- ש"ד - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה רייאב ד"י * רהב תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה תוכלמ רבד


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל


תוכלמ רבד


ידוהי לש וחוכ


אופא דציכ ,ןושאר חספל "ןימולשת" אלא וניא ינש חספ
ךירצשו ןושאר חספל ןיאש הלעמ וב שיש רמול ךייש
ולכי אלש םישנאה תנעט * ?הלוכ הנשה לכ לע "הכישמהל"
המ ןכש ,רתויב ההומת ,"ערגינ המל" ,ודעומב חספ בירקהל
תחישמ * !?וילע ווטצנ אל ללכש רבד םייקל העיבתה רשפ
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ


םהש ,םיבוט-םימיו תותבש ,הנשב םימיוסמ םימי םנשיש םיאור - הרותב םילכתסמ רשאכ
דעו ,הזב אצויכו ,הרותב תודחוימ תוכלה - הרות יפ-לע הנשה ימי ראשמ םתלעמב םילדבומ
."ןיאכז ןימוי" םשב םהל תארוק הרותהש

ימינפה םנכות ירה - םימי לש םייוסמ רפסמ אלא םניא ולא "ןיאכז ןימוי"ש ףא ,הנהו
,(1"תיחצינ איה הרותה"ש םשכ) הלוכ הנשה לכ לע יחצינ ןפואב איה םהמ םידמלש הארוההו
הינימ" - עובשה ימי לכב ךשמנ תויהל ךירצ תבשה םויד דחוימה ןיינעהש 2םירפסב ראובמכ
.םיבוט-םימיל עגונב ןבומ הז ךרד-לעו ,3"ןימוי והלוכ ןיכרבתמ

תכשמנ ונממו ,םיבוט םימי ראשב הניאש תדחוימ הלעמ שי םיבוט םימיהמ דחא לכלש ,אצמנו
.הלוכ הנשה לכ לע וז הלעמ

."ינש חספ" - אוה הנשב םידחוימה םימיה דחא ,הנהו

לכ לע תכשמנה תדחוימ הלעמ שי ("ןיאכז ןימוי") בוט-םוי לכלש ליעל ראובמה יפ-לעו
ראשב הניאש תדחוימ הלעמ וב שיש ,"ינש חספ"ל עגונב םג אוה ןכש ,ןבומ - הלוכ הנשה
.הלוכ הנשה לכ לע וז הלעמ תכשמנ ונממו ,(ןושאר חספ ללוכ) םיבוט-םימי

יבגל הלעמב ינש אוהש שגדומ הזבש ,4"ינש חספ" םשב - הרות יפ-לע - ארקנ הז םויש ףאו
לש םטושפכו ,5"אריעז אחספ" םשב ארקנש וניצמש טרפבו ,(ןושאר חספ) חספד ןיינעה רקיע
היה אל ובצמש ידוהי לצא קר ךיישו ,ןושאר חספד "ןימולשת" אלא וניא ינש חספ :םירבד
ךייש דציכ ,ןכ םאו ,6"םכל הקוחר ךרדב וא שפנל אמט היהי יכ שיא" ,תומילש לש ןפואב
!?הלוכ הנשה לכ לע הכישמהל ךרוצ שיש וזכ הלעמל דע ,ןושאר חספ יבגל הלעמ וב שיש רמול
םיטרפבש רמול חרכהב ,("ןיאכז ןימוי") הנשב םידחוימ םימיהמ דחא ותויהל ,םוקמ לכמ -
.ןמקלדכ ,םיבוט-םימי ראש לכ יבגל יוליע וב שי םימיוסמ

םגו "לבקמ" םג אוה ארבנ לכש הזכ ןפואב םלועה תא ארב ה"בקהש 7םימעפ המכ רבודמכו
ארבנ ףא לצא חור תוכימנ וא חור תליפנ לש ןיינע היהי אלש ידכ - תאזו ,"עיפשמ"
ראש לכב הניאש תמייוסמ הלעמ וב שי - (ותלעמ דצמ) םינטקבש ןטק רבד וליפא יכ ,םלועבש
םלועבש םיניינעה ראש לכב "עיפשמ" תניחבב אוה ירה - וז הלעמל סחיבו ,םלועה יניינע
.הלוכ האירבה תא םילשמ הז טרפש דעו ,(ונממ "םילבקמ" םלוכש)

ןושל (א) :רבדב םישוריפ ינש םנשי ,הלוכ האירבה תא "םילשמ" הז טרפש םירמוא רשאכו
- ימכסה ןושל וניאש - שדוקה ןושלש עודיכ] תומילש ןושל (ב) ,ןורסיחה יולימ ,םולשת
םג הזב שיש ,ןבומ ,תומילש ןושלמ םג אוה "םולשת"ש ןוויכמ ,ןכלו ,קוידה תילכתב אוה
אל התעו ,האירבב והשמ רסח היה הז טרפ ילולש דבלב וז אל :רמולכ ,[תומילש לש ןיינע
.האירבה לכב תומילש לעופ הז טרפש ,תאז דוע אלא ,(ןורסחה יולימ) המואמ רסח

"ינש" אוה ירה םיניינעה (רקיעו) בורבש תורמלש - "ינש חספ"ל עגונב ןבומ הז ךרד-לעו
חספ יבגל הלעמ וב שי םיוסמ טרפבש רמול חרכהב ,םוקמ לכמ ,ןושאר חספ יבגל "אריעז"ו
-המכ-תחא-לעו) םיבוט םימיה ראש לכ ירה - וז הלעמל סחיבו ,םיבוט םימי ראש לכו ןושאר
.ןמקלדכ ,"ינש חספ" יבגל "לבקמ" תניחבב םה (הנשה ימי לכ המכו

ידי-לע שדחתנ הז יוויצש - ךכב הרותה ייוויצ לכמ הנוש ינש חספ תודוא יוויצה
הרותה ייוויצ ראש ןכ-ןיאש-המ ,8"ערגינ המל" :וניבר השמל לארשי ינב לש םתעיבתו םתנעט
.לארשי ינב לש םדיצמ העיבתו תוררועתה לכ אלל ה"בקה ידי-לע ונתינש

:הזב ןיינעהו

העונתל דעו ,"לבקמ" תניחבב תויהל אוה ידוהי לש ודיקפת - היתווצמו הרותה יניינע לכב
:"ונוויצו ויתווצמב ונשדיק רשא" - תווצמה תכרב חסונבו .37עמשנל השענ תמדקה לש
השע תווצמל עגונב ןה ,הז יוויצ םייקמ אוה ירה - םייוסמ רבד לע הוויצ ה"בקהש ןוויכמ
.השעת לאו בש לש ןפואב - השעת אל תווצמל עגונב ןהו ,השעו םוקד ןפואב -

"לבקמ" קר היהיש םלועבש רבד ךל ןיאש ('א ףיעס) ליעל רומאה ךפיה הז ירה ,הרואכלו
!?עיפשמ" אלו

ירה - 'וכ הווצמבש תויחה תא ןכו ,הווצמה םויק תא לעופ ידוהיש [...] לע ףסונ ,הנה
םתלועפ ידי-לע אלא היה אל הז יוויצ לש ורקיע לכש ,"ינש חספ"ד יוויצב שגדומ הז רבד
ידי-לעו ,חספ ןברוק בירקהל םתקושת לדוג תא ךכב וארהו ,"ערגינ המל" ועבתש לארשי לש
.ינש חספד יוויצה תוללכ שדחתנ הז

:הזב רואיבהו

:11שרדמב י"שר שרפמו ,"תושעל םיקולא ארב רשא" 10רמאנ םלועה תאירב תוללכל עגונב
,ןוקית ךירצ היהיש ןפואב םלועה תא ה"בקה ארב הליחתכלמש ,ונייה ,"ןקתל - תושעל"
-לע תאז ןקתי ידוהיש ידכ - הזב הנווכהו ,"תבבוסמ הניא תינופצ חור" :12ארמגה ןושלבו
.13תישארב השעמב ה"בקהל ףתוש היהי ךכבו ,ותדובע ידי

היתווצמו הרותה יניינע לכש תורמלש - היתווצמו הרותה יניינעל עגונב הז ךרד-לעו
,קיתו דימלת ידי-לע םישדחתמש הרותב םיניינע םנשי ,םוקמ לכמ ,יניסמ השמל ונתינ
לכלש - 15"ךתרותב ונקלח ןתו" ןיינעב עודיכ] ,שדחל דיתע קיתו דימלת :14ל"זח ןושלבו
ולא םיניינעש- 16הזב רואיבה עודיכ] תאז תולגל לוכי אוה קרש הרותב קלח ונשי ידוהי
לכש - ינש חספד יוויצב הז שגדומ רתויבו ,['וכו תוללכ לכש ןפואב וניבר השמל ורמאנ
רשאכו ,"ערגינ המל" :וניבר השמ לצא ועבתש ,לארשי לש םתלועפ ידי-לע אלא אב אל ורקיע
יוויצה שדחתנ יזא - תווצמה הווצמו הרותה ןתונ ,ה"בקה ינפל םתעיבת תא איבה וניבר השמ
.ינש חספד

:םידקהבו .'ה תדובעב האלפנ הארוה דומלל שי הזמו

ההומת - "ערגינ המל" ,ודעומב חספ ןברוק בירקהל ולכי אלש םישנאה לש םתעיבת ,הרואכל
הווצי יאדווב - חספ ןברוקד הווצמה תא ומייקיש ה"בקה לש ונוצר םא :ךשפנ-הממד ,רתויב
רבדה שוריפ ירה - המואמ םהל רמאי אל וניבר השמ םאו ;תאז םהל רמול וניבר השמל ה"בקה
!?רבדב העיבתו הנעטל םוקמ המ ,ןכ םאו ,חספ ןברקד הווצמה תא םייקל םיכירצ םניאש

םויב חספה תושעל ולכי אל . . רשא םישנא"ה םתואש 17ל"זח ישרדמב רפוסמ :וזמ הריתי
ילודג - אוהיבאו בדנמ ואמטנש ולא וא ,ףסוי לש ונורא תא ואשנש ולא ויה 1817"אוהה
,הלודג יכה תויתימאבו ףקותה תילכתב וניבר השמב הנומאה התיה םלצאש ,אוהה ןמזב לארשי
םאו ,"ודבע השמבו 'הב ונימאיו" 19רמאנ םהילע לארשי ינב ראש לכמ רמוחו-לקו ןכש-לכמב
,חספ ןברקב םבויח תודוא (ודבע השממ אלו ה"בקהמ אל) המואמ םיעמוש םניא רשאכ ,ןכ
השמל העיבתו הנעטב אובל ןכתייה ,ןכש ןוויכמו ,הזב םיבייח םניאש ,רבד לש ושוריפ
יאדוובש העשב הב - וז הווצמ ונל םג ןת ,"ערגינ המל" ,אנ עמש :ול רמולו וניבר
!?הזב םיווצמ םניא המואמ םהל הוויצ אל םאש וניבר השמב םינימאמ

םתאו" םהל רמאנ םשו ,יניס רה דמעמב לארשי ינב לכ ודמע דבלב םירופס םישדוח ינפל
,ןכלו ,היתווצמו הרותה תא ומייקיש הז ידי-לע 20"שודק יוגו םינהכ תכלממ יל ויהת
לביק השמ" - וניבר השמ ידי-לע םהילא ורסמנש ה"בקה ייוויצ לכ תא םייקל םה םיכירצ
- "ערגינ המל" העיבתהו הנעטה רשפ יהמ לבא ;לארשי ינב לכל 21"'וכ הרסמו יניסמ הרות
!?וילע ווטצנ אלש רבד םייקל

םע רושקה ןיינעב והשמ ול רסחש שיגרמ ידוהי רשאכש - האלפנ הארוה ונא םידמל ןאכמ אלא
לע אל וליפאו וניבר השמ לע אל ,דחא ףא לע ךמוס וניא ,היתווצמו הרות ,םימש-תארי
קעוצ אלא - ..."םימשבש וניבא לע אלא ןעשיהל ונל ןיא" רמוא וניאו ,(לוכיבכ) ה"בקה
!"ערגינ המל" :עבותו

,תולגה ךשוחד םינמיסה דחא אוה - "םימשבש וניבא לע אלא ןעשהל ונל ןיא ונא" םגתפה
וניאש הדבועה לע ומצע תא "ץרתמ" ךכבש - רבדה םעט 23םירפסב ראובמו .22אחישמ תובקע
...!םימשבש וניבא לע ןעשיהל אלא ונל ןיאש ןוויכמ ,המואמ השוע

"םימש תארימ ץוח םימש ידיב לכה" :הרותה תרמוא - םימש תארי יניינע תודוא רבודמ רשאכ
,םימש-תארי יניינעב ולש שגרהל םאתהב שורדיו עבתי ידוהיש ה"בקה לש ונוצר ,ןכלו ,24
חספל עגונב םיאורש יפכ ,ונוצר תא ה"בקה אלממ - וצפחו ותקושת לדוג תא הארמ רשאכו
.הרותב יוויצ שדחתנ - "ערגינ המל" הנעטה תובקעבש ,ינש

ךיצע בטוח" ,םיטושפבש טושפ ידוהיל עגונב ןה - לעופל עגונב האלפנ הארוה םידמל הזמו
.ןמקלדכ ,"םכיטבש םכישאר"ל עגונב ןהו ,"ךימימ באושו

:םיטושפבש טושפ ידוהיל הארוהה

ימ :בושחל לוכי - םיטושפבש טושפ אוהש ךכב ריכמו עדויו ובצמו ודמעמב ןנובתמ רשאכ
!?לועפל רבכ לכוא המו ,'וכו העיבתב אובל ינא המו ינא

:ינש חספמ הארוהה האב הז לע הנה

םיטושפבש טושפ ןיבש ךרעה קוחירמ רתוי הברה אוה - ה"בקהל ידוהי ןיבש ךרעה קוחיר
אלו ,"ערגינ המל" ה"בקהל השירדו העיבתב םידוהי ואב ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,"םכיטבש םכישאר"ל
.ינש חספד יוויצה םהל ןתינו ,הלבקתנ ןכא םתשירדו םתעיבתש אלא דוע

הנמנ ינש חספד יוויצה ירהש ,לארשי ינב לכל יוויצ ףסותינ םדי-לעש - ךכ ידכ דעו
,26ארמגב אתיאדכ) םדא לש וירבא ח"מר דגנכ ןהש השע תווצמ ח"מרמ תחא ,25תווצמה ןיינמב
חספ בירקהש ידוהי םג ירה ,ןכש ןוויכמו ,("הקזחה די" רפסל ותמדקה ףוסב ם"במרה ואיבהו
'ה םע היהת םימת" - םתומילשש ,םירבא ח"מר ול שי ,וימי לכ ךשמב שדקמה-תיבב ןושאר
חספ"ד הווצמה ללוכ ,(וירבא ח"מר דגנכש) השע תווצמ ח"מר לכ םויקב היולת - 26"ךיקולא
."ינש

יבגל ולש ךרעה קוחיר תורמלש - ידוהי לש וחוכ לודג המכ דע ןבומ ירה ,ןכש ןוויכמו
המל" עובתלו שורדל ותלוכיב יזא ,ול עגונש ןיינע תודוא רבודמ רשאכ הנה ,ה"בקה
תפסונ הווצמ שדחמו ותשקב תא אלממ ה"בקהש ,ונייה ,28"יתאצמו יתעגי" - זאו ,"ערגינ
.לארשי ינב לכ רובע

ינש חספב ןכו ,29חספ ןברקב תובייח ןה םגש - לארשי ישנל םג תכייש וז הארוהש ,ןבומו
ןיד-קספ ונשי ירה ,(30רבדבש אירטו אלקשה עודיכ) דבלב תושר לש ןפואב הז םא וליפאש -
.ןהמ תורוטפש השע תווצמ לע םג תוכרבמו תומייקמ םישנש 31ךורע-ןחלושב רורב

האצותכ השדחתנש השרפ לע תדחוימ השגדה וניצמ לארשי תונבו ישנ לצא םגש ,ריעהלו
דחאו ,ושדחתנש םיניד העברא םנשיש 32םוגרתב אבומכ - (ינש חספ תמגודב) ןתנעטו ןתעיבתמ
ערגי המל" ןתעיבת ירחאל - תאזו ,33ןדי-לע הבתכנו דחפלצ תונב וכזש תולחנ תשרפ - םהמ
ווטצנ הז ירחאל קר ירהש] ןהיאושינ םדוק ןיידע ויהש תורמל ,ונייה ,34"'וג וניבא םש
אלו ,הרותב השרפ השדחתנ ןתוכזב ,םוקמ-לכמ ,[35"םישנל הנייהת םהיבא הטמ תחפשמל ךא"
תא םתרבעהו . . רמאל רבדת לארשי ינב לאו" - לארשי ינב לכ רובע םא יכ ,דבלב ןרובע קר
.36"ותבל ותלחנ

תא תעדל ךירצ ידוהיש - לארשימ דחאו דחא לכ רובע הרומאה הארוהה תדוקנו ןכות והזו
,37"הזה ליחה תא יל השע ידי םצועו יחוכ"ד ןפואב הז ןיאש תורמל רשא ,ודיב שיש תוחוכה
תעדל וילע הז םע דחיב הנה ,38"ליח תושעל חוכ ךל ןתונה אוה ךיקולא 'ה" םא יכ
קר אלו ,ול עגונ רבדהש הארי ידוהיש ה"בקה ןיתממ ,םימש תארי םע םירושקה םיניינעבש
- זאו ,השעמ לש ןיינעל דע ,רובידבו הבשחמב ,שפנה תוחוכב םג אלא ,ושפנ תוימינפב
ליעל רומאכ) הרותב ןיינע שדחתמ ודי-לעש ךכ ידכ דעו ,ותשירדו ותעיבת תא םילבקמ
ינב לכ רובע תווצמו הרותד ןיינעה תוללכב תומילש לעופה ("ךתרותב ונקלח ןתו" ןיינעב
.לארשי
'תויודעוותה םחנמ -תרות' ;מ"דשת'ה ינש חספ ,רייאב ד"י ,יתוקוחב תשרפ 'ד םוי תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 1683-1676 'מע ,ג ךרכ ,מ"דשת
.מ"כבו .ט"פר ת"הוסי 'לה ם"במר הארו .ז"יפר אינת (1

.נ"שו .תבש ןופ השודק ה"ד הרעה .ז.ש ןסינ ח"ר בתכמ .ד"כפ תבשה רעש ח"עפ האר (2

.א,חפ .ב,גס ב"חז (3

.דועו .(ןויצל אבו ינפל) ז"הדא רודיס .ה"פ פ"ק 'לה ם"במר .א,גצ םש .הנשמב - ב,בצ םיחספ (4

.נ"שו .ינש חספ ה"ד הרעה 508 'מע ז"יח ש"וקל .(ב,ו) ב"פ תינעת תליגמ .ב,טכק ןילוח (5

.י,ט ךתולעהב (6

.ג"ס מ"דשת'ה פ"שחא תחיש םג האר (7

.ז ,םש ךתולעהב (8

.א"עס ,חפ תבש האר (9

.ג,ב תישארב (10

.ו ,א"יפ ר"ב (11

.ב"ער ,הכ ב"ב (12

.נ"שו .27 הרעה 74 'מע י"ח ש"וקל .א"ס םש ז"הדא ע"וש .ח"סרס ח"וא רוט .ב"ער ,טיק .א,י תבש האר (13

-21 תורעה 252 'מע ט"יח ש"וקל .ב"כפר ר"קיו .ז"מפר ר"ומש .ד"ה ב"פ האפ ימלשורי .ב,טי הליגמ האר (14
.נ"שו .20

.כ"מ ה"פ תובא (15

.נ"שו .253 'מע םש ט"יח ש"וקל - ז"כב האר (16

.אכשת זמר ךתולעהב ש"לי .ךליאו א"עס ,הכ הכוס (17

.ו ,םש ךתולעהב (18

.אל,די חלשב (19

.ו,טי ורתי (20

."הקזחה די" ורפסל ם"במרה תמדקה הארו .התלחתב תובא (21

.ב"ער,טמ הטוס (22

.17 'מע שיר ב"שת ש"הס םג האר (23

.הבושת 'להמ ה"פ ם"במר הארו .נ"שו .ב,גל תוכרב (24

.חנ.זנ ע"מ ם"במרהל צ"מהס (25

.ב,עק א"חז הארו .ב"עס,גכ תוכמ (26

.ג,המ םיבצנ ת"וקל הארו .גי,חי םיטפוש (27

.ב"ער ,ו הליגמ (28

.א"ה א"פ פ"ק 'לה ם"במר (29

.כ"נבו .ח"ה ה"פ םש (30

.נ"שו .ג"ס ז"יס ח"ואח ז"הדא (31

.ח,ט ךתולעהב - ימלשורי (32

.ה,זכ סחנפ פ"הע י"שרפו ירפס .א,ח ןידהנס .א"עס ,טיק ב"ב (33

.ד ,םש סחנפ (34

.ו,ול יעסמ (35

.ח ,םש סחנפ (36

.זי,ח בקע (37

.חי ,םש (38


ידי-לע ונתינש הרותה ייוויצ רתי לכמ הנוש ינש חספ תודוא יוויצה
לארשי ינב לש םדיצמ העיבתו תוררועתה לכ אלל ה"בקה

ןיינע תודוא רבודמ רשאכ הנה ,ה"בקה יבגל ולש ךרעה קוחיר תורמל
- זאו ,"!ערגינ המל" עובתלו שורדל ותלוכיב יזא ,ול עגונש
"יתאצמו יתעגי"
רקיעה אוה השעמה


עגונב םג ,"דובא" אל םעפ ףא
יברל תורשקתהל


אבהלו ןאכמ שיגרהלו ריכהל

ןייק אטינ זיא סע") דובא אל םעפ ףאש וניינע ינש חספש ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ עודי
וליפאו ,הקוחר ךרדב היהש ימ ,אמט היהש ימ וליפא ,ןקתל דימת םילוכי ,("ןלאפראפ
.ןקתל םילוכי ןכ-יפ-לע-ףא ,ונוצרב היהש ,"םכל"

:יברל תורשקתהל עגונב הארוהו דומיל םג הווהמ הז םגתפ

קר אלו ,יברה תא ואר שממ לעופבש הלאכ םג םנשי .יברה לצא ויה אל םעפ ףאש הלאכ םנשי
יברה לצא ויה אל רבד לש ותימאלש ,ךכ ,רבד םלצא לעפנ אל לבא ,תובר םימעפ אלא תחא םעפ
.יברה תא וארש םהל המדנ קרו ,"טרעהרעד טינ ןבאה ייז" ,םעפ ףא

.דובא רבכ וישכעש בושחל םילוכי ,ןכש ןוויכו

ךכל הביסה םא וליפאו ,ןושאר חספ ובירקה אלש הלא םגש - ינש חספמ הארוהה האב הז לע
-ןודינב הז ךרד-לעו ,ינש חספ תברקה ידי-לע רבעה תא ןקתל םילוכי ,("םכל") םתמשאב איה
ריכהל אבהלו ןאכמ םילוכי 'וכ השגרהו הרכה םלצא התיה אל התע דעש הלא םגש ,ןדיד
.רבעה תא םג ןקתל הז ידי-לעו ,("ןרעהרעד") שיגרהלו

יברה לש חוכה דצמו ,םידדובמ םניא םידיסחו דדובמ וניא יברהש - רומאכ - רבדה םעטו
וריכה אל התע דע םא וליפאו ,שיגרהלו ריכהל ,התא םג ,םילוכי ,םידיסחה לצא אצמנש
.ושיגרהו
(הגומ יתלב - 50 'מע 'א קלח י"שת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,י"שת'ה ינש חספ יאצומ תחישמ)


םלועה תוירמוחמ הלדבה

(ב) ,"דעלג 'וג דע הזה לגה" קוספב (א) :רמועב ג"ל לע םיזמר ינש ואבוה תודיסחה תרותב
.(רמועב) ג"ל תויתוא "לג" - "ךתרותמ תואלפנ הטיבאו יניע לג" קוספב

ךירצ ,םינותחת יכה תוצוצינה רוריב טרפבו ,םירוריבה תדובע ליבשבש יפ-לע-ףא [...]
הציחמו קספה תויהל ךירצ ,םוקמ-לכמ ,(ןבל) ררבתמה ישובלב שבלתהלו דריל (בקעי) ררבמה
אל ינא" ,"לג"ה ןיינע והזש - ררבמה לע ררבתמהד היוצר יתלב העפשה עונמל ידכ םהיניב
."הערל 'וג ילא רובעת אל התא(ו) 'וג ךילא רובעא

שפנו ףוגה תא ררבל ידכ ,םהימודו הייתשו הליכא ,םלועה יניינעב קסעתהל ךרוצ שי
,םלועה תוירמוחמ הלדבה לש ןפואב תויהל ךירצ השעמ תעשב ,לבא ,םלועב וקלחו תימהבה
העפשה םילבקמ אל הז ידי-לעו ,םהיניב תוכייש םוש ןיא םירוריבה תדובע דבלמש עדיל
תא םיקולא לציו" בותכה ןושלב זמורמכ ,תוקולאל ילכ םלועהמ םישוע ,הברדא אלא ,םלועהמ
."יל ןתיו םכיבא הנקמ

תוימינפ דומיל ידי-לע יכ ,הרותה תוימינפ ידי-לע (דחוימב) אוה "לג"ה תיישעל חוכהו
הז ידי-לעו ,תוקולא איה םלועה תואיצמ לכש ,"ודבלמ דוע ןיא"ש הרכהו הנבהל םיאב הרותה
דומיל ידי-לע) חישמה תאיבב הלגתתש תומילשהל דעו ,תוקולאל ילכ השענ םלועהש םילעופ
."רביד 'ה יפ יכ וידחי רשב לכ וארו 'ה דובכ הלגנו" בותכש ומכ ,(הרותה תוימינפ תצפהו
(הגומ יתלב - 58-56 'מע 'א קלח י"שת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,י"שת'ה רמועב ג"ל ליל תחישמ)

יבר יצוצינ


רמועב ג"ל תוכולהת


הלביק ,ג"ישתב ןיפנא-ריעזב הלחהש ,רמועב ג"ל תכולהת
תא דדועלמ יברה לדח אל זאמ * מ"שת תנשב יתבר הפונת
רתא לכבש תוכולהתה תחלצהב לדתשהל םידיסחה ללכו םיחולשה
לע * הכולהתה תעב 'טנבא' יברה רגח הנושארל יתמ * רתאו
חלש הבש הנש לש הרופיסו םינהוכ תכרבב החתפנש הכולהת
ןורימב י"בשרה רבק לא טכה ברה תא יברה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ךכ .ג"ישת תנשב התיה ('דאראפ' ןיעכ דמעמב) םידלי ינפב יברה עימשהש הנושארה החישה
:ןהכ 'יש לאוי 'ר ח"הרה םימי םתואמ ובתכמב תאז ראית

,רמועב ג"ל םויב .החישה תשרפ תצק ראתאו ,הרצק החיש םויה התיה :רמועב ג"ל םוי"
-תיב רצחל הביבסהמו קרוי-וינמ ונלש הרות-ידומלתהו תובישיה לש םידימלתה לכ ופסאתה
הפי רדסב םלוכ [ורדתסהו=] טלעטשעגסיוא ךיז טאה'מ ןוא א"טילש ר"ומדא ק"כ לש שרדמה
הנומש-עבשכ תולעל ךירצ תספרמל רדחהמ) תספרמה לא אצי א"טילש ר"ומדא ק"כ .דואמ
ינא' ונגינו ,ןגנל הוויצ א"טילש ר"ומדא ק"כ .הבישיה תלהנהמ םש ויה ודי לעו (תוגרדמ
א"טילש ר"ומדא ק"כ רמא החנמה תליפת ירחא .החישה תא רמא ןוגינה ירחא .'ןימאמ
."רצחהב רבידש םירבדה תוימינפ [תא ראיב הב המילשמ החיש] םימימתהל

"תוררועתה ירבד"

ףריצ יברה .המצע ינפב תרבוחב וספדנו יברה ידי-לע םירבדה זא והגוה יתרגש יתלב ןפואב
:(הנר 'מע 'ז ךרכ שדוק-תורגיא) בתכו םידחא םישיאו םידיסחל תרבוחה תא

הז תא לצני חטבו ,רבעה רמועב ג"לב ויחיש םידימלתהל יתרמאש המ הפ רגסומ
...ותביבסב םג םיאתמה ןפואב

בתכ המגודל ךכ .םינוש תומוקמב שדחמ החישה תא סיפדהל שקיב םג יברהש אלא - דבלב וז אל
:(אפר 'מע םש) וקורמב ד"בח יחולש ישארמ ,בוסוטמ המלש 'ר ח"הרהל

רתויב םדקהב הסיפדהל יאדכ הרואכל ,רמועב ג"לד [םירבד תמישרה=] ד"רה
ימיל עגונב אוה םש רבודמהש ףא יכ .הזל םיכיישה םידימלתה ןיב הציפהלו
.ןבומכ הלוכ הנשה לכל עגונ הזמ לכשה-רסומה לבא ,תועובשה גחו הריפסה
ליבשב תוררועתה ירבד הזיא עבות רקספיל לאכימ ה"ומ ח"הרה םגש טרפבו
הכירכבו דחוימ ריינ לע הזמ םיספוט רפסמ וסיפדיש יאדכש רשפאו .םידימלתה
ןפואב ספדנה לע ףסונ ,םינייטצמה םידימלתה ולאל סרפ רותב ןתניתש הדחוימ
...םיליגרה םינפואב וציפיש ליגרה

םידליו רמועב ג"ל

לע יברה דמע ("תוכלמ רבד" רודמ במ ןוילג 'תורשקתה'ב טקלנה םג האר) תונושה תוחישב
.םידליל עגונב םיתפומ וניתובר ושע ןכלש ,םידליו רמועב ג"ל ןיבש רשקה

,ןכאו .ינחורה טביהב םגו ימשגה טביהב םג אטבתמ ,ררבתמ ךכ ,םידלי םע הז םוי לש רשקה
םיצורה שיש ,לארשי ידלי תא ליצהל הבוחה לע הפירח החיש יברה עימשה א"ישת רמועב ג"לב
ןיינעב לועפל ולש ךרדה תא אוצמל דחאו דחא לכל זא ארק יברה .םולשו סח תודהימ םקתנל
.(91-85 'מע ,ג קלח ,א"ישת םחנמ -תרותב הספדנ החישה) תואצוהב ץמקל ילבמ ,הז

:ובתכמב זא םשר ןהכ 'יש לאוי 'ר ח"הרה

אנמחר תדה לע םיריבעמש שדוקה ץראבש םידליה תודוא א"טילש ר"ומדא ק"כ רביד ברעב"
ק"כ םשב יל רמא בוקודוח ברהו ,[םיפירח םירוביד=] דייר עפראש דואמ היהו ,ןלציל
אוה שודקה ונוצר יכ ,[סופדל החישה תא ןיכהל=] החנהה רחמ השעאש ,א"טילש ר"ומדא
."הז ןיינעל ךיישה עטק תוחפה לכל וא ,וז החיש דימו ףכית איצוהל

זוע רתיבו תאש רתיב

יברה רצחב ךרענ אל ,'א םויב לח אל רמועב ג"ל רשאכ (ןכמ רחאל םגו מ"שת דע) תובר םינש
תנשב .רמועב ג"ל יניינעב קוסעל יברה ארק ,ללכה ןמ אצוי אלל ,םינשה לכב ךא .'דאראפ'
,שדוק תבש ברעו רמועב ג"ל ברע" ךיראתה תא אשונה ,יטרפ-יללכ יבתכמ רגיש ד"לשת
ןמזהש ןיינעב דחוימבו רוביצ יכרצב קסוע נ"ונ א"יא ח"וו ברה"ל הנפומ אוהו "ד"לשת'ה
."רמועב ג"ל עצבמ - אמרג

הז הלוגס םוימ" רקיעב יברה ארוק (231-228 'מע בי ךרכ תוחיש-יטוקילב םג ספדנ) בתכמב
שי רבכש ימו ,"ותונמוא ותרותד ןפואב םוי לכב הרותב םיתיע עובקל הז הלוגס םוי חוכבו
.ןכ תושעל םירחא לע םג לארשי תבהא ךותמ עיפשיו ,ףיסוי - תועיבק ול

'מע ,ג ךרכ 'ךלמ שדקמ') יברהמ תינופלט הארוה 'ינש חספ'ב הלבקתנ (ד"לשת) הנש התואב
:(וצ

- החנמה גלפל בורקו תוצח רחאו ישישה ףלאב ישישה םויב רמועב ג"ל הנשה
םיאנתה 'ב םייקל ןפואב ,רבודמכו) םינשה ראשבמ זוע רתיו תאש רתיב ןכלו
.(רבכמ ורסמנש

:ןכו

ןועמש יבר לש ורבק ולצאו ,ןורימב ,ליגרכ תולועפה לכ תא ושעי רמועב ג"לב
אלש דואמ ורהזיו ,ל"הצ ילייח ברקב תולועפ תושעל ולדתשי ןכו ,קידצה
.תבש לוליחל םולשו סח םורגל

"אחישמד אתבקעד קחוד"

ךרכ תוחיש -יטוקילב ספדנ) יללכ בתכמ רמועב ג"ל ינפל עובשכ יברה םסרפ ,ה"לשת תנשב
תוכיישב םג הראהו הרעה") י"בשרל םיעצבמה תשמח לש רשקה לע דמע וב (237-235 'מע ,בי
.("דחוימב רמועב ג"לד אלוליהה לעב י"בשרהל

רמאנ ובו ל"נה בתכמל הוולנ יבתכמ יברה יניינעב וקסעש םישנאו םיחולש ולביק ,ליבקמב
:(235-234 'מע ,בי ךרכ תוחיש-יטוקיל)

ה"לשת'ה רייא ג"י ,ה"ב

.י.נ ,ןילקורב

םיחולשה םירבח

ויחי םהילע 'ה

!הכרבו םולש

ילבקמבו יב לועפיש ןוצר יהיו . . ישילשה םויד בתכמה הזב ףרוצמ. .
,תכשמנ הלועפו - בתכמה

,תעייסמ םיברה תוכזו

- קחדה תעשב וילע ךומסל - החמשהו אלוליהה לעב - ןועמש יבר אוה יאדכו
קחוד

,אחישמד אתבקעד

הליחתכלמ . . ןפואבו ח"מגו הדובע הרותד ןיווקה 'ג לכב בחרמה לא תאצלו
.רעבירא

םתוחילשב החלצה תכרבב

תוחמשמו תובוט תורושבלו

"תודעוותהל םיכלוה"

.אליממ םאישב זא ויהש םיקנטהו םיעצבמה תולועפל דודיעו הפיחד תתל הז בתכמב היה יד
לש ןיליפת לש קנע םגד ןכוה ראשה ןיב .ןטהנמ רבעל הכולהתב האצי םיקנט 25 תב הרייש
קוסעל ועסנ םירחא םירוחב .םיעצבמב קוסעל ורזפתה םשמ .ראפ בורב תיאשמ יבג לע שאר
.החנמ תליפת המייקתה 7:15 העשב ובושבו "להוא"ל םוי ותואב עסנ יברה "הזוזמ עצבמ"ב
האריו (ג"הצ 'ר ח"הרה) ש"נאמ דחא תנותחל שגייש ןהכ לאוי 'ר ח"הרה תא שקיב ןכמ רחאל
םייקתתש רמולכ ,"ןטנוא טייג'מ" אטבתה יברהש םסרפתה ןכמ רחאל .םש םידמוע ןכיה
.תודעוותה

שרפההו י"בשרד אלוליה עגונב החיש תרימאב חתפ 'קה וידי תא לטנ ,שרדמה תיבל דרי יברה
תרחא החישב ."י"בשר ןיינע ןיבהל"ב חתפש תודיסח רמאמ רמא ןכמ רחאל .רדא 'ז ןיבו וניב
ראשל םג רוניצה אוהש "הרות עצבמ" אוה רקיעהש דחוימב שיגדה ךא םיעצבמל עגונב רביד
.םיעצבמה

וקסעש ולא ידי-לע ןכו הילרטסואל םיעסונה םיחולשה ידי-לע "הכרב לש סוכ" קליח יברה
הלח יברה רסמ תודעוותהה ףוסבש ,דוע ןייצל בושח .("םיטסיקנאט") רמועב ג"לב םיעצבמב
."ןתונמוא ןתרות"ש םידימלתה םע תבשב דעוותיש ול הרוהו קילטנמ ברהל

.רמועב ג"ל תרחמל םג םיעצבמל םירוחבה וכלה יברה לש ובתכממ האצותכ

ןורימ םע ינופלט רשק

תימשר .יברה רצחב הלודג הכולהת הנגרוא תאז-לכב .ישילש םויב לח ו"לשת תנשב רמועב ג"ל
היפל העידיה תפלדה םע טרפב ,היהי ךכש ושחינש ויה ךא ,ותופתתשה לע יברה עידוה אל
.ןורימ םע ינופלט רשק וניכיש יברה שקיב

:הנש התואמ םימימתה דחא לש ונמוימ םיעטק ןלהל

תבשש טרפבו םימעט המכ דצמ ,תודעוותה םייקתת םויהש ונבשח :רייאב ו"ט רהב תשרפ תבש"
.תודעוותה המייקתה אל לעופל ךא ,הכולהתה ינפלש תבש איה וז

אל .החלצהב דואמ םייקתי איה ןכאש הארנ ה"בו ,דאראפה םע םיקוסע ונייה עובשה לכ"
ונעדונש רחא טרפבו ,םידליה ינפל רבדיו אציי א"טילש ר"ומדא אמתסמ לבא רורב םיעדוי
.י"בשר לש ןויצה דיל ןורימב [יח-רודיש=] פא-קוה ןיכהל שקיבש

ונישע ,הנורחאה הקדה דעו "תומרופטלפ"ה לע ונדבע הלילה לכ :רמועב ג"ל 'ג םוי"
ןרעטסיא בוחר תא ורגס ,דמוע א"טילש ר"ומדא וב םוקמהמ 770 לש תוגרדמב לודג 'דנטס'
םע םיסובוטוא ועיגה .דראולב רעייאפמע ןכו ,ווא ןוטסגניק ןכו ס'קאלב המכ לע יוואקראפ
ר"ומדא ק"כש ינפל .םידלי 5000-כ ךרעב ופתתשה ,היפלדליפמ ןכו קרוי-וינ יבחרמ םידליה
שיש ורמאו ,תשלושמה הכרבב םידליה לכ ךרבלו אובל םינהכה לכל וויצ הכולהתל אצי א"טילש
.(א"טילש ר"ומדאמ הארוה יפ-לע הז היה הארנכ) הז לע םעט

"תילכתה אוה השעמה"

החישל החיש ןיב ,תוקספה שולש םע 12.15 דע רבידו 11.30 העשב אצי א"טילש ר"ומדא"
הקספה השע א"טילש ר"ומדאש הנושארה םעפה וז התיה .הנידמה תפשב טכעה י"י ברה םגרית
תפשב םימגרתמו םירזוח ךכ-רחא קרו ,המלש תחא החיש רבדל גהונ ללכב יכ ,תוחישה ןיב
קיספה זאש אלפלו - ק"האל ןופלטה טוח קספנ העש יפלש ךכ-רחא ונעדונ ,ןכאו .הנידמה
.הלקתה תא ןקתל וחילצה םייתניבש ךכ ,ןאכ יברה

ןכו ,םהל ךייח א"טילש ר"ומדא ק"כו 'תומרופטלפ'ה לכ םע םידליה לכ ורבע תוחישה רחאל"
.יברהל בר חור תחנ יכ היה רכינ ה"ב .'קה ודי םהל ףנפנ םגו ,'קה וידיב החמ

,ברעה דע רקובהמ ,םויה לכ הרותה םיקסוע דציכ התארהש ,תוגוצתה תחא הרבעש העשב"
...תוירכ אל לבא תוטימ האור אוהש טכעה ברהל רמא א"טילש ר"ומדא ,הביכש דעו המיקמ

תופקה ןוגינ ורש ,1.40 העשב 770-ב סנכנ ,א"טילש ר"ומדאש ינפל ,דאראפה רחאל"
,דחא םע דוקרל ל"נה ברה ליחתהו דוקרל ה"ע טכעה השמ ברהל הארה יברהו ,ל"צז צ"יולרהל
האבה הנשל' [זירכה=] ןפורעגסיוא רע טאה הז ירחאלו .דוע וילא ופרטצה ךכ-רחאו
.תויודעוותה ינוגינ פייטמ דחאב הז תא עומשל םילוכיו .'םילשוריב

.לעטראגב רוגח דאראפל אצי יברהש הנושארה םעפה התיה הז רמועב ג"לב"

ר"ומדא .י"בשרו אביקע 'ר םיאנתה ינש םע רושקש רמועב ג"ל ןיינעב בוסנ החישה ןכות"
תישארב קוספה ודמלי ,הפ-לעב םידמולו ודמל רבכ םידליהש םיקוספה לע ףסונש עיצה א"טילש
ל"זח ירמאמ םג הז ךרד לע .'וכו ךינבל םתננשו ןכו ,ץראה תאו םימשה תא םיקולא ארב
.אינתה רפסמ םיעטקו

.תיבל ועסנ ךכ-רחאו ,'וכו לכוא םהל ונתנו םש קראפל םידליה לכ וכלה דאראפה רחאל"

הפיא קראפה ךותב רבע ,'קה להואל א"טילש ר"ומדא לש וכרדב ,רמועב ג"ל לכב ומכ"
.תיבל הרזחב ועסנ רבכ םידליה לבא ,וקחיש םידליהש

ינפמ הרזחב להואהמ םדקומ עיגי א"טילש ר"ומדא ק"כשו תודעוותה היהי םויהש ונבשח"
.תודעוותה המייקתה אלו ,הליגרה העשב רזח א"טילש ר"ומדא לעופל לבא ,רמועה תריפס

'יהי רבודמהש ןוצר יהיו .ח"ת ח"תו 'תנ' :היה דאראפה תודוא א"טילש ר"ומדא ק"כ הנעמ"
."'תילכתה אוה השעמהש לעופל

תלהנמל הדות

רתאו רתא לכב רמועב ג"ל תוכולהת ןגראל יברה הרוה הבש הנושארה הנשה התיה מ"שת תנש
לש וריכזמ ,לדנימ ןסינ 'ר ח"הרהמ ,'רוא יצוצינ' רפסב .דימת תארוהל וז הכפה זאמו
ולטנ וידימלתש דסומ תלהנמל (תוחילסה ימיב) ןכמ ירחאל ןכוהש בתכממ הטויט היוצמ ,יברה
:(114-113 'מע) הכולהתב קלח

!םולשו הכרב

הזב יננה ,הכרבלו הבוטל לארשי לכ לעו ונילע האבה ,השדחה הנשה תארקל
המיתחו הביתכ תכרב ,ויחיש םידימלתהו םירומה תווצ לכלו הל ,יתכרב עיבהל
.תוינחורבו תוימשגב הקותמו הבוט הנשל הבוט

התאו ,תודרטה בורמ ,בר ןמז רוחיאב יכ ףא - ןכ םג עיבהל יתא םוקמ ןכו
,רשא ,רמועב ג"ל הכולהתב הידימלת תופתתשה םע רשקב תיבבל הדות - החילסה
ונהנ ,תודליהו םידליה דחוימבו ,םיפתתשמה לכו החמשב הזב הלעפ ,הבתככ
.דואמ הנממ ומשרתהו

רידחהל בושח המכ דע הל ריבסהל ךרוצ ןיאש יאדווב הקיתו תכנחמ רותבו
לכ רשא ,ונמע דיתע ,רעונה תובלב ונמע לש תיחצנה תרוסמהו םייחצנה םיכרעה
יפ תלפכנ ,ליתשו ןיערגב בוט לופיט לכ תמגודב - ךרה םליגב הבוט העפשה
.תוריפ יריפו תוריפב ,םתורגב תעל המכ

תיבשהל - זוע תדסי םיקנויו םיללוע יפמ" :בותכה רביד אלמ ארקמש טרפבו
לארשי ינב וניחא ןה ,ונא םיקוקז המכ דע שיגדהל רתומלו ."םקנתמו בייוא
יפ-לעש ,םקנתמו בייוא תתבשהל ,ל"וחב םיאצמנה ןהו שדוקה ץראב םיבשויה
תוימומרעב םזויה הז "םקנתמ"ו יולגב הז "בייוא" ר"ומדא ח"ומ ק"כ שוריפ
.'וכו היטמולפידו

םידימלתה לכב רידחהל הל ונתינש תויורשפאה תא לצנת רשא ןוצר-יהיו
יתלב קלח םהמ תחאו דחא לכ רשא תידוסיה הדוקנה רפסה-תיב לש תודימלתהו
והשע ךכ ידי-לעו השודקה ותרות תא ול ןתנו ה"בקה רחב וב רשא ,ונמעמ דרפנ
רשא ץרא ,השודקה ונצרא ,םלוע תלחנ ול ליחנהו ,שודק יוגו םינהכ תכלממל
:תשלושמה תומילשה - הנש תירחא דעו הנשה תישרמ הב ךיקולא 'ה יניע דימת
הארוה ,םייח תרות ,ונתרות תומלש םע םה דח רשא ץראה תומלשו םעה תומלש
.םויה ייחב

ונתינ רשא יאדווב ,רפסה תיב תלהנמכ ,יארחא הכ דיקפת הל ןתינש ןוויכו
םע דחיבו ,תוחונמ ימ לע ,בותכה ןושלכ ,ולהנל תויורשפאהו תוחוכה םג הל
.םייח תרות ונתרות לש םייח םימ לע הז

החלצה תכרבבו דובכב

רומאה לכב

הקיטילופ ילב תודהי

:תפסות האב בתכמה ילושב

.רבדה רשפו הרומאה הכולהתב לארשי לגד תפנה יאל עגונב הבתכל .ב.נ

לככ לדתשהל ד"בח יליעפו ינקסע לכל תינורקע הארוה שיש הל עודי חטב
לש תבורעת ילבמ םיגוחה לכב היתווצמו הרותה ,תודהיה תצפהב רשפאה
תקולחמ לש םיניינעל סנכיהל אלש ןכש לכמו ,ב"ויכו הקיטילופו תויתגלפמ
עודי יאדוובו - היתווצמו הרותב ףיסוהלמ והשימ עונמל לוכיש ןיינע לכמו
תפנה (םיקדוצ אל וא םיקדוצ) םימעט המכמש םיגוח המכ םנשי רשא ןכ-םג הל
לש םקלח חפוקי המלו ,ב"ויכו ,רמועב ג"ל תכולהתב ףתתשהל םדעב ענמת לגד
?לארשי ידלימ המכו המכ

אלא ,הרושאל הרומאה הגהנה ןיבת קר אל ,רומאהב ןנובתתשכש הקזח יתווקת
.בלה ןמ םיאצויה םירבדבו ,רבדה רשפ התוא ולאשיש הלאל הריבסהל לכות םג

היתולועפב ןכ תגהונו הל העודי יאדווב רשא ,תירקיע הדוקנ דוע ףיסוהלו
בל תמושת לכ ןווכל לדתשמ ךנחמהש ,ךוניחב ידוסי וק אוהו ,ךוניחה הדשב
חטשב וסינכהל ילבמ ,הז ךוניח תרטמ איהש הדוקנ התואב ךרדומה וא ךנוחמה
עגונב םג וז הגהנה היואר םאש .ומצעלשכ יוצר וליפאו ,היהיש הזיא ,רחא
.תונטקהו םינטקה ךוניח תחלצהב אוה דוסיו רקיע ,םירגובמל

"הצורמ דואמ"

:(227 'מע) אבה רואיתה עיפומ מ"דשת - הנש לש המושיר ןמויב

ודיב ףפונמו םלוכל ךייחמ יברהשכ בר להק רובעל ךישמה ,תוגוצתה לכ ורבעש רחאל"
.םולשל

יברה תא לאש טכעה ברה .טכעה ברה םע םיעגר רפסמ חחוש ,ורדחל רוזחל יברה הנפנ םויסב"
.(דואמ=) "רעייז" :בישה אוהו ,הכולהתהמ הצורמ אוה םא

ללוכה שאר) רשיפ והילא ברה תא יברה ינפל גיצה (רוג ינקסעמ) ןמיינ ךלמילא ברה"
םכיתודסומ ידימלת תופתתשה לע הדות' :ול רמאו ,די תציחלב םולש ול ןתנ יברה .(רוגד
."'. . לארשי תודחאו לארשי תבהאב דחי תושעל תופסונ תויונמדזה הנייהתשו סוניכב

םיעלקה ירוחאמ

"םיעלקה ירוחאמ" רופיס ןלהל .ה"ע טכעה הדוהי-בקעי ברה היה יברה רצחב תוכולהתה ןגראמ
:יברל טכעה ברה בתכ רמועב ג"ל ינפל םימי המכ .ג"משת תנשב הכולהתה ינפל עריאש

א"טילש ר"ומדא ק"כ"

,הכולהתה לע תונכהה תושעל םיכירצו ,רמועב ג"ל היהי רצק ןמזבו םיאבו םישמשממ םימיה
דספהה היה הנורחאה הכולהתב תרמוא תאז ?יארחאה היהי ימ א"טילש ר"ומדא ק"כל יתלאשו
. . 'ר ןבדנה קידצה וליפאו ,הזמ ומצע תא טימשה דחא לכו רלוד ףלא םיעברא לע ונל ןוממ
.םינוש םיצוריתב הטורפ ףא ןתנ אל םג (יוארכ רכוז ינא םא) םיזוחא הנומש ןתיל חיטבהש
ומכ דובענ ונחנאו רחא אוהש ימ וא 'ה תואבצל וא ח"אצל דובכה ןתינ וז םעפבש רשפא ןכלו
,תודספה ונל ו"ח היהי אל הז ידי-לעו םיארחאה םה ויהי תונוממ יניינעב לבא ,התע דע
(היהיש ימ היהי) םירחא לע לבא ,תונמחר ןיא ילעש ינפמ דיספי אל ינש דסומש ינא חוטבו
ר"ומדא ק"כ ינצעייל אנאו .םהילע םחריש ימ היהיו אוה לד יכ לד לוזגת לאו ,תונמחר
.'קה ותצעב א"טילש

."טכעה הרש ןב הדוהי-בקעי"

:יברהמ הנעמ לביק הז לע

.הנשה הז השעי אל [ןכ םא=] ןכ םא

,הלאש לכבכ 'יחיש ש"נא ינקסעל ךייש

.םה ימ הארוה הרומ בר לאשי

רעבירא הליחתכל

,ורדוס םייפסכה םיניינעה .ש"נא ינקסעמ המכ טכה ברה לש ותרזעל וסייגתה םייתניב
:ןלהלד בתכמה תא יברל טכעה ברה בתכ הכולהתה ינפל .החלצהב תונכהה לכ ומלשוה ףוסבלו

א"טילש ר"ומדא ק"כ"

שודקהו לודגה םויב הכולהתהש םייתימאה םידסחהו םימחרה רוקממ םיבר םימחר ררועל אנא"
ללכב הגלפומו הלודג החלצהב היהי ,י"בשרה 'קה אנתהד אלוליה ,רמועב ג"ל - החמשה םוי -
ריואה גזמשו ,םיברב םימש םש שודיקו ,רדהו ראפ בורב היהישו ,הרושכ ךלי לכהשו ,טרפבו
הליחתכלו ,ךלמ תרדה םע בורב ,ףטו ,םישנו םישנא ,בר ןומה היהיו ,הפיו בוט היהי
.ר"וגב תובוט תוריפו תובוט תולועפ איבישו ,אלפנ ןפואב רעבירא

.טכעה הרש ןב הדוהי בקעי"

."דחא רלוד 'סותב א"טילש ר"ומדא ק"כל ,רלוד ג"ל נ"פ"

:'קה ותנעמ לבקל הכז ךכ לע

- [ליעל רכזנהל ןויצה לע ריכזא=] ל"נהל צ"העא

.רעבירא הליחתכלו רתוי דועו

"החלצהה יתיאר"

:ג"משתב הכולהתה תא ראיתו ןוסגילז ןרהא-לאכימ 'ר ח"הרה בתכ ונמויב

תצק ליחתי הז רמועב ג"ל לש הכולהתהד תינכתהו רדסהש הצורש עידוה יברה :רייאב ז"ט"
.תויהל וקיפסי םלוכש ידכ רחואמ

תרבוחב לעלע יברה .ןגנל ליחתה ןזחהו ,ךרעל 11.00 העשב הכולהתל אצי :רייאב י"ח"
,ןוגינ דוע ךישמיש טכעה ברה רמא םינוגינ הזיא ירחא .הכולהתה יפתתשמל רואל האצוהש
קירוצ ןיירא ןעק ךיא .םינוגינ ןרעה טרעצנאק א ףיוא ןעמוקעג טינ ןיב ךיא :ביגה יברה
אל=] "להוא ן'פיוא ןייג ףראד ךיא ןוא רמועב ג"ל זיא טנייה ,ןמז יל ןיא .רעמיצ ןיא
ג"ל םויה .ןמז יל ןיא .רדחל הרזח סנכיהל ינא לוכי .םינוגינ עומשל טרצנוקל יתאב
.['להוא'ל תכלל ךירצ ינאו רמועב

ןזחהש הרוה ךכ-רחא .דועו י"בשרו אביקע יבר רבד לע החיש רבידו ,רבדי יברהש ועידוה"
.'שדקמה-תיב הנבייש' ןגני יקסבשלט השמ 'ר

םילייח תצובק תדעוצ הכולהתה שארב רשאכ ,תודסומה לש תוגוצתה םע הכולהתה רובעל הלחה"
לע םידליהשכ ןכו וכלה תודסומה ידלישכו ,םהל עידצה א"טילש ר"ומדאו ,ןוטגנישוומ
השוע ךכ .הביח לש תואל 'קה ויתועבצא םע א"טילש ר"ומדא ףנפנ ,ועסנ תומרופטלפה
ןוגינה תעבו 'הנבייש' ןגני יקסבשלטש ,הרוה הכולהתה םויסל .הכולהתה לכ ךשמב תודימתב
.ךרעל תועש 'ג ץוחב יברה ההש לוכה ךסב .'קה ורדחל רזחו 'קה וינפ ריזחה

םישנא הברהו םילהוא המכ םע ,דירי םש ושעו דראבלוב רייאפמעל ודעצ הכולהתה יפתתשמ"
ןכו .(להואל וכרדב) םשל םג עסונ א"טילש ר"ומדאש עדונ םואתפ .ופתתשהש תונוכש המכמ
.להואל עסנ ךכ-רחאו רעייאפמע ךרד עסנ יברה ,היה

עטקו 'יש טכעה ברהל א"טילש ר"ומדא ק"כמ קתפ אצי רמועב ג"ל רחאל םידחא םימי"
."'. . דראוולוב רייאפמעב םג החלצהה יניעב יתיאר ינאש טרפבו' :אוה םסרפתנש

..."ךתוא יתממור"

:םשרנ ז"משת תנשמ ןוסגילז ברה לש יטרפ ןמויב

החלצהו. . ' :דאראפה דעוול םויה הנע א"טילש ר"ומדא ק"כ :רומא ק"שע רייאב ז"ט"
.'רתויה ןמ רתויבו ,רעושמה ןמ הלעמל

.ךרעל 5.10 דע דעוותה :רומא תשרפ תבש"

אלש ידכ ךרדמ לע הכולהתה רובע יברה לש המיבה ונב :רמועב ג"ל רייאב י"ח 'א םוי"
העשב 'קה ורדחמ אצי ןימאמ ינא ןוגינב .תסנכה-תיבמ ותאיציב תונושארה תוגרדמב ךליל
.ךרעל 11.15

ידוהימ הצובק הרבעשכ הכולהתה תעב .12.35 דע החישה ךשמה 11.35 העשב רבדל ליחתה"
שולש ינב םידליה ורבעשכ .הרישה תרבגהל 'קה וידיב זמרו 'טעינ טעינ' ןגנל ליחתה היסור
.םהלש תורעשה וזזגיש א"טילש ר"ומדא ק"כ זמר

העדצה ,רמועב ג"ל=) Lag B'omer salute to Lubavitcher Rebbe shlita עיקרב ובתכשכ"
.עיקרב טיבהו 'קה ושאר תא םירה ,(א"טילש שטיוואבוילמ יברל

.םהילע בותכה תוארל 'קה ושאר ןיכרה ,םיטלש םע םידלי ורבעשכ ,םימעפל"

ר"ומדא ק"כש ותווקתש טכעה הדוהי-בקעי ברה םייס ,ךרעל 12.10 העשב ,הכולהתה םויסב"
תונבו בקעיו קחצי ,םהרבא ינב םידליה טרפבו :א"טילש ר"ומדא הנעו ,הזמ הצורמ א"טילש
ןמז ךשמ החמש לש תואל 'קה וידיב דדועו ,החמשב יכ ןגנל ליחתהו ,האלו לחר ,הקבר ,הרש
.'קה ורדחל הרזחב סנכנ ךכ רחאו

חור תחנ לביק א"טילש ר"ומדאש ותווקתש א"טילש ר"ומדאל 'יש טכעה .י.י ברה רמא זאו"
:טכעה ?ולש הרוחש הרמה עגונהב והמו .(דואמ=) "רעייז" :א"טילש ר"ומדא הנעו ,הזמ
...הזמ ךתוא יתממור :א"טילש ר"ומדא ,הזמ ינאיצוה א"טילש ר"ומדא

,ןילקורב דע ךכ רחאו ןוארק דע ןוטסגניק ךרד עסנ 'קה להואל וכרדב 4.20 העשב ךרעל"
,ןיינעמ הזחמ היה רויצה ,םיניינעה לכ לע טיבהו ,ינבלוא דע רייאפמע ךרדו ,רייאפמע דע
.'קה וינפ לע ןטק ךויח ןיעכו ,ןימיה ויתובוכרא לע היה 'קה ונימי די

םירלוד קליח אל ןמזה רצוק דצמש תויהש ,רמא בירעמ ירחא .8:42 העשב להואהמ רזח"
רבד םוש רמא אל םירלודה וקלחב .דחאו דחא לכל קלחל ליחתהו ,וישכע קלחי אלימב רקובב
."דחאו דחא לכ לע טיבה םא יכ

!"י"בשר תעד ךפיה"

םינוש םינוויכמ .ה"ע אקשומ-היח תרמ תינקדצה תינברה עודיכ הקלתסנ ח"משת טבשב ב"כב
םימימתהו םידיסחל שפנ חפמ ןבומכ םרג הז ןיינע .הכולהתל תאצל יברה תנווכב ןיאש עדונ
.ויחיש

ברה בתכ ןסינב 'הב .יברה ןיבל טכה ברה ןיב תקתרמ תובתכתה הלחה ,רבדה עדוויה םע
:יברל טכעה

א"טילש ר"ומדא ק"כ"

ר"ומדא ק"כ תעצה פ"ע ,עובשב 'ה םויב אתשה עצבל םיננוכתמש רמועב ג"ל תכולהתל רשקב"
םויב לחשכ קר הזל עיפוהל גהונ א"טילש ר"ומדא ק"כש רנורג 'יש ל"ירהמ יתעמש ,א"טילש
ג"ל תכולהתל א"טילש ר"ומדא ק"כ עיפוה םעפש ,רוריבב אל ךא ינמודמכש ףא) עובשב 'א
.(עובשב 'א םויב לח אלש ,רמועב

תוניינעתההו הייפצהו הכישמה לכו ויזה לכו רדהה לכו דוהה לכש שיגדהל רתומלו"
.םולכ הניא א"טילש ר"ומדא ק"כ תעפוה ילבו ,א"טילש ר"ומדא ק"כ קרו ךא אוה הכולהתהל

,אתש יאהד רמועב ג"ל תכולהתל עיפוי אל א"טילש ר"ומדא ק"כש ל"נה העומש הנוכנ םאו"
.וז הנשל הכולהתה תינכת לטבא זא

."טכעה הרש ןב הדוהי-בקעי"

:טכה ברל יברה לש 'קה והנעמ ןושל הזו

:בתכו ,"וז . . לטבא זא" םילימל תחתמ וק חתמו ."םולכ הניא" םילימה תא ףיקה יברה

.טושפכ י"בשר תעד ךפיה

(הז לכל=) ז"כל ללכ חילש יניא ,ומצעב י"בשרה [ןויצ לע]= צ"ע הז עידוי
.טושפכ

..."רורט"ל ענכנ אל

:יברל אבה בתכמה תא טכעה ברה בתכ ,הז הנעמ ירחאל ןמז ךשמ

חמשתו חמשת ,להקה תנש ,ונתורח ןמז ,חספה גח - גח ורסא ,ה"ב"

א"טילש ר"ומדא ק"כ"

:אתשהד רמועב ג"לב א"עיז י"בשרה 'בכל הכולהתל רשקב"

ר"ומדא ק"כ םאש ורמגו ונמנו ,תודסומה ילהנמ םעו ,םינבר םעו ,םירדסמה םע יתרביד"
קר אלא ןגוהכ ודבעי אלו "סטואלפ"ה ושעי אלש תרמוא תאז .ופתתשי אל ,עיפוי אל א"טילש
הצור ינניא הזכ שודקו לודג ןיינעמ ו"ח אלולטו אכוח תושעל ןכלו - ןייז-וצ-אצוי -
.הזכ לודג תוירחא ימצע לע תחקל ינא ארייתמו ,לוכי ינניאו

אל ינא עודמ ול רמולו י"בשרה לש ןויצ לע עוסנל והזו תחא הרירב קר ילצא ראשנ ןכלו"
ילש יברהש ינפמ הכולהתה השוע אל ינאש ול רמול ךירצ ינאש תרמוא תאז ,הכולהתה השוע
יברה לע ערה ןושל רפסל הזכ דיסח ינאש א"טילש ר"ומדא ק"כ בשוח םאה ,עיפוהל הצור וניא
ק"כל יתשקב ןכלו ,ושפנב הרושק ושפנש שיגרמ ינאש טרפבו ,ו"חו ו"ח י"בשרהל טרפב ילש
אוה ותעד תוינע יפלש אלא עיפוי אלש רמאש ונממ יתעמש אל ה"בש תויהב) א"טילש ר"ומדא
- י"בשרה דובכל - לארשי ללכו ונתוא הכזיש ,(ןושאר םויב רמועב ג"לשכ אלא עיפומ אל
,לודג תחנ ול היהיש א"טילש ר"ומדא ק"כל ת"ישהזעב חיטבמ ינאו ,הכולהתה לע עיפוהל
ורפיס רבכש ינפמ םלועב לודג םשור השעיו ,אלפנ יכה ןפואב םיברב םימש םש שודיק היהיו
םהידימלת איבהל ולכוי ןושאר םויב אלו 'ה םויב רמועב ג"לש תויהבש תודסומ ילהנמ יל
רבכ לואירטנומ לשמל) דעו םלועל םחומב קוקח ראשייש רבד הזש ,קרוי-וינב הכולהת תארקל
.(עיפוי א"טילש ר"ומדא ק"כש יאנתב קר לבא םיסובוטוא הרשע איבהל םינכומ םהש יל ורמא

םישנא תחמשמה הרושבב יננע ,ךדסח בורב א"טילש ר"ומדא ק"כ ,ןוצר תע ךל יתליפת ינאו"
.י"בשרהו ת"ישה רקיעבו ,ףטו םישנ

."טכעה הרש ןב הדוהי-בקעי"

:'קה ותנעמ לביק הז לעו

אדיפק לכ ילבו .'יחיש ל"נה םהמע רבידש ולא לכדו ולש ותרות דובכ תליחמב
ץראב שיערמ יננהש עדוי יאדווב םימעל לארשי ןיב לידבהלו ,'וכו םהלש
.'וכו ,ללכ רורעטל ענכהל אלש שדוקה

.ןבומ לשמנהו

תכשמנ הלועפ

:אבה בתכמה תא יברל טכעה ברה רגיש ןכמ רחאל ןמז ךשמ

.ח"משת'ה ,להקה תנש ,י"בשר לש ותחמש םוי ,רמועב ג"ל ברע"

א"טילש ר"ומדא ק"כ"

,רמועב ג"ל דובכל הכולהתהש םייתימאה םידסחהו םימחרה רוקממ םיבר םימחר ררועל אנא"
םימש םש שודיק היהישו ,רדהו ראפ בורב ,הגלפומו הלודג החלצהב היהי ,םישוע ונאש
חישמ י"ע רמה תולגה ןמ תאצל הלחתהה היהת וזה הכולהתהשו ,הרושכ ךלי לכהשו ,םיברב
,הנה אובי לודג להק - ףטו םישנ םישנא - תויולג ץוביקו ,ןיע ףרהכ ,שממ לעופב ונקדצ
ר"ומדא ק"כו תוינחורבו תוימשגב ,רעבירא הליחתכל ןפואב ,רמה ונבבל ת"ישה חמשישו
!שארב א"טילש

טכעה הרש ןב הדוהי-בקעי"

הכולהתהו - תבש תוביסמ ר"וי"

.א"טילש ר"ומדא ק"כל - להקה ןינמכ - רלוד םיעבראו האמ נ"פ"

.ןאמצכ ןהכה הקבר-הרש ןב ןמלז-השמל ןתיל םיכירצ לודג חוכ רשיי"

."הכולהתה לכ תא ונגריאש ,ןטראגמיוב המחנ-הרש ןב רעבוד-םולש 'רלו"

:הנעמל טכה ברה הכז ךכ לע

:בתכו ,ךיראתבש "ח"משת'ה להקה תנש" םילימה תא ףיקה יברה

.הלוכ הנשה לכב תכשמנ הלועפ ללוכ הזב ףרוצמה לכלו ל"נהל צ"העא

חכשש ונייהד] "לע חכש" בתכו טכה ברה לש ומש תא יברה ףיקה ,בתכמה ףוסב
...['וכו ןוגראה לע ומצעל חוכ רשיי ןתיל

:'ח"משת להקה תנש' ןמויב רפוסמ הכולהתה רחאל עריאש המ לע

םיגצומה חטשל ,הדעצ ךות ,תוצובקב םלוכ םידליה ורבע ,םיגצומה ומייתסנשמ ,התע"
הפסונ םיקחשמה לש םמוציעב . . רייאפמעב םיקחשמה רוזאלו ןוטסגניק בוחרב םידמועה
ותינוכמב רבוע א"טילש ר"ומדא ק"כ רשאכ ,ןמזה לכ םיכחמ םה הל תדחוימ היווח םידליל
,םיקחשמה םידליה לכ תא תושודקה ויניעב רקוסו 'קראפ-הנול'ה חטש ךותב (להואל וכרדב)
םג םה ךכל היאר) חור-תרוקו ןוצר-תועיבש לש טבמ 'קה וינפ לעו ,םלוכל םולשל ףפונמ
."(רמואב ג"לב הנשה הלודג החלצה התייהש רמאשכ ,ןכמ רחאלש תבשב םישודקה וירבד

"הבר החמש"

לע רפיסו יברה לש ותינוכמל טכה ברה שגינ ,םיקחשמה רוזאב יברה לש ורוקיב ךלהמב
:םייסו הכולהתה לע טרופמ ח"וד בתכמה תא בתכ ףא םוי ותואב .החלצהה

ימצעב רבדלו ליבומוטואה ןולח חותפל הפצוחה יל היהש לע א"טילש ר"ומדא ק"כ יל חלסי"
תצק איבהל ידכ ירשפאה םדקהב הבוט הרושב רשבל יתיצר לבא א"טילש ר"ומדא ק"כל תושר ילב
."ירשפאה םדקהב א"טילש ר"ומדא ק"כל החמש

:'קה והנעמ לביק הז לע

,"חלסי" םילימה תחת םיימעפ שיגדהו ,ודיצב ןורחאה עטקה ךרוא לכל וק ןמיס יברה
ץח ןמיס "החמש" הלימה ירחאל "!?" בתכו "תצק" הלימה בביס הז ירחאל ,"ירשפאה םדקהב"
:ףיסוה ז"חאלו ,"הבר" בתכו

!?הפצוחה ,רתויב[ןח-תואושת=] ח"ת אברדא

,יתעיסנ ךרדב ויחיש םיפיקשמהו תודליהו םידליה ינפ ךכ רחא יתיארש יפכו
.'וכו .הכולהתה רמג ירחאל ןמז םג תולעפתהבו החמשב ויה םה

"רתויבו החלצהה לדוג"

'ג ךרכ ח"משת 'תויודעוותה') רמועב ג"ל ירחאש תבשה ,רומא תשרפ תבש תודעוותהב ,רומאכ
:יברה רמא ,(336 'מע

םהבש תומוקמב טרפבו ,אתשה רמועב ג"לב התיהש רתויבו החלצהה לדוג תא ואר
אלש ,האיצמ לש ןפואב "יתאצמו" השענ הז ידי-לעש ,"יתעגי"ד ןפואב וקסע
...העיגיה ךרע יפל
לגאנ לדנעמ-םחנמ לש הווצמה-רב לגרל ,ז"נשת רמועב ג"למ 'הרושת'ב תובר ונרזענ וז המישר תנכהב)
(נרו במ תונוילג 'תורשקתה' האר תוכולהתה ןיינעב דוע .קרוי-וינמ

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


רהב תשרפ שדוק-תבש
רייאב ו"ט

וז הליפתב ןכלו ,'לטה דירומ' תרימא תליחתמ םוי םישולש ומלשנ רבכ :תבש ליל - תיברע
.1רזוח וניא ,ותליפתב רמא דציכ קפתסנש ימ - ךליא ןאכמו

.2(בכ-ו,בל הימרי) "שבדו בלח תבז ץרא . . והימרי רמאיו" :הרטפה

.ד קרפ - תובא יקרפ

ןושאר םוי
רייאב ז"ט

וז הליפתב ןכלו ,'הכרב ןתו' תרימא תליחתמ םוי םישולש ומלשנ רבכ :תבש יאצומ - תיברע
.1רזוח וניא ,ותליפתב רמא דציכ קפתסנש ימ - ךליא ןאכמו

ינש םוי
רייאב ז"י

.ארתב ינש תינעת

.3ןונחת םירמוא ןיא החנמב

ישילש םוי
4רמועב ג"ל ,רייאב י"ח

.3ןונחת םירמוא ןיא

.5םידליל הווצמ-תרופסת דבלמ ,רמועב ג"לב םג םירפתסמ ןיא

ברעב ותרופסת תא םיכרוע ,ללכב דעו תועובשה גח ברע דע רמועב ג"ל רחאל דלונש דלי)
.(גחה

ק"האבו) תסנכה-תיבב הלילב תורנ יוביר קילדהל םיגהונ שי .י"בשר אנתהד אלוליה םוי
וחמשיש אוה ונוצר יכ ,7"שפנו בל לכב" החמש םישועו 6(תויבמופ 'תוקלדה'ב לוכה וגהנ
.8הז םויב

.9תדחוימ הפסוהב הקדצל תתל שי הז םויב

לוכאל וגהנ יברה לש ויבא תיבב .10רמועב ג"לב (תועובצ) תולשובמ םיציב לוכאל וגהנ
.11הרעמב םתויה ןמז ךשמב ונב רזעילא יברו י"בשר ונוזינ םהמש םיבורחה רכזל ,םיבורח

ונרודבש ,הרותה תוימינפ תצפהו יוליגב ץמוא תפסותלו תוררועתהל ,איה הלוגס תע"
.12"התרותו תודיסחה תונייעמב התלגתנ

.13הז םויב 'לארשי-תבהא' לע תדחוימ השגדה

.9הקדצ לש תיבגמ םיכרוע תודעוותהב

וילע י"בשר ירהו ,דמוע םלועה םהילע - ח"מגו הדובע הרותב ףיסוהל" 14ררוע יברה *
רייאב י"ח אוה רמועב ג"ל ירהו - י"ח רפסמב הקדצל הניתנ . . 'םלוע דוסי קידצו' רמאנ
ג"ל רומזמ - הדובעב .(תוהמאה 'ד לכ תללוכש ,לחר ,בקעי ,קחצי ,םהרבא תובית-ישאר)
,עובשה תשרפב - הרותב .לארשי ינב לכ תורימז םיענ רותב ישי ןב דוד רפס ,םיליהתב
.". . הז םויל דחוימה וקלחב טרפבו

םהל םיריבסמו ,םידליה לכ תא םיפסוא רמועב ג"ל םויב :לארשי תוצופת לכב טשפש גהנמ *
םינתונו ,16הדשה לא לויטל םהמיע םיאצוי ךכ-רחא .15'וכו י"בשר תודוא ,אמויד אניינעמ
תע" םושמ [הרות דומילל המיאתמה העשב השענ] הז לכו ,םביל תא וחמשיש הקיתמ ינימ םהל
.17זוע רתיבו תאש רתיב םכוניחב ףסונ הז ידי-לעש ,". . 'הל תושעל

רתא לכב ,לודג םוסרפבו םע בורב לארשי ידליל םיסוניכבו תוכולהתב תאז םישוע ונימיב
תדחוימ החיש רמואו סוניכבו הכולהתב םימעפל ףתתשמ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .18רתאו
ההושו ,םידליה וסנכתה ובש 'הדש'ל עסונ היה 'קה ןויצהל וכרדב .רתויב םדדועו ,םדובכל
.19ןויצה לא ךישממ ךכ-רחאו טעמ םש

תכירעב הדשל אצוי היה .םינייוצמה םיבוט-םימימ רמועב ג"ל היה יעצמאה ר"ומדא לצא"
הברה זא וארו .םידוקירבו םינוגינבו תולשובמ םיציב תליכאו הקשמ תייתש ,הלק הדועס
אשונב תושקב יברל רוסמל וגהנ ךכו .אמייקו אייח אערזב הדיקפל עגונב רקיעב ,"םיתפומ
.20הז תוכזב דקפיהל וכז תובר תוחפשמו ,רמועב ג"ל םויב הז

.21"בירעמל החנמ ןיב ,ברע תונפל רמועב ג"לב דעוותהל תבשל םיגהונ ויה םידיסח לצא"

לכ עסיתש חרכההמ ןיא ,אסיג ךדיאל לבא ,ןורימל העיסנ רדסל םיכירצ ,הזל םיכיישה"
.22"םמוקמב תודעוותה ונגראי םיראשנהו . . הבישיה

.23תויודעוותה םויה וכרעי ד"בח תונבו ישנ םג
.י"ס דיק 'יס ז"הדא ע"וש (1

.33 'מע םיגהנמה רפס (2

'הימחנ ירבד'ה תומלשה .ה ס"וס גצת 'יס ז"הדא ע"וש הארו ."ךנעי . . חצנמל" ינפל ז"הדא רודיס (3
.[357 'מע א"ח ע"ושל תופסוהב וספדנ] ח"ס אלק 'יס ע"ושל

יכיראתב םג תונשל ודיפקה אל ונחסונל וניששכ יכ - "רמועל" רופסל אוה ונחסונש תורמל - רמועב (4
ןילופ ירפסב :רבדב זמר יברה בתכ רחא םוקמב .(טר 'מע א"יח ק"גא) ןשיה חסונה ראשנו ,המודכו םיבתכמ
השמ לביקש רוא ותואל הלעתנו" ,"השמ ץוצינ היה" י"בשרד ריעהל - 'השמ' אירטמיגב 'רמועב ג"ל'ש אבומ
.337 'מע ז"ח תוחיש-יטוקיל - (תומוקמ המכב הז ךרד לעו ,'ד ב"ס ךלמה קמע) "תוינש תוחול לבקל הלעשכ

םינשבו .ןיאושינ תודוא דפר 'מע םש הארו .ד-גפר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' .גצת ס"וס ת"עש האר (5
.תודחוימ תוביס אלל םג ,הז םויב ןיאושינ םיכרוע יברה תוארוה פ"ע תונורחאה

,די 'מע ג"ח ב"שרוהמ ר"ומדא ק"גא - הזב ופתתשה וניתוברו ,ןורבחבו םילשוריב םג תוקלדהב וגהנ רבעב (6
'מע ח"יח ק"גא .ךליאו ו"טס ח"יפ תועובשל חספ ןיב 'ס האר ,וימעטו גהנמה יטרפל .330 'מע ט"צרת ש"הס
.וסר

.זיק 'מע ,(מ"שת ןילקורב ,ת"הק תאצוה) ז"הדא ק"גא (7

הארו .'וכו א"דיחה ,םידיסח תנשמהמ ,דועו 1304 'מע ד קלח תוחיש-יטוקיל פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (8
.ש"ייע ,"הלודג החמשב תויהל םלוכ םיכירצש אוה טושפ רבד - הז םויב" :1994 'מע ג"ח ה"משת תויודעוותה
.460 'מע ב"ח נ"שת תוחישה-רפסב אבומה םג האר ,י"בשר תחמשב םיקיתעה םיגהנמל רשקב

.319 'מע ג"ח ח"משת תויודעוותה םג הארו .2017 'מע ג"ח ה"משת תויודעוותה (9

'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' - םוח עבצב לושיבה תעשב העבצנ ןתפילקש םיציב לוכאל גהנש ,רפוסמ יברה לעו (10
תעשבו ,ןחלושה לע השק הציב תחנומ התיה ל"שת רמועב ג"ל תודעוותהב ךא .ורדחב יברה תאז השע כ"דב] .פר
.[הקלח לכאו ,םיקלח העבראל יברה התוא ךתח תודעוותהה

.1395 'מע ג"ח ב"משת תויודעוותה (11

.גכר 'מע כ קלח ק"גא (12

.דועו ,362 'מע ג"ח ו"משת תויודעוותה (13

תוחיש-יטוקיל ,"לעופב השעמב ןכ תושעל םתטלחהו םיבר תעצה ד"ע" ט"משת יתוקוחב 'פ 'א םוימ ובתכמב (14
,ל"נה לכ םילשהלו תושעל שי רמועב ג"ל ירחאל םגש טושפו ןבומ .ב.נ" :בתכמה ילושבו .254 'מע בל ךרכ
."הישותל םיילפכבו ,[דובא רבד ןיא=] ןלאפראפ ןייק אטינ :ןנילזא הינימד ינש חספ דומילכ

בורק ,וניאישנ וניתובר לצא ורמאיש וניאר אלש ('יאחוי רב' טויפ ומכ) י"בשר לש וחבשב םיטויפה םגו (15
.271 'מע ג"ח ז"משת תויודעוותה - הבשחמב םלצא היהש רמול

'סב ואבוהש םירפס ,ד"פ ג"מ רייא שדוח ירמאמ רכששי-ינב ,רמועב ג"לב תשקב םירוי תוקוניתהש גהנמה (16
רייא ו"ט ,רהב פ"ש תוחישמ" סרטנוק .77 'מע ב"ח א"ישת תויודעוותה הארו .ו"לס ח"יפ תועובשל חספ ןיב
.תוכיראב 5 הרעה ,(ה"נשת ל"י) הגומ ,"ו"משת'ה רמועב ג"לו

.268 'מע ג"ח ז"משת תויודעוותה ,1727 'מע ג"ח מ"דשת תויודעוותה (17

תנשב שבל - תוזרכו םיטלשב הוולמ הדעצ - 'דאראפ'ה תרוצ תא .ג"שת תנשב רבכ היה ונייח תיבב סוניכ (18
טוריפ האר - הנשב הנש ידימ ךלוהו ףיסומו ,ק"הראב םג תוכולהת ךורעל הארוה התיה מ"שת תנשב .ז"טשת
.זער 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא'ב םינשה

ל"צ ב"ויכ לכבש םימעפ המכ יתוריעה" יברה תארוה אלמל דיפקהל שי ,זא ךורעל םיגהונש םיסרפה תלרגהב
,ירקיעה סרפכ 'לגרודכ' לבקמה דלי ח"אצ םעטמ םוסריפב עיפוה ג"לשת תנשב) "ל"קו שדוק ירפס תלרגה
שישו ,הז סרפ ללכ סרוג וניא יברהש בובייל י"ר ח"הרה ח"אצ ר"ויל בוקדוח א"מח 'ר ח"הרה רסמ הבוגתבו
.(14 'מע אנ ןויליג 'תורשקתה'ב הנעמה ןושל האר - וספדנש תועדומה תא דימשהל

- רתויבו הלודג םיסרפה תואצוה הרואכל" :ךרע-ירקי םיסרפ לע הלרגה ךרעש דסומ לע יברה בישה םעפ ,בגא
."הווקמה וגישי הזמ תוחפ הברהב םג ארבס יפ-לעו

ןויצל היילעה םוקמב אוה ללכב םיקידצ ירבקש ןוויכ ,םויה ןויצה לע תכלל םידיסחל יברה עיצה ןכו (19
.67 'מע י"שת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - י"בשרה

הזב רואיב .רמועב ג"ל 'םוי-םויה'ו ,טיקת 'מע ג ךרכ םירוביד-יטוקילמ ,43 'מע םיגהנמה רפס (20
.60 'מע םש י"שת תויודעוותהב

,שטיראפמ ה"ר ח"הרהמ הלגנ פ"ע ןיינעה רואיב םג םשו .119 'מע א"שת תוחישה-רפסמ ,םש םיגהנמה רפס (21
.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כמ - הרעהבו

,ד"יס ח"לשת ינש חספל רוא ,רומא ק"שצומ תחישב הארו .נ"שו ,דצ 'יס 'רמועה תריפס - םידעומה ירעש' (22
ךרדב ללכ ןבומ הז ןיאש דע ,תגלפומ החמש ושיגרה ,ןורימב רמועב ג"לב ויהש םתואש ,אלפ רבד אבומ םירפסבש
זאש ינפמ ,םעטה ראבמו .(הרע 'מע םיגהנמה ימעט 'סב םג האר) תוטשפב םש םדאה שגרה אוה ךכ ךא ,עבטה
.לארשימ דחאו דחא לכבש וניבר השמ תגרד תמגודב ונייה ,". . אנרטקתא אריטק דחב" י"בשרב םייקתה

.טע 'מע א"יחו זמ 'מע ג"יח ק"גא (23


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il