- ז"ש - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה ןוויסב 'ה * תועובשה גח ברע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תובא יקרפ


ןאכ שקה םימדוק תונוילגלתוכלמ רבד


רתכה תניחבמ ךשמנ תועובשה גחב
תוקלחתהמ הלעמלש


ךישמהל ונבר השמ הכז "ילגר ףלא תואמ שש" תוכזב אקווד
ותדובעב םג * "וברקב" - הטמל ןאכ ,"יכונא" - הרותה תא
תניחבב הדובעל תדחוימ תובישח שי דחאו דחא לכ לש תיטרפה
שגדומ תועובשה גחב * לוע-תלבק ךותמ הדובע איהש "לגר"
לכ לע ךשמנ ונממו לארשי-ינב לכבש הוושה דצה דחוימב
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * הלוכ הנשהןושאר םוסרפב איבהל ונל ורסמש לע *ק"הלב תוחנה דעוול ונתדות -
- **הגומ יתלב החנה ,ב"כשת תועובשה גחד 'ב םוי תודעוותהמ קלח

,לארשי-ינב אוביר םישישד רפסמהל עגונב רואיבה עודי

ירחאלש תורודה ךשמב וליאו ,םירצממ םתאצב לארשי-ינב לש םרפסמ והזש יפ-לע-ףא ירהש -
םלועל םה םיללכו םישרוש תניחבב םהש תומשנה ,ירה ,םוצע יובירב הז רפסמ לע ףסותינ הז
םיטשפתמש םיפנעה תמגודב ,תומשנ יוביר םיטשפתמ םהמ 'א לכמו ,אוביר םישיש רפסמב
- (2הז ינפלש םירמאמב רכזומכו ,1אינתב ראובמכ) 'וכ םישרושהמ

.'יוה םשב זמורמכ - 3םימעפ 'ה ד"ויב לפכנש יפכ 'ו רפסממ הלוע הז רפסמש

תוא רויצב אוה "לבח"ש ,"ותלחנ לבח בקעי ומע 'יוה קלח יכ" 4בותכש ומכ - הזב ןיינעהו
'ה תואב זמורמכ) םימעפ 'ה ,(וינפ ינפלש) ד"וי תואב ו"אוה םילפוכ רשאכו ,ו"או
הכשמההו הדיריה לע הרומ הנורחאה 'ה תואו) אוביר םישיש רפסמה הלוע יזא ,(וינפלש
.("הזה םלועה ארבנ 'הב" 5ל"זר רמאמ ךרד-לע ,הזה-םלועל

תואמ שש" :לארשי לש ןעור ,וניבר השמ רמוא - לארשי-ינב אוביר םישישל עגונב ,הנהו
.6"וברקב יכונא רשא םעה ילגר ףלא

השמ יבגל "לגר" תניחבב םה לארשי-ינב אוביר םישישש יפ-לע-ףאש ,7הזב רואיבה עודיו
דחאו דחא לכב ,"וברקב - יכונא" ךשמנ אקווד םדי-לע ,םוקמ-לכמ ,"שאר"ה אוהש וניבר
.ומצע וניבר השמב םג ללוכ ,לארשימ

ה"בקה ול רמא" ,"דר ךל" 9קוספה לע 8ארמגב אתיאדכ - הרותד הלגנב םג זמורמ הז ןיינעו
םתגרדב םניא וישכע ירהו) "'וכ לארשי ליבשב אלא הלודג ךל יתתנ םולכ ,ךתלודגמ דר השמל
-ןתמד ןיינעה - "הלודג" וניבר השמ לצא ףסותינ לארשי ידי-לעש ,ונייהו ,('וכ תמדוקה
.הרות

שש" ידי-לעש - 10"וברקב יכונא רשא םעה ילגר ףלא תואמ שש"ד ןיינעה ןכות םג והזו
,"יכונא"ב ותלחתהש הרות-ןתמ לע יאקד ,"וברקב יכונא" השמ לצא השענ "ילגר ףלא תואמ
תרשעו ,תורבדה תרשעב הלולכ הרותה לכ ירהש) הרותה ןיינע תוללכ והזש 11ט"שעבה תרותכ
" ת"ר ,("יכונא" - הנושארה הביתב לולכ ןושארה רובידהו ,ןושארה רובידב םילולכ תורבדה
ללוכ) הפ-לעבש הרותו בתכבש הרות ,הרותה יניינע לכ לע יאקד ,12"תיבהי תיבתכ ישפנ אנא
'ה םעמ הרותה ןיאש רמואה"ש 14ם"במרה קסופ ןכלש ,(13שדחל דיתע קיתו דימלתש המ םג
ירה) . . הפ-לעבש הרות אוהש השוריפב רפוכה ןכו . . תחא הבית וליפא דחא קוספ וליפא
."הרותב רפוכ (הז

אוהש ,אחישמד אתבקעד ארדב הריתי הלעמ שיש - תורודה תוללכל עגונב םג ןבומ הזמו
,"וברקב יכונא" תניחב ךשמנ אקווד ודי-לעש ,15"ןילגרב ןילגר" תניחבל דעו ,לגר תניחבב
.תורודה לכב לארשי תסנכד המילש המוקה תוללכב

ותויהל ,יכ ,16"שדוקב ןילעמ"ד ןיינעה דצמ םג תחרכומ ןורחאה רוד תלעמש ,ףיסוהל שיו
םוימ ,עגרל עגרמ ,ןמזל ןמזמש ןבומ ירה ,ןמז לכב יחצנ - חוכ-תניתנ םג אלימבו - יוויצ
םינפ-לכ-לעו ,שדוקב האלעהו הפסוה תויהל הכירצ ,רודל רודמ המכו-המכ-תחא-לעו ,םויל
אתתלד-אתורעתאב - הלעמל תלעופ ןורחאה רוד לש הדובעה ירה ,םיניינעה תוימינפ דצמ
."וברקב יכונא" תניחב ךשמנ הז ידי-לע ןכלו ,רתוי הלענ ןפואב - אליעלד-אתורעתא

שארו לגרד םיניינעה יטרפ לכ הב שיש ,לארשימ דחאו דחא לכ לש תיטרפה ותדובעב אוה ןכו
המדא" םש-לע ,"םדא" ארקנ ןכלש ,הלעמלש אמגודב אוהש ,וטושפכ םדאה ףוג רויצב ומכ)
אקווד הדי-לעש ,לוע-תלבקה ןיינע אוהש ,לגר תניחבבש הדובעב הלעמ שיש - (17"ןוילעל
רומאה ךרד-לע) חומבש הגשהו הנבהה ןיינע אוהש ,שאר תניחבבש הדובעב םג רתוי ףסותינ
לוע-תלבקו האריה ןיינעש עודיכו ,("וברקב יכונא רשא םעה ילגר ףלא תואמ שש" ןיינעב
םג הלולכ האתת האריבש דעו ,19"אלעאל אערת אד" ,18השרושו הרקיעו הדובעה תישאר אוה
.20האליע הארי

:הטושפכ לגרל תכיישש הדובעל עגונב םג ןבומ הזמו

בויחה ונשי םהבש ,21"םילגר" םשב םיארקנ תוכוסו תועובש ,חספ םידעומה 'גש - המדקהבו
.22תיבה רהל וילגרב תולעל לוכיש ימ לכ לע ,לגרל היילעד

לש ןיינע היהי םילגרה 'גבש ,ונאישנ וניבר גיהנהש הגהנהה םע הז ןיינע רשקל שיו
הלאכ תומוקמב םג םידעומה ןיינע שגרנו רכינ היהיש לועפל ידכ לגרב הכילה - "הכולהת"
.םידעומה ןיינעב ךכ-לכ םירודח םניא םמצע דצמש

דצמ םידעומה ראש יבגל הלעמ וב שיש ןוויכ - תועובשה גחב רתויב שגדומ הז ןיינעו
רשא םעה ילגר ףלא תואמ שש" שוריפב) ליעל ראבתנ ירהו ,הרות-ןתמב "יכונא"ד יוליגה
-ןודנבו ,אקווד "לגר"ה ןיינע ידי-לע ךשמנ "וברקב יכונא"ד ןיינעהש ("וברקב יכונא
םוקמל (ושאר םג) םדאה תא ךילומש לגרה תלעמ רכינ הזבש ,םיילגרב הכילהה ןיינע ,ןדיד
.םשל עיגהל לוכי היה אל ומצע דצמש

.החמש ךותמו ,"םייחל" התע ורמאי ,"הכולהת"ב ופתתשהש הלא לכ ,הנה ,ךכל םאתהבו

םכישאר" ,דחאו דחא לכב - "וברקב" - "יכונא"ד ןיינעה ךשמוי הז ידי-לעש ןוצר-יהיו
.23"ךימימ באוש דע ךיצע בטוחמ 'וג םכיטבש

* * *

:24תועובשה גחד תודעוותהב רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ

רפסל םגו ,הדועסה תעב תועובשה גחב - תודיסח רמאמ - הרות רמול וניאישנ וניתובר גהנמ
.ט"שעבה ונרוממ רופיס

הזו .ט"שעבהמ השעמ רופיס םגו ,הרות קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ דוה רמא ד"רת תועובשה גחב
:רופיסה רבד

תא ץבקמ היה םוקמ לכבו ,רפכל רפכמו בושייל בושיימ רזחלו ךלהל התיה ט"שעבה לש וכרד
.רתויב םברקמ היהו םיטושפה םישנאה לכ

:םהינפל רמאו ,ףטו םישנ ,םישנא ,בושייה יבשות לכ תא ץביק תחא םעפ

,תוגרד םנשיש םגה ."אבר הימש אהי ןמא" :תובית-ישאר ירשא ."ברקתו רחבת ירשא" 25ביתכ
26הרות-יטוקלב ראובמכ ,"'וגו ךלכיה שודק ךתיב 'וג ךירצח ןוכשי" בותכה ךשמהכ
יהוזש וא ,קדצ-חמצה ירבדמ אוה הרות-יטוקלל ןויצה םא רכינ אל החישהבש ,ריעהלו]
ידי-לעו - .םיווש לכה "אבר הימש אהי ןמא" תרימאב ,םוקמ-לכמ ,[ר"ומדא ח"ומ ק"כ תפסוה
.אבר הימש אהי ןמא תרימאל הביח ט"שעבה םהב סינכה הז

.ונאישנ וניבר רופיס אוה ןאכ דע

קר רכזנ החישהבש יפ-לע-ףא ,יכ - תועובשה גח לש וניינעל הז רופיסד תוכיישה ראבל שיו
,ןבומ ירה ,רופיסה לש ונכות רידגהל ילבמ ,ט"שעבהמ רופיס רפסל וגהנ וניאישנ וניתוברש
םוי אוה תועובשה גחש טרפבו ,תועובשה גחל ךיישו רושק תויהל ךירצ רופיסה ןכותש
.27וייחב ושפנ הלמעש למעה לכ הלוע ובש ,ט"שעבה לש אלוליהה

:אבר הימש אהי ןמא תרימא ןיינעב ט"שעבה תרות ןכות רואיב

ירטיו רוזחמב שריפ"ש 28תופסותב אתיא - "'וכ םלעל ךרבמ אבר הימש אהי" הליפתה שוריפב
תרחא הליפת יווה םלועל ךרובמו ,םלשו לודג ומש אהיש . . ןיללפתמ ונאש הליפת וזש . .
וניאו ,איה תחא הליפתד עמשמ ,ךרובמ לודגה הימש אהי 29אכה רמאקדמ ,הארנ אל הזו . .
."'וכ ךרובמ לודגה ומש אהי אלא ,םלשו לודג ומש אהיש רמול הצור

רוא-הרותב ראובמכ ,תומשה לכמ הלעמלש 'יוה םש לע יאק "לודגה ומש"ש - הזב ןיינעהו
לכש 31רהוזה רמאמ שוריפב 30(םירצמ תאיציו תולגה ןיינע תודוא רבודמ םהבש םישורדהב)
אוהש לודגה ומש תניחבמ ךישמהל ונייה" ,"הימשד אזר אנקתאל" אוה תווצמו הרותה ןיינע
רמאנ הילעש אגרדהל דעו ,תוגרד המכ שי אפוג הזבו ,"'יוה םש יוליג . . ףוס-ןיא תניחב
לצאנ אלש דע" אתיא 33שדוקה תדובעבו) םלועה ארבנ אלש דע" 32רזעילא יברד יקרפב
;"דבלב לודגה ומשו ה"בקה היה ("םלועה

"לודגה ומש" תניחבש - "איימלע ימלעלו םלעל ךרבמ אבר הימש אהי" םירמוא הז לעו
(אלא ,תוליצאה םלועב קר אלו ,תולשלתשה רדסמ הלעמל קר אל) הלגתיו ךשמוי ("אבר הימש")
.הזה םלועל דע ,34תומלועה לכב ,"איימלע ימלעלו םלעל" םג

ול ןיערוק וחוכ לכב אבר הימש אהי ןמא הנועה לכ" 35ל"זח רמאמב םג זמורמ הז ןיינע
:"הנש םיעבש לש וניד רזג

,ןכש ,עבש רפסמ םע רושקש תולשלתשהה רדס תוללכו םלועה תוללכ לע הרומ - "הנש םיעבש"
תעבש דגנכ םהש ,תבשה םויו עובשה ימי תשש ,םימי עבשב איה האירבה תווהתה תוללכ
ןינש יפלא תיש ךשמל איה האירבה תוללכ ןכ ומכו ,36ןיינבה ימי תעבש םיארקנש ,תודימה
.םיעבש רפסמ והזש - רשעמ ותוללכתהב אוה עבש רפסמ תומילשו ;37יעיבשה ףלאו

תניחב ,(הנש םיעבש) תודימה לש רוקמו שרושה לע הרומ - "הנש םיעבש לש ןיד רזג"ו
.ןיד-תיבה ירבח לש הגשהו הנבהב יולתש וטושפכ "ןיד רזג" תמגודב ,ןיחומה

לש ןיינע תויהל לוכי םהבש תוגרדה לכ םילולכ "הנש םיעבש לש ןיד רזג"בש ןבומ הזמו
תונוילע יכה תוגרדהל דעו ,(ןיד-רזגו ןיד לש ןיינע ונשי הז דצמש) הדובעב ןורסיח
,לודג ןורסיחל בשחנ הז ירה ותגרדמ תלעמ ךרע יפלש ,אלא ,רתויב תוקדב אוה ןורסיחהש
.'וכו הבושת לש ןיינע תויהל ךירצ ןכלו ,38"'וכו אכלמ ימק גוחמב יווחמ" תניחבב

,הנוכנ הבושת השע רבכש ףא"ש ,הבושתה ןיינעל עגונב 39אינתב ראובמה - םירבדה דוסיו
תילענ אגרד יבגל ,ןכלו ,"'וכ תובר תוגרדמו תניחב וב שי בלהו ,בלב הבושתה רקיע ירה
.רתוי הלענ ןפואב הבושתה ןיינע ונממ שרדנ אלא ,הז ינפלש הבושתה הקיפסמ אל רתוי

ותולעהל וצרש . . לודג םכח" תודוא 40םייח-ץע-ירפב אבומה רופיסה ןכות םג והזו
לע םישינעמ ןיא הנושארה םעפב יכ ,תווצמ יקודקד לע םישינעמ ויהו ,דואמ הנוילע הציחמל
ןודל ןירזוח זא ,היהש הממ הלעמל רתוי ותיילע גישיש התע וצרשכ קר ,הלאה םיקודקדה
."'וכו ותוא

תויהל ךירצ םהב םגש ,תולענ רתויה תוגרדהב םג ךייש "ןיד רזג"ה ןיינעש ןבומ הזמו
לצא םגש ,41"אתבויתב אייקידצ אבתאל אתא"ש חישמ לש שודיחה והזש - הבושתה ןיינע
.הבושתה ןיינע היהי םיקידצ

לש וניד רזג ול ןיערוק הז ידי-לעש אבר הימש אהי תרימאד יוליעה לדוג ןבומ הזמו
הז ןיינעו ,(לודגה ומש) תולשלתשהה רדס לכמ הלעמלש ןיינע והזש ןוויכ - הנש םיעבש
-רזגה תא תונשל ,ירמוחהו ימשגה הזה-םלועל דע (איימלע ימלעלו םלעל ךרבמ) הטמל ךשמנ
.הלגנהו הארנה בוטל וכפהתי םייוצר-יתלבה םיניינעה לכש לועפלו ןיד

ירשא" תובית-ישאר ,אבר הימש אהי ןמא ןיינעב ט"שעבה תרות ןכות ראבל שי הז יפ-לע
הנה ,"ךלכיה שודק ךתיב 'וג ךירצח ןוכשי"ד תוגרדה יקוליח תורמלש ,"(ברקתו רחבת)
:םלוכ םיווש "אבר הימש אהי ןמא"ב

רצחו הנוציחה רצח ,תורצח 'ב" םה םיבר ןושל "ךירצח"ש (ל"נה) הרות-יטוקלב ראובמ
עמש תאירק אוה תימינפה רצחו . . הרמזד יקוספ תניחב אוה הנוציחה רצח" ,"תימינפה
לוטיב תניחב אוהש הרשע-הנומש תליפתב ,תיב תניחב ,ךתיב בוטב העבשנ רדהו" ,"היתוכרבו
.42"ךלכיה שודק" - אפוג הזבו ,"ךלכיה" - תיבמ םג הלעמלש אגרדהל דעו ,"'וכ

הצקהל דע ןותחת רתויה הצקהמ ,הדובעה ןיינעבש תוגרדה לכ םיללכנ הז קוספבש ,אצמנו
.ןוילע רתויה

,הדובעה ןיינעב תויתימא תוגרד םהש ,ל"נה תוגרד םנשיש תורמלש ,ט"שעבה רמוא הז לעו
דע "ךירצח"מ ,ל"נה תוגרדה לכ ירה ,"אבר הימש אהי ןמא"ד ןיינעהל סחיב ,םוקמ-לכמ
.האוושהב םה ,"ךלכיה שודק"

,"דבלב ומשו אוה" תניחבל דעו ,לודגה ומש ,"אבר הימש"ד ןיינעה לדוג דצמ - רבדה םעטו
םיניינע ידי-לע הז ןיא - המש עיגהל ידכ ,רשא ,'תי ותומצעב אוהש יפכ םשה ןיינע והזש
לש ןיינע ידי-לע אקווד אלא ,'וכו תוימינפו תוינוציח ,םיקוליח םנשי םהבש ,"תוגרד" לש
.לכב הוושב אוהש "תוטישפ"

הביח םלצא היהתש םיטושפה םישנאה לע ט"שעבה לעפ ל"נה הרות ידי-לעש החישהב םייסמו
,"אבר הימש אהי ןמא"ל

זמורמו) 44ח"בה בתכש ומכ ,43"הליחת הרותב וכרב אלש" בצמו דמעמהמ תילכתב ךפיה -
תוינחורו תשודקב קבדתהלו םצעתהל" הנווכה םלצא הרסח התיהש (45הנוי וניבר שוריפב
יניס-רה ינפל ונבריק רשא לע ונב רחב רשא תכרבב ןווכמה אוה . . הניכשה ךישמהלו הרותה
- "'וכו םוי לכב הב עשעתשמ היהש ותדמח ילכ השודקה ותרות ונל ןתנו

םלעל" (לודגה ומש) "אבר הימש" תכשמה - "אבר הימש אהי ןמא"ד ןיינעה םלצא שגרנ היהיש
.אקווד תומצעה תוטישפ דצמ והזש ,'וכ תוגרד יקוליחמ הלעמלש ןפואב "איימלע ימלעלו

:תועובשה גחל ל"נה הרותד תוכיישהו רשקה ראבל שי הז יפ-לע

ןיינעו ,אסיג דחמ תוגרד יקוליח לש ןיינע וניצמ (תועובשה גח לש וניינע) הרות-ןתמב
:אסיג ךדיאל תוותשה לש

,46"'וכו ךמצעל הציחמ (השמ) התא"ש ןפואב יניס רהב לארשי-ינב תדימע התיה ,אסיג דחמ
,ךירצח"ד תוגרדה יקוליח - 48רהה תיתחתב דמעש (47"תונחמה לכל ףסאמ") ןד הנחמל דע
;"ךלכיה שודקו ךתיב

יכונא"ד יוליגהש ךכ ידכ דע ,תוגירדמה לכ תוותשה לש ןיינע םג וניצמ ,אסיג ךדיאלו
תוגירדמה לכ תוותשה ךרד-לע - (ב"ס ל"נכ) "םעה ילגר" ידי-לע אקווד ךשמנ "וברקב
.תומצעה תוטישפ דצמ ,"אבר הימש אהי ןמא"ד ןיינעה יבגל "ךלכיה שודקו ךתיב ,ךירצח"ד

- תועובשה גחד ןמזה תוללכב םג שגדומ (תוותשהה ןיינע) תוקלחתהה רדעהש ,ףיסוהל שיו
,תועובשה גחל ,םימי העבש םהש ,תוכוסה גחו חספה גח ןיב קוליחה םעטב רואיבה עודיכ
,דחא םוי אוהש

לש ינש ט"וי וליפא תועובשה גחב תושעל םיכירצ ויה אל ןידה רקיעמש ,ךכ ידכ דעו]
גח אוה ולש םישימחה םויש ,חספה גח עבקנ םוי הזיאב ררבתנ תומוקמה לכבש ןוויכ ,תויולג
םוי וליפא םימי ינש ןישוע(ש) . . םימכח וניקתה תודעומב קולחל אלש ידכ" קרו ,תועובשה
,[49"תרצע לש בוט

הלעמלש הדיחי תניחב אוהש רתכה תניחבב אוהש הרותה תלבק ןמז אוה תועובשה גחב יכ"
הטמו הלעמ וב ןיאש לוגיעה לשמ-ךרד-לע ומכ . . םימי 'ז םיארקנש תודימ 'ז תוקלחתהמ
.50"'וכ דצ לכמ 'א האוושהב ףיקמש תרתוכ ןושלמ רתכ שוריפב עודיכ ,ללכ

הלמעש למעה לכ הלוע ובש) ולש אלוליהה םויש ,ט"שעבה לש וניינע םע םג רושק הז לכו
תוטישפ םיטושפ םישנאב סינכהו הליג ט"שעבהש 51עודיכ - תועובשה גחב (וייחב ושפנ
הגשהו הנבההו בלבש שגרה םע םירושקה הדובעה יניינעב םג רדוחו ךשמנש ןפואבו ,תומצעה
- (שארה תניחבב "וברקב יכונא" ךשמנ "םעה ילגר" ידי-לעש ליעל רומאה ךרד-לע) חומבש
.תודיסחה תרות ידי-לע

:רקיעה אוהו דועו

תמלשנ ,תועובשה גחב הרות-ןתמב ונתינש תווצמו הרותה םויקב הדובעה תוללכ ידי-לע
ומכמ רתוי הלענ ןפואב ,52םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנש האירבה תנווכ
םימשה תודלות 54הלא"מ הלעמלש 53"ץרפ תודלות הלא" ןיינע והזש ,האירבה תליחתב היהש
.55"םארבהב ץראהו

לוגיעה תניחב םע תרבוחמ היהת וקה תיתחתבש רתויב הנותחתה הגירדמהש - ןיינעה תדוקנו
,"איימלע ימלעלו םלעל" יוליגב ריאיו ךשמוי "אבר הימש"ש ןיינעה ןכות והזש ,56לודגה
.תוגירדמה לכב תוותשה לש ןיינע היהיש ךכ

ןוויכ ,הרות -ןתמ םעפה דוע היהי אלש 57םגתפה עודיכ ,הרות-ןתמב רבכ לעפנ הז ןיינעו
רדסב יולגב היה אל הז ןיינעש אלא ,אובל-דיתעלד םייוליגה לכ םג םיללכנ הרות-ןתמבש
לוגיעה תניחב םע רבוחמ היהי ימשגה רשבה םגש ,יוליגב היהי אובל-דיתעלו ,תולשלתשה
.לודגה

,(ל"נכ) תוקלחתהמ הלעמלש הניחב ,דחא םוי אוהש ,תועובשה גחב אוה הז לע חוכ תניתנהו
,לארשי-ינב לכ לצא תוקלחתהמ הלעמלש הניחבה הלגתתש הלוכ הנשה לכ לע ךשמנ הז םוימו
ונלאגיו אובי ,ונקדצ חישמ תאיבב היהיש יפכ ,םלוכ תומלועה לכבו ,ףטו םישנ םישנא
םויקל - 15"ןילגרב ןילגר וטמ"ד רתויב הנותחתה הניחבהמ ,ונצראל תויממוק ונכילויו
."'וג אוהה םויב וילגר ודמעו" 58דועיהתעב םשרש) ץכ ןהכה 'יש לאקזחי-באז 'ר ח"הרה לש תומישרה יפ-לע ,ןמדלפ 'יש דוד ברה ידי-לע ךרענ (*
.(ומצעל הלדבה ךרעש ירחאל ,תודעוותהה


.ל"ומה .ד"כשת תועובשה גחד 'ב םוי תחישמ - ךליאו 27 'מע ג"כח ש"וקל םג האר (**

.(א,חמ) ז"לפ (1

.(ו"ס) ב"כשת ,ןוויס ח"רעו ח"הבמ ,רבדמב פ"שד ןתנוהי ול רמאיו ה"ד (2

.ביש 'מע ח"ערת מ"הס םג הארו .גפת'א 'מע (ד"ח) רבדמב .א,אכרתת 'מע (ו"ח) תישארב ת"הוא האר (3

.ט,בל וניזאה (4

.ב,טכ תוחנמ (5

.אכ,אי ךתולעהב (6

.ב,גל .ד,אל ךתולעהב ת"וקל םג הארו .וטק 'מע ז"פרת מ"הס (7

.א,בל תוכרב (8

.י"שרפבו ז,בל אשית (9

.ב,א תישארב א"ות םג האר (10

.53 הרעה 382 'מע ה"כח ש"וקלב ןמסנה םג הארו .ד,גכ ףסוי תרופ ןב האר (11

.(י"עה תסריגל) א,הק תבש (12

.252 'מע ט"יח ש"וקלב ןמסנ (13

.ח"ה ג"פ הבושת 'לה (14

.םש מ"קמבו א,חנר ב"חז (15

.נ"שו .א,חכ תוכרב (16

.דועו .א"ער,ג ה"לש האר (17

.א"מפר אינת (18

.א"ער ,ח א"חז (19

.(18 'מע) ג"פ הדובעה סרטנוק .ב-א ,אפ ז"הואיב .ד,דיק א"ות האר (20

.די,גכ םיטפשמ (21

.א"עס,ד םש .(י"שרפבו) הנשמב - הגיגח שיר (22

.םיבצנ פ"ר (23

.(140 'מע ד"שת ש"הס) הפוסב ד"שת תועובשה גחד 'ב םוי תחיש (24

.ה,הס םיליהת (25

.(ב,גכ האר 'פ) ב"ס לוקב עמשת יכ ה"ד (26

.ךליאו ב"עס ,שד רמועב ג"לה רעש (ח"אד םע) רודיס .חכ-ז"כס ק"הגא אינת האר (27

.א,ג תוכרב - ןינועו ה"ד (28

.םש תוכרבב (29

.ךליאו ד,טמ תומש (30

.א"ער ,ה ג"ח .א,ח ב"ח .ב"עס,במק א"ח רהוז האר (31

.ג"פ (32

.ב"פ (דוחיה קלח) א"ח (33

.ךליאו ג"עס ,הס תקוח ת"וקל םג האר (34

היה ןכש הארנהו" :גצת 'מע ב"ח ה"לרת מ"הסב ש"רהמ ר"ומדא תרעהבו) ו"נס ח"וא רוט .ב,טיק תבש (35
.("תבש 'מגב ולש אסריגה

.(דמ 'מע) םשל "תורצק תורעהו תוהגה ,מ"מ"בו ,ג"פר אינת האר (36

.נ"שו .א,אל ה"ר (37

.ב,ה הגיגח האר (38

.(ב,ול) ט"כפ (39

.י"פ ןיליפתה רעש (40

.מ"כבו .ב,בצ צ"עמש ישורד ת"וקל .ב,גנק ג"חז האר (41

.(ךליאו גלר 'מע ה"ח טקולמ מ"הס) ז"טשת ברקתו רחבת ירשא ה"ד םג האר (42

.ב"ע שיר ,הפ מ"ב .א,אפ םירדנ (43

.ז"מס ח"וא (44

.זמ ס"ר ח"וא ז"הדא ע"וש .םש םירדנ ן"רב אבוה (45

.דכ,טי ורתי י"שרפו אתליכמ (46

.הכ,ד"וי ךתולעהב (47

.דל,הל להקיו י"שרפ האר (48

.ב"יה ג"פ ח"הודיק 'לה ם"במר (49

.ךליאו ד"עס ,טק ורתי א"ותל תופסוה (50

.נ"שו .ךליאו ה"נקס תופסוהב (ט"נשת תאצוה) בוט-םש-רתכ םג האר (51

.מ"כבו .ו"לפר אינת .ו ,ג"יפ ר"בדמב .ג יתוקוחב .זט אשנ אמוחנת האר (52

.חי,ד תור (53

.ד,ב תישארב (54

.ג ,ל"פ ר"ומש האר (55

.ךליאו יק ע"ס ט"נרת מ"הס האר (56

.דועו .וסש 'מע א"ח ב"רעת .ומקת .גכ 'מע ו"סרת ךשמה .ונש 'ע ו"נרת .זפ 'מע ז"מרת מ"הס (57

.ד,די הירכז (58


,ט"שעבהמ רופיס רפסל וגהנ וניאישנ וניתוברש קר רכזנ החישבש ףא
ךירצ רופיסה ןכותש ןבומ ירה ,רופיסה לש ונכות רידגהל ילבמ
תועובשה גחל רושק תויהל

הציחמל ותולעהל וצרש לודג םכח תודוא רפוסמ םייח-ץע-ירפב
הלעתנשכ יכ ,תווצמ יקודקד לע ותוא םישינעמ ויהו ,דואמ הנוילע
שדחמ ותוא ןודל ורזח ,הגרדב

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


ללוכ ,הרותה לכ הנתינ תועובשב
אובל-דיתעלד "השדח הרות"ה


תיבכ וגהנ ללה-תיבש םיאצומ ונא תועובשב אקווד עודמ
?יאמש

םג ללוכ ,הלוכ הרותה לכ הנתינ ובש - "ונתרות ןתמ ןמז" ,תועובשה גחל תוכיישבו רשקב
תמגודו ןיעמ ,יאמש -תיבכ הכלהד ןיינע תמגוד וניצמ - "אצת יתיאמ(ש) השדח הרות"ה
:חישמה תומיב יאמש תיבכ הכלהד שודיחה

רקיעמ תונעתהל רוסא תועובשה גח יאצומב" :ןקזה וניבר בתוכ תועובשה גח תוכלה םויסב
תולוע ןיבירקמ ויה םויב ובש ,ונייהד ,םייק שדקמה-תיבש ןמזב חובט םוי היהש יפל ןידה
. . שפנ לכוא ךרוצ םוש םהב ןיאש יפל ומצע בוט-םויב בירקהל םילוכי ויה אלש הייאר
בוט-םויב ףא ןבירקהל רתומ ללה תיב ירבדל לבא ,יאמש תיב ירבדל אוה הזש יפ-לע-ףאו
םתומכ וגהנ לארשימ הברהו םהירבדכ ללה תיב ושע הז רבדבש ןוויכ םוקמ-לכמ ,ומצע
רסאהל ומצע בוט-םוי ומכ בוט-םוי יאצומ אוהש הז םוי םהל השענו בוט-םוי רחא ןבירקהל
."םויב וב תינעתהו דפסהה רתוה אל שדקמה-תיב ברחשמ התע ףא ןכ-םא ,תינעתו דפסהב וב

:םיניינעה תוימינפב - הזב רואיבה רמול שיו

הימשו אקיז היב קיפנד םושמ . . (םד זיקהל) אתנכס אתרצעד אמוי ילעמ" :ארמגב אתיא
תודגא-ישודיחב השקהו ."והיימדלו והיירשבל והל חבט הוה הרות לארשי ולביק אל יאד חובט
ץרתמו ,"םירחא חובטל אבש חבוט אלא חובט ותורקל היל יווה אל . . הרואכל" ,א"שרהמ
וליא לארשי תא חובטל אבש תוומה ךאלמ חור אוה ,ערה -רציה אוה ,ןטשה אוהש אקיז אוהה"ש
תא לארשי וחבז הברדא ירה םרצי תא ושבכו הרותה ולביקש ןוויכ לבא ,הרותה ולביק אל
."ערה -רציה

.ערה-רציה תחיבז - (תועובשה גח יאצומ) "חובט םוי"ד ןיינעה ןכות םג והזש רמול שיו
,"אקיז היב קיפנ" ,הרותה תלבק ינפל ,(תועובשה גח ברע) "אתרצעד אמוי ילעמ"ב ,רמולכ
ולביקש ירחאל ,תועובשה גח יאצומבו ,"הרותה ולביק אל וליא לארשי תא חובטל אבש"
."ערה-רציה תא לארשי וחבז"ש םש-לע ,"חובט םוי" השענ ,הרותה

םתומכ וגהנ לארשימ הברהו (יאמש תיב ירבדכ) םהירבדכ ללה תיב ושע הז רבד"בש םעטהו
םג (םלעהב) ללוכש ,ונתרות ןתמ ןמז ,ומצע בוט-םויבש ,רמול שי - "בוט-םוי רחא ןבירקהל
ןיא ,ערה רוריבל תוכיישמ הלעמלש הרותה תודוסו ימעט ,"אצת יתיאמ(ש) השדח הרות"ה
ידדחמ" ,הרותה דומילב םתלעמ דצמש ,יאמש תיב תטישכ) ערה-רציה תחיבזל ךרוצ(ו םוקמ)
גח יאצומ ןכלו ,(יוצר יתלב ןיינעל תורשפאהו םלענה ער םג םילטבמו םיללוש ,"יפט
."חובט םוי" אוה (אקווד) תועובשה
'מע ישילש ךרכ א"שנת'ה תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"שנת'ה תועובשה גחד 'ב םוי תודעוותהמ)
(291-290

יבר יצוצינ


הדומיל ךרדו הנשמה רוביח


דומיל לש ןושארה רוזחמה םויס םעו תועובשה גח לגרל
ירדס השישב תקסועה הנושאר המישר םיאיבמ ונא ,תובא-יקרפ
ללכנ המ ,הנשמב אישנה הדוהי יבר לש וקלח לע * הנשמ
רדס תובישח ,הכלהל ךייש הב רמאנה לכ םאה ,אל המו הנשמב
"הרותה הנתינ תרצעבש יפל" * דועו ןתקולחו תוינשמה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ירה - (31 'מע 'ב ךרכ שדוק-תוחיש) ט"לשת תנשמ החישב יברה רמוא - המכ גהנמלו תעדל
.תובישיב דומילה רדס תא יריאמה איבמ ךכו .תובא תכסמב איה דומילה תלחתה

:ריהבמו

דומיל רותב אל יכ ףא) םידימלתה תא םידמלמ - הנשמל רשע ןבד ליגה םדוק דועו" (א
ארגא ארעצ םופל 'וכ הב ךופהו הב ךופה 'וכ יניסמ הרות לביק השמ :רשא םיניינעה (אתכסמ
."עצמאבש םיניינעהמ המכו המכו ,'וכ ה"בקה ארבש המ לכ 'וכ

הנתינ תרצעבש יפל" תרצעה ינפלש תותבשב הדמללו התורקל ,הנש לכבו תומוקמה לכב (ב
בל היהיש ,'וכ הדומיל רחא הב גהנתי ךיאו הדומיל ךרד ,םדוק תעדל ךירצ דמולהו הרותה
לאומש שרדמ - "הרושכו תדכ הב גהנתהלו םלש בלב הרותה לבקל ןכומ לארשימ דחא לכ
."בותכ יתאצמ" םשב ,ותמדקהב

'א קלח א"דיחהל 'םילודגה םש' - םינואגה דומיל רדס הזו - תובישיב דומילה רדס (ג
.וכרעב

אישנה ונבר לש ולעפמ

איה וז העיבק ."תוינשמה בתכו רדיס יבר" :יברה עבוק (89 'מע ב"י ךרכ) תוחיש-יטוקלב
תופסות ,דיגנה לאומש יברל 'דומלתה אובמ' ,'הקזחה די' ורפסל ותמדקהב ם"במרה תטישכ
.יריאמהו ד"יר

.ב,חכ הכוס .ב,גי תבש) י"שר ירבד יפלש םירמוא שיש ,הרעהב (םש) בתוכו יברה ךישממ
תמדקהב זיגח בקעי יבר תעד איה ןכו .םבתכ אל לבא תוינשמה תא רדיס קר ונבר - (דועו
וירבדב אירטו אלקש שי ןואג ארירש בר לש ותעד לע) תוינשמה לע 'םייחה ץע' ושוריפ
וא) ראבל םוקמ םושב י"שר חרט אל וז העד יפל .(הבש תואחסונה יתש רואל - ותרגיאב
.הבתכ ימ (תוחפל זומרל

:יברה רמואו

(ל"נה תוהימת ריסהל - םינפ-לכ-לע קחודב) יתעד תוינע יפל רמול שי ןכלו
הארוה 'וכ הנשמ ףוס שוריפב (א"ער ,ופ) אעיצמ-אבבב בתכש המ לע י"שר ךמסש
ה"ד ב,ס) ןיטיג י"שר שוריפל הז םיאתמו ,("בתכ" ריכזה אל ונתסריגלש ףא)
הלודגו הרות יווה ישא 'רו יברבד (א,טנ ןיטיג) ל"זח רמאמלו (םירבדו
...דחא םוקמב

:(םש) אעיצמ-אבב תכסמב י"שר ירבד ולאו

הנשמה םעטב תלאשנ הלאש התיהשכ אלא רדסה לע ארמג התיה אל םהימי דע ןיארומאה לכ ףוס"
רמוא דחאו דחא לכ ,רתיהו רוסיא וא ןוממ ןידב ערואמה השעמ לע הלאש וא ,שרדמה-תיבב
דחא לכ ,תותכסמה רדס לע ועבקו םהינפלש ןיארומא תועומש ורדיס אניברו ישא ברו .ומעט
- ץרתל םייוארש םיקוריפו בישהל שיש תוישוק ושקהו ,הל היונשהו היוארה הנשמה לצא דחאו
,והל איעביא ,והנימרו ,יבתימ ,היבתיא ןוגכ ,ארמגב לכה ועבקו - םהמיעש םיארומאהו םה
ןיצוריתהו תוישוקה שרפל ורמאש ןתואו .ןהינפלש ןתוא וריישש המ ןהילעש םיצוריתהו
אניברו ישא בר ואבו יבר רדיסש הנשמהו תותכסמה רדס לע ארמגב םועבק אל - םהילעש
."םועבקו

תא שיא ורמא ןהימי דע םיאנת ףוס" :שריפ "הנשמה ףוס ןתנ יברו יבר" ארמגה ירבד לעו
,תורודס תותכסמ ויה אלו הדבל העומש העומש םיסרוג םידימלת ויהו שרדמה-תיבב וירבד
אל םהירחאו תותכסמה תא ורדיסו םהינפלש תורודב רומאה וללכ םהו רדסה לע ץבקו רדיסו
."טעמ אלא ופיסוי

התא ןאכמ - ןבתוכל יאשר התא יא הפ-לעבש םירבדו" :(םש) ןיטיג ארמגב י"שר שוריפבו
."תחכתשמ הרותהש ינפמ אלא בותכל ןתינ אל דומלתהש דמל

הנשמב ןיאש םירבדה

(2 הרעה 10 'מע ,ב"נשת ת"הק ,'ם"במרה יללכ'ל אובמב טטוצ) ו"משת ץיקמ יברה לש בתכמב
:רומאל בותכ

. . הבכרמ השעמ) הרותה ידוסי תוכלה שודקה ונבר הב סינכה אל הנשמב לבא
,תוכרבהו תוליפתה תואחסונ 'וכו חישמה תומי ,תועד ,הנומא תוכלה (תישארב
- 'וכו 'וכו םיגהנמ המכו המכ

.ירפסו ארפס ,אתליכמ לש םיניד המכ הב סינכה אל ןכ

.בתכבש הרות םע רשקה הב [?ראבמ=] ןיא ןכ

תוכלה קר אל

ם"במרה בתוכש םימייוסמ םירבד לע (131 'מע חכ ךרכ תוחיש-יטוקל) השקמש הישוק בגא
[". . הכלה לש רפס אלא ,לארשי ימי ירבד רפס ונניא דיה רפס" רשא] 'הקזחה די' ורפסב
:(4 הרעה ,םש) יברה ריעמ

."הכלה םניאש םיניינע ואבוה םימעפלש הנשמב ןכ-ןיאש-המ

הנשמה ןושל

:(380 'מע ד"כשת שדוק-תוחיש) יברה רמוא ךכו

דומלל ןתינ ארמגה ןושל קוידו ןונגסמ וליפא :"םתנשמבו םהב רחבש ךורב"
הנשמה ןושל רשא ,הנשמה ןושל ןונגסמ המכו-המכ-תחא-לע .םיניד המכו המכ
םיניינע ללוכו רצק ןושל - תוינשמה שוריפל ותמדקהב ם"במרה ירבדכ - אוה
םיעיפומה םיניינעה לכ זמרב וללכנ הנשמה ןושל ןונגסב רשא דע ,םיבר
."ןיתינתממ אנטישפ אלד ידימ אכיא ימ" אפליא לש ורמאמכו אתיירבב

רדסהמ הארוה

:יברה רמא (314 'מע ג"כשת שדוק-תוחיש) תחא תונמדזהב

שוריפל ם"במרה תמדקהב אתיאדכו .םיקייודמ םה הפ-לעבש הרותבש םיניינעה לכ
.תוינשמב קייודמ לוכה ךא ,הרצקב איה הפ-לעבש הרותש תויה םעש תוינשמה
.תוינשמה רפסמ לש רדסה ,ונייה .קייודמ אוה םג רדסה הז יפלו

:(129 'מע 'ב ךרכ ח"כשת שדוק-תוחיש) ףיסוה הז ןיינעבו

המכו המכ םידמולש םיאור רשא דע ,קייודמ אוה םג תוינשמב רדסה ,ללכב
.תוינשמה רדסמ תוכלה

:(177 'מע 'א ךרכ םש) דועו

- הנשמב רדסהמ םג דומלל אופא ןתינ .הרות םג אוה ירה תוינשמב רדסה
.הארוה

תקייודמ הקולח

:(1 הרעה 1175 'מע 'ד ךרכ תוחיש-יטוקל) יברה רמוא תוינשמה תקולח תובישח לע

המכל תעגונ תוינשמה תקולחש הז לע ףסונו .קוידב איה תוינשמה תקולח
אוה תוינשמה רפסמ םג ירה ,'וכו אפיסו אשיר לש ללכה יפ-לעש םידומיל
חל ןמיס רזעה-ןבא) 'קקוחמ תקלח'ה בתכש המ יפל ,הכלהל עגונ םגו קוידב
ידש רמול שיד ,תונשל עדוי ינאש תנמ לע השאה תא שדקמה ןידב ('מ ןטק ףיעס
'גבד ,תורקל עדוי ינאש תנמ-לע ןידב רוטה תעדכ) תוינשמ 'ג (ךירצו)
'ז קרפ םייאלכ תכסמבש הזב םג הארנ ,רפסמה עגונ המכ דעו .(יגס םיקוספ
הנשמ" - םירפסמ 'בב תנמוסמ איה תאז לכבו ,םייתשל תקלחנ הניאש תחא הנשמ
תבשחנ וז הנשמש ,רמול שיו .(רתסנה ךרד-לע הז שריפש ןייעו) "'הו 'ד
.תונשמ 'בכ (תונשל עדוי ינאש תנמ לע) ל"נה ןיד ןיינעל

ס"שה רדסב תוטישה 'ב

:תועד יתש שי הנשמ ירדס השיש רדסב

המדקהב רהוז-ינוקיתה תעד איה ןכ - תורהטב םייסמו םיערז רדסב ליחתמ - ט"קנ ן"מז (א
.(א,אל) תבש תכסמב תצק עמשמ ןכו ,תוינשמה שוריפל ותמדקהב ם"במרה ;(א,ה)

השרפ) הבר רבדמב שרדמב עמשמ ןכ - ןיקיזנב םייסמו םישנ רדסמ ליחתמ - ן"טק ם"זנ (ב
קר אל חכומ הז ךרד-לעו ,אמוחנת 'ר תעד (טי) םיליהת שרדמבו (ופוסב זט-וט תואקסיפ גי
.(ןידימעמ ןיא ה"דס א,בכ הרז-הדובע) תופסותמ הכלהל עגונב םג אלא הרותבש הדגאה קלחב

.ןיקיזנ רדס ינפל אב תורהט רדסד ,(םש) ש"ארהמו

הבר-שרדמב ראובמל (13 הרעהל ןוילגה ילושב 56 'מע א"י ךרכ תוחיש-יטוקל) סחייתמ יברה
קר והז הרואכלד לאושו ,"םולשב" - ם"מב תמייסמו "יתמיאמ" - ם"מב תלחתמ הפ-לעבש הרותש
תכסמ םויסבש הנשמהש ןוויכד "רמול שי"ש יברה רמואו .(ט"קנ ן"מז) ליגרה רדס יפל
םע ךכ-לכ רשק הל ןיא ("םולשב ומע תא ךרבי . . דיתע :יול ןב עשוהי יבר רמא") ןיצקוע
.ס"שה םויסב וז הנשמ האב תועדה לכלש רמול רשפא הרואכל ירה ,הל תומדוקש תוינשמה

-לכ תכייש הניא תוכרב תכסמש ,ס"שה תליחתל עגונב - יברה ךישממ - רמול שי הז ךרד-לעו
לבקלו ה"בקה לש ודוחיב הנשמה רדס ליחתהל ידכ ס"שה תליחתב המוקימו ,םיערז רדסל ךכ
לכלד רמול רשפא ןכ-םאו .'וכו רקובו ברע תווצמהו הרות לועו םימש תוכלמ לוע וילע
.ס"שה תליחתב וז תכסמ האב תועדה

,בותכב וזמרנש יפכ םירדסה השישד - תקולחמב תוברהל אלש ללכה יפ-לע - ףסונ ץוריתו
תונמנ תוכמה תרשעש ,הזל המודב וניצמש םשכו .שודקה וניבר ידי-לע ןרודיסכ חרכהב ןניא
.ןרדיסכ אלש (הק,חע םיקרפ) םיליהת רפסב

ם"במרה םעט יפלש יברה ריבסה (186 'מע 'א ךרכ ב"לשת שדוק-תוחיש) תרחא תונמדזהב
ס"שה לכ ףוסב תויהל ךירצ תוירוהש םעט ןתונ הז ירה ,ןיקיזנ ףוסב תויהל ךירצ תוירוהש
.ן"טק ם"זנה תטישל קוזיח הזו -

ארמג ןונגסב הנשמ

ךלהמב ורמאנש יברה ירבדמ הלוע ךכ - ארמגה ןושלב בתכנ שדקמה-תיב ןמזמש הנשמהמ קלח
:(316 'מע ב ךרכ ט"לשת שדוק-תוחיש) קומע ינרות רואיב

,ןכ ינפלמש הלאכ ןכו שדקמה-תיב ןמזב רבכ אצמנב ויהש תוינשמ וללכנ הנשמב
ןיא התע-תעלו - רמול רבתסמ ךכ .לארשי-ץראב תיבה רחאל ויהש הלאכ ןכו
ואבוה םא - ארמגב םיאבומה םירמאמה וא תותיירבהש - ךפיהל החכוה אצמנב
רופיס וא הכלהכ םתס ואבוה םא ;וייחב ודי-לע ורמאנ ירה - ארומא לש םשב
אוה ןכ-יפ-לע-ףא - שדקמה-תיב ןמזב יחש אנת םשב ואבוהש וא ,הזב אצויכו
.ארמגה הבתכנ ובש (ןונגסו) ןושלב ךכ רחא ללכנ

הנשמה דומילב םינוש םיללכ

:חרכהב ירה ,רחא םוקמב ארמגב הב םינד וז הישוקו הישוק תררועתמו הנשמ םידמולשכ

.רתא לע הנשמה ישרפמב יוצמ ישוקה בושייש (א

לוכי) אלא הנשמבש טשפב וניא ישוקהש אופא רורב - הנשמה ישרפמב תוסחייתה ןיא םאב (ב
.הזב אצויכו הכלהה ךרדב איה הישוקה(ש תויהל

.(345 -346 'מע ג ךרכ ח"לשת שדוק-תוחיש) ח"לשת תנשב יברה רואיבמ םילועה םיללכ

:יברה רמוא המ 'מע ד"ישת שדוק-תוחישב

:םינפוא ינש ונכתיי ,הנשמב העיפומ הניאש תפסות אתפסותב ונא םיאצומ רשאכ

.הנשמה ירבד לע ףיסוהל האב אתפסותהש תפסות ןכא וז (א

.טוריפב ואב ןאכו ,יללכ ןפואב ורמאנש הנשמה ירבד לש שוריפ והז (ב

שרפל הנותנ תושרה

שוריפל םוקמ שי תאז לכב ,'ןתנ יברד תובא'ב הנשמה השרפתנש םוקמב וליפא
ילודגמ םיבר םישוריפ םנשיש ,תוינשמ המכו המכב תובא תכסמב וניצמדכו ,שדח
ועיצהש ,(םינורחאה ינורחאל דעו ,דועו ירטיו רוזחמ ,ם"במר ,י"שרכ) לארשי
ריעהל - ,ןתנ יברד תובאבש םישוריפהמ (םידגונמ וליפאו) םינוש םישוריפ
אלד הנשמ ם"במרה שריפש המב 'ה הנשמ 'ה קרפ ריזנ 'בוט םוי תופסות'מ
אלו ,דומילה ךרד והזש םש ןבומו .''וכ שרפל הנותנ תושרהד' ארמגה שוריפכ
.ם"במרהד הירבוג ברד םושמ

שדחלו קמעתהל םהידימלת תא ודדוע ןכ ומכו - הזב אירטו-אלקשה העודיו
ללכל םיאתי שודיחהש טלחומו ירקיע יאנתב הז היה ןבומכש אלא .הזב אצויכ
אטישפו) הרותה ילודג דובכב תיתימאו הבר תוריהז ךותמ ,הרותה דומיל יכרדו
הרותב םינפ תולגל אלש רתויב הלודג תוריהזו ,("יתעד ולבק" זירכהל אלש
...הזב אצויכו ןידה -קספו הכלהכ אלש

ומגרותש העשב םעפ דוע ודי-לע והגוהש (349 'מע זי ךרכ תוחיש-יטוקל) יברה ירבדמ -
.'תובא יקרפל םירואיב' רפסל אובמב םתללכה םשל
תובא יקרפ


"דמוע םלועה םירבד השולש לע"


דחא לכש רתויב ןוכנו יאדכ"ש ר"ומדא ק"כ ירבד יפ-לע
תבש לכב תובא-יקרפ תרימאל ףסונש ,ומצע לע לבקי דחאו
(תוחפה לכל) תחא הנשמ ןויעב דמליו ףיסוי ,ץיקה תותבשמ
"היליד ארועיש םופל דח לכ ,הנשמה ישרפמד םישוריפה םע
רואיב םיאיבמ ונא (597 'מע ב"ח א"שנת תוחישה -רפס)
וז תבשב רמאנה א קרפמ ב הנשמל- דמוע םלועה םירבד השולש לע :רמוא היה אוה .הלודגה תסנכ יריישמ היה קידצה ןועמש
םידסח-תולימג לעו הדובעה לעו הרותה לע

:ארונטרבמ הידבוע ונבר שוריפ

."וללה םירבד 'ג ליבשב אלא םלועה ארבנ אל - דמוע םלועה"

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ רואיב

יפלו ,ויבג-לעש רבדה תא דימעהל אוה "דומע"ה לש וניינע - דמוע םלועה םירבד השולש לע
רתוי הכומנ הגרדב םה םידסח -תולימגו הדובע ,הרותד םידומעה תשולש - הומת רבד אצוי הז
!םהיבג-לע דמועש םלועה רשאמ

וז הנווכו ,ןותחתה הזה םלועב ה"בקהל הריד תיישע איה האירבה תנווכ הנהד ,רמול שיו
,הרות ולשמנ ןכל .אקווד ימשגה הזה םלועב תווצמה םויקו הרותה דומיל ידי-לע תמלשנ
תכיפה איה ולא םיניינע השולשב הדובעה תרטמ ןכש ,םלועה "ידומע"ל םידסח-תולימגו הדובע
.ךרבתי ול הרידל םלועה
(מ"דשת תקוח פ"ש תודעוותהמ)

* * *

;םיחרוא תסנכה ,םידסח-תולימג - םהרבא :תובאה תשולש דגנכ םה ולא םידומע תשולשש עודי
וניינע - בקעיו ;םונקית תונברק דגנכ הליפת ,הדובע וניינע ,המימת הלוע היהש - קחצי
ךירצ היה הז יפל :הלאשה תלאשנו ."לארשיב םש הרותו בקעיב תודע םקיו" רמאנש ומכ ,הרות
ןכש םג המו .(בקעי) הרות ,(קחצי) הדובע ,(םהרבא) םידסח-תולימג - ךופה רדסה תויהל
תדובע) הדובע ,(הליפתה ינפל הקדצ תניתנ) םידסח-תולימג :םויה תדובע רדס םג אוה
.(שרדמה-תיבל תסנכה -תיבמ ,הרות דומיל) הרות ,(הליפתה

שי דועו .םידסח-תולימגו הדובעה לע םיעדוי הרותה ןמש איה תואיצמה ירהש ,רמול שיו
,ןכש .הרותה ידי-לע איה םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל םלועב הלועפה רקיע הנהד ,רמול
,םי ינמ הבחרו הדימ ץראמ הכורא התויה םע רשא ,אקווד הטמל הלעמלמ הכשמה הניינע הרות
דעו ,םדאה לש לבגומה ולכשב תשבלתמ איה - ה"בקה לש ונוצרו ותמכח התויהל ,לובג ילב דע
םלועה הנתשמ הז ידי-לעש ,(םלועב הגהנה יבגל םיניד יקספ) םלועה יניינעב תשבלתמש
דומע אנתה םידקמ - דמוע םלועה םהילעש םירבד השולשב רבודמשכ ,ןכלו .הרותל םאתהב
.הרותה
(653 'מע ,ב ךרכ נ"שת תוחישה-רפס
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל.ללכב ץראל ץוחו תויולג לש ינש בוט-םויל םירושקה םיגהנמ ןאכ ואבוה אל :הרעה

ישימח םוי
תועובש ברע ,ןוויסב 'ה

.1"השדח החיתפ לש ןפואב . . הקדצה תניתנב תדחוימ הפסוה תויהל הכירצ הרות-ןתמ-ברע"

,תועובשה -גחל עגונב הרתי השגדהבו ,םיקוקזה לכל גחה יכרוצ תניתנ תודוא ריכזהל שי
.2לבקמה דצמ ןהו ןתונה דצמ ןה

הנוכמ ברה] םינבר םיאב ויה וב יכ ,'תוצ"מה גח' שטיוואבוילב ארקנ היה תועובשה-גח
.3יברל םידיסח [קדצ-הרומ - 'ץ"ומ'

.4"תוימינפבו החמשב הרותה תלבק" :חסונב גחה תכרב לחאל גהנ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ

:גחל תונכה

בוריע" םויה תושעל םיבייחש 'וכו תסנכה-יתבב םסרפלו עידוהל שי :ןילישבת בוריע
ספדנ בוריעה רדס .5(תבש תורנ םיקילדמש ןויכ תבשל ט"ויב םילשבמ אל םא םג) "ןילישבת
.(אנר ןויליג 'תורשקתה'ב םיטרפ דועו) 'ה תליהת רודיסב

,ד"בח לש תובר תוליהקב ןכו ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש שרדמה-תיבב :תסנכה-תיב טושיק
.6גחה דובכל תונליא תדמעהו םיבשע תחיטשב וגהנ אל

הרואתל תבשה ןועש תא ןווכל שי) גחב שא תקלדהו לושיב ךרוצל 7הקולד שא ריאשהל יוצר
.(8תועובש לילב שרדנכ

וקילדי ,זא וקילדה אל םא .תוחולב בוקנה ןמזב (תבש ברעב ומכ) םיקילדמ :תורנה תקלדה
רנ קילדהל" :(10תבשב ומכ ,הקלדהה רחא - ונגהנמל) תכרבמ הקילדמה .9הדועסה ינפל הלילב
"ונייחהש" וכרבי אל ,המצעל תשדקמה השא ןכו ,קילדמה שיא ."ונייחהש"ו "בוט םוי לש
.11שודיקב קר אלא הקלדהב

וכרבי זאש ,תועובשה-גחב ףכית הנושארה םעפ קילדהל [תונבה] וליחתיש ןוכנו יאדכ"
שדוק-תבשב ליחתהל תורדהמהו . . בוט-םוי רנ תקלדה תווצמ םויק תלחתה לע םג ונייחהש
.12"השדח הלמש ןהל ונקי - תמדוקה

תועובשה-גח ,ישיש םוי
ןוויסב 'ו

תריפס ימי ט"מ ומלשויש ידכ ,םיבכוכה תאצ רחאל דע תיברע ללפתהל םיניתממ תועובש לילב
.13בוט-םוי סנכנש ינפל ,"הנייהת תומימת" ,רמועה

הדובעהו הרותה דומיל תבוטל לוכה תושעל רשכומה ןמז אוה תועובשה-גח" :תובוט תוטלחה
ןמז תמגודכ ,גרטקמה ןטשמ עירפמ ןיאב הרותל עגונהב הבושתב קסעתהל ןכו ,םימש תאריב
.14"םירופיכה םוצד שודקה םויו הנשה-שארב תועיקתה

:תועובש ליל ןוקית

'ןוקית' רמול ,ונגהנמ ןכו ,וגהנ םבור .תועובש לילב םירע ראשיהל לארשי לכ וגהנ
ונמייסי ,הלילב ומייסל קיפסה אלש ימ .15(וב וספדנש םישידקה תא םירמוא ןיא ךא) ספדנכ
15*.םויב

אוהש םש בותכו ,יעצמאה ר"ומדא די-בתכ ידי-תחת שי" :16ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תזרכה
.17"'הרות רתכ'ל הכזיש ,הלילה לכ תועובש לילב רועינ היהיש ימל חיטבמ

,הבר-אנעשוה ,חספ-לש-יעיבש :הטימה-לעש עמש-תאירק שטיוואבוילב וארק אלש תוליל ויה"
.חספ לש ןושאר לילו ,תועובש ליל

עיגהב (18הנושאר השרפ) עמש-תאירק אורקל [ב"שרוהמ ר"ומדא] ק"כ גהנ הליל לכב ללכב"
.ךכב וניחבה אלש אלא ,(18הלילה לכ וליפא) ןכמ רחאל רע ראשנ םא וליפא ,הליל תוצח
ןיינעב םימעפל רבדמ היה - ל"נכ - הטימה-לעש עמש-תאירק ארוק היה אל ןהב תולילב
.19"עמש-תאירקד תולימה שוריפב םימעפלו ,עמש-תאירק

:20'תועובש ליל ןוקית' חסונל םינוקית

הפב דחא . . םינפב תנמאנ. . ' :אוה הריצי רפסד םויסה ,21יתיארש םיסופדה לכב (א)"
.'בלב דחאו

ךירצו .ללכ ןבומ וניא הז חסונ (ירה ,בוט רבדב םויס רסחש הזל ףסונ) יכ .ןוכנ וניאו"
.תנמאנ. . '" :ומצע -ינפב רפסכ ספדנה הריצי רפסד תואצוה המכו המכב אוהש ומכ ,תויהל
:ןושלל תובוט 'ג .בלב דחאו הפב דחא רבדמהו ,ןישלמהו ,ער רוביד :ןושלל תוער 'ג
.'תמא רובידו ,ןושלה תרימשו ,הקיתש

:י"בשר לש ורמאמ תקתעהב (דועו) אטיוואלסב ספדנש 'ןוקית'ב :ןיינעל ןיינעמו (ב)"
.םיקוספ ינש קר ואבוה ,'. . ביתכד ,אתלימ אילת אתוביבחב ןנא'

,'ךיקולא 'ה תא תבהאו' :ביתכד ,אתלימ אילת אתוביבחב ןנא :רהוזבכ תויהל ךירצו"
."'ה רמא םכתא יתבהא' ביתכו ,'םכתא 'ה תבהאמ' :ביתכו

ספדנכ 'תונווכ'ה ןווכל אלשו 'ןוצר יהי'ה תואחסונ רמול אלש ש"נא ןיב ץופנ גהונ
.22'ןוקית'ב

,ןכמ רחאל .23תוליבט עברא הווקמב לובטל םיגהונ ,רחשה תולע ינפל טעמ ,רקובה תרומשאב
וידי לוטייו ויכרצל אציי .הרותה תוכרב םיכרבמש דע דומלל רוסא ,תואדווב רחשה הלעשכ
לע :תוכרבה לכ ךרביו ,24הדועסל םידי-תליטנ ןידכ תודפקהה לכ םע ,ןיגוריסל םימעפ שש
.27הרותה תכרבו הניש ריבעמה ,תורצקה תוכרבה ;25המשנ יקולא ;26רצי רשא ;25םידי תליטנ

.28הנווכב ללפתהל לכויש ידכ ,טעמ ןשייש בוט

בוט-םויו תבש לכב הליגרה העשב הליפתה הליחתה וניאישנ וניתובר לש שרדמה-תיבב :תירחש
.29

.םותי שידק .ונעישוה .ישיש םויל םוי-לש-ריש .לבקתת שידק .םלש ללה

,הלעמו שדוח ןבמ) תו/םינטק-ינטקה םג ,לארשי ינב לכ :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תנקתמ
.31תורבידה תרשע תאירק תעב (תוחפה לכל) תסנכה-תיבב ויהי (30ןכ ינפל ףאו

.32םלוע לש ונוביר .תחא םעפ - תודימ ג"י .הרות ירפס ינש םיאיצומ

.34'תומדקא' םירמוא ןיאו ,33תור תליגמ ןיארוק ןיא

תורבידה תרשע תא .השרפה ףוס דע "ישילשה שדוחב"מ ורתי תשרפב םיארוק ןושארה רפסב
.36הרותה-רפס לא וינפו להקה דמוע תורבידה תרשע תאירק תעשב .35'ןוילעה םעט'ב םיארוק

םויבו" ריטפמל םיארוק ינשה רפסב .שידק-יצח םירמואו המיבה לע ינשה רפסה תא םיחינמ
םגש םיגהונ שיו .ריטפמל םכחו לודג םילעמ .37לאקזחיד הבכרמב םיריטפמו ,"םירוכיבה
.38הדובכ ינפמ ,הדימעב התוא ארוק ריטפמה םע שחלב וז הרטפה ארוקה

תרכזה ןמזב תסנכה-תיבמ אצוי ,םייחב וירוהש ימ .תומשנ תרכזה - הרטפהה תוכרב רחאל
39תומשנ ריכזמ וניא ךא תסנכה-תיבב ראשנ ,ומיא וא ויבא תומל הנושארה הנשב לבא .תומשנ
.

תרכזהב .40'רוכזי' תרימא תעב הרותה-רפס לש םייחה ץעב זוחאל וקייד וניאישנ וניתובר
.41"תינולפ תב/ןב" :םירמוא תומשנ

.42'םימחרה בא' רמול יאשר ,תומשנ ריכזמ וניאש ימ םג .'םימחרה בא' םירמוא

.שידק-יצח .וללהי .ירשא

:ףסומ תליפת

.43"רפכל םיריעש ינשו" ("רפכל ריעשו" םוקמב) םירמוא "םהיכסנו םתחנמו" הקסיפב *

רודיסב תונורחאה םינשב ןקתנש יפכ רמול ךירצ "ןמחר ךלמ . . וניקולא" הקסיפב *
בורבכ אלו) (ץמקב 'נ אבשב 'ל) םהיונל :םינשיה ד"בח ירודיס יפ-לע ''ה תליהת'
.44(קיריחב 'ל) "םהיונל" :''ה תליהת' רודיסב םג רבעב היהש יפכו ,םירודיסה

ידי םג .תילטה תחת םיסינכמ םידליה תא םגו ,תילטב םהינפ תא םיסכמ לוכה :םייפכ תאישנ
.45תילטב תוסוכמ םינהוכה

,"ךכרבי" :םילימהמ תחא לכב ,עצמאלו םנימיל ,םלאמשל םהינפ תא םינפמ םינהוכה
.46"םולש" ,"ךל" ,"ךילא" ,"ךנוחיו" ,"ךילא" ,"ךרמשיו"

- ךרמשיו .ונימיל ושאר בסימ - 'ה .עצמאב ושאר ךרבתמה - 'ךכרבי' תבית םירמואשכ
.ולאמשל - ךנוחיו .עצמאב - ךילא .ונימיל - וינפ .עצמאב - 'ה .ולאמשל - ראי .עצמאב
- ךל .עצמאב - םשיו .ולאמשל - ךילא .עצמאב - וינפ .ונימיל - 'ה .עצמאב - אשי
.47עצמאב - םולש .ונימיל

העשב - ". . םלוע לש ונוביר" להקה םירמוא בוט-םוי לש ףסומב םהיפכ םיאשונ םינהוכהשכ
םינגנמשכ .עומשל ךירצ ,םילימה תא םירמוא םינהוכהשכ לבא ,אקווד םינגנמ םינהוכהש
ינפל םינגנמשכ ."קידצה . . םלוע לש ונוביר" להקה רמוא ,"םשיו" הלימה ינפל םינהוכה
."הבוטל . . םשכו" - "םולש" תלימ ינפל םינגנמשכ ."עשילא . . םאו" - "ךל" תלימ
.47"ינצרתו יננחתו ינרמשתו" םימייסמ ,"םולש" תלימ םירמוא םינהוכהשכו

דובכ ותחונמו ,(כ"קת) א"עיז מ"גבנ ט"שעב לארשי יבר ונרומ תוקלתסהל הנשה םוי םויה
.49'זובי'זמב

הנורחא הכרב םיכרבמ ךכ-רחא .51שודיק רחא תירחשב םלכואל םיגהונ :50בלח ילכאמ
תיעיבר םויה םיתוש ןכ .53רשב תללוכה ,בוט-םוי תדועס םילכואו ,52תחא העש םיניתממו
.54בוט םוי תחמשל ןיי

םוי לארשיל לבוקמו חונש תוארהל ידכ - תועובשה-גחב תדחוימה התבוח :בוט-םוי תדועס
.56"ימוסבל" ןיא יאדו ךא .55הרותה וב הנתינש

םגו בוט-םוי תדועס תעב תועובשה-גחב 'הרות' רמול וניאישנ וניתובר לצא אוה גהנמ"
גהונ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .58ךכ גוהנל ןוכנו .57"ט"שעבה ונרוממ רופיס רפסל
.59ךלמה דודו ונבר השמ תא םג ריכזהל

אישנ יברה גהנ [60העיקשה ינפל ינש בוט-םויב ומייקתהש] תועובשה-גח תויודעוותהב
.ת"תח ירועיש רבד-לעו ,ךוניח רבד-לע ררועל ונרוד

לעב ,ןקזה וניבר לש ונוגינ תא הז םויב 'םינגנמ' ,םילגרה תשולש לש ןורחא םוי לכבכ
.61תובבה עברא

62תועובשה-גחל דחוימב תכייש ,'וכו בוט םוי תחמשב םידוהי חמשל תסנכה-יתבל 'הכולהת'ה
.

62*.'והילא חתפ' :םיליחתמ .החנמ

שדוק-תבש
63גח-ורסא ,ןוויסב 'ז

.63**הלהצבו הנירב םג :םירמוא 'ידוד הכל'ב 63*.'דודל רומזמ' :םיליחתמ .תבש תלבק

.64א קרפ - תובא יקרפ .'ךתקדצ' םירמוא ןיא תבש תחנמב

ןפואב - ףיסוהלו ךישמהל . . םיאתמה ןפוא ואצמי יאדווב" :יברה רמא וז הנשבכ תועיבקב
ומכ שממ הדועס ,החנמה תליפת רחאל ךורעל הנווכה 64*."תבשה םויב 'היישותל םיילפכ'ד
לש תפה לע התע עוצבל יוצר ,ךכש ןוויכו 64**.םש םישועש ןמזה ותואבו ל"וחב םישועש
.ל"נכ ,'ןילישבת בוריע'

ןושאר םוי
ןוויסב 'ח

.65ןונחת םירמוא ןיא ,ללכב דעו ןויס ב"י דע

םימיב וא] גח-ורסא לכב םיכרוע ,(הרות-ןתמ ןמזב רמוחו-לקו) םילגרה תשולש לכב גוהנכ
הזב ףתתשמ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .רשפאש םוקמ לכב 'הרות סוניכ' [ול םיכומסה
.66סוניכה דובכל תועובשה-גחד תודעוותהב רמאש תדחוימ החישב

םג 'הרות סוניכ' - דרפנ םויב - ךורעל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ עיצה ,67ט"לשת תנשב
הליכאה תורשכ ,החפשמה-תרהט טרפבו ,לארשי תונבו ישנל םיעגונה םיניינעל רשקב ,םישנל
ורמאנש הרות-ישודיח יצבק תספדה תודוא ררוע ןכ .בוט-םויו שדוק-תבש תורנו הייתשו
.ללכבו ,ולא תויונמדזהב

:ןימולשתה ימי

.68ןמזה תדריטב ודבאי אלש ,גחה ייוליג תריצא - םניינע

םיניינעה לכ ושענ תועובשה-גחב םא םג תכייש ןימולשתה ימיד הקדצבו הרותב הפסוהה
.69ולא םימיב דחוימ ןפואב 'שדוקב ןילעמ'ד ןפואב תישענו ,תומילשב

תועובשה-גחב םתאבהו ,תועובשה-גח ינפלש םימיב םידלי יסוניכ תודוא 70רבודמל ךשמהב
:המסרפל תנמ לעו ,הארוה ונרוד אישנ יברה עיצה ,תורבידה תרשע תאירקל ומצע

בוט המו ,תועובשה-גחל ןימולשתה ימיב םג ,תונב ןהו םינב ןה לארשי ידלי סנכלו ףוסאל
-יתבב םסנכל תחא םעפ :םיימעפ - בוט המו ,תחא םעפ םסנכל ,ללכב דעו ןוויסב ב"י דע -
,תסנכה-תיבב םסנכל םעפ דועו ,ליגרה םדומיל רדס לע הפסוהב ,הרות םה םידמול םש רפסה
."הליפת וב ןילדגמש םוקמ"

הזל ףסונב שדוקה-ץראבו .שדוקה-ץראבש תסנכה-יתבו רפסה-יתבב גוהנל שי הז-ךרד-לע
תרעמבו ,ונממ הזז הניכשה ןיאש יברעמה לתוכב דחוימבו ,םישודקה תומוקמב םג םתוא וסנכי
.71ונמיא לחר רבקב םגו ,(ךכל ןוישר ולבקי יאדוובו) הלפכמה

,ישימח םוי
ןוויסב ב"י

תבהאב ,התצפהו הרות ירועישב ,ןעוציבו תובוט תוטלחהל םיאתמ ןמז .ןימולשתה ימי םויס
.72הקדצה תניתנבו ,לארשי תודחאו
.דוע ש"ייעו ,טעק 'מע ג"ח טקולמ םירמאמה רפס - הגומ רמאמב (1

.390 'מע ג"ח ח"משת ,1536 'מע ג"ח ג"משת תויודעוותה (2

תוחישה-רפסב ,תוכיראב ןיינעה רואיב .(קדצ-חמצה ןמזמ לחה ,םש הארנכ) 137 'מע ו"צרת תוחישה-רפס (3
.ךליאו 487 'מע ב"ח נ"שת

'ד"בח יגהנמ רצוא' האר ,ב"שרוהמ ר"ומדאמ דוע - חטבו ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כמ ורוקמ חסונהש ריכזהו (4
.נ"שו טפר 'מע

.ד"יס ז"כקת ןחלושה-ךורע (5

יגהנמ רצוא' - ד"בח -ללוכ חולב אבוהו ,ו"ט-ד"יס דצת 'יס ז"הדא ע"ושב ואבוה ולא םיגהנמ יכ םא (6
.ש"עו ,גצר 'מע 'ד"בח

רצוא' ,אכש 'מע א"ח וביסמב ךלמה - ונגהנמל 'רוכזי' ימיל ללכ ןיקילדמ ןיא ,שממ 'המשנ רנ' יכ םא (7
.דכר 'מע ירשת-לולא 'ד"בח יגהנמ

.ךליאו ה"כס ג"יפ התכלהכ תבש תרימש האר ,בוט-םויבו תבשה םוי םצעב תבש-ןועשב םייוניש תכירע תודוא (8
.ל"ס ב"יפ תבשב לחש פ"ע .ל 'יס א"ח בשוח השעמ ת"וש .חי-זי 'יס ח"וא ג"ח רמוא עיבי ת"וש

ןמסנה הארו ,דסח-תרות לעב ןואגה קספ .ג"לס ה"כרת םירפא הטמ .א"ח ד"וי רוטל השירדה (ןב) תמדקה (9
.ול 'מע ק"שנ יניד רוציקב

.גולפ אל םושמ ,ח"ס גסר 'יס ז"הדא ע"וש (10

.ז"יס ב"כפ תבשב לחש פ"ע .ה"ר ,ד"בח ללוכ חול (11

.שדח דגב אלב הכרב תודוא ןוילגה-ילושבו םש הארו .אסר 'מע א"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' (12

.ב"ס דצת 'יס ז"הדא ע"וש (13

ק"כ הרוהו .וע 'מע ה"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גאמ ,תובישיה ינבל בתכמ ךותמ ,ןוויסב ד ,םוי-םויה (14
םחנמ-תרות') "ויתודוא םיעדוי םניאש הלא ןיב ומסרפל םגו ,ודמלל םיכירצ ,הז בתכמ" :ונרוד אישנ ר"ומדא
.119 'מע ב"שת תוחישה-רפס הארו .(92 'מע ,י"שת 'תויודעוותה -

םידיסח"ש ,ומצע 'ןוקית'ב םג רמאנה ,רומא 'פ רהוזמ ורוקמו ,םש א"מה פ"ע ,ג"ס דצת 'יס ז"הדא ע"וש (15
.133 'מע ג"ח נ"שת תויודעוותה הארו ."הרותב םילמע ויהו ,הז הלילב םינשי ויה אל םינושארה

דומלל שיש 'וכו א"דיחהמ איבמ סש 'מע ב"ח הרות לארשי גהנמ 'סב) אקווד 'ןוקית'ה תרימא תודוא הארוה
תויתוא אוה 'ןוקית'הש ,ה"ע ןמלסק ח"שר עיפשמה ח"הרהמו .ש"ייע ,םש בקעי קחכ אלד ,הז רדסב אקווד
.וצר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא'ב האר ,(יעצמאה ר"ומדאמ ליעל האר ,הרות רתכ - הז הלילל ךייש ןכלו ,הרותה
.םויב ונמייסי ,הלילב ומייסל קיפסה אלש ימש ,םשו

תונשב 'ןוקית'בש םישידקה תרימאל אצי אל ףאו ,רוביצה םע אלו ,ורדחב 'ןוקית'ה תא רמוא היה יברה
.(וצר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא') ח"משתו ה"כשת תולבאה

.35 'מע 3 ןויליג שטיוואבויל ץבוק ,ד"שת תועובשה גח םדוק הבישיה ילהנמל צ"יירוהמ ר"ומדא תארוה (*15

.3 'מע 'םולש-תרות - תוחישה-רפס'מ ,44 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (16

ןיינעש תודיסחב ראובמה פ"ע ,ןמלסק ח"שר ח"הרה ריבסהו .אפש 'מע ו"סקת םירמאמה רפסל םינייצמו (17
.הרותה דומילב גונעתו ןוצרל הכזיש איה הזב הנווכהש - גונעתו ןוצר אוה רתכה

.נ"שו ,1 'מע ו"צרת תוחישה-רפס (18

.100 'מע ב"שת תוחישה-רפס (19

.םילק םייונישב ,315 'מע חכ קלח תוחיש-יטוקל (20

.םינפבכ וז תועט הנקתנ (158 'מע ה"לשת םילשורי ,לוכשא תאצוהב םוליצ-סופד) םייהלדר תאצוהב (21

א"י םוי-םויה .חי 'מע א"ח ב"שרהומ ר"ומדא ק"גא :ב"ויכב 'עו .חיר 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה' האר (22
.דועו .א רדאב

רחשה-תולע םדוק לובטל ףידע הרואכלו .'ןוקית'בו ,ז ק"ס דצת 'יס םייחה-ףכב אבומ ,תונווכה רעש (23
.םויכ 2:57 העשב אוהש ,ל"ז האנ ח"ארגה תעדל

.נ"שו 1 'מע םיגהנמה רפס הארו ,(305 'מע א"ח ע"ושל תופסוהב ספדנ) ז"הדא רודיס (24

הארוה תאבומ גיר 'מע ב"ח 'םחנמ לכיה'בו .ד ס"ר א"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' 'יאשחב הארוה' (25
.לעופב ונגהנמ ןכש תודיחיב

וז הכרב יכ ,הנכרבי אל ויכרצל אצי אל םאש ,בתכ ג ק"ס םש ןחלושה-ידבבו ב"ס ה 'יס ןחלושה-תוצקב (26
הארו .ש"ייע ,ל"זיראה םשב ג ק"ס ו 'יס ףסוי-יכרבה כ"כ רבכו ,דימת ונקתנש רחשה תוכרבמ קלח הניא
.תמדוקה הרעהבש תודיחיב

.(347 'מע א"ח ע"ושל תופסוה) ז"הדא רודיס (27

ידכ לוכאל בטומ" :קדצ -חמצה ר"ומדא םשב ,טבש ד"וי םוי-םויה הארו .225 'מע די קלח תוחיש-יטוקל (28
."לוכאל ידכ ללפתהל רשאמ ללפתהל

.ש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (29

.256 'מעו ,251 'מע גכ קלח תוחיש-יטוקל (30

.315 'מע חכ קלח תוחיש-יטוקל (31

ןכלו ,הרות-ןתמ םוי תמגודב איה תורבדה תרשע תאירקש ,כ"רד אתקיספמ (254 'מע ,גכ) ש"וקלב אבומכ םעטה
.ל"זח תנקתכ רוביצב התאירקל אקווד הנווכהש רורב ירהו .זא התעימשל לארשי ידלי תא סנכל שי

אלש םישנא השיש ובו ,םידליל החונה העשב הרותה תאירקל דחוימ ןיינמ םינגראמ םיבר ד"בח יתב ,ןכ-לע
,תולרגה תכירע רבדב .'וכו םיסרפ םיקלחמו ,תוררועתה ירבד ,םיקוספה תרימא כ"חאו ,האירקה תא ןיידע ועמש
הנה - גחב תאז תושעל םיבייח םאב .םיכוזל םיסרפה תא לעופב קינעהל םג זאו גח -ורסיאב תאז ןגראל ףידע
.הזב לקהל ןודל שי (נק 'מע) בל ס"וס ומק 'יס ןחלושה-תוצקו בכש ס"וס הרורב-הנשמה פ"ע

.ז"הדא רודיס (32

'יס) ז"הדא ע"ושב אבוהש ףא ,ד"בח ידיסח לצא ללכ גוהנ וניא הז גהנמ ןכאו .וסק תוא רודיסה יקספ (33
.הש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .וצר .ב-אעק 'מע א"ח וביסמב ךלמה - (ג"יס דצת ,ז"יס צת

-יטוקל .ז"יס מ"פ ללוכה -רעש הארו .ורודיסבו (ז"ס דצת) ז"הדא ע"ושב אבוהש ףא .םש םיגהנמה רפס (34
וביסמב ךלמה) ע"נ ויבא גהנמכ ,ומצע ינפב תאז רמול גהנ ונרוד אישנ יברה ק"כ ךא .231 'מע גל קלח תוחיש
.(גש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא') ארבגל ארבג ןיב ךשמהבו ,האירקה תלחתה ינפל ,(אעק 'מע א"ח

.א"יס דצת 'יס ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (35

.שד 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .44 'מע םיגהנמה רפס (36

.ה"ס םש ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (37

.ו"ס םש ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (38

.נ"שו ,אכר 'מע ירשת-לולא 'ד"בח יגהנמ רצוא' ,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא תארוה (39

.טש 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה' .233 'מע די קלח תוחיש-יטוקל (40

םידרפסה גהנמש ריעהל .וסק 'מע ב"ח 'וביסמב ךלמה' ,יברה גהנ ןכו ,259 'מע 'רוא הרות' רודיס (41
,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ינפל םירטפנ וריכזהשכ ףאו ,באה םשב - םיזנכשאה גהנמו ,םאה םשב תומשנ ריכזהל
ב"ח 'ךלמ ימי' ,ומא םשב וריכזה ,ויבא לע תוינשמ דומללו שידק רמול שקיבשכ ךא) אקווד באה םש תעדל שקיב
.(833 'מע

'וביסמב ךלמה' - גוהנל ןוכנ ןכש יברה תארוהו .כר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ (42
.טנ-חנ 'מע ב"ח

,ןילקורב 'הרות לידגי' ץבוק .ו"טס מ"פ ללוכה-רעש .םויה תבוחל ינש ריעשו םחלה-יתש םע דחא ריעש (43
.בי ןויליג

.םיקדקדמה די םהב הטלש אלש םינשיה זנכשא ירודיס לכב אוה ןכו (44

.נ"שו חכ-ז"כס ב"יפ 'השעמל הכלה תיציצ' .58 'מע א"ח םירוביד-יטוקל .ירשתב וט ,םוי-םויה (45

.ח"נס חכק 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע (46

.42 'מע םיגהנמה רפס (47

יגהנמ רצוא'בו ,נ"שו ,333 'מע ט"צרת תוחישה-רפסב האר ,תוקלתסהה םויל רשקב אנקסמהו ןוידה לע (49
.דכ קרפ ב"ח ,ו"משת ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוה 'ט"שעב לארשי יבר' האר ,תוקלתסהה תודוא .יש 'מע 'ד"בח
.הז םויב 'ד"בח ימי'ב ,הבצמה םוליצ

ךלמה דודש יפל ;תבשב םילכה רישכהלו טוחשל ולכי אלש) גהנמה ימעטב .ז"טס דצת 'יס ז"הדא ע"וש (50
האר - (בלחו שבדל הלשמנ הרותהש ינפמ ;רשב תליכאב םירוסאו םויב וב ןיננוא לארשי לכ ויהו תרצעב קלתסנ
.נ"שו ,ךליאו אר 'מע 'ו ךרכ 'םש ילהא' ץבוקב הכוראב

-ללוכ חול .זש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' - יברה גהנמ .14 'מע ,ח 'תומישר' - צ"יירוהמ ר"ומדא גהנמ (51
.ד"בח

'יס ד"ויח 'גהנמו הכלה ירעש' .זט ק"ס טפ 'יס ד"וי ך"של םינייצמו ,הרטפהה ה"ד תועובש תכסמ ה"לש (52
הירחא םיניתממש השק הניבג דבלמ ,ןבומכ ךא ,האמחו בלחב םג ,תאז .חש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו ,אי
השיש תדמועה 'הערמ' תניבג איצוהל ,"תושק" ןניא ,םויכ ק"הראב ןירדהמל תורשכה תוניבגה בור) תועש שש
.('םעט תכשומ'ש ,תירגלוב הניבגל סחיב ןודל שיו ,םישדוח

.ז"ס א"פ ותכלהכ מ"הוח הארו .ז"ס ט"כקת 'יס ז"הדא ע"וש - הווצמ (53

.בי-י"ס םש ותכלהכ מ"הוח הארו .198 'מע ז"הדאל 'רוא הרות' ,תיעיבר ל"צו .םש ז"הדא ע"וש - הבוח (54
ןכ שרופמ הרואכלו .87 'מע ב"ח א"לשת שדוק-תוחיש) המצע שודיקה סוכב םג החמש תבוח ידי תאצל ןתינ
.(אצי ןיי ידי ה"דותב ש"ייע ב,חק םיחספב

.בלש 'מע א"ח (קירטיח) םירבד-תומישר הארו .יח ףיעס דצת 'יס ז"הדא ע"וש (55

.נ"שו 38 'מע םיגהנמה 'ס ,ר"ומדא ק"כ תמישר (56

.140 'מע ד"שת תוחישה-רפס (57

.389 'מע ד"כשת שדוק-תוחיש (58

.איש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (59

,323 'מעו 25 'מע א"ח מ"דשת תויודעוותה ,הרעהבו 39 'מע ד"שת ש"הס האר ,'שדקמו הפמ סרופ' ןיינעל (60
.דועו ,319 'מע א"ח ח"משת

.גיש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' .גמ 'מע א"ח םינוגינה-רפס האר (61

ו"טשת תנשב התיה הנושארה הכולהתה .ביש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .252 'מע ח"ח תוחיש-יטוקל (62
.(נ"שו ,7 'עה 17 'מע טפ ןויליג .9 'מע המ ןויליג 'תורשקתה')

.25 'מע םיגהנמה-רפס (*62

,24 'מע חכ קלח תוחיש -יטוקלב ראבתנ .ט"יס דצת 'יס ז"הדא ע"וש האר ,הז םויב תדחוימה החמשה לע (63
.אמק 'מע ב"ח 'ךלמה ןחלוש' 'סב ק"הלבו

םהש םוקמה גהנמכ לכב וגהניש השעמל םיקסופ ש"נא ינברמ םיבר - אכפיאו ק"הראב םיאצמנה ל"וח ינב רבדב
ךלמה'ו ,ב"ס א"פ ללוכה-רעשבו ,םתסב א"יס וצת 'יס ק"ודהמו ח"ס א 'יס ת"ודהמ ז"הדא ע"ושב ש"מכ ,וב
ןודנול 'םוקמל םוקממ רבועהל ינש ט"וי' סרטנוקב ואבוהש הזל םירתוסה תורוקמב ע"צו) הר 'מע ב"ח 'וביסמב
.(ה"נשת

.26 'מע םיגהנמה רפס (*63

.ד"בח ללוכ חול (**63

.ד"בח-ללוכ חול .1633 'מע ג"ח ב"משת תויודעוותה (64

.76 'מע ג"ח ח"משת תויודעוותה (*64

.24 'מע המ ןוילג 'תורשקתה' ,רנורג 'יש ל"יר ח"הרה (**64

.ד"בח-ללוכ חול .ז"הדא רודיס (65

'מע ג"ח ט"משת תויודעוותה .1581 'מע ג"ח ב"משת תויודעוותה הארו .ט"יס ח"לשת ש"החד 'ב םוי תחיש (66
.294

.ו"נס 'תה תחנה ,תועובשה-גחד 'ב םוי תחיש (67

.285 'מע ץ"חרת תוחישה-רפס - ז"הדא ירבדמ (68

.ט"יס 'תה תחנה ,ט"לשת רבדמב ק"שצומ תחיש (69

.249 'מע ג"כח תוחיש-יטוקל ,מ"שת ןוויס ח"רעב (70

.259 'מע םש תוחיש-יטוקל ,מ"שת אשנ פ"ש תחישמ (71

.323 'מע ג"ח ט"משת תויודעוותה פ"ע (72


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il