- ג"ש - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה רייאב 'ז * רומא 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול הכלה ירוריב תודיסחה ינייעממ


ןאכ שקה םימדוק תונוילגלתוכלמ רבד


ןיא"בש הלעמהו בוטה תא תולגל
"תווש ןהיתועיד


ןותחתה הזה םלועל הרותה תדיריב אוה הרות-ןתמד שודיחה
התיה םירצמ תלואגב ה"בקה תולגתהש ףא * עובק ןפואבו
אקווד האב הרותה תלבקל הנכהה תומילש ירה ,רתויב תילענ
ךוכיזב איה רמועה-תריפסד הדובעה * רמועה-תריפס רחאל
ןפואב תוקולא תלבקל םלועה תא הרישכמ איהו ,תודימה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * ימינפ


הבש ,הריפסה ימיד תישילשה תבשב - אפוג הזבו ,הריפסה ימי עצמאב התע םיאצמנ
.תובא יקרפד ישילשה קרפה םידמול

עגונב ןה - השולשד (ןיינעו) רפסמה םע רושק הרות-ןתמ עודמ םעטה 1םימעפ המכ רבוד
ןהו ,"יאתילת אחרי" - 3ל"זח ןושלבו ,(2בותכה ןושלכ) "ישילשה שדוחב" :הרות-ןתמ ןמזל
יאתילת ידי-לע יאתילת םעל יאתילת ןאירוא (בהיד אנמחר ךירב)" - ללכב הרותל עגונב
םולש תושעל :הרות-ןתמד שודיחו ןכותה לע הרומ השולשד רפסמה יכ - 3"יאתילת אחריב
.םלועהו לוכיבכ תוקולא ןיב תודחאו

:4אוה "ישילש"ו "ינש" ,"דחא"ב זמורמה ןכותה ןיב קוליחה

השעמד 6"דחא םוי"ל עגונב 5ל"זח ןושלכו .דחא רבד קר הליחתכלמ שיש שיגדמ "דחא"
;"ומלועב דיחי ה"בקה" - תישארב

ובש - תישארב השעמד ינש םוי לע ל"זר רמאמכ ,תודחאה ךפיה ,תוקלחתה לע הרומ "ינש"
.7("בוט יכ" וב רמאנ אל ןכלו) תקולחמ ארבנ

תודחאהב יוליע ףסותינ הז ידי-לעו ."םיינש"ה דחאמ אוהש - אוה "ישילש"ד שודיחה
השעמד ישילשה םויב היהש יפכ) "בוט יכ וב לפכוה"ש - ("דחא"ד תודחאה יבגל וליפא)
םגה ,דבל "דחא" דצמ :8(דחאה םע ינש םויב ארבנש תוקלחתההב םולש השועש הז דצמ ,תישארב
אלימב ,(תוקלחתהה ןיינע) תואיצמ דוע שיש םדוק האבש תודחא וז ירה ,תודחא לע הרומש
שודיחה ;תואיצמ דוע היהת רשאכ היהי המ תעדל רשפא-יא יכ ,תומילשב תודחא ןיידע הז ןיא
.תיתימא תודחא יהוזש םיאור זאו ,תודחאתה השענ - תוקלחתה לש םוקמב םגש ,אוה ישילשד

עירכיו ישילשה בותכה אוביש דע הז תא הז םישיחכמה םיבותכ ינש" 9ל"זח רמאמ ךרד-לעו
,ינשה תא ללושו דחא קוספ ומכ קסופש אל ,אוה עירכמה "ישילשה בותכה"ד שודיחה ."םהיניב
יפל (םהיניב) דחיב םימיאתמ (10תמאב הז תא הז םישיחכמ םמצע דצמש) םיבותכה ינשש אלא
תישילשה העדהד הערכהה יכ ,11"עירכמה ירבדכ הכלה" ןכלו "ישילשה בותכה"ד "הערכה"ה
'ב ללוכ" (איה ארבסהש הזב אלא ,"תועידה 'במ תחאל םיכסמ" איהש ךכב תאטבתמ הניא)
.12"עירכמה תעדל םימיכסמ םהינשו תועידה

.תישארב השעמד דחא םויב יולגב היה הזש יפכ .דחא 'ה אוה ה"בקה :'ה תדובעב ןיינעה
,םלועד תואיצמ ארבנש הז ידי-לע - 13םינותחתב ךרבתי ול הריד היהיש ה"בקה הצר םנמא
תוקלחתהה ןיינע תילכת - תוקולאמ תדרפנ תואיצמכ הארנ יולגבש ,רתסהו םלעה ןושלמ םלוע
תא לוכיבכ דחאלו ,14תישארב השעמב ה"בקהל ףתוש היהי ותדובע ידי-לע ידוהיו - (ינש)
רבד היהי אפוג וירדג דצמ םלועהש אלא ,םלועה תואיצמ לוטיב ידי-לע אל ,ה"בקה םע םלועה
(תוירב) םלועהש - תודחאה ןיינע תומילשו תילכת לעפנ הז ידי-לעש ,תוקולא םע דחא
םימשל בוט ,בוט יכ וב לפכוה - דחא רבדל םישענ ,םייתניב קספהב וארבנש (םימש) תוקולאו
.15תוירבל בוטו

תושעל הנתינ הרותה לכ" יכ - השולשד םיניינע םע רושק הרות-ןתמש הז ןבומ הז יפ-לעו
:תוקולאו םלועה ןיב תודחאו םולש - תוללכבו ,16"םלועב םולש

- 17"הלעמל ולעי אל םינותחתו הטמל ודריי אל םינוילע"ד הריזגה התיה הרות-ןתמ ינפל
,"ליחתמה ינאו" ,הריזגה הלטב הרות-ןתמב ;םינותחתו םינוילע ןיב תוקלחתההו קספהה
ויניינע לכו ימשגה םלועה 19השעי ידוהיש חוכה ןתינ זאו ,18"יניס רה לע 'ה דרייו"
.(אובל דיתעל יולגב היהיש יפכ) 20השודק לש "אצפח"ל

:המצע הרותל עגונב םג אוה ןכ ומכ

הז םוקמבש ,אוה (21'וכו תובאה לצא הז ינפל התיהש יפכ הרות יבגל) הרות-ןתמד שודיחה
ןפואב העש יפל קר הטמל תאצמנו ,(22ה"בקה לש "הזונג הדומח") הלעמל היהי הרותה םוקמש
אל"ו) עובקה המוקמ אוה םש אקוודש ןפואב ,הזה םלועב הטמל 23הרותה לכ הנתינ ,יארע
.יחצנ ןפואבו ,(24"איה םימשב

(אלא ,םירצמ תאיצי רחאל דימ אל) היה הרות-ןתמ עודמ רואיב םג והזש רמול שיו
:הריפסה ימי ט"מד הדובעה ירחאל

ןיב דחאלו םולש תושעלו ,הטמל עובק ןפואב היהת הרותהש אוה הרות-ןתמד שודיחהש תויה
,("ישילש"ד ןיינע אוה הרותש) אוה ותואיצמב אצמנ םהמ דחא לכש יפכ ,םינותחתו םינוילע
.דבל (ןושארה שדוחב) םירצמ תאיציד המדקהה היהת הזל הנכההש קיפסמ אל ןכל

ודובכב - ה"בקה יכלמ ךלמ םהילע הלגנ" - רתויב הלענ יוליג היה הזש יפ-לע-ףא יכ
אגרדה ךרד-לע ,26(אליעלד אתורעתא) הלעמלמ יוליג היה הז ירה ,25"םלאגו - ומצעבו
אוה ירה - ותלעמ לדוג לע טבה ילבמ ,דבלב הלעמלמ יוליגו ,(תוקלחתהה ינפלש) "דחא"ד
אלא ,ןותחתה לש תונוכתו עבטב רדוח וניאו הנשמ וניא יכ ,דבלב העש יפל קרו ףיקמ ןפואב
:הלעמלמ תוקולא יוליגהמ תדרפנ תואיצמ ,הז ינפל היהש יפכ ראשנ ןותחתה

,(םירצמ תאיציב אליעלד אתורעתאה חוכב) ןותחתה לש הדובעה הנשיש הז ידי-לע אקווד
(הרותה תלבקו) הרות-ןתמל ןכומ (ויתונוכתו וירדג דצמ) אוה השענ ,ךכדזיו הנתשיש
("זחאהל" המב ול שיו) רדוח יוליגהש ןוויכ) יחצנו עובק ,דימת ראשנש ןפואבו ,תוימינפב
.(תוקולאמ תדרפנ תואיצמ וניא (חוכב) ועבטש ךכ ,הטמל

רשקמש 27םימי לש דחא ךשמה םהש (ינש שדוח ןיינע וניינע) הריפסה ימיד ןכותה והזו
ונרהטל"ב איה זא הדובעה - (תועובשה גח) "ונתרות ןתמ ןמז"ו (חספה גח) "ונתוריח ןמז"
הדובעה לע הרומ הזש ,29המהב לכאמ ,28םירועשה ןמ היהש ,רמועה םע הרושק הריפס :"'וכ
.תוכלמבש תוכלמ דע דסחבש דסחמ ,30תימהבה שפנד תודמה (ונרהטל) ךוכיזו רוריבד

הטמל ךרעב אלש) הכומנ אגרד הרואכל איה םדאה תודימ רוריבד הדובעהש יפ-לע-ףאו
הרות-ןתמל הנכהה יהוז אקווד ירה - (םירצמ תאיציב "ה"בקה םיכלמה ךלמ ךלמ"ד יוליגהמ
יוליגהמ הלעמלש ,31(םירעש ט"מד הכשמההל ףסונ) ן"ונה רעשד יוליגה ,ישימחה םויב
תוימינפב ךשמנ הז ירה ,לארשי ינבד הדובעה תמדקה ירחאל אב הזש ןוויכמו ;םירצמ תאיציד
.תועיבקבו

:32ךורע -ןחלושב הריפסה ימי ינידד ןכותהב השגדהב אוה הז ןיינע

אלו השא אשיל אלש ןיגהונ) החמש יניינעל עגונב תונוש תולבגה ןנשי הריפסה ימיב
."וללה םימיב ותמש אביקע 'ר ידימלתמ םיפלא ד"כ לע ןילבאתמ"ש הז ללגב ('וכו רפתסהל

הז דובכ וגהנ אלש ינפמ" (תרצע דעו חספמ) ותמ אביקע 'ר ידימלתש ,33ארמגב רפוסמכ
."הזל

הזמש ןבומ ,םינמזה לכב תיחצנ איה (הארוה ןושלמ) הרותהו ,דסח תרותב ןיד הזש ןוויכמ
דעו חספמ אביקע 'ר ידימלת תתימד תואצותה) "'וכ ןילבאתמ"ל עגונב קר אל הארוה הנשי
הפסוה ידי-לע ,"הזל הז דובכ וגהנ אל"ד ןיינעה תא ןקתל עגונב - רקיעבו םג אלא ,(תרצע
.הזב תומילשה דעו .הזל הז דובכ תגהנהב טרפבו ,לארשי תבהאב

(תודימ) עבט ךוכיזו רוריב - הריפסה ימי תדובעד יללכה ןכותה םע םיאתמ הזש ,רמול שיו
:םדאה

ןהיתועד ןיא"ד ןפואב םדאה תא ארב ה"בקהש הזמ האצותכ אב "הזל הז דובכ וגהנ אל"
דובכ וגהנ אל"ד בצמ היהי םדא ינב ןיבש תועד יקוליחה דצמ תוירשפא ןתונ הזש ,34"תווש
."הזל הז

ןבומכ .תקולחמ ו"ח אצת הזמש ידכ אל איה הזכ ןפואב םדאה תא ארב ה"בקהש הזב הנווכה
הלעמה) תוקלחתהה םוקמבו תרומת תודחאו םולשמ אבש יוליעה ליבשב - אברדא אלא ,טושפו
שדחמ דחא לכש ,םישודיחו תורבס יוביר םישדחתמ תונוש תועד ןנשיש הז ידי-לע :(השולשד
ל"נה ךרד-לע) הערכהו הנקסמו הנוכנ רתוי ארבסל איבמ הזש דעו ,ולש לכשה (עבט) דצמ
תוקלוחמ תורבס םע םינוש םישנאש הז ידי-לע ,(אקווד עירכמה ירבדכ הכלהש ('א ףיעס)
,(ה"בקה וב עיבטהש עבטה ךפיה - ותרבס לע רתוומ וא םילעמ דחאש אלו) םהיניב םירבדתמ
רתוי הנקסמל איבמו איבהל לוכי הז ירה אלימבו ,םידדצ המכו המכמ ןיינעה תא םיאור
םולש ךותמ הזש ןבומ הזכ ןפואב םירבדתמשכו (תחא העד קר התיה וליא היהש יפכמ) תיתימא
.(35"הפוסב בהו תא"ש הז לע ףסונ) הזל הז דובכו

ילבש - (תודמהו לכשה) ולש עבטה תא חקי םדאהש :הריפסה ימיד הדובעה תאטבתמ הזבו
- לכשה ףקות דצמ וא ,36"וירוענמ ער םדאה בל רצי" יכ) יוצרכ אלש ולצוניש רשפא הדובע
"הזל הז דובכ וגהנ אל"ד בצמ היהי אל הליחתכלמש ,וככזיו וררביו - (אביקע 'ר ידימלתבכ
ראש וא ,"תווש ןהיתועד ןיא" ידי-לע אבש תומילשו הלעמה - הברדא אלא ,הזב אצויכו
.(םהלש ב"ויכו תודימה עבטב) םדא ינב ןיבש םיקוליחה

'ר ידימלתב זא היהש יפכ) ל"ר "הזל הז דובכ וגהנ אל"ד בצמ היהנ רבכ םאב וליפאו
תומילש השענ הז ידי-לע .ורבחל דחא ןיב םולשב הפסוה ידי-לע ,הז תא ןקתל - (אביקע
ומייקו ,רוערע וילע אציש 37רטשד יוליעה ךרד-לעו ,תקולחמה םדוקש םולשהמ תילענ רתוי
ךשוחה ןמ רואה ןורתי - תודיסחה ןושלבו ,39(רטש םתסמ) 38ףקות רתי לבקמש - ןיד-תיבב
תועד ןיב) םולשה תלעמ םצעל ףסונ] 40(םולש) רואל (תקולחמ) ךשוחה תכיפה ידי-לע אבש
.[ל"נכ ,דחא םדאד הדיחי העיד יבגל (תונוש

,ןוויס שדוח-שארב דוע) היה זאש ,הרות-ןתמב םולשה ןיינע תומילשל הנכה השענ הזש דעו
.41"דחא בלב דחא שיאכ ,רהה דגנ לארשי םש ןחיו" (הרות-ןתמב המכו-המכ-תחא-לעו

חספ ןיב תותבשב תובא יקרפ דומללו רמול לארשי גהנמל םימעטה דחא םג והזש רמול שיו
ימיב תודימה רוריב ךרד-לע) 43"תודימו םירסומ" אוה תובא תכסמד ןכותה יכ - 42תרצעל
.ונתרות ןתמ ןמזל המדקהכ הטמה רוריבו הדובעה - (הריפסה

הרותבש תרמוא תאז ,םיאנתה ידי-לעש ,הפ-לעבש הרותב תכסמ איה תובא תכסמש ,ףיסוהלו
;הלעמלמ התלגתנש בתכבש הרותל ךרעב ,הטמה תדובע ידי-לע אבש הרותה קלח הז ירה המצע

תונקתו תוארוה - 44אתודיסחד ילימ ,(ל"נכ) "תודימו םירסומ" איה תכסמהד ןכותה םגו
.(הרותה ןמ תווצמו םיבויחה לע הפסוהב) םימכחה

הרותבש םיבויחהל ףסונ ,"הרותל גייס ושעו" הארוהה - תכסמה תליחתב דימ םג שגדומכ
תונוכתו עבט םע םיבשחתמש ,הרותל םיגייס (הלעמל הטמלמ) םימכחה ושעי ,(הלעמלמ ונתינש)
-לע - הרותל םיגייס םימכחה םישוע הז יפלו ,ןמזו ןמז לכב ,(תימהבה שפנה עבטו) םדאה
.46תרמשמל תרמשמ ושע ,תרמשמ ושע ,45רדג הב רדגו אצמ העקב ךרד

םולש לועפל ידכב (הרות-ןתמב) הטמל הנתינ (הליחתכל) הרותהש ןוויכ :הזב ןיינעהו
רוריב ירחאל תויהל ךירצ הז ירה ןכלו ,("השולש"ד ןיינעה) ארבנל ארובה ןיב תודחאו
:תורודו םינמזה לכב םג אוה ןכ ומכש ,ןבומ ירה - זא םבצמב לארשי ינבד תודימה
,'וכו וקזחתנו וברתנ תימהבה שפנד םירתסההו תומלעההו תורודה ךשמב תובבלה וטעמתנשכ
וכירעיש ,רודה ימכחל חוכה תא הרותה הנתנ - תווצמ םויקב ו"ח תושילח םורגל לוכי הזש
,'וכ תונקתו תורמוחו םיגייס (הרותה יללכ יפ-לע) ןקתל הז יפלו ,םרוד ינבד בצמה תא
,ןושאר תיב ירחאלש תורודב אקווד ופסותנש) 47"תובא יקרפו תודגאבש רסומה יכרד"ה ללוכ
.תווצמהו הרותה םויק קזחל ידכב ,(ינש תיב ןמזמ לחה

תעשב יכ ,הרותה ןמ בויח אל ,םמשכ םה םיגייסו תונקתהש יפ-לע-ףאש ,אוה הזב שודיחהו
זא יכ ,תונקתל םיכירצ ויה אלו 47"אתיירואדב יגס" היה ללכב םינושארה תורודב הרות-ןתמ
חוכה (הרות-ןתמב הליחתכלמ הנתינש יפכ) הרותה הנתנ - םתדובעב םימלש לארשי ינב ויה
תושעל (הרותה יללכ יפ-לע) הז יפלו ,םרודבש תובבלה בצמ (םלכש יפל) וכירעיש םימכחל
.48תונקתה

לע םילודג ריהזהל" ,"תרמאו 'וג רומא" - ונתשרפ םע םג הז רשקל שי הז יפ-לעו
םע קסעתהל ךירצ אלא ,ומצע םע הדובעה קיפסמ אלש ,הארוה תנתונ המצע הרותה :"םינטקה
,ותוא ריהזהלו ךנחל הז יפלו ,ןטקה לש בצמה תא ךירעהל ךירצ הזלש ,םריהזהלו םינטקה
ריאהל - (49"עיקרה רהוזכ וריהזי םיליכשמהו") רואו רהוז ןושלמ "ריהזהל" םג ללוכ
השולשד הלעמה ךרד-לע) 50יוליע דוע ולצא ףסותנ - הרואכל וז הדירי ידי-לעו .ותוא
תומילש ,52םינב ידי-לע - םינב לע תובא בל בישהו ,51םלוכמ רתוי ידימלתמ ךרד-לע (ל"נה
.תודחאהו םולשה

םיניינע המכב השגדה הנשי הז קרפב .ישילש קרפ וז תבשב םידמול םמצע תובא-יקרפב
."הריבע ידיל אב התא ןיאו םירבד השולשב לכתסה" :קרפה תלחתהמ לחה ,השולשד

דחוימב רושק הז קרפד הרות-ןתמל הנכהה קלחש רמול רבתסמ ,קוידב אוה רבד לכש ןוויכמ
הז לע ףסונש תרמוא תאז ,ארבנו ארוב ןיבש םולשו תודחאה בצמ - השולשד ןיינעה םע
ירה - הזבו ,ונתרות ןתמ ןמזב "השולש"ד יוליגהל הנכה םה תובא יקרפב "תודימו םירסומ"ש
.ישילש קרפב השגדהב הז

."הריבע ידיל אב התא ןיאו םירבד השולשב לכתסה" הנושארה הנשמב רואיבה יפ-לע ןבויו
?םירבד השולש םנשיש המדקהה אלל הנשמה ךשמהב קר קיפסמ היה ירה :יל המל אנינמ הרואכלד

השולשהל עגונב קר וניא "םירבד השולשב לכתסה"ד שוריפהש :הזב םירואיבה דחא רמול שיו
תוננובתהה :ללכב "םירבד השולש"ד ןיינעה םג אלא ,וז הנשמ ךשמהב םינמנש םירבד
:"הריבע ידיל אב התא ןיא"ש אדוומ ,"השולש"ד ןיינעהב תולכתסההו

רשפא - ("ומלועב דיחי" אוה ה"בקהש) "דחא"ד ןיינעהב הרכהד בצמב ןיידע םיאצמנשכ
תושרל תושרמ הרבעה ןושלמ ,"הריבע" לש ןיינעל םוקמ תניתנו ךתעד-אקלס-אק תויהל ןיידע
ןיינעה המכו-המכ-תחא-לע ;םלוע לש ודיחיל דיחיה תושרמ (םיברה תושר) ינש תושר -
;תקולחמה ןיינע ,השגדהב תויושר יתש לע הרומש ,"ינש"ד

םע םלועד "םיברה תושר" תא םג דחאמו םולש השועש ,"םירבד השולשב לכתסה" ידי-לע אקווד
"הריבע ידיל" אל וליפא ,"הריבע ידיל אב התא ןיא"ש םיחטבומ זא - ה"בקה לש דיחיה תושר
תא םג וכפה יכ ,(לעופב הרבעה אל המכו-המכ -תחא-לע) ינש תושרל הרבעה לש תורשפא -
.םלוע לש ודיחיל דיחיה תושר םע ותוא ודחיאו רחאה תושרה

ה קרפ לכד (שארו) הלחתה ותויהב טרפבו ,("םירבד השולשב לכתסה") הארוההש ,רמול שיו
ונתרות ןתמ ןמזל הנכהכ ,הטמה רוריבב הדובעהב חוכ תניתנ הז ירה - תובא-יקרפב ישילש
."ישילשה שדוחב"
,ג ךרכ ,ט"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ט"משת'ה רייא 'ח ,רומא תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(שידיימ םוגרת - 115-110 'מע
.ךליאו 301 'מע ב"ח ש"וקל םג האר (1

.א,טי ורתי (2

.(ישילשה שדוחב פ"הע) י ורתי אמוחנת .םש ןואג םיסנ 'ר 'יפ הארו .א,חפ תבש (3

.111 'מע א"כח .27 'מע ט"ח .םש ב"ח ש"וקל םג האר (4

.פ"הע י"שרפ .ח,ג"פ ר"ב (5

.ה,א תישארב (6

.א,חי-א,זי א"חז .ו,ד"פ ר"ב (7

.ז,א תישארב י"שרפ (8

.(התליחתב כ"ות) תודימ ג"יד אתיירב (9

םהיניב שיש אלא ,םהיניב ךוותל רשפא העיגיה ידי-לעו ,ןיינעה תויחטשב הז תא הז םישיחכמש קר אלו (10
.םהיניב ךוותל רשפא יא עירכמה ישילשה בותכ אלולו ,תיתימא הריתס

.ב"עס,טל תבש (11

111 'מע םש ש"וקל הארו .ךליאו כק 'מע ר"תע מ"הס .ה-דלת 'מע ו"סרת ךשמה .ג-בפר 'מע ז"כרת מ"הס (12
.נ"שו .ךליאו

.מ"כבו .ו"לפ אינת .דועו .זט אשנ אמוחנת (13

.ב,טיק .א,י תבש - ל"זח 'ל (14

.זנק'א 'מע םיטפשמ .ב,גל תישארב ת"הוא האר (15

.הכונח 'לה ףוס ם"במר (16

.ג,ב"יפ ר"ומש .וט אראו אמוחנת (17

.כ,טי ורתי (18

אוה אקווד םדאהש רדסה השענ הז ירחאלו ,"ליחתמה ינאו" ,הלעמלמ היה ת"מד יוליגה - תויטרפבו (19
.ת"מב ןתינ הזל חוכה לבא .(תווצמה תכרב תמדקהב) ע"מלטמלמ ותדובע י"ע "ליחתמה"

.ךליאו 211 'מע ז"טח .ךליאו 88 'מע ה"ח ש"וקל האר (20

.(הנשמב) א,בפ ןישודיק .ב,חכ אמוי האר (21

.ב,חפ תבש (22

הדובעה לע תוחוכה לכו הרותה לכ הנתינ זאש .םעפה דוע היהי אלו ,תחא םעפ קר היה הרות-ןתמש עודיכ (23
.תורודה לכ ףוס דע

.בי,ל םיבצינ (24

.ונאיצויו אקסיפו וז הצמ אקסיפ חספ לש הדגה (25

.לעופב םתדובע ינפל ,"יוג ברקמ יוג ול תחקל" ,לארשי םע תדיל זא היה - לארשי ינבל עגונב םגו (26

פ"אא ,דחא םוי רופסל חכש םאבש (ד"כס םש ז"הדא ע"וש .ח"ס ט"פתס ח"וא ע"ושוט) ןידהמ םג ןבומכ (27
.(הכרב ילב רופסל ןיגהונו) הכרבב תולילה ראשב רופסל

.(הנשמב) א,די הטוס .א,דפ .ב,חס תוחנמ (28

.םש הטוס .ב"עס,ג םיחספ (29

.99 'מע ב"יח ש"וקל הארו .מ"כבו .ךליאו ב,הל רומא ת"וקל האר (30

ירעש ט"מ) "רעש"ל ,(תורובג 'יחב - ב"הנד תודמה רוריב) תילאמש ן"ישב "םירועש רמוע" תכיפה י"ע (31
.א,זמ חלש ת"וקל הארו .זיר 'ע תועובש .ה-דסק 'מע רומא ת"הוא - ("'הל רעשה הז") תינמי ן"ישב (הניב

.גצת ס"ר ח"וא ז"הדא ע"ושו ע"ושוט (32

.ב,בס תומבי (33

.א,חל ןירדהנס .א,חנ תוכרב האר (34

.ב,ל ןישודיק (35

.אכ,ח חנ (36

.ומ ס"ר מ"וח ע"ושוט האר (37

רעד ןופ ןא ךיז טבייה רטש םעד ןופ טייקראטש יד זא" אצמנ הכלה פ"עד 780 'מע 'ג קלח ד"וקלמ ריעהל (38
."רוערע רעד ןופ טייצ

וילע ארקש רטשמ קר רטש ןימייקמד (ב"כקס) םש ע"מס (ז"ס) םש ע"ושו רוטב הרבסההו העדהמ ריעהלו (39
.רוערע אלב והומייקש רטשמ אל לבא ,ומויקב וקדקד זאד ,קזחוהו רוערע

אביקע יבר ידימלתמ אוהש - י"בשר לש ותחמש םוי םג אוה (תומל וקספ זאש) רמועב ג"לש ,הזב םג הארנכ (40
"אביקע 'ר לש ויתודמ תומורתמ תומורת יתודמ"ש י"בשר ירבדכ ,ירקיע ודימלת - אפוג םהמו) םייחב וראשנש
תבש האר) השגדהב לארשי תבהא ולצא היהו ,וירבחל דובכ גהנ יכ ,(אוה ינא אוה דחא םאו (א,זס ןיטיג)
י"בשר ירבדמ ריעהלו .(הזמ ויהש תואצותהו) הזל הז דובכ וגהנ אלד ןיינעה ןקיתש ,(ךליאו ב"עס,גל
םוי אוה *רמועב ג"לש םימעטה 'א והזש רמול שיו .(ב,המ הכוס) "ןידה ןמ ולוכ םלועה לכ תא רוטפל ינלוכי"
ירחאלש םולשה י"ע השענש יוליעה ינפמ - **הנשה ימי לכל ךרעב אלא ,הריפסה ימיל ךרעב קר אל ,הלודג החמש
.םינפבכ ,ךשוחה ןמ רואה ןורתיכ ,תקולחמ

----------

.בוט יכ וב לפכוהש ישילשה םויב רמוב ג"ל לח וז הנשבש ריעהלו (*

טגעלפ ןעמ ."םינייוצמה ט"וימ רמועב ג"ל היה יעצמאה ר"ומדא לצא"ש ,רמועב ג"ל "םוי םויה" הארו (**
וצ עגונב ןעוועג זיא םיתפומ בור סאד .םיתפומ ךס א ןעזעג טלומעד טאה ןעמ ,'וכ דלעפ ןפיוא ןהעגסיורא
."רמועב ג"ל ףיוא טראוועג ןעמ טאה ראי ץנאג א ןוא .רעדניק

----------

.י"שרפבו ב,טי ורתי (41

.נ"שו .ט"משת ירחא פ"ש תחישמ סרטנוק האר (42

.תובא 'סמ שיר ב"ער (43

.א,ל ק"ב (44

.נ"שו .א,ו ןיבוריע (45

.נ"שו .א"עס,ה ק"ומ (46

.האבה 'עהבש ת"וקל (47

ידי-לע הרותה םויק ףקותבו ,הרותב ףסותינש ,ךשוחה ןמ רואה ןורתיו היילע השענ - וז הדירי י"עו (48
ףיסוהל רתוי ומע קדקדמ ונב לא ותבהא תמחמש םדאה לשמכ) לארשיל ה"בקה תבהא ינפמ םיאבש םיגייסו תורמוחה
.דועו .(טפ 'ע) ךל ןתיו ה"ד ו"סרת ךשמה .א,הפ תוטמ ת"וקל - (םירדגו םיגייסב הלועמ הרימש וילע

.ג,בי לאינד (49

.נ"שו .151 'מע ז"ח ש"וקל האר (50

.א,ז תינעת (51

.י"שרפבו דכ,ג יכאלמ (52אוהש ךכב ,תישארב השעמב ה"בקהל ףתוש השענ ותדובע ידי-לע ידוהי
דחאתי וירדג דצמ םלועהש ,האירבל ה"בקה ןיב תודחא לוכיבכ לעופ
תוקולא םע

םיאורו םהיניב םירבדתמ תוקלוחמ תורבס םע םינוש םישנאש ידי-לע
הנקסמל איבמו איבהל לוכי הז ירה ,םידדצ המכו המכמ ןיינעה תא
רתוי תיתימא

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


"ןעשיהל ימ לע ונל ןיא"ש השגרהה
תולגה ינמיסמ -


?ה"בקב יולתה רבד עובתלו שקבל םוקמה המ

ההומת - "ערגינ המל" ,ודעומב חספ ןברק בירקהל ולכי אלש םישנאה לש םתעיבת ,הרואכל
...רתויב

ויהת םתאו" םהל רמאנ םשו ,יניס רה דמעמב לארשי ינב ודמע דבלב םירופס םישדוח ינפל
םה םיכירצ ןכלו ,היתווצמו הרותה תא ומייקיש הז ידי-לע "שודק יוגו םינהוכ תכלממ יל
יניסמ הרות לביק השמ" - וניבר השמ ידי-לע םהילא ורסמנש ה"בקה ייוויצ לכ תא םייקל
אלש רבד םייקל - "ערגינ המל" העיבתהו הנעטה רשפ יהמ לבא ;לארשי-ינב לכל "'וכ הרסמו
!?וילע ווטצנ

םע רושקה ןיינעב והשמ ול רסחש שיגרמ ידוהי רשאכש - האלפנ הארוה ונא םידמל ןאכמ אלא
לע אל וליפאו וניבר השמ לע אל ,דחא ףא לע ךמוס וניא ,היתווצמו הרות ,םימש-תארי
קעוצ אלא ..."םימשבש וניבא לע אלא ןעשיהל ונל ןיא" רמוא וניאו ,(לוכיבכ) ה"בקה
!"ערגינ המל" :עבותו

תובקע ,תולגה ךשוחד םינמיסה דחא אוה - "םימשבש וניבא לע אלא ןעשיהל ונל ןיא" םגתפה
,המואמ השוע וניאש הדבועה לע ומצע תא "ץרתמ" ךכבש - רבדה םעט םירפסב ראובמו ,אחישמ
.[...] !םימשבש וניבא לע ןעשיהל אלא ונל ןיאש ןוויכמ

. . ןימאמ ינא" ,חישמה תאיבד ןיינעה לע ףרה אלל םיזירכמו םירבדמ עודמ :םינעוטה שי
יתמ לארשי תא לאגיש ה"בקה לע ךומסל שי - "אוביש םוי לכב ול הכחא . . חישמה תאיבב
[...] !?הצריש

:[...] "ינש חספ"מ הארוההו דומילה אב הז לע הנה

התוויצ הרותה - הברדא אלא ,םולשו סח הרותה ךפיה הניא וז העיבתו השקבש דבלב וז אל
תעב ה"בקהמ ויכרצ שקבמ ידוהי רשאכש ונקיתש ,הלודגה תסנכ ישנא ידי-לע ,ןכ גהנתהל
וניוויק ךתעושיל יכ . . חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" ותליפתב רמאי - הדימעה תליפת
!"ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו" ,"םויה לכ

לכב וז העיבתו השקב לע רזוח אלא - תחא הליפתב תאז שרודו שקבמש ךכב קפתסמ וניאו
!םוי לכב םימעפ םג ,הליפתו הליפת

לכבש תרחבומה - החנמה תליפתב םג ןכ ירחאלו ,תירחש תליפתב תאז שקיב רבכ ,הרואכל
אלא הנענ אל והילא ירהש החנמה תליפתב ריהז םדא אהי םלועל :ארמגה ירבדכ ,תוליפתה
?תיברע תליפת - הכומסה הליפתב תאז שקבלו רוזחל ךרוצה והמ ,ןכ-םאו "החנמה תליפתב
[...]

ומכו ..."!יתמ דע" - אחישמ אכלמ דוד ,ךלמה דוד םע דחיב - םיקעוצו םישקבמ לארשי-ינב
.[...] "ל-א טוקשת לאו שרחת לאו ךל ימד לא םיקולא :םיקעוצ ןכ

אובת הלואגהש םה םילעופ - הלואגה תודוא םיקעוצו םישקבמ לארשיש הז ידי-לעש אצמנו
!וז העיבתו השקב ילול התיהש ומכמ רתוי תוזירזו תוריהמב
מ"דשת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;מ"דשת'ה ינש חספ ,רייאב ד"י ,יתוקוחב תשרפ 'ד םוי תחישמ)
(הגומ יתלב - 1686-1680 'מע ,ג ךרכ

רקיעה אוה השעמה


יתלב םיניינעב קסעתהל ןיא
םייוצר


ךשוחה תא החוד ,רוא הברה ןכש-לכו ,רוא טעמ

. . שנ -רב וחכשא ילזא ווהד דע" ךרדב וכלהש אייח 'רו יסוי 'ר תודוא רהוזה רופיס
םתשדקתהו ביתכד אוה יאה יסוי 'ר רמא ,אנליאד אפנע דחל יודי טימתשא ,איסוס לע ביכר
.[...] "הלעמלמ ותוא ןישדקמ הטמלמ ומצע שדקמ םדא ,םישודק םתייהו

תויהל ךירצ היה ,ןכש ןוויכמו ,הריבע תררוג הריבע - אוה יסוי 'ר הארש ערואמה ןכות
בצמל אובי אלש ידכ ,"ערמ רוס" ,יוצר יתלב ןיינעמ רהזיהל םדא ךירצ המכ דע ודומיל
ןיינעה תא הזמ דומלל יסוי 'ר האר המ ,ןכ-םאו ,ןלציל-אנמחר ,'וכ הטמלמ ומצע אמטמד
[...] !?הארש ערואמה ןכות ךפיה - "'וכ ומצע שדקמ םדא"ד

קסעתהל ןיא ,יוצר יתלב ןיינע ולצא שי רשאכש - לעופב הדובעל עגונב הארוהה יהוזו
ולטבתי הז ידי -לע רשא ,"הישותל םיילפכ" ,השודקו רואב ףיסוהל םא-יכ ,'וכ הז רבדב
וליפא - אפוג הזבו ,ךשוחה תא החודש רואה עבטמ ןכש ,םייוצר-יתלבה םיניינעה לכ םהילאמ
יוביר שיש ,ולא ונימיבכ ,רוא הברה - המכו-המכ-תחא-לעו ,ךשוחה ןמ הברה החוד רוא טעמ
!תולגה ןמז לכ ךשמב וניתדובעו ונישעמ לכ רחאל - השודקה רואב גלפומ יכה

ול ןיא ,יוצר-יתלב רבד תלוזה לצא האור רשאכש - תלוזה םע הלועפל עגונב הז ךרד-לעו
.ל"נכ ,'וכ רואב ףיסוהל וילע לועפל םא-יכ ,ילילשה ןיינעה םע קסעתהל
,ו"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ו"משת'ה רייא שדוח-שארד 'ב ,םישודק תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 266-265 'מע ,ג ךרכ


רמועב ג"ל יעצבמב ףתתשי ידוהי דלי לכש

.[...] "םינטקה לע םילודג ריהזהל" ,"תרמאו 'וג רומא"

ופתתשיש םידלי 10,000 ןגראל חילצהו ,רמועב ג"ל יניינע לכב רתויב עגייתה רבכש ףא
רשאכ יכ ,הז ןיינעב קוסעל דוע ךירצ וניאש בושחל לוכי ,ןכ-םאו ,רמועב ג"ל יעצבמב
,ול םירמוא הז לע הנה - דחא דלי דוע ףסותיש ךכ-לכ עגונ המ םידלי 10,000 רבכ םנשי
ידוהי דלי ונשי רשאכ ,ןכ-םאו (אלמ םג אלא ,םלש קר אל) "אלמ םלוע" אוה ידוהי דלי לכש
!"אלמ םלוע"ל תעגונ וז הלועפ ירה - רמועב ג"ל יעצבמב ףתתשהל וילע לועפל םילוכיש דחא
[...]

:רקיעה אוה השעמהו

ונצראב המכו-המכ-תחא-לעו ץראל-ץוחב ןה ,םוקמו םוקמ לכב רמועב ג"ל יעצבמ תא ךורעל
לכ תא תושעלו ,תודליו םידלי לש לודג יכה רפסמ ףתשל - "םע בורב" תאז תושעלו ,השודקה
.םע בורב םיכרענה רמועב ג"ל יעצבמב ףתתשי ידוהי דלי לכש (תוכיאבו תומכב) תולדתשהה
ךרכ ג"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ג"משת'ה ינש חספ ,רייאב ד"י ,רומא תשרפ 'ד םוי תחישמ)
(הגומ יתלב - 1425-1424 'מע ,ג

יבר יצוצינ


וניאישנ וניתובר תרות םוסרפ


תובישח יברה סחיי ,הצוח תונייעמה תצפהמ דרפנ יתלב קלחכ
וניאישנ וניתובר ירואיבו ישודיח תצפהו םוסרפל דואמ הבר
תא יברה עיבמ םינוש םירבחמל ויבתכמב * הלבקבו הלגנב
* םהירוביחמ ד"בח ירפס לש םמוקמ תודקפיה לע ותאילפ
שדוקה-ץראב 'הרות לידגי' ןוכמ תא םיקהל הרומ יברה
קוסעל 'םיללוכ'הו תובישיה ישאר תא ררועמו ב"הראבו
קדצ-חמצהו ןקזה ונבר לש הלגנב םהישודיחו םהיקספב


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

:יברה הרוה ו"לשת לולאב י"חו בא-םחנמב ף"כ תויודעוותהב

וניתובר תאמ - הלגנה קלחב - הרות ישודיח זוכירל ,דחוימ ןוכמ דסייל
רבכש ןתוא ןהו ,די-יבתכב התע תעל םיאצמנה םתוא ןה ,םהידימלתו וניאישנ
יארמו אירטו-אלקש תורעה ןכו .םינוש םירפסב המה םירזופמש אלא - וספדנ
ןמזמ רואל אצייש - ךכל דעוימה דחוימ ץבוקב םסיפדהלו םהירבדל תומוקמ
.ןמזל

:ךישמהו

,תובישי ידימלת) היבבחמו הרותה ידמול תא יאדווב ררועת ולא םיצבוק תעפוה
דומילל רתוי רסמתהל ,(השודקה ונתרותב םיקסועה לכו ,םינבר ,תובישי ישאר
יאהכו אירטו-אלקש תורעה תביתכב ףתתשהל ןכו ,הלגנה קלחב - וניתובר ירבד
.ל"נה לכב אנווג

ונבר םש-לע תסנכה תיבבש ללוכב - הקיתעה םילשוריב היהי דחא ןוכמש ןיינועמ היה יברה
רמולכ ,ויתונייעמ תא םדוקה יברה ץיפה ונממש םוקמה דיל ,ינשה ןוכמו ,"קדצ חמצ"ה
.תוריכזמה די-לעש םיכרבאה 'ללוכ'ב

.רוא תוארל ולחה ,"הרות לידגי" םשב ,הרות ישודיח לש םיצבקו ומק ןכא םינוכמה ינש
'יש רעבוד -םולש ח"הרה לש ורפסב הבחרהב רפוסמכ ,ןיינעה לכב דואמ ברועמ היה יברה
.דועו ,(ל-ו םידומע) 'ב קרפ 'שדוקה תדובע' ןיול

םינושארה תונוילגה תשש תא שדחמ שדוקה ץראב סיפדהל יברהמ הארוה הלבקתנ ז"לשת ץיקב
.ז"לשת תנש לש הנושארה התיצחמב ןילקורבב וספדנש ץבוקה לש

,דחאכ תודיסחהו הלגנה תרות תצפהל הבושחה םתמורת תא ומרת ןכא ולא םינוכמש קפס ןיא
.וניאישנ וניתובר לש םשרדמ תיבמ

לארשיב וטשפתנש םירוביח

ונרוד אישנ יברה רגיש (ט"שת ,הלואגה גח ,זומתב ב"יב) םדוקה יברה לש ותואישנב דוע
םוסרפ ןיינעב ,(ל"ז) רענזיופ םולש יבר דיסחה ,גרובסטיפב ד"בח חילשל תורגיא יתש
.וניאישנ וניתובר לש םהישודיח תצפהו

:רמאנ הבו (בכ-אכ 'מע ,ג ךרכ שדוק-תורגיא) הרצק ,הנושאר תרגיא

המכ םש אצמנו ונחמד גרעברעבליז ברה לש ןימינב תנשמ רפס הפ יתיאר
אוה סיפדמ הארנכ .הזב אצויכו קדצ-חמצה ירפסמ ריכזהל היל הווהש םיניינע
יכ בותכל הצור יניא ומצעב ול .הז ןקתל ודיב שיו תופוכת םיתעל וירפס
רותב ותרות דובכל יבתכמ תא בתוכ יננה ןכלו וחיש תאו שיאה תא ריכמ יניא
.רשכומו םיאתמה ןפואב רבדה לכלכי רשא ןעשא ותניב לאו ,ותלאש לע הנעמ
אצויכו םוקמה יאנת ינפמ יאדכ הז ןיינע לכ ןיאש אצומ םאש ,וילאמ ןבומ
.הפ רגסומה בתכמה יל ריזחהל לכוי ,הזב

יניינעל זכרמ'ה לש היירפסב אלו ילצא םניא ל"נה ירפס" יכ יברה רפסמ היינש תרגיאב
תחנ ועיבשה רפסה יכ ,בתוכו ףיסומ יברה .ול התרקנש תונמדזהב רפסה תא האר יכו "'ךוניח
ףידע אל ארתיהד אחוכו וניתובא יגהנמב קיזחמ רפס" ספדנ תירבה-תוצראבש הדבועה םצעמ
."ותימאל תמא ןידמ ותוטהלו רשיה לכשה תא הז ליבשב תופכל היל

:וניאישנ וניתובר יקספ רוכזא רדעה לע ותאילפ תא יברה עיבמ תאז םע

ינורחאו םינורחא איבמש ףא רשא יתיארו ,רפסב יארקב יתממותשנ המ לבא
קדצ-חמצה תא וא ןקזה וניבר תא ריכזהל וליפא איבהלמ רהזנ הנה םינורחא
.םהיניד יקספו

םירוביח ףקות ןיינעל חכ 'יס טפשמ ןשוח תוביתנו םייח-חרוא א"מרה ירבדל ןייצמ יברה
.הנשמ רבדב תועטכ הומכ ךורע-ןחלושה ילכ יאשונב תועטו .לארשיב וטשפתנש

. . ל"נה םירפס עדי אל וא רבחמה האר אל ילואש תוכז ףכל יתנד הליחתבו
ןקזה ר"ומדא ירבד תא םיאיבמה 'וכו דמח-ידשה תא איבמש יתיאר בוש לבא
.תומוקמ המכב קדצ-חמצהו

םיניינע םתואב קדצ-חמצה לפלפמ םהב ("םלוכ אלו ,ןמוקמ והזיא") תיקלח הרוש ןייצמ יברה
.("ובר - בגא ךרדבש ולא יכ") ולש ט"וקשה רקיע םה ןימינב-תנשמ רפסבש

"דואמב יתאלפנ"

הדוהי םהרבא 'ר ג"הרהל יברה בתכ (בכר 'מע ,ה ךרכ שדוק-תורגיא) ב"ישת טבשב ז"טב
רפסה תא ותרגיאב חבשמ יברה .תופירט תוכלה לע םהרבא-תכרב םשב רפס רביחש ,ינבוכוד
םינושארמ תוכלהה ץבוק םידמולל - רבחמה - שיגה האנ הרוצבו חונ רודיסב" שגומה
."וב יולת םיברה תוכזו םיברל תלעות רפסה איבי חטבו ל"נה עוצקמב םינורחאו

:בתוכו ףיסומ יברה םלואו

ר"ומדא ק"כ ירבד ואבוה אל תומוקמ המכו המכב רשא לע דואמב יתאלפנש אלא
-תכרב רפסה רבחמ - האר הארנכש ףא הלוגה ינב לכ לש [ן]בר "קדצ חמצ"ה
ןוילגה ילושב יתנייצו וירבד וקתענ ןמוקמ והזיאבש ןוויכ ,וירפס - םהרבא
...תוטמשההמ תצקמ
("הנוכנה תואירבו החונמ ךותמ םימש תכאלמבו הרותב קוסעל הכרבב") רבחמל םילוחיא רחאל
םודא (3 ,מ"וכעב האירב העוב (2 ,תלוגלוגב םצע (1 :םיאשונב תוטמשה תרוש יברה ןייצמ
.לודגה רושב לוחטב בקנ (5 ,תורמ 'ב (4 ,ד"במב האירב

רפס תחת רפס

ןיב .תומוקמ המכב יוטיב ידיל אב קדצ-חמצה ונבר יקספ תצפהו םוסרפל יברה לש זעה ונוצר
:ראשה

םהל העפשהו לעופב הכלה םירומש ולאל טרפבו ועיגיש ךירצ . . קדצ-חמצ ת"וש ירפס"
וא אוה רואל איצוהש םירפס דוע םנשי ,דיתעב הז ךרד-לע ןכו ל"נהל יאדוובו ,הביבסב
.וילא ךיישהמ

- ז"טשת ןסינב ג"כמ תרגיאב) םינולס גילעז-לאירזע יבר םסרופמה דיסחל יברה הרומ ךכ
ירפס תא עדונ םירפס רבחמל חולשל לדתשהל ושקבמ אוהו ,(ל-טכת 'מע ,בי ךרכ שדוק-תורגיא
.רבחמה ירפס תרומת ,קדצ-חמצה ונבר

הרות דומלת םילשה אל

.תוילגרמ גילעז-רשא-היעשי יבר היה הרותה תוימינפב הברה קסע רשא םילשורי ימכחמ דחא
יולה באז-םחנמ יבר דיסחה ג"הרה עיפשמה ידי-לע הארנכ - יברה לביק א"ישת ןוויס שדוחב
,'י"בשרד וחוכ' רפסה תא - םיקודה םירשקב רבחמה םע דמעש ,לואירטנוממ 'יש סלאגנירג
וב" רשא ,דחוימב רהוזה רפסלו ,ללכב רתסנה תרותל עגונה רפס םוסרפ לע וקופיס תא עיבהו
."אתולג היבמ לארשי ינב ןוקפי

:בתוכו (גנ'א תרגיא ,ד ךרכ ,שדוק-תורגיא) יברה ךישממ לבא

-םש-לעבה תרותמ רבחמה םעט ,הז רפסב תומוקמ המכב הארנכ יכ ,ייניעב ההימת
תרות ירפסמ איביש ,התע תעל ,יתאצמ אל ןכ-יפ-לע-ףאו ,וידימלתו בוט
.הז ורפסב םהב קסועש םיניינעהב םש ראובמ יכ ףא ,ד"בחה

:דועו

אלפומבש דצמ ד"בחה תרותב דומילהמ וארי םיעודי םיגוחבש םדקמ םימי ויה
המכ וארי ל"נה ןמז ינפל תורוד הזיאש ומכ שממ אוהו . . 'וכ שורדת לא ךממ
תורוד המכו ,ט"שעבה תרות איה תיללכה תודיסחה תרות םוסרפמ לארשי ילודג
.רהוזה םוסריפמ לארשי ילודגמ המכ וארי הז ינפל

ט"שעבה תולגתה רחאל . . רהוזה םסרפתנש רחאל םינשב תוירישע רובעכ לבא
- ד"בח יאישנ לש תורואמה תשש ,התע םג םיריאמו ,וריאה ךכ-רחאו ,ותרותו
. יח תפומב ,רבדה טלחוה הנה - ר"ומדא ח"ומ ק"כ דעו ןקזה ר"ומדא ק"כ ןמל
םה ןה ט"שעבה תרות ,אייחד אנליא אוה רהוזה רשא ,קפס לכ ןיאמ הלענ .
אוה אוה ד"בח תודיסח דומילו ,ט"שעבה םע חישמה רביד םתודוא תונייעמה
זא רשא ,הצוח תונייעמ וצופיש ןפואה והזו ,רהוזה תא ןיבהל התע ךרדה
.אחישמ אכלמ אוה אד ,רמ יתא אקווד

וליגו ,וליג התעש (ההימתב ירד רושכאד ףא) וניכז רשא ,ונלוכ ונאו
ד"בחב םינבומ ושענש דע ,תודיסחהו רהוזה תרותב תורתסנהמ המכו המכ ,יפושב
ףא ,יתשו ףוטח לוכאו ףוטח הזב םייקמ וניא אוהש ימ םא הנה . . שפנבש
ךירצ ירה - וז תודיסחה תרות תואיצממ ,הנוילעה החגשהה ידי-לע ול עדונש
לכ יפכ הרות דומלתב םילשה אל . . הז לע ףסונו .רתויב לודג ןוהמת ררועל
.'וכו ותלוכי

"לכוא אל קפאתא"


,תומדקהה רעשו םירעש אובמ ,םיקלח 'ג םייח-ץע רפס :םויה יתלבק יננה רשאמ
חרכה לדוגל םיאתמ ,רואל םאיצוהל ותחילצהו ותכיז הנוילעה החגשה רשא
...םיעודיה יחה ל"זיראה ירבדכו ,המכחה תאז תולגל ,העשה תשירדו

דובכ ידי-לע רואל אצומהמ םג יאדווב רשא ,חולשמה לע ןח תאושת ןח תאושת
.ןאכל חלשי אבהל ותרות

דיסחה ברהל (ק 'מע ב"כ ךרכ שדוק-תורגיא) ב"כשת תנשב ובתכנש ,ולא החיתפ יטפשמ ינש
תרגיאב םיאבה םירבדל המדקה וויה ,בורל הלבק ירפס םסריפ רשא ,ןייודנרב יבצ-הדוהי יבר
:יברה

אבומ וניאש ,הלודג יכה ההימתהו האילפה לע ריעהלמ לכוא אל קפאתאש ףא
יאדוובש ףא ,ד"בח תרות יאישנ וניתובר ק"כ ירפס ל"ומה תורעהב ללכ רכזומו
- םינפ לכ לע םתצקמ] ל"זיראה יבתכמ המכו המכ םהירבדב וראיבש עודי
,ןקזה וניבר לש הרות-יטוקלו רוא-הרותל חתפממ ןכ םג םמוקמ ןבומו ונייוצ
ודכנל תווצמה רפס ,יעצמאה ר"ומדא ק"כ ומוקמ אלממ ונבל הרוא -ירעש רפס
.[קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ ונתוח םוקמ אלממו

-המכ-תחא-לע ,הפוקל םיינזואד ןיינעה לדוג ל"ז ונימכח וראיב ללכב םאו
,הלבק ירפסל עגונב - תאש רתיבו .םירבדה ןכותד םירואיבב רבודמהשכ המכו
...רומאה דומילב הדחוימ תוריהזב ט"שעבה יוויצ יפ-לעו

רותב אל המכו-המכ-תחא-לעו") רבעה לע קועצל ותנווכ ןיאש ךכב ותרגיא םייסמ יברה
.רואל איצוהל רידהמה דמוע םתוא םיאבה םירפסב המלשהל איבהל אלא ("הנעט

"הלטב רבכמש תודגנתהה"

ךכ לע ול בתכו (ל"ז) תוילגרמ ןבואר ברה ג"הרה רידהמה ירפסל יברה שחר הבר תוביבח
:(וכש 'מע ,ד ךרכ שדוק-תורגיא) תורישי

ינויעו ידומיל ךשמב ויצוצינב רשא תלעותה לדוג שממ לעופב יתיאר הארו
.אובת וילע ויצוצנ רהוזב ושמתשי רשא ,םיבר תכרבו ,ולא םירפסב

."ותרות דובכמ תוראהו תורעה םע ריהבה רפס" תלבקל סחייתמ ל"נה הז בתכמ

,םירופס תומוקמ דבלמש" ("ןכ םג המיתו ,האילפ לבא") ההימתו האילפ יברה עיבמ וכשמהבו
,וירפס ינכתל ךיישו ד"בח תודיסח תרות ירפסב אצמנהמ וירואיבב איבמ וניא ,םרפסי רענו
,רהוזבש ל"זר ירמאמו הלבקה תמכח יניינעל הדחוימ הרבסה הנתינ ד"בח תודיסחב רשא טרפבו
הלטב - רבכמש תודגנתהה ,םיטשפתמו םיכלוה ולא םירפס רשא ,הלא ונימיב האילפה הלדגו
.'וכו 'וכו

תונייעמה יצוצינ רידחהל

די ךרכ שדוק -תורגיא) ןייטשנצילג 'יש ךונח 'ר ח"הרל יברה בתכ ןכמ רחאל תודחא םינש
:(דקת 'מע

ינוקית ,רהוז :הירפסב םיאצמנ תוילגרמ 'יש ןבואר ברה 'וכו ג"הרה ירפסמ
ירעש .(הנושארה האצוה - הז לכ) ויצוצינ םע ריהבה רפסו שדח רהוז ,רהוז
הז ירחאלש תואצוהב םיניינועמש ןבומ .רהוזה רפסו ם"במרה - תרבוחהו ,רהוז
...תופסוה םהב שי םא

אל ותבושתו - ד"בח ירפסל םינויצב הברמ הלה ןיא עודמ ררבל הווטצנ ןייטשנצילג ברה
:(ןושאר םוסרפב ןלהל) יברה לש ותעד תא החינה


טינ זיא ד"בח [ירפסל=] 'סל םינויצה ותטמשה תביס ל"נה ראיבש המ [בגא ךרד=] ג"אד
.תופיכתב איבמ ןילופ תודיסח [ירפסמ=] 'סמ ירהש ,[ססובמ וניא=] ןטלאהעגסיוא

דקע תיב" תא רואל איצוהש ימ ,גרעבדירפ רמ יכ גואדל ןייטשנצילג ברה הווטצנ דוע
."ד"בח תודיסח םוקמ דקפיי אלש חרכומש ןבומ היגולוטנואב" - "םירפס

:ןכו

- ןמזה ךשמבו .'יש בירק [םהרבא=] .א רמ םע ברקתהל שורדה לככ השוע חטב
םיגוחל תונייעמה יצוצינ רידחהל ודי-לע םג ולכויש יאדוול הבורק הווקת
.הזב םהילע העפשה ול קרש םימיוסמ

?'קדצ חמצ'ה םע המו

ורגישו הטורפ הוושמ תוחפ ןיינעב וירועישמ סרטנוק םסריפש גלפומ םכח-דימלתב השעמ
תא וליאו לארשי ילודגמ דחא לש וירבד ורכזוה סרטנוקבש ותאילפ תא עיבה יברה .יברל
םישודיח שדחמ בהזה ונחלושב ןקזה ר"ומדא רשאכ ,תחא םעפ וליפא ריכזמ וניא ןקזה ר"ומדא
!ולא םיניינעב

ובלשי ,םיריעצה םג ,ד"בח תובישי ידימלת יכ שודקה ונוצר תא יברה עיבה ףא ג"כשת תנשב
.הרותד הלגנב וניאישנ וניתובר ירבד תא םהירבדב

םידימלתה ועימשי םהב ,תובישי המכמ ,תומוקמ-יארמה יקתפ יברל וסנכוהשכ ,לשמל ,ךכ
.אשונב קסועה "קדצ חמצ"ל ןייוצ אל המל יברה ןייצ ,"לאז"ב םהיתימע ינפב םהישודיחמ

...םשא ונניא אוה

בסהל שקיב באה .'תודיחי'ל ונב םע ש"נאמ דחא סנכנ ג"כשת זומתב 'ד יעיבר םויל רוא
תכסמ תא ומייס דמול אוה הב הבישיבש תעב ינרות ןרדה עימשה ונב יכ רפיסו יברל חור-תחנ
ףוסבש היגוסל עגונב קדצ-חמצה ירבד תא ריכזה םאה ולצא ןיינעתהו ןבל הנפ יברה .תומבי
אייח הנש אל יבר" ארמגה ןושל טוטיצב ךכ לע ביגה יברה .הלילשב בישה הלהו ,תכסמה
...םשא ונניא אוה :ול רמאו ןבה יבא לא הנפו "ןינמ

.קדצ-חמצה ירבד םיעיפומ ובש קייודמה םוקימה לא יברה םתוא הנפה 'תודיחי'המ םתאצ םרט

יברה לא 'תודיחי'ל ג"כשת זומתב 'ה 'ה םויל רואב תיזכרמה הבישיה תלהנה הסנכנשכ
ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלוש היוארה הרוצב םידמול ןיאש ךכ לע ,ראשה ןיב ,םירבדה ובוסנ
.קדצ-חמצה ישודיחו

רפס אוה - אנווארבודמ הימחנ יברמ - 'הימחנ ירבד' רפסה אלימ :יברה רמא וירבד ןיב
ךורע -ןחלוש רבכ םידמולשכ םג ?אל עודמ ,קדצ-חמצו ןקזה ר"ומדא ךא ,יוצמ וניאש
ןיינע ןיא ירה ?הרות דומלת תוכלהו תיביר תוכלה םע המ ."חספ תוכלה" דומילב םיקפתסמ
!הרות דומלת תוכלהב ןקזה ר"ומדא ירבד םע בלתשמ אלש תודיסחב

'םיללוכ'הו תובישיה ישארל בותכל

:ןאכ ןויצל יוארה בושח טרפ

-םולש ברה סינכהשכ ."קדצ חמצ"ל ('ד ךרכ) םיאולימה רעש םלוע רוא האר ח"לשת ףרוחב
תדובע') יברה ךכ לע ביגה ,'הרות לידגי' (זי) סרטנוק לש ההגהה ילע תא ןיול 'יש רעבוד
:(ט 'מע ,ה"נשת .י.נ ,'שדוקה

ופתתשיש - םיללוכהו ד"בח תובישיד תובישי ישארה לכל בותכת תכרעמהש יאדכ
ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלושל עגונהב - טרפבו ['הרות לידגי' ץבוק] ל"נהב
קדצ-חמצה ת"וש םהל חלשוי - ומצע ינפבשו ,קדצ-חמצה תובושתו תולאשלו
.התע הז רואל אצוהש

וילע בתכו ,תומוקמ רפסמב והיגה יברה .המגוד יברל סינכהו הזכ בתכמ דימ ןיכה ןיול ברה
דע הארנ ןאכמ .דימ וחלושל לכויש ידכ ןיול ברהל וריזחהל תוריכזמה לעש רמולכ ,"ריהמ"
.יברל רבדה עגנ המכתודיסחה ינייעממ


רומא תשרפ


(במ,גכ) ובשת תכסב

(ב הכוס) יארע תרידב בשו עבק תרידמ אצ
(חכ הכוס) יארע ותיבו עבק ותכוס השוע םדא

דצמו ,אקווד יארע תריד תויהל הכוסה תבייח דחא דצמ .הכוסב םידוגינ ינש אופא ונינפל
.עבק תניחבב תויהל הילע ינש

סחייל ןיאש ,ונייהד ,'יארע' תניחבב תויהל םיכירצ םלועה יניינע םג ךכ ,הכוסה ומכ
,וז השיג ךותמ תישענה הדובע ידי-לע .םימש םשל קרו ךא םהב קוסעל שיו הבר תובישח םהל
.'עבק'ל 'יארע'ה ךפוה זאו ,ךרבתי ול 'הריד' אמלעד יליממ םישוע
(92 'מע ,ט ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(במ,גכ) ובשת תכסב

(חכ הכוס) ורודת ןיעכ - ובשת

בייח היה םעפו ,הרוכש הרידב רג היה ,קסיורבוב לש הבר ,יכדרמ-ךורב יבר דיסחה ןואגה
לעבמ יכדרמ-ךורב יבר שקיב ,תוכוסה-גח עיגהשכ .המימת הנש רובע תוריכש ימד תיבה לעבל
,ותחרט רכש תא תיבה לעב שקיב היינבה רמג םע .ונובשח לע הכוס ורובעב הנביש תיבה
הכוס היהת וז ןכש ,הכוס תבישי תווצמ תא םייקת םא ינקפוסמ ,םלשת אל םא :ףיסוהו
.הלוזג

לע הלאש רבדה ררועי ,דימ ךל םלשא םא - ןוכנה אוה ךפהה :בישהו יכדרמ-ךורב יבר ךייח
ךכ הרידה רכש םע יתגהנש יפכו ,"ורודת ןיעכ ובשת" איה הכוס תווצמ ןכש .הווצמה םויק
...הכוסה תיינב רכשב םג גהנתהל יילע
(העומשה יפמ)


תכסב ובשי לארשיב חרזאה לכ םימי תעבש ובשת תכסב
(במ,גכ)

,דבלב 'יערא תריד' אלא וניאש הזה-םלועב םדאה ייחב - "תוכוסב"

הנווכה תא םילשהלו ,םלועה תא ךכזלו ררבל ,םירוריבה תדובעב קוסעל שי - "ובשת"
,המשנה תדיריב הנוילעה

.(צ םיליהת) "הנש םיעבש" םהש ,םייחה לכ וז הדובעב דוקשל - "םימי תעבש"

.בר יקולא רוא תחירזלו יוליגל המשנה הכזת הז תוכזב - "לארשיב חרזאה לכ"
(בפ 'מע ,א ךרכ םיסרטנוק םירמאמה רפס)


(ז,דכ) הכז הנבל תכרעמה לע תתנו

הנובל יכיזב ינש ןינתונ ויה (ב"ער ,רדסל רדס ןיבש חוויר ותואב) םש :רמוא לואש אבא
עמשמ "לע"ו) "הכז הנובל תכרעמה לע תתנו" רמאנ רבכ אולהו :ול ורמא .םינפה םחל לש
"לע" ימנ ירהו ,ךומס ונייהו) "השנמ הטמ וילעו" רמאנ רבכ אלהו :ןהל רמא ?(ב"ער ,שממ
(א"יפ תוחנמ) (ב"ער ,ךומס

:ןוסרואינש קחצי-יול יבר לבוקמה ק"הגה ךכ לע רמוא

יכיזב ינש ןיינעב לואש אבא לש ותעדל החכוהכ שמשמ אוהש) "השנמ הטמ וילעו" קוספב
:הנובל יכיזב ינש ןהו לואש אבא לש ומש ןה םיזמרנ (הנובלה

אל ,"וילע" היה השנמ הטמ קר ירהש) (395) ה"שנממ (54) ה"טמ רפסמ ריסת םא - לואש אבא
.(341 = 395 - 54) ל"ואש א"בא ןיינמכ ,341 ראשי ,(ומצע השנמ

,(556) (ה"ה ן"יש ן"ונ ם"מ) אלמ ה"שנממ (54) ה"טמ רפסמ ריסת םא - הנובל יכיזב ינש
.(556 - 54 = 502) ה"נובל י"כיזב י"נש רפסמכ ,502 ראשי
(אמר 'מע קחצי-יול תרות)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


רידא'ו 'םלוע-לש-ונוביר' תרימא
םינהוכ תכרבב 'םורמב

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

א

יסרפד אנדיעב ינהכ ימק םוקינ ,2אזח יאמ עדי אלו אמלח אזחד ןאמ" :ורמא 1ארמגב
אל יאו ,ןמא ארוביצ ינעד ינהכ ידהב םייסמו '. . םלוע לש ונוביר' :יכה אמילו ,והיידי
.לק ןמיס ח"וא רוטה קיתעה ןכו ."'. . םורמב רידא' יכה אמיל -

רמאי זא ,'םלוע לש ונוביר' רמגש רחאל ףא םינהוכה ומייס אל םאש ,הנווכה ח"בה שריפו
םניאש םישנאהכ אלד" :ףיסוהו ,3א"גמה שריפ ןכו .םינהוכה םע םייסל ידכ 'םורמב רידא'
.5ולש ע"ושב ןקזה ר"ומדא קספ ןכו ."ןוכנ וניאו ,4ףוסב אלא ותוא םירמוא

יכ ,"ף"ירה ןושל עמשמ ןכו . . ותוא םירמוא םעפ לכבש וגהנ וישכעו" בתכ 6ז"טה לבא
קספ ןכו ."'. . הרובגב ןכושה' :רמאי והייפא ינהכ ירדהמ יכו" :איה ש"ארהו ף"ירה תסרג
.ןלהלדכ ,ורודיסב ז"הדא

ב

םיש'ב ותנווכ הארנכ] םוי לכב ותוא םירמואש ןתואמ יקופאל - אזחד ןאמ" :בתכ 7א"גמה
םייח-תרות) םולחה הארש םויב וב ורמוא ןכ םא אלא ליעומ וניא םגו ,[ןלהלדכ ,'םולש
םלוכ וטאד ,לגרב לארשי לכ ותוא םירמוא המל ןכ םאד ,יל הארנ וניאו .(ה"פ ףוס אמק-אבב
ןוויכ] םירחא םימיב וארש תומולח לע ותוא םירמוא ךחרכ לע אלא ?םויב וב ער םולח ואר
."םוי לכב ורמואל רשי אל םוקמ-לכמו .[לגרל לגר ןיב בר ןמז רבועש

ע"ושב ז"הדא קספ ןכו .וינפלש הלילב םלח םא אלא ,םוי לכב רמאי אלש ,8ז"טה בתכ ןכו
רמול ןיאש ,םוי לכב םהיפכ םיאשונש השודקה ונצרא גהנמל 10ןחלושה-תוצקב קספ ןכו .9םש
.םולח הארש םויב אלא תאז

ג

ןווכי םולח הארש ימ ,םיפכ תאישנ ןישוע ןיא םאש ,ובתכ םש תוכרבב הנוי וניבר ידימלת
,ןמא םעה ונעיו ומע םייסיו 'םולש םיש' רמואשכ ץ"שה םע '. . ןובר'ה םילשיו רמאיש
.11םש א"מרה תהגהבו השמ-יכרדב אבוה

ד

ךל םשיו' םינגנמ םינהוכהש העשב" :בתכ 12לוח לש תירחש תליפת רחאל ,ז"הדא רודיסב
."['םורמב רידא'] הז להקה םירמוא ןכודה רחא"ו ."['םלוע לש ונוביר'] הז רמאי 13'םולש

לבא ,אקווד םינגנמ םינהוכהש העשב - 'םלוע-לש-ונוביר' תרימא" :אתיא 14'םוי םויה'בו
.15עומשל ךירצ תוביתה םירמואשכ

- 'ךל' תביתל םינגנמשכ .'קידצה . . ע"שבר' להקה םירמוא 'םשיו'ל םינהוכה םינגנמשכ"
.'הבוטל . . םשכו' - 'םולש'ל .'עשילא . . םאו'

.16'ינצרתו יננחתו ינרמשתו' םירמוא - 'םולש' םירמואשכ"

."וינפ לע תילטה ןיידעשכ ,ןמא תיינע רחא םירמוא 'םורמב רידא'"

ה

ףסומב םהיפכ םיאשונש ,ןופצב וא) םוי לכב םיפכ םיאשונ םהבש תומוקמב ,ק"הראב הנהו
'םורמב רידא' רמול וגהנ - ש"נאמ םגו - םיבר ,ךדיאמו ,17'ע"שבר' זא םירמוא ןיא (תבש
.ךכ גוהנל ןוכנ םא רוריב ךירצו .18םינהוכ-תכרב לכ רחאל.(ונתסריגל) ב,הנ תוכרב (1

ןכות תא רכוזש ימ םג תאז רמול לוכי כ"או) "אוה אשיב וא אוה אבט יא ,והמ עדי אלו" :ה"ס םש ש"ארבו (2
.האר המ חכשש ,םש א"שרהמבו .(םולחה

םושל ללכ ונרפסי אלו ונלבקי אל ,ער םולח םלחש ימ" בתכ (ז"מ ז"פ תוליצאה תיראש 'סמ) םידיסח תנשמבו
,[םש תוכרב יריאמה ש"מכ אלו .הבטה תעשב ותבשחמב םולחה רוכזיש ,םולח תבטה ןידב ,כר ס"ר א"גמ האר] םדא
."םינהוכ תכרבב םימחר וילע שקבי אלא

םהינפ םינהוכה וריזחהש דע ע"שבר רמול קיפסה אלש :םירחא םישוריפ איבה ב"ס ןחלושה-ךורעבו .ג ק"ס (3
.(הדוגא םשב ר"א) ע"שבר תשקבב ןושלה תוכירא רמול לוכי וניאש וא ,(ט"וי ינדעמה פ"ע)

.(לקשה-תיצחמ) םינהוכה ומייסש רחאל (4

.א"ס םש (5

.הזב ק"הראב גוהנה תודוא ןלהל הארו .ב ק"ס (6

ש"ארהו ף"ירה תסריגל לבא ,"'ךיניעב בוטו' רמואש העשב ,ץ"ש תלפת רמג תעשב" תאז וגהנש בתכ םש ז"טב
םע תאז םייסל םילוכיו ,ץ"שה לש 'םולש םיש' תליחת םע ונייהד ,םהינפ םיריזחמ םינהוכהשכ תאז םירמוא
רידא' םייסמ רוביצה לבא ,ץ"שה םע םהלש 'ןוצר יהי'ה תא םימייסמ םינהוכה קר השעמלו .ודי-לע הכרבה םויס
.ןכ ינפל הברה 'םורמב

'ןנברד םידומ' תרימא ומכ אוהש ל"י ילוא ,'וכו ןיזאהל ךירצש ףא ,ץ"שה תרזח תעשב תאז םירמואש המ
.ע"צעו .המצע הכרבה ןכותכ ונכותש ןוויכ

.א ק"ס (7

.ג ק"ס (8

הכלה-רואיבבו .הלילב םלח אל םא ינש-בוט-םויב ע"שבר רמול ןיא הז יפלש ,ריעה ב ק"ס לקשה-תיצחמהו (9
יפלש ,ריעמ לבא .וילע םירחא ומלח אמש ,זא םג תאז רמול ןיגהונש םלועה לע תוכז דמיל םש הרורב-הנשמהל
.יוניש אלל ינש ט"ויב םג תאז םירמוא ,השעמל ךא .". . ןוצר יהי"מ ליחתהלו "יתמלח םולח" גלדל שי הז
ןיבש ןמזה לע ףאו ,תוכוסו חספ לש ןורחא ט"ויל ןושאר ט"וימ ןמזה לע םג תאז לואשל ןתינש אלא ,דוע אלו
.כ"הויל ה"ר

.די ףיעס גכ 'יס (10

םגש ל"ז י"ראה ירבדמ חיכוה ,ה ק"ס הרקי-ןבאב ,םש רהוזה ע"ושב לבא .ט ק"ס םש םייחה ףכב בתכ ןכו (11
.ש"ייע ,א"גמב עמשמדכ אלד ,םולש םיש ץ"שה תרימא תעשב וז השקב רמול ןתינ רהוזה פ"ע

אניד יפל ןוכנה םוקמה והזש ןוויכ ,רבדה םעטב בתכ י קרפ ללוכה-רעשבו .'רוא הרות' רודיסב ספדנכ (12
בתכו בוט-םויב קר םהיפכ םיאשונ זנכשא תונידמבש אלא ,תירחשב םוי לכב םהיפכ תא םיאשונ םינהוכהש ארמגד
.ש"ייע ,החמשב םייורש םניאו םילבלובמו םידורט םה לוחה ימי לכש םושמ םושמ אוהש א"מרה

ףד ,הדימעה תרזח רעש) םייח -ץע-ירפבו (ג רוט אנ ףד ,הליפתה חסונב) תונווכה רעשב ל"ז י"ראה תעדכ (13
,ה"יוה פ"גו םיקלא פ"ג אירטמיגב ןה 'םולש ךל םשיו' תוביתש ןוויכ ,םש ח"עפב ראבתנ םעטהו .(ב רוט גס
.ש"ייע

םדוק קדצ-חמצה תא חקול היה ןקזה ר"ומדאש הממ עדונ הגהנהה רוקמש ,אבומ ירשת ו"ט םויבו .ןויס 'ז (14
.םינהוכ תכרבל ותילט תחת ותנותח

.טל ףיעס םש ז"הדא ע"ושו ו"כס חכק 'יס י"בה ע"וש ,א,מ הטוס ארמגה תנקסמכ (15

ומכ ל"צו .ל"נכ ,"עומשל ךירצ" זא ירה ,םינהוכה תרימא תעשב תאז םירמוא עודמ רואיב ךירצ הרואכל (16
,חמק 'יס ל"ירהמ ת"ושו זכ 'יס ןשדה-תמורת ;םש הטוס ,לכ ה"דות פ"ע) חנ ףיעס חכק 'יס ע"ושב ז"הדא בתכש
,ומולחל האופר ךירצ אמש הנכסה ינפמ תומולח לע ע"שבר רמול וריתה םימכחש ףאו" (םש ףסוי-תיבב ואבוה
."םינקתמ . . ןקתל רשפאש . . םינהוכ תכרב תעשב 'וכ ע"שבר רמואשכ אלא וניא ותאופרש ןוויכ םוקמ-לכמ
'ןמא' תיינע לוחתש ידכ ,םינהוכה תכרב םויס םע "ינצרתו ,יננחתו ,ינרמשתו" םייסל םיכירצש ןוויכ ןאכו
.תאז רמול וריתה ,(ל"שר םשב א ק"ס ז"ט - "אשי ,ראי ,ךכרבי" דגנכ ןה ולא תוביתש ןוויכ) םלוכ לע

ירהש ,המצע הכרבה תעב ע"שבר רמאי ,םינהוכ תכרבב םינגנמ ןיאש ןיינמב בוט-םויב ללפתמהש הרואכל ןאכמו
.ע"עו .ינאש רשפא אלדב

.ללכ 'ע"שבר' םירמוא ןיאש ל"ז יקסניצקוט מ"ירגה םשב (חיק הרעה די קרפ) 'התכלהכ הליפת' 'סב כ"כו (17
םירמוא ןיא ןכל ,תרחמל דיימ ע"שבר רמול לוכי םלחש ימו ,םוי לכב םיפכ םיאשונש ןוויכ הנווכה הארנכו
ןוויכ ילואו .ט"ויב (קר) ע"שבר רמול ספדנ ק"הראב וספדנש םיזנכשאה ירודיסמ םיברב םנמא .בוט-םויב תאז
.זא אקווד שקבל םוקמ שי ,א"מרה ירבדכ החמשב םיאצמנ זאש

ע"צ לבא .שממ הכרבה תעשב רמאנ הז ןיאש ןוויכ ,תועיבקב תאז רמול רתוי לקש ןוויכ ךכ וגיהנה ילוא (18
תוהגהמ (ד"כס םש ז"הדא ע"ושבו .וט,חכק) א"מרה ירבד דבלמ] םוי לכב ,םולח אלל תאז רמול רוקמה המ
ז"טה כ"שמ יכ ,[ץ"שה םע םתרימא םייסל ידכ םורמב רידא ע"שבר רחא ורמאי םינהכהש י"שר םשב תוינומימ
בוט-םויב םהיפכ םיאשונש ל"וחב גוהנה יפל ןבומכ ותנווכ "ותוא םירמוא םעפ לכבש וגהנ וישכעו" ל"נה
רידא' חסונ ללכ יתיאר אל םידרפסה ירודיסבו .דרפנב 'םורמב רידא'ל סחייתה אל ל"נה ןחלושה-תוצקב .דבלב
.'םורמב
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

רומא תשרפ ,שדוק-תבש
רייאב 'ח

דחא םש ללפתמש וא ,הלימ-תירב וב תכרענש וא ,התשמה ימי תעבשב ןתח תסנכה-תיבב שי םא
.1'םימחרה בא' םירמוא ןיא - הריפסבש תותבשב (להומהו קדנסה ,ןבה-יבא) תירבה-ילעבמ

.ג קרפ - תובא יקרפ

ינש םוי
רייאב 'י

.2אמק ינש תינעת

ישימח םוי
רייאב ג"י

.ישימח תינעת

ה"ע ןהאסרואינש בייל הירא לארשי 'ר תודימ לעבו נ"ונ א"יא ח"ווה תריטפל הנשה םוי
.3ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש ויחא (ב"ישת-ט"סרת)

.4ןונחת םירמוא ,ינש חספ ברע ,החנמב

ישיש םוי
ינש-חספ ,רייאב ד"י

ןכלו - 'וכו חספ ןברק תברקהל שורדה יפכ (תונבלו) תונשל תורשפאהו תלוכיה התע ןיא"
.5"ו"ת םילשוריל בורק רייאב ד"יב וא חספ ברעב תויהל אלש םוקמ ןיא םג

.6ןונחת םירמוא ןיא

.7ינש חספב םויה תדועסב הצמ לוכאל ונגהנמ


.י הרעה ג"פ 'תועובשל חספ ןיב' 'סב הארו .ד"בח-ללוכ חול (1

תורמל] םידיסחה יגוחב (רקיעב - הברדאו) םג ,ב"הב תינעתב ןיגהונ ןיא הלא ונימיב (2
םהמש ,'ןישוביכ ירבד' םהב רמא ףא ח"משת רייא שדוחבו ,םהב הנעתמ היה ר"ומדא ק"כש
םהל ריתהל ןיאו ,בוטה םגהנמב וכישמי - תונעתהל םיגהונה ,ןבומכ .[וללה םירבדה וחקלנ
ולא "ןוצר ימי"ב ףיסוהל איה לכה תבוח ךא ,ףוגה תואירב תשלוח לשב ומכ ,ךרוצל אלא
'ה ידוקיפ"ב ,יולגב החמשה וקב ['ןוצר ימי' םהש ןוויכ ,תווצמו הרות יניינע לכב]
.הזל םעטה ראבתנ םשו ,ךליאו 258 'מע ג"ח ח"משת תויודעוותה - "בל יחמשמ ,םירשי

'ד"בח ימי'ב ותבצמ םוליצ .(ב"נשת ת"הק) 'רייא ג"י' ץבוק הארו .ד"בח ללוכ חול (3
,תיעיבר הרודהמ .ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוה) 'קחצי יול תודלות' 'סב ויתודוא האר .הז םויב
.(וט קרפ ,ה"נשת

תקלחב ןמטנו ,ק"הראל ונורא הלעוה ר"ומדא ק"כ תשקב פ"ע .הילגנאבש לופרבילב רטפנ
.ד"בח ימי - תפצ ק"היעב ד"בח

."ךנעי . . חצנמל" ינפל ,ז"הדא רודיס (4

.גיר 'יס ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' ,ה"לשת רייא ג"ימ בתכמ (5

רייאב ד"יב תויהל אלו ענמיהל שיש ,יברה רמא ח"כשת חספ-לש-ןורחא תוחישב ,הנושארב
ןירסואה וברש דחוימבו ,אשונב ע"צ ןיידעש ףא תאזו .םילשוריל ךומס לימ ו"ט ךותב
םג חספד בויחה ונשי סירפמ [לאיחי ונבר וא] ח"רה תעדלש ןוויכ - הזה ןמזב חספ בירקהל
'ומצע ינפב לגר' אוה ינש חספ (ותומכ הכלה קספ ם"במרהש) יבר תעדלש טרפבו ,וישכע
אלל םירזחמ םימיה תששב ןוחצינה זאמש ךכ בקע ,בצמה הנתשהש רחאל ךא .תרכ וילע ןיבייחו
.םינפב רומאכ ןידה הנתשנ ,'וכו לוכה םהל רוסמל םייוגה ירחא ףרה

םישודיח' 'סל תופסוהב וספדנ ,ןושארה וקספ לע יברל ל"ז ןיוז י"שרגה בתכש תוישוקה
ירעש' 'סב ןכו ,ט 'יס םינפב םש וספדנ ןהילע תובושתהו ,זמש 'מע א"ח 'ס"שב םירואיבו
.מ"כבו ,ביר 'יס 'גהנמו הכלה

ךירצ ינש חספ ןיינע רקיע :(ובשייל ג"עצו) לודג שודיח הזבו .םש ז"הדא רודיס (6
(החנמ) דימתה ירחאל איה ותברקה וליפאו ,ו"ט לילב (ןושאר חספ ךרד-לע ,הרואכל) תויהל
.1056 'מע ב"ח מ"דשת תויודעוותה - "רייאב ד"י אוהש" םש (שדחמ) ףיסומ ןכלו -

םוקמ-לכמ ,ו"ט לילב התיה ינש חספ תליכאש ףאש ,'םולשו םייח יכרד' 'סמ איבה יברה (7
.בנש 'מע ב"ח ק"גא - ד"י םויב הצמ םילכוא ןכל ,הלחתהה אוה רקיעהו םויב התיה הברקהה
ח"הרה) םינשה בורב יברה גהנ ךכו ,רייאב ו"ט לילב םג גהנמה תא םייקל ןתינ ,תאז םע
.(רנורג 'יש ל"יר


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il