- ה"ש - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה רייאב א"כ * יתוקוחב 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול הכלה ירוריב תובא יקרפ תודיסחה ינייעממ


ןאכ שקה םימדוק תונוילגלתוכלמ רבד


הזונגה "ןמה תנצנצ" תא תולגל


הוויצ ,דבלב רבדמה תפוקתב התיה לעופב ןמה תדיריש ףא
* "םכיתורודל תרמשמל ,רמועה אולמ" ונממ חינהל ה"בקה
,ןמז לכבו םוקמ לכב ,לארשימ דחאו דחא לכש ידכ ,תאז
םחל"ב וסנרפתהו הרותב וקסעש ,"ןמה ילכוא"כ גהנתהל לכוי
ינינע ללוכ ,םדאה יכרוצ לכ תא ללכ ןמה * "םימשה ןמ
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * גונעת


-הרותב שרופמ רופיס ונשי ,םירצמ תאיציל הנושארה הנשד רייא ב"כ תבשה םויל עגונב
:1"תבשה םכל ןתנ 'ה יכ ואר" - תבשה ןיינע תוללכ םע רשקב בתכבש

םתאצל ינשה שדוחל םוי רשע-השמחב 'וג לארשי ינב תדע לכ ואוביו םיליאמ ועסיו" 2ביתכ
ואיצוהש הררחה התלכ םויב ובש יפל ,וז הינח לש םויה שרפתנ" :י"שר שרפמו ,"םירצמ ץראמ
אתיאדכ ,היה תבשב 'א םויו ,רייאב רשע-השישב ןמ םהל דריו . . ןמל וכרצוהו םירצממ
.3"תבש תכסמב

ותואו ,ינשה שדוחל םוי רשע-השמחב 'וג לארשי ינב תדע לכ ואוביו םיליאמ ועסיו" :םשו
ומערתנש" ,"והוטקלת םימי תשש 5ביתכו ,'ה דובכ תא םתיארו רקובו 4ביתכד ,היה תבש םויה
ןכ לעו ,רחמל ןמ םהל דירוהל םחיטבהו ,'וגו השמ לע ונוליו 6ביתכדכ ,ןמה לע םויב וב
אל ,תבש ,ותדיריל תבשה םויבו והוטקלת םימי תשש רמאנש ,הליחת ןמ םהל דרי תבשב דחב
.7"וב היהי

דע ,רייאב ז"ט ןושאר םוימ ,עובשה ימי תשש לכ ןמה םהל דריש - השרפב רופיסה ךשמהו
ודיגיו הדעה יאישנ לכ ואוביו דחאל רמועה ינש הנשמ םחל טקל" זאש ,רייא א"כ ישישה םוי
.9"רחמ 'הל שדוק תבש ןותבש 'ה רביד רשא אוה םהל רמאיו" ,8"השמל

אל םויה 'הל םויה תבש יכ םויה והולכא השמ רמאיו" - רייאב ב"כ ,תבשה םוי אובבו
."תבשה םכל ןתנ 'ה יכ ואר" 11רמאנ הזל ךשמהבו ,10"הדשב והואצמת

הילע ,ןמה תדיריל הנושארה תבש - תבשב יללכ ןיינע אוה רייאב ב"כ תבשה םויש ,אצמנו
."תבשה םכל ןתנ 'ה יכ ואר" רמאנ

שדחמ "תויחל" ,ונייה ,11ןמזה םע "תויחל" םיכירצ - רייאב ב"כ תבשה םוי אובב ,ןכלו
.םירצממ םתאצל הנושארה הנשב רייאב ב"כ תבשה םוי לש וניינע ןכות םע

ואר") "תבש"ל עגונב קר אל יללכ ןיינע אוה ןמה תדיריל הנושארה תבשהש ,ףיסוהל שיו
םלשנ ובש ,"ןמ"ל עגונב יללכ ןיינע םג אלא ,(ןמה דרי אל ובש - "תבשה םכל ןתנ 'ה יכ
.ןמקלדכ ,ןמה תדיריד ןיינעה תוללכ

םיטרפ המכל עגונב ההימתו הלאש תררועתמ ,םיבותכה תוטשפב וז השרפ דומילבש - םידקהבו
:תאז ראבל בכעתמ וניא ,ארקמ לש וטושפ ראבל וניינעש ,י"שרו ,(ןמקלדכ)

ביבס לטה תבכש התיה רקובבו" ,ןמה תדירי תלחתה (א) :אוה ןמה תשרפב םיבותכה רדס
לארשי ינב ואריו ץראה לע רופככ קד ספסוחמ קד רבדמה ינפ לע הנהו לטה תבכש לעתו הנחמל
ןתנ רשא םחלה אוה םהילא השמ רמאיו ,אוה המ ועדי אל יכ ,אוה ןמ ויחא לא שיא ורמאיו
יהיו 'וג יששה םויב יהיו" ,תבשו ישש םויל עגונב תוערואמה יטרפ (ב) ,12"הלכאל םכל 'ה
ומש תא לארשי תיב וארקיו" (ג) ךכ רחאו ,13יעיבשה םויב םעה ותבשיו 'וג יעיבשה םויב
'ה הוויצ רשא רבדה הז השמ רמאיו" (ד) ,14"שבדב תיחיפצכ ומעטו ןבל דג ערזכ אוהו ןמ
יאיצוהב רבדמב םכתא יתלכאה רשא םחלה תא וארי ןעמל םכיתורודל תרמשמל ונממ רמועה אולמ
.15"םירצמ ץראמ םכתא

:ןיבהל ךירצו

ומעטו ותרוצ ,והארמ - ויטרפ לכו ,("ןמ ומש תא לארשי תיב וארקיו") "ןמ" םשה תאירק
דימו ףכית אוה ,הרואכל ,םיאתמה םמוקמ - ("שבדב תיחיפצכ ומעטו ןבל דג ערזכ אוהו")
רופיסה תוכירא ירחאל ולא םיטרפ ובתכנ עודמ ,ןכ םאו ,ןמה תדירי תודוא םירפסמשכ
תבשה םכל ןתנ 'ה יכ ואר" השמ םהל רמאש ירחאל קרש ונייה ,תבשה םויו ישישה םוי תודוא
ומש תא לארשי תיב וארקיו" יזא - (םויב וב והוטקיל אלש) "יעיבשה םויב םעה ותבשיו 'וג
!?"שבדב תיחיפצכ ומעטו ןבל דג ערזכ אוהו ןמ

:15י"שר שוריפכ ,"'וג םכיתורודל תרמשמל ונממ רמועה אולמ"ד יוויצל עגונב הז ךרד-לעו
םתא ןיא המל םחיכומ והימרי היהשכ ,והימרי ימיב - םכיתורודל ,הזינגל - תרמשמל"
םהל איצוה ,סנרפתנ ןכיהמ ,הרותב קוסענו ונתכאלמ חיננ םירמוא םהו ,הרותב םיקסוע
,םכיתובא וסנרפתנ הזב ,ואר אלא רמאנ אל ועמש ,16'ה רבד ואר םתא םהל רמא .ןמה תנצנצ
בתכנש" ןוויכמ) ובתוכל םיאתמ הז ןיינע םגש - "ויאריל ןוזמ ןיכהל ול שי ןיחולש הברה
תלחתהב דימו ףכית (17"דעומ להוא הנבנש דע הז ארקמ רמאנ אל"ש ףא ,"ןמה תשרפב ןאכ
!?"יעיבשה םויב םעה ותבשיו"ש ירחאל אלו ,ןמה תדירי

ירחאל דימו ףכית םנמא היה "ןמ ומש תא לארשי תיב וארקיו"ש ץרתל רשפא היה ,הרואכל
םויו ישיש םוי תודוא תוערואמה יטרפ רופיסב קיספה בותכהש ,אלא ,דחא םויב ןמה תדירי
.'א םויב ןמה תדירי תלחתהל ךשמהב ,ןושארה ןיינעל רזוח ךכ רחאו ,תבשה

דוסי לע ,ומצעמ תאז ןיבי ארקמל 'ה ןבהש ךמוסש ינפמ - תאז שרפל ךירצ אל י"שרו
,'םתובא תיב ישאר הלא'ב ןיינעה קיספה ןרהאו השמ ריכזהש ךותמ" :18אראו תשרפב ושוריפ
ידכ ןיינעה קיספהש ךותמ" ,ךכ רחאו ,"וסחייתנ ימבו ןרהאו השמ ודלונ ךאיה ונדמלל
."תונושארה לע רוזחנ רמואה םדאכ . . וב ליחתהל ידכ וילע ןיינעה רזח ,םסחייל

תודוא רופיסה עצמאב קיספהל חרכה לכ ןיא ירהש - ןכ שרפל לודג קחוד ,הז ןודנב ,םנמא
ךכ רחאו ,תבשה םויו ישישה םויד תוערואמה יטרפ תודוא ךישמהלו ,'א םויב ןמה תדירי
ןיא ,אראו תשרפב ןכ-ןיאש-המ) תוערואמה רדסכ בותכל אלש הביס לכ ןיאו ,'א םויל רוזחל
,עצמאב קיספהל חרכהב ,אלימבו ,'וכ יוויצה יטרפ תרימא ירחאל םסוחי תא בותכל םוקמ
.(טושפכ ,ןושארה ןיינעל ךכ רחא רוזחלו

התיה "ןמ" םשה תאירקש ,ונייה ,תוערואמה רדס לע בתכנ הז קוספש ,רבתסמ ,ןכש ןוויכמו
.יעב אמעטו ,"יעיבשה םויב םעה ותבשיו"ש ירחאל

ןיינעה תוללכ םלשנ תבשה םויבש (ב"ס) ליעל רומאה יפ-לע - הזב רואיבה רמול שיו
:ןמה תדיריד

,'וכ ךשמהה היהי ןפוא הזיאבו דציכ ועדי אל ןיידע - 'א םויב ןמה תדירי הליחתה רשאכ
וטקל" ובש ישישה םויו ,"תלוגלוגל רמוע" וטקיל םהבש םימי השימח ,םלש עובש רבעש דע
ישישה םויב דריש "הנשמ םחל"המ ולכא אלא ,טוקלל ואצי אל ובש תבשה םויל דע ,"הנשמ םחל
.'וכ ןמה תדיריד רדסה תוללכ עבקנו ררבתנ יזא -

תרמשמל"ד יוויצל עגונב ןהו ,םשה תאירקל עגונב ןה - ליעלד תולאשה תוצרותמ הז יפ-לעו
:"םכיתורודל

אל יכ (19אוה ןוזמ תנכה) אוה ןמ ויחא לא שיא ורמאיו" - ןמה תדיריל ןושארה םויב
וררבתי ןמזה ךשמב ילוא ,םיאבה םימיל וניתמה ,ןכלו ,(19ומשב והוארקיש) "אוה המ ועדי
רבדה יטרפ לכ וררבתנ זאש ,ןמה תדיריל םלש עובש רבעש ירחאל ,םנמא .'וכ םיפסונ םיטרפ
םהל היה אל רבכש ןוויכמ ,"ןמ ומש תא לארשי תיב וארקיו" יזא - 'וכ רדוסמו עובק ןפואב
.דוע ןיתמהל המ לע

תיחיפצכ ומעטו ןבל דג ערזכ אוהו" - ומעטו ותרוצ ,והארמ - ויטרפ לכ תא בותכה ףיסומו
.םירבדה יטרפ לכ תא קוידב רבכ םיעדוי וישכעש ןוויכמ ,"שבדב

תרמשמל ונממ רמועה אולמ 'ה הוויצ רשא רבדה הז השמ רמאיו" יוויצל עגונב הז ךרד-לעו
- "םירצמ ץראמ םכתא יאיצוהב רבדמב םכתא יתלכאה רשא םחלה תא וארי ןעמל םכיתורודל
ןוויכמ ,"יעיבשה םויב םעה ותבשיו"ש ירחאל ,ןיינעה םויסב ןמה תשרפב בתכנ הז יוויצש
יפכ) ןמה תדירי קספיתש ירחאל ,םיאבה תורודל עגונה] "םכיתורודל תרמשמל"ד ןיינעב םגש
הצק לא םאוב דע . . הנש םיעברא ןמה תא ולכא לארשי ינבו" 20הז ירחאלש קוספב ךישממש
הזב"ש וארי זא םגש ,(םיעבראה תנש ףוסל הרואכל ךייש הז ןיינעש יפ-לע-ףא - "ןענכ ץרא
,[הרותב וקסעי ,ןכלו ,"ויאריל ןוזמ ןיכהל םוקמל ול שי ןיחולש הברה ,םכיתובא וסנרפתנ
.תבשה םויב - ןיינעה תומילשו רמגל דע ,"ןמה תשרפ"ד םירבדה יטרפ לכ תעידיב ךרוצ שי

,רשא ,"תבש"ל "ןמ" ןיבש תוכיישהו רשקה 21תודיסח ישורדב ראובמה יפ-לע - רתוי קתמויו
ותכשמהל עגונב לבא ,הטמל ןמה תדיריל עגונב קר הז ירה ,ןמה דרי אל תבשבש תויה םע
הזבש ,22תבשה םויב - איה לוחה ימי תשש לכ לע ןמה תכשמה רקיע :הברדא ירה - הלעמלמ
תדיריד (ןיינעה רקיע - הברדאו) ןיינעה תוללכמ קלח אוה תבשה םויש רתוי דוע שגדומ
.ןמה

תדיריד ןיינעה תוללכ םלשנ ,רייאב ב"כב ,ןמה תדיריל הנושארה תבשבש רומאה יפ-לע
,ןמה תדיריד ןיינעה תוללכ םע "תויחל" שי ,רייאב ב"כב התועיבקש ,וז תבשב ירה - ןמה
.לעופב הדובעל עגונב הארוה הז ןיינעמ דומלל ,רקיעהו

:ןיינעה רואיבו

םירבדה ןהו ,םדאה לש ומויקל םיחרכומה םירבדה ןה ,םדאה יכרוצ לכ תא ללוכ - "ןמ"
.גונעת םשל אלא םניאש

'ה ןתנ רשא םחלה אוה" - 23"דעסי שונא בבל םחל" - םדאה לש ומויקל םיחרכומה םירבד
;24"םימשה ןמ םחל" ,"הלכאל םכל

אוה שבד ירהו ,25"שבדב ותוא ןינגטמש קצב" ,"שבדב תיחיפצכ ומעטו" - גונעת לש םירבדו
.גונעת לש ןיינע

המכ וב ןיאצומ ותוא ןילכוא לארשיש ןמז לכ" ,26"'וכ ומעט היה הנתשמ" ,הזל ףסונו
.29"ןמב םימעוט םלועה ינדעמ לכ" ,28"הצור היהש המ לכ םעוט לארשימ דחא לכ" ,27"םימעט

לארשיל םהל ודרי" - היתשו הליכאל םיכייש םניאש גונעת יניינע םג ללוכש אלא ,דוע אלו
.27"ןמה םע תוילגרמו תובוט םינבא

לכב לארשי לכל הלעמלמ העפשהה תדיריו תכשמה לע הרומ "ןמ"ה תדיריד ןיינעהש ,אצמנו
.'וכ גונעתו הבחרה לש ןפואב - אפוג הזבו ,םהל ךרטצמה

,"תבשונ ץרא לא םאוב דע הנש םיעברא" ,לבגומ ןמז ךשמל םנמא התיה לעופב ןמה תדירי
םחלה תא וארי ןעמל םכיתורודל תרמשמל ונממ רמועה אולמ" ה"בקה הוויצ ,הז םע דחיב ,לבא
לכ ףוס דע לארשי לכל תורוהל ,"םירצמ ץראמ םכתא יאיצוהב רבדמב םכתא יתלכאה רשא
תודוא בושחל ילבמ הרותב היהי םקסיע לכש בצמו דמעמל אובל םתלוכיבו םחוכבש ,תורודה
,יחיוור ינוזמו ייח ,ינב ,םהל ךרטצמה לכ םהל ןתונו ,םתסנרפל ה"בקה גאוד ,זאו ,הסנרפ
.גונעתו הבחרה לש ןפואב ,יחיוור םלוכבו

ןמז ףוסב ,הז ונרודל דע ,ןמה תדירי זאמ םינש יוביר ורבע רבכש יפ-לע-ףא :רמולכ
לכש ידכ ,תורודה לכ ףוס דע ,"םכיתורודל תרמשמל"ד ןפואב רבדה ראשנ ,םוקמ-לכמ - תולגה
הרותב וקסעש ,"ןמה ילכוא"כ גהנתהל לכוי ,ןמז לכבו םוקמ לכב ,לארשימ דחאו דחא
."םימשה ןמ םחל" םהל ןתנ ה"בקהש הז ידי-לע וסנרפתנו

ןמ םחל" ותויה םעש ,"ןמ"ה תמגודב - שממ הטושפכ תוימשגב הסנרפל איה הנווכהש ,טושפו
ךרבל שיש ,וטושפכ לכאמ ,שממ ימשג ןוזמ תויהל ימשגה הזה םלועב הטמל ךשמנ ירה ,"םימשה
- וירחאל ןכו ,"םימשה ןמ םחל איצומה" "ןמ"ה לע םיכרבמ ויהש 30םירפסב אתיאדכ - וינפל
ןוזמ תויהל ,31"ןמ םהל דריש העשב ןזה תכרב םהל ןקית השמ" ,הרותה ןמ איהש ןוזמה תכרב
.32("'וג תכרבו תעבשו תלכאו") העיבש רועיש וב שיש ,ימשג

טרפבו) ןוזמה תכרב ךרבמו ,"ץראה ןמ םחל" ,וטושפכ םחל לכוא ידוהי רשאכש ,ךכ ידכ דעו
תכרב" ךרבל םידקמ - (33ןוזמה תכרב הילע םיכרבמש הדועס לוכאל םיבייחש ,תבשה םויב
,ץראל וסנכנש תעב עשוהי ןקיתש ,"ץראה תכרב" ינפל ,"ןמ"ה תדירי לע השמ ןקיתש ,"ןזה
.34"ץראה ןמ םחל" - וטושפכ ימשג ןוזמ םע "ןמ"ד רשקה רתוי דוע שגדומ הז ןיינעב ,רשא

םטושפכ םיימשג םיניינע םה םגש - ("ןמ"ב םילולכה) םדאה יכרוצ ראשל עגונב הז ךרד לעו
.שממ

- אפוג הזבו ,ול ךרטצמה לכל לארשימ דחאו דחא לכל ה"בקה גאוד ולא םיניינע לכב ,הנה
וניתובא וסנרפתנש םשכ ,ודצמ העיגיו אחריט לכ אלל - תאזו ,גונעתו הבחרה לש ןפואב
."ויאריל ןוזמ ןיכהל םוקמל ול שי ןיחולש הברה" ,ןכש ,םירצממ םתאצב

םכתא יתלכאה רשא םחלה תא וארי ןעמל" - הייאר לש ןפואב אוה אפוג הז ןיינע ,הנהו
רמואו ועבצאב הארמ) הזב ,ואר אלא רמאנ אל ועמש" ,"'ה רבד ואר" והימרי ירבדכו ,"'וג
.אקווד הייאר לש ןפואב - "םכיתובא וסנרפתנ (הז

:םיניינעה רואיב

,םא יכ ,התע אצמנ וניא ומצע רבדהש ,ונייה ,תורודל םתוא רוכזל םיכירצש םיניינע םנשי
התע ףוס םיד תואיצמהש ,35ףוס םי תעירק תריכז :אמגודלו .דבלב רבעה ןורכז לש ןפואב
תאיצי תעבש ,רבעה ןורכז אלא וניא התע ונשיש המ לכו ,"םימה ועקביו"ד ןפואב הניא
.םימה ועקבנ םירצמ

יכ ,דבלב ןורכיז לש ןפואב וניא - "ןמב" רמאנש "םכיתורודל תרמשמל"ד ןיינעה ,םנמא
תנצנצ" ,ימשגה הזה םלועב תימשג תואיצמ ,התע םג לעופב תמייק אפוג "ןמ"ה תואיצמש ,םא
וסנרפתנ הזב ואר" םהל ורמאו ,לארשיל הוארהו הואיצוה ,והימרי לש ונמזב ,רשא ,"ןמה
!"םכיתובא

"ןמה תנצנצ ומע הזנגנ"ש ,(ןושאר תיב ןמז ףוסב) ןוראה זנגנש ירחאל םגש אלא ,דוע אלו
יפ-לע-ףא ,ימשגה הזה םלועב "ןמה תנצנצ"ד תואיצמה תמייקש םינימאמו םיעדוי ירה - 36
.'וכ הזנגנש ןוויכמ ,התוארל םילוכי ונא ןיאש

הז ללגבש - ("םכיתורודל תרמשמל" ראשית "ןמה תנצנצ"ש) רבדה חרכומו בושח ךכ לכו
ךכ רחאו ,דחא םוי ךשמב םייקתמש ןמה עבט ,ןכש ,הז "ןמ רמועה אלמ"ד יקולאה עבטה הנתשנ
"תנצנצ"בש "ןמ רמועה אלמ" ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,37'וכ קיזמה רבדל השענש דע ,'וכ לקלקתמ
!"ןמ"ה עבט ךפיה - "םכיתורודל תרמשמל" ראשנ

,"םכיתורודל תרמשמל" ימשגה הזה-םלועב "ןמה תנצנצ" לש המויק םצעש ,ףיסוהל שיו
הגהנהה תויהל לכות תורודה לכבש) שממ לעופב ןיינעה תלועפו תכשמהב תעייסמו הפיסומ
איבנה הווטצנש תואובנ המכב וניצמש 38ן"רה תושרדב ראובמה ךרד-לע - ("ןמה ילכוא"כ
.שממ לעופב האובנה לש המויק תא חיטבהל ידכ ,תימשג הלועפ םע האובנה תא רשקל

לארשימ תויהל הצור" :39ם"במרה ןיד-קספכ - אוה ידוהי לכ לש יתימאה ונוצר ,הנהו
ןוצרל םאתהב אוה ידוהי לש יתימאה ונוצר ,רמולכ ,"'וכ תווצמה לכ תושעל אוה הצורו
.ה"בקה

ןהילע 40טרחתמ"ש םירבדהמ אוה "תולג"ה ירהש ,הלואגה ןיינעב ה"בקה לש ונוצרש ןוויכמו
תא הלגיהש באל ול המ" תרמואו הזירכמ לוק-תבש ,ךכ ידכ דעו ,"םארבש (41םוי לכב) ה"בקה
.הלואגה ןיינע - אוה לארשימ דחאו דחא לכד יתימאה ונוצר םגש ,ןבומ - 42"'וכ וינב

ה"בקה ירה ,הוואתמ ושפנש המ רמול ובלב בשוח אלא ויפב רמוא היה אל םא ףא" ,ןכלו
,ונקדצ חישמ ידי-לע ,שממ לעופב המילשהו תיתימאה הלואגה תא איבהל - "'וכ ונוצר השוע
.43"ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג" - וניבר השמד "ןמה תנצנצ" הלגתתו רוזחת זאש

,תוריהמ לש ןפואב העפשההו הכשמהה תדירי תא םילעופש דבלב וז אלש ליעל ראבתנש םשכו
,העפשההו הכשמהה תדירי תא ררועל ךרוצ ןיאש ,הזמ הריתי אלא ,"ורבד ץורי הרהמ דע"
- שממ לעופב רבדה הלגתמ זאו ,ךכב תוצרל ,םא יכ ,הטמל רבדה עפשנו ךשמנ רבכש ןוויכמ
,'וכ ןיינעה תא לועפל ידכ הבר העיגיו הדובעב ךרוצ ןיאש ,הלואגה ןיינעל עגונב ןכ ומכ
ידגב לש םירותפכה תא חצחצל" - 44ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תארוהו םגתפכ - םא יכ
תויממוק ונכילויו ונלאגיו אובי ,ונקדצ חישמ ינפ לבקל דימ םיכלוה ,זאו ,"דרשה
ןדיד אלגעב ,ונימיב הרהמב ,"תויממוק םכתא ךלואו" :45ונתשרפד בותכה ןושלבו ,ונצראל
.שממ
,ו"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ו"משת'ה רייאב ב"כ ,יתוקוחב תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
.(הגומ יתלב - 380-370 'מע ,'ג ךרכ
.טכ,זט חלשב (1

.א ,םש (2

.ב,זפ תבש (3

.ז ,םש (4

.וכ ,םש (5

.ב ,םש (6

.םש תבש י"שרפ (7

.בכ ,םש (8

.גכ ,םש (9

.הכ ,םש (10

.ךליאו 29 'מע ב"שת ש"הס .ןוושחרמב 'ב - םוי-םויה האר (11

.וט-גי ,םש (12

.ל-בכ ,םש (13

.אל ,םש (14

.בל ,םש (15

.אל,ב הימרי (16

.גל ,םש חלשב י"שרפ (17

.ל-גי,ו (18

.וט,םש חלשב י"שרפ (19

.הל ,םש (20

.נ"שו .173 'מע ז"טח ש"וקל הארו .ג,הס חלשב א"ות (21

.7 'עה םש ש"וקל הארו .א,חפ .ב,גס ב"חז (22

.וט,דק םיליהת (23

.ד ,םש חלשב (24

.אל ,םש י"שרפ (25

.ח,אי ךתולעהב י"שרפ (26

.א"עס ,הע אמוי (27

.ג ,ה"כפ ר"ומש (28

.ד ,ז"פ ר"בדמב (29

.נ"שו .29 'עה םש ש"וקל האר (30

.ג"ס ז"פקס ןוזמה תכרב 'לה ח"וא ז"הדא ע"וש .ב,חמ תוכרב (31

.תוכרב 'לה שיר ם"במר הארו .י,ח בקע (32

.ה"ס ד"ערס תבש 'לה ח"וא ז"הדא ע"וש (33

.ךליאו 178 'ע םש ש"וקל םג האר (34

.ב"יס וס ןמיס ש"ק 'לה ח"וא ז"הדא ע"וש (35

.ד"פר ח"בהיב 'לה ם"במר .ב,בנ אמוי (36

.כ ,םש חלשב (37

.דועו .ו,בי ךל-ךל ן"במר הארו .ב שורד (38

.ב"פס ןישוריג 'לה (39

.ב,בנ הכוס (40

.םש הכוס ס"קד (41

.א"עס ,ג תוכרב (42

.נ"שו .ךליאו 8 'ע א"יח ש"וקל הארו .א,גנר א"חז .ד ,ב"פ ר"ומש האר (43

.(95 'ע (א"משת ח"פכ) ש"ת-פ"רת צ"יירהומ ר"ומדא שדוק תוחיש) ט"פרת ת"חמש תחיש האר (44

.גי,וכ (45


,הברדא ,הלעמלמ הכשמהל עגונב לבא ,תבשב ןמ דרי אל לעופב םנמא
תבשה םויב איה לוחה ימי תשש לכ לע ןמה תכשמה רקיע

,ןוזמה-תכרב ךרבמו "ץראה ןמ םחל" ,וטושפכ םחל לכוא ידוהי רשאכ
ינפל ,"ןמ"ה תדירי לע השמ ןקיתש ,"ןזה תכרב" ךרבל אוה םידקמ
"ץראה תכרב"

,הוואתמ ושפנש המ רמול ובלב בשוח אלא ויפב רמוא היה אל םא ףא"
המילשהו תיתימאה הלואגה תא איבהל - "'וכ ונוצר השוע ה"בקה ירה
שממ לעופב

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


תויטרפ תולואג הברה לש ןפוריצ
תיללכה הלואגל איבי


?"תיטרפ הלואג" םילעופ ךיא

יהוזש אלא ,הלואג לש ןיינע ונשי ןכל םדוקמ םגש - "המלשהו תיתימאה הלואג" םירמוא
דעו ,ותדובע דבוע םהבש םיניינעל עגונב ,הז יטרפ םדאל עגונב - [...] "אתרופ הלואג"
היהת םלצא םגש ,ושעי ןכו וארי ונממש - וביבסמ םיאצמנש ולא לצא הלואג לש ןיינע לעופש
.תיטרפ הלואג

ןיכלוה"ש הכלהו ןיד-קספ ונשיש ןוויכמ ירה - תויטרפ תולואג המכו המכ תופרטצמ רשאכו
.לארשי ללכד תיללכה הלואגה תא םילעופ הז ידי-לעש ןבומ ,"בורה רחא

רידחהל התדוקנו הנכותש ,תודהיו הרות יניינעב ידוהי לש הלועפו הלועפ לכ [...]
תיתימאה הלואגה זוריזו תשחהל רתויב הבושחו תעגונ - "םלוע לש ופולא" תא ךישמהלו
ירבדל םדאה התפתי לא ,ןכלו ."הלואג"ל "הלוג" םיכפהמ הז ידי-לעש ןוויכמ ,המילשהו
ידוהי לש ותלועפל (תערכמ אל - יאדוובו) תדחוימ תובישח ןיאש "ליסכו ןקז ךלמ" ,"רצי"ה
.דחא

תיקולא שפנ ,תושפנ יתש שי ידוהי לכלש ןקזה ר"ומדא ראבמ אינתה רפס תלחתהב [...]
ךשמהבו ,('וג םדאה בל רצי :בותכה ןושלכ) בוטה ךפה אוהש רציו בוט-רצי ,תימהבה שפנו
םק הזשכו לפונ הז םק הזשכ" ,"ץמאי םואלמ םואלו" ביתכ ולא תושפנ יתש לעש - םירבדה
ל"זח ןושלבו ,"וירביא לכו ףוגה לע וז םע וז תומחלנ" ולא תושפנ יתשש ,רמולכ ,"'וכ
ןיינע לכ הזו ,ערה-רציו בוט-רצי - "ןטפוש הזו הז םינוניב" :(תוכרב תכסמ םויסב)
תא הבהאל ךפהתי ומצעב ערה-רציהש דע ,ערה -רציה תא חצניו רבגתי בוט-רציהש - הדובעה
ארחא-ארטס איפכאל ילאמשה ללחל םג טשפתתש דע ,שודגו אלמ ,הבהא ףוצר וכות היהיש" ,'ה
."ךירצי ינשב - ךבבל לכב ,בותכש ומכ ,'ה הבהאל הזה-םלוע יגונעתמ הכפוהלו התונשל . .

תבוטל" - הפילקהמש תימהבה-שפנו ערה-רציה תאירבב הנוילעה הנווכה תוללכ יהוזו [...]
,אכפהתא לש ןפואב הז ירחאלו איפכתא לש ןפואב הליחת ,"הנחצניו הילע רבגתיש ,םדאה
לש לובלב אלו ,לבלבמה רבד ונשיש תורמל רשא - "ךלמה ןב" לש ותלעמ תילגתמ הז ידי-לעש
וז אל ,ןכ-יפ-לע-ףא ,'וכ תוילכש תונעטב אבה "רצי"ה תמגודב ,קזח לובלב אלא ,ךכב המ
םילובלבמ ללכו ללכ לעפתהל ילבמ ה"בקה לש ונוצר םויקב ותדובעו וישעמב ךישממש דבלב
לבלבמה רבדה וליפאש תאז דוע אלא ,(דבלב םשור הזיא וא תושילח לש ןפואב אל וליפא) ולא
.ובש תימינפה הנווכה תא הלגמש הז ידי-לע ,בוטל וכפהמ - ומצע

םדאהש ידכ אלא הניא םתאירב תנווכש - םלועבש םייוצר יתלבה םירבדל עגונב ןכ ומכו
."םלוע לש ופולא" ,ף"לאה תא םהב ךישמהל - רומאה ןונגסבו ,השודקל םכפהי

יניינע לכש - איה םדאה שפנב הדובעב תיטרפה הלואגה ןיינע תתימאש ןבומ הז יפ-לע
םישענו םיכפהנ ,(ערה-רציהמ לחה) השודקו בוטל דוגינב הליחתב ויהש םיניינעה םג ,םדאה
ןיאש בצמ השענש דעו ,ולא םיניינעבש תימינפה הנווכה תא םילגמש הז ידי-לע ,השודקו בוט
.השודקל ךפהנ דגנכש דצה םגש ןוויכמ ,המחלמ לש ןיינעב ךרוצ לכ
יתלב - 845-841 'מע ,ב ךרכ ה"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ה"משת ולסכב ט"י תודעוותהמ)
(הגומ

רקיעה אוה השעמה


"םילודג םיניינע" שפחל ךרוצ ןיא
אקווד


ידוהי ךוניח ולבקי םידליש גואדל שי

םהו ,"לודג שער" םביבס תושעל ןתינש ,םילודג םיניינע אקווד םישפחמש ולאכ םישנא םנשי
,"םרדסכ םידימת" אב הנושארו שארבש ,אופא תעדל םהילע .'וכו רתויב לודג שודיח תניחבב
."םתכלהכ םיפסומו" אב ךכ-רחא קרו

תורשע המכמ רתוי הברה) םידוהי םידלי יפלא תורשע םנשי [...] תעדל שי הנושארו שארב
,ךכ-רחא !ף"לא תרוצ םיעדוי םניאו ,ןלציל-אנמחר ללכ ידוהי ךוניח םילבקמ םניאש (םיפלא
ןאכ ןיאו ,תודהיד ת"יב -ף"לאה ,םיקרפ ישארב קר תודהי םידמולש םידלי יפלא תורשע םנשי
...ליהבמה רבדב ךיראהל םוקמה

,ךכב חילצמש דימ הארי זאו ,ןיינעל רסמתהל ליחתיש ימ קר רסח :ףסכ רסחש רמול ךייש אל
וילא ףרציש וא ,(םיפסכה סייגמ) "ןולובז"ה ןהו "רכשי"ה ןה היהי ומצע אוהש וא - זאו
וחמשי דחי םהינשש ,"ךילהואב רכשיו ךתאצב ןולובז חמש" היהיו "ןולובז" רותב והשימ דוע
.םלמעב בוט ירפ םתוארב
(הגומ יתלב - 729 'מע ב ךרכ ו"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ו"משת םירופ)


"רשי שאר"ב דומילל םידימלתה ליגרהל

ודמליש ולאכ םידמלמ רוחבל שיש - םידמלמ רוחבל םיכירצש ולאל רקיעבו ,םידמלמל הארוהה
- אטישפו .םירבד לש םטושפ םידימלתה םע דומלל שי שארל לכל ."הרצק ךרדו הרורב ןושלב"
עוקבל=) "ראה א טלאפש"ד ןפואב אירטו-אלקשו םילופלפ יובירב םידימלתה תא ליגרהל אלש
ךפיה ,הזב אצויכו (ריקל ריק רבחל=) "טנאוו א טימ טנאוו א ןדניב ןמאזוצ" וא (הרעש
.םירבד לש םטושפ

לכ ראבלו ם"במרה ירבדב לפלפל התיה וכרדש לודג "הבישי שאר" תודוא םירפסמ ויה "רדח"ב
[...] הלעמ לש ןיד -תיבל עיגה רשאכו ..."םירה רקוע" לש ןפואב ,םינפוא המכו המכב רבד
ומצע ם"במרה תא וארקיש ,בישה ,םינוכנ םה ךלש םישוריפהש עדוי התא ןינמ :ותוא ולאש
...!ותוא ולאשיו

רשאכ .ם"במרה תא אורקל וחלש ןכלו ,וב בשחתהל םיכירצ ויה - הרותב לודג היהש ןוויכמ
המכב וירואיבו וישודיח תא וינפב הצרהו ל"נה הבישיה שאר וילא הנפ - ם"במרה עיגה
!תוטשפב... התייה ותנווכש ם"ברמה בישה הז לעו .וירבד תנבהב םיבר ושקתנ םהבש תומוקמ
-עמשמ-אק יאמ ,ןכ-םא - תוטשפב איה ךתנווכ םא :ם"במרל רמאו ל"נה הבישיה שאר הנענ
...!?ןל

!"רשי שאר" םהל היהיש לדתשהל םיכירצ שארל לכל הנה - םידימלתה םע םידמול רשאכ
(הגומ יתלב - 1872 'מע ג ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,מ"דשת אשנ תשרפ תבש)


תסנכה-תיבל תועובשה גחב לארשי ידלי תא איבהל

-ינטקו םינטקה םג ,לארשי ידלי לכ תא איבהל תולדתשהה רבד-לע םוקמו םוקמ לכב ררועל
,תורבדה תרשע תאירק תעב (תוחפה לכל) תסנכה-תיבב םיחכונ ויהיש [...] רתויב םינטק
."ונלש םיברע ויהי ונינב"ש הז ידי-לע ,שדחמ הרותה תלבקו הרות-ןתמ
(הגומ יתלב - 436 'מע ג ךרכ ו"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ו"משת רבדמב תשרפ תבש)

יבר יצוצינ


םתדובעב םיחולש


חילשה * ץוחבמ תיבה חתפ לע "ריאהל תורנ"ה תא ביצה יברה
דבוע אוה דציכ ותגהנהמ דומללו אישנה לע טיבהל ךירצ
תורמ תלבק * םלועבש רבד םושמ לעפתמ וניאו שפנ-תוריסמב
תוריכזמה * חילשה תחלצהל יחרכה יאנת איה וילע םינוממה
אוצמל ד"בח-תדוגא-יריעצל הנופש ח"וגא תלהנהל הנופ
ודוהל חילש הרובעב


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

אישנ ר"ומדא ק"כ רמא (121 'מע ג"כשת שדוק-תוחיש) ג"כשת ץקמ תשרפ תבש תודעוותהב
:(תוחילשהו םיחולשה תדובעל רשקב) ונרוד

תורנ"ה תא ךא ,תיבב ר"ומדא ח"ומ ק"כ קילדה תוימשגב הכונחה תורנ תא
לע םביצהו יברה לטנ - ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ - ויבא דימעהש "ריאהל
הלעמלש ןיינע אופא והז .ץוחה םע תיבה תא רבחמה םוקמ ,ץוחבמ תיבה חתפ
'ב דחאל ידכש עודיכו) ץוח םע תיב רבחל ותלוכיב ןכלש ,תולשלתשה רדסמ
.(לובג-ילבה חוכב ךרוצ שי םיניינע

אוה ץוחבמ תיבה חתפ לע םתדמעהש םירובסה ולא ומכ ונניא הז ןיינע
- התע דע ויהש תולעמהו םיניינעה לכ ,הברדא אלא םולשו-סח אתועירגל
,רומאכו) ץוחה תא םג ריאהל - הלעמ תפסות הפסותינש אלא ,וישכע םג םימייק
.(ץוחו תיב דחאל אקווד וחוכבש לובג-ילבה חוכ דצמ עבונ הזל חוכה

תויהל םיצור םה - הז ןיינעב םמע םיעגייתמש ימ שיו ,םיתייצמש ימ שי
...תילטב םמצע תא תוסכל ומצע תיבב םשו ,המינפ םתיבב םירוגס

היהנ ('וכו ןידה תדימ) "םיקולא" םגש ,ןיווערד-אווער לש ןמז אוה התע
-אווער לש ןפואב "םייחל" אנ-ורמאי .רבדל אופא רתומ ."ךדסח בורב"
לש ןפואב היהיש ,הכשמה ןושלמ "הכרבל"ה תא איבי "םייחל"הו ,ןיווערד
.המה 'יוה ךרב ערז יכ םוריכי םהיאור לכש "'וגו ךב וכרבנו"

םכיטבש םכישאר

ךרכ ,ה"לשת שדוק-תוחיש - ה"לשת זומתב ב"י - קלב-תקוח תשרפ תבש תחיש) תפסונ תונמדזהב
:וישנא תועצמאב צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש הרותה תצברה תדובעל יברה סחייתה (244 'מע ,ב

תא תושעל ךירצ ומצע אוהש שוריפה ןיא ,םייוסמ םוחתב לעופ לארשיב אישנשכ
ליטמ אוה ,םירחא לע ליטהל רשפאש המ אלא .ו"ית דעו ף"לאמ הדובעה לכ
םכישאר" ,'וכ םישאר הנימ ונבר השמש וניצמדכ ,םישארל םתוא הנממו םהילע
םשש םינוש תומוקמל םתוא חלושו ,םישאר הנממ ונבר השמ ,רמולכ - "םכיטבש
,אוה "שאר"ה לש וניינע .םיניינעה לכ תא םש וגיהניו ,םכישאר ויהי םה
םאו ,גוהנל ךירצ אוה ךיא - לאמש לעו ןימי לע - רבד לכ לע לאוש אל אוהש
וילעו "שאר" לש תוירחא תלטומ וילע אלא ,ןושיל ךלוה אוה יזא ול םינוע אל
.דחא ףא לואשל אלו ,ותלוכיבש המ לכ עצבלו לועפל לדתשהל

ךיאו ,יבצמו ידמעמ תא עדוי ינא ירה :ומצע תא לואשל חילשה אופא לוכי
ימ ,'וכו הפיה יקלח לע ינדימעהו ינחקל אישנהש ינפל הארנ יתייה ימצע ינא
!?ךכ לכ הדבכ תוירחא ילע תלטומ היהתש םואתפ המו ,ינא המו ינא

הז ,'וכ ינולפ םוקמב "שאר"ל ךונימו ךוחקלש עגרהמ :ול רמאיי ךכ לע
.'וכו רבעב ךבצמ יבגל תונובשח ךורעל ךל לאו ךדיקפת

שפנ-תוריסמב דבוע אוה דציכ ותגהנהמ דומללו אישנה לע טיבהל ךירצ 'שאר'ה
באושו ךיצע בטוח' ,םיעפשומה תא םגש דע ...םלועבש רבד םושמ לעפתמ וניאו
.'וכ םישארל ךופהי אוה ,'ךימימ

דחא םוי וליפא ריסחהל אל

לש ותושר תא םיחולשה דחא שקיב (203 'מע 900 ןויליג 'ד"בח רפכ') א"לשת ןוויס שדוחב
- דחא םוי קר םש ריסחמ התא םא םג" :בישה יברה .תועובשה-גחל ויתומא 'דב ראשיהל יברה
.ותליהקל תועובשה-גחל בושי חילשהש ונוצר תא עיבה ךכב ."ןורסיח הז םג

ינא ,םהל 'רכומ' ינאש 'הרוחס'ה לכ תאש ילש םיתב-ילעבל יתרבסה םעפ" :יברל רמא חילשה
המ יל היהי אל ,השדח 'הרוחס' תונקל ןמזל ןמזמ אובא אל םאו ,יברה רצחב ,הפ 'הנוק'
."םהל 'רוכמל'

."גחל ןאכ ראשיהל לכות ,ךכ םא" :רמאו בחר ךויח ךייח יברה

הכרבל 'ילכ'ה ,םולש

תא ארקש רחאל .םיישיא םיניינעב ,םיחולשה דחא לש קתפ יברל םיריכזמה דחא רסמ םעפ
הנוממה] ברה םע רדתסמ בתוכה היה םא :(ןושלה אלו - ןכותה) ריכזמל יברה רמא ,קתפה
.בתוכ אוה םהילעש תויעבה ונממ םיכסחנ ויה ,ומוקמב [ישארה חילשה ?וילע

?םירבדה תא ול רוסמא םאה :לאש ריכזמה

.רוזעי אל םעפה ףאו ,רזע אלו הז רבד לע םימעפ המכ ול יתבתכ רבכ :יברה

:שממ ןיינע ותואבו

יברה בישה ,ויתולועפ תחלצהב תיתועמשמ הדירי לעו םיישק לע יברל בתכש םיחולשה דחאל
:ומוקמבש ישארה חילשה םע הרושכ גהנ אל הארנה יפכ יכ (ז"לשת ןוושחרמ)

'יש . . ברה עגונב ותגהנה - חטב

אל ךרבחל ינס ךלעד המ יוויצהכ אלש םג אלימבו) ,ללכ הנתוהש יפכ אלש
.[ןיבהל לקו=] ל"קו .'וכ דגנכ הדמ - הזמ בבוסמהו דבעת

ושעי ןכו וארי םהמ

ברל (100 'מע ל"ז לדנימ נ"רה ריכזמל 'רוא יצוצינ' האר) יברה בתכ ח"לשת זומתב 'זב
ר"הומ ("'וכו םילעפ בר רוביצ יכרצב קסוע נ"ונ א"יא ח"וו ןואגה ברה") רוביצ ןקסעו
:רטכש 'יש ךלמילא

:הכרבו םולש

.ןושאר ןושאר לעו ,ןמז רוחיאב ועיגהש . . ויבתכמ תלבק ינא רשאמ

הזש ול עודיש הווקתה ,'וכו ם"יבושו ם"תס ירפוסב רוסחמה תודוא ובתוכל
הניאו ,ב"וש דומילל הצובק םימימת-יכמות תבישיב וגיהנהש םינש המכו המכ
תולהנה יגוחב הז ןויער םוסרפש רעשל שיו הבישי ידימלתל אקווד תמצמוצמ
לע הזב הלומעתה רחאל ירהו ,הזכ דומיל גיהנהל םהמ המכ ררועי תובישיה
טרפבו ,םהילא רשי ותרות דובכ הנפי חטבו .הזב תושעל טילחהל ןמצעב תולהנה
.םהמ המכו המכב העפשה ול שי העומשה יפ-לעש

רוסחמה רבד-לע ,םינושה םינברה ידוגיא ידי-לע םגו ,ל"נה ררועל שי ןכו
-ןבאבו העד-הרויב וליפא םיניד יקספ קוספל ,הארוה ירומב ליהבמהו לודגה
המכ יתררוע הזב םגו .םייח-חרוא ינידב קוספל רתוי ליהבמ ןורסיחו ,רזעה
,םימעפ המכו המכ הזב ררועל בחרנ רכו .תובישי ילהנמ םע ייתושיגפב םימעפ
.תעייסמ םיברה תוכזו .הזב םג ותעפשה לכ לצני םא וקלח ירשאו

:יברה ול לחאמ בתכמה ךשמהב

,(תורשפ לכ תללוש רשא) תמא תרות ,וניתרות ץיפהל החלצה תכרבבו דובכב
רומאהל ךשמהב ןכ םג השגדהבו ,תוישעמ תווצמה םויק השעמ ידיל איבמה דומיל
-יהיו ,דומילה תעב םג אתכלהד אבילא אתתעמש יקוסאל ןיינעה לדוג לע ליעל
.ל"נה לכב בוט רשביש ןוצר

תירקיעה הרטמה

יכ (200 'מע 900 ןוילג 'ד"בח רפכ') רפיס ,הילטיאל יברה יחולשמ ,דדח העושי ח"הרה
:יברה ול רמא ולש 'תויודיחי'ה תחאב

דיקפתה - להומ וא טחוש ,בר ,ןזח דיקפתב הנידמ וזיאל עסונ חילש רשאכ
בור תא לוזגי אל ודיקפתש אוה רקיעה לבא ,הליהקה יפלכ ימשר ראות קר שמשמ
.'תצרפו' יניינעב קוסעל ןמז ול ראשיש ןפואב ,ונמז

ךלמה ןחלוש לע ךלמה יחולש

ר"ומדא ק"כ תושארב ,צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תיבב תוכרענ גחה תודועס ויה א"לשת תנש דע
תויהל םיכוזה ןיב .םידדוב םיחרואו םידיסחה ינקזמ םידחא םג ונמזוה ןהילא ,ונרוד אישנ
.םיחולשהמ המכ ויה - ךלמה ןחלושל םינמזומ

רפכ'ל ןויארב ,בוסוטמ המלש 'ר ח"הרה ,וקורמב םיחולשה ישארמ היהש ימ רפיס ,לשמל ,ךכ
:(20 'מע 632 ןויליג ,ד"נשת לולאב ח"י) 'ד"בח

םדוק םימעפ המכ רבכ אובל יתשקיב .הנושארה םעפב יברה תא יתיאר ו"טשת ירשת שדוחב"
ותואב .םיכסה ו"טשת תנשב .רצק ןמזל וליפא וקורמ תא בוזעאש םיכסה אל יברה ךא ,ןכל
."יברה לש ונחלוש לע גחה ימי לכ דועסל םינמזומה ןיב יתייה ירשת שדוח

וב ,א"לשת תועובשה גח לע (203 'מע 900 ןוילג 'ד"בח רפכ') רפיס הילטיאמ דדח ברה םג
.םינבר דוע םע גחה תדועסל ןמזוהו יברה רצחב ההש

יברהש יתיאר ןמזל ןמזמ .ןחלושה הצקב יתבשי . . א"לשתב היה הז .לודג דובכ יתשגרה"
."לוכאל ליחתה זא קרו יל ושיגהש אדוול גאד יברהש יתיאר . . יב לכתסמו ףפוכתמ

תופתושו הרזע

:וז הנידמב םיחולשה תדובעב הרושקה תפסונ הדבוע הנה ,הילטיא תא ונריכזהב

והילא ברה עיגה ,ה"ע אקשומ-היח תרמ תינקדצה תינברה תריטפ רחאל העבש יברה בשישכ
'תויודעוותה') רמאו תונמדזהה תא לצנל שקיב יברה .ומחנל אמור לש ישארה הבר - ףאוט
:(638-637 'מע 'ב ךרכ ח"משת

עויסהו רזעה לע ,הליהקה לכלו ותרות דובכל תודוהל יליבשב תונמדזה יהוז
םירזוע קר אל םהש רקיעהו ,תופי םינפ רבסב שטיוואבויל יחולשל םישיגמש
.תולועפה לכב םיפתוש םישענ אלא ,דצה ןמ םידמועה םישנאכ

ידרפס חילש :שורד

.ודוה תודהי ןעמל םג לדתשהו יברה גאד ,םלועב לארשי תוצופת לכל ומכ

:האבה תרגיאה תא ק"האב ח"וגא תלהנהל יברה תוריכזמ הרגיש ז"ישת תנש זומתב ז"טב

קזחל ץרמ לעב ךרבא (אידניא) ודוהל חולשל השקבב א"טילש ר"ומדא ק"כל ונפ
םלוככ םבורש ןוויכ .םש רשא [לארשי ינב=] י"נב תדע ןיב תודהיה בצמ
.ידרפס חילשה היהיש ךירצ ,םידרפס

הכורכה האצוהה תיצחמ איצמהל ונדצמ החטבהו [םירבדו ןיד=] ד"וד ידחא
.תואצוהה לש הינשה תיצחמל םג רוקמ תעכ אצמנ ,הזב

ןיינעה ליבשב םיאתמ שיא ץילמהל םילוכיו םיריכמ םא ונעידוהל םבוטמו
ח"תו .'וכו םשל עוסנל תואנ היהי ןמז המכ לעו הזבש םיטרפהו ל"נה
.שארמ [ןח תאושתו=]

םיאתמ דחא לכ אל

-תדוגא-יריעצ ר"ויל תוריכזמה בתכמ תא רגיש ,ח"וגא ישארמ זא ,קיסרק רזעילא 'ר ח"הרה
:ףיסוהו ,(ז"ישת זומת ט"כ) בובייל לארשי 'ר ח"הרה ,זאד ד"בח

שיא אוצמל לכוי ילוא ,םתיא ידימת עגמב אבש ןוויכ ,םידרפסה תא ריכמ ודובכש תויה"
הזכ שיא יוצרש וינפב שיגדהל רתומל) .דיקפתה וילע לבקל הצרי םגו הזה דיקפתל םיאתמה
ץרמב הזב ןיינעתהל ודובכמ שקבא .(א"טילש ר"ומדא ק"כ ידי-לע ךרדומ תויהל הצריש
."םדקהב ונעידוהלו

בתוכ ,(דנש 'מע וט ךרכ שדוק-תורגיא) ז"ישת בא-םחנמב ה"כב ,ל"נה םוסרפה רחאל שדוחכ
:ודוהב תוחילשל ותודמעומ תא גיצהש ינולפל יברה

.'וכו ודוהב בצמהל לאוש וב ,בא-םחנמב י"חמ ובתכמל הנעמב

םש שי םא לודג ןויע ךירצו ,יעבדכ וניא םש תודהיה בצמ רשא הארנכ הנהו
התעש ךרבאל תמאתמ הרשמה ןיא ןפוא לכבו .בתוכ םתודוא םיניינעה םתוא
-לכ-לע וא ,תווצמו הרות ירמוש םימש-יארי לש הביבסב תויהל ךירצו ,ןתחתנ
...הל תוכימסב םינפ

ודוהל םירפס

רבכ .ודוה ידוהי לש םניינע קרפה לע הלע הב הנורחאה אל ףאו הנושארה םעפה וז התיה אל
:ח"וגאצ תלהנהל יברה תוריכזממ טניווק .א ברה בתוכ ו"טשת זומת שדוחב

!הכרבו םולש

40 לש םהרבא קחצי ךירדמה ןודינ זומת 'טמ םכבתכמ תלבק ונא םירשאמ הדותב
תילגנאו תירבע ךורע-ןחלוש רוציק ליגרה ראודב ול ונחלשו ,ודוהב תוחפשמה
סקאט םיכרכ 2 ,ןמהיל ר"ד תאצוה לכ ,תילגנאב ךורע-ןחלוש רוציק (םיכרכ 4)
םיללכנ םניאש) םינוש םישדוחמ סקאט 20 (םינש עבראמ) םיכרוכמ סלייטו
.סאידאלעמ תולגו ,תועובשו חספ ,םירופ ,הכונח סיידילאה טילפמאק (ל"נהב

.חולשמה ןודינ ל"נה ךירדמהל ןכ םג ונעדוה

םתוחתפתהל םליבשב תושעל שיש המ תוארלו ןמזל ןמזמ םתוא רקבל וארת חטב
.הזמ ונועידותו ,תינחורה

העור אלל ןאצכ

יברה סחייתמ (77 'מע ל"ז לדנימ ןסינ 'ר ח"הרה ריכזמל רוא יצוצינ) ו"לשת לולאב י"חב
דימו ףכיתו") ל"וחב תורתונ ןמצע תודעה דועב ,לארשי-ץראל םיינחור םיגיהנמ תיילעל
באכב יברה ףיסומ תרגיא התואב .("וראשנש לארשי ינב וניחא לש תוללובתהה ךילהת ליחתה
:ןייצמו

.תואצותה ןתואבו םירומאה םירבדכ שממ היה (אידניא) ודוהב

אשונל רושק ונניאש (במת 'מע ,ו"ט ךרכ שדוק-תורגיא) יברה לש ןיינעמ יוטיב הנהו
:ודוהל אלא ,אקווד תוחילשה

הילא החונמ אלא ,התיבשו קספה אוהש לידבהל ודוה ינב לש שפנה תחונמכ אלו
.יפויהו בוטה ,תומילשה לא ,ליח לא ליחמ היילע איהש לארשי ינב םיפאוש

תועידי וריבעיש םישנא תונמל

-תדוגא-יריעצ תלהנהל יברה תוריכזמ םעטמ החלשנש ,האבה תרגיאה תא תוארל ןיינעמ ,םויסל
,בוקודוח ברה ,יברה לש וריכזמ ןנואתמ הבו ,ט"כשת ןוושחרמב 'ז םוימ ,ק"האב ד"בח
תילכתב וא ,ןמז רוחיאב תועיגמ וא ,ללכ תועיגמ ןניא תובושח תועידי המכו המכ"ש
."רוציקה

:שקבמ בוקודוח ברה

,תוירחא ילעבו הז דיקפתל םילגוסמ םישנא ל"נה תילכתל תונמל םכשקבל וננה
- תולודגה םירעב םינפ-לכ-לע - ריעו ריע לכל דחוימ שיא רשפאש המכ דע
םיאש םירחאה םיבשומב השענהמ ונעידוהלו תועידיה לבקל לדתשיש דחוימ שיאו
.ל"נכ דחוימ שיא התע -תעל םשתודיסחה ינייעממ


יתוקוחב תשרפ


יתוקוחב

:םשה תדובעב - "יתוקוחב" - ונתשרפ םשמ הארוהה

םשכ .הקיקח ןושלמ איה "הקוח" ןכש ,"הקיקח" לש ןפואב תווצמ םייקלו הרות דומלל שי
,ףלק יבג-לע וידב תובותכה תויתואכ אל) ירמגל המע תודחואמ ןה ןבאב תוקוקחה תויתואש
ןפואב ,דמולש הרותה םע דחאתהל םדאה לע ךכ ,(םידרפנ םירבד ינש םירתונ ףלקהו וידהש
.דבלב תחא תואיצמ אלא םירבד ינש ןאכ ןיאש
(1692 'מע ,ג ךרכ מ"דשת תויודעוותה)


(ג,וכ) וכלת יתקחב םא

(י"שר) הרותב םילמע ויהתש

:םיינשב אוה ,לכשהמ הלעמל איהש הקוח ןיבל הרות למע ןיב רשקה

ידיל אב הרותב עגייתמש ימ (ב .בייחמ לכשהש המל רבעמו לעמ הרותב עגייתהל שי (א
העידיה תילכת" :עודיה רמאמכו .הגשהמ הלעמל םצעב םה ןיבהו גישהש םירבדה םגש ,הרכה
."ךעדנ אלש
(319 'מע זי ךרכ תוחיש-יטוקיל)

* * *
(ה ז"ע) םינונחת ןושל אלא םא ןיא

!יתווצמ תא רומש !יתוקוחב ךל :ול רמואו ידוהי לכ ינפל לוכיבכ "ןנחתמ" ה"בקהש ירה

ותדובע תא דובעלו םיישקה לכ לע רבגתהל םדאל חוכ-תניתנ םג איה וז השקבש ןבומו
.הווצמהו הרותה תרימשב
(ונ 'מע םוי-םויה)


םכימשג יתתנו . . ורמשת יתוצמ תאו וכלת יתקחב םא
(ד-ג,וכ) םתעב

םכניאש ףא ,תובהלתהבו החמשב תוילכש-לעה תווצמה םויקב ודקשת םא - "וכלת יתוקוחב םא"
ןכו - "ורמשת יתווצמ תאו" ;הבהאמ האב םכתדובעש חיכומה רבד ,ןהבש תלעותה תא םיניבמ
יזא ;םימש-תארי םג םכדיב שיש חיכומה רבד ,ןתכלהכ תוילכשה תווצמה תא םייקל ודיפקת
."םתעב םכימשג יתתנו" - םכב םייוקי
(דמ 'מע הרות-רוא)


ןאצו רקב רשעמ לכו . . המהבב 'הל רכבי רשא רוכב ךא
(בל.וכ,זכ)

,המהב רשעמו רוכב ןיבל ,ארקיו שמוח תליחתב עיפומה ,"בירקי יכ םדא" קוספה ןיב רשק שי
:רפסה לש ומויסב ןאכ םירכזנה

תא ברקמ ,"ןוילעה םדא" ארקנש ,ה"בקה ;"אליעלד אתורעתא" ונייה - "בירקי יכ םדא"
.הלעמלמ האב ותשודקו הדילמ שודק אוהש ,רוכבב תזמרנ וז הניחב .וילא םדאה

לא ומצע תא ברקמ םדאה ;"אתתלד אתורעתא" ונייה - "םכנברוק תא ובירקת 'וג המהבה ןמ"
היולת תירישעה המהבה לש התשודק ןכש ,המהב רשעמב תזמרנ וז הניחבו .ומצע תוחכב ונוק
.םדאה תאירקב
(332 'מע זי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(י,זכ) בוטב ער וא ערב בוט ותא רימי אלו ונפילחי אל

יברה .ורחסמב הצע שקבל (ע"נ םדוקה יברה) ח"ומ ק"כל אבש דחא ידוהיב השעמ :יברה רפיס
תאש אלא .וינב ךוניחל רשקב תמייוסמ העצה ול עיצה ןכמ רחאלו ,הכרבו הצע שיאל ןתנ
םא !ךילע ינהימת :יברה ול רמא .לבקל שיאה בריס ,ךוניחה ןיינעב ,הנורחאה הצעה
עומשל ידכ קוחרמ ךמצע תחרטה ,םישודקה יתובא אלו ינא אל םהב יתקסע אלש ,רחסמ יניינעב
...!ייתובא קסעו יקסע אוהש ,ךוניח יניינעב יתצעל תייצל ךל שיש אטישפ ,יתצע תא
(527 'מע זי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(גל,זכ) ערל בוט ןיב רקבי אל

(י"שר) דבעילו זזגיל הרוסאו רשעמ תרותב לכאי

ףא ,"ערמ רוס" ,"דבעילו זזגיל הרוסא"ל ,"בוט השע" ,"רשעמ תרותב לכאי" םידקמ י"שר
.(דל םילהת) "בוט השעו ערמ רוס" אוה רדסהש

:ומע וקומינו ומעטו

םיסינכמ ןכמ רחאל קרו ךולכלהו תלוספה תא םיאיצומ הליחת ירה ,ךלמ רובע תיב םיניכמשכ
תא םיקנמ" הליחת - ךרבתי ול הריד םלועה תיישע לש הדובעב ןידה אוה .םיאנ םילכ המינפ
רוא םיכישממ) "םילכה תא םיסינכמ" ןכמ רחאל קר .השעת אל תווצמ ,"ערמ רוס" - "תלוספה
.השע תווצמ ,"בוט השע" - (םלועב

תרטמ תניחבמ וליאו ,םדוק "ערמ רוס" - לעופב הדובעה תניחבמש ,םירמוא אופא ונאצמנ
קוספה ,ךכיפל .הילא המדקהו הנכה אלא וניא "ערמ רוס"ו ,םדוק "בוט השע" ,הדובעה
,י"שר ,תאז תמועל ."בוט השע"ל "ערמ רוס" םידקמ ,לעופב הדובעה לע רבדמה ,םיליהתב
."ערמ רוס"ל "בוט השע" םידקמ ,הדובעה תרטמ תא ונל זמורה
(136 'מע ,בי ךרכ תוחיש-יטוקיל)

תובא יקרפדחא לכש רתויב ןוכנו יאדכ"ש ר"ומדא ק"כ ירבד יפ-לע
תבש לכב תובא-יקרפ תרימאל ףסונש ,ומצע לע לבקי דחאו
(תוחפה לכל) תחא הנשמ ןויעב דמליו ףיסוי ,ץיקה תותבשמ
"היליד ארועיש םופל דח לכ ,הנשמה ישרפמד םישוריפה םע
רואיב םיאיבמ ונא ,(597 'מע ב"ח א"שנת תוחישה -רפס)
וז תבשב רמאנה ,ה קרפמ א הנשמללוכי דחא רמאמב אלהו ,רמול דומלת המו .םלועה ארבנ תורמאמ הרשעב
תורמאמ הרשעב ארבנש םלועה תא ןידבאמש םיעשרה ןמ ערפיהל ,אלא ?תוארביהל
.תורמאמ הרשעב ארבנש םלועה תא ןימייקמש םיקידצל בוט רכש ןתילו

:ארונטרבמ הידבוע וניבר שריפ

םיעשרהו ,אלמ םלוע דבא וליאכ לארשימ תחא שפנ דבאמה לכש - "םלועה תא םידבאמש"
תא ןידבאמש הארנ ילו .יתאצמ ךכ - םלועה תא םידבאמ וליאכ ,םשפנ תא םידבאמ םנוועבש
.םליבשב דבא םלועה אצמנו הבוח ףכל ולוכ םלועה לכ תא םיעירכמש ,שממ םלועה

:ר"ומדא ק"כ שריפו

רמול רשפא םולכ :רואיב ךירצ - "םיקידצל בוט רכש ןתילו . . םיעשרה ןמ ערפיהל"
?עשרה ןמ ערפיהל ידכ תורמאמ הרשעב םלועה תא ארב ,דסחהו בוטה תילכת אוהש , ה"בקהש
?"םיקידצל בוט רכש ןתיל"ל "םיעשרה ןמ ערפיהל" המידקמ הנשמהש םג המו

(ז"כפ) אינתה רפסב שריפו ."הער םויל עשר םגו ,והנעמל 'ה לעפ לכ" ביתכ :רואיבהו
ארקי קלתסאו ארחא-ארטס איפכתא דכ ,הלעמל רואו םוי ולש ערה השעיו ועשרמ בושיש"
תא ךופהיש - ךרבתי "והנעמל" אוה עשרה תאירב לש הנווכה תילכתש ונייה ."אליעל ה"בוקד
."ה"בוקד ארקי קלתסא" הז ידי-לעו ,רואל ולש ערה

ידכ תורמאמ הרשעב ארבנ םלועה :רמולכ ."םיעשרה ןמ ערפיהל" - ונתנשמב םג זמרנ רבדהו
,("תורמאמ הרשעב ארבנש םלועה תא ןידבאמש") רתוי לודג היהי םלועבש ערהו ארחא-ארטסהש
רתוי לודג יוליע היהי ("םיעשרה ןמ ערפיהל") וז הרומח ארחא-ארטס איפכתא ידי-לע ןכלו
."ה"בוקד ארקי קלתסא"ב

עשרהש העשב יכ ,"םיקידצל בוט רכש ןתיל" ינפל "םיעשרה ןמ ערפיהל" אנתה םידקה ןכלו
ל"זר רמאמכ ,רומגה קידצה רשאמ רתוי הלענ אוה ירה ,הבושת-לעב תגרדל הלעתמו ועשרמ בש
."םש דומעל םילוכי םירומג םיקידצ ןיא םידמוע הבושת-ילעבש םוקמב"
(דבלב םיעמושה תמישר יפ-לע ,א"משת םיבצינ תשרפ תבש תחישמ)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


תבשב הלוחל 'ךריבש ימ'

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

םינשיה םירודיסב ואצמנ אל הלוחל 'ךרבש ימ' תואחסונש ,בתכ ה"ס ו"כפ ללוכה רעשב
ופסותנו םרמואל גהנמה טשפתנ אלא ,(לומינה ךרל 'ךרבש ימ' תלוז) ןקזה ר"ומדאמ
:ךורע-ןחלושהו ארמגה דגנ םהש םירבד םהב ואצמנו ,רודיסהב

.2ר"ומדא ךורע-ןחלושו 1ארמגה דגנ אוהו ,". . אפרי םוקמה" תבשב םירמואש (א

בוט-םוי םגו ,ארמגב רכזנ אלש ןושל אוהו "קועזלמ אוה בוט-םוי" םירמוא בוט-םויב (ב
.3תבש ירקיא

הלוחה תא ךרבמהש ,4ךורע-ןחלושה דגנ הז םגו ,"בירק ןמזבו אלגעב אתשה" םימייסמ (ג
.ימרא ןושלב רמאי אל וינפב אלש

.6םירביא ב"נר הל שיש 5ארמגה דגנ ,"הירביא ח"מר לכל" הבקנל רמול (ד

,[ונלש השגדהה] תבשב 'הלוחל 7ךרבש ימ' חסונה תא יתררב ןכל" :ללוכה רעשב םייסמו
."ל"נה לכ תא יתטמשהו

[לוחל םג דעוימ חסונהמ קלחש ףא ,דבלב תבשל הרותה תאירקב] 'ה תליהת ירודיסב ,לעופל
םג עיפומה) חסונ ותוא תובר םינש ךשמב ספדנ 'קחצי ףסוי להוא' םיליהתה רפס ףוסב ןכו
וספדנ ךליאו ח"לשת תנשמו .ל"נה 'ללוכה רעש'ב ללשש (תואחסונ ראשמ םירודיס הברהב
,תואחסונ ינש [םיליהתב םג ךכ-רחא םינש המכו ,רוא-הרות רודיסב םג ךכ-רחא םינש הברהו]
םירודיסבו .[ל"נה 'ללוכה רעש'ה תורעהל םאתהב ,ונייח תיבב םג וגהנש יפכ] לוחלו תבשל
.דבלב תבשד הרותה תאירקב בוש -

:ריעהלו

םייח -יכרד רפסב ריהזהש ומכ אוה הארנכו ,'הלוחה' תבית העיפומ אל 'ךריבש ימ'ב (א
.ותאופרל םיללפתמשכ הלוחכ וקיזחהל אלש ידכ ,'הלוח' םש ריכזהל אלש 8םולשו

םירביא ל"חר ועגפנשכ םג "וירביא ח"מרל המלש האופר" םישקבמ המ ינפמ ,םילאוש םיבר (ב
םירביא ח"מר ןיינמש םושמ ,םעטה רורבו .9ח"מר ןיינמב םינמנ םניאש ,דבכו בל ,חומ ומכ
.ףוגה לכ תא ללוכ

םיימינפה םירביאהש 10רבדמב תשרפ הרות-יטוקילב בותכש ומכ אוה תודיסחב הזל רואיבהו
,םירביא ח"מר ןיינמב םינמנ םיינוציחה םירביא קרו האמוט ןיינעל םירביא םיארקנ םניא
םימעפלו .םיינוציחה םירביאב אוה השעמה חוכ רקיעו ,רבדה תוהמו םצע ןושלמ תומצעש ינפמ
.םמע םינמנ םניא ןכלו ,םיינוציחה םירביאל רוקמה םה םיימינפה םירביאהש 11ראובמ
תוילוחש ףא ,םירביאה ןיינמב הנמנ וניא הרדשה טוחש ,ראובמ 12קלב תשרפ הרות-יטוקילבו
.13תויח םהב ךישממו םירביאה לכ תא םייקמה אוהש ןוויכמ ,תונמנ הרדשה

וכילמהש יפל ,'םרבא' הליחת ארקנ ה"ע וניבא םהרבאש 14ל"זח ירבדב רואב ךירצ ןיידעו
יתש ללוכ ,םירבא ח"מר לכ לע וכילמהש 'םהרבא' ארקנ ףוסבלו ,םירבא ג"מר לע ה"בקה
הרואכל רמול ךירצו .15םצע םהב ןיא ולא םירביאו - הייווגה שארו םיינזוא יתשו םייניע
.וילא תכיישה םצע שי ימינפ רביא לכלש

םיננחתמו םיקעוז םויה תנכס ןכוסמה הלוח"ש ,ראובמ 16ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלושב (ג
רוקמב ראובמהמו ,"םויב וב ןכוסמה הלוחה לע ךרבל רתומ ןכו ,רוביצב וליפא תבשב וילע
ןכוסמ הלוח םתס ןכלו .םויב-וב תומל הלילח לולע הלוחה םא קר הנווכהש ,ןבומ 17םירבדה
.תבשב הז חסונב וכרבל ןיא
.ב,בי תבש (1

.א"ס זפר 'יס (2

.א"ס חפת 'יס ז"הדא ע"וש (3

.ה"ס אק 'יס ח"וא ז"הדא ע"וש הארו .ה"ס הלש 'יס ד"וי (4

.א,המ תורוכב (5

.השאל םג "םירבא ח"מר" א"יש ,םשו) הפ 'יס א"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש'ב הז ןיינעב אבומה האר (6
ח"מר םילשהל הכירצ השא םג ןכל ,ח"מר ןה הלעמל ןרוקמבש ןוויכש בתכ חכ 'יס ב"ח רזעלא-תחנמ ת"ושבו
.(עמש-תאירקב תובית

,ותוא םירמואהלו ,'ךרבש ימ' חסונ ורמא אל שטיוואבוילבש םש 'גהנמו הכלה ירעש'ב האבוהש ק"גאב כ"שמ (7
'הלוחל ךרבש ימ' ירהש ,'הרותל הלועל ךרבש ימ'ל הנווכהש רורב ,רוא-הרות רודיסבכ אוה קייודמה וחסונ
.שטיוואבוילב םג ורמא יאדו

.ל"צז ויתובא םשב ,כר תוא (8

.תולהאד ק"פס הנשמבש ,ףוגה תומצע = םירבא (9

.ג,זי (10

.ד,הכ רודיס (11

.ד,ע (12

.נ"שו וצ 'מע א ךרכ 'ד"בח - םיכרעה רפס' (13

.ב,בל םירדנ (14

.הכר 'מע ט"משת ב"ב ,'הנוי הלע' 'סב השקהש ומכ (15

.ט"ס חפר 'יס (16

.ן"רה םשב הז ןמיס ףוס ףסוי-תיב (17
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


יתוקוחב תשרפ שדוק-תבש
רייאב ב"כ

ןכמ רחאל .1('וכו 'דומעי' ול םיארוקש אלב) ומצעמו ,ארוק-לעבה הלוע 'ישימח' תיילעל
.ליגרכ ,ומשב ותוא םיכרבמ

ארקנה - במ,וכ - "יתירב תא יתרכזו" קוספהמ ץוח) ךומנ לוקב החכותה יקוספ תא םיארוק
(דמ,וכ) "תאז םג ףאו" קוספב .האירקה תא בטיה להקה עמשיש ןפואב ךא ,(ליגר לוקב
.2ליגר לוקב אורקל םירזוח

קיספי ארוקהש יוצר .דומעל גוהנ ,ארקיו רפס לכ תא םייסמה ,השרפה לש ןורחאה קוספב
לכ רמוא רפסה םויסב .קוספה תאירק תא בטיה עמשי רוביצהש ידכ ,קוספה תליחת ינפל העמק
.4(יריצב 'זה) "קזחתנו קזח קזח" :3הרותל הלועה םג ותיאו ארוקה וירחאו ,רוביצה

לע הפסוהב) תדחוימ תודעוותה םע [שמוחה תאירק םויס תא] תאז רשקל יאדכ 'קזח תבש'ב"
תושודק תוליהק המכו המכב גהנמהכ ,("תבשו תבש לכב תוליהק ליהקהל" תבש לכבש תודעוותהה
לכב הז גהנמ ושדחיו וקזחי יאדוובו - 'אבר אשודיק' םיאבגה םיניכמ קזח תבשבש לארשיב
דומילב ףיסוהל ,תובוט תוטלחה תלבק םגו) הרות ירבד תרימאב ופיסוי הבש - תומוקמה
,הרותב םלש רפס םויס) 'הרות לש הרמג'ד החמשהב ופיסויו ,(רודיהב תווצמה םויקו הרותה
.5"(הרות תחמשב הלוכ הרותה לש הרמגל םישועש החמשה ךרד-לע

.ה קרפ - תובא יקרפ
.ד"בח-ללוכ חול .31 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (1

חספ ןיב' 'סב ואבוה ,דועו ד"ס חע 'יס ע"וש רוציק ,ז"ס חכת 'יס ח"רפה תעדכ ,גוהנל םיליגר ןכ (2
םר לוקב ןארק ל"זיראהש 'תונווכה רעש'ו ח"עפמ םש אבומכ אלו ,םיזנכשאה גהנמכ ,ךליאו ד"נס ד"פ 'תועובשל
.םידרפסה גהנמכ

ששחמ ,'קזח' רמאי אל הלועהש א"כפ 'האירקה ןחלוש' 'סב ש"מכ אלדו .ד"בח-ללוכ חול .םש םיגהנמה-רפס (3
םג [אלא ,וכרבמ להקה קר אל]ו .(ט"ס זסק 'יס ז"הדא ע"וש האר) םויסה תאירקל ךייש אוה יכ" :םעטהו .קספה
רצוא'ב ןמסנה הארו .די 'מע ד"ח ק"גא - "קזחתנו איה ונלש אחסונ יכ ,[להקל תאז] רמוא [הלועה] אוה
.גפר ןויליג ,יחיו פ"של 'תורשקתה'ב הז רודמבו ,הפר 'מע ןוויס-ןסינ 'ד"בח יגהנמ

צ"הרהל 'םייח תוחרוא'ו טלק ס"וס ח"וא א"מרב ,תבש לש הרותה תאירק רדס םהרדובאב םינוש תואחסונ האר (4
.דועו ,םש אקניפסמ

.233 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפס (5


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il