- ט"צר - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה ןסינב 'ט * לודגה תבש / ערוצמ תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול יבר יצוצינ הלואגו חישמ תוכלמ רבד


ןאכ שקה םימדוק תונוילגלתוכלמ רבד


בצמ לכבו עגר לכב "םירצמ תאיצי"


תא תנייצמ הרותהש ,םילגרה תשולשמ דיחיה אוה חספה גח
םירצמ תולג * ולש יזכרמה ערואמה עריא ובש קייודמה עגרה
םצעב" השחרתה םירצממ האיציהו "הלילה יצחב" המייתסה
תדובע - םייתשל תקלחנ התוללכב םדאה תדובע * "הזה םויה
םילובגהו םירצמהמ תאצל שי ןהיתשבו ,הלילה תדובעו םויה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ *


ירבד שוריפב 1הנשה -שאר תכסמ שירב ארמגה ירבדכ ,"םילגרל הנשה שאר" אוה חספה גח
."םילגרל הנשה-שאר ובש לגר" :"םילגרל הנשה-שאר ןסינב דחאב" הנשמה

חספה גחש ןוויכמ ירה - אקווד חספה גחב שגדומש םייוסמ ןיינע וניצמ רשאכש ,ןבומ הזמו
שיגדהל ךרוצ ןיאו ,םילגרה ראשל עגונב םג ונממ םידמל ,םילגרה לכל "שאר" תניחבב אוה
.םילגרה לכד "שאר"ב רבכ שגדוה רבדהש ןוויכמ ,םילגרה ראש לכב שוריפב תאז

תדחוימ השגדהמ דומלל שיש ,םדאה ייח תוללכב דומילו הארוה לע בכעתנ - ךכל םאתהבו
וניצמ אלש השגדה ,םירצמ תאיציד ןיינעה עריא ובש ןמזב קוידל עגונב - חספה גחב וניצמש
.2ןמקלדכ ,םילגרה ראש לכב

תועובשה גח ,םירצמ תאיצי ,"ונתורח ןמז" - חספה גח :דחוימ ערואמ םע רושק לגר לכ
,שמחב םימעפ לח תועובשה גחש 3ארמגה ירבד תורמל ירהש] הרות ןתמ ,"ונתרות ןתמ ןמז" -
תועובשה גחש 5ימלשוריב שרופמ ,םוקמ לכמ ,(4הכלהל אוה ןכו) ,עבשב םימעפ ,ששב םימעפ
.6"ךבקימו ךנרגמ ךפסאב" ,ףיסאה גח - תוכוסה גח .["ונתרות ןתמ ןמז" םע רושק

עריא ובש קייודמה עגרה בתכבש הרותב שוריפב שגדומ ובש - אוה חספה גחבש דחוימה ,םנמא
:םירצמ תאיציד ןיינעה

עגרה היה יתמ (הפ-לעבש הרותב אל וליפאו) בתכבש הרותב וניצמ אל - תועובשה גחל עגונב
7"ךיקולא 'יוה יכונא" רמאנ ובש קייודמה עגרה ,הרותה תא לארשי ינב ולביק ובש קייודמה
- קייודמה עגרל עגונב לבא ,ןוויסב השישב היה הרות-ןתמש תרפסמ הרותה - .הזב אצויכו ,
.םייוסמ עגרב קויד וניצמ אלש - ףיסאה גח ,תוכוסה גחל עגונב אוה ןכו ,תאז םיעדוי ןיא

:םירופיכה-םויו הנשה-שארל עגונב הז ךרד-לעו

- הז ירחאלו ,"תפסות"ד ןיינעה םג ונשי הז ינפל לבא ,םייוסמ עגרב ליחתמ הנשה-שאר
םימעטה שוריפב 8ג"סרה בתכש ומכ) רפוש תעיקת תעב ה"בקה תא םיכילממ ובש עגרל דע ,ךשמה
.(רפוש תעיקתד

עגרש דע ,םויה ךשמבש עגרו עגר לכב אוה הרפכה ןיינע :הברדא - םירופיכה-םויל עגונבו
.םייודיוו המכ םירמוא םויה ךשמבש ךכב םג שגדומכ ,9ולוכ םויה לע רפכמ ובש ןורחאה

אוה ,גחה םע רושקה ערואמה עריא ובש קייודמה עגרה שגדומ ובש םילגרה לכ ןיבמ ידיחיה
:םיניינע ינשל עגונב - תאזו ,חספה גח -

- תולגה דובעיש ישוק לוטיבל עגונב .10"הלילה יצחב יהיו" - םירצמ תולג לוטיב (א)
לוטיב לבא ,(חספ ינפל םישדוח רפסמ) "וניתובאמ הדובע הלטב הנשה-שארב" 11ל"זח ורמא
עגרב ליחתה הז ןיינעש ,םירצממ לארשי ינב תא שרג הערפ רשאכ היה התוללכב םירצמ תולג
ךומס ,רמולכ ,"הלילה תוצחכ" הערפל רמא השמ רשאכש ,ךכ ידכ דעו .קוידב "הלילה יצח"ד
הניא "תוצחב" רמא אל השמש ךכל הביסהש 12ל"זח םיראבמ - וירחאל וא וינפל וא ,תוצחל
רמא ,ויעגרו ויתע עדוי ה"בקה לבא .אוה יאדב השמ ורמאיו הערפ ינינגטצא ועטי אמש" אלא
.קוידב תוצח ,"תוצחב

עיגהשמ" :אתליכמה ירבדכו ,14םויה יצחב ,13"הזה םויה םצעב" - םירצמ ץראמ האיציה (ב)
אל ,םויה יצחד קייודמה עגרב םירצממ ואציש ,ונייה ,"ןיע ףרהכ וליפא ןבכיע אל ץקה
."ןיע ףרה"ב וליפא רחואי

,ונייה ,עגרו עגר לכ רקייל שי המכ דע ,תיללכ הארוה - שארל לכל - םידמל הזמו
.'ה תדובעב אלוממ היהי אלא ,הלטבל ךלי אל דבלב דחא עגר וליפאש

16רהוזב אתיאו ,"םימיב אב ןקז םהרבאו" 15וב רמאנש וניבא םהרבא לצא וניצמש יפכו
,םיאלמו םימלש ויה וניבא םהרבא לש וימי לכש ,ונייה ,"'וכ ןיאליע ןימוי ןוניאב"
הקדצ תושעל" - וניבא םהרבא לש ותוחילש ןכותב םיאלוממ םימי ,וניבא םהרבא לש םימי
.17"טפשמו

,19"םהרבא היה דחא"ש תורמל ירה ,18תובאל שאר ,וניבא םהרבא לצא תאז וניצמש ןוויכמו
רדס היהי םלצא םגש ,לארשי ינב לכל השוריב ויניינע לכ ונתינ הז ירחאל ,םוקמ-לכמ
.ונוקל ותדובע ןכותב םיאלמו םימלש םימי ,"םימיב אב"ד ןפואב םייחה

ירהש ,ו"ח הלטבל ךלי אל דחא עגר וליפאש חרכהב - םיאלמו םימלש ויהי םימיה לכש ידכו
ותדובע ןכותב אלמ היהי עגרו עגר לכש לדתשהל שי ,ןכלו ,הז עגר ול "רסח" הזכ הרקמב
.ונוקל

עגר לכל עגונב םג ןבומ ןכ ומכו ,"היתדיבע דיבע אמויו אמוי לכ" :20רהוזה ןושלבו
.הז עגר םע הרושקה הדובעה תישענ עגר לכבש ,ומצע הז םויבש עגרו

הארוה הנשי - (הכוראב ל"נכ) חספה גחד ןמזה קוידמ תדמלנה תיללכה הארוהה לע ףסונ
:תינחורה הדובעב םירצמ תאיציד ןיינעה ןכות םע הרושקה תיטרפ

לכב" - וזמ הריתיו ,21"םירצממ אצי אוה וליאכ ומצע תא תוארל םדא בייח רודו רוד לכב"
םויב אוה םוי לכב םירצמ תאיצי ריכזהל בויחה ירהש - םוי לכב םיימעפו ,22"םויו םוי
.(24ךורע-ןחלושהו 23ם"במרה ןיד-קספכ) הלילבו

:הזב ןיינעהו

םויה תדובע :הלילה תדובעו םויה תדובע - םייללכ םיגוס 'בל תקלחנ םדאה תדובע תוללכ
רנ" ,היתווצמו הרות יניינע ,25"םוי רואל םיקולא ארקיו" - רוא יניינעב הדובעה איה
,26"הליל ארק ךשוחלו" - ךשוח יניינעב הדובעה איה הלילה תדובעו ;"רוא הרותו הווצמ
,השודק םהב סינכמ םדאהש אלא ,הזה םלועד תוימשגל םה םיכייש םמצע דצמש ,תושרה יניינע
לכמו ,28"והעד ךיכרד לכב"ו 27"םימש םשל ויהי ךישעמ לכ"ד ןפואב םהב קסעתמש הז ידי-לע
,דבלב "הווצמ רשכה" תניחבב םא יכ ,(םויה תדובע) שממ תווצמו הרות יניינע םניא ,םוקמ
.(הלילה תדובע) "םימש םשל"

:רואיב רתיל

,"ןטקה רואמה" ריאמ הלילבו "לודגה רואמה" ריאמ םויבש - אוה הלילל םוי ןיבש קוליחה
ררוש - "ןטקה רואמה" ריאמ רשאכ םג ,ןכלו ,שמשהמ לבקמש המ םא יכ ,ימצע רוא ול ןיאש
הנכה הווהמ אוהש אלא וניא הלילה לש וניינע לכ ירה ,ןכש ןוויכמו ,(הליל) םלועב ךשוח
.םויל

הנכה תויהל - "ברע"ה לש וניינעש ,ונייה ,"רקוב יהיו ברע יהיו" :בותכה ןושלבו]
תא דובעל םדאה לכוי תרחמלש ידכ החונמה ןמז אוה הלילש - םירבד לש םטושפכו ."רקוב"ל
-לעו ,םייח הל בואשל הלעמל המשנה הלוע הלילבש - 28רזעילא יברד יקרפה ןושלבו .ותדובע
,"ןושאר" אל - "דחא םוי" םישוע םהינשמו .'וכ הלענ ןפואב היהת םויה תדובע - הז ידי
ותודחא םע םירושק םהינשש ,ונייה ,29"ומלועב דיחי ה"בקה היהש" םש לע ,"דחא" םא יכ
.[תוטישפה תילכתב הטושפה

,30הלילב תולוענ ויה שדקמה-תיב תותלדש - שדקמה-תיבב הדובעל עגונב וניצמש יפכו
הנכה אלא םניא הלילה תדובע יניינע לכו ,םויב איה שדקמה-תיבב הדובעה רקיעש ,ונייה
שדקמה-תיבל עגונב לארשימ דחאו דחא לכ לש תיטרפה ותדובעב אוה ןכו .םויה תדובעל
,םויה תדובע איה הדובעה רקיעש - 32דחאו דחא לכ ךותב ,31"םכותב יתנכשו" - ובש יטרפה
.םויה תדובעל הנכה אלא הניא הלילה תדובע וליאו

:תושרה יניינעב הדובעל היתווצמו הרותה םויקד הדובעה ןיבש קוליחה ןכות םג והזו

לכמ לבא ,("רוא הרותו הווצמ רנ") השודקה רואב הרודח םנמא איה תושרה יניינעב הדובעה
תמגודב ,"םימש םשל" אלא הניא ירהש ,(היתווצמו הרותה יניינעכ) שממ השודק הניא םוקמ
ותוא לבקמש "ןטקה רואמ" תמגודב) הווצמה יכרוצל םאתהב תויהל ךירצש "הווצמ רשכה"
לש למזיאל" ,33"לזרב תושעל םימחפ תושעל םיצע ןיתרוכ" :אמגודלו ,("לודגה רואמ"מ
תירב תוא") המצע הלימה תלועפ - הווצמל "הנכה"ו "רשכה" אלא וניא וניינע לכו ,34"הלימ
ומכ ףקות םהל ןיאש ינפמ ,36תבשה תא םיחוד םניאש איה הכלהה ןכלו ,(35"םכיניבו יניב
הרותה םויקל "הנכה"ו "רשכה" אלא הניאש - תושרה יניינעב הדובעה ןכ ומכו .המצע הווצמה
.םויה תדובעל הנכהה איהש הלילה תדובע תמגודב ,תווצמו

ןיינע תויהל ךירצ - הלילה תדובע ןהו םויה תדובע ןה - ולא הדובע ינפוא ינשבו
.הלבגהו הדידממ הלעמלש הדובע ,ונייה ,םילובגו םירצמה לכ לוטיב ,"םירצמ תאיצי"ד

דבלמ] םירצמ תאיציד ערואמה היה ובש קייודמה עגרהמ תפסונ הארוה - הז ןיינעבו
יצחב" - םלועה לוטיב ,[(ג ףיעס ל"נכ) עגרו עגר לכד רקויה תודוא תיללכה הארוהה
:"הזה םויה םצעב" - םירצממ האיציהו ,"הלילה

תלחתה ,"םייברעה ןיב" רשאמ רתוי ,לודג יכה ףקותב איה הלילה תכשח - "הלילה יצחב"
.רשב יניעב םיאורש יפכ ,רחשה-דומעל בורק וא ,הלילה

ןיתמהל לוכי וניאש ןוויכמד ,רתוי ףקותב רחשה-דומע ינפלש ךשוחה - םדאה שגרהל עגונב]
ירה - רבד לש ותימאל לבא ;רתוי ףקותב אוה ךשוחה זאש ותשגרהב ול המדנ ,רחשה-דומעל
.["הלילה יצחב" :אוה הלילב ךושח יכה עגרה

םיניינעב םנמא קסעתא :בושחל לוכי - "הלילה יצח"ד בצמו דמעמב אצמנ ידוהי רשאכ ,הנהו
ןפואב - הז עגרב - יתדובע דובעל בייוחמ ינניא לבא ,(הלילה תדובע) "הווצמ רשכה" לש
לטבל יננה ךירצ ףקותה תילכתב ךשוחה ובש הז עגרב אקווד ;םילובגו םירצמה לכ לוטיב לש
!םילובגו םירצמה תא לטבל שגא ךכ רחאו ,הז עגר רובעיש דע ןיתמא - !?לכו לכמ הז ךשוח

- !אקווד "הלילה יצחב" התיה םירצמ תולג לוטיבש - חספה גחמ הארוהה האב הז לע הנה
ינב םיכירצ אלימבו ,םירצמ תולג הלטבתנש קועצל וידבעו הערפ ואב אקווד "הלילה יצחב"
!הרותה תא לבקל תכללו םירצממ תאצל לארשי

טבה ילבמ רשא - םויו םוי לכבו רודו רוד לכב םירצמ תולג לוטיבל עגונב םג ןבומ הזמו
והזש (תמאב אוה ןכש ןכתייו) ול המדנ רשאכ וליפא ,37"ץרא הסכי ךשוחה" ,תולגה תכשח לע
תא לטבל וילעש עגרה עיגמ רשאכ הנה ,38(םירצמ ץראב היהש יפכ) "הלפא ךשוח" לש בצמ
תולג תא לטבל וילעש ול ועידוהש ןוויכמ יכ ,רבדבש םיישקב בשחתהל ול ןיא ,םירצמ תולג
תא לטבל וחוכבש ול תורוהל ידכ - תיטרפ החגשהב איה וז העידיש יאדווב ירה ,םירצמ
יצח" לש בצמב םגש ,ונייה ,(39"ןחוכ יפל אלא 'וכ שקבמ יניא" ירהש) תולגה ןיינע
!לכו לכמ הז ךשוח לטבלו עיקבהל ותלוכיבו וחוכב ,ףקותה תילכתב ךשוח ,"הלילה

:םויה יצחב ,"הזה םויה םצעב" םירצממ האיציה - ךדיאל הז ךרד-לעו

םצעב" ,תומילשה תילכתב איה - "רוא הרותו הווצמ רנ" - היתווצמו הרותב ותדובעש ידוהי
המ םשל :בושחל לולע - ףקותהו תומילשה תילכתב אוה רואה רשאכ ,"םויה יצחב" ,"הזה םויה
,לומתא יתדמלש המ לע רוזחאש קיפסמ ,הרותה דומילב םישדח םיניינע ףיסוהלו עגייתהל ילע
.לומתאדכ תויח התואב תווצמה תא םייקאש קיפסמ - תווצמה םויקב תויח ףיסוהל ילע המ םשל

יצחב ,"הזה םויה םצעב" היה םירצמ תאיציד עגרהש - חספה גחמ הארוהה האב הז לע הנה
!אקווד םויה

-תחא-לעו ,4017"םתובשומב רוא היה לארשי ינב לכל"ד בצמו דמעמ היה ןסינב ו"ט ינפל םג
לארשי ינב תא שריג הערפש דע ,םירצמ תולג הלטבתנ זאש "הלילה יצח" ירחאל המכו-המכ
היה זא אקווד - םויה יצח ,"הזה םויה םצע" עיגה רשאכ ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,םירצמ תולגמ
.םילובגו םירצמה לכמ האיצי ,םירצמ תאיציד ןיינעה

םויה םצעב" ,תומילשב איה ותדובע רשאכ םגש - לארשימ דחאו דחא לכ תדובעב אוה ןכו
- ותוליגרו ועבט רבכ התשענ וז הדובעו ,לומתאד הדובעה יהוזש ןוויכמ ,םוקמ לכמ ,"הזה
.וז תילענ הדובעל סחיב םג ,השודקד עבטד םילובגו םירצמ ,םירצממ תאצל וילע

"התכוס ססמערמ לארשי ינב ועסיו" - "הזה םויה םצעב" םירצממ האיציה התיה ןפוא הזיאבו
:43"םירשנ יפנכ לע םכתא אשאו 42רמאנש ,העש יפל םש ואבו ויה לימ ך"ק" ,41

אצוי רשאכ טרפבו ,טאל טאל ,לגרב הכילה לש ןפואב םירצממ ואצייש קיפסמ :הרואכל
,4417"'וגו םתיא הלע בר-ברע םגו ףטמ דבל םירבגה ילגר ףלא תואמ שש" םע דחיב םירצממ
םצעב"ד בצמו דמעמב ויה רשאכ םג ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא - !?תוריהמהו ןוזפיחה לדוג והמו
- תוריהמה תילכתבו ,םירצממ ואצי דימו ףכיתו ,"ןיע ףרהכ וליפא םבכיע אל" - "הזה םויה
."םירשנ יפנכ לע"

םגש - "הזה םויה םצע"ד ןפואב איה ותדובעש ידוהי לצא םירצמ תאיציד הדובעב אוה ןכו
,לגרב הכילה לש ןפואב קר אל ,הלודג יכה תובלהתהו תוריהמב םירצממ תאצל וילע זא
- תירשפאה תוריהמה תילכתב אלא ,'וכ םירומחו םיסוס יבג לע העיסנ לש ןפואב אל וליפאו
."םירשנ יפנכ לע"

םירומאה םיניינעה לכ ירהש] הרותב םהש יפכ ולא םיניינע לכב רובידה רשא ןוצר-יהיו
השעמ ידיל אובי - ['וכ םירפסה ישרפמב ראובמו םירפסב בותכש המ יפ-לע םדוסי - ליעל
.45"השעמ ידיל איבמש דומלת לודג"ד ןפואב ,לעופב

ולש תוחוכה לכ תאו ולש םיעגרה לכ תא לצני דחאו דחא לכש - רומאכ - םירבדה תדוקנו
וצופי"ד ןפואל דע ,היתווצמו הרות ,רשויו קדצ ץיפהל ידכ ,םתומילשבו םאולימב
.אקווד הצפה לש ןפואבו ,"הצוח"ל םיאב הרותבש "תונייעמ"ה וליפאש ,"הצוח ךיתונייעמ

תא ךישממ הז ירה - "םירשנ יפנכ לע" ,תוזירז ךותמ איה ולא םיניינעב תוקסעתהה רשאכו
ץקה תא בכעמ וניא ה"בקהש ,ונייה ,46"הדימ דגנכ הדימ" ,וז הדימב ה"בקה לש ותגהנה
.שממ ןדיד אלגעב המילשהו תיתימאה הלואגה תא איבמו ,"ןיע ףרהכ" וליפא

,ןילאגנ ןה דימו . . הבושת תושעל לארשי ףוסש הרות החיטבה" :47ם"במרה ןיד-קספכו
יפנכ לע םכתא אשאו" תמגודב - 48"אימש יננע םע ורא" ,שממ דימ ,הכלה יפ-לע "דימ"
.49"הנשיחא"בש "הנשיחא"ד ןפואב - "םירשנ
1444-1437 'מע ,ג ךרכ ,מ"דשת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,מ"דשת'ה ןסינב א"י תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב -
.א,ד (1

.נ"שו [מ"דשת] .ז.ש ןסינ א"י בתכמ םג האר - ןמקל אבהב (2

.ב,ו םש (3

.ךליאו 996 'מע ג"ח ש"וקל הארו .א"ס ד"צתס ח"וא ז"הדא ע"וש (4

.ח"ה ד"פ ה"ר (5

.גי,זט האר (6

.ו,ה ןנחתאו .ב,כ ורתי (7

.תועיקתה ימעטב םהרדובאב אבוה (8

.ד,טל אצת ת"וקל .ב,וכ תינעת האר (9

.טכ,בי אב (10

.א"ער ,אי ה"ר (11

.ד,אי םש ת"הע י"שרפב אבוה .א,ד תוכרב (12

.אנ.אמ ,םש (13

.םש פ"הע י"שרפ .חמ,בל וניזאה פ"הע ירפס .ו ,י"פ םיחספ אתפסות .ה"ה י"פ םיחספ ימלשורי האר (14

.א,דכ הרש-ייח (15

.א,טכק א"ח (16

.טי,חי אריו (17

.ו,ט"נפ ר"ב (18

.דכ,גל לאקזחי (19

.ב"ער,דצ ג"ח (20

.ו"ה ז"פ הצמו ץמח 'לה ם"במר .הנשמב - ב,זטק םיחספ (21

.ז"מפר אינת (22

.ג"ה א"פ ש"ק 'לה (23

.א"ס ז"סס ח"וא ז"הדא (24

.ה,א תישארב (25

.ב"ימ ב"פ תובא (26

.ב"ס ו"נקס םש ז"הדא ע"וש .א"לרס ח"וא ע"ושוט .ג"פס תועד 'לה ם"במר הארו .ו,ג ילשמ (27

.ט ,ד"יפ ר"ב .ד"לפר (28

.םש תישארב ת"הע י"שרפב אבוה .ח ,ג"פ ר"ב (29

.א"פס תודמ האר (30

.ח,הכ המורת (31

.ותלחתל בורק ו"פ הבהאה רעש ח"ר .ב,וכש .ב,הכש .א,אר .א,טס ה"לש (32

.א,לק תבש (33

.םש י"שרפ (34

.אי,זי ךל-ךל (35

.ב"ס ו"סרס ד"וי ,(א"ס) ו"ס א"לשס ח"וא (ז"הדאו) ע"ושוט .ו"ה ב"פ הלימ 'לה ם"במר (36

.ב,ס והיעשי (37

.בכ,י אב (38

.ג ,ב"יפ ר"בדמב (39

.גכ,םש אב (40

.זל,בי ,םש (41

.ד,טי ורתי (42

.פ"הע י"שרפ (43

.חל-זל ,םש אב (44

.נ"שו .ד-ג"ה ד"פ ז"הדאל ת"ת 'לה .ג"ה ג"פ .ג"ה א"פ ת"ת 'לה ם"במר .נ"שו .ב,מ ןישודיק (45

.ב,ט .ב,ח הטוס הארו .א"עס ,צ ןירדהנס .א,בל םירדנ .ב"עס ,הק תבש (46

.ה"ה ז"פ הבושת 'לה (47

.א,חצ ןירדהנס .גי,ז לאינד (48

.םש ןירדהנס .בכ,ס והיעשי (49


ףקותה תילכתב אוה ךשוחה ובש הז עגרב אקווד :בושחל םדא לוכי
שגא זא קרו עגרה רובעיש דע ןיתמא !?לכו לכמ ולטבל ינא ךירצ
...!םילובגו םירצמה תא לטבל

םאולימב ולש תוחוכה לכ תאו ולש םיעגרה לכ תא לצנל דחא לכ לע
ןפואל דע ,היתווצמו הרות ,רשויו קדצ ץיפהל ידכ ,םתומילשבו
"הצוח ךיתונייעמ וצופי"ד

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


תלוזה םגש "!ואנ חישמ" קועצל
קועצל ליחתי


תלוזה לע םג עיפשהל הייוארה ךרדה

,ךכ ידכ דע קועצלו ...!"ואנ חישמ" קועצל וילע [...] תלוזה םע רבדל ךלוהש העשב םג
...!"ואנ חישמ" קועצל ליחתי ומצע תלוזה םגש

ומכ גהנתהל םיכירצ - תלוזה לע לועפל םיצור רשאכ ,ןכתייה :ןועטל והשימ לוכי ,הרואכל
התא ךיאו ךמולש המ :ותוא לואשלו ,"םכילע םולש" ול תתל םיכירצ שארל לכל ..."ןמלטנ'ג"
ינבו ותשא םולשב ןיינעתהל ךכ -רחאו ,"וד וי וד ואה" :אקווד הנידמה תפשבו ,שיגרמ
-רחאו ,הזב אצויכו ,תושעל ןנוכתמ המו השע המ ,ותסנרפ תלהנתמ דציכ ותוא לואשל ,ותיב
תירחא"ל עיגיש דע ,תודהי לש ת"יב-ף"לאמ לחה ,תודהי יניינע תודוא ומע רבדל ליחתהל ךכ
..."חישמ טמוק טא טא" ,"םימיה

ןיינעתמ היהש ט"שעבה תודוא םירופיסה עודיכ ...ט"שעבה תגהנהכ ,אוה ןעוט ,ותגהנה -
היה ךכ רחא קרו ,"םשה ךורב" בישיש ידכ ,'וכו ותסנרפב ,ותיב ינבו ידוהי לכ לש ומולשב
[...] .תודהי יניינע תודוא ומע רבדמ

:ןוכנה אוה ךפיהה - רבד לש ותימאל הנה

קועצל ליחתמ עתפלו ,'וכ ילמרונ םדאכ רבדמו ילמרונ םדאכ שובל - ןיטולחל ילמרונ םדא
תוימינפה תא תלוזה לצא תררועמו תלעופש וז איה איה וזכ הגהנה אקווד ..."ואנ חישמ"
..."!ואנ חישמ" תקעוצ ושפנ םג ,רבד לש ותימאלש ,ובש

,המילשהו תיתימאה הלואגב לארשימ דחאו דחא לכ לש ונוצרו וצפח - ותמשנ תוימינפ דצמ
...ץובו קבא תבכשב איה ףא הסוכמה ,תינוציחה הפילקה תא ריסהל קר םיכירצ ;"ואנ חישמ"
וליפא לכוי אל - סומינה ינוניג לכ םע וילא שגי רשאכ :ןכלו ,תוימינפה תא תולגל ידכ
קעציו וילא שגי רשאכ ןכ-ןיאש-המ ;תינוציחה הפילקה לע הסכמש ץובהו קבאה תא דירוהל
םיקוקז םידוהי ,בשקה=] ..."ן'חישמ ןבאה ןפראד ןדיא ,ןייא ךיז רעה" ,"ואנ חישמ"
!ותמשנ תוימינפ הלגתת ,אלימבו ,תינוציחה הפילקה תא ריסי הז ידי-לע - [חישמל

:םיחולשה דחא לצא היהש השעמו

םיניינעב ןה ,םיעצמא לעבו רתויב חלצומ םדא ,דבכנ ידוהי לש ותיבל חילש סנכנ םעפ
ברקל תנמ לע ,'וכו לכשו המכח יניינעב ,םיינחור םיניינעב םג - ותעד יפלו ,םיימשג
[...] תודהיל ותוא

ירפסמ דחאב הלה ןייע ,ילכש חוכיו לש ומוציעב םתמשנ טהל לכב םיעוקש םתויה ידכ ךות
ויניע תא םירהשכ .חוכיווב ותקדצ תא חיכוהלו תוסנל ידכ ,ולצא םיחנומ ויהש המכחה
םינפה םע דמוע - חילשה - וחיש ןב :ויניע הארמל ןימאה אל - חוכיווב ךישמהל ידכ רפסהמ
...עעונתמו ריקל

.החנמ ללפתהל דמענ - שמשה עקשת טעמ דועש "חילש"ה ןיחבה רשאכו ,בר ןמז הכשמנ םתחיש
שקבל ילבמ ,ילכש חוכיו עצמאב עתפל קיספהל - וז תסמונמ יתלב הגהנה :אלפ הז הארו
איה וז הגהנה אקווד ...ותיבל ונימזהו ויקוסיע לכמ הנפתהש חוכיוול וריבחמ החילס
,דוע אלו ,תודהיל ברקתנ ןמזה ךשמבש דע ,ידוהי ותוא לש ובלב "הכפהמ"ה תלחתהל המרגש
...!םידוהי תואמו תורשע תודהיל בריק ומצעב אוהש אלא
,ג ךרכ ,ה"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ה"משת'ה ,לודגה תבש ,וצ תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 1651-1649 'מע

יבר יצוצינ


לארשי-ינב שאר


טרפה תלואגל ואיביש ןה תובייחמו "תונטק" תוטלחה אקווד
א"יל 'יללכ בתכמ'ב יברה בתוכ ,ללכה תלואגל םג אליממו
החלצהל הצע שקבמה הבישי דימלת דדועמ יברה * ןסינב
-תיב ץוביקב תררוגתמה הנמלאל עייסמ * "רציה תמחלמ"ב
'ןיינמ' תמלשהל גאודו ,ןילופמ הצרא התלעש רחאל ,אפלא
ןסינב א"י ריהבה םויה לגרל * ףסוי-לת ץוביקב הליפתל


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

הז בתכמב .ד"כשת ןסינב א"י לגרל יברה לש יללכ בתכמ ךותמ תוטטיצ המכב םיחתופ ונא
-םויה ייחל םיעגונה "םינטק" םיניינע חינזהל ,םיתיעל תמייקה ,הייטנה תא יברה ללוש
.טרפה לש השעמה ייח לע ללכ העפשה םהל ןיא רשא "םילודג" םיניינע תבוטל ,םוי

אלא ,םיבר "םידיחי" לש הלואג התיה אל םנמא םירצמ תלואגש ךכ לע יברה דמוע הז בתכמב
תובוח תא שיגדמה ,ךופה רסמ המע תאשונ חספה ןברוק תווצמ ,תאז םע ."םע"כ לארשי-ינב לש
ןברקה לע תונמיהל דיחיו טרפ לכ לע ,ולש חספה ןברוק תא איבהל לטומ תיב לכ לע :טרפה
ול ןיא ומצע םדאה םג - תורחא םילימב .ןברוקה תליכא ןמז ךשמ לכב ותרובחל דומצ תויהלו
."תונטק"ל בל םישל וילע אלא תויללכ תוטלחהב קפתסהל

:יברה בתוכ

,ללכה תלעותב רבודמהשכ ףא ,תלעות תאבהל ךרדה יכ ,הרותה ונתוא תדמלמ
- ללכה לא תויהל הכירצ היינפהשכ ףא ירה ,ללכה תלואגב רבודמהשכ וליפאו
גוחבו ותיב ינבבו ומצעב זכרתהל לכ-תישאר בייח דחא לכש תויהל ןכותה בייח
תוטלחהו םייללכ םינוידב אל תוזכרתה - ןאכ םגו .רתויב וילא בורקה
תא םוי-םוי ייחב עצבל ,וצרמו וביל תמושת רקיע תא שידקהל םא-יכ ,תויללכ
דיחיה תלואג תא רבד לש ופוסב איבמ הז אקוודו ,"תונטק"ה תויטרפה תוטלחהה
.ללכה תלואגו

דוחייבו ,תועונתו תוצובק לש ךרד-ירומו יגיהנמל וז הארוה הבושח דחוימב
םה ידמ תופוכת םיתיעל .םהיתוליהקב םיינחור םיגיהנמ תויהל םיכירצה הלאל
םיתיעל וא ,םעפל םעפמ קרו ,"םיבגשנ םיניינע"מו "םלועה תויעב"מ םיבהלתמ
ייח לש "תונטק"ו "תוליגר" תויעבב לפטמש גיהנמ לע םיעמוש ,רתויב תוקוחר
.ותליהק-ינבל תורישי תועגונה ,םוי-םוי

:הינוריאב יברה ףיסומ

ןנוח םאו ,הלוכ תושונאה לא רבדל "ךירצ" אוה ךכ - רתוי לודג גיהנמהש לככ
םא .םיאבה תורודה לא םג רבדמ ומצע תא האור אוה ירה ,חלצומ ןוימד חוכב
םירבדב "םלועה ןופצמ" תא עזעזל ותבוחמ אוה אצומ ,הצילמ ןורשכב ןחינ
םיגיהנמל גיהנמ השענ אוהש ךכ ,תונותעב םידהל םיכוזה ,תובהל יבצוח
.וילע תולעלו ותוקחל םילדתשמו ,ולש תמוסרפב םיאנקתמה םימאונלו

לע רשא תא םיטילחמ גיהנמה םע דחיו ,עמושה "גהנומה" םג ףחסנ תחא אל
תושעל ךיאו ,גהנתהל הללכב תושונאה לע דציכ ,תושעל תונושה תולשממה
תוקבוח תוטלחה" רחאל יכ "וילאמ ןבומ" .םידיתעה תורודה לכ תא םירשואמ
םידלי לש לודגה זוחאה לע םימיא תקעז םיקהלו "תדרל" םוקמ ןיא הלאכ "לבת
גוסב םלילכהל רשפא-יא םינפ םושבש וזכ הרוצב םתוא םיכנחמ "םיגהנומה" רשא
םהו רתוי "םדקתמ ךוניח" םילבקמה םידליה לע אל ףאו ,הדגהבש םכחה ןבה
."רדס"ל ללכ עיפומ וניאש ןבה ללכב

תבקונ הלאש - ?"רדס"ל עיפומ םירוהה "םיגהנומ"ה ןמ דחא לכש םיגיהנמה םיחוטב הכ םאה
'מע 'ךלמ תורגיא - םחנמ-תרות') ד"כשת ןסינב א"י םוימ יללכה ובתכמב יברה עימשה וז
.(חמ-דמ

רורצ תללוכה ,תיחכונה המישרה לש ךילומה טוחה םה ,ובש הארוההו יברה לש הז בתכמ
."םינטק" םיאשונב םייטרפ םישנאל תויוסחייתה

ןיינעה תבוטל העד עיבמ

:ג"כשת לולאב ב"כב ינולפל יברה בתוכ ךכ
רזוגו ןדור יניא ירה יכ ,אל וא תושר ןתאש ,יוטיבל םוקמ הזב ןיאש ןבומ
תבוטל יל הארנה יפכ יתעד ינא עיבמ ,יתוא םילאוששכ ,םא-יכ ,תוריזג
תונעל ינא בייוחמ ,יתוא לאשש ןוויכ רשא ,אוה ןכ הז ןודנב םגו ,ןיינעה
תיתימאה ותבוט והזש . . טלחהב אוה רורב יתעדלש טרפבו ,יל הארנה תא יולג
םלועה ייחל עגונב םג םא יכ אבה םלועה ייחל עגונב קר אלו ,'יש םנב לש
.וטושפכ הזה

רציה תמחלמב החלצהל הצע

וזו .ויתויוטבלתה תא חטש וב בתכמב יברל הנפו תווצמו הרותל ברקתהש הבישי רוחבב השעמ
:(ג"משת ןסינב 'ז) יברה תבושת

.תאצמו תעגי לארשי ללכ ךותב חטבוה - ערה רציה םע המחלמב

.וז המחלמב ןוחצינה םידקהלו הזב לקהל ךיא הבישיהד עיפשמהב ץעייתיו

.ןידכ תורשכ הנייהתש ולש ןיליפתה קודבל ןוכנהמ

.חמשו רשכ חספה גח תכרבב

שיא ןוזחה םש לע דסוממ תומותיב לופיט

."ויחיש ד"בח תדוגא יריעצ תלהנה"ל בוקדוח ברה רגיש (ג"כשת רדאב א"כמ) אבה בתכמה תא
:םמצע דעב םירבדמ בתכמהמ םילועה םירבדה

!הכרבו םולש

,קרב-ינבבש שיא ןוזחה םש-לע תומותיה תיבמ ןאכל ולבקתנש תועידיה יפכ
הריכבה . . תויחאה תומותיה - םינש עבראמ רתוי רבכ הז - ןדסומב תוכנחתמ
םהיחא - ל"נה תועידיה יפל - רשאבו .הרשע-עברא תב הריעצהו הרשע-שמח תב
לע עיפשהל וליחתה ,תיתד-יתלב השא םע ןתחתה . . 'יש . . רמ רוכבה
.יתדה ןדיתע תא חיטבהל ילבמ תורשמ שפחלו דסומה תא בוזעל ל"נה תומותיה
-תעל תדגנתמ הריכבה לבא דסומה בוזעל םתעפשה תחת תדמוע רבכ ןהמ הריעצה
.םינפ-לכ-לע התע

טיבהל ילבמו ,ד"בח-רפכב ןמז ךשמל ךנחתה ל"נה 'יש . . ל"נה תועידיה יפל
.ד"בחל רושיק הזיא שיגרמ ,תעכ ינחורה ובצמ לע

תבוטל תורשפאה לכב לדתשהלו בצמה תא ףכית ררבל הזב םישקבמ ןכל רשא
ובצמל עגונב ל"נה 'יש . . לע םג הבוטל ועיפשת חטב בגאו .ל"נה תומותיה
.'יש ותיב ינב לשו ולש ינחורה

.ערפמל ןח תואושתו ,הזב השענהמ ונועידות חטב

.הלס בוט לכ תכרבב

ףסוי-לתב 'ןיינמ'ל הרזע

ןיינמ תמלשהב עייסל ק"האב ח"וגאצ תלהנה תשקבתמ הב ,יברה תוריכזממ תפסונ תרגיא הנהו
:ץוביקב

ד"בח תדוגא יריעצ תלהנה דובכל

דחאמ ףסוי-לת קשמ םוקמה תודוא א"טילש ר"ומדא ק"כל העידי הלבקתנ. .
:בתוכ םירבדה ךותבו ,אוהה םוקמה יבשותמ

םויו תבשב ,בירעמל ןינמ ונל שי םוי לכבו ,םישנא הנומש ןאכ םיאצמנ ונא"
.ץוביקהמ םישנא השולש וא ינש ףוריצב לבא ,תוליפתה לכל ןינמ ונל שי בוט
םיאב םהו שידק םירמוא םה ץוביקהמ םישנא השולש שי יכ טעמ ונל לק וישכע
."ןיינמל םוי לכב טעמכ

המב וררביו ,םש ורקבי ד"בח תדוגא יריעצמ םיחולש רשא יאדכ ל"נהל םאתהב
.'וכו הרזעל םהל תויהל רשפאש

.שארמ המח הדותו הזב השענהמ ונעידוי חטב

ןויסינה לעבכ םכח ןיא

:ירמגל רחא ןיינעבו

ברה הלגמ (ח"משת .י.נ) ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלוש לע 'לפאק בקעי ןורכז' ,ורפסל החיתפב
'יש יכדרמ ברה םע ץעייתהל א"טילש ר"ומדא ק"כ תארוה" לע גרעברעבליס ןהכה ףסוי-ךלמילא
םהש ,תפצב ד"בח תירקד ד"באר ,יקצירטסיב 'יחיש יול ברהו ,ד"בח רפכד ד"באר ,יזנכשא
."וניבר ךורע-ןחלוש לע םירפס ורביח רבכ

:םירפס ןיינעב דועו

[אנינת הרודהמ=] ת"דהמ [רבד לע=] ד"ע וניינעתיש [תנמ לע=] מ"ע רפסה תצפהב וקסעי"
ףוריצב השדחה "םוי םויה" תרודהמ יכרועל ב"משת תנשב יברה בתכ - "ליגרכ 'וכ ףוריצב
.בולגשו ברהו ןוסגילז ברה - 'וכו םינויצו תומוקמ-יארמ

ונרוד אישנ יברה לש ותנומת (40 'מעב) המסרפתה (50-ה לבוי) "הירא לוק תשרומ" תרבוחב
ךלהמב) תרבוחו רפס ול שיגמ ,אדאממ ברה ,ךיירנרהע רזעילא 'ר ברה ,ןוכמה אישנש תעב
ןסינב 'ימ ,חספה גחל תיטרפ -תיללכ תרגיא םש העיפומ הנומתה דצל .(הקדצל תורטשה תקולח
."'יש רזעילא 'הומ 'וכו צ"צב קסוע נ"ונ א"יא ח"הרה ג"הרה"ל הנופ תרגיאה .ח"משת

:יברה ,ראשה-ןיב ,ול בתוכ ךכו

תארקלו ,[ןח תואושתו=] ח"תו לבקתנ "ףסוי רבציו ת"וש" רפסו [ובתכמ=] 'כמ
.[ק"יח-] גחה תכרבבו דובכב . .

ח"תו ,ותעב לבקתנ [ה"ע אקשומ היח תינברה תריטפ לע=] םימוחינה 'כמ
."[ןח תואושתו=]

:ראשה ןיב ,רמאנ ובו יברהמ לבקתנש ףסונ בתכמ ספדנ םש 97 'מעב

.הכרבבו דובכב . . ח"תו לבקתנ ףסוי יזנג תובושתו תולאש רפס

"םרגנש חור-תחנ"

'ר ח"הרה אוה תודיסחלו הרותל םידוהי ברקל ומצעב לחה םימילו יברל וברקתהש םישנאה דחא
.ןופצה זוחמ תוטילקרפ ישנאמ ,הלופעמ גרבמל 'יש יכדרמ

.הרידנ תישיא תיטרפ 'תודיחי'ל הכז א"משת תנשב .יברהמ תוארוה לבקל הכז םינשה ךשמב
-בתכב) יברה בתכש הבושת המסרפתה (17 'מע ט"נשת'ה לולאב 'כ) 'יש ונב תנותחמ 'הרושת'ב
:('יש רנורג בייל הדוהי ברה ריכזמה די
:ןויס ז"כמ גרבמל יכדרמ רובע

רשקב 'וכו תוחבשת םיאלמ [ןובשחו ןידב תע-יבתכמ=] ח"ודב ע"כמ ינועיגה
-תאושתו=] ח"תו (תמדוקה ותרשמ םויס) ודמעמ יוניש [רבד-לע=] ד"ע תוביסמל
.םרגנש [חור-תחנה=] ר"חנה לע [ןח

.צ"הע ריכזא

.תוטילקרפב וירבח ול ושעש םויס תביסמ תובקעב היה הז

ץוביקב ןילופמ הנמלא

תורושמ םילוע הרקמה יטרפ .הבר תויבסנטניאב וב לעפ יברהש ,בלל עגונ ,ישיא רופיס הנהו
:ח"ישת רדאב ח"י םויב ,ק"האב ד"בח-תדוגא-יריעצ תלהנהל חלשנש תוריכזמה בתכמ

המ ןמז ינפלש תחא הנמלא תודוא ונל עדונ ןילקורבב תאצמנה החפשמ ידי לע
החרכומש הממ דואמ תלבוס הנמלאה רשאו ו"ת ק"האל ןילופמ התחפשמ םע התלע
ךכ ידכ דע ,השודקה ונתרות תווצמ לע רובעל איה הסונאש םוקמב דובעל
תוביסמש ,בי-אי ןב וז השאל .ןלציל-אנמחר םירופיכה-םויב דובעל החרכוהש
.התע דע ותוא ולמ אל ןהה תונידמב םתויה

םהיריכמו ,ה"ע וניבא םהרבא לש ותירבל וסינכהל םיננוכתמ םנמא תעכ הנהו
םירודיהה לכב תדכו ןידכ היהי לוכהש הזל םיגאודו דואמ םיששוח ןילקורבב
.(םמלשל םה םינכומ תואצוה וזיאב ךורכ 'יהי םא םגו)

בצמ יטרפ לכ רתא לע ףכית עדוויהל םכתא ונא םישקבמ ל"נה םע םאתהב
הנב ךוניח טרפבו ,ינחורהו ימשגה (הטמל המושר תבותכה) התחפשמו הנמלאה
לוכה היהיש רשפאה לכ תושעל ותוא ןיידע ולמ אל םאבו .םימותיה ויחיש התבו
לכותש רשפאה לככ הל ורזעי אלא אמלעב תועידיב וקפתסי אל יאדוובו .רודיהב
התבו הנב רשאו ,הרותה יפ-לע גהנתהל התדובע םע דחי לכותש םוקמב רדתסהל
.יוארה ךוניח ולבקי

.ערפמל הדותבו ,םיכחמ ונא םהלש הנעמל

בוקדח .א.מ.ח ברה ,הכרבבו דובכב

םיובכאה הנח :התבותכ

עובלג ,אפלא תיב

"תוסרוקיפאב ןוזינ"

:ונינפל אוה הנהו (ח"ישת ןסינב 'ד םוימ תוריכזמה בתכמ) ךשמה שי הזה הרקמב לופיטל

...ד"בח תדוגא יריעצ תלהנה דובכל

ץובקב תאצמנה 'יחת [?םיובכאה=] ןאמכאה תרמ השאה רבד-לע ונבתכמל ךשמהב
אלש הז דבל רשא ,םש ררושה ארונה בצממ תועידי דוע ונלביק התע הז ,עובלגב
לעש רשכ ךוניחמ ירמגל ךפיה אוה םש לבקמש ךוניחה הנה ,ןיידע ןבה ולמ
.ןלציל-אנמחר ,תוסרוקיפאב אוה ןוזינ םש אצמנש עגר לכו ,שדוקה תרהט

הזב אנ וניינעתיש הזב םזרזלו םעפה דוע םררועל ןוכנל ונא םיאצומ הזל
חטבו .ל"נה החפשמה תא ליצהל תולדתשה ינימ לכב לדתשהלו דימו ףכית
.שארמ ח"תו .הזב השענהמ ונועידוי

חמשו רשכ חספה גח תכרבבו דובכב

ריכזמ טניווק .א

תועידיה לע ןח-תואושת

:(י"חשת ןסינב ז"כ) תוריכזמה תבותכת ךשמההמ הלוע ךכ .רצונ םנמא ריעצה םע רשקה

. . ד"בח-תדוגא-יריעצ תלהנה דובכל

!הכרבו םולש

.ןסינ א"י ,'דמ םבתכמ תלבק הזב םירשאמ

יפכ ביבא לתב רקבל תננוכתמ ונל עדונש יפכ - םיובכוה 'בגה רבד-לע
.םיאתמה רחא םוקמב וא םש ראשיל הצרתתש לדתשהל םררועל רתומלו םתנמזה

םוקמב התורדתסהמ תרשבמה דיתעלש לע דוחיבו רבעלש תועידיה לע ח"תו
.תוינחורבו תוימשגב םיאתמש ןפואבו

ריכזמ טניווק .א

"םיברד הצרפ"ל ששחמ תוריהז

ונניא בתכמה ןכותמ .אשונ ותואב (ח"ישת ןוויסב ט"כמ) תוריכזמהמ ףסונ בתכמ בושו
התלעוה םאה) וזכ התייהש םיניבמ קר ,קרפה לע הדמעש תוטבלתהה תא קייודמב םיעדוי
:(?ד"בח-רפכב ילוא הנכשל תורשפאה

ויחי םהילע 'ה ,ביבא לתב רשא ד"בח תדוגא יריעצ תלהנה דובכל

!הכרבו םולש

:וילע הנעמבו ,ןוויס ד"כ םוימ םבתכמ תלבק םירשאמ

םיכירצ ןכל רשא ,תחרכומ םגו איה הלענ ןיינע דיחיה תלצהש יפ-לע-ףא
םיברה תלעות דחיב תושגפנ םא ,הז לכ תורמל לבא ,ירשפאה לככ הזב לדתשהל
,םדוק םיברד תלעות ומצעמ ןבומ ירה ,ןהמ תחא רכבל םיכירצו ,דיחיה תלעותו
.הזב קפסה םג הז ,םיברד הצרפ ששח הזב שי רשאכ טרפבו

ולדתשי חטב הזלו ,דיחיה תבוטל לדתשהל הבוח םגו הווצמ ,ליעל רומאכ לבא
.תאצמו זא תעגי םאב רשא ונא םיחטבומ רבכו התוא רדסל ךיא ינש ןפוא אוצמל
קזחה םכסהה הלצא וליפא תיארנ הניאשכ טרפבו - תעכ ינחורה הבצמב לבא
הצרפ לש תוששחל סנכיהל ארבסה ירמגל תללשומש ןבומ ,בוטל רומג יונשל
.הזב קפסה םג הומתו ,םיברד

ריכזמ טניווק .א

ופימ הרזע תשקבו הלאש

םג ומכ ,יברה דצמ תילכלכ הכימתל וכז ד"בחל הקיז לכ םהל ןיאש םיבר הרות תודסומ
טבש שדוחמ יברה תוריכזמ לש ימינפ ריכזתמ עטק הנה .םינוש םיאשונב דודיעו ץועייל
:ב"ישת
ת"ת ודסי םש רגש ופי-אנחס תנוכשב רשא עידומה ב"וש . . 'רמ בתכמ לבקתנ"
םילאוש ,הרזע תשקב דבלו ,םירענ םישימחכ םש םידמול תעכו [הרות דומלת=]
.ת"תה םש וארקי ךיא [ןכ םג=] כ"ג

אפורל הדות בתכמ

םיימעפו תובר תועש ךשמנ חותינה .(ע"ל) בל חותינ רובעל ש"נאמ דחא קקזנ ז"ישת תנשב
.חותינב ךישמהל םעט ןיא יכ העדב ויה םיאפורה בורש דע ,לועפלמ בלה קספ וכלהמב

ותוא ףחודה ןוילע חוכב שחש ןעט אוהו ,טועימ תעדב היה ,ומש ןוסלדנמ ר"ד ,דחא אפור
.לצינ ידוהיהו שקעתה אפורה .ךישמהל

בתכ ליבקמבו אפורל ףלאמו ךורא הדות בתכמ יברה רגיש ,יברל ךכ לע חווידשכ ,ךכ-רחא
:(ז"ישת'ה ינש רדאב 'א) דיסחל

בתכמה ול רוסמי םא ןעשא ותניב לאו ,'יש ןוסלדנמ .רדל יבתכמ הפ רגסומ
ראודה ידי-לע בתכמה חלשי וא ,רואיב ףיסוהל תונמדזה ול היהת זאש ,ומצעב
ותואירב בצמ רשא תובוט תורושבל הכרבב .בתכמהמ ול דיגי ר"דהש דע הכחיו
.בוטו ךלוה
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


ערוצמ תשרפ שדוק-תבש
ןסינב 'י ,לודגה תבש

,ןסינב ד"ויב] 'םהירוכבב םירצמ הכמל' . . לודג סנ וב השענש יפל - לודגה תבש
'לודגה תבש' והוארקו חספה ינפלש תבשב תורודל ןורכיזל הז סנ ועבקו .[הנשה ותועיבקכ
."םיסינהו הלואגה תלחתה" וב התיהש ינפמ

ליל'ל םידליה תנכה ,חספה תוכלה דומיל ומכ חספל הנכהה :היניינע לכו וז תבשב החמשה
'וכו םיטיח תועמ תניתנל הנכהה ןכו ,רדסה יניינע ראשו תוישוקה עברא תא ועדייש ,'רדסה
.תולדג לש ןפואב לארשימ תחאו דחא לכ לצא תויהל םיכירצ -

. . חספ ברע וניא םא וינפלש תבשב חספ תוכלה שרוד םכחהש םינורחאה תורודב וגהנ"
."וישכע ןיגהונש ומכ אלו ,ןושעי רשא השעמה םהל דמלל . . רקיעהו

.(עובשה תשרפ תרטפה - ז קרפ ב-םיכלמ) . . םישנא העבראו" :הרטפה

יברה ."וניתונווע לכ לע רפכל" דע "ונייה םידבע"מ ,הדגהה תא םירמוא החנמ תליפת רחא
.ומוקמ לע הבישיב ,רוביצה םע הרמואל גהנ

.הנבל שודיק תרימא ."שודק התאו" ,"םעונ יהיו" םירמוא ןיא - שדוק-תבש יאצומ

ןושאר םוי
ןסינב א"י ריהבה םויה

י"שת תנשמ) ד"בח יאישנל יעיבש רוד ,ב"סרת תנשב ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תא תדלוה םוי
.(א"ישת טבש ד"וימ תומילשב תואישנה תלבק .ךליאו

רמוא ,יברה לש םיליהתה קרפ תרימא רחא .ט"צ רומזמ רמול םיליחתמ םויה .תודעוותה םוי
.ויתונש רפסמל םיאתמה רומזמה תא דחא לכ

ישילש םוי
ןסינב ג"י

םויב) ד"בח יאישנל ישילש רוד ,ע"נ 'קדצ חמצ'ה ר"ומדא ק"כ לש אלוליה-תוקלתסהה םוי
דובכ ותחונמו ,ו"כרת תנשב קלתסנ .(יולגב תואישנה תלבק - ח"פקת ןוויסב 'ג
.ע"נ ש"רהמ ר"ומדא ק"כ ,ריעצה ונב לש תואישנה תלחתה םוי .שטיוואבוילב

-לע) הנשמ יקרפ דומלל (א :ידכ ,וז 'ןוצר תע' ולצני ,ףטו םישנ םישנא ,תחאו דחא לכ
לעב לש ותרות דומילב ףיסוהל (ב .שודקה ומש לש (תחא תואב ליחתמה ,דחא קרפ םינפ-לכ
ךיישה ןיינעל - בוט המו ,הקדצ תניתנב ףיסוהל (ד .הליפתה תדובעב ףיסוהל (ג .אלוליהה
וניתובר תדובעבו ,ותדובעב םיקסועה תודסומל וא אלוליהה לעב לש תדחוימה ותדובעל
תוטלחה םיפסאנה םהילע ולבקי הב ,החמש לש תודעוותה םייקל (ה .ומוקמ-יאלממ וניאישנ
.תווצמו הרות יניינעב תובוט

דגנכ איהש ,"הרונמה תא השע ןכ" דע "חבזמה תכונח תאז" תשרפ תא םירמוא םויה :אישנ
.יול טבש

יעיבר םוי
חספ ברע ,ןסינב ד"י

-רחאל תוחדל יאדכ ןיא :חספ-ברעב ותדלוה םויש ,ןבה תרופסת ןמז תודוא :הווצמ-תרופסת
.חספ-ברע םויב וא ד"יל רואב תרופסתה תושעל םא יכ ,ןמז

:ןסינב ד"יל רוא ,ברעב ישילש ,ץמח תקידב

זכרל שי ןכ -ומכ .םקדובל ךירצש םירדחה לכ תא בטיה תוקנל ךירצ הקידבה ינפל :תונכה
.'וכו םידלימ רמתשמה םוקמב ,רקובב תרחמלו ברעב הליכאל דעוימה ץמחה לכ תא

ןהמ תחא לכ ,השק ץמח לש תוכיתח רשע תיבב םינוש תומוקמב םיחינמ ןכ ינפל רצק ןמז
םינפ-לכ-לע ויהיש ןוכנ) בטיה ףרשנ וניאש ,ףסכ ריינב אל ךא ,ריינב הפוטעו תיזכמ תוחפ
דחא דבא םאו ,ץמחה תא וחינה ןכיה המישר וכרעי םידליה] .(תיזכ - דחיב םיתיתפה לכ
.[םכח תלאש ושעי - םיתיתפה

דימתו ,(7:37 העשב - ץראה זכרמב) םיבכוכה תאצ ירחא דימ - רשע-העבראל רוא :הנמז
.תיברע תליפת רחאל

םיכירצ ,יארקאב וליפא ,ץמח םכותל סינכה אמש קפתסהלו שוחל שיש תומוקמה לכ :המוקמ
.הקידב

הנטק תיקשב אצומש ץמחה תא חינמ קדובה .ףוע תצונ ידי-לעו הוועש לש רנ רואל :הנפוא
לכה ףטוע ,הרועק ץע ףכ ךותב רתונש רנהו הצונה ,תיקשה תא חינמ הקידבה רמגב .ריינ לש
וקדהמ ,םימעפ המכ ריינה ביבס טוח ךרוכ ,(הפיטעל ץוחמ תראשנש ףכה תידי דבלמ) ריינב
.ורשוקו

ללכ רבדל אלש ןוכנו .הקידבה יניינעמ וליפא ,ללכ רבדל ןיא הקידבה תליחתל הכרבה ןיב
.הקידבה ןמז לכ הקידבה יניינעמ אלש

וחישי אלו ,ומוקמב שיא וקדביש הכרבה עומשל ולצא ותיב ינבמ דימעיו" :ןקזה ונבר בתכ
ןכתייש יברה בתוכו ,"הכרבה ועמשש םוקמל ךומסה רדחב הליחת קודבל ורהזייו ,םייתניב
-לעב םגש ןוויכו ,ץמחה תקידבב (םירבגה) ותיב-ינב תא םג תוכזל הווצמש ,איה ותנווכש
."וחולשבמ רתוי וב הווצמ" ןידל הריתס הזב ןיא - תצק קודבי ומצעב תיבה

.ןמקלדכ ,רקובב תרחמל םיפרושו ,ל"נכ םירמוש הקידבב אצמנה ץמחה תא

.(ןושארה) "ארימח לכ" תרימאב ,ונאצמ אלש ץמחה תא םילטבמ הקידבה רחא

הליחתכל] .ץמחה תריכמל חוכ-הפוימ ונייהד ,'השרומ'ל ברה תא תושעל םיגהונ :ץמח תריכמ
,םהב אצמנ ץמחהש תומוקמה טוריפ תא ןכו ברה םש תא םיספטב ףיסוהל שי ,בתכב תאז םישוע
ןתינ הרירב-ןיאב .ףקות רתיל ,'רדוס -ןיינק' ףוריצב תאז םישוע ,רשפא םא .המיתחה ינפל
,'ןלבק ברע' ףוריצב ברל ץמחה תא םירכומ ר"ומדאה תיבב .[ןופלטב םג ברה חוכ תא תופייל
'ןלבק ברע' םע ,םיפסונ םיניינקבו רטשב יוגל ץמחה תא רכומ ברה .יוגל ורכומ אוהו
תרגסמב ףתתשמש ימל ףא ןכתיי ,רחא ידוהיל הכלהכ ולש ץמחה תא רכומ ומצע ןלבק ברעה]
םיקדקדמ ןיא ןורחאה ןמזב .[ולש תא רוכמל רחא בר לש וחוכ תא הפיימ וא ,תאזה הריכמה
.ץמח תריכמב חתפמה תריסמב

ךירצ ןיאו ,('ןיעב' ץמח םהילע רתונ אמש) ץמחה ילכ תא םגו ,רומג ץמח םג םירכומ
.חספה רחאל םליבטהל

אלא ,יוגל םרכומל םולשו-סח ונגהנמ ןיא ,יברהמ לבקתנש ץמח ששחב הקשמ וא לכאמ
.[ונמז ינפל ןידכ םרעבל - הרירב-ןיאבו] ונמצעב םלכואל םילדתשמ

תסורחב םיסנכנה םינימה לכמ לוכאל אלש ונגהנמו .הצמ לוכאל ןידה ןמ רוסא :תירחש
.ךרוכ רחא דע רורמו

[רוכב היה אלש ףא] תכסמ םויס ךרוע .חספ ברעב םוק םיכשמ היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
היה ,ץמחה רועיב רחאל דעו .תירחש ללפתמ .(הליפתה ינפל) תירחשד ןיליפת תחנה רחאל
תייפאל הנכהה התיה םויה תוצחב .ץמחה ילכ תנמטהו ץמחה ילכאמ קוליסל תוארוה ןתמב קוסע
רדס תא דמול היה יצחו העש וא העש ךשמב .תמדקומ העשב החנמ ללפתמ היה .'הווצמ תצמ'
ומצע רגוח היה ןכו ,גחה ידגבב שובלו גחה עבוכב שובח אוהשכ ותוא רמוא היה .חספ-ןברק
.תובוהצ םינפב ורמואו ,םורדל וינפו דמוע .טנבאב

.'הדותל רומזמ' םירמוא ןיא ,חספה גח ףוס דעו םויהמ .ללפתהל םימיכשמ :הליפת

טשפתנו .םייולו םינהוכ וליפאו ,םינעתמ ,םאמ ןיבו באמ ןיב ,םירוכבה :תורוכב תינעת
אליממו ,(הווצמ תדועס) תכסמ םויסב חספ ברעב םירוכבה םיפתתשמ תונעתהל םוקמבש ,גהנמה
.ימלשורי דומלתמ םג תכסמ םייסל םילוכי .תינעתה עקפנ

ספדנכ 'לודגה שידק' אלו ןנברד שידק םויסה רחא רמול גהנ ה"ע קורב לואש ברה ח"הרה
.(ונלש חסונה יפכ רמול ךירצ םש ספדנה 'וכו 'אנ ברעה' חסונ תא םג ,בגאו) ס"שב

ץמחה תא רוכמל ןכו) ופרושל שיו ,10:27 העשה דע ץמח לוכאל רתומ ץראה זכרמב *
ךירצ רוביצה ךא ,רכומה ברל עגונב איה וז העש) 11:32 העשה ינפל (יוגל ,םיריאשמש
.(!הריכמה תא ורחאי לבל ,דעומ דועבמ ברה לא עיגהלו םידקהל

אלא ,והשמ וב םיפוא וא םילשבמש רונתב ותוא םיפרוש ןיא .תישימח העשב - ץמחה תפירש
.רועיב תווצמ וב םייקל ,'תיזכ' ףורשל ןוכנו .תדרפנ הרודמ ורובע םישוע

לש ולאב טרפבו ,םידגבה יסיכב אצמיהל לולעה ץמחה תא רענל חוכשל ןיא רועיבה םע
.(ןכ-ינפל םש וקדבו וקינ אל םא) תינוכמה ךותב אצמיהל לולעה ץמחה יבגל ןכ .םידליה

.ונאצמ אלשו ונאצמש ,ץמחה לכ תא םילטבמ ובו ,(ינשה) "ארימח לכ" םירמוא הפירשה רחאל

לוטיל רתומ ,חכש םאו) םויה תוצח ינפל רפתסהלו םיינרופיצ לוטיל שי :גחל תונכה
.(יוג ידי-לע קר רתומ רפתסהל לבא ,ךכ-רחא וינרופיצ

חכונ ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ היה תוצח רחא חספ ברע הרומשה תייפאב - הווצמ תוצמ
.המודכו הייפא ,השילהל עגונהב תורוהל - קרפ עצמאב םג - קיספמ היהו ,ללה ןכ-םג רמואו
.חספ ברעב ולש הווצמ-תוצמה תייפאב חכנ אל יברה

אוהשכ ,החנמ ירחא חספה גח ברעב הרומש הצמ קלחל (ללכב דעו ז"לשת תנש דע) גהנ יברה
.טנבא תריגחבו בוט-םויו תבש לש ישמ דגבב שובל

.'חספ ןברק רדס' תא םיארוק ,העיקשה םדוק ,החנמ רחא

רדסל תונכה

שי התואש 'הרעק'ה אלל ,המודכו םילכהו ןחלושה רודיס ונייה) םוי דועבמ ונחלוש ךורעי *
.(שודיקה םדוק ,הלילב קר רדסל

.הייפאמב ושירפה םרט םא ,תוצמה ןמ הלח שירפהל םוי דועבמ גואדל שי *

.הרעקב תלשובמ חיני - האלצ אל .םוי דועבמ עורזה תא תולצל שי *

.ברעב םג תאז תושעל רשפא ."ךרוכ" ליבשב טרפבו ,הסחה ילע תא בגנל חוכשל ןיא *

."ונייחהש"ו "בוט-םוי לש רנ קילדהל" תוכרבמ םישנה - רנה תקלדה


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il