- ש - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה ןסינב ד"י * חספה גח ברע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול יבר יצוצינ תוכלמ רבד


ןאכ שקה םימדוק תונוילגלתוכלמ רבד


תולגהמ םיאצוי "הזה הלילה"


-ינב ןיב תוגרד יקוליח שי ("תולילה לכב") הלוכ הנשה לכ
לוכה םילעתמ ("הזה הלילה") רדסה -לילב לבא ,לארשי
הליחתמ") םדוק עגר םא םג * אטחל תוכייש הב ןיאש הגרדל
לוכי תעכ הנה ,ו"ח הרז-הדובעל ךייש היה ("וניתובא ויה
* ("םוקמה ונברק וישכע") תוהמל תוהממ תונתשהל אוה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ


,דוקרלו ןגנל םירוחבה וכישמה 'קה ורדחל סנכנו רדסה תכירע םייס ר"ומדא ק"כש ירחאל]
ןמז ךשמ ירחאלו ,תאש רתיב ודקריו ונגניש הרוהו 'קה ורדח תלד ר"ומדא ק"כ חתפ עתפלו
ךכ-רחאו .ןגנל הוויצו ,ומוקמב בשי ,"חספ לש הדגה" םע שרדמה-תיבל סנכנו ורדחמ אצי
.[ןמקלדכ ,הדגהה יניינעב רבדל ליחתה

:"ןיבוסמ ונלוכ הזה הלילה ןיבוסמ ןיבו ןיבשוי ןיב ןילכוא ונא תולילה לכבש"

הלילה"ד שוריפהו ,2תוליצאה םלוע לע יאק "ןיבוסמ"ש 1החישהב ראבמ ר"ומדא ח"ומ ק"כ
הלילב םג ץראל-ץוחבו ,ןושארה הלילב לארשי-ץראב) רדסה לילבש ,אוה ,"ןיבוסמ ונלוכ הזה
.("ןיבוסמ") תוליצאה םלוע תגרדמב םה ("ונלוכ") לארשי-ינב לכ (ינשה

םיכירצש טרפב תודיסחה תרותו הרותה יניינע לככ - םדאה תדובעב הז ןיינע ראבל שיו
:השעמו רוביד ,הבשחמב ,לעופב הדובעב אובל

ע"יב תומלוע יבגל תוליצאה םלוע תלעמב 3שדוקה-תרגיאב ןקזה וניבר לש ורואיבב
ןכ-ןיאש-המ ,4"דח יהומרגו והיא ,דח יהויחו והיא" תוליצאבש , [היישע,הריצי-האירב=]
רכז=] נ"וזד גוויזמ ואציש םדאה תמשנ ןכו" :תומשנל עגונב םג ראבמ - ע"יב תומלועב
ןיעמ ןה אלא ,ומצע ינפב דרפנ רבדו שי ללכב ןניא ע"יבל ודריש םדוק תוליצאד [הבקנו
ודריש רחאל םג ףא"ש ,ףיסומו ,"תוליצאד תוריפס 'יד םילכה ןיעכו . . תוקולא תניחב
ןתוהמ הנתשנ אלש רשפא םינושארה םיקידצל הזה םלועל תוליצאד [המשנ ,חור ,שפנ=] נ"רנה
ןבומ הזמש - "ואטחי םרטב אוטחל וצרשכ תוקלתסמ ויה ןכלו ,תוקולאמ דרפנ רבד תויהל
.אטחל תוכיישה תלילש איה םדאה תדובעב תוליצאה םלוע תגרדמש

ונלוכ הזה הלילה ,ןיבוסמ ןיבו (ע"יב) ןיבשוי ןיב . . תולילה לכב"ד שוריפה והזו
לארשי-ינב ןיב תוגרד יקוליח שי (תולילה לכב) הלוכ הנשה לכבש - (תוליצא) "ןיבוסמ
םייחב הריחבהב םבצמו םדמעמ ךרע-יפל ("ןיבוסמ ןיבו ןיבשוי ןיב") אטחל םתוכייש ןפואב
תרחבו 'וג ערה תאו תוומה תאו בוטה תאו םייחה תא םויה ךינפל יתתנ האר" ,5בותכש ומכ)
("הזה הלילה") חספה לילב ןכ-ןיאש-המ ,ובצמו ודמעמ הישפנב שיניא עדיש יפכ ,("םייחב
םלוע תגרד יהוזש ,אטחל ללכ םיכייש םניאש תילענ אגרדב ("ונלוכ") לארשי-ינב לכ םיאצמנ
.("ןיבוסמ") תוליצאה

:"הזה הלילה"ד יוליעה לדוג דצמ - רבדה םעטו

ףרש אלו ינא 'וכ ךאלמ אלו ינא" ,"'ה ינא 'וג הזה הלילב םירצמ ץראב יתרבעו" 6ביתכ
,ךאלמ - תוגרדה 'דש 7תודיסח ישורדב ראובמו ,"רחא אלו אוה ינא חילשה אלו ינא 'וכ
,ונייה ,(תוליצא דע היישעמ ,הלעמל הטמלמ) ע"יבא תומלוע 'ד דגנכ םה רחאו חילש ,ףרש
מ אוה "הזה הלילב"ש יוליגה ,יכ ,תוליצאה םלוע תגרדמ םג ללוש "רחא אלו אוה ינא"ש
.תוליצאה םלועמ םג הלעמלש אוה -ךורב ףוס-ןיא תוהמו תומצע

לארשי -ינב ויה םירצמב ,יכ - אקווד ךרבתי ותומצעו ותוהמ יוליג תויהל ךרצוהש םעטהו
יכ) לארשי-ינב לצא תויהל הלוכיש הלודג יכה הדיריה יהוזש ,8האמוט ירעש ט"מב םיעוקש
קיפסמ אל םשמ םאיצוהל ידכו ,(9לארשי -ינב לצא תכייש הניא האמוטד ן"ונה רעשל הדיריה
דרוי היה םא :הברדאו הזמ הריתיו ,רחאו חילש ,ףרש ,ךאלמ - ע"יבא תומלוע 'דד יוליגה
,("לת א ןראוועג טלאוו ןיילא ייז ןופ") 10הפילקה ךות עקשנ םולשו-סח היה 'וכ ךאלמ
םלועמ םג הלעמלש ("רחא אלו אוה ינא") ךרבתי ותומצעו ותוהמד יוליגה היהיש חרכהב אלא
.םירצמ תאמוטד הלודג יכה הדיריהמ ולעתנו ואצי אקווד ודי-לעש ,תוליצאה

יוליג דצמש - "ןיבוסמ ונלוכ הזה הלילה"ד בצמו דמעמה הנשו הנש לכב םג השענ הז חוכבו
ןיינעל תוכייש ןיא הבש ,תוליצאה םלוע תגרדל לארשי-ינב לכ םילעתמ הזה הלילבש תומצעה
לש םבצמו םדמעממ רמוחו-לקו ןכש-לכמב ,"תולילה לכב" םבצמו םדמעמ לע טבה ילבמ) אטח לש
.(םירצמ ץראב הדיריה תילכתב לארשי-ינב

אינע אמחל אה"ד המדקהה ירחאל אב "ןיבוסמ ונלוכ הזה הלילה"ד יוליעהש ,ףיסוהל שיו
:"םירצמד אעראב אנתהבא ולכא יד

והזו .הגשהו הנבהד גונעתהו םעטה הב ןיאש ,לוע-תלבקד הדובעה לע הרומ "אינע אמחל"
םירצמב םתויהב לארשי-ינב תדובעש ,"םירצמד אעראב אנתהבא ולכא יד אינע אמחל אה" ןיינע
וכז אקווד הז ידי -לעו .לוע-תלבק לש ןפואב התיה (הגשהו הנבהל םיכייש ויה אלש)
11אקווד לוע תלבק ידי-לע אוה תומצעה יוליגו תכשמה יכ ,"הזה הלילב" הלענ יכה יוליגהל
.

תומצעה יוליג לע זמורש - "ןירוח ינב האבה הנשל" אקסיפה םויס םג אב הזל ךשמהבו
.אובל-דיתעל (לוע-תלבקד הדובעה ידי-לעש)

ונלוכ"ד בצמו דמעמהש - "ןיבוסמ ונלוכ הזה הלילה"ל "אינע אמחל אה" תמדקה ןכות והזו
הז ידי-לעו ,לוע -תלבקד הדובעה ידי-לע השענ "הזה הלילב" תומצעה יוליג ללגב "ןיבוסמ
.אובל-דיתעלד תומצעה יוליגל םג םיכוז

:12"ותדובעל םוקמה ונברק וישכעו וניתובא ויה הרז-הדובע ידבוע הליחתמ"

ויה הרז-הדובע ידבוע הליחתמ" ,13"תונגב ליחתמ") תונגב םירפסמש םעטה ןיבהל ךירצ
?"בותכה רביד אל האמט המהב תונגב" וליפאש 14ללכה ךפיה - ("וניתובא

הלילב" םדאה תדובעל עגונ ("'וכ הרז-הדובע ידבוע הליחתמ") תונגב רופיסהש רמול שיו
:"הזה

אוה" ,"הלק הריבעב וליפא" ,"ךרבתי ונוצר לע רבועה םדאה"ש 15אינתב ראבמ ןקזה וניבר
אוהו םירחא םיהולאו הרז -הדובע תארקנה הפילקו ארחא-ארטסהמ דאמ הברה תוחפו עורג
הנממ רתוי ותודחאב רפוכ וליאכו הנממ רתוי ה"בקה לש ותודחאו ודוחימ דוריפה תילכתב
."ו"ח

אלא ,תורתומ יניינעב לשכנש יעבימ אלש ,ובצמו ודמעמ הישפנב שיניא עדיש ןוויכו
-הדובע לש ןיינע והזש ,(דיזמב וליפא וא גגושב) םירוסא םירבדב םג לשכיהל לוכי םימעפל
.'וכ וחורב לופיל לולע - ל"נכ ,הרז

םגש - "ותדובעל םוקמה ונברק וישכעו 'וכ הרז-הדובע ידבוע הליחתמ" :ול םירמוא הז לעו
אתעשב ,ירה ,תוקדב "הרז -הדובע ידבוע"ד בצמו דמעמב היה ("הליחתמ") הז ינפלש עגרב םא
וישכע" ,16(רומג קידצל רומג עשרמ) הצקה לא הצקה ןמ ךפהתהל לוכי אדח אעגרבו אדח
."ותדובעל םוקמה ונברק (הז עגרב)

:"הזה הלילב" רתויב שגדומו

-הדובע ידבוע"ד בצמו דמעמל דע התיה םירצמ ץראב םתויהב לארשי-ינבד הדיריה תילכת
,ןכ-יפ-לע-ףאו ,"הרז -הדובע ידבוע וללהו הרז-הדובע ידבוע וללה" 17ל"זראמכ ,"הרז
םוקמה ונברק"ד תומילשה תילכת ,(ג-ב"ס ל"נכ) תומצעה יוליג םלצא היה "הזה הלילב"
."'וכ

-הדובע לש בצמו דמעמ ולצא היה ("הליחתמ") הז ינפל םא םגש - הנשו הנש לכב הז ןיעמו
ול חטבומ ,"הזה הלילה" אובב ,ירה ,םינפ-לכ-לע תוקדב ("הרז-הדובע ידבוע הליחתמ") הרז
לע ןוחטיבד הלעמה 18החישהב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ראבמש יפכ ,הווקתמ רתוי אוהש ןוחטיב]
וישכע"ש [ןכ היהי יאדוובש חוטבש תאז דוע אלא ,ןכ היהיש הוקמש דבלב וז אלש ,הווקת
טימ") אדח אתעשב תונתשהל לוכי "הזה הלילב" תומצעה יוליג דצמש ,"ותדובעל םוקמה ונברק
.תוהמל תוהממ (19"רעק ןייא

:"ונייד 'וכ םירצממ ונאיצוה וליא"

לכש ןבומ הזמו .ונייד 21ו"ט (ד"י)ה תרימאב םיקיספמ ןיאש 20רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כ
.דחא ןיינע םהש דעו ,הזל הז םיכייש "ונייד"ב םירומאה םיניינעה יטרפ

:םדאה תדובעב הזב רואיבה רמול שיו

דחאו דחא לכ לש תיטרפה ותדובעב םג םנשי "ונייד"בש םיניינעה יטרפ לכש - המדקהבו
,"םירצממ ונאיצוה" ,ןושארה ןיינעהמ - (לארשי תוללכב םיניינעה תוטשפ לע ףסונ) לארשימ
.םייתניבש םיניינעה ראשו ,"הריחבה תיב תא ונל הנב" ,ןורחאה ןיינעהל דעו

,"םירצמ"ב אצמנש - םדאה תדובעב הנותחת יכה אגרדה לע יאק "םירצממ ונאיצוה וליא"
.םשמ ואיצוהל םיכירצו ,הז-תמועלד םירצמ םג (22השודקד םירצמ לע ףסונ) ללוכש

שדקמה -תיב ןיינב - םדאה תדובעב הנוילע יכה אגרדה לע יאק "הריחבה תיב . . הנב"ו
דחא לכ ךותב ,םכותב אלא רמאנ אל וכותב" ,"םכותב יתנכשו" 23בותכש ומכ ,ובש יטרפה
לע יאקש ,(26ינגל יתאב ה"דב ראובמכ) שדקמבש 25"הניכש רקיע"ד יוליגהל דעו ,24"דחאו
.27אוה-ךורב ףוס-ןיא תוהמו תומצע

"ונייד"ד םיניינעה יטרפ לכ םהש - תוגרדמ המכו המכד "תולשלתשה רדס" ונשי םהיניבו
."הריחבה תיב . . הנב"ל "םירצממ ונאיצוה" ןיבש

,הריחבה -תיב ןיינב דע םירצמ תאיצימ תוגרדמ המכו המכ לש שרפההו ךרעה קוחיר תורמלו
םירצמ תאיציבש - םהיניב םיקיספמ ןיא ןכלש ,דחא ןיינע םהש דעו הזל הז םה םיכייש
.הריחבה-תיב ןיינבל רבכ םיכייש

:הזב הרבסההו

,שממ לעופב ,תוינוציחבו יולגב קר הז ירה ,ל"חר האמוט ירעש ט"מב עוקש ידוהישכ םג
תוימינפ לבא ,דבלב ןוצרה תוינוציח - ןוצרל דעו ,לכשו תודימ ,הבשחמו רוביד ,השעמב
תוימינפ אוה ץפחו ,ןוצרה תוינוציח אוה ןוצרש 28עודיכ) ןוצרמ הלעמלש ץפח ,ונוצר
.השודקב אוה ,(ןוצרה

ראבמ רבדה םעטו ,29"ינא הצור רמאיש דע ותוא ןיפוכ" - הרותד הלגנב םג וניצמש יפכו
,תוריבעה ןמ קחרתהלו תווצמה לכ תושעל אוה הצורו לארשימ תויהל הצור אוה"ש 30ם"במרה
,"ונוצרל" הז ירה ,31"ינא הצור רמאו ורצי ששתש דע הכוהש ןוויכו ,ופקתש אוה ורציו
.32(ץפח) יתימאה ונוצר הלגתמ הייפכה ידי-לעש ,ונייה

אוה ךייש (וצפח) ונוצר תוימינפ דצמ ,ירה ,םירצמב אצמנ ידוהישכ םגש ןבומ הזמו
תוינוציחב םג ץפחה תולגתהב אלא וניא ןורסיחהו ,הריחבה-תיב ןיינבד תילענ יכה אגרדהל
.לעופבו

ונאיצוה וליא" ורמואב) םירצממ תאצל הצורש ןוצרה תוימינפ תולגתה הליחתמשכ ,ןכלו
-ףא) הריחבה תיב ןיינבל (ונוצר תוימינפ דצמש) ותוכייש םג הלגתמ ,("ונייד . . םירצממ
.(לעופב הדובעב הריחבה-תיב ןיינבל דע תוגרדמ המכו המכ רובעל ךירצש יפ-לע

:"םילשוריב האבה הנשל"

תכרב דע) הדגהה לש ןושארה קלחה קר (רקיעב) םיראבמ ויה וניאישנ וניתוברש - המדקהבו
.33הדגהה לש ינשה קלחה (ךכ-לכ) אלו ,(ןוזמה

לש ינשה קלחהו ,םירצמ תלואגל ךייש הדגהה לש ןושארה קלחהש 34עודיכ - רבדה םעטו
םירצמ תלואג יניינעב ןושארה קלחה תא וראיב ,ןכלו ,הדיתעה הלואגל (רקיעב) ךייש הדגהה
ואב אל ןיידעש (ינשה קלחב) הדיתעה הלואגה יניינע ןכ-ןיאש-המ ,לעופב התיה רבכש
.םתוא וראיב אל ,תולגתהב

ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמב םייולת אובל-דיתעלד םייוליגהש עודיה יפ-לע ,לבא
.ריבסהלו ראבל םיכירצ ,התע ונתדובעל םיעגונש הדיתעה הלואגה יניינעש ,ןבומ ,35תולגה

תוטשפ לע ףסונש ,רדסה םתוחו םויסבש "םילשוריב האבה הנשל" אקסיפהל עגונב הז ךרד-לעו
תא תלעופו האיבמה התע ונתדובעל עגונש ןיינע םג הזב שי ,הדיתעה הלואגהל עגונב ןיינעה
.ןמקלדכ ,הלואגה

היהת האבה הנשלש םיכרבתמו םיללפתמש - תוטשפב - "םילשוריב האבה הנשל"ד שוריפה
.םילשוריבזא ויהי רבכ אלימבו ,הדיתעה הלואגה רבכ

"לארשי-ץראב" אלו ,אקווד "םילשוריב (האבה הנשל)" קוידה ןבומ וניא הז יפ-לע ,לבא
םירעה לכב םג אלא ,אקווד םילשוריב לארשי-ינב לכ ויהי אל ונקדצ חישמ תאיבב ירהש)
אלו) "לארשיד אעראב האבה הנשל אכה אתשה" הדגהה תלחתהב םירמואש ומכ ,(לארשי-ץראבש
?("םילשוריב"

ללגב םילשוריב לארשי-ינב לכ ויהי חספבש ינפמ אוה "םילשוריב" קוידהש רמול שי תוטשפב
הלאשה תלאשנ הז יפ-לעש ךכל ףסונ) יכ ,קיפסמ וניא הז ץורית ,לבא .לגרל היילעד בויחה
םתוחו םויסב םג ,(םילשוריב אלו ,"לארשיד אעראב האבה הנשל" ,הדגהה תלחתהבש אקסיפה לע
םהבש םילגר שולשמ וניא םירופיכה-םויש ףא ,"םילשוריב האבה הנשל" םירמוא םירופיכה-םוי
.לגרל היילעד בויחה ונשי

הליפת קר אל אוה "םילשוריב האבה הנשל" אקסיפב רדסה-ליל םתוחו םויסש ,רמול שיו
הזה ןמזב הדובעל םג עגונש ,"הזה הלילה"ד לכה-ךסה םג אלא ,הדיתעה הלואגה לע הכרבו
.אקווד "םילשורי"ד בצמו דמעמה םע הרושקה הדובע - הדיתעה הלואגה תא האיבמש

תא הב ןינילמ ןיא" (א) :םיניינע 'ב (ןדיד-ןודנל תוכיישב) וניצמ "םילשורי" תודוא
.37"םילשוריב ןילאש םוקמה יל רצ וריבחל םדא רמא אל" (ב) ,36"תמה

:םדאה תדובעב םניינעו

ןכלו 38.תויח איה השודק יכ ,השודקה ךפיהד בצמו דמעמ לע הרומ ,תויחה ךפיה ,התימ
ןפואב (תמ) השודקה ךפיה לש ןיינע ןכתיי אל 39םילשוריב ,יכ ,"תמה תא הב ןינילמ ןיא"
.(ןינילמ) תועיבק לש

הדידממ הלעמלש ןפואב השודקה תומילש םג םילשוריב שגדומ ,השודקה ךפיה תלילש לע ףסונו
איה םילשוריש ןוויכ ,"םילשוריב ןילאש םוקמה יל רצ וריבחל םדא רמא אל" - הלבגהו
.40םוקמה תלבגהמ הלעמל

תדובע תוללכד לכה-ךסה אוה םילשוריד ןיינעהב רדסה םתוחו םויסש ןבומ הז יפ-לעו
ןינילמ ןיא") התימו 41אטחד םייוצר-יתלבה םיניינעה לכד תילכתב הלילש - "הזה הלילה"
הלעמלש ןפואב הדיתעה הלואגהל םיאבו תולגהמ םיאצוי הז ידי-לעש ,("םילשוריב תמה תא הב
.("םילשוריב ןילאש םוקמה יל רצ וריבחל םדא רמא אל") םוקמו ןמזד תולבגהמ
ינש ךרכ ב"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות - 'הגומ יתלב - ב"ישת'ה חספה גחד 'א ליל תחישמ)
(118-111 'מע

ג"ח םיסרטנוק מ"הסב ספדנ) ב"ישת חספה גח סרטנוקב ל"י .ב"ס (םינש רשע ינפל) ב"שת פ"החד 'א לילד (1
.(87 'מע ב"שת ש"הסב ז"חאלו .אע 'מע

.דועו .ומוקמב פ"שגהב ל"זיראה רודיס .ז"פ צ"מהגח רעש ח"עפ האר (2

.(א ,לק) כ"ס (3

.(ב"עס,ג) המדקהב ז"וקת (4

.טי-וט,ל םיבצינ (5

.בי,בי אב (6

.43 'מע ב"לח ש"וקל .150 'מע שיר ה"שת מ"הס .א,טצר הדגה רדס (ח"אד םע) רודיס .ג,בי וצ ת"וקל האר (7
.דועו .10 'מע (ב"צרת פ"הח ןמוי) חל תרבוח "תומישר"

.ורתי פ"ר ח"וז (8

.(94 'מע ב"שת ש"הס) ה"ס ב"שת פ"החד 'ב ליל תחיש האר (9

.מ"כבו .א,זט וצ ת"וקל הארו .ומוקמב פ"שגהב ל"זיראה רודיס (10

.נ"שו .(ךליאו 119 'מע) ג-ב"ס פ"החד 'ב ליל תחיש האר (11

.ךליאו 82 'מע ז"יח ש"וקל םג האר - ןמקל אבהב (12

.א,זטק םיחספ (13

.א,ג םיחספ הארו .א,גכק ב"ב (14

.(א,ל) ד"כפ (15

.נ"שו .(79 'מע) 16 הרעהבו ג"סוס ב"ישת פ"קיו פ"ש תחיש םג האר (16

.טכ,די חלשב ר"ליב אבוה .ח,ג"מפ ר"ומש .חכ,די חלשב אתליכמ .ב"ער,עק ב"חז האר (17

ז"חאלו .הע 'מע ג"ח םיסרטנוק מ"הסב ספדנ) ב"ישת פ"הח סרטנוקב ל"י .ז"יס ב"שת פ"החד 'א לילד (18
.(91 'מע ב"שת ש"הסב

.ד,גס .א,אס ה"ר ישורד ת"וקל הארו .דק 'מע ג"ח .ב,וצש ב"ח םיסרטנוק מ"הס (19

.חכ 'מע םיגהנמו םימעט יטוקיל םע פ"שגהב אבוה .7 הרעהבש "תומישר" האר (20

.נ"שו .םש פ"שגה האר (21

.מ"כבו .ב,חנ אראו .ד,טמ תומש א"ות האר (22

.ח,הכ המורת (23

.דועו .א,טס ה"לש .פ"הע ךישלא האר (24

.ה"פר ר"שהש (25

.ךליאו 111 'מע י"שת מ"הס (26

.ךליאו 193 'מע א"ח א"ישת תויודעוותה - םחנמ-תרות האר (27

.נ"שו .ד,חכ ש"הש ת"וקל האר (28

.נ"שו .א,ו ה"ר (29

.ב"פס ןישוריג 'לה (30

.ג,א ארקיו (31

.3 הרעה 228 'מע א"ח ב"ישת תויודעוותה - םחנמ-תרות םג האר (32

.(17 'מע ב"ח א"ישת תויודעוותה - םחנמ-תרות) ג"יס א"ישת פ"החד 'ב ליל תחיש םג האר (33

.נ"שו .בל 'מע ל"נה פ"שגה האר (34

.ז"לפר אינת האר (35

.ב,בפ ק"ב (36

.ה"מ ה"פ תובא (37

.(ד"לפס נ"רד תובא הארו .ד,ד ןנחתאו) "םייח םכיקולא 'הב םיקבדה םתאו" ש"מכ (38

.(מ"כבו .ד,טכ האר ת"וקל הארו .(ד"וי,ו"נפ ר"במ) א,זט תינעת - רה ה"דות) האריה תומילש הניינעש (39

.(ל"ומה) ד"ישת ש"היב תחמש תחיש םג הארו .הז ןיינעב רואיבה תוכירא רסח (40

."ןיבוסמ ונלוכ הזה הלילה" שוריפב (א"ס) ל"תנשמכ (41


הז ידי-לעו לוע-תלבק לש ןפואב התיה םירצמב לארשי-ינב תדובע
"הזה הלילב" - הלענ יכה יוליגל וכז אקווד

יולגב קר הז ירה ,ל"חר האמוט ירעש ט"מב עוקש ידוהישכ םג
השודקב אוה ונוצר תוימינפ לבא ,תוינוציחבו

יבר יצוצינ


ונבר תיבמ םינינפ


* והורקיבש הרות ילודג לש םתומשרתהב ןיינעתמ יברה
םידימלת ידי-לע הפ-לעב תודיסח ירמאמ תרזחל ררועמ
תומולח ימלוחו םיינבצעו םיחותמ םישנא עיגרמ * וקורמב
"רציה תעפשהב לפנ התע תעל"ש ידוהי לע עיפשמ * םיער
תומוא םע םירשק לע * רשיה ךרדב תכללו ותליפנמ םוקל
* "םיילוש רעונ"ל תודסומו תיסורה הפשב ןוחרי ,םלועה
ןושאר םוסרפב םינינפ רורצ


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ןהאק קחצי-םהרבא 'ר צ"הרה ,"ןרהא תודלות"מ ר"ומדאה יברה לצא ורקיב ט"ישת ףרוחב
תחלשמ הכלה שדוקה-ץראל םבוש ירחא .א"טילש יקסנישוד השמ-לארשי יבר ןואגהו (ל"צז)
לאירזע 'ר ח"הרה דמע תחלשמה שארב .יברהמ םולש תשירפ םהמ לבקלו םרקבל ש"נאמ הדבכנ
ינש רדא) יברה בתכ ךכל הבוגתב .יברל השיגפהמ חוויד חלשנ רוקיבה רחאל .םינולס גילעז
:(ט"ישת

דומילד ,דוחיב התעו ,חרכהה רבד-לע רבודמה [םינברל איה הנווכה=] ורסמה
רבוד יכ) ורציקש וא ,טמשוה םא ?םהיתובישיב םג ןבומכו תועיבקב תודיסחה
,המו ,הז לע רבודה םלאושל ולכויש תונמדזה רוציל ךירצ (תוכיראב
.'וכו 'וכו ,תויטרפבו

וקורמב םידימלת ידי-לע ח"אד תרזח


'ב תותיכב אינת דומיל רבד-לע דחי םלוכ הזב וצעייתי יאדוובו ,ריעהל תאזו
תוהובגה תותיכב הנה ,הפ-לעב דומיל םידרפסה לצא ליגרש ןוויכש ,'וכו 'ג
םג בוט המו ,הפ-לעב אינת םיקרפ הזיא ורזחיש רדסל תעה עיגה רבכ רשפא
בוט המו ,הנבה ילק ,םיכורא אל ונייה ,םיברב םהילע רוזחל רשפאש םירמאמ
לש רדסב וליחתי םא רבדב ליקיו .םהב ץפח םבל םידרפסה םגש םיניינעהב
ךכ-רחא לדתשהלו םיאתמה ןפואב ול ועייסי הצורה לכש ונייה ,תובדנתה
.םחילצי ךרבתי םשהו .םירפוס-תאנקד רדגב סנכייש

ד"בח יחולש ינושארמ ,בוסוטמ 'יש המלש 'ר ח"הרהל (ד"ישת זומתב ד"כב) הבתכנ וז הארוה
.וקורמב

םירפוס-תאנק לש ךרדב

:ןיינע ותואב בתכו יברה ףיסוה ,ד"ישת בא-םחנמב ח"כב ,ןכמ רחאל שדוח

ןבומ הנה ,הפ-לעב ח"אד דומיל וא הפ-לעב ח"אד תרזח תודוא יתבתכש המב
ךרדב םא יכ ,חרכהב אלש אטישפו יטמולפיד ןפואב תושעהל רבדה ךירצש ומצעמ
םירקבמ תופוכת םיתיעלש טרפבו .םינבומ םימעטהו .וריבחב דחא םירפוס-תאנקד
ףאו .תולילע םישפחמה ולאכ םג םיאצמנ םהיניבו ,ל"וחמ םיאבה םתנידמב התע
ןיכעטש טינ לאז סע זא תושעהל ךירצ לבא ,רקיעה לע רתוול ןיא ולא םימעטמש
אלש ןכו .הער םניעש ולאל וליפא - [םייניעב רוקדי אלש=] ןיגיוא יד ןיא
.ןוזפיחב רבדה תושעל

תומולחמ תעד תחסה


דחיבו ללכ שממ וב ןיא יכ -'וכו םולחמ ירמגל התעד חיסתו לבקתנ הבתכמ
םישעמו הפוח=] ט"עמוח הרותל 'יש [םהיצלח יאצוי לכ=] ח"ויכ ולדגי
.[םיבוט

.(שורב .ב"לשת טבשב 'בי) הנשוש תרמ ותגוזו ףוטעמ ףסוי 'ר ח"הרהל יברה בתכ ךכ

:(ןמכייר לש הרושתב םסרופ) ז"כשת הכונחד 'במ המוד בתכמ

וקדביש אלא ,(ללכב תומולחמו) תבתוכש םולחהמ טלחהבו ירמגל תעד חיסת
םהידלי ,'יחיש הלעבו איה ,ולדגי ,בבל בוטו החמש ךותמו - םתרידב תוזוזמה
.םיבוט םישעמלו הפוחל ,הרותל 'יחיש

,שממ תושדח ויהש תוזוזמה לכ וקדבנ בתכמה תובקעב ,םש 'הרושת'ב רפוסמש יפכ ,ןייוצי
!תולוספ ולגתנו

רואה ןורתי

:יברל םיחולשה דחא בתכ ה"משת ןסינ שדוחב

ןגראל הכירצש דימתש יינפב המערתה ד"בח ישנ יניינעב םש תקסועש ימיאו . . ב יתרקיב"
ק"כ יניינעב תקסוע איה ירה ,הל עיגמ הז עודמו [תינבצע=] "זעוורענ" דואמ איה והשמ
."הל תונעל המ ,יתלאש .א"טילש ר"ומדא

:יברה ובישה הבוגתב

...(טייקזעורענו) ךשוחה ךותמ רואה ןורתיכ םג אב [הז לע=] ז"ע

םימעה לכמ טעמה םתא יכ

יברה ריבסמ בתכמה דקומב .ינולפל (א"כשת ולסכב ב"כ) יברה בתכש קתרמו ךורא בתכמ הנהו
:ידוהיה לש תיתימאה ותואיצמ ךפה איה ,הרותה יפ-לע אלש הגהנה יכ

ושפנ בצמ רבד-לע התוכ וב ,4/12 םוימ ובתכמ לבקתנ ךורא יכה קספה ירחאל
,וטושפכ םג ןבומכ ,םייח תרות ונתרות תוארוהל המיאתמ הניאש ותגהנהו התע
ותגהנה קמנמו .ימשגה הזה םלוע ,הזה ונמלועב םמשל םייואר םייתימא םייח
.'וכו רדסב וניא ינולפ םגו רדסב אלש גהנתמ ינולפש המב ,הרומאה

ןיבהל הצורו םינש המכ הז אוה רגובמ ירהש ,הז קומינב האילפה תנבומו
וא ינולפש המב ,ומצעל קזיה תיישע םיקמנמ הז ךיאו ,ול ךיישהו וניינע
.ומצע תא קיזמ ןכ-םג ורבח

תא םינשמ וליאכ ,אלפ לכ ןיא ירה ,רומאה בצמ ול הרק הז המל ותלאשל
וליפא רבדה יעבט ירהש ,םשור השוע יונישהו ,הצקה לא הצקה ןמ הביבסה
םימעפלו ,הלועפ שרוד הרשיהו הבוטה ךרדשכ טרפבו השעת לאו בשד םיניינעב
הרז יתפש הנפוטת תפונ ,םכחה ירבדכ הנה תיכפוהה ךרדהש רקיעהו ,ץמאמ םג
אל ,הווהב איהש הלחתהה ירחא ךשמיהל רתוי חנ ירה ,הנעלכ הרמ התירחאו
דוסי לע קפאתהלו ןסרל ץמאתהל רשאמ 'וכו הוואתהו ןוצרה ,רציה תא ןסרל
.רחמל היהתש תירחאה

הנה - האלמ הרכהב היה אל ,הווצמהו הרותה יפ-לע גהנתהש העשבש ובתוכלו
ידכב ,לעופב הגהנה לע םא יכ הרכהה לע השגדהה ןיא םייעבט םיניינעב
ךרדהש ינפמ הגהנהה יונישש ,יתנווכ ,רומאה לע היאר .ותואיצמ םצע תוארהל
הרמ התירחאש האלמה הרכהה לבלבמ םימעפלש קרו העש יפל רתוי הלק השדחה
םג אלא ,השודקה וניתרות לש םיניינעל עגונהב קר אל יונישהש ,איה
לכשה דגנ והזש ,טלחהב רמאי אפור לכ רשאו ,ףוגה תואירב םיסרהמה םיניינעב
ירהו ,רתוי דוע ילואו םהב שלחנ תאז לכבו 'וכו ישונאה שגר דגנו אירבה
םא יכ ,'וכו םוקמל םדא ןיב ינולפ תגהנה תוכייש לכ ןיא תאזלש יאדווב
.ןסרל רשאמ ומצע תא ןסרל אל רתוי לקש ל"נכ

תוביס לע הדוי יאדווב ,רומאה יונישב ןיינע לש ותתימאל ןנובתישכו
אוה רשאב םדאה תבוחמש ,תידיימה אנקסמה תא קיסי הזמש ןוצר יהיו ,יונישה
לוכי םדאש ,אוה קוליחהו ,ןלציל-אנמחר המהבכ אלו םדאכ וייח תויחל םדא
ןכ-ןיאש-המ ,בלה לע טילש חומה היהיש ,תודיסחה ןושלבו ,וחורב טולשל
.ל"קו ,תימהבה שפנ .א.ז ,םדאבש המהבה

םיאתמ וניא ,ול ארקאש םייוניכה תא ובתכמ םויסב בתוכש המש ןבומ רומאהמ
,איה ,הרצק הפוקתל קר הקזח יתווקתו ,ול הנכא ןכש יוניכהו ,ללכו ללכ
,ודגנ םחליהל ששואתה אל ןיידעו ,רציה תעפשה תחת אוה לפנ התע-תעלש
,חמוצה גוסמ (תומכב) רתוי אוה םמודה גוס - האירבהבש ,ומצעל ריבסהלו
םישנאה ,רבדמה ןימבו ,רבדמה גוסמ רתוי יחהו ,יחה גוסמ רתוי חמוצהו
אוה לארשי םעו ,םירואנ םיארקנה ולא יבגל תומכב בורה םה םיארפה םימעה
ולא ,ןמצע לארשי ינבבו ,יניס רה דמעמב םעל ונייה תעמ םימעה לכמ טעמה
םינפ-לכ-לע התע-תעל תומילשב םהיפ לע םהייח םייחו תווצמו הרות ,םירמושה
םדא רמאיש אוה עבטה ךפיהש ומכו ,בורה םיווהמ םניא םיברה וניתונוועב
הז ךרד-לעו ,תומכב בורה םהש ינפמ ,םמודו חמוצ ,יח-לעב ייח תוייחל הצורש
.םלוכמ בלשו בלש לכב אוה

ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ עודיו ,חדנ ונממ חדי לב ,ונחטבוהש ףיסוהל דועו
והודימעי ףוס-ףוסש יאדוובו (םכח) רעגולק א תויהל ךירצ ידוהי רשא הזב
וליפאש דע שממ לעממ הקולא קלח איהש ושפנל םיאתמ ,ול םיאתמה בצמו דמעמב
,הז ומצעל ריבסהל ותלוכי לככ אוה לדתשי הנה .ותא הנמואב התיה אטחה תעב
רמאמכו ,ירמגל תדחוימ אירטו אלקש ילבמו הריתי תכובסת ילבמ רחא ןושלבו
.רקיעה אוה השעמה ,םתנשמב ל"זח

ןוצר-יהי ,הכונח ימי ברעו ולסכ 'טי ,הלואגל הלואג ןיב ונאצמיהבו
רואו ףיסומ ךלוהו ףיסומד ןפואבו דימו ףכית רומאה ןוויכב יונישה ליחתיש
םוימ םהב ףיסומו ץוחבמ וליפאו ץוחבמ ותיב חתפ לע - הכונח ימי תארוהכו
.הלילל הלילמו םויל

רומאה לכב תובוט תורושבל הכחמה

א"טילש ר"ומדא ק"כ םשב

ריכזמ

"יעבדכל בורק"

רואל-איצוהל ןויער ,ח"וגאצ ר"וי ,(ל"ז) בובייל לארשי ברה ח"הרה הלעה א"לשת תנשב
יכ רכינש הבושת בוקודוח ברה ול בישה (הנש התואב) ןוויסב ח"כב .תיסורה הפשב ןוחרי
:יברה יפמ הבתכוה

אוה הזב ףיסוהל שיש המו .רבכ ונענש ינמודמכ ,תיסורב ןוחריה תאצוה רבדב
הזלו ,יעבדכל בורק םינפ-לכ-לע היהי םאב - דואמב ןוכנ רבדה םצע ןבומכש
.הזב קסעתי לעופבשו הזל רשכומ שיא תויהל ךירצ ירה

יגוח לש היינפ העיגה ד"כשת תנשב .קרב-ינבמ גרבנירג אבא-לאומש 'רל בתכנ אבה בתכמה
-ןאמ .רובעל דמעש חותינ בקע המורב שיאה תאופרל ללפתהל לארשיל תישארה תונברל ןקיתווה
ךותל ,ןבומכ ותבוטב אלש ,יברה לש ומש בברוש ךכו יברה לא תונפל םהינפל ץילמה אוהד
.ןיינעה

:יברה בתוכ ל"נה ג"אש 'רל (ד"כשת ןוויסב 'ד) הבושת בתכמב

םיברש ונממ םלענ הארנכש תצק אלפל - 'וכו אמורל היינפ רבד-לע ובתוכל
ןבומכו 'וכ ןונגסבו םינושמ םינפואב םיברה וניתונוועבו ,הזב םיקסעתמה
.ל"דו ,לארשי ינב וניחא לכ םשב אקווד רבדמ תחאו-דחא -לכ

'א ךרכ ח"משת תויודעוותה ח"משת ירשת 'ו תחיש םג האר "םינושמ םינפוא" יוטיבה יבגל]
.[13-9 'מע (ה"נשת אראו תשרפ) 'גכ ןוילג 'תורשקתה'ב יבר יצוצינ .ךליאו 111 'מע

בתכנש בתכמב .יברה לצא רקיב ןקיתווהמ והשימ וליאכ העומשה הצופנ ןכמ רחאל המ ןמז
:בתוכו יברה תאז ללוש ה"כשת הכונחב

.ןאכ רוקיב רבד-לע העידיה אלפלו

ךוניחב תונוש תוארוה

,שדוקה-ץרא יבחרמ םיילוש רעונב לפטל תוריכזמה םעטמ םיזוריזל ךשמהבו םיעבשה תונשב
יברל ךכ-לע ובתכ ולסכב 'זב .שדח דסומ םיקהל העצה התלעוהו ד"בח ינקסע לש הפיסא הכרענ
:הבושתה הלבקתנ הרהמ דעו

ושעי אל [(ד"בח-רה-תלחנ וא) ד"בח-רפכ=] (ח"החנ וא) ד"בחכ חטשבש טושפ
.ילוש רעונ ליבשב ,[הזב אצויכו=] ב"צויכו םיסרוק וא דסומ םוש

תוחוכ םג ויהיש ךירצ ,שדח ךוניח דסומ םיחתופ םא :תפסונ הרעה הלבקתנ יברה תוריכזממ
.והנשמל דחא דסוממ םישנא תחקל אלו הזל םישדח

הירא 'ר ח"הרהל הבתכנ) ש"נא ידלי לש ימינפ ךוניח ןיינעב םעפהו ,ךוניח אשונב דועו
:ב"משת בא-םחנמ שדוחב הבתכנ הבושתה .(יללכ רזוחב תאז םסרפש תובוחרמ ןיול 'יש

ןגראי ק"הראל רוזחישכו שדוקה-ץראב תומוקמ המכו המכב - תומוד תויעב
(םינפ-לכ-לע תויללכ) תוארוהל עגונב וטילחיש 'יש ש"נאמ םיכנחמ תפיסא
.ןויצה לע ריכזא .הזב

קיזמ םוסריפה םימעפל

רפסה שיאו בלסונירטקי שיאל ,ןושאר םוסרפב (ה"כשת טבש שדוח שאר) תניינעמ תרגיא הנה
:תירבה-תוצראב תונותיעב םייוסמ םוסרפל רושיא יברהמ שקיב רשא ,יבכרה יבצ רמ

'יש יבצ רמ דובכל

יבכרה ר"ד הנוכמה

!הכרבו םולש

.ב"הראב תונותעהב ומסרפל יאדכ ילוא ,הרעהב ולש ריכזתה קתעה יתלבק

הז היהיש ןאכ םינותעה םישרוד - ו"ת ק"האמ םיאבה םיניינעב ללכב הנהו
אל ןיידע ידידלש ,רקיעה אוהו דועו .ו"ת ק"האב אצמנה םהלש בתכה ידי-לע
-לכ-לע ליעוי אל םאש עקתי ידיל ימו ,ולא םיניינע תמוסרפמ תלעותה הרורב
ןדיד ןודינב טרפבו .הז ןוגכב ברעתהל ילע השק ןכלו .ו"ח קיזי אל םינפ
המכו המכ םיאצמנ רתא לעש ןויכ ,ןאכ םינותיע הז ומסרפי םא לודג קפסש
םינותיעה לע ץחול םהמ דחא לכו ,הז ןוגכבו הז ןפואב םינופו םיבתוכה
םיכירצ השקבה ואלמיו חתפ וחתפי םאו ,ילוכו ןושארה דומעב אקוודו ומסרפל
.ל"דו .'וכ הז ןוגכ לכ תושקב תואלמל ויהי

לארשי ינב יככותב תיתרוסמה תודהיה תצפהב ירשפאה לכ השועש הקזח יתווקח
,ןיינעה תויחרכהב קפס לכ ןיאו תוריהזל םיקוקז ןיא םש ירהו ,ו"ת ק"האב
םוקמ לכב תולדתשהה תוליעיל םג עגונ הז ירה [רמול יצמת םאו=] ל"תאו
שערה והמד ,םשד םידיקפהמ המכו המכ תונעמ ןיפיקעב ינועיגהש ומכו .אוהש
העפות התיה ינולפ םוקמבש העשב הב םש םייתדה םיניינע רבד-לע ךכ-לכ
דוע הברדאו ,ףצפצמו הפ הצופ ןיאו תינולפ העפות ינש םוקמבו תינולפ
.אזימרב אמיכחל ידו ,םדיב ןיעייסמ
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל.ללכב ץראל ץוחו תויולג לש ינש בוט-םויל םירושקה םיגהנמ ןאכ ואבוה אל :הרעה


ק"כו ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ,ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כש ורסמ רבד-יעדוי :בלח ירצומ
.חספב בלח ירצומ םינשה לכ ךשמב ולכא ונרוד אישנ ר"ומדא


חספה גח
ןסינב ו"ט ,ישימח םוי

.תוריח ךרד ,חספ-לילב םיאנ םילכב תוברהל בוט

.ונילע .לבקתת שידק .ףוסו הליחת הכרבב םלש ללה - הרשע-הנומש רחא .בוט-םוי לש תיברע
.םותי שידק

רדסה ליל

.ונשיי אלש תוקוניתה ליבשב ,רדסה תא ליחתהל רהמל הווצמ

.ובשומ םוקמ היהי םימשה תוחור עבראמ וזיאל םידיפקמ ןיא ןכו ,רדסהל לטיק םישבול ןיא

:הרעקה רודיס

וטרופ ,ונגהנמל םירודיההו ,רדסה יביכר ראשו הציב ,עורז ,ןייל רשקב וניגהנממ המכ]
.['תורשקתה' לש םימדוקה תונויליגב

.דמועמ הרעקה תא רדסמ היה יברה *

ןיינעב רודיסב בותכה תא יברה רמוא ,הרעקב רבד לכ תחנה ינפל ,הרעקה רודיס תעשב *
עיגמשכו .הדגהב םיבותכ םהש יפכ ,דחי רדסה ינמיס לכ תא רמוא הרעקה רודיס רחאו ,הז
ינפל) שחלב ויה ולא תורימא לכ .ויטרפל הז 'ןמיס' רמואו רזוח ,'ןמיס' לכ לש ונמז
.(ומוקמב ןמקל האר - 'הצחר'ו 'ץחרו'

.תוצמה תחת שממ הרעק חינהל ךירצ *

.ןהכה וילעו ,יולה וילעו ,לארשיה [םדוק] םירדסמש אתיא ןקזה ונבר רודיסב *

רורמה תא םישביימ .תודרפנ תוירעק ךותב אלו ,תוסוכמה תוצמה לע םיחנומ םינימה *
.'היורש' ששח תעינמל ,תויפמב

לע םריאשהל םיגהונהכ אלו ,המצע הרעקה לעמ םיחקלנ רדסה לילב םילכאנה םינימה לכ *
.ןחלושה לע חנומהמ לוכאלו הרעקה

.איהש תומכ המוקמ לע הדימעהל השקש ףא ,הציבה תפילק תא רובשל אלש קדקד יברה *

ןיכמו ,ודיב בטיה ןתוא טחוס ,ןוחט 'ןיירח' תואלמ תולודג תופכ עברא דדומ היה יברה *
וא םילודג םיינש) הסח ילעב דצ לכמ תאז ףטוע ךכ-רחא .הציב לדוגל בורק לוגיע ונממ
.תררופמ הניאש 'ןיירח' תכיתח םינפב חינה ךכל ףסונבו ,(םינטק השולש

םע (םלש לצב יברה חקל תחא םעפו) לצב לש הלודג הכיתח םילטונ הרעקה לעש 'ספרכ'ל *
.(ימינפה וקלחמ ןיכסב לטנ יברה) ותצקמ קר םילכואו ,התפילק

.תווצמ-ןב לכל 'הרעק' אהתש םידיפקמ *

תודעוס ויהש החפשמ תובורקל םג ,םישנל ולשמ רורמו ספרכ קלחמ היה ש"רהמ ר"ומדא *
.הצמ תליכאל אל ךא ,םמע

לכב ('ךוניחל ועיגה' רדג והזש) םתנבה יפל רדסה תווצמב םיבייח םינטק תונבו םינב *
ןיא .תיעיבר םיליכמה תוסוכ םהמ דחא לכ רובע ןיכהל שי ןכלו ,דרפנב תוסוכהמ תחא
.הביסהב תווצמ ליג ינפל םינטק ךנחל םיליגר

תחלצה התיה יברה לצא) יהשלכ הריבשב ידו .וכותל ףטפטל ידכ ,רובש ילכ ןיכהל שי *
.(המלש תיארנ

.הרעקה ןימיל יברה לש וסוכ אצמנ רדסה ןמז לכ ךשמב *

שדק

.שודיקו ,בוט-םויד 'וניקתא' םירמוא

לילב םגו ,(הלדבהבכ) הצוחה טעמ ךפשייש דע גוזמל ,הכרב לש סוכ לכבו שודיקב ונגהנמ *
.ךכ גוהנל שי רדסה

.ול גוזמל םירחאל חינה אל ףא לעופבו ,"רחא גוזמיש ןיקדקדמ ןיא" הדגהב בתכ יברה *

.םידמוע םיעמושה םגו .בוט-םויב ןהו תבשב ןה חספב ןה ,דמועמ שדקל םיגהונ *

היבגמ ךכ-רחא ,חפט תהבגומ הניא ונימיב סוכה חינמשכ .רתויב הלודג יברה לש וסוכ *
סוכה לטונש םעפ לכב .םיחפט השולש סוכה תא היבגה יברהש ואר אל ךא ,טעמ סוכה םע ודי
.הז ףיעסב רכזנה רדסכ השוע ,רדסה ךשמב

.סוכב ויניע ןתי - שודיקהו ןפגה תכרב תעשב *

.התע הוכרבי אל ,ןמצעב תושדקמ םא םג ,תורנה תקלדהב 'ונייחהש' וכריבש תבו השא *

.תחא-תבבו הלוכ התוא םיתוש - חספב םיתושש תוסוכה עבראמ תחא לכ *

אלש ידכ' ןכו] המ ןמז ןיתמהל םיכירצ רשאכו ,רדסה תעשב 'םינוגינ' םינגנמ ןיא *
'המכו המכ תחא לע' ,'ונתלאג םירצממ' ןוגכ ,הדגהה ירישמ םירש ['תוקוניתה ונשיי
.המודכו

ץחרו

.'ספרכ' לע רודיסב רומאה תא םג וז הליטנ ינפל (שחלב) ארק יברה

ספרכ

לככ הליכאל הכרבה ףוכתל ידכ ,םיכרבמ ךכ-רחאו םיליבטמ .םרג 17-מ תוחפ :ורועיש
ןכמ רחאל .הביסהב אלש ולכואל םיגהונ .ךרוכה םגו רורמה םג איצוהל םינווכמו .רשפאה
.(הנממ םיריסמ ,ראשנ םא ףאו) הרעקל ונממ רתונה תא םיריזחמ ןיא

.חלמ ימב םימעפ 'ג וליבטה יברה

ץחי

לודג דחאה :םיקלח ינשל הצמה תא םיסרופ .הסוכמ ,הפמה ךותב איהשכ הצמה תא םיסרופ
יתש ןיב ומוקמב םיחינמ ןטקה תאו ,ןמוקיפאל םיחינמ לודגה קלחה תא .ונממ ןטק ינשהו
.תוצמה

ןמדזנ םעפ .תוכיתח שמחל ןמוקיפאה תא םירבוש ויה ע"נ צ"יירוהמו ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.הדיצה תחא חינהו ,תוכיתח ששל רבשנש

['תבינג'] תפיטחב םיגהונ ןיא" .םהיתחת אלו ,םירכ ינש ןיב ןמוקיפאה תא םיניפצמ
."ברה תיבב ןמוקיפאה

דיגמ

."תוצמה תצקמ םילגמ קרו ,הרעקה םיהיבגמ ןיא ברה תיבב"

,הבבסמ היהש םירמוא שיו ,הסורפה םג ,תוצמה 'ג לכ לש ןתצקמ תולגל גהונ היה יברה
.ץוח יפלכ הלוגמ םלשה דצה היהיש

רמול שיו .החמשבו הניר לוקב הדגהה תא רמול ךירצש ל"זיראה יבתכב אתיא" :יברה בתוכ
רמול היה לוכי אלש םינמזבו ,םר לוקב הדגהה תא רמול גהונ ר"ומדא ח"ומ ק"כ היה ןכלש
םתואב היה ,םר לוקב רמוא וניאש םיימשגה וישוחב רחאל הארנש תרמוא תאז ,םר לוקב ומצעב
."םר לוקב םה ורמאיש םירחאמ שרוד םינמז

.לוקב הדגהה תא רמאי םיבוסמהמ דחא לכש ץפח היה ש"רהמ ר"ומדא ק"כ

,ץמקב םירמוא וליאכ איה הנווכהש יפ-לע-ףא) "אינע אמחל (יריצב 'הה) אה" :דוקינה
.הבישיבו ,תחא םעפ תאז םירמוא .('הנה' אלו ,'הז' ונייה

ינב האבה הנשל" וליאו ,(רבע ןושל) 'ליעלמ'ב םימיעטמ - "לארשיד אעראב האבה הנשל"
.(דיתע ןושל) 'ערלמ'ב םימיעטמ - "ןירוח

תוצמה ךא ,(העמק הטיסה קר יברה) רחא דצל תוצמה םע הרעקה םיקלסמ 'אמחל אה' ירחא *
.תולוגמ תוראשנ

.שודיקה םדוק הוחידהו הופטש ירהש ,הגיזמה ינפל סוכה תא חידהלו ףוטשל ךירצ ןיא *

הנתשנ המ

,םידעומה חבש 'סב - שידייל אלמה םוגרתה] שידיי - וניבר תיבב) תרבודמה הפשב םילאוש
יפ-לע תולאשה תא םישרפמו םיטרפמ שדוקה-ןושלב םירבדמה םגו ,([207 'מע ג"נשת תרודהמ
.הדגהל יברה ירואיבב טרופמה

- הדמעש איהו .סוכה תא םיהיבגמ ךכ-רחא קרו תוצמה תא םיסכמ "הדמעש איהו" ינפל
.הבישיב

.םר לוקב הקספה תא םייס הדגהה אירקמש דע ,וידימ סוכה תא חינמ היה אל יברה

:סוכהמ ןיי תכיפש

לכב םימעפ רשע ;"ןשע-תורמיתו ,שאו ,םד" תרימאב םימעפ שולש :סוכהמ ןיי ךופשל םיגהונ
."ב"חאב ,ש"דע ,ך"צד" םינמיסה תרימאב תופסונ םימעפ שולשו ;תוכמה ןמ תחא

.המצע סוכה תועצמאב םיכפוש אלא ,עבצא ידי-לע ןיי םיפיטמ ןיא

לע ןותחתה ילכהשכ אלא ןחלושה לע אוהשכ ילכל ןייה תא ךופשל אלש םירהזנ ברה תיבב
.ךופשה ןייה םע ילכה תא ןחלושה יבג לע םיריבעמ ןיא ןכו .ץראה

:שדחמ סוכה יולימ

.םימעפ 'ג - בושו בוש האלממו ,(שודיקל ומכ) היתודג לע תכפשנש דע האלממ יברה

ונייד

םירואיב רמוא היה אל צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ .'ונייד' רשע העבראה תרימאב םיקיספמ ןיא
.םמויס ירחאל וא םתליחת ינפל אלא ,'ונייד'ה עצמאב

"...לאילמג ןבר"

.עורזה לע צ"יירוהמ ר"ומדא טיבה אל 'הז חספ' תרימאב *

.הרעקבש םינימב יברה טיבה "רורמו הצמ" םילימב *

הפמה ידי -לע תישילשה הצמהו היינשה הצמה תא וידחי זוחאל ברה תיב גהנמ - 'וז הצמ' *
.ינשה "םוש לע" דע ,ןהילעש

"םוש לע" דע - ךרוכהו רורמה לע םיידיה (יתש) חינהל ברה תיב גהנמ - 'הז רורמ' *
.ינשה

רמאנו" דע סוכה תא םיזחוא .סוכה תא םיהיבגמ ךכ-רחאו תוצמה תא םיסכמ 'ךכיפל' ינפל *
םירזוחו ,םינושארה ללהה יקרפ ינש תרימאל ,ןחלושה לע התוא םידימעמו ,"ה-יוללה וינפל
."ונלאג רשא" תכרבל התוא םיהיבגמו

.תוריח ךרד ,בשוימ ותוא םיארוקו .רדסבש 'ללה'ה לע םיכרבמ ןיא *

.'ךרוכ' דע 'הצחר'מ ,רודיסבש םינידה לכ תא (שחלב) ויפב יברה רמא 'הצחר' ינפל *

ילכה תא םיחקול .םיידיה תויקנ תא םיאדוומו הליחת םיקדוב :ונגהנמ .םיידי תליטנ *
ילכה תא זוחאל ונגהנמ .םיידיב תוביטרמ םירהזנ .לאמש דיל ותוא םיטישומו ןימי דיב
בוגינה ינפלו הכרבה ירחא .ד"בח תונבו ישנ ןיב םג ונימיב טשפ הז גהנמו ,תבגמב
.הכרבה תא םיליחתמ ףושפשה תליחת ירחא .וזב וז םידיה תא הפי םיפשפשמ

הצמ איצומ

,החפשמה שאר ידי-לע םיאצוי 'הנשמ םחל' תבוח ידי .ולא תווצמב םיבייח תיבה ינב לכ *
.ומצעל ךרבמ דחאו דחא לכ ךא

."'איצומה' ךרביו ודיב םזחאיו ,תומילשה יתש ןיב הסורפה ,םחינהש רדסכ תוצמה חקיו" *

הנוילעה םע הסורפה לע ךרביו .ודימ טמשיהל תישילשה הצמה חיני אלא ,ןהמ עצבי אלו"
תליכא םגו ,תישילשה הצממש הכירכה תליכא ןכ-םג רוטפל ןווכיו .וז הכרב ,םרבשי םרט
."'הצמ תליכא לע' - וז הכרבב רוטפי ןמוקיפאה

ויתועבצאשכ ,תוצמה שולש תא וידי יתשב לטנ .בשוימ וללה תוכרבה לכ תא ךריב יברה *
ךריבו ,וידימ טמשיהל הנותחתה הצמל חינה ךכ-רחא .איצומה ךריבו ,הצמל הצמ ןיב תודירפמ
יבג לע וז ןרדיס .וכרוצ ידכ תונטק תוסורפל - תוסוכמ ןתויהב - ןהמ רבשו הצמ תליכא לע
.םתומלשב 'םיתיז'ה עלב אלש רכינ .תחא-תבב ויפל ןסינכה אל .וידי יתשב דחי ןלכאו וז

לש םרג 2 ללוכ) םרג 29 אוה ,'הרות ירועיש' רפס יפ-לע ,לבוקמה רועישה .תיזכ רועיש *
ירה ק"מס 27 אוה תיזכה חפנש טוקננ םא םג םלוא .די תצמ שילשכ ,(םיינישה ןיב ראשנש המ
םוקמבו ,(הנטק די תצמ תיעיבשכ) םרג 11 רשאמ רתוי וניא די-תצמב ולקשמו ,וסחודל ןיא
.ןושארה תיזכה ירחאש ןנברדמש 'םיתיז'ב יאדוובו ,הז לע ךומסל שי ךרוצה

רחאל הנה ,הזב םירימחמהו .קספה תניחבב הניא הכרבה רחא דימ תיבה ינבל הצמה תקולח *
דחאל וא ותגוזל רסומו ,ומצעל 'םיתיזכ'ה תא תיבה לעב חקול ,הצמו איצומה תכרב
.לבקמשכ לכואו ךרבמ דחא לכו ,קספה ול היהי אלש ידכ ראשה לכל קלחלו ןיכהל םירגובמה

סנכיי אלש דבלבו ,תוקד 4 דע הליחתכל (ךרוכבו רורמב םג) 'תיזכ' לכ תליכא םימייסמ *
.'הסג הליכא' ששחל

רורמ

רורמה תצקמ םילבוט .סוכל תחתש ילכה ךותבש ןייב הרעקה לעש תסורחהמ תצקמ םיככרמ *
,"רורמ תליכא לע" םיכרבמ זאו .תורירמה םעט לטבתי אלש ,תסורחה תא םירענמ .תסורחב
ידכ בטיה םיסעול .הביסהב אלש םילכואו ,'ךרוכ'בש רורמה תא םג הזב רוטפל םינווכמו
.תורירמה םעט תא שיגרהל

.רורמ 'תיזכ'ל דחי םיפרטצמ 'ןיירח'הו הסחה *

ריהזה ךא .דחוימב לודג רועיש לכא .ןוחט-אל ,אכמתה שארמ קלח םג לוכאל גהנ יברה *
תמחמ ולבוסל םילוכי ןיאש רורמב הבוח ידי םיאצוי ןיאש ,ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא םשב
.ותופירח

אוהש) חלק םילכוא םא םלוא .םרג 19 אוה רורמ תיזכ רועיש - 'הרות ירועיש' רפס יפל *
.םיינישה ןיב קובד ראשנש המ רובע ןכו ,םרג 2 דוע ףיסוהל שי ,(רתוי סוחד

.לכא אל הסחה יחלק תא .ונימי לש הציב רועישכ חקל יברה

ךרוכ

תסורח טעמ םיחינמ .(הסחו אכמת) םיגוסה ינשמ רורמ תיזכו הנותחתה הצמהמ תיזכ םיחקול
לבטש תסורחה הלפנשכ ילוא - תסורח חרמ יברה) ךכ-רחא דימ התוא םירענמו ,רורמה לע השבי
המלשה אכמתה תכיתח תא לבוט היה 'ךרוכ'ה ףוסב .םילעה לע אלו אכמתה לע - אכמתהמ הב
לליה השע ןכ" םירמוא ,דחי םתוא םיכרוכ .(רעינ אלו - הסחה ילעב הפוטע הלכואו ,תסורחב
.הביסהבו דחיב םילכואו ". .

ךרוע-ןחלוש

.הביסהב אלש םילכוא *

.התליכא ינפל הציבה תא ללכ חתפ אלו קדב אל יברה .הרעקה לעש הציבה תליכאב םיליחתמ *
.חלמ-ימב םימעפ 'ג הליחת התוא לבט

.הלכואו חלמב םימעפ 'ג הצמה תא יברה לבט הדועסה ךשמב *

.חספה ימי תעבש לכב ,םייתפשה לע תועבצאה ריבעהל ןיא םינורחאו םייעצמא םימל *

.תוסוכה לע ףיסומכ האריי אלש ,'םייחל' רמול םיגהונ ןיא *

.הפטושל הרסמ ישילש סוכ תגיזמ ינפלו ,הדועסה ךשמב וסוכמ התש יברה *

ןופצ

.ךכ רחא ןואמיצ ידיל אובי אלש ןפואב תותשל שי ןמוקיפאה תליכא ינפל

ינש לוכאל בוט .תיזכ תחאו דחא לכל םיקלחמ ,ןמוקיפאה תא םיאיצומ הדועסה ףוסב
.דחא םוקמב ולוכ תא לוכאל שי .ומע תלכאנה הצמל רכז דחאו חספל רכז דחא ,'םיתיזכ'
.(ץראה זכרמב 00:37) תוצח םדוק ומייסל שיו ,הביסהב םילכוא

ךרב

.ישילש סוכ ול גזמ וירחאו ,ןוזמה תכרב םדוק דימת והילא לש סוכ גזמ יברה *

אלב הקלח איה םא הילושב הליחת הקדבו ,והילא לש וסוכל תיכוכז סוכב שמתשה יברה *
.םגפ

.ןמזמה אוה הדגהה אירקמ *

.'םילשורי הנוב' ירחא דע סוכה תא ודיב זחוא םיבוסמהמ דחא לכ *

םיקלוד תורנ תרונמ םיחקול ,יעיבר סוכ םיגזומ ישילש סוכ תייתש רחא :ךתמח ךופש
.(רצחה וא) םיברה תושר ןיבל רדסה תכירע םוקמ ןיבש תותלדה לכ תא חותפל םיכלוהו
קרו ,םמוקמב תאז םירמוא םיבוסמה לכ .דומעל ךירצ ןיאו הבישיב "ךתמח ךופש" םירמוא
.תלדה לצא ותוא םירמוא םיחולשה

.םיינחור םיניינע לע (הבשחמב) הב שקבל יוארו ,יתבר ןוצר תע איה תלדה תחיתפ תעש

הצרנ ללה

."ונל אל" םיליחתמ ,םירזוח םיחולשהשכ

.ללה תרימא תעב תסנכה-תיבב גוהנה רדסכ 'ודוה' םינוע ,רדסל םיבוסמ םניאש םיחרוא םג

.רודיסב ספדנכ ה"יוה םש תויתואב םינווכמ :"ודסח םלועל יכ . . ודוה"

יכ .ערלמ-ליעלמ המעטהב םיקדקדמ ןיא ןאכ ,(םש האר) 'אינע אמחל אה'בכ אלש .האבה הנשל
.'םילשוריב האבה הנשל' היהי אליממו ,דימ המלשה הלואגה אובתש רקיעה

וסוכמ ןייה ךפושו ריזחמ ר"ומדאה ,"םילשוריב האבה הנשל" תרימא רחא :ברה תיב גהנמ *
תרשעמ - "ךדואו התא יל-א" ןוגינה וז העשב םינגנמ םיבוסמה לכו ,קובקבל והילא לש
.ןקזה ונבר לש םינוגינה

.(חספ -לש-תודגהו םירודיס ראשב םיאבומה) םינומזפ רמול םיגהונ ןיא ברה תיבב *

."חספ רודיס לסח" םירמוא ןיא *

אלב - ןבומכ) דעוותהל גהונ יברה היה ,רדסה רחאל ,ללכב דעו ל"שת דע א"ישת תנשמ *
.תסנכה-תיבב ('םייחל'

בחרה רוביצלו םילועל - יללכ רדס

התיה הרעק לכלשו ,תסנכה-תיבב םירדסה תכירע תודוא בתכש הממ יתינהנ" :יברה בתכממ *
."הרומש הצמ

.'ליפמה' תכרבו 'עמש' תשרפ קר ותטימ לע תורקל םיגהונ :הטימה לעש עמש תאירק

,הרות-ירפס ינש תאצוה .םותי שידק ,םוי לש ריש .לבקתת שידק ,םלש ללה :תירחש תליפת
.'וכו הימש ךירב ,ע"שבר ,(תחא םעפ) תודימ הרשע-שולש

ינשה רפסה תא םיחינמ ,"וחקו וכשמ" אב תשרפב םילוע השימחל םיארוק ןושארה הרותה-רפסב
שדוחבו" סחניפ תשרפב ריטפמל ינשבו .הלילגו ההבגה ,שידק יצח םירמואו המיבה לע
.שידק יצח .וללהי .ירשא .הרטפה .הלילגו ההבגה ."ןושארה

דירומו חורה בישמ" רמול םיקיספמ וז הליפתבו ,"לטה דירומ" שמשה זירכמ ףסומ םדוק
התא"ל רזוח - 'םיתמה היחמ' תכרב םייסש םרט רכזנ םא ,'םשגה דירומ' רמא) ."םשגה
םייסי ,"'ה התא ךורב" רמאש רחא רכזנ ,['לטה דירומ' דימ רמול ינהמ אלו] "רוביג
עיגהשכ רכזנ .הליפתה שארל רזוח - ךכ-רחא רכזנ ,"רוביג התא" ליחתיו 'ךיקוח ינדמל'
םישולש דע - קפוסמהו ,רזוח וניא "לטה דירומו חורה בישמ" רמא .םייתש ללפתמ ,החנמ ןמז
- רחא ןיינמב ללפתמ וניא םא - תירחש ללפתהש םדוק 'לטה דירומ' תזרכה עמש .רזוח ,םוי
.('לטה דירומ' תירחשב םג רמאי

.לט תליפת - ץ"שה תרזחב

.תוריכז שש םירמוא ,שודיקה ינפל ,םיליהת תרימא רחאל

.'ןפגה ירפ ארוב'ו ,'ידעומ הלא' ,'וניקתא' :שודיקב

תצק הזב שיו ,םימי השישהב םג הצמ תליכא [תודיסח יפ-לע] תויהל הכירצ" :הצמ תליכא
."הווצמ

בוט-םויב םוי לכב ןיי תיעיבר תותשל םיבייחו ,אתיירואדמ הב םיבייח :בוט-םוי תחמש
,ם"במרה ירבדכ ,הז-לכ-םעו ;(שודיקה ןייב םג וז הבוח-ידי םיאצוי יכ םא) דעומה לוחו
."ןייב ךשמיי אל"

ישיש םוי
דעומה-לוחד 'א ,ןסינב ז"ט

:בוט-םוי יאצומ

:ולא םירבד העברא רמול רוכזל שי דעומה-לוח לש הנושארה הליפתב :תיברע

.אוביו הלעי (ד ;הכרב ןתו (ג ;ונתננוח התא (ב ;לטה דירומ (א

:ותליפת םייסש רחא רכזנו ,םהמ דחא חכש

.הליפתה שארל רוזחי - "םשגה דירומו חורה בישמ" רמא

ירחא רמאי הלדבה ינפל הכאלמ תושעל ךירצ םאו) רוזחי אל - "ונתננוח התא" רמול חכש
.("לוחל שדוק ןיב לידבמה ךורב" :הרשע-הנומש

.הליפתה שארל רוזחי - 'רטמו לט ןתו' רמא

.הליפתה שארל רוזחי - 'אוביו הלעי' חכש

.לבקתת שידק

.'ןרופיצ'ב םישמתשמ ןיא הלדבהב םימשבל

רמועה תריפס

הלילה לש הריפסה תא תעדל ךירצ הליחתכלו .םיבכוכה תאצ רחא ,הדימעב םירפוסו םיכרבמ *
.םותי שידק ,ונילע :(הירחאלש חסונהו) הריפסה ירחא .הכרבה תעשב

טפת רהוזה ע"וש האר ,א,זצ מ"ערב ג"ח רהוזה תועמשמ תורמל) תורפוס םישנה םג ונגהנמל
.הכרבבו ,(זט ק"ס

- (15 'מע המר ןויליג 'תורשקתה' האר) רמועה תריפס תונווכב יברה לש וגהנמל עגונב *
טיבהש היה הארנו .םוי ותואב ספדנה לע לכתסמ היה ,הכרבה תרימא ינפל :וניארש המ הז"
אנא'ו 'חצנמל' תרימא תעב ,ךכ-רחא .םוי ותוא לש תונווכה לע םג אלא ,םויה לע קר אל
- ל"נה תרימא תעב - טיבמ בוש היה םימעפלו ,םוי ותוא לש הנווכה שיגדמ היה ,'חוכב
.(רנורג 'יש ל"יר ח"הרה בתכממ) "םוי ותואל ספדנהב

.'וחמשי'מ תואהו 'חצנמל'מ הביתה ,'חוכב אנא'מ הביתה ,הריפסה :תונווכה רדס *

תאצל הצור וניאש שרופמב ןווכיש בוט ,ומצעב רפס םרטב םירחאמ רמועה תריפס עמושה *
.ללכ הבוח-ידי התע

תחא םעפ גליד םאו .ךרבי תולילה ראשבו ,הכרב אלב םויב רופסי ,הלילב רפס אלש ימ *
.םירחאמ העימשב ותבוח ידי תאצל לוכיו ,הכרב אלב תולילה ראש רופסי - םויב םג רפס אלש
.הכרבב רפוס - םוי גליד םא קפסבו

תא םג ורפסי ,הנמזב עמש-תאירק ךכ-רחא םיארוקו לודג םויה דועב תיברע םיללפתמה *
םעפ דוע ורפסיש רדסל שי ,לודג םויה דועב הריפסו תיברע םיללפתמה .הנמזב רמועה תריפס
ימימ רקוב לכב הריפסה תא זירכהל יוצר .הכרב אלב ןבומכ ,תירחש תליפת תעב תרחמל
ימ תא ותבוח-ידי איצוהלו ריכזהל ידכ ,תסנכה-תיבב תירחש תליפת םויס ירחא רמועה-תריפס
.רופסל חכשש

לכ לש הריפסה ירחאל ורודיסב ןמיס טטרשלו ןייצל גהונ היה צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ *
.הליל

םגש םירמוא שיו ,המצע ינפב הווצמ איה הליל לכ יכ הליל לכב םיכרבמש ףא ,הרואכל" *
'וכו דחא םוי אוהש תעדלו רופסל קר אל איה הליל לכד הווצמה - וזב וז תויולת ןניא
'וכו דחא םוי והזש העידיה ךרד-לע ,הווצמה םויקמ קלחכ - ןווכל) תעדל םג אלא ,רמועל
."תועובש העבש (תריפס)מ קלח והזש (רמועל

.ותריפס לע ךרבל לוכי ,תוריפס יתש קפסמ רפוסו ,דמוע הריפסל םוי הזיאב קפוסמה *

אובישכ ,םילודג ףאו .הכרבב ותריפס ךישממ ,הריפסה ימי עצמאב תווצמל עיגהש ןטק *
איה םג תמדוקה הריפסהש ןוויכ ,הרותה ןמ ורפסיו וכישמי ,הריפסה ימי עצמאב ונקדצ חישמ
.'היבשחא - היתווצמ'ו הרות לש תואיצמ

הילרטסואל ויחולשל יברה הרוה ןכו) רמועה תריפס ימיב ךיראתה וק תא תוצחל אלש יוצר *
וא הברעמ רבעמ ידי-לע םוי 'דיספה' וא 'חיוורה'ש םדא ,יברה תעד יפלו רחאמ ,('וכו
ישנא וא לארשי ללכ תריפס יפל אלו ולש םימיה יפל רפוסו ךישממ ,ךיראתה וקמ החרזמ
ןמז' זא רמאי אלש אלא) אוה-ותריפסל םישימחה םויב עבקנ ולש תועובשה-גח ףאו ,םוקמה
.('ונתרות ןתמ

.םויל ףד - םיעובקה םירועישה לע ףסונ - הטוס תכסמ הריפסה ימיב דומלל םיגהונ *

,'ב ףד ,תכסמה תלחתה" :יברה הרוה ,הריפסה ימי ט"מל הטוס תכסמ יפד ח"מ תקולח רבדב
לש ינש םויב אלו) רמועה תריפסד 'ב םוי ,[ל"וחב] דעומה-לוח לש ןושאר םויב םידמול
ןכו ,'ג ףד םידמול דעומה לוח לש ינש םויבו ,(רמועה תריפסד ןושאר םוי אוהש בוט-םוי
ןושארה םויבש ,תאז ריבסהו ."תכסמה םויס ,ט"מ ףד םידמול ובש תועובש ברעל דע ,האלה
.םויל ףד ךליאו רחממ דומלל םיטילחמו ,תכסמה םש תא ללוכש 'רעשה ףד' תא םידמול

.אוביו הלעי .(חספה ימי לכב) 'הדותל רומזמ' םירמוא ןיא .ןיליפת םיחינמ ןיא :תירחש
םיארוק ןושארב ,הרות ירפס ינש םיאיצומ .םותי שידק ,םוי לש ריש .לבקתת שידק ,ללה יצח
יפכ - תוקספהה םוקימ .דמ,גכ - וכ,בכ ארקיו) 'בשכ וא רוש' רומא תשרפב םילוע השולשל
,הלילגו ההבגה ,(ארימג דע ארוק לארשיהו ,בוט-םויל ונרודיסבש לארשי ,יול ,ןהכ תאירק
ןויצל אבו ,ירשא .הלילגו ההבגה .שידק יצח ,'םתברקהו' סחניפ 'פב יעיבר הלעי ינשבו
.ףסומ תליפת .שידק יצח .וללהי .לאוג

רכז (םלוכב וא 'םייחל'ב ,ןוגינב ,הליכאב :הפסוה ונייהד) רבד הזיא הדועסב תושעל בוט
.ןמה הלתנ ובש ,הז םויב התייהש רתסא תדועסל

דעומה-לוח

.חספה-גחד 'א םוי ליעל האר - ןייב החמש ןיינעב

הרות דומיל

דומילב העיגיו הפסוה ידי-לע ולוכ םלועה לכ "שוביכ" רבד לע רבודמל ךשמהבו. . "
לכ ףיסוי חספ דעומה-לוח ימיב רשא בוטו ןוכנו יוארהמ - זוע רתיבו תאש רתיבו הרותה
לועפל לוכיש ימ לכ םע לדתשהל :תלוזל עגונב ןהו אוה ודומילב ןה ,הרותה קסעב דחאו דחא
ךייש ל"נה ןיינעש אטישפו .ל"נהל םאתהבו ולא םימיב ודומילב ץמוא ףיסוי אוה םגש ,וילע
- ןמזה תומכ ןבומב םג איה "עבק םתרות" ירה םימיה ראשב םגד ,תובישיה ידימלתל דחוימב
דומילב ףיסוהל הבוטל ונילע אבה חספ דעומה-לוח ימי לכ תא לצנל דחוימ בויח לטומ םהילע
."זע רתיבו תאש רתיב הרותה

ךוניח

םע רשק רומשל תו/םירומה לע ,ונרוד אישנ יברהו צ"יירהומ ר"ומדא ,וניתובר ק"כ תארוהב
.דעומה-לוח ימיב תו/םידימלתה

אלש םידימלתה תא קיסעהל ידכ ,בותכל םג - ךרוצ שי םאו ,רפס-תיב חותפל (הווצמו) רתומ
.דעומה-לוח ימיב תוצוחב םנמז תא ולביו ובבותסי

שדוק תבש
דעומה-לוחד 'ב ,ןסינב ז"י

."שדוק-תבש לש רנ קילדהל" תוכרבמ .רנה תקלדה

.'והילא חתפ' םיליחתמ אלא ,'ודוה' םירמוא ןיא .החנמ

ןיאו "הלהצבו החמשב םג" םירמוא 'םולשב יאוב'ב .'דודל רומזמ' םיליחתמ .תבש תלבק
.'אוביו הלעי' םירמואו ,תבש לש תיברע .ליגרכ םיכישממו ."הנירב" םירמוא

.שחלב - 'אתדועס איה אד' 'דודל רומזמ ,'ליח תשא' ,'םכילע םולש' תרימא

דעומה-לוח תבשבו ,(תוכאלמ המכב רתומה) דעומה-לוחבמ הלודג גחה תחמש בוט-םויב :החמש
תוחיש-יטוקיל) ןהילע לטומ שפנ-לכוא תנכה לועש ,םישנל טרפבו ,רתוי דוע החמשה הלודג
.(420 'מע די ךרכ

תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארה רפסב .הרות-ירפס ינש םיאיצומ .ללה יצח .תירחש
;שידק יצח םירמואו המיבה לע ינשה הרותה רפסה תא םיחינמ ."ילא רמוא התא האר" אשית
.הלילגו ההבגה ;לומתאד יעיברל ומכ ריטפמל םיארוק ינשה הרותה רפסב ;הלילגו ההבגה
םתוחו ,בוט-םוי ריכזמ וניא הרטפהה תוכרבב ."'ה די ילע התיה" :זל לאקזחיב הרטפה
תונברק םע ,דעומה-לוחד ףסומ ,שידק יצח ,וללהי ,ירשא ,ןקרופ םוקי .דבלב 'תבשה שדקמ'ב
.תבש

.'תלוס תחקלו' םירמוא

,"ןפגה ירפ ארוב"מ ץוח ,שחלב - 'ןכ לע' םג - ולוכ ,'דודל רומזמ'מ :םויה שודיק
.ןבומכ

.'ירחא' תשרפב הרותב םיארוק :החנמ

ןושאר םוי
דעומה-לוחד 'ג ,ןסינב י"ח

רפסבו ,השרפה ףוס דע "יל שדק" אב תשרפב םילוע השולשל םיארוק ןושארה הרותה רפסב
.לומתאדכ "םתברקהו" סחניפ תשרפב יעיברה הלוע ינשה הרותה

ינש םוי
דעומה-לוחד 'ד ,ןסינב ט"י

ינשה הרותה רפסבו ,"ףסכ םא" םיטפשמ תשרפב םילוע 'גל םיארוק ןושארה הרות-רפסב
.לומתאדכ יעיברל

ישילש םוי
דעומה-לוחד 'ה ,ןסינב 'כ

. . רבדיו" (ינש חספ תשרפ) ךתולעהב תשרפב םילוע 'גל םיארוק ןושארה הרותה-רפסב
.לומתאדכ יעיברל ינשה הרותה-רפסבו ,". . יניס רבדמב

.תבש ברעב ומכ בוט-םוי ברעב הקלדהה הליחתכל םידקהל ונגהנמ :בוט-םוי רנ

.שודיקב אלו תורנה תקלדהב אל ונייחהש םיכרבמ ןיא

יעיבר םוי
חספ-לש-יעיבש ,ןסינב א"כ

התיה ובש ןוויכ ,חספה ימי ראש לש וזמ הלודג (חספ-לש-ןורחאו) חספ-לש-יעיבש תחמש
קדצ-חמצה םשב ורסמש שי .לארשי תומשנ תדיל התיה אקווד זאו ,םירצמ תאיצי ןיינע תומילש
.'ןיביבח ןיעיבשה לכ'ד הגרדה אוה חספ לש יעיבשש

תועובשה גחב ןכו) חספ-לש-יעיבשב תכלל ,םינש המכו המכ הז גיהנה ר"ומדא ק"כ :הכולהת
המכו המכב תושרדמ-יתבבו תויסנכ-יתבבש לארשי-ינב תא רקבל 'הכולהת'ב (תרצע-ינימשבו
,(תונוכש ראשבש לארשי-ינבמ םיבר םע תודחאתהה ידי-לע) גחה תחמשב ףיסוהל ידכ ,תונוכש
תוימינפו הרותד הלגנ ,("בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקפ") הרות ירבד תרימא ידי-לע טרפבו
.הרותה

.םידעוותמו הרות דומילב םיקסוע ,הלילה לכ םירועינ שטיוואבוילב

תא הז לילב דומלל צ"יירוהמ ר"ומדא הרוה םעפ .רתסנו הלגנ ,םירועיש המכ םידמול ויה
רמאמה תא דומלל ,הרוה תרחא םעפו .(ב,זט) הרות-יטוקילבש 'סוניו האר םיה' ה"ד רמאמה
.(ד,זט) 'ףינהו' ה"ד וירחאלש

אלל ,רע ראשיהל=) המצעלשכ הבישיה" חספ לש יעיבשבש ,רסמנ ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא םשב
."ןיינע ןכ-םג איה (דומיל

תודימ הרשע-שולש ,הרות-ירפס ינש םיאיצומ .םוי לש ריש .לבקתת שידק .ללה יצח :תירחש
ןושארה הרותה רפסב .'וכו הימש ךירב ,יתליפת ינאו ,םלוע-לש-ונוביר ,(תחא םעפ)
."ךאפור 'ה . . חלשב יהיו" חלשב תשרפב םילוע השימחל םיארוק

יגהנמ רצוא'ב איבהש תואחסונה יתש יפל ,גוהנכ תדחוימ הניגנב תורמאנה םילימה ןלהל
םנימימ :םיעבורמ םיירגוסב ןאכ וסנכנ ןהיניב םיקוליחהו ,'ה םש םוקמב ןבור ,'ד"בח
[והוונאו יל-א הז] ,םיב המר ובכורו סוס ,ודבע השמבו 'הב ונימאיו ,(ינשה) םלאמשמו
תלהנ] ,אלפ השוע תוליהת ארונ ,בייוא ץערת 'ה ךנימי ,ומש 'ה ,והנממוראו יבא יקולא
ךותב השביב וכלה] ,דעו םלועל ךולמי 'ה ,תינק וז םע רובעי דע ,[ךשדוק הוונ לא ךזועב
.[םיב המר ובכורו סוס (. . םירמ םהל ןעתו) ,םיה

יצח םירמואו המיבה לע ינשה הרותה רפס תא םיחינמ .םידמוע - םיה תריש תאירק תעב
תולעהל ןיא ,קחדה תעשב םג) לומתאדכ ,"םתברקהו" ריטפמל םיארוק ינשה הרותה רפסב .שידק
."דוד רבדיו" הרטפה .(ריטפמל ןטק

.רוכזי תרימא תעב הרותה-רפס לש םייחה-ץעב זוחאל וגהנ וניאישנ וניתובר :תומשנ תרכזה
ויבא תתימל הנושארה הנשב לבא .תומשנ תרכזה ןמזב תסנכה-תיבמ אצוי ,םייחב וירוהש ימ
."תינולפ ןב" םירמוא תומשנ תרכזהב .תומשנ ריכזמ וניא ךא תסנכה-תיבב ראשנ ,ומא וא

.ףסומ תליפת .וללהי .ירשא .תאז רמוא תומשנ ריכזמ וניאש ימ םג .'םימחרה בא' םירמוא

אבסה ק"הרה לש 'קאזאק פאה' ןוגינה תא םינגנמ ויה חספ-לש-ןורחאבו הרות-תחמשב
.וללה םידעומה תודוקנ - ןוחצינו החמש לש ןוגינ והזש ןוויכ ,הלופשמ

ס'חישמ") חישמ לש דוקיר ודקריש תורוהל חספ-לש-ןורחאב גהונ היה צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ
.ןכ הרוה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ םגש םימעפ ויהו ,("ץנאט

חישמ תדועס

תארקנ התיהו (ל"וחב) חספ-לש-ןורחא םויב תישילש הדועס לכוא היה בוט-םש-לעבה ונבר
.חישמה תראה יוליג ריאמ הז םויבש םושמ ."חישמ תדועס" ולצא

תוסוכ עברא .ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ גיהנה ,וז הדועסב תוסוכ 'ד תותשל עובק גהנמ
טעמ התשי ,ול השקש ימ .לארשי תא תוקשהל ה"בקה דיתעש המחנה תוסוכ עברא דגנכ ,ןיי
.תפסונ סוככ ול בשחייו םעפ לכב תצק ףיסויו

תוריהז לש ןפואב [היהי הז לכש] - אטישפו ,'םייחל' רמול רשפא תוסוכה עברא רחאל םג
וא ,וכרע-יפלש תוסוכ חקיש הז ידי-לע ,יוצרה ךפיהו יוויצה ךפיה ,םולשו-סח ,תורכשמ
.הזב אצויכו ,סוכ בור התשיש

."חספ-לש-יעיבשב (תוסוכ עברא םיתושו) חישמ תדועס םילכוא לארשי-ץראב"

.(הירחאל - ףידעו) החנמ תליפתל ךומס - רחואמ הדועסה תא ללכ-ךרדב םיכרוע ,השעמל

םמצעל םינב) תווצמ ליג ינפלש לארשי ידליל תוביסמו םיסוניכ ךורעל שי :'ה תואבצ
-תריסמו םירצמ תאיצי תועמשמ תא םהל ריבסהל ,חספ-לש-יעיבשב שדוקה-ץראבו (ןמצעל תונבו
-ןתמל דעו םיה תעיקב תא איבהש המ ,הרות-ןתמל עיגהל ידכ םיב רובעל זא לארשי לש םשפנ
תא םירהממו םלועה םויק םיקזחמ הז ידי -לעו ,חישמ תדועס םע םרשקל ןוכנו יאדכו ,הרות
.תולגה ץק

ישימח םוי
גח-ורסא ,ןסינב ב"כ

.הייתשו הליכאב תצק םיברמו ,םינעתמ ןיא

.'ךנעי . . חצנמל'ו ןונחת םירמוא ןיא ,רייא שדוח-שאר ירחא דע

ונגראי חספה גחל תוכימסבו ךשמהבש ,םינש המכ הז ,גיהנה" ר"ומדא ק"כ :הרות סוניכ
אלקש המכו המכ ובש ,קוחרמ םג וילא עיגהל ולכויש ןפואבו גחה רחאל דימ ,'הרות סוניכ'
הרות לביק השמ'ד ןיינעה שדחמ ליחתמ חספה גחל ךשמהב יכ ,הרות ירבדב םילפלפמו אירטו
ןמזה והז אליממו ,שדחל דיתע קיתו דימלתש המ לכו הפ-לעבש הרותו בתכבש הרות 'יניסמ
םוקמו םוקמ לכב םידוהי ררועל יאדכ ,הזב ףיסוהל ידכו . . הרותה דומילב ףיסוהל םיאתמה
-לכ-לע וא ,הז עובשב ולא םימיב 'הרות סוניכ' וכרעיש דואמ בוטו ןוכנ רבדש ,ירשפאה
תומוקמבו .(ןמזהו םוקמה יאנת יפל - םוקמ לכב) הז ירחאלש םימיב וא ,האבה תבשב םינפ
םג איה םיסוניכה תילכת . . תוכיאבו תומכב ,הזב ופיסוי - הרות סוניכ רבכ םיכרועש
םיסוניכב רמאנה תספדה ידי-לע אוה תאז חיטבהל םיעצמאה דחאו ,'הברה םידימלת ודימעהו'
."('האנ וידו האנ ףלקב')


הריפסה ימי יגהנמ

םירשע לע םהב םילבאתמו ןיד ימי םהש יפל ,תרצעל חספ ןיב םישנ םיאשונ ןיא :ןיאושינ
.ולא םימיב ותמש אביקע יבר ידימלת ףלא העבראו

."רמועב ג"לל רוא ,הלילב אלו רמועב ג"ל םויב םתושעל שי" - רמועב ג"לב ןיאושינ רבדב

יברה ףידעה (חיש 'מע ח ךרכ ק"גא) ורבע םינשב - ךליאו ןוויס שדוח-שארמ ןיאושינ רבדב
םיכסהו ריתה ,עודיכ םיכיראתבש תולבגהה לטיבשכ תונורחאה םינשב ךא ,גח-ורסאל תוחדל
.לעופל ה"ע ןיקרובד ש"זר ג"הרה הרוה ןכו ,זא ןיאושינ ךורעל

.רמז-ילכו תולוחמ ,םידוקיר אלב ןיכודיש-תדועסו ןיכודיש תושעל רתומ

הזב לקהל ןיא ."תורתי תוחמשו תולוחמ םידוקיר" ילב לבא ,תושר תודועס ךורעל רתומ
רמזלו דעוותהל וגהנ לבא .עובשה ימי ראשבמ רתוי שדוק-תבש יאצומבו שדוק-תבש ברעב
.םירסוא ןיא תודעוותהבש תולוחמה ףאו ,לוקמשרב ףאו הפב םיידיסח םינוגינ

.גוהנכ ,תולוחמבו םיפותב םג םיריתמ הרות-רפס תסנכה

ברע דע ,רמועב ג"לב וליפאו ,תירב ילעב םג ,םירפתסמ ןיא ,ל"זיראה יפ-לע :תרופסת
.תועובש

.םינטקה תא םג הז ןיינעב ךנחל גוהנ

םאו) רמועב ג"לב הושעי - רמועב ג"ל דע לח םתדלוה םויש הלא :שולש ינבל הווצמ תרופסת
ג"לל תרופסתה םידקהל ןיא לבא ,תועובשה גח ברעב - וירחא ודלונש הלאו ,(ןורימב - רשפא
.םינש שולש תואלמ ינפל רמועב

,רמועב ג"ל דע (ךוניחה תלחתהו) תרופסתה תוחדל ןיא ,חספה ינפל הז ליגל דליה עיגה םא
.רמועב ג"לב תרופסתה םייסל לוכי רתויה לכלו

ןוזמה -תכרב ,רחשה תוכרב ,ןטק-תילט תאישנב וליגרהל) דליה ךוניח יניינע ראש ,ןבומכ
.שולש ליגל ועיגהב ושעי (['רדח'ל ותסנכהו] הטימה לעש עמש-תאירקו

הניאו שארה -יוסיכל ץוחמ תואצויה תורעש ןתוא הריפסה ימיב רפסל השאל רתומ :םישנ
.תרופסתל תבשחנ הניא םיילגרהו םיסירה ,תובגה רעש תטירמ .ןתוסכל הלוכי

(ץימחהל םילולעש רבד לכבו ןבה-ןוידפ לע דבלמ) ונייחהש םיכרבמ ןיאש םיגהונ :ונייחהש
.םיכרבמ - רמועב ג"לבו תבשב ךא .הריפסה ימיב

דע ,ךליאו המחה תעיקשמ הריפסה ימי לכ הכאלמ תושעל אלש םישנו םישנא םיגהונ :הכאלמ
.(רמועה תריפס ורפסי םישנה םגש תפסונ הביס וזו) הריפסה רחאל

'שדח' רוסיא

םיקסופב הלודג תקולחמ שי .ןסינב ז"י ליל תליחת דע הזה ןמזב ףא 'שדח' לוכאל רוסא
רהזיהל היה ד"בח ידיסח ןיב קיתעה גהנמה .(ק"האל העיגהשכ טרפבו) ל"וח תאובת תודוא
ברה תחגשהבש וירצומו חמקה ,ונתעידי בטימל .םיגוחה לכמ הזב םירהזנ םיבר םויכו ,שדחמ
הז ששחמ תונורחאה םינשב םייקנ ,םילשוריב תידרחה הדעהו קרב-ינב ד"בא א"טילש אדנל
.ירמגל

ףוגה תאופרל םילגוסמ הריפסה ימיש ,םירפסב ראובמכ ,הלוגס ימי םימיה ירהו" :האופר
."ל"ז וניתובר תארוהכ ,עבטה ךרדב וב יולתה תושעל םדאה לעש אלא ,שפנה תאופרו


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il