- ב"ש - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה ןסינב 'ל * םישודק תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד


ןאכ שקה םימדוק תונוילגלתוכלמ רבד


םיטסיל וא היחו רהנב עבוט ןוגכ"
"וילע םיאב


תונכס יתש תורבוח ובש הרקמ ראתל י"שר תא ץליא המ
לע דומעת אל"ד בויח ןיא תחא הנכס לש הרקמב יכו ,וידחי
"היח" םתס ןיבל "הער היח" ןיב לדבהה והמ * ?"ךער םד
לעש "םיטסיל" ןיבל רעיבש "םיטסיל" ןיב ינוש שי םאהו
תימצעה תונכתסהה תבוח רדגב י"שר תטיש * ?רהנה תפש
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * תלוזה תלצה ךרוצל


,וליצהל לוכי התאו ,ותתימב תוארל" :י"שר שרפמ - "ךער םד לע דומעת אל" 1קוספה לע
."וילע םיאב םיטסיל וא היחו רהנב עבוט ןוגכ

:ןיבהל ךירצו

רואיבב ,הרואכל ,ךרוצ לכ ןיאו ,תוטשפב ןבומ - "ךער םד לע דומעת אל" קוספה (א
הז ללגבש ,קוספב ול השקוה המ - הז קוספב שוריפה לע בכעתהל י"שר ךרצוה עודמו .רבסהו
!?שריפש המ שרפל ךרצוה

-ותנווכ יהמו ,"'וכ ןוגכ ,ךער םד" :דבל ושודיח בותכל י"שרל היל יווה הרואכל (ב
לע דומעת אל" בותכהמ ותקתעה-ותפסוהב ןכו ,"וליצהל לוכי התאו ותתימב תוארל"ב ושודיח
?"(ךער םד)

ןל-עמשמ-אק יאמ :ןבומ וניאו ."'וכ ןוגכ" - "ךער םד"ד בצמל אמגוד איבמ י"שר (ג
םיבצמו םירקמ יוביר םנשי הזה םלועבש עדוי ארקמל שמח ןבה ירה - תמייוסמ המגוד תאבהב
!?"'וכ ןוגכ" ,אמגוד איבהל ךירצ עודמ ,ןכ םאו ,'וכ הנכס לש

םד ךפוש" :ארקב תושרופמ תואמגוד המכו המכ ירה - אמגוד תאבהב ךרוצ שי םא וליפא (ד
-תיב תותימ 'ד תמגוד ,הזב אצויכו ,תלכאמו ברח ידי-לע - 'וכו 'וכו לבה תגירה ,"םדאה
!?"רהנב עבוט"מ אמגוד שדחמ י"שרו ;ןיד

ינש ףוריצ ,רמולכ ,"וילע םיאב םיטסיל וא היחו" י"שר ףיסומ - "רהנב עבוט" דבלמ (ה
2םינהוכ תרותבכ אלד) םיטסיל וא היח וילע םיאב ,רהנב ותעיבטל ףסונש ,הנכס לש םירקמ
עבוט) הנכס לש דחא הרקמבש ךתעד לע הלעת יכו :ןבומ וניאו .("'וכ היח וא" - 3ארמגבו
!?"ךער םד לע דומעת אל"ד בויח ןיא (וילע םיאב םיטסיל וא ,וילע האב היח וא ,רהנב

"הער היח" אלו ,םתס היח - "(וילע םיאב םיטסיל וא) היחו" י"שר קיידמ עודמ (ו
היח"ד אמגודה רתוי המיאתמ רבדבש הנכסה תא שיגדהל ידכ ,הרואכל ,(םינהוכ תרותבכ)
?"הער

:המדקהבו .םיטסל ינפל היח "וילע םיאב םיטסל וא היח" י"שר ןושל קוידב (ז

,(ארקמ לש וטושפל םתוכיישב) םילוקש םישוריפ 'ב איבמ י"שר רשאכש 4םימעפ המכ רבוד
םירבד 'ב רמול לוכי וניא םדו רשב ירהש) םהמ דחא בותכלו םידקהל חרכומ ,ןכ-יפ-לע-ףאו
אצויכו םישוריפ 'ב םנשי הז ןיינעבש םידקהל וכרד - (5"'וג םיקולא רביד תחא" ,תחא תבב
.םילוקש םהינשש ,ונייה ,הזב

ןיאש י"שר תנווכ םא - "םיטסיל וא היח" ,י"שר איבמש תואמגודה 'ב - ןדיד ןודינבו
טרפבו .תאז ריהבהל ךירצ היה ,"םיטסיל"ד אמגודה יבגל "היח"ד אמגודל המידקו תופידע
בותכיש הז ידי-לע - ('וכ ןושלב הפסוה אלל) רתויב הטושפ ךרדב תאז ריהבהל רשפאש
תבב םרמואל רשפא-יאו ,םטרפמ ךכ רחאו) הוושב םהינש ,"(םיטסיל וא היח) וילע םיאבו"
.(תחא

,("םיטסיל וא היח וילע םיאבו" אלו) "וילע םיאב םיטסיל וא היחו" בתוכ י"שרש ןוויכמו
:םינהוכ תרותבכ אלד) "םיטסיל"ד אמגודה ינפל "היח"ד אמגודה תא םידקהל ותנווכש ,חכומ
עודמ :ןיבהל ךירצו .(היח ינפל םיטסיל ,"וילע האב הער היח וא וילע םיאב םיטסיל וא"
?םיטסילד אמגודל היחד אמגודה תמדוק ארקמ לש וטושפב

,טושפ יכה שוריפ ונשי הרואכל - "ךער םד לע דומעת אל" יוויצה תוללכ ןכותל עגונב (ח
ליכר ךלת אל" :"ךער םד לע דומעת אל ךמעב ליכר ךלת אל" בותכה ךשמה תא םג ראבמה
רחא םדא ךל רמא םאש ,ךער םד לע דומעת אל ,ערה-ןושל לע ךיתרהזהש יפ-לע-ףא ,ךמעב
-לע ,ןכש ,ארקמ לש וטושפל רתויב םיאתמ הז שוריפד ,6"ול עידותש דע דומעת לא ,ונגרהיש
התאו ותתימב תוארל" ,(תוכיראבו) םא יכ ,ןכ שריפ אל י"שרו ,בותכה ךשמה ןבומ הז יפ
םייוויצה 'ב ךשמהו רשק ןבומ וניא הז שוריפלש יפ-לע -ףא ,"'וכ ןוגכ וליצהל לוכי
!?בותכבש

:הזב רואיבהו

המכ ולצא תוררועתמ - "ךער םד לע דומעת אל" קוספה תא דמול ארקמל שמח ןבה רשאכ
:"תוישוק-ץאלק" ,תולאש

- בויח ןושלב אלו ,"ךער םד לע דומעת אל" - הלילש ןושלב הז יוויצ רמאנ עודמ (א
בוזעת בוזע 'וג הארת יכ" 7בותכש המ ךרד-לע ,וליצהל התא בייח הנכסב אצמנ ךער רשאכש
!?הזב אצויכו ,"ומע

ונוממל עגונב וליפא ירה - אקווד (ותתימב תוארל) "ךער םד לע דומעת אל" רמאנ עודמ (ב
וליפא - וריבח תלצהל עגונב המכו-המכ-תחא-לעו ,"ומע בוזעת בוזע" בויח ונשי וריבח לש
!?("ךער םד") התימ תנכסב אצמנ וניא רשאכ םג ,דבלב "הרובח"מ

!?התיממ םדא תלצהל ("דומעת אל") "הדימע"ד תוכיישה יהמ - ארקמ לש וטושפב :רקיעו (ג

וריבח תלצהד בויחה םצע ונעימשהל בותכה תנווכ ןיאש רמול חרכהב - ולא תולאש ללגב
,התיממ

םנכותש םיקוספ המכו המכ םנשי !?ןל-עמשמ-אק יאמו - רבדב שודיח לכ ןיא ל"נכש םג המו
תאו וינב תא הוצי רשא"ד 8םהרבאב בותכש הממ לחה ,וריבחל םדא ןיב הבוט הגהנה רבד-לע
,"ומע בוזעת בוזע" ,9"'וג ימע תא הולת ףסכ םא" ,"'וג הקדצ תושעל 'וג וירחא ותיב
תבהאו" :("'וג דומעת אל" קוספל תוכימסב) 10ונתשרפבש יללכה יוויצל דע ,הזב אצויכו
ךירצ ,התימ תנכסב וריבח תא האור רשאכש ונעימשהל ךרוצ לכ ןיא ,אלימבו ,"ךומכ ךערל
.וליצהל ידכ וב יולתה תא תושעל

םד לע דומעת אל (ןכ-יפ-לע-ףאו) ךמעב ליכר ךלת אל" בותכה תנווכש שרפל לוכי אל י"שרו
,טושפה רבד הז ירהש - תוליכר לש רוסיאב בשחתהל ןיא וריבח תלצהל עגונבש ,ונייה ,"ךער
תודע תדגה וליפא ,"ונווע אשנו דיגי אל םא" 11רמאנש הממ - וכפהמ רמוחו-לקו ןכש-לכמבו
לש רוסיא ןאכ ךייש אלש ,(12"הנושארב וב היהת םידעה די" :הברדאו) והותימי הז ידי-לעש
!?התיממ וריבח תלצהל עגונב - המכו-המכ-תחא-לעו ,תוליכר

אל" יוויצב ךרוצ שי ובש דחוימ בצמ תודוא רבודמ הז קוספבש שרפל י"שר חרכומ ,ןכלו
."וליצהל לוכי התאו ותתימב תוארל" ,"ךער םד לע דומעת

םא ,רמולכ ,ימצע ןוכיסב ךורכ ותלצהל ןויסנ לכש וזכ הנכסב אצמנ וריבחשכ - דציכ אה
,ומצע תא ךכב ןכסמ יזא ,וריבח תא ליצהל תוסנל ברקתי אלא ,ומוקמב דומעל ראשי אל
דומעל ראשיהל (ךירצ םג ילואו) לוכי הזכ הרקמבש ךתעד-אקלס-אקו ארבס שי ,אלימבו
- "ךער םד לע דומעת אל" :דחוימ יוויצ אב הז לע ,הנה ,ומצע תא ןכסל אלש ידכ ,ומוקמב
המכו-המכ-תחא-לעו ,דבלב הרובחב ןכ-ןיאש-המ) התימ תנכס ,"ךער םד" תודוא רבודמ רשאכש
בצמב ךתויהב ,"ותתימב תוארל"ו דומעל ,שידא ראשהל ךל רוסא ,"דומעת אל" יזא ,(ןוממב
.ךמצע תא התא ןכסמ ךכב םא וליפא ,'וכ תושעלו תכלל ךילע אלא ,"וליצהל לוכי התא"ש

יוויצ - בותכה שוריפ תא שיחמהלו ריהבהל ידכ ,"'וכ ןוגכ" ,רבדל אמגוד י"שר איבמו
ול רוסא הללגבש הביסהו ,דומעל ראשיהל ךתעד-אקלס-אקו הרבס שיש הרקמב "דומעת אל"ד
."ותתימב תוארל" ,"ךער םד" תודוא רבודמש ינפמ אלא הניא דומעל

(י"שר שוריפב ארקמל שמח ןבה ודמל רבכש) "הווהב בותכה רביד" ללכה יפ-לעש - המדקהבו
היחו רהנב עבוט"ד אמגודה י"שר איבמ ,ןכלו .אקווד הווהבש אמגוד איבהל י"שר ךירצ ,13
.ןמקלדכ ,"וילע םיאב םיטסיל וא
:םירבדה רואיב .ג17

םד ךפוש" :ארקב תושרופמה תואמגודהכ) והער תא גורהל אבש םדאמ אמגוד איבמ וניא י"שר
םניא ולא תואמגודש ןוויכמ - וליצהל ידכ ברקתהל הנכס שי זאש ,('וכו לבה תגירה ,"םדאה
.ללכ הווהב

הנכס שי זאש ,והער לע םילפנתמש םיטסיל וא הער היחמ אמגוד י"שר איבמ אל ןכ ומכו
םניא םיטסילו תוער בויח ,ןכש ,הווהבש רבד הז ןיאש ןוויכמ - וליצהל ידכ ברקתהל
- 14בותכה ןושלבו] רעיב" - םמוקמל םיאב ןכ םא אלא ,םדא-ינב בושי םוקמב םיאצמנ
םיגאוש םיריפכה" ,"רעי ותייח לכ שומרת וב" - שדוח -שארב םירמואש "ישפנ יכרב" רומזמב
תויחו םיטסיל(מ) . . ינליצתו :ךרדה תליפתד חסונב םירמואש יפכ] ךרדב וא ["'וג ףרטל
הריישב אלא ,ידיחי ךלוה וניא - ךרדב תכלל ךירצ םדא רשאכ ,הז םעטמו ,["ךרדב תוער
וא רעיב ידיחי ךלהש ינפמ) םדאה לע םילפנתמש םיטסיל וא הער היח ,אלימבו .אקווד
.ללכ הווהב הניא - (ךרדב

:הווהבש רבד ,"'וכ רהנב עבוט" - איה י"שר איבמש אמגודה ,ןכלו

יכה ךרצמה ,ןכש ,רהנל תוכימסב - ללכ ךרדב - םה םדא ינב יבושיש עדוי ארקמל שמח ןבה
השעי הנממש האובת וחימציש תודשה תא תוקשהל ,תותשל ידכ ,םימ - אוה םדאה ייחב ירקיע
ל תוכימסב (םא יכ ,םימ וב ןיאש ,רבדמב אל) בשייתהל םדא ינב לש םכרד ,ןכלו ,'וכו םחל
זאש ,(היתשל םייואר םניאו םיחולמ וימימש ,םי אלו ,םיקותמ וימימש ,אקווד רהנ) רהנ
תריפח ידי-לע םימ שפחלו עגייתהל וכרטצי אלו) םוקמ תברקב אצמנש רהנמ םימ בואשל ולכוי
ןיפיט ןיפיט םא יכ ואצמי אלש ןכתיי הריפחה ירחאל וליפאש םג המו ,הזב אצויכו תוראב
.("'וכ

.רהנה ימב ץוחרל ידכ - רהנה ךותל סנכיהל םדא ינב לצא ליגרה רבד ןכ ומכו

,החפשמ ייחב ירקיע יכה ןיינע אוה "םימ הווקמ"ב הליבטה ירה - לארשי ינב לצא טרפבו]
"םינקסע" ןיאש ןוויכמ) "הווקמ" ןיאש םוקמב ,אלימבו ,ושדוחב שדוח ידימ - ליגרה רבדו
ארזע תליבטב םיריהזה - םישנאה הז ךרד-לעו) םישנה תוכירצ ,(...הווקמ תיינבב וקסעתיש
.[17הזב אצויכו ץפמ תפקה ידי-לע - רהנב לובטל ךליל (16םירופיכה-םוי ברעב וא ,15

רהנב ץחורה םדאה רשאכ - הווהבש רבד איה "רהנב עבוט"ד תואיצמה םג ירה ,ןכש ןוויכמו
ינפמ - ארקמל שמח ןבה לצא וא ,הזב אצויכו ותסנרפב עגייתהש ינפמ) תושילח עתפל שיגרמ
אצויכו ,הקזח חור עתפל האבשכ וא ,(..."טנרעלעגרעביא ךיז טאה רע" ,ודומילב עגייתהש
.הווהבש רבד - "רהנב עבוט" לש בצמב היהיש תורקל לולע זאש ,הזב

אל" יוויצב ךרוצ שי ובש הרקמ שיחמהל רשפא-יא המצעלשכ "רהנב עבוט"ד אמגודב ,םנמא
ראשיהל ךתעד-אקלס-אקו ארבס לכ ןיא ירהש - (ומוקמב הדימע תלילש) "ךער םד לע דומעת
לוכי ,ומצעב עבטי אמש ששוחש ינפמ רהנה ךותל ץופקל לוכי וניא םא םג ,ןכש ,דומעל
רבכש - השמ תלצהד שרופמ רופיסכו] הזב אצויכו לבח ול קורזיש הז ידי-לע וליצהל תוסנל
תומא התמא הבברתשנש ,הדי) התמא תא חלשתו . . הביתה תא ארתו" - ארקמל 'ה ןבה ודמל
ראשיי אלש אטישפ - "דומעת אל"ד יוויצב ןל-עמשמ-אק יאמ ,ןכ םאו ,[18"היחקתו (הברה
!וליצהל הסני אלא ,ומוקמב דומעל

:"וילע םיאב םיטסיל וא היחו רהנב עבוט" י"שר ףיסומ ,ןכלו

שלחנ הז ידי -לעו ,השביל תולעלו ספטל רתויב עגייתמו לדתשמש - "רהנב עבוט" לש וכרד
.'וכו

בותכה רביד ירהש) "הער היח" הניאש ףא ירה - "היח" תדמוע רהנה תפש לע רשאכ ,אלימבו
םכארומו" :19ארקב שרופמכו ,םדא ינב לע לפנתהל תדחופ ללכ ךרדבש ,םתס היח אלא ,(הווהב
-לכמ - "ומוי ןב קונית" וליפא :םש י"שר שוריפב טרפבו ,"ץראה תיח לכ לע היהי םכתיחו
לכותש העדויב ,("וילע םיאב") ול ןיתמתש (ליגרו) ןכתיי ,רהנב עבוטה םדא התוארב ,םוקמ
.תולקב וחצנל

םדא לכ לע ולפנתיש "םיטסיל" אל - "םיטסיל" םידמוע רהנה תפש לע רשאכ הז ךרד-לעו
תמגוד "םיטסיל" םא יכ ,(הווהב בותכה רביד ירהש) "הער היח" תמגוד ,םתברקב אצמיש
םיאב" יזא ,רהנב עבוטה םדא םתוארב קרו ,םדא ינבמ םידחופ ללכ ךרדבש ,םתס "היח"
.תולקב וחצנל ולכויש םעדויב ,"וילע

שיגדהל ידכ - םיטסיל ינפל היח ,"םיטסיל וא היח" י"שר בתכש המ ןבומ הז יפ-לעו]
ללכ-ךרדבש ,(הער היח תמגוד םהש םיטסיל אלו) םתס היח תמגוד םהש "םיטסיל"ל ותנווכש
- הווהב :רקיע הז םגו - דועו .'וכ רהנב עבוט לש הרקמב ןכ םא אלא ,םדא ינבמ םידחופ
,(םתס היח תמגוד אלא םניאש םיטסיל וליפא) םיטסיל רשאמ רתוי רהנה תפש לע היח היוצמ
.[םיטסילד אמגודל היחד המגודה תא םידקהל שי ,ןכלו

ראשיהל ךתעד-אקלס-אקו ארבס שי - "וילע םיאב םיטסיל וא היחו רהנב עבוט" - הזכ הרקמב
:דומעל

והשימ ברקתישכ ירה ,רהנב עבוטל םיניתממו רהנה תפש לע םידמוע םיטסיל וא היח רשאכ
רבודמש יפ-לע-ףא ,ןכש ,'וכ וב ומקנתי םיטסילה וא היחהש חינהל שי - וליצהל תוסנל ידכ
,הזכ הרקמב ,םוקמ לכמ ,םדא ינב לע ולפנתי אל ללכ-ךרדבש םיטסיל וא היח תודוא
.20ינאש - 'וכ וליצהל והשימ הסני זאו ,רהנב עבוטל םיניתממו םידמועשכ

םג ילואו) ול רתומש ךתעד-אקלס-אקו הרבס שי - וליצהל ברקתהל הנכס ששח שיש ןוויכמו
.ומצע תא ןכסל ול ןיאש ןוויכמ ,וליצהל תכלל אלו ,דומעל ראשיהל (ךירצ

(התימ תנכס) "ךער םד" תודוא רבודמשכ :"ךער םד לע דומעת אל" - בותכב רמאנ הז לע הנה
םג ,"וליצהל לוכי התא" רשאכ ,"ותתימב תוארל" ("דומעת אל") דומעל ראשיהל ךל רוסא -
.הנכס ששח ךכב שי םא

שי - "םיאלפומ םיניינע" םנשי י"שר שוריפבש 21עודיה יפ-לע ,רשא ,ףיסוהל שיו
:22הכלהל עגונב י"שר לש ותטיש הז י"שר שוריפמ דומלל

התיממ וריבח תא ליצהל ידכ הנכס קפסב סנכיהל בויח שי םא 23הכלהב אירטו אלקש וניצמ
בויחמ ותרטופש הנכסב קפסה תדימ - אפוג הזבו) ואל םא ,(24"ןימדוק ךייח" ירהש) תיאדו
יאדווה לא הטונה קפס קר וא ,לוקשה קפס וא ,הלצהה לא רתוי הטונש קפס - וריבח תלצה
.(25'וכ

םיאב םיטסיל וא היחו רהנב עבוט ןוגכ ,וליצהל לוכי התאו" - י"שר ירבדמש ,רמול שיו
:"ךער םד לע דומעת אל"ד בויחה יטרפ תודוא הכלהל םג דומלל שי - "וילע

אלו ,"וילע םיאב (םתס היח תמגוד) םיטסיל וא (םתס) היחו רהנב עבוט"מ אמגוד ואיבהב
י"שר תנווכ - "וילע םיאב ("הער היח" תמגוד םהש) םיטסיל" וא "וילע האב הער היח"
רתא לע האבוהש - הער היחד הרקמבש ,ונדמלל (הווהה רבד הז ןיאש ליעל רומאה לע ףסונ)
.וליצהל ידכ ומצע תא ןכסל בויח ןיא - םינהוכ הרותב

תקירז ידי-לע אלא וניא הלצהה בויחש - "רהנב עבוט"ל עגונב םג ןבומ הזמש רמול שיו
.עבטיש ןכתיי םאב ,וליצהל תוסנל ידכ רהנה ךותל ץופקל בויח ןיא ,לבא ,הזב אצויכו לבח

היחו רהנב עבוט"ב ,אופיא ,אוה - ימצעה ןוכיסה תורמל - "ךער םד לע דומעת אל"ד בויחה
,"וליצהל לוכי התא" הזכ הרקמב ,ןכש - "וילע םיאב (םתס היחד אימוד) םיטסיל וא (םתס)
ליצהל יאדווב הלוכי (הזב אצויכו לבח ול קרוזש הז ידי-לע) המצע הלצהה תלועפ ,רמולכ
םד לע דומעת אל" הרות הרמא - םיטסילה וא היחה וילע ולפנתיש ששח שיש אלא ,וריבח תא
."ךער

רבוע ליצה אלו ליצהל לוכיה לכ" 26ם"במרה ןושל םע םג םיאתמ ליעל רומאהש ,ףיסוהל שיו
וא ,וילע םיאב םיטסיל וא ,27םיב עבוט וריבח תא האורה ןכו ,ךער םד לע דומעת אל לע
ר"ומדא ךורע-ןחלושו ,28ךורע-ןחלושה ןושל ןכו ,"'וכ וליצהל לוכיו ,וילע האב הער היח
:םינהוכ תרותבכ אלד - "'וכ וליצהל לוכיו 'וכ םיב עבוט וריבח תא האורה" :29ןקזה
וריבח תא האורל ןינמ" :ארמגב ןכו ,"וליצהל התא בייח 'וכ רהנב עבוט תיאר םא ןינמו"
לוכי"ש בצמב אלא וניא הז בויחש ריכזהל ילבמ ,"וליצהל בייח אוהש 'וכ רהנב עבוט אוהש
."וליצהל
ו"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ו"משת'ה רייא שדוח-שארד 'ב ,םישודק תשרפ תבש תודעוותהמ)
(120 'מע ,בל ךרכ תוחיש יטוקילב םג ל"י .278-282 'מע 'ג ךרכ
.זט,טי ונתשרפ (1

.פ"הע (2

.א,גע ןירדהנס (3

.נ"שו .ד"ס ד"פ (מ"שת ,ת"הק) י"שר יללכ 'ס האר (4

.ח,םש .א,כ ורתי י"שרפ הארו .בי,בס םיליהת (5

.פ"הע ח"הואו א"בירה שוריפ (6

.ה,גכ םיטפשמ (7

.טי,חי אריו (8

.דכ,בכ םיטפשמ (9

.חי,טי (10

.א,ה ארקיו (11

.ז,זי םיטפוש (12

.ל .אכ .זי,בכ .חכ,אכ םיטפשמ י"שרפ (13

.אכ-כ,דק םיליהת (14

ש"ק 'לה ח"וא ז"הדא ע"וש .ד"ה ד"פ הליפת 'לה .ןפוסב ש"ק 'לה ם"במר .א,בפ ק"ב .ב,בכ תוכרב האר (15
.דועו .ח"פסר

.נ"שו .ךליאו א"יס ו"רתס פ"כהוי 'לה ח"וא ז"הדא ע"וש (16

.ב"ס א"רס ד"וי ע"וש .ג"יה ט"פ תואווקמ 'לה ם"במר (17

.י"שרפבו ה,ב תומש (18

.ב,ט חנ (19

.(י"שרפבו א,בכ םיטפשמ) תרתחמב אבשכ ספתנהמ ריעהל (20

.(א,אפק) ולש תועובש 'סמב ה"לש (21

.(ב"ס י"שר יללכ יכאלמ-די) ןשרפ אלא ןקספ וניא ת"הע ושוריפב י"שרש ףא (22

.דועו .ח"ס ט"כשס תבש 'לה ח"וא .ז"ס שפנו ףוג יקזנ 'לה מ"וח ז"הדא ע"וש (23

.א"ער,בס מ"ב (24

.נ"שו .ב"ס תושפנ תלצה ךרע תידומלת 'קיצנא האר (25

.ד"יה א"פ שפנ תרימשו חצור 'לה (26

וברתנש יפל - ("רהנב" אלו) "םיב עבוט" (ןמקלד ז"הדאדו ע"ושב ה"כו) ם"במרה ןושל יונישמ ריעהל (27
.םיב םיגילפמה

.וכת ס"ר מ"וח (28

.םש שפנו ףוג יקזנ 'לה (29


אמש ששוחש ינפמ רהנה ךותל ץופקל לוכי וניא םא םג ,"רהנב עבוט"ב
אצויכו לבח ול קורזיש הז ידי-לע וליצהל תוסנל לוכי ,ומצעב עבטי
הזב

,רהנב עבוטל םיניתממו רהנה תפש לע םידמוע םיטסיל וא היח רשאכ
וא היחהש חינהל שי ,וליצהל תוסנל ידכ והשימ ברקתישכ ירה
וב ומקנתי םיטסילה

חישמו הלואג יניינעב םישרודו םילאוש


תגרדל לארשי לכ ועיגי הלואגב
םימכח-ידימלת


?הלואגה תואלפנל וכזי ץראה-ימע םג םאה

תומי תליחתד הפוקתה (א :תופוקת 'ב ויהי חישמה תומיד ןמזה תוללכבש םימעפ המכ רבוד
(ב ,"דבלב תויוכלמ דובעיש אלא חישמה תומיל הזה םלועה ןיב ןיא" רמאנ הז לעש ,חישמה
."תואלפנ" לש ןפואב היהת הגהנההו ,םלוע לש וגהנמ לטבי זאש ,הז ירחאלש הפוקתה

הלואגל עגונב םינפוא 'ב םנשיש (א,חצ ןירדהנס) ארמגב ראובמה םע םיאתמ הז ןיינעו
.םיתפומו תותוא לש ןפואב ,ונייה ,"אימש יננע םע - וכז" ,"הנשיחא - וכז" :הדיתעה
תותוא ידי-לע אלש ,"רומחה לע בכורו ינע" ,"התעב - וכז אל"ד ןפוא ונשי תאז תמועלו
.(גהונ וגהנמכ םלוע) םיתפומו

וגהנמכ םלוע" ,"וכז אל"ד ןיינעה תמגודב איה חישמה תומיד הנושארה הפוקתה :תרמוא תאז
,"אימש יננע םע" ,"וכז"ד ןיינעה תמגודב איה חישמה תומיד הינשה הפוקתה וליאו ,"גהונ
[...] .םיתפומו תותואד ןפואב

המכב תודיסח ישורדב אבומ הז רפסש] יאבג ןבא ריאמ 'רל שדוקה-תדובע רפסב ראובמ
אלא חישמה תומיל הזה םלוע ןיב ןיא"ש רמואש לאומש תעד ןיב אתגולפ ןיאש [תומוקמ
,ונייה .יגילפ אלו אדח רמא רמו אדח רמא רמ יכ - תועדה ראשל ,"דבלב תויוכלמ דובעיש
.ץראה-ימעו םימכח-ידימלת ןיב קוליח ונשיש

דובעיש אלא חישמה תומיל אתולג ןיב תיל" ץראה-ימע לצאש (ו"כס) שדוקה-תרגיאב אבומכו
ןיינעה דבלמ ,רתוי םילענ םיניינע ויהי םימכח-ידימלתל עגונב לבא ,"דבלב תויוכלמ
."תויוכלמ דובעיש" לוטיבד

ירחאל ירה "וכז אל"ש בצמו דמעמב היהת הלואגה תלחתה םא וליפאש ליעלד רואיבה יפ-לעו
ןיבש קוליחל עגונב םג אוה ןכש ,ןבומ - "וכז"ד בצמו דמעמל לארשי ינב ועיגי ןמז
:ץראה-ימעו םימכח-ידימלת

ינבש תויה - תוטשפבו ."וכז אל"ד בצמו דמעמ לע הרומ ץראה-ימע םנשיש הדבועה םצע
ןיאש ולאכ םנשי ,'וכו הסנרפה תודרט ,םיתיעה קוצ ינפמ הנה ,תולגב םיאצמנ לארשי
-לע הרותה דומיל תבוח ידי םה םיאצוי ךורע-ןחלוש יפ לעו ,יעבדכ הרות דומלל םתלוכיב
ןכלו ,('וכ תירחש דחא קוספ וליפא וא) תיברע דחא קרפו תירחש דחא קרפ דומיל ידי
[...] ץראה-ימעד בצמו דמעמב םה םיאצמנ

,"תויוכלמ דובעיש"ד ןיינעה לטבתי חישמה תומיד הנושארה הפוקתב רבכש רחאמ ,הנהו
םינדעמה לכ"ש דעו ,"תורחתו האנק אלו ,המחלמ אלו בער אל םש היהי אל ןמזה ותואבו"
ויהי םהש אלא ,'וכ הבחרה לש ןפואב ויהי םיימשגה םירבדה לכש ,ונייה ,"רפעכ ןייוצמ
רשאכ םג ירה - "דבלב 'ה תא תעדל אלא םלועה לכ קסע היהי אל" זאו ,"רפעכ" םיבשחנ
קוסעי רשאכ הנה ,"ץראה-םע"ד בצמו דמעמב היה חישמה תומי תלחתהבש ידוהי תודוא רבודמ
תגרדל עיגיש יאדווב ירה ,('וכ םלועה יניינעמ םילובלב ול ויהי אלש רחאמ) הרותב
.("'וכ םילודג םימכח לארשי ויהי ךכיפל") "םכח-דימלת"
,ב"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ב"משת'ה רייא שדוחה םיכרבמ ,ינימש תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 1333-1330 'מע 'ג ךרכ

רקיעה אוה השעמה


תונייעמהו תודהיה תצפהב ףיסוהל
בוריקו הבהא ךותמ


הפידע "בוט השע"ה תטישש חיכוה ןויסינה

דמלמ" :שרפמו ,"לארשי ינב תדע לכ לא רבד" תוביתה קיתעמ י"שר :םישודק תשרפ תלחתהב
[...] ."הב ןייולת הרות יפוג בורש ינפמ להקהב וז השרפ הרמאנש

רובידה תלחתה ,ירה ,"הרות יפוג" תודוא םהמיע רבדל ידכ לארשי ינב םיליהקמשכ ,רמולכ
ויהת םישודק" - לארשי לש םתלעמ לדוג תשגדהב (אלא ,ןישנוע תרהזאב אל) תויהל ךירצ הזב
לש ותשודק תלעמ תמגודב אוהש יוליעל דע רתויבו רתויב םתלעמ הלדגש ,"ינא שודק יכ
[...] !ה"בקה

רוס"ד ןיינעה תא רתויב שיגדהל (א) :'ה תדובעב תוטיש יתש ויהש לארשי ימי ירבדב עודי
שיגדהל (ב) ,'וכו 'וכו הנש םירשעו האמ ירחאל ןישנועה רואיתו הרהזאה ידי-לע ,"ערמ
ותלעמ לדוגו ,תווצמה םויקו הרותה דומילד יוליעהו רקויה ,"בוט השע"ד ןיינעה תא רקיעב
אליממ ךרדבו) תווצמו הרות םייקל הלודג יכה תוכזה ול הנתינש לארשימ דחאו דחא לכ לש
.(ןישנוע תרהזאב (ךכ לכ) ךרוצ אלל ,"ערמ רוס"ד ןיינעה (ולוכ וא ,הברה) לעפנ היה

רקיעב שיגדהל הטישהש - שממ לעופב תואצותה תא וארו תוטישה יתש ונחבנ תורודה ךשמבו
.תומכב וליפא אלא ,תוכיאב קר אל ,רתויב החילצה "בוט השע"ד ןיינעה תא

- "הצוחב" אצמנש ידוהיל דע ,תלוזה םע הלועפה תודוא רבודמשכ המכו-המכ-תחא-לעו
אצויכו םישנוע תודוא "תודחפה"ו "םימויא" ךותמ תויהל הלוכי הניא וילא השיגהש יאדווב
וילא השיגה ,אלא ,'וכ םירבדה ךשמה עומשל הצרי אלש ותוא םיחוד הז ידי-לע ירהש ,הזב
,"הרותל ןברקמו תוירבה תא בהוא" ,אקווד בוריקו הבהא לש העונת ךותמ תויהל הכירצ
,"ינא שודק יכ ויהת םישודק" ,לארשימ דחאו דחא לכד רקויה ול ריבסהל ,"תברקמ ןימי"
םא" ,תווצמו הרות םייקיש ,לוכיבכ ,וילא ןנחתמו ונממ שקבמ ה"בקהש ,ךכ ידכ דעו
,םיימשג םידועי תודוא החטבהה םג ללוכ) "םינונחת ןושל אלא םא ןיא" ,"וכלת יתוקוחב
- תוטשפבו ,(השרפב תורומאה תוכרבה לכו ,"'וגו םתיעב םכימשג יתתנו 'וג וכלת יתוקוחב"
.תווצמו הרות יניינע לכ םויקל דע ,הזב אצויכו ,ןיליפת חינהל ,הקדצ תתל

השע"ד וקב תויהל הכירצ הדובעה רקיעש - [...] עובשה תשרפמ םידמולש הארוהה יהוזו
רבד") תלוזה לע הלועפל עגונב ןהו ומצעל עגונב ןה ,"ינא שודק יכ ויהת םישודק" ,"בוט
,לודג ןהכד השודקה תגרד ,השודקה תומילשל דעו ,("להקהב" ,"לארשי ינב תדע לכ לא
אלש "שדוקה לא תע לכב אובי לא"ש וריהזהל ךרוצ שיש דע ,"הבהא תלוח" ,הבהאמ ותדובעש
.םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל ,םלועב לעפיש אלא ,'הל ותבהא לדוגמ 'וכ ושפנ הלכת
,ח"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ח"משת'ה רייאב ג"י ,םישודק-ירחא תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(284-282 'מע 'ג ךרכ

יבר יצוצינ


ךוניחה הדשב


* ךוניחה הדשב היה יברה לש םייזכרמה היישעה ידקוממ דחא
יבחרב ויחולש ומיקהש ךוניחה תודסומ רופס-ןיא לע ףסונ
תונווכה ,תוצע ןתמב רישי ןפואב םג יברה קסע ,לבת
תוכרדה לש רחבנ ץבקמ * םיכנוחמו םיכנחמל תוארוהו
תויכוניח תוארוהו


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

,םמצעב םיקסועה םירוהל (ג"כשת לולאב ב"כב) הבתכנש תפלאמ הכרדה תרגיאב םיחתופ ונא
:ךוניחה הדשב ,הארנ ךכ

,תכובסתו םיערק ילב םייחב הדמעו תיתימאה שפנה תוולשש ,אוה טושפ ירהו
-לע !'וכו ןוממו הלכשהמ ךרעב אלש םיבושח ,םוקמ לכבו תע לכב ויה םיבושח
תפוקתש ןכ םג טושפו 'וכו 'וכו תוכפהמה תבר ונתפוקתב המכו-המכ -תחא
הז ןיאו ,הז ירחאלש םינש המכו המכ לע המתוח העיבטמ ל"נה ליגב ךוניחה
עגונב רקיעו םא יכ ,תמייוסמ תרגסמב םיאצמנש םישדוחה םתוא קר לש ןיינע
.הירחאלש העפשהל

םינבה בצמש םתווקתש ,'יש םהידלי ךוניחל עגונב םירוה ןיב הליגר תועט
םה םיליבגמ ,םייאמצע ויהיו ולדגישכ ,תמייוסמ המרבו םייוסמ ןפואב היהי
בל תמיש ילבמ ,המרה התואלו הדימה התואל תורענהו תודליה ימיב ךוניחה
ךוניחה ליגב ךירצ יזא ,תמייוסמ המרב היהי ,יאמצע ןבה היהישכש ןוצרהשכש
,ךוניחה לש םיגשיהה תא וערגי 'וכו 'וכו בוחרה תעפשה ירחאלש ןפואב וכנחל
.םיווקמ הל ,המרה התוא ראשת

ןבה היהישכ םיצורשכ ,ללכב תודהילו היתווצמו הרותל עגונב ,תורחא תולימב
ליגב זא 'וכו םימש-תארי תודהי לש תמייוסמ המרב היהי םישולשו םירשע ליגב
הברהב ולש המרה תויהל הכירצ ,ץוחבמש הריוואה םע בשחתהבו ו"ט -ג"י לש
.רתוי

וחקי ךוניחה חטשב םיקסוע 'יש הלעבו איה ,םהינש תויהבש יתווקתש אלא
םה םג יאדווב זאש ,תוידיימה תונקסמהמ ודחפי אלו ,רומאה ןובשח ,ןובשחב
ךא יאדוובש ןוויכו ,יתקרבה ותוא ןפואב ותנקסמש ,לכה-ךסה ותוא ואיצוי
םלוע תפקשהו הטיש לש ןיינע אלו ,םהיניע דגנל 'יש םנב לש תיתימאה ותבוט
רומאכ ושעי ,'וכו תואצותה םע בשחתה ילבמ םייחב המשגהל חרכומש תיתרואת
.החמשו ןוצר ךותמ קרבמב

"אבא"ב ץעוויהל "םינב"ה לע

תא עיבה םעפ אל .םיכנחתמ םה וב דסומה תלהנהב ץעוויהל םידימלת תונפהל יברה גהנ ללככ
.ךנחמב וא עיפשמב ץעוויהל םידימלתה לע םהבש םיאשונב וילא ונפוהש תולאש לע ותאילפ

:םיברב יברה עידוה (73 'מע ,א ךרכ ב"משת 'תויודעוותה') ב"משת ירשתב 'וב

ןכיה םילאושה תודימלת וא םידימלת םנשי - שדח םידומיל ןמז ליחתמ רשאכ
.שדחה ןמזב םהידומיל תא ךישמהל

דסומה תלהנהל ךייש הז רבדש םימעפ המכ יתרמא רבכ - הז ןיינעל עגונבו
רבודמ םא ןיבו ,תובישי תודוא רבודמ םא ןיב ,הדימלתה וא דימלתה דמול ובש
.(הזב אצויכו "הנח תיב" ,"הקבר תיב") תונבל ךוניח תודסומ תודוא

- בא יורק ברהו םינב םייורק םידימלתהש ל"זר רמאמ לע דסוימ הז ןיינעו
םימעט םנשיו ,דומילה םוקמל עגונב קפס הזיא ונשי רשאכש ןבומ הז יפ-לעש
.דסומה תלהנה תטלחהב יולת רבדה ירה - ןאכלו ןאכל

תורגבתהה ליגב תודרומו תוילע

ריעצל ,"ר"ומדא ק"כ םשב" תוריכזמה ידי-לע חלשנש (ח"ישת תבטב 'כמ) קתרמ בתכמ הנהו
:וכרדב ךובנ

רבע רשאמ םיקרפ ישארו ושפנ בצמ תודוא בתוכ וב ,תבט א"ימ ובתכמל הנעמב
.בורקה דיתעב וייח רדסל עגונהב תויורשפאהו ,וילע

האורש םייונישהמ ותומשרתה תנבומש ףא ,וחור בצמ תודוא בתוכש המב הנהו
טרפבו ,ללכב איה הליגר העפות יכ ,הזב ללכה ןמ אצוי אוה ןיא לבא ,ומצעב
העפותש העידיה םצעו ,תולדגל תודלימ רבעמה תפוקת לש ליגבו ,רעונה יככותב
קר אל ירהש ,הדיריה דגנ םחליהל רזעב הפיסומ ,המכו המכ לצא איה הליגר
ורבעש םיברו ,םיבר לצא אוה הסונמו קודב רבכש אלא ,הזב ןוחצינה ירשפא
םגו ,וחילצה - לילכ דעו תודיריה טעמל ,קזחה םנוצרבו ,רומאהכ חור יבצממ
,אינתה רפסב םיאצמנה הזבש םירואיבהב ןנובתישכו ,שארמ רעושמה ןמ הלעמלו
חור תוכימנל םוקמ לכ היהי אלש אטישפו הרומאה המחלמה וילע לקתש יאדווב
.ב"ויכו ,ובתכמב הזל ארוקש יפכ ,חור תותיחנל וא

וא םרבכ םכות ןיא רשא חכונו רתוי בורקמ םישנא ריכמשכש בתוכש המב ןכ
יפ-לע - 'וכו הבזכא ידיל ותוא הז איבמ - 'וכו םירומג םיקידצ םניאש
םיוסמ קלח ,עבטבש ןוויכ ,ללכ הבזכאל םוקמ ןיאש ןבומ הזב םג ,ליעל רומאה
םואלד ןיינעה והזש אינתב ראיבש ומכו ,דרויו הלוע תניחבב םה םדאה ןימבש
הז ידי-לע ירהש) אוה יחצנ םדאבש בוטה קלח ירה ,הז לכבו .ץמאי םואלמ
-ןיאש-המ (יפוס ןיאו יחצינה ה"בקה אוה ,בוטה םצעבו בוטה רוקמב םירשקתמ
ונתינש תלוכיהו תויורשפאה לכ לצנל םדאה לעד אלא .רבועו ףלוח אוה ערה ןכ
בוטה קלח לידגהלו תויוצר יתלבה תולועפ טיעמהל ןוחצינה תא םידקהל ול
תעגי ל"זר םגתפכו ,ומצעב אלא יולת רבדה ןיאו .לודגו ךולה ףיסוהו ךולה
.ןימאת לא - תאצמ אלו

דומליש חרכומש טושפ םגו ןבומ ,ודיתעל ולש תינכתה תודוא בתוכש המב
ונמז לכ שידקיש ןמז ךשמ היהי ,ולאה םינש ךשמבו .םינש הזיא דוע הבישיב
ולא םיעוטש ,ראבל רתומל יאדוובו ,תבורעת לכ ילבמ ,דבלב שדוק ידומילל
- םייחב תורדתסהל תוכייש ול ןיא שדוק ידומילל םישידקמש ןמזהש םירמואה
,שפנה תחונמו שפנה תואירב אוה הבוט תורדתסהל םיאנתה דחא - הברדאו
,םדאה ילגר תחת קזח סיסבו דוסי ידי-לע םא-יכ רבדה רשפא יא וז ונתפוקתבו
.וגיהנמו םלוע ארובמ םינתינה הווצמו הרותה ידוסי םה

לע םג עיפשיש אלא ,הרומאה הרטמל ןווכי אוה וייח דבל אל רשא ןוצר-יהיו
.ותעיסמ םיברה תוכזו ,אד ןוגכב ,ללכב ותביבסו ,וירבח

"שדוקה תכאלמ ותכאלמ תוכז"

אבא 'ר ח"הרה היה םיבר םידימלת לע םינש ךשמב ןירקהש ד"בח-רפכב םיקיתווה םיכנחמה דחא
םיבתכמהמ המכ לש םיטוטיצ ןלהל .יברהמ תוכרדהו תוצע לש עפשל הכז אוה .ל"ז ןיול
:(ןושאר םוסרפב ,םתצקמ לש םימוליצ םדיצלו)

:כ"שת רייאב ג"כמ תרגיאב חתפנ

.רייא 'כמ ובתכמ לבקתנ ךורא יכה קספה ירחאל

מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש 'קה ןויצה לע והוריכזי ןוצר תעב
.ובתוכ ןכותל םיאתמ ,ע"יז

ועמשמכ ונתיאלו וטושפכ ונתיאל רוזחי ירה ,ותואירבב הבטה הלחש ומכו
דומיל סרטנוקב ספדנ) ןקזה ונברל יחרזאה ןתיאל ליכשמ ה"דב ראובמכ
.(תודיסחה

ןכותל םיאתמ 'קה ןויצה לע ,םתודוא בתוכש ולא לכ תא ןוצר תעב וריכזי ןכ
ד"בח-רפכב שדוקה תרהט לע ךוניחב שדקה תכאלמ ותכאלמ תוכזו ,ובתוכ
םייח הכרבה תא 'ה הוויצ םש רשא ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותלהנהבו ודוסימש
.רשב דעו שפנמ 'או דחא לכל ךרטצמהב םהלו ול דומעת ,םלועה דע

ט"שעבה ונרומ לש אלוליה תוקלתסהל םיתאמה תנש איה הלוגס תנש רשא טרפבו
.ויניינעו ףוגה םע ,ומע בוזעת בוזעד ןיינעה שיגדה רשא ,ל"ז

שדוקב ותדובעב החלצה תכרבב

ק"יח

חטבו .י"בשרד אלוליה רמועב ג"ל םויד תולועפה ריכזמ וניאש אלפל .ב.נ
.אבה ובתכמב אלמי

םידימלתהד םימש-תארי

:ושדוק די בתכב יברה ףיסוה המויסבו ,ד"כשת'ה ןסינב א"ימ וילא החלשנש תרגיא ןלהל

בבל בוטו החמש תואירב ךותמ שדוקה תדובעב החלצהלו (גחה תכרבב)

:רמאנ ןכמ רחאל

ןסינ ב"ימ ובתכמ לבקתנ התע הז

עגונב רקיעבו .רתא לע םהיניב וצעייתי - םידומילהב יוניש רבד-לע ובתוכל
,טושפו ןבומכ 'וכו שרושו רקיעו תישאר אוהש 'יש םידימלתהד םימש-תאריל
םיקולאה תא 'וג רבד ףוס :םילודגל עגונב וליפאו בותכה רביד אלמ ארקמו
.םדאה לכ הז יכ 'וג ארי

ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש 'קה ןויצה לע ןוצר תעב ארקי ובתכמבש נ"פה
.ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז

ינחורה דעווהו ש"נא יכנחמ

:יברה ול בתכ ג"כשת'ה ולסכב 'הב

.ולסכ 'ו םוימ ובתכמ תלבק יננה רשאמ

םע םעפה דוע רבדי חטב - (ד"בחכד) 'יש םידימלתה לע החגשה רבד-לע ובתוכל
.םיאתמה ףקותבו הלהנהה

ללכבו 'יש וידימלתמ ט"ושבל הכרבב

תואירבו החמש ךותמו

:ד"כשת'ה זומתב ב"יבו

.ח"תו ב"וצמהו זומת שדוח-שארד 'אמ ובתכמ תלבק יננה רשאמ

ףוריצב ש"נא יכנחמב תוצעייתה יפ-לע- ךוניחל עגונהב (א בתוכש תולאשהב
.שגרב יולתה ןיינע - (?) תואספוקל עוגנב (ב ינחורה דעו

ל"נהכב החלצה תכרבב

:ד"בח-רפכב ךוניחה תודסומ לע יללכ חקפמב ךרוצב תקסוע האבה תרגיאה

!הכרבו םולש

דיקפת תעצה רבד-לע בתוכ וב ,א"נמ ד"וימ ובתכמ לבקתנ ךורא קספה ירחאל
.ד"בח-רפכד הרות-דומלתב יללכ חקפמ רותב

ןיינע רשא ,יללכ חוקיפד הבוטה הטלחה רבד-לע ובתכמב תורקל יל םענו
,הרות-דומלתד ליגב המכו-המכ-תחא-לעו ,תודסומ המכב ינויחו אוה יחרכה
בוט ירפ תוארל וחילצי ךרבתי 'הו ,העצהה לבקיו רבדה ןוכנש ןבומ הזמו
ח"ומ ק"כ אוה ד"בח-רפכ להנמו דסימ ןוצרל םיאתמ ,'ה ךרב ערז ,ולמעב
.לארשי אישנ ר"ומדא

ו"ח אל לבא ,העדוהב קספה אלא הז ןיאש הווקתהו ,םיבתכמב קספהה אלפל
.לעופהב

ט"ושבלו החלצהל הכרבב

ער תויהל לוכי העפשהה ןפוא

דומיל םוקמ ןיינעב ,היסורמ האציש ב"הראב החפשמ םע יברה בתכתמ תואבה תורגיאה יתשב
:(תיסורב בתכממ םימגרותמ םירבדה) ןבה

ןילקורב ,ד"ישת ולסכ 'א .ה"ב

'ית שטייד ארימ תרמ

.קנוק ,קלאוורונ

ןכנהש המ לע החילס שקבל תוכירצ אל ןתא .18/5/53-מ ןכבתכמ יתלביק
בותכל תולוכי ןכנה ,ןבומכו .דיתעב םג ךכ תושעל תולוכי ןתאו ,יל תובתוכ
.ןכל החונ יכה הפשב

ר"ד לא סנכיהל קרוי-וינב ויהתשכ בוט היה ,ךלעב לש תואירבה בצמל עגונב
ןטב יבאכבו םיימינפ םירביאב םיבוטה םיחמומה םע הנמנ אוה יכ ,ידנוב
.תויטרפב

ןפואב ,ןילקורבב הבישיל ותוא חולשל בוט היה ,'יש . . לש ךוניחהל עגונב
רשפאש בשוח יננה .התיבה עסי תבשלו ,ןילקורבב היהי עובשה ךשמבש הזכ
.הרזח ךרדל םגו ןילקורבל קלאוורונמ דחיב ותיא עסייש דחא אוצמל

תויהל לוכי םש העפשהה ןפוא יכ ,יאדכ אל יממעה רפסה-תיבל ותוא חולשל
.ךלעב םע םיכסמ יננה הזבו ,הער איהש

.ךלעב םע דחיב םכינבמ תחנ ןכל לחאמ יננה

ק"יח

לכואהמ הבושח הריוואה

לדנימ ןסינ ברה ריכזמה ידי-לע ו"טשת לולא ב"יב חלשנ בתכמה .אשונ ותואב ל"נהל דועו
:(תיסורב ןכ םג) "א"טילש ר"ומדא ק"כ םשב"

'ית ארימ תרמ


!םולשו הכרב

. . לש תואירבה בצמ תודוא תובתוכ ןכנה ובו ,8/24-מ ןכבתכמ לע הנעמב
אוהש ןכל הארנו ,ןכדידי לש ותרידב ,תיבל ץוחמ היה םלש עובש ךשמבש 'יש
ותריד ףילחהל ךרוצ היה םאה תולאוש ןכנה ךכ לע רשאו ,בוט ךכ-לכ אל הארנ
.אבה ןמזהל

םישנא םה ,תעכ ןכנב אצמנ ולצא ,ןכדידי יכ ,תאז תושעל יאדכ אלש יל הארנ
בצמ הזכבו ,ןכיתב לש הריוואהל המיאתמ םהיתב לש הריוואהו .ןכילא םירוסמ
אל העפשה םהל היהיש לוכי םימעפלש ,םילודג ךכ-לכ םייוניש םכנבל ויהי אל
.ב"ויכו לכואל עגונהב בוט רתוי לופיטמ רתוי בושח הזו ,םידלי לע הבוט

זאו ,ןיזמ רתוי לכוא לבקי ...םירתי םירלוד המכ ומלשת םאש דואמב ןכתיי
.תוצור ןכנהש יפכ והארמ האריי וליפא

לכמ תחנ ן'שידיסח ךלעב םע דחיב ווריתש ,הבוט המיתחו הביתכ תכרבב
.םידליה

םיניבמ םידידי תצעכ

:ותדובע םוקמ תא בוזעל שקיבש רפס-תיב להנמל (ב"כשת זומתב 'ד) תרגיא ןלהל

'וכו נ"ונ א"יא ח"ווה

,םימש תכאלמ ותכאלמ

'יש . . 'הומ

!הכרבו םולש

ךשמהל םיילילשה םימעטה בתוכ וב ,ןויס ט"כמ ובתכמ לבקתנ קפסה ירחאל
.רפסה-תיב להנמ רותב ותדובע

םואתפ עתפל והמו ,הז ןוגכב חילצה רבעב ירהש ,ןבומ הז ןיא הרואכלו
םאה ררבל ךירצ ,ומצע לצא בורק םדא ל"זח ורמאש ןוויכו ,רומאה יונישה
וידידי םע ץעייתי ןכלו ,אוה הנושש וא אוהש תומכ בצמה לע ןד ל"נהב
,תיטרפ החגשהב דחאו דחא לכ לע חיגשמה ת"ישהמ ןוצר יהיו ,ל"נהכב םיניבמה
.דחי םג תוינחורבו תוימשגב תמאב וינפל בוטב והוצעייש

דומילב םיתע תועיבק לע ףסונש ,הז רבד-לע ריכזמ אלש ףא הקזח הווקתה
התלגתנ ונרודבש הרותה תוימינפ דומילב םיתע תועיבק םג ול שי הלגנה תרות
ןכ םג הז ירהו ,םימעפ המכ הז ראובמו רבודמה יפ-לעו ,תודיסחה תרותב
.ותיבלו םדאל ךרטצמהב ךרבתי 'ה תכרב תלבקל ילכו רוניצ

.ל"עבה זומת ג"יו ב"י הלואגה ימיד תודעוותהב ףתתשי יאדוובו

הלואגה גח תכרבבו ט"ושבל הכרבב

םירומה תורוכשמב רופיש יופצ

ויטבל תא חטשו וקרפל עיגהש ד"בח הדשב ךוניח שיאל (א"כשת זומתב ט"כמ) תרגיא ןלהל
:ותדובעב ךישמהל םא יברה ינפל

'יש . . ךרבאה

!הכרבו םולש

היעבה םע רשקבו ,וחור בצמ תודוא בתוכ וב ,זומת ו"כמ ובתכמל הנעמב
.דיתעב ותורדתסה תודוא

בורב העושתו ,הנחישי שיא בלב הגאד ,בותכה רבד אלמ ארקמ ,אד ןוגכב הנהו
ובצמ טרפי םהינפל ,םוקמב רשא ש"נא 'יש וידידי םע ץעייתיש ןוכנהמו ,ץעוי
.ויניינעו

העומשה יפכ ירהש ,הארוהה חטשב הרשמ תודוא ונונגסו ובתכ תצק אלפלו
םג רפתשיו םירומה בצמ הלעי בורקה דיתע ךשמבש ,יאדוול בורק תועידיהו
רבדל םידרח םירומ טרפבו ,לודגו ךלוה םהב רוסחמהש ןוויכ ,תרוכשמל עגונהב
.תווצמו הרות ירמושו 'ה

תכרבל ילכה איה ירה ,הרותה דומילב םיתע עובקל םדאה לע םינמזה לכב םאו
,דחוימב רזעלו הכרבל םיקוקזשכ המכו-המכ-תחא-לע ,םדאל ךרטצמהב ךרבתי 'ה
.הז עדונ ול םג יאדווב יכ ,וזרזל אלא יתאב אלו

ךשמב ןה תוקודב יאדוובש) ןיליפת תחנה ינפל םוי לכב רשא ןוכנהמ ןכ
תויהל ךירצש ןבומ - הקדצל תודחא תוטורפ שירפי ,(םינורחאה שדוח רשע-םינש
.רדנ-ילב

החמש ךותמ תובוט תורושבל הכרבב

"רשכה" ןתממ תוריהז

הבושתהו יברה תא ,ק"האב ח"וגאצ ר"וי ,ל"ז בובייל לארשי 'ר ח"הרה לאשש הלאש ונינפל
:לביקש

ו"כשת ןוויסב ט"י"

א"טילש ר"ומדא ק"כל"

רופלב רפס-תיב להנמ ,בוטיכ רמ ונילא הנפ ,פאקלדייא 'יחיש הנוי 'ר ונדידי ידי-לע"
-רב ינפל ליגב םידלי ונייה ,םרפס-תיבב 'ז תותכ ינש םהל שיו תויה רשא ,ביבא-לתב
לכל העש) עובשב דומיל תועש יתש ונל תתל - השדחה םידומילה תנשל - ןכומ אוה ,הווצמ
.הז דעב םלשל ןכומ וניא אוה לבא .הווצמ-רבל םניכהל ארקנ אהיש תודהי םדמלל (התכ
תוברועמ ןה תותיכה .רורב אל הז לבא ,תיתדה הצעומהמ הז לע ביצקת גישהל לכונש ןכתייו
אוה הזלו .הלאה םירועישה ןמזב התיבה תונבה תא חולשל ןכומ אוה לבא ,תונבו םינב לש
.םדוק תצק תונבה תא ררחשיו םידומילה םוי ףוסב הנייהת תועשהש עיצמ

(ישפוח רפס-תיב) םרפס-תיבב דמליש ונלש הרומ חלשנ ונאש רבדה ןוכנ םא :םילאוש ונאו"
.םויק הזל אהי אל - וירבד יפל - תורחא תועשב הז תא תושעל יכ .םהלש םידומילה תועשב
.םהלש םידומילה תינכתב סנכיי הז הככו

.הלאכ תומוקמ דוע אוצמל לכונש ןכתיי זא ,רבדה ןוכנ םאו"

."וואבייל לארשי"

:(ו"כשת ןוויסב ז"כמ) הבושתה ןלהל

צ"צב קסוע נ"ונ א"יא ח"הרה

'יש לארשי 'הומ

!הכרבו םולש

רשא רפס-תיבב םירועיש רדסל םא ותלאשב ןויס ט"י םוימ ובתכמל הנעמב
."ישפוח רפס-תיב" אוה וירבדכ

סנכיהל ןיא ,'וכו רשכה תניתנכ ןבוי הזכ רבדש לולע רשא בל םישב הנה
.הלאכ םיניינעל

ס"טכ הכרבב

בוקדח .א.מ.ח ברה

יאמצעה ךוניחב וא 'תשר'ב תיכוניח הרשמ

םייוסמ ןוימיד הב שי ילואש הלאשל הבושת הבו (ז"ישת בא-םחנמב ז"י ךיראתמ) תרגיא הנהו
:ל"נהל

'יש יבצ ךרבאה

(ד"בח-רפכ ןייטשנורב)

!הכרבו םולש

.רפס-תיבב הרומ תרשמ לבקל םא ובתכמל הנעמב

.יאמצעה ךוניחד וא ד"בח תשרד רפס-תיב הז םאב הז תושעל רשפאש ןבומ

'הו ,ת"תח ירועיש רמושו תודיסחו הלגנ הדיקשו הדמתהב אוה רמול חטב
.בוט רשבל וחילצי ךרבתי

ןפיב ידוהי ךוניח

.(בורקב ה"יא םסרופת ךכ לע תטרופמ המישר) "ךוניחה תנש" לע יברה זירכה ו"לשת תנשב
דיגנל "ךוניח יניינעל זכרמ"ה םשב בוקודוח ברה רגישש (ו"לשת רייאב 'ד) בתכמ הנה
אשונב תוליעפ תבוטל ןפיב םיירחסמה וירשק תא לצינ רשא קירטיח 'יש שריה-יבצ 'ר ח"הרה
:ךוניחה

'וכו צ"צב קסוע נ"ונ א"יא ח"הרה"

'יש שריה יבצ 'הומ"

!הכרבו םולש"

םע םיירחסמ םירושיק ול שי - התע םג ילואו - םינפל רשא יתרכזנ ךוניחה תנש םע םאתהב"
.ןאפאי

ןיינעתהל - הזבש הלודגה תוכזה םע דחי - דחוימה רבדה לע וררועל יננה ןכל רשאו"
,איהה הנידמהב םג ךוניחה תנש תולועפ תוטשפתהל עגונב תורשפאה לכבו ץרמה לכב לועפלו
םמצעב ןה ,ךוניחל םיקוקזה ללכב ידוהי לכלו הדליו דלי לכל עיגהל םיכירצש הרטמה יפכו
.םירחא לע עיפשהל עגונב ןהו

.רבדה ךשמהמ םג ןמזל ןמזמ ונל חוודלו ,תחלצומו הבוט העשב הזב ליחתהש ונעידוהל אנו"

ס"טכ הכרבבו ערפמל ח"תב"

בוקדח .א.מ.ח ברה"

."להנמ"

תודימלתה תצעומב החלצה

-תיבב "תודימלתה תצעומ" לא (ב"משת ירשתב ג"י) החלשנש יברה תרגיאב ונתמישר תא םותחנ
:יכאלמ-תיירקב ד"בח-רה-תלחנבש ד"בח רפסה

תודימלתה תצעומ

תונב ד"בח רפס תיב

ד"בח רה תלחנ

הנייחת ןהילע 'ה

!םולשו הכרב

.ח"תו ,ב"וצמהו ירשת א"ימ ןכבתכמ תלבק יננה רשאמ

- ותעב רבדו

.תוכוסה גחו םירופיכה-םוי ןיבש םימי 'דב

.'קה ןויצה לע ןוצר תעב ארקי 'כמבש נ"פה

חמש גחל הכרבב

שדוקה תדובעב החלצהלו
ק"יחתודיסחה ינייעממ


םישודק תשרפ


(ב,טי) ינא שודק יכ ויהת םישודק

(הבר-ארקיו) םכתשודקמ הלעמל יתשודק - ינא שודק יכ רמול-דומלת ?ינומכ לוכי

:רמוא היה ,ה"ע (ץ"בשרה) לאלצב-לאומש יבר עדונה עיפשמה

.לוכיבכ "ינומכ" תויהל לוכי ידוהי ,אתוחינב - "ינומכ לוכי"

.הרותהמ האב ךכל חוכ-תניתנה - "רמול-דומלת"

."םכתשודקמ - (לוכיבכ האב) הלעמל יתשודק" - ינא שודק יכ"
(311 'מע ,ז ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(זי,טי) אטח וילע אשית אלו ךתימע תא חיכות חכוה

:בוט-םש-לעבה רמוא

יזא הז רדסב השענ רבדהשכ קר ."ךתימע תא חיכות" ןכמ רחאלו ,הליחת ךמצע תא - "חכוה"
."אטח וילע אשית אל"
(זי 'מע בוט-םש-רתכ)


(חי,טי) ךומכ ךערל תבהאו

(אל תבש) הלוכ הרותה לכ איה וז - דיבעת אל ךרבחל ינס ךלעד המ

לארשי תושפנ לכ ןכש ,תיתימא לארשי-תבהאל עיגהל לגוסמ ,רקיע ותמשנ תא השועש ימ קר
תא בוהאל לגוסמ וניא - הלפט ושפנו רקיע ופוגש ימ ותמועל ."הנלוכל דחא בא"ו תומיאתמ
.הזמ הז םיקולחו םינוש םיפוגה ירהש ,תיתימא הבהאב ותלוז

הרותה לכ לש תוהמהו ןכותה ןכש ,"הלוכ הרותה לכ" איה לארשי תבהא דציכ ןבומ הז יפל
.ףוגה לע שפנהו רמוחה לע הרוצה תרבגה םה הלוכ
(בל קרפ םירמא-יטוקיל אינת)


(חי,טי) ךומכ ךערל תבהאו

(אל תבש) הלוכ הרותה לכ איה וז - דיבעת אל ךרבחל ינס ךלעד המ

והשימש העשב וליאו ,ךיתונורסח לכ לע הסכמ ךמצע תא ךתבהאש םשכ - "ךומכ ךערל תבהאו"
ךתבהאש גאדתו ךרבח לש ויתונורסחמ ןיע םילעת ךכ ,רתויב הזמ עגפנ התא םהילע עיבצמ
.ויתונורסח לכ לע הסכת וילא

םשכ - "דיבעת אל ךרבחל ינס ךלעד המ" איה לארשי-תבהא תווצמש ןקזה לליה רמאש והז
.ויתונורסח תא הלגת אל ,ךערל ךתבהאב ,ךכ ,ךיתונורסח תא םילגמש ךילע אונשש
(טכ 'מע ךיתווצמ-ךרד)


(כ,טי) םדה לע ולכאת אל

(י תוכרב) םכמד לע וללפתתש םדוק ולכאת אל

וז - םד .תימהבה שפנהמו ףוגהמ תלדבנ איהש ,תיקולאה שפנה וז - א .םד-א אוה "םדא"
.םדאה םדב תשבולמה ,תימהבה שפנה

;תימהבה שפנב הריאמ הניא ןיידע תיקולאה שפנה ןכש ,דבלב "םד" אוה םדא הליפתה ינפל
שפנב תשבלתמו הריאמ רבכ תיקולאה שפנה זא ןכש ,"םדא" תגרדל אוה הלעתמ הליפתה רחאל
.תחא תואיצמל תושענ תושפנה יתשו ,תימהבה
(גתת 'מע ,ב ךרכ ב"רעת ךשמה)


(גכ,טי) לכאמ ץע לכ םתעטנו ץראה לא ואובת יכ

םילכוא םתוא האר םיירהנ-םראב ךלהמ וניבא םהרבא היהש העשבש ,(ט"לפ ר"ב) םירפסמ ל"זח
,רוצ לש המלוסל עיגהש ןוויכ .תאזה ץראב יקלח אהי אל יאוולה ,רמא ,םיזחופו םיתושו
.תאזה ץראב יקלח אהי יאוולה :רמא ,רודיעבו שוכינב םיקוסע םתוא האר

ץע לכ םתעטנו" ףכית תויהל ךירצ - "ץראה לא ואובת יכ" :הז קוספב םג זמרנ רבדה
."לכאמ
(מ"דשת חספ-לש-ןורחא תחישמ)


(הכ,טי) ותאובת םכל ףיסוהל

(י"שר) םניח הב רעטצמ ינא םינש עברא םדא רמאי אלש ,ערה-רצי דגנכ הרות הרביד

,בוטל ערה-רצי תא ךופהל הרותה תנווכתמ הלרוע תווצמב - "ערה-רצי דגנכ הרות הרביד"
.הווצמ םייקל הצרי ומצע דצמ ערה-רציש

תישענ ערה-רציה לש ורוריב ידי-לע אקווד ןכש ,"ותאובת םכל ףיסוהל" אוה רכשה ןכל
,רמולכ ."רוש חוכב תואובת ברו" ,(די ילשמ) רמאנ ךכ אולהו .השודקב תיתימא 'הפסוה'
שפנה רוריב ידי-לע ,"רוש חוכב" אקווד האב ,"תואובת ברו" ,השודקה דצב תוברתהו תפסותש
.תימהבה

רוריבב התדובע וליאו ,גונעת ךותמ איה המצע דצמ המשנה תדובעש ,אוה ךכל םימעטה דחא
.השודקב 'הפסוה'ל האיבמה איה וז הדובע אקווד ןכל .העיגיבו רעצב הרושק תימהבה שפנה
תונהיל תיאשר תימהבה-שפנה ןיא ןהבש ,רעצ לש םינש עברא תב הפוקת הליחת תשרדנ ךכ םושמ
.'אכפהתא' םג תלעפנ 'איפכתא'ה תובקעבו ;האובתהמ
(113 'מע ,בכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(בל,טי) םוקת הביש ינפמ

- "םוקת" ,תנקדזה םרטב ,ךתורחבב רבכ - "הביש ינפמ" :שרפמ (זפ 'ג קלח) ןאכ רהוזב
.חבושמו רודה אוה ירה ןכ השועה םדא - "תרדהו" ;הרותה ןוצר יפל ,הרשיו הבוט הדימעב
.ךכ לכ חבתשהל המב ול ןיא - ותנקז תעל "םק"ש םדא וליאו

:רמולו ףיסוהל שי ךכ לע

ךיתונשב ונייהד ,ךב שרתשמ ,"ליסכו ןקז ךלמ" ארקנה ,ערה רציש ינפל - "הביש ינפמ"
.הבושת תושעלו םוקל ךילע - "םוקת" ,תוריעצה
(ד"ישת םישודק תשרפ שדוק-תבש תחישמ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


םישודק תשרפ שדוק-תבש
שדוח-שארד 'ב ,רייאב 'א

,'יאסכ םיימשה' ,לעופב תרמאנה הרטפהה תא ןה אורקל שי םוגרת דחאו ארקמ םיינש תרימאב
.1("יתוא שורדלה . . 'ה רבד יהיו") עובשה תשרפ תרטפה תא ןהו

הרידת תבשהש יפל ,'אוביו הלעי' ינפל 'הצר' ריכזמ ,תבש תדועס רחא ,ןוזמה תכרבב
אוה ירה - 'ביטימהו בוטה' ינפל רכזנו ,םהינש ריכזה אלו חכש םא .שדוח-שארמ תשדוקמו
,םהמ דחא קר חכש םא .רודיסב ספדנכ ,םייתניבש המלשהה תכרבב תבש םע שדוח-שאר ללוכ
בוטה' ליחתהש רחאל רכזנו ,שדוח -שאר קר חכש םא .וז הכרבב דבלב ותוא קר ריכזמ
2(הליחתכל) שדוח-שאר תא םג ריכזמו ,שארל רזוח ,תבש קר חכש םא .רזוח וניא - 'ביטימהו
.

יכרב ,ונעישוה ,םוי-לש-ריש .לבקתת שידק ,ןקז םהרבאו ,ללה יצח ץ"שה תרזח רחא :תירחש
.עובשה תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארב .הרות-ירפס ינש םיאיצומ .םותי שידק ,ישפנ
.הלילגו ההבגה .שידק יצח םירמואו המיבה לע ינש רפס םיחינמ

רבדמב) "וכסנו השעיי . . םכישדח ישארבו . . תבשה םויבו" ריטפמל םיארוק ינשה רפסב
קוספ הפוסב םילפוכו ,(וס קרפ היעשי) "יאסכ םימשה ,'ה רמא הכ" :הרטפה .(וט-ט,חכ
רחא רכזנ םאו ,'יאסכ םימשה' הירחא ארוק - עובשה תרטפה ארק) .". . שדוח ידמ היהו"
.4הרטפהה תוכרבב ללכ שדוח-שאר ןיריכזמ ןיא .3(הכרב אלב התוא ארוק - תוכרבה

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

התא' ליחתמו רזוח - ותליפת םייס אלש דע ,'תבש תנקית' רמאו העט) תרצי התא :ףסומ
םתחש יפ-לע-ףא ,'תרצי התא' רמא םאו .הליפתה שארל רזוח - ותליפת םייס םאו ,'תרצי
.(5אצי - דבלב 'תבשה שדקמ'

.6תסנכה-תיבב - תודעוותהה .תודעוותה םוי

.7תובא תכסממ ינש קרפ םיארוק .'קדצ ךתקדצ' םירמוא ןיא :החנמ

ןושאר םוי
רייאב 'ב

.8ד"צקת תנשב ,ע"נ ש"רהומ ר"ומדא ק"כ תא תדלוה םוי ,"תראפתבש תראפת"
.25 'מע םיגהנמה רפס .ןוויסב 'ל םוי-םויה (1

.די-ג"יס חפק 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע (2

ק"ס ש"הדבב ש"ייעו ,ה"ס חפ 'יס ןחלושה-תוצק ,ט"יס ט רעש םירפא-ירעשמ - הכונח תבש ,ד"בח-ללוכ חול (2
.זט

.ז"ס דפר 'יס ז"הדא ע"וש (4

.םש ב"נשמו הכת 'יס ע"וש פ"ע ,םש ד"בח-ללוכ חול (5

.ןסינב 'ל ,םוי-םויה חול (6

הנשמ פ"כע דומלל (אש ןויליג ,רבעש עובשב הספדנש) הארוההש ,'א תודעוותה א"שנת אשנ פ"ש תחישמ ד"רב (7
תוליהק ליהקהל םיכלוההש ,א"שנת חרוק פ"ש תחישמ ד"רבו .םימימתה ידימלתל דחוימב תכייש וז ןויעב תחא
.הז לע וררועי תסנכה-יתבב

םיאצוישכש םיגהונ המכש יפכ ,עובשה ימיב תובא יקרפ דומיל תא ךישמהל שיש ,א"שנת אשנ פ"ש תחישמ ד"רב
."ךרדב ךתכלבו" תוינשמ רפס םמע םיחקול העיסנל

ליחתיש ,הז גהנממ עדי אלש דחא ידוהי לע פ"כע ועיפשיש אוה הזל ןוקיתה - הזב ורהזנ אל התע דעש ולא
אלו ,הגומ יתלב ז"כ - א"שנת ינימש פ"ש תחישמ ד"ר) ץיקה תותבש לכ - בוט המו .תובא יקרפ תרימאב
.('תויודעוותה'ב םג ויתאצמ

ןילקורב ,ת"הק תאצוהב) ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כל 'ש"רהומ ר"ומדא - תודלותה רפס'ב וייח תודלות (8
ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוהב ,ןייטשנצילג 'יש ח"אר ח"הרה לש הז םשב רפסב ,ףסונ טוריפבו (ז"נשת ,ז"שת
.ו"לשתזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il