- צ"חר - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה ןסינב 'ב * עירזת תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד


ןאכ שקה םימדוק תונוילגלתוכלמ רבד


ההימכב "ואנ חישמ" קועצל
!"קיתע תוימינפ"ל


לוחנל ושקיב תאז לכבו ,בר הנקמ היה אל השנמ טבש ינבל
םהל היה אל םיימשגה םהיכרצ דצמ * יחרזמה ןדריה רבעב םג
לוחנל םנוצר התיה םתשקבל הדיחיה הביסהו ךכב ךרוצ לכ
הקושתהו ההימכה * אובל-דיתעלד הלחנה תמגודו ןיעמ
* ונרובעב הארוהו המגוד תשמשמ השנמ טבש לש הלואגל
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ


- יעיבשה םויב םירפא לש ונברוק ןכו ,ינימשה םויב השנמ לש ונברוקש 1שרדמב ראובמ
ךל םידלונה ךינב ינש התעו" 2רמאנש ומכ ,בקעי םע ןכו ,םהיבא ףסוי םע םהינש םירושק
."יל ויהי ןועמשו ןבוארכ השנמו םירפא םה יל 'וג

בקעי םשל בירקה"ש ,בקעי םע דחוימב רושק םירפא לש ונברוק - רתוי תויטרפב ,םנמא
רושק השנמ לש ונברוקו ,"השנמ ינפל םירפא תא םשיו" 4בותכש ומכ ,3"השנמל ומידקהש
,תחאה" - הז ליבשב םירבד 'ג השעש דע ,"םירפא לע ולדגל שקבמ היהש" ,ףסוי םע דחוימב
,לארשי ןימימ ולאמשב השנמ תאו לארשי לאמשמ ונימיב םירפא תא ,םהינש תא ףסוי 5חקיו
7רמאיו ,תישילשהו ,השנמ שאר לע םירפא שאר לעמ התוא ריסהל ויבא די 6ךומתיו ,תינשהו
.8"'וגו רוכבה הז יכ יבא ןכ אל ויבא לא ףסוי

הרשע תחא ףכ" :ץראה תשוריד ןיינעה םע רושק השנמ לש ונברוקש 8שרדמב ראבמ ןכ ומכו
רקב םימלשה חבזלו . . הרשע השנמ ילבח ולפיו 9רמאנש ,הרשע השנמ ילבח דגנכ - 'וגו בהז
ויצחו ןדריה רבעב ויצח ,ץראב םיקלח 'ב חקלו םיינשל קלחנש השנמ טבש דגנכ - םיינש
- 'ה 'ה לש ויה המל . . השמח הנש ינב םישבכ ,השמח םידותע ,השמח םילא ;ןענכ ץראב
."ץראב קלח ולטנש . . שמח דחפלצ תונב ולא ,ץראב קלח ולטנש השנמ טבשמ םישנ 'ה דגנכ

רשקה שגדומ השנמ לש ונברוקל עגונב םירומאה םיטרפה לכבש - הזב תיללכה הדוקנהו
.ןמקלדכ ,הדיתעה הלואגה םע תוכיישהו

ליבשב ףסוי השעש םירבד 'ג" - השנמ ליבשב ףסוי לש ותולדתשהב רואיבה םידקהב ןבויו
:"ויחא םירפא לע ולדגל שקבמ היהש השנמ

לאמשמ ונימיב םירפא תא ףסוי חקיו" ,ןכלש ,השנמ תא םידקהל הליחתב הצרש המ אמלשב
:10"הכרבל ןמוימ רוכב"הש ינפמ הז ירה - "לארשי ןימימ ולאמשב השנמ תאו לארשי

תאו . . םירפא שאר לע . . ונימי תא" ,"וידי תא לכיש" בקעיש ףסוי הארש ירחאל ,םנמא
התוא ריסהל ויבא די ךומתיו"ש ןכתייה :ןבומ וניא - םכריב ךכו ,"השנמ שאר לע ולאמש
,"ושאר לע ךנימי םיש ,רוכבה הז יכ ,יבא ןכ אל" ורמואב ,"השנמ שאר לע םירפא שאר לעמ
!?ונבמ הכרב ריסהל בא לדתשמ דציכ

אל לבא ,תפסונ הכרב השנמל ןתיש בקעימ שקבל ול היה - רוכבה השנמ לש ותבוט ינפמ םאו
!?םירפאל רבכ הנתינש הכרבה תא ריסהל

:הזב רואיבהו

ול הרק המ האר ירהש - רוכבל ריעצה תא םימידקמש וזכ הגהנהמ תורקל לולע המ עדי ףסוי
ואנקתנ הז ללגבש ,םיספ תנותכ ול ותושעב וינב ראשמ הריתי הביח ול הארה ויבא בקעישכ
!םירצמב דבעל רכמנש דע ,'וכ ויחא וב

וחוכ לכב לדתשה - השנמל םירפא תא םידקמש בקעי לש ותגהנה תא האר ףסוי רשאכ ,ןכלו
.ול עריאש המ ךרד-לע יוצר יתלב רבד עראי אלש ידכ ,רבדה תא לטבל

תלימ םיעלס ינש לקשמ ליבשב ירהש ,םינבה ןיב ונב םדא הנשי לא םלועל" :11ל"זח ןושלבו
ודריו רבדה לגלגתנו ,ויחא וב ואנקתנ ,וינב ראשמ רתוי ףסויל בקעי השעש םיספ תנותכל
."םירצמל וניתובא

תופילח שיאל ןתנ םלוכל" ,ויחא ראש לכמ רתוי ןימינבל ןתנ ףסויש וניצמ רשאכ ,ןכלו]
וב רעטצנש רבד רשפא" :13ארמגה תלאוש - 12"תולמש תופילח שמח 'וג ןתנ ןימינבלו תולמש
.[!"'וכ ויחא וב ואנקתנ 'וכ םיספ תנותכ 'וכ ליבשב . . וב לשכיי ,קידצ ותוא

,'וכ האנקה ללגב םירצמל ףסוי תא ורכמ וינבש ערואמה לכמ עדי אלש - בקעי ןכ-ןיאש-המ
םג] ויחא לע "ערה ןושל" רפיס אל יאדווב - ףסוי םגו ,ךכ לע ול ורפיס אל יאדווב ירהש
- "ערה ןושל"ל ,תמא וניאש רבד רופיס - "ער םש איצומ" ןיבש קוליחה והזש ,תמא רבדב
לדגי ןטקה ויחא"ש ותוארב) השנמל םירפא תמדקהב ןורסיח לכ האר אל ,[14תמא רבד רופיס
,רוכבה ןבואר ינפל ףסוי תא םידקהש - וינבל עגונב בקעי גהנ ךכ :הברדאו ,("ונממ
תא בקעי האר הזבו ,15"םירצמ ץרא לכב לשומ" ,"ךלמל הנשמ" השענ ףסויש - לעופב האצותהו
םירצמל הדיריל עגונב וליפאו .16"יל םיווחתשמ םיבכוכ רשע-דחאו 'וג שמשה"ד םולחה םויק
,םירתבה ןיב תירבב וניבא םהרבאל רמאנש יפכ ,יחרכה רבד התיה םירצמל הדיריה םצע ירה -
ןפואב (םא יכ ,לזרב לש תואלשלשב אל) םירצמל הדיריה התיה - ףסוי לש ותדירי ידי-לעו
!17דובכ לש

תא םידקהל ובוריס לע יתימאה ומעט תא בקעיל רמול לוכי היה אל ףסויש ןוויכמ ,םנמא
הז יכ" אלא רמא אל ןכל - (ל"נכ) ערה ןושל רפסמ היה אל יאדווב ירהש ,השנמל םירפא
."ושאר לע ךנימי םיש ,רוכבה

לע ולדגל ףסוי לש ותולדתשה דגנכ) השנמ לש ונברוקד רשקה ןבוי - ל"נה המדקה יפ-לע
:הדיתעה הלואגה םע (ויחא םירפא

אל םש היהי אל ןמזה ותואבו" :םיכלמ תוכלה ףוסב ם"במרה בתוכ - הדיתעה הלואגה תודוא
ןייוצמ םינדעמה לכו ,הברה תעפשומ היהת הבוטהש ,תורחתו האניק אלו המחלמ אלו בער
.תורחתו האניק ,המחלמו בער לש ןיינעל תורשפאה תללשנ זאש ,"רפעכ

ותולדתשהל עגונב ןה - השנמ בירקה ודגנכש - ףסוי לש ותגהנהב םג שגדומ הז ןיינעו
ןהו ,רוכבה השנמל ריעצה םירפא תא םידקהל אלש ,"םינבה ןיב ונב םדא הנשי לא"ד ןיינעב
האניק"ד תורשפאה תלילש - םירבדה ןכותש ,ערה-ןושל לש ןיינעמ תוריהזה לדוגל עגונב
.אובל -דיתעלד בצמה תמגודבו ןיעמ ,"תורחתו

תקולחל רשקב - השנמ לש ונברוק תודוא ליעל ורכזנש םיטרפה ראשל עגונב ןכ ומכו
:הדיתעה הלואגה םע םירושק םה םגש - ץראה תשוריו

,ץראב םיקלח 'ב חקל"ש - אוה ץראה תקולחב לארשי יטבש ראש לכמ השנמ טבש לש ודוחי
."ןענכ ץראב ויצחו ןדריה רבעב ויצח

:אובל-דיתעל ץראה תשורי םע רשקה שגדומ הזבו

-דיתעלד ץראה תשוריל ('וכ הז ירחאלש שוביכהו) עשוהי שוביכד ץראה תשורי ןיבש קוליחה
רשע ץרא ושריי אובל -דיתעלו ,תומוא עבש ץרא לארשי ינב ושרי עשוהי ןמזבש - אובל
'וג תאזה ץראה תא יתתנ ךערזל" :םירתבה ןיב תירבב וניבא םהרבאל חטבוהש יפכ ,תומוא
.ןדריה רבעב םיאצמנש ,19באומו ןומע םודא ,18"ינומדקה תאו יזינקה תא ,יניקה תא

ץראב ויצחו ןדריה רבעב ויצח ,ץראב םיקלח 'ב חקל"ש ,השנמ טבש ידי-לע לעפנ הז ןיעמו
יזינק יניק םיאצמנ םשש ,ןדריה רבעב ןהו ,תומוא עבש ץרא ,ןענכ ץראב ןה - "ןענכ
לכ לצא רבדה לעפנ ודי-לעו ,תומוא רשעד ןיינעה תמגודו ןיעמ ולצא היהש ךכ ,ינומדקו
ןדריה רבעו ןענכ ץרא - השנמ דצמו) הלוכ ץראה התיה הקולחה םדוק ירהש - לארשי יטבש
.לארשי ינב לכל תכייש (דחי םג

ולטנש השנמ טבשמ םישנ 'ה דגנכ - 'וג השמח םידותע ,השמח םילא"ל עגונב הז ךרד-לעו
הלואגה םע רושק הז ןיינע םגש ,"ץראב קלח ולטנש . . שמח דחפלצ תונב ולא ,ץראב קלח
:הדיתעה

תא תובבחמ ויהש קר אל ,רמולכ ,םירכזה ומכ ,"ץראב קלח ולטנ"ש - דחפלצ תונב לש ןתלעמ
.םירכזה ומכ ,לעופב ץראב קלח ולטנש ,תאז דוע אלא ,20ץראה

,"הלכ לוק" םג (אלא ,"ןתח לוק" קר אל) היהי זאש - הדיתעה הלואגה םע רשקה והזו
הבקנ" - הברדאו ,ומצע רכדה ומכ עיפשמ תניחבב תויהל הלעתת אבקונה תניחבש ,ונייה
.23"הלעב תרטע ליח 22תשא",21"רבג בבוסת

ןענכ ץראב קלח ,םיקלח 'ב לטנש ינפמ קר אל אוה השנמ תלחנד יוליעהש ,ףיסוהל שיו
יבגל השנמ לצא יוליע שי המצע ןדריה רבעד הלחנב םגש ,תאז דוע אלא ,ןדריה רבעב קלחו
:ןדריה רבעב םתלחנ ולביקש ןבוארו דג

םוצע דג ינבלו ןבואר ינבל היה בר הנקמו" :24הרותה תרפסמ - ןדריה רבעב הלחנה תודוא
ורמאיו ןבואר ינבו דג ינב ואוביו הנקמ םוקמ םוקמה הנהו 'וג רזעי ץרא תא ואריו דואמ
ךידבעל תאזה ץראה תא ןתוי 'וגו הנקמ ךידבעלו איה הנקמ ץרא 'וג ץראה 'וג השמ לא
םהל ארקש דע ,'וכ םהילע ףצק - רבדה תא השמ עמששכו ."ןדריה תא ונריבעת לא הזוחאל
השמ םיכסה זאו ,"לארשי ינב ינפל םישוח ץלחנ ונחנאו" ורמאש דע ,"םיאטח םישנא תוברת"
.ןדריה רבעב םתזוחא םהל תתל

תניתנל עגונב וליאו ,ןבואר ינבו דג ינב אלא ורכזנ אל ל"נה םיבותכה ךשמה לכב ,הנהו
טבש יצחלו ןבואר ינבלו דג ינבל השמ םהל ןתיו" :25רמאנ - לעופב ןדריה רבעב הזוחא
."'וג השנמ

:םיניינע 'ב םידמל הזמו

םישנא תוברת" םשב םתוא הניכו השמ םהילע ףצקש ,הליחתב היהש יוצר יתלבה ןיינעה (א)
וניצמ ןכ ומכו .השנמ טבש יצחל עגונב אלו ,ןבואר ינבו דג ינבל עגונב קר היה - "םיאטח
אלו ,27דבלב ןבואר ינבו דג ינבל עגונב רמאנ - 26"הנושארב תלהובמ הלחנ"ד ןיינעהש
.השנמ טבש יצחל עגונב

לצא קר התיה - "הנקמ ךידבעלו איה הנקמ ץרא"ש ינפמ ןדריה רבעב הלחנ תשקבל הביסה (ב)
."דואמ םוצע דג ינבלו ןבואר ינבל היה בר הנקמו" ארקב שרופמכ ,ןבואר ינבו דג ינב

עגונב :28םירפסב ראובמ - "דאמ םוצע 'וג בר הנקמ" היה אקווד םהלש - רבדה םעטו
30םיינש יפ לטונ ,לארשי רוכב אוהש ןבואר ירה ,29בר הנקמ היה בקעילש ןוויכמ - ןבוארל
ערזכ ןמהו" - םהיניבש רשקה זמורמכו] רתויב "ןמ"ה תא םיבבחמ ויהש יפל - דגל עגונבו .
,רשב לוכאל ידכ רקבו ןאצ (ךכ לכ) וטחש אלו ,םלכאמ רקיע "ןמ"ה היה [31"אוה דג
."בר הנקמ" םהל היה ,אלימבו

הביס - ןדריה רבעב םג הלחנ שקיבש המו ,"בר הנקמ" ול היהש וניצמ אל - השנמ טבש לבא
:ול התיה תרחא

ועדויב ,ןכלו ,אובל-דיתעלד ץראה תלחנ תמגודו ןיעמ היהת ץראב ותלחנש הצר השנמ טבש
תומואה לכ ןהו ןענכ ץראבש תומוא עבש ןה ,תומוא רשע ץרא לארשי ינב ולבקי אובל-דיתעלש
רבעב ויצח ,ץראב םיקלח 'ב" לוחנל שקיב - (ינומדקו יזינק יניק ץרא ללוכ) ןדריה רבעבש
!אובל-דיתעלד הלחנה תמגודו ןיעמ ,"ןענכ ץראב ויצחו ןדריה

:ןדריה רבעב הלחנל עגונב - ןבוארו דג יבגל השנמד יוליעה ןבומ הז יפ-לעו

- ןדריה רבעב הלחנ שקבל םתוא החירכהש תימשג הביס םהל התיה ,ןבואר ינבו דג ינב
לכויש ידכ "הנקמ ץרא"ב ךרוצ םהל שי ,רמולכ ,"הנקמ ךידבעלו איה הנקמ ץרא 'וג ץראה"
.םנקמ תא תוערל

,33"ךתמהבל ךדשב בשע יתתנו" הרמא הרותה ירהש ,הרות יפ-לע אוה הז ךרוצש יאדווב -
ךדשב בשע יתתנו רמאנש ,ותמהבל לכאמ ןתייש םדוק לכאיש םדאל רוסא"ש ,ךכ ידכ דעו
תושעל ידכ אלא הניא םיימשג םיניינעב םתוקסעתה לכש םג המו ,33"תלכאו רדהו ךתמהבל
הביס ינפמ רבדב חרכה םהל היה ףוס-לכ-ףוס ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ;תוינחור - תוימשגמ
.תימשג

אלש ךכ ,"הנקמ ץרא"ב ךרוצ םהל היה אלו ,"בר הנקמ" םהל היה אל - השנמ טבש וליאו
;ןדריה רבעב הלחנ שקבל םתוא החירכהש תימשג הביס םוש התיה

ןיעמ לוחנל וצרש ינפמ אלא התיה אל - ןדריה רבעב םג לוחנל םתשקבל הדיחיה הביסה
!אובל-דיתעלד הלחנה תמגודו

- ןסינב ינימשב השנמ לש ונברוקמ םידמלש תדחוימה הארוהה תנבומ ליעל רומאה יפ-לע
תונברוקה יטרפב יוטיב ידיל אב רבדהש יפכ ,הדיתעה הלואגל הקושתהו ההימכהו ץפחה לדוג
!הדיתעה הלואגה םע םירושקה השנמ לש

תולגה בצמ לוכי - םדצמו ,ןלציל-אנמחר - "תולגב םהל בוט"ש םינעוטש םידוהי םנשי
רמול - המכו-המכ -תחא-לעו ,ןכ בושחל וליפא ליהבמ יכה רבד ...הנש םייפלא דוע ךשמיהל
...!ףצפצמו הפ הצופ ןיא - ןכ-יפ-לע-ףאו !רובידב ןכ

אלו ...תאז תושעל םישייבתמ ,"ואנ חישמ" קועצל םיכירצש ולאש ינפמ - רבדל הביסהו
:"ואנ חישמ" הקעצה איה המ םשל - ךכ לע םיהמת םמצעב םהש אלא ,דוע

,הבחרה ךותמ רודיהב תווצמ םייקלו הרות דומלל ותלוכיבש בצמב תויהל ותוא הכיז ה"בקה
הדמתהב ,תודיסחו הלגנ ,הרות דמול - לעופב ןכ גהנתמ ,ןכאו .םיבוכיעו תועינמ לכ אללו
קר אלו ,וניאישנ וניתובר תארוהכ הליפתה תדובעב קסועו ,רודיהב תווצמ םייקמ ,הדיקשו
,אלימבו !לוחה תומיב "החנמ ע'טושפ א ןיא" וליפא אלא ,בוט-םויו תבשב ,םידחוימ םינמזב
הדובעב - 3417"םונקת ןידימת דגנכ תולפת" - תונברוקה תדובעד ןיינעה תא םג ול שי
.תומילשה תילכתב ,תינחורה

וז ןיא - "ךנוצר תווצמכ" ,לעופב ןברוק בירקהל (ול רוסא :הברדאו) לוכי וניאש המו
;בצמה תא תונשל וחוכב ןיאו ,ללכ ותמשא

'ד לכד תומילשה היהת אובל-דיתעלש - אוה ןעוט - 35םייח תרותב ראבמ יעצמאה ר"ומדא
תווצמכ" תונברוקה תדובע תויהל לכות זאו - האירבבש רבדמו יח ,חמוצ ,םמודד םיגוסה
תא םייקל תורשפא ןיא - האירבה תואיצמ המלשנ אל ןיידע רשאכ ,הזה ןמזב לבא ,"ךנוצר
בצמב הניא ,תימהבה-שפנ ,ובש "המהב"ה :תינחורה הדובעב ןכו ."ךנוצר תווצמכ"ד ןיינעה
תורשפא ןיא הזה ןמזבש ינפמ אלא ,ותדובעב רסחש ינפמ אל - תאזו ,תומילשה תילכת לש
היהת ותדובעש תורשפא ןיא ,אלימבו ...ה"בקה לש ונוצר אוה ךכ ,תומילשה תילכתל אובל
."ךנוצר תווצמכ"

- 36ונרוד אישנ םגתפ עודיכ - בצמה תא תונשל וחוכב ןיאו ,ללכ ותמשאב וז ןיא ,רומאכו
,לארשי-ץראל בושנ ונא וניתוחוכב אלו לארשי-ץראמ ונילג וננוצרמ אל" - ןועטל ךישממ
;"ונלאגי ךרבתי אוהו 'וכ ונלגיה ונכלמ וניבא

דובעל ידוהי ךירצ - (ה"בקה לש ונוצר אוה ךכש ללגב) תולגב םיאצמנש ןמז לכ ,אלימבו
לכבו ךשפנ לכבו ךבבל לכב" ,תומילשה תילכתב ,37"ינוק תא שמשל יתארבנ ינא" ,ותדובע תא
...לעופב השוע ןכא - הז לכו ,'וכ םלועב וקלח רוריב ,"ךנוממ לכב" - ללוכ ,"ךדואמ

ןאמכ אסנוא" ,םנמא !"הירטפ אנמחר 38סנוא" ירה - הלואגב היהתש תומילשה הרסחש המו
ותמשאב וניאש רבד לע ןנואתמו גאודו רצימ תויהל ,ךדיאל לבא ,39"ןנירמא אל דיבעד
:הברדא !?המתו לאוש ,ךכב תלעותה יהמ - "ואנ חישמ" הקעצה ןכות והזש ,ותטילשב וניאו
בוטבו החמשב 'ה תדובעל רבדה לבלבי - הלואגה האב אל ןיידעש הז לע רמרמתיו רעטצי םא
!בבל

לכ קקותשמו ץפח היהש - (ןסינב ינימשב בירקהש) השנמ לש ותגהנהמ הארוהה האב הז לעו
!הדיתעה הלואגב היהתש הלחנה תמגודו ןיעמ איהש הלחנ לבקל שקיבש דע ,הדיתעה הלואגל ךכ

לוכי היה ,םיישיאה ויכרצ דצמ ,ודצמ אוה ;ןדריה רבעב הלחנב ךרוצ לכ היה אל - השנמל
ינבו דג ינבל ףרטצי טבש יצחש ךרוצ לכ אלל ,לארשי ינב לכ םע דחי ןענכ ץראב לוחנל
...אובל-דיתעלד הלואגה - השנמל עגונו תפכיא היה דבלב דחא רבד ;ןבואר

הרות דמול ,תוינחורב ןהו תוימשגב ןה ,הלענו בוט בצמו דמעמב אצמיהל לוכי ידוהי
הלואגה האב אל ןיידע רשאכ טוקשלו חונל אוה לוכי דציכ לבא ;הבחרה ךותמ תווצמ םייקמו
...!?"ואנ חישמ" הקעצו האירקב תומלוע שיערמ וניאש ןכתייה ...!?המילשהו תיתימאה

םינמזה ראשב לבא ;"לארשי עמש" קועצל וילע - 'וכו הטמה לעש עמש תאירק ,הליפתה תעשב
...!"ואנ חישמ" קועצל וילע -

תיתימאה הלואגה תמועל הזל שי ךרע הזיא לבא - אבה-םלועו הזה-םלוע בוט לכ םנמא ול שי
אל - םייק היה שדקמה-תיבש ןמזב וליפא ויהש םילענ יכה םייוליגה לכ ...!?המילשהו
תוימינפד יוליגה תמועל הזל שי ךרע הזיא ,ןכ םאו ,41דבלב קיתע תוינוציח דע אלא ועיגה
...!?אובל-דיתעל הלגתיש קיתע

תעב ןקזה ר"ומדא ןושל 42עודיכ ,"ץראב יתצפח אל ךמעו םימשב יל ימ":42בותכה ןושלבו
ןייד טינ ליוו ךיא ,ןדע-ןג ןייד טינ ליוו ךיא ,טסינ ראג עז ליוו ךיא" :ותוקיבד
..."ןיילא ךיד זא טינ רעמ ליוו ךיא ,'וכ אבה-םלוע

,ןכ -יפ-לע-ףא לבא ,ותוקיבד תעב - אפוג ולצאו ,ןקזה ר"ומדא לע תאז םירפסמ םנמא
םסרפל וויצ וניאישנ וניתוברו ,ולש תווצמה רפסב רבדה תא בתכו הליג קדצ-חמצה ר"ומדא
םג ודמלי הזמו ,רבדה תא ועדיי םלוכש ידכ ,43תורוד ירודל ,סופד לש ןפואב םירבדה תא
!םלצא םג תויהל ךירצ 44"והנמ ץמשו והצק ספא"ש - םתדובעל עגונב

הז תעדל ללפתמ ינא" 45עודיה ןושלכ - םיטושפבש טושפ לצא וליפא ךייש הז ןיינעש דעו
47ןקזה ר"ומדא שוריפכ ,46"ויתודימל אלו וילא" ,תוהמו תומצעל - ותליפתש ,"קוניתה
..."ןיילא ךיד" ,תוהמו תומצע לע יאק "וילא"ש

אלו וילא"ד ןיינעה תא ראבלו ריבסהל ךרוצ ןיא ,"קונית" ,םיטושפבש טושפ לצא :הברדאו
לעו ,"לבוקמ" - !"ויתודימ"ל הליפתד גשומה תודוא ללכ עדוי וניאש ןוויכמ ,"ויתודימל
רמואש "והילא חתפ"ד תולימה שוריפ עדוי אוה ,תוריפס רשע תודוא עדויש ידוהי םינפ לכ
לבא ;"ויתודימל אלו וילא" תויהל הכירצ הליפתהש ול ריבסהל ךייש - תבש ברע תחנמב
!ומצעבו ודובכב ה"בקהל ללפתמש ולצא טושפ - "תוריפס" תודוא עמש אל םלועמש ,"קונית"

םיעדוי תוקונית וליפא ,ןכלו ,תולגתהב אוה רואמה" :48רוא הרותב ןקזה ר"ומדא ןושלבו
"רואמ"ד ןיינעה תודוא םיעדוי םניא - "תוקונית" :הזמ הריתיו ,"'וכ יוצמ הקולא םש שיש
ךיד" ,ךרבתי ותומצעו ותוהמ תודוא םא יכ ,("רוא"ל סחי הזיא לע הרומ "רואמ" םש םגש)
!"ןיילא

,'וכ אבה-םלוע אלו ןדע-ןג אל ,רבד םושב םיצפח ןיאש - "ואנ חישמ" הקעצה ןכות והזו
לכבו ךבבל לכב" םנמא איה ותדובע :"יתצפח אל ךמיע" ,רומאכו ..."ןיילא ךיד" םא יכ
םא יכ ,רבד םושב וניא ,"דואמ"מ םג הלעמלש "ץפח" ,ולש "ץפח"ה לבא ,"ךדואמ לכבו ךשפנ
חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגבש ןוויכמ - "ואנ חישמ" קעוצ ןכלו !"ןיילא ךיד"
דובכ 49הלגנו" :תוטושפ תויתואבו ,הלבקה ןושלב - "קיתע תוימינפ"ד יוליגה היהי ונקדצ
תילכתל דע - אפוג הזבו ,ףיקמה תניחב לע יאק - "דובכ" ,"'וג רשב לכ וארו 'יוה
.קיתע תוימינפ תניחב ,יוליעה
ג ךרכ ;ה"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ה"משת'ה לודגה תבש ,וצ תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 1649-1641 'מע

.ו-ה ,ד"יפ ר"בדמב (1

.ה,חמ יחיו (2

.ה,םש ר"בדמב (3

.כ,םש יחיו (4

.גי,םש (5

.זי,םש (6

.חי,םש (7

.(ופוסב) ז,םש ר"בדמב (8

.ה,זי עשוהי (9

.גי,םש יחיו י"שרפ (10

.ב"ער,זט הליגמ .ב,י תבש (11

.בכ,המ שגיו (12

.ךליאו א"עס,םש הליגמ (13

.י"ס ו"נקס ח"וא ז"הדא ע"וש .ב"ה ז"פ תועד 'לה ם"במר (14

.וכ,םש שגיו (15

.ט,זל בשיו (16

.ב,ו"פפ ר"ב האר (17

.טי-חי,וט ךל-ךל (18

.פ"הע י"שרפ (19

.א,זכ סחניפ י"שרפו ירפס (20

.אכ,אל והימרי (21

."ידוד הכל" טויפ (22

.שגיו פ"ס א"ות .ךליאו ד,ח ונתשרפ ת"וקל (23

.ךליאו א,בל תוטמ (24

.גל,םש (25

.אכ,כ ילשמ (26

.םש ילשמ י"שרפב אבוה .תוטמ פ"ס ר"בדמב (27

.םש תורעהבו 15 'מע ט"ח ש"וקל הארו .א,בל תוטמ פ"הע ןתנוי תראפת (28

.גמ,ל אציו (29

.גכ,הל חלשיו י"שרפ האר (30

.ז,אי ךתולעהב (31

.וט,אי בקע (32

.א,מ תוכרב (33

.ט"פסר ח"וא ז"הדא ע"וש .ה"ה א"פ הלפת 'לה ם"במר הארו .ב,וכ תוכרב (34

.(ד-ג,וצ .א,הצ) יחיו פ"ר (35

.ב,העק א"ח םיסרטנוק מ"הס .א,בצרת ד"ח ד"וקל (36

.ןישודיק 'סמ ףוס אתיירבו הנשמ (37

.נ"שו ,ב"עס,חכ ק"ב (38

.ב"ה ג"פ ןישודיק ימלשורי (39

.(ג,אנ .ב"עס,ומ .א,אכ) ש"הש ת"וקל .ו"טפר ש"קה 'ש ח"עפ האר (40

.הכ,גע םיליהת (41

.(א"עס,הלק צ"מרד) מ"פ הליפתה תווצמ שרוש (42

.דועו .522 'מע ב"ח ש"וקל .בפש 'מע ב"ח צ"יירהומ ר"ומדא ק"גא (43

.ד"מפ אינתב - ז"הדא 'ל (44

.(א"ער,חיק צ"מרד) ח"פ הליפתה תווצמ שרושב אבוה .ז"נקס ש"בירה ת"וש (45

.ב"פ,בל 'ש סדרפב ראבתנו אבוה ירפס (46

אתיא ה"רד ש"קה 'ש רודיס - הכוראבו .המק 'מע ג"ח צ"יירהומ ר"ומדא ק"גא .ירשת אי - "םוי םויה" (47
.דועו .(ךליאו ב,הפ) ירפסב

.ב,די אריו (48

.ה,מ והיעשי (49


שאר לע םירפא שאר לעמ התוא ריסהל ויבא די ךומתיו"ש ןכתייה
!?ונבמ הכרב ריסהל בא לדתשי הז דציכה ,"השנמ

תוינוציח" דע אלא ועיגה אל שדקמה-תיב ןמזב םילענ יכה םייוליגה
הלגתיש "קיתע תוימינפ"ד יוליגה תמועל הזל שי ךרע הזיאו ,"קיתע
...!?אובל-דיתעל

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


הלואגל התכיפהב אוה תולגה ןוקית


?תולגה לש הלוטיבב יד אל המל

ןיינע םהמ לשלתשנשכ םג ,ןכל ,"םינוילע תורוא . . םיהובג םירבד" םצעב םה "םיעגנ"
(דבלב העיגנ) עגונש ינוציח ןיינע קר הז ירה ,םינוציחה תקיני ידי-לע יוצר-יתלב
אל) אוה (ערוצמה תרהט) הז לע ןוקיתה םג ,ןכלו .דבלב ("וישובל ףוסב") הנותחתה הניחבב
תורוא" םהש םיעגנה לש יתימאה םניינע יוליג ידי-לע (אלא ,ירמגל שדח ןיינע ידי-לע
איה "ותרהט"ש ,"ותרהט םויב ערוצמה תרות היהת תאז" בותכה ןושלב זמורמכ - "םינוילע
[...] יוליגו רוא וניינעש "םוי" ידי-לע

תורואה"מ (תוינוציחבו יולגב) הרהטה ךפיהל דע םינוציחה תקיניל תורשפאה תביס
םילוכי םניאש "םינוילע תורוא"ה תלעמ לדוג ינפמ ,איה (םתתימאל) םיעגנד "םינוילע
םילכ"ב תושבלתהמ הלעמלש "והותד תורוא" - תודיסחהו הלבקה ןושלבו ."םילכ"ב שבלתהל
[...] םייוצר-יתלבה םיניינעה לכ ('וכ הריבשה ירחאל) ולשלתשנ םהמש "ןוקיתד

םתרהטו (תולג) ערוצמה יעגנ - הלואגו תולגד ןיינעה תוללכל עגונב םג ןבומ הזמו
:(הלואג)

דעו ,"'וג וניאר אל וניתותוא" בותכש ומכ ,יקולאה רואה רתסהו םלעה וניינעש - תולג
הלענ ןיינע אוה ורוקמו ושרוש דצמ - תולגה ןמז ףוסד לפוכמו לופכ ךשוחה טרפבו ,ךשוחל
אל") ירמגל יוליגמ הלעמלש הניחבל דעו ,םילכב תולגתהמ הלעמלש "םינוילע תורוא" ,רתויב
,יוליגמ הלעמלש תורואה תאלפהו תלעמ לדוג ינפמו ."ורתס ךשוח תשי" תניחב ,("וניאר
ןמזבש םייוצר-יתלבה םיניינעה לכ םיאב הזמש ,וטושפכ ךשוחו רתסהו םלעה הטמל לשלתשנ
.תולגה

,ןכל ,יוליגמ הלעמלש םינוילע תורוא ,רתויב הלענ ןיינע אוה ורוקמו ושרושבש ןוויכו
,'וכו הרהטה ךפיהד םיניינעל דע ,וטושפכ ךשוחו רתסהו םלעהל הטמל לשלתשנש ירחאל םג
.דבלב העיגנ לש ןפואבו הנותחת אגרדבו תוינוציחב אלא הז ןיא

ידי -לע אל) אוה "תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמ" ידי-לעש ןוקיתה םג ,ןכלו
ןוקיתהש םג שגדומכ] תולגה לש יתימאה וניינע תולגתה ידי-לע (אלא ,ירמגל שדח ןיינע
תכשמה ידי-לעש עודיכ ,הלואגל תולגה תכיפה ידי-לע (אלא ,תולגה לוטיב ידי-לע אל) אוה
יוליגמ הלעמלש םינוילע תורוא - ["הלואג" "הלוג"מ השענ (םלוע לש ופולא) ף"לאה יוליגו
םגש םילעופ "תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמ" ידי-לע ,רשא ,("ורתס ךשוח תשי")
[...] הטמל ולגתיו וכשמוי יוליגמ הלעמלש םינוילעה תורואה

לוטיבה דצמ אוה [...] "תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמ"ב ןורתיהש רמול שיו
דצמש שפנ-תוריסמהו לוטיבה ידי-לעו ,תולגה ןמזב (רקיעבו) רתויב תשגדומש שפנ-תוריסמהו
רוביח השענ ,תולשלתשהה רדס לכמ הלעמלש "דיחי" תניחבמ תלבקמו הרושקה ,הדיחיה תניחב
.םילכב םילגתמו םיכשמנ םינוילעה תורואהש ,בושו אוצרד תועונתה 'ב
א"שנת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"שנת'ה רייאב 'ו ,ערוצמ-עירזת תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(158-155 'מע ג ךרכ

רקיעה אוה השעמה


אל ,ולוק היבגמ אל ,דנדנתמ אל
ןגנמ


הטמל ןאכ ,תוליצאה םלוע

,םיקסע-ילעבל עגונב םיבוט-םימיו תותבשב הליפתב תוכיראה ןיינע שגדומ שדוקה תרגיאב
םוש ןיא - םיקסע ילעב לע רבודמ רשאכ ..."זוע רתיבו תאש רתיב (רבדה) לטומ םהילע"ש
תוכיראב קוסעל םה םיכירצ תבשה םויבש תדחוימ השגדהב רמאנ םתודואש רחאמ ,אלתמאו ץורית
אוהש וילע רמוא והשימ רשאכש דעו ,"רחוס"ל ומצע תא קיזחמ אוה רשאכ טרפבו !הליפתה
- "לודג רחוס" ומצע תא קיזחמ אוה יכ ,"יחל תריטס"כ ולצא בשחנ הז ירה ,"הבישי רוחב"
!הליפתה תדובעב קוסעל ךירצ תבשה םויבש יאדווב ןכ-םאו

-ינב לע תוכז דמלל םיכירצ ,ןסינ 'ב אלוליהה םויב טרפבו ,תבשה םויב ונדמועב הנהו
:וניניינעב הז ךרד-לעו - לארשי

תדובעב םינפוא המכ םנשיש (ב"רעת ךשמהב - דחוימבו) אלוליהה םוי לעב ירמאמב ראובמ
.הזב אצויכו ,שא לש ןפואב הדובע ,חור לש ןפואב הדובע ,שער לש ןפואב הדובע הנשי :'ה
אל") "הקד הממד לוק"ד ןפואב איה הדובעה רשאכ הז ירה - הדובעב תומילשה תילכת לבא
.("'וג 'ה שערב

םוש ולצא םיאור אל ,ןכלו ,"הקד הממד לוק"ד ןפואב איה ותדובע :וניניינעב הז ךרד-לעו
,העונת םוש םיאור אל=] "לסיירט ןייק טינ טעז'מ ,לקאש ןייק טינ טעז'מ" תינויח העונת
אלש המכו-המכ-תחא-לעו ,הליפתב ולוק םירהל ותוא םיעמוש אל ,[עוזעז םוש םיאור אל
םלוע תמגודב ,"הקד הממד לוק"ד ןפואב איה ותדובע - "ידיסח ןוגינ" ונממ םיעמוש
!הטמל ןאכ תוליצאה

רעד" ,"לודג שער" לש ןפואב איה םתדובעש ,"םיפרש"ו "תויח"ד הדובעה ןפוא םנמא ונשי
הז ,רעוס הז=] "'וכו טליפ רעד ןוא ,טנעה יד טימ טשטאפ רעד ,טעמראיל רעד ,ט'םעורטש
,"הקד הממד לוק" - רתוי הלענ ןפואב איה ותדובע לבא ;[ףפועמ הז ,ףכ החומ הז ,בביימ
!תוליצאה םלועד הדובעה ןפוא תמגודב

םצע תודוא םירבדמ רשאכ לבא ."תוכז דומיל" תודוא רבודמ רשאכ קר אוה הז לכ הנה
,"וחאלפ-אד-וראפאט" :אלוליהה לעב לש עודיה םגתפכו ,"רקיעה אוה השעמה" ירה - ןיינעה
,דחא םוקמב אצמנ "ןזרג"הש הזב קפתסהל רשפא-יאו ,לעופב השעמ ,ץעה לע ןזרגה ,ונייה
.ישילש םוקמב אצמנ ומצע םדאהו ,ינש םוקמב אצמנ "ץע"ה

:[...] לעופל עגונב

הכירצ תועיבקהש םימעפ המכ רבודמכו ,הרותל םיתיע תועיבקב ףיסוהל םיכירצ שארל לכל
ידי-לעו ,תוכיראב הליפתה תדובעב קוסעל םיכירצ תבשה םויבו ,שפנב תועיבקד ןפואב תויהל
.תבשה םויד תווצמה םויקב ןכו ,תבשה םויד הרותה ירועיש דומילב םג יוליע ףסונ הז
ךרכ ,ב"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ב"משת'ה ןסינב 'ג ,ארקיו תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 1106-1104 'מע ינש

יבר יצוצינ


תוצמה גח


רבד-לע תוצרמנ יברה ררוע ,חספה גח ברקתהב ,הנש ידמ
םדאל רשפא-יא" * םיקקזנל םתקולחו םיטיח תועמ ףוסיא
םא-יכ ,חספה ימיב תוריח ךרד גוהנלו ןירוח ןב תויהל
ןב היהי ילארשיה ורבח םגש ותלוכיבש המ לכ השוע רשאכ
םורדב עבק-תוחילש ולחהש תוצמ ירוריפ לע * "ןירוח
םיטנייצפל ןקלחל ידכ אפורל ונתינש תוצמ לע ,הקירמא
דועו


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ד"בח ינקסעמ דחאל יברה חלש (חלר 'מע ד ךרכ שדוק-תורגיא) א"ישת חספה גח תארקל
:בתכ הב ,תרגיא תירבה-תוצראב

,ילא תועיגמה הרזעל תושקבה תובר אבו שמשממה חספה גח םע רשקב רשא תויה
ידמ רשא יעדויבו ,הפוריאמ ןהו ו"ת שדוקה-ץראמ ןה ,הנידמב הפ םיכרצנמ ןה
תונוש תודסוממ םיטיח תועמל םינוגה םימוכס ותולדתשהב ולבקתנ הנשב הנש
ןבומכו ,הזה בוטה וגהנמב קיזחי וז הנשב םג חטב רשא הווקמ יננה ,םידיחיו
.חבושמ הז ירה םידקמהו הברמה לכ רשא

,םיל רבעמו וז הנידמב םיינעה םכיחא תא םיחכוש םכניאש תוארל יתחמש"
'מע םש - א"ישת ןסינ) יברה בתוכ ,"םכיתויורשפאל םאתהב םרזועל םיצמאתמו
.גרובסטיפב םימימת-יחא תבישי ידימלת לא (זלר

:יברה הלגמ (אצש 'מע םש) תפסונ תרגיאב

ח"ומ ק"כ ןהב קסעתהש תוירוביצה תודובעהמ תחא איה םיטיח תועמ תפוק
.התע םג תוכשמנ טרפהו ללכה תבוטל ויתולועפ לככ רשאו ,ר"ומדא

:ךישממו

םויקהו ,וז הווצמ לש ןיינעה לדוג רבד-לע וכייתווכדל ךיראהל רתומלו
ידי-לע רשא ,"חספיו יתיי ךירצד לכ לוכייו יתיי ןיפכד לכו" לש לעופב
אעראב האבה הנשל" לש ןיינע םירהממ תוינחורב םגו תוימשגב הז זורכ םויק
."ןירוח ינב . . לארשיד

:םייסמו

רשא יתווקתו וז הווצמב םישעמו םישועה לכל יתכרבו יתדות רוסמל אנו
דחא לכל הכרבב .שדוקב ןילעמו שדוקה תדובעב םתופתתשהב ץמואו חוכ ופיסוי
.ול ךרטצמהל ויחיש םיפתתשמהמ דחאו

-ןבואר ר"רהומ ,'וכו םישעמו םישוע םיצורח םינקסע" ינשל הבתכנ וז תרגיא יכ ,ןייוצי
ורגיש רייאב ז"יב רשא ,"טוהנירג 'יש המלש-םייח ר"רהומו קאטשלעגייפ 'יש הדוהי-יבצ
."'יש ש"נאו םהירבח ןיב ופסאש םיטיח תועמל תיבגמ ףוריצב" יברל בתכמ

"אמויד אניינע"

יכרוצ קופיסל םיפסכ ףוסיא רבד-לע םירופמ רבכ ררועל יברה לחה רתוי תורחואמה םינשב
.(די 'מע ןסינ 'ד"בח יגהנמ רצוא') הרזעל םיקקזנה רובע גחה

:יברה בתוכ ד"בח ידידימ דחאל (ב-א 'מע אי ךרכ שדוק-תורגיא) ו"טשת ןסינב 'אמ תרגיאב

אניינעל הרסמנ ירה ,חספה ינפלש םימיהב האבש ןוויכ ,ובל תבדנ ותמורת
.םיטיח תועמ אחספד אחמק - אמויד

:ראבמו יברה ףיסומ תרגיאה ךשמהב

אחמק ןיבוג חספה ינפלש םינושארב םג אבוהו ,איה הרות לארשי גהנמ ירה
ליחתמש הדגהה חסונכו רדסהל המדקהה ןכ םג והזו .םיינעל רזע ונייה ,אחספד
לארשי לכ רשא ,הזב תדחוימ השגדהו הארוהו .לוכייו יתיי ןיפכד לכ ןיינעב
םדאהל רשפא-יאו ,םיינחור םיניינעב ןהו םיימשג םיניינעב ןה הזב הז םיברע
ןמזל הארוקש הרותה תשירדכ ,חספה ימיב תוריח ךרד גוהנלו ןירוח ןב תויהל
ותלוכיבש המ לכ השוע רשאכ םא יכ ,רדסה תכירע תעב טרפבו וניתוריח ןמז הז
ךירצ הברדאו ,תוגאדה ןמ תוריחו רוטפ ,ןירוח ןב היהי ילארשיה ורבח םגש
תגיגחל המדקה ןכלו ,ולש תוריחה תכירעב ליחתמש םדוק ורבחל עגונהב םידקהל
- רדסה תכירעל תיטרפ המדקהו םיטיח תועמד ןיינעה אוה - וניתוריח ןמז
.לוכייו יתיי ןיפכד לכד העדוהה

ץמוקה ןיא

בתוכ ,לשמל ,ךכ .םירופ ינפל ףא םיטיח תועמד ןיינעב קוסעל ליחתהל יברה הרוה םיתיעל
:(ביש 'מע ,בי ךרכ שדוק-תורגיא) ז"טשת טבשב ה"כב ,ד"בח-ידיסח-תדוגאל אוה

עגונהב העידי לכ הלבקתנ אל ןיידעו רדא שדוחל םיסנכנ םימי הזיא דועב
תונפל םיצפחהש ורבעש םינשמ ןויסינה םהל עודיש ףא ,םיטיח תועמל םיקקזנהל
השירדהש ןוויכ .דעומ דועב היינפה תחרכומ ,ונידי לע ,הרזע תודסומל הזב
.וז תילכתל םיאצמנה םיעצמאה ךרעב - הברהב הלודג

תודימלתל הכרב

-תורגיא) הקבר-תיב תודימלתל יברה בתוכ ,"םיטיח תועמל ףרוצמהו ןכבתכמ לבקל יתחמש"
דומעת יאדוובו .חספה יכרוצל םיכרצנל רוזעל" ,(םוגרתב ןאכ - טכש 'מע יח ךרכ שדוק
."הבוטה ןכתגהנהבו ןכדומילב רתויש לככ תולעתהלו דומעל ןכלוכל הווצמה תוכז

יאדוובו .םינוש תומוקמב םילכ רשכה רודיס ןיינעב לדתשמש הממ יתינהנ
תפסותבש אלא ,דקתשא היהש ומכ ךרד-לע ,םיטיח תועמ יניינעב ןכ םג לדתשמ
.שדוקב ןילעמש היתווצמו הרות יניינע לככ זועו חוכ

.(דצר 'מע 'ח ךרכ שדוק-תורגיא) ד"ישת ינש רדאב ג"כב ינולפל יברה בתכ ךכ

הנשה לכ - הקדצ


,הככ םימעפ המכ םהל םלשי ךרבתי םשהש םיבדנמה לכל יתכרב חלוש יננהו
,חספיו יתיי ךירצד לכ לוכיו יתיי ןיפכד לכ היהיש םיפתתשמש הז רובעו
.חמשו רשכ גחב ויחיש םתיב ינב לכו ךרבתי םשה םהל רוזעי

האחמהה" וגאקישמ לביקש רחאל ,(זטש 'מע 'ה ךרכ שדוק-תורגיא) ב"ישת תנשב יברה בתוכ ךכ
."יתעד לעש םיטיח תועמ תפוקל

:ךישממ יברהו

התוא רוכזל םיכירצ תאז לכב ,םיטיח תועמ ומכ דבל חספב הרושקש ףא הקדצה
ךשמב םג םא יכ חספה גחל דבל אל הקדצ ןתיל םיכירצש וטושפכ ןה ,הנשה לכ
תושעל םא יכ ,ףסכב קר אל הקדצ ןתיל םיכירצש רתוי בושח . . הלוכ הנשה
ושעיש םירחא לע םג לועפלו ותחרטו ותעמ תתל ,השא וא שיא ,ידוהי םע הקדצ
...ותמשנ לע םחרל םיכירצ . . תאזכ

הניטנגראב "םירוריפ"

בצינש ,ל"ז ןטרגמיוב רעבוד ברה דיסחה .ז"ישת חספה גח ברעב עריאש ןיינעמ הרקמ ןלהל
תירבה-תוצרא יבחרב תואטיסרבינואבו םי'גלוקב תודהי תצפה לש תפעוסמ תוליעפ שארב
סנכנ ותעיסנ םדוק .הקירמא םורד תוצרא ינפ-לע םישדוח המכ ןב עסמ םייקל דמע ,הדנקו
לכב ,ומשב ,ולא תוצממ קלחל ול הרוה יברה .די תוצמ יברה ידימ לביקו שדוקה לא המינפ
אלא תעבוק תומכה ןיא יכ רמאו יברה ףיסוה ,קלחיש תוצמה לדוג יבגל .עיגי וילאש םוקמ
"םירוריפ-ירוריפו םירוריפ"ל תוצמה תא רובשל לכוי ,יברה םיעטה ,ךרוצה תדימב .תוכיאה
.םקלחלו

,ןנכותמה לולסמה בור תא םילשה רבכש יפ-לע-ףאו ,םיבר תומוקמב רקיב ןכא ןטרגמוב ברה
תוליהקה תחאל עיגה ועסמ ףוס תארקל םלואו .תוצמהמ דבלב "רוריפ" ןתמב ךרוצל קקזנ אל
תוצמהמ הנטק הכיתחב ולו תוכזל שקיבש ךכ-לכ בר להק ושגפ םשו ,סרייא-סונאובב תוידרחה
דחא לכל קלחלו יברה ול עיצהש ןורתיפב שמתשהל ןטרגמיוב ברה ץלאנ זא .יברה לש
...ןטק רוריפ - םישקבהמהמ

-סונאוב ידוהי ןיבל ןטרגמיוב ברה ןיב ןתיא רשק רצונ הז רוקיב תובקעב יכ ןייוצי
.יברה לש עבק-תוחילשב (ג"כשת תנש תליחתב) םשל ותאצ םע רתוי דוע קימעהש רשק ,סרייא

"םיטנייצפה ליבשב"

:רפוסמ 202 'מע ,(ןוסגילז) "אפורה םהרבא 'ר" תודלות רפסב

תיללכ תואופר תמישר ןוזגילז ר"ד אפורה אבא םהרבא 'ר ר"דה ךרע ו"ל-ה"לשת םינשב"
רבדב הלאש יברה לאשנ תרחא םעפ .וסיפדהל הרוה ר"ומדא ק"כל ךכ לע עידוהשכו ,חספב
ןכ םג עדויו - תואופרב ,ןהב יקב אוהש - ןוזגילז ר"דל ונפיש הנעו חספב תואופרב תורשכ
.(137 'מע םש) "הכלהה

הצמ ןוזגילז ר"דל ןתונ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ היה ,םינשה לכ ךשמ ,חספ ברע לכב"
ול רמול ףיסוה תודחא םינש .אתונמיהמד אלכימו אתווסאד אלכימ אוה הצמש ,ורמואב ,המלש
לילב םג אובל ול רמא םעפו .(האופר ךרוצל ולצא םירקבמה) 'םיטנייצאפ' ליבשב (םג) והזש
םש) "הסורפ םגו המלש הצמ ול ןתונ היה (ט"משת תנשב ותריטפ ינפל) תונורחאה םינשב .ינש
.(115 'מע

קידצמ לבקתנש ץמח

גח ינפל ,הווצמ רבדמ ,ב"ויכו 'הקשמ'ה תייתש תא םייסל ךרוצה רבדב םעפ אל ררוע יברה
.(אפ-פ 'מע) ןסינ 'ד"בח יגהנמ רצוא'ב "קידצמ לבקתנש ץמח" האר .חספה

תכירע לע רביד יברה .ה"משת לודגה תבשב היה (םש 'רצוא'ב ללכנ אל) ולא םימעפמ תחא
ידכ :(1666 -1667 'מע ג ךרכ ה"משת 'תויודעוותה') רמא ראשה ןיבו ם"במרב 'םימויס'
ןסינב א"י דע 'םימויס' ושעיש ולא לכל הקשמ קובקב ןתא . . ימשג רבד םע ל"נה לכ רשקל
עיגהש הקשמהמ וברעי - הקשמ יקובקב ךותבו - (ה"משת) וז הנשב ןושאר רוזחמ םויס םוי -
תא דבעו םינש המכ וב רדש תיב .וקורמבש סאפ ריעב ם"במרה לש ותיבב ךרענש "םויס"מ ןאכל
.'וכו םידסח -תולימגו הדובע הרותב ותדובע

:יברה ףיסוה זאו

רוסיאה ןמז ללוכ ,חספ ברעב ורוסיא ןמז ינפל הקשמה תא םייסל שיש ,טושפ
אלש ידכ ,(חספ ברעב ם"במרה הב דלונש העשה ינפל) םויה תוצח ינפל .ןנברדמ
.םולשו סח ,יוגל הקשמה תא רוכמל ואובי

ר"זשל תוצמ

גחל הרומש הצמ ןכו ,יתשקבכ תישיא םולש תשירפ 'יש ש"נאמ םיחרואה רמל ורסמ יאדווב"
תוריח הלוכ הנשה לכ ךשמ לארשי לכלו רמל היהיש ךרבתי םשה ןתיו ,ונתורח ןמז חספה
ר"זש רמל יברה בתכ ךכ - "דחי םג תוינחורבו תוימשגב םילבלבמה םיניינע לכמ תיתימא
.(521 'מע 'דיסחו אישנ' ךותמ) ב"לשת ןסינב ו"כב

הרשע-הנומשב ןווכל

תא יברה איבמ (ועש 'מע ג ךרכ שדוק-תורגיא - ת"יש'ה בא-םחנמב ח"י) ויתורגאמ תחאב
לע םינווכמ ויה 'הבוטל התאובת ינימ לכ תאו' םירמואש העשב" :ע"נ םדוקה יברה לש ומגתפ
תסחייתמה .הטושפכ הכרבה שוריפל הריתס הז ןיא יכ ןבומו" :םש ראבמ יברהו ."חספל הרומש
."תואובתה לכלתודיסחה ינייעממ


עירזת תשרפ


עירזת

:ארובה תדובעב - "עירזת" - ונתשרפ םשמ הארוהה

םיניערג םכותבו תוריפ בינמה ץע חימצמ ןיערגה ירהש ,לבגומ-יתלב חוכ ןומט העירזב
.םלוע דע ךכו ,בוש עורזל רשפא םתואש

.ימעפ -דח ןפואב הבוט הלועפ תיישעב קפתסהל ןיא .ונוקל םדאה תדובע תויהל הכירצ ךכ
ידוהי לע םיעיפשמ רשאכ .תוריפ-יריפו תוריפ חימצת ףאש הזכ ןפואב תושעיהל הלועפה לע
תנמ לע חפוט" היהי אוה םג ומצע עפשומהש ךכ תאז תושעל שי ,תווצמו הרות יניינעב
.םיפסונ םידוהי לע עיפשיו "חיפטהל

* * *

:ונתשרפ םשמ תפסונ הארוה

אוה ןיא בוש ,(תוינחורבו תוימשגב) "רישעת איה 'ה תכרב"ש ןוויכמש בושחל לולע ידוהי
!'ה תכרבל ילכ קרו ךא אוה תויהל וילעש לכ ןכש ,ותדובעב עגייתהל ךירצ

לש הקלח תא שיגדמ ,הבקנ ןושלב ,"עירזת" .ןכ רבדה ןיאש השרפה לש המש ונתוא דמלמ
וחוכב םנמא תישענ (השאל ולשמנ רשא) לארשי תדובעש ,ךדמלל .הדילהו רוביעה ךילהתב השאה
םלועהמ השועה איהש ,וז הדובעל לוכיבכ קקזנ ה"בקה תאז םע לבא ,(שיאל לשמנש) ה"בקה לש
.רשפאש לככ ץמאתהלו עגייתהל שיש ,אופא ןבומ .ךרבתי ול הריד
(מ"דשת עירזת תשרפ שדוק-תבש תחישמ)


(ד,בי) עגת אל שדוק לכב

(י"שר) התרהט תרפכ תא איבת רחמלש

רחמלו" :י"שר שריפו "םתושעל םויה" ,(ז ןנחתאו) רמאנכ ,חישמה תומיל זמור - "רחמלש"
."םרכש לוטיל אבה-םלועל

תליפת) רמאמכ ,תירשפאה תומלשב תונברקה תדובע היהת זא קר - "התרהט תרפכ תא איבת"
ראובמש יפכ ."ךנוצר תווצמכ 'וכ וניתובוח תונברוק תא ךינפל השענ םשו" (תבשל ףסומ
.תומלשב המהבה תא תולעהל לכוי ,ותומלשל םדאה עיגי זאש ,אובל-דיתעל קרש ,תודיסחב
ןכתיי אל ,וב תטלוש (תימהבה-שפנה) םדא לש ובילבש המהבה רשאכ ,םויכ ,תאז-תמועל
.המהבה תא הלעת המהבהש
(91 'מע ז ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ב,גי) ורשב רועב היהי יכ םדא

אופא עודמ .רתויב הלענה אוה 'םדא' - שונאו רבג ,שיא ,םדא םיראתה תעברא ןיבמ יכ עודי
?'םדא' ראותה תא אקווד תערצה ןיינעב ךורכל הרותה הרחב

תלוספהו ערה ךא ,'םדא' תניחבב אוהו וישעמ תא ןקיתו רישכהש םדא שי :תנתונה איה אלא
ידכ ,עגנ ינמיס ורשבב םידלונ ןכל .וררבתנ אל ןיידע ("ורשב רוע") ובש םיינוציחה
.הז ער םג ררבלו ןקתל ול םורגלו וררועל

ןמזבש ךכל הביסה םג וז .'םדא' תניחבב םהש ימ לצא אקווד עיפומ עגנהש ,םידמל ונאצמנ
וננמזבו דבלב ינוציח ער לע עירתהל םיאב םיעגנה ,רומאכ יכ ,םייוצמ םיעגנה ןיא הזה
.ימינפ ער ,טעמ םג ולו ,שי בוטה שיאה לצא םג ירה
(וצק 'מע ו"סרת ךשמה)


(ב,גי) תערצ עגנל ורשב רועב היהו

:קדצ -חמצה ר"ומדא ק"כ שרפמ ."עגנמ הטמל ןיאו ,גנעמ הלעמל ןיא"ש םירפסב אבומ

גונעתו ןדעמ םיאצויה 'תורהנ' עברא שיו ."'ה לע גנעתהל" ,השודקד גונעת ונייה - גנע
."םישאר העבראל היהו . . ןדעמ אצוי רהנו" ,(ב תישארב) ביתכדכ הז

עברא םיאצויו םיכשמנ הז םוקממ .םירוסא םירבדמ גונעתה ,הפילקד גונעת ונייה - עגנ
.(םהיתודלותו תאשו תרהב) םיעגנ תוארמ
(בנר 'מע ארקיו הרותה-רוא)


(ומ,גי) ובשומ הנחמל ץוחמ בשי דדב

(םינהכ תרות) אמט ובשומ

"ובשומ" תיבה השענ ,"רנה תקלדה ידכ" תיבב ערוצמ ההש םאש ראובמ (ג"יפ םיעגנ) הנשמב
:ןוסרואינש קחצי-יול יבר ק"הגה רמוא ךכ לע .אמט אוהו ערוצמה לש

."המכחה רוא תוקלתסה"ל תזמור - ערוצמ תאמוט

-אבב) ל"זר רמאמכ ,המכח תניחב אוה רוא יכ ."המכחה רוא תכשמה"ל תזמור - רנה תקלדה
ךשוחב ליסכה" וליאו) םורדב תדמוע התיה הרונמהו ,"םירדי םיכחיש הצורה" (הכ ארתב
.("ךלהי

.ערוצמה תאמוט תוטשפתה תא תענומ רנה תקלדה יכ אופא ןבומ
(חנש 'מע קחצי-יול תרות)

* * *

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ,ונב ךכ-לע ףיסומ

שדוק -תבש תורנ - ןכאו .שדוק-תבש תורנ ונייה "רנה תקלדה"ש ראובמ הנשמה ישרפמב
:"הז תמועל הז" םה ערוצמ תאמוטו

רבד לש ופוסב האיבמ איהש ,ערה-ןושל אטח לע שנועכ האב וז האמוט - ערוצמ תאמוט
רבדל 'וכ ןיאב ךכ ךותמ" :(תערצ תאמוט תוכלה ףוס) ם"במרה בתכש יפכ ,הרז-הדובעל
."רקיעב ןירפוכו םיקולאב

לשכיי אלש" םדאה לע םירמוש תורנה יכ .הרז-הדובעמ םדאה תא םיקיחרמ - שדוק-תבש תורנ
."ינתדלי תא ןבאלו התא יבא ץעל םירמוא" ,(ב והימרי) בותכש המל זמר ,"ןבאב וא ץעב
(142 'מע זי ךרכ תוחיש-יטוקיל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


עירזת תשרפ שדוק-תבש
ןסינב 'ג

.'ךתקדצ'ו 'םימחרה בא' םירמוא ןיא

ןסינב 'ז ,יעיבר םויל רוא

ףידעש ףא ,(דלומה ןמ םימלש םימי 'ז ולכ רבכש ןוויכמ) 'הנבל שודיק' ןמז תליחת
.שדוק-תבש-יאצומ דע ןיתמהל

(ג) חספה תוכלהב ןישרודו ןילאוש


רדסל תונכה

תוצמ

.שירפהל - אל םאו ,תוצמה ןמ 'הלח' ושירפהש (גחה םדוק) אדוול חוכשל אל

.תולופכו תוחופנ ששחמ תוצמה תא םיררוב

רדסה ךרוע לש הרעקב תומלש תוצמ שולש .םיבוסמה לכ רובעב תקפסמ תומכב תוצמ ןיכהל שי
(ןתווצמ םויק תארקל די-גשיהב ויהיש) תופסונ תוצמ ןכו ,(הלעמו הווצמ-רבמ ףתתשמ לכו)
.ןמוקיפאו ךרוכ ,הצמ תליכא תווצמל ןיבוסמה לכ רובעב

םיגהונו .יתימאה 'ילכ' ןינע והזש ,לוביק תיב - תופופכ תוצמ ('הרעק'ל) תחקל םיגהונ
.1הצמל הצמ ןיב הפמב קיספהל

עורז

התולצל ול רוסא ,הלצ אלו חכש .םוי-דועבמ תאז תושעל ךירצו ,עורזה תא תולצל םיגהונ
.3לשובמ רשב המוקמב חיניו ,2(םויב תרחמל ףא הלכואל ונגהנמ ןיאש ןוויכ) הלילב

הז לכ - 4ךכ -רחא עורזה תא לוכאל אלש םיקדקדמ ןכ .ףוע ראווצמ קלח תחקל םיגהונ
היה ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ הנה הז םעטמו .חספה ןברוקל ןוימד לכ היהי אלש ,הקחרהכ
.6ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ויבא םג גהנ ןכו ,1עורזה תומצע לעמ רשבה לכ תא 5טעמכ ריסמ

הציב

.הלילב הלשבל יאשר ,םוי דועבמ הלשיב אל םא .1השקתתש דע תלשובמ

יבג -לע המוקמב הדימעהל ול היה חרוטש ףא ,הציבה תפילק רבשית אלש קדקדמ היה יברה
.התומילשב איהשכ תוצמה

רורמ

ןושלב המש ךכ] אכמתו ['תרזח' הנשמה ןושלבו ,תימראב םג המש ךכ] 7הסח תחקל םיגהונ
דחי םהינש ['תרזח' םשב תועטב ק"הראב תארקנ ונימיבו ,זנכשא תרוסמב יוהיזה יפל ,הנשמה
.1ךרוכל ןהו רורמל ןה -

הליגר הסח .לוחה-בובזמ תינוציח הפיטש קר ןועטה ,הבוט החגשהב ,'טלסח'ב שמתשהל ףידע
וא ץמוחב שמתשהל אלש ףידעש ונייצ רבכו ,םיקרחה ןמ בטיה הקידב הנועט - םיחלקה םג -
םיראשנו םיתמ םיצצומה םיקרחה ידמ לודג זוכירבש היעבה ,8'שובכ'מ תוריהזה דבלמ] חלמב
תרזעב בטיה הניפ לכ ףוטשלו ,ליגרה זוכירב ,םילכ תפיטשל לזונב אלא ,[הלעה ךותב
.9(םיחלק לכא אל יברה) הנידע 'הפיל'

אכמתה תא ןוחטל םיגהונה .ותורירממ דבאי אלש ותוא םיסכמו םוי-דועבמ אכמתה תא םינחוט
.10יונישב תאז ושעי ,תסנכה-תיבמ םאובב

תסורח

וכותב תתל ךירצו ,11לארשי תסנכ ןהב הלשמנש תוריפמ השענ .טיטל רכז ,הבע תוריפ קסר
ןומנקו הדיק תחקל אל ונגהנמ םינש המכמ" ךא ,ליבגנזו ןומניק ןוגכ ןבתל המודה ןילבת
ויהש רכז ,יהשלכ תוצימח וב אהתש ךירצ .1"םיזוגאו םיסגא םיחופת קר ,ץמח תבורעת ששחמ
.12םד-תכמל רכז ,םודא ןייב התוא םיככרמו ,תוהק םהיניש ויהש דע לארשיב םידבעשמ
חינמש ידי-לע ,"רורמ" תליכא ינפל קר השענ ןייב הכוכירו ,השבי יברה תרעקבש תסורחה
.ןייה-סוכ לש תיתחתה ךותל התצקמ

ספרכ

לצב תחקל םיגהונ ונאו .13ךרפ-תדובע ודבע אוביר םישיש רמולכ ,ךרפ-'ס :תובית-ישאר
.1(המדא-חופת וא)

ןייה

.ןיי תוסוכ עברא תותשל 14תחאו דחא לכ לע הבוח רדסה לילב

םג םאו ,יעבט םיבנע ץימ וב ברעי ,ול השק םא .דבלב (15םודא) ןיי התשי ,ול רשפאש ימ
.16ודבל יעבט םיבנע ץימ התשי ,השק הז

סוכה

86 - הרות-ירועיש; רפס יפ-לע תיעיבר רועיש .18'תיעיבר' ליכהלו 17המלש תויהל תבייח
.19ק"מס

.21לגר םע עיבגב שמתשהל םיגהונ ןיא .20ףסכ עיבגב שמתשהל םיגהונ.םיגהנמה רפס (1

.א"כס געת 'יס ז"הדא ע"וש (2

.גס ק"ס םש םייחה-ףכ (3

אלש ןיקדקדמש עמשמ ןאכו ,(א"ס ועת 'יס ז"הדא ע"וש) חספ לילב ילצ לוכאל אלש וניתונידמ גהנמ (4
.ב ק"ס םש םייחה-ףכב ואבוהש םירסואהכ ,םויב תרחמל םג ללכ הלכואל

.ב"כס געת 'יס ז"הדא ע"וש ,'לישבת' תארקנ הניא רשב אלל םצע ןכש ,הילע ריאשהל ךירצ רשב טעמ לבא (5
-ןסינ ,'ד"בח יגהנמ רצוא' - תרגרגה ללחבש ימינפה טוחה תא ףא םימעפל ריסמ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.לק 'מע ,ןוויס

.93 'מע ב"שת תוחישה-רפס (6

השקתמ ,עקרקב ההוש איהשכ םוקמ לכמ ,תורירמ הב ןיא תרזחהש יפ-לע-ףאו . . תרזח רחא רוזחל הווצמ" (7
המל רכז . . הקותמ איהשכ ףא הירחא רוזחל הווצמו ,רורמ תארקנ איה ךכ ינפמו ,דואמ רמ השענו הלש חלקה
ז"הדא ע"וש) ". . השק הדובעב םהייח וררמ ףוסבלו . . ךר-הפב הליחתב . . וניתובא ייח תא םירצמה וררמש
הז םע הז םיפרטצמש ח"כסבו .ן"יירק ןירוקש אכמתב םג ראשה ןיב םיאצויש איבמ ג"כסב ליעלו .(ל"ס געת 'יס
.תיזכל

ןימ" תחקל ףידעש זצק 'מע הרות-ירועיש 'סב כ"שמ יפ-לע ילוא ,'הנימור' גוסמ הסחב שמתשהל םידיפקמ
.י"ס ד"נפ ב"ח חספ - לאירבג-יעטנ הארו .אקווד "ךוראה

שאה לע וננתיש" אוה ץמוחב וא ריצב 'השיבכ' רועישו ,שובכ אוהשכ רורמב הבוח ידי ןיאצוי ןיאש ןוויכ (8
.תוקד שולש-םייתשב וליפא םימעפל ןכתיי הזו ,(ג"כס געת 'יס ז"הדא ע"וש) "חיתריו

.םהב שמתשהל ףידע יאדוו ןותנה בצמב ךא .אי ק"ס געת 'יס א"גמל הזב םינייצמו (9

.א"יס םש לאירבג-יעטנב ןמסנהו ,ג ק"ס געת 'יס ת"עש האר .א"ס דקת ןמיס ז"הדא ע"וש (10

.גל-ב"לס געת 'יס ז"הדא ע"וש (11

טעמ תתל [יברה גהנ ןכו] צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ גהנמו .לזונב קר ןכתיי 'לוביט'ש ןויכ ,הככרל ךירצ (12
לע ןיי אלמ תויהל ךירצ סוכהש ןוויכ ,תוסוכ 'דהמ ךפשנש ןייה אצמנ הבש ,סוכה תיתחתבש תחלצה ךותב תסורח
.'ךרוכ'בש רורמל אל ךא 'רורמ'ל קר תאזו .(181 'מע ג"ח ו"משת תויודעוותה) ויתודג לכ

.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כל םיגהנמו םימעט יטוקל - ל"ירהמ ,םהרדובא (13

.ה"כס בעת 'יס ז"הדא ע"וש (14

רכוסב רבודמ) ללכ רכוס ליכמ וניאו טעמכ 'למרכ' לש םודא 'ןויניבוס הנרבק' ןייה :תרכוסמ םילבוסל עדימ
.(רתויו 4% םיליכמה שי ,םירחא םישבי תונייב .ומצע ןייהמש

םינרצי יבגל) םירטסופמ םה ש"נא ינבר ד"יב רשכהב ןייה ןכו ,ל"נה תרצותמ (םיליגרה) תונייה :יללכ עדימ
םיליכמ םה ןכ .(ןרצי לכ לש ןווגימב םג ןמזל ןמזמ הנתשמ בצמהו ,ללכ םירטספמ םניאש םיבר שי - םירחא
אלל םה (םדי-לע יל רסמנש יפכ) ד"בח-רפכב רגנירפש 'פשמ תרצותמ םיבנעה-ץימו תונייה .תופסות דואמ טעמ
.ללכ רכוס אלל םג אוה שביה ןייהו ,תופסות לכ

הארו ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ גהנ ןכו ,(ונממ חבושמ ןבלה ןיא םא) ו"כס בעת 'יס ז"הדא ע"וש (15
.הנשה לכ םג ךכ לע דיפקהש ,זל 'מע 'םחנמ לכיה-הדגה'

חבושמ רחא ןיי ול ןיא םא לבא .ללכ תבורעת םוש וב ןיאשו לשובמ וניאש ןיי תחקל רחבומה ןמ הווצמ
.(ז"כס בעת 'יס ז"הדא ע"וש) ןפגה תכרבל םירשכ םה םא םהב תאצל לוכי הליחתכל וליפא ,והומכ

.י-ט"ס דר 'יס ז"הדא ע"וש האר) רוהט ןיי ותומכמ עבר תוחפל וב שיש אוה ןפגה תכרבל רשכה ןיי ,הליחתכל
,וז הגיזמ ידי-לע ותותשל ךרדהשכ קר אוה הז לכ - םש ראובמה פ"ע ,הרואכלו .חכ 'יס ח"וא קדצ-חמצ ת"וש
.(םיבנע ץימב ללכ ךייש וניא הז לכ הרואכל ןכ .תונוש תויצמת תרזעב גשומ םעטהשכ אל לבא

ןייכ רוטסיפה לע םיבר םיכמוס ,ןייב םתעיגנב ששח שיש הלאכ םג םיחראמש ,םיירוביצה םירדסב טרפבו ,םויכ
ת"וש האר) ןירימחמ שיו .ק"הראב ד"בח ינבר ד"יב רשכהבש ןייה תויוות לע םג רבעב ןייוצ ןכו ,לשובמ
.(דועו ,הכ 'יס המלש-תחנמ ת"וש ,בנ 'יס ב"ח ד"וי השמ-תורגיא

ןורתפכ םיבנע ץימ עיצמ גיר 'מע טי ךרכ ק"גאב .26 הרעה ג"פ ב"ח 'ותכלהכ חספ רדס' 'סב אבומה האר (16
שדקל יברה אב בלה-ףקתה ירחא ח"לשת צ"עמש לילבש אבומ 'ולסכ ח"ר' סרטנוקב) .הלוחל תוסוכ עברא תייתשל
שודיק=] "ןייוו ףיוא ןעמ טכאמ שודיק" ורמואב ,בריס יברהו ,םיבנע ץימ לע שדקיש םיאפורה ועיצהו ,הכוסב
.([ןיי לע םישוע

.ד"ס גפק 'יס ז"הדא ע"וש (17

.חי-ז"יס בעת 'יס ז"הדא ע"וש (18

.גש 'מע ב"ח 'וביסמב ךלמה' - רתויב הלודג יברה לש וסוכ ךא (19

גזמ 'והילא לש סוכ' ךא .אי ק"ס בעת 'יס םייחה-ףכ .כש 'מע ב"ח 'וביסמב ךלמה' .48 'מע 'ד"בח םרכ' (20
.(בכש 'מע םש וביסמב ךלמה) הפוקש תיכוכזב יברה

תוליהקב םג םייקה - הז גהונ ריבסמ ,'ד"בח רפכ' לש 400 ןוילגב ךבנזייא 'יש י"חר ג"הרה לש ורמאמב (21
םיקיספמ ןיא ןכלו ,סוכה םע דחי דיה תועבצא שמחמ דחא ןינע השענ רהוזה פ"עש ןוויכ - תורחא תוידיסח
.הילעמ וא לגרה תחתמ זוחאל שי ןדידל םאה ,לגר םע סוכ קר שיש עריא םא ע"צו .םהיניב


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il