ירחאלש טרפה תמגודב והזו .לובג-ילבו ףוס-ןיאד ןפואב םיטרפל תוקלחתהד

ודחאתיו האירבבש תוקלחתהה יטרפ לכ ולעתי םדאה תדובע ידי-לעש - הזב הנווכה תילכתו
רשא" - תווצמו הרותה םויקב םדאה תדובע תוללכ והזו ,(םיטרפה ירחאלש) ללכ לש ןפואב
תוקולא םע ודחאתיש ,השודקל םיימשגה םירבדה תא תולעהל - "ונוויצו ויתווצמב ונשדיק
.(ללכ לש ןפואב)

"םימש םשל ויהי ךישעמ לכ"ד הדובעה תוללכל עגונב םג אלא ,תווצמה השעמל עגונב קר אלו
.תושרה ירבד - "והעד ךיכרד לכב"ו

("והעד"ו "םימש םשל") תושרה ירבד םע הדובעב יוליע ונשיש תומוקמ המכב ראובמ :הברדאו
ויתווצמב ונשדיק רשא" םיכרבמ ןיא ןכלש ,רמול שיו .תווצמה השעמד הדובעה יבגל
הדובע יכ - (תווצמה השעמ לע םיכרבמש ומכ) תושרה ירבד םע הרושקה הדובעה לע "ונוויצו
ןיליפת לע ןיכרבמ ןיאש (ב,בנ) רוא-הרותב ראובמה ךרד-לע) הכרבה ןיינעמ הלעמל איה וז
רוקמה והז :הברדאו ,('וכ הכרבה ןיינעמ הלעמל איה שאר לש ןיליפתד הכשמהה יכ ,שאר לש
.'וכ הכרבה ןיינע תוללכ ךשמנ םשמש

םוי"ד ןיינעה היה שארל לכל :איה - האירבה תוללכב ,ללכו טרפו ללכד ןיינעה תדוקנו
האירבה תוללכ לעפנ הז ירחאלו ,(םיטרפה ינפלש ללכ) דיחי תניחב - הזמ הלעמלו ,"דחא
םויב" ,אובל דיתעלד בצמו דמעמה - הזב הנווכה תילכתו ,'וכ םיטרפל תוקלחתהד ןפואב
,(םיטרפה ירחאלש ללכ) "ארקנ ינא ךכ בתכנ ינאש םשכ" ,"דחא ומשו דחא 'ה היהי אוהה
."םימלועה ייחל החונמו תבש ולוכש םוי"

:תווצמב ןכו ,הרותב םג ונשי - ללכו טרפו ללכד ןיינעה

:הרותב

הלעמלש ללכה תמגודב והזש - ותומצעב ךלמה יעושעש ,"וינפל 'וג םיעושעש" איה הרותה
.םיטרפד תוקלחתהמ

לכש ןפואבו .'וכו םיטרפל תוקלחתהו רויצ לש ןפואב ,הטמל הרותה הדרי - הז ירחאלו
."הל אשפאל" - הרותב שדחל ךירצ ידוהי

ןיינעה תוללכ והז ,"הרותה ןתונ" םע הרותה תא רשקל - טרפה רחאלש ללכה אב הז ירחאלו
."הלחת הרותב וכרב"ד

:תווצמב הז ךרד-לעו

.(טרפה ינפלש ללכ) "ונוויצו ויתווצמב ונשדיק רשא" - ה"בקה ייוויצ םה תווצמה תוללכ

.ללכה ירחאלש טרפ - אקווד הלבגהו הדידמד ןפואבו ,םיטרפל וקלחתנ תווצמהו

הווצמ וא) םירחא ידי-לע התושעל רשפא-יאש הווצמ הנה - םיטרפל וקלחנש ירחאל םגו
ד"פ) ןקזה ר"ומדאל הרות-דומלת תוכלהב הכוראב ראובמכ) הרותה דומיל תא החוד (תרבוע
.טרפה ירחאלש ללכ - םיטרפמ הלעמל איהש ,ונייה ,((ג"ה

:םירופה ימיל עגונב םג הז ןיינע אטבתמ - ליעל רומאכו

.ללכ לש ןפואבו "חוכב" םירופה יניינע לכ םילולכ םירופ ינפלש תבשב

תבשבו .םיטרפל תוקלחתה לש ןפואבו "לעופב" םירופה יניינע לכ םיאב םירופד עובשבו
.ללכ לש ןפואב םיללכנו םירופה יניינע לכ םילוע םירופ ירחאלש

:רתוי תויטרפבו

.הרותה תלבקב ףקותו םויק ,"רבכ ולביקש המ ומייק" - אוה םירופד ןיינעה תוללכ

תבש) ל"זר רמאמכ ,םלועה תואיצמב םויק לעפנ הרותה תלבק ידי-לעש םשכ :תרמוא תאז
ןפואב םלועה םויק לעפנ הרות-ןתמבו ,"הארי ץרא"ד ןפואב םלועה היה הרות-ןתמ דעש (א,חפ
הבר אעדומ" התיה םירופ םדוק יכ ,אפוג הרות-ןתמ םויק םירופב לעפנ ןכ ומכ - "הטקש"ד
."רבכ ולביקש המ ומייק" םירופבו ,"אתיירואל

היה ,(םירופה ימיב) לעופב "רבכ ולביקש המ ומייק"ד ןיינעה לעפנש םדוק םג ,הנהו
,"רבכ ולביקש המ ומייק"ד ןיינעה היהי םירופה ימיבש שארמ ועדי יכ ,"חוכב" הז ןיינע
.םיטרפה םדוקש ללכה והזו ."'וכ ךלמנ ימב" ןיינעב ליעל ראובמה ךרד-לע

.(ללכה ירחאלש טרפ) לעופב "רבכ ולביקש המ ומייק"ד ןיינעה לעפנ םירופבו

(םירופה ימיד לעופב הדובעה ירחאל) םיטרפה ירחאלש ללכה ןיינע אב םירופ ירחאלש תבשבו
.תומלשה תילכתב םירופה יניינע לכ םיללכנו םילוע תבשה םויב יכ -

א"יב ארקנ הליגמ" - רדא א"יב םירופה ינפלש תבשה לח וז הנש תועיבקש המ םג הזו
:"'וכ

א"יב תארקנ הליגמ") רדא ו"ט דע רדא א"ימ לחה הליגמה תאירקבש תומוקמ המכב ראובמ
.ה"י אירטמיגב ו"טו ,ה"ו אירטמיגב א"י :'יוה םש זמורמ - ("ו"טב ד"יב ג"יב ב"יב

,"ה"י סכ לע די יכ" בותכש ומכ - קלמע תייחמ - םירופה ןיינע תוללכ םע רשקה והזו
."קלמע לש וערז החמיש דע םלש ואסכ ןיאו םלש ומש ןיא"

- םיטרפ לש ןפואב הדובעה תוללכ לע זמור ,ה"יו ה"ו ,רדא שדוחד ו"טו א"י ,הנהו
ה"יו ,תווצמה םויקו הרותה דומילד ןיינעה תוללכ לע הרומ ה"וש תומוקמ המכב ראובמכ
.(הכוראב ל"נכ) הכשמהו האלעה רוביחד ןיינעה ללכנ הזבו .'וכ תוננובתהה ןיינע לע הרומ

- ו"טו ד"יו ג"יו ב"יו א"י םינומש ירחאל ,ונייה ,ו"ט דע א"יד הדובעה יטרפ ירחאלו
לכל התא ןודא" ,(םירפסב ראובמכ) "י-נדא" םש אירטמיגב אוה ולא םירפסמ ףוריצ הנה
."ךיתוירב

-נדא" תניחבב םיללכנו םילוע האירבה יטרפ לכש ,ונייה - םיטרפה לכ ירחאלש ללכה והזו
."ךיתוירב לכל התא ןודא" ,"י

ירחאלש ללכה תמגודב והזש ליעל רומאכו ,םירופ ירחאלש תבשה םויב לעפנ הז ןיינעו
םוי" ,"דחא ומשו דחא 'ה" ,אובל דיתעלד יוליעה תילכת - האירבה תוללכל עגונב םיטרפה
."םימלועה ייחל החונמו תבש ולוכש

תוימשגב ,םיחפט הרשעמ הטמל - אובל-דיתעלד םייוליגל הכזנ שממ בורקבש ןוצר-יהיו
וטושפכ "החמשו התשמ" ,םיימשג םיניינעב ךשמנש םירופה ןיינע תוללכ תמגודב - וטושפכ
.(םירופיכה-םויבכ אלו)

."רפעכ ןייוצמ םינדעמה לכ" ויהי אובל-דיתעלש (םיכלמ תוכלה ףוס) ם"במרה ןיד-קספכו
-תייחת ירחאל היהי אובל-דיתעלד רכשה רקיעו תיתימאש תודיסחה תרותד הנקסמה עודיכו
אובל-דיתעל :הברדאו ,(ן"במרה תעדכ) םיפוגב תומשנ ,אקווד ימשגה הזה-םלועב ,םיתמה
.ףוגה ןמ הנוזינ היהת המשנה

:םירופד ןיינע תוללכ םע םג רושק (ימשגה ףוגה תלעמ) הז ןיינעו

שדוח אוה ירישעה שדוחב . . שורוושחא ךלמה לא רתסא חקלתו" קוספה לע ל"זר רמאמ עודי
382 'מע ו"ט ךרכ ש"וקל האר) םעפ ראבתנו ."ףוגה ןמ הנהנ ףוגהש" ןמז והזש - "תבט
יפכ - 'וכ יתימאה שי ןיבל (ימשגה ףוג) ארבנה שי ןיבש רשקה זמורמ הזבש (ךליאו
.[לופכש=] "ריפוק"ב הז ןיינע רבכ םסרפתנש

לכ לש םבל חול לע םיקוקח ויהיש אלא ,"ריפוק"ד ןפואב קר אל ויהי םירבדהש - רקיעהו
."הרותה תקוח תאז"ד ןפואב ,לארשי ינבמ דחאו דחא

תא יתוריסהו" - (הרפ תשרפ תבש) וז תבש תרטפהב רמאנש דועייה םויקל םיכוז הז ידי-לעו
."רשב בל םכל יתתנו םכרשבמ ןבאה בל

,הנש םירשעו האמ ךשמב ובלב 'ה תא דבוע ידוהיש ירחאלש הזכ רבד ןכתיי דציכ - הרואכלו
!?רחא בל ול ונתיו הז בל וריסי

רקיעו .הקיקח - "הרותה תקוח"ד ןפואב תויהל הכירצ הדובעה תוללכ :הזב רואיבה אלא
תורח" ,"םינבא תוחול" יבג-לע הקיקחה תמגודב) אקווד השק רבד יבג-לע אוה הקיקחה ןיינע
,"ןבאה בל" יבג לע הקיקחה תדובע ירחאל לבא .("רשב") ךר רבד יבג-לע אלו ,("תוחולה לע
."רשב בל"ד ןפואב הז בל השענ
ב ךרכ ,ב"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ב"משת הרפ תשרפ ,אשית תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 1006 'מעונשדיק רשא" םיכרבמ ןיא תושרה ירבד םע הרושקה הדובעה לע
וז הדובע יכ ,תווצמה השעמ לע םיכרבמש ומכ ,"ונוויצו ויתווצמב
הכרבה ןיינעמ הלעמל איה

ובילב 'ה תא דבוע ידוהיש ירחאלש הזכ רבד ןכתיי דציכ ,הרואכל
?רחא בל ול ונתיו הז בל וריסי ,הנש םירשעו האמ ךשמב

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


ותומצע הרותב הלגתי אובל דיתעל
שממ ךרבתי ותוהמו


?אובל דיתעל ןתניתש "השדח הרות"ה לש הניינע המ

תוקולאה תגרד ,תוריפס רשעו תורמאמ הרשע דגנכ ,תורבדה תרשע יולגב ונתינ הרות-ןתמב
תגרד וליאו ,(םלועב םדאה תגהנהל עגונב תוכלה ,הרותד הלגנב שגדומכ) םלועל ךרע הל שיש
הלגתת אובל-דיתעלו .םלעהב אלא יוליגב האב אל םלועל תוכיישו ךרע הל ןיאש תוקולאה
הימעט דוס" ,הרותה תוימינפב שגדומכ) םלועל ירמגל ךורע-ןיאבש תוקולאה תגרד הרותב
קוידכ - שממ ךרבתי ותומצעו ותוהמד יוליגהל דעו ,(תוקולא תעידי ,"היתונופצ רתסמו
- "יתוא ועדיי םלוכ יכ" בותכש ומכו ,אקייד "יתאמ" ,"אצת יתאמ השדח הרות" - ןושלה
."ןבשוחב אלו דח אוה תנא" ,"ברוחמ ונתינש תורבדה תרשעמ הלעמלש) םוי רשע-דחא" תניחב
(ב"נשת'ה ,טבשב ג"י ,חלשב תשרפ שדוק-תבשו טבשב א"י תוחישמ)


?ול ךורע-ןיאבש הגרד תולגל םדא לכוי ךיא

יכ ,םתולגל (קיתו דימלת) םדאה תלוכיב ןיאש ןוויכ - אובל-דיתעל הלגתתש "השדח הרות"ה
לש ןפואב איה הרותב םתוללכתהש ,ןבומ ,"אצת יתאמ השדח הרות" ,ומצעב ה"בקה ידי-לע םא
-לע אובל-דיתעל "םתולגתה" ןכלו ,(תואיצמב וניאש םלעה) יוליגל ךייש וניאש ירמגל םלעה
,הזה ןמזבש הרותל ירמגל ךורע-ןיאב ,"השדח הרות" ,שודיח לש ןיינע אוה ה"בקה ידי
."חישמ לש ותרות ינפל איה לבה הזה םלועב דמל םדאש הרות" ל"זר רמאמכ
(א"שנת'ה ,"אצת יתאמ השדח הרות" ןיינעב סרטנוק)


?לכשב יוליגה תא גישהלו ןיבהל היהי רשפא םנמאה

הניאש הרותה תגרדש ףא - "אצת יתאמ" ,ה"בקה ידי-לע הרותה תודוסו ימעט תולגתהל עגונב
ללכ ךרעב אלש איה ("יתאמ") ומצעב אוה ה"בקה ידי-לע אלא םדאה ידי-לע תולגתהל הלוכי
"אצת יתאמ השדח הרות" רמאנ הז לע ירה ,"איה םימשב אל" הרותהו ,הטמל םדאה לש ולכשל
,ץראב הטמל אובתו ("יתאמ") םימשה ןמ אצתש ,(הזב אצויכו "ןתנית" אלו ,אקייד "אצת")
.םדאה לכשד הגשהו הנבהב

הרות"ה תולגתהב תשגדומ ץראב הטמל אובל ("אצת יתאמ") םימשה ןמ האיציהש רמול שיו
ךשמותו האובנ לש ןפואב ולצא הלגתתש השדח הרותהש [...] חישמה ךלמ ידי-לע "השדח
םיעדויו םילודג םימכח ויהי"ש דע ,"םעה לכ דמלי" אוהו ,םדו רשב תמכחב םג שבלתתו
םילענ יכה םיניינעה םגש ונייה ,"םדאה חוכ יפכ םארוב תעד וגישיו םימותסה םירבד
.םדאה לכשב םירודחו םיגשומ ויהי "השדח הרות"ד
(םש)

רקיעה אוה השעמה


םייוצר יתלבה םיניינעה תא ףורשל
תימהבה-שפנד


השודקל הוואתמה חוכה תא ךופהל ןכמ רחאלו

,רקי יכה רבד אוה "םייח"ה ןיינע .רתויב עורגה רבדה אוה "התימ"ש ןיבמ טושפ ידוהי םג
תמב העיגנהש ןבומ הזמו .עורג יכה רבד - (התימ) וכפהו ,"ושפנ דעב ןתיי שיאל רשא לכ"
.הרומח האמוט אלא ,האמוט םתס אלו ,האמוט לש ןיינע תלעופ - "האמוטה תובא יבא" -
?וזכ הרומח האמוטב אמטנש ימל הנקת שי םאה :הלאשה תלאשנ ,הרומח האמוט יהוזש ןוויכמו
[...]

הרפ םיפרושש הז ידי-לע - וז האמוטל הרהטו ןוקית שיש ,הרפ תשרפב הרותה תראבמ הז לעו
.[...] רהטנו רזוח זאו אמטה לע םיזמו ,"םייח םימ" םע הרפא תא םיברעמו ,המודא

:'ה תדובעב - הז ןיינעמ םידמלש הארוהה םג תנבומ הז יפ-לעו

ומכ ,יעבדכ היתווצמו הרות םויק ידי-לע ה"בקה םע רושק ידוהיש בצמ לע הרומ - "םייח"
יכ" :תיברע תליפתב םירמואש יפכו ,"םויה םכלוכ םייח םכיקולא 'הב םיקבדה םתאו" בותכש
."ונייח םה

תובא יבא ,םייחה ךפיה אוהש רבדב (הלק העיגנ) עגונ ידוהיש בצמ תויהל לוכי םנמא
תושרל השודקה תושרמ רבוע הז ידי-לעש ,ךרבתי ונוצר לע םולשו סח רבוע רשאכ - האמוטה
.תושרל תושרמ רבועש - "הריבע" תבית שוריפ והזש ,השודקה ךפיה

ול שי - ךרבתי ונוצר לע רבועו םולשו סח לשכנ ידוהי רשאכ םגש טושפ םגו ןבומ הנהו
!"חדינ ונממ חדיי אל" ירהש ,הנקת

באה עבטמ ירה ,"םכיקולא 'הל םתא םינב"ש ועדויב יכ - טושפ ידוהיל םג ןבומ הז ןיינעו
השגדהבו) וינבל ולש סחיה תא שיגרמו עדויש יפכ ,ונב תא םולשו סח בוזעל לוכי וניאש
רשבד תולבגהב םילבגומש ,הטמל ןבו באל עגונב םירומא םירבדה םאו ,(םישנ לצא - הריתי
.'וכ ונוצר לע רבעו לשכנש ןב רובע אוה ןכש המכו-המכ-תחא-לע ירה ,םדו

האמוטב עגנש ימ לש ותרהט תודוא רבודמ הבש הרפ תשרפב - רבדל הצע ה"בקה ןתנ ,ןכאו
"םויה םכלוכ םייח" השודקה תושרל רוזחלו רהטיהל לוכי אוה םגש ,םייחה ךפיהד הרומח יכה
.[...]

...תימהבה -שפנד םייוצר יתלבה םיניינעה תא תולכלו ףורשל ,ונייה ,"הרפה תא ףרשו"
רפא"ב :"םייח םימ וילע ןתנו" יזא - הרפה רפא" אלא ראשנ אלש דע הרפה תפירש ירחאלו
,ונייה ,("ונייח םה") השודקו הרות יניינע ,"םייח םימ" םינתונ - הוואתמה חוכ ,"הרפה
.השודק יניינע לכל הוואתו הקושתו ץפח ול היהיש ,השודקל ךפהיי הוואתמה חוכש

-לע הנה - ("אמטה לע 'וג הזהו") הרומח יכה האמוטב עגנש ימ לצא הז לכ םילעופ רשאכו
."רהטו" הז ידי
- םחנמ-תרות' ;ה"משת ןסינ שדוחה םיכרבמ ,הרפ תשרפ ,ידוקפ-להקיו תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 1543-1540 'מע ג ךרכ ה"משת 'תויודעוותה

יבר יצוצינ


לוחל שדוק ןיב לידבמה


לדבה שי םאהו ,תבש יאצומב םיפסכ יניינעב גוהנל שי דציכ
ךכל תיתימאה הביסה יהמ * הקדצ יפסכל יטרפ ףסכ ןיב
,אקווד שדוק-תבש יאצומל תועבקנ הקדצ לש תויבגמ הברהש
יברה השע המ ,םגו * הז ברעב שובלל שי םידגב הזיאו
שדוק-תבש יאצומל תוצוצינ * הלדבהה רחאל דימ ותיבב


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

,הכלמ -הוולמ תדועס ךורעל . . בוטו ןוכנ יכה רבד ירה . . הלואגה ןיינעל רשקב"
הטמל הלגתיש ,בבל בוטבו החמשב ודירוהל "אחישמ אכלמ דודד אתדועס" (הניהו) םג תארקנה
הרידנה ותחיש תא יברה םייס ךכ - "שממ בורקבו ,ונצראל תויממוק ונכילויו ,םיחפט הרשעמ
.(275 'מע כ ךרכ תוחיש-יטוקל) 'קה ורדחב ח"לשת תישארב תשרפ שדוק-תבש יאצומב

החמש ךותמ הכלמ-הוולמ תדועס ןיינע תא יברה שיגדה (294 'מע םש) ןכמ רחאל עובש
."תבש תדועסב ומכ וז הדועסב חומשל שי"ש ל"זיראה ירבד דוסי-לע ,אקווד

שדוק -תבשמ יברה לש ויתויודעוותה ורבע הבש (ט"לשת-ח"לשת) הפוקת השעמל הלחה ךכב
תויונמדזה המכב ךא ,תואירבה יניינע - התיה ךכל היולגה הביסה .שדוק-תבש יאצומל
.ומצע ינפב דמועה רבדכ ,ןיינעה תלעמב יברה זא אטבתה

'מע ב ךרכ ט"לשת שדוק-תוחיש) הווצת תשרפ שדוק-תבש יאצומב ,הבחרהב ריבסה ראשה ןיב
דע" תבש יאצומב ןכו תבשב רוגסה (םונהיג) םוקמ ונשיש ל"זח ירבדב אבומה תא ,(232-231
יברה .ללכ ךרדב ,הרחאל םיגהונש תיברע תליפת םויס רחאל דע ,רמולכ ,"םימלשנ םירדסהש
וניא םוקמ ותואש ןבומ ןכ-לעו תיברע תליפתב הרושק הכלמ-הוולמ תדועסש ,רמאו ףיסוה
!םידיסחה תודעוותה לש הפוס דע ,ונייהד ,הכלמ-הוולמ תדועס םויס רחאל אלא חתפנ

.שדוק-תבש יאצומב תורושקה יברה לש תונוש תוגהנהו תויואטבתה רוקסנ ןלהל

תבשל םיעוגעג

החיש יברה עימשה (ךליאו 279 'מע ה"לשת שדוק-תוחיש) ה"לשת הכונח-תאז יאצומ תודעוותהב
שי ןיבל ןיבו ,םייוסמ ןמזב הרושקה תדחוימ הווצמ ,בוט ןיינע ונשישכ :התדוקנו תפלאמ
דמוע הז ןמזש הדבועה םצע ירה - עיגיו רוזחי הווצמה דעומש דע ףסונ ןמז ןיתמהל ךרוצ
ותואל הפיאשו הכישמ ,םיעוגעג (האירבה דצמ םדא ינב עבטל םאתהב) םורגל הכירצ ,םייתסהל
.ןמזה םע רבועו ףלוחה בוט ןיינע

ולצא וררועש דע ,םדאה תוהמ לע לעפ בוטה ןיינעהש קזחה םשורה לע םידיעמ ולא םיעוגעג
רסמתי התע םגש ונממ "עבות" אפוג הזו - דחוימ ןיינעו ןמז ותוא רקויל קשחו הקושת
.עגעגתמ הכ אוה וילא בוטה רבדה ןיעמ םניה םנכותבש םיניינעל

.יברה רמא ,בוט-םויו תבש יאצומב םירושקה םינידב ףאו לארשי יגהנמב אטבתמ הז ןיינע
רשאכ ,תבשה ירחאש ןמזב ,תבש יאצומב תכרענה הכלמ-הוולמ תדועסב רבדה טלוב דחוימב
המע רושיקו יוויל לש ,תבשהמ תוקתנתה יא לש וז העונת ירה ,"תוולל" לש בצמב םידמוע
.תבשל עוגעגהו ןואמיצה לדוג תא תפקשמ - הדועס ידי-לע

רבחמה עצוממ

תא דחיימו רבחמ תבש יאצומ :(73 'מע א"כשת שדוק-תוחיש) יברה ריבסה תפסונ תונמדזהב
ונניאש ,תבש יאצומ לש "רבעמ" ונשי לוחה ימיל תבשה ימי ןיב רמולכ .לוחה ימי םע תבשה
'הלדבה'ה רחאל דימש לארשי גהנמכו .תבשה םויל ךשמה תניחבב ןיידע אוה אלא ,ירמגל לוח
רשאב םג ךכ .תילטה לופיקב םיקסועו "ךל ןתיו" םירמוא אלא ,ןילוח תולועפב םיליחתמ אל
.תבשה תוינחורו לוחה תוימשג רושיק אוה הניינע ףאש שדוק-תבש יאצומ תדועסל

השוע היה ךכו

:(66-64 'מע ,ןוסגילז ,םיגהנמו תוכילה טקל) ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש ויגהנממ

וילע ןחלושהמ םק "ךל ןתיו" תרימאל .ןייה לע הנורחא הכרבה רמוא "ךל ןתיו" ינפל
"הכרב לש סוכ" תקולח םותב היה ןכו) הדימעב "ךל ןתיו" רמא .רחא ןחלושל ךלהו לידבה
ןתיו" תרימא ירחא .ולפקמו ולש טנבאה טשופ היה הרימאה תעבו ,(תבשב לחש בוט-םוי ירחאל
.תילטה לפקמ "ךל

.אקווד שדוק תבש יאצומב הנבלה שדקל - ירשפא היהש המכ דע - קיידמ

רבכ היה הז םא ףא םימעפל .הלדבה ירחא ןמז תוכימסב הכלמ-הוולמ תדועסל םיידי לטונ
.לישבת לכא הדועסה תעב .הלילב תרחואמ העשב

יולה ףסוי ברה ידי-לע - וידרב םירסמנה תודעוותהה לע "הרזח"ל וא אינתה רועישל ןיזאמ
ןיזאה הדועסה תעשבו ,רועישה תלחתה ינפל תוקד המכ וידי לטנ םימעפ - גרבנייו 'יש
.רועישל

היה ןתינ .שדוק-תבש יאצומב םג תבשה ידגבב ראשיהל גהנ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
שובל היה יברה רשאכ - הלילה תוצח רחאל ,גהנמכ - ןושארה תוחילסה לילב ךכב חכוויהל
.ישמ לש "קוטריס"ב ןיידע

"תבש תפסות"

,'שדוק תבש יגהנמו תוכילה טקל') םירומאה םירבדה תא בתכש ןוסגילז ןורהא-לאכימ ברה
:רמואו ףיסומ (68 'מע ,ו"נשת ת"הק

ידגבל וישובלמ תפלחהב רהימש לע ול ריעהו גחה וא תבשה רחאל ינולפב ונבר שגפ םעפ
ךשמב תבש ידגבב שובל תויהל קיידמ היה - צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ - וימח םגש ונייצב ,לוח
.שדוק-תבש יאצומ לכ

'מע 'םיגהנמ ירקח' ורפסב רפסמ ,ןולוח לש ישארה הבר ,הירארוג ןנחוי-והילא ברה ח"הגה
:במק

ק"כ לש אלוליה-תוקלתסהל הנש םישימחו האמ תואלמ םוי ,ג"כשת תבטב ד"כ לגרל יכ ינרוכז
ןתנ 'ר צ"הרה ידודו ,שדוק-תבש יאצומב ןכו שדוק-תבשב ונבר דעוותה ,ןקזה ר"ומדא
.תבש יאצומב ןכו תבשה םויב תודעוותהב ףתתשה ,ל"צז בושטידיזמ ר"ומדא ,ןייטשנכייא
.ליגר עבוכ שבח שדוק תבש יאצומבו למיירטש ושארל שבח אוה תבשה םוי לש תודעוותהב
:רמאו ,וניבר וילא הנפ תבש יאצומ לש תודעוותהב

.תבשה ידגב תא שובלל םיכירצ תבש יאצומב

"טמתשהל ונגהנמ"

(ס"שת ולסכ ח"רמ הרושתב המסרופ - יטרפ-יללכ) א"לשת הכונח ימימ ר"ומדא ק"כ תרגיאב
: יברה בתכ בתכמה ילושב ,ךבנזייא 'יש ףסוי-היננח ברה ח"הגהל

.[שדוק-תבש יאצומב=] ק"שצומב ןוממ תתל אלו טמתשהל ונגהנמ

גח תארקל רואל ואציש ר"ומדא ק"כ תומישרמ םידמל ונא יברה לצא הז גהנמ לש ורוקמל
:רמאנ םשו "ב"צ בא-םחנמ - ןויס ןילופ" ןמוי - תועובשה

[שדוק תבש=] ק"ש םדוק ןתנ [א"טילש (צ"יירהומ ר"ומדא) תשודק דובכ=] ש"קכ
הוויצו ריזחה .[שדוק-תבש יאצומב=] ק"שצומב ול ואיבה ,[טורפל=] טרפל ףסכ
...'א םויב ול ואיביש

י"חשת שדוק-תוחיש - י"חשת בשיו תשרפ שדוק-תבש יאצומ) תויונמדזה המכב יברה רפיס דועו
ןסינ ג"י ליל .56-55 'מע 'א ךרכ ט"לשת שדוק-תוחיש - ט"לשת ירשת 'ו תוחיש .כק 'מע
תודוא רפיס צ"יירהומ ר"ומדא ק"כש ,(1288 'מע 'ג ךרכ 'ג"משת תויודעוותה' - ג"משת
םאש ,תיבה תרקע ,(ה"ע הרש-אנרעטש) תינברל רמאש ,ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ ויבא תגהנה
ירחאל וא ,תבש ברעב םא-יכ שדוק-תבש יאצומב ןוממ ונממ שקבת אלש - ףסכל הקוקז איה
!תבש יאצומ

םתואב שגדומ דבב דב ךא .הכרב ןמיס וניאש תומוקמ המכב רמאנב איה וז הגהנה רוקמ
י"חשת תנשב יברה ןייצ - "שודיחה ןאכ וליאו" ,רובידב שוריפב תאז אטבל ןיאש תומוקמ
זא יתלאש אלש תורמלו) תאז ושיגדה צ"יירהומ ר"ומדאו ב"שרהומ ר"ומדאש" - ט"לשת תנשבו
."(הרבסה תמייק יאדווב ךכל רבסהה תא ר"ומדא ח"ומ ק"כמ

ןויע ךירצ הרואכל]" :תועבורמ םיירגוסב ומצעל יברה ןייצמ ב"צרת תנשמ ויתומישרב ןכאו
תכסמב ל"זח ירבד ואבוה םש ,ב ףיעס טעק ןמיסל איה הארנכ ותנווכשכ "[העד הרוימ
ליחתת לא 'וכ רמואה הז ,שחנמ :(ה,ח אקסיפ תבש אתפסותב ורוקמו .ךליאו ב,הס) ןירדהנס
רמוא 'וכ סמ תובגל יאבגה אבשכ ,יב ליחתת לא :םש י"שר שוריפבו .איה תבש יאצומ 'וכ יב
,איה תבש יאצומ . . ול אוה ער ןמיסש דספה רבדב ןושאר תויהל יב ליחתת לא ךממ השקבב
.עובשה ימיל ןושאר

ויקסעמ ענמנו ובלב בשחמ אלא ויפב םירבדה איצומ וניא םאו" :בתכ םש הבושת-יחתפבש אלא
."תוירבה וב ןיששוחש ששחה לע שוחל םדאל יוארש ,רתומ ,הלאה םישחנה ידי-לע

הלילב הקדצ תניתנ

םג קוסעל שי הקדצ יניינעבש התייה הנקסמה ,אשונה תא יברה ריכזה ןהבש תויונמדזה שולשב
.שדוק-תבש יאצומב

תודעוותה התואב יברה ןייצ ךכלו ד"בח-רפכב שדח ןוכיש תמקה קרפה לע הדמע י"חשת תנשב
תניתנ לש ששחה דצמ תויוגייתסהל "וספתיי"ש הלאכ םנשיש ,(בשיו תשרפ שדוק-תבש יאצומ)
הזב שושחל ןיאש יאדו ירה - ולסכב ט"יב הלחה ןיינעה תלחתהש טרפב" ךא ,תבש יאצומב ףסכ
."ירשפא יכה םדקהב ףסכה תא סינכהל ולדתשישו

תסנכ -תיב תפוקל הקדצ זא ןתנ אוה .הניווב ותוהש תעב ומע עריאש תא זא רפיס יברה
יואר ןמז וניא הליל ,ל"זיראה יבתכב אבומה יפ-לעש ,ול ריעהו וילא שגינ ינולפו ,הלילב
ותואמ ול הכזש 'קספ'ה לע צ"יירהומ ר"ומדא ק"כל ךכ-רחא רפיס רשאכש ,יברה רמאו .הקדצל
...הקדצ ןתונ וניא םויב םג דחא ותואש הארנ :יברה תבוגת התייה ,ידוהי

רוביצה חוכ

תוצח ירחאל רבכ התע" :השגדהב זא ןייצו "הנח ןרק"ל תיבגמ יברה ךרע ט"לשת תנשב
:היה קומינה ךא ,"הלילה

תתל תורשפאה לצנל רשפאו ,הבושת-ימי-תרשעב ,שדוק-תבש יאצומב ונא םידמועש ןוויכמ
(הרות דומיל םוקמכו הליפת םוקמכ שמשמה) שודק םוקמבו לארשימ תוירישע המכ דמעמב הקדצ
ר"ומדאש) הקדצב רבודמשכו הז ןמזב דחוימבו ןיינע לכב הלעמ הווהמ תוזירזה ןיינע ירה -
ןיינעל ארמגה רתיהב אופא םישמתשמ - (תוזירזב תנתינשכ תדחוימה התלעמ תא שיגדמ ןקזה
.הכרבלו הבוטל אלא ףרטצמ וניא בוט לש ןיינע לכו הכרב לש סוכ ןיינעש - תוסוכ 'ד

:יברה ןתנ ,רתיהל תפסונ הביס

!שדוק-תבש יאצומ ירחאל קר ותרטמל וב ושמתשי - התע םרתייש ףסכה

'ימינפ' רבסה לומ 'ינוציח' רבסה

סחייתה זאו ,'םיטסיקנט'ה תועצמאב הקדצל רלוד לש תורטש קלחל יברה שקיב ג"משת תנשב
תופיסא םיכרוע רשאכש ,וז הנידמב טרפבו ,תומוקמ המכו המכב גוהנ :הרומאה הלאשל הבחרהב
.הכלמ-הוולמ תדועס םע דחיב תאז םיכרוע םלוככ םבורב הנה - "ףסכ לש תיבגמ" תורטמל
ןיינעב תולבגהה לע םיעדויש הלאכ תודוא רבודמהו .אקווד תבש יאצומבו ,הלילב ,רמולכ
.םיבר וב ושד רבכש ןיינע והז ,רמולכ .הז

ושעי אל יאדוובש) םיבוטו םילודגש הדבועה :ושוריפ "םיבר וב ושד" גשומהש ריבסה יברה
יפ-לע איה וז הגהנהש החכוה וז ירה ,םייוסמ ןפואב םיגהנתמ (םולשו סח הרותה ךפיה
.הרותה

תובקעב ,וללה םיתיעב 'ה תדובע רקיע לכ תויה"ש ןקזה ר"ומדא ירבד יפ-לע ,רבסההו
ןמז ףוסב םיאצמנש ןוויכמ רמולכ ,"'וכ דוד תכוס הלפנש . . הקדצה תדובע איה ,אחישמ
,הקדצב אלא ןילאגנ לארשי ןיא ,הקדצה תדובע - איה אמרג ןמזהש הדובעה זאש ,שממ תולגה
ינפמ ,'וכ הלילבו תבש יאצומב הקדצ תניתנל עגונב תולבגהה לכ תולטבתמ הרותה יפ-לע ןכל
.אמרג ןמזהש ןיינע - רבדה תובישח לדוג

לחה שדוק-תבש יאצומב הקדצ לש תויבגמ ךורעל הז גהנמש הדבועה תא ףא ריבסה ךכב
.הקדצה ןיינעב תנייטצמה ,אקווד תירבה-תוצראב

:הינוריאב ףיסוה יברה

לוכה םייונפ עובשב ןושאר םויבש ינפמ - אוה הז גהנמבש תינוציחה הרבסהה
תא םיכרוע ןכלו ,[!"טירטס לוו"ב םיקסעה םירוגס זאש ןוויכמ] םהיקסעמ
הביסמה תא םייסל םיפתתשמה וזפחיי אל זאש ,אקווד תבש יאצומב הקדצה תיבגמ
ובשיי אלא ,[םהיקסעל ץורל רקובב םדקומ םוקל ידכ] ןושיל תכלל ולכויש ידכ
לש םימואנה לכ תא עומשל קפאתהל ולכויו ,רתוי תרחואמ העש דע הביסמב
םהל וחיניש - םיריבגה - םה םישקבמ ,ףסכ םהמ םישקבמ רשאכש] "םיריבג"ה
.'וכ םדובכ ינפמ ...עצמאב תאצל אלו ,[תולבגה אלל םואנל

תולגה ןמז ףוסבש ןוויכמ - ליעל רומאכ - איה רבדבש תימינפה הרבסהה לבא
ל"נכ ,אמרג ןמזהש הווצמ ,הקדצה תווצמד תוציחנהו ךרוצה רתוי שגדומ
.הכוראב

-םאו ,ןסינב א"יב יתושרמ רבכ אצי התע וקלחיש ףסכה ,רקיע הז םגו - דועו
הסינכ םא יכ ,האצוה לש ןיינע הזב ןיא ,התע הז ףסכ םיקלחמ רשאכ ,ןכ
.דבלב לבקמה לש ותושרל

:ורמואב םייסו

,ליעל תרכזנה אירטו-אלקשל ללכ םוקמ ןיא ןדיד-ןודינבש אצמנ הז יפ-לעו
יאצומב וא המחה תעיקש ירחאל הקדצל ףסכ תתל ודחפש ולא - ןפוא לכב לבא
"םידוהיה דחפ" םע הבוח-ידי ואצייו ...דחפל המ ןיאש םה ועדיי ,שדוק-תבש
הקדצה תווצממ לחה ,תווצמ ומייקיו הרות ודמלי - ךכמ האצותכו ,ה"בקה יפלכ
."ןתייו רוזחיו ןתיי"ד ןפואבו ,םידסח-תולימגו

רתומ - הווצמ יכרוצל

תנשבו ה"משת תנשב ,שדוק-תבש יאצומב םירלוד תקולחל םירבסה יברה יפמ ועמשנ בושו
רמא (3062 'מע ה ךרכ ה"משת 'תויודעוותה') ה"משת לולאב ט"כ הנשה-שאר ברע לילב .ו"משת
:יברה

ר"ומדא ק"כ תגהנהל הריתסב וניא שדוק-תבש יאצומד ןמזהב הקדצ םיקלחמש המ
הקיני היהת אלש" הניתנ יאד הגהנהל קומינ ריכזה יברה :בגא] . . ע"נ
-המ ;תיבה תואצוה תודוא רבודמשכ קר איה הרומאה הגהנהה יכ . . ["'וכ
דגנכ הלוקשש הווצמו) הווצמ םויק לש ןיינע אוהש ,ןדיד -ןודינב ןכ-ןיאש
.'וכ םינוציחה שרגל ךרדה יהוז ,הברדא ירה - (תווצמה לכ

. . "םע בור" דמעמב - ןוצר תע לש ןמזב אקווד היהתש ינוצרב - הברדאו
אכלמ דודל ךייש שדוק-תבש יאצומד ןמזה . . יאכז םויבו יאכז םוקמבו
תא תברקמש הקדצ הלודג" - איה הקדצ תווצמבש תולוגסהמ תחאו ,אחישמ
..."הלואגה

ו"משת הכונחד 'ה רנ ץקמ תשרפ שדוק-תבש יאצומב יברה קמינ הז ןיעכ
:(204 'מע א ךרכ ו"משת 'תויודעוותה')

הביסמש אלא) תבשה ינפל התיה רבכ וז האצוה לע הטלחההו הבשחמהש ןוויכמ
לש וחולש ןכו) ןתונה לש ודיצמש אצמנ ,(תבש יאצומב לעופב רבדה השענ הנוש
לעופב השענ רבכש ומכ הז ירה (ויבג לע דמועש הז וא ,'טסיקנט'ה ,ןתונה
.תבשה ינפל שממ

,חספד תוסוכ 'דל עגונב וניצמש ללכה ונשי אד ןוגכ םיניינעב ,ללכבו
.דבלב הבוטל םיפרטצמש

...רדס השוע

רמא (63 'מע 633 ןויליג 'ד"בח רפכ' יפל) ה"כשת הנשה-שאר יאצומ תודעוותה לש המויסב
:יברה

הברה ,הרות הברה ודמליו ,הנשה-שארמ םיאצוי התע :ךכ רדסה היהי התע
ה"בקה ןתיי הליחתו .רודיהבו תובר תווצמ ומייקיו ,הלגנ הברהו תודיסח
הברהו םינב ינבו םינב ,םיטרפה לכב הקותמו הבוט הנשו הבוט המיתחו הביתכ
היהתו ,הלדבה רחאל תורמוא םישנהש יפכ תומחנו תועושי תוחלצהו תוכרב ,ףסכ
שי ,שדחה 'רדסמה דעו'ה הרוה ךכ .דחי םג תוינחורבו תוימשגב הבוט הנש
!תייצל

יאצומל םישנל תוניחת תועיפומ אל ד"בח חסונב ירהש ,ולא םירבדב שודיחה)
.(תבשתודיסחה ינייעממ


וצ תשרפ


(ב,ו) ןרהא תא וצ

(י"שר) תורודלו דימ זוריז ןושל אלא וצ ןיא

,תוזירז ךותמ תויהל הכירצ ונוקל םדאה לש ותדובע תוללכ - "זוריז ןושל אלא וצ ןיא"
.ארובה ןוצר תא םייקל הקושתהו החמשה תאפמ

.תויחד אלל דימ המייקל שי אלא ,הנצימחת לא ךדיל האבה הווצמ - "דימ"

(א :םינבומ ינשבו .תורודה לכ ףוס דע ךשמנ אוה אלא ,ימעפ-דח וניא םויקה - "תורודלו"
,תידימת איה המצע הלועפה (ב ;תורודה לכ ףוס דע תוריפ יריפו תוריפ וז הלועפל שי
.'תכשמנ הלועפ' - עודיה ןושלבו
(ו"משת רתסא תינעת ,ג"משת וצ פ"ש תחישמ)


(ו,ו) דימת שא

דקות ןוציחה חבזמ לעמ איה ףא . . תורנה תא הב ןיקילדמש איה ,דימת הב רמאנש שא
(י"שר)

.'ץוח'ב אצמנה ותלוז םע םדאה תדובעל זמור - ןוציחה חבזמ

."רוא הרותו" ,(ז ילשמ) ביתכדכ הרותה דומילל תזמור - הרונמה תקלדה

,ןוציחה חבזמ לעש שאהמ אקווד התשענ הרונמה תורנ תקלדהש הדבועה :אלפנ זמר ןומט ןאכ
קפתסמ וניא םדאה רשאכ אקווד איה (הרונמה תקלדה) הרותה רואל תוכזל ךרדהש תדמלמ
.(ןוציחה חבזמ) תלוזה תבוטב םג קסעתמ אוה אלא ומצע םע ותדובעב
(56 'מע זי ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ח-ז,ו) חוחינ חיר . . החנמה תרות תאזו

וליאו "'הל חוחינ חיר" רמאנ - םימלשו החנמ ,הלוע - תונברוקהמ קלחב קרש הביסה המ
?"'הל חוחינ חיר" רמאנ אל - (דיחיה תאטח דבלמ) םשאו תאטח - רחא קלחב

השענו יתרמאש ינפל חור-תחנ" - "חוחינ חיר" םילימה לע י"שר שוריפב היוצמ הזל הביסה
חור-תחנ" םהילע רמול םיאתמ אל ,םיאטח לע רפכל םיאב םשאו תאטח תונברוקש יפלו ."ינוצר
-תחנ" רמול טלחהב םיאתמ םהילע ,הבדנ תונברוק םהש ,ל"נה תונברוקה ,תאז תמועל ."יינפל
איה בותכה תנווכ רקיע ירה ,השע תווצמ לוטיב לע תרפכמ הלועהש יפ-לע-ףאו) "יינפל חור
.(י"שרב שרופמכ ,הבדנ תלועל
(5 דומע בל ךרכ תוחיש-יטוקל)


(אכ-ח) החבזמה רטקיו

(י"שר) ןבל קולחב םיאולמה ימי תעבש לכ שמיש השמ

קולחב" יוטיבב טקונ י"שר וליאו הלודג הנוהכב שמשמ השמ ןושלה ונאצמ תומוקמ המכב
-ינבל 'ה-רבד תריסמ אוה וניינע רקיע ,השמ לש ויניינע לכמש שיגדהל ידכ תאז ."ןבל
לבקמ - השמ לש ירקיעה וניינע לע ףסונ רבד תבשחנ איה םג תונברקה תדובע וליפא .לארשי
היה ןתינ ךכמ יכ ,הלודג הנוהכב שמישש בתכ אל ןכל .לארשיל הריבעמו 'ה יפ-לע הרותה
.הנוהכה - ףסונ יזכרמ ןיינע השמל היהש ןיבהל

ותרות" ,הרותה דומילל ירמגל רסמתהל וילע ובש ןמז שיש ,דחאו דחא לכל ךכמ הארוהה
השודק יניינע ללוכ ,םיניינעה ראש לכש דע תטלחומ הכ תויהל הכירצ תורסמתהה ."ותונמוא
,(רומא תשרפ) בתוכ י"שרש יפכו ;'תורז' רדגב ולצא ויהי ,'הנוהכ'כ םרידגהל ןתינש
.רז תליכאכ תבשחנ םיאולימה ימי תעבשב םישדוקב השמ תליכאש
(28 דומע בל ךרכ תוחיש-יטוקל)


לא ןשדה תא איצוהו םירחא םידגב שבלו וידגב תא טשפו
(ד,ו) הנחמל ץוחמ

םידגב שבלי ךכל ,וברל סוכ ןהב גוזמי לא וברל הרדק ןהב לשיבש םידגב . . ךלכלי אלש
(י"שר) ןהמ םיתוחפ םירחא

י"שרב ונאצמ אל עודמו ,חבזמה יבג-לעש ןשדה תמרה יבגל םג םיאתמ הז םעט הרואכל
?ןשדה תאצוהב קר אלא ,וידגב תא ףילחי ןשדה תמרהבש

הרדקה לושיב וליאו ,ובר ינפב תישענ סוכה תגיזמ ירהש :ןבומ רבדה ל"נה לשמה יפ-לע
יבג-לע תישענה ןשדה תמרה ,ןכל .ובר לא ואוב םרטב ,רחא םוקמב תישענה הנכה קר אוה
תשרוד הניא - ובר ינפל הדובעהמ קלח רמולכ ,חבזמה לע ןברוקה םויסו רמג איהש ,חבזמה
- הנחמל ץוחמ תישענו חבזמל 'רשכה' קר איהש ןשדה תאצוה תאז תמועל .םירחא םידגב
.םיתוחפ םידגבל הפלחה הכירצה

ןיא ,ךולכילל ששח םייק םהב םגש ,םדה תקירזו תלבקבו הטיחשבש ךכל םעטה םג והז
וברל תוריש רדגב הזו ,חבזמה ינפב - ובר ינפב םישענ הלא לכש םושמ ,םידגבה תא םיפילחמ
.ךולכיל םש םהב ךייש אלש

* * *

ךרדב רשא (סוכה תגיזמו הרידק לושיב) תונוש תוכאלמ יתשב ןאכ רבודמש ןוויכמ ,הרואכל
?ןהוכ ותוא ידי-לע ןה תושענ ןאכ עודמ - םיתרשמ יגוס ינש ידי-לע ןה תושענ ללכ

תולק תווצמ ןיב קלחל םדאל ול לא :ארובה תדובעב האלפנ הארוה הזב שיש ,רמול שי
והזש ןוויכמ ירה ,ןשדה תאצוה תמגודכ 'הווצמ רשכה'ב קר רבודמשכ וליפא ןכש .תורומחל
,אייח בר לע ל"זח םירפסמ ךכו .תובהלתההו תויחה התואב תאז תושעל וילע ,ןוילעה ןוצר
דצ ,ןתשפ ערז) תונכהל תונכהבו ,תונכהב םג אלא הרותה תצברהב קר אל קסעתה ומצעבש
תלטומ ,וברל סוכ גוזמל ודיקפתש ןהוכב רבודמ רשאכ םג .('וכו ףלקל תורוע דביע ,םייבצ
שבלתהל אוה ךירצש ונייהד .םיתוחפ םידגב שובלל וילע ,אלא .ןשדה תא איצוהל הבוחה וילע
רשכה לש רדגב קר םהש םיניינעב וליפא ,ותגרדו וכרע יפל ומע רבדתהלו 'ררבתמה ישובל'ב
.לעופב הווצמה םויקל הנכהו
(1 'מע זל ךרכ תוחיש-יטוקל)

תורעהו תובוגת


יברה יגהנמ

תליחתב ותילטב עגונ . . יברה :הרותל היילע :בתכנ (גצר ןויליג) 'עובשה חול'ב (א
ירחא יברה גהנ ךיא ןויד שי תורעהב .ש"ייע .ךרבמו . . קשונ ,ופוסבו האירקה םוקמ
רפסב ספדומ ךכ יכ ,םיברל הארוה איה ב"כשת ינפלש הגהנהה אקוודש ,אוה םוכיסהו ,ב"כשת
.םיגהנמה

םינשב" :(ישפוח םוגרתב) הנושל הזו םיגהנמה רפס תליחתב הספדנש יברה תחישמ ריעהל שיו
,םיבר םיגהנמ (צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ=) יברה הליג ,ןיד אמלעב ותויח םייחל תונורחאה
םוסרפה ןכו ,ורבד םייקל ןוצרהו סחיה תא וריכהב .יאשחב םהב וגהנש םיגהנמה ללוכ
.לעופל עגונב הארוה אלא ,רכש לבקו שורד לש ןיינע םתס הז היה אל - ולבקי םירבדהש
םהילע (וניאישנ וניתובר וגהנש) םיגהנמה תודוא העידי העיגה םהילאש ימ לכש תרמוא-תאז
."לעופב ךכ גהנתהל ליחתהל - העודי הדימב הנכה ירחא -

.םייטרפ םיגהנמ (ב .םייללכ םיגהנמ (א :םיגהנמ יגוס ינש שיש ,החישה תליחתב םש ןייעו
יונישב גהונ יברהש המו ,םייללכ םיגהנמ רדגב םה םיגהנמה רפסב ספדומש המ (תעכ) יאדווב
.םייטרפ םיגהנמ םה םיגהנמה רפסב בתכש הממ

לכ תרימא לשמל ומכ ,היסהרפב םהב גהנ יברהש םימייוסמ םיגהנמ שיש עודיש דחוימב
אבומה גהנמה יפכ אל - שדוחה תשרפ לש הרטפהה לכ וא ,רוביעה תנשב תישארב תבשב הרטפהה
תרימא יא וא ,םיאישנל קר ךייש הזש תשרופמ הרוצב יברה הרוה הז לעש ,ח"אד םע רודיסב
רחאל אקוודו" :שגדה םע) וניאישנ וניתוברל ךייש הזש שרופמ בותכש ,רדאב 'זב ןונחת
.דועו ,(". . תואישנל ולעש

.יברה תוגהנה לש רתוי הלודג הטלבה היהת "תורשקתה" םשב תארקנה תרבוחבש יוארה ןמ

ףא 'ונכלמ וניבא' רמול יברה הרוה ,ל"חר לבאה תיבב"ש ,אבומ (20 'מע) חסר ןויליגב (ב
התייה הארוההש אבומ םש .טנק 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' :רוקמה ."ןונחת םירמוא ןיאש
.ה"ע הנח תרמ תינקדצה תינברה ומא לע העבש ר"ומדא ק"כ בשי תע ,ה"כשת הבושת ימי תרשעב

ול ועידוה הרשע-הנומש ירחאו ,דומעה ינפל ר"ומדא ק"כ ללפתה תע ,ה"לשת ירשתב 'וב לבא
ןיאש העשבש ,תוכיראב ריבסה תודעוותהה תעבו ,שידק רמול ליחתה ,'תירב לעב' אצמנש
ול 'מע 'ה תליהת' םירודיסב ספדנ זאמ ןכאו .'ונכלמ וניבא' םירמוא ןיא ןונחת םירמוא
.'ונכלמ וניבא' םירמוא ןיא ןונחת םירמוא ןיאש םוי לכבש

ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ גהנמכ גהנ הרות-תחמשב קר" :איבמ (4 הרעהב) גצר ןויליגב (ג
."תילטה ידי-לע (םייח-ץעה) םזחואל

יברה קיספה ךליאו א"שנת תנשמ .הנש םיעברא ירחא דע קר התיה וז הגהנהש ףיסוהל יאדכ
.(הנשה תומי לכב גהנש יפכ) תילטה ידי-לע םייח-ץעה זוחאל

הזמ ןסינ שדוחב םייחה תיבל תולעל ד"בח גהנמש היאר לאירבג-יעטנ רפסמ איבמ 20 הרעהב
ק"כ להואב רקבמ יברהש הזמ ןכו ,ןסינב 'בב ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ ןויצל םילוע ויהש
.ןסינ שדוחב ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא

שגינ יברהש הזמ איה המיאתמ רתוי היאר הרואכלו .131 'מע 'תישארב ימי' רפסב ןייע
.להואל עסונש םעפ לכב ל"ז ה"ע אקשומ-היח תינברהו הנח תינברה ןויצל

בורביל קחצי-ףסוי
'ב ד"בח-רפכ
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


וצ תשרפ שדוק-תבש
'ב-רדאב י"ח ,הרפ תשרפ

תליפת ינפל (1תסנכה-תיבבש רתויב רדוהמה) הרפ תשרפל ינשה הרותה-רפס תא לולגל יוצר
.2'ארוביצד אחרט' עונמל ידכ ,תירחש

-רפס תא םיחינמ .עובשה תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארב .הרות-ירפס ינש םיאיצומ
תא ריטפמל םיארוק ינשה רפסב .שידק יצח םירמואו ,ןושארה דיל המיבה לע ינשה הרותה
.(בכ -א,טי רבדמב) "ברעה דע אמטת" דע התליחתמ 'תקוח' תשרפב ,הרפ תשרפ

.3(ול-זט,ול לאקזחי) "יתישעו יתרביד 'ה ינא . . 'ה רבד יהיו" :הרטפה

.4םירופל ךשמהב ,תבשה םג דעוותהל שי :תודעוותה

:הנשב םיימעפ הרות-ישודיח ץבוק רואל איצוהל :"םיכרבא ללוכ" לכל הארוה :ינרות ץבוק
.5הנשה-שאר ינפלו ,חספ ינפלןמ איה רוכז תשרפ קרש ז"טס בפר 'יס ז"הדא ןושל תועמשמ .כ"ונו ז"ס ה"פרת 'יס י"בה ע"ושב ןייע (1
ויתורוקמו (א"י םשב) ל"נה י"בה ע"ושמ (קר) איבמ (הגומ) 466 'מע ב"ח ט"משת תויודעוותהב לבא ,הרותה
.תורעהב ש"ייעו ,הרותה ןמ איה הרפ תשרפ םגש

.'ותעב רבד' חול (2

.33 'מע םיגהנמה רפס .ד"בח-ללוכ חול (3

םילשהל יברה גהנ ןכאש יפכ ,ארגפד ימויו ט"וי לכ ירחאש תבשב ה"כ הרואכלו) גכק 'מע אכ ךרכ ק"גא (4
.(זא

ו"לשת שדוק-תוחיש .ג"לשת ףרוח ,(תיליע-תרצנ ריעה בר - םויכ) לצרה 'יש היעשי ר"רה ח"הרהל תודיחי (5
'בל תחא תוחפה לכל . . עיגהל לדתשהל" :(ארוגידס ללוכל) 256 'מע המכחה-לצב 'סבו .מ"כבו ,694 'מע ב"ח
."םישדוח 'גל וא

.םידרפנ םירודמב 'תודיסח ירעש'ו 'הרות ירעש' ויה ,ץ"חרת-ה"צרת םינשב אשראווב ל"יש 'םימתה' יצבקב
,הרות סוניכ ,הרות ירבד ,םידימלתה לופלפ :ומכ) תואישנה רחאל ונייח תיבב רואל ואציש םיצבקב םלוא
איה הדרפהה םהב ילואו .םיאשונה ןיב הדרפה התיה םהבש 'ש"נאו םימימתה תורעה' יצבק איצוהל ;הרות לידגי
יכ ,ב"אה תויתוא רדס יפל דחי םרדסל אלא ,תודיסחו הלגנ ןיב דירפהל אלש הארוהה התיה ,(תואיצמה תבייוחמ
רמא יברהש א"יו .'םידימלתה לופלפ' יכרועמ ,ןיקסאר 'יש דוד 'ר ח"הרה עיפשמה יפמ) "איה תחא הרות"
םיללוכהו תובישיה ןיב עודי וניא רבדהש לבחו .(ךפיהלו ,תודיסח אצמי הלגנ םש שפחמש ימש לועפל ונוצרש
.דוחל תודיסחו דוחל הלגנ ,'םירעש' לש תנוכתמב םיספדנ םדוע ק"הראב טרפבו םיצבקהמ םיברו ,ונלש

(א) חספה תוכלהב ןישרודו ןילאוש


םהב יקב היהיש דע ,לגרה םדוק לגרה תוכלה דומליש דחאו דחא לכ לע הווצמ" :חספל תונכה
.1"השעי רשא השעמה עדייו

וב קובד ראשיי אלש ,השועש רבד לכב ןייעלו רהזיהל בוט 2חספה ינפל םוי םישולש לכ"
.3"חספ ברע עיגישכ תולקב וריסהל לכוי אלש ןפואב ץמח

ינפל םוי םישולש הצמ תליכאמ רהזיהל שי ןכלש . . הצמה ןיינע רבכ םיליחתמ ולא םימיב"
.4"חספה

ל"וחבש ,חספ-דעומה -לוחד 'א םויל סוניכ עובקל ןיאש ,תוריכזמה תארוה :םיסוניכ ןונכת
תעכ םיאצמנה ל"וחמ םיחרוא םג ויהי וילא םינמזומה ןיב םא ,חספה-גחד 'ב םוי אוה
יבשותכ) םהילעש םויה ותואב סוניכהל ועסיו ועטי אל הלא םיחרואש ידכ תאזו ,ק"הראב
.5בוט-םויכ רומשל (ל"וח

ותיבו שיא דחיב םיאצמנ חספה גחבש ,לארשיב גהונה" :יברה הנעמ - תועיסנ ןונכת
- חספ יניינעב ןוצרה יפכ רדהל רתויב השקש לע ףסונ .החפשמה שאר טרפבו ,(ותיבבו)
.6"ןיבהל לקו .רחא םוקמב םיאצמנשכ

תקולחל ןכו ,8שובלו ןוזמ ,7ןיטיח תועמל גואדל ללוכ ,חספ עצבמל תונכהב ליחתהל שי
.ןלהלדכ הרומש הצמ

שדוק-ירפס ןכו ,ולשמ ,הקדצ תפוק - לידבהלו ,שמוח ,רודיס דלי לכל ויהיש יאדכ :תודגה
רודיס דלי לכל ונקי גחה םדוקש - בוט המו .חספ לש הדגה - אמרג ןמזהש ןיינעבו .םירחא
.10לעופב הזב שמתשהל ץרמו תויח ול ףיסויש המ ,9הזב-אצויכו שדח

וב שוחל שיש תיכוכז ילכ םושב חספב שמתשהל אלש . . ולא תונידמב טושפ גהנמה" :םילכ
םירהזנה .11"תעל -תעמ ץמח הקשמ וכותב ההתשנ אמש וא ,םח ץמח הקשמ וכותל וריע אמש
.12הכרב םהילע אובת ,ללכ םילכה תרשכהל קקדזהל אלשו ,חספל םידחוימ םילכ םהל ויהיש

ידי-לעש ,רדסה תכירע םידימלתל תוארהל יוצר ,חספה גחל םיכומסה םימיב :"המגודל רדס"
אלש ןפואב תאז רדסלו ןנובתהל שי ךא ,ולא םיניינעב תורושקה תוכלהה םנורכזב וקקחי הז
.13םהיתובא יגהנמב עוגנל

לכו ב"וש ,םינבר טרפבו - לדתשהל ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תנקתמ :הרומש הצמ תקולח
תוצמ - םירדסהל םינפ -לכ-לע - םהיריכמל חספה גחל חולשל - רוביצ-יכרוצב םיקסועה
ומכ) םייללכ םירדס םירדסמש תומוקמב ןכו ,הרומש תוצמ אקוודו ,די-תויופא תולוגע
ד"בח ךוניח תודסומ ידימלתל גואדל שי - טרפב .14םינגראמה תאז ורדסי (המודכו תונולמב
- ירשפאה יפכ וז הרומשב רדהמה לכו הרומשה ילבקמ יגוסב הברמה לכש ,ןבומ" .15םהירוהלו
.17'תיזכ' :אוה וז הקולחל ילמינימה רועישה .16"חבושמ הז ירה

לכ - ונייה ,םייבמופ םירדס וכרעי רתאו רתא לכבש םינברהש ,עיצה יברה :םייבמופ םירדס
,"ריע לש הבוחרב" ,'וכו וידימלתו ותיב ינב םע דחיב ,ולש 'רדס'ה תא ךורעי םהמ דחא
,תימוקמה תונותיעב תועדומ םסרפל .'יבמופה רדס'ב ףתתשהל םוקמה יבשות לכ תא ןימזיו
הצורה לכו ,ינולפ ןמזבו ינולפ םוקמב ,בחרה להקל חותפה 'יבמופ רדס' ךרוע ימוקמה ברהש
ןמ רבד םישרוד ןיאש - השגדהבו ,'וכו תוצמ שולשו תוסוכ עברא לבקל ,רדסב ףתתשהל לכוי
לכ אלא ,רדסה םויס דע ראשיהל תובייוחמ אל םגו ,תרחא אלו תיפסכ הרומת אל ,ףתתשמה
.18הצריש עגרב תאצלו סנכיהל לכוי הצורה

םיאתמ חוכ-יופי וא ,יללכה רטשל ופרצל ולכויש רצק הריכמ-רטש ץיפהל ןוכנ :ץמח תריכמ
לוטיל םילולעש םישנא םג הז ןיינעל ףרצל שי .19ץמח-ילכו ץמח םיאצמנ םהב תומוקמה לכל
.20חספב ץמחה ןמ הלילח

יכרדב לדתשהלו ,21ןקזה ר"ומדא ק"כ תעדכ ,אקווד 'ןלבק ברע'ב ץמח תריכמל גואדל שי
.תאז ושעיש םינברה לכ לצא םעונ

םייחה-ףכ ,םינורחא םשב ב ק"סוס םש הרורב-הנשמ ,חספה ינפל םוי 'ל ונייהו .ג"ס טכת 'יס ז"הדא ע"וש (1
.ו"ס םש ןחלושה-ךורע האר - שרדמה תיבו םיכרבא-ללוכ ,הבישיב טרפבו .םירוזחמ םשב ג ק"ס

.א"ס םש ז"הדא ע"וש ,ומצע םירופה םוימ םיליחתמ 'םוי םישולש'ה (2

.ג"כס ולת 'יס ז"הדא ע"וש (3

רחשה דומעמ קר הצמ לוכאל רוסא ןידה ןמ .טיש 'מע ח ךרכ ק"גאמ ,צק 'יס ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' (4
ןיגהונ הברהש ג"הנכ יריישמ איבה ז ק"ס םש בקעי-קוחבו .ד"ס אעת 'יס ז"הדא ע"ושב קספנכ ,חספ ברע לש
(ךליאו א,ברע ףד) הנק 'יס א"ח ח"וא השמ-תורגיא ת"ושב .םינורחאב אבוהו ,שדוח -שארמ הצמ לוכאל אלש
,הווצמה תוביבח םושמ אוה םעטהש ןוויכש 'כ (טכ ק"ס ב"יפ) הווצמ-תוצמ 'סבו .ונגהנמלו םגהנמל רוקמ ראבמ
דע ררבל שי הרואכלו) ע"עו .כ"ע ,םמעטו םתיארמב ןיוושד ,לוכאלמ ענמיהל יואר ץמח לש תוצמב וליפא ירה
כ"כו ,ומצע חספ ברע רקובב רימחהל םוקמ שי פ"כעו .ג"לס הנת 'יס ז"הדא ע"ושב 'ע .שממ ץמח ןה המכ
.(בכ הרעה ב"פ א"ח חספ לאירבג-יעטנב

םוכיסבו ,ה"נשת ןודנול ,'םוקמל םוקממ רבועהל ינש בוט םוי' סרטנוק הארו .דנ 'מע 'ג ךרכ םחנמ-לכיה (5
.ופוסבש

.גצק 'מע 'ג ךרכ םחנמ-לכיה (6

ןילאוש' ןינעל ,רוביחה ו"אובו ,תאז רשוק א"ס םש א"מרבש וריעהו .ךליאו ה"ס טכת 'יס ז"הדא ע"וש (7
.(294 רופיס ,םידעומ ,םידיסח ירופיס האר) ש"ייע ,'ןישרודו

.דועו 339, 399 'מע ב"ח א"שנת ,303 'מע ב"ח ח"משת ,977 'מע ב"ח ב"משת תויודעוותה האר (8

ךירצ (ז"ס ט"כקת ח"וא ז"הדא-ע"ושו ע"ושוט .ח"יה ו"פ ט"וי 'לה ם"במר) ןיד-יפ-לעש הממ ןכש-לכמב (9
.םיזוגאו תוילק ול תונקל

תודחוימ תודגה ךכ םשל ק"האב ח"אצ זכרמ י"ע תוצפומו וספדנ ןכאו .343 'מע א"ח ח"משת תוחישה-רפס (10
.ןודנב יברהמ ולבקתנש תוטרופמ תוארוהל םאתהב ונכוהש ,הדומצ תונומת תרבוח םע ת"הק תאצוהב

'סב הארו .םירוסיאמ םג םרישכהל אלש ש"נא ןיב גהנמה ץופנ ןכו .גע ףיעס אנת ןמיס ז"הדא ע"וש (11
ל"נה 'סב האר ,ת"ושה ירפסב תובר ונד 'וכו סקרייפו סקלרוד יבגלו .טנ ףיעס ג"יפ 'חספל םילכ תלעגה'
.העש ףיעס ג"יפ

.'י תוא ,ל"נה 'סל אובמב האר (12

.נש 'מע י ךרכ ק"גא (13

.37 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (14

.ופ 'מע אי ךרכו גמש 'מע בי ךרכ ק"גא (15

.ו 'מע אי ךרכ ק"גא (16

.אי 'מע גי ךרכו גמש 'מע בי ךרכ ק"גא (17

.ק"הראל םיישארה םינברה רוקיב תעב ד"רמ ,851 'מע ב"ח ו"משת תויודעוותה (18

.ופק 'מע כ ךרכ ק"גא (19

.דק 'מע ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' (20

המכ אטישפ (1 - הז רוסיא לע ורבעי םא םג לבא .תאז תושעל םהל רוסאש םירכומה תא וריהזיש ןבומ :םשו
- לטונהל עגונב וליפא (3 .יווה אל - ןוקיתה תויאדווכ יאדו - םידשחנהל עגונב םג (2 .הז ושעי אל ל"נהמ
אל ותו לטונש המ אוה לזוג םא יכ [די-גי םיפיעס חמת 'יס ז"הדא תעד עמשמ ןכ] הריכמה הלטב אל תועד המכל
- אבהלו ןאכמ והזד ל"י - הריכמה הלטבד [חיק 'יס ב"ח ריכש-הנשמ ת"וש האר :ה"א] רמואהל וליפא (4 .ידימ
השעב ףא וילע ןיקול ןיא תועיד המכל - השעמ וב ןיאש ואלו .וז העש דע אצמי לבו הארי לב רוסיאמ לצינו
-לבד רוסיאב חספה ימי תנומש לכ :עירכמ המ ע"צ - וילע ןיקולד רמאד-ןאמל וליפא (5 .[וילע רובעל] השעמ
ואלב יאק - היינקה לוטיב עגר - דחא עגרש אלא ,רתוי רצק ןמז וא - ןיקול ןיאש ןפואב אלא אצמי-לבו הארי
השעמ ןאכ ןיאש רמול שי הז יפל הברדא הנה - ערפמל הריכמה הלטבד רמול -יצמית-םא וליפא (6 .וילע ןיקולד
.חספה גח ךותב היינקל םוקמ ןיאו ,הריכמ ןאכ התיה אל םלועמ יכ ,הז לע ןיקול ןיאו

:הריכמה רטשל ןלהלד חסונה ףסונ ,תועדה לכל ןוכנ אהיש ידכו ,יברה לש וינוקיתו ויתוארוה פ"ע ,ףוסבלו

וליבשב רוכמל ,סרפ לבקל תנמ-לע אלשו הנוקה ירכנהמ השרומ ,הצרי םאב ,היהי וחוכ אב וא רכומה לארשי"
."םירכמנה םיניינעהמ הנתמב תתל וא

.1399 'מע םש ןלהל ללוכה רעש ח"מהעבמ ורואיבו ,1120 'מע חספ 'לה ףוס ולש ע"ושב ספדנ - ורודיסב (21
יפל ץמח תריכמ' סרטנוקב ןכו ,'ןלבק ברעב ץמח תריכמ' רפסב הכוראבו ,אנר 'מע 'הכלהב םידעומה' הארו
.ח"נשת ןילקורב ,ולש 'תואווקמ ינוקית' ס"וסב ספדנה ,ןיול 'יש ב"שר ג"הרהל 'וניתובר תנקת


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il