- ז"צר - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה ינש רדאב ד"כ * ינימש 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול גהנמו הכלה ירוריב תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ הלואגו חישמ תוכלמ רבד


ןאכ שקה םימדוק תונוילגלתוכלמ רבד


ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תרגיא


גלדל ,ץורל ךכ-רחא ,תכלל דמול אוה דלונ דלי רשאכ
רבדל םיצר ךכ-רחא ,םיכלוה הליחתב תוינחורב םג * ץופקלו
* םילובגהו םירצמהמ םיאצויו םיצפוק ףוסבלש דע ,הווצמ
וא השודקה דצמ אוה ןוזפיחה םא קודבל םינמיסה תשולש
םידסח-תולימגו תונמחר ,תונשייב - םה ,ךפהל הלילח(שידיימ םוגרת)


,שדוחה 'פו ידוקפ להקיו 'פ אתבש ימק ,ה"ב

.ז"משת'ה ,רדא ה"כ

.י.נ ,ןילקורב

לארשי תונבו ינב לא

םהש םוקמ לכב

ויחי םהילע 'ה


!הכרבו םולש

רשא ,הנשה ישדוחל ןושאר ,ןסינ שדוח םיכרבמ תבש ,שדוחה תשרפד אתבש ימק ונדמועב
תא קזחל םיאתמה ןמזה יאדו הז ירה ,ונתורח ןמז ,חספה גח אוה ובש תיזכרמה הדוקנה
םייטרפהו םייללכה ויניינעב ןנובתהל ,ינחורה ןבומב ,דחוימבו ,םג תונכה ,חספל תונכהה
-םוי ייחב לעופב השעמב איבהלו םהמ דומלל שיש המב ןנובתהל ,םיגחבש ןושארהו שארה לש
.הנשה לכ לש םוי

* * *

םיניינעו םיבוט-םימיה לכב םיפתושמ םהש םיניינע בוט-םוי לכב שי תובר םימעפ רבודמכ
.םיבוט-םימיה ראשמ הנוש בוט-םוי לכ םהבש

:םירחא םיגחב אלו חספה גחב קר םיאצומ ונאש דחוימ ןיינע לע ןאכ בכעתנ

דחא יפל) גחה לש ומשב ןייוצמ רבדהש יפכ ,גוליד לש ןפוא ידכ דע ןוזפיח לש ןיינעה
םיירצמה יתב ןיבמ ולצינ לארשי ינב יתבש ,"חספש םוש לע - חספ" :(םיירקיעה וישוריפמ
ידוד לוק" קוספב ,םירצמ תולגמ הלואגה תוללכל סחיב ,זומר רבדהש יפכו ,גוליד לש ןפואב
."םירהה לע גלדמ (הלואגה תא איבהל ה"בקה אב הנה=) אב הז הנה

- ןטק םלוע"בו ,ימשגה םלועב םיפקתשמ ינחורה םלועב םיניינעהש ,תובר םימעפ רבכ רבוד
.טרפב "םדאה הז

אלא שקבמ וניא"ש עודי ,דיחיכו טרפכ םג ידוהי לכל ,םידוהיל רושקה לכב ,ונניינעבו
ןמ תכלל שי ךכיפלו ,(ןכ ינפל ול קינעהש תוחוכל םאתהב דחא לכמ שרוד ה"בקה) "ןחוכ יפל
,גוליד ,הציר ,הכילה :העונת לש םינפוא המכ םנשי ןודינה רבדב םג ךכ .דבכה לא לקה
.הציפק

הציר לש רדגב המכו-המכ-תחא-לעו ,הכילה לש רדגב הליחת אוה ןיא דלונ דלי רשאכ
ןכמ רחאלו ,ץורל םג לגוסמ אוה רתוי רחואמ ,תכללו דועצל ליחתמ אוה ןמזה ךשמב .הציפקו
.ץופקל םג

הגהנהו תווצמה םויקו 'וכ הנשמ ,ארקמל תיב-ףלאמ ,דלי לש ךוניחב - תוינחורב םג ךכ
אוהו ,"הווצמ רבדל ץר"ל השענ אוהש דע "הכילה" לש ןפואב תעה לכ םדקתמ אוה :הבוט
תילענה הגרדל ,"הציפק" לש ןפואל דע הגרדל הגרדמ הזמ הלעמל םג תולעלו םדקתהל ךישממ
לש םיניינעה לכ תאש ךכ ,"םילובגו םירציממ האיצי" ,תוינחורב םירצמ תאיצי לש רתויב
אוהש רבד ,רתויב הלודגה תוזירזבו תומילשב השוע אוה םידסח תולימגו הדובעו הרות
.השודקבו ,השודקד ןוזפיח

* * *

תרמוא הרותהש יפכ ,הריחב לש ןפואב ונממ שרדנה לכ תא השעי םדאש הצור ה"בקהש ןוויכ
אופיא רשפיא - תויוצר יתלב ,תורחא תויורשפא םג הנייהתש ירה יחרכהו - "םייחב תרחבו"
.השודקה ךפיה לש ןוזפיח לש תואיצמ םג ה"בקה

קודיצ אצמי םדאש ןכתיי ,תולגה ןמזב דחוימבו ,םלועה לש רתסההו םלעהה ידי-לע ,ךכיפל
,האנקב ,ןלציל אנמחר ,עוקשל ידכ דע ,םייוצר יתלב םירבדל ,יוצר יתלב ןוויכל ץר תויהל
דע ,םינושמ םיקודיצב ומצע תא המרמ אוהש דע ךכ לכ לודג אוה תולגה ךשוחו ,דובכו הוואת
.'וכו בוט אוה השועו רמוא ,בשוח אוהש המ לכ ,הברדא ,רשא - בוט לש שובלב םתוא שיבלמש

תא ,אופיא ,ןתנו ,ךשוחב םייורש ויהי םישנאש הצור וניא ירה בוטה םצע אוהש ה"בקה לבא
ייחל דע ,גוהנל ךיא םדאה תא תדמלמה ,"רוא הרות"ו ,"םייח תרות" ,(הארוה ןושלמ) הרותה
ול רוחבל הצריו לכוי םדאהש ידכ ,ריהבו ריאמ ןפואב םיניינעה לכ תא הריאמו ,םוי-םוי
.םייחב תרחבו ,הנוכנה ךרדה תא

,רסומ-רמוא אוה םא םדאב םהיפל ריכהל םינמיס השולש הרותה העבק ,הריחבה תא לקהל ידכו
.הווצמו תרמוא הרותהש המ תא הכלהכ

לכב חוכב תואצמנ הלא תונוכת .םידסח-ילמוג ,םינמחר ,םינשייב :םה םינמיסה תשולש
,שממ לעופב הארנ רבדה רשאכ אוה "ןמיס" ."ןמיס" וניא "חוכב" לבא ,ידוהי לכבו םידוהיה
.לעופב תימוי-םוי הגהנהב אטבתמ הז רשאכ - הז הרקמבו ,לעופל עגונ אוהש תמיא לכ

תא אנושו תוירזכאו םינפ תוזע :הינמיסו הרותה ןמ ךפיהל ,הכלהכ אלש רמוא אוהש וא
.דסח םהל למוג וניאו ("ותדובעו 'ה תרותמ םיקוחרה" ,"אמלעב") תוירבה

אוהש םושמ - תמאב ןשייב אוהש ימש םיאור ונאש יפכ ,דחיב םינמיסה תשולש םנשי ליגרכ
ירה - ותוא היחמה ,שממ לעממ הקולא קלח ,תיקולאה המשנה איה ידוהי לש ותוהמ לכש עדוי
םג ןכו ,ותליפתב ,"דמוע התא ימ ינפל עד"ה תא שח אוה ,הקומע תשוב-תארי שח אוה
ןמחר םג דבב דב אוה ירה אליממ .ונתמו ואשמ ,'וכו ותליכאב ,לידבהל ,םג ןכו ,ודומילב
תונמחר לעב אוהש יאדוובו ,ףוגב תולגב תאצמנה תיקולאה ושפנ לע ,ומצע לע םחרמ אוה -
עייסמו דסח למוג אוה ירה אליממו ,תלוזל רסחה תא שח אוהו ןיבמ אוה ןכש ,תלוזה לע
.תוימשגבו תוינחורב תלוזל

שגרב םג ךכו ,תונמחר לש שגרב רושק רבדה ירה ,תמאב םידסח-תולימגב ליחתמש ימב םג ךכ
ללכבו ,ולש תונורסחה תא חכוש וניאו תובוט תולעמ תלוזהב האור אוה רשאכ ,תונשייב לש
ךרוע אוהש קדצה ןובשח יפל יתימאה ובצמ תא ותעידי ידכ ךות) אוהש הדבועה תא - רקיעו
.ורובע דעי ה"בקהש הקדצהו םידסחה תא תלוזהל רוסמל ה"בקה לש וחולש (ומצעל רשקב

* * *

היה לארשי ינבלש םשכ ירה ,םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ ,חספה גחל תונכההבש ,ןוצר-יהיו
לארשי ללכ ךותב תחאו דחא לכ ךכ ,הלואגה ברע ,םירצמב םתויהב דוע "םתובשומב רוא"
רבדו ,םיריאמהו םירורבה םינמיסה תודימה שולש תא םוי-םוי ייחב םשפנב רתוי דוע וקזחי
ץראמ ךתאצ ימיכ ,ןוזפיח לש ןפואב תיחכונה תולגה ןמ הלואגה תא רתוי דוע שיחי הז
- "ןיע ףרה"ה רחאל דימו "ןיע ףרהכ" וליפא הלואגה תא בכיע אל ה"בקה רשאכ ,םירצמ
."ונצראב דובכ ןוכשל" ,"ןועשווית תחנו הבושב"

.שממ ונימיב הרהמב ,ונקדצ חישמ ידי לע המילשהו תיתימאה הלואגב

החלצהל הכרבבו דובכב

חמשו רשכ חספה גחלו

(המיתחה םוקמ)ע"ושבו .ו"ס ד"מקס ע"הא ע"וש .ג"כה ט"פ ןיטיג 'לה ם"במר הארו .א,זע ןיטיג .א"עס,וק םיחספ :אתבש ימק
.האבה תבש ינפלש םימי םיארקנ םינורחאה םימיה 'ג :ח"ס ט"צרס ח"וא ז"הדא

ראבתנ) ןסינ שדוח-שאר ד"ע רבודמ ןהיתשב - ולא תוישרפ יתשב תפתושמ הדוקנ :שדוחה 'פו ידוקפ להקיו 'פ
.(וז הנש שדוחה 'פ ,פ"קיו פ"שד תודעוותהב

ןכ תופוקתל עגונבו) א,ח םש - תופוקתל ה"דות .א"ער,אי ה"ר - עשוהי 'ר תעדל םלועה ארבנ וב :רדא ה"כ
רעש ח"עפ ,'א שורד ה"ר ןיינע ל"זיראהל תונווכה רעש .א,זכ ה"ר - ןאמכ ה"דות הארו .(א,בי ה"ר - הכלהה
.םש תורעהבו 483-4 'מע ז"טח ש"וקל הארו .(ו"פ - םיסופד המכב) ד"פ ה"ר

םיגהנמ ,םימעט יטוקיל םע פ"שגה) ותלחתב ב"משת'ה רדא ה"כ ,פ"קיו 'פ ק"שצומ בתכמל תורעהב הארו
.(בכשת 'מע - ךליאו ו"משת'ה ת"הק - םירואיבו

.חספה תשרפ םשש :תיעיברב ה"ד םש י"שרפבו .ךליאו א,טכ הליגמ :חספ . . שדוחה 'פ

.ב,בי אב :הנשה ישדחל ןושאר

.ךליאו 71 'מע ז"יח ש"וקל הארו .שודיקהו הליפתה חסונב ארקנ ןכ :ונתורח ןמז

.א,ד ה"ר :םיגחבש ןושארהו

,ב,גלק) ע"ת .(ב,גצ) ס"ת .(א"עס,זפ) ב"נת ז"וקת .ז"ימ א"פ תובא - רקיעה אוה השעמה יכ :לעופב השעמב
.(א,דלק

- פ"שגה) ו"משת'ה ;ו"לשת'ה פ"הגחד בתכמב - חספה גחד ןוזפיחמ ףסונ דומילו ןיינע :ןוזפיח לש ןיינעה
.דועו .(ךליאו (העשת 'ע א"שנת תאצוהב) גפתת 'מע םש .ךליאו חסרת 'מע - ז"משת'ה ת"הק

הארו .(ג,זט האר) "םירצמ ץראמ תאצי ןוזפיחב יכ" ;"ןוזפיחב ותוא םתלכאו" (אי,בי אב) ש"מכ :ןוזפיח
.((זעשת 'ע א"שנת תאצוהב) הפתת 'ע ל"נה פ"שגה) ו"משת'ה ןסינ ח"ר בתכמל תורעהב ןמסנהב

פ"הע י"שרפבו .םילכוא וניתובא ויהש חספ אקסיפ פ"שגה .ב"ע שיר ,זטק םיחספ הנשמ :חספש םוש לע - חספ
הציפקו גוליד ךרד ש"של ויתודובע לכ ושע םתאו 'וכ החיספהו גולידה םש לע חספ יורק אוה ןברקה :םש אב
.מ"כבו .ךליאו וס 'מע ר"תעא מ"הס .א,הר תומש ח"ות הארו .חספ יורקש ומשל רכז

זמר) םש אב פ"הע ש"לי .םש אב פ"הע אתליכמ .פ"הע י"שרפ האר - מ"יציל ךיישו .ח,ב ש"הש :ידוד לוק
.(ועת זמר) ואצת ןוזפיחב אל יכ (בי,בנ 'יעשי) פ"הע 'יעשי ש"לי .(טצק

ידוקפו (להק) להקיו רוביחב זמורמכ - ז"לז עייסיש תולדתשה ל"צו :"םדאה הז - "ןטק םלוע"בו . . םלועב
.תחא השרפל (ע"פב טרפ לכ אקווד)

.(א,אק .ב,ק) ותלחתל בורק ט"סת ז"וקת .ב,גל ג"חז ,ג ידוקפ אמוחנת :םדאה הז - ןטק םלוע

.ג,ב"יפ ר"בדמב .אי אשנ אמוחנת :"ןחוכ יפל אלא שקבמ וניא"ש

ןיב קוליחה רואיבב ,"תועבגה לע ץפקמ םירהה לע גלדמ" פ"הע (ב"עס,וט) ש"הש ת"וקל האר :הציפק ,גוליד
.(ב"ה ה"פ הציב ימלשוריו ה"מ ח"פ תולהא הנשממ) הציפקל גוליד

.ו"ה א"פ ת"ת 'לה ם"במר .'וכ הנשמל רשע ןב ,ארקמל (םינש) שמח ןב :ה"פס תובא :'וכ הנשמ . . ךוניחב
.ותלחתב ז"הדאל ת"ת 'לה

'מע ז"יח ש"וקל הארו .(ג"יס) ב"יס צ"ס ח"וא (ז"הדאדו) ע"וש .ב"מ ד"פ תובא האר :"הווצמ רבדל ץר"ל
.ךליאו 371

פ"שגה) מ"יצי ה"ד הרעה מ"דשת'ה ןסינ א"י ק"שע בתכמב ןמסנהבו ,ז"מפ אינת האר :תוינחורב םירצמ תאיצי
.(זנשת 'מע ל"נה

.טי,ל םיבצנ :םייחב תרחבו

.א"כמ ד"פ תובא - םלועה ןמ םדאה תא ןיאיצומש :דובכו הוואת ,האנקב

.ק"דרה םשב תישארב פ"ר א"וג .הרי ךרע ולש םישרושה רפס .ח,טי םיליהתל ק"דר האר :(הארוה ןושלמ) הרותה
.האבה הרעהבש רהוז הארו

םייח לכד - םייח ,'וכ םיתס הווהד יאמב ילגו ירואד ןיגב הרות ירקא יאמא :ב,גנ ג"חז האר :םייח תרות
.'וכ ןיקפנ הנמו ולילכתא הב אליעלד

.גכ,ו ילשמ :רוא הרות

ארמגב לבא .ז"יה ט"יפ ב"וסיא 'לה ם"במרה םרדס ןכ :םידסח-ילמוג ,םינמחר ,םינשייב :םה םינמיסה תשולש
ה"כו .ד,ג"פ ר"בדב ה"כ - ם"במרב רדסהכש ,ריעהלו ,םידסח -ילמוגו םינשייב ,םינמחר :רדסה (א,טע תומבי)
ארמגב ומכ אוה רדסה - א"ה ד"פ ןישודיק ימלשורי :(ד,בכ) ד,ח"פ ר"בדמבבו .ה"קס ב"ס ע"הא לאומש-תיבב
.(ךליאו 161 'ע ל"ח ש"וקל) וז הנש שדוחה 'פ ,פ"קיו פ"ש תודעוותהב ראבתנ - .בתכמב ןמקל הארו .תומבי

ת"הק תאצוה ט"שכ .161 'מע ג"שת'ה תוחישה-רפס) הז ל"זחאמ לע ט"שעבה תרות האר - תודיסח פ"ע םניינע
.םידסח-ילמוגו םינשייבהו םינמחרה וז המואב שי םינמיס השולש ל"זראמב ט"שעבה 'יפ :(פ 'יס תופסוה
שבלתהל תוגירדמה רתסב הדריו 'ה ןגב 'ה ינפל הדמעב התלעמ םורמ הדריש המשנה לע םימחרמ י"נבש םינמחרה
םויקב םהישעמ םיביטמו םשאר לע רשא םיקולא רנמ םישייבתמ םהש םינשייב .רפעל ופוסו ודוסי רפעמ רשא ףוגב
לע ףסונ ,ויכרצ לכו םפוג תא תולעהל םדמלת אסיכה תומד לע רשא ןוילעה םדא תמשנד םידסח-ילמוג .תווצמה
יטוקיל הארו .הדובעו הרות רואב םריאהלו םככזל ,ןמזו םוקמב הנוילעה החגשהה תריזג יפכ ,םלועב םקלח
.אלש 'מע תורגיא צ"יול

.ב"ס ב"ס ע"הא ע"ושוט .םש ב"וסיא 'לה ם"במר :דסח םהל למוג וניאו . . םינפ תוזע

יבתכ י"פע - ליקנערפ תאצוהב ה"כו .תוירזכאו :ןמית י"תכב לבא ,תוירזכא וא :ונינפל ם"במרב :תוירזכאו
.םהב התיהש תוירזכאו תוזע הארש יפל :ד"כה ב"יפ םש ם"במרמ ריעהלו .םש ע"ושוטב אסריגה ה"כו .די

.בל 'פ אינת :("ותדובעו . . םיקוחרה" ,"אמלעב") תוירבה

ל"צ ,וב קבדל יואר ןיא ולא םינמיס 'ג ול ןיאש לכו :ה"קס ב"ס ע"הא לאומש-תיבמ ריעהל :דחיב . . ליגרכ
.וב קבדל יואר ולא םינמיסמ 'א שי םא לבא ,ללכ םינמיס 'ג ול ןיאש

:(ד ,בכ) ד,ח"פ הבר רבדמבב שרופמ אוהו ,הישפנד ארבסמ הז רמא אוהו :םש תומביל בקעי-ןיעל ףסוי-ץעבו
.םש ראות -הפיבו .םקחירו דמע דימ הלאמ דחא םהב ןיא ולאו

אלו וסייפתנ אלו םהינפ וזיעהש יפל . . םינועבגבו :ז"יה ט"יפ ב"וסיא 'לה ם"במרה ןושלמ - ריעהלו -
.דחא ןמיס וליפא םהב היה אלש ונייה - ולמג אלו . . ומחיר

.ב"פר אינת :שממ לעממ הקולא קלח

.ב,חכ תוכרב האר :ותלפתב ,"דמוע התא ימ ינפל עד"

ז"הדא ע"וש .א"לרס ח"וא ע"ושוט .ה"פר םש .ג-ב"ה ג"פ תועיד 'לה ם"במר האר :ונתמו ואשמ 'וכו ותליכאב
.(ב"נרס - ךליאו מ"שת'ה ת"הק תאצוהב) יל הארנ דוע ה"ד ב ,הע מ"ההל ת"וא הארו .ב"ס ו"נקס ח"וא

.מ"כבו .ד"ס ק"הגא .ז"מפ .(א"עס,חמ) ז"לפ אינת האר :ףוגב תולגב . . תיקולאה ושפנ

'מע - טוקיל - מ"הס) ד"מרת חבזמ םש בציו ה"ד .ארקיו פ"ר ת"וקל .ו שגיו אמוחנת האר :ה"בקה לש וחולש
.דועו .(ךליאו ונ 'ע ה"נרת מ"הס) ה"נרת ,(*ךליאו גי

ה"ד .זט,חי ילשמ פ"הע ךישלא ,הוולת ףסכ םא (דכ,בכ םיטפשמ) פ"הע םייחה-רוא האר :'וכ ה"בקה לש וחולש
וט "םוי םויה" הארו .דועו .בכ 'מע ה"נרת מ"הס םג הארו .(א,טיק א"ח םיסרטנוק מ"הס) ג"פ צ"רת נ"בשרא
.רייא

.וט,ז הכימ :םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ

.גכ,י אב :םתובשומב רוא

לבא ,ןוזפיחב ,רהמ אובת הלואגהש ,ונייה :ןוזפיח לש ןפואב תיחכונה תולגה ןמ הלואגה תא רתוי דוע שיחי
'יעשי) "ןוכלת אל הסונמבו ואצת ןוזפיחב אל יכ" - "ןועשות תחנו הבושב" ,ןמקלדכ ,היהת הלואגה םצע
תחנו הבושב ה"ד ןלהלד הרעהבש הככו ה"ד .ו,ט"יפ ר"ומש .ידוד לוק ה"ד הרעה ליעלד ש"ליו אתליכמ .בי,בנ
.(ןועשווית

.אמ,בי אב פ"הע י"שרפב אבוה אתליכמ :"ןיע ףרהכ" וליפא הלואגה תא בכיע אל

.(ךליאו אמקתת'ב ע"ס ח ךרכ .הש 'מע אב ת"הוא)ב הככו ה"ד הארו .וט,ל 'יעשי :ןועשווית תחנו הבושב
.ופוסב ז"לרת הככו ךשמה

.ד"וי,הפ םיליהת :ונצראב דובכ ןוכשל

.זצק 'מע תורגא צ"יול יטוקיל האר :חמשו רשכ חספה גחלו


.ל"ומה .אצר 'ע ט"משת תאצוה ד"מרת מ"הסב (*
הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


שרושהמ הלענ השעת-אל תווצמ שרוש
השע תווצמד


?יאמש-תיבכ היהתו הכלהה הנתשת אובל-דיתעלש ןכתיי ךיא

רקיעשכ ,חישמה תומיב םג ויהיש השעת-אל תווצמד ןיינעה תוללכל עגונב [...] ראובמ
תורובג ,"תושודק תורובג ןהש הלעמל ןשרושב" ןמויק היהי זאש - בוט-השעב היהת הדובעה
ךרד-לע ,השע תווצמד שרושהמ הלעמל אוה השעת-אל תווצמד שרושהש עודיכ ,םידסחמ הלעמלש
םוק ,בויח לש ןפואב וניא םמויק ןכלש ,בויחה תגשה יבגל הלילשה תגשהד הלעמה תמגודבו
.השעת לאו בש ,הלילש לש ןפואב אלא ,השעו

:םיניינעה שרושב - ללה-תיבו יאמש-תיב תתגולפ םג ראבל שי הז יפ-לעו

םיניינע ואר ,םידסחמ הלעמלש תושודק תורובג ,תורובגה תניחבמ םתמשנ שרושש יאמש-תיב
הלילשה תגשה לש ןפואב םא-יכ םילגתמ םניאש תושודק תורובג תניחבב ,(חוכב) םשרושב ולא
.םירסוא יאמש-תיב - השעת לאו בש ,("יפט ידדחמ" ,בויחה תגשהמ הלעמלש)

,(לעופב) יולגב םהש יפכ ולא םיניינע ואר ,םידסחה תניחבמ םתמשנ שרושש ללה-תיבו
.םיריתמ ללה-תיב - השעו םוק ,בויחה תגשה לש ןפואב םילגתמו םיכשמנש םיניינע

:ןכלו

שרושב קדקדלו לוקשל ,יאמש-תיב לש םתגרדל םיכייש םניא םדא-ינב בורש הזה ןמזב
יולגבו לעופב םהש יפכ םא-יכ ,(הלילשה תגשה) תושודק תורובג תניחב ,הלעמל םיניינעה
.תורובגה לע םידסחה ריבגהל שי - םייוצר-יתלב םיניינע לשלתשהל םילוכי םהמש

דעו .הנשמ הניא ללה-תיב םוקמב יאמש-תיבש דעו ,(םידסח) ללה-תיבכ הכלהה הקספנ ןכלו
לע תורובגה תורבגתה) "ללה-תיב לע יאמש-תיב וברו ונמנ"ש תוכלהל עגונבש ,ךכ ידכ
לכד שרושה) "לגעה וב השענש םויכ לארשיל השק היה . . םויה ותוא"ש ל"זח ורמא ,(םידסחה
(ללה-תיב) םידסחה לע (יאמש-תיב) תורובגה תורבגתהמש ןוויכ ,(םייוצר יתלב םיניינע
.םייוצר-יתלב םיניינע לשלתשהל םילוכי

יתלב םיניינעמ ששחל םוקמ היהי אלו ,ערה ןמ בוטה רוריב םלשוישכ ,חישמה תומיב לבא
תניחבב הלעמל םיניינעה שרושב לוקשלו קדקדל ולכויש בצמו דמעמב םלוכ ויהי ,םייוצר
תעדכ הזה ןמזב םירתומ ויהש םיניינע םתוא ,ןכלו ,הלילשה תגשה תניחב ,תושודק תורובג
יוליעה םהב הלגתיש ןוויכ ,יאמש -תיב תעדכ חישמה תומיב םירוסא ויהי ,ללה-תיב
.הלילשה תגשה ךרד-לע איה םתכשמהש ,םידסחמ הלעמלש תושודק תורובגד תומילשהו
'תויודעוותה - םחנמ -תרות' ,א"שנת'ה תועובשה גח תודעוותהמ - 'אצת יתאמ השדח הרות ןיינעב')
(ךליאו 278 'מע ,ג ךרכ א"שנת

יבר יצוצינ


בל חמשי םייניע רואמ


םיתיע תעיבק ,רהוזו אינת דומיל ,הלדבהבו שודיקב תוריהז
תצקמ הלא - הידמולו הרותה דובכ לע הדפקהו הרותל
יברה * הייארה רופישל ויתורגיאב יברה ןייצמש תולוגסה
וידי תא קזחמ םגו םהיניעב חותינל םיקוקזה םילוחל ץעיימ
* תוינחורב םירחא יניע חוקפל ול לחאמו םייניע אפור לש
םג םילכתסמ ,דחא דומעב ,ןותיעב םיטיבמשכש שחומב םיאור"
"ישילשו ינש דומעב


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

.ינחורה טביהה ןמ ,הייארה אשונל תויוסחייתה המכב חתפנ ונתמישר תא

הדדנ אוהה הלילב" קוספה תא יברה ראבמ (42 'מע ,ז ךרכ תוחיש-יטוקיל) םירופל החישב
עיגה - "ךלמה תנש הדדנ" ,םלעהה תילכת - "אוהה הלילב" לש בצמב אקווד :"ךלמה תנש
,םלעהה רסוהו הלילה בצמ םלענ "ךלמה תנש הדדנ" ידי-לעש שוריפה ןיאו .יוליגה תילכת
הדדנ"ה ,לעפנ םלעהה תילכת ךותב ,אפוג "אוהה הליל"ב - "אוהה הלילב" בותכה ןושלכ אלא
."ךלמה תנש

ןיע תמיצעב ,ותנש תעב םגש ,יבצמ לשמ םירופ סנ יבגל אבומ - יברה ךישממ - הז םעטמ
הלילב" לש םלעהה םע דבב-דבש שיגדהל ידכ - תינריעו החוקפ היינשה וניע תרתונ ,תחא
.יוליגה תילכת - "ךלמה תנש הדדנ"ה םג ונשי "אוהה

לע םייניע 'ב תניחב תלעמש (29 הרעה ,םש) החישה ילושב יברה קיסמ אשונב הקמעה רחאל
האב תחא ןיעד החגשההש ,רמולכ) םייוליגה ןיינעב קר אוה ,םש שרדמבש תחא ןיע תניחב
דחא ןיע תניחבד רוא ותוא אוה וז הניחבבש רואה םצע לבא ,(עבטה ישובלב תושבלתהב
.אקיתעד

לארשי-ץראמ ןמש

אוה עוקת ריעהמ ןמשה ."ןמשל אפלא עוקת" :רמאנ (ב,הפ ;ג הנשמ ,ט קרפ) תוחנמ תכסמב
.שדקמה-תיב תדובעל וכרצנש םינמשל רחבומה

לוכי רחבומ ןמשש רובס אמק אנת יכ (23-22 'מע דכ ךרכ תוחיש-יטוקיל) יברה ריבסמו
לש ןפואל דע ,יולג ןפואב תוקולא הריאמ לארשי-ץראב אקווד ןכש .לארשי-ץראמ קר תויהל
."ןמש" - תואיצמב לוטיבל רשכומ םוקמ איה ןכלו ,("הב ךיקולא 'ה יניע") הייאר

ךיקולא 'ה יניע" בותכה ןושל תא ןקזה ר"ומדא ריבסמש יפכ ,ראבמו יברה ףיסומ ,טרפבו
,ל"זח ירבדכ ,המכחל רושק ןמש ;"המכחה רוא תראהו תכשמהל םייוניכ םה םייניע"ש ,"הב
."ןהב היוצמ המכח ,תיז ןמשב ןיליגרש ךותמ"

ףוגה לע עיפשה ןוצרה

(ןישודיק תכסמב) ףסוי בר לע רפוסמה תא (138 'מע ה ךרכ תוחיש-יטוקיל) ראבמ יברה
,יברה רמואו .ויתומא 'דל ץוחמ טיבהל תלוכיה תא ומצעמ עונמל שקיב ךכב ."הישפנ ימס"ש
.ופוג לע עיפשה רשא אוה ףסוי בר לש ונוצר םצעש

,הרואכלד .וניבא קחצי לצא "תוארמ ויניע ןיהכתו" רמאנה תא יברה ריבסמ המוד ןפואב
?קחציל רבדה הרק אופא דציכו ,ןשעהמ ואמתסנ אל ,הרז-הדובעל ורטיקש ,ןמצע וישע תושנ
,הרז-הדובע לש ןיינע לובסל לגוסמ היה אלו "ערב תוארמ םיניע רוהט" היה קחצי :רואיבהו
."ויניעב םסייתנ - ןיהכתו"ש ךכ ידכ דע

שלושמה טוחה

:םינפוא 'גב ןקזה ר"ומדא ראבמ "וניע ןושיאכ והנרצי" קוספה תא

תא שיבלהל שובלו ילכ אלא הניאש ,ןיעה תוללכ לע אלו הייארה חוכ םצעב רבדמ קוספה (א
.אמלעב שובל אלא הז ןיאש ,םיימשג םירבדב אוביש ,שפנבש ינחורה הייארה חוכ

- רתסההו םלעהה ןיינע אוה "וניע ןושיא"ש אצמנ - ןבולב אלו ןיעבש רוחשב הייאר (ב
.תיקולאה-שפנ רוא לע ךישחמה תימהבה-שפנ רוריב

.קוחרמל האור הז ידי-לעש ,הייארה חוכ תא םצמצמה ןושיאה ידי-לע קוחרמ הייאר (ג

תשולשש (68 'מע ב"כשת שדוק-תוחיש - ב"כשת הרות-תחמש ליל תודעוותה) יברה ראבמו
תא םיררבמש ידי -לע ?המשנה םצע תא 'םיחקול' המ ידי-לע ןכש .הזב הז םירושק םישוריפה
,הטמל המשנה תדירי תרטמ וז ירהו .תיקולאה-שפנה לע המילעמ איהש ,אקווד תימהבה-שפנה
!םצעל םיעיגמ ךכו ,תימהבה-שפנ תא ררבל

תיעבט ךרדב האופר

:םייניעה תאופר ןיינעב תויחנה לש הרושל ןאכמו

אל תאז לכבו וניעב המ שיגרהל ליחתהש םייתנשכש בתוכש הזמ החונ יתעד ןיא
ינש תצעב לואשל ךירצ יתעדל התעו ,רבעה לע ןיקעוצ ןיא לבא .םיאפורל ךלה
תופורתה לכ ושעיש םלצא לדתשהלו ,דוחיב הז עוצקמב םיחמומ םיאפור
קזח היהיו ,םולשו סח ןיעה תאצוה רבד-לע ול ועיציש םדוק תוירשפאה
.הזל וכרצוי אלש ךרבתי םשהב ונוחטיבב

.(חער 'מע ו ךרכ שדוק-תורגיא) ב"ישת בא-םחנמב ג"יב יברה בתכ ךכ

:(דנק 'מע ה ךרכ םש) הנש התוא לש תבטב ג"כב הזל המודבו

אפורהו ,התיהש ומכמ היארה השלחנ ולצאש בתוכש . . שפנ-ןוידפה יתלביק
.הזל המואמ התע תעל ול ןתנ אל החמומ

םג גהנתהל םיכירצ הרותה יפ-לעש ,החמומ רחא אפורל סונכיש היהש אוה ןוכנ
...עבטה ךרדב

קארטאק תרסהל חותינ

'מע אכ ךרכ שדוק-תורגיא ;ז"ישת ולסכב ז) בישה ,קארטאקה תרסה ןיינעב יברה לאשנשכ
:(דנש

בש ,חותינב רהמל ןיאו ןיעב הייאר טעמ דוע אצמנש רמא החמומ אפורש ןוויכ
יתמ שארמ ולאשל וא ולצא רקבל ןוכנהמ ןמזל ןמזמש אלא .ףידע השעת לאו
אילפמו רשב לכ אפורו .ןיעה תא ןוחבי אוהש ידכב ,םעפה דוע וילא אובל
.הלגנהו הארנה בוטב בוט רתויה ןפואב םתוא החני תושעל

'ה) יברה בתכ ,קארטאק חותינ "תושעל םיציאמ םיאפורה" יכ יברל בתכש ינולפל הנעמב
:(בלר 'מע ז ךרכ שדוק-תורגיא - ג"ישת רייאב

םיחמומ םיינש םינפ-לכ-לע יאדווב ירה ,םיבר ןושל "םיאפורהש" בתוכ הנה
רבכ ולאכ םיחותינ יכ - ןעטכארטרעביא - הזב רהרהל המ ןיא אלימבו ,םללכב
ןכ-םג ןבומ הזמו ,הזב הכירצה תוריהזה ידמל עודיו ,רתויב ליגרה רבד ושענ
...הז ליבשב תרחא הנידמל העיסנה תיאדכ ןיא הרואכלש

עצבמהו ריעצה אפורה לע ץילמה יברה - חותינה תא עצביש ףידע אפור הזיא ,הלאשל הבושתב
.("שממ לעופב אוה רקיעה יכ") רתוי בוט

תמדקומ תוצעייתה

היניע תואירבל רשקב ץראל-ץוחל העיסנ לע בוש יברה לאשנ (ז"ישת) ןכמ רחאל םינש רפסמ
-תורגיא) העיסנה רבד-לע טלחוי םרטב םיאפורה םע עגמב אובל ץילממ יברה .תינולפ תב לש
:(חס 'מע די ךרכ שדוק

לפטמה אפורה רשא ,אד ןוגכב גוהנה ,העיסנ רבד-לע וטילחי םרט ,שארל לכלו
ותוא רשא אפורהל הז תא םיחלושו ,םילופיטהו הבצממ ול עודיה ראתמ הב
-ץראמ הברה רשא ןאכ עמשנ ןכ .ןוטסובב אפורהל ןדיד-ןודינבו ,רקבל םיצור
ל"נה תא תושעל ןוכנהמו ,ץייוושב םיחמומ םיאפור םע םיצעייתמ ו"ת שדוקה
...םהל עגונהב םג

:יברה בתוכ (וכש 'מע וט ךרכ שדוק-תורגיא) תרחא תרגיאב

תושעל הז ןוגכב םיליגרו עמאקואלג ארקנה והזש הארנכ שוחימה ראתמש יפכ
םיחמומ רתויהמ אפור תארוהל הזב םיקוקז ןבומכש ףא ,ינש םעפ םג חותינ
הנתנ הרותהו ,םלאשיו ,ו"ת שדוקה-ץראב הז גוסמ המכ םנשיו ,אקווד עוצקמב
.תואפרל אפורל תושר

םיטביהה לכ תקידב

ךרכ שדוק-תורגיא) ע"ל הרוועתנ ךכ בקעו הלפנש הדליל רשקב ,ז"ישת ןוושחרמב 'טמ תרגיאב
:יברה הרומ ,(חס 'מע די

.רבדב קפס רשפא ךיא ןויע ךירצ ןכלו ,לקב ותוא םיררבמ םיניעב ץחלה לדוג
והזש רמול םוקמ שי ירה ,ימואתפ ןפואב שוחימה השענ םא רשא ,תאז דועו
ירהו הז רבד לע ורקח םא ללכ ובתכמב וניאו (יגולוכיספ עוזעז) קאשב רושק
םג ררועל ץוחנל יתאצמ תאז לכב ,אוה טושפ ששחש ףאו ,םידחוימ םילופיט הזל
.הז רבד לע

תוינחורבו תוימשגב םירוויע חקופ

ח"כשת תבטב ח"כמ ,"אפורה ףסא"ב םייניע תקלחמ להנמ ,'יש שקז ר"דל יברה תרגיא הנהו
:(פ 'מע הכ ךרכ שדוק-תורגיא)

המכו המכ םיאצמנ התע תעלש הפוקתב ונא םייחש ןוויכ רשא ןוצר-יהיו
,םייניע תאופר - ודובכ וב החמתהש חטשב טרפבו ,ללכב האופרל םיקוקזה
םג ותעפשה לצניש ןוצר-יהי ןכו .המילש םתאופרל דעו םילוח תואפרל חילציש
יכ הזה רואה תוארל ,הבש רואמו הרותה רואל עגונב תורוויע םייניע חוקפל
ןונגסב - םירופאה םימיב םגו וייחב םשגי ונתיאמו םהמ תחאו דחא לכש ,בוט
יבשות ירהו . . (וכ,מ היעשי) הלא ארב ימ וארו םכיניע םורמ ואש - איבנה
,הנש תירחא דעו הנשה תישארמ הב ךיקולא 'ה יניע רשא ץרא ,השודקה ונצרא
.ורבעש םישדוחב רשב יניעב םג הז ואר

לבא" ,םייאופר םיכרצל תונרק ול ןיאש יפ-לע-ףא יכ ,יברה ןייצמ תרגיאה תליחתב ,בגא
ילש תוריכזמל יתרסמ ,ללכהמ אצוי ןפואב ילא הנפ 'כ םגש ןוויכ ,ללכה ןמ אצוי ןפואב
."שקיבש םירמוחה לביק רבכש יתווקתו רשפאה לככ ושקובמ אלמל

תעדל תארה התא

ןיקודב" ןורסיחה המ-ינפמ יברה ראבמ (28-26 'מע הל ךרכ תוחיש-יטוקיל) ויתוחישמ תחאב
לצא :"אוה אמומ ואל" םייוגל וליאו ,ידוהי לש ןברק תברקה ןיינעל םומ בשחנ "ןיעבש
הז ןיינעו ."הייאר" רדגב אוה םלצא הנומאה ןיינע ירה ,םשפנב ריאמ "דחא 'ה"ש ,םידוהי
,"ודבלמ דוע ןיא םיקולאה אוה 'ה יכ תעדל תארה התא" רמאנכ ,הרות-ןתמ תעשב רקיעב לעפנ
תדובעש םלצא שרדנ ,'הל ןברק םיבירקמ לארשי-ינב רשאכ ןכלו ,"תישוח הייארב ,שממ תארה"
ינבב ןכ-ןיאש-המ .תוקולאב הייאר ,הייארה שוח ללוכ ,םישוחהו תוחוכה לכב היהת הברקהה
םיקולאב םתנומא לכ ןכלו השודק המשנ םלצא ןיא ןכש - תוקולאב הייארה םלצא ןיאש ,חנ
וא) תואיצמ חרכהב תללוש הניא - םתואיצמ לע תדסוימה תילכש הגשהו הסיפת לש האצות איה
."אוה אמומ ואל . . ןיעבש ןיקוד" ןכלו תרחא (הטילש

םייניע רואמל תולוגס

:הייארה תבטהל יברה ץילמה ןהילעש תולוגסו תוצע לש הרוש ןלהל

וניתובר רמאמכש הלדבהו שודיקב תוריהזה רבד לע ותוא ריעהל רתומל חטבו
.םדא לש ויניע רואמל עגונ הז הכרבל םנורכז
.(חער 'מע ו ךרכ שדוק-תורגיא ;ב"ישת בא-םחנמב ג"ימ תרגיא)

:יברה טרפמ ,(ונש 'מע ג ךרכ 'גהנמו הכלה ירעש') ז"טשת תבטב ח"ימ ,רחא בתכמב

.םייניעב תעגלו ,הלדבהמ רתונה ןייב תועבצאה לובטל לארשי גהנמ יפכו
ויניע רואמל הלוגס איה וז ,םירפסב אבומה יפכש - ינוציחה םדיצבש ןבומכ
.םדא לש

:(ב"ישת בא-םחנמב ג"ימ ל"נה תרגיא) ףיסומו תאזב קפתסמ אל יברה ךא

.ובצמו ודמעמל םיאתמ הרותה תוימינפ דומילב ץמוא ףיסוהל לדתשי ןכו

םיברב הרות ירועיש

:(דנק 'מע ה ךרכ שדוק-תורגיא - ב"ישת תבט ג"כ) הווטצנש ימ שיו

לכל רמול וא דומלל הארי םגו ,םיברב םידמלנה הרות ירועישב ףתתשיש יתעצה
תורושב רשבל לכויש הווקאו ,רהוזה רפסו אינתה רפסמ תודחא תורוש תוחפה
.ולש הייארה בצמ בוטו ךלוהש תובוט

הידמולו הרותה דובכ

םיתיע תעיבק ןיינע תא יברה ריכזמ (פ 'מע ז ךרכ שדוק-תורגיא) ג"ישת ולסכב 'כמ תרגיאב
תואירבו הבחרה ךותמ דוסה-תודיסחה תרותבו הלגנה תרותב םירועיש עבקיו") הרותל
:שיגדמ ,הלדבהו שודיקב תוריהז דצל ,ןכ ינפל ךא ,("הנוכנה
רנ יכ רמאנש המ יפ-לע אוהו הידמולו הרותה דובכ לש םיניינעב ץמוא תפסותב
רואמב ףיסוהלו קזחל הדימ דגנכ הדימ ה"בקה לש ותדימו ,רוא הרותו הווצמ
.ויניע

תסנכה-תיבל תורנ

:(ונש 'מע ,ג ךרכ 'גהנמו הכלה ירעש'ב קתענ) יברה ץעיימ דועו
ילבמ תחאה הניע לע חותינ תושעל וטילחהש ,'ית . . תרמ ןיינעב ותעדוה
,בורקב הנתיאל רוזחתו הרושכ חותינה היהיש ןוצר-יהי הנה ,בר ןמז תוכחל
התיה הכירצ ,תסנכה-תיבב דימת רנ ונשי םא לבא ,םשב גהנמה עדוי יניא
לע לבקת ירה ,וזכ הנקת םש ןיא םאו (ארקיעמ הז ןקתל אל לבא) הזב ףתתשהל
ברעב תורנ תכרבמ חטבו ,תסנכה-תיבב תורנה תאצוה ,ןמז הזיא ךשמל המצע
תקלדה םדוק סנה לעב ריאמ יבר תקדצל שירפתש בוטו ,בוט-םוי ברעו שדוק-תבש
.תורנה

...ןבומו טושפ רבד

תודוא" תולאש יברל ינולפ הנפה (המש-מדש 'מע טי ךרכ שדוק-תורגיא) כ"שת ןוויס שדוחב
."םייניעה תרימש ןיינע

:ובישמ יברהו
םירבדהש ןוויכ ,הזב ךרוצ ןיא םגו םיבתכמב םוקמ הזל ןיאש ןבומ הנהו
ק"כל הדובעה סרטנוקב םהמו וניאישנ וניתובר לש תודיסח ירפסב םיראובמ
עגונהב הז ךרד לע ןכו ,רסומ ירפסב ראובמה לע ףסונ ,ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא
,תמכ בושח אמוסד ל"זר רמאממ ןכ םג ןבומ ןיינעה תוללכו ,םישוחה ראשל
הז ירה ,וארבנ וליבשב תילכתה ךפיה רוסאה ןפואב םייניעה תולכתסה ירהו
.טושפה רבדב ךיראהל ןיאו עורג דועו העש יפל אמוס ןלציל אנמחר ןיינע

םירוהט עדימ תורוקמ

:םייוצר -יתלב םינותיע תאירקמ תוענמיה - םייניעה תרימש אשונל תפסונ תיווז הנהו
,שטיוואבויל תודוא רבודמש םוקמב קר ןייעל ונווכתנ הליחתכלמש חיננ וליפא
ינש דומעב םג םילכתסמ דחא דומעב ןותיעב םיטיבמשכ רשא שחומב םיאור ירה
.ישילשו

...רחא רוקממ בואשל רשפא םימימת-יכמותו שטיוואבויל תודוא תועידיה תא
...ונדרי דורי

'מע 'םימת ךרדב הליכשא') ז"ישת טבשב א"יב ש"נאמ הצובק ינפל ורמאנש ,ולא םילימל
:םיאבה םירבדה תא יברה םידקה ,(183

יכמות וא שטיוואבויל תודוא העידי היהת הבישיה ידימלתלש ןכתיי ךיא
העידי הבישיה ידימלתל שי ללכב הז דציכ ...םינותיע ךותמ םימימת
לכ תא תעדל םיכירצ םניא - םיכרבא ףאו - םימימתה ידימלת ...םינותיעב
.םינותיעב השענה

...ךיניע ויהו

הייארב תורושקה יברה תוגהנהמ המכ תויוצמ (ו"נשת .י.נ ,ןמכייט מ"מר) ךלמ יגהנמ ץבוקב
:'קה ויניעבו

.(15 'מע) רודיסהמ 'קה ויניע ריסמ וניא תוליפתה תעשב"

ךכ-רחאו די לש ןיליפת לע תויעצמאה תועבצא 'ג חינמ :ןלהלדכ אוה ןיליפתה קושינ ןפוא"
רחאלו 'קה ויניע לע ('הצימק'ו 'עבצא') תועבצאה 'ב חינמ ךכ-רחא ,שאר לש ןיליפת לע
קושינד םימעפה לכב רדסה ןכו .(םייניעה יבג לע החנוה אלש) תיעצמאה עבצאה תא קשנמ ןכמ
.(16 'מע) ןיליפתה

טעמו 'הצימק'ו 'המא') ויתועבצא 'גש ןפואב תינמיה ודי חינמ 'לארשי עמש' רמואשכ"
לע םחינמ וניא ('תרז'ו 'עבצא') תורתונה תועבצאה 'בו 'קה ויניע לע תוחנומ (לדוגאהמ
.(17 'מע םש) ריוואב אלא ללכ ויניע

תוביתה רמואשכש ןפואב) 'עומש םא היה'דו 'תבהאו'ד 'םתרשקו'ב ןיליפתה קשנמו שמשממ"
רמואשכו ,די לש ןיליפת לע (ליעלדכ) 'קה ויתועבצא חינמ יזא ('םכדי' וא) 'ךדי לע'
'ב חינמ רחאו שאר לש ןיליפת לע 'קה ויתועבצא חינמ ('םכיניע' וא) "ךיניע ןיב"
.(18 'מע םש) 'קה ועבצא קשנמו 'קה ויניע לע ויתועבצא

רשקל ךומס - םתליחת תא ריאשמ(ש ןפואב) ונימי דיב תויציצה 'ד לטונ 'רמאיו' ליחתמשכ"
'ב תינמיה ןיעל תויציצה םדוק איבמש ןפואב םקשנמו ,'תרז'ו 'הצימק' תועבצאה ןיב -
.(םש) םימעפ 'ב קשנמ "תמא" תביתב ,קשנמו תחא םעפ תילאמשה ןיעלו םימעפ

.(םש) ודיב םטימשמ ךכ-רחא קרו בוש ןהב טיבמ הנורחאה םעפב תויציצה קשנמש רחאל"

דצל וירוחאל ןכ ינפל טיבמ רוחאל תועיספה עסופשכ :הרשע הנומש ינפלד תועיספה רדס"
.(19 'מע םש) תילאמשה ולגרב עוספל ליחתמו ולאמש

,'ונכרב וניתובא יקולאו וניקולא'ב ללכ-ךרדב ,ץ"שה רבעל בבותסמ 'םינהכ תכרב'ל"
.(20 'מע םש) ץ"שה ינפב קר טיבמ ךליאו 'ךכרבי'מו ,להקה תא ןחובו טיבמ םדוקו

לע ותחנהל דעו שדוקה-ןוראמ ותאצוהמ הרות-רפסה תכלוה לע טיבמ הרותה רפס תאצוה תעשב"
ריעהלו) ןוראה תריגסל דע הרות-רפסה לע טיבמש ןוראל הרות-רפסה תרזחה תעשב ןכו ,המיבה
.(םש) (הרות-רפסה לע לכתסהל (הזב אצויכו וילע םיטיבמש) םידליל ק"כ ןמסמ םימעפלש

םש) ץ"שה םע זחוא וניא םאב םג 'קה ויניע לע ודי םש - בירעמ תליפתב - 'לארשי עמש'ב
.(23 'מע

. . ללכ ךרדבו ,להקה רבעל בבותסמו ורודיס רגוס ('ונילע' עצמאב םימעפו) ארתב שידקב"
גהונ ןכ "אבר הימש אהי ןמא" תונעל םהל ןמסמו ותמיב די-לע םידמועה םידליב קזוחב טיבמ
.(23 'מע םש) החנמ רחא םג

'קה ויניע לע תויציצה ריבעמ - הביתה ינפל רבועשכ 'רמאש ךורב'ב - הכרבה םויסב"
.(26 'מע םש) םימעפ 'ב םקשנמו

תופופכ ויתועבצאש ןפואב רנל וידי ךימסמ . . סוכה אלל - 'שאה ירואמ ארוב' ךרבמ"
טיבמו ויתועבצא טשופו רזוחו וידי תופכ ךפוה ךכ-רחאו וינרופיצב טיבמו םינפ יפלכ
.(45 'מע םש) "(רנל תוכימסב בוש וינרופיצש ןפואב) וינרופצב
תודיסחה ינייעממ


ינימש תשרפ


ינימש תשרפ תבש

תדובעב הארוה שי ומצע הז םשבו ,'ינימש תשרפ תבש' תארקנ ינימש תשרפ תארקנ הבש תבשה
:ארובה

ימי תעבש'מ דחא אוה ינש דצמו ,האירבה לכ תומלש אוה דחא דצמש ,תבשה םוי אוה - יעיבש
.המצע האירבה ךותמ קלח ,'ףקיהה

.ירמגל םלועה תואיצממ הלעמלש הגרדל זמור - ינימש

'יעיבש'ד תומלשל עיגהש ימ םג ,רמולכ .דחי םג תולעמה יתש תובלתשמ ינימש תשרפ תבשב
.'ינימש' - ירמגל םלועה תולבגהמ הלעמלש הגרדל תולעתהל שרדנ
(1376 'מע ג ךרכ ,ג"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות')

* * *

תקסוע השרפה תליחת :הצקה לא הצקה ןמ םהש םיניינעב םיקסוע ונתשרפ לש ףוסהו הלחתהה
,תאז תמועל ;ןכשמב הניכשה תארשהל האיבהש ,םיאולימל ינימשה םויה לש תילענה הדובעב
.םהב הצק םדא לש ושפנש ,םישמרו םיצקש תליכא רוסיאב קסוע השרפה ףוס

ו"ח תורדרדיהו הליפנ ינפמ ןגומ ונניא הנוילע תינחור הגרד לעב אוהש ימ םג ,ךדמלל
תוכלמ לוע-תלבק ךותמ הדובע איה תאז הליפנ ינפמ רמשיהל הצועיה הצעה .הנותחת הטוידל
.תירשפא תונערופ לכ ינפמ סירת איה וז לוע-תלבק .טושפ םדאכ ,תטלחומו הטושפ םימש
(227 'מע ,א ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(א,ט) ינימשה םויב יהיו

."םוי רואל םיקולא ארקיו" ,(א תישארב) רמאנכ ,יוליגו רוא לע הרומ - "םוי"

לש חישמה תומי לש רוניכ" ,(גי ןיכרע) ל"זר רמאמכ ,חישמה תומיל זמור - "ינימש"
."ןימינ הנומש

לא רודחי הז יוליג .חישמ תאיב רחאל םלועב הלגתיש יקולאה יוליגה והז - "ינימשה םוי"
,ןמזה רדג לע הרומ ,ליעל רומאל ףסונבש 'םוי' הלימב זמרנכ ,וירדגו םלועה תואיצמ ךות
.האירבה ירדגמ דחא אוהש

םימעפ הנומש הב םיארוקש הנש) "הנמש - ינימש הנומש" ידיסחה םגתפב םג זמרנ הז ןיינע
;ןמשב החישמה םש לע ןכ ארקנש ,חישמל זמור 'ןמש' :(הנמש הנש איה ,"ינימשה םויב יהיו"
יטרפ לכב עפעפיו רודחי חישמה תומיד יקולאה יוליגה םג ךכ ,רבד לכב עפעפמ ןמשהש םשכ
."י-ד-ש תוכלמב (ולוכ םלועה לכ) םלוע ןקתל" ,האירבה
(169 'מע ג ךרכ ,ח"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות')

* * *

היירטמיגב ,'זא' הלימל רושק ינימש רפסמש ,ןאכ רקי-ילכה ירבדב םג זמרנ רומאה ןיינעה
."'ז לע בכור 'א" ונייהד ,הנומש

:רמולכ

.("השמ רישי זא") הדיתעה הלואגל זמור - "זא"

."דחא ומשו דחא 'ה היהי אוהה םויב" ,דחא 'ה -

.םימי העבשב הארבנש ,האירבה -

"זא" הלימב ף"לאהש ךכב זמרנכ] 'זה ךותב 'אה הלגתי אובל דיתעל - "'ז לע בכור 'א"
לוכהו ,םלועה ירדג ךותב זא הלגתי םלועה ירדגמ הלעמלש יקולאה רואה ;['זה ינפל האב
."דחא 'ה" אלא הניא האירבה לש התואיצמ תתימאש ךיא וארי
(197 'מע ג ךרכ ,ח"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות')


תאטחה תשעמ דריו םכרביו םעה לא ודי תא ןרהא אשיו
(בכ,ט) םימלשהו הלעהו

'הדובע' רחאל ץ"שה תרזחב םינהוכ תכרב תא ץבשל שיש ןאכמ ודמל (חי הליגמ) ארמגב
קרו ויתונברק תא בירקה ןורהאש עמשמ קוספה ןושלמ ,ןכש .('םידומ'ו 'הצר') 'האדוה'ו
אדח האדוהו הדובע"ש רחאמו ;םינהוכ תכרבל 'הצר' םידקהל שי ןכלו ,םעה תא ךריב ךכ-רחא
רחאל םינהוכ תכרב ועבק ,(י"שר ירבדכ ,"איה םוקמ לש הדובע האדוה ףא") "איה אתלימ
.'םידומ'

:'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ ךכ לע רמוא

.הרשע-הנומש תליפתב םיזמרנ (םימלשו הלוע ,תאטח) בותכבש תונברקה תשולש

.'ונל חלס' תכרבו 'ונבישה' תכרב - תאטח

.('הדובע') 'הצר' תליפת - הלוע

.(םימלש ןברק איה הדותה יכ) 'םידומ' תכרב - םימלש

.ץ"שה תרזחבש םינהוכ תכרב - "םכרביו 'וג ןרהא אשיו"
(וכ 'מע ,ארקיו הרותה-רוא)


(גי,אי) ףועה ןמ וצקשת הלא תאו

רסמ ,רוהט הז ףוע רמול דייצה ןמאנ . . תרוסמב לכאנ רוהט ףוע" ורמא (גס ןילוח) ארמגב
.(םכח דייצ) "דייצ ובר" ונייה "יבר"ש שרפמו ,"יבר יל

ובר"ל רשוקמו רוסמ תויהל בייח דחא לכ .הניתנו הריסמ ןושלמ איה - "תרוסמ" :שרפל שיו
.רציה תצעמ ןתלצהו לארשי תומשנ 'דיצ'ב קסועש קידצו יבר - "דייצ
(226 'מע ,א ךרכ תוחיש-יטוקיל)
גהנמו הכלה יניינע רוריב


יברהמ תוארוהו םיגהנמ


גהנמו הכלה יניינעב תולאש המכ ועיגה תכרעמה ןחלושל
ררבל ונחלצהש המ ןלהל .יברה תוארוהבו יגהנמב םירושקה
.הלא םיניינעבםידומ תכרבב "םחרמהו"

תפסותב ,"םחרמהו" - 'ןונחת' םירמוא ןיאש םעפ לכב רמול הארוה שיש ןוכנ םאה :הלאש
צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תארוהכ ,תוכרב י"ח הב ןיאש הליפתב קר אלו) םידומ תכרבב ,ו"או
?(27 'מע םיגהנמה רפסב תספדנה ,ע"נ

היה ,ןונחת ורמא אלש םוי לכב - ומצעב יברה גהנ ךכש קר ,הארוה הזב ונעמש אל :הבושת
אל םגו ,ןכ גהנ אל ה"כשת תנשב ןכ-ןיאש-המ ;ח"משת תנשב ליחתה הז) ו"אוה תא ףיסומ
.(ל"נה הארוהה יפכ אלא ,י"שת תנשב

יטמסוק חותינ

?דבלב םייטמסוק םיכרצל השענה חותינל יברהמ יהשלכ תוסחייתה שי םאה :הלאש

.הזב תורמסמ ויה אל ,עודיה לככ :הבושת

'ונייח תיב'ב תוזוזמה

חינהל ןיא [הזל רוקמה ונאצמ אל התע-תעל] הלבק יפ-לעש ,יברה רמא ג"שת-ב"שת םינשב (א
םיגהונ ךכו 770-ב ךכ וגהנ ןכל .קיטסלפב וא ריינב הפטועל אלא ,קיתרנ םושב הזוזמה תא
קר תדעוימ וז ךרדש ןבומ .['ןוליינ' - קיטסלפב ךכ-רחאו ריינב םיפטוע] ש"נאמ םיבר
.הלסופלו הזוזמב עוגפל םילוכיש 'דכו תוחל תרידחל ששח םהב ןיאש תומוקמל

ןכ לע ."?הזוזמה ןכיה" לאשו ,תילעמה לש חתפה תזוזמ לע ודי תא יברה חינה תחא םעפ (ב
םוקמ ,בגא) הזוזמ םש עבקיש דניקריז 'יש יבצ רזעילא ברה רפוסל תוריכזמה ןמ ונפ
.(יונישה םעט רוריב ךירצו ,ותעשב הזוזמה העבקנ ובש הז וניא וישכע הזוזמה

ועבק תאז לכבו ,חתפ-תוזוזמ יתש ןיא לודגה לאזל 'ןותחתה ןדע-ןג'מ תימינפה הדיריב (ג
.יברה תשקב יפ-לע הזוזמ םש

הארנ .ןיד יפ-לע תאז בייחל 770-ב תוזוזמה תעיבק תומוקממ היאר איבהל ןיא הרואכל]
םג עגונ הזו .רוטפ תומוקמב םג תוזוזמ ויהיש הצר ,והשלכ םעט יפ-לע ,יברהש רמול רתוי
.[תמדוקה הלאשל

הבוג תא תונשל שקיב דניקריז 'יש יבצ רזעילא ברה רפוסה :תוזוזמה הבוג יבגל (ד
הזב ותוא הנפה יברה .ןוילעה שילשה תליחתב - הלבק יפ-לע שרדנכ ויהיש ,770-ב תוזוזמה
,יברה לש יטרפה ותיבב תוזוזמה יבגל ךא .תוזוזמ המכ לש הבוגה תא הניש ןכאו ,םיאבגל
.ץופנה גהנמכ ,רתוי הובג ונייהד ,םייקה בצמב ןתוא ריאשיש יברה בישה
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

ינימש תשרפ ,שדוק-תבש
שדוחה םיכרבמ - ב-רדאב ה"כ ,שדוחה תשרפ

.הליפתה ןכ-ירחאו ,תודיסח רמאמ העשכ םידמול ךכ-רחא .המכשהב םיליהתה לכ תרימא

אחרט עונמל ידכ ,הליפתה ינפל שדוחה תשרפ תאירקל דעוימה הרותה-רפס תא ןיכהל יוצר
.ארוביצד

.עובשה תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארב .הרות-ירפס ינש םיאיצומ

ינשה רפסב .שידק יצח םירמואו ,ןושארה דיל המיבה לע ינשה הרותה-רפס תא םיחינמ
תוצמ ולכאת . . הזה שדוחה . . רמאיו" ,'אב' תשרפב ,שדוחה תשרפ תא ריטפמל םיארוק
.(כ-א,בי תומש)

.1(וט,ומ -חי,המ לאקזחי) "דימת תלוע . . שדוחל דחאב ןושארב . . רמא הכ" :הרטפה

.םיקלח 16-ו 8:52 העשב ,רקובב ישילש םוי :דלומה

."םימחרה בא" םירמוא ןיא .ישימחה םויב ןסינ שדוח-שאר :שדוחה םיכרבמ

.תסנכה-תיבב תודעוותה

יעיבר םוי
שדוח-שאר ברע ,ב-רדאב ט"כ

םוקמבש הליפת) הדובע ,הרות :ןיווקה 'גב ףיסוהל שי - 'ןטק רופיכ םוי' - הז םויב
.2הקדצו םידסח-תולימג ,(תונברק

לש 'החמשב ןיברמ'ה רחאל ,רתויב הגלפומ החמש תויהל הכירצ רדא שדוח לש ןורחאה םויב
ובש ,ןסינ שדוחד הלואגה תא ךישמהל עויסהו חוכה תא תנתונ איהו ,םויל םוימ רדא ימי לכ
תא תצרופ ,ובש ןורחאה םויב טרפבו ,רדא שדוחבש החמשה יכ ,לאגיהל ןידיתע ובו ולאגנ
הלע" וב רמאנש ונקדצ חישמ ידי-לע ,המלשהו תיתימאה הלואגה תא האיבמו תולגה ירדג
.3שממ בורקב ,"םהינפל ץרופה

ישימח םוי
שדוח-שאר ,ןסינב 'א

.[גצר,טפר,הפר,וער,ברע תונויליג 'תורשקתה'ב הנורחאל וטרופ שדוח-שאר יגהנמ]

.4תסנכה-תיבב - תודעוותהה .תודעוותה םוי

:ןסינ שדוח

,לוחה תומיב 7"ךנעי . . חצנמל"ו 6"םייפא ךרא ל-א" ,5ןונחת םירמוא ןיא שדוחה לכב
ותפוח םויב ןתח אלא םינעתמ ןיא .5החנמב תבשב "ךתקדצ"ו ,תבש ףסומ ינפל "םימחרה בא"
.8חספ-ברעב רוכבו

םוי לכב (12םיליהת תרימא ירחא) 11הליפתה רחא 10אורקל 9גהנמה תא קזחל הווצמ :אישנ
יהיו" םיליחתמ םויה .םיאישנה תשרפב ומויב םוי רבד ,ללכב דעו ןסינ ג"י דע םויהמ לחה
םירמוא ךכ-רחא .(זי-א,ז רבדמב) "בדנימע ןב ןושחנ ןברק הז" םימייסמו "השמ תולכ םויב
םירמוא םייוולו םינהוכ םג .14'ה תליהת ירודיסב ספדנה "ןוצר יהי"ה תא 13(תבשב םג)
.15ותוא

לע קר םיכרבמ .18תוכרבמ םישנ םג .17ןסינ שדוחב 16קר התוא םיכרבמ :תונליאה תכרב
דועב ךרבל קיפסה אלש ימ .20תונליא ינש תוחפל ויהיש לדתשהל שי הליחתכל .19לכאמ ינליא
.21תוריפה לע ךכ-רחא ךרבי אל ,תונליאה לע םיחרפה

ישיש םוי
ןסינב 'ב

,שטיוואבוילמ ע"נ רעבוד-םולש ונבר ר"ומדא ק"כ לש (םינומשה) אלוליה-תוקלתסהה םוי
םשו ,ןוד רהנ לע בוטסור ריעב ,פ"רת תנשב ,22ד"בח יאישנל ישימח רוד ,ב"שרהומ ר"ומדא
.24ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש תואישנה תלחתה םוי .23דובכ-ותחונמ

.(ןלהל הארו .ק"שב וא ,ח"ר לילב - הארנכ .4תסנכה-תיבב - תודעוותהה) תודעוותה םוי

ליחתמה הנשמ קרפ דומלל (א :ידכ ,וז 'ןוצר תע' ולצני ,ףטו םישנ םישנא ,תחאו דחא לכ
לעב לש ותרות דומילב 26ףיסוהל (ב .25(דחא קרפ םינפ-לכ-לע) שודקה ומשמ תחא תואב
הנכתנו ,ודי לע שדחתנ הרבסההו הנבה לש ןפואב תודיסחה יוליג רקיע"ש ,27אלוליהה
,הקדצ תניתנב 26ףיסוהל (ד .הליפתה תדובעב 26ףיסוהל (ג .28"'תודיסחה תרותד ם"במרה'
םיקסועה תודסומל וא אלוליהה לעב לש תדחוימה ותדובעל ךיישה ןיינעל - בוט המו
"הרותה תומילש תשגדומ הבש ,םימימת-יכמות תבישי דוסייב - ושודיח רקיע"ש ,ותדובעב
תדובעבו ,30"הצוח תודיסחה תרות תצפה רקיע הליחתה ודי-לע"ו ,29דחאכ תודיסחו הלגנ
.ומוקמ יאלממ וניאישנ וניתובר

הרות יניינעב תובוט תוטלחה םיפסאנה םהילע ולבקי הב ,החמש לש תודעוותה םייקל (ה
.31תווצמו

:ץמח תקידבל תונכה

הקידבה תעשבש םיעדויו ,תונוכמ וא םיזגרא אלמ ןסחמ ץמח תקידב ינפלש םימיב םיקנמשכ
שי ,"ץמח וב ןיסינכמש םוקמ"ב רבודמ םא הנה ,םמוקממ םיצפחה תא בוש זיזהל ולכוי אל
32ץמח תקידב ליל הז ןיאש יפ-לע-ףא ,ןויקינה תעשב (הכרב אלב) רנה רואל רדחה תא קודבל
.
.33 'מע םיגהנמה רפס .ד"בח ללוכ חול (1

.מ"כבו ,663 'מע ו"לשת שדוק-תוחיש (2

.1274 'מע 'ד ךרכ תוחיש-יטוקיל (3

.ןסינ 'ל ,םוי-םויה (4

.ח"ס טכת ןמיס ז"הדא ע"וש (5

'ב לודגו ןטק םירופו הכונחב אלו שדוח-שארב אל 'םיפא ךרא ל-א' םירמוא ןיא" ספדנ ז"הדא רודיסב (6
לומיהל דמעש ןבה יבא חכונ היה ה"לשת ירשת 'ו םויב תירחש תליפתב םלוא ."באב העשתו חספ ברעב אלו םימי
ריבסהו ,ונכלמ-וניבא אלו ןונחת רמא אל יברהו ,ץ"שה תרזח ינפל יברה בל תמושת תא ךכל ובסהו ,םויב-וב
'םיפא ךרא ל-א' ,'ונכלמ וניבא'ש ,ד"ס ברת 'יס ע"ושב ז"הדא ש"מ לע דסוימ ,םויב וב תודעוותהב ותגהנה
'םיפא ךרא ל-א' ןיינעל םג ןכ ,ןונחתב יולת חצנמלש איה רודיסב הארוההש ןוויכמו ,הווש םניד 'חצנמל'ו
.(ע"עו .וסק 'מע ירשת -לולא 'ד"בח יגהנמ רצוא')

.הז 'חצנמל' ינפל ,ז"הדא רודיס (7

.ט"ס טכת 'יס ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (8

חכשי אלש הלוגס שי ,ולש אישנה תא םוי לכב רמול הדפקהבש א"י .זע 'מע ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' (9
.ה"ע קורב לואש 'ר ח"הרה ג"הרה םשב ל"ז ירומ יבאמ יתעמש .רמועה תריפס רופסל םימיה דחאב

.וכותמ םיאישנה תשרפ אורקלו ת"סה לולגל ןיא האירקה ימיב םג .הרות-רפס ךותמ וארוקל ונגהנמ ןיא (10
.םש 'גהנמו הכלה ירעש' - אקווד ןיפסומה תליפת רחא ל"צ םיאישנה תשרפש ,ק"שב טרפבו

.טע 'מע םש - אישנה תאירקמ רתוי תשדוקמו הרידתש ,ףסומ תליפת ירחא ,ףסומ תליפת ישיש םויבו (11

.ג 'מע (ןוויס-ןסינ) 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו ,םדוק רידתד (12

.ו-ד 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .36 'מע םיגהנמה רפס .ןסינ ח"ר ,םוי-םויה (13

.(ץמק הלוכ) "השרפ" םש דקנל ךירצ הרואכל .473 'מע (14

'רוביע'ל ךייש הזש ןוויכ ,הז טבשמ ונניא אוהו ". . טבשמ ךדבע ינא םאבש" םש רכזומש תורמל (15
,ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תארוה ,(התגרדב תראשנה ,אוה-ותמשנ ךותב תרחא המשנמ םייוסמ יוליג ונייהד)
'גהנמו הכלה ירעש'ב .םש 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .ד"בח ללוכ חול ,םש ד"בח-םיגהנמה רפס ,םש םוי-םויה
תוכיישה יזא ,וטבש והז םאבש קרו ,לארשימ דחאו דחא לכל תיאדו איה תוכיישהש ,ראבתנ פ 'מע ב"ח ח"וא
.רתוי הלענ ןפואב ןה הכשמההו

,הלבקה ד"ע אוה ןכו .ז"הדא רודיסבש ןינהנה תכרב רדס פ"ע ,כר 'מע א"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' (16
וס 'יס ןחלושה-תוצק פ"ע) ד"בח ללוכ חולב אתשה םג סיפדהל םיכישממש אלפלו .ב ק"ס וכר 'יס ףסוי-יכרב
הידפולקיצנא הארו .תוגייתסה לכ אלל ,רייא וא רדא ישדוחב םג וז הכרב ךרבל ןתינש (חי ק"ס ןחלושה-ידבב
.98 ןויצ ,חנש 'מע ד ךרכ תידומלת

עבצאב-הרומ 'סב ראובמה פ"ע טרפבו .ה 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' האר ,םע בורב וז הכרב וכריבש ויה (17
ושקביו חמוצו םמודב ולגלגתנש תומשנ ןוקיתל איה הכרבה תנווכש (ב,וצק ג"ח) רהוזה פ"ע טצק תוא א"דיחהל
.םימחר ןהילע

.נ"שו ,םוקמה גהנמב יולתו ,רוסיא ןיאש ב 'יס א"ח תעד-הווחי ת"וש האר ,תבשב הכרב ןיינעל

קתענו ,היינש הייארב ךרבמ הנושאר הייארב ךריב אלש ימש תוטישפב טקנ גמק 'יס (תונשיה) ל"ירהמ ת"ושב
וניבר תעדלו ,וילע וקלחנ ובש ,ונייחהש ןידל היאר הזמ איבה םש) אסש 'יס השמ-הטמו חיש 'יס רוגאב
ןכ קוספל שי םיקסופה יללכ יפלש 'כ (טר 'מע) וכר 'יס הכלה רוריבבו ,(תוכלמו םש אלל םיכרבמ ורודיסב
תוטשפמ לבא ,ךרבל ןיאש ד"יה ג"יפ ןינהנה תכרב רדסב ןיבה םש ןחלושה-ידבב .והואר אלש םינורחאה לכ דגנ
םש ןושלהמש טרפבו .ךכ םיבתוכ אלש 'וכו גי הכלהב ומכו) הנש התואב תפסונ הכרב לולשל קר הנווכה ןושלה
.תורעהבו ג"ס זפ קרפ רצקה ע"ושב תוכיראב הזב הארו .(הנושארל ךרבמ ןכש עמשמ "ךרבמו רזוח וניא"

.א"יס םש רצקה ע"ושב ןמסנ (18

תוחיש-יטוקילב איבהש םיקסופהו ע"ושוטה ,ם"במרה תעד .תורעהבו ה"ס םש רצקה ע"ושב הזב תועדה האר (19
ז"הדא תטמשה לע ריעהש קרו .אקווד ירפ ינליא ל"צש (םש עירכהש הארנש יפכו) 33 הרעה 116 'מע גכ ךרכ
.םש ב"ויכ תוטמשהל רשקב 'מ"כאו' םייסו ,נ"הרב רדסמ

לש הדגה האר ,ךרבל וקספ םיבר לבא ,הזב קפתסמ וכר 'יס א"ער ןוילגב ,הלרע תונשב םדועש תונליא ןיינעל
.דועו זכ 'יס ב"ח בקעי-תקלחו ה 'יס ג"ח םירשימ-בבוד ת"ושמ די 'מע 'הידבוע ןוזח' חספ

.חי ק"ס וס 'יס ןחלושה-ידבו ב ק"ס וכר 'יס םייחה-ףכ (20

ולדגו חרפה לפנ םאש ז"הדא 'כ (ג"כה ב"יפ) ןינהנה תכרב חולבש ןוויכ ,תוכלמו םש אלב וליפאו (21
.445 'מע 'נ"הרב רדס רואיב' .תאז טימשה נ"הרב רדסבו ,תוכלמו םש אלב ךרבל בוט תוריפה

רפס' האר ,ד"נרת תנשב קר התיה םיטרפה לכב תואישנה לוע תלבק ךא ,ג"מרת תנשב הלחה תואישנה (22
.34 'מע ,ו"לשת ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוה ,'ב"שרוהמ ר"ומדא - תודלותה

.דועו ,ו"לשת ןילקורב ,'יברד אתבכשא' 'סב הספדנ ותוקלתסהו ןיד-אמלעב םינורחאה וייח ימי תשרפ (23

שדחה ןימלעה-תיבל 'קה ופוג רבעוה ,ןימלעה תיב תא סורהל ודמע ריעה תונוטלשש ןוויכ ,ט"צרת ףרוחב
ןהאסרואינש קחצי-יול 'ר ק"הרה ודימלת תוארוה יפ-לע ,ש"נאמ ןיינמ י"ע שפנ-תריסמ ךותמ ריעה התואבש
,151 'מע 'יברד אתבכשא' .ןשיה להואהמ ורבעוהש םינבאה ןתואמ להוא םוקמב ומיקהו ,יברה לש ויבא ,ע"נ
'מעב םש ספדנ ץפושש ןויצה םוליצ .287 'מע א"ח ,ה"נשת ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוה ,'קחצי יול תודלות'ב םשמו
.294

-רפס .38 הרעה 23 'מע בל ךרכ .1 הרעהב 146 'מע בי ךרכ .הרעהב 1293 'מע ד ךרכ תוחיש-יטוקיל האר (24
.8 ,7 תורעה 347 'מע א"ח ח"משת תוחישה

.296 'מע אכ ךרכ תוחיש-יטוקיל פ"ע (25

.הגומ ,286 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה פ"ע (26

.382 'מע ב"נשת שדק-תוחיש פ"ע (27

.277 ,209 'מע ז ךרכ תוחיש-יטוקיל (28

.495,310 'מע א"ח ז"משת תויודעוותה .25 'מע זכ ךרכ .67 'מע כ ךרכ תוחיש-יטוקיל (29

.186 'מע בכ ךרכ םש הארו .389 'מע כ ךרכ תוחיש-יטוקיל (30

.276 'מע אכ ךרכ תוחיש-יטוקיל הארו .292 'מע םש ,25 הרעהב ל"נה החישל תופסוה פ"ע (31

ע"וש הארו .נק 'מע בנ ןויליג .י.נ הרות-לידגי ,ל"ז אדנל י"רגהל ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תוארוהמ (32
.ז,גלת ז"הדא(ב) חספה תוכלהב ןישרודו ןילאוש1םינוש םירודיה

.2םידלי אל וליפא ,הנוכמ תוצמ םילכוא ןיא *

לכוא דחא לכ :לעופב] תוסוכמ ןחלושה לעש תוצמה ןכלו .היורש הצממ רתויב ןירהזנ *
תויקשה תא םיקלסמ ,ןחלושה לע םילישבתה תאבה ינפל הצמה תא םילכוא .תיקש ךותמ ומצעל
לופית אמש ,[תוריפ-ימב הצמ םינגטמ ןיא ףא ,השעמל .הדועסה תא םילכואו םיתוש זאו
וא ,םימ םיכפושש םדוק .קרמל וא םימל הצמה ירוריפמ ולפי אלש ןכו ,םימ תפיט ןהילע
םע ילכ] הצמ ירוריפ ילכב ויהי אלש םיקדוב ,הרעקל וא סוכל ,םהב םיברועמ םימש תואקשמ
.3[הז חספב וב שמתשהלמ םיענמנ ,הצמ רוריפ וב לפנש חל רבד

.4היורש הצממ רהזיהל םיכירצ םינטקה םג - ךוניחה דצמ

.5חספב ש"יי תייתשמ םירהזנ *

(קובקבה תא םיחתופ ותועצמאבש) 'ןחתופ'הש ורהזנ ,ןייה יקובקבמ תומתוחה תא וריסהשכ *
.6ומצע ןייב עגיי אל

.7חספ ינפל םיציבה תא ופטש אל םלצאש הרמא ע"נ הקבר תינברה *

[ללכב םינילבתב שמתשהל אל ןכו] תסורחל ןומניקו הדיק תחקל אל ונגהנמ םינש המכ הז *
.8ץמח תבורעת ששחמ

לוטיל רתומ לבא ,הייתשו הליכאב הז תא הז דבכל ךירצ ןיא חספב" :רמא ןקזה ונבר *
.9"ומצעב

.10םעט ילב ,חספב ןונצ תליכא רסא קדצ-חמצה *

.11חספב םיגד םילכוא ויה וניתובר *

.12(וניתובר םג הזב ולקה ,ללכב לבא) חספב הת התוש היה אל יברה ,הארנכ *

.13חספב בלח ילכאמ לכוא היה יברה *

.14ןתפש ביבס בהז יספ םע תוחלצ םג ויה וניאישנ וניתובר לש חספה ילכ ןיב *

םתוא ונקיש דיפקהו ,האופרל םיקותמ םידקש חספב לוכאל ךירצ היה ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא *
.15ץמח ירצומ ללכ תרכומ הניאש תונחב (חספה םדוק)

וניאישנ וניתובר יתעמש אלו יתיאר אל" - חספל דחוימ חבטמ וא 'חספ תריד' רבדב *
.16"ןכ םיגהונ

לטבל הצר ,וילע השק היהשכ ,ךכ-רחאו ,גחה לכל םימ ומצעל ןיכהל גהנ םידיסחה דחא *
ומצעב ר"ומדאש ףא ,ולטבל אלש ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ול הרוהו ,םירדנ תרתה ידי-לע גהנמה
.17ט"שעבה תוגהנהמ אוה הז גהנמש ןוויכ ,הזב גהנ אל

.18םימה ןוניסל ,זרבה שארב המודכו דב םיחינמ *

רפוסמ יברה לע .חספב 'םחל' םש ריכזהלמ םיענמנה שיש ,אבומ דועו 'יבשת' 'סב *
.19חספב וריכזהל יאדכ אל :רמאו ביגה ,'ץמח' וב שיש םייוסמ רדח לע ול ורמאשכש

.20ץמח ילכאמל םימודה (הפאמו) לכאמ ינימ חספב ןיכהלמ םיענמנ ןיא *

ךולכל וב ןיאש אדוול ידכ ,חספל דעוימה רכוסה תא דבב םיננסמו םילשבמ חספ ינפל *
םירצומ וא רכוס ללכ םילכוא םניאו ,םמצע וניאישנ וניתובר גהנמכ םיגהונש שי .והשלכ
.21םיברל הארוה וז םא עדוי וניאש רמא יברה ךא ,חספב ותוא םיליכמה

.22םילכב ףא הליחתכלו ,הפצרה לע לפנש לכאממ םירהזנ *

תוינבגע וליפא) הליכאה ינפל ותוא םיפלקמו ,23הפילק לעב קרי וא ירפ קר םילכוא *
.םילכאמ ךותיחל וב םישמתשמ ןיאש ,ךכל דחוימה ןיכסב (םירמתו

.24חספב ('גנירה') םיחולמ םיגד לוכאל אלש םיגהונ *
םעטה - תוצמה גחב םירודיהב גוהנל ןיאש ,רמוא היה ע"נדא ק"כ" :אתיא ,9 'מע חל תרבוח ,'תומישר'ב (1
םתסה ןמו ,רתויב םיבר םירודיהב וגהנ וניתובר ירהש ,שרפתנ אלו ."ש"דא ח"ומ ק"כ .רדנב הלבקב לוחי אלש
.רדנ ילב היהיש ונתה

תוצמל סחיה לע אל-טכ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' האר .7 'מע ב"ח א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' (2
.הנוכמ

.חמ,טמ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' פ"ע - םיירגוסב רומאה .41 'מע םיגהנמה רפס (3

הנווכה ,הזב דיפקהל ןיאש א"ישתד ל"נה החישב רמאנהו .258 הרעה 111 'מע ג"ח ח"משת תויודעוותה (4
.הנוכמ תצמ רשאמ היורש םליכאהל ףידעש ,ךוניחל ועיגה םרטש רתויב םינטקל

םג הליכאב םירסוא השעמל .אנ ס"וס ח"וא קדצ-חמצ ת"וש .דמ ,אנת 'יס ז"הדא ע"וש האר ,הזבש תוששחל (5
.ונממ האנהב ורהזנ אלש ונ 'מעב םשו ,נ"שו דנ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' - ותורשכב ןיטולחל םיחוטב םא

.846 'מע םירוביד-יטוקיל (6

דיפקה ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כש םש איבמו .אסר 'מע םירופיס יטוקילמ ,דס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (7
דחוימב םיקוושמו ,םיציבה ג"עש ןומיסב להוכל םיששוחה שי וננמזב .ץוחרל ורדיהש שטיוואבוילב םירוחבה לע
.ןומיס אלב

'ד"בח רפכ'ב ןודינב האר) ללכב היישעת ירצוממ רשפאה לככ םיענמנ לעופבו .39 'מע םיגהנמה רפס (8
.(64 'מע 759 ןויליג

ואיבהלו והשימל תוחונ-יא תשגרה םורגל אלש ידכ קר ונייהו .42 'מע םיגהנמה רפס .זמ 'מע םוי-םויה (9
91 'מע ה"שת תוחישה-רפס האר .חראמה לע ךמוס םא ,תחקל תורשפאה תתלו חראל שיש יאדו לבא ,וירודיה לטבל
.נ"שו ,זס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' .דועו

הזב איבהש המ הארו .ה"ע אדנל י"רגה םשב) רוסאל ונגהנמ ןיא ,םוש יבגל .בס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (10
.(195 'מע ג"נשת םידעומה-חבש 'סב

.םש אבומה טושפה גהנמכ ,חספ ינפל םתוא וניכהו ונק הארנכו .ס 'מע םש (11

יפמ אבומ ,14 'מע ה"נשת חספ ברע מ"יב ןויליגבו .םימח םימב לוהמ בלח ומוקמב התשש ,גנ 'מע םש (12
ר"ומדא לעו ,הת תותשל וגהנש אבומ ל"נה 'מעב .תיבב טחסנש םיזופת ץימ התיה חספה ימיב הייתשהש ק"בשמה
.וק 'מעב אבומ - צ"יירוהמ

יבגל) הז היהש א"יו .(29 'מע ,ו"נשת רדא 'ח ,ח"הנ ,'הרושת') ןיילק 'יש ןימינב 'ר ח"הרה יפמ (13
תוא ומ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .(םש מ"יב) הניבג םג לכא זאמשו .ךליאו ח"לשת תנשמ קר (ומצע יברה
.י תוא גנ 'מעו ו

.ה"ע ןילסיז ב"דשר ח"הרה םשב ה"ע ןהכה ןמחנ-לאפר 'ר ח"הרהמ ,טנ ע"ס 'ד"בח יגהנמ רצוא' (14

.ה"ע אדנל בקעי 'ר ג"הרהמ ,דס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (15

לעבש ,בעקת 'יס חספ 'לה 'םולשו םייח יכרד'ל םש ןייצמו .הרעהב 204 'מע ,בל ךרכ תוחיש-יטוקיל (16
.(זצ תוא ו"לרת 'מע םילשורי ןוכמ תאצוה 'םיגהנמ - ל"ירהמ' 'ס 'עו) ןכ גהנ רזעלא-תחנמה

.םויכ םג הזב םיגהונה ש"נאמ םידיחי שיו .זנ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (17

,םיארחאה לש םביל תמושת תא ךכל ריעהש עריא ,'רדס'ה תכירע םדוק ךוניחה תודסומב רייסמ יברה היהשכ (18
'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא') םייוצר יתלב םיניינע הב וסנכיי אלש תננסמה תא םעפל םעפמ קודבל שיש ריעה ןכו
.(םורטשרבליז 'יש 'יבוט 'ר ח"הרה השעמה לעב םע יתקדבו ,טנ

ענמנ יברה ,בגא .וס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' ,13 'מע חל ןויליג 'תורשקתה' ,ט"לשת רדסה-לילמ (19
רפכ'ב םג הז רופיס הארו) .זמ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' - 'ךאלדיינק' אוהש תועטב וילע ורמאש לכאמ לוכאלמ
.(158 'מעו 44 'מע 759 ןויליג 'ד"בח

.דס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (20

ר"ומדא ק"כ רבכש ,םשו .ךליאו נ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הכוראב הארו .זש 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה' (21
.הזב ותוא םיקחמש בהוא וניאש רמא ע"נ ב"שרוהמ

,ילכ ןיינעלו .לכאמה תא םילכואו םיפלוקה שיש בתכ (רוקמ ןויצ אלל) ס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' 'סב (22
.הנש התואב דבעידב ףא וב שומישמ םיענמנש בתכ

.רדסה-לילב ךרוכו רורמל ץוחמ םילכוא ןיא הסח םגש א"יו .המודכו בורכ םילכוא ןיא ,לשמל (23

וב שיש ,ךוכירל םיזנאה איה היעבה דוביע אלל םיחולמ םיגדבש ,איה םויכ תואיצמה) ש"ייע ,אס 'מע םש (24
פ"כעו ץמח תויהל םילולעש ,םעט-ירמוחו הזוקולג םג ונכתיי םידבועמ םיגדבו ,חספל היעב םגו תורשכ תייעב
.(תוינטק


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il