אש - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה ןסינב ג"כ * ירחא 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
ס"שת-פ"רת ןסינב ח"כ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ


ןאכ שקה םימדוק תונוילגלתוכלמ רבד


תולעתהל לוכי לארשימ םדא לכ
לודג ןהוכ לש השודקה תגרדל


ותדובע רדסמ קיפהל דחאו דחא לכ לוכי תיללכ הארוה וזיא
ןורהא קקזנ עודמ * ?שדוקה לא ואובב לודגה ןהוכה לש
,תוומ שנוע לש רוכזיא הב שיש הרומח הכ הרהזאל ןהוכה
,השעמל * !?ה"בקה יוויצ תא םייקמ היה אל הידעלב יכו
,ךפהל אלא ,ךרע תותיחפ לע הדיעמ הנניא ןורהאל הרהזאה
ר"ומדא ק"כ תחישמ * רתויב תילענ הגרדב 'ה תדובע לע
ונרוד אישנ


ךיישה הרותה קלח םע "תויחל" - "ןמזה םע תויחל םיכירצ"ש ןקזה וניבר םגתפ 1עודי
ןמזה דצמש תוארוהה םע "תויחל" םיכירצש ךכל ףסונ ,רמולכ ,עובשה תשרפ ,הז ןמזל דחוימב
2בותכה ןושלכ ,םדאה ייחב תוארוה הנממ דומלל ,עובשה תשרפ םע םג "תויחל" םיכירצ ,ומצע
."ובל לא ןתי 3יחהו"
ןורהא לא רבד 'וג ןרהא ינב ינש תומ ירחא השמ לא 'ה רבדיו" - ירחא תשרפ תלחתה .
."'וג שדוקה לא תע לכב אובי לאו ךיחא

:ןיבהל ךירצו

תוכיישבו רשקב (ןורהאל) יוויצהמ לארשימ דחאו דחא לכ לש ותדובעב הארוההו דומילה והמ
ןהוכל ךיישה ןיינע הז ירה - ("'וגו שדוקה לא תע לכב אובי לא"ש) שדוקה לא הסינכל
!?לארשי לכל ךייש הז ןיאש המכו-המכ-תחא-לעו ,םתס םינהכל אלו ,דבלב לודג

:י"שר שוריפ יפ-לע - לארשימ דחאו דחא לכל הארוההו דומילה ראבל רשפא היה ,הרואכל

המ" :שרפמו ,"'וגו ןרהא ינב ינש תומ ירחא השמ לא 'ה רבדיו" תוביתה קיתעמ י"שר
לא ול רמא ,אפור ולצא סנכנש הלוחל לשמ ,ולשומ הירזע ןב רזעלא יבר היה ,רמול דומלת
ךרדכ תומת אלש בחטב בכשת לאו ןנוצ לכאת לא ול רמאו רחא אב ,בחטב בכשת לאו ןנוצ לכאת
."ןורהא ינב ינש תומ ירחא רמאנ ךכל ,ןושארה ןמ רתוי וזריז הז ,ינולפ תמש

- תווצמו הרותה םויקב זוריזה ןפואל עגונב תיללכ הארוה םידמל הזמש רמול שי הרואכלו
ךרדכ 'וכ אלש" ,'וכ האצותה םג רמולו ףיסוהל שי אלא ,דבלב יוויצה רמול קיפסמ אלש
."ןושארה ןמ רתוי וזריז הז"ש ,"'וכ

וז הארוהש ךכל ףסונ ,יכ ,רומאה ןפואב הארוהה שרפל ןיא ,ריפש תקייד דכ ,םנמא
לשמה יטרפ םג ,ירה ,("'וג אובי לא") יוויצה ןכותל ךכ-לכ תכייש הניא (זוריזה ןפואמ)
זוריזה רבד-לע הארוהל םימיאתמ םניאו ,בותכה ןכותל קר םימיאתמ (אפוג זוריזה ןפואב)
:תווצמו הרותה םויקל עגונב

ינש תומ ירחא"ד ןיינעה ןכותל םאתהב - איה ,"ינולפ תמש ךרדכ תומת אלש" לשמב הרהזאה
.4"וינב ותמש ךרדכ תומי אלש" ,"'וג אובי לאו" ,ןכלש ,"ןורהא ינב

וינבו ןורהא לש םבצמל םאתהב - אוה ,אקייד "הלוח" ,"אפור ולצא סנכנש הלוחל לשמ"הו
,ךכ ידכ דע ,"הלוח" תמגוד ,אוהיבאו בדנ תתימד ערואמה ללגב (לארשי םע תוללכ ןכו)
ותחמש ובברעת לא" ,5"'וגו וערפת לא םכישאר" וינבלו ןורהאל דחוימ יוויצב ךרוצ היהש
הפירשה תא וכבי לארשי תיב לכ םכיחאו" 5ארקב שרופמ - לארשי לכל עגונבו) 6"םוקמ לש
.(7"'ה ףרש רשא

:ירה - תווצמו הרותה םויקב זוריזה רבד-לע הארוהל עגונב ,לבא

שארל לכל ונתינ הרותה ייוויצ ,יכ - "אפור ולצא סנכנש הלוחל" לשמל תוכייש ןיא (א
םג)ש ,(ילוח ידיל הליחתכלמ אובי אלש) 9'וכו ויתועדב ושפנב ,אירב םדא ,8"רשי םדא"ל
הז ןיא לבא ,"'וכ ךרדכ 'וכ אלש" ול םירמואש הז ידי-לע זוריזה תויהל ךירצ (ולצא
תפסות ,םא יכ ,אפורל קוקז וניאו ,הלוח וניא יכ ,"אפור ולצא סנכנש הלוח"ד ןפואב
.10שפנה תואירב תרימשב זוריז

שנועה תרכזה ידי-לע זוריזה ,יכ - "ינולפ תמש ךרדכ תומת אלש" השגדהב ךרוצ ןיאו (ב
םג אלא ,ןלציל אנמחר ,םייחה רדעה ,רומח יכה שנוע םהב ןיאש םיניינעב םג ךייש
.לק יכה ,לק םשנעש םיניינעב

,"אפור ולצא סנכנש הלוח") ל"נה לשמה יטרפל תוכייש ןיאש דבלב וז אל - הזמ הריתי (ג
םדא חתפי לא" םושמ 11םריכזהלמ ענמיהל שי - הברדא אלא ,("ינולפ תמש ךרדכ תומת אלש"
!?12"'וכ ויפ

:ומצע בותכהב הלאש םדקהב ןבויו

ןוויכמ ("ינולפ תמש ךרדכ תומת אלש") התימ לש ןיינעמ לשמ איבהל ךירצ י"שרש תמא ןה
:ומצע בותכהב הלאשה ץרתמ הז ןיא ןיידע ,לבא - "ןורהא ינב ינש תומ ירחא" רמאנ בותכבש
,שנוע לש הרהזא אלל םג 13יוויצה םייקי יאדווב - ןורהאל יוויצ תודוא רבודמש ןוויכמ
יכה שנועל דעו ,שנוע תרהזא ,"ןורהא ינב ינש תומ ירחא" שיגדהל בותכה ךרצוה עודמו
רמאנ אלש (לארשי לכל וליפאו) ןורהאל םייוויצ המכו המכמ אנש יאמו ,םייחה רדעהד רומח
!?ללכ שנוע תרהזא םהב

:14םיניינעה תוימינפב - הזב רואיבה רמול שיו

ןוילעה רוא ינפל וברקתנש" - "ותומיו 'ה ינפל םתברקב" התיה ןורהא ינב ינש תתימ
תומיענ תוקיבדל בוריקמ וענמנ אל ,םתתימב םישיגרמ ויהש םגה . . ותמ הזבו שדוקה תביחב
לדוגמ האצות םא יכ ,שנוע לש ןיינע (קר) הז ןיאש ,רמולכ ,15"םהמ םתושפנ תולכ דע 'וכ
.שפנה תולכ דע 'הל םתוברקתהו םתביח

,ונייה ,"ינא הבהא תלוח יכ" 16בותכש ומכ - אתוילעמל - "הלוח"ד שוריפה םג והזו
לכוי אלש ה"בקהל הקושתהו הבהאה לדוג דצמ ,"הבהא תלוח"ד בצמו דמעמב ויה וינבו ןורהאש
.17הבהא תלוח" ,ילוח לש בצמ ידכ דע ,'וכ ןואמצה תוורל

לכב אובי לאו" יוויצהב ףיסוהל ךרצוה ,ןכל ,"הבהא תלוח"ד בצמו דמעמב ויהש ןוויכמו
אל (רקיעב) - ("ןורהא ינב ינש תומ ירחא") "וינב ותמש ךרדכ תומי אלש" "שדוקה לא תע
הבהאה לדוגש ,ונייה ,יוויצהמ קלח רותב אלא ,(רומח יכה שנועל דע) שנוע תרהזא רותב
-לעש ,"תע לכב" שדוקה לא הסינכ לש בצמל ותוא איבי אל ("הבהא תלוח") ה"בקהל ןואמיצהו
ןפואב אלא ,שפנה תולכ ,"ותומיו 'ה ינפל םתברקב"ד בצמל אובל בורקו לוכי הז ידי
.אקווד םינותחתב הריד 'תי ול תושעל ,םלועב ותוחילשו ודיקפת אלמל ףוגב המשנ ראשייש

:לארשימ דחאו דחא לכל הז ןיינעמ הארוהו דומילל עגונב הלאשה םג תצרותמ הז יפ-לע

19לארשימ דחאו דחא לכ רמואש יפכ ,18לארשימ דחאו דחא לכל ךיישה ןיינע אוה - 'ה תבהא
תוטשפב ןבומו .21"'וג ךבבל לכב ךיקולא 'ה תא 20תבהאו" (םוי לכב םיימעפ) עמש תאירקב
ויבא םג ,"לכל סנרפמו ןז" ה"בקהש "ןימאמ ןב ןימאמ" ותויהל ,רשא ,םינטקבש ןטקל םג
.'וכ ומע ביטמש ה"בקה תא בהוא יזא - ותוא םג םדי-לעו ,ומאו

ןואמיצהו הבהאה תדימ תויהל הלוכי לארשימ דחאו דחא לכ לצאש ,ןבומ ,ןכש ןוויכמו
ךרוצ היהיש ,ךכ ידכ דעו ,"24הבהא 23תלוח"ד הגרדל דע ,22יוליע רחא יוליעב ה"בקהל
!שפנה תולכד ןיינעה ולצא לולשל

תרהזא תשגדהל עגונב אל - (רקיעב) איה י"שר שוריפו ירחא תשרפ תלחתהמ הארוההש ,אצמנו
הכירצ ,ןכלש ,"הבהא תלוח" 'ה תדובעב תילענ הגרדל עגונב - הברדא אלא ,25'וכ ןישנוע
ותוחילשו ודיקפת אלמל ,םא יכ ,"שדוקה לא תע לכב אובי לאו" תדחוימ הרהזא תויהל
.'תי ול הריד ותושעל ןותחתה הזה םלוע רוריבב

:םישודק תשרפ תלחתה - [...] האירקה ךשמהב הריתי השגדה ףסותינ ל"נה לכבו

'ה ינא שודק יכ ויהת םישודק םהילא תרמאו לארשי ינב תדע לכ לא רבד 'וג רבדיו"
הל שיש וזכ תילענ השודקל דע ,"םישודק" תויהל םיכירצש לארשי לכל יוויצ - "םכיקולא
("ינא שודק") 'תי ותשודקש ,ונייה ,"ינא שודק יכ" בותכש ומכ ,'תי ותשודקל ןוימדו ךרע
.26("ויהת םישודק") לארשי לש םתשודק לע יוויצהל הרבסההו םעטה איה

- הרות -ןתמל המדקהכ רמאנ ("ויהת םישודק") השודקה ןיינע לע יוויצהש ,ךכ ידכ דעו
.27"שודק יוגו םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו"

ןהוכד השודקה תגרדל עיגהל לארשימ דחאו דחא לכ לש ותלוכיבו וחוכבש םג ןבומ הזמו
.29"םילודג םינהכ" ,"םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו" - 28לודג
ךרכ ,'ח"משת תויודעוותה םחנמ תרות' ,ח"משת רייא ג"י ,םישודק-ירחא תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(282-278 'מע ,ג
.ךליאו 29 'מע ב"שת ש"הס .ןוושח 'ב "םוי םויה" (1

.ב,ז תלהוק (2

.התלחתב מ"וזת פ"ש תחישב הכוראב ראבתנ - הרות וז 'וכ םייח האר (ב,ל ןישודיק) ל"זראממ ריעהל (3

.פ"הע י"שרפ (4

.ו ,ד"וי ינימש (5

.פ"הע י"שרפ (6

רסאנ וינבו ןורהאלש ףא ,(לארשיבש הפירש דצמ בייחתמש יפכ) 'וכ הפירשה תא וכבי לארשי לכש ,רמולכ (7
'וכ לודג רעצ המרג ןורהא ינב ינש תתימש ןיינעה םצעל עגונב ,לבא ,םוקמ לש ותחמש בברעל אלש ידכ
.טושפכ יוויצב ךרוצ ןיאו ,וילאמ ןבומ הז ירה - לארשי לכ לצא (ילוח)

ןיא ,יכ - "'וכ ינפמ" אלו ,"הב לבאתהל לכה לע תלטומ ח"ת לש ןתרצש ןאכמ" י"שר ןושל קתמוי ז"פעו
ןאכמ"ש ,םא יכ ,('וכ הריתהל אלא ,הייכבה לע תווצל בותכה תנווכ ןיאש םשכ) הייכבה םעט ראבל י"שר תנווכ
.(רבדבש ארבסה לע ףסונ) א"קמל עגונב דומיל ,"'וכ ח"ת לש ןתרצש (םידמל)

.טכ,ז תלהוק (8

.ב"פר תועד 'לה ם"במר האר (9

רשק לכ אלל ,'וכ זוריז תפסות - (גי,זי םיטפוש) "ואריו ועמשי םעה לכו" םיניינע המכב ש"מ ד"עו (10
.אקווד ילוח לש בצמל

לשמ פ"ע םג ןבומ ("ןושארה ןמ רתוי וזריז הז") לשמנה ןכותש ףאד - בותכה ןכות שוריפל עגונב ינאשו (11
ירחא 'וג רבדיו" בותכה שוריפ ראבל לשמ איבמ (ע"בארו) י"שרש ןוויכמ ,מ"מ ,'וכ לק שנועבו אירב םדאמ
יטרפל םאתהב לשמה יטרפב קיידמ ,ןכל ,(הז קוספל לשמ) ,"ולשומ . . היה" ,"'וגו ןורהא ינב ינש תומ
.הז בותכב לשמנה

ןבהש ףאו ."'וכ ויפ םדא חתפי לא ורמא ןאכמ" :ד"וי ,א היעשי י"שריפ הארו .נ"שו .א"עס ,טי תוכרב (12
י"שר ירהש ,ז"נפלש םיאיבנבו שמוחב םיקוספהמ הז דומלל פ"אאו) היעשיב י"שרפ ןיידע דמל אל ארקמל שמח
.טושפכ ,ורובידל עגונב 'וכ וברו ויבאד ךוניחה ןפואמ הז עדוי יאדווב - ("'וכ ורמא ןאכמ" שיגדמ

יוניש תלילש קר אל ,ונייה ,(וצ פ"ס י"שרפ) "לאמשו ןימי וטה אלש ןחבש דיגהל" ,תומילשה תילכתבו (13
.(ח"משת פ"ש תחיש האר) דבלב היטה אל וליפא אלא ,(ג,ח ךתולעהב י"שרפ - "הניש אלש")

.ךליאו 120 'מע ז"ח ש"וקל הכוראב האר - ןמקל אבהב (14

.(ירחא) ונתשרפ שיר ח"הוא (15

.ה,ב ש"הש (16

.םש ש"וקלב הכוראב ראובמכ - "בחטב בכשת לאו ןנוצ לכאת לא" ,לשמה יטרפ ראש םג םינבומ ז"פעו (17

הבהא םג אלא ,(ח"יפר אינת) "וניתובאמ ונל השורי איהש לארשי תוללכ בלבש תרתוסמ תבהא" קר אל (18
.בלה שגרב היולג

דעו ,(ד"פר ש"ק 'לה ם"במר) "תווצמב ןכנחל ידכ 'וכ התורקל םינטקה תא ןידמלמ"ש ,םינטקה םג (19
.ו"ה א"פ ת"ת 'לה ם"במר) "לארשי עמש (תשרפמ ןושאר קוספ)ו השמ ונל הוויצ הרות ודמלמ רבדל ליחתישמ"ש
תא תבהאו" קוספה םג רמואו עדוי "ארקמל םינש שמח ןב" השענש ינפל דוע ,אלימבו ,(ןתלחתב ז"הדאל ת"ת 'לה
."ךיקולא 'ה

.ה,ז ןנחתאו (20

קר אל) ש"ק רמול לארשי ישנ וגהנ רבכש ךכל ףסונ ,ירה - (םש ש"ק 'לה ם"במר) ש"קמ תורוטפ םישנ םגו (21
תוצמב ןה תובייח ,(השרפה לכ אלא ,(ע 'יס שיר ח"וא ז"הדא ע"וש האר) םימש תוכלמ לוע תלבק ,ןושאר קוספ
-רפס שירב רבחמה תרגיא) "וימי לכב עגר וליפא םדאה לעמ קספי אל ידימת ןבויח"ש תווצמה ששמ 'א ,'ה תבהא
.(ךוניחה

.((הדגא שרדממ) םיחספ תכסמ ףוס ן"ר האר) 'וכ ןואמצו הקושת םניינעש - ע"הפס ימיב הריתי השגדהבו (22
.האבה הרעה הארו

ןלוכו םלועב וארבנ הניב ירעש םישימח") ן"ונה רעש ונממ רסחש יפל" ,ט"מ אירטמיגב "הלוח"ש ריעהל (23
הארו .אריו 'פ ל"זיראהל תווצמה ימעט) "ילוחה ול עריא הזלו ,((נ"שו .ב,אכ ה"ר") "תחא רסח השמל ונתינ
ב"עש ט"מ תכשמה תישענ םהבש - הריפסה ימי ט"מב ותמגודו ,(ג"נרת ב"עש םישימח ה"ד .ב,זצ הכרב ת"וקל
.ךליאו ד ,ד"וי רבדמב ת"וקל האר) םישימחה םויב ן"ונה רעש יוליגל ("הלוח") ןואמצו הקושת ךותמ ,דבלב
.(מ"כבו

דע דואמ הזע הריתי הלודג הבהא 'ה תא בהאיש אוה היוארה הבהאה" :ג"ה י"פ הבושת 'לה ם"במר האר (24
תא ןידמלמשכ" :(ה"ה) םייסמו ,"הבהאה ילוח הלוח וליאכ דימת הב הגוש אצמנו 'ה תבהאב הרושק ושפנ אהתש
."'וכ תחנב הז ןיינעל ןתוא ןיליגרמו טעמ טעמ הז זר םהל םילגמ . . ץראה ימע ללכו םישנה תאו םינטקה

.[החישה ףוגב] ח"ס ןמקל האר (25

לוכי" - "'וכ ל"ת ינומכ לוכי" (ט ,ד"כפ (םישודק) ונתשרפ ר"קיו) ל"זחמב ימינפה שוריפהמ ריעהלו (26
.(פ"הע ת"הוא הארו .(ב,זמ) פ"הע םיניע רואמ) אתוחינב "ינומכ"

.ו,טי ורתי (27

וחור הבדנ רשא 'וכ שיאו שיא לכ אלא ,דבלב יול טבש אל" (לבויו הטימש 'לה ףוס) ם"במרה ד"ספכו (28
ושידקהל ןורהא לדביו" (גי,גכ א"הד) ש"מכ ,ג"הכד השודקה תגרד - "םישדוק שדוק שדקתנ הז ירה 'וכ ותוא
."םישדוק שדוק

.[פ] ט"עפ תישארב תדגא הארו .םש ורתי ט"העב (29


ה"בקהל ןואמיצהו הבהאה תדימ תויהל הלוכי לארשימ דחא לכ לצא
ךרוצ היהיש דעו ,"הבהא תלוח"ד הגרדל דע ,יוליע רחא יוליעב
!שפנה תולכד ןיינעה ולצא לולשל

ונתינ הרותה ייוויצ ירה ,"אפור ולצא סנכנש הלוחל" לשמה רשפ המ
!?ויתועדב ושפנב ,אירב םדא ,"רשי םדא"ל שארל לכל

א"שנת ןסינב ח"כל םינש עשת


!םכתלוכיב רשא לכ ושע


ותחישל םינש עשת ואלמי ,ןסינב ח"כ ,בורקה יעיבר םויב
רוהטה וביל תוריקמ קעז הב ,א"שנת תנשב יברה לש השיערמה
תאיב ולעפ אל ןיידע ,םיניינעה לכ לע טבה ילבמ"ש ךכ לע
תושודקה ויתוחישמ םירבד טקל * "שממ לעופב ונקדצ חישמ
לעופב ונקדצ חישמ תאבהל לועפלו תושעל בלה תא םיררועמה
שממ"תמאב םיקעוצ ויה וליא"

יכה ההימת תררועתמ - הז ןמזב (דחוימב) הלואגה ןיינע תשגדה רבד-לע ליעל רומאה יפ-לע
לעופב ונקדצ חישמ תאיב ולעפ אל ןיידע - םיניינעה לכ לע טבה ילבמש ןכתייה :הלודג
!ללכו ללכ ןבומ וניאש רבד ...!?שממ

עגונב יאכז ןמזבו ,דחיב לארשימ (תוירישע המכו המכו) הרשע םיפסאתמש - תפסונ ההימתו
,םלצא ךרפומ אלו ,דימו ףכת חישמה תאיב לועפל םישיערמ םניא ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,הלואגהל
אל םייתרחמ םגו ,ונקדצ חישמ אובי אל רחמ םגו ,הז הלילב אובי אל חישמש ,ןלציל-אנמחר
!!ןלציל-אנמחר ,ונקדצ חישמ אובי

םישקבמו םינווכתמ ויה וליאו ,'וכ יוויצה ינפמ הז ירה - "יתמ דע" םיקעוצשכ םג
!!אב היה רבכ חישמש יאדוובו יאדווב ,תמאב םיקעוצו

חישמה תא איבהל ולעפיו תמאב וקעציו ושיערי לארשי ינב לכש ידכ תושעל ינלוכי דוע המ
דועו ,תולגב ןיידע םיאצמנש ,היארהו ,ליעוה אל התע דע השענש המ לכש ירחאל ,לעופב
.'ה תדובע יניינעב ימינפ תולגב - רקיעו

םיניינע - םכתלכיב רשא לכ ושע :םכילא ןיינעה רוסמל - תושעל ינלוכיש ידיחיה רבדה
!שממ דימו ףכת ונקדצ חישמ תא איבהל - ןוקיתד םילכב ,לבא ,והותד תורואד ןפואב םהש

,ה"בקה לצא לועפל םיחרכומ םהש "ושקעתי"ש לארשימ הרשע ואצמיי ףוס-לכ-ףוסש ןוצר-יהיו
תחלסו (ןכלו ,אתוילעמל) אוה ףרוע השק םע יכ" בותכש ומכ - ה"בקה לצא ולעפי יאדוובו
.שממ דימו ףכת המלשהו תיתימאה הלואגה תא לעופב איבהל - "ונתלחנו ונתאטחלו וננוועל
(474 'מע ,ב ךרכ א"שנת תוחישה רפס)


!הלואג לש בצמ אוה יעבטה בצמה

לע וז ההימת םילעמ םניא םינבומ םימעטמש ףא) האילפו ההימת םלצא תררועתמש ולאכ םנשי
:(םתפש לד

זירכמ תודעוותהו תודעוותה לכבו ,םיברב רבדל ידוהי ול בשויש ,םה םירהרהמ ,ןכתייה
לעב תזרכה לע רזוחו ,ונקדצ חישמ תאיב - דחא אשונ תודוא רבדל קיספמ וניאו ףרה אלל
אלא ,דבלב ספדנש רבד הז ןיאש - השגדהבו ,"הלואגל רתלאל" :"השודקהו האירקה"ב הלואגה
הז םויב ,שממ דימו ףכיתו ,םיחפט הרשעמ הטמל ,שממ לעופב ונקדצ חישמ תאיבל הנווכה
ונגניש םעפ לכב םירמוא ןכ ומכו !מ"דשת סחניפ תשרפ תבשה םוי - ןדיד ןודינבו ,ומצע
אלא ,רחמ "ונימיב הרהמב" הנווכה ןיאש םישיגדמו ,"ונימיב הרהמב שדקמה תיב הנביש"
!שממ םויה

,"אוביש םוי לכב ול הכחא" - עגר לכב אובל לוכי ונקדצ חישמש ידוהי לכ ןימאמ יאדווב
שיגדהלו ,הז ןיינע לע ףרה אלל רבדל הגהנהה רשפ יהמ ,םה םירהרהמ ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
סחייתיש םדאה לש שגרב לועפל השקש רבד - ונקדצ חישמ אובל לוכי שממ הז עגרבש םעפ לכב
!יתואיצמ רבד לאכ ךכל

ירקיעמ הז ירה ףוס לכ ףוס ,ונ - ונקדצ חישמ תאיב תודוא םעפ םיריכזמ רשאכ אמלשב
,תודעוותהו תודעוותה לכב ,ףרה אלל הז ןיינעב טהלהו רובידה רשפ והמ לבא . . הנומאה
...!חוכב םיעמושה לש םשארב רבדה תא סינכהל םיצור ויה וליאכ

הרשעמ הטמל ונקדצ חישמ תאיב תודוא רבדמש ידוהי ותוא - רהרהל םיכישממ - וזמ הריתיו
חסונב ו"ח תועטל אלש ידכ "רודיס" ןחלושה לע קיזחמ העשב הב הנה ,שממ דימו ףכית םיחפט
ידכ רודיסה תא קיזחמ ןכ ומכו !דיתע ןושלב הלואגה תודוא רבודמ הבש ,"הנורחא הכרב"ד
!!וכופיהו רבד !'וכ תולג םע רושקה ןיינע - "קדצ ךתקדצ" החנמ תליפתב רמול

חסונבו ,הפיו בוט םולח . . "םולח" לש רדגב אוה הז ןיינע - םה םיקיסמ - יאמ אלא
אל לבא ,"הבוטל לארשי לכ לעו ילע יתומולח לכ ויהיש" :םינהכ תכרב תעב םירמואש הליפתה
םינעוט ,ןכ םאו ,["םולח"ל יתואיצמ רבד ןיב קוליח וניצמ הכלהב םג ירהו] יתואיצמ רבד
!?"תומולח" יניינע תודוא רבדל םיכירצ המ םשל ,םה

:ןוכנה אוה ךפיהה - רבד לש ותימאל ,םנמא

תוללכש ראובמ ובש ,"םימלוחכ ונייה 'וכ בושב תולעמה ריש" ה"ד רוא-הרותב שורד ונשי
.םולחה תמגודב אוה תולגה ןיינע

,"םולח" איה תולגה תואיצמ :הברדא אלא ,הלואגה לע רובידה אל - אוה "םולח"ה :רמולכ
תיתימאה ותואיצמ יהוז ,ץיקהב - איה הלואגה וליאו !תולג לש ןיינעלו ידוהיל המ ,ןכש
!ידוהי לש
(2211-2210 םידומע 'ד ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - מ"דשת'ה סחניפ תשרפ תבש תחישמ)


תולגה שגרב םירודחש הזמ תואב תוישוקה

רחא דמוע הז הנה"ש אוה בצמהש עידוהו ,"הלואגל רתלאל" זירכה ונרוד אישנש ירחאל
ןכש ,'וכ הציחמ לש ןפואב וניא הז לתוכו . . ונלתכ ירוחאמ דמוע ונקדצ חישמ ,"ונלתכ
ירהו ,"םיכרחה ןמ ץיצמ תונולחה ןמ חיגשמ" ונקדצ חישמו ,"םיכרח"ו "תונולח" וב שי
לכ לש ודיבש יאדווב ,ןכ םאו . . ותלועפ לעופ ("קוק א ס'חישמ") "חישמ לש טבמ"ש אטישפ
,שממ םויה אלא ,ןמז רחאל וא רחמ קר אלו ,ונימיב הרהמב אובת הלואגהש לועפל דחאו דחא
םיחקופ שממ הז עגרבש - תוטשפבו ,החנמ תליפת ינפל - המצע וז תבשבו ...סחניפ תשרפ תבש
המשנ ,םדו רשב ,הז שרדמ -תיבו תסנכ-תיבב ונמע אצמנ ונקדצ חישמש םיאורו םייניעה תא
...!םיחפט הרשעמ הטמל ,ףוגב

דמוע הז הנה" ,"הלואגל רתלאל" ונרוד אישנ תזרכה :תושקהל שי אפוג הזמש םינעוטה שי
איבנה והילא םגו !אב אל ןיידע ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,םינש תורשע ינפל התיה ,"ונלתכ רחא
!הלואגה לע רשבל אב אל ןיידע

םילוכי אל אלימבו . . תולגה שגרב םירודחש הדבועה דצמ האב המצע וז אישוק הנה
.שממ לעופב הלואגה - איה ץיקהב תיתימאה תואיצמהש שיגרהלו ,תולגה "םולח"מ ררחתשהל

לבא . . 'וכ רבדבש יוליעה ינפמ ,הנישו תולג לש ןיינעב ךרוצ ונשי הרות יפ-לע ,םנמא
ידי-לע [וטושפכ תולגהמ "תאצל" - רקיעהו] תולגה תבוח ידי תאצל םילוכי ,ןכ-יפ-לע-ףא
שממ לעופל עגונב וליאו !הרותה דומילב דובעשו העיגי ,ונייה . . הרותב איהש יפכ תולגה
!םיחפט הרשעמ הטמל הלואגה אובת -

שממ לעופב ונקדצ חישמ תאיב תודוא םירובידה יוביר ידי-לעש ןוצר-יהיו

לגרה"ו ,לגרהל השענ זאש ,םימעפ האמ וליפא אלא ,םימעפ 'גד הקזח לש ןפואב קר אל -
רתוי דועו ,(תחאו וא) דחאו םימעפ האמ :וזמ הריתיו ,םתס "עבט"ל דע ,"ינש עבט השענ
- הזמ

תא איבהל אלא (לוכיבכ) הרירב היהת אלש דע - הלעמל (רקיעבו ,הטמל) ךכ-לכ "ודנדני"
.שממ לעופב הלואגה

ןיינעב ץפח ה"בקה :ונניינעבו ,"קינהל הצור הרפה קניל הצור לגעהש הממ רתוי"ש טרפבו
בשו" יזא - הלואגה אובת רשאכו ,"םהמע הניכש ולגש םוקמ לכב" ,ןכש - רתוי דוע הלואגה
!ה"בקה לש ותלואג םג יהוזש ,ונייה ,אקייד "בשו" ,"ךתובש תא ךיקלא 'ה

םולחה םג אוה רבד לש ותימאלש ,ילש םולחה ,ל"נה "םולח"ה םשגתיש - רומאכ - רקיעהו
.החנמ תליפת ינפל תבשה םויב ,דימו ףכית שממ לעופב ונקדצ חישמ תאיב תודוא ,םכלש

,השודקה ונצראל "אימש יננע םע" םיאב ומצע תבשה םויבש . . "תומולחה לכ םולח"ל דעו
תליפת םיללפתמו ,"הנש תירחא דעו הנשה תישרמ הב ךיקלא 'ה יניע דימת 'וג רשא ץרא"
הרשעמ הטמל ,םיפוגב תומשנ - ישילשה-שדקמה תיבבו שדוקה ריע םילשוריב וז תבשד החנמ
.שממ לעופב ,םיחפט
יתלב - 2214-2213 'מע ד ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - מ"דשת סחניפ תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ


הלואגה בוכיעמ רעטצמ חישמ

םנשי - "יתמ דע" :עודיה ןושלבו ,הלואגה לע לארשי-ינב תשירדו תשקב תודוא םירבדמ רשאכ
...ה"בקה לע ךומסל שי אלא ,הלואגה תודוא שורדלו שקבל ךרדה וז אלש םינעוטש ולאכ
-ינבש םשכש אטבתמש ידוהי ונשיש ,ךכ ידכ דעו ...!הלואגה תא איבהל יתמ עדוי יאדוובש
אנמחר ,הנש 1900 דוע תולגב ויהיש תורשפא תמייק ,הנש 1900 ךשמב תולגב ויה רבכ לארשי
...!ןלציל

-המכ-תחא -לעו ,בר ןמז ךשמ דוע תולגב ראשיהל םילוכיש אטבתי ידוהיש םימלועל היה אל
!!ףצפצמו הפ הצופ ןיא - הז לכ ירחאלו .(הנש 1900) הזכ ךורא ןמז ךשמ המכו

בכעמ ימ ,ןכש ןוויכמו ,"הבושתב אלא יולת רבדה ןיאו ןיציקה לכ ולכ" רבכש ארמגב אתיא
תושעל "לצעתמ" אוה - יאמ אלא !"הנשיחא"ד ןפואב הלואגה אובת זאו הבושת השעיש - ודעב
שיבלהל הסנמו ,ןלציל-אנמחר ,םינש יוביר דוע תולגב ראשיהל םילוכיש ןעוט ןכלו ,הבושת
םוקמב - !ה"בקה לש ותטלחהב ,לוכיבכ ,ברעתהל ןיאש ,םימש-תארי לש אלטציאב וירבד תא
ןה דימ" - זאו ,הבושת השעיו - "תאצמו תעגי" - עגייתיש בטומ ,"םיצורית" שפחל
!"ןילאגנ

ףכית אוביש שורדלו שקבל - אוה ןעוט - ךרוצה והמ לבא ,חישמה תאיבב ןימאהל שי ,םנמא
תוכחל שיש ,אוה ןעוט ,הזב שוריפה ירה - "אוביש םוי לכב ול הכחא" בותכש המו !?דימו
1900 דועב ילוא ...הצרי חישמש יתמ - "אוביש" ,חישמה תאיב היהת יתמ לבא ,םוי לכב
...הנש

ףכית לארשי -ינב תא לואגלו אובל הצור ונקדצ חישמ - !?"הצרי חישמש יתמ" שוריפ המ
לבוסו רתויב ךכ לע רעטצמ - לארשי-ינב תא לואגלו אובלמ ותוא םיבכעמ רשאכו ,דימו
ללוחמ אוהו . . םלבס וניבואכמו אשנ אוה וניילח" :בותכה ןושלב . . םיארונ םירוסי
ןיתממו ,"םיאלח ילבוס יינע יניב ביתי ,הינמיס יאמ" :ארמגב אתיאדכו ,"'וג וניעשפמ
...!"לארשי תא לואגילו תאצל" לכויש

"אוביש םוי לכב ול הכחא"ש רמול רשפאש - ל"נה הנעט עמוש קינ'ד"בח רשאכש ,אלפלו
רבכש ירחאל - תאזו !בישהל המ עדוי וניאו ירמגל לבלבתמ - הצריש יתמ אוביש ושוריפ
!דחאו םימעפ האמ רשאמ רתוי ,תובר םימעפ הז ןיינעב רבוד

:ןיינע לש ופוגלו

ףינס רותב םא-יכ ,תירקיעה היארה הניא "אוביש םוי לכב ול הכחא" בותכש הממ היארה
..."רמול שי דועו" ךרד לע ,תפסונ היארו

יכ . . חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" הליפתה חסונמ איה היארה רקיע - ונניינעבו
אובתש העושיל הניא וז הליפתב הנווכהש ,"וניניע הניזחתו" ,"םויה לכ וניוויק ךתעושיל
תא" - אפוג הזבו ,"וניניע הניזחתו"ד ןפואב םא יכ ...הנש 1900 ,םינש המכו המכ דועב
רבודמ אל יאדוובו ,תוריהמ לש ןפואב - ושוריפ "הרהמ" ירהו ,"חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ
םיכישממש יפכו ,וטושפכ "הרהמ" םא יכ ,תועובש המכ ,םישדוח המכ ,םינש המכ תודוא
,דימו ףכית - אפוג הז םויבו !שממ הז םויב ,"םויה לכ וניוויק ךתעושיל יכ" :הליפתב
הליפת תרימא ירחאל וליפא ,ןכלש ,(םיעגר ד"כ וא ח"י) לימ ךוליה רועיש - רתויה לכלו
הזמש ,תושר תליפת ,תיברע תליפתב םג וז הליפת םירמואו םירזוח - החנמבו תירחשב וז
...!האבה הליפתל דע ןיתמהל םילוכי ןיאש דע ,ירשפאה לככ תאז רהמל עגונ המכ דע ןבומ
-2397 'מע ד ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;מ"דשת'ה בא-םחנמ ף"כ ,בקע תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 2399


!הזמ לודג רעצ ךל ןיא

- !?םלועה יניינעב קוסעלו רעטצהל חרכומ היהי יתמ דע - !?"יתמ דע" :ה"בקל ידוהי קעוצ
םיקוקזש המו - !?"הילע אהת המ הרות . . העירז תעשב ערוזו השירח תעשב שרוח םדא רשפא"
ודמעו" דועיה םייוקי זאו ,הלואגה תא איבהל ה"בקל "הצע" שי - "'וג ךשוריתו ךנגד"ל
!"םכנאצ וערו םירז

קוסעל וילע ןהבש םויה ךשמב תועש המכ שי תולגה ןמזבש דבלב וז אל :וזמ הריתיו
קסוע ןהבש תועש ןתואב םג - 'וכ הרותה דומילב קוסעל לוכי וניאו ,םלועה יניינעב
.הדיתעה הלואגב היהתש יפכ תומילשה תילכתב ותדובע ןיא ,תווצמה םויקו הרותה דומילב

:המגודלו ,ןמייקל תורשפא ללכ ןיא תולגה ןמזבש תווצמ המכו המכ ןנשיש - ךכ ידכ דעו
לחה ,שדקמה-תיב ןיינב םע תורושקה תווצמ המכו-המכ-תחא-לעו ,ץראב תויולתה תווצמ
םוי לכבש ןנובתמ ידוהי רשאכ ,ןכלו .הזב אצויכו םוי לכב םיימעפ דימת ןברק תברקהמ
רעצ ךל ןיא - דימת ןברק תברקהד ןיינעה ולצא רסח ,םוי לכב םיימעפ :וזמ הריתיו ,םויו
!הזמ לודג

הניא (אובל דיתעל קר תכייש תווצמו הרותד הדובעה תומילשש) וז העידיש תוטשפב ןבומו
םייקל ךכ-לכ קזח ונוצרש ןוויכמ :הברדא אלא - וישכע ותדובעב םולשו סח תושילח תלעופ
ןכלו ,וחוכ לכב הז ןיינעב אוה קסוע התע םג ירה ,תומילשה תילכתב תווצמהו הרותה תא
עיזמש דע ,(וטושפכ - ךרפ תדובע) המוצע העיגיב 'ה תדובע תוללכבו הרותה דומילב עגייתמ
.גונעתל ולצא בשחנ אפוג הז ןיינעו ,'וכ

שקבמו קעוצ אוה אלא ,תולגה ןמזבש הדובעה ןפואב םולשו סח קפתסמ וניא - הז םע דחיב
.תומילשה תילכתב ונוק תא שמשל לכוי זאש ,"ואנ" היהת הלואגהש ה"בקהמ
(872 דומע 'ב ךרכ ג"משת 'תויודעוותה' ,ג"משת'ה אב תשרפ תבש תחישמ)


"דוד תיב תמחלמ"ל תאצל ךירצ דחא לכ

תורנ" תויהל םיכירצש ,איה [ןוושחרמב 'כד] תדלוהה םוי לעב לש תוירקיעה תוארוהה תחא
."ריאהל

ילבמ ,דבלב הדוקנ לש ןפואב איה ירה ,רתויב תירקיע הארוה התויה םע ,וז הארוה ,הנהו
,תדלוהה םוי לעב לש תפסונ הארוה לע בכעתהל שי ,הזל ףסונ ,ןכלו .םירבדה יטרפל סנכיהל
.רתוי תויטרפב םירבדה םיאב הבש

הכוראב ראיב הבש ,"דוד תיב תמחלמל אצויה לכ" ןיינעב העודיה ותחישל - הנווכהו
.ןמקלדכ ,"דוד תיב ילייח" לש םדיקפת תא תויטרפבו

:רוציקב החישה ןכות

לע יאק - דוד תיב תמחלמו .דוד ןב חישמ - חישמה ךלמ לש ורוא יוליג לע יאק "דוד תיב"
ךלמ הנעמכ ,ונקדצ חישמ תאיב תא םילעופ הז ידי-לעש ,הצוח תונייעמה תצפהד הדובעה
רשאכ ,"הצוח ךיתונייעמ וצופישכל" - "רמ יתאק יתמיא" ותלאש לע ט"שעבהל חישמה
.םלועב וצופי ותדובע יכרדו (ט"שעבה תרות) תודיסחה תרותד תונייעמה

תיאר םא" :ל"זח ןושלבו ,ךכל םידגנמש ולא םנשיש ןוויכמ - המחלמ לש ןיינעב ךרוצהו
ופרח רשא 'ה ךביוא ופרח רשא - אמעט יאמו ,חישמ לש וילגרל הפצ ,ףרחמ רוד רחא רוד
ךיביוא ופרח רשא" - ןושאר רוד :םיפרחמ לש תורוד-תוגרד 'ב שי ,רמולכ ."ךחישמ תובקע
,"ךחישמ תובקע ופרח רשא" - ינש רודו ;ויתווצמבו ותרותב ,'הב םינימאמ םניאש ולא ,"'ה
.חישמה תאיבו הלואגה תנומאב םה םישלחש אלא ,הרות ינב וליפא תויהל םילוכי הז גוסבש

אלו ליחב אל" תלהנתמש המחלמ ,דוד תיב תמחלמל תאצל - דוד תיב ילייח לש םדיקפת והזו
הנומאה קוזיחו ,תודיסחה תרות ,הרותה תוימינפ תצפהו יוליג - "יחורב םא יכ חוכב
.וננינעל עגונב - החישה ןכותמ ןאכ דע .ונקדצ חישמ ידי-לע המלשה הלואגב

-יכמות תבישיב ,ולש תומא 'דב ותרות תא ודמלש םידימלתל הרמאנ וז החישש ףא ,הנהו
םירבדמו ..."ןילקורב"ב םיאצמנ רשאכ הז ןיינע ךייש המ ,ןכ-םאו ,שטיוואבוילבש םימימת
,הבישי ירוחב םניא תודעוותהב םיפתתשמה להק בור :הברדאו ,הבישי ירוחב םע אקווד ואל
םירישכמ' ידי-לע םירבדה תא םיעמושש ולא לכ תא ןובשחב םיחקול רשאכ המכו-המכ-תחא-לעו
ירוחב המכו-המכ-תחא-לעו ,ללכב הבישי ירוחב לש 'זוחא'ה רתויב ןטק יאדווב זאש ,'םינוש
לכל םג םירבדה םיכייש ולא ונימיבש ,רמול שי ,םוקמ לכמ - םימימת -יכמות תבישיד הבישי
.לארשימ דחאו דחא
(הגומ יתלב - 606 -607 םידומע 'א ךרכ ה"משת 'תויודעוותה' - ה"משת'ה ןוושחרמב ף"כ תחישמ)


"!תולג יאלאד" :חוכה לכב קועצל

םיזרזמו םירהממ - הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהב וניתדובעו ונישעמ ידי-לע
...םיחפט הרשעמ הטמל ,שממ לעופב ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגה תא

רבד -לע השירדהו היפיצהו הווקתה תודוא ררועל הלועפה םג תללכנ הזבש ,ףיסוהל שיו
השעמה" ללכה שגדומ הז ןיינעב םג רשא ,(חישמה תאיב תא לעופו ברקמה רבד) חישמה תאיב
!שממ לעופב שקבלו קועצל - "רקיעה אוה

איה וז יא" ,"בלבש הדובע" התויה םעש - הליפתה ןיינע תוללכל עגונב וניצמש ךרד-לעו
יפ-לע-ףא) דבלב הבשחמבו בלה תנווכב קפתסהל ןיא ,םוקמ לכמ ,"הליפת וז . . בלבש הדובע
,אקווד הפב רוביד תויהל ךירצ אלא ,(ותבשחמבו ובילב ןווכמש המ ה"בקה עדוי יאדוובש
םירבדה ךתחמ אלא ,דבלב ובילב ללפתי אל" ירה ,"האמינפ אלק"ד יוליעה םע דחיב ,ןכש
,ושפנ תוחוכ לכ תא רדוחש ןפואב אוה "האמינפ אלק"הש ,ונייה ,"וינזואל עימשמו ,ויתפשב
.שממ רובידב הלגתמו ךשמנש דע

!!"תולג יאלאד" ..."יתמ דע" :לודג לוקבו שפנה תוחוכ לכב קועצל םיכירצ ,ןכש ןוויכמו
יתלב - 508 'מע ב ךרכ ו"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ו"משת'ה טבשב ו"ט ,חלשב פ"ש תחישמ)
(הגומ


םיקידצ לש םתליפתל הפצמ ה"בקה

בייח הירבע המא וא ירבע דבע הנוקה לכ :ם"במרה קסופ - הירבע המא וא ירבע דבעל עגונב
ירבע דבע הנוקה לכ ורמא ןאכמ ,'וכו רודמו תוסכב הקשמבו לכאמב ול ןתוושהל ןודאה
.ומצעל ןודא הנוקכ

:'ה תדובעב ןיינעה רואיבו

לארשיל רמוא אוה השוע אוהש המ" ,"לארשיל ויטפשמו ויקוח בקעיל וירבד דיגמ" ביתכ
."תושעל

ירהש ,"הירבעה המא" :וזמ הריתיו) "ירבע דבע" תניחבב אוה ידוהי לכש ןוויכמ ,ןכלו
לכאמב ול ןתוושהל ןודאה בייח"ש הרותב רורב ןיד-קספ ונשי ירה - ("םיקידצ םלוכ ךמעו"
,םיבוט יכה םיניינעה לכ לארשימ דחאו דחא לכל תתל ךירצ ה"בקהש ,רמולכ ,"'וכ הקשמבו
רבד והזש ,המישנל ריווא המכו-המכ-תחא-לעו ,"הרועשו הטיח" ומכ ,םיחרכומה םירבד קר אל
..."יח לכ שפנ םהב תויחהל" - גונעת יניינע םג אלא ,שממ עגרו עגר לכב חרכומ יכה

הטיח" קר אל) לארשימ דחאו דחא לכל תתל שיש - הרותה דומילל עגונב הז ךרד-לעו
ןיזר ונייה ,הרותבש ("ןמש תיז") ןמשו ("ןפג") ןיי תניחב םג (םא יכ ,הרותבש "הרועשו
ןמשה תמגודב הרותבש ןמש תניחב - הרותבש ןיזרד ןיזרל דע ,הרותבש ןיי תניחב - הרותד
.ןיי - ללוכ ,ןיקשמה לכ יבג לע ףצש

קידצ" - ל"זח ורמאש יפכ - "ומצעל ןודא הנוקכ ירבע דבע הנוקה לכ"ש אלא ,דוע אלו
!"םייקמ ה"בקהו רזוג ("םיקידצ םלוכ ךמעו")

לארשי ינב לש םתשירדו םתשקבו םתליפת תא םייקל ה"בקה ךירצ יאדווב ,ןכש ןוויכמו
:םה םירזוג ןכלו ..."יתמ דע" םיקעוצש דע ,תולגה בצמ תא רתוי לובסל םילוכי םניאש
...!םייקמ ה"בקה - זאו ..."ל-א טוקשת לאו שרחת לא ךל ימד לא םיקולא"

הצור יאדווב ירהש ,ה"בקה לש ונוצרב ו"ח יוניש לועפל םיכירצש ןפואב הז ןיאש ,רומאכו
,"יתמ דע" וקעציש םיקידצ לש םתליפתל הפצמו ןיתממש אלא ,דימו ףכת הלואגה אובתש ה"בקה
לעופב אוביו ךשמויש ה"בקה לש ונוצר תא םילגמ הז ידי-לעו ,"'וג ךל ימד לא םיקולא"
.םיחפט הרשעמ הטמל ,שממ
יתלב - 1213 'מע ב ךרכ ה"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ה"משת'ה ורתי תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ


..."יתמ דע" תולימה שוריפ

ה"בקהמ לארשי-ינב תעיבתו תשירד תודוא הז ינפלש תודעוותהב רבודש המ ריכזהל םוקמה ןאכ
-ינבש - ונכותש ,"יתמ דע" ןושלה "תוצח ןוקית"ד םיטויפב שגדומש יפכ ,הלואגה ןיינע לע
.הלואגה אובת רבכש ה"בקהמ םיעבות ןכלו ,תולגה ןיינע תא דוע לובסל םילוכי םניא לארשי

םילפלפתמ ןיידע - טושפ יכה ןפואב הז ןיינעב רואיבה תוכירא תורמל הנה ,אלפה הברמלו
!'וכו תורוקמ םישפחמו ,הזב

הצע הנשי יזא ,םהילגרו םהידי םיאצומ םניאו םייוסמ ןיינעב םילבלבתמ םירגובמ רשאכ
:ארקמל שמח ןב לצא לואשל - הטושפ

עגונב - שמוחב רבכ םדמלש תובית] "יתמ דע" תוביתה שוריפ והמ ארקמל שמח ןבל ולאשי
ןמ ,"יתית יכיהמ"ד ןפואב השקב וליפא וא העצה ,םירבד רופיס והז םאה ,[םירצממ הלואגל
"יתמ דע"ד שוריפהש ונממ ועמשי זאו .ףקותה לכב תרמאנש העיבת יהוזש וא ,ץוחלו הפשה
...!ףקותה לכב תרמאנש העיבת - אוה

:וז תבשד הרטפהב םג תשרופמ - "יתמ דע" ןושלב תאטבתמש העיבתהו השירדה ,הנהו

לארשי -ינבל איבנה והילא הנפ ובש ,למרכה רהב והילאד ערואמה תודוא רפוסמ הרטפהב
."'וגו וירחא וכל םיקולאה אוה 'ה םא ,םיפיעסה יתש לע םיחסופ םתא יתמ דע" :םהל רמאו

-ינבמ המכו המכ לצא לועפל םיכירצ ויה ובש בצמ - הז ערואמ יטרפב עגרל ןנובתנ רשאכ
והילא הנב וז הרטמלו ,םולשו סח לעבל ודבעי אלו ,"םיקלאה אוה 'ה"ש ועדייש לארשי
הז דמעמבו ,[העש תארוה רותב ,ץוח יטוחשד רוסיאה תורמל] ץוחב ןברק בירקהו חבזמ איבנה
- "'וגו םיפיעסה יתש לע םיחסופ םתא יתמ דע" :םהל רמואו לארשי-ינבל איבנה והילא הנופ
רותב ורמאנ אל איבנה והילא לש וירבדש ,הטושפ יכה הנקסמל דחאו דחא לכ עיגי יאדווב
םכתויהלש ,םכל ריעהל ינוצרב ,"ןדיא ןייא ךיז טרעה" :דבלב העצה רותב וא ,אמלעב רופיס
..."םיפיעסה יתש לע םיחסופ" לש בצמב תויהל םכל "םיאתמ אל"ש ינרובס ,"ןובנו םכח םע"
יתש לע םיחסופ םתא יתמ דע" :ףקותה לכב העיבת לש ןפואב ולא םירבד ורמאנ יאדווב אלא
...!"םיפיעסה

בושחיש ימ לכו ,"ךומכ ךערל תבהאו" טרפבו ,לארשי-תבהאב והשלכ גשומ ול שיש ימ לכ
איבנה והילא לש ובילל עגנ המכ דע תוטשפב ןיבי - איבנה והילא תודוא רבודמהש עגרל
םירבד רמא איבנה והילאש דחא ףא לש ותעד לע הלעי אל ,ןכש ןוויכמו .לארשי-ינב לש םבצמ
רעטצהו באכ איבנה והילא ...םולשו סח לייטל ךלה ךכ-רחאו ,העצה וא רופיס רותב ולא
םתא יתמ דע" :ףקותה לכב םהמ עבתו וביל תוריקמ קעצ ןכלו ,לארשי-ינב לש םבצמ לע רתויב
!"םיפיעסה יתש לע םיחסופ

תועמשמהש - "תוצח ןוקית"ד םיטויפב אבומש "יתמ דע" ןושלל עגונב ןבומ הז ךרד לעו
...הזב אצויכו ,ל"נה קוספב "יתמ דע" ןושלה תועמשמ ומכ ןפוא ותואב איה הז ןושלד
!תולגה תא רתוי לובסל םילוכי םניאש ה"בקהמ לארשי-ינב לש םתעיבת - ונכותו
'מע ו ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,מ"דשת'ה ןטק םירופ-ןשוש ,אשת תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 1080-1079


"םכלוכ ןכה ודמיע"

אלא וב רתונ אל רשא ,דחוימ (םוקמו) ןמזב ונא םיאצמנ הלא ונימיבש םסרפלו זירכהל שי
ןכה ודמע - ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןושלב ,ובר ןושלב רמול םדא בייחו - דיחיו דחא ןיינע
.אחישמ אכלמ דוד תאיבב שדקמה-תיב ןיינבל ,םכלוכ

- דיתעה שדקמה-תיב תא תולגלו איבהל תוחילשה תלטומ ,לארשימ דחאו דחא לכ לע ,אלימבו
.שממ דימו ףכית - הטמל תולגתהלו דריל קר ךירצו ,םימשב "ללכושמו יונב"ש

ונינקזבו ונירענב" - ףטו םישנ ,םישנא - לארשימ דחאו דחא לכל ךייש הז ןיינע ,רומאכו
שרופמהמ םיקתענו םידסוימ ליעל םירומאה םירבדה ירהש ,"ךימימ באוש דעו ךיצע בטוחמ 'וג
...לארשימ דחאו דחא לכל ךיישו ןבומה ןפואב ,הפ-לעבש הרותו בתכבש הרות ,הרותב

ןיינבל "םכלוכ ןכה ודמע" אוה הניינע לכש הפוקתב ונא םיאצמנש רומאה יפ-לע ,םנמא
ךרוצ ןיא הז בצמבש ,בושחל והשימ לוכי - המילשהו תיתימאה הלואגו ישילשה שדקמה-תיב
.חישמה תאיבל ןיתמהלו ..."תוליבחה תא זוראל" םא יכ ,הדובע לש ןיינעב

תשרפ םתוחו םויס דע יעיבשמ - תבשה םוי ,הז םויד שמוח רועישמ הארוהה האב ךכ לע
:שגיו

רבדמב םתויהב לארשי-ינבד תועסמהמ דומילה תודוא ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבד - םידקהבו
,"ועסי 'ה יפ לעו ונחי 'ה יפ לע" םהב רמאנש ,(תולגה ןיינע תמגוד ,"םימעה רבדמ")
,ךורא יכה ןמז ךשמל קר אל) דבלב רצק ןמזל ונח רשאכ םג ןכלו ,"ימד והל עיבקד ןאמכ"
רצק ןמזל וליפא אלא ,"תועסמה ראשב םתבשי רשא םימיכ" ,הנש ט"י ,"שדק"ב הינחהכ
ןפואב םתיינח התיה - "רקוב דע ברעמ" ,רצק יכה ןמזל דעו ,"רפסמ םימי"ל דע ,(רתויבו
.('וכ וקרפל וכרצוה ותרחמל דימש יפ-לע-ףא) וב תודובעהו ןכשמה תמקה ללוכ ,תועיבק לש

דחא עגר דוע ,רצק ןמזל תולגב םיאצמנ רשאכ םגש - תולגה ןיינעל עגונב הז ךרד-לעו
לש ןפואב תויהל ךירצ הז עגר םג ירה ,(ונקדצ חישמ אב הז ירחאלש עגרב יכ) דבלב
לכב ,תווצמו הרותד הדובעה יניינע לכב הז עגר תואלמלו "סינכהל" שי אלימבו ,תועיבק
...(תינחורה הדובע ,ןכשמה תמקה) םיטרפ-יטרפו םיטרפה

ירה ,הכוראב ל"נכ ,דיתעה שדקמו הלואגה ןיינע שגדומ שגיו תשרפבש יפ-לע-ףא ,רמולכ
לש ןפואב הז ירה ,דבלב דחא עגר וליפא ,תולגה ןמזב ןיידע םיאצמנש ןמז לכ ,הז םע דחיב
:םיטרפה-יטרפו םיטרפה לכב הדובעה תויהל הכירצ ,אלימבו ,("'וג לארשי בשיו") תועיבק
םג הז ידי-לעש - תימינפה הדוקנב הרודח תויהל הכירצ טרפו טרפ לכב הדובעהש ,אלא
.דיתעה שדקמ תא םילגמו םיכישממ
(207-203 'מע ,ינש קלח ,ז"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ תרות' - ז"משת'ה שגיו תשרפ תבש תוחישמ)


!?ושע אלש תושעל ךירצ דוע המ

רבכ ורבע - חישמה תא איבהל "םערוטש"הו ,"הלואגל רתלאל הבושתל רתלאל" הזרכהה זאמ
...אב אל ןיידע ונקדצ חישמו ,םינש תורשע

:הז לע רבסה ןיאו

המו ,הלואגל רתלאל - ארוק לוקב ונרוד אישנ זירכהו ,"ןיציקה לכ ולכ" ל"זח ורמא
הבושת רוהרה ידי-לע ,ןכש ,הבושת ושע רבכש יאדווב ירה - "הבושתב אלא יולת רבדה ןיא"ש
.הבושת ירוהרה המכו המכ רהרה אלש לארשימ םדא ךל ןיאו ,רומג קידצ השענ דחא

תכרבב והער תא שיא ךרבל וליחתה ובש לולא שדוח-שאר ירחאל ונדמעב המכו-המכ-תחא-לעו
לארשי-ינבד תובוחה לכ טמשמ ה"בקהש . . הקותמו הבוט הנשל ,הבוט המיתחו הביתכ ,הנשה
הבושתה ןיינעש יאדווב ירה ,םתודוא המואמ ריכזמ וניאו ,(ו"ח תובוח וראשנ םא וליפא)
.ונשי רבכ

תצפהב ;בורל וכרע - תויודעוותה ;לודג יכה יפושב רבכ ורמא - אחישמ אכלמ דודד םיליהת
לודג יובירב ולעפ רבכו ,תורוד העבש ךשממ רתוי ,ט"שעבהמ רבכ םיקסוע - תונייעמה
,"ךנוצר תווצמכ" תושעל ירה - רתוי דוע לועפל םילוכיש רמול יצמית םא וליפאו .םוצעו
םג המו !(אובל דיתעל ,שדקמה-תיבב) םש קר ירשפא הז ירה ,תומילשב ה"בקה לש ונוצר
ירה - הדובעה תומילשב ה"בקה לש ונוצר דצמ :הברדאו ."ןחוכ יפל אלא 'וכ שקבמ יניא"ש
לארשי לש םתדובע היהת זאש ,המילשה הלואגהו ונקדצ חישמ תאיב תא זרזל ףסונ םעט הז
...!תומילשה תילכתב ,"ךנוצר תווצמכ"

...!?ןיידע ושע אלש תושעל רשפא דוע המ :הלאשה תלאשנ ,ןכ םאו

היוצרה החמשה תדובע - אוה חישמה תא איבהל ליבשב ושע אל ןיידעש רבדהש ,רמול שיו
:חישמה תא איבהל ליבשב

תא איבהל תדחוימ הלוגס החמשב שי ,תולגה ירדג םג ,םירדגה לכ תצרופ החמשש הזל ףסונ
החמש התיה אל ינשהו ןושארה שדקמה-תיב ןיינבב התיהש "ובל תחמש"ש . . ראובמכ - הלואגה
תניחבב החמשה היהת זא"ש ,הדיתעה הלואגב דיתעה שדקמה-תיבב היהת החמשה רקיעו ,המילש
וז תימצעה החמשש ,ראבל ךישממו ,"שממ תימצע החמש תניחבב ותוהמו ותומצע ףוס ןיא
,המצע הווצמהמ רתוי הלעמל תעגמ הווצמה לש החמשהש ,הווצמ לש החמש ידי-לע םיררועמ
.אובל-דיתעלד תימצעה החמשה םיררועמ אקווד הדי-לעו

איה הווצמ לש החמש ירהש ,הז ינפלש תורודה לכב הווצמ לש החמש התיה יאדוובש ףאו
בוטבו החמשב ךיקלא 'ה תא תדבע" ,"החמשב 'ה תא ודבע" בותכש ומכ ,הדובעב ירקיע ןיינע
לע איה השגדהה רקיע הווצמ לש החמשב ,םוקמ לכמ - ל"נה שדקמה-תיב ןיינבב טרפבו ,"בבל
תא איבהל החמשה תודוא ןאכ רבודמה וליאו ,החמשב תויהל הכירצ הדובעהש ,הדובעה (ןפוא)
תאיבד
תילכתו הרטמ םשל החמש לש הדובע ,התרהטב החמש ,המצעלשכ החמשה לע - אוה חישמה
...חישמה

איה ךכ אלא ,הרואכל קר אלו ,הרואכל - איה חישמה תא איבהל ךרדה ירה ,ןכש ןוויכמו
חישמ תא איבת דימו ףכיתש החמש ,התרהטב החמש ,החמשב הפסוה ידי-לע - ןיינעה תנקסמ
.ונקדצ
-268 'מע ד ךרכ ח"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ח"משת'ה ,לולאב ד"י ,אצת תשרפ תבש תוחישמ)
(269


םיברב חישמ יניינע דומיל

:םוקמו םוקמ לכב ומסרפיו וררועי יאדוובו - יתאב לעופ לש לעו

ןה - םישנאה) לארשימ דחאו דחא לכ לע - דימו ףכית חישמה תאיבו תולגתה לועפל ידכ
ארועיש םופל דחו דח לכ ,ףטהו םישנה ןכו ,(ןולובז) קסע ילעב ןהו (רכששי) להוא יבשוי
.הלואגו חישמ יניינעב (דחוימב) הרותה דומילב ףיסוהל (היליד

םיקסועו םיבשויש הרשע"ד הלעמה לע ףסונ יכ ,הרשעב (םיברב) היהי דומילהש - בוט המו
םיברב הלואגו חישמ יניינע םידמולשכ תדחוימ הלעמ שי ,"םהיניב היורש הניכש הרותב
תאיבל הייפיצהו תוקקותשהה הלדגו תכלוה הז ידי-לעש ,בלה שגרב החמשהו תולעפתהל עגונב
.חישמה

הקדצה תווצמב רודיההב דחוימבו ,רודיהב תווצמה םויקב ףיסוהל - טושפכ רקיעו דועו
."הלואגה תא תברקמ"ש (תווצמה לכ תוללכ)

הז ידי-לע - הלואגהו חישמ יניינעב הרותב הפסוהה םע הקדצב הפסוהה רשקל ןוכנו יאדכו
איה המצעלשכ וז הנווכש ןוויכ ,הלואגה תא זרזלו ברקל הנווכ ךותמ איה הקדצל הפסוההש
הלודג" ל"זח רמאמד (ןמזל ןמזמ - הבשחמב) דומילה - הלואגה יניינעב הרותה דומילמ קלח
."הלואגה תא תברקמש הקדצ

תולגתה - ןווכמהו תילכתה תא דימו ףכית איבתו רהמת ל"נה לכב הטלחההש ןוצר-יהיו
.שממ דימו ףכית ,שממ לעופב חישמה תאיבו
'מע ג ךרכ א"שנת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"שנת'ה רייאב 'ו ,ערוצמו עירזת תשרפ תבש תחישמ)
(164

ס"שת - פ"רת


ע"נ ב"שרה ר"ומדא ק"כ


* שולש ליגב רבכ יברל ב"שרה יברה תא חשומ 'קדצ חמצ'ה
* ןוילעה ןדע-ןגו ןותחתה ןדע -ןג תא שחומב תוארל
ושארו ,ןיבמ ושארש הממ רתויל באת וביל :ןחבאמ רוספורפה
הנש םינומש תואלמב * ליכהל לוכי ובילש הממ רתוי ןיבמ
'תובבלה תבוח'ה"ו "תודיסחה תרות לש ם"במרה" תוקלתסהל
"תודיסחה תדובעו תרות לש


ןמדירפ ןהכה והילא-רתלא ברה תאמ

ןוילע רתכ

ןושארה רמאמהו ,א"רתכ תנשב ,(רתכ תבית שאר - 'כ) ןוושחרמב ף"כ םויב דלונ ב"שרה יברה
."ךל ונתי רתכ" םילימב חתפנ םיברב רמאש
(92 'מע ,א ךרכ ב"נשת תוחישה רפס)


תורודל תואישנ

ירוהל ,'קדצ חמצ'ה ר"ומדא ,אבסה ארק ,שארה תואפ תחנהו תחלגתה םויב ,שולש ןב ותויהב
ןמש ךפ דיגמה ברהל רסמ בוט-םש-לעבה :םהל רמאו ,תינברה ותגוזו ש"רהמה יברה ,דליה
ינתוח םג חשמנ הז חוכב .ויתורודל תואישנל ןקזה ר"ומדא תא וב חושמל ידכ ,ינחור
.וחשומ יננה הז חוכבו ;ךתוא יתחשמ הז חוכב ;(יעצמאה ר"ומדא)
(163 'מע י"שת םירמאמה רפס)


ברה ינפ

,שחומב תודיסחב םייוסמ ןיינע ילצא טלקנ םויה :יברה רמא ,םירופיכה-םוי יאצומב ,םעפ
ינפ תייאר :יברה הנע ?שחומב שוריפ המ :םידיסח ולאש .םדוקמ רבכ ןיינעה תא יתעדיש ףא
.ברה
(164 'מע י"שת םירמאמה רפס)


ןדע-ןגמ הרות

ןדע-ןג ןיב לדבהה תא ראיבו !ןדע-ןגב יתעמשש םירבד ועמש :הרות-תחמשב םעפ רמא יברה
ינא :םייס יברהו .שממ שחומב םירבדה תא ואר .תוילעה רדס תאו ,ןוילעה ןדע-ןגו ןותחתה
.[תוימינפב וטלקו ובישקה=] 'טרעהרעד ןוא טרעה' תוחפל ,םתאו ;תאז האור
(94 'מע א"ישת םירמאמה רפס)


בלו שאר

רתוי ןיבמ ושארו ,ןיבמ ושארש הממ רתויל באת וביל :יברה לע םעפ אטבתה םייוסמ רוספורפ
.ליכהל לוכי ובילש הממ
(28 'מע א"שת תוחישה רפס)


יעושעש ךתרות

דמול אוה ךורע-ןחלושה יקלח ראש וליאו ,גנועב דמול אוה טפשמ-ןשוח תאש םעפ רמא יברה
.לוע-תלבקב
(27 'מע תישימח תרבוח 'תומישר')


םלוע לש ונובשח

.םלועב תכשמנה תיקולאה הכשמהב ,חישמה תאיב דע ץרא דדומיו דמע יברה
(ז 'מע א םירוביד יטוקל)


לשמנו לשמ

הנוכמ הגצוה ובש הוואר ןולח ינפל רצעו ,צ"יירה יברה ,ונב םע ,בוטסורב יברה ךלה םעפ
יברה .תלעותל היהי קבאה ףאו ,דוביאל ךליי אל ןיערג ףאש הרימש ידכ ךות ,האובת תריצקל
הארש ,ךכ לכ ךכוזמ היה יברה .הלש 'ץראה תאובת'ב ,ףוגב המשנה תדיריל לשמ לוכהש ריבסה
.לשמנה תא לשמב
(190 'מע י"שת םירמאמה רפס)


אתרואב תדבע יאמ

?לומתא תייה ןכיה !תמאה לע הדוה" :רמאו םיבוסמה דחאל הנפו ,תודעוותהב יברה בשי םעפ
הזמ אצי םא" :יברה רמא .ףלעתה ףוסבלו תוכבל ליחתה הלה ."?תמלח המ ?ךיתובשחמ ויה המ
."רבדה יאדכ - בוט לעופ
(11 'מע ו"צרת תוחישה-רפס)


תרחא הז ונלצא

,םוי אוה העש - ונלצא :ורמואב ,הזוזמ עבוק היה ,םידחא םימי ןולמב ההוש יברה היהשכ
.הנש םויו
(20 'מע תינימש תרבוח 'תומישר')


תובבלה תבוח ,ן"ר ,ם"במר

הכלה ולצא היה תודיסחב ןיינע לכ ,ןכש .תודיסחד ם"במרה אוהש ,יברה לע רמא ץ"בשרה
חוכ' ול שיש ,רמא ןכ-ומכ .ונפוא לע רובד רבד ,רבסהה תוכירא םע ,תרדוסמו העובק
תא וריתכה םידיסחה ינקזו .(לכש יקלח המכל הרבס קלחמ ן"רהש עודי) ן"רה לש 'קלחמה
.תודיסחה תדובעו תרות לש 'תובבלה תבוח' :ראותב יברה
(160 'מע א"שת ש"הפס ;19 'מע ד"שת ש"הפס ;וצר 'מע ב ד"וקל)


וישעמ לכ לע וימחרו

.רתויב לפשה םייח-לעב לע וליפא ,ויפמ הללק רבד איצוה אל םלועמ יברה
(הרע 'מע םירופיס יטוקל)


רעטצמ יפוג

יפוג לע ינא רעטצמ :יברה רמא .םירופיכה-םוי לילב ןואמיצ םעפ ופקת ,דלי יברה היהשכ
.תותשל לוכי וניאש רעצ ול שיש
(13 'מע 566 'ד"בח רפכ')


ודי השמ םירי רשאכ

ורקח .לוטיב לש די-תעונתב הוולמ ,'אל' רמוא היה ,והשמ לטבל הצור היה יברה רשאכ
העונתב ולטיב יברהו ,והשמ היה םנמא הליחתבש וא ,םולכ ןיאש האור יברה םאה :םידיסח
.עבטה יוניש ןאכ שי ירהש ,רתוי לודג סנה ינשה הרקמב - ?והייניב יאמו .וז
(20 'מע 629 'ד"בח רפכ')


תובא תשורי

תואישנ סכ לע תולעל ,תמייוסמ הפוקת ךשמב ,יברה בריס ,ש"רהמ יברה ,ויבא תוקלתסה רחאל
.הדבאל הצור ינניאו ,תמאה תא יבאמ יתשרי :ךכל רשקב םעפ אטבתה יברה .ד"בח תודיסח
(טר 'מע 'בובילהו חקלה')


אורקל השק

יל השק ,ןכל םדוק לובטל ילבמ בתכנש שפנ-ןוידיפמ קתענש שפנ-ןוידפ םג :םעפ אטבתה יברה
.וארקל
(29 'מע 710 'ד"בח רפכ' - וואבוד תומישר)


רצמ םצלחל

ידכ ךותו ,םש לכ לע רובעלו ולש םידיסחה תומש תמישר תא תחקל גהונ היה ב"שרה יברה
תא לאש ,צ"יירה יברה ,ונב .תודחא תוקד רהרהמו םייוסמ םש לע םעפ ידמ בכעתמ היה לועלע
,והשלכ ןיינעב העושיל קוקז דיסח ותוא םאה ןנובתמ אוהש ,ויבא ול הנע .רבדה רשפל ויבא
.ובצממ וצלחמ אוה ויתודוא תוננובתהה ידי-לעו
(רנורג ל"יר ח"הרה ריכזמה יפמ)


האלפומ שפנ-תוריסמ

ןפואב שפנ-תוריסמ ךותמ זא לעפ יברהו ,גרוברטפב תינבר הדיעו המייקתה ר"תע תנשב
-תוריסמ לש בויחהש ,אוה 'ךלזמ' :תוחצה ךרדב ויבאל זא רמא ,צ"יירה יברה ,ונב .אלפומ
שפנ-תוריסמ ןעווארפ טסנעק וד ןוא ,תולבגה הזב ןיא ךכו ,ךורע-ןחלושב רכזנ אל שפנ
.רועיש אלל (שפנ-תוריסמב גוהנל התא לוכיו=)
(א"ישת זומתב ב"כ תחישמ)

תודיסחה ינייעממ


ירחא תשרפ


ינפל םכיתאטח לכמ םכתא רהטל םכילע רפכי הזה םויב יכ
(ל ,זט) ורהטת 'ה

ינפל ברברתמ ןכ-יפ-לע-ףאו ,וכרע תותיחפב בטיה ריכמה חור-סג שי .חורה-יסגב תודימ יתש
.ותובישחבו ותולדגב בל םותב ןימאמה חור-סג שיו ;תוירבה

:הרות הרביד ולא חור יסג ינש דגנכ

תניחבב איהש ,תלוזה יפלכ קר תנווכמה ,תינוציח חורה תוסג ונייה - "םכילע רפכי"
."םכילע" ,ףיקמ

."םכלש תאטח" ,תימינפ חורה תוסג לע יאק - "ורהטת 'וג םכיתאטח לכמ"
(זכ 'מע ארקיו הרות יטוקל)

* * *

ידי-לעו ,לארשי ומע יעשפו יאטח לכ תא רהטיו רפכי ה"בקה - "םכתא רהטל םכילע רפכי"
םהיבא ןיבו םניב תקספמה הציחמ םוש ראשית אל זא ןכש - "'ה ינפל" תגרדל ועיגי ךכ
.םימשבש
(אמ 'מע םירבד הרות יטוקל)


(אל,זט)םלוע תקוח . . םכל איה ןותבש תבש

תפלוח םג ןכלו ,םדאה תדובע אלל הלעמלמ האבה הכשמה לע הרומ ,הבקנ ןושל - "איה"
רבסה ןיא ירהש ,"םלוע תקוח" ןאכ רמאנ ןכל .(הלק ןתעד םישנ) רצק ןמז רובעכ תרבועו
.לכשה לעמש הקוח אוה רבדה אלא ;הדובע אלל הכשמה ךשמותש ךכל

םיאבה יוליגו הכשמה) "םכל אוה ןותבש תבש" רמאנ (גכ) רומא תשרפבש המ ןבומ הז יפל
."םלוע תקוח" ןושלה טקנ אלו (אמייק רב ;"רכז" אוה ןושלה םש ןכלו ,הדובע ידי-לע
(חס 'מע םירבד הרות יטוקל)


(אי,זי) אוה םדב רשבה שפנ יכ

תא תויחהל םדאה םדב תשבולמ וז שפנ - "איה םדב" .תימהבה שפנה ונייה - "רשבה שפנ"
.ףוגה
(א קרפ אינת)


(ה,חי) םהב יחו

:בוט-םש-לעבה רמוא

םפוג םגש והילאו ךונח ומכו ."יח" היהיש דע תווצמה קסע ידי-לע ופוג תא ךכזל םדאה לע
.המימשה הלע ימשגה
(גנ 'מע בוט-םש-רתכ)

* * *

:תיציצ תווצמב ,לשמל .הלעמלמ השודקו תויח הווצמב ךישממ אוה הווצמ םייקמ םדאש העשב
םיטוחב תכשמנ הווצמה םויק תעב וליאו ,אמלעב םיטוח םה תיציצה יטוח הווצמה םויק ינפל
.הרותב תיציצ תוישרפ לכו תיציצ תוכלה לכ םהילע םילחו ,הנוילע השודק

.הנוילע השודקו תויח הב ךשמנ הווצמה םויק ידי-לעש - "םהב יחו" והז
(הנ 'מע 'בקעיל וירבד דיגמ')

* * *

:ונרוד אישנ יברה ףיסומ

-לעבה לצא יכ .יח רבד ויה ומכ ,םמצעמ תיציצה יטוח וענענתה בוט-םש-לעבה לצאש רפוסמ
.שממ םיימשגה תיציצה יטוחב (תויח הב הכישממ הווצמ תיישעש) "םהב יחו"ה הלגתנ בוט-םש
(ו"משת חספ-לש-ןורחא תחישמ)

* * *

ףכית לוכאל הילע הוויצ אפורהו ,םעפ התלח ,ש"רהמה ר"ומדא ק"כ לש ותגוז ,הקבר תינברה
קרו ,המכשהב הליחת ללפתהל הגהנ ,הליפתה םדוק םועטל התצר אלש ,תינברה .התנשמ המוקב
.תירחש תפ לוכאל ןכמ רחאל

,"םהב יחו" רמאנ תווצמה םויק לע :הל רמא ,קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ ,הנתוחל רבדה עדונשכ
,קזחו אירב ,חוכ לעב תויהל םיחרכומ תאז תושעל ידכ .תווצמב תויח סינכהל שיש ונייה
רשאמ הליפתה םשל לוכאל בטומ .הליכאה ינפל ללפתהל תבייח ךניא :םייסו .החמשב תויהלו
!הליכאה םשל ללפתהל
(חי 'מע םוי-םויה)

* * *

:קדצ-חמצה יברה לש הז ומגתפל רבסה ירבד ףיסומ ונרוד אישנ יברה

.םינושה ףוגה יכרוצ תא תלמסמ - הליכא .ארובה תדובע תוללכ תא תלמסמ - הליפת

עדוי םדאה .ףוגה יכרצ יולימל רישכמו יעצמאל תכפוה ארובה תדובע - הליכאה םשל ללפתהל
"רטש"ה תא ול גיצהלו ה"בקה לא אובל לכויש ידכו ,ארובה תכרבב םייולת ויכרצש
...ןכ ינפל דמולו אוה ללפתמ "ןועריפ"ל

לכוא םדאה .ארובה תדובעל יעצמא אלא וניא ףוגה יכרוצ יולימ - הליפתה םשל לוכאל
.(ג ילשמ) "והעד ךיכרד לכב" תניחב ,םימש םשל 'וכ התושו
(ט"ישת טבשב 'י תחישמ)


(ל ,חי) םכיקלא 'ה ינא םהב ואמטת אלו

(י"שר) םכב יל שי האנה המו ,ירחאמ םילספנ םתאו ,םכיקולא יניא ואמטית םא אה

המו" רמא המלו ,("םכיקולא יניא" לקשמ לע) "םכב האנה יל ןיא" רמול ול היה הרואכל
?"םכב יל שי האנה

(ז"כפ) אינתה רפסב שריפו ,"הער םויל עשר םגו והנעמל 'ה לעפ לכ" :(זט ילשמ) בותכ
הז ידי-לע איה ךכל עיגהל ךרדה ."'וכ רואו םוי ולש ערה השעיש" איה עשרה תאירב תרטמש
קפס ןיא - רמולכ ?"ךב יל שי האנה המ" :לוכיבכ ותוא לאוש ה"בקהש הדבועב ןנובתי עשרהש
.התולגל ידכ קדקודמ שופיח שורד םלואו ,(עשרה לש ותאירב תרטמ יהוז ןכש) האנה הנשיש
(101 'מע בכ ךרכ תוחיש יטוקל)
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


ירחא תשרפ שדוק-תבש
שדוחה םיכרבמ ,ןסינב ד"כ

ןבומ היהיש תודיסח רמאמ העשכ םידמול ךכ-רחא .רוביצב םיליהת תרימא - רקובב םכשה
.1הליפתה -ךכ רחאו ,םלוכל

.2(וט-ז,ט סומע) ". . םיישוכ ינבכ אלה" :הרטפה

.םיקלח 17-ו 9:36 העשב ,ישימח ליל :דלומה

.שדוק-תבשה םויבו ישישה םויב שדוח-שאר :3רייא שדוח םיכרבמ

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

.4תסנכה-תיבב תודעוותה

.'ךתקדצ' םירמוא ןיא החנמב

.5תובא תכסממ 'א קרפ םיארוק

וניא הניינעש ,החנמ תליפתל ךשמהב האב (ורודיסב ןקזה ר"ומדא ןושלכ) תובא יקרפ תרימא
-לכ דומיל רדגב הניא איה םג ןכלו ,"קוניתה הז תעדל ללפתמ ינא" עודיה ןושלכו ,דומיל
לכב תובא-יקרפ תרימאל ףסונש ,ומצע לע לבקי דחאו דחא לכש רתויב ןוכנו יאדכ ךא .ךכ
ישרפמד םישוריפה םע (תוחפה לכל) תחא הנשמ ןויעב דמליו ףיסוי ,ץיקה תותבשמ תבש
.6וכרע יפל דחא לכ ,הנשמה

ןסינב 'ל ,ישיש םוי
שדוח-שארד 'א

.[גצר,טפר,הפר ,וער,ברע :תונויליג 'תורשקתה'ב הנורחאל וטרופ שדוח שארו ח"רע יגהנמ]

.7םויה דוע הכרבל זרדזי ,תונליאה תכרב תא ךרב םרטש ימ


.30 'מע םיגהנמה רפס (1

.ד"בח-ללוכ חול .33 'מע םש (2

וב ודלונש שדוח" אוה רייאש ,ראובמה יפ-לע טרפבו .אקווד ,רייא - ן"ידוי ינשב בתכנ שדוחה לש ומש (3
ירואמ .ז"ס העבש תלחנ) לחר ,בקעי ,קחצי ,םהרבא - המילש הבכרמה דוס תובית-ישאר אוה ,"םלוע ינתוויז
.ולק 'מע וט קלח ק"גא - (וכרעב רוא

.ןסינ 'ל ,םוי םויה (4

,םהש תומכ 'ה תומש םע תובא יקרפבש םיקוספה יקלח תא רמול אלש תוריכזמה ירבחמ דחאל הרוה יברה (5
אוה תובא יקרפש ,יברה הנע ,'אנוגכ' ןיינעב (27 'מע םיגהנמה 'ס) יברה בתכש המל הז ןיב המ :ותלאשלו
'מע חער ןויליג 'תורשקתה'ב הז ןיינעב ןייעו .כ"ע .הליפת[המ קלח השענ] - 'אנווגכ' וליאו ,הרות דומיל
.17

ז"הדא קספל דוגינב ,ךכ -רחא ןנברד שידק םירמוא ןיאש ונלצא םיליגרש המל םעטהו רוקמה המ רוריב ךירצ
תוחדל היה ךירצ פ"כע - םיאישנה יקוספ רחא םותי שידקו ,לודגה תבשב פ"שגה תרימא רחא ז"דעו) ד"ס דנ 'יס
בצר 'יס םייחה-ףכב הארו .('וכו ירוא דודלו םוי לש רישל רשקב ומכ ,םיליהתה ירחאש שידקה תא םהירחאל
.בכ ק"ס

-תרות' םג הארו .זל 'יס ,רמועה תריפס 'םידעומה ירעש'ב אבוה .664,596 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס (6
.62 ע"ס ב"ח א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ

."תובא יקרפ דומלל וגהנש" ג"ער רודיסו י"שרל סדרפה 'ס ןושלמ םש אבומהמ ריעהלו

ןינהנה תכרב רדס ןושלמ קיידמ (דיק 'יס א"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש) ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כש ןוויכ (7
.ךרבל םילוכי ןסינ ימיב קרש (ד"יס ג"יפ) ז"הדאל


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il