- ו"ש - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה רייאב ח"כ * רבדמב 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תובא יקרפ תודיסחה ינייעממ


ןאכ שקה םימדוק תונוילגלתוכלמ רבד


העונת לארשיב הלעפנ הרות-ןתמב
הרותל לוטיבו תורסמתה לש


ךא הזה-םלוע יניינעב גונעתה תא תלטבמ הרות-ןתמד הלועפה
הרות םידמולשכ ,הברדא * םמצע םיימשגה םירבדה תא אל
,"דחא ןיינק ץראו םימש" היהיש םילעופ ,"ןיינק"ד ןפואב
הרותה תמכח 50 תוקולא םה ףא םישענ םיימשגה םירבדהש
,הרותל לוטיבהו תורסמתהה תעונת לבא ,םייוגב היהתש רשפא
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * םלצא תכייש אל


תויחה ללוכש "שאר"ה תמגודב ,שדוחה ימי לכ תא ללוכש) ןוויס שדוח-שאר לש וניינע
ןיכרבתמ הינימ"ש ,ןוויס שדוח םיכרבמ תבש ,הז שדוק תבשה םויב ללכנש - (1םירבאה לכד
רבדמ ואב (4שדוח-שאר) הזה םויב 'וג ישילשה שדוחב" :3ארקב שרופמ - 2"ןימוי והלוכ
."יניס

:הזב םיניינעהמו

."וילע םלועה תומואל האנש הדריש ,יניס רה" :5ארמגב אתיא

ירבדמ ןבומכ ,םלועה תוירמוחו תוימשג לע יאק" - םלועה תומוא" :6םדאה תדובעב וניינעו
וקלחב לטנ בקעיו (תוירמוחו תוימשג) הזה-םלועה וקלחב (םלועה תומוא) ושע לטנ"ש 7שרדמה
.הזה-םלוע יניינעל האנש לש שגר ושוריפ "םלועה תומואל האנש"ו ;"אבה-םלועה

-שאר ללוכש םיכרבמ תבש םג אלימבו - ןוויס שדוח-שארמ ליחתמו) הרות-ןתמד שודיחה והזו
ללשנש דבלב וז אלש - ("יניס רבדמ ואב"שכ תישענש הרות-ןתמל הנכהה דצמ - ןוויס שדוח
לש שגר השענש ,הזמ הריתי אלא ,הזה-םלועה יניינעב ("קאמשעג ןייק טינ טאה'מ") גונעתה
.הזה-םלועה יניינעל האנש

:ןיינעה רואיבו

8ארקב שרופמכ ,םיימשג םיניינעל עגונב תוכשמהה םג םללכבו ,תוכשמהה לכ תלעופ - הרות
םתעב םכימשג יתתנו" יזא ,(י"שר שוריפכ) "הרותב םילמע ויהתש" ,"וכלת יתוקוחב םא"
.9םיימשג םיניינעב תוכשמהה לכ וכשמויש ,"'וגו

הרות -ןתמד הלועפה ;םיימשג םיניינע לטבמ וניא הרות-ןתמש יאדווב ירה ,ןכש ןוויכו
.םיימשג םיניינעב "קאמשעג"ה לטבל אלא הניא

תוכשמהב הבורמ תפסות השענ םיימשג םיניינעב "קאמשעג"ה לוטיב ידי-לע - הברדאו
:אפוג םיימשג םיניינעב

הז ירה ,תוימשגהב "קאמשעג"ה תא םילטבמ רשאכ וליאו ,לבגומ רבד איה - המצעלשכ תוימשג
.תולבגה אלל םיימשגה םיניינעה םיכשמנ אלימבו ,ינחור ןיינע ומכ ולצא

'וכ םיניינק השמח" - 10וז תבשב םידמולש תובא תכסמב הנשמה ירבד םע הז רשקל שיו
:"'וכ דחא ןינק ץראו םימש ,דחא ןינק הרות

הכשמל הרותב "ןיינק" םילעופש - "דחא ןיינק הרות"ד שוריפה (רמאמהב) ליעל ראבתנ
ןיינק ץראו םימש" םג השענ הז ידי-לעו ;תוליצאמ הלעמל םגו ,תוליצאה םלועל התולעהלו
םלועב ומכ ,תוקולאו תוינחור תישענ תוימשגהש ,םלועה תוימשגב היילע םילעופש - "דחא
רואה םיימשגה םירבדהב ("ךיז טרעה") שגרנ הטמל םגש ,ךכ ,תוליצאמ הלעמלו תוליצאה
.תוליצאמ הלעמלש

תוגרדה הז ךרד -לעו) "תוליצא תניחב הטמל םג אצמנש" 11הרות-יטוקלב ראובמהמ ריעהלו -
תוליצא תניחבמ התיה םולשה וילע וניבר השמ תמשנ" ירהש ,רבדל היארו ,(תוליצאמ הלעמלש
תניחבב תוליצא םהב ריאמ היה םהרבאבו םולשה וילע וניבר השמבש ונייהו ,םהרבא תמשנ ןכו
,12םנורג ךותמ תרבדמ הניכש התיהש םיאיבנה ראשל עגונב הז ךרד-לעו) "הטמל יוליג
- .(13תוליצאב איהש האובנה יוליג םלצא היה הזה-םלועב הטמל םתויהבש

הרות" השענ הז ידי-לעש ,14"הרותב םילמע"ד ןפואב הרותה דומיל םע רושק הז ןיינעו
םיאב אלימבו ,תוקולא םישענ םיימשגה םירבדהש ,"דחא ןיינק ץראו םימש" םגו ,"דחא ןיינק
.תולבגה אלל םה

שדוח-שאר ברע ,ןוויס שדוח םיכרבמ תבשב ונדמעבש - 15"םישענו םירכזנ הלאה םימיהו"
ןיבשחמ ונאש ןובשחה יפ-לע) ןוויס שדוחד הנבלה דלומ ירחאל רבכ םידמועשכ טרפבו ,ןוויס
רבכ הנשי יאדווב - 17"הנבלל ןינומ"ש לארשי ינבל ךיישש (16יעצמאה ךוליהה יפל דלומה
."יניס רבדמ ואב"ד ןיינעהב התלחתהש ,הרות-ןתמד הכשמהה

,הזה -םלועה יניינעל האנש ולצא היהתש הטלחה ומצע לע לבקל דחאו דחא לכ ךירצ ,ןכלו
לוכי ןיד יפ -לע םא םגש ,ונייה ,"הרותב םילמע"ד ןפואב הרותה דומילב ףיסוהל ,ךדיאלו
דחא קרפד ןפואב (18שפנב תועיבק - דחוימבו ללוכ) הרותל םיתע תועיבקב הבוח ידי תאצל
.הרותב עגייתיו ףיסוי אלא ,הזב קפתסי אל ,םוקמ לכמ ,19תיברע דחא קרפו תירחש

תויהל) הטלחהה תלבק ,ירה ,20"העש התוא לש וישעמ יפל אלא םדאה תא ןינד ןיא"ש ןוויכו
,"םתעב םכימשג יתתנו" ,םיימשגה םיניינעה לכ תכשמה רבכ תלעופ המצעלשכ ("הרותב םילמע"
.הבורמ תפסותב

* * *

."ןימאת לא ,םיוגב הרות שי ,ןימאת ,םייוגב המכח שי" 21ל"זח ורמא

המכח תודוא אלא ,(תומכח ראש) הרותל תכייש הניאש םתס המכח תודוא רבודמ אל הז רמאמב
,םייוגב םג הנשיש ,הרותבש המכח :םיניינע 'ב םנשי המצע הרותב ,ןכש ,המצע הרותבש
.לארשיב אלא הניאש ,הרותבש הרותו

:הזב רואיבהו

יכ" 22בותכש ומכ ,הרותב םג ונשי הז ןיינעו ,("דנאטשראפ") הגשהו הנבה הניינע - המכח
לעופב הגהנהה היהתש החירכמ הניא (לכש) המכח ,לבא ,"םימעה יניעל םכתניבו םכתמכח איה
גהנתמ לעופבו ,םייוסמ ןפואב גהנתהל ךירצש ולכשב ןיבמש תויהל לוכי - .לכשה בויח יפכ
.רחא ןפואב

הרומה ("רעזייוו -געוו א") ךרד תארוה הניינע - 23הארוה ןושלמ - הרות ןכ-ןיאש-המ
הרותה ותוא הוצמ ,ולכשב ןבומ רבדה ןיא םא םגש אלא דוע אלו ,לעופב גהנתהל ךיא םדאל
דצמ אלא ,הרותבש לכשה דצמ אל - ואל םא ןיבו ולכשב ןבומ רבדה םא ןיב ךכו ךכ תושעל
.הרותל לוטיבו לוע-תלבק

קר ךייש םייוג לצאש - "ןימאת לא ,םייוגב הרות שי ,ןימאת ,םייוגב המכח שי" והזו
םייחב הארוה הניא תילכשה הנבהה לבא ,םלכשב ןיבהל םתלוכיבש ,(הרותבש) המכחה ןיינע
ונשי םלצאש ,לארשיב קר ונשי (הרותבש) הרותד ןיינעה וליאו ;לעופב הגהנהה תא תבייחמש
.םעטה םיניבמ םניא רשאכ וליפא היתוארוה םייקל הרותל תורסמתההו לוטיבה

'יוה יכונא" רמאו ,24"יניס רה לע 'ה דרייו" רשאכ :הרות-ןתמב שדחתנ הז ןיינעו
לעפנ יזא - 26"רבדמ רובידה ימע ,רמוא היה לארשימ דחא לכ"ש ,דיחי ןושלב ,25"ךיקולא
.הרותל לוטיבו תורסמתה לש העונת לארשימ דחאו דחא לכ לצא

:רתוי תויטרפבו

ןפואב הרותה תוארוה תא םייקמ ידוהיש ךכב תאטבתמ הרותל לוטיבהו תורסמתהה תעונת
ןייק טימ טינ ךיז טנכער ןוא ,ךאז ןייק ןופ טינ טסייוו רע") רבד םושב בשחתמ וניאש
,םיימשג םיניינעל הבהא ול ןיאש םושמ ,םיימשג םילוקיש םע בשחתמ וניאש קר אלו ,("ךאז
,תווצמו הרותה םויקל העינמ תויהל םילוכי םיימשגה םיניינעהש ותוארבש ,הזמ הריתי אלא
.םיימשגה םיניינעהל האנש ולצא תישענ

"הרותב םילמע"ד ןפואב הרותה דומילב הפסוהה רבד-לע הרומאה הארוהל עגונב םג ,ןכלו
תארוה יפכ גהנתהל םיכירצ - (הבורמ ןפואב תפסותב "םתעב םכימשג יתתנו" השענ זאש)
,ונייה ,לכשהמ הלעמלש לוע-תלבק דצמ אלא ,לכשה דצמ (קר) אל ,הארוה ןושלמ הרות ,הרותה
רשאכ םג ("הרותב םילמע") וז הארוה םייקל אלא ,עבט יפ-לע םלועה תגהנהב בשחתהל אלש
.עבטהמ הלעמלש הגהנה יהוזש הארנ
:אמגודלו .ז

שארל לכל ,ןכש ,("סענזיב") רחסמ יניינע תודוא דימ בושחל ול ןיא - ותנשמ םק ידוהישכ
,ימויה םילהת רועיש רמול ,ללפתהל ,הליפתה םדוק והשמ דומלל ,תסנכה-תיבל ךליל ךירצ
ונוצרש ללגב אל - תירחש תפ לוכאל ותיבל רזוח ךכ-רחאו ,הליפתה רחא עובק רועיש דומלל
היהיש ידכ ,םיחרוא ינש בוט המו ,חרוא ומע איבמו ...ה"בקה הוויצ ךכש ללגב אלא ,לוכאל
:ויקסעל ךליל לוכי - הז לכ ירחאל קרו ,ןוזמה תכרבל "ןמוזמ" ול

עצמאב םג אלא ,לכה לע חוכשלו ותואיצמ לכ תא קסעהב עיקשהל ול ןיא - קסעב ותויהב םגו
תודוא םייתניב ומע רבדל ידכ ידוהי םע קסעה תיישעד תונמדזהה תא לצנל ךירצ קסעה
.הזב אצויכו ,תודיסחה דומיל תודוא ,תבש וא ןיליפת

:אד-ןוגכב םידיסחה ילודג תגהנה תודוא רפוסמכו

םע םג רחסמ ירשקב דמעו ,תובוט םינבאב לודג רחוס היה 27ןהאזסענאמ שינאמ 'ר דיסחה
רחסמה יניינעב ליחתהל קיפסמ היה אלש הזכ ןפואב ומוי רדס היה ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,הכולמה
תוצח ירחאל דע - הליפתה רחא עובק רועיש דומילו הליפתה תדובע ,תודיסחה דומיל ירחאל -
,אלא ,לודג חוור הדי-לע חיוורהל לוכי היהש הלודג הנמזה םע וילא ואב תחא םעפ !םויה
ירחאל .דומילה וא הליפתה עצמאב ןיידע ותויהל רחסמה יניינעל תונפתהל לוכי היה אלש
ול רמול ותחפשמ ינבמ והשימ אבו ,תוצח ירחאל הינשה העשה דע ,ךשוממ ןמז וניתמהש
א טזאל'מ") חונמ ידוהיל םינתונ אל :רמאו ריטפה - 'וכ הלודג הנמזה םע ול םיניתממש
חומה תא יל םילבלבמ רבכו ,םת וניברד ןיליפת ןיידע יתחנה אל ...("ןבעל טינ ןדיא
...!םימולהי תודוא ("פאק א ןיוש רימ טיירד'מ")

וניבר לש םידיסחה ילודגמ) רעקצעלק ןימינב 'ר דיסחה תודוא רופיס ונשי הז ךרד-לעו
עריא ,םיצעה רחסמב ויקסע לגרל ויתועיסנמ תחאבו ,תורעיב לודג רחוס היהש ,28(ןקזה
:בישה - ?ןכתייה והולאששכו ...תועש המכ ךשמל תודיסח יניינעב ותבשחמב קמעתהש
םיצע רחסמ םיבשוחשכו ,ההימת וז ןיא - םיצע-רחסמ תודוא "דחא" תרימא עצמאב םיבשוחשכ
רחסמ תודוא "דחא" תרימא עצמאב בושחל תורשפאה הברדא ...!?רבדה הומת - "דחא" תודוא
...!םיאלפ יאלפ !רתוי הלודג האילפו ההימת תררועמ - םיצע

רחסמה עצמאב קסעתהל וא ,םויה עצמאב רחסמב קסעה תא ליחתהל] וזכ הגהנהש ףא ,הנהו
רשפא-יא עבטה ךרד יפ-לע ,ןכש ,םלועה תגהנה ךפיהו לכשה ךפיה איה [םירחא םיניינעב
ךותמ ,הארוה ןושלמ ,הרות יפ-לע ידוהי לש ותגהנה ,ירה - הזכ ןפואב רחסמב חיוורהל
;לכשהמ הלעמלש לוע-תלבקו לוטיב

רחסמה יניינעב חילצמש ןפואב "םתעב םכימשג יתתנו" ה"בקה לש ותחטבה תמייקתמ ,זאו
זיא רע") הרות לש תורישע אלא ,רחסמ לש תורישע אל איה ולש תורישעה ,ןכש ,עבטהמ הלעמל
ןיינע הז ירה ,אלימבו ,("טכאמעג טאה הרות סאוו ריבג א ראנ ,רחסמ ןופ ריבג ןייק טינ
.("שרעדנא סעפע ראג זיא סאד") ירמגל רחא

"זרכמ" ךלהמב ומע תורחתהל הסינש םירחוסה דחאל םעפ רמא 29הירארוג לאומש 'ר דיסחה -
- ...!"רחוס א ראפ טכאמעג יבר רעד טאה רימ ?רימ טימ ךיז טסריפראפ וד" :הלשממה לש
.זרכמ ותואב ל"נה דיסחה הכז רבד לש ופוסבש ןבומכ

אוה םג ךירצ - עבטה ךרדמ הלעמל חילציש ,הרות לש תורישע ולצא היהתש ידכ ,םנמא
יברה לש ריבג :ל"נה דיסחה לש ונונגסבו ,הרות לש ריבג ומכ אלא ,עבט יפ-לע אל גהנתהל
.("ריבג א סנ'יבר םעד")

:אמגודלו

לש ריבגל יוארכ ,הנוגה הבדנ ול ןתי יאדוובש ךכל ףסונ ירה - חלושמ ריעל עיגמ רשאכ
ןעגניירבראפ" ,ונחלוש לע לוכאל ,ותיבב ןסכאתהל חלושמה תא ןימזי ,תאז דוע הנה ,יברה
,ולצא ותוהש תא םיענהלו ,"םיא טימ

ירהש - וצפח זוחמל ריעב וכילוהל ולש תינוכמב ונחקיש ךכב ול עייסיש אלא דוע אלו
,עוסנל םיכירצ ןאל עדוי וניא םגו ,תינוכמב גוהנל עדוי וניא ..."ןלטב" אוה חלושמה
ועדויב ...תינוכמב םדריהל לכוי חלושמהו ,ולש תינוכמב חלושמה תא ריבגה חקי ,ןכלו
,םנומממ םורתל םילוכיש םישנאה לכל ונכילוי ריבגהש ןוויכ ,גואדל ךירצ וניאש

...ולשמ רסחה לכ תא אוה םילשי - ןיידע רסחי הז לכ ירחאל םאו

,חונל לכותש אינסכאל ךתוא ריזחא וישכע ,ונ :חלושמהל ריבגה רמאי ,לכה תולככ ירחאלו
...רחסמה יניינעב קוסעל ןמז הזיאל ךלא ינאו

(יברה לש ריבג ומכ גהנתהל אלא ,עבטה יכרדב בשחתהל אלש) הזכ ןפואב גהנתי ריבגה רשאכ
,עבטהמ הלעמלש ןפואב ה"בקה לש ותכרב לבקל הכזיו ,יברה לש ריבג תמאב היהי יזא -
תבית םימעפל אטבמ היה ר"ומדא ח"ומ ק"כ) 30השודגה םגו - השודקה החותפה האלמה ודימ"
לע רבועש דע שודגו אלמ ,(השודגהו השודקה :ל"מיגבו ף"וקב עמשנ היהש ןפואב "השודקה"
.31"הבחרהו - ויתודג
- םחנמ-תרות' ,ב"ישת'ה ןוויס שדוח-שאר ברעו שדוחה םיכרבמ ,רבדמב תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 209-203 'מע ינש ךרכ ב"ישת'ה 'תויודעוותה
.מ"כבו .ותלחתב ה"ר רעש ר"טע .ךליאו א,חנ ה"ר ישורד ת"וקל האר (1

.א,חפ .ב,גס ב"חז האר (2

.א,טי ורתי (3

.ב,ופ תבש .פ"הע י"שרפו אתליכמ (4

.א"עס ,טפ תבש (5

.אנק'א 'מע סחניפ ת"הוא םג האר (6

.איק זמר תודלות ש"לי .ט"יפ ז"אדת (7

.יתוקוחב פ"ר (8

:םידחא ןורכזב (9

ידכש - (דכ,כ א לאומש) "לוכאל םחלה לא ךלמה בשיו" :שדוח-שאר ברע תבשד הרטפהב בותכה ןושלב זמורמכו
א"ות) ותמוק לפשנ הבישי י"עש ,"ךלמה בשיו" ע"והזש) ומצע תא ליפשיו דריי ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמש
תוכרב האר) "ימחלב ומחל וכל" רמאנ ז"עש ,הרותה דומיל י"ע ז"ה ,הטמל םיימשג םיניינע ךישמהל ((ותליחתב
.(ב,די הגיגח .א"עס,זנ

.י"מ ו"פ (10

.ב,טמ םיבצינ (11

.5 הרעה 1087 'מע ד"ח ש"וקלב ןמסנה האר (12

.דועו .ךליאו ב,בעק צ"מרד .ט"יס ק"הגא אינת האר (13

.(ל"ומה) אקווד "הרותב םילמע"ד קוידהב רואיבה רסח (14

.ט"כפ (א"דיחהל) דוד בל 'סב ראבתנו אבוה .םיבבוש ןוקית 'סב ז"מר הארו .חכ,ט רתסא - בותכה ןושל (15

.ו"פר שדוחה שודיק 'לה ם"במר האר (16

.ךליאו ב"עס ,ד תישארב ת"הוא הארו .א,טכ הכוס (17

.351 'מע ז"יח ש"וקל .א,ז א"ח ד"וקל .(ז 'מע) ד"פ א"ח ב"רעת ךשמה .זל 'מע א"ח ך"נ ת"הוא האר (18
.דועו

.ב,טצ תוחנמ האר (19

.זי,אכ אריו ת"הע י"שרפב אבוה .ב"ער ,זט ה"ר (20

.ךליאו 561 'מע ב"ח ש"וקל םג הארו .גי,ב"פ ר"כיא (21

.ו,ד ןנחתאו (22

.דועו .ב,גנ ג"חז .ח,טי םיליהת ק"דר האר (23

.כ,טי ורתי (24

.ב,כ םש (25

.(ופר זמר) פ"הע ורתי ש"לי (26

ג"ח םיסרטנוק מ"הס) 1 הרעה "הפסוה"ב ב"ישת'ה ולסכ ט"י תארקל ל"יש סרטנוקב ןמסנהב - ותודוא האר (27
.(פק 'מע ד"ח צ"יירהומ ר"ומדא שדוק-תורגיאב ז"חאלו .טי 'מע

.םש ןמסנהבו ,100 'מע ו"פרת ש"הס םג האר (28

.3 הרעה 104 'מע םש ש"הס - ותודוא האר (29

.ט"שעבה רודיסב ש"מכ (30

.ןוזמה תכרבד תישילש הכרב חסונ (31


ידכ ידוהי םע קסעה תיישעד תונמדזהה תא לצנל ךירצ קסעה עצמאב םג
אצויכו ,תודיסחה דומיל תודוא ,תבש וא ןיליפת תודוא ומע רבדל
הזב

ךירצ ,עבטה ךרדמ הלעמל חילציש ,הרות לש תורישע ולצא היהתש ידכ
ריבג - ל"נה דיסחה לש ונונגסבו ,הרות לש ריבג ומכ גהנתהל אוה
...יברה לש

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


םלועה רוריבו 'ה תמכח


?אובל-דיתעלמ הזה ןמזב הרות דומיל הנוש המב

הרותה לש הניינע - "ךל הזונגש הזונג הדומח" (א) :םיניינע 'ב (תוללכב) םנשי הרותב
- "ץראל היתתנ" (ב) ,(ץראב הטמל הדריש אלא ,םלועהמ הלעמלש) ה"בקה לש ותמכח איהש
הלועפ ידי-לע ןה ,הרותה תארוה יפ-לע היהי םלועהש לועפל ידכ ץראב הטמל התניתנ
."ערמ רוס" ,תילילש הלועפ ידי-לע ןהו "בוט השע" ,תיבויח

השע) תווצמו ,ה"בקה לש ותמכוח איה הרות :תווצמל הרות ןיבש קוליחה - רתוי תויטרפבו
תמכוח דומיל - המצע הרותב הז ךרד-לעו .םלועב גהנתהל ךיא םדאהל תוארוה םה (השעת-אלו
,"רכש לבקו שורד" ,"רידאיו הרות לידגי" ,לעופב השעמל עגונ וניאש המצעלשכ הרותה
.הנישעת אל הלאו ןושעי רשא השעמה תא עדיל דומילהו

:הרותד רתסנל הרותד הלגנ ןיב קוליחה הז ירה - אפוג המצעלשכ הרותה תמכוח דומילבו
,רתיהו רוסיאד םינידה יטרפ ידי-לע םלועה רוריבד הלועפה רקיעב תשגדומ הרותד הלגנב
םש-לע ,("ערו בוט תעדה ץע") "ערו בוטד אנליא" תארקנ ןכלש ,לוספו רשכ ,הרהטו האמוט
ןכו ,רוהטהו רתומה ,רשכהל אמטהו רוסאהו לוספה ןיב לידבהל ,ערהמ בוטה ררבל תושבלתהה
-המ :וריבחל םדא ןיבש רוטפו בויח ינידב (רקשה ןמ תמאה ררבל) רקש לש תונעטב תושבלתהה
. . ערד ארטסמ . . ןמת תילד" ("םייחה ץע") "ייחד אנליא" תארקנ הרותד רתסנ ןכ-ןיאש
עד" ,תוקולא יניינעב תרבדמ אלא ,ערהמ בוטה רוריבב תקסוע הניאש ןוויכ ,"האמוטה חורמ
."ךיבא יקולא תא

:חישמה תומיל הזה ןמז ןיבש קוליחה תוללכ שגדומ הז ןיינעבו

,הרותד הלגנ דומיל ידי-לע רקיעב תישענש ,םלועה רוריבב איה הדובעה רקיע - הזה ןמזב
יניינעב (םינורחאו םינושאר ,םיקסופו ארמגב אירטו-אלקשהו לופלפה ללוכ) הנשמ ירדס השש
הרותד הלגנב םירוריבה תדובע ליבשב םגש אלא) רוטפו בויח ,הרהטו האמוט ,רתיהו רוסיא
;(הרותבש תוקולאה ושפנב ריאי הז ידי-לעש הרותבש רתסנ דומילב ךרוצ שי

אל" - בוטה ןמ ערה דרפויש ,םירוריבה תדובע תומילש ירחאל - חישמה תומיב ןכ-ןיאש-המ
לכהו . . רתוי םינוילע םידוחי דחייל םא יכ ,ןירוריב ררבל תווצמהו הרותה קסע היהי
םהימעטו תווצמה םייקל . . תונוילע תונווכב תווצמה םייקל הרותה תוימינפ ידי-לע
תולגנה לבא" ,"הרהטו האמוט ,רתיהו רוסיא תוכלה עדיל וכרטצי" זא םגש אלא) "םירתסנה
.("םהב קוסעל ךירצ וניאו החכיש ילב הליחתב העידיב לארשי שיא לכל םיעודיו םייולג והי
(287-286 'מע ג ךרכ ,א"שנת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;א"שנת'ה תועובשה גחד 'ב םוי תחישמ)

רקיעה אוה השעמה


דימת החמשב תויהל ךירצ ידוהי


בלהו חומה תחיתפל האיבמ החמש

"םימואל לפרעו ץרא הסכי ךשוחה"ד ןיינעה תוללכב ףסונ "םירקבל םישדח"ש םיאור רשאכ םג
דבלב וז אלו ,ןל-עמשמ -אק-יאמ יכ ,ו"ח שואי ידיל איבמ הז ןיאש דבלב וז אל הנה -
אינתב רואיבה תוכירא ירחאל טרפבו ,ןל-עמשמ-אק-יאמ יכ ,ו"ח תובצע ידיל איבמ הז ןיאש
ןועריג לעופ וניא הז לכ אלא - לכו לכמ תובצעה ןיינע תלילש תודוא (ךליאו ו"כ קרפ)
.בבל בוטו החמש ךותמ הדובעה תוללכב ירמגל תושילחו

םויקו הרותה דומיל תודוא רבודמ רשאכ קר אל השגדהב תויהל ךירצ החמשה ןיינע תוללכו
םיסואמ םירבד אלו) םירתומה םירבד - תושרה ירבד תודוא רבודמ רשאכ םג אלא ,תווצמה
.החמש לש בצמו דמעמב תויהל םיכירצ ןמזה לכ ךשמבש ,ונייה ,('וכ

החמש ירה - תושרה ירבדב םיקסוע רשאכ םג ,החמש לש העונתב דימת םיאצמנ רשאכו [...]
,"בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקיפ" רמאנ הז לעש ,היתווצמו הרותב תוקסעתהל האיבמו תמרוג וז
אוהש העשב" איה "קדצ ןובשח" תכירעל "רשוכה תעש"ש (א"ל קרפ) אינתב ראובמש םשכ ,הנהד
תורירמל האיבמו תמרוג אמלעד יליממ תובצעהש ,ונייה ,"'וכ אמלעד יליממ יכה ואלב בצע
תמרוג (תושרה יניינעב) אמלעד ילימב החמשהש ,ךדיאל ןבומ ןכ ומכ ,'וכ קדצ-ןובשחו
."בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקיפ" - הווצמ לש החמשל האיבמו

לועפל רתוי לקנב יזא - החמש לש העונתב אצמנ םדאה רשאכש לעופב םיאורש יפכו [...]
ותויהב יכ ,תווצמו הרותה יניינע ראשב הזב אצויכו ,הקדצל רתוי לודג םוכס ןתייש וילע
.('וכ ץוויכה ךפיה) בלהו חומה תחיתפד בצמו דמעמב אצמנ אוה יזא החמש לש העונתב

םינפ רבסבו ,החמש לש העונתב ומע רבדמ עיפשמה רשאכש - עיפשמל עגונב הז ךרד-לעו
- 'וכ םיכוב לוקב ומע רבדי רשאכ ןכ-ןיאש-המ ,תלוזה לע עיפשהל אוה לגוסמ יזא ,תופי
.וז הנידמב דחוימבו שחומב םיאורש יפכ

תבהאד ןיינעה תוללכל עגונב (ב"ל קרפ) אינתב ראובמה ךרד-לע הנה - הז לכל ףסונו
:ונניינעל עגונב ןבומ ןכ ומכ ,"םיער תבהא תווצמ רכש דיספה אל ,אל ןהו" לארשי

,הזל םימיאתמ םניאש םינמזב "קדצ ןובשח" תכירע) תובצע לש ןיינעב ףיסומ ידוהי רשאכ
-המ ;ןה תויוצר יתלב היתואצות םגו ,היוצר יתלב איה הלועפה םצע ירה - (הזב אצויכו
ידי-לעש םעטה אלל םג הנה ,תושרה ינינעב םג ,החמשה ןיינעב ףיסומ ידוהי רשאכ ןכ-ןיאש
ןהו" - אינתב רומאה ךרד-לע) יוצרו בוט רבדב ףיסוה אוה ירה ,הווצמ לש החמשל אובי הז
תושרה יניינעד החמשהש ליעל רומאה יפ-לע טרפבו .("םיער תבהא תוצמ רכש דיספה אל ,אל
.הווצמ לש החמשל האיבמ
- םחנמ תרות' ;ב"משת'ה ןוויס שדוח-שאר ברעו שדוחה-םיכרבמ ,רבדמב תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 1523-1522 'מע 'ג ךרכ ב"משת'ה 'תויודעוותה

יבר יצוצינ


הרות תבהא


ולאכב וא רוא וארש םירפסב םיקסוע יברה לש ויבתכממ םיבר
םיקהל ארק יברה * רואל םתאצוהב ןיינועמ היה יברהש
ישעמ ןפואב עייס ףאו םוקמו םוקמ לכב תוינרות תוירפס
* (זמק ןויליגב ,הבחרהב דוע האר תוירפס לע) ןהימיקמל
* םירפסה לש תראופמה תינוציחה םתרוצל הבר תובישח סחיי
וליחתי הכורא אל הפוקת רובעכש" ,רמא ,"איה הרטמה"
שומיש בורמ "ערקיהל םירפסה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

חכוויהל ןתינ תוברה ויתורגיאב דבלב לק ןויעמ .יברה תמגודכ םירפס בהוא אוצמל השק
,חלושל הדומ יברה .וילא חלשנש ,היהי רשא היהי ,רפס לכ ודי-לע לבקתנ הבש הברה החמשב
.םיפסונ םירפס לש רואל-האצוהב דימתהל דדועמו תומיכחמ תורעה ריעמ

תוחנה לע זירכה ףא תעל תעמ .םירפס שוכרל בחרה רוביצה תא םג דואמ יברה דדועמ ליבקמב
.םירפס תשיכרל הלוגס םויכ - תבטב 'ה - םייוסמ םוי עבק וליפאו ת"הק לש םירפסה יריחמב

"הרות תצברה"

תמייוסמ תונמדזהב .ןכמ רחאל םהב שומישה אלא ,המצע םירפסה תשיכר וניא רקיעהש ןבומ
:יברה רמא (265 'מע 'ב ךרכ ה"לשת שדוק-תוחיש - ה"לשת זומתב ג"י)

ילא הז"ל םיאתמה ןפואב שדוק ירפס תונקל הליחתכלמ םנמא שי ידוהי תיבב
עיגהב ,םעפל םעפמש הנניא הרטמה ךא ,יעבדכ םיכרוכמו םיאנ ,רמולכ "והונאו
הדמחה תויכשמ תא וינפל גיציו םירפסה ןוראל תיבה-לעב ומע שגי ,חרוא
:וינפל עיבציו תורכזמכ תוחנומה תוקיתעהו ("ךיניע דמחמ" בותכה ןושלב)
...'וכ דבוכמ םוקמב םהו תוינשמ ארמג ,שמוח ,הרות-רפס הנה

אצויכ שדוק ירפס ראשו רדוהמה ס"שה ומכ ,הרות-ישמוח-השימחש איה הרטמה
ןויזיבמ םולשו-סח אל - ערקיהל וליחתי הכורא אל הפוקת רובעכ הנה ,ולאב
ץר אוה ולש יונפ עגר לכ .םהמ דרפיהל לגוסמ ונניא תיבה-לעבש ינפמ אלא
.וב דומלל בשייתמו רפסה תא ףלוש ,ןוראל

אלא ולגדו ירקית לא - הבהא ילע ולגדו" קוספה לע ל"זח ורמאש המ ןיעמ
םעיגהב ירה םתונטק לשבש ,רדח ידימלת ,תוקונית שיש העשבש ,"וגולידו
לע םג - ךורדלו גלדלו ץפקל םה םיליחתמ םידומילה תועש ירחא התיבה
ילע וגולידו" ה"בקה רמוא - 'וכו דובכ ךרד הז ןיא ןושאר טבמבש ,םירפסה
רפסה ירה ,'וכ םדוק הרות ודמלש ךכמ האצותכ םרגנ רבדהש ןוויכמ ,"הבהא
ביבס הז ירה ויקחשמ תעשב םג ןכלו ,ונממ דרפיהל לגוסמ אוה ןיאו ולצא רקי
ןויזיב אופא הז ןיא .(ותמר יפל דחא לכ - ארמג וא רודיס ,שמוח) רפסה
.'וכ רפסל ותבהא אטבמ הז הברדאו ,הרות

וא הנליו ,רדוהמ ס"ש םישכור הנותחה תעבש לארשי יתבב בוטה גהנמכו
הנושארה ןיאושינה תנש םותב יזא - יעבדכ תכרוכמו תרדוהמ ,תרחא הרודהמ
יתימא ידוהי תיבב םירקבמשכ ,("תחא הנש ותיבל היהי יקנ" רמאנ הילעש)
התוא לצינ תורחא תוגאדמ יונפ היה אוה הב הנשה ןכש ,עורק רבכ ס"שהש רכינ
רבכ הכירכה ,הלילח רזוחו םשו הפ ףדפידו ןייע ,הדיקשבו הדמתהב דומילל
ךכ-לכ ול עגונ אלו ,שארל הסנכנ ארמגהש אוה רקיעה ולצא ןכש ,קרפתהל הלחה
."הרות תצברה" יוטיבה רשפ והז .ריינה לע ספדנה

והוונאו יל-א הז

םירפסהש ידכ תאז .םירפסל האנ ינוציח הארמ לע בר שגד םש יברהש הדבועל רתוס הז ןיא
תכירע אשונל םג יברה סחיי תדחוימ תובישח .םיארוקהו םינוקה להקל הכישמ-םרוג ויהי
.םינויצו תורעה ,תומוקמ-יארמ תפסוהו 'תוחתפמ'

יולה ןימינב 'ר ח"הרה ריכזמה ידי-לע המסרפתנ הבושתה) רידהמו ל"ומל יברה תבושת ןלהל
:(13 'מע 691 ןויליג 'תוכלמה תיבמ' רודמ 'ד"בח רפכ' ,ןיילק

ךיראתש ףא) מ"ות ורפס לבקל יתחמש 'עמשנ אלו הארנ אל'ש בר ןמז ירחאל
ודובכל םולשה התע םגש ןמיס חטבו התע הז לבקתנ - הנש ינפל רואל האצוהה
.תוינחורו תוימשגב הבוט הסנרפ ךותמו 'וכו אתיירואל היליח רשייו ,('וכו

:ךישממ יברהו

.ללכ םינויצו ןמיס ,חתפמ לכ ןיאש האילפה - רושיאה תוזירזל תוביסהמ

ךרד-לע ןמיסו הזבש תלעותהו חרכהה שגדומ [ןיבוריע=] וז תכסמב אקוודו
הדוהי ינב :רמאנ א,גנ ףד ןיבוריעב=] "ןירבעמ דציכ קרפ שירב" - תוחצה
ןתרות המייקתנ (י"שר ,ןינמיס ןיחינמ) אנמיס והל יחנתמו אנשיל יקיידד
['וכ םדיב

הזב אצויכו םיניינע חתפמ - ומצע ינפב ןולעב רואל איצוהל יאדכ ילואו
רפסהל ןפרצלו

.וניינעב תוברעתה לע החילסה ותאו

?(ל"נה תוכלהב) ןקזה ר"ומדא ע"וש םג ודיב היהה

"הימכחו הנבי" עצבמ

,םהב דומלל םיתיע תעבקש רקיעהו ,שדוק ירפס המכ דועו ס"שה תא תשכרש רשבתהל יתחמש"
.רבעה ןמ ויריכממ דחאל ז"לשת ירשתב 'וב בוקודוח ברה בתכ - "השעמ ידיל איבמ דומילהו

:רמאנ ה"לשת ולסכ שדוחב ףלוו םירפא 'ר ח"הרה םסריפש "'יחיש ש"נאל הבושח העדוה"ב

תוללכ ןיב תושענה תולועפה תודוא וניינעתה א"טילש ר"ומדא ק"כ תוריכזממ
.הרות עצבמד תולועפ ,"הימכחו הנבי"ד ןיינעב דיחיבו םיברב ש"נא

רבד-לע א"טילש ר"ומדא ק"כ לא םדקהב חוודל םישקבתמ ש"נא יזוכיר לכמ
.ליעל רכזנה

םהש ,םיעצבמה תשמחב קוסעל יברה ארק ד"לשת רבדמב תשרפ תבשב ,ןכל םדוק הנשה תיצחמכ
'םירפס אלמ תיב'ו 'הקדצ' ,'הזוזמ' ,'הרות' ,(ז"כשת תנשמ) קיתווה 'ןיליפת עצבמ'
.(יעובשה טוקילל הפסוהכ העיפוהו ההגוה וז החישו)

הנבי' תוביתה תא 'םירפס אלמ תיב' עצבמה םשל יברה ףיסוה ה"לשת הרות-תחמש םויב
בישה 'םירפס אלמ תיב'ל 'הימכחו הנבי'ד תדחוימה תוכיישהו רשקה לע לאשנשכו .'הימכחו
:ש"נאמ דחאל

.הרות עצבמ תבחרהו םיטרפ םהינש

קר וא "םירפס אלמ תיב" - ירוקמה ומשב עצבמה תא יברה ריכזה םיתיעל יכ ,ןייוצי
."הימכחו הנבי" - תרחואמה ותפסותב

רוקחל השקב

,הנה .תאז ןקתל וררועו ,ד"בח ירפסמ םהב ןיאש תומוקמ לע וניינעתה יברה תוריכזממ
ק"האב ד"בח תדוגא יריעצ תלהנה לא תינפומה ,ו"טשת בא-םחנמב ז"ימ ,האבה תרגיאה ,לשמל
:ו"ת

רשא .תפצ ,46 'סמ 'ז 'חר ךילמד 'יש קחצי לאימחרי לש ובתכמ ןאכל לבקתנ
.הז לע לבוקו ,ד"בח תודיסח ירפסמ רפס םוש ןיא אירבט נ"הבמר תבישיב

.הזב השענהמ ןאכל םג ועידוי חטבו .שורדה יפכ ושעיו הזב רוקחל השקבב

הכרבבו הדותב

ריכזמה ,טניווק .א
תדוגא יריעצ תלהנה"ל יברה תוריכזממ החלשנש (ג"כשת ןוויסב ט"ימ) תפסונ תרגיא הנהו
.ד"בח תיירפסל םירפס םהילא חולשל ח"וגאצ תשקבל תוסחייתה הבו "ד"בח

ד"בח תודסומ לע תרבוח לש רואל האצוה תובישח יבגל תניינעמ תוסחייתה שי תרגיאהב
.ק"האב

םינושה םירקבמהמו ,ללכב םירפסה תכורעתמ םימיאתמ םימוליצ ויהיש ורדסת חטב" :ףוסבלו
.'םירפסה דירי'ב ד"בח ןכודב םירקבמה םוליצל (הארנה לככ) איה הנווכה ."טרפב

'דירי'ב הרבסה

:ש"נאמ המכ לא (ז"כשת ב רדאב 'ט) םילשוריב ח"וגאצ לש תרגיא ןושל הנה ,ל"נה רשקהב

יניינב'ב) 'ימואלניבה םירפסה דירי' םילשוריב םייקתי 'ב רדא שדוחל ד"כ-ז"י םימיב"
ירפסל (ןתיב) ןכוד םש רכשנ א"טילש ר"ומדא ק"כ תוריכזממ תשרופמ הארוה יפלו ,('המואה
.םילשורי ח"וגאעצ לע לטומ עוציבהו ,ד"בח

תובושתו הרבסה םשל ,חותפ דיריהש תועשה לכב תונרותב םיפלחתמ תורמשמב חרכה שי"
ןמ דחא לכב חותפ היהי דיריה .(ןיינועמה לכל חנומ היהי בתכב רמוח) םירקבמה תולאשל
העש דע - ישיש םויב ,קספה אלל הלילב 10.00 העש דע צ"הנפל 10.00 העשמ ל"נה םימיה
.הלילב 11.00 העש דע תבשה תאצמ ק"שצומבו ,צ"החא 3.00

תמצמוצמה המישרב ךא ,וז הרבסה תלועפל םירשכומ םירבח לש קיפסמ רפסמ ונל ןיא ונרעצל"
."הז ימעפ-דח עצבמל תועש לש םומיסקמ שידקהל לדתשהל ,אופיא ,ךילע .התא םג ללכנ ךנה

תיביצקת הלאש

והירמש ברה ח"הרהל טניווק .א ברה ,ריכזמה בתוכ ז"ישת טבש 'כב ,ןכמ רחאל יצחו הנשכ
:ןיקנשוש

:ל"זו םילשוריד ד"בח-תדוגא-יריעצמ בתכמ ונלביק"

,לק יד"בח ןויעו האירק רמוחל םיקוקזה תובישיה ינב יגוחמ רקיעב דואמ םיברו תויה"
ח"גאצ תלהנה המיקה ,המודכו ח"אד דומיל לע םתא חחושל םהילא תשגל השק הז ידעלבו
תללכושמה ותבחרהל [ה]ןכרדבו ,ד"בח ירפס לש "תובישיה ינבל הלאשה תיירפס" ו"תשוריב
ירפסב ףוחד ךרוצ שי ןכ ומכ ,תיביצקתה הלאשה ינפב םילקתנ [םילשוריד ח"וגאצ=] ונא
.ח"אצ םעטמ םינושה םירועישה ליבשב אינת

ירפס ינימ לכ ,ירשפאה םדקהב ונל חולשל ,השקב לש ןושל לכב םכתא םישקבמ ונא ןכלו"
"שארמ ח"תו ,םכב יולת היהי םיברה תוכזו הנבה ילק םירפס דוחייבו ,םיספוט המכב ת"הק

:ובתכמ תא טניווק ברה םייסמו

."הזב ותעד תווח ונל תונעל שקבנו םבתכמ לש ספוטה והז"

"?המ ינפמ"

- ןמכייר הרושתב םסרופ) ו"טשת ןוושחרמב 'ט םוימ בתכמ לע ,יברה שדוק די בתכ םוליצב
תמא-תרות תבישי תיירפס לע םינוממה םידימלתה ורגישש ,(122 'מע ז"נשת זומת ב"יל רוא
:בתכ - ת"הק ירפס תלבקל השקבב ו"ת םילשוריב ד"בח

?םיחלוש ןיא המ ינפמ

(םש רבכ םיאצמנה 'סהמ ונתיש ,ןבומכ ,בוט רתוי) רבכ וחלש םא

.'ס הזיאו יתמ

"םישרוגמ"ה תשקב

:ךכ רמאנ ובש עבש-ראבמ בתכמ תוריכזמה ןחלוש לא עיגה י"חשת ףרוחב

םהיניב .הקירפא-ןופצמו םירצמ ישרוגממ םילוע קר םירג עבש-ראבב 'גו 'ב תונוכשב"
ךנחל םמצע לע םילבקמש םישנא םיאצמנ ונכותב .דומיל ילב םיבבותסמה םידלי האממ הלעמל
דואמ השק לארשיבו ,דומיל ירפס גישהל תורשפא ונידיב ןיא ברה וננובאדל לבא .הלא םידלי
ירפס ונל חולשלו 'ה ןעמל תושעל ודובכל םינופ ונא ןכ לע .הלאכ םירבד ףסכ ילב גישהל
...'וכו י"שר שוריפ םע םישמוח ,האירקל אובמ ןוגכ האירק

ךישמהל םיצורו ,םירצמב ונל התיהש[כ] "הוחאו הבהא" םשב ונלש תסנכה תיבל ונארק ונא"
וניתונוועב לבא הרותל םיתע עובקל םיניינועמ םירגובמה םג .םש ונייהש ומכ םידומילב
.ךכל םישורדה םירפסה ונתיא איבהל לכונש ילבמ ונימוקממ ונשרוג םיברה

הרידאהלו הרות לידגהל וכזת וניתוינפל ותונעיהלו 'כל דואמ הדונ

!הרקוהבו בר דובכב"

הקירפא ןופצ ילועו םירצמ ישרוגמ"

תסנכה-תיב יללפתמ"

'הוחאו הבהא'"

"עבש-ראב 'ד הנוכש"

:בתכו ק"האב ד"בח ינקסע לא בתכמה תא בוקודוח ברה חלש (י"חשת) טבש ז"כב

לע שארמ ןח תאושתו .הזב םתעד-תווח םדקהב ונעידוהלו םתשקבב ןיינעתהל אנו השקבב"
."הזב םתחרטתודיסחה ינייעממ


רבדמב תשרפ

(חכת ןמיס ח"וא רוט) תרצע םדוק יניס רבדמב תשרפ ןירוק םלועל

ןושארה רבידה ןיבו - ונתשרפב רפוסמ וילע - לארשי-ינב ןיינמ ןיב ףתושמ הנכמ שי
.תורבידה תרשעב

םינומ רשאכ ןכש .המשנה םצע תולגתהלו תוררועתהל םרג ןיינמה - לארשי-ינב ןיינמ
לדבה ןיא הבש ,המשנה םצעל זמור הז ןיינעו הזל הז םיווש םה םייונמה לכ ירה ,רוביצ
וליאו ,דבלב םייולגה תוחוכ דצמ קר םה ןטקל לודג ןיב םיקוליחה .והנשמל דחא ידוהי ןיב
.םיווש לארשי לכ שפנה םצע דצמ

לכ לש ותויחו וחוכ איה תוקולאש אוה ולא םילימ לש ימינפה שוריפה - ךיקולא 'ה יכונא
םצע דצמ רקיעב שגרנ הז רבד .("חקל ץראה יליא תאו" ומכ ,חוכ ןושלמ םיקולא) ידוהי
."ךדחייל הדיחי" איהש ,המשנה
(1021 'מע ,ד ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ב,ב) ונחי דעומ להאל ביבס דגנמ

(י"שר) תבשב אובל ולכויש . . לימ קחרמ

שגר ותוא :ךל רמול .לוחה תומיב םג ןכשמל לארשי הנחמ ןיב לימ לש קחרמ היה הז םעטמ
"לארשי הנחמ" ןיב תדחוימה הבריק התוא ,תבשב שח ידוהיש 'הל בוריקו תוקבד לש דחוימ
תבשה תשודק תא רידחהל שי .לוחה תומיב םג ויהיש ךירצ - (ה"בקה=) "ןכשמ"ל (ידוהיה=)
.השעמה ימי תשש לכב
(8 'מע ,גי ךרכ תוחיש-יטוקל)


(א,ג) השמו ןרהא תדלות הלאו

(י"שר) ודלי וליאכ הרות ורבח ןב תא דמלמה לכש

?הדלוהל הרותה דומיל ןיב המ

ארבנ לכ לש ומויקש ןוויכמו .(טצ ןירדהנס) "תרכית תרכיה" אוה הרות לוטיב לע שנועה
שודיחל םרוגו 'תרכ'מ וילע ןגמ השעמל - הרות ורבח ןב תא דמלמהש אצמנ ,עגר לכב שדחתמ
םרוגו ותויח רוקמל דימלתה תא רשקמ ברה ןכש ,"ודלי וליאכ" רבדה בשחנ ןכל .ומויק
.עגר ותואב ומויק שודיח - "הדלוה" ןיעמכל
(16 'מע ,גכ ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ח,ג) לארשי-ינב תרמשמ תאו

(י"שר) םתוחילשב םהיתחת םיאב םייוולהש אלא ,שדקמה יכרוצל ןיקוקז ויה ןלוכש

תונמל םג וחוכב ןיא ,ומצעב ותושעל לוכי וניא םדאש רבדש (גכ ןישודיק) ללכה עודי
,םייוולה תדובע תא דובעל יואר ידוהי לכש ,אופא ןבומ .ומוקמב רבדה תא השעיש חילש
.רוביצה יחולש רותב וז הדובע ושע םייוולה ירהש

,דבלב יול טבש אלש ,(לבויו הטימש תוכלה ףוס) םיעודיה ם"במרה ירבדל ךמסו זמר ןאכמ
."םישדוק שדוק שדקתנ הז ירה" ,ותרשלו 'ה ינפל דומעל ותוא וחור הבדנש ימ לכ אלא
(15 'מע ,גי ךרכ תוחיש-יטוקל)


(זי,ג) יררמו תהקו ןושרג

ןושלמ תהק) םרוקמל םתאלעהו ,םלועה תוימשגב םינומטה השודקה יצוצינ תפיסאל זמור "תהק"
.("םימע תהקי ולו" ומכ ,הפיסא

םהילעש ,תוחבזמה לע םידקפומ ויה תהק ינב ןכש ,אקווד תהק לש ומשב תזמרנ וז הדובע
.תונברקה תדובע ידי-לע השענ השודקה תוצוצינ לש םרוריב רקיעו ,תונברק םיבירקמ
(בכ 'מע רבדמב הרות-יטוקל)

* * *

"הלודגה די" - ןושרג :"די" תוניחב שולש דגנכ םה יררמו תהק ןושרגש תודיסחב ראובמ
.(תראפת) "המרה די" - תהקו ;(הרובג) "הקזחה די" - יררמ ;(דסח)

:ןוסרואינש קחצי-יול יבר לבוקמה ק"הגה ךכ לע רמוא

םמא יחאל םימוד ויה םירמו ןרהא השמו ,(יק ארתב-אבב) "םאה יחאל םימוד םינב בור"
.יררמו תהק ,ןושרג - דבכוי

אקווד ןושרג ינבב רמאנ ךכ םושמ .(דסח) "הלודגה די" ,ןושרגל המוד ,דסחה שיא ,ןורהא
.(ד אשנ) "וינבו ןורהא יפ לע" היהת םתדובעש

.(הרובג) "הקזחה די" ,יררמל המוד ,תורירמ ןושלמ ,םירמ

וקב םניה תראפת ןהו תעד ןה ןכש ,(תראפת) "המרה די" ,תהקל המוד ,תעד ותניחבש ,השמ
."ודי השמ םירי רשאכ היהו" (זי חלשב) השמב רמאנש והז .יעצמאה

.(3x14=42) ד"י םימעפ שולש רפסמכ ,(42) ב"מ היירטמיגב ד"בכוי :ךנמיסו
(בצר 'מע קחצי-יול תרות)


ונתנו .תדעה ןרא תא הב וסכו ךסמה תכרפ תא ודרוהו
-ה,ד) הלעמלמ תלכת לילכ דגב ושרפו שחת רוע יוסכ וילע


שפנה ,ףוגה - המשנה רוא לע םיריתסמה םירבד השולשל םיזמור ןוראה ייוסיכ תשולש
.םלועה תומואו ,תימהבה

.אוה שודק ידוהיה ףוגה םג ןכש ,ףוגל תזמור ,םישדוקה-שדוקב קלח איהש ,ךסמה תכורפ

"םיליבקמ" םהש ,ערה-רציו תימהבה-שפנל זמור ,ןוראה תדימל םיאתמ היהש ,תלכת לילכ דגב
.בוטה-רציהו תיקולאה-שפנל "םימיאתמ"ו

זמור ,(םירחא םילכ םג וב תוסכל רשפאו) ןוראה תדימל ףפוח היה אלש ,שחת רוע יוסיכ
.לארשי ןיבל (הרישי) "המאתה" םהל ןיאש ,םלועה תומואל

תורבגתהה תועצמאב ןכ-ומכ ,שדח םוקמל ותרבעה תא רשפיא ןוראה יוסיכש םשכ :רמוא יווה
.ליח לא ליחמ תכלוהו הלעתמ איה תיקולאה שפנה לש היוסיכ לע
(17 'מע ,ח ךרכ תוחיש-יטוקל)

תובא יקרפ


"הברה םירבדל הכוז"


דחא לכש רתויב ןוכנו יאדכ" :ר"ומדא ק"כ ירבד יפ-לע
תבש לכב תובא-יקרפ תרימאל ףסונש ,ומצע לע לבקי דחאו
(תוחפה לכל) תחא הנשמ ןויעב דמליו ףיסוי ,ץיקה תותבשמ
"היליד ארועיש םופל דח לכ ,הנשמה ישרפמד םישוריפה םע
רואיב םיאיבמ ונא - (597 'מע ב"ח א"שנת תוחישה -רפס)
וז תבשב רמאנה ,ו קרפמ א הנשמלהרותב קסועה לכ ,רמוא ריאמ יבר :םתנשמבו םהב רחבש ךורב - הנשמה ןושלב םימכח ונש
,בוהא ,ער ארקנ .ול אוה יאדכ ולוכ םלועה לכש אלא ,דוע אלו .הברה םירבדל הכוז ,המשל
תויהל ותרשכמו האריו הוונע ותשבלמו ;תוירבה תא חמשמ ,תוירבה תא בהוא ,םוקמה תא בהוא
הצע ונממ ןינהנו ;תוכז ידיל ותברקמו אטחה ןמ ותקחרמו ;ןמאנו רשי ,דיסח ,קידצ
תוכלמ ול תנתונו ;הרובג יל ,הניב ינא ,הישותו הצע יל ,רמאנש ,הרובגו הניב ,הישותו
;קסופ וניאש רהנכו רבגתמה ןייעמכ השענו ,הרות יזר ול ןילגמו ,ןיד רוקיחו הלשממו
.םישעמה לכ לע ותממורמו ותלדגמו ונובלע לע לחומו חור-ךראו עונצ הווהו

:י"שר שריפ

.אוה וליבשב ולא הברה תווצמ ,א"נ .ןמקלדכ דיסחו קידצ תויהל - "הברה םירבדל הכוז"

:ר"ומדא ק"כ שריפו

הכוז"ש ,ושריפ (לאומש שרדמ) םישרפמה - "הברה םירבדל הכוז ,המשל הרותב קסועה לכ"
םירבדה שרפל ול היה ןכ-םאד ,'וכ ליזאו שרפמד םתוא לע הנווכה ןיא ,הברה םירבדל
םה הברה םירבדל הכוז רמאש המש הארנ ןכל .'וכ דוע אלו רמאי ךכ-רחאו 'וכ םהב םיכוזש
םה המ זמרב וליפא ריכזמ וניאו אנתה םתוס המל :ןבומ וניאו ."הפ םרכז אלש םירבד
?"ול אוה יאדכ םלועה לכ" לש תועמשמה המ - םגו ?"הברה םירבד"ה

איה הרותהש ןוויכמו .המצע הרותה םשל ותועמשמ - "המשל הרותב קסועה לכ" :רואיבהו
ןיינע לכב האור אוה :"הברה םירבד" תניחבב דומילל הכוז המשל דמולה ןכל ,ףוס-ןיא
"הברה םירבד" האור ןכו .הלוכ הרותה לכל ותוכייש תא - ץק ןיאל "הברה םירבד" הרותבש
.(ףוס ןיאה חוכב ארבנ אוה םגש) םלועבש רבד לכב

םלועה לכ םגש לעופ המשל ודומיל ידי-לע - "ול אוה יאדכ ולוכ םלועה לכש אלא דוע אלו"
לבא ,ותניחבמו ודיצמ קר איה םלועב וז הלועפש אלא .םלועבשו הרותבש ףוס-ןיאה תא האור
דחא לכ לש ובצמב יולתו ובור רחא ןודינ אוה ירה ,לעפוב הזל הכזי ומצע םלועהש ידכב
.לעופב עצבתמ רבדה ןיאש ,"ול אוה יאדכ" קיידמ ןכלו .דחאו

םישעמה לכב שגרומ םינפ-לכ-לעש ונייה - "םישעמה לכ לע ותממורמו ותלדגמו" :םייסמו
.(המשל הרות דומיל ידי-לע) םהילע םמורמ אוהש
(370 'מע ז ךרכ תוחיש-יטוקל - ב"לשת רבדמב תשרפ תבש)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


רבדמב תשרפ שדוק-תבש
שדוח-שאר ברע ,רייאב ט"כ

םוקמבש הליפת) הדובע ,הרות - דמוע םלועה םהילעש םיווקה 'גב ףיסוהל שי הז םויב
.(תבשב ךיישה ןפואב) הקדצו םידסח-תולימג ,(תונברק

רמאמ העשכ םידמול ךכ-רחא .רוביצב םיליהת תרימא - רקובב םכשה .רייא שדוח םיכרבמ תבש
.הליפתה - ךכ-רחאו ,םלוכל ןבומ היהיש תודיסח

תוכרבה רחא רכזנ םאו ,'שדוח רחמ' הירחא ארוק - תרחא הרטפה ארק .'שדוח רחמ' :הרטפה
.1הכרב אלב התוא ארוק -

.10:21 העשב רקוב ישיש םויב דלומה .ןושארה םויב :ןוויס שדוחה םיכרבמ

דימת םירמוא וז תבשבש רבתסמ ,ורודיסב ןקזה ונבר ןושלב ןויעמ .2'םימחרה בא' םירמוא
.3תסנכה תיבב הלימ-תירב וא ןתח שי םא םג - 'םימחרה בא'

.תסנכה-תיבב תודעוותה

. תדובע תאז" :ישילשל םימייסמ 'אשנ' תשרפ ישימחו ינש ימיבו תבש-תחנמב הרותה תאירקב
.4(גל,ד) "ןהכה ןרהא . . יררמ ינב .

.ו קרפ - תובא יקרפ .'ךתקדצ' םירמוא ןיא

:הרות ןתמל תונכה

תבהאב הפסוהה ידי-לע - הרותה תלבקו הרות ןתמל הנכהה איה וז תבשב הדובעה רקיע"
תוכלה ,הרותה תוימינפו הלגנ דומילב ףיסוהל תובוט תוטלחה תלבק ;לארשי תודחאו לארשי
.5ם"במרהל ד"יה רפס דומילב טרפבו ,תוקוספ

הרותה ,תודהיה תצפהל תולועפה לכב זוע רתיבו תאש רתיב הנכהה ימימ םוי לכב קוסעל
דחא לכש דואמב ןוכנ ,החלצהב תולועפה ויהיש ידכבו ,םיעצבמה תרשעב םיללכנה ,היתווצמו
שולש - בוט המו ,העיקשה ינפל םוי לכב הקדצל ונתי ,תולועפב תוקסעתמהו םיקסעתמהמ תחאו
.6"הקזח הווה ינמיז אתלתב"ש ,םויב םימעפ

.7'שודק התאו' 'םעונ יהיו' םירמוא ןיא :תבש יאצומ

ןושאר םוי
שדוח-שאר ,ןוויסב 'א

.[דועו גצר,טפר ןויליג 'תורשקתה'ב וטרופ שדוח-שאר יגהנממ המכ]

ינש םוי
ןוויסב 'ב

.8"סחוימה םוי"

ןתח אלא ,תועובשה גח דע םינעתמ ןיא .9ןונחת םירמוא ןיא - ללכב דעו - שדוחב ב"י דע
.10ותפוח םויב

ישילש םוי
ןוויסב 'ג

.הלבגה ימי תשולש תליחת

ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ חור התיה אל ,תועובשה גח ברע םדוק ,הלבגה ימיב ורפתסהשכ
.11הזמ החונ

ישימח םוי
תועובשה-גח ברע ,ןוויסב 'ה

.12םויה רפתסהל הווצמ

אל םא םג) "ןילישבת בוריע" םויה תושעל םיבייחש 'וכו תסנכה-יתבב םסרפלו עידוהל שי
.13(תבש תורנ םיקילדמש ןויכ תבשל ט"ויב םילשבמ

גד וא רשב ןוגכ בושח לישבת םע ,הציבכ רועישב 15המלש תפ לטונ :14ןילישבת בוריע
וא ןב ידי-לע אלו תווצמ-ןב םדא ידי-לע םיכזמ - הליחתכל) רחא דיב ןתיו ,תיזכ רועישב
:רמואו ,להקה לכל ודי-לע (חתפב 'ז-ה) תוכזל (16ולשמ םילכוא םה םא ,םילודג וליפא ,תב
תא היבגמ הכוזה ."הז בוריע לע ךומסלו (קיריחב 'ל-ה) תוכזל הצורש ימ לכל הכזמ ינא"
,17ריוואב תהבגומה ודי-לע וחינה םא וליפא ,וילע חנומ היהש םוקמה ןמ חפט בוריעה
"בוריע תוצמ לע ונוויצו ויתווצמב ונשדק רשא" ךרבמו ,הכוזה דימ בוריעה לטונו רזוחו
:ןינעה ןכות .ןיבמ אוהש ןושלב רמול ךירצ ,תימרא ןיבמ וניאש ימ .23". . ןידב" רמואו
לכ תושעלו ןקתלו רנ קילדהלו ןימח ןימטהלו לשבלו תופאל ונל רתומ היהי הזה בוריעב"
."תאזה ריעב םירדה לארשי לכלו ונל ,תבשל בוט-םוימ וניכרצ

,לעופ ידיל האיבמש המיאתמה תוננובתה ,עמשנל השענ תמדקה ןיינעב ןנובתהל שי הז םויב
תרות העודי ירה ,גחה יכרוצ תונכהד תודריט המכ וב ןנשיש בוט-םוי ברע אוה הז םויש ףאו
-לכ) הטילש ןיא תועובשה גח (ןיעמו) ברעב הז ךרד-לעו ,תועובשה גחבש ר"ומדא ח"ומ ק"כ
.18'וכ הדובעהו הרותה דומיל תבוטל לכה תושעל רשכומה ןמז אוה ןכלו ,דגנכש דצהל (ךכ

הפסוה - הקדצב טרפבו ,םידסח-תולימגו הדובע ,הרותד ןיווקה 'ג לכב הז םויב ףיסוהל שי
.19"השדח החיתפ לש ןפואב תדחוימ

תבש םגו תועובשה גח דעב םג ונתי הז תועובשה גח ברעב - םוי לכב הקדצ תניתנב םיליגרה
.20בוט-םוי ברעו שדוק תבש ברע לכב הז-ךרד-לעו .ותרחמלש

אל ,ד"בח לש תובר תוליהקב ןכו ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש ד"מהיבב :תסנכה-תיב טושיק
.21גחה דובכל תונליא תדמעהו םיבשע תחיטשב וגהנ

תבשה-ןועש תא ןווכל רוכזל שי) גחב שא תקלדהו לושיב ךרוצל 22הקולד שא ריאשהל יוצר
.(23תועובש לילב שרדנכ הרואתל

וקילדי ,זא וקילדה אל םא .תוחולב בוקנה ןמזב (תבש ברעב ומכ) םיקילדמ :תורנה תקלדה
קילדהל" :(25תבשב ומכ ,הקלדהה רחא - ונגהנמל) תכרבמ הקילדמה .24הדועסה ינפל הלילב
'ונייחהש' וכרבי אל ,המצעל תשדקמה השא ןכו ,קילדמה שיא .ונייחהשו "בוט םוי לש רנ
.26שודיקב קר אלא הקלדהב

וכרבי זאש ,תועובשה-גחב ףכת הנושארה םעפ קילדהל [תונבה] וליחתיש ןוכנו יאדכ"
שדוק-תבשב ליחתהל תורדהמהו . . בוט-םוי רנ תקלדה תווצמ םויק תלחתה לע םג ונייחהש
.27"השדח הלמש ןהל ונקי - תמדוקה.ד"בח-ללוכ חול (1

.ז"הדא רודיסמ ,ד"בח-ללוכ חול (2

ןחלשה ידבב גפ 'יס ןחלושה -תוצקב ש"מ האר לבא ,דפר 'יסל (ב) םיאולימ ,ז"הדא ע"ושמ תוכלה רוציק (3
.י הרעה ג"פ תועובשל חספ ןיב 'סב הארו .גי ק"ס

.ד"בח-ללוכ חול ,ת"הרק רדסב 'ה תליהת רודיס (4

.229 'מע ש"ייעו ,(הגומ) 221 'מע ג ךרכ ט"משת תויודעוותה (5

.141 'מע גי קלח תוחיש-יטוקל (6

.ג"ס הצר 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (7

םויה תלעמ ירואיב .(ו ,טי תומש) "שודק יוגו םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו" לארשי ינבל רמאנ םויב ובש (8
.די ס"ר - ומש תודואו ,זט-בי םינמיס 'תועובש - םידעומה ירעש' 'סב ואבוה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ יבתכב

.ד"בח -ללוכ חול ."ךנעי . . חצנמל" ינפל ז"הדא רודיסמ ,44 'מע םיגהנמה רפס (9

.ד"בח-ללוכ חול .א ק"ס געקת 'יס א"גמ ,כ"ס דצת 'יס ז"הדא ע"וש (10

.נ"שו ,םש םיגהנמה רפס (11

םש הרורב-הנשמ הארו .א"ס א"לקת 'יס ע"וש) בוט-םוי דובכל רפתסהל הווצמ ,תולודג ושאר תורעש םא (12
.(תורעהבו ג"פר ותכלהכ מ"הוח 'סבו ,א ק"ס ןויצה-רעשב

.ד"יס ז"כקת ןחלושה-ךורע (13

.ד"בח ללוכ חולו ,ז"הדא רודיס (14

.ה"כס ז"כקת 'יס ז"הדא ע"וש האר (15

.גי-ב"יס וסש 'יסו ז"יס ז"כקת 'יס ז"הדא ע"וש (16

.249 'מע 'ה תליהת רודיסב ספדנכ (17

.חעק 'מע ג"ח טקולמ - םירמאמה רפס (18

.טעק 'מע םש (19

ס"וס הקדצ-ירעש האר) ק"שה דעב םגו ט"ויה דעב םעפה הנווכהו - .ג"ס 315 'מע חכ קלח תוחיש-יטוקל (20
.(הרוקמו הארוהה ךיראת םש טמשנו ,אס

יגהנמ רצוא' - ד"בח-ללוכ חולב אבוהו ,ו"ט-ד"יס דצת 'יס ז"הדא ע"ושב ואבוה ולא םיגהנמ יכ םא (21
.ש"עו ,גצר 'מע 'ד"בח

רצוא' ,אכש 'מע א"ח וביסמב ךלמה - ונגהנמל 'רוכזי' ימיל ללכ ןיקילדמ ןיא ,שממ 'המשנ רנ' יכ םא (22
.דכר 'מע ירשת-לולא 'ד"בח יגהנמ

ה"כס ג"יפ התכלהכ תבש תרימש האר ,בוט-םויבו תבשה םוי םצעב תבש-ןועשב םייוניש תכירע תודוא (23
.ל"ס ב"יפ תבשב לחש פ"ע .ל 'יס א"ח בשוח השעמ ת"וש .חי-זי 'יס ח"וא ג"ח רמוא עיבי ת"וש .ךליאו

ןמסנה הארו ,דסח-תרות לעב ןואגה קספ .ג"לס ה"כרת םירפא-הטמ .א"ח ד"וי רוטל השירדה (ןב) תמדקה (24
.ול 'מע ק"שנ יניד רוציקב

.גולפ אל םושמ ,ח"ס גסר 'יס ז"הדא ע"וש (25

.ז"יס ב"כפ תבשב לחש פ"ע (26

.שדח דגב אלב הכרב תודוא ןוילגה-ילושבו םש הארו .אסר 'מע א"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' (27זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il